Τελική Τεχνική Έκθεση Π&Χ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελική Τεχνική Έκθεση Π&Χ"

Transcript

1 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υπογράφοντος Μελετητή και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να συναχθεί ότι αποτελεί και τη Εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας μη διασυνδεδεμένων νησιών για την ανάπτυξη αιολικών σταθμών με την εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ Τελική Τεχνική Έκθεση Π&Χ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού Επιστημονικός υπεύθυνος: Δημήτρης Οικονόμου Ιανουάριος 2010

2 Εκτίμηση φέρουσας ικανότητας νησιών γι ανάπτυξη αιολικών σταθμών-β φάση Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Αντικείμενο και συμβατικό πλαίσιο... 3 Περιεχόμενο της Τελικής Εκθεσης... 3 Μεθοδολογία του έργου και διάρθρωση της έκθεσης... 4 Ομάδα μελέτης Προσδιορισμός τμημάτων χώρου στα οποία είναι επιτρεπτή η χωροθέτηση αιολικών πάρκων [Στάδια Α και Β] Προσδιορισμός τμημάτων του χώρου στα οποία δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών πάρκων, λόγω υφιστάμενων κανονιστικών πλαισίων της δόμησης καθώς και λόγω ενός υποσυνόλου των διατάξεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ [Στάδιο Γ] Συνυπολογισμός της επίδρασης του εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού [Στάδιο Δ] Εκτίμηση επίδρασης διατάξεων του άρθρου 6, παρ. 3 ΕΠ-ΑΠΕ [Στάδιο Ε] Εκτίμηση επίδρασης λοιπών διατάξεων του ΕΠ-ΑΠΕ, που υπολογίζονται έμμεσα Εκτίμηση μέγιστου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια [Στάδιο ΣΤ] Υπολογισμός της επίδρασης της λειτουργίας της αγοράς γης [Στάδιο Ζ] Προκαταρκτικός υπολογισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ανεμογεννητριών ανά νησί, με βάση το δείκτη ελάχιστης αναγκαίας επιφάνειας εδάφους ανά ανεμογεννήτρια [Στάδιο Η] Προκαταρκτικός υπολογισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ανεμογεννητριών ανά νησί, με βάση το δείκτη μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης εδαφών ΟΤΑ [Στάδιο Θ] Τελική εκτίμηση του πιθανού αριθμού ΑΓ που θα χωροθετηθούν σε κάθε νησί (μικρότερη τιμή μεταξύ των πορισμάτων των σταδίων Ε και ΣΤ) Συνολική αξιολόγηση και προτάσεις στρατηγικής Συνέπειες για τη χωρική διάρθρωση του δικτύου διασύνδεσης των νησιών με το Σύστημα Οι επιπτώσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ στη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων Βιβλιογραφία Παράρτημα: Μεθοδολογική προσέγγιση Συνθετική παρουσίαση μεθοδολογίας... 1 υπογράφοντος Μελετητή και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να συναχθεί ότι αποτελεί και τη

3 Περιοριστικοί παράγοντες και βαθμός προσέγγισης των πραγματικών δυνατοτήτων για την αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού ανά νησί Το γεωγραφικό πλαίσιο του προγράμματος Βασικά μεθοδολογικά στάδια Λεπτομερής παρουσία της μεθοδολογίας του έργου Ανάλυση του σταδίου Α της μεθοδολογίας (Υπολογισμός επίδρασης υφιστάμενων κανονιστικών πλαισίων δόμησης) Ανάλυση του σταδίου Β της μεθοδολογίας: Προσδιορισμός, ανά νησί, των τμημάτων του χώρου στα οποία είναι κατ αρχήν επιτρεπτή, με βάση το ΕΠ-ΑΠΕ, η χωροθέτηση αιολικών πάρκων Περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας του άρθρου 6, παρ. 1 του ΕΠ-ΑΠΕ Αποστάσεις αιολικών εγκαταστάσεων από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής, του άρθρου 6 παρ. 5α και του Παραρτήματος ΙΙ του ΕΠ-ΑΠΕ Ανάλυση του σταδίου Γ της μεθοδολογίας: εκτίμηση της επίδρασης του εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού Ανάλυση του σταδίου Δ της μεθοδολογίας: εκτίμηση της επίδρασης του άρθρου 6 παρ. 3 του ΕΠ-ΑΠΕ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας ΖΕΠ) στο πλαίσιο του σταδίου Β της μεθοδολογίας Ανάλυση του σταδίου Ε της μεθοδολογίας: εκτίμηση της επίδρασης διατάξεων του ΕΠ-ΑΠΕ που δεν έχουν ληφθεί άμεσα υπόψη, στο πλαίσιο του σταδίου Β της μεθοδολογίας Ανάλυση του σταδίου ΣΤ της μεθοδολογίας: επίδραση της αγοράς γης και του ανταγωνισμού από άλλες δραστηριότητες Ανάλυση του σταδίου Ζ της μεθοδολογίας: επίδραση της ελάχιστη αναγκαίας επιφάνειας του εδάφους ανά ανεμογεννήτρια Ανάλυση του σταδίου Η της μεθοδολογίας: Υπολογισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις (άρθρο 8 του ΕΠ-ΑΠΕ) Ανάλυση του σταδίου Θ της μεθοδολογίας: Τελική εκτίμηση του πιθανού αριθμού ΑΓ που θα χωροθετηθούν σε κάθε νησί και του μεγίστου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ ανά νησί Ανάλυση του σταδίου Θ της μεθοδολογίας. Συνολική αξιολόγηση, και προτάσεις στρατηγικής Χαρτογραφική βάση... 34

4 Εισαγωγή Αντικείμενο και συμβατικό πλαίσιο Το παρόν («Τελική Τεχνική Εκθεση») αποτελεί το παραδοτέο της δεύτερης φάσης του ερευνητικού προγράμματος «Εκτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για την Ανάπτυξη Αιολικών Σταθμών με την Εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ», που έχει αναθέσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, του Τμήματος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης). Στόχος του προγράμματος είναι η προκαταρκτική διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού 37 επιλεγμένων μη διασυνδεδεμένων νησιών του Αιγαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αιολικών σταθμών, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του πρόσφατα εγκριθέντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΕΠ-ΑΠΕ). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο φάσεις, Τα παραδοτέα της πρώτης φάσης έχουν ήδη υποβληθεί στη ΡΑΕ και παραλειφθεί. Η παραλαβή του παραδοτέου «Ενδιάμεση Τεχνική Εκθεση» γνωστοποιήθηκε στον ανάδοχο την 09/12/2009. Σύμφωνα με τη σύμβαση, το παραδοτέο της δεύτερης φάσης πρέπει να υποβληθεί στη ΡΑΕ εντός ενός μηνός από τη γνωστοποίηση στον ανάδοχο της παραλαβής της ενδιάμεσης Τεχνικής Έκθεσης. Περιεχόμενο της Τελικής Εκθεσης Σύμφωνα με τη σύμβαση, τα βασικά σημεία του έργου είναι τα εξής: 1.3.Α. Προσδιορισμός, ανά νησί, των τμημάτων του χώρου στα οποία είναι κατ αρχήν επιτρεπτή, με βάση το Ειδικό Πλαίσιο, η χωροθέτηση αιολικών πάρκων (βλ. πιο κάτω, σημείο 3). Υπολογισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις (άρθρο 8 του ΕΠ-ΑΠΕ). Θα ληφθούν υπόψη, επίσης, περιορισμοί χωροθέτησης αιολικών πάρκων που τυχόν απορρέουν από τα ήδη εγκεκριμένα Γενικό, Περιφερειακά, και Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τον υποκείμενο σχεδιασμό χρήσεων γης (ΖΟΕ, ΕΠΜ...), ενώ επικουρικά θα ληφθούν υπόψη και τα υπό έγκριση Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Τουρισμού και Βιομηχανίας. Ο προσδιορισμός αυτός θα γίνει διακριτά για τρία σενάρια μεγέθους ανεμογεννητριών, ήτοι, 1 MW, 2 MW και 3 MW 1.3.Β. Εκτίμηση μέγιστου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια, ανά νησί, με βάση τα πορίσματα του σημείου Α (τμήματα στα οποία είναι αποδεκτή η

5 χωροθέτηση αιολικών πάρκων και μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών) και το υφιστάμενο εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό στα μη αποκλειόμενα τμήματα (με βάση τα στοιχεία του ΚΑΠΕ ή/και πρόσθετα στοιχεία από μελέτες που θα χορηγηθούν από τη ΡΑΕ). Η εκτίμηση αυτή θα γίνει για τρία βασικά σενάρια μεγέθους ανεμογεννητριών, ήτοι, 1 MW, 2 MW και 3 MW. Στην παραμετρική αυτή διερεύνηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί χωροθέτηση του μέγιστου δυνατού πλήθους ανεμογεννητριών (για κάθε σενάριο μεγέθους), με βάση τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης για τη χωροθέτηση αιολικών σταθμών. 1.3.Γ. Συνολική αξιολόγηση, και προτάσεις στρατηγικής (τόσο για το δίκτυο διασύνδεσης μεταξύ επιμέρους νησιών και με την ηπειρωτική χώρα, όσο και για συμπληρωματικά ζητήματα, όπως πχ. τυχόν σκόπιμες μελλοντικές τροποποιήσεις του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ ή του υπόλοιπου θεσμικού και σχεδιαστικού πλαισίου χωροταξικού, πολεοδομικού ή περιβαλλοντικού--που περιλαμβάνει διατάξεις που επηρεάζουν τη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων, τυχόν σκόπιμες υποστηρικτικές μελέτες κλπ.). Η Τελική Τεχνική Εκθεση περιλαμβάνει τις επεξεργασίες των σημείων 1.3.Β και 1.3.Γ καθώς και την τελική μορφή του σημείου 1.3.Α 1. Μεθοδολογία του έργου και διάρθρωση της έκθεσης Η μεθοδολογία με την οποία εκπονήθηκε το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε αρχική μορφή στην «Προκαταρκτική Τεχνική Εκθεση» (πρώτο παραδοτέο της πρώτης φάσης), και σε οριστική μορφή στην «Ενδιάμεση Τεχνική Εκθεση» (δεύτερο παραδοτέο της πρώτης φάσης). Για λόγους πληρότητας της όλης προσέγγισης, περιλαμβάνεται και στην παρούσα έκθεση, σε Παράρτημα. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει στο κυρίως τμήμα της, την Εισαγωγή, και τρεις ενότητες που αντιστοιχούν στα σημεία 1.3.Α, 1.3.Β και 1.3.Γ της σύμβασης. Ομάδα μελέτης Το πρόγραμμα εκπονείται από ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που όσον αφορά την παρούσα έκθεση έχει την εξής σύνθεση: Δημήτρης Οικονόμου, Καθηγητής Χωροταξίας-Πολεοδομίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής του Εργαστηρίου, Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Δημήτρης Σταθάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών GIS Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1 Υπενθυμίζεται ότι στην Ενδιάμεση Τεχνική Εκθεση είχαν ενσωματωθεί σε προκαταρκτική μορφή, και ορισμένες από τις εργασίες που προβλέπονταν μόνο για τη δεύτερη φάση, και συγκεκριμένα αυτές του σημείου 1.3.Β.

6 Νατάσσα Τράμπα, Τοπογράφος-Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, MSc, ΕΔΤΠ στο Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κυπαρισσία Ηλία, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc Θεοδούλη Μωυσιάδου, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc Περικλής Πλατανιάς, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Σωτήρης Πουλίσης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Σέργιος Τζωτζές, Οικονομολόγος MSc Σ. Καζάκης, Ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος Μηχανικός Μαρίνα Κοψιδά, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

7 1. Προσδιορισμός τμημάτων χώρου στα οποία είναι επιτρεπτή η χωροθέτηση αιολικών πάρκων Στο παρόν τμήμα (ενότητα 1) γίνεται προσδιορισμός, ανά νησί, των τμημάτων του χώρου στα οποία είναι κατ αρχήν επιτρεπτή, με βάση το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, η χωροθέτηση αιολικών πάρκων. Λαμβάνονται υπόψη, επίσης, περιορισμοί χωροθέτησης αιολικών πάρκων που τυχόν απορρέουν από τα ήδη εγκεκριμένα Γενικό, Περιφερειακά, και Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τον υποκείμενο σχεδιασμό χρήσεων γης (ΖΟΕ, ΕΠΜ...), καθώς και το υφιστάμενο εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό στα μη αποκλειόμενα για χωροθέτηση ανεμογεννητριών τμήματα. Η ενότητα 1 αντιστοιχεί στο σημεία 1.3.Α της σύμβασης. Η όλη προσέγγιση ακολουθεί τη μεθοδολογία που αναλύεται στο Παράρτημα. Σε πρώτη μορφή το κεφάλαιο παρουσιάστηκε στην Ενδιάμεση Τεχνική Εκθεση. Στην παρούσα Τελική Εκθεση παρουσιάζεται σε τελική μορφή. Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από τη μορφή της Ενδιάμεσης Εκθεσης, αλλά ορισμένες επεξεργασίες έχουν τροποποιηθεί ελαφρώς, λόγω του ότι μεταξύ των δύο εκθέσεων έγιναν διαθέσιμα πληρέστερα στοιχεία (κυρίως αφορούν περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, και δευτερευόντως οδικούς άξονες) [Στάδια Α και Β] Προσδιορισμός τμημάτων του χώρου στα οποία δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών πάρκων, λόγω υφιστάμενων κανονιστικών πλαισίων της δόμησης καθώς και λόγω ενός υποσυνόλου των διατάξεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ Στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόζονται τα στάδια Α και Β της μεθοδολογίας. Το στάδιο Α περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, ανά νησί, των τμημάτων του χώρου στα οποία δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών πάρκων λόγω υφιστάμενων κανονιστικών πλαισίων της δόμησης. Ειδικότερα, λαμβάνονται στο στάδιο αυτό υπόψη οι απαγορεύσεις που προέρχονται από εγκεκριμένα σχέδια χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο. Το στάδιο Β περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, ανά νησί, των τμημάτων του χώρου στα οποία είναι κατ αρχήν επιτρεπτή, με βάση την πλειονότητα των διατάξεων του Ειδικού Πλαισίου που σύμφωνα με τις Προδιαγραφές ελέγχονται από το παρόν Πρόγραμμα, η χωροθέτηση αιολικών πάρκων. Δεν

8 λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 3 του Ειδικού Πλαισίου που εφαρμόζονται στο στάδιο Δ (πιο κάτω), και ορισμένες άλλες διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου που εφαρμόζονται στο στάδιο Ε (πιο κάτω). Ο υπολογισμός αυτός γίνεται για τα τμήματα που δεν έχουν εξαιρεθεί, με βάση το στάδιο Α πιο πάνω. Τα πορίσματα της εφαρμογής των σταδίων Α και Β της μεθοδολογίας παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. Το υποσύνολο της έκτασης κάθε νησιού στο οποίο, με βάση το εκάστοτε στάδιο μεθοδολογικής επεξεργασίας, είναι επιτρεπτή η χωροθέτηση αιολικών πάρκων, αποκαλείται «αξιοποιήσιμη έκταση» και συντομογραφικά «ΑΕ». Περιλαμβάνεται επίσης, στον πίνακα, όπως και στους επόμενους η συνολική έκταση κάθε νησιού, που αποτελεί το μέγεθος αναφοράς για όλες τις επεξεργασίες. αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή των σταδίων Α και Β (χιλ. στρ.) 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122,8 58,4 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38,4 25,0 3 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 33,0 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81,9 35,3 5 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195,4 91,8 6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35,8 0,0 7 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71,2 4,8 8 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10,2 0,0 9 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109,0 58,6 10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130,6 47,2 11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53,3 14,8 12 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100,2 47,1 13 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160,1 59,9 14 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85,8 11,6 15 ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302,8 178,4 16 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127,0 28,3 17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196,3 19,3 18 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75,2 10,9 19 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41,1 28,2 20 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73,9 29,6 21 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67,0 9,8 22 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11,2 0,0 23 ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23,7 2,0 24 ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138,2 14,8 25 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22,9 0,0 26 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33,4 7,6 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32,2 12,8 28 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74,7 27,3 29 ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78,8 34,9 30 ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101,8 40,1 31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117,7 104,5 32 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79,9 56,7 33 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86,4 53,0 34 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290,9 227,3 35 ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88,9 62,0 36 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241,9 173,1 37 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 79,5 53,7

9 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή των σταδίων Α και Β (χιλ. στρ.) ΘΕΡΜΗΣ 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122,4 90,7 39 ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50,2 25,0 40 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107,5 48,8 41 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72,5 45,5 42 ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122,5 82,4 43 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172,6 97,9 44 ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133,6 86,0 45 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185,1 68,4 46 ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82,0 40,2 47 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75,7 39,4 48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13,0 0,2 49 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,4 49,0 50 ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 48,3 5,0 51 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 50,6 17,2 52 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 182,5 138,8 53 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 211,7 107,3 54 ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 155,0 70,4 55 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 22,8 4,9 56 ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 125,2 21,3 57 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 100,3 17,1 58 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 87,3 11,8 59 ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 164,7 52,6 60 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 39,9 36,8 61 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 101,8 68,7 62 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 114,5 27,2 63 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 219,9 138,7 64 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 84,4 46,7 65 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 66,9 54,9 66 ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 62,6 29,7 67 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 160,5 132,1 68 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 67,2 29,6 69 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 56,2 11,9 70 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 50,1 8,5 71 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 38,0 3,5 72 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 115,4 83,9 73 ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 234,4 176,8 74 ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 46,1 30,5 75 ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 5,7 76 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 109,8 62,0 77 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 211,8 141,0 78 ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 178,9 128,3 79 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 379,1 269,0 80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 89,2 28,8 81 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 19,5 0,7 82 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 59,3 20,1 83 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 63,7 28,2 84 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 29,6 14,2 ΣΥΝΟΛΟ 8.741, ,7

10 1.2. [Στάδιο Γ] Συνυπολογισμός της επίδρασης του εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού Στο στάδιο Γ, γίνεται εξαίρεση, από τις περιοχές που έχουν προκύψει με βάση το στάδιο Β πιο πάνω, των τμημάτων που δεν διαθέτούν επαρκώς εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό. Τα πορίσματα αυτής της επεξεργασίας παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Γ (χιλ. στρ.) 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122,8 0,3 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38,4 0,0 3 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 13,1 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81,9 6,7 5 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195,4 44,4 6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35,8 0,0 7 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71,2 2,0 8 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10,2 0,0 9 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109,0 19,0 10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130,6 0,9 11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53,3 3,6 12 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100,2 16,9 13 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160,1 8,2 14 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85,8 8,0 15 ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302,8 52,8 16 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127,0 10,9 17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196,3 4,0 18 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75,2 1,7 19 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41,1 5,3 20 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73,9 5,5 21 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67,0 3,5 22 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11,2 0,0 23 ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23,7 0,7 24 ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138,2 7,6 25 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22,9 0,0 26 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33,4 2,2 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32,2 5,5 28 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74,7 2,8 29 ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78,8 6,8 30 ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101,8 6,1 31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117,7 0,5 32 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79,9 5,8 33 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86,4 7,8 34 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290,9 24,0 35 ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88,9 2,1 36 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241,9 13,7 37 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 79,5 5,6 ΘΕΡΜΗΣ 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122,4 3,2 39 ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50,2 2,1 40 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107,5 6,3 41 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72,5 3,1 42 ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122,5 7,3

11 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Γ (χιλ. στρ.) 43 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172,6 2,6 44 ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133,6 31,8 45 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185,1 37,2 46 ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82,0 15,8 47 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75,7 15,0 48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13,0 0,0 49 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,4 12,9 50 ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 48,3 0,6 51 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 50,6 2,4 52 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 182,5 30,3 53 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 211,7 15,6 54 ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 155,0 18,6 55 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 22,8 0,8 56 ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 125,2 6,8 57 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 100,3 5,9 58 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 87,3 2,1 59 ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 164,7 9,6 60 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 39,9 14,6 61 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 101,8 23,2 62 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 114,5 2,3 63 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 219,9 26,6 64 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 84,4 12,3 65 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 66,9 6,4 66 ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 62,6 7,5 67 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 160,5 19,9 68 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 67,2 5,9 69 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 56,2 0,5 70 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 50,1 0,9 71 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 38,0 0,2 72 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 115,4 10,5 73 ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 234,4 36,9 74 ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 46,1 1,7 75 ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 0,0 76 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 109,8 4,9 77 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 211,8 21,6 78 ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 178,9 53,1 79 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 379,1 96,4 80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 89,2 1,2 81 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 19,5 0,0 82 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 59,3 0,0 83 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 63,7 2,5 84 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 29,6 1,7 ΣΥΝΟΛΟ 8.741,9 878,8

12 1.3. [Στάδιο Δ] Εκτίμηση επίδρασης διατάξεων του άρθρου 6, παρ. 3 ΕΠ-ΑΠΕ Στο στάδιο Δ γίνεται η εκτίμηση της επίδρασης των διατάξεων του άρθρου 6, παρ. 3 ΕΠ-ΑΠΕ. Τα πορίσματα παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα, τελευταία στήλη. Στις δύο προηγούμενες στήλες εμφανίζονται ενδιάμεσα στοιχεία που οδηγούν στο σταθμισμένο μέγεθος της τελευταίας στήλης. αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ που ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ δεν ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Δ (χιλ. στρ.) 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122,8 0,1 0,1 0,2 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38,4 0,0 0,0 0,0 3 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 0,0 13,1 13,1 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81,9 0,0 6,7 6,7 5 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195,4 0,0 44,4 44,4 6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35,8 0,0 0,0 0,0 7 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71,2 0,0 2,0 2,0 8 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10,2 0,0 0,0 0,0 9 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109,0 0,0 19,0 19,0 10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130,6 0,0 0,9 0,9 11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53,3 0,0 3,6 3,6 12 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100,2 0,0 16,9 16,9 13 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160,1 0,0 8,2 8,2 14 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85,8 0,0 8,0 8,0 15 ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302,8 20,8 32,0 42,4 16 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127,0 0,1 10,8 10,9 17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196,3 0,0 4,0 4,0 18 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75,2 0,0 1,7 1,7 19 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41,1 3,6 1,7 3,5 20 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73,9 0,0 5,5 5,5 21 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67,0 0,0 3,5 3,5 22 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11,2 0,0 0,0 0,0 23 ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23,7 0,0 0,7 0,7 24 ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138,2 0,0 7,6 7,6 25 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22,9 0,0 0,0 0,0 26 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33,4 0,0 2,2 2,2 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32,2 5,2 0,3 2,9 28 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74,7 0,0 2,8 2,8 29 ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78,8 0,4 6,4 6,6 30 ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101,8 2,7 3,4 4,7 31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117,7 0,1 0,4 0,5 32 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79,9 2,5 3,3 4,5 33 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86,4 0,0 7,8 7,8 34 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290,9 22,7 1,3 12,6 35 ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88,9 0,6 1,6 1,8 36 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241,9 5,1 8,6 11,1 37 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ 79,5 0,1 5,5 5,5

13 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ που ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ δεν ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Δ (χιλ. στρ.) 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122,4 0,0 3,2 3,2 39 ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50,2 0,0 2,1 2,1 40 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107,5 0,0 6,3 6,3 41 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72,5 0,0 3,1 3,1 42 ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122,5 0,5 6,8 7,0 43 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172,6 1,5 1,2 1,9 44 ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133,6 0,0 31,8 31,8 45 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185,1 0,0 37,2 37,2 46 ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82,0 0,0 15,8 15,8 47 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75,7 0,0 15,0 15,0 48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13,0 0,0 0,0 0,0 49 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,4 0,0 12,9 12,9 50 ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 48,3 0,0 0,6 0,6 51 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 50,6 0,0 2,4 2,4 52 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 182,5 0,0 30,3 30,3 53 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 211,7 0,0 15,6 15,6 54 ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 155,0 0,0 18,6 18,6 55 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 22,8 0,0 0,8 0,8 56 ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 125,2 0,0 6,8 6,8 57 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 100,3 0,0 5,9 5,9 58 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 87,3 0,3 1,8 1,9 59 ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 164,7 0,0 9,6 9,6 60 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 39,9 0,0 14,6 14,6 61 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 101,8 3,1 20,1 21,7 62 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 114,5 0,0 2,3 2,3 63 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 219,9 0,0 26,6 26,6 64 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 84,4 2,4 9,9 11,1 65 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 66,9 6,4 0,0 3,2 66 ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 62,6 0,3 7,2 7,4 67 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 160,5 0,0 19,9 19,9 68 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 67,2 0,0 5,9 5,9 69 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 56,2 0,0 0,5 0,5 70 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 50,1 0,0 0,9 0,9 71 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 38,0 0,0 0,2 0,2 72 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 115,4 5,6 4,9 7,7 73 ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 234,4 17,2 19,7 28,3 74 ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 46,1 1,2 0,5 1,1 75 ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 0,0 0,0 0,0 76 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 109,8 0,8 4,1 4,5 77 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 211,8 1,8 19,8 20,7 78 ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 178,9 6,2 46,9 50,0 79 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 379,1 9,9 86,5 91,4 80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 89,2 0,0 1,2 1,2 81 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 19,5 0,0 0,0 0,0 82 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 59,3 0,0 0,0 0,0 83 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 63,7 2,4 0,1 1,3 84 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 29,6 1,7 0,0 0,9

14 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ που ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ δεν ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Δ (χιλ. στρ.) ΣΥΝΟΛΟ 8.741,9 125,3 753,5 816, [Στάδιο Ε] Εκτίμηση επίδρασης λοιπών διατάξεων του ΕΠ- ΑΠΕ, που υπολογίζονται έμμεσα. Στο στάδιο Ε λαμβάνονται υπόψη οι εντός προδιαγραφών διατάξεις του ΕΠ-ΑΠΕ που υπολογίζονται έμμεσα. Τα πορίσματα των επεξεργασιών παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα, στην τελευταία στήλη. Στην προηγούμενη στήλη αναγράφεται ο συντελεστής που, σύμφωνα με την μεθοδολογική προσέγγιση, χρησιμοποιείται στο παρόν στάδιο.

15 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Συντελεστής σταδίου Ε Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Ε (χιλ. στρ.) 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122,8 0,1 0,2 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38,4 0,1 0,0 3 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 0,1 12,2 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81,9 0,1 6,3 5 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195,4 0,1 41,3 6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35,8 0,1 0,0 7 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71,2 0,6 0,9 8 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10,2 0,5 0,0 9 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109,0 0,3 13,9 10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130,6 0,1 0,8 11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53,3 0,1 3,1 12 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100,2 0,1 14,6 13 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160,1 0,1 7,1 14 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85,8 0,4 4,9 15 ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302,8 0,1 49,1 16 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127,0 0,3 8,0 17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196,3 0,3 2,9 18 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75,2 0,1 1,4 19 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41,1 0,1 4,5 20 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73,9 0,3 4,0 21 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67,0 0,1 3,0 22 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11,2 0,5 0,0 23 ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23,7 0,3 0,5 24 ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138,2 0,1 6,5 25 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22,9 0,2 0,0 26 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33,4 0,1 2,1 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32,2 0,1 4,7 28 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74,7 0,1 2,4 29 ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78,8 0,1 6,3 30 ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101,8 0,1 5,2 31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117,7 0,1 0,5 32 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79,9 0,1 5,4 33 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86,4 0,1 7,2 34 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290,9 0,1 20,6 35 ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88,9 0,1 2,0 36 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241,9 0,1 12,7 37 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ 79,5 0,1 4,8 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122,4 0,1 3,0 39 ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50,2 0,3 1,5 40 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107,5 0,2 5,4 41 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72,5 0,3 2,2 42 ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122,5 0,1 6,2 43 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172,6 0,1 2,3 44 ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133,6 0,1 29,9 45 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185,1 0,1 34,6 46 ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82,0 0,3 11,5 47 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75,7 0,1 13,9 48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13,0 0,3 0,0 49 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,4 0,1 12,0 50 ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 48,3 0,1 0,5 51 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 50,6 0,1 2,3 52 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 182,5 0,1 28,2 53 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 211,7 0,1 14,5 54 ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 155,0 0,1 17,3 55 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 22,8 0,2 0,6 56 ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 125,2 0,3 5,0 57 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 100,3 0,1 5,1

16 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Συντελεστής σταδίου Ε Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Ε (χιλ. στρ.) 58 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 87,3 0,3 1,5 59 ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 164,7 0,1 8,3 60 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 39,9 0,1 13,6 61 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 101,8 0,1 20,0 62 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 114,5 0,2 2,0 63 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 219,9 0,1 22,8 64 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 84,4 0,1 11,5 65 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 66,9 0,1 6,0 66 ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 62,6 0,3 5,5 67 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 160,5 0,3 14,5 68 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 67,2 0,4 3,5 69 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 56,2 0,2 0,4 70 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 50,1 0,1 0,8 71 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 38,0 0,1 0,2 72 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 115,4 0,1 9,0 73 ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 234,4 0,1 34,4 74 ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 46,1 0,3 1,2 75 ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 0,6 0,0 76 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 109,8 0,3 3,6 77 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 211,8 0,1 20,1 78 ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 178,9 0,3 38,7 79 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 379,1 0,1 89,7 80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 89,2 0,2 1,0 81 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 19,5 0,8 0,0 82 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 59,3 0,1 0,0 83 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 63,7 0,1 2,2 84 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 29,6 0,1 1,6 ΣΥΝΟΛΟ 8.741,9 767,1

17 2. Εκτίμηση μέγιστου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια Στο παρόν τμήμα (ενότητα 2) εκτιμάται ανά νησί (και συνολικά) το μέγιστο δυναμικό ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια, ανά νησί, με βάση τα πορίσματα της ενότητας 1 και το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ. Η εκτίμηση γίνεται για τρία βασικά σενάρια μεγέθους ανεμογεννητριών, ήτοι, 1 MW, 2 MW και 3 MW. Η ενότητα 2 αντιστοιχεί στο σημεία 1.3.Β της σύμβασης. Η όλη προσέγγιση ακολουθεί τη μεθοδολογία που αναλύεται στο Παράρτημα. Σε σχέση με τις αντίστοιχες επεξεργασίες στην Ενδιάμεση Εκθεση, υπάρχουν πολύ μικρές τροποποιήσεις, που οφείλονται στις αντίστοιχες τροποποιήσεις που έγιναν στην ενότητα [Στάδιο ΣΤ] Υπολογισμός της επίδρασης της λειτουργίας της αγοράς γης Στο ΣΤ στάδιο λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της λειτουργίας της αγοράς γης (συντελεστής κορεσμού και ανταγωνισμός άλλων χρήσεων γης). Τα πορίσματα των επεξεργασιών του σταδίου αυτού παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα, τελευταία στήλη. Στην προηγούμενη στήλη αναγράφεται η «ομάδα» νησιών του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό στην οποία ανήκει κάθε νησί του παρόντος προγράμματος, δεδομένου ότι η ομάδα αυτή υπεισέρχεται στις επεξεργασίες του σταδίου ΣΤ. αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Ομάδα ΕΠ_Τουρισμ ού Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου ΣΤ (χιλ. στρ.) 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122,8 ΙΙ 0,1 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38,4 Ι 0,0 3 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 ΙΙ 2,9 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81,9 ΙΙ 1,5 5 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195,4 ΙΙ 9,9 6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35,8 ΙΙ 0,0 7 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71,2 ΙΙ 0,2 8 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10,2 ΙΙ 0,0 9 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109,0 ΙΙ 3,3 10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130,6 ΙΙ 0,2 11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53,3 Ι 1,6

18 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Ομάδα ΕΠ_Τουρισμ ού Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου ΣΤ (χιλ. στρ.) 12 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100,2 ΙΙ 3,5 13 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160,1 ΙΙ 1,7 14 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85,8 ΙΙ 1,2 15 ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302,8 ΙΙ 11,8 16 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127,0 ΙΙ 1,9 17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196,3 ΙΙ 0,7 18 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75,2 ΙΙ 0,3 19 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41,1 Ι 2,3 20 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73,9 ΙΙ 1,0 21 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67,0 ΙΙ 0,7 22 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11,2 ΙΙ 0,0 23 ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23,7 ΙΙ 0,1 24 ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138,2 ΙΙ 1,6 25 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22,9 ΙΙ 0,0 26 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33,4 ΙΙ 0,5 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32,2 ΙΙ 1,1 28 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74,7 ΙΙ 0,6 29 ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78,8 ΙΙ 1,5 30 ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101,8 ΙΙ 1,3 31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117,7 ΙΙ 0,1 32 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79,9 ΙΙ 1,3 33 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86,4 ΙΙ 1,7 34 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290,9 ΙΙ 5,0 35 ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88,9 ΙΙ 0,5 36 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241,9 ΙΙ 3,1 37 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 79,5 ΙΙ 1,2 ΘΕΡΜΗΣ 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122,4 ΙΙ 0,7 39 ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50,2 ΙΙ 0,4 40 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107,5 ΙΙ 1,3 41 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72,5 ΙΙ 0,5 42 ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122,5 ΙΙ 1,5 43 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172,6 ΙΙ 0,5 44 ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133,6 ΙΙ 7,2 45 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185,1 ΙΙ 8,3 46 ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82,0 ΙΙ 2,8 47 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75,7 ΙΙ 3,3 48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13,0 ΙΙ 0,0 49 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,4 ΙΙ 2,9 50 ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 48,3 ΙΙ 0,1 51 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 50,6 ΙΙ 0,5 52 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 182,5 ΙΙ 6,8 53 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 211,7 ΙΙ 3,5 54 ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 155,0 ΙΙ 4,1 55 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 22,8 ΙΙ 0,1 56 ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 125,2 ΙΙ 1,2 57 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 100,3 ΙΙ 1,2 58 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 87,3 ΙΙ 0,4 59 ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 164,7 ΙΙ 2,0 60 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 39,9 Ι 6,8

19 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Ομάδα ΕΠ_Τουρισμ ού Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου ΣΤ (χιλ. στρ.) 61 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 101,8 ΙΙ 4,8 62 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 114,5 ΙΙ 0,5 63 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 219,9 ΙΙ 5,5 64 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 84,4 ΙΙ 2,8 65 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 66,9 ΙΙ 1,4 66 ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 62,6 ΙΙ 1,3 67 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 160,5 ΙΙ 3,5 68 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 67,2 ΙΙ 0,8 69 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 56,2 ΙΙ 0,1 70 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 50,1 Ι 0,4 71 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 38,0 ΙΙ 0,1 72 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 115,4 ΙΙ 2,2 73 ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 234,4 ΙΙ 8,2 74 ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 46,1 ΙΙ 0,3 75 ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 ΙΙ 0,0 76 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 109,8 ΙΙ 0,9 77 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 211,8 ΙΙ 4,8 78 ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 178,9 ΙΙ 9,3 79 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 379,1 ΙΙ 21,5 80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 89,2 ΙΙ 0,2 81 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 19,5 ΙΙ 0,0 82 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 59,3 ΙΙ 0,0 83 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 63,7 Ι 1,1 84 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 29,6 Ι 0,8 ΣΥΝΟΛΟ 8.741,9 190, [Στάδιο Ζ] Προκαταρκτικός υπολογισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ανεμογεννητριών ανά νησί, με βάση το δείκτη ελάχιστης αναγκαίας επιφάνειας εδάφους ανά ανεμογεννήτρια. Στο στάδιο Ζ γίνεται ο προκαταρκτικός υπολογισμός της μέγιστης θεωρητικής χωρητικότητας (επιτρεπόμενος αριθμός ανεμογεννητριών-αγ) ανά νησί, με βάση το δείκτη ελάχιστης αναγκαίας επιφάνειας εδάφους ανά ανεμογεννήτρια. Σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, ο υπολογισμός αυτός γίνεται για τρία σενάρια, με διαφοροποιημένη διάμετρο ρότορα / ισχύ των ΑΓ, ως εξής: Σενάριο 1: ρότορας 55 μ., ενδεικτική ισχύς 1 MW Σενάριο 2: ρότορας 85 μ., ενδεικτική ισχύς 2 MW (η περίπτωση αυτή αντιστοιχεί στην «τυπική ανεμογεννήτρια» του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ. Σενάριο 1: ρότορας 112 μ., ενδεικτική ισχύς 3 MW αα ΟΤΑ Εκτασ Μέγιστος αριθμός ΑΓ βάσει σταδίου Ζ

20 Σενάριο 1: ισχύς 1 MW, d ρότορα 55 μ. Σενάριο 2: ισχύς 2 MW, d ρότορα 85 μ. Σενάριο 3: ισχύς 3 MW, d ρότορα 112 μ. 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38, ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 154,3 64,5 37,2 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81, ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35, ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10, ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109, ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53, ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100, ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160, ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85, ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302, ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196, ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41, ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73, ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67, ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11, ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23, ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138, ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74, ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78, ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79, ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86, ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290, ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241, ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 79, ΘΕΡΜΗΣ 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122, ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50, ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107, ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72, ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122, ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172, ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133, ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185, ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13, ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1251/2010 Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

A.Π.: 1035. Σχετ.: α. Το µε αρ. πρωτ. 222/17.1.2006 έγγραφό µας µε το ίδιο θέµα β. Το µε αρ. πρωτ. 509074/25.1.2006 έγγραφο του ΕΟΤ µε το ίδιο θέµα

A.Π.: 1035. Σχετ.: α. Το µε αρ. πρωτ. 222/17.1.2006 έγγραφό µας µε το ίδιο θέµα β. Το µε αρ. πρωτ. 509074/25.1.2006 έγγραφο του ΕΟΤ µε το ίδιο θέµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 Ακτή Παπάγου 46 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281079040 Telefax: 2281085400 E-mail: notioaigaio@mou.gr Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Πειραιώς 132 115 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@raegr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Μεθοδολογία ανάλυσης πιέσεων ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Η εκτίμηση των πιέσεων στα υδατικά συστήματα βασίζεται στην καταγραφή του συνόλου των πιέσεων (πιέσεις ρύπανσης, επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013 Συνολική Παραγωγή GWh 15% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 81% Φεβρουάριος 2013 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δημήτριος Βαλασσόπουλος Πολιτικός Μηχανικός-Γεωπόνος M.Sc. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ ΚΠΣ - Διευθύνσεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 6% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Σύσταση Π.Ο.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου» Σχετ.: «Την υπ αριθμ.: 4077/28-04-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ».

Θέμα: «Σύσταση Π.Ο.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου» Σχετ.: «Την υπ αριθμ.: 4077/28-04-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 14-5-2014 Ερμούπολη, 02-05-2014 Αρ. Πρωτ.: 3399 Ταχ. Δ/νση: Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;»

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» 6ο Συνέδριο Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ Χαλκίδα 5-6-7 Ιούνη 2008 Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» Εισηνη^: Ε. Σπίθας ΑΤΜ Ηλεκτρικό Σύστημα Ελλάδος * Εθνικό Σύστημα Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Παρούσα κατάσταση, επόµενες ενέργειες

Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Παρούσα κατάσταση, επόµενες ενέργειες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Παρούσα κατάσταση, επόµενες ενέργειες Η αιρετή περιφερειακή αρχή του Νοτίου Αιγαίου από την 1 η Ιουλίου 2011 ανάλαβε ως προεβλέπετο,

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ

Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Μέχρι το 1950, η ηλεκτροδότηση όλης της χώρας γινόταν με περίπου 350 Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής, συνήθως ένα,, εγκατεστημένο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 9 η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νάξος 01/08/2011 Θέμα: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ

Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αθήνα 24-25 Νοεμβρίου 2016 Συνέδριο για Βιώσιμες Ενεργειακές Εφαρμογές στα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΔΛΑΠ ΥΔ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (EL14)

1 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΔΛΑΠ ΥΔ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (EL14) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Καταγράφονται οι κοινωνικοί εταίροι που θα ενημερωθούν και θα συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαδικασία διαβούλευσης στο Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου. Ως ενδιαφερόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του 1. Δήμου Ικαρίας, όπως εκπροσωπείται από το Δήμαρχο Ικαρίας Χριστόδουλο Σταυρινάδη ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα των Νησιών

Συστήµατα των Νησιών ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υνατότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης ΑΠΕ στα Αυτόνοµα Ηλεκτρικά Συστήµατα των Νησιών Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π Ειδικός Επιστήµων ΡΑΕ 1 Αυτόνοµα ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων. για 728 θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού

Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων. για 728 θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 27-04-2016 Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων για 728 θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού Η Γενική

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 12% 84% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 12% 84% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Σεπτέμβριο 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 84% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Προγραµµατική σύµβαση Εκπόνησης Ερευνητικού έργου µε την Περιφέρεια Κρήτης Εισαγωγή στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σελ. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.2 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 1.3 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 16 1.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20 1.5 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Ιούλιο 2015 Συνολική Παραγωγή GWh 13% 5% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στρατηγικές επιλογές για την ηλεκτροδότηση των νησιών και την αξιοποίηση των ΑΠΕ που διαθέτουν Νίκος Μπουλαξής, Δρ. Ηλ. Μηχανικός Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 15% 81% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 15% 81% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Μάρτιο 2015 Συνολική Παραγωγή GWh 15% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 81% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 11 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 62617/2308 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 187057 Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. /νση : Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Τηλέφωνο : 2104291074 Fax : 210-4291073 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; Στο πλαίσιο των ΙΑ Εκδηλώσεων Οικονομικής Σκέψης Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 από το: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Νίκος Μπουλαξής Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ)

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10/11/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία Θεσμικό Καθεστώς & Νομοθεσία Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Επιμελητής Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ-ΤΑΚ Οδηγία 2001/77/ΕΕ «Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων, ανακοινώνει τις κάτωθι κενές θέσεις. 515 Τοπική Κοινότητα Πάγου. 960 Τοπική Κοινότητα Χρούσων

Η Διεύθυνση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων, ανακοινώνει τις κάτωθι κενές θέσεις. 515 Τοπική Κοινότητα Πάγου. 960 Τοπική Κοινότητα Χρούσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EΡΜΟΥΠΟΛΗ 9-06-205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 28 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τμ. Φαρμάκων και Φαρμακείων Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (GR14)

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (GR14) ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (GR14) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ Μάιος 2014 Αναθεωρήσεις: 30/05/2014 Δημιουργία του καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ( ΔΙ.Α.Π. ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2047 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 177 30 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.354.11/4/10587/Δ1 Ορισμός των περιφερειών, της έδρας και των σχολείων δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια βάθη Το βασικότερο κριτήριο για την επιλογή κατάλληλων τοποθεσιών για την ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων είναι η ύπαρξη αρκετά µεγάλων πε

Θαλάσσια βάθη Το βασικότερο κριτήριο για την επιλογή κατάλληλων τοποθεσιών για την ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων είναι η ύπαρξη αρκετά µεγάλων πε Εισαγωγή ιαδικασία Προκαταρκτικής Χωροθέτησης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων Ο νόµος 3851/010 για τις Α.Π.Ε. που ψηφίστηκε πριν ένα περίπου µήνα προβλέπει µια νέα, κεντρική, διαδικασία αδειοδότησης για τα θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ4Κ9-41Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 21-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 36848/3465 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Νησιά

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Νησιά ήμος Αμοργού ίκτυο ΑΦΝΗ Αμοργός, 25 Μαΐου 2009 Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών στα Νησιά ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικός Επιστήμονας της ΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Κλιματική Αλλαγή Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 3323.1 / 01 / 05 /26-05 - 2005 Κ.Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 3323.1 / 01 / 05 /26-05 - 2005 Κ.Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΑΡΚΟΙ --- --- --- 11,601 4,062 12,761 4,468 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 7,920 9,504 15,841 --- --- --- --- ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 8,090 9,708 16,180 23,588 8,120 25,946 8,932

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλασσίων Έργων ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΔΙΠΕ) Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ Δίκτυο Αειφορικών Νήσων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 6 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Α.Π. : οικ. 84726 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πειραιάς, 6 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Α.Π. : οικ. 84726 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Πειραιάς, 6 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Α.Π. : οικ. 84726 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Απάντηση στο : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γραφείο Χωρικού Σχεδιασμού και Αυτοδιοίκησης ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας & Περ.Tµήµα ωδ/νήσου Ρόδος, 8-9 Μαίου 2009 Τεχνολογίες Ανανεώσιµων Πηγών στα Νησιά. Υφιστάµενη Κατάσταση και Προοπτικές ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη εγκατεστηµένης ισχύος ΑΠΕ

Εξέλιξη εγκατεστηµένης ισχύος ΑΠΕ Εξέλιξη εγκατεστηµένης ισχύος ΑΠΕ 1400 1300 1322 1200 1100 1000 1040 Εγκατεστηµένη ισ σχύς [M W ] 900 800 700 600 500 400 300 200 100 69 69 70 71 82 159 278 351 369 483 523 592 759 ΑΙΟΛΙΚΑ µυησ ΒΙΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τον αριθµό και ισχύ των ανεµογεννητριών από 18 ανεµογεννήτριες ισχύος 2MW έκαστη

Διαβάστε περισσότερα

Περιθώριο Εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ζώνες Καταλληλότητας Ανάπτυξης ΑΠΕ

Περιθώριο Εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ζώνες Καταλληλότητας Ανάπτυξης ΑΠΕ Προκαταρκτική Μελέτη Περιθώριο Εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ζώνες Καταλληλότητας Ανάπτυξης ΑΠΕ Στο πλαίσιο του έργου: Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr. Αθήνα, 16.12.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr. Αθήνα, 16.12. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr Αθήνα, 16.12.2003 ΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Κοινοποίηση: Θέµα : ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΗ ΑΕ κ. Ν. Γκαγκαουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ. Ρόδος, 28 ΙΑΝ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ. Ρόδος, 28 ΙΑΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Ρόδος, 28 ΙΑΝ 2014 Αριθ. Πρωτ : 81 Ταχ. Δ/νση : Οδός Γεωργίου Μαύρου 2 Πρός : Ως Πίναξ

Διαβάστε περισσότερα

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πικέρμι, 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Φορέας Υλοποίησης του Έργου: «Πράσινο Νησί Αη Στράτης», καλεί εντός δέκα πέντε (15 ) ημερών από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη Ανάλυση της δυνατότητας ιείσδυσης των Τεχνολογιών ΑΠΕ και Εξοικονόµησης Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστηµα εν όψει των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής Ο ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τίγκας

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ενέργειας. Αιολική ενέργεια και Χωροταξία. Τίτλος εργασίας. Εκφώνηση εργασίας στο μάθημα

Ακαδημία Ενέργειας. Αιολική ενέργεια και Χωροταξία. Τίτλος εργασίας. Εκφώνηση εργασίας στο μάθημα Ακαδημία Ενέργειας Εκφώνηση εργασίας στο μάθημα Αιολική ενέργεια και Χωροταξία Τίτλος εργασίας Χωροταξική αξιολόγηση έργων αιολικής ενέργειας Ατομική ή ομαδική (μέχρι 2 άτομα) Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Για την απόρριψη της υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-01490/10.5.2006 αίτησης της

Διαβάστε περισσότερα

Z:\2_ΤΜΗΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΕΡΓΩΝ\100_ΦΑΚΕΛΟΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_Π Ε\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΑΝ\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ NOEMΒΡΙΟΥ\Πίνακας

Z:\2_ΤΜΗΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΕΡΓΩΝ\100_ΦΑΚΕΛΟΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_Π Ε\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΑΝ\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ NOEMΒΡΙΟΥ\Πίνακας /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηµεροµηνία: 19/12/2011 Z:\2_ΤΜΗΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΕΡΓΩΝ\100_ΦΑΚΕΛΟΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_Π Ε\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΑΝ\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ NOEMΒΡΙΟΥ\Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

BiogasIN KAΠΕ Πικέρμι Αξιολόγηση κατά την αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου

BiogasIN KAΠΕ Πικέρμι Αξιολόγηση κατά την αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου BiogasIN KAΠΕ Πικέρμι 24.07.2012 Αξιολόγηση κατά την αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου Διονύσης Παπαβασιλείου ΥπεύθυνοςΤμήματοςΥποστήριξηςΕνεργειακών Επενδύσεων Διάγραμμα αδειοδοτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης Β Περίοδος 1. Σύμφωνα με το χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/11/2010. Παρασκευάς Ν. Γεωργίου, Γεώργιος Μαυρωτάς & Δανάη Διακουλάκη

Αθήνα, 23/11/2010. Παρασκευάς Ν. Γεωργίου, Γεώργιος Μαυρωτάς & Δανάη Διακουλάκη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας 7 η Συνεδρία: «Οδικός Χάρτης για το 2020: Κρίσιμες Επενδύσεις και Τεχνολογίες» Η ΠΡΟΚΛΗΣΗΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Στάθης Τσελεπής ΚΑΠΕ, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνα, 19009, Πικέρµι, Αττική Τηλ. 6039900, Fax 6039905 e-mail stslep@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ- ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΕΥ ΗΛΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ και ΑΛΕΞ/ΛΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟ ΟΣ και 678 54,57 85 93,90 δροµολόγιο/εβδοµάδα. ιαγωνισµοί /3/09, 8/7/09, και 0//09

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας Επιστημονική Εσπερίδα για το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Τσαγκαράκη Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

Καλλιόπη Τσαγκαράκη Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. Δυνατότητες Χρηματοδότησης Επενδύσεων Στις Κυκλάδες Από Τους Άξονες 3 & 4 Του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Της Ελλάδας 2007-2013 Και Τον Άξονα 4 Του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ)

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για την περίοδο 2014-2023 Στους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα