Τελική Τεχνική Έκθεση Π&Χ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελική Τεχνική Έκθεση Π&Χ"

Transcript

1 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υπογράφοντος Μελετητή και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να συναχθεί ότι αποτελεί και τη Εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας μη διασυνδεδεμένων νησιών για την ανάπτυξη αιολικών σταθμών με την εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ Τελική Τεχνική Έκθεση Π&Χ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού Επιστημονικός υπεύθυνος: Δημήτρης Οικονόμου Ιανουάριος 2010

2 Εκτίμηση φέρουσας ικανότητας νησιών γι ανάπτυξη αιολικών σταθμών-β φάση Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Αντικείμενο και συμβατικό πλαίσιο... 3 Περιεχόμενο της Τελικής Εκθεσης... 3 Μεθοδολογία του έργου και διάρθρωση της έκθεσης... 4 Ομάδα μελέτης Προσδιορισμός τμημάτων χώρου στα οποία είναι επιτρεπτή η χωροθέτηση αιολικών πάρκων [Στάδια Α και Β] Προσδιορισμός τμημάτων του χώρου στα οποία δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών πάρκων, λόγω υφιστάμενων κανονιστικών πλαισίων της δόμησης καθώς και λόγω ενός υποσυνόλου των διατάξεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ [Στάδιο Γ] Συνυπολογισμός της επίδρασης του εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού [Στάδιο Δ] Εκτίμηση επίδρασης διατάξεων του άρθρου 6, παρ. 3 ΕΠ-ΑΠΕ [Στάδιο Ε] Εκτίμηση επίδρασης λοιπών διατάξεων του ΕΠ-ΑΠΕ, που υπολογίζονται έμμεσα Εκτίμηση μέγιστου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια [Στάδιο ΣΤ] Υπολογισμός της επίδρασης της λειτουργίας της αγοράς γης [Στάδιο Ζ] Προκαταρκτικός υπολογισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ανεμογεννητριών ανά νησί, με βάση το δείκτη ελάχιστης αναγκαίας επιφάνειας εδάφους ανά ανεμογεννήτρια [Στάδιο Η] Προκαταρκτικός υπολογισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ανεμογεννητριών ανά νησί, με βάση το δείκτη μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης εδαφών ΟΤΑ [Στάδιο Θ] Τελική εκτίμηση του πιθανού αριθμού ΑΓ που θα χωροθετηθούν σε κάθε νησί (μικρότερη τιμή μεταξύ των πορισμάτων των σταδίων Ε και ΣΤ) Συνολική αξιολόγηση και προτάσεις στρατηγικής Συνέπειες για τη χωρική διάρθρωση του δικτύου διασύνδεσης των νησιών με το Σύστημα Οι επιπτώσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ στη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων Βιβλιογραφία Παράρτημα: Μεθοδολογική προσέγγιση Συνθετική παρουσίαση μεθοδολογίας... 1 υπογράφοντος Μελετητή και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να συναχθεί ότι αποτελεί και τη

3 Περιοριστικοί παράγοντες και βαθμός προσέγγισης των πραγματικών δυνατοτήτων για την αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού ανά νησί Το γεωγραφικό πλαίσιο του προγράμματος Βασικά μεθοδολογικά στάδια Λεπτομερής παρουσία της μεθοδολογίας του έργου Ανάλυση του σταδίου Α της μεθοδολογίας (Υπολογισμός επίδρασης υφιστάμενων κανονιστικών πλαισίων δόμησης) Ανάλυση του σταδίου Β της μεθοδολογίας: Προσδιορισμός, ανά νησί, των τμημάτων του χώρου στα οποία είναι κατ αρχήν επιτρεπτή, με βάση το ΕΠ-ΑΠΕ, η χωροθέτηση αιολικών πάρκων Περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας του άρθρου 6, παρ. 1 του ΕΠ-ΑΠΕ Αποστάσεις αιολικών εγκαταστάσεων από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής, του άρθρου 6 παρ. 5α και του Παραρτήματος ΙΙ του ΕΠ-ΑΠΕ Ανάλυση του σταδίου Γ της μεθοδολογίας: εκτίμηση της επίδρασης του εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού Ανάλυση του σταδίου Δ της μεθοδολογίας: εκτίμηση της επίδρασης του άρθρου 6 παρ. 3 του ΕΠ-ΑΠΕ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας ΖΕΠ) στο πλαίσιο του σταδίου Β της μεθοδολογίας Ανάλυση του σταδίου Ε της μεθοδολογίας: εκτίμηση της επίδρασης διατάξεων του ΕΠ-ΑΠΕ που δεν έχουν ληφθεί άμεσα υπόψη, στο πλαίσιο του σταδίου Β της μεθοδολογίας Ανάλυση του σταδίου ΣΤ της μεθοδολογίας: επίδραση της αγοράς γης και του ανταγωνισμού από άλλες δραστηριότητες Ανάλυση του σταδίου Ζ της μεθοδολογίας: επίδραση της ελάχιστη αναγκαίας επιφάνειας του εδάφους ανά ανεμογεννήτρια Ανάλυση του σταδίου Η της μεθοδολογίας: Υπολογισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις (άρθρο 8 του ΕΠ-ΑΠΕ) Ανάλυση του σταδίου Θ της μεθοδολογίας: Τελική εκτίμηση του πιθανού αριθμού ΑΓ που θα χωροθετηθούν σε κάθε νησί και του μεγίστου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ ανά νησί Ανάλυση του σταδίου Θ της μεθοδολογίας. Συνολική αξιολόγηση, και προτάσεις στρατηγικής Χαρτογραφική βάση... 34

4 Εισαγωγή Αντικείμενο και συμβατικό πλαίσιο Το παρόν («Τελική Τεχνική Εκθεση») αποτελεί το παραδοτέο της δεύτερης φάσης του ερευνητικού προγράμματος «Εκτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για την Ανάπτυξη Αιολικών Σταθμών με την Εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ», που έχει αναθέσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, του Τμήματος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης). Στόχος του προγράμματος είναι η προκαταρκτική διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού 37 επιλεγμένων μη διασυνδεδεμένων νησιών του Αιγαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αιολικών σταθμών, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του πρόσφατα εγκριθέντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΕΠ-ΑΠΕ). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο φάσεις, Τα παραδοτέα της πρώτης φάσης έχουν ήδη υποβληθεί στη ΡΑΕ και παραλειφθεί. Η παραλαβή του παραδοτέου «Ενδιάμεση Τεχνική Εκθεση» γνωστοποιήθηκε στον ανάδοχο την 09/12/2009. Σύμφωνα με τη σύμβαση, το παραδοτέο της δεύτερης φάσης πρέπει να υποβληθεί στη ΡΑΕ εντός ενός μηνός από τη γνωστοποίηση στον ανάδοχο της παραλαβής της ενδιάμεσης Τεχνικής Έκθεσης. Περιεχόμενο της Τελικής Εκθεσης Σύμφωνα με τη σύμβαση, τα βασικά σημεία του έργου είναι τα εξής: 1.3.Α. Προσδιορισμός, ανά νησί, των τμημάτων του χώρου στα οποία είναι κατ αρχήν επιτρεπτή, με βάση το Ειδικό Πλαίσιο, η χωροθέτηση αιολικών πάρκων (βλ. πιο κάτω, σημείο 3). Υπολογισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις (άρθρο 8 του ΕΠ-ΑΠΕ). Θα ληφθούν υπόψη, επίσης, περιορισμοί χωροθέτησης αιολικών πάρκων που τυχόν απορρέουν από τα ήδη εγκεκριμένα Γενικό, Περιφερειακά, και Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τον υποκείμενο σχεδιασμό χρήσεων γης (ΖΟΕ, ΕΠΜ...), ενώ επικουρικά θα ληφθούν υπόψη και τα υπό έγκριση Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Τουρισμού και Βιομηχανίας. Ο προσδιορισμός αυτός θα γίνει διακριτά για τρία σενάρια μεγέθους ανεμογεννητριών, ήτοι, 1 MW, 2 MW και 3 MW 1.3.Β. Εκτίμηση μέγιστου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια, ανά νησί, με βάση τα πορίσματα του σημείου Α (τμήματα στα οποία είναι αποδεκτή η

5 χωροθέτηση αιολικών πάρκων και μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών) και το υφιστάμενο εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό στα μη αποκλειόμενα τμήματα (με βάση τα στοιχεία του ΚΑΠΕ ή/και πρόσθετα στοιχεία από μελέτες που θα χορηγηθούν από τη ΡΑΕ). Η εκτίμηση αυτή θα γίνει για τρία βασικά σενάρια μεγέθους ανεμογεννητριών, ήτοι, 1 MW, 2 MW και 3 MW. Στην παραμετρική αυτή διερεύνηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί χωροθέτηση του μέγιστου δυνατού πλήθους ανεμογεννητριών (για κάθε σενάριο μεγέθους), με βάση τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης για τη χωροθέτηση αιολικών σταθμών. 1.3.Γ. Συνολική αξιολόγηση, και προτάσεις στρατηγικής (τόσο για το δίκτυο διασύνδεσης μεταξύ επιμέρους νησιών και με την ηπειρωτική χώρα, όσο και για συμπληρωματικά ζητήματα, όπως πχ. τυχόν σκόπιμες μελλοντικές τροποποιήσεις του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ ή του υπόλοιπου θεσμικού και σχεδιαστικού πλαισίου χωροταξικού, πολεοδομικού ή περιβαλλοντικού--που περιλαμβάνει διατάξεις που επηρεάζουν τη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων, τυχόν σκόπιμες υποστηρικτικές μελέτες κλπ.). Η Τελική Τεχνική Εκθεση περιλαμβάνει τις επεξεργασίες των σημείων 1.3.Β και 1.3.Γ καθώς και την τελική μορφή του σημείου 1.3.Α 1. Μεθοδολογία του έργου και διάρθρωση της έκθεσης Η μεθοδολογία με την οποία εκπονήθηκε το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε αρχική μορφή στην «Προκαταρκτική Τεχνική Εκθεση» (πρώτο παραδοτέο της πρώτης φάσης), και σε οριστική μορφή στην «Ενδιάμεση Τεχνική Εκθεση» (δεύτερο παραδοτέο της πρώτης φάσης). Για λόγους πληρότητας της όλης προσέγγισης, περιλαμβάνεται και στην παρούσα έκθεση, σε Παράρτημα. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει στο κυρίως τμήμα της, την Εισαγωγή, και τρεις ενότητες που αντιστοιχούν στα σημεία 1.3.Α, 1.3.Β και 1.3.Γ της σύμβασης. Ομάδα μελέτης Το πρόγραμμα εκπονείται από ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που όσον αφορά την παρούσα έκθεση έχει την εξής σύνθεση: Δημήτρης Οικονόμου, Καθηγητής Χωροταξίας-Πολεοδομίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής του Εργαστηρίου, Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Δημήτρης Σταθάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών GIS Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1 Υπενθυμίζεται ότι στην Ενδιάμεση Τεχνική Εκθεση είχαν ενσωματωθεί σε προκαταρκτική μορφή, και ορισμένες από τις εργασίες που προβλέπονταν μόνο για τη δεύτερη φάση, και συγκεκριμένα αυτές του σημείου 1.3.Β.

6 Νατάσσα Τράμπα, Τοπογράφος-Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, MSc, ΕΔΤΠ στο Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κυπαρισσία Ηλία, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc Θεοδούλη Μωυσιάδου, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc Περικλής Πλατανιάς, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Σωτήρης Πουλίσης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Σέργιος Τζωτζές, Οικονομολόγος MSc Σ. Καζάκης, Ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος Μηχανικός Μαρίνα Κοψιδά, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

7 1. Προσδιορισμός τμημάτων χώρου στα οποία είναι επιτρεπτή η χωροθέτηση αιολικών πάρκων Στο παρόν τμήμα (ενότητα 1) γίνεται προσδιορισμός, ανά νησί, των τμημάτων του χώρου στα οποία είναι κατ αρχήν επιτρεπτή, με βάση το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, η χωροθέτηση αιολικών πάρκων. Λαμβάνονται υπόψη, επίσης, περιορισμοί χωροθέτησης αιολικών πάρκων που τυχόν απορρέουν από τα ήδη εγκεκριμένα Γενικό, Περιφερειακά, και Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τον υποκείμενο σχεδιασμό χρήσεων γης (ΖΟΕ, ΕΠΜ...), καθώς και το υφιστάμενο εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό στα μη αποκλειόμενα για χωροθέτηση ανεμογεννητριών τμήματα. Η ενότητα 1 αντιστοιχεί στο σημεία 1.3.Α της σύμβασης. Η όλη προσέγγιση ακολουθεί τη μεθοδολογία που αναλύεται στο Παράρτημα. Σε πρώτη μορφή το κεφάλαιο παρουσιάστηκε στην Ενδιάμεση Τεχνική Εκθεση. Στην παρούσα Τελική Εκθεση παρουσιάζεται σε τελική μορφή. Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από τη μορφή της Ενδιάμεσης Εκθεσης, αλλά ορισμένες επεξεργασίες έχουν τροποποιηθεί ελαφρώς, λόγω του ότι μεταξύ των δύο εκθέσεων έγιναν διαθέσιμα πληρέστερα στοιχεία (κυρίως αφορούν περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, και δευτερευόντως οδικούς άξονες) [Στάδια Α και Β] Προσδιορισμός τμημάτων του χώρου στα οποία δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών πάρκων, λόγω υφιστάμενων κανονιστικών πλαισίων της δόμησης καθώς και λόγω ενός υποσυνόλου των διατάξεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ Στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόζονται τα στάδια Α και Β της μεθοδολογίας. Το στάδιο Α περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, ανά νησί, των τμημάτων του χώρου στα οποία δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών πάρκων λόγω υφιστάμενων κανονιστικών πλαισίων της δόμησης. Ειδικότερα, λαμβάνονται στο στάδιο αυτό υπόψη οι απαγορεύσεις που προέρχονται από εγκεκριμένα σχέδια χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο. Το στάδιο Β περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, ανά νησί, των τμημάτων του χώρου στα οποία είναι κατ αρχήν επιτρεπτή, με βάση την πλειονότητα των διατάξεων του Ειδικού Πλαισίου που σύμφωνα με τις Προδιαγραφές ελέγχονται από το παρόν Πρόγραμμα, η χωροθέτηση αιολικών πάρκων. Δεν

8 λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 3 του Ειδικού Πλαισίου που εφαρμόζονται στο στάδιο Δ (πιο κάτω), και ορισμένες άλλες διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου που εφαρμόζονται στο στάδιο Ε (πιο κάτω). Ο υπολογισμός αυτός γίνεται για τα τμήματα που δεν έχουν εξαιρεθεί, με βάση το στάδιο Α πιο πάνω. Τα πορίσματα της εφαρμογής των σταδίων Α και Β της μεθοδολογίας παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. Το υποσύνολο της έκτασης κάθε νησιού στο οποίο, με βάση το εκάστοτε στάδιο μεθοδολογικής επεξεργασίας, είναι επιτρεπτή η χωροθέτηση αιολικών πάρκων, αποκαλείται «αξιοποιήσιμη έκταση» και συντομογραφικά «ΑΕ». Περιλαμβάνεται επίσης, στον πίνακα, όπως και στους επόμενους η συνολική έκταση κάθε νησιού, που αποτελεί το μέγεθος αναφοράς για όλες τις επεξεργασίες. αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή των σταδίων Α και Β (χιλ. στρ.) 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122,8 58,4 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38,4 25,0 3 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 33,0 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81,9 35,3 5 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195,4 91,8 6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35,8 0,0 7 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71,2 4,8 8 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10,2 0,0 9 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109,0 58,6 10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130,6 47,2 11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53,3 14,8 12 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100,2 47,1 13 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160,1 59,9 14 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85,8 11,6 15 ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302,8 178,4 16 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127,0 28,3 17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196,3 19,3 18 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75,2 10,9 19 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41,1 28,2 20 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73,9 29,6 21 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67,0 9,8 22 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11,2 0,0 23 ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23,7 2,0 24 ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138,2 14,8 25 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22,9 0,0 26 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33,4 7,6 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32,2 12,8 28 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74,7 27,3 29 ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78,8 34,9 30 ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101,8 40,1 31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117,7 104,5 32 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79,9 56,7 33 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86,4 53,0 34 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290,9 227,3 35 ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88,9 62,0 36 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241,9 173,1 37 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 79,5 53,7

9 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή των σταδίων Α και Β (χιλ. στρ.) ΘΕΡΜΗΣ 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122,4 90,7 39 ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50,2 25,0 40 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107,5 48,8 41 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72,5 45,5 42 ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122,5 82,4 43 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172,6 97,9 44 ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133,6 86,0 45 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185,1 68,4 46 ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82,0 40,2 47 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75,7 39,4 48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13,0 0,2 49 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,4 49,0 50 ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 48,3 5,0 51 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 50,6 17,2 52 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 182,5 138,8 53 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 211,7 107,3 54 ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 155,0 70,4 55 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 22,8 4,9 56 ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 125,2 21,3 57 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 100,3 17,1 58 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 87,3 11,8 59 ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 164,7 52,6 60 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 39,9 36,8 61 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 101,8 68,7 62 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 114,5 27,2 63 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 219,9 138,7 64 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 84,4 46,7 65 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 66,9 54,9 66 ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 62,6 29,7 67 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 160,5 132,1 68 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 67,2 29,6 69 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 56,2 11,9 70 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 50,1 8,5 71 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 38,0 3,5 72 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 115,4 83,9 73 ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 234,4 176,8 74 ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 46,1 30,5 75 ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 5,7 76 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 109,8 62,0 77 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 211,8 141,0 78 ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 178,9 128,3 79 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 379,1 269,0 80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 89,2 28,8 81 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 19,5 0,7 82 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 59,3 20,1 83 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 63,7 28,2 84 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 29,6 14,2 ΣΥΝΟΛΟ 8.741, ,7

10 1.2. [Στάδιο Γ] Συνυπολογισμός της επίδρασης του εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού Στο στάδιο Γ, γίνεται εξαίρεση, από τις περιοχές που έχουν προκύψει με βάση το στάδιο Β πιο πάνω, των τμημάτων που δεν διαθέτούν επαρκώς εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό. Τα πορίσματα αυτής της επεξεργασίας παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Γ (χιλ. στρ.) 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122,8 0,3 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38,4 0,0 3 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 13,1 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81,9 6,7 5 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195,4 44,4 6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35,8 0,0 7 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71,2 2,0 8 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10,2 0,0 9 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109,0 19,0 10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130,6 0,9 11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53,3 3,6 12 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100,2 16,9 13 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160,1 8,2 14 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85,8 8,0 15 ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302,8 52,8 16 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127,0 10,9 17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196,3 4,0 18 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75,2 1,7 19 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41,1 5,3 20 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73,9 5,5 21 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67,0 3,5 22 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11,2 0,0 23 ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23,7 0,7 24 ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138,2 7,6 25 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22,9 0,0 26 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33,4 2,2 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32,2 5,5 28 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74,7 2,8 29 ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78,8 6,8 30 ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101,8 6,1 31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117,7 0,5 32 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79,9 5,8 33 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86,4 7,8 34 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290,9 24,0 35 ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88,9 2,1 36 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241,9 13,7 37 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 79,5 5,6 ΘΕΡΜΗΣ 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122,4 3,2 39 ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50,2 2,1 40 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107,5 6,3 41 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72,5 3,1 42 ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122,5 7,3

11 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Γ (χιλ. στρ.) 43 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172,6 2,6 44 ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133,6 31,8 45 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185,1 37,2 46 ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82,0 15,8 47 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75,7 15,0 48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13,0 0,0 49 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,4 12,9 50 ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 48,3 0,6 51 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 50,6 2,4 52 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 182,5 30,3 53 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 211,7 15,6 54 ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 155,0 18,6 55 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 22,8 0,8 56 ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 125,2 6,8 57 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 100,3 5,9 58 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 87,3 2,1 59 ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 164,7 9,6 60 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 39,9 14,6 61 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 101,8 23,2 62 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 114,5 2,3 63 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 219,9 26,6 64 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 84,4 12,3 65 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 66,9 6,4 66 ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 62,6 7,5 67 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 160,5 19,9 68 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 67,2 5,9 69 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 56,2 0,5 70 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 50,1 0,9 71 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 38,0 0,2 72 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 115,4 10,5 73 ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 234,4 36,9 74 ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 46,1 1,7 75 ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 0,0 76 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 109,8 4,9 77 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 211,8 21,6 78 ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 178,9 53,1 79 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 379,1 96,4 80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 89,2 1,2 81 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 19,5 0,0 82 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 59,3 0,0 83 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 63,7 2,5 84 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 29,6 1,7 ΣΥΝΟΛΟ 8.741,9 878,8

12 1.3. [Στάδιο Δ] Εκτίμηση επίδρασης διατάξεων του άρθρου 6, παρ. 3 ΕΠ-ΑΠΕ Στο στάδιο Δ γίνεται η εκτίμηση της επίδρασης των διατάξεων του άρθρου 6, παρ. 3 ΕΠ-ΑΠΕ. Τα πορίσματα παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα, τελευταία στήλη. Στις δύο προηγούμενες στήλες εμφανίζονται ενδιάμεσα στοιχεία που οδηγούν στο σταθμισμένο μέγεθος της τελευταίας στήλης. αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ που ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ δεν ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Δ (χιλ. στρ.) 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122,8 0,1 0,1 0,2 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38,4 0,0 0,0 0,0 3 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 0,0 13,1 13,1 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81,9 0,0 6,7 6,7 5 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195,4 0,0 44,4 44,4 6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35,8 0,0 0,0 0,0 7 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71,2 0,0 2,0 2,0 8 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10,2 0,0 0,0 0,0 9 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109,0 0,0 19,0 19,0 10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130,6 0,0 0,9 0,9 11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53,3 0,0 3,6 3,6 12 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100,2 0,0 16,9 16,9 13 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160,1 0,0 8,2 8,2 14 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85,8 0,0 8,0 8,0 15 ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302,8 20,8 32,0 42,4 16 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127,0 0,1 10,8 10,9 17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196,3 0,0 4,0 4,0 18 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75,2 0,0 1,7 1,7 19 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41,1 3,6 1,7 3,5 20 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73,9 0,0 5,5 5,5 21 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67,0 0,0 3,5 3,5 22 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11,2 0,0 0,0 0,0 23 ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23,7 0,0 0,7 0,7 24 ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138,2 0,0 7,6 7,6 25 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22,9 0,0 0,0 0,0 26 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33,4 0,0 2,2 2,2 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32,2 5,2 0,3 2,9 28 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74,7 0,0 2,8 2,8 29 ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78,8 0,4 6,4 6,6 30 ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101,8 2,7 3,4 4,7 31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117,7 0,1 0,4 0,5 32 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79,9 2,5 3,3 4,5 33 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86,4 0,0 7,8 7,8 34 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290,9 22,7 1,3 12,6 35 ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88,9 0,6 1,6 1,8 36 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241,9 5,1 8,6 11,1 37 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ 79,5 0,1 5,5 5,5

13 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ που ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ δεν ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Δ (χιλ. στρ.) 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122,4 0,0 3,2 3,2 39 ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50,2 0,0 2,1 2,1 40 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107,5 0,0 6,3 6,3 41 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72,5 0,0 3,1 3,1 42 ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122,5 0,5 6,8 7,0 43 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172,6 1,5 1,2 1,9 44 ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133,6 0,0 31,8 31,8 45 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185,1 0,0 37,2 37,2 46 ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82,0 0,0 15,8 15,8 47 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75,7 0,0 15,0 15,0 48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13,0 0,0 0,0 0,0 49 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,4 0,0 12,9 12,9 50 ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 48,3 0,0 0,6 0,6 51 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 50,6 0,0 2,4 2,4 52 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 182,5 0,0 30,3 30,3 53 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 211,7 0,0 15,6 15,6 54 ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 155,0 0,0 18,6 18,6 55 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 22,8 0,0 0,8 0,8 56 ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 125,2 0,0 6,8 6,8 57 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 100,3 0,0 5,9 5,9 58 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 87,3 0,3 1,8 1,9 59 ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 164,7 0,0 9,6 9,6 60 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 39,9 0,0 14,6 14,6 61 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 101,8 3,1 20,1 21,7 62 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 114,5 0,0 2,3 2,3 63 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 219,9 0,0 26,6 26,6 64 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 84,4 2,4 9,9 11,1 65 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 66,9 6,4 0,0 3,2 66 ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 62,6 0,3 7,2 7,4 67 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 160,5 0,0 19,9 19,9 68 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 67,2 0,0 5,9 5,9 69 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 56,2 0,0 0,5 0,5 70 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 50,1 0,0 0,9 0,9 71 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 38,0 0,0 0,2 0,2 72 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 115,4 5,6 4,9 7,7 73 ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 234,4 17,2 19,7 28,3 74 ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 46,1 1,2 0,5 1,1 75 ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 0,0 0,0 0,0 76 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 109,8 0,8 4,1 4,5 77 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 211,8 1,8 19,8 20,7 78 ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 178,9 6,2 46,9 50,0 79 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 379,1 9,9 86,5 91,4 80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 89,2 0,0 1,2 1,2 81 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 19,5 0,0 0,0 0,0 82 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 59,3 0,0 0,0 0,0 83 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 63,7 2,4 0,1 1,3 84 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 29,6 1,7 0,0 0,9

14 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ που ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ δεν ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Δ (χιλ. στρ.) ΣΥΝΟΛΟ 8.741,9 125,3 753,5 816, [Στάδιο Ε] Εκτίμηση επίδρασης λοιπών διατάξεων του ΕΠ- ΑΠΕ, που υπολογίζονται έμμεσα. Στο στάδιο Ε λαμβάνονται υπόψη οι εντός προδιαγραφών διατάξεις του ΕΠ-ΑΠΕ που υπολογίζονται έμμεσα. Τα πορίσματα των επεξεργασιών παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα, στην τελευταία στήλη. Στην προηγούμενη στήλη αναγράφεται ο συντελεστής που, σύμφωνα με την μεθοδολογική προσέγγιση, χρησιμοποιείται στο παρόν στάδιο.

15 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Συντελεστής σταδίου Ε Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Ε (χιλ. στρ.) 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122,8 0,1 0,2 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38,4 0,1 0,0 3 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 0,1 12,2 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81,9 0,1 6,3 5 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195,4 0,1 41,3 6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35,8 0,1 0,0 7 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71,2 0,6 0,9 8 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10,2 0,5 0,0 9 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109,0 0,3 13,9 10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130,6 0,1 0,8 11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53,3 0,1 3,1 12 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100,2 0,1 14,6 13 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160,1 0,1 7,1 14 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85,8 0,4 4,9 15 ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302,8 0,1 49,1 16 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127,0 0,3 8,0 17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196,3 0,3 2,9 18 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75,2 0,1 1,4 19 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41,1 0,1 4,5 20 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73,9 0,3 4,0 21 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67,0 0,1 3,0 22 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11,2 0,5 0,0 23 ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23,7 0,3 0,5 24 ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138,2 0,1 6,5 25 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22,9 0,2 0,0 26 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33,4 0,1 2,1 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32,2 0,1 4,7 28 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74,7 0,1 2,4 29 ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78,8 0,1 6,3 30 ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101,8 0,1 5,2 31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117,7 0,1 0,5 32 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79,9 0,1 5,4 33 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86,4 0,1 7,2 34 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290,9 0,1 20,6 35 ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88,9 0,1 2,0 36 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241,9 0,1 12,7 37 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ 79,5 0,1 4,8 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122,4 0,1 3,0 39 ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50,2 0,3 1,5 40 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107,5 0,2 5,4 41 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72,5 0,3 2,2 42 ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122,5 0,1 6,2 43 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172,6 0,1 2,3 44 ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133,6 0,1 29,9 45 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185,1 0,1 34,6 46 ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82,0 0,3 11,5 47 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75,7 0,1 13,9 48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13,0 0,3 0,0 49 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,4 0,1 12,0 50 ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 48,3 0,1 0,5 51 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 50,6 0,1 2,3 52 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 182,5 0,1 28,2 53 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 211,7 0,1 14,5 54 ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 155,0 0,1 17,3 55 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 22,8 0,2 0,6 56 ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 125,2 0,3 5,0 57 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 100,3 0,1 5,1

16 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Συντελεστής σταδίου Ε Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Ε (χιλ. στρ.) 58 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 87,3 0,3 1,5 59 ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 164,7 0,1 8,3 60 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 39,9 0,1 13,6 61 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 101,8 0,1 20,0 62 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 114,5 0,2 2,0 63 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 219,9 0,1 22,8 64 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 84,4 0,1 11,5 65 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 66,9 0,1 6,0 66 ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 62,6 0,3 5,5 67 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 160,5 0,3 14,5 68 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 67,2 0,4 3,5 69 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 56,2 0,2 0,4 70 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 50,1 0,1 0,8 71 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 38,0 0,1 0,2 72 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 115,4 0,1 9,0 73 ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 234,4 0,1 34,4 74 ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 46,1 0,3 1,2 75 ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 0,6 0,0 76 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 109,8 0,3 3,6 77 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 211,8 0,1 20,1 78 ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 178,9 0,3 38,7 79 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 379,1 0,1 89,7 80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 89,2 0,2 1,0 81 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 19,5 0,8 0,0 82 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 59,3 0,1 0,0 83 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 63,7 0,1 2,2 84 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 29,6 0,1 1,6 ΣΥΝΟΛΟ 8.741,9 767,1

17 2. Εκτίμηση μέγιστου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια Στο παρόν τμήμα (ενότητα 2) εκτιμάται ανά νησί (και συνολικά) το μέγιστο δυναμικό ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια, ανά νησί, με βάση τα πορίσματα της ενότητας 1 και το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ. Η εκτίμηση γίνεται για τρία βασικά σενάρια μεγέθους ανεμογεννητριών, ήτοι, 1 MW, 2 MW και 3 MW. Η ενότητα 2 αντιστοιχεί στο σημεία 1.3.Β της σύμβασης. Η όλη προσέγγιση ακολουθεί τη μεθοδολογία που αναλύεται στο Παράρτημα. Σε σχέση με τις αντίστοιχες επεξεργασίες στην Ενδιάμεση Εκθεση, υπάρχουν πολύ μικρές τροποποιήσεις, που οφείλονται στις αντίστοιχες τροποποιήσεις που έγιναν στην ενότητα [Στάδιο ΣΤ] Υπολογισμός της επίδρασης της λειτουργίας της αγοράς γης Στο ΣΤ στάδιο λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της λειτουργίας της αγοράς γης (συντελεστής κορεσμού και ανταγωνισμός άλλων χρήσεων γης). Τα πορίσματα των επεξεργασιών του σταδίου αυτού παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα, τελευταία στήλη. Στην προηγούμενη στήλη αναγράφεται η «ομάδα» νησιών του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό στην οποία ανήκει κάθε νησί του παρόντος προγράμματος, δεδομένου ότι η ομάδα αυτή υπεισέρχεται στις επεξεργασίες του σταδίου ΣΤ. αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Ομάδα ΕΠ_Τουρισμ ού Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου ΣΤ (χιλ. στρ.) 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122,8 ΙΙ 0,1 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38,4 Ι 0,0 3 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 ΙΙ 2,9 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81,9 ΙΙ 1,5 5 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195,4 ΙΙ 9,9 6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35,8 ΙΙ 0,0 7 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71,2 ΙΙ 0,2 8 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10,2 ΙΙ 0,0 9 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109,0 ΙΙ 3,3 10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130,6 ΙΙ 0,2 11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53,3 Ι 1,6

18 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Ομάδα ΕΠ_Τουρισμ ού Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου ΣΤ (χιλ. στρ.) 12 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100,2 ΙΙ 3,5 13 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160,1 ΙΙ 1,7 14 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85,8 ΙΙ 1,2 15 ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302,8 ΙΙ 11,8 16 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127,0 ΙΙ 1,9 17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196,3 ΙΙ 0,7 18 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75,2 ΙΙ 0,3 19 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41,1 Ι 2,3 20 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73,9 ΙΙ 1,0 21 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67,0 ΙΙ 0,7 22 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11,2 ΙΙ 0,0 23 ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23,7 ΙΙ 0,1 24 ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138,2 ΙΙ 1,6 25 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22,9 ΙΙ 0,0 26 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33,4 ΙΙ 0,5 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32,2 ΙΙ 1,1 28 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74,7 ΙΙ 0,6 29 ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78,8 ΙΙ 1,5 30 ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101,8 ΙΙ 1,3 31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117,7 ΙΙ 0,1 32 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79,9 ΙΙ 1,3 33 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86,4 ΙΙ 1,7 34 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290,9 ΙΙ 5,0 35 ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88,9 ΙΙ 0,5 36 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241,9 ΙΙ 3,1 37 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 79,5 ΙΙ 1,2 ΘΕΡΜΗΣ 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122,4 ΙΙ 0,7 39 ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50,2 ΙΙ 0,4 40 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107,5 ΙΙ 1,3 41 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72,5 ΙΙ 0,5 42 ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122,5 ΙΙ 1,5 43 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172,6 ΙΙ 0,5 44 ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133,6 ΙΙ 7,2 45 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185,1 ΙΙ 8,3 46 ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82,0 ΙΙ 2,8 47 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75,7 ΙΙ 3,3 48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13,0 ΙΙ 0,0 49 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,4 ΙΙ 2,9 50 ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 48,3 ΙΙ 0,1 51 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 50,6 ΙΙ 0,5 52 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 182,5 ΙΙ 6,8 53 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 211,7 ΙΙ 3,5 54 ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 155,0 ΙΙ 4,1 55 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 22,8 ΙΙ 0,1 56 ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 125,2 ΙΙ 1,2 57 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 100,3 ΙΙ 1,2 58 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 87,3 ΙΙ 0,4 59 ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 164,7 ΙΙ 2,0 60 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 39,9 Ι 6,8

19 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Ομάδα ΕΠ_Τουρισμ ού Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου ΣΤ (χιλ. στρ.) 61 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 101,8 ΙΙ 4,8 62 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 114,5 ΙΙ 0,5 63 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 219,9 ΙΙ 5,5 64 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 84,4 ΙΙ 2,8 65 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 66,9 ΙΙ 1,4 66 ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 62,6 ΙΙ 1,3 67 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 160,5 ΙΙ 3,5 68 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 67,2 ΙΙ 0,8 69 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 56,2 ΙΙ 0,1 70 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 50,1 Ι 0,4 71 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 38,0 ΙΙ 0,1 72 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 115,4 ΙΙ 2,2 73 ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 234,4 ΙΙ 8,2 74 ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 46,1 ΙΙ 0,3 75 ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 ΙΙ 0,0 76 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 109,8 ΙΙ 0,9 77 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 211,8 ΙΙ 4,8 78 ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 178,9 ΙΙ 9,3 79 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 379,1 ΙΙ 21,5 80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 89,2 ΙΙ 0,2 81 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 19,5 ΙΙ 0,0 82 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 59,3 ΙΙ 0,0 83 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 63,7 Ι 1,1 84 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 29,6 Ι 0,8 ΣΥΝΟΛΟ 8.741,9 190, [Στάδιο Ζ] Προκαταρκτικός υπολογισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ανεμογεννητριών ανά νησί, με βάση το δείκτη ελάχιστης αναγκαίας επιφάνειας εδάφους ανά ανεμογεννήτρια. Στο στάδιο Ζ γίνεται ο προκαταρκτικός υπολογισμός της μέγιστης θεωρητικής χωρητικότητας (επιτρεπόμενος αριθμός ανεμογεννητριών-αγ) ανά νησί, με βάση το δείκτη ελάχιστης αναγκαίας επιφάνειας εδάφους ανά ανεμογεννήτρια. Σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, ο υπολογισμός αυτός γίνεται για τρία σενάρια, με διαφοροποιημένη διάμετρο ρότορα / ισχύ των ΑΓ, ως εξής: Σενάριο 1: ρότορας 55 μ., ενδεικτική ισχύς 1 MW Σενάριο 2: ρότορας 85 μ., ενδεικτική ισχύς 2 MW (η περίπτωση αυτή αντιστοιχεί στην «τυπική ανεμογεννήτρια» του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ. Σενάριο 1: ρότορας 112 μ., ενδεικτική ισχύς 3 MW αα ΟΤΑ Εκτασ Μέγιστος αριθμός ΑΓ βάσει σταδίου Ζ

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Στο δίκτυο μέχρι σήμερα συμμετέχουν : Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ, ο Δήμος ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ο Δήμος ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ, ο Δήμος ΑΜΟΡΓΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5 Μελέτη για την εφαρμογή της αρχής του χερσαίου Μεταφορικού Ισοδύναμου στις θαλάσσιες συνδέσεις των Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Έκθεση

Προκαταρκτική Έκθεση ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Προκαταρκτική Έκθεση Ερευνητικό Έργο Παραµετρική διερεύνηση της τιµολόγησης Υβριδικών Σταθµών σε Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Νομικός Οδηγός του Ενεργού Πολίτη Αιγαίου

Νομικός Οδηγός του Ενεργού Πολίτη Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πρόγραμμα για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αιγαίο Νομικός Οδηγός του Ενεργού Πολίτη Αιγαίου Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα