Τελική Τεχνική Έκθεση Π&Χ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελική Τεχνική Έκθεση Π&Χ"

Transcript

1 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υπογράφοντος Μελετητή και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να συναχθεί ότι αποτελεί και τη Εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας μη διασυνδεδεμένων νησιών για την ανάπτυξη αιολικών σταθμών με την εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ Τελική Τεχνική Έκθεση Π&Χ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού Επιστημονικός υπεύθυνος: Δημήτρης Οικονόμου Ιανουάριος 2010

2 Εκτίμηση φέρουσας ικανότητας νησιών γι ανάπτυξη αιολικών σταθμών-β φάση Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Αντικείμενο και συμβατικό πλαίσιο... 3 Περιεχόμενο της Τελικής Εκθεσης... 3 Μεθοδολογία του έργου και διάρθρωση της έκθεσης... 4 Ομάδα μελέτης Προσδιορισμός τμημάτων χώρου στα οποία είναι επιτρεπτή η χωροθέτηση αιολικών πάρκων [Στάδια Α και Β] Προσδιορισμός τμημάτων του χώρου στα οποία δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών πάρκων, λόγω υφιστάμενων κανονιστικών πλαισίων της δόμησης καθώς και λόγω ενός υποσυνόλου των διατάξεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ [Στάδιο Γ] Συνυπολογισμός της επίδρασης του εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού [Στάδιο Δ] Εκτίμηση επίδρασης διατάξεων του άρθρου 6, παρ. 3 ΕΠ-ΑΠΕ [Στάδιο Ε] Εκτίμηση επίδρασης λοιπών διατάξεων του ΕΠ-ΑΠΕ, που υπολογίζονται έμμεσα Εκτίμηση μέγιστου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια [Στάδιο ΣΤ] Υπολογισμός της επίδρασης της λειτουργίας της αγοράς γης [Στάδιο Ζ] Προκαταρκτικός υπολογισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ανεμογεννητριών ανά νησί, με βάση το δείκτη ελάχιστης αναγκαίας επιφάνειας εδάφους ανά ανεμογεννήτρια [Στάδιο Η] Προκαταρκτικός υπολογισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ανεμογεννητριών ανά νησί, με βάση το δείκτη μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης εδαφών ΟΤΑ [Στάδιο Θ] Τελική εκτίμηση του πιθανού αριθμού ΑΓ που θα χωροθετηθούν σε κάθε νησί (μικρότερη τιμή μεταξύ των πορισμάτων των σταδίων Ε και ΣΤ) Συνολική αξιολόγηση και προτάσεις στρατηγικής Συνέπειες για τη χωρική διάρθρωση του δικτύου διασύνδεσης των νησιών με το Σύστημα Οι επιπτώσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ στη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων Βιβλιογραφία Παράρτημα: Μεθοδολογική προσέγγιση Συνθετική παρουσίαση μεθοδολογίας... 1 υπογράφοντος Μελετητή και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να συναχθεί ότι αποτελεί και τη

3 Περιοριστικοί παράγοντες και βαθμός προσέγγισης των πραγματικών δυνατοτήτων για την αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού ανά νησί Το γεωγραφικό πλαίσιο του προγράμματος Βασικά μεθοδολογικά στάδια Λεπτομερής παρουσία της μεθοδολογίας του έργου Ανάλυση του σταδίου Α της μεθοδολογίας (Υπολογισμός επίδρασης υφιστάμενων κανονιστικών πλαισίων δόμησης) Ανάλυση του σταδίου Β της μεθοδολογίας: Προσδιορισμός, ανά νησί, των τμημάτων του χώρου στα οποία είναι κατ αρχήν επιτρεπτή, με βάση το ΕΠ-ΑΠΕ, η χωροθέτηση αιολικών πάρκων Περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας του άρθρου 6, παρ. 1 του ΕΠ-ΑΠΕ Αποστάσεις αιολικών εγκαταστάσεων από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής, του άρθρου 6 παρ. 5α και του Παραρτήματος ΙΙ του ΕΠ-ΑΠΕ Ανάλυση του σταδίου Γ της μεθοδολογίας: εκτίμηση της επίδρασης του εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού Ανάλυση του σταδίου Δ της μεθοδολογίας: εκτίμηση της επίδρασης του άρθρου 6 παρ. 3 του ΕΠ-ΑΠΕ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας ΖΕΠ) στο πλαίσιο του σταδίου Β της μεθοδολογίας Ανάλυση του σταδίου Ε της μεθοδολογίας: εκτίμηση της επίδρασης διατάξεων του ΕΠ-ΑΠΕ που δεν έχουν ληφθεί άμεσα υπόψη, στο πλαίσιο του σταδίου Β της μεθοδολογίας Ανάλυση του σταδίου ΣΤ της μεθοδολογίας: επίδραση της αγοράς γης και του ανταγωνισμού από άλλες δραστηριότητες Ανάλυση του σταδίου Ζ της μεθοδολογίας: επίδραση της ελάχιστη αναγκαίας επιφάνειας του εδάφους ανά ανεμογεννήτρια Ανάλυση του σταδίου Η της μεθοδολογίας: Υπολογισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις (άρθρο 8 του ΕΠ-ΑΠΕ) Ανάλυση του σταδίου Θ της μεθοδολογίας: Τελική εκτίμηση του πιθανού αριθμού ΑΓ που θα χωροθετηθούν σε κάθε νησί και του μεγίστου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ ανά νησί Ανάλυση του σταδίου Θ της μεθοδολογίας. Συνολική αξιολόγηση, και προτάσεις στρατηγικής Χαρτογραφική βάση... 34

4 Εισαγωγή Αντικείμενο και συμβατικό πλαίσιο Το παρόν («Τελική Τεχνική Εκθεση») αποτελεί το παραδοτέο της δεύτερης φάσης του ερευνητικού προγράμματος «Εκτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για την Ανάπτυξη Αιολικών Σταθμών με την Εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ», που έχει αναθέσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, του Τμήματος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης). Στόχος του προγράμματος είναι η προκαταρκτική διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού 37 επιλεγμένων μη διασυνδεδεμένων νησιών του Αιγαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αιολικών σταθμών, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του πρόσφατα εγκριθέντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΕΠ-ΑΠΕ). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο φάσεις, Τα παραδοτέα της πρώτης φάσης έχουν ήδη υποβληθεί στη ΡΑΕ και παραλειφθεί. Η παραλαβή του παραδοτέου «Ενδιάμεση Τεχνική Εκθεση» γνωστοποιήθηκε στον ανάδοχο την 09/12/2009. Σύμφωνα με τη σύμβαση, το παραδοτέο της δεύτερης φάσης πρέπει να υποβληθεί στη ΡΑΕ εντός ενός μηνός από τη γνωστοποίηση στον ανάδοχο της παραλαβής της ενδιάμεσης Τεχνικής Έκθεσης. Περιεχόμενο της Τελικής Εκθεσης Σύμφωνα με τη σύμβαση, τα βασικά σημεία του έργου είναι τα εξής: 1.3.Α. Προσδιορισμός, ανά νησί, των τμημάτων του χώρου στα οποία είναι κατ αρχήν επιτρεπτή, με βάση το Ειδικό Πλαίσιο, η χωροθέτηση αιολικών πάρκων (βλ. πιο κάτω, σημείο 3). Υπολογισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις (άρθρο 8 του ΕΠ-ΑΠΕ). Θα ληφθούν υπόψη, επίσης, περιορισμοί χωροθέτησης αιολικών πάρκων που τυχόν απορρέουν από τα ήδη εγκεκριμένα Γενικό, Περιφερειακά, και Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τον υποκείμενο σχεδιασμό χρήσεων γης (ΖΟΕ, ΕΠΜ...), ενώ επικουρικά θα ληφθούν υπόψη και τα υπό έγκριση Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Τουρισμού και Βιομηχανίας. Ο προσδιορισμός αυτός θα γίνει διακριτά για τρία σενάρια μεγέθους ανεμογεννητριών, ήτοι, 1 MW, 2 MW και 3 MW 1.3.Β. Εκτίμηση μέγιστου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια, ανά νησί, με βάση τα πορίσματα του σημείου Α (τμήματα στα οποία είναι αποδεκτή η

5 χωροθέτηση αιολικών πάρκων και μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών) και το υφιστάμενο εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό στα μη αποκλειόμενα τμήματα (με βάση τα στοιχεία του ΚΑΠΕ ή/και πρόσθετα στοιχεία από μελέτες που θα χορηγηθούν από τη ΡΑΕ). Η εκτίμηση αυτή θα γίνει για τρία βασικά σενάρια μεγέθους ανεμογεννητριών, ήτοι, 1 MW, 2 MW και 3 MW. Στην παραμετρική αυτή διερεύνηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί χωροθέτηση του μέγιστου δυνατού πλήθους ανεμογεννητριών (για κάθε σενάριο μεγέθους), με βάση τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης για τη χωροθέτηση αιολικών σταθμών. 1.3.Γ. Συνολική αξιολόγηση, και προτάσεις στρατηγικής (τόσο για το δίκτυο διασύνδεσης μεταξύ επιμέρους νησιών και με την ηπειρωτική χώρα, όσο και για συμπληρωματικά ζητήματα, όπως πχ. τυχόν σκόπιμες μελλοντικές τροποποιήσεις του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ ή του υπόλοιπου θεσμικού και σχεδιαστικού πλαισίου χωροταξικού, πολεοδομικού ή περιβαλλοντικού--που περιλαμβάνει διατάξεις που επηρεάζουν τη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων, τυχόν σκόπιμες υποστηρικτικές μελέτες κλπ.). Η Τελική Τεχνική Εκθεση περιλαμβάνει τις επεξεργασίες των σημείων 1.3.Β και 1.3.Γ καθώς και την τελική μορφή του σημείου 1.3.Α 1. Μεθοδολογία του έργου και διάρθρωση της έκθεσης Η μεθοδολογία με την οποία εκπονήθηκε το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε αρχική μορφή στην «Προκαταρκτική Τεχνική Εκθεση» (πρώτο παραδοτέο της πρώτης φάσης), και σε οριστική μορφή στην «Ενδιάμεση Τεχνική Εκθεση» (δεύτερο παραδοτέο της πρώτης φάσης). Για λόγους πληρότητας της όλης προσέγγισης, περιλαμβάνεται και στην παρούσα έκθεση, σε Παράρτημα. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει στο κυρίως τμήμα της, την Εισαγωγή, και τρεις ενότητες που αντιστοιχούν στα σημεία 1.3.Α, 1.3.Β και 1.3.Γ της σύμβασης. Ομάδα μελέτης Το πρόγραμμα εκπονείται από ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που όσον αφορά την παρούσα έκθεση έχει την εξής σύνθεση: Δημήτρης Οικονόμου, Καθηγητής Χωροταξίας-Πολεοδομίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής του Εργαστηρίου, Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Δημήτρης Σταθάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών GIS Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1 Υπενθυμίζεται ότι στην Ενδιάμεση Τεχνική Εκθεση είχαν ενσωματωθεί σε προκαταρκτική μορφή, και ορισμένες από τις εργασίες που προβλέπονταν μόνο για τη δεύτερη φάση, και συγκεκριμένα αυτές του σημείου 1.3.Β.

6 Νατάσσα Τράμπα, Τοπογράφος-Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, MSc, ΕΔΤΠ στο Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κυπαρισσία Ηλία, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc Θεοδούλη Μωυσιάδου, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc Περικλής Πλατανιάς, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Σωτήρης Πουλίσης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Σέργιος Τζωτζές, Οικονομολόγος MSc Σ. Καζάκης, Ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος Μηχανικός Μαρίνα Κοψιδά, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

7 1. Προσδιορισμός τμημάτων χώρου στα οποία είναι επιτρεπτή η χωροθέτηση αιολικών πάρκων Στο παρόν τμήμα (ενότητα 1) γίνεται προσδιορισμός, ανά νησί, των τμημάτων του χώρου στα οποία είναι κατ αρχήν επιτρεπτή, με βάση το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, η χωροθέτηση αιολικών πάρκων. Λαμβάνονται υπόψη, επίσης, περιορισμοί χωροθέτησης αιολικών πάρκων που τυχόν απορρέουν από τα ήδη εγκεκριμένα Γενικό, Περιφερειακά, και Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τον υποκείμενο σχεδιασμό χρήσεων γης (ΖΟΕ, ΕΠΜ...), καθώς και το υφιστάμενο εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό στα μη αποκλειόμενα για χωροθέτηση ανεμογεννητριών τμήματα. Η ενότητα 1 αντιστοιχεί στο σημεία 1.3.Α της σύμβασης. Η όλη προσέγγιση ακολουθεί τη μεθοδολογία που αναλύεται στο Παράρτημα. Σε πρώτη μορφή το κεφάλαιο παρουσιάστηκε στην Ενδιάμεση Τεχνική Εκθεση. Στην παρούσα Τελική Εκθεση παρουσιάζεται σε τελική μορφή. Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από τη μορφή της Ενδιάμεσης Εκθεσης, αλλά ορισμένες επεξεργασίες έχουν τροποποιηθεί ελαφρώς, λόγω του ότι μεταξύ των δύο εκθέσεων έγιναν διαθέσιμα πληρέστερα στοιχεία (κυρίως αφορούν περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, και δευτερευόντως οδικούς άξονες) [Στάδια Α και Β] Προσδιορισμός τμημάτων του χώρου στα οποία δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών πάρκων, λόγω υφιστάμενων κανονιστικών πλαισίων της δόμησης καθώς και λόγω ενός υποσυνόλου των διατάξεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ Στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόζονται τα στάδια Α και Β της μεθοδολογίας. Το στάδιο Α περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, ανά νησί, των τμημάτων του χώρου στα οποία δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών πάρκων λόγω υφιστάμενων κανονιστικών πλαισίων της δόμησης. Ειδικότερα, λαμβάνονται στο στάδιο αυτό υπόψη οι απαγορεύσεις που προέρχονται από εγκεκριμένα σχέδια χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο. Το στάδιο Β περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, ανά νησί, των τμημάτων του χώρου στα οποία είναι κατ αρχήν επιτρεπτή, με βάση την πλειονότητα των διατάξεων του Ειδικού Πλαισίου που σύμφωνα με τις Προδιαγραφές ελέγχονται από το παρόν Πρόγραμμα, η χωροθέτηση αιολικών πάρκων. Δεν

8 λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 3 του Ειδικού Πλαισίου που εφαρμόζονται στο στάδιο Δ (πιο κάτω), και ορισμένες άλλες διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου που εφαρμόζονται στο στάδιο Ε (πιο κάτω). Ο υπολογισμός αυτός γίνεται για τα τμήματα που δεν έχουν εξαιρεθεί, με βάση το στάδιο Α πιο πάνω. Τα πορίσματα της εφαρμογής των σταδίων Α και Β της μεθοδολογίας παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. Το υποσύνολο της έκτασης κάθε νησιού στο οποίο, με βάση το εκάστοτε στάδιο μεθοδολογικής επεξεργασίας, είναι επιτρεπτή η χωροθέτηση αιολικών πάρκων, αποκαλείται «αξιοποιήσιμη έκταση» και συντομογραφικά «ΑΕ». Περιλαμβάνεται επίσης, στον πίνακα, όπως και στους επόμενους η συνολική έκταση κάθε νησιού, που αποτελεί το μέγεθος αναφοράς για όλες τις επεξεργασίες. αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή των σταδίων Α και Β (χιλ. στρ.) 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122,8 58,4 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38,4 25,0 3 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 33,0 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81,9 35,3 5 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195,4 91,8 6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35,8 0,0 7 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71,2 4,8 8 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10,2 0,0 9 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109,0 58,6 10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130,6 47,2 11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53,3 14,8 12 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100,2 47,1 13 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160,1 59,9 14 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85,8 11,6 15 ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302,8 178,4 16 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127,0 28,3 17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196,3 19,3 18 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75,2 10,9 19 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41,1 28,2 20 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73,9 29,6 21 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67,0 9,8 22 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11,2 0,0 23 ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23,7 2,0 24 ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138,2 14,8 25 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22,9 0,0 26 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33,4 7,6 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32,2 12,8 28 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74,7 27,3 29 ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78,8 34,9 30 ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101,8 40,1 31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117,7 104,5 32 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79,9 56,7 33 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86,4 53,0 34 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290,9 227,3 35 ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88,9 62,0 36 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241,9 173,1 37 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 79,5 53,7

9 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή των σταδίων Α και Β (χιλ. στρ.) ΘΕΡΜΗΣ 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122,4 90,7 39 ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50,2 25,0 40 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107,5 48,8 41 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72,5 45,5 42 ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122,5 82,4 43 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172,6 97,9 44 ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133,6 86,0 45 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185,1 68,4 46 ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82,0 40,2 47 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75,7 39,4 48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13,0 0,2 49 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,4 49,0 50 ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 48,3 5,0 51 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 50,6 17,2 52 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 182,5 138,8 53 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 211,7 107,3 54 ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 155,0 70,4 55 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 22,8 4,9 56 ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 125,2 21,3 57 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 100,3 17,1 58 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 87,3 11,8 59 ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 164,7 52,6 60 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 39,9 36,8 61 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 101,8 68,7 62 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 114,5 27,2 63 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 219,9 138,7 64 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 84,4 46,7 65 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 66,9 54,9 66 ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 62,6 29,7 67 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 160,5 132,1 68 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 67,2 29,6 69 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 56,2 11,9 70 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 50,1 8,5 71 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 38,0 3,5 72 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 115,4 83,9 73 ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 234,4 176,8 74 ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 46,1 30,5 75 ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 5,7 76 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 109,8 62,0 77 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 211,8 141,0 78 ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 178,9 128,3 79 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 379,1 269,0 80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 89,2 28,8 81 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 19,5 0,7 82 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 59,3 20,1 83 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 63,7 28,2 84 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 29,6 14,2 ΣΥΝΟΛΟ 8.741, ,7

10 1.2. [Στάδιο Γ] Συνυπολογισμός της επίδρασης του εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού Στο στάδιο Γ, γίνεται εξαίρεση, από τις περιοχές που έχουν προκύψει με βάση το στάδιο Β πιο πάνω, των τμημάτων που δεν διαθέτούν επαρκώς εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό. Τα πορίσματα αυτής της επεξεργασίας παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Γ (χιλ. στρ.) 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122,8 0,3 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38,4 0,0 3 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 13,1 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81,9 6,7 5 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195,4 44,4 6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35,8 0,0 7 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71,2 2,0 8 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10,2 0,0 9 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109,0 19,0 10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130,6 0,9 11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53,3 3,6 12 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100,2 16,9 13 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160,1 8,2 14 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85,8 8,0 15 ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302,8 52,8 16 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127,0 10,9 17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196,3 4,0 18 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75,2 1,7 19 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41,1 5,3 20 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73,9 5,5 21 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67,0 3,5 22 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11,2 0,0 23 ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23,7 0,7 24 ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138,2 7,6 25 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22,9 0,0 26 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33,4 2,2 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32,2 5,5 28 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74,7 2,8 29 ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78,8 6,8 30 ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101,8 6,1 31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117,7 0,5 32 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79,9 5,8 33 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86,4 7,8 34 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290,9 24,0 35 ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88,9 2,1 36 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241,9 13,7 37 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 79,5 5,6 ΘΕΡΜΗΣ 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122,4 3,2 39 ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50,2 2,1 40 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107,5 6,3 41 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72,5 3,1 42 ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122,5 7,3

11 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Γ (χιλ. στρ.) 43 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172,6 2,6 44 ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133,6 31,8 45 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185,1 37,2 46 ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82,0 15,8 47 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75,7 15,0 48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13,0 0,0 49 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,4 12,9 50 ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 48,3 0,6 51 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 50,6 2,4 52 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 182,5 30,3 53 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 211,7 15,6 54 ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 155,0 18,6 55 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 22,8 0,8 56 ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 125,2 6,8 57 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 100,3 5,9 58 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 87,3 2,1 59 ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 164,7 9,6 60 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 39,9 14,6 61 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 101,8 23,2 62 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 114,5 2,3 63 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 219,9 26,6 64 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 84,4 12,3 65 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 66,9 6,4 66 ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 62,6 7,5 67 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 160,5 19,9 68 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 67,2 5,9 69 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 56,2 0,5 70 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 50,1 0,9 71 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 38,0 0,2 72 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 115,4 10,5 73 ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 234,4 36,9 74 ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 46,1 1,7 75 ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 0,0 76 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 109,8 4,9 77 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 211,8 21,6 78 ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 178,9 53,1 79 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 379,1 96,4 80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 89,2 1,2 81 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 19,5 0,0 82 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 59,3 0,0 83 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 63,7 2,5 84 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 29,6 1,7 ΣΥΝΟΛΟ 8.741,9 878,8

12 1.3. [Στάδιο Δ] Εκτίμηση επίδρασης διατάξεων του άρθρου 6, παρ. 3 ΕΠ-ΑΠΕ Στο στάδιο Δ γίνεται η εκτίμηση της επίδρασης των διατάξεων του άρθρου 6, παρ. 3 ΕΠ-ΑΠΕ. Τα πορίσματα παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα, τελευταία στήλη. Στις δύο προηγούμενες στήλες εμφανίζονται ενδιάμεσα στοιχεία που οδηγούν στο σταθμισμένο μέγεθος της τελευταίας στήλης. αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ που ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ δεν ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Δ (χιλ. στρ.) 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122,8 0,1 0,1 0,2 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38,4 0,0 0,0 0,0 3 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 0,0 13,1 13,1 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81,9 0,0 6,7 6,7 5 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195,4 0,0 44,4 44,4 6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35,8 0,0 0,0 0,0 7 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71,2 0,0 2,0 2,0 8 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10,2 0,0 0,0 0,0 9 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109,0 0,0 19,0 19,0 10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130,6 0,0 0,9 0,9 11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53,3 0,0 3,6 3,6 12 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100,2 0,0 16,9 16,9 13 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160,1 0,0 8,2 8,2 14 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85,8 0,0 8,0 8,0 15 ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302,8 20,8 32,0 42,4 16 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127,0 0,1 10,8 10,9 17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196,3 0,0 4,0 4,0 18 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75,2 0,0 1,7 1,7 19 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41,1 3,6 1,7 3,5 20 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73,9 0,0 5,5 5,5 21 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67,0 0,0 3,5 3,5 22 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11,2 0,0 0,0 0,0 23 ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23,7 0,0 0,7 0,7 24 ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138,2 0,0 7,6 7,6 25 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22,9 0,0 0,0 0,0 26 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33,4 0,0 2,2 2,2 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32,2 5,2 0,3 2,9 28 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74,7 0,0 2,8 2,8 29 ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78,8 0,4 6,4 6,6 30 ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101,8 2,7 3,4 4,7 31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117,7 0,1 0,4 0,5 32 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79,9 2,5 3,3 4,5 33 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86,4 0,0 7,8 7,8 34 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290,9 22,7 1,3 12,6 35 ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88,9 0,6 1,6 1,8 36 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241,9 5,1 8,6 11,1 37 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ 79,5 0,1 5,5 5,5

13 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ που ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ δεν ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Δ (χιλ. στρ.) 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122,4 0,0 3,2 3,2 39 ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50,2 0,0 2,1 2,1 40 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107,5 0,0 6,3 6,3 41 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72,5 0,0 3,1 3,1 42 ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122,5 0,5 6,8 7,0 43 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172,6 1,5 1,2 1,9 44 ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133,6 0,0 31,8 31,8 45 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185,1 0,0 37,2 37,2 46 ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82,0 0,0 15,8 15,8 47 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75,7 0,0 15,0 15,0 48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13,0 0,0 0,0 0,0 49 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,4 0,0 12,9 12,9 50 ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 48,3 0,0 0,6 0,6 51 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 50,6 0,0 2,4 2,4 52 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 182,5 0,0 30,3 30,3 53 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 211,7 0,0 15,6 15,6 54 ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 155,0 0,0 18,6 18,6 55 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 22,8 0,0 0,8 0,8 56 ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 125,2 0,0 6,8 6,8 57 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 100,3 0,0 5,9 5,9 58 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 87,3 0,3 1,8 1,9 59 ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 164,7 0,0 9,6 9,6 60 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 39,9 0,0 14,6 14,6 61 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 101,8 3,1 20,1 21,7 62 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 114,5 0,0 2,3 2,3 63 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 219,9 0,0 26,6 26,6 64 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 84,4 2,4 9,9 11,1 65 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 66,9 6,4 0,0 3,2 66 ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 62,6 0,3 7,2 7,4 67 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 160,5 0,0 19,9 19,9 68 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 67,2 0,0 5,9 5,9 69 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 56,2 0,0 0,5 0,5 70 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 50,1 0,0 0,9 0,9 71 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 38,0 0,0 0,2 0,2 72 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 115,4 5,6 4,9 7,7 73 ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 234,4 17,2 19,7 28,3 74 ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 46,1 1,2 0,5 1,1 75 ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 0,0 0,0 0,0 76 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 109,8 0,8 4,1 4,5 77 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 211,8 1,8 19,8 20,7 78 ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 178,9 6,2 46,9 50,0 79 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 379,1 9,9 86,5 91,4 80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 89,2 0,0 1,2 1,2 81 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 19,5 0,0 0,0 0,0 82 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 59,3 0,0 0,0 0,0 83 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 63,7 2,4 0,1 1,3 84 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 29,6 1,7 0,0 0,9

14 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ που ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ δεν ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Δ (χιλ. στρ.) ΣΥΝΟΛΟ 8.741,9 125,3 753,5 816, [Στάδιο Ε] Εκτίμηση επίδρασης λοιπών διατάξεων του ΕΠ- ΑΠΕ, που υπολογίζονται έμμεσα. Στο στάδιο Ε λαμβάνονται υπόψη οι εντός προδιαγραφών διατάξεις του ΕΠ-ΑΠΕ που υπολογίζονται έμμεσα. Τα πορίσματα των επεξεργασιών παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα, στην τελευταία στήλη. Στην προηγούμενη στήλη αναγράφεται ο συντελεστής που, σύμφωνα με την μεθοδολογική προσέγγιση, χρησιμοποιείται στο παρόν στάδιο.

15 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Συντελεστής σταδίου Ε Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Ε (χιλ. στρ.) 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122,8 0,1 0,2 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38,4 0,1 0,0 3 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 0,1 12,2 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81,9 0,1 6,3 5 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195,4 0,1 41,3 6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35,8 0,1 0,0 7 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71,2 0,6 0,9 8 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10,2 0,5 0,0 9 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109,0 0,3 13,9 10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130,6 0,1 0,8 11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53,3 0,1 3,1 12 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100,2 0,1 14,6 13 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160,1 0,1 7,1 14 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85,8 0,4 4,9 15 ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302,8 0,1 49,1 16 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127,0 0,3 8,0 17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196,3 0,3 2,9 18 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75,2 0,1 1,4 19 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41,1 0,1 4,5 20 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73,9 0,3 4,0 21 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67,0 0,1 3,0 22 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11,2 0,5 0,0 23 ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23,7 0,3 0,5 24 ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138,2 0,1 6,5 25 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22,9 0,2 0,0 26 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33,4 0,1 2,1 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32,2 0,1 4,7 28 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74,7 0,1 2,4 29 ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78,8 0,1 6,3 30 ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101,8 0,1 5,2 31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117,7 0,1 0,5 32 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79,9 0,1 5,4 33 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86,4 0,1 7,2 34 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290,9 0,1 20,6 35 ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88,9 0,1 2,0 36 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241,9 0,1 12,7 37 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ 79,5 0,1 4,8 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122,4 0,1 3,0 39 ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50,2 0,3 1,5 40 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107,5 0,2 5,4 41 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72,5 0,3 2,2 42 ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122,5 0,1 6,2 43 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172,6 0,1 2,3 44 ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133,6 0,1 29,9 45 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185,1 0,1 34,6 46 ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82,0 0,3 11,5 47 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75,7 0,1 13,9 48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13,0 0,3 0,0 49 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,4 0,1 12,0 50 ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 48,3 0,1 0,5 51 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 50,6 0,1 2,3 52 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 182,5 0,1 28,2 53 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 211,7 0,1 14,5 54 ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 155,0 0,1 17,3 55 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 22,8 0,2 0,6 56 ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 125,2 0,3 5,0 57 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 100,3 0,1 5,1

16 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Συντελεστής σταδίου Ε Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Ε (χιλ. στρ.) 58 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 87,3 0,3 1,5 59 ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 164,7 0,1 8,3 60 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 39,9 0,1 13,6 61 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 101,8 0,1 20,0 62 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 114,5 0,2 2,0 63 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 219,9 0,1 22,8 64 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 84,4 0,1 11,5 65 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 66,9 0,1 6,0 66 ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 62,6 0,3 5,5 67 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 160,5 0,3 14,5 68 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 67,2 0,4 3,5 69 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 56,2 0,2 0,4 70 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 50,1 0,1 0,8 71 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 38,0 0,1 0,2 72 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 115,4 0,1 9,0 73 ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 234,4 0,1 34,4 74 ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 46,1 0,3 1,2 75 ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 0,6 0,0 76 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 109,8 0,3 3,6 77 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 211,8 0,1 20,1 78 ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 178,9 0,3 38,7 79 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 379,1 0,1 89,7 80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 89,2 0,2 1,0 81 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 19,5 0,8 0,0 82 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 59,3 0,1 0,0 83 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 63,7 0,1 2,2 84 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 29,6 0,1 1,6 ΣΥΝΟΛΟ 8.741,9 767,1

17 2. Εκτίμηση μέγιστου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια Στο παρόν τμήμα (ενότητα 2) εκτιμάται ανά νησί (και συνολικά) το μέγιστο δυναμικό ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια, ανά νησί, με βάση τα πορίσματα της ενότητας 1 και το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ. Η εκτίμηση γίνεται για τρία βασικά σενάρια μεγέθους ανεμογεννητριών, ήτοι, 1 MW, 2 MW και 3 MW. Η ενότητα 2 αντιστοιχεί στο σημεία 1.3.Β της σύμβασης. Η όλη προσέγγιση ακολουθεί τη μεθοδολογία που αναλύεται στο Παράρτημα. Σε σχέση με τις αντίστοιχες επεξεργασίες στην Ενδιάμεση Εκθεση, υπάρχουν πολύ μικρές τροποποιήσεις, που οφείλονται στις αντίστοιχες τροποποιήσεις που έγιναν στην ενότητα [Στάδιο ΣΤ] Υπολογισμός της επίδρασης της λειτουργίας της αγοράς γης Στο ΣΤ στάδιο λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της λειτουργίας της αγοράς γης (συντελεστής κορεσμού και ανταγωνισμός άλλων χρήσεων γης). Τα πορίσματα των επεξεργασιών του σταδίου αυτού παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα, τελευταία στήλη. Στην προηγούμενη στήλη αναγράφεται η «ομάδα» νησιών του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό στην οποία ανήκει κάθε νησί του παρόντος προγράμματος, δεδομένου ότι η ομάδα αυτή υπεισέρχεται στις επεξεργασίες του σταδίου ΣΤ. αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Ομάδα ΕΠ_Τουρισμ ού Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου ΣΤ (χιλ. στρ.) 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122,8 ΙΙ 0,1 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38,4 Ι 0,0 3 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 ΙΙ 2,9 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81,9 ΙΙ 1,5 5 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195,4 ΙΙ 9,9 6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35,8 ΙΙ 0,0 7 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71,2 ΙΙ 0,2 8 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10,2 ΙΙ 0,0 9 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109,0 ΙΙ 3,3 10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130,6 ΙΙ 0,2 11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53,3 Ι 1,6

18 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Ομάδα ΕΠ_Τουρισμ ού Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου ΣΤ (χιλ. στρ.) 12 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100,2 ΙΙ 3,5 13 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160,1 ΙΙ 1,7 14 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85,8 ΙΙ 1,2 15 ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302,8 ΙΙ 11,8 16 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127,0 ΙΙ 1,9 17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196,3 ΙΙ 0,7 18 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75,2 ΙΙ 0,3 19 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41,1 Ι 2,3 20 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73,9 ΙΙ 1,0 21 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67,0 ΙΙ 0,7 22 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11,2 ΙΙ 0,0 23 ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23,7 ΙΙ 0,1 24 ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138,2 ΙΙ 1,6 25 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22,9 ΙΙ 0,0 26 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33,4 ΙΙ 0,5 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32,2 ΙΙ 1,1 28 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74,7 ΙΙ 0,6 29 ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78,8 ΙΙ 1,5 30 ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101,8 ΙΙ 1,3 31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117,7 ΙΙ 0,1 32 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79,9 ΙΙ 1,3 33 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86,4 ΙΙ 1,7 34 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290,9 ΙΙ 5,0 35 ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88,9 ΙΙ 0,5 36 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241,9 ΙΙ 3,1 37 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 79,5 ΙΙ 1,2 ΘΕΡΜΗΣ 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122,4 ΙΙ 0,7 39 ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50,2 ΙΙ 0,4 40 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107,5 ΙΙ 1,3 41 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72,5 ΙΙ 0,5 42 ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122,5 ΙΙ 1,5 43 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172,6 ΙΙ 0,5 44 ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133,6 ΙΙ 7,2 45 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185,1 ΙΙ 8,3 46 ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82,0 ΙΙ 2,8 47 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75,7 ΙΙ 3,3 48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13,0 ΙΙ 0,0 49 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,4 ΙΙ 2,9 50 ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 48,3 ΙΙ 0,1 51 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 50,6 ΙΙ 0,5 52 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 182,5 ΙΙ 6,8 53 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 211,7 ΙΙ 3,5 54 ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 155,0 ΙΙ 4,1 55 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 22,8 ΙΙ 0,1 56 ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 125,2 ΙΙ 1,2 57 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 100,3 ΙΙ 1,2 58 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 87,3 ΙΙ 0,4 59 ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 164,7 ΙΙ 2,0 60 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 39,9 Ι 6,8

19 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Ομάδα ΕΠ_Τουρισμ ού Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου ΣΤ (χιλ. στρ.) 61 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 101,8 ΙΙ 4,8 62 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 114,5 ΙΙ 0,5 63 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 219,9 ΙΙ 5,5 64 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 84,4 ΙΙ 2,8 65 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 66,9 ΙΙ 1,4 66 ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 62,6 ΙΙ 1,3 67 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 160,5 ΙΙ 3,5 68 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 67,2 ΙΙ 0,8 69 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 56,2 ΙΙ 0,1 70 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 50,1 Ι 0,4 71 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 38,0 ΙΙ 0,1 72 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 115,4 ΙΙ 2,2 73 ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 234,4 ΙΙ 8,2 74 ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 46,1 ΙΙ 0,3 75 ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 ΙΙ 0,0 76 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 109,8 ΙΙ 0,9 77 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 211,8 ΙΙ 4,8 78 ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 178,9 ΙΙ 9,3 79 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 379,1 ΙΙ 21,5 80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 89,2 ΙΙ 0,2 81 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 19,5 ΙΙ 0,0 82 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 59,3 ΙΙ 0,0 83 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 63,7 Ι 1,1 84 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 29,6 Ι 0,8 ΣΥΝΟΛΟ 8.741,9 190, [Στάδιο Ζ] Προκαταρκτικός υπολογισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ανεμογεννητριών ανά νησί, με βάση το δείκτη ελάχιστης αναγκαίας επιφάνειας εδάφους ανά ανεμογεννήτρια. Στο στάδιο Ζ γίνεται ο προκαταρκτικός υπολογισμός της μέγιστης θεωρητικής χωρητικότητας (επιτρεπόμενος αριθμός ανεμογεννητριών-αγ) ανά νησί, με βάση το δείκτη ελάχιστης αναγκαίας επιφάνειας εδάφους ανά ανεμογεννήτρια. Σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, ο υπολογισμός αυτός γίνεται για τρία σενάρια, με διαφοροποιημένη διάμετρο ρότορα / ισχύ των ΑΓ, ως εξής: Σενάριο 1: ρότορας 55 μ., ενδεικτική ισχύς 1 MW Σενάριο 2: ρότορας 85 μ., ενδεικτική ισχύς 2 MW (η περίπτωση αυτή αντιστοιχεί στην «τυπική ανεμογεννήτρια» του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ. Σενάριο 1: ρότορας 112 μ., ενδεικτική ισχύς 3 MW αα ΟΤΑ Εκτασ Μέγιστος αριθμός ΑΓ βάσει σταδίου Ζ

20 Σενάριο 1: ισχύς 1 MW, d ρότορα 55 μ. Σενάριο 2: ισχύς 2 MW, d ρότορα 85 μ. Σενάριο 3: ισχύς 3 MW, d ρότορα 112 μ. 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38, ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 154,3 64,5 37,2 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81, ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35, ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10, ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109, ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53, ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100, ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160, ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85, ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302, ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196, ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41, ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73, ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67, ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11, ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23, ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138, ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74, ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78, ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79, ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86, ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290, ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241, ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 79, ΘΕΡΜΗΣ 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122, ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50, ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107, ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72, ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122, ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172, ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133, ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185, ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13, ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δημήτριος Βαλασσόπουλος Πολιτικός Μηχανικός-Γεωπόνος M.Sc. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ ΚΠΣ - Διευθύνσεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Σύσταση Π.Ο.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου» Σχετ.: «Την υπ αριθμ.: 4077/28-04-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ».

Θέμα: «Σύσταση Π.Ο.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου» Σχετ.: «Την υπ αριθμ.: 4077/28-04-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 14-5-2014 Ερμούπολη, 02-05-2014 Αρ. Πρωτ.: 3399 Ταχ. Δ/νση: Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 6% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Παρούσα κατάσταση, επόµενες ενέργειες

Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Παρούσα κατάσταση, επόµενες ενέργειες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Παρούσα κατάσταση, επόµενες ενέργειες Η αιρετή περιφερειακή αρχή του Νοτίου Αιγαίου από την 1 η Ιουλίου 2011 ανάλαβε ως προεβλέπετο,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;»

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» 6ο Συνέδριο Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ Χαλκίδα 5-6-7 Ιούνη 2008 Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» Εισηνη^: Ε. Σπίθας ΑΤΜ Ηλεκτρικό Σύστημα Ελλάδος * Εθνικό Σύστημα Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του 1. Δήμου Ικαρίας, όπως εκπροσωπείται από το Δήμαρχο Ικαρίας Χριστόδουλο Σταυρινάδη ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 9 η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νάξος 01/08/2011 Θέμα: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σελ. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.2 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 1.3 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 16 1.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20 1.5 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα των Νησιών

Συστήµατα των Νησιών ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υνατότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης ΑΠΕ στα Αυτόνοµα Ηλεκτρικά Συστήµατα των Νησιών Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π Ειδικός Επιστήµων ΡΑΕ 1 Αυτόνοµα ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Ιούλιο 2015 Συνολική Παραγωγή GWh 13% 5% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στρατηγικές επιλογές για την ηλεκτροδότηση των νησιών και την αξιοποίηση των ΑΠΕ που διαθέτουν Νίκος Μπουλαξής, Δρ. Ηλ. Μηχανικός Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 11 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 62617/2308 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 187057 Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ( ΔΙ.Α.Π. ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. /νση : Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Τηλέφωνο : 2104291074 Fax : 210-4291073 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Προγραµµατική σύµβαση Εκπόνησης Ερευνητικού έργου µε την Περιφέρεια Κρήτης Εισαγωγή στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ4Κ9-41Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ)

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10/11/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων, ανακοινώνει τις κάτωθι κενές θέσεις. 515 Τοπική Κοινότητα Πάγου. 960 Τοπική Κοινότητα Χρούσων

Η Διεύθυνση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων, ανακοινώνει τις κάτωθι κενές θέσεις. 515 Τοπική Κοινότητα Πάγου. 960 Τοπική Κοινότητα Χρούσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EΡΜΟΥΠΟΛΗ 9-06-205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 28 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τμ. Φαρμάκων και Φαρμακείων Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 3323.1 / 01 / 05 /26-05 - 2005 Κ.Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 3323.1 / 01 / 05 /26-05 - 2005 Κ.Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΑΡΚΟΙ --- --- --- 11,601 4,062 12,761 4,468 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 7,920 9,504 15,841 --- --- --- --- ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 8,090 9,708 16,180 23,588 8,120 25,946 8,932

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 6 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Α.Π. : οικ. 84726 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πειραιάς, 6 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Α.Π. : οικ. 84726 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Πειραιάς, 6 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Α.Π. : οικ. 84726 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Απάντηση στο : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr. Αθήνα, 16.12.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr. Αθήνα, 16.12. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr Αθήνα, 16.12.2003 ΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Κοινοποίηση: Θέµα : ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΗ ΑΕ κ. Ν. Γκαγκαουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 21-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 36848/3465 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Νησιά

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Νησιά ήμος Αμοργού ίκτυο ΑΦΝΗ Αμοργός, 25 Μαΐου 2009 Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών στα Νησιά ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικός Επιστήμονας της ΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Κλιματική Αλλαγή Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ. Ρόδος, 28 ΙΑΝ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ. Ρόδος, 28 ΙΑΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Ρόδος, 28 ΙΑΝ 2014 Αριθ. Πρωτ : 81 Ταχ. Δ/νση : Οδός Γεωργίου Μαύρου 2 Πρός : Ως Πίναξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Για την απόρριψη της υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-01490/10.5.2006 αίτησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ενέργειας. Αιολική ενέργεια και Χωροταξία. Τίτλος εργασίας. Εκφώνηση εργασίας στο μάθημα

Ακαδημία Ενέργειας. Αιολική ενέργεια και Χωροταξία. Τίτλος εργασίας. Εκφώνηση εργασίας στο μάθημα Ακαδημία Ενέργειας Εκφώνηση εργασίας στο μάθημα Αιολική ενέργεια και Χωροταξία Τίτλος εργασίας Χωροταξική αξιολόγηση έργων αιολικής ενέργειας Ατομική ή ομαδική (μέχρι 2 άτομα) Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2010 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Αντικείμενο της Μελέτης Η παρούσα μελέτη (ΦΑΣΗ Α ) αποτελεί τη βάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/11/2010. Παρασκευάς Ν. Γεωργίου, Γεώργιος Μαυρωτάς & Δανάη Διακουλάκη

Αθήνα, 23/11/2010. Παρασκευάς Ν. Γεωργίου, Γεώργιος Μαυρωτάς & Δανάη Διακουλάκη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας 7 η Συνεδρία: «Οδικός Χάρτης για το 2020: Κρίσιμες Επενδύσεις και Τεχνολογίες» Η ΠΡΟΚΛΗΣΗΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης Β Περίοδος 1. Σύμφωνα με το χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Z:\2_ΤΜΗΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΕΡΓΩΝ\100_ΦΑΚΕΛΟΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_Π Ε\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΑΝ\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ NOEMΒΡΙΟΥ\Πίνακας

Z:\2_ΤΜΗΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΕΡΓΩΝ\100_ΦΑΚΕΛΟΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_Π Ε\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΑΝ\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ NOEMΒΡΙΟΥ\Πίνακας /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηµεροµηνία: 19/12/2011 Z:\2_ΤΜΗΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΕΡΓΩΝ\100_ΦΑΚΕΛΟΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_Π Ε\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΑΝ\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ NOEMΒΡΙΟΥ\Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ- ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΕΥ ΗΛΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ και ΑΛΕΞ/ΛΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟ ΟΣ και 678 54,57 85 93,90 δροµολόγιο/εβδοµάδα. ιαγωνισµοί /3/09, 8/7/09, και 0//09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Απόρριψη της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03488/10.06.2008 αίτησης της κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΕ. Καθηγητής ηµήτρης Οικονόµου

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΕ. Καθηγητής ηµήτρης Οικονόµου ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΕ Καθηγητής ηµήτρης Οικονόµου Αθήνα, Σεπτέµβριος 2004 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...2 2 Οι κατευθύνσεις του εθνικού στρατηγικού προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ

ΣΥΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ ΣΥΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ Από ΣΥΡΟ προς: ΝΑΞΟ ΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΙΚΙΝΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΚΙΜΩΛΟ ΜΗΛΟ DTS Οικονομική Θέση 9 15 18 12 12 12 12 DK1 Δίκυκλα έως 250 κ.ε. 6 11 11 12 12

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Στάθης Τσελεπής ΚΑΠΕ, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνα, 19009, Πικέρµι, Αττική Τηλ. 6039900, Fax 6039905 e-mail stslep@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΑΠΕ στα Ελληνικά Νησιά

Οι ΑΠΕ στα Ελληνικά Νησιά Οι ΑΠΕ στα Ελληνικά Νησιά Κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων από τα νησιά του Αιγαίου είναι το µεγάλο αιολικό και ηλιακό δυναµικό, ενώ σε µερικά νησιά υπάρχει αρκετά αξιόλογο γεωθερµικό δυναµικό, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύματα και ΝΠΔΔ των δήμων (άρθρα 102 και 103) Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/26-05-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 33/26-05-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. πρωτ. 5373/6-05-014 Απόσπασμα Πρακτικού 33/6-05-014 Σήμερα, 6 Μαΐου 014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210.527.16.60 e-mail: ve46u046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210.527.16.60 e-mail: ve46u046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 187080 Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας Επιστημονική Εσπερίδα για το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

( ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ )

( ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΤΑΣ ΔΕΔΔΕ Α.Ε. / Περιοχή Διεύθυνση Τηλέφωνο :.. Διευθυντής Περιοχής ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ / / Ο εικονιζόμενος (Επώνυμο, Όνομα) του (Πατρώνυμο) και της (Μητρώνυμο), κάτοχος του υπ αριθμ... Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Περιεχόμενα Αντικείμενο του έργου 3 Υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ 5 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση 6 1. Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ Τι σημαίνει «Ηλεκτρική Διασύνδεση»; Σκοπός ενός τυπικού αιολικού σταθμού είναι να τροφοδοτήσει με ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ΑΠΕ στη νησιωτική Ελλάδα Στέφανος Γαρυφαλάκης ( COO Eunice Energy Group )

Ανάπτυξη ΑΠΕ στη νησιωτική Ελλάδα Στέφανος Γαρυφαλάκης ( COO Eunice Energy Group ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάπτυξη ΑΠΕ στη νησιωτική Ελλάδα Στέφανος Γαρυφαλάκης ( COO Eunice Energy Group ) Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η ιστορία της ηλεκτροδότησης των Κυκλάδων θα μπορούσε να χωρισθεί σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος αρχίζει στις αρχές του εικοστού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Easy Loan E.E. Συγγρού 5, ΤΚ 11743, ΑΘΗΝΑ, τηλ-210 9213380, φαξ-2109229030, www.loan24.gr

Easy Loan E.E. Συγγρού 5, ΤΚ 11743, ΑΘΗΝΑ, τηλ-210 9213380, φαξ-2109229030, www.loan24.gr Ενηµέρωση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 10 KW 4.1. Γενικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Στο δίκτυο μέχρι σήμερα συμμετέχουν : Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ, ο Δήμος ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ο Δήμος ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ, ο Δήμος ΑΜΟΡΓΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΕΣ,ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 24-Μαϊ 22-Ιουν 20-Ιουλ 18-Αυγ 15-Σεπ 13-Οκτ ΠΡΩΗΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SUNWING,

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΕΣ,ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 24-Μαϊ 22-Ιουν 20-Ιουλ 18-Αυγ 15-Σεπ 13-Οκτ ΠΡΩΗΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SUNWING, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SUNWING, NOTIO AIGAIO BP14150 GR4210010181011001 ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΡΕΝΗ 1 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 24-Μαϊ 22-Ιουν 20-Ιουλ 18-Αυγ 15-Σεπ 13-Οκτ NOTIO AIGAIO BP14150 GR4210010181011002 ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης Ι. Ζιώμας, Καθηγητής ΕΜΠ Αντικείμενο Η ανάπτυξη μεθοδολογίας λήψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ / ΚΟΜΜΑΤΑ / ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ Ο.Κ.Δ.Ε. ΟΑΚΚΕ ΛΑΪΚΟΣ Κ.Κ.Ε.

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ / ΚΟΜΜΑΤΑ / ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ Ο.Κ.Δ.Ε. ΟΑΚΚΕ ΛΑΪΚΟΣ Κ.Κ.Ε. ΟΑ (μ-λ) - Μ-Λ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - Π.Β.ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Ενότητα: ΛΕΣΒΟΥ Εμφανίζονται: 20 από 20 Κόμματα (από 1ο εώς 20o) ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ Παρουσίαση Έργου Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 Λέσβος, 12 Ιουλίου 2012 Περιεχόµενα 1. Φορέας και όραµα 2. Περιγραφή του έργου 3. Αρχές σχεδιασµού 4. Οφέλη 5. Συµπεράσµατα 2 Ρόκας -πρωτοπορία στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πληρότητα φακέλων υποβολής αιτημάτων στα Σ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Α.Δ.Α. Λειτουργία Συμβουλίων.

ΘΕΜΑ: Πληρότητα φακέλων υποβολής αιτημάτων στα Σ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Α.Δ.Α. Λειτουργία Συμβουλίων. ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2013 Πειραιάς, 6 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 6684/897 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, θα διαµορφώσουν το πλαίσιο εκχώρησης των αναλογούντων πόρων για την υλοποίησή τους, από το συνολικό εθνικό πρόγραµµα.

Επίσης, θα διαµορφώσουν το πλαίσιο εκχώρησης των αναλογούντων πόρων για την υλοποίησή τους, από το συνολικό εθνικό πρόγραµµα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση : ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας : 851 00, Ρόδος Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 22413 60502 fax : 22410 44432 e-mail : : i.mahairidis@pnai.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την 7 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΠΕΠ) Νοτίου Αιγαίου 2000-2006.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την 7 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΠΕΠ) Νοτίου Αιγαίου 2000-2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 Σ. Καράγιωργα - 84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα