Τελική Τεχνική Έκθεση Π&Χ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελική Τεχνική Έκθεση Π&Χ"

Transcript

1 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υπογράφοντος Μελετητή και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να συναχθεί ότι αποτελεί και τη Εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας μη διασυνδεδεμένων νησιών για την ανάπτυξη αιολικών σταθμών με την εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ Τελική Τεχνική Έκθεση Π&Χ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού Επιστημονικός υπεύθυνος: Δημήτρης Οικονόμου Ιανουάριος 2010

2 Εκτίμηση φέρουσας ικανότητας νησιών γι ανάπτυξη αιολικών σταθμών-β φάση Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Αντικείμενο και συμβατικό πλαίσιο... 3 Περιεχόμενο της Τελικής Εκθεσης... 3 Μεθοδολογία του έργου και διάρθρωση της έκθεσης... 4 Ομάδα μελέτης Προσδιορισμός τμημάτων χώρου στα οποία είναι επιτρεπτή η χωροθέτηση αιολικών πάρκων [Στάδια Α και Β] Προσδιορισμός τμημάτων του χώρου στα οποία δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών πάρκων, λόγω υφιστάμενων κανονιστικών πλαισίων της δόμησης καθώς και λόγω ενός υποσυνόλου των διατάξεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ [Στάδιο Γ] Συνυπολογισμός της επίδρασης του εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού [Στάδιο Δ] Εκτίμηση επίδρασης διατάξεων του άρθρου 6, παρ. 3 ΕΠ-ΑΠΕ [Στάδιο Ε] Εκτίμηση επίδρασης λοιπών διατάξεων του ΕΠ-ΑΠΕ, που υπολογίζονται έμμεσα Εκτίμηση μέγιστου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια [Στάδιο ΣΤ] Υπολογισμός της επίδρασης της λειτουργίας της αγοράς γης [Στάδιο Ζ] Προκαταρκτικός υπολογισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ανεμογεννητριών ανά νησί, με βάση το δείκτη ελάχιστης αναγκαίας επιφάνειας εδάφους ανά ανεμογεννήτρια [Στάδιο Η] Προκαταρκτικός υπολογισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ανεμογεννητριών ανά νησί, με βάση το δείκτη μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης εδαφών ΟΤΑ [Στάδιο Θ] Τελική εκτίμηση του πιθανού αριθμού ΑΓ που θα χωροθετηθούν σε κάθε νησί (μικρότερη τιμή μεταξύ των πορισμάτων των σταδίων Ε και ΣΤ) Συνολική αξιολόγηση και προτάσεις στρατηγικής Συνέπειες για τη χωρική διάρθρωση του δικτύου διασύνδεσης των νησιών με το Σύστημα Οι επιπτώσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ στη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων Βιβλιογραφία Παράρτημα: Μεθοδολογική προσέγγιση Συνθετική παρουσίαση μεθοδολογίας... 1 υπογράφοντος Μελετητή και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να συναχθεί ότι αποτελεί και τη

3 Περιοριστικοί παράγοντες και βαθμός προσέγγισης των πραγματικών δυνατοτήτων για την αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού ανά νησί Το γεωγραφικό πλαίσιο του προγράμματος Βασικά μεθοδολογικά στάδια Λεπτομερής παρουσία της μεθοδολογίας του έργου Ανάλυση του σταδίου Α της μεθοδολογίας (Υπολογισμός επίδρασης υφιστάμενων κανονιστικών πλαισίων δόμησης) Ανάλυση του σταδίου Β της μεθοδολογίας: Προσδιορισμός, ανά νησί, των τμημάτων του χώρου στα οποία είναι κατ αρχήν επιτρεπτή, με βάση το ΕΠ-ΑΠΕ, η χωροθέτηση αιολικών πάρκων Περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας του άρθρου 6, παρ. 1 του ΕΠ-ΑΠΕ Αποστάσεις αιολικών εγκαταστάσεων από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής, του άρθρου 6 παρ. 5α και του Παραρτήματος ΙΙ του ΕΠ-ΑΠΕ Ανάλυση του σταδίου Γ της μεθοδολογίας: εκτίμηση της επίδρασης του εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού Ανάλυση του σταδίου Δ της μεθοδολογίας: εκτίμηση της επίδρασης του άρθρου 6 παρ. 3 του ΕΠ-ΑΠΕ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας ΖΕΠ) στο πλαίσιο του σταδίου Β της μεθοδολογίας Ανάλυση του σταδίου Ε της μεθοδολογίας: εκτίμηση της επίδρασης διατάξεων του ΕΠ-ΑΠΕ που δεν έχουν ληφθεί άμεσα υπόψη, στο πλαίσιο του σταδίου Β της μεθοδολογίας Ανάλυση του σταδίου ΣΤ της μεθοδολογίας: επίδραση της αγοράς γης και του ανταγωνισμού από άλλες δραστηριότητες Ανάλυση του σταδίου Ζ της μεθοδολογίας: επίδραση της ελάχιστη αναγκαίας επιφάνειας του εδάφους ανά ανεμογεννήτρια Ανάλυση του σταδίου Η της μεθοδολογίας: Υπολογισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις (άρθρο 8 του ΕΠ-ΑΠΕ) Ανάλυση του σταδίου Θ της μεθοδολογίας: Τελική εκτίμηση του πιθανού αριθμού ΑΓ που θα χωροθετηθούν σε κάθε νησί και του μεγίστου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ ανά νησί Ανάλυση του σταδίου Θ της μεθοδολογίας. Συνολική αξιολόγηση, και προτάσεις στρατηγικής Χαρτογραφική βάση... 34

4 Εισαγωγή Αντικείμενο και συμβατικό πλαίσιο Το παρόν («Τελική Τεχνική Εκθεση») αποτελεί το παραδοτέο της δεύτερης φάσης του ερευνητικού προγράμματος «Εκτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για την Ανάπτυξη Αιολικών Σταθμών με την Εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ», που έχει αναθέσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, του Τμήματος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης). Στόχος του προγράμματος είναι η προκαταρκτική διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού 37 επιλεγμένων μη διασυνδεδεμένων νησιών του Αιγαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αιολικών σταθμών, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του πρόσφατα εγκριθέντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΕΠ-ΑΠΕ). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο φάσεις, Τα παραδοτέα της πρώτης φάσης έχουν ήδη υποβληθεί στη ΡΑΕ και παραλειφθεί. Η παραλαβή του παραδοτέου «Ενδιάμεση Τεχνική Εκθεση» γνωστοποιήθηκε στον ανάδοχο την 09/12/2009. Σύμφωνα με τη σύμβαση, το παραδοτέο της δεύτερης φάσης πρέπει να υποβληθεί στη ΡΑΕ εντός ενός μηνός από τη γνωστοποίηση στον ανάδοχο της παραλαβής της ενδιάμεσης Τεχνικής Έκθεσης. Περιεχόμενο της Τελικής Εκθεσης Σύμφωνα με τη σύμβαση, τα βασικά σημεία του έργου είναι τα εξής: 1.3.Α. Προσδιορισμός, ανά νησί, των τμημάτων του χώρου στα οποία είναι κατ αρχήν επιτρεπτή, με βάση το Ειδικό Πλαίσιο, η χωροθέτηση αιολικών πάρκων (βλ. πιο κάτω, σημείο 3). Υπολογισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις (άρθρο 8 του ΕΠ-ΑΠΕ). Θα ληφθούν υπόψη, επίσης, περιορισμοί χωροθέτησης αιολικών πάρκων που τυχόν απορρέουν από τα ήδη εγκεκριμένα Γενικό, Περιφερειακά, και Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τον υποκείμενο σχεδιασμό χρήσεων γης (ΖΟΕ, ΕΠΜ...), ενώ επικουρικά θα ληφθούν υπόψη και τα υπό έγκριση Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Τουρισμού και Βιομηχανίας. Ο προσδιορισμός αυτός θα γίνει διακριτά για τρία σενάρια μεγέθους ανεμογεννητριών, ήτοι, 1 MW, 2 MW και 3 MW 1.3.Β. Εκτίμηση μέγιστου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια, ανά νησί, με βάση τα πορίσματα του σημείου Α (τμήματα στα οποία είναι αποδεκτή η

5 χωροθέτηση αιολικών πάρκων και μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών) και το υφιστάμενο εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό στα μη αποκλειόμενα τμήματα (με βάση τα στοιχεία του ΚΑΠΕ ή/και πρόσθετα στοιχεία από μελέτες που θα χορηγηθούν από τη ΡΑΕ). Η εκτίμηση αυτή θα γίνει για τρία βασικά σενάρια μεγέθους ανεμογεννητριών, ήτοι, 1 MW, 2 MW και 3 MW. Στην παραμετρική αυτή διερεύνηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί χωροθέτηση του μέγιστου δυνατού πλήθους ανεμογεννητριών (για κάθε σενάριο μεγέθους), με βάση τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης για τη χωροθέτηση αιολικών σταθμών. 1.3.Γ. Συνολική αξιολόγηση, και προτάσεις στρατηγικής (τόσο για το δίκτυο διασύνδεσης μεταξύ επιμέρους νησιών και με την ηπειρωτική χώρα, όσο και για συμπληρωματικά ζητήματα, όπως πχ. τυχόν σκόπιμες μελλοντικές τροποποιήσεις του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ ή του υπόλοιπου θεσμικού και σχεδιαστικού πλαισίου χωροταξικού, πολεοδομικού ή περιβαλλοντικού--που περιλαμβάνει διατάξεις που επηρεάζουν τη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων, τυχόν σκόπιμες υποστηρικτικές μελέτες κλπ.). Η Τελική Τεχνική Εκθεση περιλαμβάνει τις επεξεργασίες των σημείων 1.3.Β και 1.3.Γ καθώς και την τελική μορφή του σημείου 1.3.Α 1. Μεθοδολογία του έργου και διάρθρωση της έκθεσης Η μεθοδολογία με την οποία εκπονήθηκε το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε αρχική μορφή στην «Προκαταρκτική Τεχνική Εκθεση» (πρώτο παραδοτέο της πρώτης φάσης), και σε οριστική μορφή στην «Ενδιάμεση Τεχνική Εκθεση» (δεύτερο παραδοτέο της πρώτης φάσης). Για λόγους πληρότητας της όλης προσέγγισης, περιλαμβάνεται και στην παρούσα έκθεση, σε Παράρτημα. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει στο κυρίως τμήμα της, την Εισαγωγή, και τρεις ενότητες που αντιστοιχούν στα σημεία 1.3.Α, 1.3.Β και 1.3.Γ της σύμβασης. Ομάδα μελέτης Το πρόγραμμα εκπονείται από ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που όσον αφορά την παρούσα έκθεση έχει την εξής σύνθεση: Δημήτρης Οικονόμου, Καθηγητής Χωροταξίας-Πολεοδομίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής του Εργαστηρίου, Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Δημήτρης Σταθάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών GIS Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1 Υπενθυμίζεται ότι στην Ενδιάμεση Τεχνική Εκθεση είχαν ενσωματωθεί σε προκαταρκτική μορφή, και ορισμένες από τις εργασίες που προβλέπονταν μόνο για τη δεύτερη φάση, και συγκεκριμένα αυτές του σημείου 1.3.Β.

6 Νατάσσα Τράμπα, Τοπογράφος-Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, MSc, ΕΔΤΠ στο Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κυπαρισσία Ηλία, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc Θεοδούλη Μωυσιάδου, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc Περικλής Πλατανιάς, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Σωτήρης Πουλίσης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Σέργιος Τζωτζές, Οικονομολόγος MSc Σ. Καζάκης, Ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος Μηχανικός Μαρίνα Κοψιδά, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

7 1. Προσδιορισμός τμημάτων χώρου στα οποία είναι επιτρεπτή η χωροθέτηση αιολικών πάρκων Στο παρόν τμήμα (ενότητα 1) γίνεται προσδιορισμός, ανά νησί, των τμημάτων του χώρου στα οποία είναι κατ αρχήν επιτρεπτή, με βάση το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, η χωροθέτηση αιολικών πάρκων. Λαμβάνονται υπόψη, επίσης, περιορισμοί χωροθέτησης αιολικών πάρκων που τυχόν απορρέουν από τα ήδη εγκεκριμένα Γενικό, Περιφερειακά, και Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τον υποκείμενο σχεδιασμό χρήσεων γης (ΖΟΕ, ΕΠΜ...), καθώς και το υφιστάμενο εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό στα μη αποκλειόμενα για χωροθέτηση ανεμογεννητριών τμήματα. Η ενότητα 1 αντιστοιχεί στο σημεία 1.3.Α της σύμβασης. Η όλη προσέγγιση ακολουθεί τη μεθοδολογία που αναλύεται στο Παράρτημα. Σε πρώτη μορφή το κεφάλαιο παρουσιάστηκε στην Ενδιάμεση Τεχνική Εκθεση. Στην παρούσα Τελική Εκθεση παρουσιάζεται σε τελική μορφή. Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από τη μορφή της Ενδιάμεσης Εκθεσης, αλλά ορισμένες επεξεργασίες έχουν τροποποιηθεί ελαφρώς, λόγω του ότι μεταξύ των δύο εκθέσεων έγιναν διαθέσιμα πληρέστερα στοιχεία (κυρίως αφορούν περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, και δευτερευόντως οδικούς άξονες) [Στάδια Α και Β] Προσδιορισμός τμημάτων του χώρου στα οποία δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών πάρκων, λόγω υφιστάμενων κανονιστικών πλαισίων της δόμησης καθώς και λόγω ενός υποσυνόλου των διατάξεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ Στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόζονται τα στάδια Α και Β της μεθοδολογίας. Το στάδιο Α περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, ανά νησί, των τμημάτων του χώρου στα οποία δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών πάρκων λόγω υφιστάμενων κανονιστικών πλαισίων της δόμησης. Ειδικότερα, λαμβάνονται στο στάδιο αυτό υπόψη οι απαγορεύσεις που προέρχονται από εγκεκριμένα σχέδια χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο. Το στάδιο Β περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, ανά νησί, των τμημάτων του χώρου στα οποία είναι κατ αρχήν επιτρεπτή, με βάση την πλειονότητα των διατάξεων του Ειδικού Πλαισίου που σύμφωνα με τις Προδιαγραφές ελέγχονται από το παρόν Πρόγραμμα, η χωροθέτηση αιολικών πάρκων. Δεν

8 λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 3 του Ειδικού Πλαισίου που εφαρμόζονται στο στάδιο Δ (πιο κάτω), και ορισμένες άλλες διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου που εφαρμόζονται στο στάδιο Ε (πιο κάτω). Ο υπολογισμός αυτός γίνεται για τα τμήματα που δεν έχουν εξαιρεθεί, με βάση το στάδιο Α πιο πάνω. Τα πορίσματα της εφαρμογής των σταδίων Α και Β της μεθοδολογίας παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. Το υποσύνολο της έκτασης κάθε νησιού στο οποίο, με βάση το εκάστοτε στάδιο μεθοδολογικής επεξεργασίας, είναι επιτρεπτή η χωροθέτηση αιολικών πάρκων, αποκαλείται «αξιοποιήσιμη έκταση» και συντομογραφικά «ΑΕ». Περιλαμβάνεται επίσης, στον πίνακα, όπως και στους επόμενους η συνολική έκταση κάθε νησιού, που αποτελεί το μέγεθος αναφοράς για όλες τις επεξεργασίες. αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή των σταδίων Α και Β (χιλ. στρ.) 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122,8 58,4 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38,4 25,0 3 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 33,0 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81,9 35,3 5 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195,4 91,8 6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35,8 0,0 7 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71,2 4,8 8 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10,2 0,0 9 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109,0 58,6 10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130,6 47,2 11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53,3 14,8 12 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100,2 47,1 13 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160,1 59,9 14 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85,8 11,6 15 ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302,8 178,4 16 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127,0 28,3 17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196,3 19,3 18 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75,2 10,9 19 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41,1 28,2 20 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73,9 29,6 21 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67,0 9,8 22 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11,2 0,0 23 ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23,7 2,0 24 ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138,2 14,8 25 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22,9 0,0 26 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33,4 7,6 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32,2 12,8 28 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74,7 27,3 29 ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78,8 34,9 30 ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101,8 40,1 31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117,7 104,5 32 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79,9 56,7 33 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86,4 53,0 34 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290,9 227,3 35 ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88,9 62,0 36 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241,9 173,1 37 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 79,5 53,7

9 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή των σταδίων Α και Β (χιλ. στρ.) ΘΕΡΜΗΣ 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122,4 90,7 39 ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50,2 25,0 40 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107,5 48,8 41 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72,5 45,5 42 ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122,5 82,4 43 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172,6 97,9 44 ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133,6 86,0 45 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185,1 68,4 46 ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82,0 40,2 47 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75,7 39,4 48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13,0 0,2 49 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,4 49,0 50 ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 48,3 5,0 51 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 50,6 17,2 52 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 182,5 138,8 53 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 211,7 107,3 54 ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 155,0 70,4 55 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 22,8 4,9 56 ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 125,2 21,3 57 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 100,3 17,1 58 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 87,3 11,8 59 ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 164,7 52,6 60 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 39,9 36,8 61 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 101,8 68,7 62 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 114,5 27,2 63 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 219,9 138,7 64 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 84,4 46,7 65 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 66,9 54,9 66 ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 62,6 29,7 67 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 160,5 132,1 68 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 67,2 29,6 69 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 56,2 11,9 70 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 50,1 8,5 71 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 38,0 3,5 72 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 115,4 83,9 73 ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 234,4 176,8 74 ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 46,1 30,5 75 ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 5,7 76 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 109,8 62,0 77 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 211,8 141,0 78 ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 178,9 128,3 79 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 379,1 269,0 80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 89,2 28,8 81 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 19,5 0,7 82 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 59,3 20,1 83 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 63,7 28,2 84 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 29,6 14,2 ΣΥΝΟΛΟ 8.741, ,7

10 1.2. [Στάδιο Γ] Συνυπολογισμός της επίδρασης του εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού Στο στάδιο Γ, γίνεται εξαίρεση, από τις περιοχές που έχουν προκύψει με βάση το στάδιο Β πιο πάνω, των τμημάτων που δεν διαθέτούν επαρκώς εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό. Τα πορίσματα αυτής της επεξεργασίας παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Γ (χιλ. στρ.) 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122,8 0,3 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38,4 0,0 3 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 13,1 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81,9 6,7 5 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195,4 44,4 6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35,8 0,0 7 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71,2 2,0 8 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10,2 0,0 9 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109,0 19,0 10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130,6 0,9 11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53,3 3,6 12 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100,2 16,9 13 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160,1 8,2 14 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85,8 8,0 15 ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302,8 52,8 16 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127,0 10,9 17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196,3 4,0 18 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75,2 1,7 19 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41,1 5,3 20 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73,9 5,5 21 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67,0 3,5 22 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11,2 0,0 23 ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23,7 0,7 24 ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138,2 7,6 25 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22,9 0,0 26 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33,4 2,2 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32,2 5,5 28 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74,7 2,8 29 ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78,8 6,8 30 ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101,8 6,1 31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117,7 0,5 32 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79,9 5,8 33 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86,4 7,8 34 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290,9 24,0 35 ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88,9 2,1 36 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241,9 13,7 37 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 79,5 5,6 ΘΕΡΜΗΣ 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122,4 3,2 39 ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50,2 2,1 40 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107,5 6,3 41 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72,5 3,1 42 ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122,5 7,3

11 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Γ (χιλ. στρ.) 43 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172,6 2,6 44 ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133,6 31,8 45 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185,1 37,2 46 ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82,0 15,8 47 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75,7 15,0 48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13,0 0,0 49 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,4 12,9 50 ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 48,3 0,6 51 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 50,6 2,4 52 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 182,5 30,3 53 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 211,7 15,6 54 ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 155,0 18,6 55 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 22,8 0,8 56 ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 125,2 6,8 57 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 100,3 5,9 58 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 87,3 2,1 59 ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 164,7 9,6 60 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 39,9 14,6 61 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 101,8 23,2 62 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 114,5 2,3 63 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 219,9 26,6 64 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 84,4 12,3 65 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 66,9 6,4 66 ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 62,6 7,5 67 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 160,5 19,9 68 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 67,2 5,9 69 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 56,2 0,5 70 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 50,1 0,9 71 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 38,0 0,2 72 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 115,4 10,5 73 ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 234,4 36,9 74 ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 46,1 1,7 75 ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 0,0 76 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 109,8 4,9 77 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 211,8 21,6 78 ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 178,9 53,1 79 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 379,1 96,4 80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 89,2 1,2 81 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 19,5 0,0 82 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 59,3 0,0 83 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 63,7 2,5 84 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 29,6 1,7 ΣΥΝΟΛΟ 8.741,9 878,8

12 1.3. [Στάδιο Δ] Εκτίμηση επίδρασης διατάξεων του άρθρου 6, παρ. 3 ΕΠ-ΑΠΕ Στο στάδιο Δ γίνεται η εκτίμηση της επίδρασης των διατάξεων του άρθρου 6, παρ. 3 ΕΠ-ΑΠΕ. Τα πορίσματα παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα, τελευταία στήλη. Στις δύο προηγούμενες στήλες εμφανίζονται ενδιάμεσα στοιχεία που οδηγούν στο σταθμισμένο μέγεθος της τελευταίας στήλης. αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ που ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ δεν ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Δ (χιλ. στρ.) 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122,8 0,1 0,1 0,2 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38,4 0,0 0,0 0,0 3 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 0,0 13,1 13,1 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81,9 0,0 6,7 6,7 5 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195,4 0,0 44,4 44,4 6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35,8 0,0 0,0 0,0 7 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71,2 0,0 2,0 2,0 8 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10,2 0,0 0,0 0,0 9 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109,0 0,0 19,0 19,0 10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130,6 0,0 0,9 0,9 11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53,3 0,0 3,6 3,6 12 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100,2 0,0 16,9 16,9 13 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160,1 0,0 8,2 8,2 14 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85,8 0,0 8,0 8,0 15 ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302,8 20,8 32,0 42,4 16 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127,0 0,1 10,8 10,9 17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196,3 0,0 4,0 4,0 18 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75,2 0,0 1,7 1,7 19 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41,1 3,6 1,7 3,5 20 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73,9 0,0 5,5 5,5 21 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67,0 0,0 3,5 3,5 22 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11,2 0,0 0,0 0,0 23 ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23,7 0,0 0,7 0,7 24 ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138,2 0,0 7,6 7,6 25 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22,9 0,0 0,0 0,0 26 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33,4 0,0 2,2 2,2 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32,2 5,2 0,3 2,9 28 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74,7 0,0 2,8 2,8 29 ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78,8 0,4 6,4 6,6 30 ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101,8 2,7 3,4 4,7 31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117,7 0,1 0,4 0,5 32 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79,9 2,5 3,3 4,5 33 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86,4 0,0 7,8 7,8 34 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290,9 22,7 1,3 12,6 35 ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88,9 0,6 1,6 1,8 36 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241,9 5,1 8,6 11,1 37 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ 79,5 0,1 5,5 5,5

13 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ που ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ δεν ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Δ (χιλ. στρ.) 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122,4 0,0 3,2 3,2 39 ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50,2 0,0 2,1 2,1 40 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107,5 0,0 6,3 6,3 41 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72,5 0,0 3,1 3,1 42 ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122,5 0,5 6,8 7,0 43 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172,6 1,5 1,2 1,9 44 ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133,6 0,0 31,8 31,8 45 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185,1 0,0 37,2 37,2 46 ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82,0 0,0 15,8 15,8 47 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75,7 0,0 15,0 15,0 48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13,0 0,0 0,0 0,0 49 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,4 0,0 12,9 12,9 50 ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 48,3 0,0 0,6 0,6 51 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 50,6 0,0 2,4 2,4 52 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 182,5 0,0 30,3 30,3 53 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 211,7 0,0 15,6 15,6 54 ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 155,0 0,0 18,6 18,6 55 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 22,8 0,0 0,8 0,8 56 ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 125,2 0,0 6,8 6,8 57 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 100,3 0,0 5,9 5,9 58 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 87,3 0,3 1,8 1,9 59 ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 164,7 0,0 9,6 9,6 60 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 39,9 0,0 14,6 14,6 61 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 101,8 3,1 20,1 21,7 62 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 114,5 0,0 2,3 2,3 63 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 219,9 0,0 26,6 26,6 64 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 84,4 2,4 9,9 11,1 65 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 66,9 6,4 0,0 3,2 66 ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 62,6 0,3 7,2 7,4 67 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 160,5 0,0 19,9 19,9 68 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 67,2 0,0 5,9 5,9 69 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 56,2 0,0 0,5 0,5 70 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 50,1 0,0 0,9 0,9 71 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 38,0 0,0 0,2 0,2 72 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 115,4 5,6 4,9 7,7 73 ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 234,4 17,2 19,7 28,3 74 ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 46,1 1,2 0,5 1,1 75 ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 0,0 0,0 0,0 76 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 109,8 0,8 4,1 4,5 77 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 211,8 1,8 19,8 20,7 78 ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 178,9 6,2 46,9 50,0 79 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 379,1 9,9 86,5 91,4 80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 89,2 0,0 1,2 1,2 81 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 19,5 0,0 0,0 0,0 82 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 59,3 0,0 0,0 0,0 83 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 63,7 2,4 0,1 1,3 84 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 29,6 1,7 0,0 0,9

14 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ που ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Τμήμα της ΑΕ του σταδίου Γ δεν ανήκει σε ΖΕΠ (χιλ. στρ.) Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Δ (χιλ. στρ.) ΣΥΝΟΛΟ 8.741,9 125,3 753,5 816, [Στάδιο Ε] Εκτίμηση επίδρασης λοιπών διατάξεων του ΕΠ- ΑΠΕ, που υπολογίζονται έμμεσα. Στο στάδιο Ε λαμβάνονται υπόψη οι εντός προδιαγραφών διατάξεις του ΕΠ-ΑΠΕ που υπολογίζονται έμμεσα. Τα πορίσματα των επεξεργασιών παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα, στην τελευταία στήλη. Στην προηγούμενη στήλη αναγράφεται ο συντελεστής που, σύμφωνα με την μεθοδολογική προσέγγιση, χρησιμοποιείται στο παρόν στάδιο.

15 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Συντελεστής σταδίου Ε Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Ε (χιλ. στρ.) 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122,8 0,1 0,2 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38,4 0,1 0,0 3 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 0,1 12,2 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81,9 0,1 6,3 5 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195,4 0,1 41,3 6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35,8 0,1 0,0 7 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71,2 0,6 0,9 8 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10,2 0,5 0,0 9 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109,0 0,3 13,9 10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130,6 0,1 0,8 11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53,3 0,1 3,1 12 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100,2 0,1 14,6 13 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160,1 0,1 7,1 14 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85,8 0,4 4,9 15 ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302,8 0,1 49,1 16 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127,0 0,3 8,0 17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196,3 0,3 2,9 18 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75,2 0,1 1,4 19 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41,1 0,1 4,5 20 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73,9 0,3 4,0 21 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67,0 0,1 3,0 22 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11,2 0,5 0,0 23 ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23,7 0,3 0,5 24 ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138,2 0,1 6,5 25 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22,9 0,2 0,0 26 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33,4 0,1 2,1 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32,2 0,1 4,7 28 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74,7 0,1 2,4 29 ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78,8 0,1 6,3 30 ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101,8 0,1 5,2 31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117,7 0,1 0,5 32 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79,9 0,1 5,4 33 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86,4 0,1 7,2 34 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290,9 0,1 20,6 35 ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88,9 0,1 2,0 36 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241,9 0,1 12,7 37 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ 79,5 0,1 4,8 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122,4 0,1 3,0 39 ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50,2 0,3 1,5 40 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107,5 0,2 5,4 41 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72,5 0,3 2,2 42 ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122,5 0,1 6,2 43 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172,6 0,1 2,3 44 ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133,6 0,1 29,9 45 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185,1 0,1 34,6 46 ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82,0 0,3 11,5 47 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75,7 0,1 13,9 48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13,0 0,3 0,0 49 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,4 0,1 12,0 50 ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 48,3 0,1 0,5 51 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 50,6 0,1 2,3 52 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 182,5 0,1 28,2 53 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 211,7 0,1 14,5 54 ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 155,0 0,1 17,3 55 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 22,8 0,2 0,6 56 ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 125,2 0,3 5,0 57 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 100,3 0,1 5,1

16 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Συντελεστής σταδίου Ε Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου Ε (χιλ. στρ.) 58 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 87,3 0,3 1,5 59 ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 164,7 0,1 8,3 60 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 39,9 0,1 13,6 61 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 101,8 0,1 20,0 62 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 114,5 0,2 2,0 63 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 219,9 0,1 22,8 64 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 84,4 0,1 11,5 65 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 66,9 0,1 6,0 66 ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 62,6 0,3 5,5 67 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 160,5 0,3 14,5 68 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 67,2 0,4 3,5 69 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 56,2 0,2 0,4 70 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 50,1 0,1 0,8 71 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 38,0 0,1 0,2 72 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 115,4 0,1 9,0 73 ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 234,4 0,1 34,4 74 ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 46,1 0,3 1,2 75 ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 0,6 0,0 76 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 109,8 0,3 3,6 77 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 211,8 0,1 20,1 78 ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 178,9 0,3 38,7 79 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 379,1 0,1 89,7 80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 89,2 0,2 1,0 81 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 19,5 0,8 0,0 82 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 59,3 0,1 0,0 83 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 63,7 0,1 2,2 84 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 29,6 0,1 1,6 ΣΥΝΟΛΟ 8.741,9 767,1

17 2. Εκτίμηση μέγιστου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια Στο παρόν τμήμα (ενότητα 2) εκτιμάται ανά νησί (και συνολικά) το μέγιστο δυναμικό ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια, ανά νησί, με βάση τα πορίσματα της ενότητας 1 και το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ. Η εκτίμηση γίνεται για τρία βασικά σενάρια μεγέθους ανεμογεννητριών, ήτοι, 1 MW, 2 MW και 3 MW. Η ενότητα 2 αντιστοιχεί στο σημεία 1.3.Β της σύμβασης. Η όλη προσέγγιση ακολουθεί τη μεθοδολογία που αναλύεται στο Παράρτημα. Σε σχέση με τις αντίστοιχες επεξεργασίες στην Ενδιάμεση Εκθεση, υπάρχουν πολύ μικρές τροποποιήσεις, που οφείλονται στις αντίστοιχες τροποποιήσεις που έγιναν στην ενότητα [Στάδιο ΣΤ] Υπολογισμός της επίδρασης της λειτουργίας της αγοράς γης Στο ΣΤ στάδιο λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της λειτουργίας της αγοράς γης (συντελεστής κορεσμού και ανταγωνισμός άλλων χρήσεων γης). Τα πορίσματα των επεξεργασιών του σταδίου αυτού παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα, τελευταία στήλη. Στην προηγούμενη στήλη αναγράφεται η «ομάδα» νησιών του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό στην οποία ανήκει κάθε νησί του παρόντος προγράμματος, δεδομένου ότι η ομάδα αυτή υπεισέρχεται στις επεξεργασίες του σταδίου ΣΤ. αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Ομάδα ΕΠ_Τουρισμ ού Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου ΣΤ (χιλ. στρ.) 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122,8 ΙΙ 0,1 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38,4 Ι 0,0 3 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 ΙΙ 2,9 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81,9 ΙΙ 1,5 5 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195,4 ΙΙ 9,9 6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35,8 ΙΙ 0,0 7 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71,2 ΙΙ 0,2 8 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10,2 ΙΙ 0,0 9 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109,0 ΙΙ 3,3 10 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130,6 ΙΙ 0,2 11 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53,3 Ι 1,6

18 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Ομάδα ΕΠ_Τουρισμ ού Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου ΣΤ (χιλ. στρ.) 12 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100,2 ΙΙ 3,5 13 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160,1 ΙΙ 1,7 14 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85,8 ΙΙ 1,2 15 ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302,8 ΙΙ 11,8 16 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127,0 ΙΙ 1,9 17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196,3 ΙΙ 0,7 18 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75,2 ΙΙ 0,3 19 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41,1 Ι 2,3 20 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73,9 ΙΙ 1,0 21 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67,0 ΙΙ 0,7 22 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11,2 ΙΙ 0,0 23 ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23,7 ΙΙ 0,1 24 ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138,2 ΙΙ 1,6 25 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22,9 ΙΙ 0,0 26 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33,4 ΙΙ 0,5 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32,2 ΙΙ 1,1 28 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74,7 ΙΙ 0,6 29 ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78,8 ΙΙ 1,5 30 ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101,8 ΙΙ 1,3 31 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117,7 ΙΙ 0,1 32 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79,9 ΙΙ 1,3 33 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86,4 ΙΙ 1,7 34 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290,9 ΙΙ 5,0 35 ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88,9 ΙΙ 0,5 36 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241,9 ΙΙ 3,1 37 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 79,5 ΙΙ 1,2 ΘΕΡΜΗΣ 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122,4 ΙΙ 0,7 39 ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50,2 ΙΙ 0,4 40 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107,5 ΙΙ 1,3 41 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72,5 ΙΙ 0,5 42 ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122,5 ΙΙ 1,5 43 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172,6 ΙΙ 0,5 44 ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133,6 ΙΙ 7,2 45 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185,1 ΙΙ 8,3 46 ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82,0 ΙΙ 2,8 47 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75,7 ΙΙ 3,3 48 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13,0 ΙΙ 0,0 49 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,4 ΙΙ 2,9 50 ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 48,3 ΙΙ 0,1 51 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 50,6 ΙΙ 0,5 52 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 182,5 ΙΙ 6,8 53 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 211,7 ΙΙ 3,5 54 ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 155,0 ΙΙ 4,1 55 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 22,8 ΙΙ 0,1 56 ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 125,2 ΙΙ 1,2 57 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 100,3 ΙΙ 1,2 58 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 87,3 ΙΙ 0,4 59 ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 164,7 ΙΙ 2,0 60 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 39,9 Ι 6,8

19 αα ΟΤΑ Εκταση (χιλ. στρ.) Ομάδα ΕΠ_Τουρισμ ού Αξιοποιήσιμη έκταση (ΑΕ) μετά την εφαρμογή του σταδίου ΣΤ (χιλ. στρ.) 61 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 101,8 ΙΙ 4,8 62 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 114,5 ΙΙ 0,5 63 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 219,9 ΙΙ 5,5 64 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 84,4 ΙΙ 2,8 65 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 66,9 ΙΙ 1,4 66 ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 62,6 ΙΙ 1,3 67 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 160,5 ΙΙ 3,5 68 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 67,2 ΙΙ 0,8 69 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 56,2 ΙΙ 0,1 70 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 50,1 Ι 0,4 71 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 38,0 ΙΙ 0,1 72 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 115,4 ΙΙ 2,2 73 ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 234,4 ΙΙ 8,2 74 ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ 46,1 ΙΙ 0,3 75 ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 16,7 ΙΙ 0,0 76 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 109,8 ΙΙ 0,9 77 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 211,8 ΙΙ 4,8 78 ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ 178,9 ΙΙ 9,3 79 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 379,1 ΙΙ 21,5 80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 89,2 ΙΙ 0,2 81 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 19,5 ΙΙ 0,0 82 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 59,3 ΙΙ 0,0 83 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 63,7 Ι 1,1 84 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 29,6 Ι 0,8 ΣΥΝΟΛΟ 8.741,9 190, [Στάδιο Ζ] Προκαταρκτικός υπολογισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ανεμογεννητριών ανά νησί, με βάση το δείκτη ελάχιστης αναγκαίας επιφάνειας εδάφους ανά ανεμογεννήτρια. Στο στάδιο Ζ γίνεται ο προκαταρκτικός υπολογισμός της μέγιστης θεωρητικής χωρητικότητας (επιτρεπόμενος αριθμός ανεμογεννητριών-αγ) ανά νησί, με βάση το δείκτη ελάχιστης αναγκαίας επιφάνειας εδάφους ανά ανεμογεννήτρια. Σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, ο υπολογισμός αυτός γίνεται για τρία σενάρια, με διαφοροποιημένη διάμετρο ρότορα / ισχύ των ΑΓ, ως εξής: Σενάριο 1: ρότορας 55 μ., ενδεικτική ισχύς 1 MW Σενάριο 2: ρότορας 85 μ., ενδεικτική ισχύς 2 MW (η περίπτωση αυτή αντιστοιχεί στην «τυπική ανεμογεννήτρια» του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ. Σενάριο 1: ρότορας 112 μ., ενδεικτική ισχύς 3 MW αα ΟΤΑ Εκτασ Μέγιστος αριθμός ΑΓ βάσει σταδίου Ζ

20 Σενάριο 1: ισχύς 1 MW, d ρότορα 55 μ. Σενάριο 2: ισχύς 2 MW, d ρότορα 85 μ. Σενάριο 3: ισχύς 3 MW, d ρότορα 112 μ. 1 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 122, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΗΣ 38, ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 102,8 154,3 64,5 37,2 4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΘΙΟΥ 81, ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 195, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 35, ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 71, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ 10, ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 109, ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) 130, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ 53, ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 100, ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 160, ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 85, ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 302, ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 127, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 196, ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 75, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΙΝΟΥ 41, ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 73, ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 67, ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 11, ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 23, ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 138, ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 22, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 33, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 32, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 74, ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 78, ΔΗΜΟΣ ΡΑΧΩΝ 101, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 117, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 79, ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 86, ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 290, ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 88, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 241, ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 79, ΘΕΡΜΗΣ 38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 122, ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 50, ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 107, ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 72, ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 122, ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 172, ΔΗΜΟΣ ΑΤΣΙΚΗΣ 133, ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 185, ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ 82, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 75, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 13, ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 158,

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

A.Π.: 1035. Σχετ.: α. Το µε αρ. πρωτ. 222/17.1.2006 έγγραφό µας µε το ίδιο θέµα β. Το µε αρ. πρωτ. 509074/25.1.2006 έγγραφο του ΕΟΤ µε το ίδιο θέµα

A.Π.: 1035. Σχετ.: α. Το µε αρ. πρωτ. 222/17.1.2006 έγγραφό µας µε το ίδιο θέµα β. Το µε αρ. πρωτ. 509074/25.1.2006 έγγραφο του ΕΟΤ µε το ίδιο θέµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 Ακτή Παπάγου 46 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281079040 Telefax: 2281085400 E-mail: notioaigaio@mou.gr Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 6% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δημήτριος Βαλασσόπουλος Πολιτικός Μηχανικός-Γεωπόνος M.Sc. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ ΚΠΣ - Διευθύνσεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Σύσταση Π.Ο.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου» Σχετ.: «Την υπ αριθμ.: 4077/28-04-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ».

Θέμα: «Σύσταση Π.Ο.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου» Σχετ.: «Την υπ αριθμ.: 4077/28-04-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 14-5-2014 Ερμούπολη, 02-05-2014 Αρ. Πρωτ.: 3399 Ταχ. Δ/νση: Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;»

Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα. Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» 6ο Συνέδριο Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ Χαλκίδα 5-6-7 Ιούνη 2008 Εισήγηση: «Η Ηλεκτρική Ενέργεια στα Νησιά. Αυτονομία ή Διασύνδεση;» Εισηνη^: Ε. Σπίθας ΑΤΜ Ηλεκτρικό Σύστημα Ελλάδος * Εθνικό Σύστημα Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 9 η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νάξος 01/08/2011 Θέμα: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Παρούσα κατάσταση, επόµενες ενέργειες

Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Παρούσα κατάσταση, επόµενες ενέργειες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Παρούσα κατάσταση, επόµενες ενέργειες Η αιρετή περιφερειακή αρχή του Νοτίου Αιγαίου από την 1 η Ιουλίου 2011 ανάλαβε ως προεβλέπετο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Προγραµµατική σύµβαση Εκπόνησης Ερευνητικού έργου µε την Περιφέρεια Κρήτης Εισαγωγή στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του 1. Δήμου Ικαρίας, όπως εκπροσωπείται από το Δήμαρχο Ικαρίας Χριστόδουλο Σταυρινάδη ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Ιούλιο 2015 Συνολική Παραγωγή GWh 13% 5% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σελ. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.2 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 1.3 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 16 1.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20 1.5 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στρατηγικές επιλογές για την ηλεκτροδότηση των νησιών και την αξιοποίηση των ΑΠΕ που διαθέτουν Νίκος Μπουλαξής, Δρ. Ηλ. Μηχανικός Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα των Νησιών

Συστήµατα των Νησιών ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υνατότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης ΑΠΕ στα Αυτόνοµα Ηλεκτρικά Συστήµατα των Νησιών Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π Ειδικός Επιστήµων ΡΑΕ 1 Αυτόνοµα ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 187057 Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. /νση : Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Τηλέφωνο : 2104291074 Fax : 210-4291073 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ)

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10/11/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 11 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 62617/2308 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων, ανακοινώνει τις κάτωθι κενές θέσεις. 515 Τοπική Κοινότητα Πάγου. 960 Τοπική Κοινότητα Χρούσων

Η Διεύθυνση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων, ανακοινώνει τις κάτωθι κενές θέσεις. 515 Τοπική Κοινότητα Πάγου. 960 Τοπική Κοινότητα Χρούσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EΡΜΟΥΠΟΛΗ 9-06-205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 28 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τμ. Φαρμάκων και Φαρμακείων Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ( ΔΙ.Α.Π. ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 21-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 36848/3465 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 3323.1 / 01 / 05 /26-05 - 2005 Κ.Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 3323.1 / 01 / 05 /26-05 - 2005 Κ.Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΑΡΚΟΙ --- --- --- 11,601 4,062 12,761 4,468 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 7,920 9,504 15,841 --- --- --- --- ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 8,090 9,708 16,180 23,588 8,120 25,946 8,932

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ4Κ9-41Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr. Αθήνα, 16.12.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr. Αθήνα, 16.12. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr WEB: www.rae.gr Αθήνα, 16.12.2003 ΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Κοινοποίηση: Θέµα : ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΗ ΑΕ κ. Ν. Γκαγκαουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης Ι. Ζιώμας, Καθηγητής ΕΜΠ Αντικείμενο Η ανάπτυξη μεθοδολογίας λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Νησιά

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Νησιά ήμος Αμοργού ίκτυο ΑΦΝΗ Αμοργός, 25 Μαΐου 2009 Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών στα Νησιά ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικός Επιστήμονας της ΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Κλιματική Αλλαγή Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης Β Περίοδος 1. Σύμφωνα με το χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 6 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Α.Π. : οικ. 84726 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πειραιάς, 6 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Α.Π. : οικ. 84726 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Πειραιάς, 6 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Α.Π. : οικ. 84726 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Απάντηση στο : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Για την απόρριψη της υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-01490/10.5.2006 αίτησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ενέργειας. Αιολική ενέργεια και Χωροταξία. Τίτλος εργασίας. Εκφώνηση εργασίας στο μάθημα

Ακαδημία Ενέργειας. Αιολική ενέργεια και Χωροταξία. Τίτλος εργασίας. Εκφώνηση εργασίας στο μάθημα Ακαδημία Ενέργειας Εκφώνηση εργασίας στο μάθημα Αιολική ενέργεια και Χωροταξία Τίτλος εργασίας Χωροταξική αξιολόγηση έργων αιολικής ενέργειας Ατομική ή ομαδική (μέχρι 2 άτομα) Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Περιεχόμενα Αντικείμενο του έργου 3 Υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ 5 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση 6 1. Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Z:\2_ΤΜΗΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΕΡΓΩΝ\100_ΦΑΚΕΛΟΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_Π Ε\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΑΝ\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ NOEMΒΡΙΟΥ\Πίνακας

Z:\2_ΤΜΗΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΕΡΓΩΝ\100_ΦΑΚΕΛΟΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_Π Ε\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΑΝ\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ NOEMΒΡΙΟΥ\Πίνακας /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηµεροµηνία: 19/12/2011 Z:\2_ΤΜΗΜΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΕΡΓΩΝ\100_ΦΑΚΕΛΟΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_Π Ε\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΑΝ\ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ NOEMΒΡΙΟΥ\Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ. Ρόδος, 28 ΙΑΝ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ. Ρόδος, 28 ΙΑΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Ρόδος, 28 ΙΑΝ 2014 Αριθ. Πρωτ : 81 Ταχ. Δ/νση : Οδός Γεωργίου Μαύρου 2 Πρός : Ως Πίναξ

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ Τι σημαίνει «Ηλεκτρική Διασύνδεση»; Σκοπός ενός τυπικού αιολικού σταθμού είναι να τροφοδοτήσει με ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας Επιστημονική Εσπερίδα για το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΕ. Καθηγητής ηµήτρης Οικονόµου

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΕ. Καθηγητής ηµήτρης Οικονόµου ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΕ Καθηγητής ηµήτρης Οικονόµου Αθήνα, Σεπτέµβριος 2004 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...2 2 Οι κατευθύνσεις του εθνικού στρατηγικού προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/11/2010. Παρασκευάς Ν. Γεωργίου, Γεώργιος Μαυρωτάς & Δανάη Διακουλάκη

Αθήνα, 23/11/2010. Παρασκευάς Ν. Γεωργίου, Γεώργιος Μαυρωτάς & Δανάη Διακουλάκη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας 7 η Συνεδρία: «Οδικός Χάρτης για το 2020: Κρίσιμες Επενδύσεις και Τεχνολογίες» Η ΠΡΟΚΛΗΣΗΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ- ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΕΥ ΗΛΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ και ΑΛΕΞ/ΛΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟ ΟΣ και 678 54,57 85 93,90 δροµολόγιο/εβδοµάδα. ιαγωνισµοί /3/09, 8/7/09, και 0//09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Ιανουάριος 2015 Ιαν-13 Φεβ-13 Μαρ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2010 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Αντικείμενο της Μελέτης Η παρούσα μελέτη (ΦΑΣΗ Α ) αποτελεί τη βάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Μάϊος 2015 Μαϊ-13 Ιουν-13 Ιουλ-13 Αυγ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Δεκέμβριος 20 2012 20 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ΑΠΕ στη νησιωτική Ελλάδα Στέφανος Γαρυφαλάκης ( COO Eunice Energy Group )

Ανάπτυξη ΑΠΕ στη νησιωτική Ελλάδα Στέφανος Γαρυφαλάκης ( COO Eunice Energy Group ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάπτυξη ΑΠΕ στη νησιωτική Ελλάδα Στέφανος Γαρυφαλάκης ( COO Eunice Energy Group ) Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Στάθης Τσελεπής ΚΑΠΕ, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνα, 19009, Πικέρµι, Αττική Τηλ. 6039900, Fax 6039905 e-mail stslep@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210.527.16.60 e-mail: ve46u046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210.527.16.60 e-mail: ve46u046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 187080 Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Απόρριψη της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03488/10.06.2008 αίτησης της κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ

ΣΥΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ ΣΥΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ Από ΣΥΡΟ προς: ΝΑΞΟ ΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΙΚΙΝΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΚΙΜΩΛΟ ΜΗΛΟ DTS Οικονομική Θέση 9 15 18 12 12 12 12 DK1 Δίκυκλα έως 250 κ.ε. 6 11 11 12 12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στάθης Παπαχριστόπουλος Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΜSc MBA Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων ΠΤΑ/ΠΔΕ Αναπληρωτής Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα