MASONS OF VERNACULAR ARCHiτECTURE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MASONS OF VERNACULAR ARCHiτECTURE"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MASONS OF VERNACULAR ARCHiτECTURE ΙΝ ΤΗΕ AEGEAN ARGYRES PETRONOTIS and PANAYOTIS ΚAMILAKIS Architect Folk\orist ΑΝΑΤίΠΟ ΑΠΟ ΤΟ Ι' ΤΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕτΙ-ΙΡΙΔΑ1: ΤΗΣ ΠΟΛ ΎΤΕΧΝlΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙτΕΚΤΟΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1986

2 MASONS OF VERNACULAR ARCHiτECTURE ΙΝ ΤΗΕ AEGEAN ARGTRES PETRONOτiS and ΡΑΝΑΤΟτΙS ΚAMILAKIS Architect Folklorist

3

4 ~ MASONS OF VERNACULAR ARCHΠECTURE ΙΝ ΤΗΕ AEGEAN Communication au Colloque sur l'archπecture VERNA CULAIRE AUX ILES DE LA MER EGEE: Rencontre des experts de CIAV (Commite International d'architecture Vernaculaire), d' I.CO.MO.S. (Commite International des Monuments et des Sites) et de l'i.b.i. (Internationales Burgen-Institut). PHIRA DE SANTORIN (τηεrα): Juin, organise par Le Ministere de Culture et des Sciences en collaboration avec Le Laboratoire de Morphologie Architectura.le de l'ecole Polytechnique, Universite Aristote, Thessalonique.

5 ,.

6 ~ In Memoriam Kostas Biris 1. The presence of builders in the Aegean has been documented since the prehistoric era. During this period, the creators of buildings were the residents themselves, a fact that has always been a major feature of vernacular architecture. ln one of the Early Helladic layers of Troy 1 as well as in certain Aegean settlements as the one at Thermi of the island of Lesbos 2 or the ones at Eutresis in Boetia 3 and at Haghios Kosmas in Attica 4 we find a herring-bone stone pattern, which gives evidence of skilled builders. The presence of this pattern should be considered as part of the construction of the wall and not as an additional decorative or morphological element for in certain cases it was covered with plaster. The importance of the Aegean not only as a cultural cenιer, but also as an area which encouraged the trend of builders' workshops is stressed even in popular legends. The Cyclopean walls in Tiryns, Mycenae and other locations, were build by Cyclopes, a group of builders originating from Asia Minor 5 During the classical era, it is well known that lonia. and the Ae- 1. Dδrpfeld (1902) Blegeη a. ο. ( ) Blegeη (1963) Siηos (19?1) Lamb (1936) Siηos (19?1) 2? 3. Goldmaη (1931), pl. 2c Siηos (19?1) 30, Abb.?4 4. Myloηas (1959) pl.? Siηos (19?1) Geisau (1969) Papachatzis, Π { ) p. 42 η. Ι., p. 196 η. 2

7 62 gean did not only produce the Ionian style, but were also known for a. great number of builders and craftsmen. The island of Samos was the birth-place of great craftsω.en and architects, such as Rhoikos and Theodoros of the VI cent. Β. C. Although both are considered as pioneers, there can be ηο doubt that they folloνved the tracks of a preexisting important tradition. Before their era, in Samos, the first peripteral hellenic temple was built after 670 Β. C. It was the second Hecatompedos (Hundred-foot temple), a temple of 100 feet dedicated to Hera 6 In Lesbos, a great nuωber of exceptionally skilled ωaster builders and stone masons are believed to have flourished since the ancient Greeks already knew the special ιιlesbian structure>> 7 In Lesbos also was invented one of the three most iωportant Greek architectural mouldings, the ιιlesbian ωouldingn 8 ; also the ιιloniann ( or egg-anddart) ωoulding, the1 efore itself being a product of the saωe region. In lonia, and mainly in the island of Samos and the cities of the opposite Asia Minor coastline of Miletos and Ephesos, the greatest lonian temples were built in a particular variation of the Ionian style. In Chios and other islands a more particular style was created in the ιιanta.n capitals and the base of the antis of the temples. The Parthenon and the other monuωents erected during the saωe era, oνve a great deal of their perfection to these Ionian crafιsωen. Particularly the Parthenon, the most perfect architectural monument in the Doric style, is the best example of the Jonian influence. 2. This paper does not intend to examine the entire group of ancient craftsmen or those of the late Byzantine and Medieval era. Besides, the anonyωity 9 of the craftsmen of Byzantiuω, preserved as a result of the Christian worldview, is the reason of the preservation of only a few names 10 We shall speak of the builders of vernacu- 6. Gruben (1966) 318, fig Aristoteles, Ethica Nikomachea 11, 37, b30 Orlandos, Π (1968), 127 ff 8. Weicket (1913), 8 ff 9. Drandakis (1972) 21 Pallas ( ) 160 η. 5 (cf 106 ff., 142) 10. ln Olr mria in the ea.lr Cαι~lian baoilioo ο! Phidiao WO<iαιbor an '"'"''r tion was found with the name of the builder Andreas, who laid the marble floor of the church: (: Dittenberger Ι Purgold (1896), col , no 657), between the years Α. D. (: Velissariou (1980), p. 166 (cf.

8 63 lar mσηumeηts iη the Aegeaη. We shall ησt σηly take iηtσ cσηsideratiση the builders whσ were bσrη iη this area, but alsσ thσse whσ wσrked ση the Aegeaη islaηds aηd whσ σrigiηated frσm σther areas. 3. These traditiσηal builders did ησt wσrk as isσlated prσfessiσηals. Ιη certaiη areas we fiηd them wσrkiηg iη grσups 11 The causes of this grσupiηg are maiηly ecσησmic, althσugh we shσuld ησt exclude cultural factσrs. The greatest ηumber σf builders and alsσ the mσst active σηes lived ση the islaηd σf Karpathos. Α ηumber σf builders frσm several villages σf this same islaηd 12 has spread thrσughσut the Aegeaη. We fiηd them iη Symi, Kalymησs, Crete (fig. 1), s Ί utheasterη Pelσpσηηesσs, Chalkis, Lafkσs at Peliση, Samσs, Ikaria. They travelled ησt σηly tσ σther parts σf Greece aηd Asia Μiησr (especially the west cσastliηes, regiση σf Aidiηiση, Karia aηd Lykia), but alsσ tσ the Near East aηd Persia as well, σr tσ Ethiσpia thrσugh Egypt aηd σther braηched tσ Cοηgσ, Sudan aηd tσ the remσte islaηd σf Madagascar. The Karpathiotes apart frσm their capacity as masσηs, practiced all the σther specialities iη buildiηgs. Usually, they left the first Suηday fσllσwiηg the Otrhσdσx Easter aηd returηed tσ Karpathσs iη Octσber sσ as to be there duriηg the periσd σf Sawiηg 13. p. 162 no. 1). In Messene of Peloponnesos we know the name of the sculptor Galenos of the 6th century (?): Orlandos (1969) In Mani of the South Peloponnesos we have found about the eponymous works of the marble mason Nikitas, one of the dating from the year 1075 Α. D. (Drandakis, 1972) ; in the same area, near the village of Fragoulia, we read the name of the builder <<George the master buildern, in an inscription of the middle byzantine period (Drandakis, 1967, : Petronotis, Maniot Masons (1980) 176). In a church of the town Ainos ip Thrace, we know that «Kostis the master builder'' has worked there in the year (Samothrakis (1963) 53), as Ι have been informed by the byzantinologist Panayotis Velissariou, cf. Petronotis (1984), Moutsopoulos (1976) Petronotis in <<Armoloin (1980), 53 ff 12. Such as Aperi, Volas, Mesochori, Spoa, Menetai, Pylai, Othos, Arkasa (: Wescher Ι Manolakakis, 1878, pp. 39, 40, 42, 43, 44) and 0\umpos (: Center of Folklore, Athens Academy, Questionnaire for Agricultural works and traditional fires. Dodekaneses Ι, no. 43, see also no. 42, for a bove villages). 13. Rangabes (1854) 449

9 64,. Fίg. 1. The heαd mason Yίαnnis Chr. Kαllίs, islαnder from Kαrpαthos (ι>ίllαge Mαinetes), worked ίn Crete, where he settled αt Moίres of Messαrα. ln his hαnds he holds α ιιtsαpetα)) α sort of toothed clα>p for stone-hewing, 1981.

10 4. Accσrdiηg tσ Kσstas Biris, researcher iη the ηeσhelleηic architectural style, the island σf Skopelos is said tσ have had the best builders. This judgmeηt is based ση the cσmparisση σf the wσrks by the builders σf Skσpelσs tσ thσse by σther Aegeaη is 'aηders whσ cσηtributed iη the creatiση σf the ηew Greek capital, that is Atheηs duriηg the 19th ceηtury σf σur era. Uηfσrtuηately, there has beeη ησ research aηd bibliσgraphy cσηcerηiηg these masσηs is ησt extaηt. Skopelites builders must have built the σld tσwη σf Skiathσs after the traditiση; it was abandσηed iη the year The grσup σf the Cyclades (Aηdrσs, Μykσησs, Aηaphi, Naxσs, Τeησs), were alsσ famσus fσr their buildiηgs wσrkshσps aηd σther craftsmeη. Accσrdiηg tσ a veηitiaη sσurce, iη the islaηds σf Τeησs, Aηdrσs aηd Μykσησs lived a great ηumber σf masσηs iη the middle σf the 17th ceηtury aηd abσut 1666 the V eηetians used them fσr the reparatiσηs ση the walls σf Caηdia iη Crete 15 Tenos was kησwη fσr its exce\1ent marble-cutters and hereby we refer bσth tσ the kησwη sculptσrs and the unkησwη wσrkmeη, thσse simple marble-cutters whσ thaught the craft tσ σthers a.ηd whσse wσrk is still admired. The Teηiaη marble-cutters were skilled iη cσηstructiηg variσus marble wσrks aηd belltσwe rs. These had a special mσrphσlσgy, regardless σf the area iη which they were built. The buildiηg wσrkshσps ση Τeησs develσpped as a cσηsequence σf ecσησmic aηd sσcial as well as several cultural factσrs 16 (fig. 2: Α Teηiaη marblecutter tσday). Οη Naxos island, we fiηd masσns frσm the middle σf the 18th ceηtury 17 and well-knσwn diggers, whσ specialised iη layiηg fσuηdatiσηs aηd iη cσηstructiηg wells. They alsσ wσrked as quarrymeη; maηy σf them came frσm the village σf Mσne. The builders σf the islaηd Andros 65 Manolakakis (1896) Koukoulis (1905-6) 448 Zervos ( ), no. 131, p. 2 Zapheiriou (1947) 86 Philippides (1973) 32: Karpathos occupational structure in the 1890s 14. Information of Kitsos Makris, from Volos (in Thessaloniki, 7 ApriJ 1981). 15. Information of J. D. Psaras, University of Thessaloniki, Spring Philoppson (1901) Bardis (1928) δ

11 66 Fig. 2. Apprentice in marble Panayiotίs Voudouris, village of Pyrgos on the Tenos workshop, 1980 (Photo Archive Alekos Florakis). island, Philίppotis were good lime-plasterers, marble-cutters and carpenters 18 Those from the island Mykonos were good lime-plasterers and were skilled in building ovens; some master masons of Mykonos must have been renowned outside Greece. The builders of the island Anaphi νvere notable for the perfection of their work in fitting and joining. 6. The builders from the Cycla.des and other islands of the Aegean worked mainly in the area of the Greek capital during the 19th and 20th centuries and many settled permanently there 19 It is still possible to find the neighbourhood Anaphiotika on the north slope 18. Kamilakis {1980) See par. 6 and note 7,1 19. Biris {1943) 100

12 of the Acropolis. These were builders from Anaphi who came in the middle of the 19th century and settled close to the Acropolis 20 The neighbourhood Mykoniatika of people from Mykonos in another section of Athens and a third one with the characteristic.n.ame Neapolis («new town» ), formerly Proastio (((Suburb»), which, later ο η, became the center of those builders who arrived from the Aegean islands 21 In Athens, the overwhelming presence of builders from Tenos and Andros, gave reasons for some people to say that they were the ones who <<had built the world». 7. It is important to add here, that such folk-beliefs are found in other Greek regions as well and refer to famous builders from various regions. In the region we are examining for instance, this was also said of the builders who came from Karpathos. The builders from Tenos have not only worked in Athens but also in Smyrna, Peloponnesos, Messolongi, Stylis etc. Those from Andros have wόrked in Constantinople, Smyrna, Alexandria etc. Furthermore, the presence of builders from Mykonos in the Caucasus in Russia is documented by two inscriptions dated 1818 and The larger islands of the eastern Aegean, Chios and Lesbόs, had famous craftsmen as well. In Chios, we find expert quarrymen and from both Chios 23 and Lesbos, and especially Lesbos, we find head-artisans whose names are known. Some of them were employed by the Sultan as architects in Constantinόple. It is worth mentioning two builders from Chios, Ioannis Kalfas and Petros Sgoutas Kalfas who worked in Constantinople in Their surname, <<KalfasJJ, means generally the builder who is next to the head artisan in skill and experience, but here in Chios, Lesbos, Constantinople. this one head artisan. Komnenos Kalfas, from the island of Mytilene (Lesbos), Biris (1971) 19 Dontas (1976) See note 6,1 22. This is the case of George Μ. Skardanas from Mykonos: Kalfoglou (1908) Blastos, ΙΙ (18t.O) 117 Kanellakis (1890) 505 2t.. Melissinos (1913) 60

13 6~ was also a head artisan and the chief architect of the Sultan: he was responsible for the rebuilding of the destroyed temple of «Anastasis» ( Resurrection) in J erusalem, in In 1820, Dupre, draws an islander head mason in characteristic attire from Mytilene and gives him the professional name «yapitzes» (fig. 3). There is one more famous artisan from Anemotia, Efstratios Karetos 26 ; his fame was so great on Lesbos, that an entire family on Agiasos, received his surname 27 But long before him a succession of master builder s in found in the years 1727, 1767, 1815, as far as we know today 28 In Chios, there is today a large number of good builders (the master builder Takos or Goulas from the village Thymiana had built eleven bellfries, his son, mastro Antonis, one more 29 ) and the «astrakaridesn {α:στρα:κά.ριδες) the masons who cover the vaults of buildings and do their roofs flat using the «astrakian (α:στρα:κιά.), a brownish-red concrete In addition to the islands we haνe already mentioned, building workshops were found on other islands of the Aegean as well. These were of course, of lesser importance and fame. For example, Rhodes 3 \ Telos (whose builders worked mainly in Asia Minor 32 ), Syme (whose sponge divers worked as builders in winter, when they were not out at sea 33 ), Kythnos 34, Patmos; Thera (today Santorini), had several distinguished workmen (in building vaults which are a characteristic feature of the roofs of houses 35 ); indeed Thera (Santorini) has not only an old tradition dating from at least the 17th century 36, but 25. Magiasis ( ) Kontis (1973) p. 204 and note 134, p. 194 fig Paraskevaidis (1936) Kontis (1973): 199, 199, Xyda (1973) Smith (1962) Chatziphotis (1975) 18; mention of an «architectn Crom Rhodes in the year Koutelakis (1973) Grigoropoulos ( ) Ballindas (18 82) De - Kigala (1850) Orlandos (1961) p. 200, no. 13: in an inscription from the Paros island of year 1633 «Georgilas Abazos mason))

14 Όο8l 'y.ιάnσ fiq '((snι -?άvfijj v 'soqs:ηf~uj1?1fijιv wo.ιj ~.Ι?ΙΙV :JJΙS?.ι~ι:ιv.ιvψ u1 uosvw pv;nι.ι~puvιs? uy ε Ji?.ιl 69

15 70 also has. m.:any renowned builders today 37. The small island of Spetses, which was a significant naval center, had builders who worked for the most part on the nearby coasts of the Peloponnesos These are in briefly, the main points concerning builders from the Aegean. We shajl now examine the workshops which were active in the Aegean and which included builders from the mainland and other countries. On the larg.e and fertile islands, such as Lesbos, we find workshops which originated in iiorthern Greece. Workmen from Epirus, the «kalpaklides» (κιχλπιχχλ(οες), have been known since the middle of the 18th century, and a second group of builders from Epirus arrived on Lesbos immediately after the earthquake of On the same island, we find builders from the northern part of Macedonia, known by the peculiar name ιιsaravala» (σιχρά.βιχλιχ) 40 The presence of Macedonian, Epirotan builders on Lesbos may be inferred from several morphological characteristics of local houses and churches. The houses have balconies of Macedonian style, e.g. <<eonstructions en saillie» as been exemplified in the architecture of Petra 41, while the churches are basi!icas. with bipped gable end on their ridge roof. 11. On the island Aegina, we find certain samples of vernacular architecture that give evidence of the. presence of V arιιarites, a group of builders from tbe village Agia Varvara (or Barbara) of Kalaιιryta, a region in the northern Peloponnesos 42 On the island Salamis, much is said ab6ut the ιιtsousides» (τσούσύjοες), whose origin has not yet been confirmed 43 On Thasos, one of the northern Aegean islands, huilders arrived seasonally from neigh- 37. As th.e families Patatas ( the father mastro-nikolas and his sons Yiannis, Vagelis and Petros), Bousoulis, Sigalas and others 38. Petronotis in ιtarmoloin (1980} p. 59, no Information of Miltos Paraskevaidis, Athens, 28 May Anagnostou(1903) 140 ~Μι.ι ι ι ι ι ι ι ι 41. Kontis (1973) Cf. Petronotis in «Armoloin (1980} p. 57, no Cf. Petronotis in «Armoloin (1980} p. 60, no. 10b

16 71 bouring countries, i.e. Bulgaria 44 and possibly, Albania. 12. From what has been said until now, we may conclude that there "vere many building workshops in the Aegean, characterised by great mobility. This feature was determined by several economic factors and also, by the individualism of the builders themselves. As has already been stated, the builders practical!y always came from poor and barren islands. It is worth noting that the large and fertile island of Crete, which had close to 1400 settlements has -to our knowledge at least- not one single «mastorochorin, village with building workshops. In contrast, there are 960 settlements throughout the rest of Aegean. Of course, the professional builders found in the large cities of Crete are excluded, because they were neither creators nor carriers of local vernacular architecture: they build according to the Venetian style There is a significant difference between the builders of the mainland and those of the Aegean. The former have always worked as organised groups of builders with a well defined hierarchy and used a secret professional language 46. These elements have not been found amongst the builders who come from the islands. Only the builders of Karpathos seem to have formed workshops and likewise, on Chios, the builders were organised together in corporations Α more general difference between the builders of vernacular architectural monuments from the Aegean and those from the mainland, concerns the degree to which they were carriers of morphological influences. Although this is a topic that requires speculation and research, we shall present our views bearing in mind, that they ar.e open to criticism since the existing material has not yet been fully analysed. It is not possible, in the first place, the overlook the fact that the building workshops were carriers of new cultural ideas and especially of new architectural styles which were connected to the ΠlObility of the builders. It is no coincidence that some of them gave their lives 44. Vakalopoulos (1969) 153, cf. 149, Dimakopoulos (1977) , cf Cf. Moutsopoulos (1976), Petronotis in «Armoloi>> (1980) 53 ff 47. Kopsidis (1973)

17 72 during the Turkish occupation in such a distinguished manner and impressive way as to be proclaimed saints and martyrs On continental Greece, the builders have not always carried their established recognisable architectural morphology. This view has been supported in relation to several cases in Macedonia; in particular, it is maintained that in addition to the general similarities amongst Macedonian houses, there are also certain differences amongst neighbouring cities, such as Siatista and Verria 49.We find similar examples in the Peloponnesos; in Mani, towers built by νvorkmen from Langadia and in Arcadia rural houses built by Z oupaniotes (i.e. masons originating from the village Zoupani, now Pentalofos, in western Macedonia). In all these cases, one observes a consistency between the olders and more recent morphological characteristics. 16. The question now is what happens with the builders of the Aegean. With some hesitation, since the investigation has not yet been fully carried out, νve may propose that those builders carry a special architectural morphology. Examples: a) In building urban houses on Lesbos, Macedonian builders used certain features which derived from Northern Greece, such as enclosed balconies, the «sahnisia» 50 (see fig. 2). b) On the same island, builders from Epirus and Macedonia, introduced the hipped gable and to the roofs of the churches. c) On Thasos, both the Bulgarian and Albanian builders put up stone covered roofs which have their own style νvhile the local builders make roofs in a different manner which has always been used in the area. d) The builders from Spetses have introduced a new vernacular architectural style into eastern Peloponnesos. As a result of the fact that they worked together with builders from Tsakonia, in Arcadia of the Eastern Peloponnesos, they created an architectural 48. As it is said for the new saint Demetrios of Tripolis (Tripolitsa) in Peloponnesos, J/11.. ι"' :. ~. ι ~~~ ι. ιι υ. ~ ~~~ ~~ ~~Η~ ~ Georgios of Chios). 49. Moutsopoulos {1976) Kontis {1973)

18 style which combines elements from the morphology of both the Greek islands and the continental regions of the country. e) The same, perhaps, may be said for the morphological influences brought to the southeastern Peloponnesos by builders from Karpathos. f) Α representative example of the work of the Aegean builders, are the bell to,νers of Thenos. These are always built according to a specific pattern, regardless of the location where they are being erected. Indeed, we find identical bell towers on the island of Tenos, Smyrne, Stylίs, Tripolis, Hydra. On the Iatter we also find architectural rnonuments built before the revolution of 1821, one of them in 1806, others still older than that, such as Castellan's drawings, in g) The most notable of the relevant cases seems to be the persistence of neoclassica\ morphology in small islands, and not only on those which had urban centres, such as Syme in the Dodecanese, b ut also, on those which were mainly rural, \ike Olympos, a village of the island of Karpathos. It may therefore be said that to a certain extent, the architectural forms in the Aegean, are readily transferred and accepted. 17. Finally, we should \ίke to mention the time when the building workshops first appeared in the Aegean, with the characteristics we have Iisted. The material we have collected is not adequate enough to let us ascertain the characteristics of this period. We only know that marble cutters had been working on Tenos since the 16th century and that masons appeared on Chios in the 17th century. Builders from Karpathos and other islands of the Dodecanese, worked at Mylassa in Asia Minor, in the beginning of the 17th century 52. We hope that a satisfactory answer to these questions will be soon formulated following further future research in depth. ' Castellan { ) vol. Ι, p. 90, pl. Η 52. Koukoulis {1905-6), p. 448.

19 74 ΜΑΣΤΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙτΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΡΓΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΝΩΤΗΣ χαι Αρχιτέκτων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ Λcιογρά:φος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α'. Θέμιχ μιχς aεν είνιχl μ6νο OL a-ημlουργοί ης λιχ~κ~ς ιχρχlτεκτονlκ~ς που κιχτά.γοντιχν ιχπ6 τιχ ν-ησlά. του ΑLγιχίου, ιχλ)ά. κιχl εκείνοl OL μιχστ6ροl που εργά.σηκιχν εaώ, ενώ προέρχοντιχν ιχπ6 περlοχές έξω ιχπ6 ιχυτ6. OL πρώτοl ~τιχν OL ΠLΟ πολυιf.ρlθμοl, OL aεύτεροl λlγ6τεροt, κυp(ως μιχστ6ροl ιχπ6 τ-ην Ηπεφωηκ~ Ελλ&.aιχ κιχl κά.ποτε πlο έξω (συν~θως βορεl6τεριχ) ιχπ' ιχυτ~ν. Β'. Προέλευσ-η OL μιχστ6ροl που χτίζουν aεν ~τιχν μεμονωμένες επιχγγελμιχηκές περlπτώσεlς. ΣυμβιχίνεL ορlσμένοl τ6ποl νιχ έβγιχλιχν ομιχalκά. μαστ6ρους. Έ τσl στο ΑLγιχίο Ύ) ν~σος Κά.ρπιχθος είχε τους πολυπλ-ηθέστερους καl ΠLΟ aραστηρωυς. Απ6 τ-η ν~σο Σκ6πελο ίσως προέρχονταν ol πlο καλοί χηστ&.aες. Η ομ&.aα των Κυκλ&.aων, 6που κυρίως ακούγονταl τα ν-ησlά. 'Ανaρος, Μύκονος, Ανά.ψ-η, Νά.ξοι;, Τ~νος έβγα)ιχν ομαalκά. μαστ6ρους. Το τελευτα(ο ν-ησ( έβγαλε καl βγά.ζεl τους σπουaαl6τερους μαρμαρ&.aες σ' 6λ-η ην Ελλά.aα. Ανά.μεσά. τους ol ΠLΟ ξακουστοί γλύπτες κιχl ά.λλοl Mcr.<ιxλoL ης μαρμιχplκ~ς τέχν-ης. Το μlκρ6 σε έκτιχσ-η αλλά. γνωστ6 γlα τους καλούς νιχυηκούς ν-ησί Σπέτσες, έβγσλε μα.στ6ρους με aα6 τους τρ6πο χτlσίμα.τος σπlτlών. Το μεγά.λο ν-ησί Χίος είνα.l γνωστ6 για σπουaα.ίους τεχνίτες καl Ύ) Λέσβος γlα. τους «κα.λψ&.aες», τους πρωτομαστ6ρους σεφάς ξυλ6στεγων τρίκλlτων βα.σlλlκών με πεl6σχ-ημό χα.γlά.η. Αλλά. καl ξακουστοί μαστ6ροl α.π6 τ-ην ΗπεφωτLΚ~ Ελλ&.aα aούλεψα.ν στα ν-ησlά.. Ση Λέσβο (κα.l ση Χίο) έρχονταν Μα.κεΜνες, Ηπεφώτες καl Αρβανίτες μαστ6ροl (λεγ6μενοl εaώ «σα.ρά.βα.λα.», LaLαίτερα ίσως OL Η πεlρώτες «κα.λπα.κλ~aες»). Στ-ην ΑίγLνα. παρουσlά.ζετα.l α.ρχlτεκτονlκ~, που είνα.l χα.ρα.κηρlσηκ~ του ΠLο πα.λlού κα.l ξακουστού τοπlκού οlκοaομlκού εργαστηρίου ης Πελοπονν~σου, a-ηλ. των ΒαρβαρLτών μα.στ6ρων. Στ-η Σαλαμίνα. α.κούγετα.l γlα. τους μυσηplώaεlς «Τσα.ούσ-ηaες» μα.στ6ρους, εaώ στο V'IJσL ' α.γνωστ-ης ' κα.τα.γωγ"ης. ' Μ' "ηπως "ητιχν '. ΚL ιχυτοl ' απο ' τ'η.. Β' ορε_l_α. Ελλ' ιχ-

20 75 ooc ή τ-η νόηοc Αλβοcνίοc; Στ-η Θά.σο φοcίνετοcl νοc εργά.ζοντοcν Αρβοcνίτες μοcστόροt, Βούλγοcροt μοcστόροt, κocl ντόπtοl. Κά.θε ομά.οοc οcπ' οcuτούς στέγοcζε με οtοcφορεηκό τρόπο τοc σπίηοc. 'Ενοc βέβοclο χοcροcκτηρtσηκό των μοcστορtκών σuνεργείων είνοcl -η μεγά.λ-η τοu' ΚLν-ηηκότ-ητοc. Έχηζοcν οποuοήποτε εύρtσκοcν οοuλεtά.. 'ΕτσL OL Μοcκεοόνες μοcστόροt, όχt μόνο έρχοντοcν στο Αtγοcίο οcλλά. έφεuγοcν πέροc οcπ' οcuτό κocl έφτοcνοcν κocl στην Περσίοc. Εκεί, στ-ην Εγγύς Ανοcτολή, τοcξίοεuοcν κocl ol Κοcρποcθ[τες μοcστόροl ποu -η ποcροuσίοc τοuς σ-ημεtώνετοcl στ-η Μοcοοcγοcσκάρ-η οcκόμοc. Μuκονtά.τες, Ανορtώτες, Τ-ηνtοcκο[ χτίσοcνε τ-ην οcνοtκοοομούμεν-η Αθήνοc τον 19ο octώνoc. ΈτσL έμεtνε ο ποcροtμtοcκός λόγος όη «Αντρtώτες, Μuκονtάτες, Τ-ηνtοcκοί χτlσοcνε τον κόσμο». Tt είοοuς μέρ-η ήτοcν οcπ' όποu προέρχοντοcν ol μοcστόροl; Σχεδόν πάντοτε οcπό φτωχά κocl άγονοc ν-ησtά κocl χωρtά. ΕίνοcL χοcριχκτηρtσηκό ότl στ-ην πλούσlιχ μεγιχλόν-ησο Κρήτ-η με τοuς 1402 οlκtσμούς τ-ης δεν uπάρχεt, ιχπ' όσο τοuλάχtστο ξέροuμε, ούτε ένιχ μιχστοροχώρt (εκτός 30 οlκtσμών ποu οtιχθέτοuν μιχστόροuς), ένιχνη των 960 ν-ησtώηκων λοtπών οlκtσμών όλοu τοu άλλοu Αtγιχίοu. Η Τήνος πρέπεl νοc μελετ-ηθεί ΚΙΧL σιχν ένιχ LΟLιχίτερο πολtησηκό φιχtνόμενο. 'Ισωι:; ΚΙΧL ΎJ Χίος. Ανάμεσοc στοuς μιχστόροuς της Ηπεφωηκής Ελλάοιχς ΚΙΧL στοuς ντόπtοuς μοcστόροuς τοu Atγocίou uπάρχεl μ[ιχ σ-ημιχνηκή οtοcφcρά. Ot πρώτοl σuγκροτούν τοuλάχtστον οcπό το 18ο ΙΧLώνοc οργιχνωμένες σuντεχν[ες (τιχ «σuνά.ψlιχ») ΚOCL μtλάνε μuσηκές επιχγγελμιχηκές γλώσσες. Ενώ OL οεύτεροl δε χιχριχκτ'ηρlζοντιχl ούτε γtoc το ένιχ ούτε γtoc το άλλο. BIBLIOGRAPHT Ancient Sources ARιsτoτELES, Ethica Nicomachea. PAUSANIAS, Description of Greece, s. PAPACHATZIS. Archives CENTER of FoLKLORE, Athens Academy, Archiνe. Selected Bibliography ANAGNosτou, SP., «Λεσβιιχκά», -ήτοι συλλοyή λιχογριχφικών περ( Λέσβου πpιχγμιχτειών, Athens, 1903.

21 76 BALLINDAS, ΑΝτ., «Κυθνιοικάη, Hermoυpolis, Syros BARDIS, G., <<Ιστορικά Νοιξιοικά οινάλε-"τοιη, News-paper «Φων-ή Νάξου-Πάρου», year 3, Νο 13 6, 26. VIII, p. 2. BrRrs, Kosns, «Το Προάστειονη, Journal Νέοι Εστlοι of Athens 33 (1943), p. '100. BrRrs, KosτAs, «Αι τοπωνυμl'χι των Αθην6>νη, (= Publications of the «Archaeologikon Deltionn, Νο 17), Atl1ens ΒιΑsτοs, ALE XANDROS Μ., «Χιcικάη, -ήτοι ιστορ[cι της ν-ήσου Χlου οιπό των cι.ρχcιιοτάτων χρόνων μέχρι της έτει '1822 γενομένης κcιτοιστροφ-ής..., ν οι. Π, Hermoυpolis of Syros island, BLEGEN, C. a.o., «Troyη, vol. I-IV (Princeton): Princeton University Press, ΒιΕGΕ Ν, C., «Troy and the Trojansn, London: Thames and Hudson, (c. 1963) ( = An.cient Peoples and places, ν. 32). CASτELLAN, Α. L., «Lettres sυr la Moree, L'Hellespont et Constantinopleη, Paris CHATZIPHOTIS, J. Μ., «Ιερά Μον-ή Πcινορμlτουη, Journal «Δωl>εκcινησιcικά Χρονικά>> 4 (1975), edition of 1978, p. 18. DE KιGALA, «Γενικ-ή Στατιστικ-ή της ν-ήσου Θ-ήροιςη, H ermo υpolis of Syros island, D IMAKOPOULOS, J ORDAN IS Ε., «Τ οι σπ[τιcι του Ρεθέμνουη, Συμβολ-ή στη μελέτη ":ης cινcιyεννησιοικής αρχιτεκτονικ-ής της Κρ-ήτης του '16ου κοιι 'l 7ου cιι6>νοι ( = Diss. Univ. of Thessalonilci 1974), Athens: Publications of «Archealogikon Deltion», Ν ο 24, DrττENBERGER, W. j PuRGOLD, Κ., «Die Inschriften νοη Olympian, ( = Olympia Text-Band V), Berlin DoNns, GEORGIOs, (Η διάσωση της Πλάκ'Χς), Journal Αθηναϊκά, Νο 65, December 1976, p. 4. DoRPFELD, W., «Troja υnd Ilion>>, Athen; Beck und Barth, DRANDAK ιs, Ν. Β., «Χριστιcινι:κcιl Επιyροιφcι[ Λακωνικ-ής»: Archaeologike Ephemeι is 1967, p DRANDAKIS, Ν. Β., «Νικ-ήτcις μοιρμcιράς (1075)», Journal «Δωδ6>νη» 1 (1972), p GEISAU, HANS von, «Kyklopes» im «Kleinen Pauly» Bd. ΠΙ, (1969), col. 393, ν GoLcMANN, Η., «Excavations in Eutresis in Boetia», Cambridge: Harνard Uniνersity Press, GRrGOROPOULOs, Mrcπ. S., «Η ν-ήσος Σuμη», Athens GRUBEN, GoττFRIED, «Die Tempel der Griechenn, Mίinchen: Hirmer Verlag, '1966. KALFOGLOU, ΙΟΑΝ Ν ιs, «Οι Έλληνες εν Κοιυ:κάσωη, Athens, ΚAMILAKIS, PANAYOτrs, «Οι Μοιστόροι της Άνδρου», paper read in the 6th International Symposium of Aegean, Island Ikaria, July 1980 (unpublished text). ΚANELLAKIS, ΚοΝsτ., «Χιcικά Ανάλεκτcι», Athens KoNτrs, J. D., «Λεσβιcικό Πολόπτυχο, οcπό την Ιστορlcι, την Τέχνη κοcι τη ΛοyοτΣχνlοι», Athens: edition Έσπερος, KoPsrDis, RALIS, Journal «Κάνιστρο» 2 (1973), Νο 4, p. 142: in an inscription of

22 77 a church in Kambos or Chios «Corporation or Plasteres, Aug. 1871». KouκouLis, S., «Τα νέα Μuλασαη, Journal Ξενοφάν7Jς 3 ( ), 448. KouτELAKIS, CHARIS Μ., «Ιστοι:>ία, Αι:>χαιολογία ν~σοu T~λoun, Athens LAMB, W., «Excavations at Thermi in Lesbosη, Cambridge, University Press, MAG IASIS, S., «0 ναός της Αναστάσεως Ιει:>οσολUμωνη, J ournal Ηώς 1 ( ), Ν ο 13, April 1939, 17. MANOLAKAKIS, EMANOUEL, «Karpathiaka», Athens MELISSINOS, CHRISTODOULOS, «Τα Ταταuλα, ~τοι Ιστοι:>ία των Ταταοuλωνη, Konstantinople MouτsOPOULOS, Ν., <<Οι Πι:>ό3ι:>ομοι των πρώτων Ελλ~νων τεχνικών επιστημόνων Κοu- 3αραίοι Μακε3όνες και Ηπειρώτες μαtστορεςη, in volume Πρώτοι 'Ελλ7Jνες Τεχνικοί Επιστ~μονες Περιό3οu Απελεuθέι:>ωσ7Jς, Athens: Τεχνικό Επιμελψ~ριο Ελλά3ος, 1976, pp , MYLONAS, G., ((Aghios Kosmas>>, Princeton, University Press, RLANDOS, ANAST. Κ., <c0ι μεταβυζαντινοί ναοί της Πάροuη, Journal Αρχείον Βυζαντινών Μν7Jμείων Ελλά3ος, 9, 2 (1961), edition 1963, pp RLANDos, Α. Κ., <<Les Materiaux de Construction et la Technique architecturale des anciens Grecsn (:Ecole Franς:aise d'athenes, Travaux et Memoires des Anciens Membres Etrangers de l'ecole et de divers Savants, Fascicules, XVI et XVI bis), Paris: Editions Ε. de Boccard: Premiere Partie 1966, Seconde Partie RLANDOS, ANAST. Κ., <<Εκ της Χριστιανικ~ς Μεσ~V7Jς», Journal Αρχείον Βuζοιντινών ΜV7Jμείων Ελλά3ος 11 ('1969), , PALLAS, D. J., <<Πει:>ί της ζωγραφικ~ς εις την Κωνσταντινοuπολιν και τ7jν Θεσσοιλονίκ7JV μετά την 'Αλωσινη, J ournal Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 42 ( ), PAPACHATZIS, Νικ., ((Παuσανίοu Ελλά3ος Πει:>ι~Υ7Jσις, Κορινθιακά - Λοικωνικάη, A thens: Ekdotike Athenon S. Α., (1978). Ρ ARASKEVA ID ιs, CHR., «Η παλαιά Αγία Παρασκεu~, Ιστορία, γενεαλογικά, λαογι:>οtφικά ανάλε..<τα», Mytilene, PERANTON ιs, ΙοΑΝΝ ιs Μ., ((Λεξικόν των Νεομcιι:>τl>ι:>ωνη, vol. 1 Athens, PETRONOTIS, ARGYRES, «Τα τοπικά οικο3ομικά εργαστ~ι:>ια της νεοελλ7jνικ~ς παρα/ιοσιακ~ς αρχιτε..<τονικ~ς στην Πελοπόνν7Jσοη, Journal Αρμολόι, Νο 19, December ΡΕΤRΟΝοτιs, ARGYRES, «Μανιάτες Μαστόι:>οι» ( = Maniot Masons), Journal «Λακωνικαί Σποu3οιίη 5 (1980), pp PETRONoηs, ARGYRES, «0 Αι:>χιτέκτων στο Βuζάντιο» ( = Byzantine Architects). Thessaloniki, PHΙLIPPIDES, DEMETRιos-AGAMEMNON, «The Vernacular Design Setting of Elymbos, Α Rural spatial System in Greecen, Diss. Univ. Michigan 1973, typewrited text. PHILIPPSON, ALFRED, ((Beitrage zur Kenntnis der Griechischen Inselweltη, (Erganzungscheft Νο 134 zu «Petermanns Mitteilungenη) Gotha: Justus Perthes, RANGABES, Ι.-~.κ. R., «Τα Ελλ7Jνικάη, vol. 3, Athens 1854, 449.

First of the Hellenes in the Province : A New Inscription from Mygdonia

First of the Hellenes in the Province : A New Inscription from Mygdonia First of the Hellenes in the Province : A New Inscription from Mygdonia Pantelis Nigdelis and Asterios Lioutas I N RECENT YEARS our knowledge of the Koinon of the Macedonians in the imperial age has been

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI Dear visitors, Paros and Antiparos, two of the most beautiful islands of the Cyclades, have become ideal destinations for demanding visitors from all over the world during the last years. This is due to

Διαβάστε περισσότερα

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell Università di Pisa

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell Università di Pisa Frontiers and identities : cities in regions and nations / edited by Lud a Klusáková and Laure Teulières. - Pisa : Plus-Pisa university press, 2008. (Thematic work group. 5, Frontiers and identities; 3)

Διαβάστε περισσότερα

SOCIETY OF BIBLICAL LITERATURE SEPTUAGINT AND COGNATE STUDIES SERIES. Edited by Harry M. Orlinsky

SOCIETY OF BIBLICAL LITERATURE SEPTUAGINT AND COGNATE STUDIES SERIES. Edited by Harry M. Orlinsky SOCIETY OF BIBLICAL LITERATURE SEPTUAGINT AND COGNATE STUDIES SERIES Edited by Harry M. Orlinsky Number 14 A LEXICAL STUDY OF THE SEPTUAGINT VERSION OF THE PENTATEUCH by J. A. L. Lee A LEXICAL STUDY OF

Διαβάστε περισσότερα

The Σούστα in the Aegean

The Σούστα in the Aegean THE ΣΟΥΣΤΑ IN THE AEGEAN The Σούστα in the Aegean Patricia Riak The paper is an exploration of a Greek island dance. In the Aegean, the σούστα has been a dance of Greek island peoples, especially for those

Διαβάστε περισσότερα

Ancient Greek Dialects. AncientMacedonian : A case study

Ancient Greek Dialects. AncientMacedonian : A case study Ancient Greek Dialects AncientMacedonian : A case study Ancient Greek Language It is very important to emphasize that what we call Ancient Greek, classical Greek included, was not a common Greek language

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Giakoumis

Konstantinos Giakoumis Konstantinos Giakoumis Dialectics of Pragmatism in Ottoman Domestic Interreligious Affairs. Reflections on the Ottoman Legal Framework of Church Confiscation and Construction and a 1741 Firman for Ardenicë

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AN ISLAND BETWEEN TWO WORLDS: THE ARCHAEOLOGY OF EUBOEA FROM PREHISTORIC TO BYZANTINE TIMES ΕΝΑ ΝΗΣΙ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΚΟΣΜΩΝ: Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies

Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies ABSTRACT Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies Irene Sotiropoulou This paper belongs to an ongoing PhD research project, titled Exchange Networks and Parallel

Διαβάστε περισσότερα

Xenia Politou Exhibition Officer, Benaki Museum & Secretary of the Hellenic Costume Society (GREECE), politou@benaki.gr

Xenia Politou Exhibition Officer, Benaki Museum & Secretary of the Hellenic Costume Society (GREECE), politou@benaki.gr ABSTRACTS-ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ INTRODUCTORY PRESENTATION Xenia Politou Exhibition Officer, Benaki Museum & Secretary of the Hellenic Costume Society (GREECE), politou@benaki.gr Dress Collections in Greece. An Attempt

Διαβάστε περισσότερα

Context Analysis and Methodology Review Report (WP2)

Context Analysis and Methodology Review Report (WP2) Context Analysis and Methodology Review Report (WP2) Greece Olga Lafazani Gender and Space Centre of the National Technical University of Athens Grant Agreement no. 216065 Table of Contents 1. Introduction...3

Διαβάστε περισσότερα

Book of Abstracts SYROS- GREECE

Book of Abstracts SYROS- GREECE Book of Abstracts SYROS- GREECE 9-11 October, 2014 Dear friends and colleagues, It is our pleasure and honor to welcome you to this unique Beekeeping Symposium taking place for the first time in the Cyclades,

Διαβάστε περισσότερα

National and International Considerations in the Building of the Greek Railroads. (Draft)

National and International Considerations in the Building of the Greek Railroads. (Draft) National and International Considerations in the Building of the Greek Railroads. (Draft) Irene Anastasiadou Table of Contents 1. Introduction...1 2. Periods of Railway History...2 a. The context...2 b.

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear Visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear Visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI Dear Visitors, Paros and Antiparos, two of the most beautiful islands of the Cyclades, have become ideal destinations for demanding visitors from all over the world during the last years, due to their

Διαβάστε περισσότερα

The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453)

The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453) The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453) By VIRGINIA A. DELIGATOS STUDENT NO.: 909523642 Dissertation submitted in fulfillment

Διαβάστε περισσότερα

Case syncretism in the personal pronouns of Medieval Greek: the loss of the genitive plural Dionysios Mertyris La Trobe University

Case syncretism in the personal pronouns of Medieval Greek: the loss of the genitive plural Dionysios Mertyris La Trobe University Case syncretism in the personal pronouns of Medieval Greek: the loss of the genitive plural Dionysios Mertyris La Trobe University 1 Introduction This paper deals with the syncretism of the genitive and

Διαβάστε περισσότερα

Polemon s contribution to the periegetic literature of the II century B.C.

Polemon s contribution to the periegetic literature of the II century B.C. MARIACHIARA ANGELUCCI Polemon s contribution to the periegetic literature of the II century B.C. The cultural genesis of Polemon s periegetic writings The genre of periegetic literature began properly

Διαβάστε περισσότερα

EDITORIAL Dear readers, We welcome you in Santorini and we present you the Santorini Guidebook 2007 that we hope to accompany you for the second year in a row in every activity you will take on the island.

Διαβάστε περισσότερα

EDITORIAL Dear readers, We present you the Paros Guidebook 2007 that we hope to be a useful tool for you to schedule your visit in Paros or to guide you during your stay on the island. We would like to

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Thèse de Doctorat présentée devant la Faculté des Lettres de l'université de

Thèse de Doctorat présentée devant la Faculté des Lettres de l'université de Thèse de doctorat présentée à la Faculté des Lettres de l'université de Fribourg (Suisse) Aparchai and Phoroi A New Commented Edition of the Athenian Tribute Quota Lists and Assessment Decrees Part I :

Διαβάστε περισσότερα

ANTIQUITY, PRIMITIVISM AND NATIONAL STEREOTYPES IN GREEK TRAVEL WRITING (1850-1870) GEORGIA DRAKOU. A thesis submitted to

ANTIQUITY, PRIMITIVISM AND NATIONAL STEREOTYPES IN GREEK TRAVEL WRITING (1850-1870) GEORGIA DRAKOU. A thesis submitted to ANTIQUITY, PRIMITIVISM AND NATIONAL STEREOTYPES IN GREEK TRAVEL WRITING (1850-1870) by GEORGIA DRAKOU A thesis submitted to The University of Birmingham For the degree of MASTER OF PHILOSOPHY Centre for

Διαβάστε περισσότερα

P H A S I S. Greek and Roman Studies VOLUME 12 2009 IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY

P H A S I S. Greek and Roman Studies VOLUME 12 2009 IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY P H A S I S Greek and Roman Studies VOLUME 12 2009 IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY INSTITUTE OF CLASSICAL, BYZANTINE AND MODERN GREEK STUDIES EDITORIAL BOARD: Rismag Gordeziani Editor-in-Chief

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume 1 Report of the workshops and workshop materials on: The use of sources in teaching and learning

Διαβάστε περισσότερα

Volumes pubblished (2006)

Volumes pubblished (2006) This volume is published thanks to the support of the Directorate General for Research of the European Commission, by the Sixth Framework Network of Excellence CLIOHRES.net under the contract CIT3-CT-2005-00164.

Διαβάστε περισσότερα

EDITORIAL Dear readers, Santorini Guidebook 2008, the edition that is the first of the red guidebooks series, is ready to accompany you at every step you take in the beautiful island of Santorini. It includes

Διαβάστε περισσότερα

THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK

THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK EDITED BY CAMPBELL BONNER WITH THE COLLABORATION OF HERBERT C. YOUTIE 1968 WISSENSCHAFTLICHE BUCHGE SELLSCHAFT DARMSTADT This reprint of The Last Chapters of Enoch in

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 24 25 ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ The islands of the province of Thera Each of the islands of the province of Thera has certain characteristics in common: Golden, black, and red sandy beaches, steep coastlines,

Διαβάστε περισσότερα

Rural and Urban Greece 1920-1930 The work of The Refugee Settlement Commission

Rural and Urban Greece 1920-1930 The work of The Refugee Settlement Commission Rural and Urban Greece 1920-1930 The work of The Refugee Settlement Commission Between 1924 and 1930, an international Refugee Settlement Commission (RSC) was established in Greece by the League of Nations

Διαβάστε περισσότερα