MASONS OF VERNACULAR ARCHiτECTURE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MASONS OF VERNACULAR ARCHiτECTURE"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MASONS OF VERNACULAR ARCHiτECTURE ΙΝ ΤΗΕ AEGEAN ARGYRES PETRONOTIS and PANAYOTIS ΚAMILAKIS Architect Folk\orist ΑΝΑΤίΠΟ ΑΠΟ ΤΟ Ι' ΤΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕτΙ-ΙΡΙΔΑ1: ΤΗΣ ΠΟΛ ΎΤΕΧΝlΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙτΕΚΤΟΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1986

2 MASONS OF VERNACULAR ARCHiτECTURE ΙΝ ΤΗΕ AEGEAN ARGTRES PETRONOτiS and ΡΑΝΑΤΟτΙS ΚAMILAKIS Architect Folklorist

3

4 ~ MASONS OF VERNACULAR ARCHΠECTURE ΙΝ ΤΗΕ AEGEAN Communication au Colloque sur l'archπecture VERNA CULAIRE AUX ILES DE LA MER EGEE: Rencontre des experts de CIAV (Commite International d'architecture Vernaculaire), d' I.CO.MO.S. (Commite International des Monuments et des Sites) et de l'i.b.i. (Internationales Burgen-Institut). PHIRA DE SANTORIN (τηεrα): Juin, organise par Le Ministere de Culture et des Sciences en collaboration avec Le Laboratoire de Morphologie Architectura.le de l'ecole Polytechnique, Universite Aristote, Thessalonique.

5 ,.

6 ~ In Memoriam Kostas Biris 1. The presence of builders in the Aegean has been documented since the prehistoric era. During this period, the creators of buildings were the residents themselves, a fact that has always been a major feature of vernacular architecture. ln one of the Early Helladic layers of Troy 1 as well as in certain Aegean settlements as the one at Thermi of the island of Lesbos 2 or the ones at Eutresis in Boetia 3 and at Haghios Kosmas in Attica 4 we find a herring-bone stone pattern, which gives evidence of skilled builders. The presence of this pattern should be considered as part of the construction of the wall and not as an additional decorative or morphological element for in certain cases it was covered with plaster. The importance of the Aegean not only as a cultural cenιer, but also as an area which encouraged the trend of builders' workshops is stressed even in popular legends. The Cyclopean walls in Tiryns, Mycenae and other locations, were build by Cyclopes, a group of builders originating from Asia Minor 5 During the classical era, it is well known that lonia. and the Ae- 1. Dδrpfeld (1902) Blegeη a. ο. ( ) Blegeη (1963) Siηos (19?1) Lamb (1936) Siηos (19?1) 2? 3. Goldmaη (1931), pl. 2c Siηos (19?1) 30, Abb.?4 4. Myloηas (1959) pl.? Siηos (19?1) Geisau (1969) Papachatzis, Π { ) p. 42 η. Ι., p. 196 η. 2

7 62 gean did not only produce the Ionian style, but were also known for a. great number of builders and craftsmen. The island of Samos was the birth-place of great craftsω.en and architects, such as Rhoikos and Theodoros of the VI cent. Β. C. Although both are considered as pioneers, there can be ηο doubt that they folloνved the tracks of a preexisting important tradition. Before their era, in Samos, the first peripteral hellenic temple was built after 670 Β. C. It was the second Hecatompedos (Hundred-foot temple), a temple of 100 feet dedicated to Hera 6 In Lesbos, a great nuωber of exceptionally skilled ωaster builders and stone masons are believed to have flourished since the ancient Greeks already knew the special ιιlesbian structure>> 7 In Lesbos also was invented one of the three most iωportant Greek architectural mouldings, the ιιlesbian ωouldingn 8 ; also the ιιloniann ( or egg-anddart) ωoulding, the1 efore itself being a product of the saωe region. In lonia, and mainly in the island of Samos and the cities of the opposite Asia Minor coastline of Miletos and Ephesos, the greatest lonian temples were built in a particular variation of the Ionian style. In Chios and other islands a more particular style was created in the ιιanta.n capitals and the base of the antis of the temples. The Parthenon and the other monuωents erected during the saωe era, oνve a great deal of their perfection to these Ionian crafιsωen. Particularly the Parthenon, the most perfect architectural monument in the Doric style, is the best example of the Jonian influence. 2. This paper does not intend to examine the entire group of ancient craftsmen or those of the late Byzantine and Medieval era. Besides, the anonyωity 9 of the craftsmen of Byzantiuω, preserved as a result of the Christian worldview, is the reason of the preservation of only a few names 10 We shall speak of the builders of vernacu- 6. Gruben (1966) 318, fig Aristoteles, Ethica Nikomachea 11, 37, b30 Orlandos, Π (1968), 127 ff 8. Weicket (1913), 8 ff 9. Drandakis (1972) 21 Pallas ( ) 160 η. 5 (cf 106 ff., 142) 10. ln Olr mria in the ea.lr Cαι~lian baoilioo ο! Phidiao WO<iαιbor an '"'"''r tion was found with the name of the builder Andreas, who laid the marble floor of the church: (: Dittenberger Ι Purgold (1896), col , no 657), between the years Α. D. (: Velissariou (1980), p. 166 (cf.

8 63 lar mσηumeηts iη the Aegeaη. We shall ησt σηly take iηtσ cσηsideratiση the builders whσ were bσrη iη this area, but alsσ thσse whσ wσrked ση the Aegeaη islaηds aηd whσ σrigiηated frσm σther areas. 3. These traditiσηal builders did ησt wσrk as isσlated prσfessiσηals. Ιη certaiη areas we fiηd them wσrkiηg iη grσups 11 The causes of this grσupiηg are maiηly ecσησmic, althσugh we shσuld ησt exclude cultural factσrs. The greatest ηumber σf builders and alsσ the mσst active σηes lived ση the islaηd σf Karpathos. Α ηumber σf builders frσm several villages σf this same islaηd 12 has spread thrσughσut the Aegeaη. We fiηd them iη Symi, Kalymησs, Crete (fig. 1), s Ί utheasterη Pelσpσηηesσs, Chalkis, Lafkσs at Peliση, Samσs, Ikaria. They travelled ησt σηly tσ σther parts σf Greece aηd Asia Μiησr (especially the west cσastliηes, regiση σf Aidiηiση, Karia aηd Lykia), but alsσ tσ the Near East aηd Persia as well, σr tσ Ethiσpia thrσugh Egypt aηd σther braηched tσ Cοηgσ, Sudan aηd tσ the remσte islaηd σf Madagascar. The Karpathiotes apart frσm their capacity as masσηs, practiced all the σther specialities iη buildiηgs. Usually, they left the first Suηday fσllσwiηg the Otrhσdσx Easter aηd returηed tσ Karpathσs iη Octσber sσ as to be there duriηg the periσd σf Sawiηg 13. p. 162 no. 1). In Messene of Peloponnesos we know the name of the sculptor Galenos of the 6th century (?): Orlandos (1969) In Mani of the South Peloponnesos we have found about the eponymous works of the marble mason Nikitas, one of the dating from the year 1075 Α. D. (Drandakis, 1972) ; in the same area, near the village of Fragoulia, we read the name of the builder <<George the master buildern, in an inscription of the middle byzantine period (Drandakis, 1967, : Petronotis, Maniot Masons (1980) 176). In a church of the town Ainos ip Thrace, we know that «Kostis the master builder'' has worked there in the year (Samothrakis (1963) 53), as Ι have been informed by the byzantinologist Panayotis Velissariou, cf. Petronotis (1984), Moutsopoulos (1976) Petronotis in <<Armoloin (1980), 53 ff 12. Such as Aperi, Volas, Mesochori, Spoa, Menetai, Pylai, Othos, Arkasa (: Wescher Ι Manolakakis, 1878, pp. 39, 40, 42, 43, 44) and 0\umpos (: Center of Folklore, Athens Academy, Questionnaire for Agricultural works and traditional fires. Dodekaneses Ι, no. 43, see also no. 42, for a bove villages). 13. Rangabes (1854) 449

9 64,. Fίg. 1. The heαd mason Yίαnnis Chr. Kαllίs, islαnder from Kαrpαthos (ι>ίllαge Mαinetes), worked ίn Crete, where he settled αt Moίres of Messαrα. ln his hαnds he holds α ιιtsαpetα)) α sort of toothed clα>p for stone-hewing, 1981.

10 4. Accσrdiηg tσ Kσstas Biris, researcher iη the ηeσhelleηic architectural style, the island σf Skopelos is said tσ have had the best builders. This judgmeηt is based ση the cσmparisση σf the wσrks by the builders σf Skσpelσs tσ thσse by σther Aegeaη is 'aηders whσ cσηtributed iη the creatiση σf the ηew Greek capital, that is Atheηs duriηg the 19th ceηtury σf σur era. Uηfσrtuηately, there has beeη ησ research aηd bibliσgraphy cσηcerηiηg these masσηs is ησt extaηt. Skopelites builders must have built the σld tσwη σf Skiathσs after the traditiση; it was abandσηed iη the year The grσup σf the Cyclades (Aηdrσs, Μykσησs, Aηaphi, Naxσs, Τeησs), were alsσ famσus fσr their buildiηgs wσrkshσps aηd σther craftsmeη. Accσrdiηg tσ a veηitiaη sσurce, iη the islaηds σf Τeησs, Aηdrσs aηd Μykσησs lived a great ηumber σf masσηs iη the middle σf the 17th ceηtury aηd abσut 1666 the V eηetians used them fσr the reparatiσηs ση the walls σf Caηdia iη Crete 15 Tenos was kησwη fσr its exce\1ent marble-cutters and hereby we refer bσth tσ the kησwη sculptσrs and the unkησwη wσrkmeη, thσse simple marble-cutters whσ thaught the craft tσ σthers a.ηd whσse wσrk is still admired. The Teηiaη marble-cutters were skilled iη cσηstructiηg variσus marble wσrks aηd belltσwe rs. These had a special mσrphσlσgy, regardless σf the area iη which they were built. The buildiηg wσrkshσps ση Τeησs develσpped as a cσηsequence σf ecσησmic aηd sσcial as well as several cultural factσrs 16 (fig. 2: Α Teηiaη marblecutter tσday). Οη Naxos island, we fiηd masσns frσm the middle σf the 18th ceηtury 17 and well-knσwn diggers, whσ specialised iη layiηg fσuηdatiσηs aηd iη cσηstructiηg wells. They alsσ wσrked as quarrymeη; maηy σf them came frσm the village σf Mσne. The builders σf the islaηd Andros 65 Manolakakis (1896) Koukoulis (1905-6) 448 Zervos ( ), no. 131, p. 2 Zapheiriou (1947) 86 Philippides (1973) 32: Karpathos occupational structure in the 1890s 14. Information of Kitsos Makris, from Volos (in Thessaloniki, 7 ApriJ 1981). 15. Information of J. D. Psaras, University of Thessaloniki, Spring Philoppson (1901) Bardis (1928) δ

11 66 Fig. 2. Apprentice in marble Panayiotίs Voudouris, village of Pyrgos on the Tenos workshop, 1980 (Photo Archive Alekos Florakis). island, Philίppotis were good lime-plasterers, marble-cutters and carpenters 18 Those from the island Mykonos were good lime-plasterers and were skilled in building ovens; some master masons of Mykonos must have been renowned outside Greece. The builders of the island Anaphi νvere notable for the perfection of their work in fitting and joining. 6. The builders from the Cycla.des and other islands of the Aegean worked mainly in the area of the Greek capital during the 19th and 20th centuries and many settled permanently there 19 It is still possible to find the neighbourhood Anaphiotika on the north slope 18. Kamilakis {1980) See par. 6 and note 7,1 19. Biris {1943) 100

12 of the Acropolis. These were builders from Anaphi who came in the middle of the 19th century and settled close to the Acropolis 20 The neighbourhood Mykoniatika of people from Mykonos in another section of Athens and a third one with the characteristic.n.ame Neapolis («new town» ), formerly Proastio (((Suburb»), which, later ο η, became the center of those builders who arrived from the Aegean islands 21 In Athens, the overwhelming presence of builders from Tenos and Andros, gave reasons for some people to say that they were the ones who <<had built the world». 7. It is important to add here, that such folk-beliefs are found in other Greek regions as well and refer to famous builders from various regions. In the region we are examining for instance, this was also said of the builders who came from Karpathos. The builders from Tenos have not only worked in Athens but also in Smyrna, Peloponnesos, Messolongi, Stylis etc. Those from Andros have wόrked in Constantinople, Smyrna, Alexandria etc. Furthermore, the presence of builders from Mykonos in the Caucasus in Russia is documented by two inscriptions dated 1818 and The larger islands of the eastern Aegean, Chios and Lesbόs, had famous craftsmen as well. In Chios, we find expert quarrymen and from both Chios 23 and Lesbos, and especially Lesbos, we find head-artisans whose names are known. Some of them were employed by the Sultan as architects in Constantinόple. It is worth mentioning two builders from Chios, Ioannis Kalfas and Petros Sgoutas Kalfas who worked in Constantinople in Their surname, <<KalfasJJ, means generally the builder who is next to the head artisan in skill and experience, but here in Chios, Lesbos, Constantinople. this one head artisan. Komnenos Kalfas, from the island of Mytilene (Lesbos), Biris (1971) 19 Dontas (1976) See note 6,1 22. This is the case of George Μ. Skardanas from Mykonos: Kalfoglou (1908) Blastos, ΙΙ (18t.O) 117 Kanellakis (1890) 505 2t.. Melissinos (1913) 60

13 6~ was also a head artisan and the chief architect of the Sultan: he was responsible for the rebuilding of the destroyed temple of «Anastasis» ( Resurrection) in J erusalem, in In 1820, Dupre, draws an islander head mason in characteristic attire from Mytilene and gives him the professional name «yapitzes» (fig. 3). There is one more famous artisan from Anemotia, Efstratios Karetos 26 ; his fame was so great on Lesbos, that an entire family on Agiasos, received his surname 27 But long before him a succession of master builder s in found in the years 1727, 1767, 1815, as far as we know today 28 In Chios, there is today a large number of good builders (the master builder Takos or Goulas from the village Thymiana had built eleven bellfries, his son, mastro Antonis, one more 29 ) and the «astrakaridesn {α:στρα:κά.ριδες) the masons who cover the vaults of buildings and do their roofs flat using the «astrakian (α:στρα:κιά.), a brownish-red concrete In addition to the islands we haνe already mentioned, building workshops were found on other islands of the Aegean as well. These were of course, of lesser importance and fame. For example, Rhodes 3 \ Telos (whose builders worked mainly in Asia Minor 32 ), Syme (whose sponge divers worked as builders in winter, when they were not out at sea 33 ), Kythnos 34, Patmos; Thera (today Santorini), had several distinguished workmen (in building vaults which are a characteristic feature of the roofs of houses 35 ); indeed Thera (Santorini) has not only an old tradition dating from at least the 17th century 36, but 25. Magiasis ( ) Kontis (1973) p. 204 and note 134, p. 194 fig Paraskevaidis (1936) Kontis (1973): 199, 199, Xyda (1973) Smith (1962) Chatziphotis (1975) 18; mention of an «architectn Crom Rhodes in the year Koutelakis (1973) Grigoropoulos ( ) Ballindas (18 82) De - Kigala (1850) Orlandos (1961) p. 200, no. 13: in an inscription from the Paros island of year 1633 «Georgilas Abazos mason))

14 Όο8l 'y.ιάnσ fiq '((snι -?άvfijj v 'soqs:ηf~uj1?1fijιv wo.ιj ~.Ι?ΙΙV :JJΙS?.ι~ι:ιv.ιvψ u1 uosvw pv;nι.ι~puvιs? uy ε Ji?.ιl 69

15 70 also has. m.:any renowned builders today 37. The small island of Spetses, which was a significant naval center, had builders who worked for the most part on the nearby coasts of the Peloponnesos These are in briefly, the main points concerning builders from the Aegean. We shajl now examine the workshops which were active in the Aegean and which included builders from the mainland and other countries. On the larg.e and fertile islands, such as Lesbos, we find workshops which originated in iiorthern Greece. Workmen from Epirus, the «kalpaklides» (κιχλπιχχλ(οες), have been known since the middle of the 18th century, and a second group of builders from Epirus arrived on Lesbos immediately after the earthquake of On the same island, we find builders from the northern part of Macedonia, known by the peculiar name ιιsaravala» (σιχρά.βιχλιχ) 40 The presence of Macedonian, Epirotan builders on Lesbos may be inferred from several morphological characteristics of local houses and churches. The houses have balconies of Macedonian style, e.g. <<eonstructions en saillie» as been exemplified in the architecture of Petra 41, while the churches are basi!icas. with bipped gable end on their ridge roof. 11. On the island Aegina, we find certain samples of vernacular architecture that give evidence of the. presence of V arιιarites, a group of builders from tbe village Agia Varvara (or Barbara) of Kalaιιryta, a region in the northern Peloponnesos 42 On the island Salamis, much is said ab6ut the ιιtsousides» (τσούσύjοες), whose origin has not yet been confirmed 43 On Thasos, one of the northern Aegean islands, huilders arrived seasonally from neigh- 37. As th.e families Patatas ( the father mastro-nikolas and his sons Yiannis, Vagelis and Petros), Bousoulis, Sigalas and others 38. Petronotis in ιtarmoloin (1980} p. 59, no Information of Miltos Paraskevaidis, Athens, 28 May Anagnostou(1903) 140 ~Μι.ι ι ι ι ι ι ι ι 41. Kontis (1973) Cf. Petronotis in «Armoloin (1980} p. 57, no Cf. Petronotis in «Armoloin (1980} p. 60, no. 10b

16 71 bouring countries, i.e. Bulgaria 44 and possibly, Albania. 12. From what has been said until now, we may conclude that there "vere many building workshops in the Aegean, characterised by great mobility. This feature was determined by several economic factors and also, by the individualism of the builders themselves. As has already been stated, the builders practical!y always came from poor and barren islands. It is worth noting that the large and fertile island of Crete, which had close to 1400 settlements has -to our knowledge at least- not one single «mastorochorin, village with building workshops. In contrast, there are 960 settlements throughout the rest of Aegean. Of course, the professional builders found in the large cities of Crete are excluded, because they were neither creators nor carriers of local vernacular architecture: they build according to the Venetian style There is a significant difference between the builders of the mainland and those of the Aegean. The former have always worked as organised groups of builders with a well defined hierarchy and used a secret professional language 46. These elements have not been found amongst the builders who come from the islands. Only the builders of Karpathos seem to have formed workshops and likewise, on Chios, the builders were organised together in corporations Α more general difference between the builders of vernacular architectural monuments from the Aegean and those from the mainland, concerns the degree to which they were carriers of morphological influences. Although this is a topic that requires speculation and research, we shall present our views bearing in mind, that they ar.e open to criticism since the existing material has not yet been fully analysed. It is not possible, in the first place, the overlook the fact that the building workshops were carriers of new cultural ideas and especially of new architectural styles which were connected to the ΠlObility of the builders. It is no coincidence that some of them gave their lives 44. Vakalopoulos (1969) 153, cf. 149, Dimakopoulos (1977) , cf Cf. Moutsopoulos (1976), Petronotis in «Armoloi>> (1980) 53 ff 47. Kopsidis (1973)

17 72 during the Turkish occupation in such a distinguished manner and impressive way as to be proclaimed saints and martyrs On continental Greece, the builders have not always carried their established recognisable architectural morphology. This view has been supported in relation to several cases in Macedonia; in particular, it is maintained that in addition to the general similarities amongst Macedonian houses, there are also certain differences amongst neighbouring cities, such as Siatista and Verria 49.We find similar examples in the Peloponnesos; in Mani, towers built by νvorkmen from Langadia and in Arcadia rural houses built by Z oupaniotes (i.e. masons originating from the village Zoupani, now Pentalofos, in western Macedonia). In all these cases, one observes a consistency between the olders and more recent morphological characteristics. 16. The question now is what happens with the builders of the Aegean. With some hesitation, since the investigation has not yet been fully carried out, νve may propose that those builders carry a special architectural morphology. Examples: a) In building urban houses on Lesbos, Macedonian builders used certain features which derived from Northern Greece, such as enclosed balconies, the «sahnisia» 50 (see fig. 2). b) On the same island, builders from Epirus and Macedonia, introduced the hipped gable and to the roofs of the churches. c) On Thasos, both the Bulgarian and Albanian builders put up stone covered roofs which have their own style νvhile the local builders make roofs in a different manner which has always been used in the area. d) The builders from Spetses have introduced a new vernacular architectural style into eastern Peloponnesos. As a result of the fact that they worked together with builders from Tsakonia, in Arcadia of the Eastern Peloponnesos, they created an architectural 48. As it is said for the new saint Demetrios of Tripolis (Tripolitsa) in Peloponnesos, J/11.. ι"' :. ~. ι ~~~ ι. ιι υ. ~ ~~~ ~~ ~~Η~ ~ Georgios of Chios). 49. Moutsopoulos {1976) Kontis {1973)

18 style which combines elements from the morphology of both the Greek islands and the continental regions of the country. e) The same, perhaps, may be said for the morphological influences brought to the southeastern Peloponnesos by builders from Karpathos. f) Α representative example of the work of the Aegean builders, are the bell to,νers of Thenos. These are always built according to a specific pattern, regardless of the location where they are being erected. Indeed, we find identical bell towers on the island of Tenos, Smyrne, Stylίs, Tripolis, Hydra. On the Iatter we also find architectural rnonuments built before the revolution of 1821, one of them in 1806, others still older than that, such as Castellan's drawings, in g) The most notable of the relevant cases seems to be the persistence of neoclassica\ morphology in small islands, and not only on those which had urban centres, such as Syme in the Dodecanese, b ut also, on those which were mainly rural, \ike Olympos, a village of the island of Karpathos. It may therefore be said that to a certain extent, the architectural forms in the Aegean, are readily transferred and accepted. 17. Finally, we should \ίke to mention the time when the building workshops first appeared in the Aegean, with the characteristics we have Iisted. The material we have collected is not adequate enough to let us ascertain the characteristics of this period. We only know that marble cutters had been working on Tenos since the 16th century and that masons appeared on Chios in the 17th century. Builders from Karpathos and other islands of the Dodecanese, worked at Mylassa in Asia Minor, in the beginning of the 17th century 52. We hope that a satisfactory answer to these questions will be soon formulated following further future research in depth. ' Castellan { ) vol. Ι, p. 90, pl. Η 52. Koukoulis {1905-6), p. 448.

19 74 ΜΑΣΤΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙτΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΡΓΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΝΩΤΗΣ χαι Αρχιτέκτων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ Λcιογρά:φος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α'. Θέμιχ μιχς aεν είνιχl μ6νο OL a-ημlουργοί ης λιχ~κ~ς ιχρχlτεκτονlκ~ς που κιχτά.γοντιχν ιχπ6 τιχ ν-ησlά. του ΑLγιχίου, ιχλ)ά. κιχl εκείνοl OL μιχστ6ροl που εργά.σηκιχν εaώ, ενώ προέρχοντιχν ιχπ6 περlοχές έξω ιχπ6 ιχυτ6. OL πρώτοl ~τιχν OL ΠLΟ πολυιf.ρlθμοl, OL aεύτεροl λlγ6τεροt, κυp(ως μιχστ6ροl ιχπ6 τ-ην Ηπεφωηκ~ Ελλ&.aιχ κιχl κά.ποτε πlο έξω (συν~θως βορεl6τεριχ) ιχπ' ιχυτ~ν. Β'. Προέλευσ-η OL μιχστ6ροl που χτίζουν aεν ~τιχν μεμονωμένες επιχγγελμιχηκές περlπτώσεlς. ΣυμβιχίνεL ορlσμένοl τ6ποl νιχ έβγιχλιχν ομιχalκά. μαστ6ρους. Έ τσl στο ΑLγιχίο Ύ) ν~σος Κά.ρπιχθος είχε τους πολυπλ-ηθέστερους καl ΠLΟ aραστηρωυς. Απ6 τ-η ν~σο Σκ6πελο ίσως προέρχονταν ol πlο καλοί χηστ&.aες. Η ομ&.aα των Κυκλ&.aων, 6που κυρίως ακούγονταl τα ν-ησlά. 'Ανaρος, Μύκονος, Ανά.ψ-η, Νά.ξοι;, Τ~νος έβγα)ιχν ομαalκά. μαστ6ρους. Το τελευτα(ο ν-ησ( έβγαλε καl βγά.ζεl τους σπουaαl6τερους μαρμαρ&.aες σ' 6λ-η ην Ελλά.aα. Ανά.μεσά. τους ol ΠLΟ ξακουστοί γλύπτες κιχl ά.λλοl Mcr.<ιxλoL ης μαρμιχplκ~ς τέχν-ης. Το μlκρ6 σε έκτιχσ-η αλλά. γνωστ6 γlα τους καλούς νιχυηκούς ν-ησί Σπέτσες, έβγσλε μα.στ6ρους με aα6 τους τρ6πο χτlσίμα.τος σπlτlών. Το μεγά.λο ν-ησί Χίος είνα.l γνωστ6 για σπουaα.ίους τεχνίτες καl Ύ) Λέσβος γlα. τους «κα.λψ&.aες», τους πρωτομαστ6ρους σεφάς ξυλ6στεγων τρίκλlτων βα.σlλlκών με πεl6σχ-ημό χα.γlά.η. Αλλά. καl ξακουστοί μαστ6ροl α.π6 τ-ην ΗπεφωτLΚ~ Ελλ&.aα aούλεψα.ν στα ν-ησlά.. Ση Λέσβο (κα.l ση Χίο) έρχονταν Μα.κεΜνες, Ηπεφώτες καl Αρβανίτες μαστ6ροl (λεγ6μενοl εaώ «σα.ρά.βα.λα.», LaLαίτερα ίσως OL Η πεlρώτες «κα.λπα.κλ~aες»). Στ-ην ΑίγLνα. παρουσlά.ζετα.l α.ρχlτεκτονlκ~, που είνα.l χα.ρα.κηρlσηκ~ του ΠLο πα.λlού κα.l ξακουστού τοπlκού οlκοaομlκού εργαστηρίου ης Πελοπονν~σου, a-ηλ. των ΒαρβαρLτών μα.στ6ρων. Στ-η Σαλαμίνα. α.κούγετα.l γlα. τους μυσηplώaεlς «Τσα.ούσ-ηaες» μα.στ6ρους, εaώ στο V'IJσL ' α.γνωστ-ης ' κα.τα.γωγ"ης. ' Μ' "ηπως "ητιχν '. ΚL ιχυτοl ' απο ' τ'η.. Β' ορε_l_α. Ελλ' ιχ-

20 75 ooc ή τ-η νόηοc Αλβοcνίοc; Στ-η Θά.σο φοcίνετοcl νοc εργά.ζοντοcν Αρβοcνίτες μοcστόροt, Βούλγοcροt μοcστόροt, κocl ντόπtοl. Κά.θε ομά.οοc οcπ' οcuτούς στέγοcζε με οtοcφορεηκό τρόπο τοc σπίηοc. 'Ενοc βέβοclο χοcροcκτηρtσηκό των μοcστορtκών σuνεργείων είνοcl -η μεγά.λ-η τοu' ΚLν-ηηκότ-ητοc. Έχηζοcν οποuοήποτε εύρtσκοcν οοuλεtά.. 'ΕτσL OL Μοcκεοόνες μοcστόροt, όχt μόνο έρχοντοcν στο Αtγοcίο οcλλά. έφεuγοcν πέροc οcπ' οcuτό κocl έφτοcνοcν κocl στην Περσίοc. Εκεί, στ-ην Εγγύς Ανοcτολή, τοcξίοεuοcν κocl ol Κοcρποcθ[τες μοcστόροl ποu -η ποcροuσίοc τοuς σ-ημεtώνετοcl στ-η Μοcοοcγοcσκάρ-η οcκόμοc. Μuκονtά.τες, Ανορtώτες, Τ-ηνtοcκο[ χτίσοcνε τ-ην οcνοtκοοομούμεν-η Αθήνοc τον 19ο octώνoc. ΈτσL έμεtνε ο ποcροtμtοcκός λόγος όη «Αντρtώτες, Μuκονtάτες, Τ-ηνtοcκοί χτlσοcνε τον κόσμο». Tt είοοuς μέρ-η ήτοcν οcπ' όποu προέρχοντοcν ol μοcστόροl; Σχεδόν πάντοτε οcπό φτωχά κocl άγονοc ν-ησtά κocl χωρtά. ΕίνοcL χοcριχκτηρtσηκό ότl στ-ην πλούσlιχ μεγιχλόν-ησο Κρήτ-η με τοuς 1402 οlκtσμούς τ-ης δεν uπάρχεt, ιχπ' όσο τοuλάχtστο ξέροuμε, ούτε ένιχ μιχστοροχώρt (εκτός 30 οlκtσμών ποu οtιχθέτοuν μιχστόροuς), ένιχνη των 960 ν-ησtώηκων λοtπών οlκtσμών όλοu τοu άλλοu Αtγιχίοu. Η Τήνος πρέπεl νοc μελετ-ηθεί ΚΙΧL σιχν ένιχ LΟLιχίτερο πολtησηκό φιχtνόμενο. 'Ισωι:; ΚΙΧL ΎJ Χίος. Ανάμεσοc στοuς μιχστόροuς της Ηπεφωηκής Ελλάοιχς ΚΙΧL στοuς ντόπtοuς μοcστόροuς τοu Atγocίou uπάρχεl μ[ιχ σ-ημιχνηκή οtοcφcρά. Ot πρώτοl σuγκροτούν τοuλάχtστον οcπό το 18ο ΙΧLώνοc οργιχνωμένες σuντεχν[ες (τιχ «σuνά.ψlιχ») ΚOCL μtλάνε μuσηκές επιχγγελμιχηκές γλώσσες. Ενώ OL οεύτεροl δε χιχριχκτ'ηρlζοντιχl ούτε γtoc το ένιχ ούτε γtoc το άλλο. BIBLIOGRAPHT Ancient Sources ARιsτoτELES, Ethica Nicomachea. PAUSANIAS, Description of Greece, s. PAPACHATZIS. Archives CENTER of FoLKLORE, Athens Academy, Archiνe. Selected Bibliography ANAGNosτou, SP., «Λεσβιιχκά», -ήτοι συλλοyή λιχογριχφικών περ( Λέσβου πpιχγμιχτειών, Athens, 1903.

21 76 BALLINDAS, ΑΝτ., «Κυθνιοικάη, Hermoυpolis, Syros BARDIS, G., <<Ιστορικά Νοιξιοικά οινάλε-"τοιη, News-paper «Φων-ή Νάξου-Πάρου», year 3, Νο 13 6, 26. VIII, p. 2. BrRrs, Kosns, «Το Προάστειονη, Journal Νέοι Εστlοι of Athens 33 (1943), p. '100. BrRrs, KosτAs, «Αι τοπωνυμl'χι των Αθην6>νη, (= Publications of the «Archaeologikon Deltionn, Νο 17), Atl1ens ΒιΑsτοs, ALE XANDROS Μ., «Χιcικάη, -ήτοι ιστορ[cι της ν-ήσου Χlου οιπό των cι.ρχcιιοτάτων χρόνων μέχρι της έτει '1822 γενομένης κcιτοιστροφ-ής..., ν οι. Π, Hermoυpolis of Syros island, BLEGEN, C. a.o., «Troyη, vol. I-IV (Princeton): Princeton University Press, ΒιΕGΕ Ν, C., «Troy and the Trojansn, London: Thames and Hudson, (c. 1963) ( = An.cient Peoples and places, ν. 32). CASτELLAN, Α. L., «Lettres sυr la Moree, L'Hellespont et Constantinopleη, Paris CHATZIPHOTIS, J. Μ., «Ιερά Μον-ή Πcινορμlτουη, Journal «Δωl>εκcινησιcικά Χρονικά>> 4 (1975), edition of 1978, p. 18. DE KιGALA, «Γενικ-ή Στατιστικ-ή της ν-ήσου Θ-ήροιςη, H ermo υpolis of Syros island, D IMAKOPOULOS, J ORDAN IS Ε., «Τ οι σπ[τιcι του Ρεθέμνουη, Συμβολ-ή στη μελέτη ":ης cινcιyεννησιοικής αρχιτεκτονικ-ής της Κρ-ήτης του '16ου κοιι 'l 7ου cιι6>νοι ( = Diss. Univ. of Thessalonilci 1974), Athens: Publications of «Archealogikon Deltion», Ν ο 24, DrττENBERGER, W. j PuRGOLD, Κ., «Die Inschriften νοη Olympian, ( = Olympia Text-Band V), Berlin DoNns, GEORGIOs, (Η διάσωση της Πλάκ'Χς), Journal Αθηναϊκά, Νο 65, December 1976, p. 4. DoRPFELD, W., «Troja υnd Ilion>>, Athen; Beck und Barth, DRANDAK ιs, Ν. Β., «Χριστιcινι:κcιl Επιyροιφcι[ Λακωνικ-ής»: Archaeologike Ephemeι is 1967, p DRANDAKIS, Ν. Β., «Νικ-ήτcις μοιρμcιράς (1075)», Journal «Δωδ6>νη» 1 (1972), p GEISAU, HANS von, «Kyklopes» im «Kleinen Pauly» Bd. ΠΙ, (1969), col. 393, ν GoLcMANN, Η., «Excavations in Eutresis in Boetia», Cambridge: Harνard Uniνersity Press, GRrGOROPOULOs, Mrcπ. S., «Η ν-ήσος Σuμη», Athens GRUBEN, GoττFRIED, «Die Tempel der Griechenn, Mίinchen: Hirmer Verlag, '1966. KALFOGLOU, ΙΟΑΝ Ν ιs, «Οι Έλληνες εν Κοιυ:κάσωη, Athens, ΚAMILAKIS, PANAYOτrs, «Οι Μοιστόροι της Άνδρου», paper read in the 6th International Symposium of Aegean, Island Ikaria, July 1980 (unpublished text). ΚANELLAKIS, ΚοΝsτ., «Χιcικά Ανάλεκτcι», Athens KoNτrs, J. D., «Λεσβιcικό Πολόπτυχο, οcπό την Ιστορlcι, την Τέχνη κοcι τη ΛοyοτΣχνlοι», Athens: edition Έσπερος, KoPsrDis, RALIS, Journal «Κάνιστρο» 2 (1973), Νο 4, p. 142: in an inscription of

22 77 a church in Kambos or Chios «Corporation or Plasteres, Aug. 1871». KouκouLis, S., «Τα νέα Μuλασαη, Journal Ξενοφάν7Jς 3 ( ), 448. KouτELAKIS, CHARIS Μ., «Ιστοι:>ία, Αι:>χαιολογία ν~σοu T~λoun, Athens LAMB, W., «Excavations at Thermi in Lesbosη, Cambridge, University Press, MAG IASIS, S., «0 ναός της Αναστάσεως Ιει:>οσολUμωνη, J ournal Ηώς 1 ( ), Ν ο 13, April 1939, 17. MANOLAKAKIS, EMANOUEL, «Karpathiaka», Athens MELISSINOS, CHRISTODOULOS, «Τα Ταταuλα, ~τοι Ιστοι:>ία των Ταταοuλωνη, Konstantinople MouτsOPOULOS, Ν., <<Οι Πι:>ό3ι:>ομοι των πρώτων Ελλ~νων τεχνικών επιστημόνων Κοu- 3αραίοι Μακε3όνες και Ηπειρώτες μαtστορεςη, in volume Πρώτοι 'Ελλ7Jνες Τεχνικοί Επιστ~μονες Περιό3οu Απελεuθέι:>ωσ7Jς, Athens: Τεχνικό Επιμελψ~ριο Ελλά3ος, 1976, pp , MYLONAS, G., ((Aghios Kosmas>>, Princeton, University Press, RLANDOS, ANAST. Κ., <c0ι μεταβυζαντινοί ναοί της Πάροuη, Journal Αρχείον Βυζαντινών Μν7Jμείων Ελλά3ος, 9, 2 (1961), edition 1963, pp RLANDos, Α. Κ., <<Les Materiaux de Construction et la Technique architecturale des anciens Grecsn (:Ecole Franς:aise d'athenes, Travaux et Memoires des Anciens Membres Etrangers de l'ecole et de divers Savants, Fascicules, XVI et XVI bis), Paris: Editions Ε. de Boccard: Premiere Partie 1966, Seconde Partie RLANDOS, ANAST. Κ., <<Εκ της Χριστιανικ~ς Μεσ~V7Jς», Journal Αρχείον Βuζοιντινών ΜV7Jμείων Ελλά3ος 11 ('1969), , PALLAS, D. J., <<Πει:>ί της ζωγραφικ~ς εις την Κωνσταντινοuπολιν και τ7jν Θεσσοιλονίκ7JV μετά την 'Αλωσινη, J ournal Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 42 ( ), PAPACHATZIS, Νικ., ((Παuσανίοu Ελλά3ος Πει:>ι~Υ7Jσις, Κορινθιακά - Λοικωνικάη, A thens: Ekdotike Athenon S. Α., (1978). Ρ ARASKEVA ID ιs, CHR., «Η παλαιά Αγία Παρασκεu~, Ιστορία, γενεαλογικά, λαογι:>οtφικά ανάλε..<τα», Mytilene, PERANTON ιs, ΙοΑΝΝ ιs Μ., ((Λεξικόν των Νεομcιι:>τl>ι:>ωνη, vol. 1 Athens, PETRONOTIS, ARGYRES, «Τα τοπικά οικο3ομικά εργαστ~ι:>ια της νεοελλ7jνικ~ς παρα/ιοσιακ~ς αρχιτε..<τονικ~ς στην Πελοπόνν7Jσοη, Journal Αρμολόι, Νο 19, December ΡΕΤRΟΝοτιs, ARGYRES, «Μανιάτες Μαστόι:>οι» ( = Maniot Masons), Journal «Λακωνικαί Σποu3οιίη 5 (1980), pp PETRONoηs, ARGYRES, «0 Αι:>χιτέκτων στο Βuζάντιο» ( = Byzantine Architects). Thessaloniki, PHΙLIPPIDES, DEMETRιos-AGAMEMNON, «The Vernacular Design Setting of Elymbos, Α Rural spatial System in Greecen, Diss. Univ. Michigan 1973, typewrited text. PHILIPPSON, ALFRED, ((Beitrage zur Kenntnis der Griechischen Inselweltη, (Erganzungscheft Νο 134 zu «Petermanns Mitteilungenη) Gotha: Justus Perthes, RANGABES, Ι.-~.κ. R., «Τα Ελλ7Jνικάη, vol. 3, Athens 1854, 449.

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης.

1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης. 1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης. Το 17 ο Δημοτικό Σχολείο της Ξάνθης δημιουργήθηκε και λειτούργησε στην περιοχή της Καλλιθέας το 2000 και

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Polyxeni Intze & Nikolaos Mathioudakis Democritus University of Thrace,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας λίγα λόγια Συναντηθήκαµε στον δρόµο, στα αµφιθέατρα, σε χώρους πολιτικής ζύµωσης, διαφορετικοί µεταξύ µας, προσπαθώντας να δηµιουργήσουµε κάτι δυνατό µέσα από τις επιθυµίες µας. Ξεκινήσαµε από τον Νοέµβρη

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ - ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΟΥΣ FOOTPATHS - MAPS AND MAPS FOR HIKERS

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ - ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΟΥΣ FOOTPATHS - MAPS AND MAPS FOR HIKERS ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ - ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΟΥΣ FOOTPATHS - MAPS AND MAPS FOR HIKERS Πηνελόπη Ματσούκα, εκδόσεις ΑΝΑΒΑΣΗ Penelope Matsouka, Anavasi editions Μονοπάτια: το οδικό δίκτυο του παρελθόντος Footpaths

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2008-I. Greeklaws Law Journal. Greeklaws.com. 1 Greeklaws Law Journal 2008. Μάιος / May 2008

2008-I. Greeklaws Law Journal. Greeklaws.com. 1 Greeklaws Law Journal 2008. Μάιος / May 2008 Greeklaws Law Journal 2008-I 1 Greeklaws Law Journal 2008 Μάιος / May 2008 Greeklaws.com Greeklaws Law Journal Τετραμηνιαία έκδοση της ιστοσελίδας Greeklaws.com Quarterly edition of the Greeklaws.com website

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Λούκας Νεοφύτου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα