User manual Bedienungsanleitung Mode d'emploi Manual de usuario Manual de instruções Istruzioni per l'uso Gebruikershandleiding Οδηγίες χρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "User manual Bedienungsanleitung Mode d'emploi Manual de usuario Manual de instruções Istruzioni per l'uso Gebruikershandleiding Οδηγίες χρήσεις"

Transcript

1 EN User manual Bedienungsanleitung Mode d'emploi Manual de usuario Manual de instruções Istruzioni per l'uso Gebruikershandleiding Οδηγίες χρήσεις

2 EN Overview Übersicht Vue d ensemble Vista general Vista geral Vista d insieme Beschrijving Περιγραφή EN Product range Produktübersicht Gamme de produits Gama de producto Gama de Produtos Gamma di prodotti Productassortiment Συλλογή προϊόντων EN First use Erste Inbetriebnahme Première mise en service Primera puesta en funcionamiento Primeira utilização Primo utilizzo Eerste gebruik Πρώτη χρήση 7 EN Preparing a beverage Getränkezubereitung Préparation d une boisson Preparación de una bebida Preparação de bebidas Preparazione delle bevande Bereiding van de dranken Προετοιμασία ροφήματος 9- EN Automatic beverage preparation with timer Automatische Getränkezubereitung mit Timer Prép. autom. d une boisson avec minuterie Prep. autom. de bebida con temporizador Prep. autom. de bebida com temporizador Prep. autom. di una bevanda con timer Automatische koffiebereiding met timer Αυτόματη παρασκευή ροφήματος με χρονοδιακόπτη EN Recipes customization Rezepte anpassen Personnalisation de recettes Personalización de las recetas Personalização de receitas Personalizzazione delle ricette Aanpassen recepten Προσαρμογή συνταγών + Aggiunta EN Adding new products Neue Produkte hinzufügen Ajout de nouveaux produits Añadir de nuevos productos Adicionar novos produtos di nuovi prodotti Nieuwe koffievariaties toevoegen Προσθήκη νέων προϊόντων 6

3 EN EN EN EN EN EN Cleaning Reinigung Nettoyage Limpieza Limpeza Descaling every - months Entkalkung alle - Monate Détartrage tous les - mois Descalcificación cada - meses Descalcificação a cada - meses Settings Einstellungen Paramètres Ajustes Configurações Troubleshooting Störungsbehebung Dépannage Resolución de problemas Resolução de problemas Error messages Fehlermeldungen Messages d erreur Mensajes de error Mensagens de erro Safety precautions Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Indicaciones de seguridad Recomendações de segurança Pulizia Reinigen Καθαρισμός Decalcificazione ogni - mesi Om de - maanden ontkalken Αφαίρεση αλάτων κάθε - μήνες Impostazioni Instellingen Ρυθμίσεις Guasti Storingen oplossen Αντιμετώπιση προβλημάτων Messaggi di errore Foutmeldingen Μηνύματα σφάλματος Indicazioni di sicurezza Veiligheidsmaatregelen Οδηγίες ασφαλείας

4 EN Overview Übersicht Vue d ensemble Vista general Vista geral Vista d insieme Beschrijving Περιγραφή OFF ON PRSO MY PRSO AROMA C BACK BUTTON ZURÜCK TASTE BOUTON RETOUR BOTON ATRÁS TECLA VOLTAR TASTO INDIETRO TERUGTOETS ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ENTER BUTTON ENTER TASTE BOUTON ENTRÉE BOTÓN ENTER TECLA VALIDAÇÃO TASTO DI INVIO ENTER TOETS ΚΟΥΜΠΙ ENTER SELECTION WHEEL AUSWAHL-RAD ROULETTE SÉLECTION RUEDA SELECCIÓN RODA SELECÇÃO ROTELLA DI SELEZIONE SELECTIEWIELTJE ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ DISPLAY SCREEN DISPLAY AFFICHAGE PANTALLA ECRÃ SCHERMO DISPLAY ΟΘΟΝΗ EN,,,,,,, 0 V, 0 Hz max./máx./maks. 00 W UNCLOGGING NEEDLE REINIGUNGS-NAL AIGUILLE À DÉCOLMATER AGUJA PARA DBLOQUEAR AGULHA LIMPEZA SPILLO PER PURGO ONTSTOPPINGSACCSOIRE ΒΕΛΟΝΑ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ max./máx./maks. bar/baria. l kg C - C F - F C A B A =. cm B =. cm C =.8 cm

5 EN Product range Produktübersicht Gamme de produits Gama de productos Gama de Produtos Gamma di prodotti Productassortiment Συλλογή προϊόντων Hot Beverage Heissgetränk Boisson chaude Bevanda calda Bebida caliente Bebida quente Warme drank Ζεστό ρόφημα PRSO Espresso Intenso 0 ml Espresso 60 ml CAFFÈ LUNGO Caffè Lungo 0 ml CAPPUCCINO 00 ml + = 0 ml Cappuccino 0 ml

6 CHOCOCINO 00 ml + = 0 ml Chococino 0 ml LATTE MACCHIATO 70 ml + = 0 ml Latte Macchiato 0 ml AROMA / CAFFÈ CREMA AN Aroma 00 ml Caffè Crema Grande 00 ml Cold Beverage Kaltgetränk Boisson froide Bevanda fredda Bebida fría Bebida fria Koude drank Κρύο ρόφημα CAPPUCCINO ICE + = ml 0 ml Cappuccino Ice 0 ml 6

7 EN First use Erste Inbetriebnahme Première mise en service Primera puesta en funcionamiento Primeira utilização Primo utilizzo Voor het eerste gebruik Πρώτη χρήση ON COUNTRY LAND PAYS PAIS PAÍS PAE LAND ΧΩΡΑ COUNTRY GERMANY ANCE ENGLAND LANGUAGE GERMAN ENCH ENGLISH LANGUAGE SPRACHE LANGUE IDIOMA LÍNGUA LINGUA TAAL ΓΛΩΣΣΑ TIME 00 + WATER? TIME UHRZE HEURE HORA HORA ORA TIJD ΩΡΑ PRSO CAFFE LUNGO AROMA WATER? WASSER? RERVOIR REMPLI? AGUA? ÁGUA? HAI MSO L ACQUA? WATER? ΝΕΡΟ; 7

8 EN Rinsing procedure before first preparation of a beverage Spülvorgang vor der Zubereitung des ersten Getränks Faire une procédure de rinçage avant toute préparation d une boisson Procedimiento de aclarado antes de la primera bebida Procedimento de riscado antes da primeira preparação de bebida Procedura di risciacqua prima della prima preparazione di una bevanda Spoelprocedure voor het eerste gebruik Διαδικασία ξεπλύματος πριν από την πρώτη παρασκευή ροφήματος OIONEN OPCION OPÇÕ OPZIONI OI ΕΠΙΛΟΓΕΣ MANUAL MO RINSE 6 6 RINSE / RINSING SPÜLEN / SPÜLT RINSER / RINÇAGE LIMPIAR / LIMPIANDO ENXAGUAMENTO RISCIACQUO SPOELEN ΞΕΠΛΥΜΑ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ RINSING L/ fl oz 6 RINSING RINSING L 8 L/ fl oz 6 6 D î dęĕą½õċ½õ ĕîąý ģą ĕēĕę½ð ċ HîĦÇĭÝĄ dõ ĕēĕðdçĕį½ ĄºÝÇ Õ D î Ę ĄĕÇ ċĕîąý ģą ċĕ ĕą½õ d ĕēĕ ݽċĕ D î Ę½Ąĕ ÇĕîĄÝ ½Ð½ ÕĘÝĕ ĕd ÇdĄd Ýĕēĕĭ ċ ĕ D î½ędĕýĕîąý ½Ð ÕĘÝĕ ĕçdĭd ÐĕîÝĄĕēĕĭ Ĵ ċ D½î Ę Ą ĕċ ½ĕĭÝÇĘ ĕçdĕîąý ģądĕ ½ĕÇdĭd ½Ý! ĄºddÇĕ ĕċîý ÇîĄÝ ģą ĕēĕðddç Επαναλάβετε τη διαδικασία ξεπλύματος 6 φορές!

9 EN Preparing a beverage Getränkezubereitung Préparation d une boisson Preparación de una bebida Preparação de bebidas Preparazione delle bevande Bereiding van de dranken Προετοιμασία ροφήματος PRSO CAFFE LUNGO AROMA A LTLE MORE? MEMORIZE? A LTLE MORE? NOCH MEHR? ENCORE+? UN POCO MÁS? MAIS? ANCORA? MEER WATER? ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΑ? MOCHA MANUAL MO MANUAL MO PRSO CAFFE LUNGO AROMA MEMORIZE? MEMORIZE...Y/NO SPEICHERN...JA/NEIN MEMORISER...OUI/NON MEMORIZAR?...SI/NO MEMORIZAR...SIM/NÃO SALVARE...SÌ/NO OPSLAAN...JA/NEE ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ..ΝΑΙ/ΟΧΙ STOP ANY PREPARATION CAN BE STOPPED EARLIER BY PRSING ANY BUTTON. JE ZUBEREUNG KANN DURCH DRÜCKEN EINER BELIEBIGEN TASTE VORZEIG BEENT WERN. TOUT L PRÉPARATIONS PEUVENT ÊTRE ARRÊTÉ AVANT, EN APPUYANT SUR L UN OU L AUTRE D BOUTONS. CUALQUIER PREPARACIÓN PUE TENERSE ANT PULSANDO CUALQUIER BOTÓN. PO INTERROMPER A EXTRACÇÃO QUALQUER BEBIDA, PREMINDO QUALQUER TECLA. OGNI PREPARAZIONE PUÒ SERE INTERROTTA PRI- MA, PREMENDO QUALSIASI PULSANTE. DRUK OP EEN WILLEKEURIGE KNOP OM BEREI- DING EERR TE STOPPEN. ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΥΜΠΙ. MANUAL MO MANUELL MO MANUEL MODO MANUAL MODO MANUAL MANUALE HANDMATIG ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 9

10 EN AUTOMATIC AUTOMATIC MO: Preparing a beverage with capsule ZUBEREUNG AUTOMATISCH: Getränkezubereitung mit Kapsel MO AUTOMATIQUE: Pour préparer les boissons à capsule. MODO AUTOMÁTICO: Preparando una bebida de cápsula MODO AUTOMÁTICO: Preparação de uma bebida com cápsula MODALA AUTOMATICA: Preparazione di un bevanda con capsula AUTOMATISCH: bereidingen met capsule Αυτόματη λειτουργία: Προετοιμάζοντας ένα ρόφημα με μια κάψουλα AUTOMATIC AUTOMATISCH AUTOMATIQUE AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO AUTOMATICA AUTOMATISCH Αυτόματο ON S WAY... PRSO CAFFE LUNGO ON S WAY... WARTEN... PATIENTEZ... PREPARANDO... A PREPARAR... ATTENRE... WACHTEN... ΤΟ ΡΟΦΗΜΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ A LTLE MORE? AROMA NAME ON S WAY... Y MEMORIZE? STOP ENJOY... ~ sec MY CAFFE LUNGO NO * * See page / Vedere pagina / Zie pagina / Διαβάστε στην σελ. See page / Siehe Seite / Voir page / Ver página / Ver página / 0 A LTLE MORE? NOCH MEHR? ENCORE+? UN POCO MÁS? MAIS? ANCORA? MEER WATER? ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΑ? ENJOY... GENISEN... SAVOUREZ... DISUTA! SABOREIE... GUSTA... GENIETEN... ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ MEMORIZE...Y/NO SPEICHERN...JA/NEIN MEMORISER...OUI/NON MEMORIZAR?...SI/NO MEMORIZAR...SIM/NÃO SALVARE...SÌ/NO OPSLAAN...JA/NEE ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ..ΝΑΙ/ΟΧΙ

11 EN AUTOMATIC AUTOMATIC MO: Preparing a beverage with capsules ZUBEREUNG AUTOMATISCH: Getränkezubereitung mit Kapseln MO AUTOMATIQUE: Pour préparer les boissons à capsules. MODO AUTOMÁTICO: Preparando una bebida de cápsula MODO AUTOMÁTICO: Preparação de uma bebida com cápsulas MODALA AUTOMATICA: Preparazione di un bevanda con capsule AUTOMATISCH: bereidingen met capsules Αυτόματη λειτουργία: Προετοιμασία ενός ροφήματος με κάψουλες LATTE MACCHIATO PRSO LATTE MACCHIATO AROMA ON S WAY... HEATING UP ON S WAY... LATTE MACCHIATO A LTLE MORE? ~ sec A LTLE MORE? ON S WAY...

12 NAME ON S WAY... Y MEMORIZE? * CUSTOM CUP ZUBEREUNG INDIV. PERSONNALISER TASSE MI TAZA BEBIDA PERSONALIZADA MODALA PERSONALIZZATA JE EIGEN KOFFIEVARIATIE ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STOP ENJOY... ~ sec MY LATTE MACCHIATO ~ sec 6 NO HEATING UP AUFHEIZEN PRECHAUFFE CALENTANDO A AQUECER RISCALDAMENTO OPWARMEN ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ * Memorize your own recipes Eigene Rezepte speichern Enregistrez vos recettes Memorizar sus propias recetas MEMORIZE? NO Memorize as suas receitas Memorizzazione delle proprie ricette Je eigen koffievariaties programmeren Αποθήκευση των δικών σας συνταγών στη μνήμη RECIPE NAME Y Y Z-A! RECIPE NAME SAVE A-Z MY LATTE MACCHIATO MY LATTE MACCHIATO 6 ON S WAY... WARTEN... PATIENTEZ... PREPARANDO... A PREPARAR... ATTENRE... WACHTEN... ΤΟ ΡΟΦΗΜΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ A DROP MORE? NOCH MEHR? ENCORE +? UN POCO MÁS? MAIS? ANCORA? MEER WATER? ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΑΚΟΜΑ? MEMORIZE...Y/NO SPEICHERN...JA/NEIN MEMORISER...OUI/NON MEMORIZAR?...SI/NO MEMORIZAR...SIM/NÃO SALVARE...SÌ/NO OPSLAAN...JA/NEE ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ..ΝΑΙ/ΟΧΙ ENJOY... GENISEN... SAVOUREZ... DISUTA! SABOREIE... GUSTA... GENIETEN... ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ

13 MANUAL MO Preparing a beverage in MANUAL MO Getränkezubereitung im Modus MANUELL Préparation d une boisson en MO MANUEL Preparación de una bebida en MODO MANUAL Preparar uma bebida no MODO MANUAL Preparazione di una bevanda nella modalità MANUALE HANDMATIG koffie bereiden Παρασκευή ροφήματος με ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MANUAL MO MANUELL MO MANUEL MODO MANUAL MODO MANUAL MANUALE HANDMATIG ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MANUAL MO MOCHA MANUAL MO HEATING UP AUFHEIZEN PRECHAUFFE CALENTANDO A AQUECER RISCALDAMENTO OPWARMEN ΠΡΟΘΕΡΜΑΣΝΗ MANUAL MO HEATING UP STOP ~ sec TO STOP: PUSH BACK OR ENTER BUTTON ZUM STOPPEN: ZURÜCK TASTE OR ENTER TASTE DRÜCKEN ARRÊTER: APPUYER SUR L TOUCH OU RETOUR PARA PARAR: PULSE ATRÁS O EL BOTÓN ENTER PARA PARAR: BOTÃO VOLTAR OU VALIDAR STOP: PREMERE INDIETRO O IL TASTO STOPPEN: DRUK OP TERUGTOETS OF OP TOETS ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΣΤΟΡΦΗΣ Η ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

14 Automatic beverage preparation with timer Automatische Getränkezubereitung mit Timer Préparation automatique d une boisson avec minuterie Preparación automática de bebida con temporizador Preparação automática de uma bebida com temporizador Preparazione automatica di una bevanda con temporizzatore Automatische koffiebereiding met timer Αυτόματη παρασκευή ροφήματος με χρονοδιακόπτη MANUAL MO COFFEE TIMER Έχετε ρυθμίσει την ώρα? Y NO TIME PLEASE SET ACTUAL TIME FIRST TIME 00 / TIMER OIONEN / TIMER / MINUTEUR OPCION / HORARIO OPÇÕ/TEMPORIZADOR OPZIONI / TIMER OI / TIMER ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ COFFEE TIMER OY SINGLE CAPSULE PRODUCTS COFFEE TIMER 8:00 INSERT CUP + COFFEE TIMER CAFFE LUNGO PRSO INSERT CAPSULE ALL SET CAFFE LUNGO 8:00 7:6 OY SINGLE CAPSULE PRODUCTS NUR EIN-KAPSEL PRODUKTE UNIQUEMENT BOIS- SONS CAPSULE SÓLO RECETAS CÁPSULA SÓ BEBIDAS COM UMA CÁPSULA SOLO BEVAN CON UNA CAPSULA BEREIDINGEN MET CAPSULE ΡΟΦΗΜΑ ΜΕ ΚΑΨΟΥΛΑ INSERT CAPSULE/CUP KAPSEL / TASSE INSÉRER CAPSULE / TASSE PON CÁPSULA/LA TAZA INSERIR CÁPSULA/ CHÁVENA INSERIRE CAPS./TAZZA PLAATS CAPSULE./KOPJE ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΨΟΥΛΑ/ΦΛΥΤΖΑΝΙ ALL SET PROAMMIERT PROAMMÉ PROAMADA PROAMADO PRONTO KLAAR ΕΤΟΙΜΟ

15 Recipes customization Rezepte anpassen Personnalisation de recettes Personalización de las recetas Personalização de receitas Personalizzazione delle ricette Koffievariatie aanpassen aan persoonlijke voorkeur Προσαρμογή συνταγών MANUAL MO SAVE LAST PREPARATION RECIPE NAME MY LATTE MACCHIATO SAVE LETE RECIPE LETE? MY LATTE MACCHIATO NO A-Z Z-A Y! PRSO MY LATTE MACCHIATO AROMA! LETE? LÖSCHEN? SUPPRIMER? BORRAR? APAGAR? CANCELLA? VERWIJR? ΔΙΑΓΡΑΦΗ OIONEN OPCION OPÇÕ OPZIONI OI ΕΠΙΛΟΓΕΣ SAVE LAST PREPARATION ZUBEREUNG SPEICHERN ENRG RNIERE TASSE GUARDAR PREPARACIÓN GUARDAR ÚLTIMA PREPARAÇÃO SALVA ULTIMA PREPARAZIONE BEWAAR LAATSTE RECE ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ LETE RECIPE (OY CUSTOMER S RECIP) REZE LÖSCHEN (NUR EIGENE REZEE) SUPPRIMER LA RECETTE (UNIQUEMENT L RE- CETT D CLIENTS) BORRAR RECETAS (SÓLO RECETAS PERSONALIZADAS) APAGAR RECEA (APENAS RECEAS PSOAIS) CANCELLA BEVANDA (SOLO PERSONALIZZA- ZIONI L CLIENTE) VERWIJR RECE (ALLEEN EIGEN RECEEN) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕ- ΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ)

16 + Adding new products Neue Produkte hinzufügen Ajout de nouveaux produits Añadir nuevos productos Adicionar novos produtos Aggiunta di nuovi prodotti Nieuwe koffievariaties toevoegen Προσθήκη νέων προϊόντων ADD NEW NAME NEW PRODUCT [SPACE] A-Z NAME NEW PRODUCT Z-A ADD NEW / NAME HINFZUFÜGEN / NAME AJOUTER NV. PR. / NOM AÑADIR NUEVA/NOMBRE ADICION. PDTO/NOME AGGI. NUOVO / NOME NIEUWE KOFFIEVARIATIE ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ/ ΟΝΟΜΑ CO W Z 9 CO BA0 W Z 9 A B A-Z 0-9 Z-A 9-0 CO CO CO CÓDIGO CÓDIGO CODICE CO ΚΩΔΙΚΟΣ CO! ABCF 6

17 Cleaning Reinigung Nettoyage Limpieza Limpeza Pulizia Reinigen Καθαρισμός OIONEN OPCION OPÇÕ OPZIONI OI ΕΠΙΛΟΓΕΣ MANUAL MO RINSE / RINSING SPÜLEN / SPÜLT RINSER / RINÇAGE LIMPIAR / LIMPIANDO ENXAGUAR / ENXAGUAMENTO RISCIACQUO SPOELEN ΞΕΠΛΥΜΑ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ RINSING RINSE L/ fl oz RINSING RINSING L/ fl oz 7

18 Descaling every - months Entkalkung alle - Monate Détartrage tous les - mois Descalcificación cada - meses Descalcificação a cada - meses Decalcificazione ogni - mesi Om de - maanden ontkalken Αφαίρεση αλάτων κάθε - μήνες OIONEN OPCION OPÇÕ OPZIONI OI ΕΠΙΛΟΓΕΣ 7 *"#$ 8 0 MANUAL MO DCALE 6 9 DCALE ENTKALKEN TARTRER DCALCIFICAR DCALCIF. CALCIFICA ONTKALKEN ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ! # DCALING DCALING 0.L/7. fl oz 0. L DCALING DCALING 0.L/7. fl oz DCALING 8 START?

19 RINSING DCALING DCALING ENTKALKT EN COURS ACLARANDO A DCALCIF. CALCIFICA ONTKALKEN ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ : 9 RINSING SPÜLT RINÇAGE ACLARANDO ENXAGUAMENTO RISCIACQUO SPOELEN ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ RINSING RINSING L L/ fl oz L / fl oz RINSING RINSING DONE! DONE! FERTIG! TERMINÉ! LISTO! CONCLUÍDO! FINO! KLAAR! ΕΓΙΝΕ No vinegar Kein Essig Pas de vinaigre Niente aceto Sin vinagre Vinagre não Geen azijn Χωρίς ξύδι 9

20 Settings Einstellungen Paramètres Ajustes Configurações Impostazioni Instellingen Ρυθμίσεις MANUAL MO SETTINGS SETTINGS STANDBY ON/OFF TIMER COLORS SCHEDULE MACHINE OFF SETTINGS TIMER ECO MO CLOCK Έχετε ρυθμίσει την ώρα? + Y NO SCHEDULE ON/OFF TIMER? :00 8:00 ECO MO MIN 0 MIN TIME PLEASE SET ACTUAL TIME FIRST TIME 00 Y SCHEDULE MACHINE ON :6 OIONEN OPCION OPÇÕ OPZIONI OI ΕΠΙΛΟΓΕΣ SETTINGS EINSTELLUNG REGLAG AJUST CONFIGURAÇÕ SETTINGS INSTELLINGEN ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ON/OFF TIMER TIMER EIN/AUS PROAMMER ON/OFF MODO STAND BY ON/OFF TEMPORIZADOR ON/OFF TIMER AAN/U TIMER ON/OFF ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ SCHEDULE M. ON/OFF PROAMMAUTOMATIK EIN/AUS PR. M./HEURE ARRET HORARIO MÁQ. ON/OFF HORA MÁQ. ON/OFF PR. ACCENS./SPEGN. PROAM. TIJD AAN/U ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ECO MO ENERGIPARMODUS MO ECO MODO ECOLOG MODO ECO ECO MO ECO MODUS (ENERGIE- BPARING) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 0

21 SETTINGS STANDBY CLOCK COLORS CLOCK CLOCK VISIBLE CLOCK NOT VISIBLE 8:00 Έχετε ρυθμίσει την ώρα? Y NO TIME 00 CLOCK UHR HORLOGE RELOJ RELÓGIO ORA KL ΡΟΛΟΪ SETTINGS CLOCK COLORS BRIGHTNS COLOURS SAND SKY STONE ON S WAY... ON S WAY... ON S WAY... ON S WAY... CLOCK VISIBLE? UHR ANZEIGEN? HORLOGE VISIBLE? RELOJ VISIBLE? RELÓGIO VISÍVEL? OROLOGIO VISIBILE? KL ZICHTBAAR? ΟΡΑΤΟ ΡΟΛΟΪ? SETTINGS COLORS BRIGHTNS LANGUAGE SETTINGS BRIGHTNS LANGUAGE COUNTRY BRIGHTNS 0% 0% LANGUAGE GERMAN ENCH ENGLISH + COLORS FARBEN COULEURS COLOR COR COLORI KLEUREN ΧΡΩΜΑΤΑ BRIGHTNS HELLIGKE LUMINOSE BRILLO BRILHO LUMINOSÀ HELRHEID ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ LANGUAGE SPRACHE LANGUE IDIOMA LÍNGUA LINGUA TAAL ΓΛΩΣΣΑ SETTINGS LANGUAGE COUNTRY TIME 6 COUNTRY GERMANY ANCE ENGLAND 6 6 COUNTRY LAND PAYS PAIS PAÍS PAE LAND ΧΩΡΑ

22 TIME SETTINGS COUNTRY TIME FACTORY SETTINGS NO Y RET TO FACTORY FAULT? ÇÇĕÐÝ ½ dę½ýõċĕį½ççĕu ĕçýċę ÇÇ ĕ Õ ĄģÕ Õĕ º Õĕĭ ĄÇÝĄ Õ MÝģĘ ċĕç ċĕðý ½ dę½ýõċĕċ ĄÝÕĘĕî Ą ģ ċĕ H ĕuýąądąeõĕęý dċĕçdĕðý ½ d ½ÝÕ ċ MÝ dċĕdċĕðý ½ d í ċĕċ ĄtÝĕî Ą ½ dċ MģĘĘ ĕç ĕðý ½ º ĕċdądõõýĕî Ąċ ÇÇ ĕį½äĵ½ ½Õ Õĕ ddõĕĭ ĄÇÝĄ Õ Όλες οι τροποποιήσεις θα διαγραφούν! If no liquid comes out... Se não sair líquido... Wenn keine Flüssigkeit herausfliesst... S il n y a pas de sortie de liquide Si no sale líquido Se nessun liquido fuoriesce 0 sec + STOP 00 SETTINGS TIME FACTORY FAULT BACK MÝĕHM8B ĕîģċºĕ +ĕuģęęýõô `ģðĕhm8bb ĕ`qdt +ĕmdċę ĕ ĄĦ Å Õô DD M D ĕdîîģi ĄĕċģĄĕĄ ĘÝģĄô B D ĕ M D ĕdîą ĘdĄĕuÝĘÞÕĕýdĘĄeċþĕÝĕ uýęþõĕý ÕĘ Ąþôĕ B Ąĕ ĄÐdĄ ĕîą Ð Ą ĕ½çĕędċęýĕ½õ ½ ĘĄÝĕÝĕ½Çĕ ĘdċĘÝĕ ½ĕ½Õĭ½Ýô HM8B ĕîą Ð Ą ĕ½õ ½ ĘĄÝĕÝĕ½ÇĕĘdċĘĕ8+ô HM8BB ĕ ĄģÅĕÝîĕM DQ M8 MH Για να σταματήσει, πατήστε το κουμπί επιστροφής. Als er niets uit het apparaat komt... Εάν δεν εκρέει υγρό [dę Ąĕ½ÕĕĮdĘ ĄĕĘdÕÅú [dċċ Ąĕ½ÐĕMdÕÅú Hģ ċdðð ÕĘĕ Ā dģĕ dõċĕç ĕą ċ ĄĭݽĄú û!diĕd ģdĕ Õĕ Çĕ îþċ½ęýú ģdĕõýĕą ċ ĄĭdĘÞĄ½Ýú ùģdĕõ Çĕċ ĄudĘݽÝú [dę Ąĕ½ÕĕĮdĘ ĄĄ ċ ĄĭݽĄú ĕέχετε γεμίσει το δοχείο νερού?!½ ºĕîĄ ċċģą!ýº Ąĕ Ąģ Å!dģĘ ĕîą ċċ½ýõ ÇĘdĕîĄ ċċ½ýõ ÇĘdĕîĄ ċ½þõ ÇĘdĕîĄ ċċtý!ý ĕ ĄģÅ Υψηλή πίεση Y NO 0 min TIME UHRZE HEURE HORA HORA ORA TIJD ΩΡΑ RET TO FACTORY FAULT? ZURÜCK ZU STANDARD EINSTELLUNG? REINIALISER PAR FAUT? CONFIRMA BORRAR? VOLTAR ÀS CONFIGURAÇÕ ORIGINAIS RIPRISTINA MODALÀ INIZIALI? RET NAAR STANDAARD INSTELLING? ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

23 Troubleshooting Störungsbehebung Dépannage Resolución de problemas Resolução de problemas Guasti Storingen oplossen Αντιμετώπιση προβλημάτων 7 *"#$ OFF ! # ON 0 min 7 *"#$ 7 *"#$ ! # 6 9! # 8

24 Error Messages Fehlermeldungen Messages d erreur Mensajes de error Mensagens de erro Messaggi di errore Foutmeldingen Μηνύματα σφάλματος NO WATER WASSER NACHFÜLLEN REMPLIR RERVOIR FALTA AGUA SEM ÁGUA SERBATOIO VUOTO NIET GENOEG WATER ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ NO WATER REMOVE CAPSULE KAPSEL ENTFERNEN EEVER LA CAPSULE EXTRAE LA CÁPSULA RETIRAR CÁPSULA RIMUOVI LA CAPSULA VERWIJR CAPSULE ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ REMOVE CAPSULE UNCLOG REINIGEN NETTOYER DBLOQUEAR NTUPIR USA L AGO ONTSTOP ΑΝΟΙΓΜΑ UNCLOG

25 TIME TO DCALE TIME TO DCALE BTE ENTKALKEN TARTRER MAINTEN. DCALCIFICAR DCALCIFICAR CALCIFICA ORA! TIJD OM TE ONTKALKEN ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ MEMORY FULL SPEICHER VOLL MÉMOIRE PLEINE MEMORIA LLENA MEMÓRIA CHEIA MEMORIA PIENA GEHEUGEN VOL ΓΕΜΑΤΗ ΜΝΗΜΗ MEMORY FULL 0/0 LETE RECIPE 6 6 LETE RECIPE REZE LÖSCHEN SUPPRIMER LA RECETTE BORRAR RECETA APAGAR RECEA CANCELLA BEVANDA VERWIJR RECE ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ 7 ERROR FEHLER ERREUR ERROR ERRO ERRORE STORING ΠΡΟΒΛΗΜΑ ERROR OFF ON 0 min 6 * 0 # 7 8 HOTLINE: XX * 0 # HOTLINE HOTLINE SUPPORT TECHNIQUE TELF. AYUDA LINHA APOIO SERVIZIO CONSUMATORI CONSUMENTENSERVICE ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

26 Safety precautions This appliance may become a safety hazard if these instructions and safety precautions are ignored. Keep this instruction manual. In case of an emergency remove plug from power socket immediately. This appliance is a beverage preparation machine. In case of any inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply. Use only NCAFÉ DOLCE GUSTO capsules. If away for prolonged periods, on holiday, etc. the appliance must be emptied, cleaned and unplugged. Rinse before reuse. Operate the rinse cycle before re-using your appliance. Make sure the water tank cap is correctly placed on the water tank at all times except when refilling. This appliance is intended to be used in household only. It is not intended to be used in following applications, and the guarantee will not apply for: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments; Mains voltage must be the same as the details on the rating plate. Connect the appliance to power sockets with an earth connection. The use of incorrect connection voids guarantee. Do not place power cord close to heat, sharp edges, etc. Do not allow mains cord to dangle (risk of tripping up). Never touch cord with wet hands. Do not unplug by pulling the cord. In case of visible damage to the appliance, power cord or power plug, do not use the appliance. Call the NCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline to arrange a repair or replacement. Do not place the appliance on a hot surface (e.g. heating plate) and never use it close to an open flame. Do not use the machine if it is not operating perfectly or if there is evidence of damage. In such cases contact the NCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline for assistance. For health reasons, always fill the water tank with fresh tap water. Always close extraction head with capsule holder, and never open during operation. The appliance will not work if no capsule holder is inserted. Do not pull up lever 6 before ON/OFF switch stops blinking. Do not put fingers under outlet during beverage preparation. To avoid injury, do not touch the needle of the head. All beverages should be consumed shortly after their preparation. When using the coffee timer function, make sure the appliance is out of reach of children or persons who suffer from mental or physical impairment as spillage of hot beverage may casue serious injury. Do not use appliance without drip tray and drip grid, except when a very tall mug is used. Do not use appliance for hot water preparation. Do not overfill water tank. Keep appliance and all of its accessories out of reach of children. Never carry the machine by the extraction head. Do not use the coffee timer function if the machine is installed in reach of children, domestic pets or in any case where the unattended hot beverage may represent a potential safety hazard. Do not dismantle appliance and do not put anything into openings. Any operation, cleaning and care other than normal use must be undertaken by aftersales service centres approved by N- CAFÉ DOLCE GUSTO Hotline. In case of intensive use without allowing sufficient cooling time, the appliance will stop functioning temporarily with the red indicator light blinking. This is to protect your appliance from overheating. Switch the appliance off for 0 minutes to let it cool down. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Persons who have a limited or no understanding in the operation and use of this appliance must first read and fully understand the contents of this user manual, and where appropriate seek additional guidance on its operation and use from the person responsible for their safety. The capsule holder is equipped with two permanent magnets. Avoid placing capsule holder near appliances and objects that can be damaged by magnetism, e.g. credit cards, diskettes and other data devices, video tapes, television and computer monitors with picture tubes, mechanical clocks, hearing aids and loud speakers. Patients with pacemakers or defibrillators: Do not hold capsule holder directly over pacemaker or defibrillator. Before cleaning/care unplug the appliance and let it cool down. Empty and clean drip tray and capsule bin daily. Never clean wet or immerse plug, cord or appliance in any fluid. Never clean the appliance with running water, do not hose it down and do not dip it into water. Never use detergents to clean the appliance. Clean the appliance only using soft sponges/ brushes. The water tank must be cleaned with a baby bottle brush. After descaling rinse the water tank and clean the machine to avoid any residual descaling agent. After use of the appliance always remove the capsule and clean the head according to cleaning procedure. Users allergic to dairy products: Rinse head according to cleaning procedure (see page 7). Dispose of used capsules along with general household refuse. This is a household appliance only-it is not intended to be used : - in staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - in farm houses; - by clients in hotels, motels, and other residential type environments; - in bed and breakfast type environments. Packaging is made of recyclable materials. Contact your local council/authority for further information on recycling. Environment protection first! Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a local civic waste collection point. This appliance is labelled in accordance with European Directive 00/96 EC concerning used electrical and electronic appliances equipment WEEE). The directive determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU. SWZERLAND OY The Advance Recycling Fee (ARF) will be charged in accordance with the official ARF tariff list FEA-S.EN.S. It is included in the recommended sales price (RSP incl. VAT/ARF). Please be aware that the appliance is still using electricity whilst in eco-mode (0. W/hour).

27 Sicherheitshinweise Bei Missachtung dieser Anleitung / der Sicherheitshinweise können Gefährdungen durch das Gerät entstehen. Die Betriebsanleitung bitte aufmerksam durchlesen und aufbewahren. Unser Unternehmen behält sich im Interesse des Verbrauchers das Recht vor, Änderungen der technischen Eigenschaften und Bestandteile vorzunehmen. Im Notfall sofort Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Dies ist ein Gerät zur Getränkezubereitung. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder Nichteinhaltung der Hinweise in dieser Betriebsanleitung, erlischt der Haftungs- und Garantieanspruch. Nur die vorgesehenen N- CAFÉ DOLCE GUSTO Kapseln verwenden. Bei längerer Abwesenheit, Ferien usw. das Gerät entleeren, reinigen und Netzstecker ziehen. Vor erneuter Inbetriebnahme reinigen! Sicherstellen, dass der Wassertank immer richtig mit dem Deckel verschlossen ist, außer wenn der Wassertank gefüllt wird. Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt verwendet zu werden. Bei einer Nutzung in ähnlichen Umgebungen, wie beispielweise - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen- in landwirtschaftlichen Anwesen - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen - in Frühstückspensionen erlischt die Herstellergarantie. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Das Gerät nur an geerdete, polige Steckdosen anschließen. Bei falschem Anschluss erlischt die Garantie. Das Netzkabel nicht durch heiße oder scharfkantige Teile beschädigen, herabhängen lassen (Stolpergefahr) oder mit nassen Händen berühren. Den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen. Bei Beschädigung das Gerät nicht mehr benutzen. Reparatur bzw. Ersatz des Netzkabels nur über die NCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline abwickeln, um Gefährdungen zu vermeiden. Das Gerät nicht auf eine heiße Fläche stellen (z.b. Herdplatte) und nicht in der Nähe von Hitzequellen/Feuer benutzen. Das Gerät nicht verwenden, wenn es nicht einwandfrei arbeitet oder Schäden aufweist. Wenden Sie sich in diesem Fall an die NCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline. Aus gesundheitlichen Gründen, den Wassertank nur mit frischem Trinkwasser füllen. Den Brühkopf immer mit dem Kapselhalter verschließen und nie während des Brühvorgangs öffnen. Das Gerät funktioniert nicht, wenn kein Kapselhalter eingesetzt ist. Den Hebel nicht nach oben schwenken, solange der EIN/AUS-Schalter blinkt. Während der Getränkezubereitung die Finger nicht unter den Auslauf halten. Die Düsennadel im Brühkopf nicht berühren, um Verletzungen zu vermeiden. Das Gerät bei der Zubereitung von Getränken nicht unbeaufsichtigt lassen. Das Gerät nicht ohne Abtropfschale und Abtropfgitter verwenden, außer wenn ein sehr großer Becher verwendet wird. Das Gerät nicht zur Heißwasserzubereitung verwenden. Den Wassertank nicht überfüllen. Das Gerät mit dem gesamten Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Gerät nie am Brühkopf anheben. Die Timerfunktion nicht benutzen, wenn das Gerät in Reichweite von Kindern oder Haustieren aufgestellt ist, oder das unbeaufsichtigte, heiße Getränk ein Sicherheitsrisiko darstellt. Das Gerät nie öffnen und keine Gegenstände in die Geräteöffnungen stecken. Abgesehen von der normalen Verwendung, Reinigung und Pflege, müssen alle anderen Tätigkeiten von einem, durch die NCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline autorisierten, Kundendienstcenter ausgeführt werden. Im Falle von intensiver Benützung mit ungenügender Abkühlzeit ist die Maschine kurzzeitig nicht mehr funktionsfähig und die Statusleuchte blinkt rot. Dies dient als Schutz vor Überhitzung. Maschine für 0 Minuten ausschalten, um sie abkühlen zu lassen. Das Gerät ist nicht zur Verwendung durch Kinder oder Personen bestimmt, welche eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten aufweisen bzw. fehlende Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit diesem Gerät haben. Solche Personen müssen von einer, für ihre Sicherheit verantwortlichen Aufsichtsperson zuerst instruiert oder während der Gerätebedienung beaufsichtigt werden. Der Kapselhalter enthält zwei Dauermagnete. Den Kapselhalter deshalb nicht in die Nähe von Geräten oder Gegenständen bringen, welche durch Magnetismus beschädigt werden können, z.b. Kreditkarten, Disketten und andere Datenträger, Videokassetten, Fernsehgeräte und Computermonitore mit Bildröhren, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher. Für Patienten mit Herzschrittmachern oder Defibrillatoren: Den Kapselhalter nicht direkt über Herzschrittmacher oder Defibrillator halten. Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen. Die Abtropfschale und den Abfallbehälter täglich ausleeren und reinigen. Gerät / Kabel / Netzstecker nicht nass reinigen und nicht in Flüssigkeiten tauchen. Das Gerät nicht unter fließendem Wasser reinigen und nicht ins Wasser tauchen. Das Gerät niemals mit Waschmitteln reinigen. Das Gerät nur mit einem weichen Schwamm oder einer weichen Bürste reinigen. Der Wassertank darf nur mit einer Bürste für Babyfläschchen gereinigt werden. Nach dem Entkalken den Wassertank ausspülen und Entkalker-Rückstände vom Gerät abwischen. Nach Gebrauch die Kapsel immer aus dem Kapselhalter entfernen und den Brühkopf reinigen. Für Milchallergiker: Brühkopf gemäß Reinigungsanleitung spülen (siehe Seite 7). Gebrauchte Kapseln mit dem Haushaltsabfall entsorgen. Die Verpackung ist wiederverwertbar. Fragen Sie die zuständige Abteilung in Ihrer Gemeinde nach weiteren Informationen zum Recycling. Umweltschutz hat Vorrang! Das Gerät enthält wertvolle Materialien, welche recycelt und wiederverwendet werden können. Entsorgen Sie das Gerät daher an einer öffentlichen Entsorgungsstelle in Ihrer Nähe. Das Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 00/96/EG (WEEE) für Elektro- und Elektronik-Altgeräte mit einer Kennzeichnung versehen. Diese Richtlinie regelt die Rückgabe und das Recycling von Altgeräten innerhalb der EU. NUR FÜR DIE SCHWEIZ Die vorgezogene Recyclinggebühr (vrg) wird gemäss offizieller vrg-tarifliste FEA-S.EN.S verrechnet und ist im unverbindlichen Verkaufspreis (UVP inkl. MWSt/vRG) enthalten. Bitte beachten Sie, dass das Gerät auch im Energiesparmodus Strom verbraucht (0, W/h). 7

achine a m * M * TSM SUCCESS MANUAL designed and copyright by

achine a m * M * TSM SUCCESS MANUAL designed and copyright by * * Ma machine EN INSTRuCTION MANuAL FR MODE D EMPLOI 4 DE BEDIENuNGSANLEITuNG IT ISTRuzIONI PER L uso 18 NL GEBRuIkSAANWIjzING GR ΕγχΕιριδιο οδηγιών 32 EN FR NESPRESSO, an exclusive system creating the

Διαβάστε περισσότερα

Cuiseur vapeur - Mixeur - Chauffe-biberon...p 5. Petit gourmet multifunction food processor...p 11

Cuiseur vapeur - Mixeur - Chauffe-biberon...p 5. Petit gourmet multifunction food processor...p 11 Cuiseur vapeur - Mixeur - Chauffe-biberon...p 5 Petit gourmet multifunction food processor...p 11 Procesador de alimentos multifunción Petit Gourmet...p 21 Multifunktionsgarer Petit Gourmet...p 29 Multifunctionele

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS NUK Thermo Light Babykostwrmer mit Licht-Technologie

BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS NUK Thermo Light Babykostwrmer mit Licht-Technologie BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS NUK Thermo Light Babykostwrmer mit Licht-Technologie D GB E P I RUS PL GR Artikelnr: 10256258 D GB E P I RUS PL GR Bitte aufklappen Please open Por favor abrir

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi DE EN F Deckel Lid Couvercle GR Ein-/Ausschalter ON/OFF button Interrupteur Edelstahlbehälter Stainless steel container Réservoir en inox Basis Body Base Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Διαβάστε περισσότερα

RCD150 RADIO CD PORTABLE RCD150 TRAGBARES CD-RADIOGERÄT RCD150 PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD RCD150 RADIO CD PORTÁTIL RCD150 RÁDIO CD PORTÁTIL RCD150

RCD150 RADIO CD PORTABLE RCD150 TRAGBARES CD-RADIOGERÄT RCD150 PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD RCD150 RADIO CD PORTÁTIL RCD150 RÁDIO CD PORTÁTIL RCD150 FR EN DE PL ES PT IT GR RADIO CD PORTABLE RADIO CD PORTABLE TRAGBARES CD-RADIOGERÄT PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD RADIO CD PORTÁTIL RÁDIO CD PORTÁTIL RADIO CD PORTATILE ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EN - FR 4-31 TR - GR 34-63

EN - FR 4-31 TR - GR 34-63 My Machine EN - FR 4-31 TR - GR 34-63 13 A B C 26 14 18 3 29 23 15 19 1 2 11 12 31 30 32 22 16 17 20 21 8 4 33 26 10 25 27 7 24 28 5 9 6 23 3 22 OVERVIEW/Vue d ensemble Overview of machine/ Vue d ensemble

Διαβάστε περισσότερα

TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES

TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL www.lexibook.com TW15BB GUIDE DE DEMARRAGE Français Cette section t explique comment utiliser tes nouveaux

Διαβάστε περισσότερα

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Μαγειρικές εστίες Kogebord

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Μαγειρικές εστίες Kogebord 99640081_A_FR.qxp 18/09/2006 11:06 Page 1 FR EN PT EL NL GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION GUIDE TO INSTALLATION AND USE MANUAL DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ INSTALLATIE-

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from www.vandenborre.be. RO54xx serie www.rowenta.com 760280-13/12

Downloaded from www.vandenborre.be. RO54xx serie www.rowenta.com 760280-13/12 RO54xx serie www.rowenta.com 760280-13/12 1 2 14 12 7 6 5 4 9 15a* 13 11 15b* 4 9 5 10b 8 6 7 3 16a 16b 10a 16* 17a* 17b* 18b 18a 19a 19b 21a 18* 19c 21* 22* 23* 19* 21b 24* 25* 20* 26* 27* CONSEILS

Διαβάστε περισσότερα

Thermo Ultra Rapid Babykostwrmer / Baby Food Warmer

Thermo Ultra Rapid Babykostwrmer / Baby Food Warmer Thermo Ultra Rapid Babykostwrmer / Baby Food Warmer BEIENUNGSANLEITUNG GB E P I GR RUS PL Artikel-Nr 10256317 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 3-2 - 4 5 6 7 8 9-3 - GB E P I GR RUS Tabelle 1 Wassermenge fr die

Διαβάστε περισσότερα

BPE 4200/50 BPE 5000/55

BPE 4200/50 BPE 5000/55 BPE 4200/50 BPE 5000/55 Deutsch 5 English 15 Franais 24 Italiano 34 Nederlands 44 Espaol 54 Portugus 64 Ελληνικά 74 59631330 01/09 2 2 3 3 6.997-350.0 / 6.997-349.0 6.997-348.0 6.997-347.0 / 6.997-346.0

Διαβάστε περισσότερα

CZ-64ESMC2 INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D INSTALLATION BEDIENUNGSANLEITUNG ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

CZ-64ESMC2 INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D INSTALLATION BEDIENUNGSANLEITUNG ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO Save these instructions! Conservez précieusement ces instructions! Diese Anleitung aufbewahren! Conservare le presenti istruzioni! Guarde estas instruções! Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες! Guarde estas instrucciones!

Διαβάστε περισσότερα

BASIC. www.nilox.com MANUALE UTENTE 13NXM3SU2B001

BASIC. www.nilox.com MANUALE UTENTE 13NXM3SU2B001 BASIC MANUALE UTENTE 13NXM3SU2B001 www.nilox.com 0 pag. INDICE 1.1. Contenuto.... 2 1.2. Requisiti sistema..... 2 1.3. Specifiche generali..... 2 1.4. Figura e Tasti.. 2 2. Istruzioni Operative... 4 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Μαγειρικές εστίες Kogebord

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Μαγειρικές εστίες Kogebord 99639601_A_FR.qxp 27/06/2006 16:57 Page 1 FR EN PT EL NL GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION GUIDE TO INSTALLATION AND USE MANUAL DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ INSTALLATIE-

Διαβάστε περισσότερα

BHL112K / PBL120K PBL211K / PBL141K PBL142K / PBL143K PBL181PK / PBL182PK PBL183PK

BHL112K / PBL120K PBL211K / PBL141K PBL142K / PBL143K PBL181PK / PBL182PK PBL183PK ES IT GB DE FR P TR GR Manual de instrucciones Istruzioni d uso Operating instructions Bedienungsanleitung Instructions d emploi Manual de instruções Kullanma Kılavuzu Oδηγία χειρισµού BHL112K / PBL120K

Διαβάστε περισσότερα

Portable Bluetooth Speaker PPA20BT-B/SL/BL/GR/PK

Portable Bluetooth Speaker PPA20BT-B/SL/BL/GR/PK Portable Bluetooth Speaker PPA20BT-B/SL/BL/GR/PK DE Bedienungsanleitung EN User manual EL Οδηγίες χρήσης ES Manual de instrucciones T_62x62mm_140527 (2.2) (01 - DE EL EN ES).indb 1 27/5/14 2: 7 8 LINE

Διαβάστε περισσότερα

GEISER 251. Návod na obsluhu Original brugsanvisning Manual de instructiuni

GEISER 251. Návod na obsluhu Original brugsanvisning Manual de instructiuni GEISER 251 EN ES IT FR PT Instruction manual Manual de instrucciones Libretto d istruzioni Manuel d instructions Manual do operador GR PL DE RU NL Instrukcja onsulgi Betriebsanweisung Handleiding CZ DK

Διαβάστε περισσότερα

SG450R INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MODE D EMPLOI MANUAL DE UTILIZARE ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SG450R INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MODE D EMPLOI MANUAL DE UTILIZARE ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SG450R Refill steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού refill Centrale vapeur à autonomie illimitée Starie de calcat cu sistem Refill Парна система за гладене с refill /доливане на вода без изключване/

Διαβάστε περισσότερα

DEUTSCH. Liebe Kundin, lieber Kunde

DEUTSCH. Liebe Kundin, lieber Kunde Liebe Kundin, lieber Kunde DEUTSCH mit der Classika haben Sie eine Espresso-Kaffeemaschine der absoluten Spitzenklasse erworben. Wir danken Ihnen für Ihre Wahl und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer Maschine

Διαβάστε περισσότερα

TEK Remote control Telemando Controlo remoto Τηλεχειριστήριο Uzaktan kumanda

TEK Remote control Telemando Controlo remoto Τηλεχειριστήριο Uzaktan kumanda English Español Português Ελληνικά Türkçe TEK Remote control Telemando Controlo remoto Τηλεχειριστήριο Uzaktan kumanda English 3 Español 29 Português 53 Ελληνικά 77 Türkçe 105 2 Content TEK 4 Intended

Διαβάστε περισσότερα

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης LSB 5B019 IT Italiano Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE - Sommario Istruzioni per l uso, 1 Precauzioni e Consigli, 2-3 Scheda prodotto, 8 Assistenza, 10 Installazione, 11-12 Descrizione dell apparecchio,13

Διαβάστε περισσότερα

Libretto Istruzioni e Codici

Libretto Istruzioni e Codici Libretto Istruzioni e Codici Instructions and codes Gebrauchsanleitung und Codes Notice d Utilisation et Codes Manual de Instrucciones y Códigos Εγχειρίδιο Οδηγιών και Κωδικών IT Libretto Istruzioni...

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER (MULTI-SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (MULTI-SPLIT TYPE) OWNER S MANUAL MANUEL DU PROPRIETAIRE BETRIEBSANLEITUNG MANUALE DEL PROPRIETARIO MANUAL DEL PROPIETARIO MANUAL DO USUÁRIO Οδηγίες Χρήσηα ENGLISH AIR CONDITIONER (MULTI-SPLIT TYPE) Concealed Duct Type CLIMATISEUR

Διαβάστε περισσότερα

English...1 Français...25 Italiano...51 Ελληνικά...77 Nederlands...105

English...1 Français...25 Italiano...51 Ελληνικά...77 Nederlands...105 English...1 Français...25 Italiano...51 Ελληνικά...77 Nederlands...105 Contents Getting started Your headset overview...4 Button functions...5 Charging the headset...6 Wearing the headset...8 Using your

Διαβάστε περισσότερα

02660.1. Corrente di mantenimento

02660.1. Corrente di mantenimento 02660. ITALIANO Apparecchio di illuminazione d emergenza autonomo con ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli.

Διαβάστε περισσότερα

Ghibli. Stroller. Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению

Ghibli. Stroller. Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению Ghibli Stroller Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению I F E RU AVVERTENZE Importante! Conservare per future consultazioni.

Διαβάστε περισσότερα

UTILIZATOR ES DESHUMIDIFICADOR MANUAL DE

UTILIZATOR ES DESHUMIDIFICADOR MANUAL DE EXD15DN3W EXD25DN3W...... EN DEHUMIDIFIER USER MANUAL 2 FR DÉSHUMIDIFICATEUR NOTICE D'UTILISATION 11 EL ΑΦΥΓΡΑΝΤΉΡΑΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 IT DEUMIDIFICATORE ISTRUZIONI PER L USO 31 PT DESUMIDIFICADOR MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

EC2800AOW... EN CHEST FREEZER USER MANUAL 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 41

EC2800AOW... EN CHEST FREEZER USER MANUAL 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 41 EC2800AOW...... EN CHEST FREEZER USER MANUAL 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 20 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 41 2 www.electrolux.com CONTENTS SAFETY INFORMATION.........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Instruction manual TUMBLE DRYER. Contents IDCE H G45 B

Instruction manual TUMBLE DRYER. Contents IDCE H G45 B Instruction manual TUMBLE DRYER EN English,1 FR Français,49 ES Español,17 GR Ελληνικά,65 PT Português,33 GR Contents Important information, 2-3 Installation, 4 Where to install the tumble dryer Ventilation

Διαβάστε περισσότερα

BIZZI & TEDESCHI ISTRUZIONI D IMPIEGO PER ELETTROPOMPE SOMMERSE PALMA DA 4 SERIE SX CON MOTORI DA 4 SERIE PL4

BIZZI & TEDESCHI ISTRUZIONI D IMPIEGO PER ELETTROPOMPE SOMMERSE PALMA DA 4 SERIE SX CON MOTORI DA 4 SERIE PL4 BIZZI & TEDESCHI IT 100% made in Italy ISTRUZIONI D IMPIEGO PER ELETTROPOMPE SOMMERSE PALMA DA 4 SERIE SX CON MOTORI DA 4 SERIE PL4 EN MANUAL OF USE FOR 4 PALMA SUBMERSIBLE PUMPS SX SERIES, COUPLED WITH

Διαβάστε περισσότερα