User manual Bedienungsanleitung Mode d'emploi Manual de usuario Manual de instruções Istruzioni per l'uso Gebruikershandleiding Οδηγίες χρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "User manual Bedienungsanleitung Mode d'emploi Manual de usuario Manual de instruções Istruzioni per l'uso Gebruikershandleiding Οδηγίες χρήσεις"

Transcript

1 EN User manual Bedienungsanleitung Mode d'emploi Manual de usuario Manual de instruções Istruzioni per l'uso Gebruikershandleiding Οδηγίες χρήσεις

2 EN Overview Übersicht Vue d ensemble Vista general Vista geral Vista d insieme Beschrijving Περιγραφή EN Product range Produktübersicht Gamme de produits Gama de producto Gama de Produtos Gamma di prodotti Productassortiment Συλλογή προϊόντων EN First use Erste Inbetriebnahme Première mise en service Primera puesta en funcionamiento Primeira utilização Primo utilizzo Eerste gebruik Πρώτη χρήση 7 EN Preparing a beverage Getränkezubereitung Préparation d une boisson Preparación de una bebida Preparação de bebidas Preparazione delle bevande Bereiding van de dranken Προετοιμασία ροφήματος 9- EN Automatic beverage preparation with timer Automatische Getränkezubereitung mit Timer Prép. autom. d une boisson avec minuterie Prep. autom. de bebida con temporizador Prep. autom. de bebida com temporizador Prep. autom. di una bevanda con timer Automatische koffiebereiding met timer Αυτόματη παρασκευή ροφήματος με χρονοδιακόπτη EN Recipes customization Rezepte anpassen Personnalisation de recettes Personalización de las recetas Personalização de receitas Personalizzazione delle ricette Aanpassen recepten Προσαρμογή συνταγών + Aggiunta EN Adding new products Neue Produkte hinzufügen Ajout de nouveaux produits Añadir de nuevos productos Adicionar novos produtos di nuovi prodotti Nieuwe koffievariaties toevoegen Προσθήκη νέων προϊόντων 6

3 EN EN EN EN EN EN Cleaning Reinigung Nettoyage Limpieza Limpeza Descaling every - months Entkalkung alle - Monate Détartrage tous les - mois Descalcificación cada - meses Descalcificação a cada - meses Settings Einstellungen Paramètres Ajustes Configurações Troubleshooting Störungsbehebung Dépannage Resolución de problemas Resolução de problemas Error messages Fehlermeldungen Messages d erreur Mensajes de error Mensagens de erro Safety precautions Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Indicaciones de seguridad Recomendações de segurança Pulizia Reinigen Καθαρισμός Decalcificazione ogni - mesi Om de - maanden ontkalken Αφαίρεση αλάτων κάθε - μήνες Impostazioni Instellingen Ρυθμίσεις Guasti Storingen oplossen Αντιμετώπιση προβλημάτων Messaggi di errore Foutmeldingen Μηνύματα σφάλματος Indicazioni di sicurezza Veiligheidsmaatregelen Οδηγίες ασφαλείας

4 EN Overview Übersicht Vue d ensemble Vista general Vista geral Vista d insieme Beschrijving Περιγραφή OFF ON PRSO MY PRSO AROMA C BACK BUTTON ZURÜCK TASTE BOUTON RETOUR BOTON ATRÁS TECLA VOLTAR TASTO INDIETRO TERUGTOETS ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ENTER BUTTON ENTER TASTE BOUTON ENTRÉE BOTÓN ENTER TECLA VALIDAÇÃO TASTO DI INVIO ENTER TOETS ΚΟΥΜΠΙ ENTER SELECTION WHEEL AUSWAHL-RAD ROULETTE SÉLECTION RUEDA SELECCIÓN RODA SELECÇÃO ROTELLA DI SELEZIONE SELECTIEWIELTJE ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ DISPLAY SCREEN DISPLAY AFFICHAGE PANTALLA ECRÃ SCHERMO DISPLAY ΟΘΟΝΗ EN,,,,,,, 0 V, 0 Hz max./máx./maks. 00 W UNCLOGGING NEEDLE REINIGUNGS-NAL AIGUILLE À DÉCOLMATER AGUJA PARA DBLOQUEAR AGULHA LIMPEZA SPILLO PER PURGO ONTSTOPPINGSACCSOIRE ΒΕΛΟΝΑ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ max./máx./maks. bar/baria. l kg C - C F - F C A B A =. cm B =. cm C =.8 cm

5 EN Product range Produktübersicht Gamme de produits Gama de productos Gama de Produtos Gamma di prodotti Productassortiment Συλλογή προϊόντων Hot Beverage Heissgetränk Boisson chaude Bevanda calda Bebida caliente Bebida quente Warme drank Ζεστό ρόφημα PRSO Espresso Intenso 0 ml Espresso 60 ml CAFFÈ LUNGO Caffè Lungo 0 ml CAPPUCCINO 00 ml + = 0 ml Cappuccino 0 ml

6 CHOCOCINO 00 ml + = 0 ml Chococino 0 ml LATTE MACCHIATO 70 ml + = 0 ml Latte Macchiato 0 ml AROMA / CAFFÈ CREMA AN Aroma 00 ml Caffè Crema Grande 00 ml Cold Beverage Kaltgetränk Boisson froide Bevanda fredda Bebida fría Bebida fria Koude drank Κρύο ρόφημα CAPPUCCINO ICE + = ml 0 ml Cappuccino Ice 0 ml 6

7 EN First use Erste Inbetriebnahme Première mise en service Primera puesta en funcionamiento Primeira utilização Primo utilizzo Voor het eerste gebruik Πρώτη χρήση ON COUNTRY LAND PAYS PAIS PAÍS PAE LAND ΧΩΡΑ COUNTRY GERMANY ANCE ENGLAND LANGUAGE GERMAN ENCH ENGLISH LANGUAGE SPRACHE LANGUE IDIOMA LÍNGUA LINGUA TAAL ΓΛΩΣΣΑ TIME 00 + WATER? TIME UHRZE HEURE HORA HORA ORA TIJD ΩΡΑ PRSO CAFFE LUNGO AROMA WATER? WASSER? RERVOIR REMPLI? AGUA? ÁGUA? HAI MSO L ACQUA? WATER? ΝΕΡΟ; 7

8 EN Rinsing procedure before first preparation of a beverage Spülvorgang vor der Zubereitung des ersten Getränks Faire une procédure de rinçage avant toute préparation d une boisson Procedimiento de aclarado antes de la primera bebida Procedimento de riscado antes da primeira preparação de bebida Procedura di risciacqua prima della prima preparazione di una bevanda Spoelprocedure voor het eerste gebruik Διαδικασία ξεπλύματος πριν από την πρώτη παρασκευή ροφήματος OIONEN OPCION OPÇÕ OPZIONI OI ΕΠΙΛΟΓΕΣ MANUAL MO RINSE 6 6 RINSE / RINSING SPÜLEN / SPÜLT RINSER / RINÇAGE LIMPIAR / LIMPIANDO ENXAGUAMENTO RISCIACQUO SPOELEN ΞΕΠΛΥΜΑ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ RINSING L/ fl oz 6 RINSING RINSING L 8 L/ fl oz 6 6 D î dęĕą½õċ½õ ĕîąý ģą ĕēĕę½ð ċ HîĦÇĭÝĄ dõ ĕēĕðdçĕį½ ĄºÝÇ Õ D î Ę ĄĕÇ ċĕîąý ģą ċĕ ĕą½õ d ĕēĕ ݽċĕ D î Ę½Ąĕ ÇĕîĄÝ ½Ð½ ÕĘÝĕ ĕd ÇdĄd Ýĕēĕĭ ċ ĕ D î½ędĕýĕîąý ½Ð ÕĘÝĕ ĕçdĭd ÐĕîÝĄĕēĕĭ Ĵ ċ D½î Ę Ą ĕċ ½ĕĭÝÇĘ ĕçdĕîąý ģądĕ ½ĕÇdĭd ½Ý! ĄºddÇĕ ĕċîý ÇîĄÝ ģą ĕēĕðddç Επαναλάβετε τη διαδικασία ξεπλύματος 6 φορές!

9 EN Preparing a beverage Getränkezubereitung Préparation d une boisson Preparación de una bebida Preparação de bebidas Preparazione delle bevande Bereiding van de dranken Προετοιμασία ροφήματος PRSO CAFFE LUNGO AROMA A LTLE MORE? MEMORIZE? A LTLE MORE? NOCH MEHR? ENCORE+? UN POCO MÁS? MAIS? ANCORA? MEER WATER? ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΑ? MOCHA MANUAL MO MANUAL MO PRSO CAFFE LUNGO AROMA MEMORIZE? MEMORIZE...Y/NO SPEICHERN...JA/NEIN MEMORISER...OUI/NON MEMORIZAR?...SI/NO MEMORIZAR...SIM/NÃO SALVARE...SÌ/NO OPSLAAN...JA/NEE ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ..ΝΑΙ/ΟΧΙ STOP ANY PREPARATION CAN BE STOPPED EARLIER BY PRSING ANY BUTTON. JE ZUBEREUNG KANN DURCH DRÜCKEN EINER BELIEBIGEN TASTE VORZEIG BEENT WERN. TOUT L PRÉPARATIONS PEUVENT ÊTRE ARRÊTÉ AVANT, EN APPUYANT SUR L UN OU L AUTRE D BOUTONS. CUALQUIER PREPARACIÓN PUE TENERSE ANT PULSANDO CUALQUIER BOTÓN. PO INTERROMPER A EXTRACÇÃO QUALQUER BEBIDA, PREMINDO QUALQUER TECLA. OGNI PREPARAZIONE PUÒ SERE INTERROTTA PRI- MA, PREMENDO QUALSIASI PULSANTE. DRUK OP EEN WILLEKEURIGE KNOP OM BEREI- DING EERR TE STOPPEN. ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΥΜΠΙ. MANUAL MO MANUELL MO MANUEL MODO MANUAL MODO MANUAL MANUALE HANDMATIG ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 9

10 EN AUTOMATIC AUTOMATIC MO: Preparing a beverage with capsule ZUBEREUNG AUTOMATISCH: Getränkezubereitung mit Kapsel MO AUTOMATIQUE: Pour préparer les boissons à capsule. MODO AUTOMÁTICO: Preparando una bebida de cápsula MODO AUTOMÁTICO: Preparação de uma bebida com cápsula MODALA AUTOMATICA: Preparazione di un bevanda con capsula AUTOMATISCH: bereidingen met capsule Αυτόματη λειτουργία: Προετοιμάζοντας ένα ρόφημα με μια κάψουλα AUTOMATIC AUTOMATISCH AUTOMATIQUE AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO AUTOMATICA AUTOMATISCH Αυτόματο ON S WAY... PRSO CAFFE LUNGO ON S WAY... WARTEN... PATIENTEZ... PREPARANDO... A PREPARAR... ATTENRE... WACHTEN... ΤΟ ΡΟΦΗΜΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ A LTLE MORE? AROMA NAME ON S WAY... Y MEMORIZE? STOP ENJOY... ~ sec MY CAFFE LUNGO NO * * See page / Vedere pagina / Zie pagina / Διαβάστε στην σελ. See page / Siehe Seite / Voir page / Ver página / Ver página / 0 A LTLE MORE? NOCH MEHR? ENCORE+? UN POCO MÁS? MAIS? ANCORA? MEER WATER? ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΑ? ENJOY... GENISEN... SAVOUREZ... DISUTA! SABOREIE... GUSTA... GENIETEN... ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ MEMORIZE...Y/NO SPEICHERN...JA/NEIN MEMORISER...OUI/NON MEMORIZAR?...SI/NO MEMORIZAR...SIM/NÃO SALVARE...SÌ/NO OPSLAAN...JA/NEE ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ..ΝΑΙ/ΟΧΙ

11 EN AUTOMATIC AUTOMATIC MO: Preparing a beverage with capsules ZUBEREUNG AUTOMATISCH: Getränkezubereitung mit Kapseln MO AUTOMATIQUE: Pour préparer les boissons à capsules. MODO AUTOMÁTICO: Preparando una bebida de cápsula MODO AUTOMÁTICO: Preparação de uma bebida com cápsulas MODALA AUTOMATICA: Preparazione di un bevanda con capsule AUTOMATISCH: bereidingen met capsules Αυτόματη λειτουργία: Προετοιμασία ενός ροφήματος με κάψουλες LATTE MACCHIATO PRSO LATTE MACCHIATO AROMA ON S WAY... HEATING UP ON S WAY... LATTE MACCHIATO A LTLE MORE? ~ sec A LTLE MORE? ON S WAY...

12 NAME ON S WAY... Y MEMORIZE? * CUSTOM CUP ZUBEREUNG INDIV. PERSONNALISER TASSE MI TAZA BEBIDA PERSONALIZADA MODALA PERSONALIZZATA JE EIGEN KOFFIEVARIATIE ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STOP ENJOY... ~ sec MY LATTE MACCHIATO ~ sec 6 NO HEATING UP AUFHEIZEN PRECHAUFFE CALENTANDO A AQUECER RISCALDAMENTO OPWARMEN ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ * Memorize your own recipes Eigene Rezepte speichern Enregistrez vos recettes Memorizar sus propias recetas MEMORIZE? NO Memorize as suas receitas Memorizzazione delle proprie ricette Je eigen koffievariaties programmeren Αποθήκευση των δικών σας συνταγών στη μνήμη RECIPE NAME Y Y Z-A! RECIPE NAME SAVE A-Z MY LATTE MACCHIATO MY LATTE MACCHIATO 6 ON S WAY... WARTEN... PATIENTEZ... PREPARANDO... A PREPARAR... ATTENRE... WACHTEN... ΤΟ ΡΟΦΗΜΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ A DROP MORE? NOCH MEHR? ENCORE +? UN POCO MÁS? MAIS? ANCORA? MEER WATER? ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΑΚΟΜΑ? MEMORIZE...Y/NO SPEICHERN...JA/NEIN MEMORISER...OUI/NON MEMORIZAR?...SI/NO MEMORIZAR...SIM/NÃO SALVARE...SÌ/NO OPSLAAN...JA/NEE ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ..ΝΑΙ/ΟΧΙ ENJOY... GENISEN... SAVOUREZ... DISUTA! SABOREIE... GUSTA... GENIETEN... ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ

13 MANUAL MO Preparing a beverage in MANUAL MO Getränkezubereitung im Modus MANUELL Préparation d une boisson en MO MANUEL Preparación de una bebida en MODO MANUAL Preparar uma bebida no MODO MANUAL Preparazione di una bevanda nella modalità MANUALE HANDMATIG koffie bereiden Παρασκευή ροφήματος με ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MANUAL MO MANUELL MO MANUEL MODO MANUAL MODO MANUAL MANUALE HANDMATIG ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MANUAL MO MOCHA MANUAL MO HEATING UP AUFHEIZEN PRECHAUFFE CALENTANDO A AQUECER RISCALDAMENTO OPWARMEN ΠΡΟΘΕΡΜΑΣΝΗ MANUAL MO HEATING UP STOP ~ sec TO STOP: PUSH BACK OR ENTER BUTTON ZUM STOPPEN: ZURÜCK TASTE OR ENTER TASTE DRÜCKEN ARRÊTER: APPUYER SUR L TOUCH OU RETOUR PARA PARAR: PULSE ATRÁS O EL BOTÓN ENTER PARA PARAR: BOTÃO VOLTAR OU VALIDAR STOP: PREMERE INDIETRO O IL TASTO STOPPEN: DRUK OP TERUGTOETS OF OP TOETS ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΣΤΟΡΦΗΣ Η ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

14 Automatic beverage preparation with timer Automatische Getränkezubereitung mit Timer Préparation automatique d une boisson avec minuterie Preparación automática de bebida con temporizador Preparação automática de uma bebida com temporizador Preparazione automatica di una bevanda con temporizzatore Automatische koffiebereiding met timer Αυτόματη παρασκευή ροφήματος με χρονοδιακόπτη MANUAL MO COFFEE TIMER Έχετε ρυθμίσει την ώρα? Y NO TIME PLEASE SET ACTUAL TIME FIRST TIME 00 / TIMER OIONEN / TIMER / MINUTEUR OPCION / HORARIO OPÇÕ/TEMPORIZADOR OPZIONI / TIMER OI / TIMER ΕΠΙΛΟΓΕΣ/ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ COFFEE TIMER OY SINGLE CAPSULE PRODUCTS COFFEE TIMER 8:00 INSERT CUP + COFFEE TIMER CAFFE LUNGO PRSO INSERT CAPSULE ALL SET CAFFE LUNGO 8:00 7:6 OY SINGLE CAPSULE PRODUCTS NUR EIN-KAPSEL PRODUKTE UNIQUEMENT BOIS- SONS CAPSULE SÓLO RECETAS CÁPSULA SÓ BEBIDAS COM UMA CÁPSULA SOLO BEVAN CON UNA CAPSULA BEREIDINGEN MET CAPSULE ΡΟΦΗΜΑ ΜΕ ΚΑΨΟΥΛΑ INSERT CAPSULE/CUP KAPSEL / TASSE INSÉRER CAPSULE / TASSE PON CÁPSULA/LA TAZA INSERIR CÁPSULA/ CHÁVENA INSERIRE CAPS./TAZZA PLAATS CAPSULE./KOPJE ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΨΟΥΛΑ/ΦΛΥΤΖΑΝΙ ALL SET PROAMMIERT PROAMMÉ PROAMADA PROAMADO PRONTO KLAAR ΕΤΟΙΜΟ

15 Recipes customization Rezepte anpassen Personnalisation de recettes Personalización de las recetas Personalização de receitas Personalizzazione delle ricette Koffievariatie aanpassen aan persoonlijke voorkeur Προσαρμογή συνταγών MANUAL MO SAVE LAST PREPARATION RECIPE NAME MY LATTE MACCHIATO SAVE LETE RECIPE LETE? MY LATTE MACCHIATO NO A-Z Z-A Y! PRSO MY LATTE MACCHIATO AROMA! LETE? LÖSCHEN? SUPPRIMER? BORRAR? APAGAR? CANCELLA? VERWIJR? ΔΙΑΓΡΑΦΗ OIONEN OPCION OPÇÕ OPZIONI OI ΕΠΙΛΟΓΕΣ SAVE LAST PREPARATION ZUBEREUNG SPEICHERN ENRG RNIERE TASSE GUARDAR PREPARACIÓN GUARDAR ÚLTIMA PREPARAÇÃO SALVA ULTIMA PREPARAZIONE BEWAAR LAATSTE RECE ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ LETE RECIPE (OY CUSTOMER S RECIP) REZE LÖSCHEN (NUR EIGENE REZEE) SUPPRIMER LA RECETTE (UNIQUEMENT L RE- CETT D CLIENTS) BORRAR RECETAS (SÓLO RECETAS PERSONALIZADAS) APAGAR RECEA (APENAS RECEAS PSOAIS) CANCELLA BEVANDA (SOLO PERSONALIZZA- ZIONI L CLIENTE) VERWIJR RECE (ALLEEN EIGEN RECEEN) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕ- ΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ)

16 + Adding new products Neue Produkte hinzufügen Ajout de nouveaux produits Añadir nuevos productos Adicionar novos produtos Aggiunta di nuovi prodotti Nieuwe koffievariaties toevoegen Προσθήκη νέων προϊόντων ADD NEW NAME NEW PRODUCT [SPACE] A-Z NAME NEW PRODUCT Z-A ADD NEW / NAME HINFZUFÜGEN / NAME AJOUTER NV. PR. / NOM AÑADIR NUEVA/NOMBRE ADICION. PDTO/NOME AGGI. NUOVO / NOME NIEUWE KOFFIEVARIATIE ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ/ ΟΝΟΜΑ CO W Z 9 CO BA0 W Z 9 A B A-Z 0-9 Z-A 9-0 CO CO CO CÓDIGO CÓDIGO CODICE CO ΚΩΔΙΚΟΣ CO! ABCF 6

17 Cleaning Reinigung Nettoyage Limpieza Limpeza Pulizia Reinigen Καθαρισμός OIONEN OPCION OPÇÕ OPZIONI OI ΕΠΙΛΟΓΕΣ MANUAL MO RINSE / RINSING SPÜLEN / SPÜLT RINSER / RINÇAGE LIMPIAR / LIMPIANDO ENXAGUAR / ENXAGUAMENTO RISCIACQUO SPOELEN ΞΕΠΛΥΜΑ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ RINSING RINSE L/ fl oz RINSING RINSING L/ fl oz 7

18 Descaling every - months Entkalkung alle - Monate Détartrage tous les - mois Descalcificación cada - meses Descalcificação a cada - meses Decalcificazione ogni - mesi Om de - maanden ontkalken Αφαίρεση αλάτων κάθε - μήνες OIONEN OPCION OPÇÕ OPZIONI OI ΕΠΙΛΟΓΕΣ 7 *"#$ 8 0 MANUAL MO DCALE 6 9 DCALE ENTKALKEN TARTRER DCALCIFICAR DCALCIF. CALCIFICA ONTKALKEN ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ! # DCALING DCALING 0.L/7. fl oz 0. L DCALING DCALING 0.L/7. fl oz DCALING 8 START?

19 RINSING DCALING DCALING ENTKALKT EN COURS ACLARANDO A DCALCIF. CALCIFICA ONTKALKEN ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ : 9 RINSING SPÜLT RINÇAGE ACLARANDO ENXAGUAMENTO RISCIACQUO SPOELEN ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ RINSING RINSING L L/ fl oz L / fl oz RINSING RINSING DONE! DONE! FERTIG! TERMINÉ! LISTO! CONCLUÍDO! FINO! KLAAR! ΕΓΙΝΕ No vinegar Kein Essig Pas de vinaigre Niente aceto Sin vinagre Vinagre não Geen azijn Χωρίς ξύδι 9

20 Settings Einstellungen Paramètres Ajustes Configurações Impostazioni Instellingen Ρυθμίσεις MANUAL MO SETTINGS SETTINGS STANDBY ON/OFF TIMER COLORS SCHEDULE MACHINE OFF SETTINGS TIMER ECO MO CLOCK Έχετε ρυθμίσει την ώρα? + Y NO SCHEDULE ON/OFF TIMER? :00 8:00 ECO MO MIN 0 MIN TIME PLEASE SET ACTUAL TIME FIRST TIME 00 Y SCHEDULE MACHINE ON :6 OIONEN OPCION OPÇÕ OPZIONI OI ΕΠΙΛΟΓΕΣ SETTINGS EINSTELLUNG REGLAG AJUST CONFIGURAÇÕ SETTINGS INSTELLINGEN ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ON/OFF TIMER TIMER EIN/AUS PROAMMER ON/OFF MODO STAND BY ON/OFF TEMPORIZADOR ON/OFF TIMER AAN/U TIMER ON/OFF ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ SCHEDULE M. ON/OFF PROAMMAUTOMATIK EIN/AUS PR. M./HEURE ARRET HORARIO MÁQ. ON/OFF HORA MÁQ. ON/OFF PR. ACCENS./SPEGN. PROAM. TIJD AAN/U ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ECO MO ENERGIPARMODUS MO ECO MODO ECOLOG MODO ECO ECO MO ECO MODUS (ENERGIE- BPARING) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 0

21 SETTINGS STANDBY CLOCK COLORS CLOCK CLOCK VISIBLE CLOCK NOT VISIBLE 8:00 Έχετε ρυθμίσει την ώρα? Y NO TIME 00 CLOCK UHR HORLOGE RELOJ RELÓGIO ORA KL ΡΟΛΟΪ SETTINGS CLOCK COLORS BRIGHTNS COLOURS SAND SKY STONE ON S WAY... ON S WAY... ON S WAY... ON S WAY... CLOCK VISIBLE? UHR ANZEIGEN? HORLOGE VISIBLE? RELOJ VISIBLE? RELÓGIO VISÍVEL? OROLOGIO VISIBILE? KL ZICHTBAAR? ΟΡΑΤΟ ΡΟΛΟΪ? SETTINGS COLORS BRIGHTNS LANGUAGE SETTINGS BRIGHTNS LANGUAGE COUNTRY BRIGHTNS 0% 0% LANGUAGE GERMAN ENCH ENGLISH + COLORS FARBEN COULEURS COLOR COR COLORI KLEUREN ΧΡΩΜΑΤΑ BRIGHTNS HELLIGKE LUMINOSE BRILLO BRILHO LUMINOSÀ HELRHEID ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ LANGUAGE SPRACHE LANGUE IDIOMA LÍNGUA LINGUA TAAL ΓΛΩΣΣΑ SETTINGS LANGUAGE COUNTRY TIME 6 COUNTRY GERMANY ANCE ENGLAND 6 6 COUNTRY LAND PAYS PAIS PAÍS PAE LAND ΧΩΡΑ

22 TIME SETTINGS COUNTRY TIME FACTORY SETTINGS NO Y RET TO FACTORY FAULT? ÇÇĕÐÝ ½ dę½ýõċĕį½ççĕu ĕçýċę ÇÇ ĕ Õ ĄģÕ Õĕ º Õĕĭ ĄÇÝĄ Õ MÝģĘ ċĕç ċĕðý ½ dę½ýõċĕċ ĄÝÕĘĕî Ą ģ ċĕ H ĕuýąądąeõĕęý dċĕçdĕðý ½ d ½ÝÕ ċ MÝ dċĕdċĕðý ½ d í ċĕċ ĄtÝĕî Ą ½ dċ MģĘĘ ĕç ĕðý ½ º ĕċdądõõýĕî Ąċ ÇÇ ĕį½äĵ½ ½Õ Õĕ ddõĕĭ ĄÇÝĄ Õ Όλες οι τροποποιήσεις θα διαγραφούν! If no liquid comes out... Se não sair líquido... Wenn keine Flüssigkeit herausfliesst... S il n y a pas de sortie de liquide Si no sale líquido Se nessun liquido fuoriesce 0 sec + STOP 00 SETTINGS TIME FACTORY FAULT BACK MÝĕHM8B ĕîģċºĕ +ĕuģęęýõô `ģðĕhm8bb ĕ`qdt +ĕmdċę ĕ ĄĦ Å Õô DD M D ĕdîîģi ĄĕċģĄĕĄ ĘÝģĄô B D ĕ M D ĕdîą ĘdĄĕuÝĘÞÕĕýdĘĄeċþĕÝĕ uýęþõĕý ÕĘ Ąþôĕ B Ąĕ ĄÐdĄ ĕîą Ð Ą ĕ½çĕędċęýĕ½õ ½ ĘĄÝĕÝĕ½Çĕ ĘdċĘÝĕ ½ĕ½Õĭ½Ýô HM8B ĕîą Ð Ą ĕ½õ ½ ĘĄÝĕÝĕ½ÇĕĘdċĘĕ8+ô HM8BB ĕ ĄģÅĕÝîĕM DQ M8 MH Για να σταματήσει, πατήστε το κουμπί επιστροφής. Als er niets uit het apparaat komt... Εάν δεν εκρέει υγρό [dę Ąĕ½ÕĕĮdĘ ĄĕĘdÕÅú [dċċ Ąĕ½ÐĕMdÕÅú Hģ ċdðð ÕĘĕ Ā dģĕ dõċĕç ĕą ċ ĄĭݽĄú û!diĕd ģdĕ Õĕ Çĕ îþċ½ęýú ģdĕõýĕą ċ ĄĭdĘÞĄ½Ýú ùģdĕõ Çĕċ ĄudĘݽÝú [dę Ąĕ½ÕĕĮdĘ ĄĄ ċ ĄĭݽĄú ĕέχετε γεμίσει το δοχείο νερού?!½ ºĕîĄ ċċģą!ýº Ąĕ Ąģ Å!dģĘ ĕîą ċċ½ýõ ÇĘdĕîĄ ċċ½ýõ ÇĘdĕîĄ ċ½þõ ÇĘdĕîĄ ċċtý!ý ĕ ĄģÅ Υψηλή πίεση Y NO 0 min TIME UHRZE HEURE HORA HORA ORA TIJD ΩΡΑ RET TO FACTORY FAULT? ZURÜCK ZU STANDARD EINSTELLUNG? REINIALISER PAR FAUT? CONFIRMA BORRAR? VOLTAR ÀS CONFIGURAÇÕ ORIGINAIS RIPRISTINA MODALÀ INIZIALI? RET NAAR STANDAARD INSTELLING? ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

23 Troubleshooting Störungsbehebung Dépannage Resolución de problemas Resolução de problemas Guasti Storingen oplossen Αντιμετώπιση προβλημάτων 7 *"#$ OFF ! # ON 0 min 7 *"#$ 7 *"#$ ! # 6 9! # 8

24 Error Messages Fehlermeldungen Messages d erreur Mensajes de error Mensagens de erro Messaggi di errore Foutmeldingen Μηνύματα σφάλματος NO WATER WASSER NACHFÜLLEN REMPLIR RERVOIR FALTA AGUA SEM ÁGUA SERBATOIO VUOTO NIET GENOEG WATER ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ NO WATER REMOVE CAPSULE KAPSEL ENTFERNEN EEVER LA CAPSULE EXTRAE LA CÁPSULA RETIRAR CÁPSULA RIMUOVI LA CAPSULA VERWIJR CAPSULE ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ REMOVE CAPSULE UNCLOG REINIGEN NETTOYER DBLOQUEAR NTUPIR USA L AGO ONTSTOP ΑΝΟΙΓΜΑ UNCLOG

25 TIME TO DCALE TIME TO DCALE BTE ENTKALKEN TARTRER MAINTEN. DCALCIFICAR DCALCIFICAR CALCIFICA ORA! TIJD OM TE ONTKALKEN ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ MEMORY FULL SPEICHER VOLL MÉMOIRE PLEINE MEMORIA LLENA MEMÓRIA CHEIA MEMORIA PIENA GEHEUGEN VOL ΓΕΜΑΤΗ ΜΝΗΜΗ MEMORY FULL 0/0 LETE RECIPE 6 6 LETE RECIPE REZE LÖSCHEN SUPPRIMER LA RECETTE BORRAR RECETA APAGAR RECEA CANCELLA BEVANDA VERWIJR RECE ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ 7 ERROR FEHLER ERREUR ERROR ERRO ERRORE STORING ΠΡΟΒΛΗΜΑ ERROR OFF ON 0 min 6 * 0 # 7 8 HOTLINE: XX * 0 # HOTLINE HOTLINE SUPPORT TECHNIQUE TELF. AYUDA LINHA APOIO SERVIZIO CONSUMATORI CONSUMENTENSERVICE ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

26 Safety precautions This appliance may become a safety hazard if these instructions and safety precautions are ignored. Keep this instruction manual. In case of an emergency remove plug from power socket immediately. This appliance is a beverage preparation machine. In case of any inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply. Use only NCAFÉ DOLCE GUSTO capsules. If away for prolonged periods, on holiday, etc. the appliance must be emptied, cleaned and unplugged. Rinse before reuse. Operate the rinse cycle before re-using your appliance. Make sure the water tank cap is correctly placed on the water tank at all times except when refilling. This appliance is intended to be used in household only. It is not intended to be used in following applications, and the guarantee will not apply for: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments; Mains voltage must be the same as the details on the rating plate. Connect the appliance to power sockets with an earth connection. The use of incorrect connection voids guarantee. Do not place power cord close to heat, sharp edges, etc. Do not allow mains cord to dangle (risk of tripping up). Never touch cord with wet hands. Do not unplug by pulling the cord. In case of visible damage to the appliance, power cord or power plug, do not use the appliance. Call the NCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline to arrange a repair or replacement. Do not place the appliance on a hot surface (e.g. heating plate) and never use it close to an open flame. Do not use the machine if it is not operating perfectly or if there is evidence of damage. In such cases contact the NCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline for assistance. For health reasons, always fill the water tank with fresh tap water. Always close extraction head with capsule holder, and never open during operation. The appliance will not work if no capsule holder is inserted. Do not pull up lever 6 before ON/OFF switch stops blinking. Do not put fingers under outlet during beverage preparation. To avoid injury, do not touch the needle of the head. All beverages should be consumed shortly after their preparation. When using the coffee timer function, make sure the appliance is out of reach of children or persons who suffer from mental or physical impairment as spillage of hot beverage may casue serious injury. Do not use appliance without drip tray and drip grid, except when a very tall mug is used. Do not use appliance for hot water preparation. Do not overfill water tank. Keep appliance and all of its accessories out of reach of children. Never carry the machine by the extraction head. Do not use the coffee timer function if the machine is installed in reach of children, domestic pets or in any case where the unattended hot beverage may represent a potential safety hazard. Do not dismantle appliance and do not put anything into openings. Any operation, cleaning and care other than normal use must be undertaken by aftersales service centres approved by N- CAFÉ DOLCE GUSTO Hotline. In case of intensive use without allowing sufficient cooling time, the appliance will stop functioning temporarily with the red indicator light blinking. This is to protect your appliance from overheating. Switch the appliance off for 0 minutes to let it cool down. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Persons who have a limited or no understanding in the operation and use of this appliance must first read and fully understand the contents of this user manual, and where appropriate seek additional guidance on its operation and use from the person responsible for their safety. The capsule holder is equipped with two permanent magnets. Avoid placing capsule holder near appliances and objects that can be damaged by magnetism, e.g. credit cards, diskettes and other data devices, video tapes, television and computer monitors with picture tubes, mechanical clocks, hearing aids and loud speakers. Patients with pacemakers or defibrillators: Do not hold capsule holder directly over pacemaker or defibrillator. Before cleaning/care unplug the appliance and let it cool down. Empty and clean drip tray and capsule bin daily. Never clean wet or immerse plug, cord or appliance in any fluid. Never clean the appliance with running water, do not hose it down and do not dip it into water. Never use detergents to clean the appliance. Clean the appliance only using soft sponges/ brushes. The water tank must be cleaned with a baby bottle brush. After descaling rinse the water tank and clean the machine to avoid any residual descaling agent. After use of the appliance always remove the capsule and clean the head according to cleaning procedure. Users allergic to dairy products: Rinse head according to cleaning procedure (see page 7). Dispose of used capsules along with general household refuse. This is a household appliance only-it is not intended to be used : - in staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - in farm houses; - by clients in hotels, motels, and other residential type environments; - in bed and breakfast type environments. Packaging is made of recyclable materials. Contact your local council/authority for further information on recycling. Environment protection first! Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a local civic waste collection point. This appliance is labelled in accordance with European Directive 00/96 EC concerning used electrical and electronic appliances equipment WEEE). The directive determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU. SWZERLAND OY The Advance Recycling Fee (ARF) will be charged in accordance with the official ARF tariff list FEA-S.EN.S. It is included in the recommended sales price (RSP incl. VAT/ARF). Please be aware that the appliance is still using electricity whilst in eco-mode (0. W/hour).

27 Sicherheitshinweise Bei Missachtung dieser Anleitung / der Sicherheitshinweise können Gefährdungen durch das Gerät entstehen. Die Betriebsanleitung bitte aufmerksam durchlesen und aufbewahren. Unser Unternehmen behält sich im Interesse des Verbrauchers das Recht vor, Änderungen der technischen Eigenschaften und Bestandteile vorzunehmen. Im Notfall sofort Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Dies ist ein Gerät zur Getränkezubereitung. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder Nichteinhaltung der Hinweise in dieser Betriebsanleitung, erlischt der Haftungs- und Garantieanspruch. Nur die vorgesehenen N- CAFÉ DOLCE GUSTO Kapseln verwenden. Bei längerer Abwesenheit, Ferien usw. das Gerät entleeren, reinigen und Netzstecker ziehen. Vor erneuter Inbetriebnahme reinigen! Sicherstellen, dass der Wassertank immer richtig mit dem Deckel verschlossen ist, außer wenn der Wassertank gefüllt wird. Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt verwendet zu werden. Bei einer Nutzung in ähnlichen Umgebungen, wie beispielweise - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen- in landwirtschaftlichen Anwesen - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen - in Frühstückspensionen erlischt die Herstellergarantie. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Das Gerät nur an geerdete, polige Steckdosen anschließen. Bei falschem Anschluss erlischt die Garantie. Das Netzkabel nicht durch heiße oder scharfkantige Teile beschädigen, herabhängen lassen (Stolpergefahr) oder mit nassen Händen berühren. Den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen. Bei Beschädigung das Gerät nicht mehr benutzen. Reparatur bzw. Ersatz des Netzkabels nur über die NCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline abwickeln, um Gefährdungen zu vermeiden. Das Gerät nicht auf eine heiße Fläche stellen (z.b. Herdplatte) und nicht in der Nähe von Hitzequellen/Feuer benutzen. Das Gerät nicht verwenden, wenn es nicht einwandfrei arbeitet oder Schäden aufweist. Wenden Sie sich in diesem Fall an die NCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline. Aus gesundheitlichen Gründen, den Wassertank nur mit frischem Trinkwasser füllen. Den Brühkopf immer mit dem Kapselhalter verschließen und nie während des Brühvorgangs öffnen. Das Gerät funktioniert nicht, wenn kein Kapselhalter eingesetzt ist. Den Hebel nicht nach oben schwenken, solange der EIN/AUS-Schalter blinkt. Während der Getränkezubereitung die Finger nicht unter den Auslauf halten. Die Düsennadel im Brühkopf nicht berühren, um Verletzungen zu vermeiden. Das Gerät bei der Zubereitung von Getränken nicht unbeaufsichtigt lassen. Das Gerät nicht ohne Abtropfschale und Abtropfgitter verwenden, außer wenn ein sehr großer Becher verwendet wird. Das Gerät nicht zur Heißwasserzubereitung verwenden. Den Wassertank nicht überfüllen. Das Gerät mit dem gesamten Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Gerät nie am Brühkopf anheben. Die Timerfunktion nicht benutzen, wenn das Gerät in Reichweite von Kindern oder Haustieren aufgestellt ist, oder das unbeaufsichtigte, heiße Getränk ein Sicherheitsrisiko darstellt. Das Gerät nie öffnen und keine Gegenstände in die Geräteöffnungen stecken. Abgesehen von der normalen Verwendung, Reinigung und Pflege, müssen alle anderen Tätigkeiten von einem, durch die NCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline autorisierten, Kundendienstcenter ausgeführt werden. Im Falle von intensiver Benützung mit ungenügender Abkühlzeit ist die Maschine kurzzeitig nicht mehr funktionsfähig und die Statusleuchte blinkt rot. Dies dient als Schutz vor Überhitzung. Maschine für 0 Minuten ausschalten, um sie abkühlen zu lassen. Das Gerät ist nicht zur Verwendung durch Kinder oder Personen bestimmt, welche eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten aufweisen bzw. fehlende Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit diesem Gerät haben. Solche Personen müssen von einer, für ihre Sicherheit verantwortlichen Aufsichtsperson zuerst instruiert oder während der Gerätebedienung beaufsichtigt werden. Der Kapselhalter enthält zwei Dauermagnete. Den Kapselhalter deshalb nicht in die Nähe von Geräten oder Gegenständen bringen, welche durch Magnetismus beschädigt werden können, z.b. Kreditkarten, Disketten und andere Datenträger, Videokassetten, Fernsehgeräte und Computermonitore mit Bildröhren, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher. Für Patienten mit Herzschrittmachern oder Defibrillatoren: Den Kapselhalter nicht direkt über Herzschrittmacher oder Defibrillator halten. Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen. Die Abtropfschale und den Abfallbehälter täglich ausleeren und reinigen. Gerät / Kabel / Netzstecker nicht nass reinigen und nicht in Flüssigkeiten tauchen. Das Gerät nicht unter fließendem Wasser reinigen und nicht ins Wasser tauchen. Das Gerät niemals mit Waschmitteln reinigen. Das Gerät nur mit einem weichen Schwamm oder einer weichen Bürste reinigen. Der Wassertank darf nur mit einer Bürste für Babyfläschchen gereinigt werden. Nach dem Entkalken den Wassertank ausspülen und Entkalker-Rückstände vom Gerät abwischen. Nach Gebrauch die Kapsel immer aus dem Kapselhalter entfernen und den Brühkopf reinigen. Für Milchallergiker: Brühkopf gemäß Reinigungsanleitung spülen (siehe Seite 7). Gebrauchte Kapseln mit dem Haushaltsabfall entsorgen. Die Verpackung ist wiederverwertbar. Fragen Sie die zuständige Abteilung in Ihrer Gemeinde nach weiteren Informationen zum Recycling. Umweltschutz hat Vorrang! Das Gerät enthält wertvolle Materialien, welche recycelt und wiederverwendet werden können. Entsorgen Sie das Gerät daher an einer öffentlichen Entsorgungsstelle in Ihrer Nähe. Das Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 00/96/EG (WEEE) für Elektro- und Elektronik-Altgeräte mit einer Kennzeichnung versehen. Diese Richtlinie regelt die Rückgabe und das Recycling von Altgeräten innerhalb der EU. NUR FÜR DIE SCHWEIZ Die vorgezogene Recyclinggebühr (vrg) wird gemäss offizieller vrg-tarifliste FEA-S.EN.S verrechnet und ist im unverbindlichen Verkaufspreis (UVP inkl. MWSt/vRG) enthalten. Bitte beachten Sie, dass das Gerät auch im Energiesparmodus Strom verbraucht (0, W/h). 7

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado RIVIERA Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch

Διαβάστε περισσότερα

LAND ROVER ACCESSORIES. Ο ΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Σύστηµα ιακοπής Λειτουργίας του "Εργάτη" Winch Cut-Out Kit. Windenabschaltung

LAND ROVER ACCESSORIES. Ο ΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Σύστηµα ιακοπής Λειτουργίας του Εργάτη Winch Cut-Out Kit. Windenabschaltung ACCSSORS WARNNG Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. f in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado Montagevoorschrift Instruções de montagem ProvEnce Rattan Style Table

Διαβάστε περισσότερα

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 90ΚΥΡΙΟΣΟΔΗΓΟΣ ΤοRazerNagaείναιτοαπόλυτοποντίκιγιαMassivelyMultiplayerOnlineGamingτοοποίομετατοπίζει τηνισορροπίαμεταξύτουπληκτρολογίουκαιτουποντικιούτοποθετώνταςένανπρωτόγνωροαριθμό εσωτερικώνεντολώντουπαιχνιδιούσεμιαθέση.έναπλέγμααντίχειραπολλαπλώνκουμπιώνμε

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : RCY-47 AC220-240V 50Hz - 2000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

achine a m * M * TSM SUCCESS MANUAL designed and copyright by

achine a m * M * TSM SUCCESS MANUAL designed and copyright by * * Ma machine EN INSTRuCTION MANuAL FR MODE D EMPLOI 4 DE BEDIENuNGSANLEITuNG IT ISTRuzIONI PER L uso 18 NL GEBRuIkSAANWIjzING GR ΕγχΕιριδιο οδηγιών 32 EN FR NESPRESSO, an exclusive system creating the

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi DE EN F Deckel Lid Couvercle GR Ein-/Ausschalter ON/OFF button Interrupteur Edelstahlbehälter Stainless steel container Réservoir en inox Basis Body Base Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock DK48 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Πληροφορίες για τη μαγνητική βάση φόρτισης...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Επιλογή προσάρτησης για το τηλέφωνό σας...4 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO MI000126 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ www. imetec.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9167 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ ΚΑΦΕ ELECTRIC COFFEE BOILER (ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ / FOR BREWING GREEK COFFEE) Μοντέλο / Model : CM4005 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9058 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

e in h c a m a M * *

e in h c a m a M * * * * M a m ac h i n e EN INSTRuCTION MANuAL FR MODE D EMPLOI 4 DE BEDIENuNGSANLEITuNG IT ISTRuzIONI PER L uso 18 NL GEBRuIkSAANWIjzING GR ΕγχΕιριδιο οδηγιών 32 EN FR NESPRESSO, an exclusive system creating

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO MI001068 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ www. imetec.com

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-7 EN... Pages 8-11 2 GR ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας Izzy. Οδηγίες Ασφαλείας Τα μέρη της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Fog Lamps. EINBAUANLEITUNG Nebelscheinwerfer. INSTRUCTION DE MONTAGE Projecteurs Antibrouillard

ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Fog Lamps. EINBAUANLEITUNG Nebelscheinwerfer. INSTRUCTION DE MONTAGE Projecteurs Antibrouillard ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt,

Διαβάστε περισσότερα

SMAKRIK PTESGR NL EM

SMAKRIK PTESGR NL EM SMAKRIK PT ES GR NL EM PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 38 NEDERLANDS 55 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Painel de controlo 6 Primeira utilização 7 Utilização diária

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 48 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,

Διαβάστε περισσότερα

GB F D E P GR ISTRUZIONI D USO INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

GB F D E P GR ISTRUZIONI D USO INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Galaxy I GB F D E P GR Sistema stirante con caldaia ISTRUZIONI D USO Steam ironing system with boiler INSTRUCTIONS FOR USE Système repassant à la vapeur avec réservoir INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION Bugeleisen

Διαβάστε περισσότερα

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 14 ΕΛΛΑΣ 24 NEDERLANDS 34

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 14 ΕΛΛΑΣ 24 NEDERLANDS 34 FÖLJANDE PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 14 ΕΛΛΑΣ 24 NEDERLANDS 34 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 7 Limpeza e manutenção 7 Informações de segurança

Διαβάστε περισσότερα

MÄSTERLIG PT ES GR NL

MÄSTERLIG PT ES GR NL MÄSTERLIG PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 NEDERLANDS 44 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Utilização diária 7 Sugestões e conselhos úteis 9 Manutenção

Διαβάστε περισσότερα

FR... p. 5. EN... p. 14. DE... p. 23 THE SUB. NL... p. 32. ES... p. 41 G A. PT... p. 50. IT... p. 59. EL... p. 68 H B. www.krups.com. www.krups.

FR... p. 5. EN... p. 14. DE... p. 23 THE SUB. NL... p. 32. ES... p. 41 G A. PT... p. 50. IT... p. 59. EL... p. 68 H B. www.krups.com. www.krups. KR_MACHINE A BIERE_THE SUB_NC00118632_NC00118632 26/06/13 09:42 PageC1 FR........ p. 5 EN........ p. 14 FR Q R DE........ p. 23 NL........ p. 32 ES........ p. 41 PT......... p. 50 THE SUB EN F G A IT.........

Διαβάστε περισσότερα

SCALDAPIEDI. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης. IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 ΕΛ σελίδα 13

SCALDAPIEDI. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης. IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 ΕΛ σελίδα 13 MI000125 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης SCALDAPIEDI SCALDAPIEDI Footwarmer CALIENTAPIÉS ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΠΟΔΙΩΝ IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 ΕΛ σελίδα 13

Διαβάστε περισσότερα

ÄVENTYRLIG PT ES GR NL

ÄVENTYRLIG PT ES GR NL ÄVENTYRLIG PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 NEDERLANDS 44 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Utilização diária 7 Sugestões e conselhos úteis 9 Manutenção

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

EN - FR 4-31 TR - GR 34-63

EN - FR 4-31 TR - GR 34-63 My Machine EN - FR 4-31 TR - GR 34-63 13 A B C 26 14 18 3 29 23 15 19 1 2 11 12 31 30 32 22 16 17 20 21 8 4 33 26 10 25 27 7 24 28 5 9 6 23 3 22 OVERVIEW/Vue d ensemble Overview of machine/ Vue d ensemble

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 1 2 3 4 5 6 7 CHARGE 8 9 10 2 1 11 2 12 13 1 14 15 16 1 2 17 18 19 2 20 21 22 1 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit

Διαβάστε περισσότερα

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Occasional Seats. EINBAUANLEITUNG Gelegentliche Sitze. INSTRUCTION DE MONTAGE Gelegentliche Sitze

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Occasional Seats. EINBAUANLEITUNG Gelegentliche Sitze. INSTRUCTION DE MONTAGE Gelegentliche Sitze CCESSORIES WRNING ccessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 NEDERLANDS 43

PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 NEDERLANDS 43 FOLKLIG PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 NEDERLANDS 43 PORTUGUÊS 4 Índice Informações relativas à segurança 4 Descrição do produto 5 Uso diário 6 Manutenção e limpeza 9 O que fazer se...

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER MODEL KF 5xxx D GR NL F GB. ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1

COFFEE MAKER MODEL KF 5xxx D GR NL F GB. ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1 COEE MAKER MOEL K 5xxx ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1 6/17/2011 2:58:08 PM Anleitung...3 10 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf

Διαβάστε περισσότερα

PT POTENTIELL ES GR NL

PT POTENTIELL ES GR NL POTENTIELL PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 15 ΕΛΛΑΣ 26 NEDERLANDS 37 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 7 Limpeza e manutenção 8 O que fazer se...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

IAN 114266 ELECTRIC COFFEE GRINDER SKME 150 B1 ELECTRIC COFFEE GRINDER ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE. Operating instructions

IAN 114266 ELECTRIC COFFEE GRINDER SKME 150 B1 ELECTRIC COFFEE GRINDER ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE. Operating instructions ELECTRIC COFFEE GRINDER ELECTRIC COFFEE GRINDER Operating instructions ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ Οδηүίες χρήσης ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE Bedienungsanleitung IAN 114266 Before reading, unfold the page containing

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ELECTRIC COFFEE MAKER Μοντέλο / Model : CM4229 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER KF5xxx D GR NL F GB

COFFEE MAKER KF5xxx D GR NL F GB COFFEE MAKER KF5xxx NL F GB Gebrauchsanweisung...3 12 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών...3 12 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ CORDLESS KETTLE Μοντέλο / Model : KE7411 AC230V 50Hz - 2200W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN Operation and Safety Notes ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEISSKLEBEPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 89961 Before reading,

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Χρήση των προσαρτήσεων...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

UNDERVERK PT ES GR NL

UNDERVERK PT ES GR NL UNDERVERK PT ES GR NL PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 15 ΕΛΛΑΣ 26 NEDERLANDS 37 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 7 Limpeza e manutenção 8 Informações de segurança

Διαβάστε περισσότερα

Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device. Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης

Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device. Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης GB GR BAT Lindenstraße 35 72074 Tübingen Deutschland 0453234

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH 6 DEUTSCH 15 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 25 ESPAÑOL 36 FRANÇAIS 45 ITALIANO 54 NEDERLANDS 63 PORTUGUÊS 73. Philips Sonicare AirFloss Ultra

ENGLISH 6 DEUTSCH 15 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 25 ESPAÑOL 36 FRANÇAIS 45 ITALIANO 54 NEDERLANDS 63 PORTUGUÊS 73. Philips Sonicare AirFloss Ultra AirFloss Ultra 1 ENGLISH 6 DEUTSCH 15 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 25 ESPAÑOL 36 FRANÇAIS 45 ITALIANO 54 NEDERLANDS 63 PORTUGUÊS 73 Philips Sonicare AirFloss Ultra 6 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase

Διαβάστε περισσότερα

Type G6401. istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης

Type G6401. istruzioni per l uso operating instructions instrucciones de uso mode d emploi Bedienungsanleitung manual de instruções οδηγίες χρήσης MI000812 pagina 1 IT Styler professionale Professional hair styler Styler profesional Styler professionnel Professioneller Styler Styler profissional Επαγγελματικό Styler istruzioni per l uso operating

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33 English... 2 Ελληνικά... 17 Deutsch... 33 V 1.28 Contents Introduction... 3 Intended Use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions... 5 Overview... 8 Getting started...

Διαβάστε περισσότερα

GB F D E P GR ISTRUZIONI D USO INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

GB F D E P GR ISTRUZIONI D USO INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Aspy I GB F D E P GR Aspirapolvere con super filtratura ISTRUZIONI D USO Vacuum cleaner with super filtering INSTRUCTIONS FOR USE Aspirateur avec Super filtrage INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION Staubsauger

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el Linea ROSH-el Linea SUAW-el ΝΕΟ Σωληνωτά µοτέρ µε ενσωµατωµένη ηλεκτρονική ανίχνευση εµποδίου NEW tubular motors with integrated electronic Προηγµένη τεχνολογία για ρολά (ROSH-el) και τέντες (SUAW-el)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

IONIC HAIRDRYER SHTR 2200 A1 IONIC HAIRDRYER ΣΕΣΟΥΑΡ ΙΟΝΤΩΝ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης IONEN-HAARTROCKNER. Bedienungsanleitung IAN 73368

IONIC HAIRDRYER SHTR 2200 A1 IONIC HAIRDRYER ΣΕΣΟΥΑΡ ΙΟΝΤΩΝ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης IONEN-HAARTROCKNER. Bedienungsanleitung IAN 73368 IONIC HAIRDRYER SHTR 2200 A1 IONIC HAIRDRYER Operating instructions ΣΕΣΟΥΑΡ ΙΟΝΤΩΝ Οδηүίες χρήσης IONEN-HAARTROCKNER Bedienungsanleitung IAN 73368 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Ασφαλείας Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, σιγουρευτείτε ότι έχει την ίδια τάση ρεύματος με του σπιτιού σας. Προσοχή: 1. Ποτέ μην καλύπτετε τη σχάρα

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

Portable Bluetooth Speaker PPA20BT-B/SL

Portable Bluetooth Speaker PPA20BT-B/SL Portable Bluetooth Speaker PPA20BT-B/SL DE Bedienungsanleitung EN User manual EL Οδηγίες χρήσης ES Manual de instrucciones 20BT_62x62mm_131022 (1.8) (01 - DE EL EN ES).indb 1 22/10/13 10:14 A 7 8 LINE

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ELECTRIC COFFEE MAKER Μοντέλο / Model : CM4220-B AC230V 50Hz - 1000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZDT12011FA DE Benutzerinformation 2 Geschirrspüler EL Οδηγίες Χρήσης 17 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 32 Mosogatógép SICHERHEITSINFORMATIONEN Lesen Sie vor

Διαβάστε περισσότερα

Model S01HS. Οδηγίες χρήσεως. English. Ελληνικά

Model S01HS. Οδηγίες χρήσεως. English. Ελληνικά Model S01HS Instruction book Οδηγίες χρήσεως Ελληνικά English Instruction book Οδηγίες χρήσεως Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ S01 HS 3) Το χερούλι δεν κλείνει ερµητικά: Αδειάστε το δοχείο µε τις άδειες κάψουλες. 4) Το

Διαβάστε περισσότερα

Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas

Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 15 HU Használati útmutató 30 ES Manual de instrucciones 44 Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas ZDV 12001 Inhalt Sicherheitshinweise _ 2 Gerätebeschreibung

Διαβάστε περισσότερα

YOGURT MAKER SJB 15 B1

YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΎ Οδηγία χρήσης JOGHURTBEREITER Bedienungsanleitung IAN 88839 RP88839_Joghurtbereiter_Cover_LB6.indd 2 08.03.13 10:26

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (PT-EL-TR) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Instruções de funcionamento Οδηγίες χρήσης Kullanım Talimatları PT EL TR DVP-FX780 2012 Sony Corporation AVISO Para reduzir

Διαβάστε περισσότερα

FROSTIG PT ES NL GR SC100/17

FROSTIG PT ES NL GR SC100/17 FROSTIG PT ES NL GR SC100/17 PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 20 NEDERLANDS 35 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 51 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 6 Funcionamento 7 Primeira utilização 8 Utilização diária

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: S1069WK ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κατά τη χρήση του βραστήρα σας, βασικά μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να ακολουθούνται, συμπεριλαμβανομένων των

Διαβάστε περισσότερα

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο REVIISIION = ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ I) TERMES DE COIFFURE LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο LES PERSONNES = ΤΑ ΑΤΟΜΑ 1) Un coiffeur = ένας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Επώνυμο και όνομα του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Name und der antragstellenden Person Αριθμός επιδόματος τέκνων Kindergeld-Nr. F K KG 51R Παράρτημα Εξωτερικό (Ausland) της αίτησης για γερμανικό

Διαβάστε περισσότερα

achine a m * M * TSM SUCCESS MANUAL designed and copyright by

achine a m * M * TSM SUCCESS MANUAL designed and copyright by * * Ma machine EN INSTRUCTION MANUAL FR MODE D EMPLOI 4 DE BEDIENUNGSANLEITUNG IT ISTRUZIONI PER L USO 18 NL GEBRUIKSAANWIJZING GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ 32 DE IT NESPRESSO, ein exklusives System, das zu jeder

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker Duetto CM-8008

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker Duetto CM-8008 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σεσουάρ Hair Dryer Hair Protect 2300 ZY880

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σεσουάρ Hair Dryer Hair Protect 2300 ZY880 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

IAN 113368 HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ WARMLUFT-CURLER. Operating instructions.

IAN 113368 HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ WARMLUFT-CURLER. Operating instructions. HOT AIR CURLER SWC 300 C1 HOT AIR CURLER Operating instructions ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Οδηүίες χρήσης WARMLUFT-CURLER Bedienungsanleitung IAN 113368 Before reading, unfold the page containing

Διαβάστε περισσότερα