ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 618 τής 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1967 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ 1 Ό περί Τελωνεικών Δσμών κΐ Φόρων Κτνλώσεως (Επιβλή κι 'Επιστρφή τύτων) Νόμς τυ 1967 εκδίδετι δι δημσιεύσεως εις τήν έπίσημ ν εφημερίδ τής Κυπρικής Δημκρτίς συμφώνως τω άρθρω 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 81 τ 1967 ΝΜΣ ΠΡΝΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙ ΣΤΡΦΗΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑ ΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Ή Βυλή των 'Αντιπρσώπων ψηφίζει ώς κλύθως : Μέρς Ι.-ΠΡΙΜΙΝ J. Ό πρών Νόμς δύντι ν άνφέρητι ώς ό περί Τελωνεί- Συνπτικός κών Δσμών κι Φόρων Κτνλώσεως ("Επιβλή κι Επιστρφή τίτλς, τύτων) Νόμς τυ" (1) Έν τω πρόντι Νόμω, έκτς έάν άλλως πρκύπτη έκ τυ Ε Ρ μην ε (. κειμένυ «Δημκρτί» σημίνει τήν Κυπρικήν Δημκρτίν" «εισγωγή» μετά των γρμμτικών τυ ρύ τύτυ πρλλγών κι συγγενών εκφράσεων σημίνει τήν δι θλάσσης ή έρς μετφρών εμπρευμάτων έν τη Δημκρτί έκ τής λλδπής' «τελωνεικί νόμι»' ό δρς ΰτς περιλμβάνει τόν πρόντ Νόμν, τόν περί Τελωνείων κι Φόρων Κτνλώσεως Νόμν, ώς κι πντάς, τυς εκάσττε έν Ισχύϊ έν τη Δημκρτί Νόμυς κΐ Κννισμύς, τυς φρώντς είς τά τελίνεΐ κι τυς φόρυς κτνλώσεως' ^τελωνισμός», κθ' όσν άφρ είς τά εμπρεύμτ, σημίνει τήν πρσγωγήν δισφήσεως μετά τών λιπών έγγρφων, τών κθριζμένων υπό τών εκάσττε έν ίσχύϊ τελωνεικών νόμων, τήν κτβλήν τών νλγύντων τις έμπρεύμι τελωνεικών δσμών κι τήν άπμάκρυνσιν υτών έκ τυ τελωνεικύ έλεγχυ' (765)

2 «.Χώρ έν τή Κινπλιτεί* κι «Κινπλιτεί* σημίνυν τάς έκ τών χωρών κι εδφών της Περιχής Πρτιμήσεως τής Κινιΐμ '..τί«; πλιτης, ιός η'δικώς κθριζμ* ν; Λ ιώ Ι Ιρώτω ΓΙί\κι. Illi.if, (2) Αι λέξεις κι ι ρί. 'ι έν τω πρόντι Νόμω χρησιμπιύμενι, ϊτινες τγχάνυσι κθρισμύ έν τω περί Τελωνείων κι Φόρων Κτνλώσεως Νόμω, κέκτηντι έν τω πρόντι Νόμω, έκτς έάν άλλως πρκύπτη έκ τυ κειμένυ, ΐν έννιν άπέδωκεν ύτΐς ό πρότερ\' μνηθείς νόμς. 766 Μέρς II. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΙ ΔΑΣΜΙ ΐΕλωνίίκί. (1) Ιηρυμένων τών διτάξεων τών εκάσττε έν ίσχύϊ Νόμων h '"( iu( κι τών διτάξεων τών άρθρων Π κι 12 τΰ πρόντς Νόμυ, ώς κι τών δρων, ί)ς τ Ύπυργικόν Συμβύλιν θέλει έν έκστη περιπτώσει ρίσει, επιβάλλντι, εισπράττντι κι κτβάλλντι πρς όφελς τών γενικών πρσόδων της Δημκρτίς, έφ' πάντων τών Δεύ ιερς έν τω Δευτέρω Πίνκι είδικώς κθριζμένων εμπρευμάτων Π1ν ξ () άτιν, μετά τήν είσγωγήν των έν τη Δημκρτί, τελωνίζντι πρς έσωτερικήν έν ύτη κτνάλωσιν' ή (β) άτιν, κίτι άνγεγρμμέν έν τω δηλωτικώ εισγωγής σκάφυς τινός ή ερσκάφυς, δέν πρσάγντι είς τόν λειτυργόν, ώς πρνείτι έν άρθρω 0 τΰ περί Τελωνείων κΐ Φόρων Κτνλώσεως Νόμυ, 'ι διάφρι δσμί (έν τΐς εφεξής νφερόμενι ώς «τελωνεικί δσμί») ι έμφινόμενι έν τω είρημένω Πίνκι κΐ εκτιθέμενι Evavrt μιδς έκώστής κλάσεως ντιστίχως, έν τη στήλη τυ Πίνκς δστις, δυνάμει τ Αρθρυ 4 ή 5, τυγχάνει εφρμγής έπί τών τιύτων εμπρευμάτων. (2) 'Επί τφ τέλει πρστσίς τών έν τη Δημκρτί πργμένων εμπρευμάτων κΐ έφ* δσν κρίνει τύτ σκόπιμν έν τω δημσίω συμφέρντι, τ Ύπυργικόν Συμβύλιν δύντι, διά Διτάγμτς ύτΰ δημσιευθησμένυ έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημκρτίς, νά δρίση δτι επί εμπρευμάτων ισδήπτε κτηγρίς εισγμένων έν τη Δημκρτί θά τυγχάνη εφρμγής δυνάμει τυ πρόντς άρθρυ, έν μέν τη περιπτώσει εμπρευμάτων υπκειμένων είς δσμλόγησιν κτ' άξίν, συντελεστής δσμύ μή υπερβίνων κτά πσστόν άνώτερν τών πέντε έπί τΐς εκτόν τής ξίς τόν πρνύμενν έν έδφίω (1) συντελεστήν, έν δέ τή περιπτώσει εμπρευμάτων υπκειμένων είς κθωρισμένν συντελεστήν κτά πσστόν άνώτερν τών πέντε έπί τΐς εκτόν τΰ τιύτυ συντελεστύ, ώς ήθελε κθρισθή έν τφ τιύτω Διτάγμτι. Δσμός Πρτιμήσεως. 4. (1) 'ι συντελεστΐ τών τελωνεικών δσμών, ί εκτιθέμενι έν τή στήλη τή έπιγεγρμμένη «Δσμός Πρτιμήσεως» τΰ Δευτέρυ Πίνκς, τυγχάνυσιν εφρμγής έπί υπκειμένων είς δσμόν εμπρευμάτων, έφ' δσν ό Τελώνης ήθελε πεισθή, διά πιστπιητικύ κτγωγής, δεόντως συμπε,τληρωμένυ έν τω έγκεκριμένω τύπω, δτι τΰτ πεστάλησν έν τή Δημκρτί έ"κ τίνς χώρς έν τή Κινπλιτεί κι δτι πρήχθησν ή κτεσκευάσθησν έν τή χώρ τύτη' τ εμπρεύμτ πρς τύτις δέν λγίζντι, κτσκευσθέντ έ\ τινι χώρ, έκτς έάν τιύτη νλγί τής ξίς των, ώς ήθελε κθρισθή διά Κννισμών γενμένων ύπό τΰ 'Υπυργικύ Συμβυλίυ άνφρικώς πρς τά τιΰτ εμπρεύμτ, είνι τό πτέλεσμ εργσίς γενμένης έν Ιδήπτε χώρ τής Κινπλιτείς : Νείτι δτι δέν γίνετι δεκτή άξίωσις κτβλής τελωνεικΰ δσμύ κτά τόν δσμόν πρτιμήσεως, έκτς έάν ϋτη πρβληθή όπό

3 767 τΰ είσγωγέως ή κυρίυ των εμπρευμάτων κτά τν τελωνισμόν υτών κι πριν ή τύτ άπμκρυνθώσιν έκ τΰ τελωνεικύ έλεγχυ κί, σάκις τυγχάνωσιν εφρμγής, έφ' δσν πληρωθώσιν ί έν έδφίις (2) κί (4) άνγρφόμενι πρϋπθέ ι ς. (2) Έν τη περιπτώσει εμπρευμάτων (τΰ βιμηχνπιημένυ κπνύ εξιρυμένυ) εισγμένων τχυδρμικώς έξ ισδήπτε τών έν τή Κινπλιτεί χωρών, έάν ό τελώνης πεισθή δτι () τά εμπρεύμτ δέν πρρίζντι νά πωληθώσιν' κί (β) έκστη πστλή εμπρευμάτων δέν υπερβίνει κτ* άξίν τάς 25 δι' έκστν πάρλήπτην, ΰτς δύντι νά άπδεχθή ώς επρκή, δι τήν έπιδλήν δσμύ κτά τν δσμόν πρτιμήσεως άπόδειξιν κτγωγής, πιστπιητικόν ύπγεγρμμένν ύπό τΰ άπστλέως ή δι λγρισμόν ύτΰ έν τή χώρ τής Κινπλιτείς της κτγωγής, έμφΐνν δτι τά εμπρεύμτ δέν πρρίζντι νά πωληθώσι κί δτι έκστν έν ύτη εΐδς ύπκείμενν εις δσμλόγησιν, πρήχθη ή, επί βιμηχνπιημένων είδών, εΐνι κτά τό εν τέτρτν τυλάχιστν τής ξίς ύτΰ, τ κλή τή πίστει πρϊόν διμηχνπιήσεως χώρς τινός τής Κινπλιτείς. () 'σάκις τό Ύπυργικόν Συμδύλιν ήθελε πεισθή δτι, εμπρεύμτ κλάσεως τίνς ή κτηγρίς, έφ* ής δυντόν νά τύχη εφρμγής ό δσμός πρτιμήσεως, κτεσκευάσθησν κτά σημντικόν μέρς έν τινι χώρ τής Κινπλιτείς έξ υλικών, τιν δέν πρήχθησν έξ λκλήρυ έν τή τιύτη χώρ, δύντι διά Γνωστπιήσεως ύτυ δημσιευθησμένης έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημκρτίς, νά όρίση δτι ό δσμός πρτιμήσεως θά τύχη εφρμγής, όφ* ς δρυς θέλει εκάσττε κτά τό δκύν επιβάλει, μόνν άνφρικώς πρς τήν άνλγίν τών εμπρευμάτων, τήν ντιστιχύσν πρς τήν άνλγίν τυ χρησιμπιηθέντς εις τήν κτσκευήν των δσμλγητέυ ύλικυ, τυ πδεδειγμένως κτά τήν κρίσιν τυ τελώνυ πρχθέντς ϊν τινι χώρ τής Κινπλιτείς. (4) Έν τή περιπτώσει εμπρευμάτων πρερχμένων έκ τίνς τών χωρών τής Κινπλιτείς, άτιν μετεφρτώθησν ή έφρτώθησν έν διμετκμίσει έ'κ τίνς λιμένς ή τόπυ κειμένυ έκτς τής Κινπλιτείς, έν δσω τΰτ εύρίσκντ κθ' όδόν έκ τής έν τή Κινπλιτεί χώρς τής κτγωγής, ό είσγωγεύς εΐνι ύπόχρεως δπως πρσγάγη τήν ένδιάμεσν φρτωτικήν ή τό δελτίν τής δι* έρς πστλής τών εμπρευμάτων έκ τής έν τή Κινπλιτεί χώρς τής κτγωγής, πρς ένίσχυσιν τυ πιστπιητικύ κτγωγής : Νείτι δτι σάκις ΰτς δέν διθέτη τήν ένδιάμεσν φρτωτικήν ή τό δελτίν πστλής, πιτείτι ή πρσγωγή τής πργγελίς τυ γρστύ, τΰ τιμλγίυ, τής τπικής φρτωτικής ή δελτίυ πστλής έκ τΰ άρχικΰ σημείυ πρελεύσεως, ωσύτως δέ πιστπιητικύ άφίξεως ή άπβιβάσεως εις τόν λιμέν μετφρτώσεως κί εξγωγής έξ ύτΰ. Τά τιύτ πιστπιητικά δέν δπως φέρωσι τήν ύπγρφήν τυ ρμδίυ τελωνεικύ λειτυργύ έν τω λιμένι τής μετφρτώσεως. Γ». Ι. συντί.λεστί τών τελωνεικών δσμών, τών νγρφμένων Γενικός έν τή στήλη, τή έπινεγρμμένη έν Ύω Δευτέρω Πίνκι «Γενικός Δ Δσμός σμός», τυγχάνυσιν εφρμγής έφ' πάντων τών υπκειμένων εις δ ΛΓΙ ',1 * ; Ρ σμόν εμπρευμάτων, τών μη δικιυμένων δσμλγήσεως κτά τόν " Ινσ * δσμόν πρτιμήσεως. ρς

4 768 "Ι ιίΐίρϋγή τυ Διυτέρυ 1 Ιιικς Ι (λι.)νεικίύ βιει.'θετήεις ήφρωσι tic; τάς Ί 'ι ύ πλυς ^πνλμεις, κ.λ.π. επιβλή κΐ ΐ'Τυττρξις τελωνεικών ίιμών ά ws "Κ 'Ίμ^ρμηνίικ κτάθεσε ως ιί) υίκκιηυ νμό ι ι 0'. Κτϊι ι'ηλίόίΐγΐ.».;. Ι Μίτ, Πί,. 6. 'σάκις, είτε δυνάμει της στήλης, της έπιγεγρμμένης Δσμός Πρτιμήσεως είτε της στήλης της έπιγεγρμμένης «Γενικός Δσμός» t τ Δευτέρυ Πίνκς, εμφίνντι διζευκτικί συντελεστΐ ένντι ισδήπτε κλάσεως, επιβάλλετι, εισπράττετι ή' συλλέγετι ό μείζων ή μέγιστς των εφρμστέων συντελεστών : Νείτι ότι, έν περιπτώσει διθέσεως ιωνδήπτε μετχειρισμένων εμπρευμάτων τελώς t Ιχθέντων δυνάμίι ίυδήπτε έν ίσχύϊ νόμυ, επιβάλλετι δμός κι' άξίν έπί της ξίς ην τΰτ κέκτηντι κτά τν χρόνι της τιύτης διθέσεως. 7, (1) Ανεξρτήτως πντός έν τω πρόντι Νόμω διλμβνμένυ, ή βεβίωσις, επιβλή, κτβλή κΐ εΐσπρξις τελωνεικών δσμών, άνφρικώς πρς εμπρεύμτ τών Ένπλων Δυνάμεων τυ Ηνωμένυ Βσιλείυ, τών Άρχων τΰ 'Ηνωμένυ Βσιλείυ, τών εξυσιδτημένων Όργνώσεων τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, εργλάβων κι λλδπών συνδευόντων δυνάμει δείς τών 'Αρχών τυ "Ηνωμένυ Βσιλείυ τάς Ένπλυς Δυνάμεις πρς πρχην διφόρων υπηρεσιών, μελών τών Ένπλων Δυνάμεων κι τών τελύντων έν τη υπηρεσί τών Ένπλων Δυνάμεων πλιτών κι τών έξ υτών εξρτωμένων, υπόκειντι εις τάς σχετικάς διτάξεις της Συνθήκης Εγκθιδρύσεως, ol δέ τελωνεικί δσμί βεβιύντι, επιβάλλντι, κτβάλλντι κΐ εισπράττντι συμφώνως πρς τάς τιύτς διτάξεις. (2) Ανεξρτήτως πντός έν τω πρόντι Νόμω διλμβνμένυ, ή βεβίωσις, επιβλή, κτβλή κι εϊσπρξις τελωνεικών δσμών, άνφρικώς πρς εμπρεύμτ τών Ένπλων Δυνάμεων τϋ Βσιλείυ τής Ελλάδς κί της Δημκρτίς της Τυρκίς, υπόκειντι είς τάς σχετικάς διτάξεις της Συμφωνίς περί Εφρμγής της Συνθήκης Συμμχίς, της υπγρφείσης έν Λευκωσί τη 16η Αυγύστυ 1960, ol δέ τελωνεικί δσμί βεβιύντι, επιβάλλντι, κτβάλλντι κι είσπράττντι συμφώνως πρς τάς τιύτς διτάξεις. () Διά τυς σκπύς τυ πρόντς άρθρυ () «Συνθήκη εγκθιδρύσεως» σημίνει τήν άφρώσν εις τήν έγκθίδρυσιν της Δημκρτίς της Κύπρυ Συνθήκην, τήν όπγρφεΐσν έν Λευκωσί τη 16η Αυγύστυ περιλμβάνει δέ τήν Άντλλγήν 'Ανκινώσεων, τήν άφρώσν είς τυς Τελωνεικύς Δσμύς, ήτις υπεγράφη έν Λευκωσί κτά τήν υτήν ήμερμηνίν' (β) λέξεις ή* ρί, χρησιμπιύμενι έν έδφίις (1) κι (2) τυ πρόντς άρθρυ, κέκτηντι ΐν gvvoiocv άπέδωκεν ύτϊς ή Συνθήκη Εγκθιδρύσεως ή ή Συμφωνί περί Εφρμγής της Συνθήκης Συμμχίς, ιτινες υπεγράφησν έν Λευκωσί τη 16η Αύγυστυ 1960, ντιστίχως. 8. (1) Έν ή περιπτώσει κττίθετι νμσχέδιν σκπύν είς τήν τρππίησιν ίυδήπτε τελωνεικύ δσμύ έκ τών εκτιθεμένων έν τώ Δευτέρω Πίνκι, ό τρππιημένς τελωνεικός δσμός, ώς εκτίθετι έν τω ίκείω νμσχεδίω, θέλει επιβάλλετι, εισπράττετι κι κτβάλλετι άπό της κτθέσεως τυ νμσχεδίυ πρά τη Βυλή τών Άντιπρσνπων. (2) Έάν τό νμσχέδιν δέν ψηφισθή είς νόμν ή έάν τελωνεικός δσμός ό πρνύμενς έν τώ ψηφισθέντι έν τέλει νόμω δέν είνι δ υτός μετά τυ πρνύμε\υ έν τω κττεθέ.ντι νμσνίδίω, ό υτ εισπρχθείς τελωνεικός δσμός νπρσρμόζετι νλόγως κι πάν πσόν άχρεωστήτως είσπρχθέν επιστρέφετι είς τόν κτβλόντ τόν δσμόν. Μέρς 111. ΦΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 9. Έκτς τών περιπτώσεων, κθ' ς άλλως πρνείτι έν τώ Τρτω Πίνκι, κι τηρυμένων τών διτάξεων τών εκάσττε έν ίσχύϊ τελωνεικών νόμων, επιβάλλντι, εισπράττντι κι κτβάλλντι πρς δφελς τών γενικών πρσόδων της Δημκρτίς, φόρι κτά

5 769 νλώσεως έφ' πάντων των έν τω είρημένω Πίνκι ειδικώς κθριζμένων εμπρευμάτων, άτιν κτσκευσθέντ ή πρχθέντ έν τή Δημκρτί, τελωνίζντι πρς έσωτερικήν κτνάλωσιν fi άλλως πως υπόκειντι εις την κτβλήν φόρυ κτνλώσεως" έπί των τιύτων δε εμπρευμάτων θά τυγχάνωσιν εφρμγής ί διάφρι συντελεστί των φόρων κτνλώσεως (έν τις εφεξής νφερόμενι ως «φόρι κτνλώσεως») ί έμφινόμενι έν τω είρημένω Πίνκι κι ένντι μις έκστης κλάσεως ύτυ. 10. (1) Ανεξρτήτως πντός έν τω πρόντι Νόμω διλμβν Διευθε ιησιπς μένυ, ϊ δ;τάξεις τΰ άρθρυ 7, ϊ άφρώσι εις τήν βεβίωσιν, περί τυς έπιβλήν, κτδλήν κι εΐσπρξιν τελωνεικών δσμών άνφρικώς ^^K '" t " πρς εμπρεύμτ των πρσώπων, ργνισμών, άρχων κΐ όργ άφρώι νώσεων τών έν ύτώ κθριζμένων, ώς κι ίωνδήπτε άλλων πρ είςτάς ώπων, ργνισμών, ργών κι ργνώσεων δικιυμέ\ων, δυνάμει "Ενόπλυς. r Λ Λ,, r,,» ^ ι/γ Δυνάμεις. λ π^ s τυ πρόντς ή ιυδήπτε έτερυ νόμυ, εις τήν τελή πρλδήν εμπρευμάτων ισδήπτε περιγρφής είδυς ή τάξεως, τυγχάνυσιν εφρμγής, ελλείψει διτάξεων περϊ τΰ ενντίυ, κι έπί πρμίων εμπρευμάτων υπκειμένων εις φόρν κτνλώσεως, σάκις τιύτ εμπρεύμτ πρδίδντι υπό πρόμις περιστάσεις έκ τυ ίκήμτς τών δειύχων κτσκευστών τών έν λόγω εμπρευμάτων είς τ ώς πρείρητι πρόσωπ, ργνισμύς, ρχάς κι ργνώσεις. (2) Διά τυς σκπύς τυ μέσως πρηγυμένυ εδφίυ, ί έπί κπνύ κΐ ρυκτελίων διμηχνπιυμένων έν τή Δημκρτί έπιβλητέι φόρι λγίζντι ώς φόρι κτνλώσεως. Μέρς IV. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΩΝ Άπλλγί έπί τη εισγωγή. 11. (Ί) Όσάκις είσάγντι έν τη Δημκρτί εμπρεύμτ, Μείωσις άτΐ\: δσμΰέτά () εξήχθησν πρηγυμένως έκ τής Δημκρτίς (άνεξρτή εμπρευμάτων τως έάν πρήχθησν έν ύτη ή μή)' κΐ μέ^νμ^ά' (β) μετά τήν τιύτη ν έξγωγήν των υπέστησν έκτς της Δη πρηγυμένη μκρτίς έπεξεργσίν μή μετβλύσ 1 τόν τύπν ή χ ' ^pyajiov. ρκτήρ υτών' κΐ (γ) έάν δέν ύπεδάλλντ είς τήν τιύτην έπεξεργσίν θά άπηλλάττντ έπί τη είσγωγή των έκ τών δσμών είσγωγής δυνάμει τυ άρθρυ 1 ί) 2 τυ περί Τελωνείων κι Φόρων Κτνλώσεως Νόμυ (δπερ άφρ εις εμπρεύμτ έπνεισγόμεν, μή ύπστάντ ινδήπτε έπεξεργσίν έν τη λλδπή), τότε, τηρυμένων τών διτάξεων τυ πρόντς άρθρυ, 'δ δσμός εισγωγής δστις, νεξρτήτως τυ πρόντς άρθρυ, θά έπεδάλλετ έπί τή είσγωγή τών τιύτων εμπρευμάτων, μειΰτι κτά τό πσόν τ κθριζόμενν έν τω μέσως έπμένω έδφίω ή έφ' δσν είνι ίσς η έλάσσων τυ εν λόγω πσύ, τότε υδείς δσμός επιβάλλετι. (2) Τό έν έδφίω (1) μυημνευόμενν πσόν είνι, έν τή περιπτώσει ίωνδήπτε εμπρευμάτων, τό πσόν τυ δσμύ εισγωγής τυ. έπιδλητέυ (μή υπλγιζόμενης ισδήπτε πλλγής δυνάμει τυ ώς εϊρητι άρθρυ 1 ή 2 ή δυνάμει τυ πρόντς άρθρυ γενμένης) έπί τή είσγωγή πρμίων εμπρευμάτων, άτιν () ευρίσκντι Η ς τήν υτήν κτάστσιν ώς κι τά περί ών ό λόγς εμπρεύμτ, 6τε τύτ έξήγντ έκ τής Δημκρτίς' κι (β) είνι εμπρεύμτ της υτής χώρς κι πστέλλντι έκ τΰ ύτΰ τόπυ, ώς τά περί ών ό λόγς εμπρεύμτ.

6 'Απλλγή t'mo ρύς. Τέτρτς Πίνς. Τέτρτς lllvf. Επιστρφή κκχβληθέντς δσμί)ή φόρυ κτνλώσίτ.. Πέμπτς Πίνς. 770 () 'σάκις ό συντελεστής, βάσει ύτινς εξευρίσκετι δ έπιβλητές δσμός εισγωγής, είνι τιύτς ώστε (νεξρτήτως τ πρόντς εδφίυ) 6 έπιβλητές δσμός ρίζετι ώς τό μείζν ή έλσσν δύ πσών, τυ ενός υπλγιζόμενυ βάσει της ξίς κΐ τυ έτερυ βάσει της πσότητς τών εμπρευμάτων, τότε δ έπιβλητές δσμός κθρίζετι δυνάμει τών πρηγυμένων εδφίων βάσει της ξίς κι μόνν τών είρημένων εμπρευμάτων, υδόλως λμβνμένης ύπ' δψιν της πρνίς περί επιβλής μείζνς ή ελάσσνς πσύ βάσει της πσότητς τύτων. (4) Διά τυς σκπύς τών πρηγυμένων εδφίων, πν πσόν, δπερ ήθελε συμφωνηθή διά τήν έπεξεργσίν εμπρευμάτων, λγίζετι ώς έκ πρώτης δψεως άπόδειξις τής διφράς, ήν επάγετι ή τιύτη επεξεργσί, μετξύ τής ξίς τών έν λόγω εμπρευμάτων κΐ τής ξίς τών πρμίων εμπρευμάτων τών νφερμένων έν έδφίφ 2' ή πρύσ διάτξις υδόλως επηρεάζει τήν έξυσίν τυ Υπυργικύ Συμβυλίυ, δυνάμει ίυδήπτε νμθετήμτς, κθ" δσν άφρ εις τήν βεβίωσιν της ξίς τών εμπρευμάτων. (5) ΑΙ πρηγύμενι διτάξεις τυ πρόντς άρθρυ δεν τυγχάνυσιν εφρμγής έπί τή εισγωγή ίωνδήπτε εμπρευμάτων, έκτς έάν τύτ θά ύπέκειντ είς δσμόν είσγωγής κτά τδν υτόν συντελεστήν ώς κΐ τά έν έδφίφ (2) νφερόμεν πρόμι εμπρεύμτ ή έάν θά ύπέκειντ είς τόν υτόν ή ελάσσν δσμόν τ έπιβλητέυ κτά τόν έφρμστέν έπί τιύτων πρμίων εμπρευμάτων συντελεστήν. (6) Διά νά κθρισθή έάν εμπρεύμτ θά άπηλλάττντ τυ δσμύ εισγωγής ώς πρνείτι έν πργράφω (γ) τ εδφίυ (1) δυνάμει τυ άρθρυ 1 ή 2 τυ περί Τελωνείων κΐ Φόρων Κτνλώσεως Νόμυ τυ 1967, πς τελωνεικός δσμός έπιβλητές έπ' υτών κτά πρηγυμένην των είσγωγήν έν τη Δημκρτί, όστις όμως δέν κτέστη άνγκΐν νά πληρωθή, λγίζετι ώς μηδέπτε επιβληθείς. Ί2. (1) Μή επηρεζόμενων τών διτάξεων ιυδήπτε έτερυ νμθετήμτς, δυνάμει ύτινς εΐνι δυντή ή τελής είσγωγή είδικώς κθωρισμένων εμπρευμάτων πρς χρήσιν υτών ύπό ώρισμένων πρνμιύχων πρσώπων, ργνισμών, άρχων κΐ ργνώσεων, εμπρεύμτ τυ έν τω Τετάρτω Πινάκι κθριζμένυ είδυς άπλλάττντι ύπό τάς έν τω ύτώ Πίνκι όριζμένς περιστάσεις κι δρυς κι κθ* ήν ίκτσιν πρνείτι έν τη τρίτη στήλη τυ ώς εΐρητι Πίνκς, πντός εισγωγικύ δσμύ, δστις άλλως θά έπεβάλλετ δυνάμει τυ πρόντς Νόμυ, νυμένυ δτι ή ίτησις πλλγής έκ τυ δσμύ υπβάλλετι ύπό ή διά τόν εισγωγέ πριν ή τά εμπρεύμτ άπμκρυνθώσιν τυ τελωνεικύ έλεγχυ, έκτς ώς άλλως ρητώς πρνείτι έν τώ πρόντι ΙΝόμω. (2) Διά Διτάγμτς ύτυ δημσιευθησμένυ έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημκρτίς, τό Ύπυργικόν Συμβύλιν δύντι νά πρσθετή, διγρφή, μετβάλλη ή άλλως τρππιή τάς κλάσεις ή ισδήπτε τύτων, ώς ύτι εκτίθεντι τω συνημμένω τω πρόντι Τετάρτω Πίνκι. Άπλλγί έπί τή εξγωγή, εγκεκριμένη χρήσει κ.λ.π. 1. Τηρυμένων τών διτάξεων τών εκάσττε έν ίσχύϊ τελωνεικών νόμων ώς κι πντός δρυ, δστις ήθελε τεθή ύπό τ Διευθυντύ έπί τώ τέλει δισφλίσεως τών δημσίων πρσόδων, επιστρέφετι ό κτβληθείς εισγωγικός δσμός ή, νλόγως τής περιπτώσεως, ό φόρς κτνλώσεως, σάκις () εμπρεύμτ τ έν τή δευτέρ στήλη τυ Μέρυς Ι τυ Πέμπτυ Πίνκς κθριζμένυ είδυς, χρησιμπιώντς κτά τρόπν ίκνπιντ τόν Διευθυντήν, έν τω τρόπω ή

7 771 έν τη πρσκευή ή βιμηχνί εντός τής Δημκρτίς, των κθριζμένων έν τη τετάρτη στήλη ύτΰ εμπρευμάτων (έν τΐς εφεξής κλυμένων «τελειωμέν εμπρεύμτ»)* (β) υλικά τυ κθριζμένυ έν τη τετάρτη στήλη τυ Μέρυς 2 τυ Μέμτ.Ίυ Πίνκς είδυς, χρησιμπιώντι, κτά τρό Πέμπτς πν ίκντ.ιΰντ τόν Διευθυντήν, έν τη πργωγή ή βιμη Π1νσ^ χνί εντός τής Δημκρτίς των κθριζμένων έν τη δευτέρ στήλη ύτυ εμπρευμάτων (έν τις εφεξής κλυμένων «τελειωμέν εμπρεύμτ»)" (γ) εμπρεύμτ τυ κθριζμένυ έν τη δευτέρ στήλη τϋ Μέρυς τόϋ Πέμπτυ Πίνκς είδυς, χρησιμπιώντι, Πέμπτς κτά τρόπν Ικνπιΰντ τόν Διευθυντήν, έν τη Δημκρ Πίνξ. τί έν ώ τρόπω κι δι* δν σκπόν πρβλέπει ή τετάρτη στήλη ύτΰ (έν τΐς εφεξής κλυμένων «τελειωμέν εμπρεύμτ»)' κι τά τελειωμέν εμπρεύμτ εξάγντι ή άλλως χρησιμπιώντι ώς πρνείτι έν τω Πέμπτω Πίνκι ή έν τΐς εκάσττε έν ίσχύϊ τελωνεικΐς νόμις' επί τών τιύτων τελειωμένων εμπρευμάτων θά τυγχάνωσιν εφρμγής ι διάφρι συντελεστΐ επιστρφής δσμών ή φόρων κτνλώσεως, ι έμφινόμενι έν τω Πίνκι τύτω, ώς ΰτι εκτίθεντι ένντι μις έκστης κλάσεως εμπρευμάτων : Νείτι τι, έκτς σάκις υφίσττι ρητή πρόνι περί τυ ενντίυ άλλχΰ έν τω πρόντι Νόμω, δέν επιστρέφετι κτβληθείς δσμός ή φόρς κτνλώσεως, έφ' δσν ήθελε διρρεύσει διάστημ μείζν τών δύ ετών μετξύ τής κτβλής τυ δσμύ ή φόρυ κΐ τής λήψεως υπό τυ ρμδίυ λειτυργύ τής πρς έπιστρφήν ύτΰ πιτήσεως. 14. Τ Ύπυργικόν Συμβύλιν δύντι, δι Διτάγμτς ύτΰ Εξυσί τρδημσιευθησμένυ έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημκρτίς, νά τττιήσεως _ πρσθετή ή διγρφή κλάσεις έκ τΰ Πέμπτυ Πίνκς ή νά τρόπ τβν _*Φ Ρ ωσων πιή τυς συντελεστάς τΰ επιστρεπτέυ δσμΰ ή φόρυ ή τυς συ στρφήν νημμένρυς ε'ις έκάστην κλάσιν έμφινμένην έν τω Πίνκι τύτω δσμών ή δρυς : φόρων κτά νλώσεως πρνιών. Νείτι δτι ό "Εκτς Πίνξ θά τυγχάνη εφρμγής κθ* δσν άφ "Εκτς ρ εις τάς διτάξεις, άτινς δυντόν νά περιέχη Διάτγμ άφρων Πίνξ. εις την έπιστρφήν, δυνάμει τΰ πρόντς άρθρυ, τΰ κτβληθέντς έφ' ιωνδήπτε εμπρευμάτων τελωνεικύ δσμΰ. Μέρς ν. Πί ΚΙ ΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 15. 'σάκις έν τω πρόντι ή ίωδήπτε έτέρω Νόμω διλμβά Εξυσί νητι πρόνι περί πλλγής έκ τών τελωνεικών δσμών ή φόρων έ στρφή _ κτνλώσεως εμπρευμάτων, άτιν πρδίδντι είς ώρισμέν πρό jw) 1? 100 σωπ, ργνισμύς, ρχάς κι ργνώσεις, κι κτά την κρίσιν τΰ φόρυ κτά Ύπυργΰ ικνμικών ϊ περιστάσεις ύφ* ς συνήθως διενεργείτι νλώσεως. ή πρμήθει τών τιύτων εμπρευμάτων είνι τιΰτι ώστε νά μή είνι ευχερής ή άμεσς έξ δσμλόγητων πθεμάτων πρμήθει τών τιύτων εμπρευμάτων, δ Διευθυντής τΰ Τμήμτς Τελωνείων δύντι νά έπιστρέψη τόν έπ' υτών κτβληθέντ τελωνεικόν δμόν ή φόρν κτνλώσεως. 16. (1) Τό Ύπυργικόν Συμβύλιν δύντι, έφ* δσν κρίνει τΰτ Άπγρευάνγκΐν πρό(; δισς.άλιιν τών δημσίων πρσόδων, δι Διάτγμ τικΐ διτς ύτΰ δημόσιευθησμένυ έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δήμτ *^ε''; κ1 κρτίς, νά πγόρευση ή περιρίση, ύπό τυς κτά τό δκύν έκάπβ Ρ' 0 Ρ,σ^ σιτε επιβλλόμενυς δρυς, την είσγωγήν ή χρήσιν πντός είδυς.

8 772 (2) Πς σιις πρβίνει Διάτγμ δυνάμει τΰ πρόντς άρθρυ εκδθέν υπόκειτι εις χρημτικήν πινήν μή υπερβίνυσ; τάς δικσίς λίρς ή τήν είς τριπλύν άξίν τΰ είδυς, άνφρικώς πρς δ διπράττετι τ δίκημ η είς τό έν έκστη περιπτώσει μείζν των άνω πσών, τ δε εν λόγω είδς υπόκειτι είς δήμευσιν. i\r.i. i,, ) i oir 17. Κτργύντι ώδε ι περί Τελωνεικύ Δσμλγίυ Νόμι.».Ίθ 19ft ι τ 1961 I'cor 1967.! \ ιύ 19ft Μ lot.; \')b 1 MJ τυ 196 i 1ι9 τΰ 'Χτΰ ι vipi..c; 18. Ό πρών Νόμς θέλει τεθή έν ίσχύϊ τη πρώτη ήμερ τυ μηνός '"/'''( ς, Ινυρίυ ΠΡΩΤΣ Π1ΝΑΞ ("Αρθρν 2) Χώρι κι εδάφη έν τη Περιχή Πρτιμήσεως της Κινπλιτείς "Αδεν κι τό Πρτεκτράτν της Ντίυ Αρβίς Άσμόρι κι Νήσι Κάρτιερ (Cartier) Αυστρλινή "Αντρκτική 'Επικράτει Μπχάμι Βρβάδς Βερμδι Βτσυάν (Botswana) Βρεττνική Αντρκτική Επικράτει Βρεττνικί Όνδυρι Βρεττνική 'Επικράτει Ίνδικΰ Ωκενύ (περιλμβνμένων τΰ 'Αρχιπελάγυς τΰ Chagos, Alabra, Farquhar an Desrothes) Βρεττνικόν Πρτεκτράτν των Νήσων τΰ Σλμώντς Βρυνέϊ (Brunei) Βύρμ Κνδάς Νήσι Κέϊμν (Cayman Islans) Κεϋλάνη Αϊ Άγγλνρμνδικί Νήσι (Channel Islans) Νήσι των Χριστυγέννων (Christmas islans) Νήσι Κόκς ή Κήλιγκ (Cocos or Keeling Islans) Αυστρλινή Συμπλιτεί Κύπρς Νήσι Φάλκλντ κι έξρτώμενι περιχί Φίτζι (Fiji) Γ μ 6 ( Γκάν Γιβρλτάρ

9 77 'Απικί των Νήσων Γκίλπερτ κΐ "Ελλις (Gilbert an Ellice Islans Colony) Γυϊάν Μήσς Χέρτ (Hear Islan) κι Νήσι Μκντόνλί Χόγκ - Κόγκ ' Ι νδίι Νήσς τυ Μάν (Isle of Man) Ίμϊκή Κένυ Υπήνεμι Νήσι (Leewar Islans) (περιλμβνμένων των Antigua, Montserrai, St. Christopher, Nevis κΐ Anguilla) Λεσότ (Lesotho) Μλάυϊ (Malawi) Μλισί (περιλμβνμένων τής Μλϊκής 'μσπνδίς, Sarawak κι Sahah) Μάλτ "Αγις Μυρίκις Νύρυ (Nauru) Νέ ηλνδί Νιγηρί Νήσς Νόρφλκ Πκιστάν Πάπυ (Papua) Δημκρτί τής 'Ιρλνδίς Δημκρτί τής Ντίυ Αφρικής Έξηρτημένη Περιχή τυ Ρός (Ross Depenency) Άγι Ελένη (μετά τυ Ascension κΐ Tristan a Cunha) Σ εϋχέλλες Σιέρρ Λεόνε Σ ιγκπύρη Ντιδυτική 'Αφρική Συζιλάνδη (Swazilan) Τνζνί (περιλμβνμένης τής Τνζνίς κΐ νζιβάρης) Επικράτει τής Νές Γυϊνές Τόνγκ (Tonga) Τρίνιτδ κΐ Τμπάκ (Tobago) Νήσι Τέρκς κι Κάϊκς (Turks an Caicos Islans) υγκάντ Ήνωμένν Βσίλειν Πρθένι Νήσι (Virgin islans) Δυτική Σμό Πρσήνεμι Νήσι (Winwar Islans) (περιλμβνμένων τής Ντμινίκ, Γρε. νάδς, 'Αγίς Λυκίς κΐ 'Αγίυ Βεκεντίυ) μβί.

10 774 Κεφάλι ΔΕΥΤΕΡΣ ΠΙΝΑΙ ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΩΑ ΩΝΤΑ ΚΑΙ Ω Ι ΚΑ ΠΡ Ι ΝΤΑ Ι. ώ ώντ 2. Κρές κι βρώσιμ πρπρϊόντ σφγίων. 'Ιχθείς, όστρκφόρ κι μλάκι.. 4. Πρϊόντ γλκτκμίς. Ώά πτηνών. Μέλι ψυσικόν 5. Πρϊόντ ζωικής πρελεύσεως, μη άλλχϋ κτνμζόμεν ή περιλμβνόμεν Σελϊς ΤΜΗΜΑ II ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΪΝΤΑ 6. Δένδρ κι άλλ φυτά, ζώντ. Βλβί, ρίζι κΐ τά πρόμι. "Ανθη κΐ δικσμητικά φύλλ, κεκσμμέν 7. Λχνικά κΐ ώρισμένι ρίζι κΐ κόνδυλι, άπντ βρώσιμ 8. Όπώρι κι κρπί εδώδιμι. Φλιί ττεττόνων κι εσπεριδειδών 9. Κφές, τέϊν, μτέ κΐ άρτύμτ (μπχρικά) 10. Δημητρικά II. Πρϊόντ λευρπιίς βύνη κί άμυλ* γλυτένη Ινυλίνη Σπόρι δι πργωγήν ελίυ κί ελιώδεις κρπί. Διάφρ σπέρμτ, σπόρι σπράς κΐ κρπί Βιμηχνικά κΐ φρμκευτικά φυτά. "Αχυρ κι σνί. 1. 'Ακτέργστι φυτικΐ ϋλι κτάλληλι πρς χρήσιν είς την βφικήν ή' την βυρσδεψίν. Λάκι (lacs). Κόμμε, ρητίνι κΐ άλλι φυτικί χυμί κΐ εκχυλίσμτ 14. Φυτικ'ι ϋλι διά πλέγμτ κΐ πρς λάξευσιν. Φυτικά πρϊόντ μή άλλχϋ κτνμζόμεν ή περιλμβνόμεν ΤΜΗΜΑ III Ω ΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΪΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΙΡΓΑΣΜΕΝΑ. Ω ΙΚΙ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΙ ΚΗΡΙ 15. ωϊκά κΐ φυτικά λίπη κΐ έλι κΐ πρϊόντ τής δισπάσεως υτών. Λίπη βρώσιμ έπεξειργσμέν. ωικί κΐ φυτικί κηρί 804 ΤΜΗΜΑ IV ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΦΗΣ ΠΑΡΕΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ. ΠΤΑ, ΙΝΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΞΣ. ΚΑΠΝΑ 16. Πρσκευάσμτ κρεάτων, Ιχθύων, όστρκφόρων κΐ μλκίων Σάκχρ κΐ σκχρωτά πρσκευάσμτ 18. Κκάν κΐ πρσκευάσμτ κκάυ. 19. Πρσκευάσμτ δημητρικών, λεύρων ή μύλων πρϊόντ ζυμρζχρπλ τικής 20. Πρσκευάσμτ λχνικών, άπωρών ή άλλων μερών φυτών 21. Διάφρ βρώσιμ πρσκευάσμτ 22. Πτά, ίνπνευμτώδη κΐ δξς 2. 'Υπλείμμτ κΐ άπρρίμτ έκ τών βιμηχνιών είδών διτρφής ζωτρφί πρεσκευσμένι 24. Κπνά ΤΜΗΜΑ V ΡΥΚΤΑ ΠΡΪΌΝΤΑ 25. "Αλς θείν γΐι κ'ι λίθι ϋλι διά γυψπιϊν, άσβεστς κΐ τσιμέντ Μετλλικά ρυκτά, σκωρίι κι τέφρι Όρυκτΐ κύσιμι ϋλι, ρυκτά έλι κΐ πρϊόντ της άπστάξεως υτών άσφλτώδεις ύσίι* ρυκτί κηρι 80

11 775 ΤΜΗΜΑ VI Κεφάλι Σελϊς ΠΡΪΝΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΜΗΧΑΝΙΩΝ Σημειώσεις Τμήμτς Ανόργν χημικά πρϊόντ, ργνικί κι νόργνι ενώσεις τών πλυτίμων μετάλλων, τών σπνίων μετάλλων γιών, των ρδιενεργών στιχείων κι τών ιστόπων 'ργνικά χημικά πρϊόντ Φρμκευτικά πρϊόντ Λιπάσμτ Δεψικά κι βφικά εκχυλίσμτ τννίνι κι πράγωγ υτών βφί, χρώμτ, βφικά επιστρώμτ κΐ βερνίκι στόκκς κι πρόμι έπιπλάσμτ μελάνι ΑΙΘέρι έλι κι ρητινειδή" πρσκευάσμτ ρωμτπιίς ή κλλωπισμύ κι κλλυντικά Σάπωνες, ργνικά πρϊόντ ενεργύντ έπί της επιφνεικής τάσεως, πρρυπντικά πρσκευάσμτ, λιπντικά πρσκευάσμτ, τεχνητί κηρί, κηρί πρεσκευσμένι, πρσκευάσμτ διά στίλβωσιν ή κθρισμόν, κηρί κΐ πρόμι εϊδη. πάστι πρπλσμάτων κΐ «κηρί δνττεχνικής» Ύλι λευκωμτώδεις" κόλλι "Εκκρηκτικϊ ϋλι πρϊόντ πυρτεχνίς πυρεϊ πυρφρικά κράμτ. Ώρισμέν εύφλεκτ πρσκευάσμτ Φωτγρφικά κΐ Κινημτγρφικά Εϊδη Διάφρ χημικά πρϊόντ ΤΜΗΜΑ VII ΤΕΧΝΙΤΑΙ ΡΗΤΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑΙ ΥΛΑΙ. ΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΕΣ ΚΥΤΤΑ ΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΚΑΥΤΣΥΚ ΣΥΝ ΘΕΤΙΚΝ ΚΑΥΤΣΥΚ ΤΕΧΝΗΤΝ ΚΑΥΤΣΥΚ (FACT1CE) ΚΑΙ ΤΕΧΝΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ 9. ΤεχνητΊ ρητίνι κι πλστικί ϋλι, εστέρες κΐ ιθέρες κυττρίνης τεχνυργήμτ έξ υτών Κυτσύκ, συνθετικόν κυτσύκ, τεχνητόν κυτσύκ (factice) κΐ τεχνυργήμτ έξ υτών ΤΜΗΜΑ VIII ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΙ, ΚΑΤΕΙΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΕΡΜΑΤΑ, ΣΙΣΥ ΡΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΕΙΔΗ ΣΕΛΛΠΙ I ΑΣ ΚΑΙ ΙΠΠΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΗ ΤΑΞΕΙΔΙΥ ΤΣΑΝΤΑΙ ΧΕΙΡΣ ΚΑΙ ΠΑΡΜΙΑ ΔΧΕΙΑ ΤΕΧΝΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΕΝΤΕΡΩΝ (ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑΞΣΚΩΛΗΚΩΝ) 41. 'Ακτέργστ δέρμτ κΐ δρΐ (εξιρέσει τών σισυρδερμάτων) κι κτειργσμέν δέρμτ Τεχνυργήμτ έκ δέρμτς" εϊδη σελλπιΐς κι ίππσκευής εϊδη τξειδίυ, τσάντι χειρός κι πρόμι δχεί τεχνυργήμτ έξ εντέρων (εξιρέσει τών εντέρων τών μετξσκωλήκων) Σισυρδέρμτ κΐ τεχνητί σισύργ τεχνυργήμτ έξ υτών 89 ΤΜΗΜΑ IX ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΞΥΛΕΙΑΣ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΕΣ ΦΕΛΛΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΦΕΛΛΥ ΤΕΧΝΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΧΡ ΤΥ. ΣΠΑΡΤΥ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΕΚΤίΚΗΣ ΕΙΔΗ ΚΑΛΑ ΘΠΙΊΆΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 44. Ξυλεί κί τεχνυργήμτ έκ ξυλείς ξυλάνθρκες Φελλός κι τεχνυργήμτ έκ φελλύ Τεχνυργήμτ έκ χόρτυ, σπάρτυ κι λιπών υλικών πλεκτικής είδη κλθπιΐς κί κλδπλεκτικής ΤΜΗΜΑ Χ ΥΛΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΧΑΡΤΥ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ 47. "Υλι διά τήν κτσκευήν χάρτυ Χάρτης κι χρτόνι τεχνυργήμτ έκ χρτμάζης. έκ χάρτυ ή χρτνίυ Βιβλί τετυπωμέν. εφημερίδες, εικόνες κί έτερ πρϊόντ τυπγρφίς χειρόγρφ, δκτυλγρφημέν κείμεν κί σχέδι

12 Κεφάλι 776 ΤΜΗΜΑ XI ΥΦΑΝΤΙΚΑΙ ΥΛΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ Σημειώσεις Τμήμις 50. Μέτάξ κί άηρρίμτ μειάξης 51. Τεχνητί ίνες (συνεχείς) 52. Υφάσμτ έκ μετάλλυ 5. "Εριν κι ετερι ζωϊκ'ι ψίχες 54. Λίνν κι ρμϊ. 55. Βάμβξ 56. Τεχνητί ίνες (μη συνεχείς) Σελ'ις "Ετερι φυτικί υφντικί ϋλι νήμτ έκ χάρτυ κι υφάσμτ έκ νημάτων χάρτυ Τάπητες, ψάθι κι είδη επιστρώσεις υφάσμτ θυσνωτά κι τιϋτ έκ νημάτων σενίλλης είδη κρδελλπιΐς είδη τινιπλεκτικής τύλι κι έτερ δικτυωτά υφάσμτ τρίχπτ κεντήμτ Στιβάδες κΐ πιλήμτ σπόγγι, σχινιά Kai έτερ είδη σχινπιΐς ειδικά υφάσμτ' υφάσμτ διπότιστ ή έπικεχρισμέν" τεχνυργήμτ υφντά κτάλληλ πρς χρήσιν εις τήν βιμηχνίν Είδη πλεκτικής Είδη Ιμτισμύ κι συμπληρώμτ ενδύσεως έξ υφάσμτς εξιρέσει των πλεκτών "Ετερ έτιμ είδη έξ υφάσμτς Μετχειρισμένς Ιμτισμός κΐ έτερ υφντά είδη ράκη ΤΜΗΜΑ XII ΥΠΔΗΜΑΤΑ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΑΛΕΞΙΒΡΧΙΑ, ΑΛΕΞΗΛΙΑ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΥΤΩΝ ΚΑΤΕΙΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΥΡΓΗΜΑΤΑ Ξ ΑΥΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ ΤΕΧ ΝΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΤΡΙΧΩΝ ΡΙΠΙΔΙΑ 64. 'Υπδήμτ, γκέττι κΐ πρόμι μέρη τών τιύτων ειδών i Κλύμμτ κεφλής κΐ μέρη υτών "Αλεξιβρόχι, λεξήλι, βκτηρίι, μστίγι, μστίγι Ιππσίς κι μέρη υτών Κτειργσμέν πτερά κΐ πτίλ (πύπυλ) κΐ είδη έκ πτερών ή πτίλων τεχνητά άνθη είδη έξ νθρωπίνων τριχών ριπίδι 956 ΤΜΗΜΑ XIII ΤΕΧΝΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΚ ΛΙΘΥ, ΓΥΨΥ, ΤΣΙΜΕΝΤΥ, ΑΜΙΑΝΤΥ, ΜΑΡ ΜΑΡΥΠΥ ΚΑΙ ΠΑΡΜΙΩΝ ΥΛΩΝ ΠΡ ΙΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ ΥΑΛΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΥΑΛΥ 68. Τεχνυργήμτ έκ λίθυ, γύψυ, τσιμέντυ, μιάντυ, μρμρυγίυ κΐ πρμίων υλών Πρϊόντ κερμευτικής "Υλς κΐ τεχνυργήμτ έξ ύλυ ΤΜΗΜΑ XIV ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ, ΠΛΥΤΙΜΙ ΚΑΙ ΗΜΙΠΛΥΤΙΜΙ ΛΙΘΙ, ΠΛΥΤΙΜΑ ΜΕ ΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΘΔΩΝ ΔΙΑ ΠΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΑΠΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΣΜΗΜΑΤΩΝ ΝΜΙΣΜΑΤΑ 71. Μργρίτι, πλύτιμι κι ημιπλύτιμι λίθι, πλύτιμ μέτλλ, μέτλλ επιστρωμέν διά μηχνικών μεθόδων διά πλυτίμων μετάλλων κΐτεχνυργήμτ έξ υτών πμιμήσεις κσμημάτων Νμίσμτ ΤΜΗΜΑ XV ΚΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ Σημειώσεις Τμήμτς Σίδηρς κΐ χάλυψ κΐ τεχνυργήμτ έξ υτών Χλκός κΐ τεχνυργήμτ έξ ύτΰ Νικέλιν κι τεχνυργήμτ έξ υτύ Άργίλιν (λυμίνιν) κι τεχνυργήμτ έξ ύτΰ Μγνήσιν κΐ βηρύλλιν κι τεχνυργήμτ έξ υτών

13 777 Κεφάλι ΤΜΗΜΑ XV. συνέχ. Σελίς 78. Μόλυβδς κι τεχνυργήμτ έξ υτύ Ψευδάργυρς κι τιχνυργήμτπ έξ υτύ Κσίτερς κι τεχνυργήμτ έξ υτύ "Ετερ κινά μέτλλ χρησιμπιύμεν εις τήν μετλλυργίν κι τεχνυργήμτ έξ υτών Εργλεί, είδη μχιρττιΐς. κχλιάρι κι περόνι έκ κινών μετάλλων μέρη υτών.. 100? 8. Διάφρ τεχνυργήμτ έκ κινών μετάλλων 101 ΤΜΗΜΑ XVI ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΙ ΕΞΠΛΙΣΜΣ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ Σημειώσεις Τμήμτς Λέβητες, μηχνήμτ κι μηχνικί συσκευί μέρη υτών Ηλεκτρικά μηχνήμτ κι εξπλισμός μέρη υτών...; ΤΜΗΜΑ XXII ΧΗΜΑΤΑ, ΑΕΡΣΚΑΦΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΠΛΙΑ ΚΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΝ ΣΥΝΑΦΕΣ ΥΛΙΚΝ ΜΕΤΑΦΡΩΝ Σημειώσεις Τμήμτς Σιδηρδρμικά κΐ τρχιδρμικά χήμτ κι μέρη υτών πρσρτήμτ κι εξρτήμτ σιδηρδρμικών γρμμών συσκευ'ι σημτδτήσεως πντός είδυς διά τήν συγκινωνίν (εξιρέσει τών ηλεκτρικών τιύτων) Όχήμτ. έτερ τών σιδηρδρμικών κι τρχιδρμικών, κι μέρη υτών 'Αερσκάφη κι μέρη υτών λεξίπτωτ' κτπέλτι κι πρόμι μηχνήμτ έξκντισμΰ ερσκφών συσκευ'ι εκπιδεύσεως ερπόρων πρσηρμσμένι έπ'ι τΰ εδάφυς Πλί, λέμβι κι πλωτί κτισκευί ΤΜΗΜΑ XVIII ΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΠΤΙΚΗΣ. ΦΩΤΓΡΑΦΙΑΣ. ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΙΑΣ. ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ, ΕΛΕΓΧΥ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΥΡΓΙΚΗΣ" ΩΡΛΓΙΑ ΠΑΝΤΣ ΕΙΔΥΣ ΜΥΣΙΚΑ ΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥ ΗΧΥ ΤΗΛΕΠΤΙΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΚ ΝΩΝ ΚΑΙ ΗΧΥ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ 90. "ργν κι συσκευ'ι πτικής, φωτγρφίς, κινημτγρφίς, μετρήσεως, έλεγχυ, κριβείς. Ιτρικής κΐ χειρυργικής μέρη υτών 'Ωρλόγι πντός είδυς κΐ μέρηi υτών Μυσικά όργν συσκευί κτγρφής κι νπργωγής ήχυ τηλεπτικί μγνητικί συσκευί κτγρφής κι νπργωγής εικόνων κι ήχυ μέρη κι πρσρτήμτ τιύτων ντικειμένων 1062 ΤΜΗΜΑ XIX ΠΛΑ ΚΑΙ ΠΥΡΜΑΧΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ 9. "πλ κι πυρμχικά' μέρη υτών 1065 ΤΜΗΜΑ XX ΔΙΑΦΡΑ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 94. Επιπλ κι μέρη υτών είδη κλινστρωμνής γεμισμέν κι πρόμι είδη 95. Αντικείμεν κι κτσκευάσμτ έξ υλικών λξεύσεως ή χυτεύσεως 96. Σάρωθρ, ψήκτρι, ξεκνιτήρι έκ πτερών, θύσνι πύδρς κι κόσκιν 97. Αθύρμτ, πίγνι κι χρειώόη θλπιδιών μέρη υτών 98. Διάφρ κιεσκευσσμέν ντικείμεν ΤΜΗΜΑ XXI ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΤΗΤΩΝ 99. "Εργ τέχνης, ντικείμεν συλλγών κι ρχιτήτων 1078 Πρράμτ Ό79

14 778 ΓΕΝΙΚΙ ΚΑΝΝΕΣ ΔΙΕΠΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ ΤΥ ΔΑΣΜΛΓΙΥ "Η ερμηνεί τϋ Δσμλγίυ διέπετι ύττό τών έξήζ κνόνων : Ι. ΑΊ έπικεφλίδίς ίών Τμημάτων, ιών Κεφλίων κΐ τών Mrpcov πτών. napmiqrvuu μόνι. δι σκπύς ιύκόλυ νφράς Διό νμικύς σκπύς, ή κιάιΐ;ις ί,νς ειόιις ι'ις ώμι σμένην Κλάιν πφσίζετι συμψώνως πρς τά κείμεν τών Κλάεων κι νών ίωνδήττιχ σχετικών σημειώσεων τών Τμημάτων κΐ τών Κεφλίων κί. έφ" όσν τά κείμεν τών Κλάσεων κι τών Σημειώσεων δεν ρίζυν άλλως, συμφώνως πρς τυς επόμενυς κνόνς 2 εως ιδήπτε μνεί ϋλης η υσίς τινός εις ώρισμένην κλάσιν θεωρείτι ώς περιλμβάνυσ μνείν είς μίγμτ ή συνδυσμύς της νφερμένης ϋλης ή υσίς μετ* άλλων υλών ή υσιών. ιδήπτε μνεί ειδών έξ ώρισμένης ϋλης ή υσίς θεωρείτι ώς περιλμβάνυσ μνείν ειδών πτελυμένων έξ λκλήρυ ή μερικώς έκ της ώρισμένης ϋλης ή υσίς. Ή κτάτξις ειδών πτελυμένων έκ περισστέρων της μις ϋλης ή" υσίς ενεργείτι συμφώνως πρς τάς ρχάς τϋ Κνόνς.. Όσάκις δι' ίνδήπτε λόγν, εμπρεύμτ δύνντι έκ πρώτης όψεως νά κττχθύν είς δύ ή περισσότερς κλάσεις, ή κτάτξις ενεργείτι ώς κλύθως : () "Η κλάσις ή πί δίδει την πλέν είδικήν περιγρφήν πρτιμάτι τών κλάσεων \ όπϊι δίδυν πλέν γενικήν περιγρφήν (τών εδφίων τών κλάσεων μή λμβνμένων ύπ" όψιν). (/{) Μίγμτ κί σύνθετ εμπρεύμτ τά όπι πτελύντι έκ διφόρων υλών ή συνίστντι έκ διφόρων συνρτημάτων κί τά όπΐ δεν δύνντι νά κττγύν συμφώνως πρς τ (), κττάσσντι ώς έάν τϋτ άπετελΰντ έκ τϋ συνρτήμτς ή της ϋλης τό πίν ή ή πί πρσδίδει είς υτά τόν υσιώδη των χρκτήρ, όσάκις τό κριτήριν τύτ δύντι νά έφρμσθή. (γ) Όσάκις ή κτάτξις εμπρευμάτων δέν δύντι νά γίνη συμφώνως πρς τό (a) f) τό (β), τύτ κττάσσντι είς τήν κλάσιν ή πί πρβλέπει τόν ύψηλότερν συντελεστήν δσμλγήσεως. 4. Όπυ νφέρετι είς Σημείωσιν Τμήμτς ή Κεφλίυ δτι ώρισμέν εμπρεύμτ δέν υπάγντι είς τό Τιύτν Τμήμ ή Κεφάλιν κί γίνετι πρπμπή πρενθετικώς ε'ις άλλν Τμήμ ή Κεφάλιν ή είς ώρισμένην κλάσιν, ή Σημείωσις. έκτς έάν τό κείμενν πρνή άλλως, θεωρείτι ώς νφερμένη είς δλ τά εμπρεύμτ τά υπγόμεν είς τό άλλν Τμήμ ή Κεφάλιν ή κλάσιν, πρά τ γεγνός δτι μόνν ώρισμέν εμπρεύμτ νφέρντι διά περιγρφής εις τήν Σημείωσιν. 5. 'Εμπρεύμτ μή υπγόμεν είς ίνδήπτε κλάσιν τϋ Δσμλγίυ κττάσσντι είς τήν κλάσιν έκείνην ή πί είνι κτάλληλς διά τό μάλλν πρσιδιάζντ πρς υτά εμπρεύμτ. 6. Εις τάς περιπτώσεις κλάσεων ύπδιιρυμένων είς εδάφι, ή κτάτξις εμπρευμάτων είς ίνδήπτε εδάφιν πφσίζετι συμφώνως τών Ιδίων Κνόνων ol όπιι διέπυν τήν κτάτξιν είδών είς ινδήπτε κλάσιν κί. έκτς έάν τό κείμενν πρνή άλλως ot δρι ί χρησιμπιύμενι είς εδάφιν κλάσεως τινός, ερμηνεύντι κτά τόν Ιδιν τρόπν ώς είς τήν ρηθεΐσν κλάσιν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 6/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΥΣΤΥ 1974 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τΰ 1974 εκδίδεται δια δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, "7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «.

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, 7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «. ? υ Cx(\ -/I /[{Q(j)cpo ^vf-iuxvjrc S c^i I i/o ve C^.^o f o ^Plsc? Gtl> (juj Ua< a/?o To γ'ο^ρό GTc ^Pjf*o. V, icj c c.' tv ' i

Διαβάστε περισσότερα

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94 E.E. Π. Ι(ΙΙ) Α. 290,.7.94 167 Ν. 67(Η)/94 πεί Πϋπλγιμύ τυ Πνεπιτημίυ Κόπυ Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημείδ της Κυπικής Δημκτίς ύμφν με τ 'Αθ 2 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 67(11) τυ 1994 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'..

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'.. 40 Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των μισθών μέρυς τυ τιμαριθμικύ επιδόματς) Νόμς τυ 1967 εκδίδεται δια δημσιεύσεως είς την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότητας του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του Παραρτήματος Καρδίτσας, του ΤΕΙ Λάρισας

Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότητας του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του Παραρτήματος Καρδίτσας, του ΤΕΙ Λάρισας o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότης του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του

Διαβάστε περισσότερα

Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Γ Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ U ίβ»ι I ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση Αύσεις των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Α ύ σ ε ι ς τ ω ν α σ κ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

The$melodies$for$this$booklet$were$taken$from$Georgios$Raidestinos $Triodion,$1884.$$ First$stanza:$ Second$Stanza:$ Third$Stanza:$

The$melodies$for$this$booklet$were$taken$from$Georgios$Raidestinos $Triodion,$1884.$$ First$stanza:$ Second$Stanza:$ Third$Stanza:$ Th$mlds$fr$ths$bklt$wr$tkn$frm$Grgs$Rdstns $Trdn,$1884.$$ Frst$stnz:$ $ Scnd$Stnz:$ $ Thrd$Stnz:$ $ $ $ $ Th$Englsh$txts$cntnd$n$ths$bklt$wr$crtd$by$Fr.$Ephrm$Lsh$nd$$ lt$dvd$mllng$nd$r$usd$wth$prmssn.$

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Theodorakis. Ippis. Knights 20 popular odes for tenor, actor, men s chorus and instruments (1979)

Theodorakis. Ippis. Knights 20 popular odes for tenor, actor, men s chorus and instruments (1979) I/10 tu Full oe u Ipps n t Teodoaks se p us oe K 20 popula odes fo te, ato, m s ous d tum (1979) Lemate Unvekäufles Egtum Rt Mate No Se e oe p us u n t tu tu Mks Teodoaks (1979) 20 popula odes fo te, ato,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-1. του rιάννη θεοδώρου

Μέρος Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-1. του rιάννη θεοδώρου 181 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-1 του rιάννη θεοδώρου (Τακτικού Καθηγητή-Α ΤΕΙ Λαμίας) Μέρος Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Μιγαδικοί Αριθμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Διανυσματική Άλγεβρα ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Αναλυτική fεωμετρία ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: Στοιχεία fραμμικής

Διαβάστε περισσότερα

! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

! #$%&'( )(! $*&+,-(.//0 ! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0 1 2! " "#$"$ %&''( 3445& 666 "3(475("45( "3,(&6 6685 ' ))*$ + + " #, " $&''(+ "-)". / / /. +- 0 1 /2 /. +-$3 2+- 0$!4 $ 1 3 0 $ /. +- 0$ 0 $ 1 3 +-30$ 1 $ 5!4 0 $ 3 /. + - 0$

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Επίμετρον

Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Επίμετρον Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Επίμετρον Νίκος ΒΕΗΣ Δελτίον XAE 6 (1906), Τεύχος β', Περίοδος A' Σελ. 49-120 ΑΘΗΝΑ 1906 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΆΦΩΝ ΚΩΔΊΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U " #%$&' ()%$* -,5%8:>@?BCFE(GIHIJ*HL>?*QR?FSTC8HVWVYX?F@[\Q]^C _,`HVYa%b>c:S>LS@[: edgf-hfifkjlihiymbnpo8qrjlifkjhstq (jmnvuxwryziw f{jlhstq uxw m q VejlHI}GIG(m ~i-hijlhi}wv }igi%ƒ*q,hi}q WmBnpuxw `-,}w

Διαβάστε περισσότερα

N/lfN#t. 11111'(Jyzιιιn/ ZX-INTERFACE (... Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ Λ ΥΣΗ) ΤΗΕ COMPUTER CLUB SHOP. Joystick interface. του ΖΧ SPECTRUM. το SPECTRUM va «μιλάει>>.

N/lfN#t. 11111'(Jyzιιιn/ ZX-INTERFACE (... Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ Λ ΥΣΗ) ΤΗΕ COMPUTER CLUB SHOP. Joystick interface. του ΖΧ SPECTRUM. το SPECTRUM va «μιλάει>>. N/lfN#t ZX-INTERFACE 11111'(Jyzιιιn/ (... Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ Λ ΥΣΗ) Προγρομμστ ιζόμεvο Joystick interface γισ όλσ τα παιχvίδια του ΖΧ SPECTRUM. Εvιοχυτής ήχου που κάveι το SPECTRUM va «μιλάει>>. Διαθί:τει δ ιακόπτη

Διαβάστε περισσότερα

Α SERVANT OR Α MASTER?

Α SERVANT OR Α MASTER? ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τ εύχος 10 (20 06), 5-18 ΥΠΗΡΕΤΗΣ 'Ή Δ ΥΝΑΣΤΗΣ ; Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ * Α SERVANT OR Α MASTER? ΤΗΕ PROBLEM OF ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΖΑΤΙΟΝ ΙΝ ECONOMICS Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

e*u βίβλίυ IMTkl-jlllUlV

e*u βίβλίυ IMTkl-jlllUlV e*u βίβλίυ IMTkl-jlllUlV EOvimJ και Καποδιστρίακΰ Πανίπιοτι^μιο Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΔίΑΠΟΛΙΤΙΙΜΙΙίΗΙ ΑΓΟΓΗΪ Αθήνα 2007 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας 1: Μέτρο 1. 1: Ενέργεια 1. 1. 1: Πράξη: Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Ο / Η κάτωθι υπογεγραμμένος / η με τα ακόλουθα στοιχεία: Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ HaSO 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ηλ/ο,'-SE' C a H 2 O 6 HaP 0 * 6-» H - c. < Ζ + Ι O O O C a Η5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ Τίτλος πρωτότυπου: Marx's Caplt.1 'or b8glnn8ra Writters and Readers Publlshlng COOρer.t1V8 L ΤD 1882 Copyright κειμένου: Davld Smlth Copyright εικονογράφησης: Phll

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα