ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και Λειτουργία του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας... 1 Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται και θα στελεχώσει την Ειδική Υπηρεσία «Δομή Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Παρακολούθη σης της Εφαρμογής και Αξιολόγησης των Συστη μικών Παρεμβάσεων του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώ πινου Δυναμικού» πα επένδυσης της επιχεί ρησης «ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» πα επένδυσης της επι χείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΓΟΥΡΟΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΣΓΟΥΡΟΣ Α.Ε.» πα της επένδυσης της επι χείρησης «INTERRUIT ΕΠΕ» πα επένδυσης της επιχεί ρησης «Π. ΧΟΜΠΙΤΗΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.» και δ.τ. «JOAN BEACH» πα επένδυσης της επιχεί ρησης «Αφοί Σεληνιωτάκη Ο.Ε.» «Μ. ΜΠΡΟΚΑΛΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ» πα επένδυσης της επιχεί ρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΟΥΡΝΗΣ Η ΚΥΡΑΠΟΛΙΤΙΣΣΑ» Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΗΜΕ ΝΙΑ ΑΚΤΗ Α.Ε» και δ.τ. «CRETAN MALIA PARK 4*» (Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Χερσονήσου) που υπή χθη στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και ισχύει Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη πα της επένδυσης της επι χείρησης «Ν. ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που υπή χθη στις διατάξεις του ν. 3299/ πα επένδυσης της εται ρείας «ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕΕ» επένδυσης της επιχείρη σης «ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ Ο.Ε.» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.000/27942 (1) Οργάνωση και Λειτουργία του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α /2001) «Για τη στελέχωση και λειτουργία του ΚΕ ΤΕΘΑ». β. Τις από (ΦΕΚ 4Β /2002), (ΦΕΚ 1604Β / ), (ΦΕΚ 1123 Β / ), (ΦΕΚ 213Β / ), (ΦΕΚ 992Β / ) (ΦΕΚ 1954Β / ), (ΦΕΚ 930 Β / ), (ΦΕΚ 1783 Β / ), (ΦΕΚ 983Β / ), (ΦΕΚ 23Β / ), (ΦΕΚ 1235 Β / ), (ΦΕΚ 306Β / ) και (ΦΕΚ Β 1651/ ) αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, «Οργάνωση και Λειτουργία του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας (ΚΕΤΕΘΑ)». γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο: Παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2009 η προβλεπόμενη στο σχετικό νόμο προθεσμία έκδοσης του π.δ. (Οργα νισμός ΚΕΤΕΘΑ). Η αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

2 2296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. οικ. 4043/169 (2) Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται και θα στελεχώσει την Ειδική Υπηρεσία «Δομή Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Παρακολούθησης της Εφαρμο γής και Αξιολόγησης των Συστημικών Παρεμβάσεων του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α / ) (άρθρο 90). 2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο » (ΦΕΚ 267/τ.Α /2007), ειδικότερα τα άρθρα 10 και Τον υπ αριθμ. 1083/2006 Κανονισμό (ΕΚ) του Συμβου λίου της περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευ ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του υπ αριθμ. 1260/1999 Κανονισμού (ΕΚ). 4. Τον υπ αριθμ. 1081/2006 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ αριθμ. 1784/1999 Κανονισμού (ΕΚ). 5. Τον υπ αριθμ. 1828/2006 Κανονισμό (ΕΚ) της Επιτρο πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση Κανόνων σχετικά με την Εφαρμογή του υπ αριθμ. 1083/2006 Κα νονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου περί καθορισμού γενι κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Τα μείο Συνοχής και του υπ αριθμ. 1080/2006 Κανονισμού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 6. Την υπ αριθμ. Ε/2007/5534/ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Ε.Π. «Ανά πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 7. Το ΕΣΠΑ και ειδικότερα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιέχουν δράσεις συγχρηματοδοτούμε νες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 8. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/τ.Α / ). 9. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/τ.Α / ). 10. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/τ.Α /1989) του Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω νικών Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Την υπ αριθμ /2236/2008 (ΦΕΚ 604/τ.Β / ) κοινή υπουργική «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας «Δομή Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Παρακολούθη σης της Εφαρμογής και Αξιολόγησης των Συστημικών Παρεμβάσεων του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυνα μικού». 12. Την υπ αριθμ /1275/ (ΦΕΚ 986/Β) κοινή υπουργική με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμό / (ΦΕΚ 599/τ.Β / ) ως τροποποιηθείσα ισχύει, κοινής ς των Υπουρ γών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απα σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα μείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007». 13. Την πρόταση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχό λησης και Κοινωνικής Προστασίας για τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3614/ Το γεγονός ότι από την δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού που θα μετακινηθεί ή αποσπασθεί, σύμφω να με το άρθρο 18 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ γραμματική περίοδο », και θα στελεχώσει την Ειδική Υπηρεσία «Δομή Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Παρακολούθησης της Εφαρμογής και Αξιολόγησης των Συστημικών Παρεμβάσεων του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπι νου Δυναμικού», κατά κατηγορία, όπως περιγράφεται στα παρακάτω άρθρα. Άρθρο 1 Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για τη θέση προϊσταμένου Για τη θέση του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας «Δομή Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Παρακολούθη σης της Εφαρμογής και Αξιολόγησης των Συστημικών Παρεμβάσεων του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι κού» απαιτούνται τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 1. Τυπικά προσόντα: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. β) Επαγγελματική εμπειρία: i) εξαετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώμα τος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, ii) οκταετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπου δών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, iii) δεκαετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. γ) Άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο της διοίκησης ή άσκηση αρμοδιοτήτων συντονισμού ομάδας έργου ή εργασίας. 2. Ουσιαστικά προσόντα: α) διοικητική και οργανωτική ικανότητα, β) γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων και εκτέλεσης προγραμμάτων, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ιδίως στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων, γ) ικανότητα προσαρμογής και επικοινωνίας, δ) ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, ε) καλή τουλάχιστον γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής ή γαλλικής, στ) ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα φείου και υπηρεσιών Internet. 3. Ως πρόσθετα προσόντα συνεκτιμώνται: α) μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συ ναφές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης πεδίο, β) εμπειρία στην εκτέλεση κοινοτικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων ή εμπειρία στη διαχείριση, συντονισμό, σχεδιασμό, έλεγχο κοινοτικών προγραμμάτων που έχουν συνάφεια με τη σχετική θέση,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2297 γ) γνώση δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας, δ) εμπειρία σε υπηρεσίες Διεθνών Οργανισμών. Άρθρο 2 Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για τους προϊσταμένους Μονάδων και το προσωπικό της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Για τους προϊσταμένους Μονάδων και το προσωπικό της κατηγορίας Π.Ε. απαιτούνται τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 1. Τυπικά προσόντα: α) πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. β) διετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, για όσους δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτη σης ή δεν είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Προκειμένου για το προσωπικό που θα στελεχώσει το Γραφείο ΟΠΣ, απαιτείται πτυχίο ή τίτλος ή διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της πληρο φορικής. 2. Ουσιαστικά προσόντα: α) γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων και εκτέλεσης προγραμμάτων, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ιδίως στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων, β) ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, γ) ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, δ) γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προ τίμηση της αγγλικής ή γαλλικής, ε) ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα φείου και υπηρεσιών Internet. 3. Ως πρόσθετα προσόντα συνεκτιμώνται: α) μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συ ναφές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης πεδίο, β) γνώση δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας. Άρθρο 3 Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για το προσωπικό της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Για το προσωπικό της κατηγορίας Τ.Ε. απαιτούνται τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 1. Τυπικά προσόντα: α) πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. β) διετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία. Προ κειμένου για το προσωπικό που θα στελεχώσει το Γρα φείο ΟΠΣ απαιτείται πτυχίο ή τίτλος ή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της πληροφορικής. 2. Ουσιαστικά προσόντα: α) γνώση των διαδικασιών εφαρμογής προγραμμάτων και εκτέλεσης προγραμμάτων, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ιδίως στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων, β) ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, γ) ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, δ) ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα φείου και υπηρεσιών Internet. ε) γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προ τίμηση της αγγλικής ή γαλλικής. 3. Ως πρόσθετο προσόν συνεκτιμάται: α) γνώση λογιστικής ή /και διοικητικής υποστήριξης. Άρθρο 4 Δικαιολογητικά 1. Ως «διδακτορικό δίπλωμα» και «μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών», που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2, νοούνται τα δικαιολογητικά που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδι αίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. Για τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού απαι τείται βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα. 2. Ο χρόνος εμπειρίας, όπως αναφέρεται στα άρθρα 1, 2 και 3, αποδεικνύεται με βεβαίωση αρμόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2000/1991, από την οποία προκύπτει το είδος της συγκεκριμένης εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της, ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ή του εργοδότη στην περίπτωση που δεν προκύπτει το είδος της παρασχε θείσας εργασίας, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Η αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ (3) «ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/7350/Π10/4/Ε/294/ν. 3299/2004/ ολοκληρώθηκε η επένδυση επιχείρησης με τα «ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΧΡΥ ΣΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» Εκσυγχρονισμός ελαιουργείου Επισκοπή Δήμου Επισκοπής, Νομού Ρεθύμνης ,00 Ίδια συμμετοχή (ποσοστό) % Επιχορήγηση (ποσοστό) % ΝΘΕ που καθορίσθη καν στην εγκριτική ΝΘΕ που δημιουργή θηκαν λόγω της υλοποίησης της επένδυσης

4 2298 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υφιστάμενες θέσεις εργασί ας (Πριν την υλοποί ηση της επένδυσης) Ημερομηνία ολοκλήρωσης Ημερομηνία έναρξης παρα γωγικής λειτουργίας θρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ, ν. 3299/2004, όπως τροποποι ήθηκε από τον ν. 3522/2006. (4) επένδυσης της επιχείρη σης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΓΟΥΡΟΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΣΓΟΥΡΟΣ Α.Ε.». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/8322/Π10/4/Ε/323/ν. 3299/2004/ ολοκληρώθηκε η επένδυση επιχεί ρησης με τα «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ ΣΓΟΥΡΟΣ Α.Ε..» με δ.τ. «ΣΓΟΥΡΟΣ Α.Ε.» Εκσυγχρονισμός ολο κληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονά δας «SGOUROS» 2* συ νολικής δυναμικότητος 29 δωματίων, 52 κλινών με επιχορηγούμενη δυ ναμικότητα 29 δωμάτια 52 κλίνες. Ακτή Πάγκαλου 3, Δή μος Αγ. Νικολάου,, ,00 Ίδια συμμετοχή (ποσοστό) % Επιχορήγηση (ποσοστό) % ΝΘΕ που δημιουρ γήθηκαν λόγω της υλοποί ησης της επένδυσης Υφιστάμενες Θέσεις ερ γασίας (Πριν την υλοποίηση της επένδυσης) 5 ΕΜΕ 5 ΕΜΕ Ημερομηνία ολοκλήρωσης θρου 7 παρ.15 περ. γ, δ, ν. 3299/2004, όπως τροποποιή θηκε από τον ν. 3522/2006. (5) Oλοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη πα της επένδυσης της επιχεί ρησης «INTERRUIT ΕΠΕ». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ10443/Π10/4/271/Ε/ν. 3299/2004/ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης ολοκληρώθηκε η επένδυση επιχείρησης με τα «INTERRUIT ΕΠΕ» Ίδρυση μονάδας τυπο ποίησης και συσκευα σίας γεωργικών προϊό ντων (ΣΤΑΚΟΔ 153,9). Στόμιο, Δήμου Ιεράπε τρας, Νομός Λασιθίου ,00 Ίδια συμμετοχή (ποσοστό) ,00 (60%) Επιχορήγηση (ποσοστό) ,00 (40%) ΝΘΕ που δημιουρ γήθηκαν λόγω υλοποίησης της επένδυσης Υφιστάμενες Θέσεις σε Ε.Μ.Ε. (πριν την υλοποίηση της επένδυσης) 9,33 ΕΜΕ 6,0 6,0

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2299 Ημερομηνία ολοκλήρωσης Έναρξη παραγωγικής λει τουργίας Να καταβληθεί ποσό επι χορήγησης ,00 θρου 7 του ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει. (6) «Π. ΧΟΜΠΙΤΗΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.» και δ.τ. «JOAN BEACH». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/9317/Π10/4/Ε/261/ν. 3299/2004/ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, ολοκληρώθηκε η επένδυση επιχείρησης με τα «Π. ΧΟΜΠΙΤΗΣ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.» και δ.τ. «JOAN BEACH» Εκσυγχρονισμός ολο κληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονά δας «JOAN BEACH» 2* συνολικής δυναμικότη τος 97 δωματίων, 214 κλινών με επιχορηγού μενη δυναμικότητα 74 δωμάτια 168 κλίνες. Άδελε, Δ. Αρκαδίου, Ν. Ρεθύμνης ,00 Ίδια συμμετοχή (ποσοστό) % Επιχορήγηση (ποσοστό) % ΝΘΕ που δημιουρ γήθηκαν λόγω της υλοποί ησης της επένδυσης Υφιστάμενες Θέσεις ερ γασίας (Πριν την υλοποίηση της επένδυσης) Ημερομηνία ολοκλήρωσης θρου 7 παρ.15 περ. γ, δ ν. 3299/2004, όπως τροποποιή θηκε από τον ν. 3522/2006. (7) «Αφοί Σεληνιωτάκη Ο.Ε.». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/9546/Π10/4/Ε/222/ν. 3299/2004/ Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, ολοκληρώθηκε η επένδυση επιχείρησης με τα «Αφοί Σεληνιωτάκη Ο.Ε.» Ίδρυση μονάδας παρα γωγής παξιμαδιού, ψω μιού, αρτοσκευασμάτων και συναφών ειδών Δ.Δ. Γεράνι, Δήμου Πλα τανιά, Νομού Χανίων Ίδια συμμετοχή (ποσοστό) % Επιχορήγηση (ποσοστό) % 3 ΕΜΕ ΝΘΕ που δημι ουργήθηκαν λόγω της υλοποίησης της επένδυ σης Υφιστάμενες Θέσεις ερ γασίας (Πριν την υλοποίηση της επένδυ σης) 2 ΕΜΕ Συνολικές θέσεις εργασί 2 ΕΜΕ ας Ημερομηνία ολοκλήρωσης

6 2300 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004, όπως τροποποι ήθηκε από τον ν. 3522/2006. (8) «Μ. ΜΠΡΟΚΑΛΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/9128/Π10/4/Ε/139/ν. 3299/2004/ Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης ολοκληρώθηκε η επένδυση επιχείρησης με τα «Μ. ΜΠΡΟΚΑΛΙΟΣ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ» Εκσυγχρονισμός ολο κληρωμένης μορφής Camping Γ Τάξης. Πλακιάς, Δ.Δ. Μύρθιου, Δήμος Φοίνικα, Ν. Ρεθύ μνης ,00 Ίδια συμμετοχή (ποσοστό) % Επιχορήγηση (ποσοστό) % ΝΘΕ που δημι ουργήθηκαν λόγω της υλοποίησης της επένδυ σης Υφιστάμενες Θέσεις ερ γασίας (Πριν την υλοποίηση της επένδυ σης) Συνολικές θέσεις εργασί ας 1.16 ΕΜΕ 1.16 ΕΜΕ Ημερομηνία ολοκλήρωσης θρου 7 παρ.15 περ. γ, δ, ν. 3299/2004, όπως τροποποιή θηκε από το ν. 3522/2006. (9) «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΟΥΡΝΗΣ Η ΚΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΣΑ». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/11577/Π10/4/576/Ε/ν. 3299/2004/ Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης τροποποιήθηκε και ολοκληρώθηκε η επένδυση επιχείρησης με τα «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙ ΡΙΣΜΟΣ ΦΟΥΡΝΗΣ «Η ΚΥΡΑΠΟΛΙΤΙΣΣΑ» Εκσυγχρονισμός ελαι ουργείου (ΣΤΑΚΟΔ 154,1) Φουρνή, Δήμος Νεάπο λης, Νομός Λασιθίου ,00 Ίδια συμμετοχή (ποσοστό) ,00 (25,30%) Επιχορήγηση (ποσοστό) ,00 (35%) Δάνειο (ποσοστό) ,00 (39,70%) ΝΘΕ που δημι ουργήθηκαν λόγω υλοποί ησης της επένδυσης Υφιστάμενες Θέσεις σε Ε.Μ.Ε. (πριν την υλοποίη ση της επένδυσης) Συνολικές θέσεις εργασί ας 1, 1, 0, 1, Ημερομηνία ολοκλήρωσης ,00 θρου 7 παρ.15 ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2301 (10) Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της Aνώνυ μης Eταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΑΚΤΗ Α.Ε» και δ.τ. «CRETAN MALIA PARK 4*» (Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Χερσονήσου) που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και ισχύει. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/8415/Π10/4/006/Ε/ν. 3299/2004/ ενέκρινε την ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κό στους, και έναρξη πα της επέν δυσης με τα παρακάτω στοιχεία: Τόπος Εγκατάστασης «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩΝ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΑΚΤΗ Α.Ε» και δ.τ. «CRETAN MALIA PARK 4*» Εκσυγχρονισμός ολοκλη ρωμένης μορφής ξενοδο χείου επιχορηγούμενης δυναμικότητας 53 δωμα τίων και 106 κλινών θέση «Σαρακηνού» Μά λια Πεδιάδος Δήμος Μα λίων, Νομός Ηρακλείου Κόστος Οριστικοποίησης ,00 (100%) Ίδια συμμετοχή ,00 (30 %) Επιχορήγηση ,00 (35%) Δάνειο ,00 (35%) Νέες ΕΜΕ Ν.Θ.Ε σε Ε.Μ.Ε που καθο Υφιστάμενες θέσεις σε ΕΜΕ που καθορίσθηκαν στην εγκριτική Ν.Θ.Ε σε Ε.Μ.Ε που δη μιουργήθηκαν λόγω της επένδυσης Συνολικές θέσεις 2,5 ΕΜΕ 5 ΕΜΕ 60,42 ΕΜΕ 2,5 ΕΜΕ 63,17 ΕΜΕ Ημερομηνία ολοκλήρωσης Να καταβληθεί το υπόλοι πο της επιχορήγησης ,00 (Τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ) Η εξέταση του θέματος, έγινε στις κατά την θρου 7 του ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει. (11) Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη σης «Ν. ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/303/Π10/4/304/ν. 3299/2004/ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κό στους, έναρξη πα της επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία: Τόπος Εγκατάστασης Συνολικό Επιχορηγού μενο Κόστος Αρχικής Επένδυσης Ν. ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑ ΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪ ΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΛΕ, Δ.Δ. ΚΟΞΑΡΕ ΔΗΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Επιχορήγηση (35%) ΝΘΕ που δημι ουργήθηκαν λόγω της επένδυσης Ημερομηνία ολοκλήρω σης Να καταβληθεί το υπό λοιπο της ποσό επιχορή γησης 1 1, (διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) θρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει.

8 2302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (12) επένδυσης της εταιρείας «ΦΙ ΛΙΠΠΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕΕ». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/10881/Π10/5/077/Ε/ν. 3299/2004/ Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης ολοκληρώθηκε η επένδυση επιχείρησης με τα Επιχορηγούμενο κόστος αρ χικής επένδυσης ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΑΕΞ ΤΕΕ Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξεν/χείου με παράλληλη αναβάθ μιση από 3* σε 4* Ίστρον Καλό Χω ριό Δ. Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου Ίδια συμμετοχή (ποσοστό) (30,55%) Επιχορήγηση (ποσοστό) (37%) ΕΜΕ που καθορίσθηκαν στην εγκριτική ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω υλοποίησης της επέν δυσης Ημερομηνία ολοκλήρωσης Ημερομηνία έναρξης παρα γωγικής λειτουργίας Να καταβληθεί το υπόλοιπο της Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 56η συνεδρί αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ, ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει, στις (13) «ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ Ο.Ε.». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/9904/Π10/4/Ε/116/ν. 3299/2004/ Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης ολοκληρώθηκε η επένδυση επιχείρησης με τα «ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ Ο.Ε.» Εκσυγχρονισμός ελαι ουργείου Αγία Παρασκευή, Δ.Δ. Λιλιανού, Δήμου Καστε λίου ,00 Ίδια συμμετοχή (ποσοστό) ,24% Επιχορήγηση (ποσοστό) % Δάνειο (ποσοστό) ,76% ΝΘΕ που δημιουρ γήθηκαν λόγω της υλοποί ησης της επένδυσης Υφιστάμενες Θέσεις εργα σίας (Πριν την υλο ποίηση της επένδυσης) (5 εποχιακές) 1.25 ΕΜΕ (3 εποχιακές) 0.75 ΕΜΕ 0.75 ΕΜΕ Ημερομηνία ολοκλήρωσης Ημερομηνία έναρξης παρα γωγικής λειτουργίας θρου 7 παρ.15 περ. γ, δ, ν. 3299/2004, όπως τροποποιή θηκε από το ν. 3522/2006. * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2540 15 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΗΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2174 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 11 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πληρωμή αποζημιώσεων προσωπικού του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο».... 1 Έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1666 18 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επέκταση τοπικής αρμοδιότητας αστυνομικών Υπη ρεσιών... 1 Υπαγωγή επένδυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2095 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 266355/ 11.2.2009 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1229 18 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1993 24 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6(ΦΕΚ 1794 Β /15.11.2010) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 439 24 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5024/120 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρό σληψη 10.000 ωφελούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 781 17 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111136/1234 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 110940/12.4.2006 (ΦΕΚ 509/ Β /20.4.2006) όμοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5177 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267 3 Δεκεμβρίου 2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3614 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2349 19 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης... 1 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3211 3 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κηδεία με δημόσια δαπάνη.... 1 Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.200 νέων ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1162 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 654 17 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 16 ης και 17 ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1615 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14707 Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2640 9 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της 35043/2524/1 9 2010 (ΦΕΚ 1385/Β ) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ. ΙΕ/18721/2583/50139/19 5 2008 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 263 17 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΦΑ ΑΤΕ ΒΕ» με το δ.τ. «ΛΕΦΑ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1376 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάταξη της υπαλλήλου Ελένης Κατσιμάνη.... 1 Μετάταξη της υπαλλήλου Ευθαλίας

Διαβάστε περισσότερα