ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ"

Transcript

1 ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ Ζ κειέηε ηεο πξόζιεςεο ηεο αξραίαο πνιηηηθήο ζθέςεο ζηε ζύγρξνλε επνρή είλαη εμ νξηζκνύ δηεπηζηεκνληθή, θαη κάιηζηα ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα. Σε έλα πξώην επίπεδν, απαηηεί ηε ζύδεπμε κεηαμύ ηεο αξραίαο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο αθελόο κε ηελ ηζηνξία ηεο αξραίαο πνιηηηθήο ζεσξίαο θαη θηινζνθίαο αθεηέξνπ. Απηή ε ζύδεπμε δεκηνπξγεί κηα ζεηξά απν πξνβιήκαηα, αλάκεζα ζηα άιια επεηδή νη εξεπλεηηθέο παξαδόζεηο ησλ δύν ηνκέσλ δηαθέξνπλ αηζζεηά ζε πνιιά θνκβηθά ζεκεία. Σε έλα δεύηεξν επίπεδν, ε κειέηε ηεο πξόζιεςεο ηεο αξραίαο πνιηηηθήο ζθέςεο ζηε ζύγρξνλε Δπξώπε απαηηεί έλα δηάινγν κε ηηο εξεπλεηηθέο παξαδόζεηο ηεο ζύγρξνλεο πνιηηηθήο ηζηνξίαο, ηεο ηζηνξίαο ηεο ζύγρξνλεο πνιηηηθήο ζθέςεο, αιιά θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο ηζηνξηνγξαθίαο, πνπ εγείξεη λένπ είδνπο κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα. Τέινο, ζε έλα ηξίην επίπεδν, πνπ θέξλεη ζε επαθή ηα άιια δύν, απαηηείηαη κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε κε ηε ζεσξία ηεο γιώζζαο, ηε ζεσξία ηεο κεηάθξαζεο θαη ηε ζεσξία ηεο πξόζιεςεο. Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πεξίπησζε ηεο πξόζιεςεο ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο σο αθνξκή γηα λα εμεηάζεη ηα ζεσξεηηθά, κεζνδνινγηθά θαη πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζέηνπλ ηα ηξία επίπεδα ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο πνπ είλαη εγγελή ζηε κειέηε ηεο πξόζιεςεο ηεο αξραίαο πνιηηηθήο ζθέςεο. Ο Κώζηαο Βιαζόπνπινο είλαη αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηεο αξραίαο ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Νόηηηγρακ. Τα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνπλ ηελ ηζηνξία ηεο δνπιείαο θαη ησλ θαηώηεξσλ ηάμεσλ ζηελ αξραηόηεηα, ηελ ηζηνξία ησλ δηαπνιηηηζκηθώλ επαθώλ θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, θαη ηελ ηζηνξία ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο ηζηνξηνγξαθίαο. Δίλαη ζπγγξαθέαο ησλ βηβιίσλ Unthinking the Greek Polis: Ancient Greek History beyond Eurocentrism (2007), Politics: Antiquity and its Legacy (2010) θαη Greeks and Barbarians (2013). Δξειδίκεςζη και διεπιζηημονικόηηηα. Μία διελκςζηίνδα για ηην ππόοδο ηηρ επιζηήμηρ Βάζω Κηληή, Αλαπι. Καζεγήηρηα, Σκήκα Μ.Η.Θ.Δ, ΔΚΠΑ Ζ δηεπηζηεκνληθόηεηα (interdisciplinarity) είλαη έλαο όξνο πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ηνλ εηθνζηό αηώλα γηα λα εθθξάζεη έλα αίηεκα ππέξβαζεο ή/θαη θαηάιπζεο ηεο ππεξβνιηθήο εμεηδίθεπζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απζηεξή πεηζαξρία (discipline) πνπ επηβάιινπλ νη όξνη αλάπηπμεο ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ ζηνλ επξύηεξν ρώξν ησλ επηζηεκώλ. Απηό ην αίηεκα έιαβε ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαη πνιηηηθνύ ραξαθηήξα δηαζηάζεηο. Σηελ αλαθνίλσζε ζα επηρεηξήζσ θαη αξράο κία ελλνηνινγηθή αλάιπζε ηνπ όξνπ δηεπηζηεκνληθόηεηα δίλνληαο έκθαζε ζηηο πνιιέο κνξθέο πνπ πήξε ην αίηεκα γηα ηελ άξζε ηεο εμεηδίθεπζεο θαη κεξηθόηεηαο ηεο γλώζεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, εζηηάδνληαο θπξίσο ζην έξγν ηνπ Thomas Kuhn, ζα δείμσ όηη ε δηαδηθαζία ηεο δηαξθνύο

2 εμεηδίθεπζεο (πνπ κπνξεί λα πάξεη θαη ηε κνξθή ηεο εμεηδίθεπζεο δηα ηεο ζύλζεζεο θαη δηαηνκήο) απνηειεί όξν γηα ηελ επηζηεκνληθή πξόνδν όπσο ηελ έρνπκε γλσξίζεη. Ζ Βάζσ Κηληή είλαη Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Φηινζνθίαο θαη κέινο ηνπ Σπκβνπιίνπ Ηδξύκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Δίλαη ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ Κοςν και Βιηγκενζηάιν. Φιλοζοθική έπεςνα ηηρ Γομήρ ηυν Δπιζηημονικών Δπαναζηάζευν (Σκίιε 1995) θαη ζπλ-ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ Φιλοζοθία ηηρ επιζηήμηρ (ΔΑΠ 2003). Έρεη θάλεη ηελ επηκέιεηα ηνπ Φιλοζοθία και Τέσνη (Οθηώ 2011) θαη ηελ ζπλ-επηκέιεηα ησλ Kuhn s The Structure of Scientific Revolutions Revisited (Routledge 2012) θαη Το Μονηέπνο ζηη ζκέτη και ηιρ ηέσνερ ηος 20ού αιώνα (Αιεμάλδξεηα 2013). Έρεη δεκνζηεύζεη εξγαζίεο ηεο ζε δηεζλή θαη ειιεληθά αθαδεκατθά πεξηνδηθά κε αληηθείκελν ηε θηινζνθία ηεο επηζηήκεο, ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο, ηε θηινζνθία ηεο γιώζζαο θαη ηελ εζηθή. Τπειρ θευπηηικέρ θέζειρ για ηη διεπιζηημονικόηηηα με εθαπμογή ζηην πεπίπηυζη ηηρ Βιοηθικήρ Ηωάλλες. Πέηροσ, Καζεγεηής, Σκήκα Θεοιογίας, ΑΠΘ α. Ζ ζπλερήο δηεύξπλζε ηεο επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο θαη ε αλάπηπμε ηεο αληίζηνηρεο θαηά πεξίπησζε επηζηεκνληθήο έξεπλαο νδεγεί ζηελ ππέξβαζε ηεο "βεβαηόηεηαο" ησλ πξνεγνύκελσλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ζηε κεηάζεζε ησλ νξίσλ ηεο γλώζεο θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ εξσηεκάησλ πνπ αλακέλνπλ ηελ απάληεζή ηνπο κέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο λέαο έξεπλαο. Αθόκε, ε ζπλερήο πξόζθηεζε λέσλ γλώζεσλ, ν εκπινπηηζκόο ηεο γλώζεο καο γεληθά θαη ε ζπλερήο αλέιημή ηεο νδεγνύλ ζε κεηαβνιή ηνπ πθηζηάκελνπ θνζκνεηδώινπ. β. Ζ αλάγθε λα αιιεινζπκπιεξσζνύλ θαη λα ζπλδεζνύλ νη γλώζεηο θαη νη ζεσξήζεηο πνπ πξνέξρνληαη από επηκέξνπο έξεπλεο ηνπ επηζηεηνύ νδεγεί ζηε δηεπηζηεκνληθόηεηα. Απηό ζεκαίλεη πξώηα κηα πην ζθαηξηθή ζεώξεζε ησλ πξαγκάησλ, δεύηεξνλ ζπλεξγαζία θαη δηάινγν κεηαμύ δηάθνξσλ επηζηεκνληθώλ εμεηδηθεύζεσλ, θαη ηξίηνλ αλαζεώξεζε ή ζπκπιήξσζε αληηιήςεσλ πνπ έρνπλ παξαρζεί κέζσ ησλ επηκέξνπο εξεπλεηηθώλ πξνζπαζεηώλ ρσξίο λα ιεθζνύλ ππόςε άιιεο ζεσξήζεηο, άξα ζε κηα παξαπέξα επεμεξγαζία ησλ απόςεσλ πνπ έρνπκε γηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Ζ επηζηεκνληθή απηάξθεηα θαη νη επηκέξνπο απόιπηεο "απζεληίεο" πνπ θπξηαξρνύζαλ ζην παξειζόλ δελ κπνξνύλ λα ζηαζνύλ ζηε ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα. Δίλαη επλόεην όηη νη αιιαγέο απηέο ζπκβάιινπλ ζηε ξηδηθή κεηαβνιή ηνπ ζύγρξνλνπ θνζκνεηδώινπ, πνπ γίλεηαη θαηαλνεηό όηη δελ κπνξεί λα είλαη ζηαηηθό αιιά ξεπζηό θαη κεηαβαιιόκελν. γ. Μεηαηνπίδεηαη ην θέληξν βάξνπο από ηηο επηκέξνπο επηζηεκνληθέο κεζνδνινγίεο ζηα ίδηα ηα πξάγκαηα - εξσηήκαηα - πξνβιήκαηα πνπ απαηηνύλ ζθαηξηθή θαη πνιπεπίπεδε έξεπλα θαη ζεώξεζε. Απηό δελ ζεκαίλεη ελνπνίεζε ησλ επηκέξνπο κεζνδνινγηώλ θαη ησλ επηζηεκνληθώλ εμεηδηθεύζεσλ, αιιά ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο νδεγεί ζην δηάινγν θαη ηε ζπλεξγαζία, θαη ην ιηγόηεξν ζην λα ιακβάλεη θαλείο ππόςε ηνπ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλώλ άιισλ επηζηεκνληθώλ εμεηδηθεύζεσλ. Ζ εμέιημε απηή είλαη απηνλόεην όηη έρεη ζεκαληηθέο πξνεθηάζεηο θαη ζηνλ ηξόπν δηακόξθσζεο ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ζπνπδώλ. Δλώ είλαη απαξαίηεην λα δηαηεξεζνύλ νη βαζηθέο επηζηήκεο, πξέπεη παξάιιεια λα μεπεξαζηεί ε ηαθηηθή ηεο δηακόξθσζεο θιεηζηώλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ. Οη ζπνπδέο ζα πξέπεη λα δηεπξύλνληαη κέζα από ηελ αιιεινπεξηρώξεζε θαη ζπλεξγαζία δηαθόξσλ ζπγγελώλ θαηαξρήλ θιάδσλ, αιιά θαη εθείλσλ πνπ νη εμειίμεηο θαη νη αλάγθεο ηνύο θαζηζηνύλ ζπκπιεξσκαηηθνύο γηα ηε ζθαηξηθή ζπνπδή ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ. Ζ Βηνεζηθή είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα δηεπηζηεκνληθνύ πεδίνπ. Τν θεληξηθό ζέκα ζηε πεξίπησζε ηεο Βηνεζηθήο είλαη ηα (βην)εζηθά δεηήκαηα θαη δηιήκκαηα πνπ γελληνύληαη είηε κέζα από ηελ ηαηξηθή πξάμε είηε κέζα από ηηο εθαξκνγέο ηεο βηνταηξηθήο θαη ηεο βηνηερλνινγίαο.

3 Δκπιέθνληαη ζε απηά δηάθνξεο επηζηήκεο, εξεπλεηηθέο, θιηληθέο θαη ζεσξεηηθέο. Θα κπνξνύζε λα αλαθέξεη θαλείο ηελ ηαηξηθή, ηε κνξηαθή βηνινγία, ηελ εζηθή κε ηελ ηδηαίηεξε δηάζηαζε ηεο Βηνεζηθήο. Δπίζεο, ζπλδέεηαη κε ηα δεηήκαηα απηά ην δίθαην, θαη κάιηζηα κε ηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηνπ ηόζν ηηο ηνπηθέο όζν θαη ηηο δηεζλείο. Αιιά πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ν ξόινο ησλ νηθνπκεληθώλ αλζξσπηζηηθώλ αξρώλ θαη αμηώλ, ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεκαηηζκώλ θαη ησλ αληηιήςεσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από κέξνπο ησλ ζξεζθεπηηθώλ παξαδόζεσλ. Τέινο, ζηελ εηζήγεζε απηή εμεηάδεηαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο όισλ απηώλ θαη ν ξόινο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηεο λέαο θαηά πεξίπησζε γλώζεο, ε πιαζηηθόηεηα ηεο εζηθήο πνπ αλαπηύζζεηαη κε αλαθνξά ζηελ αλζξώπηλε ειεπζεξία θαη ηελ ηαηξηθή πξάμε, θαη ε δπζθνιία ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο πξνζαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ζηε ζπλερώο θαη ξαγδαία εμειηζζόκελε βηνινγηθή, βηνταηξηθή, λεπξνβηνινγηθή θαη βηνηερλνινγηθή έξεπλα κε ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο πνπ γίλνληαη ζπλήζσο γξήγνξα δεθηέο ζε ηαηξηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν ιόγσ ηεο πξνθαλνύο ρξεζηκόηεηαο θαη ρξεζηηθόηεηάο ηνπο. Ο Ησάλλεο Σ. Πέηξνπ είλαη θαζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Φξηζηηαληζκνύ θαη Ζζηθήο ζην Τκήκα Θενινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΦΔΚ 139/ η. ΝΠΓΓ). Αζρνιείηαη κε ην ζύγρξνλν πνιηηηζκό, ην ξόιν ησλ ζπκβνιηθώλ ζπζηεκάησλ ζηελ θνηλσλία, ηνλ πνιηηηζηηθό πινπξαιηζκό, ηα θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ησλ δεηεκάησλ βηνεζηθήο. Γηδάζθεη Κνηλσληνινγία, Σύγρξνλν Πνιηηηζκό, Θξεζθεία θαη Κνηλσλία ζηε ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα, Πνιηηηζηηθό Πινπξαιηζκό θαη Κνηλσληθά Πξνβιήκαηα. Σπκκεηείρε ζε ηέζζεξα επξσπατθά θαη εζληθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Υπήξμε ζπληνληζηήο επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο κε ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία πιηθνύ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηειερώλ δηαπνιηηηζκηθνύ δηαιόγνπ ζε επίπεδν ηνπηθήο θνηλόηεηαο θαη κέινο Οκάδαο πξνβιεκαηηζκνύ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε αληηθείκελν ηε κειέηε ηεο πνιηηηζηηθήο δηάζηαζεο ζηελ Δλσκέλε Δπξώπε. Τα ζπνπδαηόηεξα εθδνζέληα έξγα ηνπ είλαη: Κνηλσληθή δηθαηνζύλε, Θεζζαινλίθε (Θ.) Δθθιεζία θαη πνιηηηθή ζηελ Διιάδα ( ), Θ Θενινγία θαη θνηλσληθή δπλακηθή, Θ Πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, Θ (β έθδνζε επαπμεκέλε θαη βειηησκέλε). Φξηζηηαληζκόο θαη θνηλσλία. Κνηλσληνινγηθή αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ Φξηζηηαληζκνύ κε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκό, Θ Κνηλσληνινγία, Θ Θξεζθεία θαη Κνηλσλία. Κνηλσληνινγηθή αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ ζξεζθείαο θαη θνηλσλίαο ζηε ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα, Θ Κνηλσληθή ζεσξία θαη ζύγρξνλνο πνιηηηζκόο, Θ (β έθδνζε επαπμεκέλε θαη βειηησκέλε). Δπίζεο, έρεη δεκνζηεύζεη ζεβαζηό αξηζκό επηζηεκνληθώλ άξζξσλ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο, πεξηνδηθά θαη επεηεξίδεο, θαζώο θαη άξζξα επηθαηξόηεηαο ζηνλ εκεξήζην ηύπν. Η διεπιζηημονικόηηηα και ηα ανηίθεηά ηηρ ηέιηος Βηρβηδάθες, Καζεγεηής, Σκήκα Μ.Η.Θ.Δ., ΔΚΠΑ Σηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε δηεξεύλεζε ηεο έλλνηαο ηεο δηεπηζηεκνληθόηεηαο θαη ε απνηίκεζε ηεο γλσζηνινγηθήο ζεκαζίαο θαη ησλ γεληθόηεξσλ θηινζνθηθώλ θαη πξαθηηθώλ ηεο ππνδειώζεσλ. Σπγθεθξηκέλα, επηδηώθεηαη ν πξνζδηνξηζκόο θαη ε θξηηηθή αληηιήςεσλ πξνο ηηο νπνίεο κπνξεί λα αληηηίζεηαη ε δηεπηζηεκνληθόηεηα. Απηέο εθδειώλνληαη ζπλήζσο κέζα από ηελ πηνζέηεζε δηαθόξσλ κνξθώλ κεζνδνινγηθνύ αλαγσγηζκνύ, ηελ εκκνλή ζε κνλνκεξείο πξνζεγγίζεηο πνπ εθθξάδνπλ κηα πεξηνξηζηηθή επηζηεκνινγηθή νπηηθή, ή ηελ έκθαζε ζε θάπνηα επηζηήκε, πνπ κπνξεί λα ζεσξείηαη πσο παξέρεη ην πξόηππν όισλ ησλ όισλ. Δμεηάδνληαη παξαδείγκαηα από ηνλ ρώξν ησλ

4 θπζηθώλ, ησλ θνηλσληθώλ θαη ησλ αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ θαη αλαδεηθλύεηαη ν ξόινο ηεο θηινζνθίαο σο ηόπνο αλάπηπμεο αιιά θαη ειέγρνπ βαζηθώλ δηεπηζηεκνληθώλ ζεσξήζεσλ. O Σηέιηνο Βηξβηδάθεο ζπνύδαζε θηινζνθία ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ην Παλεπηζηήκην Paris I θαη ην Παλεπηζηήκην Princeton. Από ην 2005 είλαη Καζεγεηήο θηινζνθίαο ηνπ Τκήκαηνο Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Δρεη ζπγγξάςεη ηε κνλνγξαθία Η πθή ηεο εζηθήο πξαγκαηηθόηεηαο (Αζήλα: Leader Books, 2009), εγρεηξίδηα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο θηινζνθίαο ζην Λύθεην θαη δηάθνξα άξζξα ζε ειιεληθά θαη ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη θηινζνθηθά ιεμηθά. Το επγαζηήπιο-καθεηιέπα Ορέζηες Καιογήροσ, Καζεγεηής, Σκήκα Φσζηθής, ΑΠΘ Τα ηειεπηαία ρξόληα κηα λέα (;) επηζηήκε, ε Ναλνηερλνινγία, αθνύγεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, πξόθεηηαη γηα έλα δηεπηζηεκνληθό πεδίν ζπλάληεζεο πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ πεηζαξρηώλ, θπξίσο ησλ ιεγόκελσλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ. Ψο λαλνηερλνινγία νξίδεηαη ζρεκαηηθά ε επηζηεκνληθή πεξηνρή πνπ εξεπλά ηνλ «λαλόθνζκν», δει. ηελ ύιε ζηηο δηαζηάζεηο nm (δηζεθαηνκκπξηνζηά ηνπ κέηξνπ). Αλ θαη μεθίλεζε σο θιάδνο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Υιηθώλ (πνπ απνηεινύζε παιαηόηεξα θιάδν ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Φεκείαο), γξήγνξα ιεηηνύξγεζε σο δηεπηζηεκνληθό ζώκα, ζην νπνία ζπλαληώληαη ε Φπζηθή, ε Φεκεία, ε Δπηζηήκε Υιηθώλ, ηα Μαζεκαηηθά, ε Πιεξνθνξηθή, ε Μνξηαθή Βηνινγία, ε Ηαηξηθή θαη όρη κόλνλ. Ζ δηαθνξά ηεο λαλνηερλνινγίαο ζε ζρέζε κε παξαδνζηαθόηεξεο δηεπηζηεκνληθέο πεξηνρέο, έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ηείλεη λα εμειηρζεί ζε «παλ-επηζηήκε», αθνινπζώληαο αληίζηξνθε πνξεία από απηήλ ηεο εμεηδίθεπζεο θαη ηεο θαηάηκεζεο ησλ πεηζαξρηώλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Σηελ εηζήγεζε ζα παξνπζηαζηεί ε εκπεηξία δηεπηζηεκνληθόηεηαο ζηα πιαίζηα κηαο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο βην-ηαηξηθέο εθαξκνγέο ησλ καγλεηηθώλ λαλνζσκαηηδίσλ. Ψο απόπεηξα θαηάθηεζεο κηαο lingua franca κεηαμύ θπζηθώλ, ρεκηθώλ, κνξηαθώλ βηνιόγσλ θαη ηαηξώλ. Ο Οξέζηεο Καινγήξνπ είλαη Καζεγεηήο ζην Τκήκα Φπζηθήο ηνπ ΑΠΘ. Τν αθαδεκατθό έηνο εξγάζζεθε σο επηζθέπηεο εξεπλεηήο ζην Northeastern University ηεο Βνζηώλεο. Δξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα απνηεινύλ ε αλάπηπμε, ν ραξαθηεξηζκόο θαη ε κειέηε ησλ δνκηθώλ, καγλεηηθώλ θαη ειεθηξηθώλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθώλ, κε έκθαζε ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ αλάπηπμε θαη κειέηε καγλεηηθώλ λαλνζσκαηηδίσλ θαη ζηελ πηζαλή ρξήζε ηνπο ζε βην-ηαηξηθέο εθαξκνγέο, κεηαμύ άιισλ ζηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ. Βιοηεσνολογία: ένα παπάδειγμα διεπιζηημονικόηηηαρ Εαταρίας θούρας, Καζεγεηής, Σκήκα Βηοιογίας, ΑΠΘ Έλαο απιόο νξηζκόο ηεο Βηοηετλοιογίας, όπσο δηαηππώζεθε από ηνλ Ereky ην 1917, είλαη «ε ρξεζηκνπνίεζε ηωλ έκβηωλ όληωλ θαη ηωλ πξνϊόληωλ ηνπο γηα ηελ παξαγωγή αγαζώλ». Ζ Βηοηετλοιογία είλαη κία ποισζσιιεθηηθή επηζηήκε θαη ζεσξείηαη σο έλαο από ηνπο πην δπλακηθνύο

5 θαη παξαγσγηθνύο θιάδνπο ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο. Γελ ππάξρεη όκσο αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα πνπ λα κε ζπκκεηέρεη ζηελ ππόζεζε ηεο Βηνηερλνινγίαο: από ηηο ιεγόκελεο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο κέρξη ηηο ιεγόκελεο ζεηηθέο επηζηήκεο. Σηα παξαπάλσ ζπλεηέιεζε ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο Βηνινγίαο θαη όισλ ησλ ζπλαθώλ επηζηεκώλ, κε πξνεμέρνπζα ηε Μορηαθή Βηοιογία, ηε Γελεηηθή Μεταληθή θαη ηε Βηνπιεξνθνξηθή. Σήκεξα ε Βηνηερλνινγία ζεσξείηαη σο παξάδεηγκα δηεπηζηεκνληθόηεηαο. Βειηηώζεηο κπθήησλ, θπηώλ θαη δώσλ, θαζώο θαη δεκηνπξγία λέσλ πνηθηιηώλ θαη πβξηδίσλ, επηηπγράλνληαλ θαη επηηπγράλνληαη κέζσ επιλεγμένυν γενεηικών διαζηαςπώζευν. Ζ δηαδηθαζία όκσο απηή είλαη ζρεηηθά αξγή, επεηδή ζηε θύζε πεξηνξίδεηαη από: (α) ην ζρεηηθά αργό θύθιο δωής ησλ νξγαληζκώλ θαη, (β) ηελ ππνρξεσηηθή αληαιιαγή ηοσ γελεηηθού σιηθού, ε νπνία όκσο πεξηνξίδεηαη ζηα όξηα ησλ πνιύ ζπγγεληθώλ εηδώλ ή θάπνησλ εηδώλ. Σήκεξα ε Μοπιακή Γενεηική θαη ε Γενεηική Μησανική ζπλεπηθνπξνύκελεο από όιεο ηηο άιιεο επηζηήκεο μεπέξαζαλ ηα όξηα ησλ πιεζπζκώλ θαη ησλ νξγαληζκώλ θαη εθκεηαιιεύνληαη άκεζα ην γελεηηθό πιηθό, θπζηθό θαη αλαζπλδπαζκέλν. Αναπηύζζονηαι κε ιλιγγιώδη ηασύηηηα κε ζπλέπεηα λα έρνπκε ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα πξσηόγλσξεο γηα ηα αλζξώπηλα δεδνκέλα δπλαηόηεηεο. Ο Εαταρίας θούρας ηνπ Γεσξγίνπ, γελλήζεθε ζηε Φιώξηλα, ην Δίλαη θαζεγεηής Γελεηηθής ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ζην Τκήκα Βηνινγίαο. Πήξε πηπρίν Βηνινγίαο, από ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο /Τκήκα Βηνινγίαο ην 1977 θαη δηδαθηνξηθό από ην ίδην Τκήκα ην Μεηεθπαηδεύζεηο: γηα δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηόδνπο, ζε δηάθνξα Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη Παλεπηζηήκηα ηνπ Δμσηεξηθνύ (Max Planck, Munich θαη Tubingen, Genzentrum - Munich, Umea - Σνπεδίαο). Αθαδεκατθέο ζέζεηο: Δπηζηεκνληθόο Σπλεξγάηεο, Λέθηνξαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, ζήκεξα, Καζεγεηήο Γελεηηθήο (ΑΠΘ). Γηνηθεηηθέο Θέζεηο: & Γηεπζπληήο ηνπ Τνκέα Γελεηηθήο, Αλάπηπμεο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο ηνπ Τκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ ΑΠΘ. 1986/87 Πξόεδξνο Παξαξηήκαηνο Β. Διιάδνο Παλειιήληαο Έλσζεο Βηνεπηζηεκόλσλ (ΠΔΒ) Πξόεδξνο ΠΔΒ , Πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο Βηνινγίαο Α.Π.Θ , Μέινο ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ ΑΠΘ ζήκεξα, Γ/ληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεληθήο Βηνινγίαο , Μέινο ηνπ 7κεινύο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ ηνπ ΑΠΘ , Αληηπξόεδξνο ΓΣ ΝΟΖΣΗΣ ζήκεξα, Γξακκαηέαο ηνπ ΓΣ ηνπ Γηεπηζηεκνληθνύ Κέληξνπ Αξηζηνηειηθώλ Μειεηώλ (ΓΗ.Κ.Α.Μ. ηνπ ΑΠΘ). Άιιεο Θέζεηο: Από ην 2000 έσο ην 2004 κέινο ηεο Τξηκεινύο Δπηηξνπήο Βηνινγίαο ηνπ ΓΗΚΑΤΣΑ. Από ην 2001 έσο 2006 κέινο ηεο Τξηκεινύο Δπηηξνπήο Βηνινγίαο ηνπ ΚΥΣΑΤΣ. Δίλαη Αμηνινγεηήο, ζεκαηνζέηεο, βαζκνινγεηήο ζην ΗΚΥ θαη Μέινο ηεο ΓΣ ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Ναλνηερλνινγίεο θαη Ναλνεπηζηήκεο (Ν & Ν). Μέινο Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ: Canadian Society of Genetics - Διιεληθή Βηνθπζηθή θαη Βηνρεκηθή Δηαηξεία - Διιεληθή Δηαηξεία Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ (EEBE) - International Society of Molecular Evolution - Διιεληθή Γπλαηθνινγηθή Δηαηξεία 'Έξεπλαο θαη Θεξαπείαο ηνπ Καξθίλνπ - Διιεληθή Εσνινγηθή Δηαηξεία Παλειιήληα Έλσζε Βηνεπηζηεκόλσλ. Κξηηήο Δπηζηεκνληθώλ Πεξηνδηθώλ θαη Βηβιίσλ: Molecular Evolution, PLOS-ONE, PLOS- Computational Biology, BIOS, θ.ά. Γηδαθηηθή εκπεηξία: Οξγάλσζε θαη δηδαζθαιία Μαζεκάησλ θαη Δξγαζηεξίσλ ηνπ Τκήκαηνο Βηνινγίαο - Οξγάλσζε - Σπκκεηνρή Σεκηλαξίσλ ζε δηάθνξνπο θνξείο (ΠΔΚ - EΛΚΔΠΑ, Τνπηθή Απηνδηνίθεζε Δπηζηεκνληθέο Δηαηξείεο Παλεπηζηήκηα θ.ά.). Ταρύξπζκα Σεκηλάξηα Μεηαπηπρηαθνύ ηύπνπ, Γελεηηθήο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο - Οξγάλσζε θαη Γηδαζθαιία Μαζεκάησλ ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ηνπ Τκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ ΑΠΘ, Γηδαζθαιία Μαζεκάησλ θαη επηβιέςεηο ζην Γηαηκεκαηηθό Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ηνπ ΑΠΘ «Ναλνεπηζηήκεο θαη Ναλνηερλνινγία» θαζώο θαη ζε άιια Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Δπίβιεςε - ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ, Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ:

6 Μαδί ηνπ νινθιήξσζαλ ηηο δηδαθηνξηθέο ηνπο δηαηξηβέο 10 εξεπλεηέο ζηνπο ηνκείο ηεο Γελεηηθήο, Μνξηαθήο Βηνινγίαο, Δμέιημεο, Βηνπιεξνθνξηθήο θ.ά. Δπέβιεςε πεξηζζόηεξεο από 100 πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο. Σπκκεηείρε ζε πεξηζζόηεξεο από 50 ηξηκειείο θαη επηακειείο επηηξνπέο δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ ζε όια ηα Παλεπηζηήκηα ηεο ρώξαο. Δξεπλεηηθό Έξγν: Πάλσ από 70 πξσηόηππεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ηνπ δεκνζηεύζεθαλ ζε πεξηνδηθά ηνπ Science Citation Index θαη αιινύ. Δπίζεο παξνπζηάζηεθαλ θαη δεκνζηεύηεθαλ πεξηζζόηεξεο από 100 αλαθνηλώζεηο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ. Βηβιία: Έρεη ζπγγξάςεη πνιιά βηβιία κε ηειεπηαίν ην «Φηιοζοθία θαη ύγτρολες ηάζεης ηες Βηοιογίας», ην 2005 από ηηο Δθδόζεηο University Studio Press. Η αναγκαιόηηηα ηηρ διεπιζηημονικόηηηαρ ζηην Δξελικηική Βιολογία Ακπαηδόποσιος Θεόδωρος, Καζεγεηής, Σκήκα Βηοιογίας, ΑΠΘ Ζ εμειηθηηθή, θιάδνο ηεο Βηνινγίαο, είλαη αθόκε θαη ζήκεξα κηα έληνλα ακθηζβεηνύκελε από θάπνηνπο θύθινπο επηζηήκε. Τειεπηαία, βέβαηα, θαη θπξίσο κεηά ην έηνο Γαξβίλνπ, έρεη αλαδεηρζεί ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο εμειηθηηθήο βηνινγίαο ζε δηάθνξεο επηζηήκεο αιιά θαη ε εμίζνπ ζεκαληηθή ζπκκεηνρή άιισλ επηζηεκνληθώλ θιάδσλ ζηελ νπζηαζηηθή δηακόξθσζε ηεο ζύγρξνλεο εμειηθηηθήο ζθέςεο θαη έξεπλαο. Ζ ζεκεξηλή παξνπζίαζε ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε εθείλσλ ησλ πηπρώλ ηεο δηεπηζηεκνληθόηεηαο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νξζή πξνζέγγηζε ελόο εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο θαη αλαγθαίεο γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ παξαδείγκαηα/πεξηπηώζεηο από ηελ εμειηθηηθή βηνινγία. Ο Καζεγεηήο Θεόδσξνο Η. Ακπαηδόπνπινο δηδάζθεη ην κάζεκα «Δμειηθηηθή βηνινγία θαη ζηνηρεία γελεηηθήο πιεζπζκώλ» ζην Τκήκα Βηνινγίαο ηνπ ΑΠΘ από ην Τν εξεπλεηηθό ηνπ έξγν πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξα από 250 δεκνζηεύκαηα, εθ ησλ νπνίσλ 80 θαη πιένλ είλαη πξσηόηππεο εξγαζίεο ζε δηεζλή πεξηνδηθά κε θξηηέο. Σπκκεηείρε ζηε ζπγγξαθή θαη έθδνζε 4 βηβιίσλ θαη ππήξμε πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζε 45 εκεξίδεο/ζπλέδξηα. Δίλαη ππεύζπλνο έθδνζεο δηεζλνύο πεξηνδηθνύ. Ήηαλ θξηηήο ζε 250 εξγαζίεο ζε 68 δηεζλή πεξηνδηθά. Σπκκεηείρε ζηελ θξίζε εζληθώλ θαη δηεζλώλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη έιαβε εξεπλεηηθή ρξεκαηνδόηεζε από θνξείο ηεο εκεδαπήο θαη αιινδαπήο. Σπλνιηθά, επέβιεςε/επηβιέπεη 13 δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη πεξηζζόηεξεο από 75 κεηαπηπρηαθέο θαη πξνπηπρηαθέο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο. Νεςποεπιζηήμερ και Γιεπιζηημονικόηηηα: Η γεθύπυζη ηος σάζμαηορ μεηαξύ ηυν θεηικών και ηυν ανθπυπιζηικών ζποςδών Θαλάζες Νηηλόποσιος, Καζεγεηής, Σκήκα Κηεληαηρηθής, ΑΠΘ Ζ επηζηήκε πξνρσξεί ζε ζεκαληηθό βαζκό κε ηνλ αλαγσγηζκό, πνπ έρεη απνδεηρζεί εμαηξεηηθά ρξήζηκε πξνζέγγηζε. Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, σζηόζν, ε επηζηεκνινγηθή αληίιεςε γηα ηελ απηνλνκία θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ επηζηεκώλ παξαρώξεζε ηε ζέζε ηεο ζηελ αληίιεςε ηεο ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο ησλ επηζηεκώλ. Ζ εμεηδίθεπζε θαη ν θαηαθεξκαηηζκόο ηεο γλώζεο

7 απνδεηθλύνληαη αλεπαξθείο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα πνιύπινθα πξνβιήκαηα ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπο δηαζηάζεηο θαη λα αλαδείμνπλ ηηο αηηηώδεηο ζρέζεηο. Ζ λεπξνεπηζηήκε ή, ζπρλόηεξα, λεπξνεπηζηήκεο (ν πιεζπληηθόο ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζε απηό ην γλσζηαθό θαη εξεπλεηηθό πεδίν θαη ηνλίδεη ηε δηεπηζηεκνληθόηεηά ηνπ) είλαη λέν πεδίν πνπ πξνήιζε από ηελ αλαγθαηόηεηα γηα πνιύπιεπξε έξεπλα ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. Σην πεδίν απηό ζπλεξγάδνληαη επηζηήκνλεο από θιάδνπο όπσο είλαη ε λεπξναλαηνκηθή, ε λεπξνθπζηνινγία, ε λεπξνθαξκαθνινγία, ε κνξηαθή βηνινγία, ε βηνρεκεία, ε ςπρνινγία, ε επηζηήκε ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ θ.ά. Αιιά θαη ε λεπξνεπηζηήκε ζήκεξα «δελ είλαη αξθεηά δηεπηζηεκνληθή». Έλα παξάδεηγκα: Τν λενζύζηαην Ιλζηηηνύην κάζεζεο ηνπ Johns Hopkins επηδηώθεη ηελ πνιύπιεπξε κειέηε ηεο δηεξγαζίαο ηεο κάζεζεο. Σηε ζπγθξόηεζε ηνπ ηλζηηηνύηνπ ζπκκεηέρνπλ 64 εξεπλεηέο από δηάθνξνπο επηζηεκνληθνύο θιάδνπο, έλαο κόλνλ από ηνπο νπνίνπο είλαη ε λεπξνεπηζηήκε. Γπηζκόο είλαη ε ζεσξία πνπ απνδίδεη ην θαηλόκελν ηνπ λνπ θαη ηεο ζπλείδεζεο ζε κηα άπιε νληόηεηα, ςπρή ή πλεύκα, ζπλδεδεκέλε κε ην πιηθό ζώκα αιιά μέρσξε από απηό. Τν ζώκα θαη ν λνπο, δειαδή, είλαη δηαθνξεηηθέο ππνζηάζεηο πνπ ελώ αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο, παξακέλνπλ ρσξηζηέο. Ζ ζθέςε όηη ππάξρεη έλα Δγώ-παξαηεξεηήο, ν νπνίνο δεη ηηο εκπεηξίεο, ζθέθηεηαη ηηο ζθέςεηο θαη ειέγρεη ηηο πξάμεηο είλαη αθαηακάρεηε (κία δαξβηληθή, δειαδή εμειηθηηθή, πιάλε). Ο δπηζκόο έρεη επηδείμεη εμαηξεηηθή αληνρή επί ρηιηεηίεο, ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ επηθξάηεζε ν πιαησληθόο ηδεαιηζκόο θαη ν θαξηεζηαλόο δπηζκόο. Σε ηνύην ζπλέβαιε θαη ε δηάθξηζε κεηαμύ λεπξηθώλ θαη ςπρηθώλ παζήζεσλ, θάηη πνπ ππνλννύζε ηελ ύπαξμε ςπρήο, ε νπνία κπνξνύζε λα λνζήζεη αλεμάξηεηα από ηνλ εγθέθαιν θαη ην ζώκα. Ο αβπζζαιένο απηόο δηαρσξηζκόο απνηειεί, θαηά ηε γλώκε κνπ, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο πξόβιεκα ηνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ θαη όρη κόλν. Τνλ 19ν αηώλα ε θπζηθή επηζηήκε έζπαζε ηνπο δεζκνύο ηεο κε ηε θηινζνθία θαη απηνλνκήζεθε. Ζ άκεζε ζπλέπεηα ήηαλ ε αλάπηπμε ησλ λέσλ επηζηεκνληθώλ θιάδσλ ηεο ρεκείαο θαη ηεο βηνινγίαο, πνπ άιιαμαλ δηα παληόο ηελ εηθόλα γηα ηνλ θόζκν θαη ηελ ύιε. Ζ εμειηθηηθή ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ απνηέιεζε ην επηζηέγαζκα ηνπ ζεηηθηζηηθνύ πλεύκαηνο. Σηνλ αηώλα απηόλ απνθξπζηαιιώζεθε ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζεηηθώλ θαη ησλ αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ. Ψζηόζν, ζήκεξα «ρξεηαδόκαζηε κηα βαζύηεξε θαηαλόεζε ηεο αλζξώπηλεο θύζεο, θαη απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν αλ νη θνηλσληθέο επηζηήκεο αληηθαηαζηήζνπλ ηε ζεκεξηλή θνξηηζκέλε ηδενινγηθώο θαη απνζπαζκαηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζνύλ κε αληηθεηκεληθή επηζηήκε πνπ ζα βαζίδεηαη ζε κηα νινθιεξσκέλε ζεσξία ηεο ζπκπεξηθνξάο. Υπάξρεη κόλν κία ηέηνηα ζεσξία, θαη γη απηό πξνβιέπσ όηη ζε 50 ρξόληα από ζήκεξα θάζε Τκήκα Χπρνινγίαο θαη Κνηλσληνινγίαο ζα έρεη ζηνλ ηνίρν έλα πνξηξέην ηνπ Γαξβίλνπ», πξνέβιεπε ην 2007 ν Φξαλο ληε Βάαι. Γπζηπρώο δελ δηαζέηνπκε παξάδνζε δηεπηζηεκνληθόηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο πνπ λα επηθνπξεί ηα άηνκα θαηά ζπλέπεηα, ν θαζέλαο γίλεηαη εθεπξέηεο ηνπ εαπηνύ ηνπ, κε ακθηζβεηνύκελε πάληνηε ηελ παηέληα. Έηζη, θαη εγώ θαηέιεμα κε ηε δηθή κνπ παηέληα, κε ηελ ειπίδα λα πέηπρα, έζησ θαη ιίγν, ηηο επηδηώμεηο κνπ, δειαδή, λα θέξσ πην θνληά ηηο ζεηηθέο κε ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. Ψζηόζν, ε πξνζπάζεηα, ηα ηειεπηαία ηδίσο ρξόληα, είλαη ακθίδξνκε. Φηιόζνθνη, θαιιηηέρλεο, ηζηνξηθνί ηεο ηέρλεο, ινγνηέρλεο, έρνπλ αλαδείμεη ηε θπζηνινγία, ηε βηνινγία, ηελ ςπρνινγία θαη ηώξα ηηο λεπξνεπηζηήκεο σο θαζνξηζηηθό ζηνηρείν ζηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπο ή ζηελ αλάιπζε ηνπ έξγνπ άιισλ δεκηνπξγώλ. Οη λεπξνεπηζηήκεο πξνζθέξνπλ κία εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα νπηηθή γσλία ζε έλα επξύηαην δηεπηζηεκνληθό πεδίν. Τν θνηλό πεδίν ησλ ζεηηθώλ θαη αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ πξνζθέξνπλ ηελ πξνζέγγηζε εθείλε πνπ ίζσο λα καο επηηξέςεη λα αλαθαιύςνπκε ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν. Ο Θαλάζεο Νηηλόπνπινο είλαη θαζεγεηήο Αλαηνκηθήο θαη Ηζηνινγίαο. Γηεηέιεζε Πξόεδξνο ηεο Κηεληαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Α.Π.Θ θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο γηα ηηο Νεπξνεπηζηήκεο, κέινο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ ηνπ Α.Π.Θ., Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο ηεο Κηεληαηξηθήο Σρνιήο θαη επί κηα

8 δσδεθαεηία Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αλαηνκηθήο θαη Ηζηνινγίαο. Δθηόο από Αλαηνκηθή θαη Ηζηνινγία, κε έκθαζε ζην λεπξηθό ζύζηεκα, δηδάζθεη ην κάζεκα επηινγήο Εγθέθαινο θαη ηέρλε θαζώο θαη ζέκαηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Τκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ ΑΠΘ θαη ηνπ Τκήκαηνο Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαζώο θαη ζε Γηαηκεκαηηθά Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ηνπ Α.Π.Θ θαη ηνπ Τκήκαηνο Ηαηξηθήο. Δίλαη ζπγγξαθέαο 40 επηζηεκνληθώλ άξζξσλ δεκνζηεπκέλσλ ζε έγθπξα δηεζλή λεπξνεπηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη 55 αλαθνηλώζεσλ θαη νκηιηώλ ζε ειιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα. Σην έξγν ηνπ ππάξρνπλ πεξίπνπ 850 ζεηηθέο εηεξναλαθνξέο. Έρεη ζπγγξάςεη θεθάιαηα γηα ηα βηβιία «Handbook of Chemical Neuroanatomy» θαη «Vision and Visual Disfunction» θαη ην βηβιίν «Σπγθξηηηθή Αλαηνκηθή ηωλ Καηνηθίδηωλ Θειαζηηθώλ: Πεξηθεξηθό Νεπξηθό Σύζηεκα, Απηόλνκν Νεπξηθό Σύζηεκα, Αηζζεηήξηα όξγαλα» (University Studio Press). Δπίζεο, είλαη ζπγγξαθέαο πέληε εθιατθεπηηθώλ βηβιίσλ ηεο επηζηήκεο κε ηίηινπο «Εγθέθαινο θαη Τέρλε», «Αλαδεηώληαο ηνλ ρακέλν ρξόλν. Μηα λεπξνβηνινγηθή αλάγλωζε», «Νεπξνεζηθή» (Δπηζηεκνληθέο Δθδόζεηο Παξηζηάλνπ), «Ο αδέμηνο ζρεδηαζηήο. Σθάικαηα ηεο εμέιημεο θαη δαξβηληθέο πιάλεο» (Δθδόζεηο ίσλ) θαη «Νεπξναηζζεηηθή ή γηαηί νη άλδξεο πξνηηκνύλ ηηο μαλζέο» (ππό έθδνζε). Έρεη κεηαθξάζεη ηα βηβιία «Εζωηεξηθή όξαζε: Μηα εμεξεύλεζε ηεο ηέρλεο θαη ηνπ εγθεθάινπ» ηνπ S. Zeki, «Φαληάζκαηα ζηνλ εγθέθαιν» ηνπ V. S. Ramachandran (Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο), «Όξαζε θαη ηέρλε. Η βηνινγία ηεο όξαζεο» ηεο Μ. Livingstone θαη ην «Τν Μεγαιείν θαη ε Δπζηπρία ηνπ Εγθεθάινπ. Αγάπε, δεκηνπξγηθόηεηα θαη αλαδήηεζε ηεο αλζξώπηλεο επηπρίαο» ηνπ S. Zeki (Δπηζηεκνληθέο Δθδόζεηο Παξηζηάλνπ). Έρεη ζπγγξάςεη, επίζεο, έλα βηβιίν γηα ηα απηνθπή καληηάξηα κε ηίηιν «Μαληηάξηα: Ο ζαπκαζηόο απηόο θόζκνο, ν κηθξόο ν κέγαο» (Δθδόζεηο Αδειθώλ Κπξηαθίδε). Γίκαιο συπίρ Οικονομικά; Οι βλαβεπέρ ζςνέπιερ ηος νομικού θοπμαλιζμού. Αρηζηείδες Χαηδής, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Μ.Η.ΘΔ., ΔΚΠΑ Ζ λνκηθή επηζηήκε είλαη κηα δενληνινγηθή επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηε ξύζκηζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Ζ λνκηθή εθπαίδεπζε επηθεληξώλεηαη ζηνπο θαλόλεο δηθαίνπ θαη ηνπο ηξόπνπο πνπ απηνί ζα πξέπεη λα εξκελεπζνύλ θαη λα εθαξκνζηνύλ γηα λα ξπζκηζηεί ε θνηλσλία θαη ε νηθνλνκία. Τν εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη είλαη απιό: πώο κπνξείο λα αζρνιείζαη κε ηε ξύζκηζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο εάλ δελ γλσξίδεηο πώο απηέο ιεηηνπξγνύλ; Ζ λνκηθή επηζηήκε θαη ε λνκηθή ζεσξία δελ κπνξνύλ λα είλαη απηνδύλακεο. Τν αίηεκα ηεο απηνλνκίαο ηεο λνκηθήο επηζηήκεο νδεγεί ζηνλ απηηζκό ηνπ λνκηθνύ θνξκαιηζκνύ. Ζ λνκηθή επηζηήκε ρξεηάδεηαη επεηγόλησο λα δηεπξύλεη ην αληηθείκελό ηεο κε ηελ ελίζρπζε ησλ εκπεηξηθώλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ. Ζ αλάγθε απηή έρεη γίλεη θαηαλνεηή ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία θαη έρεη νδεγήζεη ζε αλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ησλ κεγαιύηεξσλ λνκηθώλ ζρνιώλ ζηνλ θόζκν. Ο Αξηζηείδεο Φαηδήο είλαη Αλ. Καζεγεηήο Φηινζνθίαο Γηθαίνπ & Θεσξίαο Θεζκώλ ζην Τκήκα Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Έιαβε ην δηδαθηνξηθό ηνπ (Γίθαην & Οηθνλνκηθά) από ην University of Chicago. Έρεη ηηκεζεί κε ππνηξνθίεο θαη αθαδεκατθά βξαβεία, εξγαζίεο ηνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε ειιεληθά θαη μέλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπιινγηθνύο ηόκνπο, έρεη δηδάμεη θαη έρεη δώζεη πιήζνο δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίσλ θαη νκηιηώλ ζε ζπλέδξηα ζηελ Δπξώπε, ζηε Βόξεην Ακεξηθή, ζηελ Αθξηθή θαη ζηελ Άπσ Αλαηνιή. Από ηνλ Μάξηην ηνπ 2014 είλαη κέινο ηνπ Δζληθνύ Σπκβνπιίνπ Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο (ΔΣΔΤ). Δίλαη ηαθηηθόο ζπλεξγάηεο ηεο εθεκεξίδαο Τα Νέα. Έρεη αξζξνγξαθήζεη ζε εθεκεξίδεο θαη έληππα ζηελ Διιάδα θαη ζε κεγάια μέλα κέζα ελεκέξσζεο (New York Times, Financial Times, Wall Street Journal θ.α.) ελώ έρεη παξαρσξήζεη ζπλεληεύμεηο ζε ειιεληθνύο ξαδηνθσληθνύο θαη ηειενπηηθνύο

9 ζηαζκνύο θαη δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο (Bloomberg News, Daily Telegraph, Economist, Euronews, Time, Voice of America, θ.α.). Ηθική- Θπηζκεία- Κοινυνική Θευπία: Πεπί ηγεμονίαρ και ζύγκλιζηρ Χρήζηος Ν. Σζηρώλες, Δπίθ. Καζεγεηής, Σκήκα Θεοιογίας, ΑΠΘ Οη πηπρέο αλαδίπισζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ Ύζηεξε Νεσηεξηθόηεηα είλαη ππθλέο, πνηθηιόκνξθεο θαη δπζεξκήλεπηεο. Κάζε λέα εμέιημε -ηερλνινγηθή ή όπνηα άιιε- είλαη θνξέαο πξνθιήζεσλ πξνόδνπ αιιά θαη εζηθώλ εξσηεκάησλ ζε πξνζσπηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν. Ο άλζξσπνο, νη παξαδνζηαθνί θνξείο ηεο ζπιινγηθήο θσλήο, νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπζζσκαηώζεηο βξίζθνληαη πιένλ ελώπηνλ δεηεκάησλ πνπ δελ εθθαίλνληαη ζε μέρσξα απνθιεηζηηθέο ζθαίξεο ηνπ θνηλσληθνύ βίνπ. Σην πιαίζην ηεο παξνύζαο αλάιπζεο γίλεηαη κία παξνπζίαζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηεο Ζζηθήο, ηνπ Θενινγηθνύ Σηνραζκνύ θαη ηεο Κνηλσληθήο ζεσξίαο, επηρεηξείηαη κηα αδξή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κεηαμύ ηνπο αξκώλ θαη δηαθξίζεσλ θαη πξνηείλεηαη κηα πξνζέγγηζε πνπ εδξάδεηαη ζηελ ηήξεζε ησλ επηζηεκνληθώλ αξρώλ θαη ηνπ δηεπηζηεκνληθνύ αηηνύκελνπ σο κηα πεξηεθηηθή πξνζπάζεηα εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ζύγρξνλεο πξαγκαηηθόηεηαο. Ο Φ. Ν. Τζηξώλεο είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηεο Κνηλσληθήο Θεσξίαο ηνπ Σύγρξνλνπ πνιηηηζκνύ ζην Τκ. Θενινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Δίλαη απόθνηηνο ηεο Θενινγηθήο (ηκήκα Θενινγίαο) θαη ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο (ηκήκα Φηινζνθίαο - Παηδαγσγηθήο) ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Οη κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ηνπ επηθεληξώζεθαλ ζε δεηήκαηα ζενινγίαο, εζηθήο θαη θνηλσληθήο ζεσξίαο. Έιαβε καθξόρξνλε θαηάξηηζε ζην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θαη εξγάζηεθε σο επηκνξθσηήο θαη θνηλσληθόο εξεπλεηήο ζε εζληθά θαη δηεζλή πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη θαηάξηηζεο. Δνηοπιζμόρ και σαπηογπάθηζη σαμένυν απσαιοηήηυν με γευθςζικέρ μεθόδοςρ Γρεγόρες Ν. Σζόθας, Καζεγεηής, Σκήκα Φσζηθής, ΑΠΘ Εξγαζηήξην Εθαξκνζκέλεο Γεωθπζηθήο, Θεζζαινλίθε Tει: ,Fax: , Οη κέζνδνη γεσθπζηθήο δηαζθόπεζεο εθαξκόδνληαη ζηελ εμεξεύλεζε αξραηνινγηθώλ ρώξσλ πεξίπνπ από ην ηέινο ηνπ 2 νπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ κε ζθνπό ηνλ εληνπηζκό θαη ηε ραξηνγξάθεζε ζακκέλσλ αξραηνηήησλ. Σήκεξα, είλαη ζε ζέζε λα δώζνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ζηελ αξραηνινγηθή έξεπλα πνπ ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο είλαη πιήξεηο θαηόςεηο ησλ ζακκέλσλ νηθνδνκηθώλ ιεηςάλσλ ή ηξηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο ησλ αξραίσλ δνκώλ. Απηέο νη κέζνδνη, ζηεξίδνληαη ζην γεγνλόο όηη νη ζακκέλεο αξραηόηεηεο απνηεινύλ δηαηαξάμεηο ζηελ νκνηνγέλεηα ησλ πνιύ επηθαλεηαθώλ ζηξσκάησλ ηεο Γεο θαη επνκέλσο πξνθαινύλ αλσκαιίεο ζε θπζηθά ή ηερλεηά πεδία. Οη αλσκαιίεο απηέο θαηαγξάθνληαη κε κεγάιε αθξίβεηα θαη

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ Οη πξννπηηθέο γηα επαγγέικαηα ζε ζρέζε κε ζπνπδέο ζε ΕΙ θαη ΣΕΙ ην 2010 γηα ηα επόκελα 5-10 ρξόληα ( Ινύληνο 2010) πό ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ θαζεγεηή εόδωξνπ Καηζαλέβα θαη ηελ Career Gate Test (www.careergatetest.com)

Διαβάστε περισσότερα

Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας

Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας Έλενα Ξένη Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ζηε Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Πεπίλητη Η παξνχζα εξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα