ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ"

Transcript

1 ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ Ζ κειέηε ηεο πξόζιεςεο ηεο αξραίαο πνιηηηθήο ζθέςεο ζηε ζύγρξνλε επνρή είλαη εμ νξηζκνύ δηεπηζηεκνληθή, θαη κάιηζηα ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα. Σε έλα πξώην επίπεδν, απαηηεί ηε ζύδεπμε κεηαμύ ηεο αξραίαο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο αθελόο κε ηελ ηζηνξία ηεο αξραίαο πνιηηηθήο ζεσξίαο θαη θηινζνθίαο αθεηέξνπ. Απηή ε ζύδεπμε δεκηνπξγεί κηα ζεηξά απν πξνβιήκαηα, αλάκεζα ζηα άιια επεηδή νη εξεπλεηηθέο παξαδόζεηο ησλ δύν ηνκέσλ δηαθέξνπλ αηζζεηά ζε πνιιά θνκβηθά ζεκεία. Σε έλα δεύηεξν επίπεδν, ε κειέηε ηεο πξόζιεςεο ηεο αξραίαο πνιηηηθήο ζθέςεο ζηε ζύγρξνλε Δπξώπε απαηηεί έλα δηάινγν κε ηηο εξεπλεηηθέο παξαδόζεηο ηεο ζύγρξνλεο πνιηηηθήο ηζηνξίαο, ηεο ηζηνξίαο ηεο ζύγρξνλεο πνιηηηθήο ζθέςεο, αιιά θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο ηζηνξηνγξαθίαο, πνπ εγείξεη λένπ είδνπο κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα. Τέινο, ζε έλα ηξίην επίπεδν, πνπ θέξλεη ζε επαθή ηα άιια δύν, απαηηείηαη κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε κε ηε ζεσξία ηεο γιώζζαο, ηε ζεσξία ηεο κεηάθξαζεο θαη ηε ζεσξία ηεο πξόζιεςεο. Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πεξίπησζε ηεο πξόζιεςεο ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο σο αθνξκή γηα λα εμεηάζεη ηα ζεσξεηηθά, κεζνδνινγηθά θαη πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζέηνπλ ηα ηξία επίπεδα ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο πνπ είλαη εγγελή ζηε κειέηε ηεο πξόζιεςεο ηεο αξραίαο πνιηηηθήο ζθέςεο. Ο Κώζηαο Βιαζόπνπινο είλαη αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηεο αξραίαο ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Νόηηηγρακ. Τα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνπλ ηελ ηζηνξία ηεο δνπιείαο θαη ησλ θαηώηεξσλ ηάμεσλ ζηελ αξραηόηεηα, ηελ ηζηνξία ησλ δηαπνιηηηζκηθώλ επαθώλ θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, θαη ηελ ηζηνξία ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο ηζηνξηνγξαθίαο. Δίλαη ζπγγξαθέαο ησλ βηβιίσλ Unthinking the Greek Polis: Ancient Greek History beyond Eurocentrism (2007), Politics: Antiquity and its Legacy (2010) θαη Greeks and Barbarians (2013). Δξειδίκεςζη και διεπιζηημονικόηηηα. Μία διελκςζηίνδα για ηην ππόοδο ηηρ επιζηήμηρ Βάζω Κηληή, Αλαπι. Καζεγήηρηα, Σκήκα Μ.Η.Θ.Δ, ΔΚΠΑ Ζ δηεπηζηεκνληθόηεηα (interdisciplinarity) είλαη έλαο όξνο πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ηνλ εηθνζηό αηώλα γηα λα εθθξάζεη έλα αίηεκα ππέξβαζεο ή/θαη θαηάιπζεο ηεο ππεξβνιηθήο εμεηδίθεπζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απζηεξή πεηζαξρία (discipline) πνπ επηβάιινπλ νη όξνη αλάπηπμεο ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ ζηνλ επξύηεξν ρώξν ησλ επηζηεκώλ. Απηό ην αίηεκα έιαβε ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαη πνιηηηθνύ ραξαθηήξα δηαζηάζεηο. Σηελ αλαθνίλσζε ζα επηρεηξήζσ θαη αξράο κία ελλνηνινγηθή αλάιπζε ηνπ όξνπ δηεπηζηεκνληθόηεηα δίλνληαο έκθαζε ζηηο πνιιέο κνξθέο πνπ πήξε ην αίηεκα γηα ηελ άξζε ηεο εμεηδίθεπζεο θαη κεξηθόηεηαο ηεο γλώζεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, εζηηάδνληαο θπξίσο ζην έξγν ηνπ Thomas Kuhn, ζα δείμσ όηη ε δηαδηθαζία ηεο δηαξθνύο

2 εμεηδίθεπζεο (πνπ κπνξεί λα πάξεη θαη ηε κνξθή ηεο εμεηδίθεπζεο δηα ηεο ζύλζεζεο θαη δηαηνκήο) απνηειεί όξν γηα ηελ επηζηεκνληθή πξόνδν όπσο ηελ έρνπκε γλσξίζεη. Ζ Βάζσ Κηληή είλαη Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Φηινζνθίαο θαη κέινο ηνπ Σπκβνπιίνπ Ηδξύκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Δίλαη ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ Κοςν και Βιηγκενζηάιν. Φιλοζοθική έπεςνα ηηρ Γομήρ ηυν Δπιζηημονικών Δπαναζηάζευν (Σκίιε 1995) θαη ζπλ-ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ Φιλοζοθία ηηρ επιζηήμηρ (ΔΑΠ 2003). Έρεη θάλεη ηελ επηκέιεηα ηνπ Φιλοζοθία και Τέσνη (Οθηώ 2011) θαη ηελ ζπλ-επηκέιεηα ησλ Kuhn s The Structure of Scientific Revolutions Revisited (Routledge 2012) θαη Το Μονηέπνο ζηη ζκέτη και ηιρ ηέσνερ ηος 20ού αιώνα (Αιεμάλδξεηα 2013). Έρεη δεκνζηεύζεη εξγαζίεο ηεο ζε δηεζλή θαη ειιεληθά αθαδεκατθά πεξηνδηθά κε αληηθείκελν ηε θηινζνθία ηεο επηζηήκεο, ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο, ηε θηινζνθία ηεο γιώζζαο θαη ηελ εζηθή. Τπειρ θευπηηικέρ θέζειρ για ηη διεπιζηημονικόηηηα με εθαπμογή ζηην πεπίπηυζη ηηρ Βιοηθικήρ Ηωάλλες. Πέηροσ, Καζεγεηής, Σκήκα Θεοιογίας, ΑΠΘ α. Ζ ζπλερήο δηεύξπλζε ηεο επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο θαη ε αλάπηπμε ηεο αληίζηνηρεο θαηά πεξίπησζε επηζηεκνληθήο έξεπλαο νδεγεί ζηελ ππέξβαζε ηεο "βεβαηόηεηαο" ησλ πξνεγνύκελσλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ζηε κεηάζεζε ησλ νξίσλ ηεο γλώζεο θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ εξσηεκάησλ πνπ αλακέλνπλ ηελ απάληεζή ηνπο κέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο λέαο έξεπλαο. Αθόκε, ε ζπλερήο πξόζθηεζε λέσλ γλώζεσλ, ν εκπινπηηζκόο ηεο γλώζεο καο γεληθά θαη ε ζπλερήο αλέιημή ηεο νδεγνύλ ζε κεηαβνιή ηνπ πθηζηάκελνπ θνζκνεηδώινπ. β. Ζ αλάγθε λα αιιεινζπκπιεξσζνύλ θαη λα ζπλδεζνύλ νη γλώζεηο θαη νη ζεσξήζεηο πνπ πξνέξρνληαη από επηκέξνπο έξεπλεο ηνπ επηζηεηνύ νδεγεί ζηε δηεπηζηεκνληθόηεηα. Απηό ζεκαίλεη πξώηα κηα πην ζθαηξηθή ζεώξεζε ησλ πξαγκάησλ, δεύηεξνλ ζπλεξγαζία θαη δηάινγν κεηαμύ δηάθνξσλ επηζηεκνληθώλ εμεηδηθεύζεσλ, θαη ηξίηνλ αλαζεώξεζε ή ζπκπιήξσζε αληηιήςεσλ πνπ έρνπλ παξαρζεί κέζσ ησλ επηκέξνπο εξεπλεηηθώλ πξνζπαζεηώλ ρσξίο λα ιεθζνύλ ππόςε άιιεο ζεσξήζεηο, άξα ζε κηα παξαπέξα επεμεξγαζία ησλ απόςεσλ πνπ έρνπκε γηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Ζ επηζηεκνληθή απηάξθεηα θαη νη επηκέξνπο απόιπηεο "απζεληίεο" πνπ θπξηαξρνύζαλ ζην παξειζόλ δελ κπνξνύλ λα ζηαζνύλ ζηε ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα. Δίλαη επλόεην όηη νη αιιαγέο απηέο ζπκβάιινπλ ζηε ξηδηθή κεηαβνιή ηνπ ζύγρξνλνπ θνζκνεηδώινπ, πνπ γίλεηαη θαηαλνεηό όηη δελ κπνξεί λα είλαη ζηαηηθό αιιά ξεπζηό θαη κεηαβαιιόκελν. γ. Μεηαηνπίδεηαη ην θέληξν βάξνπο από ηηο επηκέξνπο επηζηεκνληθέο κεζνδνινγίεο ζηα ίδηα ηα πξάγκαηα - εξσηήκαηα - πξνβιήκαηα πνπ απαηηνύλ ζθαηξηθή θαη πνιπεπίπεδε έξεπλα θαη ζεώξεζε. Απηό δελ ζεκαίλεη ελνπνίεζε ησλ επηκέξνπο κεζνδνινγηώλ θαη ησλ επηζηεκνληθώλ εμεηδηθεύζεσλ, αιιά ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο νδεγεί ζην δηάινγν θαη ηε ζπλεξγαζία, θαη ην ιηγόηεξν ζην λα ιακβάλεη θαλείο ππόςε ηνπ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλώλ άιισλ επηζηεκνληθώλ εμεηδηθεύζεσλ. Ζ εμέιημε απηή είλαη απηνλόεην όηη έρεη ζεκαληηθέο πξνεθηάζεηο θαη ζηνλ ηξόπν δηακόξθσζεο ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ζπνπδώλ. Δλώ είλαη απαξαίηεην λα δηαηεξεζνύλ νη βαζηθέο επηζηήκεο, πξέπεη παξάιιεια λα μεπεξαζηεί ε ηαθηηθή ηεο δηακόξθσζεο θιεηζηώλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ. Οη ζπνπδέο ζα πξέπεη λα δηεπξύλνληαη κέζα από ηελ αιιεινπεξηρώξεζε θαη ζπλεξγαζία δηαθόξσλ ζπγγελώλ θαηαξρήλ θιάδσλ, αιιά θαη εθείλσλ πνπ νη εμειίμεηο θαη νη αλάγθεο ηνύο θαζηζηνύλ ζπκπιεξσκαηηθνύο γηα ηε ζθαηξηθή ζπνπδή ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ. Ζ Βηνεζηθή είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα δηεπηζηεκνληθνύ πεδίνπ. Τν θεληξηθό ζέκα ζηε πεξίπησζε ηεο Βηνεζηθήο είλαη ηα (βην)εζηθά δεηήκαηα θαη δηιήκκαηα πνπ γελληνύληαη είηε κέζα από ηελ ηαηξηθή πξάμε είηε κέζα από ηηο εθαξκνγέο ηεο βηνταηξηθήο θαη ηεο βηνηερλνινγίαο.

3 Δκπιέθνληαη ζε απηά δηάθνξεο επηζηήκεο, εξεπλεηηθέο, θιηληθέο θαη ζεσξεηηθέο. Θα κπνξνύζε λα αλαθέξεη θαλείο ηελ ηαηξηθή, ηε κνξηαθή βηνινγία, ηελ εζηθή κε ηελ ηδηαίηεξε δηάζηαζε ηεο Βηνεζηθήο. Δπίζεο, ζπλδέεηαη κε ηα δεηήκαηα απηά ην δίθαην, θαη κάιηζηα κε ηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηνπ ηόζν ηηο ηνπηθέο όζν θαη ηηο δηεζλείο. Αιιά πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ν ξόινο ησλ νηθνπκεληθώλ αλζξσπηζηηθώλ αξρώλ θαη αμηώλ, ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεκαηηζκώλ θαη ησλ αληηιήςεσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από κέξνπο ησλ ζξεζθεπηηθώλ παξαδόζεσλ. Τέινο, ζηελ εηζήγεζε απηή εμεηάδεηαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο όισλ απηώλ θαη ν ξόινο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηεο λέαο θαηά πεξίπησζε γλώζεο, ε πιαζηηθόηεηα ηεο εζηθήο πνπ αλαπηύζζεηαη κε αλαθνξά ζηελ αλζξώπηλε ειεπζεξία θαη ηελ ηαηξηθή πξάμε, θαη ε δπζθνιία ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο πξνζαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ζηε ζπλερώο θαη ξαγδαία εμειηζζόκελε βηνινγηθή, βηνταηξηθή, λεπξνβηνινγηθή θαη βηνηερλνινγηθή έξεπλα κε ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο πνπ γίλνληαη ζπλήζσο γξήγνξα δεθηέο ζε ηαηξηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν ιόγσ ηεο πξνθαλνύο ρξεζηκόηεηαο θαη ρξεζηηθόηεηάο ηνπο. Ο Ησάλλεο Σ. Πέηξνπ είλαη θαζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο ηνπ Φξηζηηαληζκνύ θαη Ζζηθήο ζην Τκήκα Θενινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΦΔΚ 139/ η. ΝΠΓΓ). Αζρνιείηαη κε ην ζύγρξνλν πνιηηηζκό, ην ξόιν ησλ ζπκβνιηθώλ ζπζηεκάησλ ζηελ θνηλσλία, ηνλ πνιηηηζηηθό πινπξαιηζκό, ηα θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ησλ δεηεκάησλ βηνεζηθήο. Γηδάζθεη Κνηλσληνινγία, Σύγρξνλν Πνιηηηζκό, Θξεζθεία θαη Κνηλσλία ζηε ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα, Πνιηηηζηηθό Πινπξαιηζκό θαη Κνηλσληθά Πξνβιήκαηα. Σπκκεηείρε ζε ηέζζεξα επξσπατθά θαη εζληθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Υπήξμε ζπληνληζηήο επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο κε ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία πιηθνύ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηειερώλ δηαπνιηηηζκηθνύ δηαιόγνπ ζε επίπεδν ηνπηθήο θνηλόηεηαο θαη κέινο Οκάδαο πξνβιεκαηηζκνύ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε αληηθείκελν ηε κειέηε ηεο πνιηηηζηηθήο δηάζηαζεο ζηελ Δλσκέλε Δπξώπε. Τα ζπνπδαηόηεξα εθδνζέληα έξγα ηνπ είλαη: Κνηλσληθή δηθαηνζύλε, Θεζζαινλίθε (Θ.) Δθθιεζία θαη πνιηηηθή ζηελ Διιάδα ( ), Θ Θενινγία θαη θνηλσληθή δπλακηθή, Θ Πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, Θ (β έθδνζε επαπμεκέλε θαη βειηησκέλε). Φξηζηηαληζκόο θαη θνηλσλία. Κνηλσληνινγηθή αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ Φξηζηηαληζκνύ κε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκό, Θ Κνηλσληνινγία, Θ Θξεζθεία θαη Κνηλσλία. Κνηλσληνινγηθή αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ ζξεζθείαο θαη θνηλσλίαο ζηε ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα, Θ Κνηλσληθή ζεσξία θαη ζύγρξνλνο πνιηηηζκόο, Θ (β έθδνζε επαπμεκέλε θαη βειηησκέλε). Δπίζεο, έρεη δεκνζηεύζεη ζεβαζηό αξηζκό επηζηεκνληθώλ άξζξσλ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο, πεξηνδηθά θαη επεηεξίδεο, θαζώο θαη άξζξα επηθαηξόηεηαο ζηνλ εκεξήζην ηύπν. Η διεπιζηημονικόηηηα και ηα ανηίθεηά ηηρ ηέιηος Βηρβηδάθες, Καζεγεηής, Σκήκα Μ.Η.Θ.Δ., ΔΚΠΑ Σηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε δηεξεύλεζε ηεο έλλνηαο ηεο δηεπηζηεκνληθόηεηαο θαη ε απνηίκεζε ηεο γλσζηνινγηθήο ζεκαζίαο θαη ησλ γεληθόηεξσλ θηινζνθηθώλ θαη πξαθηηθώλ ηεο ππνδειώζεσλ. Σπγθεθξηκέλα, επηδηώθεηαη ν πξνζδηνξηζκόο θαη ε θξηηηθή αληηιήςεσλ πξνο ηηο νπνίεο κπνξεί λα αληηηίζεηαη ε δηεπηζηεκνληθόηεηα. Απηέο εθδειώλνληαη ζπλήζσο κέζα από ηελ πηνζέηεζε δηαθόξσλ κνξθώλ κεζνδνινγηθνύ αλαγσγηζκνύ, ηελ εκκνλή ζε κνλνκεξείο πξνζεγγίζεηο πνπ εθθξάδνπλ κηα πεξηνξηζηηθή επηζηεκνινγηθή νπηηθή, ή ηελ έκθαζε ζε θάπνηα επηζηήκε, πνπ κπνξεί λα ζεσξείηαη πσο παξέρεη ην πξόηππν όισλ ησλ όισλ. Δμεηάδνληαη παξαδείγκαηα από ηνλ ρώξν ησλ

4 θπζηθώλ, ησλ θνηλσληθώλ θαη ησλ αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ θαη αλαδεηθλύεηαη ν ξόινο ηεο θηινζνθίαο σο ηόπνο αλάπηπμεο αιιά θαη ειέγρνπ βαζηθώλ δηεπηζηεκνληθώλ ζεσξήζεσλ. O Σηέιηνο Βηξβηδάθεο ζπνύδαζε θηινζνθία ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ην Παλεπηζηήκην Paris I θαη ην Παλεπηζηήκην Princeton. Από ην 2005 είλαη Καζεγεηήο θηινζνθίαο ηνπ Τκήκαηνο Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Δρεη ζπγγξάςεη ηε κνλνγξαθία Η πθή ηεο εζηθήο πξαγκαηηθόηεηαο (Αζήλα: Leader Books, 2009), εγρεηξίδηα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο θηινζνθίαο ζην Λύθεην θαη δηάθνξα άξζξα ζε ειιεληθά θαη ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη θηινζνθηθά ιεμηθά. Το επγαζηήπιο-καθεηιέπα Ορέζηες Καιογήροσ, Καζεγεηής, Σκήκα Φσζηθής, ΑΠΘ Τα ηειεπηαία ρξόληα κηα λέα (;) επηζηήκε, ε Ναλνηερλνινγία, αθνύγεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, πξόθεηηαη γηα έλα δηεπηζηεκνληθό πεδίν ζπλάληεζεο πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ πεηζαξρηώλ, θπξίσο ησλ ιεγόκελσλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ. Ψο λαλνηερλνινγία νξίδεηαη ζρεκαηηθά ε επηζηεκνληθή πεξηνρή πνπ εξεπλά ηνλ «λαλόθνζκν», δει. ηελ ύιε ζηηο δηαζηάζεηο nm (δηζεθαηνκκπξηνζηά ηνπ κέηξνπ). Αλ θαη μεθίλεζε σο θιάδνο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Υιηθώλ (πνπ απνηεινύζε παιαηόηεξα θιάδν ηεο Φπζηθήο θαη ηεο Φεκείαο), γξήγνξα ιεηηνύξγεζε σο δηεπηζηεκνληθό ζώκα, ζην νπνία ζπλαληώληαη ε Φπζηθή, ε Φεκεία, ε Δπηζηήκε Υιηθώλ, ηα Μαζεκαηηθά, ε Πιεξνθνξηθή, ε Μνξηαθή Βηνινγία, ε Ηαηξηθή θαη όρη κόλνλ. Ζ δηαθνξά ηεο λαλνηερλνινγίαο ζε ζρέζε κε παξαδνζηαθόηεξεο δηεπηζηεκνληθέο πεξηνρέο, έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ηείλεη λα εμειηρζεί ζε «παλ-επηζηήκε», αθνινπζώληαο αληίζηξνθε πνξεία από απηήλ ηεο εμεηδίθεπζεο θαη ηεο θαηάηκεζεο ησλ πεηζαξρηώλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Σηελ εηζήγεζε ζα παξνπζηαζηεί ε εκπεηξία δηεπηζηεκνληθόηεηαο ζηα πιαίζηα κηαο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο βην-ηαηξηθέο εθαξκνγέο ησλ καγλεηηθώλ λαλνζσκαηηδίσλ. Ψο απόπεηξα θαηάθηεζεο κηαο lingua franca κεηαμύ θπζηθώλ, ρεκηθώλ, κνξηαθώλ βηνιόγσλ θαη ηαηξώλ. Ο Οξέζηεο Καινγήξνπ είλαη Καζεγεηήο ζην Τκήκα Φπζηθήο ηνπ ΑΠΘ. Τν αθαδεκατθό έηνο εξγάζζεθε σο επηζθέπηεο εξεπλεηήο ζην Northeastern University ηεο Βνζηώλεο. Δξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα απνηεινύλ ε αλάπηπμε, ν ραξαθηεξηζκόο θαη ε κειέηε ησλ δνκηθώλ, καγλεηηθώλ θαη ειεθηξηθώλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθώλ, κε έκθαζε ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ αλάπηπμε θαη κειέηε καγλεηηθώλ λαλνζσκαηηδίσλ θαη ζηελ πηζαλή ρξήζε ηνπο ζε βην-ηαηξηθέο εθαξκνγέο, κεηαμύ άιισλ ζηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ. Βιοηεσνολογία: ένα παπάδειγμα διεπιζηημονικόηηηαρ Εαταρίας θούρας, Καζεγεηής, Σκήκα Βηοιογίας, ΑΠΘ Έλαο απιόο νξηζκόο ηεο Βηοηετλοιογίας, όπσο δηαηππώζεθε από ηνλ Ereky ην 1917, είλαη «ε ρξεζηκνπνίεζε ηωλ έκβηωλ όληωλ θαη ηωλ πξνϊόληωλ ηνπο γηα ηελ παξαγωγή αγαζώλ». Ζ Βηοηετλοιογία είλαη κία ποισζσιιεθηηθή επηζηήκε θαη ζεσξείηαη σο έλαο από ηνπο πην δπλακηθνύο

5 θαη παξαγσγηθνύο θιάδνπο ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο. Γελ ππάξρεη όκσο αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα πνπ λα κε ζπκκεηέρεη ζηελ ππόζεζε ηεο Βηνηερλνινγίαο: από ηηο ιεγόκελεο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο κέρξη ηηο ιεγόκελεο ζεηηθέο επηζηήκεο. Σηα παξαπάλσ ζπλεηέιεζε ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο Βηνινγίαο θαη όισλ ησλ ζπλαθώλ επηζηεκώλ, κε πξνεμέρνπζα ηε Μορηαθή Βηοιογία, ηε Γελεηηθή Μεταληθή θαη ηε Βηνπιεξνθνξηθή. Σήκεξα ε Βηνηερλνινγία ζεσξείηαη σο παξάδεηγκα δηεπηζηεκνληθόηεηαο. Βειηηώζεηο κπθήησλ, θπηώλ θαη δώσλ, θαζώο θαη δεκηνπξγία λέσλ πνηθηιηώλ θαη πβξηδίσλ, επηηπγράλνληαλ θαη επηηπγράλνληαη κέζσ επιλεγμένυν γενεηικών διαζηαςπώζευν. Ζ δηαδηθαζία όκσο απηή είλαη ζρεηηθά αξγή, επεηδή ζηε θύζε πεξηνξίδεηαη από: (α) ην ζρεηηθά αργό θύθιο δωής ησλ νξγαληζκώλ θαη, (β) ηελ ππνρξεσηηθή αληαιιαγή ηοσ γελεηηθού σιηθού, ε νπνία όκσο πεξηνξίδεηαη ζηα όξηα ησλ πνιύ ζπγγεληθώλ εηδώλ ή θάπνησλ εηδώλ. Σήκεξα ε Μοπιακή Γενεηική θαη ε Γενεηική Μησανική ζπλεπηθνπξνύκελεο από όιεο ηηο άιιεο επηζηήκεο μεπέξαζαλ ηα όξηα ησλ πιεζπζκώλ θαη ησλ νξγαληζκώλ θαη εθκεηαιιεύνληαη άκεζα ην γελεηηθό πιηθό, θπζηθό θαη αλαζπλδπαζκέλν. Αναπηύζζονηαι κε ιλιγγιώδη ηασύηηηα κε ζπλέπεηα λα έρνπκε ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα πξσηόγλσξεο γηα ηα αλζξώπηλα δεδνκέλα δπλαηόηεηεο. Ο Εαταρίας θούρας ηνπ Γεσξγίνπ, γελλήζεθε ζηε Φιώξηλα, ην Δίλαη θαζεγεηής Γελεηηθής ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ζην Τκήκα Βηνινγίαο. Πήξε πηπρίν Βηνινγίαο, από ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο /Τκήκα Βηνινγίαο ην 1977 θαη δηδαθηνξηθό από ην ίδην Τκήκα ην Μεηεθπαηδεύζεηο: γηα δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηόδνπο, ζε δηάθνξα Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη Παλεπηζηήκηα ηνπ Δμσηεξηθνύ (Max Planck, Munich θαη Tubingen, Genzentrum - Munich, Umea - Σνπεδίαο). Αθαδεκατθέο ζέζεηο: Δπηζηεκνληθόο Σπλεξγάηεο, Λέθηνξαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, ζήκεξα, Καζεγεηήο Γελεηηθήο (ΑΠΘ). Γηνηθεηηθέο Θέζεηο: & Γηεπζπληήο ηνπ Τνκέα Γελεηηθήο, Αλάπηπμεο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο ηνπ Τκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ ΑΠΘ. 1986/87 Πξόεδξνο Παξαξηήκαηνο Β. Διιάδνο Παλειιήληαο Έλσζεο Βηνεπηζηεκόλσλ (ΠΔΒ) Πξόεδξνο ΠΔΒ , Πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο Βηνινγίαο Α.Π.Θ , Μέινο ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ ΑΠΘ ζήκεξα, Γ/ληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεληθήο Βηνινγίαο , Μέινο ηνπ 7κεινύο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ ηνπ ΑΠΘ , Αληηπξόεδξνο ΓΣ ΝΟΖΣΗΣ ζήκεξα, Γξακκαηέαο ηνπ ΓΣ ηνπ Γηεπηζηεκνληθνύ Κέληξνπ Αξηζηνηειηθώλ Μειεηώλ (ΓΗ.Κ.Α.Μ. ηνπ ΑΠΘ). Άιιεο Θέζεηο: Από ην 2000 έσο ην 2004 κέινο ηεο Τξηκεινύο Δπηηξνπήο Βηνινγίαο ηνπ ΓΗΚΑΤΣΑ. Από ην 2001 έσο 2006 κέινο ηεο Τξηκεινύο Δπηηξνπήο Βηνινγίαο ηνπ ΚΥΣΑΤΣ. Δίλαη Αμηνινγεηήο, ζεκαηνζέηεο, βαζκνινγεηήο ζην ΗΚΥ θαη Μέινο ηεο ΓΣ ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Ναλνηερλνινγίεο θαη Ναλνεπηζηήκεο (Ν & Ν). Μέινο Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ: Canadian Society of Genetics - Διιεληθή Βηνθπζηθή θαη Βηνρεκηθή Δηαηξεία - Διιεληθή Δηαηξεία Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ (EEBE) - International Society of Molecular Evolution - Διιεληθή Γπλαηθνινγηθή Δηαηξεία 'Έξεπλαο θαη Θεξαπείαο ηνπ Καξθίλνπ - Διιεληθή Εσνινγηθή Δηαηξεία Παλειιήληα Έλσζε Βηνεπηζηεκόλσλ. Κξηηήο Δπηζηεκνληθώλ Πεξηνδηθώλ θαη Βηβιίσλ: Molecular Evolution, PLOS-ONE, PLOS- Computational Biology, BIOS, θ.ά. Γηδαθηηθή εκπεηξία: Οξγάλσζε θαη δηδαζθαιία Μαζεκάησλ θαη Δξγαζηεξίσλ ηνπ Τκήκαηνο Βηνινγίαο - Οξγάλσζε - Σπκκεηνρή Σεκηλαξίσλ ζε δηάθνξνπο θνξείο (ΠΔΚ - EΛΚΔΠΑ, Τνπηθή Απηνδηνίθεζε Δπηζηεκνληθέο Δηαηξείεο Παλεπηζηήκηα θ.ά.). Ταρύξπζκα Σεκηλάξηα Μεηαπηπρηαθνύ ηύπνπ, Γελεηηθήο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο - Οξγάλσζε θαη Γηδαζθαιία Μαζεκάησλ ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ηνπ Τκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ ΑΠΘ, Γηδαζθαιία Μαζεκάησλ θαη επηβιέςεηο ζην Γηαηκεκαηηθό Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ηνπ ΑΠΘ «Ναλνεπηζηήκεο θαη Ναλνηερλνινγία» θαζώο θαη ζε άιια Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Δπίβιεςε - ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ, Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ:

6 Μαδί ηνπ νινθιήξσζαλ ηηο δηδαθηνξηθέο ηνπο δηαηξηβέο 10 εξεπλεηέο ζηνπο ηνκείο ηεο Γελεηηθήο, Μνξηαθήο Βηνινγίαο, Δμέιημεο, Βηνπιεξνθνξηθήο θ.ά. Δπέβιεςε πεξηζζόηεξεο από 100 πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο. Σπκκεηείρε ζε πεξηζζόηεξεο από 50 ηξηκειείο θαη επηακειείο επηηξνπέο δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ ζε όια ηα Παλεπηζηήκηα ηεο ρώξαο. Δξεπλεηηθό Έξγν: Πάλσ από 70 πξσηόηππεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ηνπ δεκνζηεύζεθαλ ζε πεξηνδηθά ηνπ Science Citation Index θαη αιινύ. Δπίζεο παξνπζηάζηεθαλ θαη δεκνζηεύηεθαλ πεξηζζόηεξεο από 100 αλαθνηλώζεηο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ. Βηβιία: Έρεη ζπγγξάςεη πνιιά βηβιία κε ηειεπηαίν ην «Φηιοζοθία θαη ύγτρολες ηάζεης ηες Βηοιογίας», ην 2005 από ηηο Δθδόζεηο University Studio Press. Η αναγκαιόηηηα ηηρ διεπιζηημονικόηηηαρ ζηην Δξελικηική Βιολογία Ακπαηδόποσιος Θεόδωρος, Καζεγεηής, Σκήκα Βηοιογίας, ΑΠΘ Ζ εμειηθηηθή, θιάδνο ηεο Βηνινγίαο, είλαη αθόκε θαη ζήκεξα κηα έληνλα ακθηζβεηνύκελε από θάπνηνπο θύθινπο επηζηήκε. Τειεπηαία, βέβαηα, θαη θπξίσο κεηά ην έηνο Γαξβίλνπ, έρεη αλαδεηρζεί ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο εμειηθηηθήο βηνινγίαο ζε δηάθνξεο επηζηήκεο αιιά θαη ε εμίζνπ ζεκαληηθή ζπκκεηνρή άιισλ επηζηεκνληθώλ θιάδσλ ζηελ νπζηαζηηθή δηακόξθσζε ηεο ζύγρξνλεο εμειηθηηθήο ζθέςεο θαη έξεπλαο. Ζ ζεκεξηλή παξνπζίαζε ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε εθείλσλ ησλ πηπρώλ ηεο δηεπηζηεκνληθόηεηαο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νξζή πξνζέγγηζε ελόο εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο θαη αλαγθαίεο γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ παξαδείγκαηα/πεξηπηώζεηο από ηελ εμειηθηηθή βηνινγία. Ο Καζεγεηήο Θεόδσξνο Η. Ακπαηδόπνπινο δηδάζθεη ην κάζεκα «Δμειηθηηθή βηνινγία θαη ζηνηρεία γελεηηθήο πιεζπζκώλ» ζην Τκήκα Βηνινγίαο ηνπ ΑΠΘ από ην Τν εξεπλεηηθό ηνπ έξγν πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξα από 250 δεκνζηεύκαηα, εθ ησλ νπνίσλ 80 θαη πιένλ είλαη πξσηόηππεο εξγαζίεο ζε δηεζλή πεξηνδηθά κε θξηηέο. Σπκκεηείρε ζηε ζπγγξαθή θαη έθδνζε 4 βηβιίσλ θαη ππήξμε πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζε 45 εκεξίδεο/ζπλέδξηα. Δίλαη ππεύζπλνο έθδνζεο δηεζλνύο πεξηνδηθνύ. Ήηαλ θξηηήο ζε 250 εξγαζίεο ζε 68 δηεζλή πεξηνδηθά. Σπκκεηείρε ζηελ θξίζε εζληθώλ θαη δηεζλώλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη έιαβε εξεπλεηηθή ρξεκαηνδόηεζε από θνξείο ηεο εκεδαπήο θαη αιινδαπήο. Σπλνιηθά, επέβιεςε/επηβιέπεη 13 δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη πεξηζζόηεξεο από 75 κεηαπηπρηαθέο θαη πξνπηπρηαθέο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο. Νεςποεπιζηήμερ και Γιεπιζηημονικόηηηα: Η γεθύπυζη ηος σάζμαηορ μεηαξύ ηυν θεηικών και ηυν ανθπυπιζηικών ζποςδών Θαλάζες Νηηλόποσιος, Καζεγεηής, Σκήκα Κηεληαηρηθής, ΑΠΘ Ζ επηζηήκε πξνρσξεί ζε ζεκαληηθό βαζκό κε ηνλ αλαγσγηζκό, πνπ έρεη απνδεηρζεί εμαηξεηηθά ρξήζηκε πξνζέγγηζε. Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, σζηόζν, ε επηζηεκνινγηθή αληίιεςε γηα ηελ απηνλνκία θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ επηζηεκώλ παξαρώξεζε ηε ζέζε ηεο ζηελ αληίιεςε ηεο ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο ησλ επηζηεκώλ. Ζ εμεηδίθεπζε θαη ν θαηαθεξκαηηζκόο ηεο γλώζεο

7 απνδεηθλύνληαη αλεπαξθείο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα πνιύπινθα πξνβιήκαηα ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπο δηαζηάζεηο θαη λα αλαδείμνπλ ηηο αηηηώδεηο ζρέζεηο. Ζ λεπξνεπηζηήκε ή, ζπρλόηεξα, λεπξνεπηζηήκεο (ν πιεζπληηθόο ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζε απηό ην γλσζηαθό θαη εξεπλεηηθό πεδίν θαη ηνλίδεη ηε δηεπηζηεκνληθόηεηά ηνπ) είλαη λέν πεδίν πνπ πξνήιζε από ηελ αλαγθαηόηεηα γηα πνιύπιεπξε έξεπλα ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. Σην πεδίν απηό ζπλεξγάδνληαη επηζηήκνλεο από θιάδνπο όπσο είλαη ε λεπξναλαηνκηθή, ε λεπξνθπζηνινγία, ε λεπξνθαξκαθνινγία, ε κνξηαθή βηνινγία, ε βηνρεκεία, ε ςπρνινγία, ε επηζηήκε ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ θ.ά. Αιιά θαη ε λεπξνεπηζηήκε ζήκεξα «δελ είλαη αξθεηά δηεπηζηεκνληθή». Έλα παξάδεηγκα: Τν λενζύζηαην Ιλζηηηνύην κάζεζεο ηνπ Johns Hopkins επηδηώθεη ηελ πνιύπιεπξε κειέηε ηεο δηεξγαζίαο ηεο κάζεζεο. Σηε ζπγθξόηεζε ηνπ ηλζηηηνύηνπ ζπκκεηέρνπλ 64 εξεπλεηέο από δηάθνξνπο επηζηεκνληθνύο θιάδνπο, έλαο κόλνλ από ηνπο νπνίνπο είλαη ε λεπξνεπηζηήκε. Γπηζκόο είλαη ε ζεσξία πνπ απνδίδεη ην θαηλόκελν ηνπ λνπ θαη ηεο ζπλείδεζεο ζε κηα άπιε νληόηεηα, ςπρή ή πλεύκα, ζπλδεδεκέλε κε ην πιηθό ζώκα αιιά μέρσξε από απηό. Τν ζώκα θαη ν λνπο, δειαδή, είλαη δηαθνξεηηθέο ππνζηάζεηο πνπ ελώ αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο, παξακέλνπλ ρσξηζηέο. Ζ ζθέςε όηη ππάξρεη έλα Δγώ-παξαηεξεηήο, ν νπνίνο δεη ηηο εκπεηξίεο, ζθέθηεηαη ηηο ζθέςεηο θαη ειέγρεη ηηο πξάμεηο είλαη αθαηακάρεηε (κία δαξβηληθή, δειαδή εμειηθηηθή, πιάλε). Ο δπηζκόο έρεη επηδείμεη εμαηξεηηθή αληνρή επί ρηιηεηίεο, ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ επηθξάηεζε ν πιαησληθόο ηδεαιηζκόο θαη ν θαξηεζηαλόο δπηζκόο. Σε ηνύην ζπλέβαιε θαη ε δηάθξηζε κεηαμύ λεπξηθώλ θαη ςπρηθώλ παζήζεσλ, θάηη πνπ ππνλννύζε ηελ ύπαξμε ςπρήο, ε νπνία κπνξνύζε λα λνζήζεη αλεμάξηεηα από ηνλ εγθέθαιν θαη ην ζώκα. Ο αβπζζαιένο απηόο δηαρσξηζκόο απνηειεί, θαηά ηε γλώκε κνπ, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο πξόβιεκα ηνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ θαη όρη κόλν. Τνλ 19ν αηώλα ε θπζηθή επηζηήκε έζπαζε ηνπο δεζκνύο ηεο κε ηε θηινζνθία θαη απηνλνκήζεθε. Ζ άκεζε ζπλέπεηα ήηαλ ε αλάπηπμε ησλ λέσλ επηζηεκνληθώλ θιάδσλ ηεο ρεκείαο θαη ηεο βηνινγίαο, πνπ άιιαμαλ δηα παληόο ηελ εηθόλα γηα ηνλ θόζκν θαη ηελ ύιε. Ζ εμειηθηηθή ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ απνηέιεζε ην επηζηέγαζκα ηνπ ζεηηθηζηηθνύ πλεύκαηνο. Σηνλ αηώλα απηόλ απνθξπζηαιιώζεθε ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζεηηθώλ θαη ησλ αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ. Ψζηόζν, ζήκεξα «ρξεηαδόκαζηε κηα βαζύηεξε θαηαλόεζε ηεο αλζξώπηλεο θύζεο, θαη απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν αλ νη θνηλσληθέο επηζηήκεο αληηθαηαζηήζνπλ ηε ζεκεξηλή θνξηηζκέλε ηδενινγηθώο θαη απνζπαζκαηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζνύλ κε αληηθεηκεληθή επηζηήκε πνπ ζα βαζίδεηαη ζε κηα νινθιεξσκέλε ζεσξία ηεο ζπκπεξηθνξάο. Υπάξρεη κόλν κία ηέηνηα ζεσξία, θαη γη απηό πξνβιέπσ όηη ζε 50 ρξόληα από ζήκεξα θάζε Τκήκα Χπρνινγίαο θαη Κνηλσληνινγίαο ζα έρεη ζηνλ ηνίρν έλα πνξηξέην ηνπ Γαξβίλνπ», πξνέβιεπε ην 2007 ν Φξαλο ληε Βάαι. Γπζηπρώο δελ δηαζέηνπκε παξάδνζε δηεπηζηεκνληθόηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο πνπ λα επηθνπξεί ηα άηνκα θαηά ζπλέπεηα, ν θαζέλαο γίλεηαη εθεπξέηεο ηνπ εαπηνύ ηνπ, κε ακθηζβεηνύκελε πάληνηε ηελ παηέληα. Έηζη, θαη εγώ θαηέιεμα κε ηε δηθή κνπ παηέληα, κε ηελ ειπίδα λα πέηπρα, έζησ θαη ιίγν, ηηο επηδηώμεηο κνπ, δειαδή, λα θέξσ πην θνληά ηηο ζεηηθέο κε ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. Ψζηόζν, ε πξνζπάζεηα, ηα ηειεπηαία ηδίσο ρξόληα, είλαη ακθίδξνκε. Φηιόζνθνη, θαιιηηέρλεο, ηζηνξηθνί ηεο ηέρλεο, ινγνηέρλεο, έρνπλ αλαδείμεη ηε θπζηνινγία, ηε βηνινγία, ηελ ςπρνινγία θαη ηώξα ηηο λεπξνεπηζηήκεο σο θαζνξηζηηθό ζηνηρείν ζηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπο ή ζηελ αλάιπζε ηνπ έξγνπ άιισλ δεκηνπξγώλ. Οη λεπξνεπηζηήκεο πξνζθέξνπλ κία εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα νπηηθή γσλία ζε έλα επξύηαην δηεπηζηεκνληθό πεδίν. Τν θνηλό πεδίν ησλ ζεηηθώλ θαη αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ πξνζθέξνπλ ηελ πξνζέγγηζε εθείλε πνπ ίζσο λα καο επηηξέςεη λα αλαθαιύςνπκε ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν. Ο Θαλάζεο Νηηλόπνπινο είλαη θαζεγεηήο Αλαηνκηθήο θαη Ηζηνινγίαο. Γηεηέιεζε Πξόεδξνο ηεο Κηεληαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Α.Π.Θ θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο γηα ηηο Νεπξνεπηζηήκεο, κέινο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ ηνπ Α.Π.Θ., Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο ηεο Κηεληαηξηθήο Σρνιήο θαη επί κηα

8 δσδεθαεηία Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αλαηνκηθήο θαη Ηζηνινγίαο. Δθηόο από Αλαηνκηθή θαη Ηζηνινγία, κε έκθαζε ζην λεπξηθό ζύζηεκα, δηδάζθεη ην κάζεκα επηινγήο Εγθέθαινο θαη ηέρλε θαζώο θαη ζέκαηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Τκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ ΑΠΘ θαη ηνπ Τκήκαηνο Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαζώο θαη ζε Γηαηκεκαηηθά Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ηνπ Α.Π.Θ θαη ηνπ Τκήκαηνο Ηαηξηθήο. Δίλαη ζπγγξαθέαο 40 επηζηεκνληθώλ άξζξσλ δεκνζηεπκέλσλ ζε έγθπξα δηεζλή λεπξνεπηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη 55 αλαθνηλώζεσλ θαη νκηιηώλ ζε ειιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα. Σην έξγν ηνπ ππάξρνπλ πεξίπνπ 850 ζεηηθέο εηεξναλαθνξέο. Έρεη ζπγγξάςεη θεθάιαηα γηα ηα βηβιία «Handbook of Chemical Neuroanatomy» θαη «Vision and Visual Disfunction» θαη ην βηβιίν «Σπγθξηηηθή Αλαηνκηθή ηωλ Καηνηθίδηωλ Θειαζηηθώλ: Πεξηθεξηθό Νεπξηθό Σύζηεκα, Απηόλνκν Νεπξηθό Σύζηεκα, Αηζζεηήξηα όξγαλα» (University Studio Press). Δπίζεο, είλαη ζπγγξαθέαο πέληε εθιατθεπηηθώλ βηβιίσλ ηεο επηζηήκεο κε ηίηινπο «Εγθέθαινο θαη Τέρλε», «Αλαδεηώληαο ηνλ ρακέλν ρξόλν. Μηα λεπξνβηνινγηθή αλάγλωζε», «Νεπξνεζηθή» (Δπηζηεκνληθέο Δθδόζεηο Παξηζηάλνπ), «Ο αδέμηνο ζρεδηαζηήο. Σθάικαηα ηεο εμέιημεο θαη δαξβηληθέο πιάλεο» (Δθδόζεηο ίσλ) θαη «Νεπξναηζζεηηθή ή γηαηί νη άλδξεο πξνηηκνύλ ηηο μαλζέο» (ππό έθδνζε). Έρεη κεηαθξάζεη ηα βηβιία «Εζωηεξηθή όξαζε: Μηα εμεξεύλεζε ηεο ηέρλεο θαη ηνπ εγθεθάινπ» ηνπ S. Zeki, «Φαληάζκαηα ζηνλ εγθέθαιν» ηνπ V. S. Ramachandran (Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο), «Όξαζε θαη ηέρλε. Η βηνινγία ηεο όξαζεο» ηεο Μ. Livingstone θαη ην «Τν Μεγαιείν θαη ε Δπζηπρία ηνπ Εγθεθάινπ. Αγάπε, δεκηνπξγηθόηεηα θαη αλαδήηεζε ηεο αλζξώπηλεο επηπρίαο» ηνπ S. Zeki (Δπηζηεκνληθέο Δθδόζεηο Παξηζηάλνπ). Έρεη ζπγγξάςεη, επίζεο, έλα βηβιίν γηα ηα απηνθπή καληηάξηα κε ηίηιν «Μαληηάξηα: Ο ζαπκαζηόο απηόο θόζκνο, ν κηθξόο ν κέγαο» (Δθδόζεηο Αδειθώλ Κπξηαθίδε). Γίκαιο συπίρ Οικονομικά; Οι βλαβεπέρ ζςνέπιερ ηος νομικού θοπμαλιζμού. Αρηζηείδες Χαηδής, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Μ.Η.ΘΔ., ΔΚΠΑ Ζ λνκηθή επηζηήκε είλαη κηα δενληνινγηθή επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηε ξύζκηζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Ζ λνκηθή εθπαίδεπζε επηθεληξώλεηαη ζηνπο θαλόλεο δηθαίνπ θαη ηνπο ηξόπνπο πνπ απηνί ζα πξέπεη λα εξκελεπζνύλ θαη λα εθαξκνζηνύλ γηα λα ξπζκηζηεί ε θνηλσλία θαη ε νηθνλνκία. Τν εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη είλαη απιό: πώο κπνξείο λα αζρνιείζαη κε ηε ξύζκηζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο εάλ δελ γλσξίδεηο πώο απηέο ιεηηνπξγνύλ; Ζ λνκηθή επηζηήκε θαη ε λνκηθή ζεσξία δελ κπνξνύλ λα είλαη απηνδύλακεο. Τν αίηεκα ηεο απηνλνκίαο ηεο λνκηθήο επηζηήκεο νδεγεί ζηνλ απηηζκό ηνπ λνκηθνύ θνξκαιηζκνύ. Ζ λνκηθή επηζηήκε ρξεηάδεηαη επεηγόλησο λα δηεπξύλεη ην αληηθείκελό ηεο κε ηελ ελίζρπζε ησλ εκπεηξηθώλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ. Ζ αλάγθε απηή έρεη γίλεη θαηαλνεηή ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία θαη έρεη νδεγήζεη ζε αλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ησλ κεγαιύηεξσλ λνκηθώλ ζρνιώλ ζηνλ θόζκν. Ο Αξηζηείδεο Φαηδήο είλαη Αλ. Καζεγεηήο Φηινζνθίαο Γηθαίνπ & Θεσξίαο Θεζκώλ ζην Τκήκα Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Έιαβε ην δηδαθηνξηθό ηνπ (Γίθαην & Οηθνλνκηθά) από ην University of Chicago. Έρεη ηηκεζεί κε ππνηξνθίεο θαη αθαδεκατθά βξαβεία, εξγαζίεο ηνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε ειιεληθά θαη μέλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπιινγηθνύο ηόκνπο, έρεη δηδάμεη θαη έρεη δώζεη πιήζνο δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίσλ θαη νκηιηώλ ζε ζπλέδξηα ζηελ Δπξώπε, ζηε Βόξεην Ακεξηθή, ζηελ Αθξηθή θαη ζηελ Άπσ Αλαηνιή. Από ηνλ Μάξηην ηνπ 2014 είλαη κέινο ηνπ Δζληθνύ Σπκβνπιίνπ Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο (ΔΣΔΤ). Δίλαη ηαθηηθόο ζπλεξγάηεο ηεο εθεκεξίδαο Τα Νέα. Έρεη αξζξνγξαθήζεη ζε εθεκεξίδεο θαη έληππα ζηελ Διιάδα θαη ζε κεγάια μέλα κέζα ελεκέξσζεο (New York Times, Financial Times, Wall Street Journal θ.α.) ελώ έρεη παξαρσξήζεη ζπλεληεύμεηο ζε ειιεληθνύο ξαδηνθσληθνύο θαη ηειενπηηθνύο

9 ζηαζκνύο θαη δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο (Bloomberg News, Daily Telegraph, Economist, Euronews, Time, Voice of America, θ.α.). Ηθική- Θπηζκεία- Κοινυνική Θευπία: Πεπί ηγεμονίαρ και ζύγκλιζηρ Χρήζηος Ν. Σζηρώλες, Δπίθ. Καζεγεηής, Σκήκα Θεοιογίας, ΑΠΘ Οη πηπρέο αλαδίπισζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ Ύζηεξε Νεσηεξηθόηεηα είλαη ππθλέο, πνηθηιόκνξθεο θαη δπζεξκήλεπηεο. Κάζε λέα εμέιημε -ηερλνινγηθή ή όπνηα άιιε- είλαη θνξέαο πξνθιήζεσλ πξνόδνπ αιιά θαη εζηθώλ εξσηεκάησλ ζε πξνζσπηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν. Ο άλζξσπνο, νη παξαδνζηαθνί θνξείο ηεο ζπιινγηθήο θσλήο, νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπζζσκαηώζεηο βξίζθνληαη πιένλ ελώπηνλ δεηεκάησλ πνπ δελ εθθαίλνληαη ζε μέρσξα απνθιεηζηηθέο ζθαίξεο ηνπ θνηλσληθνύ βίνπ. Σην πιαίζην ηεο παξνύζαο αλάιπζεο γίλεηαη κία παξνπζίαζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηεο Ζζηθήο, ηνπ Θενινγηθνύ Σηνραζκνύ θαη ηεο Κνηλσληθήο ζεσξίαο, επηρεηξείηαη κηα αδξή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κεηαμύ ηνπο αξκώλ θαη δηαθξίζεσλ θαη πξνηείλεηαη κηα πξνζέγγηζε πνπ εδξάδεηαη ζηελ ηήξεζε ησλ επηζηεκνληθώλ αξρώλ θαη ηνπ δηεπηζηεκνληθνύ αηηνύκελνπ σο κηα πεξηεθηηθή πξνζπάζεηα εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ζύγρξνλεο πξαγκαηηθόηεηαο. Ο Φ. Ν. Τζηξώλεο είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηεο Κνηλσληθήο Θεσξίαο ηνπ Σύγρξνλνπ πνιηηηζκνύ ζην Τκ. Θενινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. Δίλαη απόθνηηνο ηεο Θενινγηθήο (ηκήκα Θενινγίαο) θαη ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο (ηκήκα Φηινζνθίαο - Παηδαγσγηθήο) ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Οη κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ηνπ επηθεληξώζεθαλ ζε δεηήκαηα ζενινγίαο, εζηθήο θαη θνηλσληθήο ζεσξίαο. Έιαβε καθξόρξνλε θαηάξηηζε ζην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θαη εξγάζηεθε σο επηκνξθσηήο θαη θνηλσληθόο εξεπλεηήο ζε εζληθά θαη δηεζλή πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη θαηάξηηζεο. Δνηοπιζμόρ και σαπηογπάθηζη σαμένυν απσαιοηήηυν με γευθςζικέρ μεθόδοςρ Γρεγόρες Ν. Σζόθας, Καζεγεηής, Σκήκα Φσζηθής, ΑΠΘ Εξγαζηήξην Εθαξκνζκέλεο Γεωθπζηθήο, Θεζζαινλίθε Tει: ,Fax: , Οη κέζνδνη γεσθπζηθήο δηαζθόπεζεο εθαξκόδνληαη ζηελ εμεξεύλεζε αξραηνινγηθώλ ρώξσλ πεξίπνπ από ην ηέινο ηνπ 2 νπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ κε ζθνπό ηνλ εληνπηζκό θαη ηε ραξηνγξάθεζε ζακκέλσλ αξραηνηήησλ. Σήκεξα, είλαη ζε ζέζε λα δώζνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ζηελ αξραηνινγηθή έξεπλα πνπ ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο είλαη πιήξεηο θαηόςεηο ησλ ζακκέλσλ νηθνδνκηθώλ ιεηςάλσλ ή ηξηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο ησλ αξραίσλ δνκώλ. Απηέο νη κέζνδνη, ζηεξίδνληαη ζην γεγνλόο όηη νη ζακκέλεο αξραηόηεηεο απνηεινύλ δηαηαξάμεηο ζηελ νκνηνγέλεηα ησλ πνιύ επηθαλεηαθώλ ζηξσκάησλ ηεο Γεο θαη επνκέλσο πξνθαινύλ αλσκαιίεο ζε θπζηθά ή ηερλεηά πεδία. Οη αλσκαιίεο απηέο θαηαγξάθνληαη κε κεγάιε αθξίβεηα θαη

10 ζε ιεπηνκέξεηα κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ νξγάλσλ, επαθνινπζεί επεμεξγαζία ηνπο, θαη ηειηθά παξνπζηάδεηαη κηα κνξθή απεηθόληζεο ραξηνγξάθεζε ησλ ππεδάθησλ δνκώλ. Ζ ρξεζηκόηεηα ησλ γεσθπζηθώλ απνηειεζκάησλ (ζπλήζσο ραξηώλ) είλαη κεγάιε, εθ όζνλ ν αλαζθαθέαο αξραηνιόγνο αξρίδεη δηαλνίγνληαο ζθάκκαηα ζηα ζεκεία πνπ ππνδεηθλύεη ε γεσθπζηθή έξεπλα. Σηε ζπλέρεηα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα θαη ηα πξνεθηείλεη γηα όιε ηελ πεξηνρή πνπ κειεηά εξκελεύνληαο ηνλ γεσθπζηθό ράξηε. Σηηο εκέξεο καο, ε γεσθπζηθή δηαζθόπεζε γίλεηαη ζε πνιύ ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα θαη κε κηθξό θόζηνο, ελώ ζπλήζσο θαιύπηεη κεγάιεο ζρεηηθά εθηάζεηο. Ο θαζεγεηήο Δθαξκνζκέλεο Γεσθπζηθήο Γξεγόξηνο Ν. Τζόθαο έρεη δηεπζύλεη πεξηζζόηεξεο από 240 εμεξεπλήζεηο αξραηνινγηθώλ ρώξσλ κε κεζόδνπο γεσθπζηθήο δηαζθόπεζεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Δίλαη ζπγγξαθέαο πεξηζζνηέξσλ ησλ 170 επηζηεκνληθώλ άξζξσλ (110 ζε πεξηνδηθά ISI) θαζώο θαη βηβιίσλ θαη ηερληθώλ εθζέζεσλ. Έιαβε ζεηξά δηεζλώλ δηαθξίζεσλ (θαιύηεξε εξγαζία ζηηο ειεθηξηθέο κεζόδνπο Δθαξκνζκέλεο Γεσθπζηθήο ηνπ έηνπο 1997 ζε παγθόζκην επίπεδν, 3 βξαβεία θαιύηεξεο εξγαζίαο ζε παγθόζκηα ζπλέδξηα, κέινο εθδνηηθώλ επηηξνπώλ θαη εθδόηεο επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ, κέινο δηεζλώλ επηηξνπώλ). Ο Μησανιζμόρ ηυν Ανηικςθήπυν: Η διεπιζηημονική μελέηη ενόρ εκπληκηικού απσαίος ελληνικού αζηπονομικού ςπολογιζηή Γηάλλες εηραδάθες, Καζεγεηής, Σκήκα Φσζηθής Α.Π.Θ. Ο Μεραληζκόο ηωλ Αληηθπζήξωλ βξέζεθε ηπραίσο, ην 1900 κ. Φ, ζε έλα αξραίν λαπάγην, θνληά ζηα Αληηθύζεξα, από Σπκηαθνύο ζθνπγγαξάδεο, πνπ είραλ αγθπξνβνιήζεη εθεί, ιόγσ θαθνθαηξίαο. Από λνκίζκαηα (ηεο Πεξγάκνπ), ην λαπάγην ρξνλνινγείηαη κεηαμύ 85 θαη 67 π.φ. Από γξαθνινγηθέο κειέηεο ππνινγίζηεθε όηη ν Μεραληζκόο είρε θαηαζθεπαζηεί, πην λσξίο, ην π.φ. Σηε κειέηε ηνπ Μεραληζκνύ ηωλ Αληηθπζήξωλ ζπλαληηνύληαη νη επηζηήκεο ηεο Αξραηνινγίαο, ηεο Μεραλνινγίαο θαη ηεο Αζηξνλνκίαο. Καζώο ε δηεπηζηεκνληθή κειέηε ηνπ ζπλερίδεηαη, λέα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη ηηο γλώζεηο ηεο επνρήο πνπ θαηαζθεπάζηεθε έξρνληαη ζηε δεκνζηόηεηα πνπ πξνθαινύλ ηελ έθπιεμή θαη ην ζαπκαζκό καο. Μέρξη ζήκεξα, δελ έρεη βξεζεί θαλέλαο κεραληζκόο κε γξαλάδηα πξηλ ηελ επνρή πνπ θαηαζθεπάζηεθε ν Μεραληζκόο ηωλ Αληηθπζήξωλ θαη πέξαζαλ πεξηζζόηεξνη από 16 αηώλεο γηα λα θαηαζθεπαζηεί θάπνηνο κεραληζκόο πνπ λα ζπγθξίλεηαη κε ηελ ηερλνινγηθή πνιππινθόηεηά ηνπ. Ο Μεραληζκόο ησλ Αληηθπζήξσλ είλαη ηόζν ζεκαληηθόο γηα ηε γέλεζε θαη εμέιημε ηεο Τερλνινγίαο, όζν ν Παξζελώλαο γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή! Ο Γηάλλεο Φ. Σεηξαδάθεο γελλήζεθε ζηα Φαληά θαη ζήκεξα είλαη θαζεγεηήο Αζηξνλνκίαο θαη Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αζηξνλνκίαο ηνπ ΑΠΘ. Δίλαη ηδξπηηθό κέινο ηεο νκάδαο Pulsar Science in Europe (PULSE), ε νπνία ην 2005 ηηκήζεθε κε ην πςειόηεξν βξαβείν Descartes ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δίλαη κέινο ηεο δηεζλνύο εξεπλεηηθήο νκάδαο Antikythera Mechanism

11 Research Project (AMRP), ε νπνία πξσηνζηάηεζε ζηελ πξόζθαηε δηεξεύλεζε θαη αλαζέξκαλζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην Μεραληζκό ησλ Αληηθπζήξσλ. Η διεπιζηημονική πποζέγγιζη υρ απαπαίηηηη παπάμεηπορ ηηρ απσαιολογικήρ έπεςναρ: ππόζθαηα παπαδείγμαηα από ηο έπγο ηος ΑΠΘ ζηη Βεπγίνα Αζαλαζία Κσρηάθοσ, Γρ. Κιαζηθής Αρταηοιογίας ΑΠΘ, ΔΓΗΠ ηοσ Σκήκαηος Ηζηορίας θαη Αρταηοιογίας ηοσ ΑΠΘ Τν πνιπδηάζηαην πξντόλ ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο επηβάιιεη κηα ζθαηξηθή αληηκεηώπηζε ε νπνία εμαζθαιίδεηαη κε ηε ζπλδξνκή κεζόδσλ άιισλ επηζηήκεο. Σην πιαίζην ηεο παλεπηζηεκηαθήο αλαζθαθήο ηεο Βεξγίλαο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αληιεζεί ην κέγηζην δπλαηό ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ησλ επξεκάησλ. Τα εληππσζηαθά ηαθηθά ζύλνια πνπ ήξζαλ ζην θσο ην 2008 θαη 2009, θαζώο θαη ε επαλεμέηαζε ηνπ ζθειεηηθνύ πιηθνύ από ηνπο βαζηιηθνύο ηάθνπο ζπληζηνύλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα γηα ηα πνιύπιεπξα ζπκπεξάζκαηα πνπ θεξδίδνπλ νη αξραηνγλσζηηθέο επηζηήκεο, αιιά θαη γηα ηελ επηινγή ησλ επεκβάζεσλ πνπ απαηηνύληαη θαηά ηε ζπληήξεζε ησλ δηαθόξσλ πιηθώλ. Ζ Αζαλαζία Κπξηάθνπ ζπνύδαζε αξραηνινγία ζην ΑΠΘ θαη είλαη δηδάθησξ θιαζηθήο αξραηνινγίαο ηνπ ίδηνπ παλεπηζηεκίνπ. Δίλαη κέινο ηεο παλεπηζηεκηαθήο αλαζθαθήο ζηε Βεξγίλα θαη δεκνζηεύεη θαηά θύξην ιόγν πιηθό από ην ζπγθεθξηκέλν αξραηνινγηθό ρώξν. Τα βαζηθά ηεο ελδηαθέξνληα πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηηο ηαθηθέο πξαθηηθέο ζηελ αξραηόηεηα, ηελ αξραηνινγία ηνπ ηνπίνπ, ηηο βηνγξαθίεο αληηθεηκέλσλ, θεξακηθή θαη κεηαιινηερλία. Γιεπιζηημονικόηηηα & Νομική Δπιζηήμη: Γιαηί είναι αλληλένδεηερ & ηι ζημαίνει αςηό για ηην από κοινού ανάπηςξή ηοςρ; Αζπαζία Σζαούζε, Δπίθ. Καζεγήηρηα Κοηλωληοιογίας ηοσ Γηθαίοσ, Νοκηθή τοιή Α.Π.Θ Ζ Ννκηθή Δπηζηήκε εμειίρζεθε ζην ρξόλν κέζα από δπλάκεηο ελδνγελείο, πνπ δηακόξθσζαλ ηελ εζσηεξηθή δνκή θαη ζηαζεξόηεηά ηεο, αιιά θαη κέζα από έλαλ εμσηεξηθό δηάινγν κε ηηο άιιεο επηζηήκεο, ηδίσο ηηο θνηλσληθέο θαη ηηο αλζξσπηζηηθέο. Όπσο ζα θαηαδείμνπκε ζηελ παξνύζα κειέηε, ν δηεπηζηεκνληθόο απηόο δηάινγνο δίλεη ζηε Ννκηθή Δπηζηήκε ηελ επειημία ηεο θαη ηε βνεζά λα ζπγρξνλίδεηαη κε ηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο εμειίμεηο. Τν Γίθαην δελ κπνξεί λα κείλεη θνηλσληθά κεηέσξν, απνθνκκέλν από ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα πνπ ην πεξηβάιιεη θαη ηελ νπνία ην ίδην ξπζκίδεη. Κάζε θνξά πνπ νη λνκηθνί, νξκώκελνη από κηα δηάζεζε λα δηαηεξήζνπλ ην «ζπληερληαθό θύξνο» ηεο επηζηήκεο ηνπο, δελ έιαβαλ ζνβαξά ππόςε ηνπο ηελ θνηλσληθή απηή πξαγκαηηθόηεηα, ην απνηέιεζκα ήηαλ έλαο ζηείξνο λνκηθόο δνγκαηηζκόο. Ζ ηππνθξαηία θαη ε ελλνηνθξαηία νδήγεζε πάληνηε ζε θαηλόκελα λνκηθνύ απνκνλσηηζκνύ. Αληίζεηα, ε δηεπηζηεκνληθόηεηα ζπκβάιιεη ώζηε ην νηθνδόκεκα ηνπ ζεηνύ Γηθαίνπ λα πεξηέρεη δηαηάμεηο όρη κόλν λνκηθά, αιιά θαη θνηλσληθά απνηειεζκαηηθέο. Έηζη, ην Γίθαην παξακέλεη δσληαλό ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηώλ, κεηνπζηώλνληαο

12 ζε θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπο δεκνθξαηηθνύο ζεζκνύο θαη πξνάγνληαο ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ θνηλσληθή πξόνδν. Ζ Αζπαζία Τζανύζε είλαη επίθ. θαζεγήηξηα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Γηθαίνπ ζηε Ννκηθή Σρνιή ηνπ ΑΠΘ, όπνπ δηδάζθεη κεηαμύ άιισλ καζεκάησλ θαη ην κάζεκα «Οηθνλνκηθή Αλάιπζε ηνπ Γηθαίνπ & ησλ Θεζκώλ» ζην πξνπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ, ζην πξόγξακκα ERASMUS θαη ζην πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ. Καηά ην δηάζηεκα ήηαλ επηζθέπηξηα επίθ. θαζεγήηξηα ζην ALBA Graduate Business School, δηδάζθνληαο "Γίθαην θαη Οηθνλνκηθά», «Θεσξία Γηαπξαγκαηεύζεσλ» θαη «Θεσξία Δπίιπζεο Σπγθξνύζεσλ» ζε ηέζζεξα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. Ψο επηζη. ζπλεξγάηηο δίδαμε ζην Δζληθό & Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ ( ) θαη ζην Τκήκα Ννκηθήο ηεο Σρνιήο ΝΟΔ ηνπ ΑΠΘ ( ]. Γίδαμε επίζεο «Οηθνλνκηθά ηνπ Γηθαίνπ» θαη «Οηθνλνκηθή Κνηλσληνινγία» σο επηζθέπηξηα θαζεγήηξηα ζην Τκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ( ). Ζ θ. Τζανύζε απνθνίηεζε από ην Τκήκα Ννκηθήο (Σρνιήο ΝΟΔ ΑΠΘ) ην Τξία ρξόληα αξγόηεξα, απέθηεζε ην Μεηαπηπρηαθό ηεο Γίπισκα (κε βαζκό Άξηζηα) από ην Τκήκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ζηελ Ηζηνξία, Φηινζνθία θαη Κνηλσληνινγία ηνπ Γηθαίνπ. Σπλέρηζε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηεο ζηε Ννκηθή Σρνιή ηνπ University of Chicago, απνθηώληαο ην 1995 ην δίπισκα Master of Laws (LL.M.) Degree (κε έπαηλν cum laude), κε εηδίθεπζε ζηελ Κνηλσληνινγία ηνπ Γηθαίνπ θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Αλάιπζε ηνπ Γηθαίνπ. Τν 2000 νινθιήξσζε ηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή πάλσ ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο θηιειεπζεξνπνίεζεο ηνπ δηαδπγίνπ ζηηο Διιελίδεο πνπ δελ εξγάδνληαη εμσ-νηθηαθά. Ζ δηαηξηβή εθπνλήζεθε ππό ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή Gary S. Becker (Νόκπει Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο 1992) θαη ηνπ Richard A. Posner (Chief Judge, U.S. 7 th Court of Appeals θαη ηδξπηή ηεο Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο ηνπ Γηθαίνπ). Έρεη δεκνζηεύζεη επξύηαηα ζε δηεζλή θαη εγρώξηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη έρεη παξνπζηάζεη πξσηόηππεο κειέηεο ηεο ζε πνιιά επηζηεκνληθά ζπλέδξηα. Δίλαη δηθεγόξνο Θεζζαινλίθεο από ην 1992 θαη δηαπηζηεπκέλε δηακεζνιαβήηξηα (CIArb) από ην Η διεπιζηημονικόηηηα ζηην εκπαιδεςηική ππάξη Κωλζηαληίλος Μπίθος, Καζεγεηής, Σκήκα Φηιοζοθίας & Παηδαγωγηθής, ΑΠΘ Ζ έθξεμε ησλ γλώζεσλ νδήγεζε ζηελ νξγαλσηηθή ιύζε ηεο ζπζηεκαηνπνίεζήο ηνπο θαηά δηαθξηηέο επηζηήκεο ή θαη επηζηεκνληθνύο θιάδνπο. Απηή ε ινγηθή αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία παλεπηζηεκηαθώλ ζρνιώλ αιιά θαη ζηε δπλαηόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα εθπαηδεύνληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο εηδηθόηεηεο. Αληίζηνηρα ηα παξαδνζηαθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα ζρνιεία πεξηιακβάλνπλ δηαθξηηά καζήκαηα πνπ αθνινπζνύλ ηε ινγηθή ησλ αλαγλσξηζκέλσλ επηζηεκώλ, ηα νπνία δηδάζθνπλ νη αξκόδηνη γηα θάζε εηδηθόηεηα εθπαηδεπηηθνί. Απηόο ν ηξόπνο νξγάλσζεο ησλ παξερόκελσλ γλώζεσλ πξνθαιεί κία πιεζώξα «αδξαλώλ» γλώζεσλ, πνπ θαίλεηαη ζπρλά λα ρξεζηκεύνπλ απιά γηα ηελ επηηπρία ζε θάπνηεο εμεηάζεηο. Τα ηειεπηαία ρξόληα γίλεηαη ζε δηεζλή θιίκαθα κία πξνζπάζεηα λα θαηαδεηθλύεηαη θαη ζηνλ καζεηή όηη ν θόζκνο απνηειεί έλα εληαίν ζύζηεκα, ην νπνίν γηα λα θαηαλνεζεί ρξεζηκεύνπλ γλώζεηο από δηάθνξνπο επηζηεκνληθνύο ηνκείο. Ζ δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο απνηεινύλ ην λεόηεξν δεηνύκελν γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Γηα λα πινπνηεζεί όκσο απηό ρξεηάδνληαη λένπ ηύπνπ «αλνηθηά» θαη επέιηθηα πξνγξάκκαηα, αιιά θαη ε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ ησλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ.

13 Ο Κσλζηαληίλνο Μπίθνο είλαη απόθνηηνο ηνπ Χπρνινγηθνύ - Παηδαγσγηθνύ Τκήκαηνο ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο ηνπ ηδίνπ Τκήκαηνο, ελώ ην δηδαθηνξηθό ηνπ ηίηιν απέθηεζε ζηε Φηινζνθηθή Σρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Albert Ludwig ηνπ Φξάτκπνπξγθ ηεο Γεξκαλίαο. Δίλαη θαζεγεηήο ηεο «Σρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη ησλ Νέσλ Τερλνινγηώλ» ζην Τκήκα Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο ηνπ Α.Π.Θ., ζην νπνίν θαη είλαη πξόεδξνο. Γηεηέιεζε επί δεθαεηία δηεπζπληήο ζην 2 ν Πεξηθεξεηαθό Δπηκνξθσηηθό Κέληξν Θεζζαινλίθεο θαη ζπκκεηείρε ζε πιεζώξα εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηε κεηεθπαίδεπζε θαη ζηελ επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ. Τα εξεπλεηηθά θαη επηζηεκνληθά ελδηαθέξνληά ηνπ επηθεληξώλνληαη ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ζηε ζρνιηθή ηάμε, ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο εηζαγσγήο ησλ ππνινγηζηώλ ζην ζρνιείν, όπσο θαη ζηελ θαηάξηηζε θαη ην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Τα ηονυηικά ηηρ θέληζηρ Λάδαρος Σρηάρτοσ, Καζεγεηής, Σκήκα Δθπαίδεσζες & Κοηλωληθής Ποιηηηθής, ΠΑΜΑΚ Ζ Δπηζηήκε, θαηά ηνλ Ramón y Cajal, ηνλ θαη εμνρήλ λεπξντζηνιόγν, είλαη «πνιιαπιή θαη απέξαληε ζηηο κνξθέο ηεο, αιιά κία ζηηο αξρέο ηεο». Από ηηο νξζνινγηθέο βάζεηο θαη ηηο ηερληθέο ζπλζήθεο ηεο εξγαζηεξηαθήο έξεπλαο έσο ηελ αηζζεηηθή ηεο επηζηεκνληθήο γξαθήο, ηίπνηε δελ ηνλώλεη ηε ζέιεζε ηόζν, όζν ε ραξά ηεο πξσηόηππεο αλαθάιπςεο. Οη παξαηλέζεηο ηνπ Καράι πξνο λένπο επηζηήκνλεο δηακνξθώλνπλ, εδώ θαη έλαλ αηώλα, γεληέο εξεπλεηώλ ζηελ Δπξώπε θαη ηηο Ακεξηθέο. Υπό ηελ ηδηόηεηα ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ δαζθάινπ θαη ηνπ εξγαζηεξηαθνύ ιεηηνπξγνύ, αθππλίδεη ζηνλ θνηηεηή ηα επγελή θίλεηξα γηα ηελ πξόνδν ηεο γλώζεο. Σηε ζέιεζε, παξά ζην ηαιέλην, απνζθνπνύλ νη παξαηλέζεηο ηνπ, επεηδή απηή είλαη εθπαηδεύζηκε θαη επεηδή θάζε κεγάιν έξγν ζηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Τέρλε είλαη απνηέιεζκα ελόο κεγάινπ πάζνπο ζηελ ππεξεζία κηαο κεγάιεο ηδέαο. Σηε δηεζλή πξνζπάζεηα ηεο δηεπηζηεκνληθήο γεθύξσζεο ηεο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο Χπρνινγίαο κε ηηο Νεπξνεπηζηήκεο, ν Καράι, κε δηαίζζεζε θαη παξξεζία, πξνζθέξεη έλα θξέζθν όξακα γηα κηα επηζηεκνληθή παηδεία κε ραξαθηήξα επγέλεηαο θαη αλζξσπηζκνύ, αλαδεηεί κηα Σπλνιηθή Χπρνινγία ζηε βάζε ηεο κνξθνινγίαο ηνπ θινηνύ ησλ εγθεθαιηθώλ εκηζθαηξίσλ θαη ζίγεη δεηήκαηα Φηινζνθίαο ηεο Παηδείαο θαη ηε ζρέζε ηεο Κνηλσληνινγίαο κε ηηο Θεηηθέο Δπηζηήκεο. Σηα θξηηηθά δνθίκηά ηνπ ζπλαληνύκε εκβξηζείο, έσο αληηζπκβαηηθέο ηδέεο θαη επίθαηξα, αεηζαιή λνήκαηα. Ο Λάδαρος Σρηάρτοσ είλαη Καζεγεηήο Νεπξνεπηζηεκώλ θαη πξώελ Πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Απνθνίηεζε από ην Πεηξακαηηθό Σρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ηελ Ηαηξηθή Σρνιή ηνπ Α.Π.Θ. θαη νινθιήξσζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηηο Ζ.Π.Α. (M.Sc. ζηηο Νεπξνεπηζηήκεο, University of Rochester, θαη Ph.D. ζηε Νεπξνβηνινγία, Indiana University), όπνπ ππεξέηεζε σο Καζεγεηήο Νεπξνβηνινγίαο θαη Νεπξνπαζνινγίαο. Έρεη ηηκεζεί κε ην Βξαβείν Ηαηξηθήο ηνπ Ηδξύκαηνο Μπνδνζάθε γηα ην εξεπλεηηθό ηνπ έξγν ζηηο Νεπξνεπηζηήκεο.

14

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE OΔHΓIE 1. Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Τκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 3 2. Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 5 3. Πξαθηηθή άζθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ Όινη καο έρνπκε, κέρξη ζήκεξα, αξξσζηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Αθόκε θαη ηα θαηνηθίδηα καο αξξσζηαίλνπλ, θαη ηα θπηά ζηνλ θήπν καο. Κάπνηεο θνξέο γηα λα κπνξέζνπκε λα γίλνπκε θαιά ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα