Διαµορφώνοντας νέες προοπτικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαµορφώνοντας νέες προοπτικές"

Transcript

1 Διαµορφώνοντας νέες προοπτικές Ετήσιος Απολογισµός 211

2

3 Διαµορφώνοντας νέες προοπτικές Ετήσιος Απολογισµός 211 Ετήσιος Απολογισμός 211 1

4 Σύντομο προφίλ Είμαστε ένας διεθνής Όμιλος διαφοροποιημένων ορυκτών και υλικών. Παρέχουμε βιομηχανικές λύσεις σε ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών για τις διεθνείς αγορές μεταλλουργίας, των κατασκευών, των χυτηρίων και άλλων εξειδικευμένων κλάδων. Με δραστηριότητες εξόρυξης και επεξεργασίας αξιοποιούμε τις πολλαπλές ιδιότητες των βιομηχανικών ορυκτών για να μετατρέψουμε φυσικούς πόρους σε εξειδικευμένες βιομηχανικές λύσεις, οι οποίες βελτιώνουν τις παραγωγικές διαδικασίες των πελατών μας και αυξάνουν τις επιδόσεις των τελικών προϊόντων. Διαθέτουμε ισόρροπη διεθνή παρουσία με παραγωγικές δραστηριότητες σε 2 χώρες στις περιοχές Βόρειας και Νότιας Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας/Ειρηνικού. Τα βιομηχανικά ορυκτά βρίσκονταν πάντα στο επίκεντρο της 77ετούς ιστορίας μας, στη διάρκεια της οποίας η S&B εξελίχθηκε σε διεθνή όμιλο με περισσότερες από 4 εταιρίες και πωλήσεις σε πάνω από 7 χώρες. Η επιχειρησιακή μας προσέγγιση «Από την αγορά στο ορυχείο», σε συνδυασμό με την επαγγελματική και υπεύθυνη στάση μας προς την κοινωνία και το περιβάλλον, αποτελούν τη βάση για συνεχή και βιώσιμη ανάπτυξη. 2 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

5 περιεχόμενα 4 Ο Σκοπός μας 6 Οικονομική Επισκόπηση 8 Η S&B με μια ματιά 1 Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 12 Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 14 Νέο Όραμα σε ισχυρά θεμέλια 16 Διαμορφώνοντας νέες προοπτικές 18 Από την αγορά στο ορυχείο 2 Επιχειρηματική επισκόπηση 28 Βιώσιμη Ανάπτυξη 3 Εταιρική Διακυβέρνηση 32 Το Διοικητικό Συμβούλιο 34 Βιογραφικά μελών του Δ. Σ. 36 Βιογραφικά μελών της Διοίκησης 38 Διαχείριση κινδύνων 4 Πολιτική αποδοχών 42 Πληροφορίες για τους Μετόχους 44 Γλωσσάριο Ετήσιος Απολογισμός 211 3

6 Ο Σκοπός μας Παρέχουμε διεθνώς βιομηχανικές λύσεις αναπτύσσοντας και μετατρέποντας φυσικούς πόρους σε προϊόντα που δημιουργούν αξία για τους πελάτες μας 4 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

7 Οι Αξίες μας Ακεραιότητα Τηρούμε τις υποσχέσεις μας Σεβασμός στους Ανθρώπους μας Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των ανθρώπων μας σε περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού Σχέση Εμπιστοσύνης με τους Πελάτες μας Επιδιώκουμε την σε βάθος κατανόηση των αναγκών των πελατών μας συμβάλλοντας στην επίτευξη των επιδιώξεών τους Κοινωνική Υπευθυνότητα Συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη ενώ παράλληλα φροντίζουμε για τη βιωσιμότητα του φυσικού και του κοινωνικού μας περιβάλλοντος Ασφάλεια Διασφαλίζουμε συνθήκες ασφαλούς εργασίας και συμπεριφερόμαστε όλοι αναλόγως Ετήσιος Απολογισμός 211 5

8 Παραδοχές για την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων: Όλα τα γραφήματα και οικονομικά μεγέθη που παρατίθενται σε αυτή την ενότητα και όλες οι αναφορές σε αυτό τον απολογισμό σε σχέση με τα οικονομικά αποτελέσματα του 211, παρατίθενται στη βάση των Συνολικών Δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβάνουν τις Συνεχιζόμενες και τις Διακοπτόμενες δραστηριότητες). Αναλυτικές αναφορές στις Συνεχιζόμενες και Διακοπτόμενες Δραστηριότητες είναι διαθέσιμες στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας και στην ηλεκτρονική έκδοση αυτού του Απολογισμού. Πωλήσεις σε εκατ. EBITDA σε εκατ. Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή σε Καθαρός Δανεισµός σε εκατ ,6,4,2,56,4,35,26, Καθαρός Δανεισµός / EBITDA Καθαρός Δανεισµός / Ίδια κεφάλαια Κεφάλαιο κίνησης / Πωλήσεις Καθαρές Κεφαλαιουχικές Δαπάνες / Πωλήσεις 3, 2, 1, 2,9 3,1 3,1 1,9 1,95 1,2,8,4 1,3 1,5,53,53, ,7% 26,2% 2,7% 18,%18,% ,% 8,8% 6,6% 6,1% 5,8% S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

9 Οικονομική Επισκόπηση ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( 's) Πωλήσεις EBITDA Λειτουργικά Κέρδη Κέρδη προ Φόρων Κέρδη μετά από Φόρους Κέρδη μετά από Φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας Περιθώριο EBITDA 14,8% 14,2% 11,6% 14,3% 15,8% Περιθώριο Λειτουργικού κέρδους 8,7% 6,6% 4,3% 8,3% 9,4% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ( ) Αριθμός Μετοχών Τέλους Έτους Μέσος Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 2,4,26,5,35,56 Ταμειακά Κέρδη ανά Μετοχή (CEPS) 2,3,93,87,61,98 1,19 Μέρισμα ανά Μετοχή - ονομαστικό,25 ±,25*,12,16,31 Μέρισμα ανά Μετοχή - αναπροσαρμοσμένο 2,25 ±,25*,1,1,19 * επιστροφή κεφαλαίου ± προτεινόμενη επιστροφή κεφαλαίου ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ( s) Ενεργητικό Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο ενεργητικού Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Αναλογούντα στους μετόχους Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 4 8,2% 5,3%,8% 7,4% 12,1% Καθαρός Δανεισμός Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες Σημειώσεις: 1 EBITDA: Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων & Αποσβέσεων 2 Ως αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 29 και σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ο μέσος σταθμικός όρος μετοχών σε κυκλοφορία τροποποιήθηκε για όλες τις περιόδους που προηγούνται αυτής της συναλλαγής με συντελεστή αναπροσαρμογής 1,49. Επιπλεόν, ως αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με δωρεάν διανομή 1 νέας προς 4 υφιστάμενες μετοχές που ολοκληρώθηκε στις 9 Αυγούστου 21, ο μέσος σταθμικός όρος μετοχών σε κυκλοφορία τροποποιήθηκε για όλες τις περιόδους που προηγούνται αυτής της συναλλαγής με συντελεστή αναπροσαρμογής 1,25. Κατά συνέπεια, όλα τα στοιχεία ανά μετοχή πριν το 21 (εκτός από τα ονομαστικά μερίσματα), είναι επίσης αναπροσαρμοσμένα για τις δύο αυτές εταιρικές πράξεις. 3 Ταμειακά κέρδη ανά Μετοχή (CEPS) = (Καθαρά Ενοποιημένα Κέρδη Ομίλου (μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) + Σύνολο Αποσβέσεων) / Μέσο Σταθμισμένο Αριθμό Μετοχών 4 Απόδοση ιδίων κεφαλαίων = Κέρδη μετά από Φόρους / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ετήσιος Απολογισμός 211 7

10 Η S&B με μια ματιά Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Βιοµηχανική Αγορά Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Βιοµηχανική Αγορά Ειδικές Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Γεωγραφική Περιοχή Μεταλλουργία Εφαρµογές 36% Ειδικές Βόρεια Ευρώπη Μεταλλουργία 47 εργοστάσια 47% Εφαρµογές & μονάδες Βόρεια Ευρώπη επεξεργασίας Συνεχής Χύτευση Χάλυβα 36% Σφαιροποίηση Συνεχής Σιδήρου Χύτευση Χάλυβα Αλουµίνα Σφαιροποίηση Πυρίµαχα Σιδήρου Παραγωγή Σιδήρου Χυτήρια Αλουµίνα Πυρίµαχα Παραγωγή Σιδήρου 26% Χυτήρια Διάφορες εφαρµογές Χυτηρίων 26% Διάφορες εφαρµογές Χυτηρίων Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά εφαρµογή τελικής χρήσης Χυτήρια 26% Συνεχής Χύτευση Χάλυβα 23% Χυτήρια 26% Κατασκευές Συνεχής & Οικοδοµικά Χύτευση Χάλυβα Υλικά 23% 1% Κατασκευές Σφαιροποίηση & Σιδήρου Οικοδοµικά 5% Υλικά 1% Αλουµίνα 5% Σφαιροποίηση Σιδήρου Έργα Πολιτικού5% Μηχανικού 5% Αλουµίνα 5% Έργα Πολιτικού Μηχανικού 5% Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Κλάδο Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Κλάδο Μπεντονίτης 46% Μπεντονίτης 46% Συλλιπάσµατα Συνεχούς Χύτευσης 22% Συλλιπάσµατα Συνεχούς Χύτευσης 22% 8 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. πωλήσεις σε 72 χώρες 26 ορυχεία Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά εφαρµογή τελικής χρήσης Υαλουργία & Κεραµικά Γεωργία Υαλουργία Άµµος Υγιεινής & Λοιπά Κεραµικά Γεωργία Άµµος Υγιεινής Λοιπά σε 2 Κατασκευές χώρες Κατασκευές & Οικοδοµικά Υλικά Έργα Πολιτικού Κατασκευές Μηχανικού & Οικοδοµικά Τσιµέντα Υλικά Έργα Γεωτρήσεις Πολιτικού Μηχανικού Κρυογενική Τσιµέντα Λοιπά Γεωτρήσεις Κρυογενική Λοιπά Βέλγιο Γαλλία 16% 47% Γερµανία Βέλγιο Ουγγαρία 26 κέντρα Ολλανδία διανομής 22% Κατασκευές 22% Υαλουργία & Κεραµικά 5% Γεωτρήσεις 4% Υαλουργία Γεωργία 4% & Πυρίµαχα Κεραµικά 5% 3% Γεωτρήσεις Άµµος 4% Γεωργία Υγιεινής 4% 3% Πυρίµαχα Βιοµηχανία 3% Άµµος τσιµέντων 2% Υγιεινής Παραγωγή 3% Βιοµηχανία Σιδήρου 1% τσιµέντων Λοιπά 2% 4% Παραγωγή Σιδήρου 1% Λοιπά 4% Βωξίτης 8% Βωξίτης Ειδικά Ορυκτά 8% 9% Ειδικά Ορυκτά 9% 15% Περλίτης Περλίτης 15% Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Γεωγραφική Περιοχή Γαλλία Γερµανία Πολωνία Ουγγαρία Ηνωµένο Βασίλειο Νότια Ολλανδία Ευρώπη Πολωνία Ηνωµένο Βασίλειο 27% Βουλγαρία Γεωργία 27% Ελλάδα Βουλγαρία Ιταλία Γεωργία Μαρόκο Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Τουρκία Μαρόκο Ισπανία Τουρκία Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Είδος Δραστηριότητας Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Είδος Δραστηριότητας Καθετοποιηµένες (downstream) δραστηριότητες Καθετοποιηµένες (downstream) 65% δραστηριότητες 65% Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 Ανά Γεωγραφική Περιοχή Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 Ανά Γεωγραφική Περιοχή Ευρώπη 68% Ευρώπη Βόρεια 68% Αµερική 19% Βόρεια Αµερική Ασία 19% 7% Ασία 7% εργαζόμενοι Νότια Ευρώπη & 5 ηπείρους Ασία/ Ειρηνικός Ασία/ Ειρηνικός Κίνα Ινδία Ν. Κορέα Κίνα Ινδία Ν. Κορέα Καναδάς ΗΠΑ Βραζιλία Καναδάς ΗΠΑ Βραζιλία 6% 6% Αµερική 2% Αµερική 2% Εξορυκτικές (upstream) δραστηριότητες Εξορυκτικές (upstream) 35% δραστηριότητες 35% Λοιπές περιοχές,4% Λοιπές περιοχές Μ. Ανατολή &,4% Αφρική 2,6% Μ. Ανατολή & Αφρική Νότια 2,6% Αµερική 3% Νότια Αµερική 3%

11 Αμερική Βόρεια Ευρώπη Νότια Ευρώπη Ασία/Ειρηνικός Καναδάς ΗΠΑ Βραζιλία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία Ουγγαρία Ολλανδία Πολωνία Ηνωμένο Βασίλειο Βουλγαρία Γεωργία Ελλάδα Ιταλία Μαρόκο Ισπανία Τουρκία Κίνα Ινδία Νότια Κορέα Πωλήσεις 211 σε εκατ. 89,4 215,7 125,5 25,2 Εργαζόμενοι Εγκαταστάσεις Ορυχεία Μονάδες Επεξεργασίας Κέντρα Διανομής Ετήσιος Απολογισμός 211 9

12 Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τιμή μετοχής +7,3% συνολική απόδοση προς τους μετόχους +13,4% αλλαγή ηγεσίας και οργανωτικής δομής Αγαπητοί μέτοχοι, Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας αναφέρω ότι το 211 η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά πέτυχε μια εξαιρετική επίδοση με τα αποτελέσματα να αγγίζουν επίπεδα ρεκόρ. Με καθαρά κέρδη της τάξεως των 21 εκατ. και πωλήσεις 456 εκατ. αγγίξαμε τα προηγούμενα ιστορικά υψηλά. Η τιμή της μετοχής της S&B έκλεισε με άνοδο 7,3%, υπεραποδίδοντας σημαντικά των εγχώριων δεικτών και σημειώνοντας αποδόσεις ανάλογες με αυτές των εταιρειών του κλάδου μας σε διεθνές επίπεδο. Η συνολική απόδοση προς τους μετόχους το 211 ήταν 13,4%, ενσωματώνοντας την άνοδο της τιμής της μετοχής, αλλά και τη συνετή προσέγγιση του Διοικητικού Συμβουλίου για επένδυση στην ανάπτυξη και ανταμοιβή των μετόχων, διατηρώντας παράλληλα ένα ισχυρό ισολογισμό. Αυτά τα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν σε ένα περιβάλλον αμφιταλαντεύσεων της παγκόσμιας οικονομίας η οποία πλέον επηρεάζεται από διαρκώς αυξανόμενο αριθμό πόλων εστίασης. Οι αμφιταλαντεύσεις προκύπτουν κατά κύριο λόγο από το βασικό ζήτημα της κρίσης του δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη, όπου οι δραστικές περικοπές των δημοσίων δαπανών και η αύξηση της φορολογίας αποδυναμώνουν τη ζήτηση και απειλούν και άλλες αγορές με μετάδοση της κρίσης. Σημειώνεται πάντως ότι οι επιδόσεις μας στην αγορά των ΗΠΑ ξεπέρασαν τους στόχους που είχαμε θέσει για το έτος, παρά το γεγονός ότι και εκεί η ανάκαμψη από την οικονομική κρίση υπήρξε βραδύτερη από το αναμενόμενο. Παρόμοια, η ανάπτυξη στην Κίνα εξακολουθεί να είναι ευνοϊκή, αλλά με βραδύτερους ρυθμούς από ότι τα τελευταία χρόνια, ενώ και οι αναδυόμενες οικονομίες, που εξακολουθούν να είναι οι καταλύτες για την ανάκαμψη, παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο «υπερθέρμανσης» και πιθανότητες φαινομένων «φούσκας» για ορισμένους κλάδους. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει περαιτέρω αστάθεια στο μέλλον, καθώς η παγκόσμια οικονομία θα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προκύπτουν από την κρίση δημόσιου χρέους και εξ αυτού θα υπάρξουν τόσο κίνδυνοι όσο και ευκαιρίες. Συγκεκριμένα, παρά την αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι στη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, οι καταναλωτικές ανάγκες και οι ανάγκες για υποδομές των αναπτυσσόμενων οικονομιών, θα απαιτήσουν ποσότητες πόρων, όπως τρόφιμα, νερό, ορυκτά, μέταλλα και ενέργεια, όσες ποτέ στο παρελθόν. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που συνέβαλαν στην εξαιρετική επίδοσή μας το 211, αλλά θα ήθελα να σταθώ στους τρείς που έπαιξαν κρίσιμο ρόλο. Πρώτος παράγοντας ήταν οι ευνοϊκές συνθήκες σε ορισμένες αγορές που εξυπηρετούμε. Η παγκόσμια παραγωγή χάλυβα κατέγραψε ρεκόρ παραγωγής, η αυτοκινητοβιομηχανία σημείωσε μία από τις καλύτερες χρονιές της και η κατασκευαστική δραστηριότητα στην Κίνα ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένη. Αυτό μεταφράστηκε σε ισχυρή ζήτηση και στην αγορά χύτευσης χάλυβα και σε αυτή των χυτηρίων, παρά την υποχώρησή της προς το τέλος του έτους. Ο δεύτερος παράγοντας ήταν η απόλυτη εστίαση στη στρατηγική μας και η ποιότητα των φυσικών πόρων που διαθέτουμε. Δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας μέσω της εξόρυξης, της ανάπτυξης και της προώθησης χαμηλού κόστους βιομηχανικών λύσεων, βασισμένων στα ορυκτά, που είναι απαραίτητες για τις βιομηχανικές διαδικασίες των επί σειρά ετών πελατών μας. Ο τρίτος παράγοντας ήταν οι άνθρωποί μας και η συστημική οργάνωση που τους αξιοποιεί. Η επιχείρησή μας στηρίζει τη λειτουργία της στους ανθρώπους της και γι αυτό τους θεωρεί το σημαντικότερο κεφάλαιό της. Είναι υψηλού επιπέδου κατάρτισης και τους υποστηρίζουμε, καλλιεργώντας μια «κουλτούρα» που ευνοεί την προσωπική και επαγγελματική ακεραιότητα και την ομαδική εργασία. Πρέπει να τονίσουμε ότι το 211 πετύχαμε εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα και διευρύναμε τη διεθνή μας παρουσία, ενώ παράλληλα βρισκόμασταν εν μέσω της διαδικασίας διαδοχής ηγεσίας και μιας σημαντικής οργανωτικής αναδιάρθρωσης. Η εμπιστοσύνη μας στην ποιότητα των ανθρώπων μας εκδηλώθηκε με τον πιο σαφή τρόπο, με την ανάληψη, τον Απρίλιο του 211, των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Κρίτωνα Αναβλαβή, έναν δοκιμασμένο ηγέτη 1 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

13 που αναδείχθηκε μέσα στην S&B τα τελευταία 21 χρόνια. Μετά το διορισμό του, ηγήθηκε μιας ομαδικής προσπάθειας που αναμόρφωσε την εταιρεία μας με νέα οργανωτική δομή, η οποία θα μας επιτρέψει να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας και να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές μας διεθνώς. Σήμερα, η S&B προμηθεύει και υποστηρίζει πελάτες της σε 72 χώρες και σε 5 ηπείρους, γεγονός που περιορίζει την έκθεσή μας στην ελληνική αγορά, η οποία σήμερα αντιστοιχεί σε ποσοστό χαμηλότερο του 7% των πωλήσεων του Ομίλου. Παρ' όλα αυτά, η κρίση του δημόσιου χρέους είχε ως αποτέλεσμα την άμεση συμπίεση της ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αναστέλλοντας τις εταιρικές και τις ατομικές επενδύσεις. Με το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα σε δυσχέρεια, η αποτελεσματική χρηματοδότηση των κεφαλαιακών αναγκών της μητρικής εταιρείας, αναμένεται να είναι μια πρόκληση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας συναίσθηση των σχετικών προκλήσεων, παρακολουθεί στενά την κατάσταση, αποβλέποντας στην ευθυγράμμιση των δομών χρηματοδότησής μας με τις επιχειρηματικές μας ανάγκες διεθνώς. Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά παραμένει προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της απέναντι στις τοπικές κοινωνίες ανά τον κόσμο και αναγνωρίζει ότι θεμέλιο λίθο για τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, αποτελεί η ασφάλεια και η υγιεινή των εργαζομένων μας, των εργολάβων και των τοπικών κοινωνιών στις οποίες λειτουργούμε. Η ανάπτυξή μας συμπορεύεται με την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της επένδυσης κεφαλαίων. Στη διάρκεια ενός τριημέρου εργασίας με τη συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης του Ομίλου, οι Αξίες και το Όραμα της εταιρείας μας αναθεωρήθηκαν, ώστε να αντικατοπτρίζουν πιο ξεκάθαρα την αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Σε συνέχεια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του περασμένου έτους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειώθηκαν από 15 σε 12, με το ποσοστό ανεξάρτητων μελών να διατηρείται αμετάβλητο με ταυτόχρονη αύξηση των μελών με διεθνή «διαπιστευτήρια» και εμπειρία. Αυτές οι αλλαγές επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία και περαιτέρω ευθυγράμμιση των αρχών της Εταιρικής μας Διακυβέρνησης με τις βέλτιστες πρακτικές. Έτσι, θα ήθελα να καλωσορίσω τον καθηγητή Gabriel Hawawini στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο διορισμός του φέρνει στις διαδικασίες μας την τεράστια διεθνή εμπειρία του και την ιδιαίτερη αντίληψή του περί τα χρηματοοικονομικά, τη διαχείριση κινδύνων και τα συστήματα διοίκησης που βασίζονται στη δημιουργία αξίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και να εκφράσω την βαθιά εκτίμησή μου προς τους κ.κ. Εμμανουήλ Βούλγαρη, Στέλιο Αργυρό, Ιάκωβο Γεωργάνα και Νικόλαο Νανόπουλο, τα μέλη που υπηρέτησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το 211. Η μακροχρόνια υποστήριξη και αφοσίωσή τους ήταν πολύτιμη για τη σημερινή πλεονεκτική θέση που η S&B κατέχει διεθνώς. Ειδικότερα, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά και ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου στην Επίτιμη πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την κα Καίτη Κυριακοπούλου, η οποία υπηρέτησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της S&B περισσότερα από 4 χρόνια. Από τη θέση της ως Διευθύνουσα Σύμβουλος και ως Πρόεδρος της εταιρείας, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο για τη δημιουργία των ισχυρών θεμελίων και των εταιρικών Αξιών, στις οποίες η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά βασίζεται σήμερα. Συνοψίζοντας, διαθέτουμε υψηλής ποιότητας παραγωγική βάση, κατάλληλη και σωστή στρατηγική, δυνατές σχέσεις με τους πελάτες μας και έναν υγιή ισολογισμό. Ακόμα σημαντικότερο, έχουμε ταλαντούχους και αφοσιωμένους ανθρώπους. Αθροιζόμενοι οι παράγοντες αυτοί μας επιτρέπουν να κοιτάμε μπροστά με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία μας το 211. Την παγκόσμια ομάδα της S&B στο σύνολό της με επικεφαλής το νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, Κρίτωνα Αναβλαβή, για το πάθος με το οποίο εργάζεται για το καλύτερο, τους πελάτες μας για τη διαρκή κι εποικοδομητική συνεργασία τους, και εσάς, τους μετόχους μας, για τη συνεχή εμπιστοσύνη σας προς την εταιρεία μας. Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ετήσιος Απολογισμός

14 Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο περιβαλλοντική επένδυση 1 εκατ. πωλήσεις +9% καθαρά κέρδη +57% απόδοση επενδεδυμένου κεφαλαίου +5% Νέο Όραμα Νέα οργανωτική δομή Αγαπητοί μέτοχοι, Σας απευθύνω το πρώτο μου μήνυμα ως Διευθύνων Σύμβουλος της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά με αίσθημα εκτίμησης και ευθύνης. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας αναφέρω ότι το 211, η S&B πέτυχε εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα, ολοκλήρωσε μια μείζονα αναμόρφωση της οργανωτικής δομής της, διεύρυνε τις δραστηριότητές της διεθνώς και ξεκίνησε την εναρμόνιση της χρηματοδοτικής δομής της με τη διεθνή της παρουσία. Όλες αυτές οι εξελίξεις θέτουν τα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας μας. Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, με πωλήσεις 456 εκατ. και καθαρά κέρδη της τάξεως των 21 εκατ., αγγίξαμε τα προ της κρίσης ιστορικά υψηλά μεγέθη του Ομίλου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 211 αυξήσαμε την απόδοση του επενδεδυμένου κεφαλαίου του Ομίλου περισσότερο από 5%, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την αύξηση του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου. Ενώ λιγότερο από 7% των εσόδων του Ομίλου προέρχεται από την Ελλάδα, οι εξελίξεις με την κρίση χρέους της χώρας αύξησαν το κόστος δανεισμού, και η διαπραγμάτευση της μετοχής μας στο εγχώριο Χρηματιστήριο σήμανε αυξημένο κόστος των ιδίων κεφαλαίων. Κατά συνέπεια, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τις επιδόσεις μας, καθώς, ενώ καταφέραμε να αντισταθμίσουμε σε σημαντικό βαθμό την αύξηση του κόστους κεφαλαίου, παράλληλα διατηρήσαμε ευέλικτη οικονομική θέση που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε τις επενδύσεις και την ανάπτυξή μας. Σημαντικός παράγοντας για τα ιδιαίτερα καλά αποτελέσματά μας το 211 ήταν η ανάκαμψη στην παραγωγή βωξίτη στην Ελλάδα. Υποστηριζόμενη από σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίου, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 58% σε σχέση με το 21, επιτρέποντάς μας να ανακτήσουμε μεγάλο μέρος της αξίας που χάσαμε από το βωξίτη την περασμένη χρονιά. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι επιτύχαμε αυτήν την απόδοση από όγκους πωλήσεων οι οποίοι ακόμα υπολείπονται των επιπέδων πριν από την κρίση. Το γεγονός αυτό δείχνει καθαρά ότι, παρά την ανάκαμψη της παραγωγής βωξίτη και τη μερική ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, σημαντικές συνιστώσες για την οικονομική μας επίδοση, εκείνο που μας επέτρεψε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από αυτές τις θετικές εξελίξεις ήταν η προσήλωση στη στρατηγική μας, οι ισχυροί δεσμοί που έχουμε χτίσει με τους πελάτες μας διαχρονικά, η ικανότητά μας να διαμορφώνουμε σωστή τιμολογιακή πολιτική. Επίσης, η πειθαρχία μας στον έλεγχο των δαπανών και η βέλτιστη αξιοποίηση της παραγωγικής μας δυναμικότητας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε και στο μέλλον τη δυναμική μας πορεία σε όλες τις φάσεις του οικονομικού κύκλου. Με την ανάληψη των καθηκόντων μου, ξεκινήσαμε μια μείζονα στρατηγική και οργανωτική αναθεώρηση. Διαθέσαμε, σε διάστημα 4 μηνών, 4. ώρες εντατικής εργασίας, κατά τις οποίες αναλύσαμε κι αξιολογήσαμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Από τη στρατηγική και τις υποθέσεις εργασίας, έως τις λειτουργίες και τις διαδικασίες. Τα συμπεράσματα που βγάλαμε ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Αναδιαμορφώσαμε την επιχειρηματική στρατηγική μας και ανασχεδιάσαμε την οργανωτική μας δομή σε ένα σύστημα matrix που ταιριάζει και εξυπηρετεί καλύτερα τη στρατηγική αυτή, και το οποίο βασίζεται σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές και τέσσερις διεθνείς αγορές. Ο ανασχεδιασμός αυτός κατέληξε σε μία πιο λιτή δομή με μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αφενός για την οργάνωση της δουλειάς μας και αφετέρου για την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Στο επίκεντρο του λειτουργικού μας μοντέλου και «έμφυτη» στην επιχειρηματική μας προσέγγιση «από την αγορά στο ορυχείο» παραμένει η εξειδίκευση που έχουμε στην παροχή βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, καθώς και η πρόσθετη αξία που δημιουργούμε συνεργαζόμενοι στενά με τους πελάτες μας. Αναδιατυπώσαμε ελαφρώς το Σκοπό μας, ώστε να αντανακλά την πραγματικά εκτεταμένη διεθνή παρουσία μας και ενισχύσαμε τις διαχρονικές Αξίες μας συμπεριλαμβάνοντας την Ασφάλεια ως ανεξάρτητη Αξία. Επικεντρωνόμενοι στη βέλτιστη προσέγγιση των πελατών μας παγκοσμίως, τόσο από την άποψη των αγορών όσο και των γεωγραφικών περιοχών, τροποποιήσαμε το Όραμά μας επιδιώκοντας βιώσιμη κερδοφόρα ανάπτυξη μέσω μίας ισόρροπης διεθνούς παρουσίας. Η νέα αυτή προσέγγιση διαφάνηκε τόσο στην αναδιάρθρωση της οργανωτικής μας δομής όσο και στη δημιουργία της νέας Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, που αναδεικνύει όλα τα σχετικά θέματα, παρέχοντας κατ αυτόν τον τρόπο, διακριτή και σαφή, στρατηγική και λειτουργική εστίαση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αν και η S&B, εδώ και πολλά χρόνια, συμμετέχει ενεργά σε πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης και ηγείται του δημοσίου διαλόγου για αυτήν, εκείνο που διαφάνηκε ως κυρίαρχη αξία που έχρηζε, πλέον, ξεκάθαρου ορισμού και έπρεπε να συμπεριληφθεί στις αρχές διακυβέρνησης αλλά και στις καθημερινές μας συνήθειες, ήταν ακριβώς η έννοια της 12 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

15 Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με απλά λόγια, για όλους εμάς στην S&B, η εξέλιξη και η ανάπτυξή μας συμβαδίζουν με την Υγιεινή και την Ασφάλεια για τους ανθρώπους μας, με τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούμε και με το σεβασμό και την υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες που μας φιλοξενούν. Ενδεικτικό παράδειγμα της δέσμευσής μας στη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί η έναρξη λειτουργίας, το 211, μίας άρτιας τεχνολογικά κλειστής αποθήκης ξηρού μπεντονίτη, η οποία σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ειδικά για τις εγκαταστάσεις της S&B στη Μήλο. Η επένδυση αυτή, ύψους 1 εκατ., η μεγαλύτερη που έχουμε κάνει παγκοσμίως, δεν θα έχει οικονομική απόδοση με τη στενή έννοια του όρου. Ωστόσο, αντανακλά τις εταιρικές Αξίες που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής μας και για το λόγο αυτό είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για το συγκεκριμένο έργο. Παραμένοντας ακλόνητοι στη στρατηγική μας για την ανάπτυξη βιομηχανικών λύσεων, πήραμε το 211 τη στρατηγική απόφαση να αποσυνδεθούμε από την εξορυκτική δραστηριότητα βωξίτη στην Ελλάδα και συνάψαμε μία αρχική συμφωνία, βάσει της οποίας ο Όμιλος Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα αποκτήσει σταδιακά τη δραστηριότητα αυτή στα επόμενα 2-3 χρόνια. Πρόοδος για την οριστικοποίηση αυτής της συμφωνίας αναμένεται μέσα στο 212. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες εξελίξεις σχετικά με την κρίση χρέους στην Ελλάδα περιορίζουν την ορατότητα ως προς την έκβαση του εγχειρήματος. Εν τω μεταξύ, εμείς συνεχίζουμε με επιτυχία να επαναφέρουμε σταδιακά αυτή μας τη δραστηριότητα στα ιστορικά επίπεδα κερδοφορίας της. Επιπλέον, διευρύναμε τη διεθνή μας παρουσία και τις προοπτικές μας για μελλοντική ανάπτυξη τόσο με την είσοδο σε νέες αγορές και δραστηριότητες, όπως την εξόρυξη μπεντονίτη στις Η.Π.Α. και τη συνεπακόλουθη διείσδυσή μας σε έργα Πολιτικού Μηχανικού, όσο και με την περαιτέρω επέκταση όσων προϋπήρχαν, όπως αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας περλίτη στην Κίνα, πρόοδος στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας περλίτη και ανάπτυξη της δραστηριότητάς μας σε νέα ορυκτά στην Τουρκία. Επίσης, παραγωγή καινούργιων προϊόντων για τις αγορές πληρωτικών και προσροφητικών υλικών. Θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τη διεθνή μας παρουσία με περαιτέρω επενδύσεις σε χώρες υψηλής ανάπτυξης, εκμεταλλευόμενοι ελκυστικές ευκαιρίες στο χώρο των βιομηχανικών ορυκτών σε όλον τον κόσμο. Ως προς το 212, αντιμετωπίζουμε τη χρονιά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Έχουμε πλήρη επίγνωση της αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Η μέτρια βελτίωση της οικονομίας των Η.Π.Α. δεν έχει πείσει για το μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της, παρά τις σχετικές επαναλαμβανόμενες ενδείξεις ανάκαμψης. Επίσης, η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη αναμένεται, στην καλύτερη περίπτωση, αναιμική. Τα διάφορα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής που έχουν υιοθετηθεί από διάφορες χώρες-μέλη για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και των κρατικών χρεών, δεν έχουν καταφέρει να άρουν τις ανησυχίες. Ως εκ τούτου, οι χρηματαγορές και το τραπεζικό σύστημα, ειδικά στην Ελλάδα, έχουν οδηγήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα τη ρευστότητα που χρειάζεται η πραγματική οικονομία. Το σημαντικό για εμάς σχετικά με αυτές τις εξελίξεις είναι η απρόσκοπτη εξασφάλιση χρηματοδότησης για τις δραστηριότητές μας. Στο πλαίσιο αυτό, βρισκόμαστε ήδη στη διαδικασία αποτελεσματικής αναχρηματοδότησης των αναγκών μας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μικρότερη εξάρτηση από τον εγχώριο δανεισμό. Το γεγονός αυτό θα ευθυγραμμίσει τη διάρθρωση της χρηματοδότησής μας με το διεθνοποιημένο επιχειρηματικό μας προφίλ, επιτρέποντάς μας να διατηρήσουμε έναν ισχυρό ισολογισμό και μία ευέλικτη κεφαλαιακή θέση. Σε προσωπικό επίπεδο, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, αναθέτοντάς μου να οδηγήσω τον Όμιλό μας σε περαιτέρω επιτυχίες. Έχω αναπτυχθεί κι εξελιχθεί επαγγελματικά στην S&B για 21 συναπτά έτη και πιστεύω ότι ο διορισμός μου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου αποτελεί μήνυμα προς όλους τους εργαζομένους μας ανά τον κόσμο. Είναι σαφές, ότι η S&B μπορεί να «στεγάσει» τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες ενώ δεν υπάρχει όριο στο τι μπορούν να επιτύχουν μέσα στην επαγγελματική μας οικογένεια. Θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχαριστίες μου σε όλους όσοι συνεργάζονται με την S&B. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζομένους μας για τη αφοσίωση και τη συνεισφορά τους, ειδικά στη διάρκεια του 211, μιας χρονιάς κατά την οποία ανασχεδιάσαμε την οργανωτική μας δομή ώστε να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε αξία προς όφελος όλων των συμμετόχων μας. Κρίτων Αναβλαβής Διευθύνων Σύμβουλος Ετήσιος Απολογισμός

16 Νέο Όραμα σε ισχυρά θεμέλια To 211, αποφασίσαμε να επανεκτιμήσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση μας ως προς το Σκοπό, τις Αξίες και το Όραμά μας. Το αποτέλεσμα υπήρξε ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, καθώς επιβεβαίωσε ότι ο Όμιλός μας εξακολουθεί να βασίζεται σε γερά και βαθιά θεμέλια. Συγκεκριμένα, αποφασίσαμε από κοινού ότι ο Σκοπός μας χρειαζόταν να περιλάβει μία μικρή διευκρίνιση ώστε να αντανακλά τη διευρυμένη διεθνή μας παρουσία. Οι διαχρονικές Αξίες μας, σύμφωνα με τις οποίες λειτουργούμε και στις οποίες είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι, επαναβεβαιώθηκαν και ενισχύθηκαν με την συμπερίληψη της Ασφάλειας ως νέας Αξίας. Τέλος, η επανεξέταση της στρατηγικής μας έφτασε στο συμπέρασμα πως απαιτείτο μία νέα προσέγγιση για την επίτευξη του Οράματός μας το οποίο επιδιώκει τη βιώσιμη κερδοφόρα ανάπτυξη μέσω μιας ισόρροπης διεθνούς παρουσίας. Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίστηκε στην αναδιοργάνωσή μας βάσει ενός συστήματος matrix. Το αποτέλεσμα του εγχειρήματός μας διατυπώθηκε καθαρά, γνωστοποιήθηκε και παρουσιάστηκε σε όλους τους ανθρώπους μας, ανά τον κόσμο, τονίζοντας ότι η μακρόπνοη βιώσιμη ανάπτυξή μας αντικατοπτρίζεται στη δέσμευσή μας προς το Σκοπό, τις Αξίες και το Όραμά μας. Οι Αξίες μας Ακεραιότητα Τηρούμε τις υποσχέσεις μας Σεβασμός στους Ανθρώπους μας Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των ανθρώπων μας σε περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού Ασφάλεια Διασφαλίζουμε συνθήκες ασφαλούς εργασίας και συμπεριφερόμαστε όλοι αναλόγως Σχέση Εμπιστοσύνης με τους Πελάτες μας Επιδιώκουμε την σε βάθος κατανόηση των αναγκών των πελατών μας συμβάλλοντας στην επίτευξη των επιδιώξεών τους Κοινωνική Υπευθυνότητα Συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη ενώ παράλληλα φροντίζουμε για τη βιωσιμότητα του φυσικού και του κοινωνικού μας περιβάλλοντος Ο Σκοπός μας Παρέχουμε διεθνώς βιομηχανικές λύσεις αναπτύσσοντας και μετατρέποντας φυσικούς πόρους σε προϊόντα που δημιουργούν αξία για τους πελάτες μας 14 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

17 Το Όραμά μας Εξελλισσόμαστε μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων βιομηχανικών λύσεων που συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργούμενη αξία των προϊόντων των πελατών μας και βελτιώνουν την παραγωγική τους διαδικασία. Επιδιώκουμε να διευρύνουμε την πελατειακή μας βάση ανά τον κόσμο διαμορφώνοντας μία ισόρροπη διεθνή παρουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες διεθνείς τάσεις και τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας. Αξιοποιούμε την πολυμορφία της παγκόσμιας κοινότητας των εργαζομένων μας, προάγοντας συνθήκες που ευνοούν τη συνεργασία, τη γνώση και την καινοτομία. Ο καθένας μας αντλεί υπερηφάνεια και ικανοποίηση από τη θετική επίδραση των δραστηριοτήτων μας σε όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους, ενώ δεσμευόμαστε και για τη συνεχή βελτίωση των πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες μας τις δραστηριότητες. Οι προσπάθειές μας κατατείνουν στη βιώσιμη κερδοφόρα ανάπτυξη της αξίας του ομίλου με στόχο η συνολική απόδοση προς τους μετόχους να υπερβαίνει εκείνη των εταιρειών του κλάδου μας. Ανά πάσα στιγμή, η στάση μας επιβεβαιώνει ότι βιώνουμε πλήρως τις εταιρικές μας αξίες για Ακεραιότητα, Σεβασμό στους Ανθρώπους, Ασφάλεια, Σχέση Εμπιστοσύνης με τους Πελάτες μας και Κοινωνική Υπευθυνότητα. Ετήσιος Απολογισμός

18 Διαμορφώνοντας νέες προοπτικές Οι δραστηριότητές μας εκτείνονται ανά την υφήλιο. Η λειτουργία παραγωγικών διαδικασιών, με ορυχεία, μονάδες επεξεργασίας και κέντρα διανομής σε 2 χώρες, απαιτεί τη συνεχή εκπαίδευση των ανθρώπων μας, τη βελτιστοποίηση των πόρων μας και επενδύσεις στην τεχνολογία. Επιπλέον, η εξυπηρέτηση των πελατών μας σε 72 χώρες, από τη Χιλή μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο και από τον Παναμά μέχρι τη Νότια Κορέα, απαιτεί να είμαστε αποτελεσματικοί προμηθευτές υπό διάφορες συνθήκες και παρά τη μεταβαλλόμενη δυναμική μεταξύ των αγορών. Για την καλύτερη διαχείριση της πολυπλοκότητας στο εύρος της γεωγραφικής μας εξάπλωσης, καθώς και για τη δυνατότητα σωστής εφαρμογής της στρατηγικής μας για βιώσιμη κερδοφόρα ανάπτυξη, που απορρέει από το νέο μας Όραμα, οργανώσαμε τη δομή μας από το Σεπτέμβριο 211, σε ένα σύστημα matrix που βασίζεται σε γενικές διευθύνσεις γεωγραφικών περιοχών και αγορών. Περιοχές Περιοχές Μεταλλουργία Μεταλλουργία Χυτήρια Χυτήρια Κατασκευές Κατασκευές Ειδικές Ειδικές Εφαρµογές Εφαρµογές Αγορές Αγορές Οι γενικές διευθύνσεις γεωγραφικών περιοχών είναι υπεύθυνες για την παραγωγή, τις πωλήσεις, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις υπηρεσίες υποστήριξης στην εκάστοτε περιοχή. Βόρεια Βόρεια Ευρώπη Ευρώπη Νότια Νότια Ευρώπη Ευρώπη Αµερική Αµερική Ασία / Ασία / Ειρηνικός Ειρηνικός Η νέα οργάνωση matrix λειτουργεί με πνεύμα «συναδελφικότητας». Οι πολλαπλές γραμμές επικοινωνίας αξιοποιούν την πολυμορφία της παγκόσμιας κοινότητας των εργαζομένων μας, καλλιεργώντας μία κουλτούρα, που χαρακτηρίζεται από συνεργασία, συνεχή μάθηση και καινοτομία με ένα ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό. Η Γενική Διεύθυνση διεθνών αγορών έχει την ευθύνη για το μάρκετινγκ, τη διαχείριση παγκόσμιων πελατών, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την έρευνα & ανάπτυξη, με στόχο να αυξήσει την καινοτομία και να διευρύνει το σύνολο των προϊόντων και των λύσεων που προσφέρει η S&B. Το νέο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνεργατικότητα, υποστηρίζεται ενεργά από μια λιτή δομή κεντρικών υπηρεσιών, οι οποίες θέτουν, προωθούν και παρακολουθούν την εφαρμογή εταιρικών στρατηγικών και πολιτικών με πνεύμα «γονικής υποστήριξης». Η προηγούμενη οργανωτική δομή μας επικεντρωνόταν στους πελάτες και τις ανάγκες τους υπό την προοπτική των υφιστάμενων προϊόντων, μέσω μίας οργάνωσης βασισμένης σε αυτά. Με τη νέα μας δομή, επιδιώκουμε μια αμφίδρομη σχέση με τους πελάτες μας, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον, χρησιμοποιώντας μία διττή προσέγγιση: μέσω των «Περιοχών», θα βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών και των δικτύων πωλήσεων για όλα τα προϊόντα μας, ικανοποιώντας τις ανάγκες των πελατών μας σήμερα. Μέσω των «Αγορών» θα διερευνήσουμε διεθνώς τις τάσεις των αγορών και εφαρμογών ώστε να διαβλέψουμε και να ικανοποιήσουμε τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών μας με νέα προϊόντα και λύσεις. Οι δύο άξονες του matrix, με «Περιοχές» που επικεντρώνονται στη λειτουργία και με «Αγορές» που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη, έχουν τον πελάτη ως κοινό, κεντρικό άξονα της μεταξύ τους σχέσης. Η δυναμική του matrix βασίζεται σε ένα σύνολο πόρων που περιλαμβάνει τα κεφάλαια, τα πληροφοριακά συστήματα και τους ανθρώπους μας διεθνώς. Όλα αυτά συμπληρώνονται από τον αναβαθμισμένο ρόλο που η Βιώσιμη Ανάπτυξη απέκτησε στη νέα μας οργάνωση. Διαμορφώσαμε ξεκάθαρους στρατηγικούς στόχους για την επίτευξη βιώσιμης κερδοφόρας ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ουσιώδη για εμάς θέματα που αφορούν τις δραστηριότητές μας και ενδιαφέρουν τους συμμετόχους μας. Επικέντρωση σε αγορές Επικέντρωση σε αγορές Καινοτοµία Καινοτοµία στις αγορές στις αγορές Σχέσεις Σχέσεις εµπιστοσύνης µε πελάτες µε πελάτες Επικέντρωση σε περιοχές Επικέντρωση σε περιοχές Πόροι Πόροι Πληροφορία Πληροφορία Άνθρωποι Άνθρωποι Βιώσιµη Βιώσιµη Ανάπτυξη Ανάπτυξη Λειτουργική Λειτουργική αρτιότητα αρτιότητα 16 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

19 Επισκόπηση πωλήσεων βάσει της νέας δομής Πωλήσεις 211 σε εκατ. Βόρεια Ευρώπη Νότια Ευρώπη Αµερική Ασία / Ειρηνικός Σύνολο Αγορών Σύνολο περιοχών Μεταλλουργία Χυτήρια Κατασκευές Ειδικές Εφαρµογές Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Βιοµηχανική Αγορά Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Γεωγραφική Περιοχή Μεταλλουργία 36% Συνεχής Χύτευση Χάλυβα Σφαιροποίηση Σιδήρου Αλουµίνα Πυρίµαχα Παραγωγή Σιδήρου Χυτήρια 26% Διάφορες εφαρµογές Χυτηρίων Ειδικές Εφαρµογές 16% Υαλουργία & Κεραµικά Γεωργία Άµµος Υγιεινής Λοιπά Κατασκευές 22% Κατασκευές & Οικοδοµικά Υλικά Έργα Πολιτικού Μηχανικού Τσιµέντα Γεωτρήσεις Κρυογενική Λοιπά Βόρεια Ευρώπη 47% Βέλγιο Γαλλία Γερµανία Ουγγαρία Ολλανδία Πολωνία Ηνωµένο Βασίλειο Νότια Ευρώπη 27% Βουλγαρία Γεωργία Ελλάδα Ιταλία Μαρόκο Ισπανία Τουρκία Ασία/ Ειρηνικός 6% Κίνα Ινδία Ν. Κορέα Καναδάς ΗΠΑ Βραζιλία Αµερική 2% Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά εφαρµογή τελικής χρήσης Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Είδος Δραστηριότητας Ετήσιος Απολογισμός

20 18 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2009 (ΔΠΧΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2009 (ΔΠΧΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου (ΔΠΧΑ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενοποιημένες πωλήσεις 158 εκατ. περίπου, μειωμένες κατά 34% σε σχέση με το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Βιοµηχανικό Marketing

Στρατηγικό Βιοµηχανικό Marketing 1 st Marketing Directors Forum «Εξόρυξη» τεχνογνωσίας και αξίας από τις διεθνείς αγορές ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ Η Α&Β σήµερα Κύκλος εργασιών 297 εκατ. (2001) Κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αθήνα 22 Μαΐου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου Αθήνα, 6 Αυγούστου H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον

Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον Δελτίο Τύπου Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον Παρίσι, 1 Οκτωβρίου 2014 Η μακροπρόθεσμη προοπτική για τη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

Τα παγκόσμια έσοδα της PwC για το οικονομικό έτος 2015 αυξάνονται κατά 10% σκαρφαλώνοντας στα 35,4 δις δολάρια

Τα παγκόσμια έσοδα της PwC για το οικονομικό έτος 2015 αυξάνονται κατά 10% σκαρφαλώνοντας στα 35,4 δις δολάρια Δελτίο Τύπου Ημερομηνία: 06 Οκτωβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ Follow/retweet: @pwc_greece

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Τρίμηνο 2010. Ο κύριος Πέτρος ιαμαντίδης, ιευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

1 ο Τρίμηνο 2010. Ο κύριος Πέτρος ιαμαντίδης, ιευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε: Αποτελέσματα του 1 ου τριμήνου που έληξε την 31 Μαρτίου 2010 Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του 1 ου Τριμήνου του 2010 Αθήνα, 19 Μαΐου, 2010: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ) 1 ο Τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Γ Τρίμηνο 2015. Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προβλέψεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Γ Τρίμηνο 2015. Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προβλέψεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr MEDIA CONTACT: Τάνια Κωφίδου 210-6931216 tkofidou@manpowergroup.gr Βίκυ Μπουλούκου 210-6931204

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2015

Δελτίο Τύπου. Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2015 ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr MEDIA CONTACT: Τάνια Κωφίδου 210-6931216 tkofidou@manpowergroup.gr Δελτίο Τύπου Βίκυ Μπουλούκου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Α Τρίμηνο 2015

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Α Τρίμηνο 2015 ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Στο -6% διαμορφώνεται ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης

Στο -6% διαμορφώνεται ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα T: 210 32.24.301 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μεταξία Κλάδη 210 322 43 01 6956 200 217 mkladis@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Πορτογαλία Πολωνία Δημοκρατία της Τσεχίας Γερμανία Εσθονία Λετονία Λιθουανία Σλοβακία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 31 Μαρτίου 2014 Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών Nova 3Play συνεχίστηκε και στο 4 ο τρίμηνο του 2013 με αποτέλεσμα στο τέλος Δεκεμβρίου οι συνολικές συνδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2012

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2012 Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2012 Η παρούσα Εξάμηνη Οικονομική Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 και είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2014

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2014 Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2014 Αθήνα, Ελλάδα 8 Μαΐου 2014 H Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εισαγωγή και Σκοπός Αυτό το έγγραφο είναι η Δήλωση των Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (η Δήλωση ) του πιο

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 13 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΑΒ 4 th Athens Flying Week Conference 2015 AFW s Aviation Development Conference #4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΑΒ

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα