Διαµορφώνοντας νέες προοπτικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαµορφώνοντας νέες προοπτικές"

Transcript

1 Διαµορφώνοντας νέες προοπτικές Ετήσιος Απολογισµός 211

2

3 Διαµορφώνοντας νέες προοπτικές Ετήσιος Απολογισµός 211 Ετήσιος Απολογισμός 211 1

4 Σύντομο προφίλ Είμαστε ένας διεθνής Όμιλος διαφοροποιημένων ορυκτών και υλικών. Παρέχουμε βιομηχανικές λύσεις σε ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών για τις διεθνείς αγορές μεταλλουργίας, των κατασκευών, των χυτηρίων και άλλων εξειδικευμένων κλάδων. Με δραστηριότητες εξόρυξης και επεξεργασίας αξιοποιούμε τις πολλαπλές ιδιότητες των βιομηχανικών ορυκτών για να μετατρέψουμε φυσικούς πόρους σε εξειδικευμένες βιομηχανικές λύσεις, οι οποίες βελτιώνουν τις παραγωγικές διαδικασίες των πελατών μας και αυξάνουν τις επιδόσεις των τελικών προϊόντων. Διαθέτουμε ισόρροπη διεθνή παρουσία με παραγωγικές δραστηριότητες σε 2 χώρες στις περιοχές Βόρειας και Νότιας Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας/Ειρηνικού. Τα βιομηχανικά ορυκτά βρίσκονταν πάντα στο επίκεντρο της 77ετούς ιστορίας μας, στη διάρκεια της οποίας η S&B εξελίχθηκε σε διεθνή όμιλο με περισσότερες από 4 εταιρίες και πωλήσεις σε πάνω από 7 χώρες. Η επιχειρησιακή μας προσέγγιση «Από την αγορά στο ορυχείο», σε συνδυασμό με την επαγγελματική και υπεύθυνη στάση μας προς την κοινωνία και το περιβάλλον, αποτελούν τη βάση για συνεχή και βιώσιμη ανάπτυξη. 2 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

5 περιεχόμενα 4 Ο Σκοπός μας 6 Οικονομική Επισκόπηση 8 Η S&B με μια ματιά 1 Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 12 Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 14 Νέο Όραμα σε ισχυρά θεμέλια 16 Διαμορφώνοντας νέες προοπτικές 18 Από την αγορά στο ορυχείο 2 Επιχειρηματική επισκόπηση 28 Βιώσιμη Ανάπτυξη 3 Εταιρική Διακυβέρνηση 32 Το Διοικητικό Συμβούλιο 34 Βιογραφικά μελών του Δ. Σ. 36 Βιογραφικά μελών της Διοίκησης 38 Διαχείριση κινδύνων 4 Πολιτική αποδοχών 42 Πληροφορίες για τους Μετόχους 44 Γλωσσάριο Ετήσιος Απολογισμός 211 3

6 Ο Σκοπός μας Παρέχουμε διεθνώς βιομηχανικές λύσεις αναπτύσσοντας και μετατρέποντας φυσικούς πόρους σε προϊόντα που δημιουργούν αξία για τους πελάτες μας 4 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

7 Οι Αξίες μας Ακεραιότητα Τηρούμε τις υποσχέσεις μας Σεβασμός στους Ανθρώπους μας Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των ανθρώπων μας σε περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού Σχέση Εμπιστοσύνης με τους Πελάτες μας Επιδιώκουμε την σε βάθος κατανόηση των αναγκών των πελατών μας συμβάλλοντας στην επίτευξη των επιδιώξεών τους Κοινωνική Υπευθυνότητα Συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη ενώ παράλληλα φροντίζουμε για τη βιωσιμότητα του φυσικού και του κοινωνικού μας περιβάλλοντος Ασφάλεια Διασφαλίζουμε συνθήκες ασφαλούς εργασίας και συμπεριφερόμαστε όλοι αναλόγως Ετήσιος Απολογισμός 211 5

8 Παραδοχές για την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων: Όλα τα γραφήματα και οικονομικά μεγέθη που παρατίθενται σε αυτή την ενότητα και όλες οι αναφορές σε αυτό τον απολογισμό σε σχέση με τα οικονομικά αποτελέσματα του 211, παρατίθενται στη βάση των Συνολικών Δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβάνουν τις Συνεχιζόμενες και τις Διακοπτόμενες δραστηριότητες). Αναλυτικές αναφορές στις Συνεχιζόμενες και Διακοπτόμενες Δραστηριότητες είναι διαθέσιμες στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας και στην ηλεκτρονική έκδοση αυτού του Απολογισμού. Πωλήσεις σε εκατ. EBITDA σε εκατ. Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή σε Καθαρός Δανεισµός σε εκατ ,6,4,2,56,4,35,26, Καθαρός Δανεισµός / EBITDA Καθαρός Δανεισµός / Ίδια κεφάλαια Κεφάλαιο κίνησης / Πωλήσεις Καθαρές Κεφαλαιουχικές Δαπάνες / Πωλήσεις 3, 2, 1, 2,9 3,1 3,1 1,9 1,95 1,2,8,4 1,3 1,5,53,53, ,7% 26,2% 2,7% 18,%18,% ,% 8,8% 6,6% 6,1% 5,8% S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

9 Οικονομική Επισκόπηση ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( 's) Πωλήσεις EBITDA Λειτουργικά Κέρδη Κέρδη προ Φόρων Κέρδη μετά από Φόρους Κέρδη μετά από Φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας Περιθώριο EBITDA 14,8% 14,2% 11,6% 14,3% 15,8% Περιθώριο Λειτουργικού κέρδους 8,7% 6,6% 4,3% 8,3% 9,4% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ( ) Αριθμός Μετοχών Τέλους Έτους Μέσος Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 2,4,26,5,35,56 Ταμειακά Κέρδη ανά Μετοχή (CEPS) 2,3,93,87,61,98 1,19 Μέρισμα ανά Μετοχή - ονομαστικό,25 ±,25*,12,16,31 Μέρισμα ανά Μετοχή - αναπροσαρμοσμένο 2,25 ±,25*,1,1,19 * επιστροφή κεφαλαίου ± προτεινόμενη επιστροφή κεφαλαίου ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ( s) Ενεργητικό Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο ενεργητικού Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Αναλογούντα στους μετόχους Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 4 8,2% 5,3%,8% 7,4% 12,1% Καθαρός Δανεισμός Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες Σημειώσεις: 1 EBITDA: Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων & Αποσβέσεων 2 Ως αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 29 και σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ο μέσος σταθμικός όρος μετοχών σε κυκλοφορία τροποποιήθηκε για όλες τις περιόδους που προηγούνται αυτής της συναλλαγής με συντελεστή αναπροσαρμογής 1,49. Επιπλεόν, ως αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με δωρεάν διανομή 1 νέας προς 4 υφιστάμενες μετοχές που ολοκληρώθηκε στις 9 Αυγούστου 21, ο μέσος σταθμικός όρος μετοχών σε κυκλοφορία τροποποιήθηκε για όλες τις περιόδους που προηγούνται αυτής της συναλλαγής με συντελεστή αναπροσαρμογής 1,25. Κατά συνέπεια, όλα τα στοιχεία ανά μετοχή πριν το 21 (εκτός από τα ονομαστικά μερίσματα), είναι επίσης αναπροσαρμοσμένα για τις δύο αυτές εταιρικές πράξεις. 3 Ταμειακά κέρδη ανά Μετοχή (CEPS) = (Καθαρά Ενοποιημένα Κέρδη Ομίλου (μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) + Σύνολο Αποσβέσεων) / Μέσο Σταθμισμένο Αριθμό Μετοχών 4 Απόδοση ιδίων κεφαλαίων = Κέρδη μετά από Φόρους / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ετήσιος Απολογισμός 211 7

10 Η S&B με μια ματιά Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Βιοµηχανική Αγορά Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Βιοµηχανική Αγορά Ειδικές Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Γεωγραφική Περιοχή Μεταλλουργία Εφαρµογές 36% Ειδικές Βόρεια Ευρώπη Μεταλλουργία 47 εργοστάσια 47% Εφαρµογές & μονάδες Βόρεια Ευρώπη επεξεργασίας Συνεχής Χύτευση Χάλυβα 36% Σφαιροποίηση Συνεχής Σιδήρου Χύτευση Χάλυβα Αλουµίνα Σφαιροποίηση Πυρίµαχα Σιδήρου Παραγωγή Σιδήρου Χυτήρια Αλουµίνα Πυρίµαχα Παραγωγή Σιδήρου 26% Χυτήρια Διάφορες εφαρµογές Χυτηρίων 26% Διάφορες εφαρµογές Χυτηρίων Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά εφαρµογή τελικής χρήσης Χυτήρια 26% Συνεχής Χύτευση Χάλυβα 23% Χυτήρια 26% Κατασκευές Συνεχής & Οικοδοµικά Χύτευση Χάλυβα Υλικά 23% 1% Κατασκευές Σφαιροποίηση & Σιδήρου Οικοδοµικά 5% Υλικά 1% Αλουµίνα 5% Σφαιροποίηση Σιδήρου Έργα Πολιτικού5% Μηχανικού 5% Αλουµίνα 5% Έργα Πολιτικού Μηχανικού 5% Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Κλάδο Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Κλάδο Μπεντονίτης 46% Μπεντονίτης 46% Συλλιπάσµατα Συνεχούς Χύτευσης 22% Συλλιπάσµατα Συνεχούς Χύτευσης 22% 8 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. πωλήσεις σε 72 χώρες 26 ορυχεία Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά εφαρµογή τελικής χρήσης Υαλουργία & Κεραµικά Γεωργία Υαλουργία Άµµος Υγιεινής & Λοιπά Κεραµικά Γεωργία Άµµος Υγιεινής Λοιπά σε 2 Κατασκευές χώρες Κατασκευές & Οικοδοµικά Υλικά Έργα Πολιτικού Κατασκευές Μηχανικού & Οικοδοµικά Τσιµέντα Υλικά Έργα Γεωτρήσεις Πολιτικού Μηχανικού Κρυογενική Τσιµέντα Λοιπά Γεωτρήσεις Κρυογενική Λοιπά Βέλγιο Γαλλία 16% 47% Γερµανία Βέλγιο Ουγγαρία 26 κέντρα Ολλανδία διανομής 22% Κατασκευές 22% Υαλουργία & Κεραµικά 5% Γεωτρήσεις 4% Υαλουργία Γεωργία 4% & Πυρίµαχα Κεραµικά 5% 3% Γεωτρήσεις Άµµος 4% Γεωργία Υγιεινής 4% 3% Πυρίµαχα Βιοµηχανία 3% Άµµος τσιµέντων 2% Υγιεινής Παραγωγή 3% Βιοµηχανία Σιδήρου 1% τσιµέντων Λοιπά 2% 4% Παραγωγή Σιδήρου 1% Λοιπά 4% Βωξίτης 8% Βωξίτης Ειδικά Ορυκτά 8% 9% Ειδικά Ορυκτά 9% 15% Περλίτης Περλίτης 15% Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Γεωγραφική Περιοχή Γαλλία Γερµανία Πολωνία Ουγγαρία Ηνωµένο Βασίλειο Νότια Ολλανδία Ευρώπη Πολωνία Ηνωµένο Βασίλειο 27% Βουλγαρία Γεωργία 27% Ελλάδα Βουλγαρία Ιταλία Γεωργία Μαρόκο Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Τουρκία Μαρόκο Ισπανία Τουρκία Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Είδος Δραστηριότητας Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 ανά Είδος Δραστηριότητας Καθετοποιηµένες (downstream) δραστηριότητες Καθετοποιηµένες (downstream) 65% δραστηριότητες 65% Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 Ανά Γεωγραφική Περιοχή Πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών 211 Ανά Γεωγραφική Περιοχή Ευρώπη 68% Ευρώπη Βόρεια 68% Αµερική 19% Βόρεια Αµερική Ασία 19% 7% Ασία 7% εργαζόμενοι Νότια Ευρώπη & 5 ηπείρους Ασία/ Ειρηνικός Ασία/ Ειρηνικός Κίνα Ινδία Ν. Κορέα Κίνα Ινδία Ν. Κορέα Καναδάς ΗΠΑ Βραζιλία Καναδάς ΗΠΑ Βραζιλία 6% 6% Αµερική 2% Αµερική 2% Εξορυκτικές (upstream) δραστηριότητες Εξορυκτικές (upstream) 35% δραστηριότητες 35% Λοιπές περιοχές,4% Λοιπές περιοχές Μ. Ανατολή &,4% Αφρική 2,6% Μ. Ανατολή & Αφρική Νότια 2,6% Αµερική 3% Νότια Αµερική 3%

11 Αμερική Βόρεια Ευρώπη Νότια Ευρώπη Ασία/Ειρηνικός Καναδάς ΗΠΑ Βραζιλία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία Ουγγαρία Ολλανδία Πολωνία Ηνωμένο Βασίλειο Βουλγαρία Γεωργία Ελλάδα Ιταλία Μαρόκο Ισπανία Τουρκία Κίνα Ινδία Νότια Κορέα Πωλήσεις 211 σε εκατ. 89,4 215,7 125,5 25,2 Εργαζόμενοι Εγκαταστάσεις Ορυχεία Μονάδες Επεξεργασίας Κέντρα Διανομής Ετήσιος Απολογισμός 211 9

12 Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τιμή μετοχής +7,3% συνολική απόδοση προς τους μετόχους +13,4% αλλαγή ηγεσίας και οργανωτικής δομής Αγαπητοί μέτοχοι, Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας αναφέρω ότι το 211 η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά πέτυχε μια εξαιρετική επίδοση με τα αποτελέσματα να αγγίζουν επίπεδα ρεκόρ. Με καθαρά κέρδη της τάξεως των 21 εκατ. και πωλήσεις 456 εκατ. αγγίξαμε τα προηγούμενα ιστορικά υψηλά. Η τιμή της μετοχής της S&B έκλεισε με άνοδο 7,3%, υπεραποδίδοντας σημαντικά των εγχώριων δεικτών και σημειώνοντας αποδόσεις ανάλογες με αυτές των εταιρειών του κλάδου μας σε διεθνές επίπεδο. Η συνολική απόδοση προς τους μετόχους το 211 ήταν 13,4%, ενσωματώνοντας την άνοδο της τιμής της μετοχής, αλλά και τη συνετή προσέγγιση του Διοικητικού Συμβουλίου για επένδυση στην ανάπτυξη και ανταμοιβή των μετόχων, διατηρώντας παράλληλα ένα ισχυρό ισολογισμό. Αυτά τα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν σε ένα περιβάλλον αμφιταλαντεύσεων της παγκόσμιας οικονομίας η οποία πλέον επηρεάζεται από διαρκώς αυξανόμενο αριθμό πόλων εστίασης. Οι αμφιταλαντεύσεις προκύπτουν κατά κύριο λόγο από το βασικό ζήτημα της κρίσης του δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη, όπου οι δραστικές περικοπές των δημοσίων δαπανών και η αύξηση της φορολογίας αποδυναμώνουν τη ζήτηση και απειλούν και άλλες αγορές με μετάδοση της κρίσης. Σημειώνεται πάντως ότι οι επιδόσεις μας στην αγορά των ΗΠΑ ξεπέρασαν τους στόχους που είχαμε θέσει για το έτος, παρά το γεγονός ότι και εκεί η ανάκαμψη από την οικονομική κρίση υπήρξε βραδύτερη από το αναμενόμενο. Παρόμοια, η ανάπτυξη στην Κίνα εξακολουθεί να είναι ευνοϊκή, αλλά με βραδύτερους ρυθμούς από ότι τα τελευταία χρόνια, ενώ και οι αναδυόμενες οικονομίες, που εξακολουθούν να είναι οι καταλύτες για την ανάκαμψη, παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο «υπερθέρμανσης» και πιθανότητες φαινομένων «φούσκας» για ορισμένους κλάδους. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει περαιτέρω αστάθεια στο μέλλον, καθώς η παγκόσμια οικονομία θα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προκύπτουν από την κρίση δημόσιου χρέους και εξ αυτού θα υπάρξουν τόσο κίνδυνοι όσο και ευκαιρίες. Συγκεκριμένα, παρά την αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι στη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, οι καταναλωτικές ανάγκες και οι ανάγκες για υποδομές των αναπτυσσόμενων οικονομιών, θα απαιτήσουν ποσότητες πόρων, όπως τρόφιμα, νερό, ορυκτά, μέταλλα και ενέργεια, όσες ποτέ στο παρελθόν. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που συνέβαλαν στην εξαιρετική επίδοσή μας το 211, αλλά θα ήθελα να σταθώ στους τρείς που έπαιξαν κρίσιμο ρόλο. Πρώτος παράγοντας ήταν οι ευνοϊκές συνθήκες σε ορισμένες αγορές που εξυπηρετούμε. Η παγκόσμια παραγωγή χάλυβα κατέγραψε ρεκόρ παραγωγής, η αυτοκινητοβιομηχανία σημείωσε μία από τις καλύτερες χρονιές της και η κατασκευαστική δραστηριότητα στην Κίνα ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένη. Αυτό μεταφράστηκε σε ισχυρή ζήτηση και στην αγορά χύτευσης χάλυβα και σε αυτή των χυτηρίων, παρά την υποχώρησή της προς το τέλος του έτους. Ο δεύτερος παράγοντας ήταν η απόλυτη εστίαση στη στρατηγική μας και η ποιότητα των φυσικών πόρων που διαθέτουμε. Δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας μέσω της εξόρυξης, της ανάπτυξης και της προώθησης χαμηλού κόστους βιομηχανικών λύσεων, βασισμένων στα ορυκτά, που είναι απαραίτητες για τις βιομηχανικές διαδικασίες των επί σειρά ετών πελατών μας. Ο τρίτος παράγοντας ήταν οι άνθρωποί μας και η συστημική οργάνωση που τους αξιοποιεί. Η επιχείρησή μας στηρίζει τη λειτουργία της στους ανθρώπους της και γι αυτό τους θεωρεί το σημαντικότερο κεφάλαιό της. Είναι υψηλού επιπέδου κατάρτισης και τους υποστηρίζουμε, καλλιεργώντας μια «κουλτούρα» που ευνοεί την προσωπική και επαγγελματική ακεραιότητα και την ομαδική εργασία. Πρέπει να τονίσουμε ότι το 211 πετύχαμε εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα και διευρύναμε τη διεθνή μας παρουσία, ενώ παράλληλα βρισκόμασταν εν μέσω της διαδικασίας διαδοχής ηγεσίας και μιας σημαντικής οργανωτικής αναδιάρθρωσης. Η εμπιστοσύνη μας στην ποιότητα των ανθρώπων μας εκδηλώθηκε με τον πιο σαφή τρόπο, με την ανάληψη, τον Απρίλιο του 211, των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Κρίτωνα Αναβλαβή, έναν δοκιμασμένο ηγέτη 1 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

13 που αναδείχθηκε μέσα στην S&B τα τελευταία 21 χρόνια. Μετά το διορισμό του, ηγήθηκε μιας ομαδικής προσπάθειας που αναμόρφωσε την εταιρεία μας με νέα οργανωτική δομή, η οποία θα μας επιτρέψει να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας και να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές μας διεθνώς. Σήμερα, η S&B προμηθεύει και υποστηρίζει πελάτες της σε 72 χώρες και σε 5 ηπείρους, γεγονός που περιορίζει την έκθεσή μας στην ελληνική αγορά, η οποία σήμερα αντιστοιχεί σε ποσοστό χαμηλότερο του 7% των πωλήσεων του Ομίλου. Παρ' όλα αυτά, η κρίση του δημόσιου χρέους είχε ως αποτέλεσμα την άμεση συμπίεση της ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αναστέλλοντας τις εταιρικές και τις ατομικές επενδύσεις. Με το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα σε δυσχέρεια, η αποτελεσματική χρηματοδότηση των κεφαλαιακών αναγκών της μητρικής εταιρείας, αναμένεται να είναι μια πρόκληση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας συναίσθηση των σχετικών προκλήσεων, παρακολουθεί στενά την κατάσταση, αποβλέποντας στην ευθυγράμμιση των δομών χρηματοδότησής μας με τις επιχειρηματικές μας ανάγκες διεθνώς. Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά παραμένει προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της απέναντι στις τοπικές κοινωνίες ανά τον κόσμο και αναγνωρίζει ότι θεμέλιο λίθο για τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, αποτελεί η ασφάλεια και η υγιεινή των εργαζομένων μας, των εργολάβων και των τοπικών κοινωνιών στις οποίες λειτουργούμε. Η ανάπτυξή μας συμπορεύεται με την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της επένδυσης κεφαλαίων. Στη διάρκεια ενός τριημέρου εργασίας με τη συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης του Ομίλου, οι Αξίες και το Όραμα της εταιρείας μας αναθεωρήθηκαν, ώστε να αντικατοπτρίζουν πιο ξεκάθαρα την αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Σε συνέχεια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του περασμένου έτους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειώθηκαν από 15 σε 12, με το ποσοστό ανεξάρτητων μελών να διατηρείται αμετάβλητο με ταυτόχρονη αύξηση των μελών με διεθνή «διαπιστευτήρια» και εμπειρία. Αυτές οι αλλαγές επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία και περαιτέρω ευθυγράμμιση των αρχών της Εταιρικής μας Διακυβέρνησης με τις βέλτιστες πρακτικές. Έτσι, θα ήθελα να καλωσορίσω τον καθηγητή Gabriel Hawawini στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο διορισμός του φέρνει στις διαδικασίες μας την τεράστια διεθνή εμπειρία του και την ιδιαίτερη αντίληψή του περί τα χρηματοοικονομικά, τη διαχείριση κινδύνων και τα συστήματα διοίκησης που βασίζονται στη δημιουργία αξίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και να εκφράσω την βαθιά εκτίμησή μου προς τους κ.κ. Εμμανουήλ Βούλγαρη, Στέλιο Αργυρό, Ιάκωβο Γεωργάνα και Νικόλαο Νανόπουλο, τα μέλη που υπηρέτησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το 211. Η μακροχρόνια υποστήριξη και αφοσίωσή τους ήταν πολύτιμη για τη σημερινή πλεονεκτική θέση που η S&B κατέχει διεθνώς. Ειδικότερα, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά και ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου στην Επίτιμη πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την κα Καίτη Κυριακοπούλου, η οποία υπηρέτησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της S&B περισσότερα από 4 χρόνια. Από τη θέση της ως Διευθύνουσα Σύμβουλος και ως Πρόεδρος της εταιρείας, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο για τη δημιουργία των ισχυρών θεμελίων και των εταιρικών Αξιών, στις οποίες η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά βασίζεται σήμερα. Συνοψίζοντας, διαθέτουμε υψηλής ποιότητας παραγωγική βάση, κατάλληλη και σωστή στρατηγική, δυνατές σχέσεις με τους πελάτες μας και έναν υγιή ισολογισμό. Ακόμα σημαντικότερο, έχουμε ταλαντούχους και αφοσιωμένους ανθρώπους. Αθροιζόμενοι οι παράγοντες αυτοί μας επιτρέπουν να κοιτάμε μπροστά με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία μας το 211. Την παγκόσμια ομάδα της S&B στο σύνολό της με επικεφαλής το νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, Κρίτωνα Αναβλαβή, για το πάθος με το οποίο εργάζεται για το καλύτερο, τους πελάτες μας για τη διαρκή κι εποικοδομητική συνεργασία τους, και εσάς, τους μετόχους μας, για τη συνεχή εμπιστοσύνη σας προς την εταιρεία μας. Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ετήσιος Απολογισμός

14 Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο περιβαλλοντική επένδυση 1 εκατ. πωλήσεις +9% καθαρά κέρδη +57% απόδοση επενδεδυμένου κεφαλαίου +5% Νέο Όραμα Νέα οργανωτική δομή Αγαπητοί μέτοχοι, Σας απευθύνω το πρώτο μου μήνυμα ως Διευθύνων Σύμβουλος της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά με αίσθημα εκτίμησης και ευθύνης. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας αναφέρω ότι το 211, η S&B πέτυχε εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα, ολοκλήρωσε μια μείζονα αναμόρφωση της οργανωτικής δομής της, διεύρυνε τις δραστηριότητές της διεθνώς και ξεκίνησε την εναρμόνιση της χρηματοδοτικής δομής της με τη διεθνή της παρουσία. Όλες αυτές οι εξελίξεις θέτουν τα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας μας. Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, με πωλήσεις 456 εκατ. και καθαρά κέρδη της τάξεως των 21 εκατ., αγγίξαμε τα προ της κρίσης ιστορικά υψηλά μεγέθη του Ομίλου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 211 αυξήσαμε την απόδοση του επενδεδυμένου κεφαλαίου του Ομίλου περισσότερο από 5%, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την αύξηση του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου. Ενώ λιγότερο από 7% των εσόδων του Ομίλου προέρχεται από την Ελλάδα, οι εξελίξεις με την κρίση χρέους της χώρας αύξησαν το κόστος δανεισμού, και η διαπραγμάτευση της μετοχής μας στο εγχώριο Χρηματιστήριο σήμανε αυξημένο κόστος των ιδίων κεφαλαίων. Κατά συνέπεια, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τις επιδόσεις μας, καθώς, ενώ καταφέραμε να αντισταθμίσουμε σε σημαντικό βαθμό την αύξηση του κόστους κεφαλαίου, παράλληλα διατηρήσαμε ευέλικτη οικονομική θέση που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε τις επενδύσεις και την ανάπτυξή μας. Σημαντικός παράγοντας για τα ιδιαίτερα καλά αποτελέσματά μας το 211 ήταν η ανάκαμψη στην παραγωγή βωξίτη στην Ελλάδα. Υποστηριζόμενη από σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίου, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 58% σε σχέση με το 21, επιτρέποντάς μας να ανακτήσουμε μεγάλο μέρος της αξίας που χάσαμε από το βωξίτη την περασμένη χρονιά. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι επιτύχαμε αυτήν την απόδοση από όγκους πωλήσεων οι οποίοι ακόμα υπολείπονται των επιπέδων πριν από την κρίση. Το γεγονός αυτό δείχνει καθαρά ότι, παρά την ανάκαμψη της παραγωγής βωξίτη και τη μερική ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, σημαντικές συνιστώσες για την οικονομική μας επίδοση, εκείνο που μας επέτρεψε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από αυτές τις θετικές εξελίξεις ήταν η προσήλωση στη στρατηγική μας, οι ισχυροί δεσμοί που έχουμε χτίσει με τους πελάτες μας διαχρονικά, η ικανότητά μας να διαμορφώνουμε σωστή τιμολογιακή πολιτική. Επίσης, η πειθαρχία μας στον έλεγχο των δαπανών και η βέλτιστη αξιοποίηση της παραγωγικής μας δυναμικότητας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε και στο μέλλον τη δυναμική μας πορεία σε όλες τις φάσεις του οικονομικού κύκλου. Με την ανάληψη των καθηκόντων μου, ξεκινήσαμε μια μείζονα στρατηγική και οργανωτική αναθεώρηση. Διαθέσαμε, σε διάστημα 4 μηνών, 4. ώρες εντατικής εργασίας, κατά τις οποίες αναλύσαμε κι αξιολογήσαμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Από τη στρατηγική και τις υποθέσεις εργασίας, έως τις λειτουργίες και τις διαδικασίες. Τα συμπεράσματα που βγάλαμε ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Αναδιαμορφώσαμε την επιχειρηματική στρατηγική μας και ανασχεδιάσαμε την οργανωτική μας δομή σε ένα σύστημα matrix που ταιριάζει και εξυπηρετεί καλύτερα τη στρατηγική αυτή, και το οποίο βασίζεται σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές και τέσσερις διεθνείς αγορές. Ο ανασχεδιασμός αυτός κατέληξε σε μία πιο λιτή δομή με μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αφενός για την οργάνωση της δουλειάς μας και αφετέρου για την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Στο επίκεντρο του λειτουργικού μας μοντέλου και «έμφυτη» στην επιχειρηματική μας προσέγγιση «από την αγορά στο ορυχείο» παραμένει η εξειδίκευση που έχουμε στην παροχή βιομηχανικών λύσεων βασισμένων στα ορυκτά, καθώς και η πρόσθετη αξία που δημιουργούμε συνεργαζόμενοι στενά με τους πελάτες μας. Αναδιατυπώσαμε ελαφρώς το Σκοπό μας, ώστε να αντανακλά την πραγματικά εκτεταμένη διεθνή παρουσία μας και ενισχύσαμε τις διαχρονικές Αξίες μας συμπεριλαμβάνοντας την Ασφάλεια ως ανεξάρτητη Αξία. Επικεντρωνόμενοι στη βέλτιστη προσέγγιση των πελατών μας παγκοσμίως, τόσο από την άποψη των αγορών όσο και των γεωγραφικών περιοχών, τροποποιήσαμε το Όραμά μας επιδιώκοντας βιώσιμη κερδοφόρα ανάπτυξη μέσω μίας ισόρροπης διεθνούς παρουσίας. Η νέα αυτή προσέγγιση διαφάνηκε τόσο στην αναδιάρθρωση της οργανωτικής μας δομής όσο και στη δημιουργία της νέας Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, που αναδεικνύει όλα τα σχετικά θέματα, παρέχοντας κατ αυτόν τον τρόπο, διακριτή και σαφή, στρατηγική και λειτουργική εστίαση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αν και η S&B, εδώ και πολλά χρόνια, συμμετέχει ενεργά σε πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης και ηγείται του δημοσίου διαλόγου για αυτήν, εκείνο που διαφάνηκε ως κυρίαρχη αξία που έχρηζε, πλέον, ξεκάθαρου ορισμού και έπρεπε να συμπεριληφθεί στις αρχές διακυβέρνησης αλλά και στις καθημερινές μας συνήθειες, ήταν ακριβώς η έννοια της 12 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

15 Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με απλά λόγια, για όλους εμάς στην S&B, η εξέλιξη και η ανάπτυξή μας συμβαδίζουν με την Υγιεινή και την Ασφάλεια για τους ανθρώπους μας, με τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούμε και με το σεβασμό και την υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες που μας φιλοξενούν. Ενδεικτικό παράδειγμα της δέσμευσής μας στη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί η έναρξη λειτουργίας, το 211, μίας άρτιας τεχνολογικά κλειστής αποθήκης ξηρού μπεντονίτη, η οποία σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ειδικά για τις εγκαταστάσεις της S&B στη Μήλο. Η επένδυση αυτή, ύψους 1 εκατ., η μεγαλύτερη που έχουμε κάνει παγκοσμίως, δεν θα έχει οικονομική απόδοση με τη στενή έννοια του όρου. Ωστόσο, αντανακλά τις εταιρικές Αξίες που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής μας και για το λόγο αυτό είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για το συγκεκριμένο έργο. Παραμένοντας ακλόνητοι στη στρατηγική μας για την ανάπτυξη βιομηχανικών λύσεων, πήραμε το 211 τη στρατηγική απόφαση να αποσυνδεθούμε από την εξορυκτική δραστηριότητα βωξίτη στην Ελλάδα και συνάψαμε μία αρχική συμφωνία, βάσει της οποίας ο Όμιλος Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα αποκτήσει σταδιακά τη δραστηριότητα αυτή στα επόμενα 2-3 χρόνια. Πρόοδος για την οριστικοποίηση αυτής της συμφωνίας αναμένεται μέσα στο 212. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες εξελίξεις σχετικά με την κρίση χρέους στην Ελλάδα περιορίζουν την ορατότητα ως προς την έκβαση του εγχειρήματος. Εν τω μεταξύ, εμείς συνεχίζουμε με επιτυχία να επαναφέρουμε σταδιακά αυτή μας τη δραστηριότητα στα ιστορικά επίπεδα κερδοφορίας της. Επιπλέον, διευρύναμε τη διεθνή μας παρουσία και τις προοπτικές μας για μελλοντική ανάπτυξη τόσο με την είσοδο σε νέες αγορές και δραστηριότητες, όπως την εξόρυξη μπεντονίτη στις Η.Π.Α. και τη συνεπακόλουθη διείσδυσή μας σε έργα Πολιτικού Μηχανικού, όσο και με την περαιτέρω επέκταση όσων προϋπήρχαν, όπως αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας περλίτη στην Κίνα, πρόοδος στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας περλίτη και ανάπτυξη της δραστηριότητάς μας σε νέα ορυκτά στην Τουρκία. Επίσης, παραγωγή καινούργιων προϊόντων για τις αγορές πληρωτικών και προσροφητικών υλικών. Θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τη διεθνή μας παρουσία με περαιτέρω επενδύσεις σε χώρες υψηλής ανάπτυξης, εκμεταλλευόμενοι ελκυστικές ευκαιρίες στο χώρο των βιομηχανικών ορυκτών σε όλον τον κόσμο. Ως προς το 212, αντιμετωπίζουμε τη χρονιά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Έχουμε πλήρη επίγνωση της αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Η μέτρια βελτίωση της οικονομίας των Η.Π.Α. δεν έχει πείσει για το μακροπρόθεσμο χαρακτήρα της, παρά τις σχετικές επαναλαμβανόμενες ενδείξεις ανάκαμψης. Επίσης, η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη αναμένεται, στην καλύτερη περίπτωση, αναιμική. Τα διάφορα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής που έχουν υιοθετηθεί από διάφορες χώρες-μέλη για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και των κρατικών χρεών, δεν έχουν καταφέρει να άρουν τις ανησυχίες. Ως εκ τούτου, οι χρηματαγορές και το τραπεζικό σύστημα, ειδικά στην Ελλάδα, έχουν οδηγήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα τη ρευστότητα που χρειάζεται η πραγματική οικονομία. Το σημαντικό για εμάς σχετικά με αυτές τις εξελίξεις είναι η απρόσκοπτη εξασφάλιση χρηματοδότησης για τις δραστηριότητές μας. Στο πλαίσιο αυτό, βρισκόμαστε ήδη στη διαδικασία αποτελεσματικής αναχρηματοδότησης των αναγκών μας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μικρότερη εξάρτηση από τον εγχώριο δανεισμό. Το γεγονός αυτό θα ευθυγραμμίσει τη διάρθρωση της χρηματοδότησής μας με το διεθνοποιημένο επιχειρηματικό μας προφίλ, επιτρέποντάς μας να διατηρήσουμε έναν ισχυρό ισολογισμό και μία ευέλικτη κεφαλαιακή θέση. Σε προσωπικό επίπεδο, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, αναθέτοντάς μου να οδηγήσω τον Όμιλό μας σε περαιτέρω επιτυχίες. Έχω αναπτυχθεί κι εξελιχθεί επαγγελματικά στην S&B για 21 συναπτά έτη και πιστεύω ότι ο διορισμός μου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου αποτελεί μήνυμα προς όλους τους εργαζομένους μας ανά τον κόσμο. Είναι σαφές, ότι η S&B μπορεί να «στεγάσει» τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες ενώ δεν υπάρχει όριο στο τι μπορούν να επιτύχουν μέσα στην επαγγελματική μας οικογένεια. Θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχαριστίες μου σε όλους όσοι συνεργάζονται με την S&B. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζομένους μας για τη αφοσίωση και τη συνεισφορά τους, ειδικά στη διάρκεια του 211, μιας χρονιάς κατά την οποία ανασχεδιάσαμε την οργανωτική μας δομή ώστε να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε αξία προς όφελος όλων των συμμετόχων μας. Κρίτων Αναβλαβής Διευθύνων Σύμβουλος Ετήσιος Απολογισμός

16 Νέο Όραμα σε ισχυρά θεμέλια To 211, αποφασίσαμε να επανεκτιμήσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση μας ως προς το Σκοπό, τις Αξίες και το Όραμά μας. Το αποτέλεσμα υπήρξε ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, καθώς επιβεβαίωσε ότι ο Όμιλός μας εξακολουθεί να βασίζεται σε γερά και βαθιά θεμέλια. Συγκεκριμένα, αποφασίσαμε από κοινού ότι ο Σκοπός μας χρειαζόταν να περιλάβει μία μικρή διευκρίνιση ώστε να αντανακλά τη διευρυμένη διεθνή μας παρουσία. Οι διαχρονικές Αξίες μας, σύμφωνα με τις οποίες λειτουργούμε και στις οποίες είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι, επαναβεβαιώθηκαν και ενισχύθηκαν με την συμπερίληψη της Ασφάλειας ως νέας Αξίας. Τέλος, η επανεξέταση της στρατηγικής μας έφτασε στο συμπέρασμα πως απαιτείτο μία νέα προσέγγιση για την επίτευξη του Οράματός μας το οποίο επιδιώκει τη βιώσιμη κερδοφόρα ανάπτυξη μέσω μιας ισόρροπης διεθνούς παρουσίας. Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίστηκε στην αναδιοργάνωσή μας βάσει ενός συστήματος matrix. Το αποτέλεσμα του εγχειρήματός μας διατυπώθηκε καθαρά, γνωστοποιήθηκε και παρουσιάστηκε σε όλους τους ανθρώπους μας, ανά τον κόσμο, τονίζοντας ότι η μακρόπνοη βιώσιμη ανάπτυξή μας αντικατοπτρίζεται στη δέσμευσή μας προς το Σκοπό, τις Αξίες και το Όραμά μας. Οι Αξίες μας Ακεραιότητα Τηρούμε τις υποσχέσεις μας Σεβασμός στους Ανθρώπους μας Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των ανθρώπων μας σε περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού Ασφάλεια Διασφαλίζουμε συνθήκες ασφαλούς εργασίας και συμπεριφερόμαστε όλοι αναλόγως Σχέση Εμπιστοσύνης με τους Πελάτες μας Επιδιώκουμε την σε βάθος κατανόηση των αναγκών των πελατών μας συμβάλλοντας στην επίτευξη των επιδιώξεών τους Κοινωνική Υπευθυνότητα Συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη ενώ παράλληλα φροντίζουμε για τη βιωσιμότητα του φυσικού και του κοινωνικού μας περιβάλλοντος Ο Σκοπός μας Παρέχουμε διεθνώς βιομηχανικές λύσεις αναπτύσσοντας και μετατρέποντας φυσικούς πόρους σε προϊόντα που δημιουργούν αξία για τους πελάτες μας 14 S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

17 Το Όραμά μας Εξελλισσόμαστε μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων βιομηχανικών λύσεων που συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργούμενη αξία των προϊόντων των πελατών μας και βελτιώνουν την παραγωγική τους διαδικασία. Επιδιώκουμε να διευρύνουμε την πελατειακή μας βάση ανά τον κόσμο διαμορφώνοντας μία ισόρροπη διεθνή παρουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες διεθνείς τάσεις και τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας. Αξιοποιούμε την πολυμορφία της παγκόσμιας κοινότητας των εργαζομένων μας, προάγοντας συνθήκες που ευνοούν τη συνεργασία, τη γνώση και την καινοτομία. Ο καθένας μας αντλεί υπερηφάνεια και ικανοποίηση από τη θετική επίδραση των δραστηριοτήτων μας σε όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους, ενώ δεσμευόμαστε και για τη συνεχή βελτίωση των πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες μας τις δραστηριότητες. Οι προσπάθειές μας κατατείνουν στη βιώσιμη κερδοφόρα ανάπτυξη της αξίας του ομίλου με στόχο η συνολική απόδοση προς τους μετόχους να υπερβαίνει εκείνη των εταιρειών του κλάδου μας. Ανά πάσα στιγμή, η στάση μας επιβεβαιώνει ότι βιώνουμε πλήρως τις εταιρικές μας αξίες για Ακεραιότητα, Σεβασμό στους Ανθρώπους, Ασφάλεια, Σχέση Εμπιστοσύνης με τους Πελάτες μας και Κοινωνική Υπευθυνότητα. Ετήσιος Απολογισμός

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων

φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων Ετήσιος Απολογισµός 2009 φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων Ετήσιος Απολογισµός 2009 περιεχόµενα 5 Ο «σκοπός» µας 23 Κλάδοι Προϊόντων Εταιρική Κοινωνική 38 Ευθύνη Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Aνάκτηση αξίας. Ετήσιος Απολογισμός 2010

Aνάκτηση αξίας. Ετήσιος Απολογισμός 2010 Aνάκτηση αξίας Ετήσιος Απολογισμός 2010 Aνακτώντας αξία Ετήσιος Απολογισµός 2010 Μεταφορά πρώτων υλών στις εγκαταστάσεις της S&B στο λιµάνι Neuss στη Γερµανία περιεχόµενα 4 O Σκοπός µας 8 Οικονοµική Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Green is cool Frigoglass Ετήσιο Δελτίο

Green is cool Frigoglass Ετήσιο Δελτίο Green is cool Frigoglass Ετήσιο Δελτίο Η Frigoglass με μια ματιά 01 Οικονομική Ανασκόπηση 02 Εταιρικό Προφίλ 04 Επιστολή Προέδρου 06 Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου Επιχειρηματική Ανασκόπηση 08 Ecocool

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013. Ετήσιος Απολογισμός

Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013. Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Περιεχόμενα Επισκόπηση της Viohalco 2 Δραστηριότητες 2 Αναδιάρθρωση Ομίλου 5 Με

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

A. Mεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα Τηλ: +30 210 616 5700, Fax: +30 210 619 9097 www. frigoglass.com. Ετήσιο Δελτίο

A. Mεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα Τηλ: +30 210 616 5700, Fax: +30 210 619 9097 www. frigoglass.com. Ετήσιο Δελτίο A. Mεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα Τηλ: +30 210 616 5700, Fax: +30 210 619 9097 www. frigoglass.com 05 Ετήσιο Δελτίο Ηταν μια καταπληκτική χρονιά... 2003 234 48 2004 2005 307 262 61 ΠΩΛΗΣΕΙΣ εκατ. 50

Διαβάστε περισσότερα

32% 75% Προετοιμάζοντας την επιχείρησή σας για το μέλλον Αξιοποιώντας τις παγκόσμιες τάσεις. 17 η Ετήσια Παγκόσμια Έρευνα για τους CEOs

32% 75% Προετοιμάζοντας την επιχείρησή σας για το μέλλον Αξιοποιώντας τις παγκόσμιες τάσεις. 17 η Ετήσια Παγκόσμια Έρευνα για τους CEOs 17 η Ετήσια Παγκόσμια Έρευνα για τους CEOs Περίληψη των αποτελεσμάτων: Βασικά ευρήματα για την Κύπρο Προετοιμάζοντας την επιχείρησή σας για το μέλλον Αξιοποιώντας τις παγκόσμιες τάσεις 70 CEOs στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και κατ εξουσιοδότηση του Νόµου αυτού αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Γ.Ε.ΜΗ. 1351401000 Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 01 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 1. Εταιρικό Προφίλ 04 1.1 Σημαντικοί Ιστορικοί Σταθμοί της ΧΑΛΚΟΡ 09 1.2 Στοιχεία της Εταιρίας 09 1.3 Συμμετοχές σε Δίκτυα 10 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ H Coca-Cola HBC AG, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής των προϊόντων της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εξάμηνο που

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Διοικητικό Συμβούλιο Εκτελεστική Επιτροπή 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία 4. Χαιρετισμός Προέδρου 6. Χαιρετισμός Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου 12. Παρατηρήσεις επί των Πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.900.000 δένδρα έχουν φυτευθεί στην Ελλάδα από το 1975 22% ήταν η μείωση

2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.900.000 δένδρα έχουν φυτευθεί στην Ελλάδα από το 1975 22% ήταν η μείωση Πλήρης Έκδοση 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχετικά με τον Απολογισμό Αυτός είναι ο 9ος ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοιωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης και ο 5ος ανεξάρτητα ελεγμένος και πιστοποιημένος Μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός 2009

Ετήσιος Απολογισμός 2009 Ετήσιος Απολογισμός 2009 Ετήσιος Απολογισμός 2009 Ηγέτης στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ΥΓΕΙΑΣ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 49,6 εκατ. EBITDA 864.594 εξωτερικοί ασθενείς Περισσότεροι από 4.000 συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ Eτήσια Έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕΛ.9 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ "Νέα εποχή για την Εθνική Ασφαλιστική" Αφιέρωμα Εκπαίδευση Προσωπικού και Δικτύων Πωλήσεων. Αποτελέσματα Ρεκόρ κερδών στο εξάμηνο

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Νέα εποχή για την Εθνική Ασφαλιστική Αφιέρωμα Εκπαίδευση Προσωπικού και Δικτύων Πωλήσεων. Αποτελέσματα Ρεκόρ κερδών στο εξάμηνο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 8ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Αφιέρωμα Εκπαίδευση Προσωπικού και Δικτύων Πωλήσεων ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ "Νέα εποχή για την Εθνική Ασφαλιστική" Αποτελέσματα Ρεκόρ κερδών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2012. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός 2012. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2012 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου Για να είναι η INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Ανακεφαλαιοποίηση. Κλάδος Αυτοκινήτου. Ενίσχυση Ιδίων Κεφαλαίων με 500 εκατ. ευρώ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Ανακεφαλαιοποίηση. Κλάδος Αυτοκινήτου. Ενίσχυση Ιδίων Κεφαλαίων με 500 εκατ. ευρώ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΤΕΥΧΟΣ 6ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «Να αναδείξουμε την Εθνική Ασφαλιστική ως την καλύτερη Εταιρία της αγοράς» Ανακεφαλαιοποίηση Ενίσχυση Ιδίων Κεφαλαίων με

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα