Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011"

Transcript

1 ""Θ ΕΕ Μ ΙΚΟΙ ΕΕΠ ΕΕΝΔ ΤΤ ΣΣΗ "" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ Ιούλιος ΣΕΤΥΟ 94 EDITORIAL Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 94 Ιούλιος 2011 Η ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΟ 2ν ΣΡΙΜΗΝΟ 2011 (ΜΔ ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΡΘΡΟ ΘΑ ΜΠΔΙ ΣΟ PDF ΠΟΤ ΛΔΓΔΣΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΔ) Με ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ησλ εθξνψλ ζηελ αγνξά ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ (εμαηξνπκέλσλ ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ Γηαρ. 2 ο Γηαζεζίκσλ) θαηά 14,3% θαη ζεκαληηθή ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ηελ πξνζηαζία 4 o Workshop ησλ EΘΕ επελδπηψλ απφ ηελ έληνλε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ Διιεληθψλ αμηψλ Σελ. 2 κέζσ ηεο ππεξαπόδνζεο ησλ αληίζηνηρσλ Με σημαντική πξντφλησλ/ιχζεσλ επιβράδυνση πνπ των πξνζθέξνπλ εκροών στην νη Έιιελεο Θεζκηθνί Γηαρεηξηζηέο, θιείλεη ην αγορά 2 ν ηξίκελν των αμοιβαίων ηνπ κεφαλαίων Σην κέησπν (εξαιρουμένων ησλ Στοιχεία Ευρωπαϊκής των αμοιβαίων κεφαλαίων Διαχ. Διαθεσίμων) κατά απνδφζεσλ γεληθφηεξα, νη ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο ζην Δπξσπατθφ πεξηβάιινλ θαη νη αγοράς Συλλογικών δηνξζσηηθέο Επενδύσεων θηλήζεηο ησλ Εκροές A/K (εκτός Δ.Δ.) ρξεκαηηζηεξηαθψλ Σελ. 3-4 αλαδπφκελσλ σε εκ. ευρώ αγνξψλ Νέα εμνπδεηέξσζαλ απόφαση ηηο ζεηηθέο 14,9-14,4% απνδφζεηο Κατηγοριοποίησης ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ. 15,3 Σελ.5 Σχκθσλα κε δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Ημερίδα Χ.Α Έλσζεο για Ε.Ν.Α. Γηαρεηξηζηψλ Σελ.7 Αναλυτικότερα: Σπιινγηθψλ Δπελδχζεσλ θαη Πεξηνπζίαο θ. Α. Ξελφθνπ «ε επηβξάδπλζε ησλ εθξνψλ αλ 1o Τρίμηνο ο Τρίμηνο 2011 αμηνινγεζεί ζην δχζθνιν ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ πνπ θπξηαξρεί ε αβεβαηφηεηα 14,3% απέλαληη και σημαντική ζηα Διιεληθά την προστασία αμηφγξαθα των θαη επενδυτών ε ζηελφηεηα ηεο ξεπζηφηεηαο, πηζηνπνηεί ηελ από πξνζσπηθή την έντονη κνπ πτώση πεπνίζεζε των τιμών φηη έρνπκε των Ελληνικών αγγίμεη αξιών μέσω της υπεραπόδοσης των αντίστοιχων ηνλ ζθιεξφ ππξήλα ηεο ζεζκηθήο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ. Ταπηφρξνλα αλαδεηθλχεη ηελ προϊόντων/λύσεων που προσφέρουν οι Έλληνες αζθάιεηα πνπ παξέρνπλ ηα ζεζκηθά ραξηνθπιάθηα Θεσμικοί κέζσ Διαχειριστές, ηεο απηνηέιεηαο κλείνει το ηεο 2 ο πεξηνπζίαο τρίμηνο του ηνπο, ηεο δηαζπνξάο ησλ επηινγψλ ζηελ δηεζλή Στο αγνξά μέτωπο θαη των ησλ αποδόσεων απζηεξψλ γενικότερα, επνπηηθψλ οι συνθήκες αβεβαιότητας στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον θαλφλσλ ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο». και οι διορθωτικές κινήσεις των χρηματιστηριακών Τν ζπλνιηθφ δε χςνο ησλ ππφ δηαρείξηζε αναδυόμενων ραξηνθπιαθίσλ αγορών ησλ 35 εξουδετέρωσαν εηαηξηψλ κειψλ τις ηεο θετικές Έλσζεο αλήιζε ζηα 11,11 δηζ. αποδόσεις του πρώτου τριμήνου. Σύμφωνα με Αλαιπηηθφηεξα: δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Σηελ αγνξά ησλ ακνηβαίωλ θεθαιαίωλ ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ππφ δηαρείξηζε Περιουσίας κ. θεθαιαίσλ δηακνξθψζεθε ζηα 7,1 δηο Α. έλαληη Ξενόφου «η δηο ηνλ Γεθέκβξην 2010 κε ην ελδηαθέξνλ ησλ επελδπηψλ λα επηθεληξψλεηαη επιβράδυνση ζε ζπληεξεηηθέο επηινγέο φπσο ηα ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚ 30/06/2011 των εκροών αν αξιολογηθεί 1 στο δύσκολο σημερινό περιβάλλον που κυριαρχεί η αβεβαιότητα απέναντι στα Ελληνικά αξιόγραφα και η στενότητα της ρευστότητας, πιστοποιεί την προσωπική μου πεποίθηση ότι έχουμε αγγίξει τον σκληρό πυρήνα της θεσμικής διαχείρισης κεφαλαίων. Ταυτόχρονα αναδεικνύει την ασφάλεια που παρέχουν τα θεσμικά χαρτοφυλάκια μέσω της αυτοτέλειας της περιουσίας τους, της διασποράς των επιλογών στην διεθνή αγορά και των αυστηρών εποπτικών κανόνων στην διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους». Το συνολικό δε ύψος των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων των 35 εταιριών μελών της Ένωσης ανήλθε στα 11,11 δισ. Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 7,1 δις έναντι δις τον Δεκέμβριο 2010 με το ενδιαφέρον των επενδυτών να επικεντρώνεται σε συντηρητικές επιλογές όπως τα Ομολογιακά Funds of Funds, Α/Κ Ειδικού Τύπου και ΔΔ Εξωτερικού με εισροές στο σύνολο τους κατά 27,6 εκατ. Στο μέτωπο των αποδόσεων τα Α/Κ Εσωτερικού κυριάρχησαν σε συγκριτικούς όρους, αφού περιόρισαν σημαντικά τις επιπτώσεις των απωλειών στις τιμές των Ελληνικών τίτλων με τα διεθνή Α/Κ να επηρεάζονται από την κακή πορεία των διεθνών αγορών και την τάση αποκομιδής κερδών που παρατηρήθηκε σχεδόν για το σύνολο του 2 ου τριμήνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων και Αsset Management (EFAMA) Ομήρου 15, Αθήνα Τηλ: Fax:

2 Οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου έκλεισαν το δεύτερο τρίμηνο του 2011 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -26,6%, συνολικό ενεργητικό 9,2 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -6,63% έναντι των μεγαλύτερων απωλειών -9,5% που παρουσίασε κατά το ίδιο διάστημα ο FTSE/ATHEX 20. Οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου αριθμούν πλέον τέσσερις μετά την απορρόφηση της ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Οι 4 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας εκτιμούν ότι το πρώτο εξάμηνο του 2011 δεν θα έχει μεγάλες αποκλίσεις από το προηγούμενο τρίμηνο με το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα να ξεπερνάει τα εκ. Τέλος, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 5 ΑΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, ανήλθαν με 30/06/2011 σε εκ. ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 4 Ο WORKSHOP ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Ε.Θ.Ε.) Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε στις /6/2011 το 4 ο Ετήσιο Workshop της Ε.Θ.Ε. με τη συμμετοχή των μελών της Ένωσης. Την έναρξη του συνεδρίου έκανε ο Πρόεδρος κ. Άρης Ξενόφος ο οποίος υπογράμμισε τις σημαντικές αλλαγές στη βιομηχανία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της διαχείρισης περιουσίας που έχει προκαλέσει η χρηματοπιστωτική κρίση του 200 και η δημοσιονομική κρίση του νότου το Αλλαγές που αφορούν στο πλαίσιο δράσης και λειτουργίας της αγοράς, αλλαγές οι οποίες μετουσιώνονται σταδιακά μέσω μιας σειράς κανονιστικών και νομοθετικών παρεμβάσεων σε κοινοτικό επίπεδο. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης ο κ. Xavier Balthazar, Partner PWC Luxembourg αναφέρθηκε με λεπτομέρεια στις επικείμενες αλλαγές που η νέα κοινοτική οδηγία UCITS IV διαμορφώνει άμεσα από , αλλαγές που αφορούν στη διασυνοριακή συγχώνευση ΟΣΕΚΑ, στο ευρωπαϊκό διαβατήριο των Εταιρειών Διαχείρισης και στην ποιοτική ενημέρωση κάθε επενδυτή μέσω της υιοθέτησης ενός απλοποιημένου αλλά συνάμα τυποποιημένου εντύπου (KID). Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ο κ. Α. Ξενόφος άνοιξε το γύρο της συζήτησης αναφερόμενος στην ανάγκη εξωστρέφειας από την πλευρά των Εταιρειών Διαχείρισης τόσο σε επίπεδο προϊόντων όσο και στον τρόπο διανομής και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από την πλευρά των δικτύων διανομής. Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο κ. Ι. Φουρλής, Alpha Trust ΑΕΠΕΥ, ο οποίος αναφέρθηκε στον κυρίαρχο ρόλο που διατηρούν IFAs (Independent Financial Advisors) στις διεθνείς ανεπτυγμένες ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που Υπουργείου Οικονομικών ολοκληρώνει τις μέρες αυτές το κείμενο νομοσχεδίου με το οποίο ενσωματώνεται η Οδηγία 2009/65 για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τροποποιείται ο ν.323/2004. Το κείμενο του νομοσχεδίου στη συνέχεια θα τεθεί στους φορείς της αγοράς σε διαβούλευση πριν πάρει το δρόμο για ψήφιση στη Βουλή. 2

3 ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ αγορές, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη αποταμιευτικών μακροπρόθεσμων προγραμμάτων που προσδίδουν βάθος στην αγορά και συντελούν στην παιδεία των δικτύων προώθησης και των υποψήφιων επενδυτών. Σχολιασμός επί των παραπάνω θεμάτων, των ιδιαίτερων συνθηκών της Ελληνικής αγοράς και των αναγκών που ανακύπτουν από την μεριά των επενδυτών δόθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τους κ. Θ. Κωνσταντινίδη (Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ), κα Ι. Θανασούρα (PROTON ΑΕΔΑΚ), κα Ν. Σατερλή (Eurobank EFG ΑΕΔΑΚ), κ. Δ. Κασίμη (Όμιλος MARFIN), κ. I. Βεζανή (HSBC (Ελλάς) ΑΕΔΑΚ), Γ. Κουφόπουλο και Θ. Λιζάρδο (ING Investment Management ΑΕΔΑΚ) και κ. Γ. Χρυσικό (ALLIANZ ΑΕΔΑΚ). Την εκδήλωση έκλεισε ο Πρόεδρος της Ένωσης ενημερώνοντας τα μέλη για τις πρωτοβουλίες του ΔΣ σε θέματα αναφορικά με τον 3 ο Πυλώνα ασφάλισης, την επικοινωνία της Ένωσης, την κατηγοριοποίηση των Α/Κ και τις προταθείσες αλλαγές στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να δοθεί μια περαιτέρω ευελιξία στα μέλη αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το κόστος αυτών, προς όφελος των μεριδιούχων. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2011 Οι εξελίξεις του Μαΐου στην Ευρωπαϊκή αγορά των συλλογικών Επενδύσεων συνοψίζονται ως εξής: Οι ΟΣΕΚΑ παρουσίασαν αύξηση στις εισροές το Μάιο ύψους 22 δισ., σε σχέση με τα 21 δισ. εισροών του Απριλίου. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην εισροή κεφαλαίων σε όλες τις υποκατηγορίες των ΑΚ. Οι μακροπρόθεσμοι ΟΣΕΚΑ (δηλαδή ΟΣΕΚΑ εκτός Διαχείρισης Διαθεσίμων) συνέχισαν να καταγράφουν καθαρές εισροές το Μάιο ύψους 16 δισ., έστω και σε μειωμένο επίπεδο από τον Απρίλιο, όπου οι καθαρές εισροές ανερχόταν σε 21 δισ. Τα Ομολογιακά ΑΚ παρουσίασαν αύξηση στις εισροές ύψους δισ., σημαντικά αυξημένες από τις ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πρόεδρος Χρήστος Γκόρτσος, Γενικός Γραμματέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Καλογεράς, ΈΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Μέλη Αθανάσιος Γάτσης Alpha Bank Εμμανουήλ Δραμουντάνης ΑΤΕ Bank Μιχάλης Βλασταράκης EFG Eurobank Ανδρέας Αθανασόπουλος Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Τϊνα Σαρρή ΣΜΕΧΑ 3

4 ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ εκροές του 1 δισ. του Απριλίου. Τα Μικτά ΑΚ είχαν εισροές 5 δισ. το Μάιο, ακριβώς τις μισές από αυτές του Απριλίου. Τα Μετοχικά ΑΚ παρουσίασαν μειωμένες καθαρές εισροές ύψους 1 δισ., αρκετά χαμηλότερες από τις εισροές των δισ. του προηγούμενου μήνα. Τα ΑΚ Διαχείρισης Διαθεσίμων κατέγραψαν εισροές ύψους 6 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το Μάιο όπου οι εισροές ήταν σε οριακά επίπεδα. Το σύνολο των μη ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν μείωση στις καθαρές πωλήσεις από δισ. τον Απρίλιο στο 1 δισ. το Μάιο. Οι καθαρές εισροές των special funds τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές (πχ. Συνταξιοδοτικά ταμεία), μειώθηκαν σε οριακό επίπεδο, το χαμηλότερο επίπεδο εισροών από τον Ιούνιο του Το συνολικό ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ ανήλθε στα 5.92 δισ. στο τέλος Μαΐου, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 1,1% σε σχέση με το τέλος Απριλίου. Το συνολικό ενεργητικό των μη ΟΣΕΚΑ παρουσίασε σταθερή αύξηση 0,9% και ανήλθε στα δισ. Οι ΟΣΕΚΑ συνέχισαν να απολαμβάνουν καθαρές πωλήσεις το Μάιο, παρά την κλιμακούμενη κρίση του δημόσιου χρέους. Η ανάκαμψη των ΑΚ Σταθερού Εισοδήματος υπογραμμίζει μια αλλαγή στην προτίμηση των επενδυτών σε επενδύσεις με χαμηλό ρίσκο. EFAMA INVESTMENT FUND INDUSTRY FACT SHEET (1) MAY 2011 DATA Net Sales (EUR bn) (2) Net Assets (EUR bn) UCITS Net Sales (3) (EUR bn) UCITS May April 2011 Category May % change (4) end 2010 Equity UCITS 5,92 1.1% 5,9 Bond Non-UCITS 2, % 2,042 Balanced Total, % 7,931 Other UCITS Sub Total Long Term Net Assets by UCITS Type Other Money Market UCITS Total UCITS Money 6% -1 Non-UCITS May April Market -19 Special funds % Equity Real Estate funds Other Non-UCITS % Total Non-UCITS Grand TOTAL Net Sales of Long-Term UCITS (UCITS excluding Money Market Funds) Balanced funds 16% Bond funds 24% -5 6 Long-term Fund Net Sales (EUR bn) Equity Fund Net Sales (EUR bn) (5) MM Fund Net Sales (EUR bn) UCITS/Non-UCITS Net Assets Non- UCITS 26% UCITS 74% Bond Fund Net Sales (EUR bn) (5) Balanced Fund Net Sales (EUR bn) (5) Special Fund Net Sales (EUR bn) Worldwide Assets (EUR bn) Regions Dec. 10 USA (6) 9,541 Europe (7),129 Asia and Pacific 2,495 America excl. USA 1,73 World 22,06 (1) Excluding Belgium, Netherlands & Liechtenstein; (2) UCITS in the sense of publicly offered open-ended funds; non-ucits include other nationally regulated funds; (3) for countries reporting assets on a monthly basis (more than 97% of European investment fund assets); (4) change on previous month; (5) excluding Ireland before December 2010; (6) mutual funds; (7) for countries reporting assets each quarter, including non-ucits. 4

5 ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Καηηγοριοποίηζη Δ.Κ. Ένωζη Θεζμικών Δπενδσηών: Υποκαηηγορίες (ασηορρύθμιζη) Νέα Απόφαση για την Κατηγοριοποίηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά από διαβούλευση με την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Η νέα Απόφαση εκσυγχρονίζει τις κατηγορίες των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, οι οποίες είναι πλέον συγκρίσιμες με τη διεθνή πρακτική. Επιπλέον, με την Απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ η διαδικασία αυτορρύθμισης που θεσπίζει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών ως προς τις υποκατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Έτσι, όπως φαίνεται και από τον πίνακα, οι βασικές κατηγορίες καθορίζονται από την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και οι υποκατηγορίες στις οποίες δεσμεύονται οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. εντάσσοντας έτσι τα αμοιβαία κεφάλαιά τους ορίζονται από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΦΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ α) Γιατείριζης Γιαθεζίμων Βρατ. Γιάρκειας ελάτιζηο 65% ζε μέζα τρημαηαγοράς ή/και καηαθέζεις μέζη ζηαθμιζμένη ληκηόηηηα ταρηοθσλακίοσ έως 60 ημέρες β) Γιατείριζης Γιαθεζίμων ελάτιζηο 65% ζε μέζα τρημαηαγοράς ή/και καηαθέζεις μέζη ζηαθμιζμένη ληκηόηηηα ταρηοθσλακίοσ έως 6 μήνες ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Ελλάδα ελάτιζηο 65% ζε Ομολογίες και έως 10% ζε Μεηοτές Κραηικά - Αναπησγμένων Χωρών (ηο Νόμιζμα θα ενζωμαηώνεηαι ζηην ονομαζία ηοσ ΑΚ) ΑΚ Φρημαηιζηηριακού Γείκηη Ομολόγων Κραηικά - Αναπησζζόμενων Χωρών ελάτιζηο 95% ζηο δείκηη ηοσς (ηο Νόμιζμα θα ενζωμαηώνεηαι ζηην ονομαζία ηοσ ΑΚ) μη Κραηικά - Investment Grade Ομολογιακά Funds of Funds (ηο Νόμιζμα θα ενζωμαηώνεηαι ζηην ονομαζία ηοσ ΑΚ) ελάτιζηο 65% ζε μερίδια Ομολογιακών ΑΚ μη Κραηικά - High Yield (ηο Νόμιζμα θα ενζωμαηώνεηαι ζηην ονομαζία ηοσ ΑΚ) Διεθνή ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ελάτιζηο 10% ζε Μεηοτές και 10% ζε Ομολογίες Μικηά Funds of Funds ελάτιζηο 65% ζε μερίδια Μικηών ΑΚ ΜΔΤΟΦΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Αναπησγμένων Αγορών ελάτιζηο 65% ζε Μεηοτές Αναπησζζομένων Αγορών Διεθνή ΑΚ Φρημαηιζηηριακού Γείκηη Μεηοτών Ελλάδα ελάτιζηο 95% ζηο δείκηη ηοσς Λοιπά Κράηη (ζηην ονομαζία ηοσ ΑΚ αναθέρεηαι η τώρα επένδσζης) Μεηοτικά Funds of Funds ελάτιζηο 65% ζε μερίδια Μεηοτικών ΑΚ ΣΥΝΘΔΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ (structured funds) Absolute Return - Total Return Fund Ειδικού Τύποσ 11 κατηγορίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Ενημέρωση και Συμβουλές Νέο ηλεκτρονικό κλαδικό έντυπο δημοσιεύει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, όπου παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, Α.Ε.Ε.Χ. και Α.Ε.Ε.Α.Π. καθώς και για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. Το νέο αυτό έντυπο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, στην ενότητα Εκδόσεις. 5

6 ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ EUROCORP ΑΕΠΕΥ ΜΕ ΤΗΝ ASSYA Η συνεργασία της Eurocorp ΑΕΠΕΥ με τον όμιλο της εισηγμένης στο χρηματιστήριο στο Euronext Paris, Assya Compagnie Financiere ανακοινώθηκε από τις διοικήσεις των δύο εταιρειών. Η γαλλική εταιρεία dιευθύνεται από τους κυρίους Τhierry Leyne, πρόεδρο του Ελεγκτικού Συμβουλίου και Gilles Boyer, Πρόεδρο τού Διοικητικού Συμβουλίου. H Assya, Compagnie Financiere, έχει παρουσία σε επτά χώρες ( Γαλλία, Βέλγιο, Μεγ. Βρετανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Λουξεμβούργο και Ελβετία). Η καινούργια συνεργασία ενισχύει σημαντικά την ακτίνα δράσης του γαλλικού ομίλου ο οποίες διαθέτει πάνω από 250 συνεργάτες, και ισχυροποιεί την θέση του στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η EUROCORP Investment Services, θα διατηρήσει την επωνυμία της στους κόλπους του ομίλου της ASSYA Compagnie Financiere. Ο κ. Ίων Κουφοπαντελής, πρόεδρος της EUROCORP, δήλωσε με την ευκαιρία της ανακοίνωσης της συνεργασίας «Είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε ενεργά στο επιχειρησιακό σχέδιο των Διοικούντων την Assya Compagnie Financiere. Αυτή η συμμαχία θα έχει μια πολύ θετική επίδραση στην οργανική ανάπτυξη της EUROCORP και θα μπορούσε να προσελκύσει και άλλους ανεξαρτήτους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι θα προσφέρουν ουσιαστικές αναπτυξιακές προοπτικές». Ο κ. Τhierry Leyne, πρόεδρος του Ελεγκτικού Συμβουλίου και ο κ. Gilles Boyer πρόεδρος τού Διευθυντικού Συμβουλίου της ASSYA, δήλωσαν ότι: «Η ένωση με την Eurocorp, είναι σύμφωνη με την αναπτυξιακή μας στρατηγική Είμαστε ενθουσιασμένοι που δεχόμαστε στον Ομιλο νέα ταλέντα που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του. Είμαστε πεπεισμένοι για τις δυνατότητες ανάπτυξης στη Ελλάδα και τις συνέργιες στις διάφορες δραστηριότητες της Assya». Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Assya, Compagnie Financiere που συγκλήθηκε στις 27 Ιουνίου 2011 εξέλεξε τον κ. Ιωνα Κουφοπαντελή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ASSYA Compagnie Financiere και τον κ. Νικόλαο Α. Βερνίκο, μέλος του Ελεγκτικού Συμβουλίου της ASSYA, επικυρώνοντας την συμφωνία ανάμεσα στην εταιρείες ASSYA και EUROCORP, με σκοπό την εκμετάλλευση των συνεργειών μεταξύ των 2 εταιρειών στους τομείς της Διαχείρισης, των χρηματιστηριακών Συναλλαγών και του Corporate Finance πανευρωπαικά. 6 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ SGAM ΚΑΙ AMUNDI Η Amundi αποφάσισε τη συγχώνευση των προϊόντων των δύο κύριων εταιρειών επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου με έδρα το Λουξεμβούργο, των αμοιβαίων κεφαλαίων SGAM και των αμοιβαίων κεφαλαίων Amundi.

7 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «AΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Χ.Α.» ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ημερίδα με θέμα την «Άντληση Κεφαλαίων Μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών» διοργάνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των ταχέως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων για την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τους τρόπους που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τα αναπτυξιακά τους σχέδια και να ενισχύσουν την προβολή τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι 130 επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από εκπροσώπους συμβούλων, τραπεζών, venture capitals (εταιρειών διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων) και θεσμικών επενδυτών. Ο Πρόεδρος του Χ.Α. Σωκράτης Λαζαρίδης, σημείωσε: «Ιδιαίτερα την περίοδο αυτή, που η πορεία της οικονομίας προς την ανάπτυξη θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα που θα υπάρξει να χρηματοδοτηθούν τα επενδυτικά σχέδια του ιδιωτικού τομέα. Η επιτυχία των αναπτυξιακών πλάνων είναι σε άμεση συνάρτηση με τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τα 3 σημαντικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν την τρέχουσα περίοδο: Πρώτον το πολύ καλό προηγούμενο που υπάρχει στην άντληση κεφαλαίων μέσω του Χρηματιστηρίου - είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία 5 χρόνια αντλήθηκαν 30 δισ. ευρώ από την αγορά μας -, το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων που έχει ανακοινωθεί και που στοχεύει στη συγκέντρωση 50 δισ. ευρώ για τα επόμενα 5 χρόνια και τέλος τη σημαντική διείσδυση της χώρας μας στα διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης». Ο βασικότερος όμως στόχος θα πρέπει να είναι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της οικονομίας μας και αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ισχυροποίησης της αγοράς μας, που αποτελεί μια οργανωμένη αγορά που ακολουθεί διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες. Στο οικονομικό περιβάλλον όπως αυτό διαμορφώνεται σήμερα και στις προκλήσεις που υπάρχουν για τις επιχειρήσεις αναφέρθηκαν οι κ.κ. Ν. Τραυλός, πρύτανης Αlba Graduate Business School, Β. Κατσικιώτης, πρόεδρος της Windjammer Way Advisors και Θ. Κρίντας, διευθύνων σύμβουλος της Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ, ενώ στα πλεονεκτήματα της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α. αναφέρθηκε ο διευθυντής εξυπηρέτησης εκδοτριών της ΕΧΑΕ, Χρήστος Κουπελίδης, τονίζοντας πως το Χ.Α. όχι μόνο θέλει αλλά μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση χρηματοδότησης της ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων. Η ΕΝ.Α. ήρθε να καλύψει ένα ουσιαστικό κενό στην ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς πριν από τη δημιουργία της μόνο στο εξωτερικό υπήρχαν αντίστοιχες αγορές, τόνισαν εκπρόσωποι ελληνικών τραπεζών οι οποίοι πρόσθεσαν πως η αγορά αυτή σε πολλές περιπτώσεις θα αποτελέσει προθάλαμο για μετέπειτα εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά του Χ.Α. Στη ρηχότητα της αγοράς αυτής και στην περιορισμένη εμπορευσιμότητά της αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ενωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων και πρόεδρος της Τhermi Ventures, Βασίλειος Τακάς, ο οποίος μιλώντας για το ρόλο των venture capitals τόνισε πως οι εταιρείες στις οποίες αυτά στοχεύουν είναι εταιρείες με εξαγωγικό χαρακτήρα, γρήγορη ανάπτυξη και όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρη προοπτική εσόδων για την επόμενη διετία. «Η εισαγωγή μιας επιχείρησης στην ΕΝ.Α. συνεχίζει να στερείται ακόμα βασικών στοιχείων συγκρινόμενη με μία αντίστοιχη εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά» τόνισε ο κ. Τακάς. Ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις όσον αφορά στο ρόλο των venture capitals, αλλά και των θεσμικών επενδυτών έγιναν και από τους κ.κ. Ι. Παπαδόπουλο, δ/νοντα σύμβουλο της Attica Ventures, και Aρη Ξενόφο, πρόεδρο της Ε.Θ.Ε. και διευθύνοντα σύμβουλο της EFG Eurobank Α.Ε.Δ.Α.Κ. ALPHA BANK: «ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Από την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία εξαρτάται η δυνατότητα των τραπεζών να συνεχίσουν τη χρηματοδότησή της, τόνισε ο Πρόεδρος της Alpha Bank κ. Ι. Κωστόπουλος, και, από το βήμα της τακτικής γενικής συνέλευσης της τράπεζας, ζήτησε περαιτέρω μείωση των ελλειμμάτων, με μοχλούς την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, τις ιδιωτικοποιήσεις και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της Alpha Bank υπογράμμισε ότι, στην πορεία εξόδου από την ύφεση, εμπόδιο αποτελούν σήμερα οι μη ρεαλιστικές προβλέψεις και παραινέσεις για αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Εκτίμησε δε ότι η αύξηση στις εξαγωγές, από το 2010 και φέτος, και οι ευνοϊκές προοπτικές στον τομέα του τουρισμού, ενδεχομένως να είναι ενδείξεις 7

8 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ εξόδου της οικονομίας από την ύφεση και τόνισε ότι «η ανάπτυξη από τα τέλη του 2011 και ιδιαίτερα από το 2012 είναι εφικτή, εφόσον συστρατευτούν όλες οι δυνάμεις της χώρας». ΣΥΝΕΔΡΙΟ FINANCIAL TIMES «Το μέλλον του ελληνικού τραπεζικού συστήματος» Το μέλλον της χώρας θα κρίνει την προοπτική του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, συμφώνησαν οι ομιλητές του συνεδρίου που διοργάνωσαν οι FT και Boussias Communications με θέμα «Το μέλλον του ελληνικού τραπεζικού συστήματος». Στο συνέδριο τονίστηκε η ανάγκη πολιτικής συναίνεσης, η άμεση προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών και η απαραίτητη ανάκτηση της εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Την εναρκτήρια ομιλία έκανε ο απεσταλμένος του ΔΝΤ, κ. Μπομπ Τραα, ο οποίοςεπανέλαβε πως το ταμείο είναι αντίθετο με το σενάριο αναδιάρθρωσης του κρατικού χρέους. Ο Μπομπ Τραα περιέγραψε το ελληνικό σύστημα ως ανθεκτικό, αλλά σύστησε στις τράπεζες να αυξήσουν τα «μαξιλάρια». «Θα πρέπει να υπάρξει έξοδος του δημόσιου τομέα από τον ελληνικό κλάδο», επισήμανε. Σε μία ενδελεχή ανάλυση της ελληνικής οικονομίας, των προοπτικών της και των κινδύνων που εγκυμονούν, ο Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Eurobank Ergasias, κ. Ν. Νανόπουλος, ζήτησε σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο για τη χώρα ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συναίνεση, για να είναι δυνατή η εφαρμογή αλλά και η επιτυχία του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. «Με τη μεγαλύτερη συναίνεση θα ενισχυθεί η διαπραγματευτική δύναμη και αξιοπιστία της χώρας, θα βελτιωθούν οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση μιας τόσο σύνθετης και διαχρονικής προσαρμογής και θα διαμορφωθεί ένα θετικότερο κλίμα για επενδύσεις και για την οικονομική ανάπτυξη», υπογράμμισε ο κ. Ν. Νανόπουλος. «Τα δύο πολιτικά κόμματα εξουσίας πρέπει να μοιραστούν την ευθύνη αφού μοιράζονται και την ευθύνη για το ότι η χώρα έφτασε ως εδώ», είπε στη δική του ομιλία ο εντεταλμένος σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank κ. Α. Θεοδωρίδης, τονίζοντας ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας για να αποφύγει η χώρα την καταστροφή είναι η κοινωνία και η πολιτική. Για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, κ. Α. Τουρκολιάς, είπε ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον ενδέχεται να ωριμάσουν περαιτέρω και οι συνθήκες για γόνιμες αναδιαρθρώσεις στον τραπεζικό χάρτη που θα ενισχύσουν τις αντοχές του συστήματος και θα διευκολύνουν την ανάκαμψη στη χώρα, αλλά και τη μεγιστοποίηση των συνεργιών στη ΝΑ Ευρώπη. Ο κ. Νανόπουλος τόνισε ότι η τάση για συγχωνεύσεις είναι εύλογη εξέλιξη, αλλά όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Σημείωσε, επίσης, ότι μόνο όταν ανακτηθεί η αξιοπιστία της χώρας, που θα έκανε εφικτή τη χρηματοδότηση στη διακρατική διατραπεζική, θα μπορούσε να μειώσει στο μισό την εξάρτηση των τραπεζών από την ΕΚΤ. Πιθανή συγκέντρωση της τραπεζικής αγοράς προέβλεψε και ο Πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Π. Θωμόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι όσο ενισχύεται η εμπιστοσύνη στη χώρα τόσο θα αυξάνονται οι εισροές καταθέσεων.

9 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΟΡΟ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΛΕΤΑ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα συνεχίζει να ασκεί πιέσεις για την επιβολή ενός παγκόσμιου φόρου στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, ένα αίτημα που θα προβάλει εκ νέου στη σύνοδο κορυφής του G20 που θα πραγματοποιηθεί στις Κάννες τον Νοέμβριο. Σε αυτή τη διαβεβαίωση προέβη ο Μανουέλ Μπαρόζο, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέποντας ότι οι πιθανότητες υλοποίησης αυτής της πρότασης είναι ισχυρές περισσότερο από ποτέ. «Εν όψει, ειδικότερα, της συνόδου κορυφής που θα λάβει χώρα στις Κάννες, θα εντείνουμε τις προσπάθειες για την υιοθέτηση μιας κοινής στάσης στη φορολόγηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών», δήλωσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος. Η επίδραση των τραπεζών και των αγορών στην τρέχουσα δημοσιονομική κρίση που έχει ξεσπάσει στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, είναι αισθητή σε μεγάλο βαθμό για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, επειδή τα δημοσιονομικά προβλήματα ισχυρών και λιγότερο ισχυρών χωρών έχουν προκληθεί από τις τεράστιες κρατικές δαπάνες για τη στήριξη μεγάλων τραπεζικών ομίλων που βρέθηκαν στα όρια της κατάρρευσης μετά τη χρεοκοπία της Lehman Brothers. Δεύτερον, μετά το πέρας της χρηματοπιστωτικής κρίσης την περίοδο , οι τράπεζες βρέθηκαν για ακόμη μια φορά στο προσκήνιο λόγω της έκθεσής τους σε ομόλογα κρατών με υψηλό χρέος και δημοσιονομικό έλλειμμα. Ως εκ τούτου, με στόχο τη συγκράτηση του χρηματοπιστωτικού κλάδου από ριψοκίνδυνες επενδύσεις, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές έχουν δεσμευτεί ενώπιον της κοινής γνώμης για τη λήψη αυστηρών μέτρων, σε διεθνές επίπεδο. BΑΝΚ OF AΜΕRΙCA-MERRILL LYNCH: ΑΜΥΝΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ FUND MANAGERS Οι διεθνείς διαχειριστές κεφαλαίων έχουν αυξήσει τις τοποθετήσεις σε ρευστό και έχουν μεταφέρει τις επενδύσεις τους σε αμυντικούς κλάδους, ενώ οι περισσότεροι δεν περιμένουν ότι θα υπάρξει και τρίτος κύκλος ποσοτικής χαλάρωσης από την αμερικανική Federal Reserve, σύμφωνα με μηνιαία τους έκθεση. Από την έκθεση της Bank of America Merrill Lynch προκύπτει ότι η ευρωπαϊκή κρίση χρεών παραμένει ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία σύμφωνα με την άποψη των fund managers. Ωστόσο, οι διαχειριστές παραμένουν «απρόσβλητοι από τον πυρετό του χρυσού», καθώς θεωρούν ότι το πολύτιμο μέταλλο κινείται στα πιο υπερτιμημένα επίπεδα από τα τέλη Συνολικά, καθαρό ποσοστό 1% των ερωτηθέντων δηλώνουν overweight στο ρευστό,έναντι 6% τον προηγούμενο μήνα. Το καθαρό ποσοστό θέσεων «υπερστάθμισης» σε μετοχές μειώθηκε κάθετα στο 27% από 41%. Οι μόνοι χρηματιστηριακοί κλάδοι στους οποίους οι fund managers αύξησαν το άνοιγμά τους, είναι οι αμυντικοί κλάδοι κοινωφελών επιχειρήσεων και φαρμακευτικών, ενώ την μεγαλύτερη επιδείνωση υπέστησαν οι ασφαλιστικες μετοχές. Ανάλογη εικόνα περιορισμού των ριψοκίνδυνων θέσεων επικρατεί και μεταξύ των hedge funds. «Οι επενδυτές υποχωρούν από το ρίσκο, αλλά όχι πανικόβλητα επικρατεί μάλλον μια μετακίνηση προς πιο ουδέτερες θέσεις,» σημειώνει ο κ. Gary Baker, της Bank of America Merrill Lynch Global Research. ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε στην επίσημη εφημερίδα την 1η Ιουλίου 2011 την Οδηγία για τους Εναλλακτικούς Διαχειριστές. Η Οδηγία 2011/61/EU γνωστή ως AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) έχει έναρξη ισχύος της Οδηγίας την 21η Ιουλίου 2011 οπότε και ξεκινάει η διετία που έχουν τα κράτη μέλη για ενσωμάτωσή της στο Εθνικό Δίκαιο. Το πλήρες κείμενο της Οδηγίας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας Από το οικονομικό μέτωπο, το 64% των fund managers δεν περιμένουν από την αμερικανική κεντρική τράπεζα Federal Reserve να προχωρήσει σε τρίτο κύκλο παροχής ρευστότητας (QE3). Το 37% των διαχειριστών κεφαλαίου θεωρούν ότι ο χρυσός είναι υπερτιμημένος. Η ευρωπαϊκή κρίση χρεών θεωρείται μακράν ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία από το 43% των διαχειριστών έναντι 36% στον προηγούμενο μήνα. Ευλόγως, παρατηρείται επιδείνωση στην ψυχολογία έναντι των ευρωπαϊκών μετοχών, με καθαρό ποσοστό 15% των διαχειριστών να δηλώνουν underweight, έναντι 1% τον Μάιο. ΕΕ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ SOCIAL INVESTMENT FUNDS Στις 13/7/2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση Διαβούλευσης για Κοινωνικά Επενδυτικά Κεφάλαια Social Investment Funds. Η Ε.Ε., μέσω αυτών των κεφαλαίων, θα αναζητήσει επιλογές για την για την υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων με επενδύσεις ιδιωτών μέσω επενδυτικών κεφαλαίων (Investment Funds). Τα επενδυτικά κεφάλαια και investment funds, θα συμπληρώσουν το νομοθετικό πλαίσιο των συλλογικών επενδύσεων, μαζί με τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Οδηγίας UCITS IV 2009/65/ΕΕ και τα εναλλακτικά κεφάλαια μέσω της AIFMD 2011/61/ΕΕ. 9 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Μάρω Βασιλικού, Έφη Μπούρμπουλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Μαρία Θωμαδάκη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: KAMΠΥΛΗ ΑΕΒΕ

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δύο κατηγορίες στην εναλλακτική αγορά

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δύο κατηγορίες στην εναλλακτική αγορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. EDITORIAL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΕΧΑΕ: Συνέδριο «GR For Growth: Funding SMEs»

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. EDITORIAL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΕΧΑΕ: Συνέδριο «GR For Growth: Funding SMEs» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. EDITORIAL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 14 O ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΣΕΔ: Για την Εταιρική Διακυβέρνηση

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. EDITORIAL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 14 O ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΣΕΔ: Για την Εταιρική Διακυβέρνηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 109 ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ EDITORIAL. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Συλλογικών Επενδύσεων

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ EDITORIAL. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Συλλογικών Επενδύσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 105 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ EDITORIAL. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ EDITORIAL. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 104 ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. EDITORIAL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013. ΣΩΚΡΆΤΗΣ ΛΑΖΑΡΊΔΗΣ: Η Αγορά πρέπει να υποκαταστήσει τις Τράπεζες

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. EDITORIAL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013. ΣΩΚΡΆΤΗΣ ΛΑΖΑΡΊΔΗΣ: Η Αγορά πρέπει να υποκαταστήσει τις Τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 107 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ασφάλιση & Χρηματοπιστωτική Κρίση Προβλήματα Προοπτικές

Επαγγελματική Ασφάλιση & Χρηματοπιστωτική Κρίση Προβλήματα Προοπτικές Ημερίδα Ένωση για την προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων Επαγγελματική Ασφάλιση & Χρηματοπιστωτική Κρίση Προβλήματα Προοπτικές 1 1972-1988 1972 Νόμος 608/70 επιτρέπει επενδύσεις : εξωτερικού 20% / σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

EDITORIAL. Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 98 Μάρτιος 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/65/Ε.Κ. UCITS IV

EDITORIAL. Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 98 Μάρτιος 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/65/Ε.Κ. UCITS IV Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 98 Μάρτιος 2012 EDITORIAL Θ. Κρίντας: Οι τελευταίες μέρες της Πομπηίας Σελ. 2 Έντυπο Γνωριμία με τον πελάτη μας Σελ. 2 Χρ. Γκόρτσος: Η νέα αρχιτεκτονική δομή της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΌΔΩΡΟΣ Ν. ΚΡΊΝΤΑΣ Διευθύνων Σύμβουλος, Attica Wealth Management Αντιπρόεδρος, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: Οι ψίθυροι των αγορών

ΘΕΌΔΩΡΟΣ Ν. ΚΡΊΝΤΑΣ Διευθύνων Σύμβουλος, Attica Wealth Management Αντιπρόεδρος, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: Οι ψίθυροι των αγορών 1 / PB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ EDITORIAL ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ EDITORIAL ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 106 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα- Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Ημερίδα- Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Ημερίδα- Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Εξέλιξη - Αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων 1972-1988 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Θ.Ε. ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ!

Η Ε.Θ.Ε. ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ! 1 ""Θ ΕΕ ΣΣΜ ΙΚΟΙ ΣΣ ΕΕΠ ΕΕΝΔ ΥΥ ΤΤΗ ΣΣ "" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Σεπτέμβριος 2011- ΤΕΥΧΟΣ 95 EDITORIAL Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 95 Σεπτέμβριος 2011 Η Ε.Θ.Ε. ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ! Aμοιβαία

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 99 Mάιος 2012 Προτάσεις από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Σελ. 2 Α.Ε.Ε.Χ.: Ποιες μετοχές επιλέγουν από το Χ.Α. Σελ. 4 Οι Θεσμικοί κοντά στην κοινωνία Σελ. 6 ΧΑ: Μνημόνιο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟ 2011

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟ 2011 Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 97 Ιανουάριος 2012 Κατακτήσεις υψηλών θέσεων και το 2011 από τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Alpha Trust Σελ. 2 Διακρίσεις για τα Α/Κ και του ΤΤ και των ΕΛΤΑ Σελ. 3 EDITORIAL

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Προτείναμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις χρηματοδότησης για ΜμΕ από το Χρηματιστήριο Αθηνών. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ FORUM Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Λύσεις χρηματοδότησης για ΜμΕ από το Χρηματιστήριο Αθηνών. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ FORUM Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 Λύσεις χρηματοδότησης για ΜμΕ από το Χρηματιστήριο Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ FORUM Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 Η σημασία των ΜμΕ στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα βαρύνουσα για την οικονομία μας Οι πολύ μικρές ΜμΕ αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δελτίου Τύπου Athens Investment Forum Με επιτυχία και υψηλή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το Στρατηγικό Συνέδριο «Athens Investment Forum» που διοργάνωσαν η Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝΕΙΣΕΤ) και το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ)

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ) ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ) A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 1.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 500-50.000

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

100 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠ ΤΗΝ Ε.Θ.Ε!

100 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠ ΤΗΝ Ε.Θ.Ε! Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 96 Νοέμβριος 2011 Αποχώρηση Προέδρου ΕΘΕ Σελ. 2 Συνέντευξη κ. Α. Ξενόφου στο Investment Europe Σελ. 2 Συνέντευξη κ. Ι. Παπαδογιάννη Alpha Trust ΑΕΔΑΚ Σελ. 3 Εurobank

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

γνωριμία με την εναλλακτική αγορά τη νέα, ευέλικτη αγορά του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

γνωριμία με την εναλλακτική αγορά τη νέα, ευέλικτη αγορά του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ γνωριμία με την εναλλακτική αγορά τη νέα, ευέλικτη αγορά του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ προώθηση και αναγνώριση ΕΥΕΛΙΚΤΗ λιγότεροι κανόνες μικρότερο κόστος εναλλακτική αγορά ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ) ΜΑΙΟΣ 2015

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ) ΜΑΙΟΣ 2015 ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ) ΜΑΙΟΣ 2015 A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 1.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital CLASSIC Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το 2001 έγραψα ένα μικρό βιβλίο «Το Ασφαλιστικό

Το 2001 έγραψα ένα μικρό βιβλίο «Το Ασφαλιστικό Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 102 Νοέμβριος 2012 ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΒΙΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ του Παναγή Βουρλούμη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Στατιστικά ΕΘΕ 3ο τρίμηνο 2012 Σελ.3 ΧΑ: Εκδήλωση για

Διαβάστε περισσότερα

EDITORIAL. Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 91 Ιανουάριος 2011

EDITORIAL. Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 91 Ιανουάριος 2011 Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 91 Ιανουάριος 2011 Σπγθεθξηκέλα : Θεηηθέο δηςήθηεο είλαη νη απνδόζεηο ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ Μεηνρηθώλ Εμσηεξηθ παξά ηελ αξλεηηθή πνξεία ηνπ Επξσπατθνύ δείθηε Eurostoxx

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012 1 Περιεχόμενα 1. Διαχρονικά Προβλήματα της

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 93 Mάιος 2011 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Σελ. 2 Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΤΕ ΓΙΑ ΤΟ 2010 Σελ.8 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιβάλλον

Οικονομικό Περιβάλλον Το Οικονομικό Περιβάλλον Γκίκας Χαρδούβελης* Θεσσαλονίκη, 12 Φεβρουαρίου,, 29 * Οικονομικός Σύμβουλος,, Eurobank EFG Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή Η 6η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΕΥΧΟΣ 101 Σεπτέμβριος 2012 Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Θεσμικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΕΥΧΟΣ 101 Σεπτέμβριος 2012 Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 101 Σεπτέμβριος 2012 Θ. ΚΡΙΝΤΑΣ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΣΕΔ, ένας νέος φορέας Σελ.5 Ο δεκάλογος της φορολογικής μεταρρύθμισης Σελ. 6 Στατιστικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηµατιστήρια:

Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Παρουσίαση στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 2 Φεβρουαρίου 2005 Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Μείωση κόστους, Βελτίωση αποτελεσµάτων Περιεχόµενα Εισαγωγή 3-7 Η Αγορά 8-11 Στρατηγική 12-17 17 Οικονοµικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND. εφάπαξ καταβολής

Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND. εφάπαξ καταβολής Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND εφάπαξ καταβολής Περιγραφή: Ανήκει στην οικογένεια των Unit Linked προγραμμάτων που το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η σύνδεσή τους με μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Στο +2,04% η ΕΗ, στο -2,40% η ΕΤΕ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.141,33 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 80,05 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Μάρτιος 2012 Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεθνές Περιβάλλον Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID, επιδιώκει την προώθηση του ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Επιστροφή σε Κερδοφορία, Συνέχιση Μείωσης NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Δηλώσεις Διοίκησης «Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας διασφαλίζει τη σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ελληνική Αγορά Ομολόγων Νοέμβριος 2005 TMHMA ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 210 326 2040 Πάνος Ρεμούνδος 210-326 4235 premoundos@alpha.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα