Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011"

Transcript

1 ""Θ ΕΕ Μ ΙΚΟΙ ΕΕΠ ΕΕΝΔ ΤΤ ΣΣΗ "" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ Ιούλιος ΣΕΤΥΟ 94 EDITORIAL Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 94 Ιούλιος 2011 Η ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΣΟ 2ν ΣΡΙΜΗΝΟ 2011 (ΜΔ ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΡΘΡΟ ΘΑ ΜΠΔΙ ΣΟ PDF ΠΟΤ ΛΔΓΔΣΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΔ) Με ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ησλ εθξνψλ ζηελ αγνξά ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ (εμαηξνπκέλσλ ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ Γηαρ. 2 ο Γηαζεζίκσλ) θαηά 14,3% θαη ζεκαληηθή ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ηελ πξνζηαζία 4 o Workshop ησλ EΘΕ επελδπηψλ απφ ηελ έληνλε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ Διιεληθψλ αμηψλ Σελ. 2 κέζσ ηεο ππεξαπόδνζεο ησλ αληίζηνηρσλ Με σημαντική πξντφλησλ/ιχζεσλ επιβράδυνση πνπ των πξνζθέξνπλ εκροών στην νη Έιιελεο Θεζκηθνί Γηαρεηξηζηέο, θιείλεη ην αγορά 2 ν ηξίκελν των αμοιβαίων ηνπ κεφαλαίων Σην κέησπν (εξαιρουμένων ησλ Στοιχεία Ευρωπαϊκής των αμοιβαίων κεφαλαίων Διαχ. Διαθεσίμων) κατά απνδφζεσλ γεληθφηεξα, νη ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο ζην Δπξσπατθφ πεξηβάιινλ θαη νη αγοράς Συλλογικών δηνξζσηηθέο Επενδύσεων θηλήζεηο ησλ Εκροές A/K (εκτός Δ.Δ.) ρξεκαηηζηεξηαθψλ Σελ. 3-4 αλαδπφκελσλ σε εκ. ευρώ αγνξψλ Νέα εμνπδεηέξσζαλ απόφαση ηηο ζεηηθέο 14,9-14,4% απνδφζεηο Κατηγοριοποίησης ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ. 15,3 Σελ.5 Σχκθσλα κε δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Ημερίδα Χ.Α Έλσζεο για Ε.Ν.Α. Γηαρεηξηζηψλ Σελ.7 Αναλυτικότερα: Σπιινγηθψλ Δπελδχζεσλ θαη Πεξηνπζίαο θ. Α. Ξελφθνπ «ε επηβξάδπλζε ησλ εθξνψλ αλ 1o Τρίμηνο ο Τρίμηνο 2011 αμηνινγεζεί ζην δχζθνιν ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ πνπ θπξηαξρεί ε αβεβαηφηεηα 14,3% απέλαληη και σημαντική ζηα Διιεληθά την προστασία αμηφγξαθα των θαη επενδυτών ε ζηελφηεηα ηεο ξεπζηφηεηαο, πηζηνπνηεί ηελ από πξνζσπηθή την έντονη κνπ πτώση πεπνίζεζε των τιμών φηη έρνπκε των Ελληνικών αγγίμεη αξιών μέσω της υπεραπόδοσης των αντίστοιχων ηνλ ζθιεξφ ππξήλα ηεο ζεζκηθήο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ. Ταπηφρξνλα αλαδεηθλχεη ηελ προϊόντων/λύσεων που προσφέρουν οι Έλληνες αζθάιεηα πνπ παξέρνπλ ηα ζεζκηθά ραξηνθπιάθηα Θεσμικοί κέζσ Διαχειριστές, ηεο απηνηέιεηαο κλείνει το ηεο 2 ο πεξηνπζίαο τρίμηνο του ηνπο, ηεο δηαζπνξάο ησλ επηινγψλ ζηελ δηεζλή Στο αγνξά μέτωπο θαη των ησλ αποδόσεων απζηεξψλ γενικότερα, επνπηηθψλ οι συνθήκες αβεβαιότητας στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον θαλφλσλ ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο». και οι διορθωτικές κινήσεις των χρηματιστηριακών Τν ζπλνιηθφ δε χςνο ησλ ππφ δηαρείξηζε αναδυόμενων ραξηνθπιαθίσλ αγορών ησλ 35 εξουδετέρωσαν εηαηξηψλ κειψλ τις ηεο θετικές Έλσζεο αλήιζε ζηα 11,11 δηζ. αποδόσεις του πρώτου τριμήνου. Σύμφωνα με Αλαιπηηθφηεξα: δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Σηελ αγνξά ησλ ακνηβαίωλ θεθαιαίωλ ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ππφ δηαρείξηζε Περιουσίας κ. θεθαιαίσλ δηακνξθψζεθε ζηα 7,1 δηο Α. έλαληη Ξενόφου «η δηο ηνλ Γεθέκβξην 2010 κε ην ελδηαθέξνλ ησλ επελδπηψλ λα επηθεληξψλεηαη επιβράδυνση ζε ζπληεξεηηθέο επηινγέο φπσο ηα ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚ 30/06/2011 των εκροών αν αξιολογηθεί 1 στο δύσκολο σημερινό περιβάλλον που κυριαρχεί η αβεβαιότητα απέναντι στα Ελληνικά αξιόγραφα και η στενότητα της ρευστότητας, πιστοποιεί την προσωπική μου πεποίθηση ότι έχουμε αγγίξει τον σκληρό πυρήνα της θεσμικής διαχείρισης κεφαλαίων. Ταυτόχρονα αναδεικνύει την ασφάλεια που παρέχουν τα θεσμικά χαρτοφυλάκια μέσω της αυτοτέλειας της περιουσίας τους, της διασποράς των επιλογών στην διεθνή αγορά και των αυστηρών εποπτικών κανόνων στην διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους». Το συνολικό δε ύψος των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων των 35 εταιριών μελών της Ένωσης ανήλθε στα 11,11 δισ. Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 7,1 δις έναντι δις τον Δεκέμβριο 2010 με το ενδιαφέρον των επενδυτών να επικεντρώνεται σε συντηρητικές επιλογές όπως τα Ομολογιακά Funds of Funds, Α/Κ Ειδικού Τύπου και ΔΔ Εξωτερικού με εισροές στο σύνολο τους κατά 27,6 εκατ. Στο μέτωπο των αποδόσεων τα Α/Κ Εσωτερικού κυριάρχησαν σε συγκριτικούς όρους, αφού περιόρισαν σημαντικά τις επιπτώσεις των απωλειών στις τιμές των Ελληνικών τίτλων με τα διεθνή Α/Κ να επηρεάζονται από την κακή πορεία των διεθνών αγορών και την τάση αποκομιδής κερδών που παρατηρήθηκε σχεδόν για το σύνολο του 2 ου τριμήνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων και Αsset Management (EFAMA) Ομήρου 15, Αθήνα Τηλ: Fax:

2 Οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου έκλεισαν το δεύτερο τρίμηνο του 2011 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -26,6%, συνολικό ενεργητικό 9,2 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -6,63% έναντι των μεγαλύτερων απωλειών -9,5% που παρουσίασε κατά το ίδιο διάστημα ο FTSE/ATHEX 20. Οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου αριθμούν πλέον τέσσερις μετά την απορρόφηση της ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Οι 4 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας εκτιμούν ότι το πρώτο εξάμηνο του 2011 δεν θα έχει μεγάλες αποκλίσεις από το προηγούμενο τρίμηνο με το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα να ξεπερνάει τα εκ. Τέλος, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 5 ΑΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, ανήλθαν με 30/06/2011 σε εκ. ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 4 Ο WORKSHOP ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Ε.Θ.Ε.) Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε στις /6/2011 το 4 ο Ετήσιο Workshop της Ε.Θ.Ε. με τη συμμετοχή των μελών της Ένωσης. Την έναρξη του συνεδρίου έκανε ο Πρόεδρος κ. Άρης Ξενόφος ο οποίος υπογράμμισε τις σημαντικές αλλαγές στη βιομηχανία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της διαχείρισης περιουσίας που έχει προκαλέσει η χρηματοπιστωτική κρίση του 200 και η δημοσιονομική κρίση του νότου το Αλλαγές που αφορούν στο πλαίσιο δράσης και λειτουργίας της αγοράς, αλλαγές οι οποίες μετουσιώνονται σταδιακά μέσω μιας σειράς κανονιστικών και νομοθετικών παρεμβάσεων σε κοινοτικό επίπεδο. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης ο κ. Xavier Balthazar, Partner PWC Luxembourg αναφέρθηκε με λεπτομέρεια στις επικείμενες αλλαγές που η νέα κοινοτική οδηγία UCITS IV διαμορφώνει άμεσα από , αλλαγές που αφορούν στη διασυνοριακή συγχώνευση ΟΣΕΚΑ, στο ευρωπαϊκό διαβατήριο των Εταιρειών Διαχείρισης και στην ποιοτική ενημέρωση κάθε επενδυτή μέσω της υιοθέτησης ενός απλοποιημένου αλλά συνάμα τυποποιημένου εντύπου (KID). Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ο κ. Α. Ξενόφος άνοιξε το γύρο της συζήτησης αναφερόμενος στην ανάγκη εξωστρέφειας από την πλευρά των Εταιρειών Διαχείρισης τόσο σε επίπεδο προϊόντων όσο και στον τρόπο διανομής και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από την πλευρά των δικτύων διανομής. Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο κ. Ι. Φουρλής, Alpha Trust ΑΕΠΕΥ, ο οποίος αναφέρθηκε στον κυρίαρχο ρόλο που διατηρούν IFAs (Independent Financial Advisors) στις διεθνείς ανεπτυγμένες ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που Υπουργείου Οικονομικών ολοκληρώνει τις μέρες αυτές το κείμενο νομοσχεδίου με το οποίο ενσωματώνεται η Οδηγία 2009/65 για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τροποποιείται ο ν.323/2004. Το κείμενο του νομοσχεδίου στη συνέχεια θα τεθεί στους φορείς της αγοράς σε διαβούλευση πριν πάρει το δρόμο για ψήφιση στη Βουλή. 2

3 ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ αγορές, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη αποταμιευτικών μακροπρόθεσμων προγραμμάτων που προσδίδουν βάθος στην αγορά και συντελούν στην παιδεία των δικτύων προώθησης και των υποψήφιων επενδυτών. Σχολιασμός επί των παραπάνω θεμάτων, των ιδιαίτερων συνθηκών της Ελληνικής αγοράς και των αναγκών που ανακύπτουν από την μεριά των επενδυτών δόθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τους κ. Θ. Κωνσταντινίδη (Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ), κα Ι. Θανασούρα (PROTON ΑΕΔΑΚ), κα Ν. Σατερλή (Eurobank EFG ΑΕΔΑΚ), κ. Δ. Κασίμη (Όμιλος MARFIN), κ. I. Βεζανή (HSBC (Ελλάς) ΑΕΔΑΚ), Γ. Κουφόπουλο και Θ. Λιζάρδο (ING Investment Management ΑΕΔΑΚ) και κ. Γ. Χρυσικό (ALLIANZ ΑΕΔΑΚ). Την εκδήλωση έκλεισε ο Πρόεδρος της Ένωσης ενημερώνοντας τα μέλη για τις πρωτοβουλίες του ΔΣ σε θέματα αναφορικά με τον 3 ο Πυλώνα ασφάλισης, την επικοινωνία της Ένωσης, την κατηγοριοποίηση των Α/Κ και τις προταθείσες αλλαγές στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να δοθεί μια περαιτέρω ευελιξία στα μέλη αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το κόστος αυτών, προς όφελος των μεριδιούχων. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2011 Οι εξελίξεις του Μαΐου στην Ευρωπαϊκή αγορά των συλλογικών Επενδύσεων συνοψίζονται ως εξής: Οι ΟΣΕΚΑ παρουσίασαν αύξηση στις εισροές το Μάιο ύψους 22 δισ., σε σχέση με τα 21 δισ. εισροών του Απριλίου. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην εισροή κεφαλαίων σε όλες τις υποκατηγορίες των ΑΚ. Οι μακροπρόθεσμοι ΟΣΕΚΑ (δηλαδή ΟΣΕΚΑ εκτός Διαχείρισης Διαθεσίμων) συνέχισαν να καταγράφουν καθαρές εισροές το Μάιο ύψους 16 δισ., έστω και σε μειωμένο επίπεδο από τον Απρίλιο, όπου οι καθαρές εισροές ανερχόταν σε 21 δισ. Τα Ομολογιακά ΑΚ παρουσίασαν αύξηση στις εισροές ύψους δισ., σημαντικά αυξημένες από τις ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πρόεδρος Χρήστος Γκόρτσος, Γενικός Γραμματέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Καλογεράς, ΈΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Μέλη Αθανάσιος Γάτσης Alpha Bank Εμμανουήλ Δραμουντάνης ΑΤΕ Bank Μιχάλης Βλασταράκης EFG Eurobank Ανδρέας Αθανασόπουλος Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Τϊνα Σαρρή ΣΜΕΧΑ 3

4 ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ εκροές του 1 δισ. του Απριλίου. Τα Μικτά ΑΚ είχαν εισροές 5 δισ. το Μάιο, ακριβώς τις μισές από αυτές του Απριλίου. Τα Μετοχικά ΑΚ παρουσίασαν μειωμένες καθαρές εισροές ύψους 1 δισ., αρκετά χαμηλότερες από τις εισροές των δισ. του προηγούμενου μήνα. Τα ΑΚ Διαχείρισης Διαθεσίμων κατέγραψαν εισροές ύψους 6 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το Μάιο όπου οι εισροές ήταν σε οριακά επίπεδα. Το σύνολο των μη ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν μείωση στις καθαρές πωλήσεις από δισ. τον Απρίλιο στο 1 δισ. το Μάιο. Οι καθαρές εισροές των special funds τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές (πχ. Συνταξιοδοτικά ταμεία), μειώθηκαν σε οριακό επίπεδο, το χαμηλότερο επίπεδο εισροών από τον Ιούνιο του Το συνολικό ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ ανήλθε στα 5.92 δισ. στο τέλος Μαΐου, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 1,1% σε σχέση με το τέλος Απριλίου. Το συνολικό ενεργητικό των μη ΟΣΕΚΑ παρουσίασε σταθερή αύξηση 0,9% και ανήλθε στα δισ. Οι ΟΣΕΚΑ συνέχισαν να απολαμβάνουν καθαρές πωλήσεις το Μάιο, παρά την κλιμακούμενη κρίση του δημόσιου χρέους. Η ανάκαμψη των ΑΚ Σταθερού Εισοδήματος υπογραμμίζει μια αλλαγή στην προτίμηση των επενδυτών σε επενδύσεις με χαμηλό ρίσκο. EFAMA INVESTMENT FUND INDUSTRY FACT SHEET (1) MAY 2011 DATA Net Sales (EUR bn) (2) Net Assets (EUR bn) UCITS Net Sales (3) (EUR bn) UCITS May April 2011 Category May % change (4) end 2010 Equity UCITS 5,92 1.1% 5,9 Bond Non-UCITS 2, % 2,042 Balanced Total, % 7,931 Other UCITS Sub Total Long Term Net Assets by UCITS Type Other Money Market UCITS Total UCITS Money 6% -1 Non-UCITS May April Market -19 Special funds % Equity Real Estate funds Other Non-UCITS % Total Non-UCITS Grand TOTAL Net Sales of Long-Term UCITS (UCITS excluding Money Market Funds) Balanced funds 16% Bond funds 24% -5 6 Long-term Fund Net Sales (EUR bn) Equity Fund Net Sales (EUR bn) (5) MM Fund Net Sales (EUR bn) UCITS/Non-UCITS Net Assets Non- UCITS 26% UCITS 74% Bond Fund Net Sales (EUR bn) (5) Balanced Fund Net Sales (EUR bn) (5) Special Fund Net Sales (EUR bn) Worldwide Assets (EUR bn) Regions Dec. 10 USA (6) 9,541 Europe (7),129 Asia and Pacific 2,495 America excl. USA 1,73 World 22,06 (1) Excluding Belgium, Netherlands & Liechtenstein; (2) UCITS in the sense of publicly offered open-ended funds; non-ucits include other nationally regulated funds; (3) for countries reporting assets on a monthly basis (more than 97% of European investment fund assets); (4) change on previous month; (5) excluding Ireland before December 2010; (6) mutual funds; (7) for countries reporting assets each quarter, including non-ucits. 4

5 ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Καηηγοριοποίηζη Δ.Κ. Ένωζη Θεζμικών Δπενδσηών: Υποκαηηγορίες (ασηορρύθμιζη) Νέα Απόφαση για την Κατηγοριοποίηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά από διαβούλευση με την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Η νέα Απόφαση εκσυγχρονίζει τις κατηγορίες των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, οι οποίες είναι πλέον συγκρίσιμες με τη διεθνή πρακτική. Επιπλέον, με την Απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ η διαδικασία αυτορρύθμισης που θεσπίζει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών ως προς τις υποκατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Έτσι, όπως φαίνεται και από τον πίνακα, οι βασικές κατηγορίες καθορίζονται από την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και οι υποκατηγορίες στις οποίες δεσμεύονται οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. εντάσσοντας έτσι τα αμοιβαία κεφάλαιά τους ορίζονται από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΦΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ α) Γιατείριζης Γιαθεζίμων Βρατ. Γιάρκειας ελάτιζηο 65% ζε μέζα τρημαηαγοράς ή/και καηαθέζεις μέζη ζηαθμιζμένη ληκηόηηηα ταρηοθσλακίοσ έως 60 ημέρες β) Γιατείριζης Γιαθεζίμων ελάτιζηο 65% ζε μέζα τρημαηαγοράς ή/και καηαθέζεις μέζη ζηαθμιζμένη ληκηόηηηα ταρηοθσλακίοσ έως 6 μήνες ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Ελλάδα ελάτιζηο 65% ζε Ομολογίες και έως 10% ζε Μεηοτές Κραηικά - Αναπησγμένων Χωρών (ηο Νόμιζμα θα ενζωμαηώνεηαι ζηην ονομαζία ηοσ ΑΚ) ΑΚ Φρημαηιζηηριακού Γείκηη Ομολόγων Κραηικά - Αναπησζζόμενων Χωρών ελάτιζηο 95% ζηο δείκηη ηοσς (ηο Νόμιζμα θα ενζωμαηώνεηαι ζηην ονομαζία ηοσ ΑΚ) μη Κραηικά - Investment Grade Ομολογιακά Funds of Funds (ηο Νόμιζμα θα ενζωμαηώνεηαι ζηην ονομαζία ηοσ ΑΚ) ελάτιζηο 65% ζε μερίδια Ομολογιακών ΑΚ μη Κραηικά - High Yield (ηο Νόμιζμα θα ενζωμαηώνεηαι ζηην ονομαζία ηοσ ΑΚ) Διεθνή ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ελάτιζηο 10% ζε Μεηοτές και 10% ζε Ομολογίες Μικηά Funds of Funds ελάτιζηο 65% ζε μερίδια Μικηών ΑΚ ΜΔΤΟΦΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Αναπησγμένων Αγορών ελάτιζηο 65% ζε Μεηοτές Αναπησζζομένων Αγορών Διεθνή ΑΚ Φρημαηιζηηριακού Γείκηη Μεηοτών Ελλάδα ελάτιζηο 95% ζηο δείκηη ηοσς Λοιπά Κράηη (ζηην ονομαζία ηοσ ΑΚ αναθέρεηαι η τώρα επένδσζης) Μεηοτικά Funds of Funds ελάτιζηο 65% ζε μερίδια Μεηοτικών ΑΚ ΣΥΝΘΔΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ (structured funds) Absolute Return - Total Return Fund Ειδικού Τύποσ 11 κατηγορίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Ενημέρωση και Συμβουλές Νέο ηλεκτρονικό κλαδικό έντυπο δημοσιεύει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, όπου παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, Α.Ε.Ε.Χ. και Α.Ε.Ε.Α.Π. καθώς και για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. Το νέο αυτό έντυπο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, στην ενότητα Εκδόσεις. 5

6 ΘΕΣΜΙΚΗ ΓΩΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ EUROCORP ΑΕΠΕΥ ΜΕ ΤΗΝ ASSYA Η συνεργασία της Eurocorp ΑΕΠΕΥ με τον όμιλο της εισηγμένης στο χρηματιστήριο στο Euronext Paris, Assya Compagnie Financiere ανακοινώθηκε από τις διοικήσεις των δύο εταιρειών. Η γαλλική εταιρεία dιευθύνεται από τους κυρίους Τhierry Leyne, πρόεδρο του Ελεγκτικού Συμβουλίου και Gilles Boyer, Πρόεδρο τού Διοικητικού Συμβουλίου. H Assya, Compagnie Financiere, έχει παρουσία σε επτά χώρες ( Γαλλία, Βέλγιο, Μεγ. Βρετανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Λουξεμβούργο και Ελβετία). Η καινούργια συνεργασία ενισχύει σημαντικά την ακτίνα δράσης του γαλλικού ομίλου ο οποίες διαθέτει πάνω από 250 συνεργάτες, και ισχυροποιεί την θέση του στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η EUROCORP Investment Services, θα διατηρήσει την επωνυμία της στους κόλπους του ομίλου της ASSYA Compagnie Financiere. Ο κ. Ίων Κουφοπαντελής, πρόεδρος της EUROCORP, δήλωσε με την ευκαιρία της ανακοίνωσης της συνεργασίας «Είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε ενεργά στο επιχειρησιακό σχέδιο των Διοικούντων την Assya Compagnie Financiere. Αυτή η συμμαχία θα έχει μια πολύ θετική επίδραση στην οργανική ανάπτυξη της EUROCORP και θα μπορούσε να προσελκύσει και άλλους ανεξαρτήτους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι θα προσφέρουν ουσιαστικές αναπτυξιακές προοπτικές». Ο κ. Τhierry Leyne, πρόεδρος του Ελεγκτικού Συμβουλίου και ο κ. Gilles Boyer πρόεδρος τού Διευθυντικού Συμβουλίου της ASSYA, δήλωσαν ότι: «Η ένωση με την Eurocorp, είναι σύμφωνη με την αναπτυξιακή μας στρατηγική Είμαστε ενθουσιασμένοι που δεχόμαστε στον Ομιλο νέα ταλέντα που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του. Είμαστε πεπεισμένοι για τις δυνατότητες ανάπτυξης στη Ελλάδα και τις συνέργιες στις διάφορες δραστηριότητες της Assya». Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Assya, Compagnie Financiere που συγκλήθηκε στις 27 Ιουνίου 2011 εξέλεξε τον κ. Ιωνα Κουφοπαντελή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ASSYA Compagnie Financiere και τον κ. Νικόλαο Α. Βερνίκο, μέλος του Ελεγκτικού Συμβουλίου της ASSYA, επικυρώνοντας την συμφωνία ανάμεσα στην εταιρείες ASSYA και EUROCORP, με σκοπό την εκμετάλλευση των συνεργειών μεταξύ των 2 εταιρειών στους τομείς της Διαχείρισης, των χρηματιστηριακών Συναλλαγών και του Corporate Finance πανευρωπαικά. 6 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ SGAM ΚΑΙ AMUNDI Η Amundi αποφάσισε τη συγχώνευση των προϊόντων των δύο κύριων εταιρειών επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου με έδρα το Λουξεμβούργο, των αμοιβαίων κεφαλαίων SGAM και των αμοιβαίων κεφαλαίων Amundi.

7 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «AΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Χ.Α.» ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ημερίδα με θέμα την «Άντληση Κεφαλαίων Μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών» διοργάνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των ταχέως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων για την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τους τρόπους που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τα αναπτυξιακά τους σχέδια και να ενισχύσουν την προβολή τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι 130 επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από εκπροσώπους συμβούλων, τραπεζών, venture capitals (εταιρειών διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων) και θεσμικών επενδυτών. Ο Πρόεδρος του Χ.Α. Σωκράτης Λαζαρίδης, σημείωσε: «Ιδιαίτερα την περίοδο αυτή, που η πορεία της οικονομίας προς την ανάπτυξη θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα που θα υπάρξει να χρηματοδοτηθούν τα επενδυτικά σχέδια του ιδιωτικού τομέα. Η επιτυχία των αναπτυξιακών πλάνων είναι σε άμεση συνάρτηση με τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τα 3 σημαντικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν την τρέχουσα περίοδο: Πρώτον το πολύ καλό προηγούμενο που υπάρχει στην άντληση κεφαλαίων μέσω του Χρηματιστηρίου - είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία 5 χρόνια αντλήθηκαν 30 δισ. ευρώ από την αγορά μας -, το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων που έχει ανακοινωθεί και που στοχεύει στη συγκέντρωση 50 δισ. ευρώ για τα επόμενα 5 χρόνια και τέλος τη σημαντική διείσδυση της χώρας μας στα διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης». Ο βασικότερος όμως στόχος θα πρέπει να είναι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της οικονομίας μας και αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ισχυροποίησης της αγοράς μας, που αποτελεί μια οργανωμένη αγορά που ακολουθεί διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες. Στο οικονομικό περιβάλλον όπως αυτό διαμορφώνεται σήμερα και στις προκλήσεις που υπάρχουν για τις επιχειρήσεις αναφέρθηκαν οι κ.κ. Ν. Τραυλός, πρύτανης Αlba Graduate Business School, Β. Κατσικιώτης, πρόεδρος της Windjammer Way Advisors και Θ. Κρίντας, διευθύνων σύμβουλος της Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ, ενώ στα πλεονεκτήματα της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α. αναφέρθηκε ο διευθυντής εξυπηρέτησης εκδοτριών της ΕΧΑΕ, Χρήστος Κουπελίδης, τονίζοντας πως το Χ.Α. όχι μόνο θέλει αλλά μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση χρηματοδότησης της ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων. Η ΕΝ.Α. ήρθε να καλύψει ένα ουσιαστικό κενό στην ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς πριν από τη δημιουργία της μόνο στο εξωτερικό υπήρχαν αντίστοιχες αγορές, τόνισαν εκπρόσωποι ελληνικών τραπεζών οι οποίοι πρόσθεσαν πως η αγορά αυτή σε πολλές περιπτώσεις θα αποτελέσει προθάλαμο για μετέπειτα εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά του Χ.Α. Στη ρηχότητα της αγοράς αυτής και στην περιορισμένη εμπορευσιμότητά της αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ενωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων και πρόεδρος της Τhermi Ventures, Βασίλειος Τακάς, ο οποίος μιλώντας για το ρόλο των venture capitals τόνισε πως οι εταιρείες στις οποίες αυτά στοχεύουν είναι εταιρείες με εξαγωγικό χαρακτήρα, γρήγορη ανάπτυξη και όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρη προοπτική εσόδων για την επόμενη διετία. «Η εισαγωγή μιας επιχείρησης στην ΕΝ.Α. συνεχίζει να στερείται ακόμα βασικών στοιχείων συγκρινόμενη με μία αντίστοιχη εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά» τόνισε ο κ. Τακάς. Ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις όσον αφορά στο ρόλο των venture capitals, αλλά και των θεσμικών επενδυτών έγιναν και από τους κ.κ. Ι. Παπαδόπουλο, δ/νοντα σύμβουλο της Attica Ventures, και Aρη Ξενόφο, πρόεδρο της Ε.Θ.Ε. και διευθύνοντα σύμβουλο της EFG Eurobank Α.Ε.Δ.Α.Κ. ALPHA BANK: «ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Από την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία εξαρτάται η δυνατότητα των τραπεζών να συνεχίσουν τη χρηματοδότησή της, τόνισε ο Πρόεδρος της Alpha Bank κ. Ι. Κωστόπουλος, και, από το βήμα της τακτικής γενικής συνέλευσης της τράπεζας, ζήτησε περαιτέρω μείωση των ελλειμμάτων, με μοχλούς την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, τις ιδιωτικοποιήσεις και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της Alpha Bank υπογράμμισε ότι, στην πορεία εξόδου από την ύφεση, εμπόδιο αποτελούν σήμερα οι μη ρεαλιστικές προβλέψεις και παραινέσεις για αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Εκτίμησε δε ότι η αύξηση στις εξαγωγές, από το 2010 και φέτος, και οι ευνοϊκές προοπτικές στον τομέα του τουρισμού, ενδεχομένως να είναι ενδείξεις 7

8 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ εξόδου της οικονομίας από την ύφεση και τόνισε ότι «η ανάπτυξη από τα τέλη του 2011 και ιδιαίτερα από το 2012 είναι εφικτή, εφόσον συστρατευτούν όλες οι δυνάμεις της χώρας». ΣΥΝΕΔΡΙΟ FINANCIAL TIMES «Το μέλλον του ελληνικού τραπεζικού συστήματος» Το μέλλον της χώρας θα κρίνει την προοπτική του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, συμφώνησαν οι ομιλητές του συνεδρίου που διοργάνωσαν οι FT και Boussias Communications με θέμα «Το μέλλον του ελληνικού τραπεζικού συστήματος». Στο συνέδριο τονίστηκε η ανάγκη πολιτικής συναίνεσης, η άμεση προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών και η απαραίτητη ανάκτηση της εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Την εναρκτήρια ομιλία έκανε ο απεσταλμένος του ΔΝΤ, κ. Μπομπ Τραα, ο οποίοςεπανέλαβε πως το ταμείο είναι αντίθετο με το σενάριο αναδιάρθρωσης του κρατικού χρέους. Ο Μπομπ Τραα περιέγραψε το ελληνικό σύστημα ως ανθεκτικό, αλλά σύστησε στις τράπεζες να αυξήσουν τα «μαξιλάρια». «Θα πρέπει να υπάρξει έξοδος του δημόσιου τομέα από τον ελληνικό κλάδο», επισήμανε. Σε μία ενδελεχή ανάλυση της ελληνικής οικονομίας, των προοπτικών της και των κινδύνων που εγκυμονούν, ο Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Eurobank Ergasias, κ. Ν. Νανόπουλος, ζήτησε σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο για τη χώρα ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συναίνεση, για να είναι δυνατή η εφαρμογή αλλά και η επιτυχία του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. «Με τη μεγαλύτερη συναίνεση θα ενισχυθεί η διαπραγματευτική δύναμη και αξιοπιστία της χώρας, θα βελτιωθούν οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση μιας τόσο σύνθετης και διαχρονικής προσαρμογής και θα διαμορφωθεί ένα θετικότερο κλίμα για επενδύσεις και για την οικονομική ανάπτυξη», υπογράμμισε ο κ. Ν. Νανόπουλος. «Τα δύο πολιτικά κόμματα εξουσίας πρέπει να μοιραστούν την ευθύνη αφού μοιράζονται και την ευθύνη για το ότι η χώρα έφτασε ως εδώ», είπε στη δική του ομιλία ο εντεταλμένος σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank κ. Α. Θεοδωρίδης, τονίζοντας ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας για να αποφύγει η χώρα την καταστροφή είναι η κοινωνία και η πολιτική. Για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, κ. Α. Τουρκολιάς, είπε ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον ενδέχεται να ωριμάσουν περαιτέρω και οι συνθήκες για γόνιμες αναδιαρθρώσεις στον τραπεζικό χάρτη που θα ενισχύσουν τις αντοχές του συστήματος και θα διευκολύνουν την ανάκαμψη στη χώρα, αλλά και τη μεγιστοποίηση των συνεργιών στη ΝΑ Ευρώπη. Ο κ. Νανόπουλος τόνισε ότι η τάση για συγχωνεύσεις είναι εύλογη εξέλιξη, αλλά όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Σημείωσε, επίσης, ότι μόνο όταν ανακτηθεί η αξιοπιστία της χώρας, που θα έκανε εφικτή τη χρηματοδότηση στη διακρατική διατραπεζική, θα μπορούσε να μειώσει στο μισό την εξάρτηση των τραπεζών από την ΕΚΤ. Πιθανή συγκέντρωση της τραπεζικής αγοράς προέβλεψε και ο Πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Π. Θωμόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι όσο ενισχύεται η εμπιστοσύνη στη χώρα τόσο θα αυξάνονται οι εισροές καταθέσεων.

9 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΟΡΟ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΛΕΤΑ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα συνεχίζει να ασκεί πιέσεις για την επιβολή ενός παγκόσμιου φόρου στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, ένα αίτημα που θα προβάλει εκ νέου στη σύνοδο κορυφής του G20 που θα πραγματοποιηθεί στις Κάννες τον Νοέμβριο. Σε αυτή τη διαβεβαίωση προέβη ο Μανουέλ Μπαρόζο, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέποντας ότι οι πιθανότητες υλοποίησης αυτής της πρότασης είναι ισχυρές περισσότερο από ποτέ. «Εν όψει, ειδικότερα, της συνόδου κορυφής που θα λάβει χώρα στις Κάννες, θα εντείνουμε τις προσπάθειες για την υιοθέτηση μιας κοινής στάσης στη φορολόγηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών», δήλωσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος. Η επίδραση των τραπεζών και των αγορών στην τρέχουσα δημοσιονομική κρίση που έχει ξεσπάσει στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, είναι αισθητή σε μεγάλο βαθμό για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, επειδή τα δημοσιονομικά προβλήματα ισχυρών και λιγότερο ισχυρών χωρών έχουν προκληθεί από τις τεράστιες κρατικές δαπάνες για τη στήριξη μεγάλων τραπεζικών ομίλων που βρέθηκαν στα όρια της κατάρρευσης μετά τη χρεοκοπία της Lehman Brothers. Δεύτερον, μετά το πέρας της χρηματοπιστωτικής κρίσης την περίοδο , οι τράπεζες βρέθηκαν για ακόμη μια φορά στο προσκήνιο λόγω της έκθεσής τους σε ομόλογα κρατών με υψηλό χρέος και δημοσιονομικό έλλειμμα. Ως εκ τούτου, με στόχο τη συγκράτηση του χρηματοπιστωτικού κλάδου από ριψοκίνδυνες επενδύσεις, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές έχουν δεσμευτεί ενώπιον της κοινής γνώμης για τη λήψη αυστηρών μέτρων, σε διεθνές επίπεδο. BΑΝΚ OF AΜΕRΙCA-MERRILL LYNCH: ΑΜΥΝΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ FUND MANAGERS Οι διεθνείς διαχειριστές κεφαλαίων έχουν αυξήσει τις τοποθετήσεις σε ρευστό και έχουν μεταφέρει τις επενδύσεις τους σε αμυντικούς κλάδους, ενώ οι περισσότεροι δεν περιμένουν ότι θα υπάρξει και τρίτος κύκλος ποσοτικής χαλάρωσης από την αμερικανική Federal Reserve, σύμφωνα με μηνιαία τους έκθεση. Από την έκθεση της Bank of America Merrill Lynch προκύπτει ότι η ευρωπαϊκή κρίση χρεών παραμένει ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία σύμφωνα με την άποψη των fund managers. Ωστόσο, οι διαχειριστές παραμένουν «απρόσβλητοι από τον πυρετό του χρυσού», καθώς θεωρούν ότι το πολύτιμο μέταλλο κινείται στα πιο υπερτιμημένα επίπεδα από τα τέλη Συνολικά, καθαρό ποσοστό 1% των ερωτηθέντων δηλώνουν overweight στο ρευστό,έναντι 6% τον προηγούμενο μήνα. Το καθαρό ποσοστό θέσεων «υπερστάθμισης» σε μετοχές μειώθηκε κάθετα στο 27% από 41%. Οι μόνοι χρηματιστηριακοί κλάδοι στους οποίους οι fund managers αύξησαν το άνοιγμά τους, είναι οι αμυντικοί κλάδοι κοινωφελών επιχειρήσεων και φαρμακευτικών, ενώ την μεγαλύτερη επιδείνωση υπέστησαν οι ασφαλιστικες μετοχές. Ανάλογη εικόνα περιορισμού των ριψοκίνδυνων θέσεων επικρατεί και μεταξύ των hedge funds. «Οι επενδυτές υποχωρούν από το ρίσκο, αλλά όχι πανικόβλητα επικρατεί μάλλον μια μετακίνηση προς πιο ουδέτερες θέσεις,» σημειώνει ο κ. Gary Baker, της Bank of America Merrill Lynch Global Research. ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε στην επίσημη εφημερίδα την 1η Ιουλίου 2011 την Οδηγία για τους Εναλλακτικούς Διαχειριστές. Η Οδηγία 2011/61/EU γνωστή ως AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) έχει έναρξη ισχύος της Οδηγίας την 21η Ιουλίου 2011 οπότε και ξεκινάει η διετία που έχουν τα κράτη μέλη για ενσωμάτωσή της στο Εθνικό Δίκαιο. Το πλήρες κείμενο της Οδηγίας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας Από το οικονομικό μέτωπο, το 64% των fund managers δεν περιμένουν από την αμερικανική κεντρική τράπεζα Federal Reserve να προχωρήσει σε τρίτο κύκλο παροχής ρευστότητας (QE3). Το 37% των διαχειριστών κεφαλαίου θεωρούν ότι ο χρυσός είναι υπερτιμημένος. Η ευρωπαϊκή κρίση χρεών θεωρείται μακράν ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία από το 43% των διαχειριστών έναντι 36% στον προηγούμενο μήνα. Ευλόγως, παρατηρείται επιδείνωση στην ψυχολογία έναντι των ευρωπαϊκών μετοχών, με καθαρό ποσοστό 15% των διαχειριστών να δηλώνουν underweight, έναντι 1% τον Μάιο. ΕΕ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ SOCIAL INVESTMENT FUNDS Στις 13/7/2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση Διαβούλευσης για Κοινωνικά Επενδυτικά Κεφάλαια Social Investment Funds. Η Ε.Ε., μέσω αυτών των κεφαλαίων, θα αναζητήσει επιλογές για την για την υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων με επενδύσεις ιδιωτών μέσω επενδυτικών κεφαλαίων (Investment Funds). Τα επενδυτικά κεφάλαια και investment funds, θα συμπληρώσουν το νομοθετικό πλαίσιο των συλλογικών επενδύσεων, μαζί με τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Οδηγίας UCITS IV 2009/65/ΕΕ και τα εναλλακτικά κεφάλαια μέσω της AIFMD 2011/61/ΕΕ. 9 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Μάρω Βασιλικού, Έφη Μπούρμπουλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Μαρία Θωμαδάκη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: KAMΠΥΛΗ ΑΕΒΕ

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ EDITORIAL. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Συλλογικών Επενδύσεων

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ EDITORIAL. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Συλλογικών Επενδύσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 105 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ EDITORIAL. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ EDITORIAL. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 104 ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΌΔΩΡΟΣ Ν. ΚΡΊΝΤΑΣ Διευθύνων Σύμβουλος, Attica Wealth Management Αντιπρόεδρος, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: Οι ψίθυροι των αγορών

ΘΕΌΔΩΡΟΣ Ν. ΚΡΊΝΤΑΣ Διευθύνων Σύμβουλος, Attica Wealth Management Αντιπρόεδρος, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: Οι ψίθυροι των αγορών 1 / PB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Θ.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Θ.Ε. Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 92 Mάρτιος 2011 ASSET MANAGEMENT ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ FINANCIAL TIMES Σελ. 2 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Θ.Ε. ΤΑΧΥΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΑ Η ΤτΕ Σελ.7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. EDITORIAL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΕΧΑΕ: Συνέδριο «GR For Growth: Funding SMEs»

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. EDITORIAL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΕΧΑΕ: Συνέδριο «GR For Growth: Funding SMEs» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το 2001 έγραψα ένα μικρό βιβλίο «Το Ασφαλιστικό

Το 2001 έγραψα ένα μικρό βιβλίο «Το Ασφαλιστικό Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 102 Νοέμβριος 2012 ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΒΙΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ του Παναγή Βουρλούμη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Στατιστικά ΕΘΕ 3ο τρίμηνο 2012 Σελ.3 ΧΑ: Εκδήλωση για

Διαβάστε περισσότερα

#75. Ο κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΟΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

#75. Ο κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΟΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ #75 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ M A Ϊ Ο Σ 2 0 0 8 Èåóìéêüò ÅðåíäõôÞò Ο κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΟΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Ένωση Ελληνικών Εταιριών Επενδύσεων και Εταιριών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ 2 3 Το φως είναι αυτό που διεγείρει το αισθητήριο της όρασης, κάνει τα αντικείμενα αντιληπτά και αποκαλύπτει τη διαδρομή για ένα νέο βήμα το επόμενο. Σε κάθε σελίδα αυτού του εντύπου υπάρχει μία εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Διανύουμε ήδη το δεύτερο εξάμηνο, ενός δύσκολου και κρίσιμου, για την Ελληνική Οικονομία, έτους. Στο τρίμηνο που ήδη

Διανύουμε ήδη το δεύτερο εξάμηνο, ενός δύσκολου και κρίσιμου, για την Ελληνική Οικονομία, έτους. Στο τρίμηνο που ήδη ΕΤΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Αγαπητέ μέτοχε, Διανύουμε ήδη το δεύτερο εξάμηνο, ενός δύσκολου και κρίσιμου, για την Ελληνική Οικονομία, έτους. Στο τρίμηνο που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Ετήσια Έκθεση 2008

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Ετήσια Έκθεση 2008 Ετήσια Έκθεση 2008 Ετήσια Έκθεση 2008 Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 7173 1096, Λευκωσία, Κύπρος P.O. BOX 25427 Λευκωσία, 1309, Κύπρος Τηλ. (357) 22 712300 Fax: (357) 22 570308 email: info@cse.com.cy Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Περιεχόμενα Στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο Αττικής στεγάζονται σήμερα πολλές Κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οι ευρύχωροι χώροι, ο

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-6867-18-7

ISBN 978-960-6867-18-7 ISBN 978-960-6867-18-7 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Αμερικής 21α - 106

Διαβάστε περισσότερα

Ένεση ρευστότητας στην αγορά

Ένεση ρευστότητας στην αγορά www.nextdeal.gr H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 316 28 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 Τράπεζες Εθνική : Το σχέδιο μετά την επιτυχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ξενοδοχοϋπάλληλος Λαμβάνω πρόνοια ΜΑΪΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 7 ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ 2011 1

ξενοδοχοϋπάλληλος Λαμβάνω πρόνοια ΜΑΪΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 7 ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ 2011 1 ξενοδοχοϋπάλληλος ΜΑΪΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 7 Λαμβάνω πρόνοια ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ 2011 1 2 ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άννα Μιχαηλίδη Αταλιώτη: Νοιαζόμαστε και επιβραβευόμαστε Τα μέλη της διαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΛΑΓΟΓΕΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009. Συντονισμένη αντιμετώπιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009. Συντονισμένη αντιμετώπιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Συντονισμένη αντιμετώπιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης 3 4-5 6-7 Editorial 8-10 Τα Νέα μας 11 Κεντρικό Θέμα Εξελίξεις Εκπαίδευση 12-13 14-15 Ο Όμιλός μας Ο Όμιλός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3. Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7

Μήνυμα Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3. Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου 2 Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3 Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5 Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7 Δομή ΕΑΕΕ 11 Οικονομικό & κοινωνικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

axiaplus.gr + art & business! H

axiaplus.gr + art & business! H axiaplus.gr + art & business! H 2 Βεβαίως, η προθυμία αυτή των διεθνών επενδυτών να τοποθετήσουν κεφάλαια στην Ελλάδα κρύβει πίσω της και πολύ μεγάλες ευκαιρίες σχετικά εύκολου και γρήγορου πλουτισμού.

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ»

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ : ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΣΑΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα