Συμβόλαιο Μηχανοκίνητου Οχήματος M Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ T H Σ E Λ Λ H N I K H Σ T P A Π E Z A Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβόλαιο Μηχανοκίνητου Οχήματος M Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ T H Σ E Λ Λ H N I K H Σ T P A Π E Z A Σ"

Transcript

1 Συμβόλαιο Μηχανοκίνητου Οχήματος M Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ T H Σ E Λ Λ H N I K H Σ T P A Π E Z A Σ

2 Συμβόλαιο Ασφάλισης Μηχανοκίνητου Οχήματος Το Συμβόλαιο Ασφάλισης βεβαιώνει ότι: (α) Ο Ασφαλισμένος, με Πρόταση και ήλωσή του που αποτελούν τη βάση του Συμβολαίου αυτού έχει αποταθεί στην Εταιρεία για τις Καλύψεις που περιγράφονται πιο κάτω. Η Πρόταση, η ήλωση και το Καλυπτικό Σημείωμα επισυνάπτονται στο Συμβόλαιο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Παρόντος Συμβολαίου (β) Ο Ασφαλισμένος έχει συμφωνήσει να καταβάλει το ασφάλιστρο ως αντιπαροχή των Καλύψεων πού έχει επιλέξει (γ) Όσον αφορά τα γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης και με την επιφύλαξη των Όρων, των Ορίων Ευθύνης, των Εξαιρέσεων και προϋποθέσεων που περιέχονται στο Συμβόλαιο αυτό ή σε οποιαδήποτε άλλη Πρόσθετη Πράξη, η Εταιρεία θα παρέχει τις Καλύψεις αυτές. ΟΡΙΣΜΟΙ Αγοραία Αξία Το κόστος αντικατάστασης του Μηχανοκίνητου Οχήματος στην Κύπρο με άλλο του ιδίου τύπου, μοντέλου, προδιαγραφών, ηλικίας και κατάστασης. Ασφαλισμένος Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) προς όφελος του οποίου εκδόθηκε το παρόν Ασφαλιστήριο, και του οποίου το όνομα παρουσιάζεται στο συνημμένο Καλυπτικό Σημείωμα. Συμβόλαιο Ασφάλισης Μηχανοκίνητου Οχήματος Το Καλυπτικό Σημείωμα, ο Πίνακας, η Πρόταση και ήλωση του Ασφαλισμένου και οποιαδήποτε Πρόσθετη Πράξη θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Συμβολαίου και οποιαδήποτε λέξη ή φράση στην οποία έχει αποδοθεί ειδική έννοια σε οποιοδήποτε μέρος του Συμβολαίου αυτού, θα έχει αυτή την ειδική έννοια οπουδήποτε αυτή εμφανίζεται. Αφαιρετέο ποσό Το ποσό το οποίο πρέπει ο Ασφαλισμένος να καταβάλει για οποιαδήποτε Απαίτηση κάτω από το Μέρος ΙΙ. ικαστική Απόφαση Απόφαση ή ιάταγμα που εκδίδεται από αρμόδιο ικαστήριο της ημοκρατίας, στα πλαίσια οποιασδήποτε διαδικασίας για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού που αφορά αποζημιώσεις για τους σκοπούς του Νόμου περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) με αριθμό 96(Ι)/2000 και δεν περιλαμβάνει Απόφαση ή ιάταγμα (δικαστική ή διαιτησίας) που σχετίζεται με εγγραφή αλλοδαπών ικαστικών Αποφάσεων βάσει των διατάξεων του περί Αλλοδαπών ικαστικών Αποφάσεων (Αμοιβαία Εκτέλεσις) Νόμου. Ενοποιημένη Συμφωνία ( Unified Agreement γνωστή διεθνώς και ως Internal Regulations ) Είναι η Συμφωνία των Μελών του Συμβουλίου Γραφείων, η οποία δημοσιεύεται κατά καιρούς στην Επίσημη Εφημερίδα της ημοκρατίας. Μηχανοκίνητο Όχημα Το ασφαλισμένο αυτοκινούμενο όχημα που προορίζεται να κινείται στο έδαφος με μηχανική δύναμη ή ηλεκτρική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, εξοπλισμού αυτού, και ρυμουλκούμενου όταν αυτά είναι προσαρτημένα σε αυτό. Νόμος Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμος με αριθμό 96(Ι)/2000 περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε τροποποιήσεων αυτού και περιλαμβάνει οποιουσδήποτε Κανονισμούς έχουν εκδοθεί σύμφωνα με αυτόν (εφεξής «ο Νόμος»). Περίοδος Ασφάλισης Η χρονική περίοδος που αναγράφεται στον Πίνακα. Πιστοποιητικό Ασφάλισης Το έγγραφο το οποίο εκδίδεται προς όφελος του Ασφαλισμένου και αποτελεί απόδειξη της ύπαρξης του Συμβολαίου αυτού. Πρόσθετη Πράξη Οποιαδήποτε τροποποίηση που συμφωνείται μεταξύ των μερών επί της παρούσας συμφωνίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Συμβούλιο Γραφείων (Council of Bureaux) Είναι το σύνολο των Γραφείων ιεθνούς Ασφάλισης που είναι υπεύθυνο, σε συνεργασία με τη βασική ομάδα εργασίας οδικών μεταφορών της Επιτροπής Εσωτερικών Μεταφορών της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη για την πλήρη συμμόρφωση των μελών με τις Συστάσεις της Γενεύης που στοχεύουν στη διευκόλυνση της διακίνησης των αυτοκινητιστών. Αν η επιλογή κάλυψης στην Πρόταση Ασφάλισης είναι ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ: Ισχύει το Μέρος Ι πιο κάτω ΚΑΛΥΨΗ Αν η επιλογή κάλυψης στην Πρόταση Ασφάλισης είναι ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ: Ισχύουν τα Μέρη Ι και ΙΙ πιο κάτω ΕΤΗΣΙΑ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΕΑ ΠΟΣΑ Τα ανώτατα όρια ευθύνης της Εταιρείας κατά Μέρος Ασφάλισης, είναι τα ακόλουθα: Μέρος I : ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ: 2(α): για κάθε περιστατικό ανεξάρτητα από τον αριθμό απαιτήσεων 2(β): για Νοσήλια Επείγουσας Φύσης 2(γ): για κάθε περιστατικό ανεξάρτητα από τον αριθμό απαιτήσεων Μέρος II: ΑΠΩΛΕΙΑ ή ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ: Αγοραία Αξία Φύλαξη και Μετακίνηση Οχήματος: 175 Αφαιρετέο Ποσό για κάθε απαίτηση σε σχέση με το Μέρος ΙΙ: (α) 1% της αγοραίας αξίας του οχήματος με ελάχιστο ποσό 170. (β) 340 για οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από φυσικούς κινδύνους. (γ) Υποχρεωτική Επιβάρυνση του Ασφαλισμένου με το Καθοριζόμενο Πρώτο Ποσό της Ζημιάς - Ισχύει για Νεαρούς, Υπερήλικες και Άπειρους Οδηγούς ηλώνεται και συμφωνείται με το παρόν ότι στην περίπτωση που εγείρεται απαίτηση δυνάμει του Μέρους ΙΙ του Συμβολαίου αυτού, αναφορικά με ατύχημα που επισυμβαίνει κατά το χρόνο που το Μηχανοκίνητο Όχημα οδηγείται από πρόσωπο ή ευρίσκεται στην κατοχή οποιουδήποτε Εξουσιοδοτημένου Οδηγού με σκοπό να οδηγηθεί από αυτόν ο οποίος: α) είναι ηλικίας κάτω των 23 ή πέραν των 70 ετών β) είναι κάτοχος άδειας μαθητευομένου οδηγού γ) δεν κατείχε για περίοδο δυο ετών κανονική άδεια οδηγού εκτός από άδεια μαθητευόμενου Ο Ασφαλισμένος αναφορικά με το κάθε ένα περιστατικό θα είναι υπεύθυνος για ποσό ίσο με το 2% της αγοραίας αξίας του οχήματος με ελάχιστο ποσό 340, οποιασδήποτε δαπάνης με βάση το Μέρος ΙΙ του Συμβολαίου αυτού, νοουμένου ότι αναφορικά με οποιανδήποτε τέτοια απαίτηση το πιο πάνω ποσό θα έχει εφαρμογή επιπρόσθετα με οποιοδήποτε άλλο ποσό για το οποίο ο Ασφαλισμένος δυνατό να είναι υπεύθυνος σύμφωνα με άλλους όρους του Συμβολαίου αυτού. Στην περίπτωση που η δαπάνη στην οποία υποβάλλεται η Εταιρεία περιλαμβάνει το ποσό για το οποίο είναι υπεύθυνος ο Ασφαλισμένος δυνάμει του παρόντος, το ποσό αυτό θα επιστρέφεται στην Εταιρεία αμέσως. Για τους σκοπούς αυτής της Πρόσθετης Πράξης η έκφραση: (α) «περιστατικό» σημαίνει περιστατικό ή αριθμό περιστατικών που προκύπτουν από μια αιτία σχετικά με το μηχανοκίνητο όχημα. (β) «άδεια» σημαίνει κανονική άδεια για την οδήγηση Μηχανοκίνητου Οχήματος της ίδιας τάξης ή κατηγορίας με το Μηχανοκίνητο Όχημα που περιγράφεται στον Πίνακα.

3 ΑΡΜΟ ΙΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Η ασφαλιστική Κάλυψη που παρέχεται δυνάμει του Συμβολαίου αυτού ισχύει μόνο σε σχέση με δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται από αρμόδιο δικαστήριο της Κυπριακής ημοκρατίας και η έννοια του όρου «δικαστική απόφαση» είναι αυτή που του προσδίδεται πιο πάνω. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Μέρος Ι (Ευθύνη Έναντι Τρίτου) Οπουδήποτε στην Κύπρο και στις χώρες που έχουν προσυπογράψει την Ενοποιημένη Συμφωνία νοουμένου ότι, στους χώρους αυτούς παρέχεται νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης στα μηχανοκίνητα οχήματα εξαιρουμένων των πεδίων προσγείωσης, απογείωσης ή στάθμευσης αεροσκαφών. Εξαιρούνται απαιτήσεις που προέρχονται από γεγονότα που επισυμβαίνουν σε οποιαδήποτε περιοχή της Κυπριακής ημοκρατίας όπου η κυβέρνηση της Κυπριακής ημοκρατίας δεν εξασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Μέρος ΙΙ (Απώλεια ή ζημιά στο Μηχανοκίνητο Όχημα) Οπουδήποτε στην Κύπρο νοουμένου ότι στους χώρους αυτούς παρέχεται νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης στα μηχανοκίνητα οχήματα εξαιρουμένων των πεδίων προσγείωσης, απογείωσης ή στάθμευσης αεροσκαφών. Εξαιρούνται απαιτήσεις που προέρχονται από γεγονότα που επισυμβαίνουν σε οποιαδήποτε περιοχή της Κυπριακής ημοκρατίας όπου η κυβέρνηση της Κυπριακής ημοκρατίας δεν εξασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ 1. Κάλυψη Η Κάλυψη που απαιτείται από το Νόμο ο οποίος προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης που προκύπτει από τη χρήση Μηχανοκινήτων Οχημάτων που ισχύει στο κράτος στο οποίο συμβαίνει το γεγονός που δημιουργεί τέτοια ευθύνη. 2. Πρόσωπα που δικαιούνται Κάλυψη Τηρουμένων των πιο πάνω παραγράφων που αναφέρονται στα «Όρια Ευθύνης» και στο «Αρμόδιο ικαστήριο», η Εταιρεία παρέχει κάλυψη στον, (ί) ασφαλισμένο (ίί) εξουσιοδοτημένο οδηγό και (ίίί) νόμιμο επιβάτη έναντι όλων των ποσών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, των τόκων και των δαπανών του προσώπου που προβάλλει την αξίωση, που τα πρόσωπα αυτά θα καταστούν κατά Νόμο υπόλογα να πληρώσουν ως αποτέλεσμα ατυχήματος που προκλήθηκε ή προέκυψε από τη χρήση του Μηχανοκίνητου Οχήματος εντός της Γεωγραφικής Περιοχής σχετικά με: (α) σωματική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου (β) νοσηλεία επείγουσας φύσης οποιουδήποτε προσώπου (γ) ζημιά σε περιουσία τρίτων 3. Κάλυψη Νομίμων Προσωπικών Αντιπροσώπων Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε προσώπου που δικαιούται κάλυψη δυνάμει του Συμβολαίου αυτού, η Εταιρεία θα παρέχει ασφαλιστική Κάλυψη, σχετικά με την ευθύνη του προσώπου αυτού, στους νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους του, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που είχαν εφαρμογή στο πρόσωπο αυτό πριν από το θάνατό του. 4. Χρήση άλλου Οχήματος από τον Ασφαλισμένο στην Κύπρο (εξαιρούνται οι μοτοσικλέτες) ηλώνεται και συμφωνείται ότι, η Εταιρεία θα παρέχει κάλυψη στον Ασφαλισμένο ενόσω αυτός προσωπικά οδηγεί στην Κύπρο (εξαιρούνται απαιτήσεις που προέρχονται από γεγονότα που επισυμβαίνουν σε οποιαδήποτε περιοχή της Κυπριακής ημοκρατίας όπου η κυβέρνηση της Κυπριακής ημοκρατίας δεν εξασκεί αποτελεσματικό έλεγχο) άλλο ιδιωτικό Όχημα, του ίδιου τύπου με το Μηχανοκίνητο Όχημα, το οποίο άλλο όχημα δεν ανήκει σ' αυτόν ή άλλο μέλος της οικογένειας του που διαμένει κάτω από την ίδια στέγη με τον Ασφαλισμένο, και δεν ενοικιάστηκε ή χρηματοδοτήθηκε (δυνάμει σύμβασης ενοικιαγοράς ή με άλλο τρόπο) από αυτόν ή τον εργοδότη ή τον συνέταιρο του και νοουμένου ότι, δεν υπάρχει σε ισχύ άλλη κάλυψη ή ασφάλεια οποιασδήποτε φύσης (είτε αυτή έγινε από τον Ασφαλισμένο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο) η οποία να καλύπτει εξ ολοκλήρου ή μερικώς την ίδια σωματική βλάβη, απώλεια ή ζημιά. 5. Χρήση όταν σύρεται Ρυμουλκούμενο Συμφωνείται ότι η Κάλυψη που παρέχεται σύμφωνα με το Μέρος Ι του Συμβολαίου αυτού επεκτείνεται για να καλύπτει ρυμουλκούμενο όχημα όταν αυτό είναι προσδεμένο και σύρεται από το Μηχανοκίνητο Όχημα που περιγράφεται στον Πίνακα του Συμβολαίου αυτού. 6. Εφαρμογή Ορίων Ευθύνης Η ευθύνη της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει τα «Όρια Ευθύνης» όπως αυτά καθορίζονται στο Συμβόλαιο αυτό. Νοείται ότι, στην περίπτωση που απαιτείται κάλυψη ως αποτέλεσμα της χρήσης του Μηχανοκίνητου Οχήματος στο έδαφος οποιουδήποτε κράτους εκτός της Κύπρου, που έχει προσυπογράψει την Ενοποιημένη Συμφωνία και η κάλυψη που παρέχεται είναι για ποσό μεγαλύτερο από το ελάχιστο ποσό που προβλέπεται από την αντίστοιχη νομοθεσία του κράτους στο οποίο συνέβηκε το γεγονός που δημιούργησε τέτοια ευθύνη, τότε εφαρμόζεται το μεγαλύτερο αυτό ποσό, παρόλο ότι το γεγονός συνέβηκε εκτός της Κύπρου. 7. Αντιπροσώπευση και Υπεράσπιση Η Εταιρεία δικαιούται κατά την κρίση της: α) να προβαίνει σε διευθετήσεις ώστε να αντιπροσωπεύεται σε οποιαδήποτε θανατική ανάκριση ή έρευνα αναφορικά με οποιοδήποτε θάνατο που δυνατό να αποτελεί αντικείμενο Κάλυψης β) να αναλαμβάνει την υπεράσπιση οποιωνδήποτε νομικών διαδικασιών σε οποιοδήποτε ικαστήριο σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή ισχυριζόμενο αδίκημα που προκαλεί ή σχετίζεται με οποιοδήποτε συμβάν που δυνατό να αποτελεί αντικείμενο Κάλυψης. 8. Έξοδα Η Εταιρεία θα καταβάλλει όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που διενεργούνται με τη γραπτή της συγκατάθεση. 9. Περιορισμός Επιβατών Σε περίπτωση ατυχήματος, αν το Μηχανοκίνητο Όχημα μεταφέρει μεγαλύτερο αριθμό επιβατών κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, τότε ο Ασφαλισμένος ή/και ο οδηγός θα επιστρέψει στην Εταιρεία μέρος του συνολικού ποσού που πλήρωσε η Εταιρεία σχετικά με αξιώσεις των επιβατών του Μηχανοκίνητου Οχήματος, ίσο με την αναλογία του αριθμού των επιπλέον επιβατών σε σχέση με το συνολικό αριθμό των επιβατών που επιτρέπεται να μεταφέρονται. 10. Παράνομοι Επιβάτες Σε περίπτωση που η Εταιρεία καταβάλει οποιοδήποτε ποσό με βάση τις διατάξεις του Νόμου, σε σχέση με σωματική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου που επιβαίνει του Μηχανοκίνητου Οχήματος με τη συγκατάθεση του Ασφαλισμένου ή του οδηγού, κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, τότε ο Ασφαλισμένος και/ή ο οδηγός οφείλει να επιστρέψει το ποσό αυτό στην Εταιρεία και η Εταιρεία δικαιούται να επιζητήσει την ανάκτηση του ποσού αυτού από τον Ασφαλισμένο και/ή τον οδηγό.

4 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη και δεν θα καλύπτει: α) οποιαδήποτε ευθύνη προσώπου που απορρέει από εσκεμμένη και προσχεδιασμένη ενέργεια, πράξη ή παράλειψη, που αποτελεί κακούργημα με βάση τον Ποινικό Κώδικα, Κεφ.154 και που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί τυχαίο γεγονός β) όσον αφορά ευθύνη σε σχέση με τη σωματική βλάβη ή το θάνατο ή τη ζημιά σε περιουσία οποιουδήποτε προσώπου το οποίο κατά το χρόνο της χρήσης του Μηχανοκίνητου Οχήματος, από την οποία προέκυψε η ευθύνη, με τη θελησή του, μεταφέρεται μέσα ή πάνω στο Μηχανοκίνητο Όχημα, εισέρχεται ή επιβιβάζεται σε τέτοιο όχημα ή αποβιβάζεται από αυτό και το οποίο πρόσωπο γνώριζε ή είχε λόγο να γνωρίζει ότι το Μηχανοκίνητο Όχημα είχε κλαπεί ή κατεχόταν παράνομα γ) όσον αφορά ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση ή μεταφορά του μέσα ή πάνω στο Μηχανοκίνητο Όχημα δ) όσον αφορά ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει ή βρίσκεται στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο: (ί) οποιουδήποτε προσώπου που απαιτεί Κάλυψη δυνάμει του Συμβολαίου αυτού ή (ίί) μέλους της ίδιας οικογένειας με οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί Κάλυψη δυνάμει του Συμβολαίου αυτού και που διαμένει κάτω από την ίδια στέγη με το πρόσωπο αυτό ε) όσον αφορά ζημιά σε οποιαδήποτε γέφυρα, γεφυροπλάστιγγα, ανισόπεδη διάβαση (αερογέφυρα), δρόμο ή σε οτιδήποτε βρίσκεται κάτω από αυτά και που προκλήθηκε από δονήσεις ή λόγω του βάρους του Μηχανοκίνητου Οχήματος ή του μεταφερόμενου σε αυτό φορτίου στ) όσον αφορά ζημιά σε οποιοδήποτε Μηχανοκίνητο Όχημα που έχει υποστεί βλάβη και που έχει προσδεθεί σε οποιοδήποτε Μηχανοκίνητο Όχημα για το οποίο παρέχεται Κάλυψη δυνάμει του Συμβολαίου αυτού. ΜΕΡΟΣ II ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ 1. Κάλυψη Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο έναντι τυχαίας και απρόβλεπτης απώλειας ή ζημιάς (η οποία δεν εξαιρείται) συμπεριλαμβανομένης και κακόβουλης ζημιάς στο Μηχανοκίνητο Όχημα, στα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό του, εφόσον αυτά είναι προσαρτημένα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του οχήματος. 2. Απώλεια Χρήσης Οχήματος ηλώνεται και συμφωνείται ότι σε περίπτωση που γίνεται αποδεκτή απαίτηση για ζημιά στο Μηχανοκίνητο Όχημα, η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για την απώλεια χρήσης αυτού με ανώτατο ημερήσιο ποσό 20. Αυτή η χρονική περίοδος σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις 10 ημέρες. Σε περίπτωση Ολικής Καταστροφής του Μηχανοκίνητου οχήματος δεν θα πληρώνεται οποιαδήποτε αποζημίωση για απώλεια χρήσης. 3. Απώλεια ή Ζημιά σε Προσωπικά Αντικείμενα του Ασφαλισμένου Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο έναντι απώλειας ή ζημιάς σε προσωπικά του αντικείμενα και είδη ρουχισμού (εξαιρούνται χρήματα, κοσμήματα, αντικείμενα από χρυσάφι και ασήμι, φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τηλέφωνα, καθώς και άλλα παρόμοια αντικείμενα) κατά το χρόνο που τα περιουσιακά αυτά στοιχεία μεταφέρονται ή φυλάσσονται μέσα στο Μηχανοκίνητο Όχημα, σε περίπτωση που τέτοια απώλεια ή ζημιά προκαλείται άμεσα από φωτιά, οδικό ατύχημα, πρόσκρουση, αυτανάφλεξη, κεραυνό, έκρηξη, κλοπή ή απόπειρα κλοπής στο Μηχανοκίνητο Όχημα, με την προϋπόθεση ότι: α) η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται μέχρι για κάθε περιστατικό β) η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη όσον αφορά απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα ή δείγματα που μεταφέρονται σε σχέση με το επάγγελμα ή την εργασία του Ασφαλισμένου γ) η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε προσωπικά είδη ή περιουσία οποιωνδήποτε επιβατών του Μηχανοκίνητου οχήματος δ) το Μηχανοκίνητο Όχημα ήταν κλειδωμένο. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ 1. Σε περίπτωση Απώλειας ή Ζημιάς στο Μηχανοκίνητο Όχημα η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιλέξει: α) να πληρώσει σε μετρητά το ποσό της απώλειας ή ζημιάς σύμφωνα με την έκθεση του Εκτιμητή που θα διορίσει η Εταιρεία β) να επιδιορθώσει το Μηχανοκίνητο Όχημα σε επιδιορθωτή της επιλογής της Εταιρείας γ) να αντικαταστήσει το Μηχανοκίνητο Όχημα ή οποιοδήποτε μέρος του Μηχανοκίνητου Οχήματος ή τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του δ) να κηρύξει το Μηχανοκίνητο Όχημα σαν πλήρως κατεστραμμένο, νοουμένου ότι η απώλεια ή ζημιά κατά την εκτίμηση του Εκτιμητή που θα διορίσει η Εταιρεία είναι ίση ή μεγαλύτερη του 60% της αγοραίας αξίας του Μηχανοκίνητου Οχήματος. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία θα καταβάλει στον Ασφαλισμένο σε μετρητά την αγοραία αξία του Μηχανοκίνητου Οχήματος κατά το χρόνο της απώλειας ή ζημιάς η οποία όμως δεν θα υπερβαίνει την αξία που ο Ασφαλισμένος εκτίμησε και δηλώθηκε στην Πρόταση ε) να αντικαταστήσει το Μηχανοκίνητο Όχημα με καινούργιο της ιδίας μάρκας, μοντέλου και προδιαγραφών με την προϋπόθεση ότι: (ί) Η απώλεια ή ζημιά συνέβηκε μέσα στον πρώτο χρόνο που έγινε η εγγραφή του Μηχανοκίνητου οχήματος (ίί) Το Μηχανοκίνητο Όχημα αγοράσθηκε καινούργιο από τον Ασφαλισμένο (ίίί) Το κόστος επιδιόρθωσης του Μηχανοκίνητου Οχήματος υπερβαίνει το 60% της αξίας του οχήματος που υπάρχει στον τιμοκατάλογο του αντιπροσώπου στην Κύπρο ή του κατασκευαστή στη περίπτωση που δεν υπάρχει αντιπρόσωπος στην Κύπρο όταν έγινε η αγορά του οχήματος (ίv) Υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά την ώρα της απώλειας ή ζημιάς όχημα της ίδιας μάρκας, μοντέλου και προδιαγραφών όπως το Μηχανοκίνητο Όχημα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά όχημα ίδιας μάρκας, μοντέλου και προδιαγραφών όπως το Μηχανοκίνητο Όχημα τότε το μέγιστο ποσό που θα πληρωθεί είναι η αγοραία αξία του Μηχανοκίνητου Οχήματος την ώρα της απώλειας ή ζημιάς. 2. Περιορισμός Ευθύνης α) Η ευθύνη της Εταιρείας δυνάμει των παραγράφων 1.α), 1.β) και 1.γ) που αναφέρονται πιο πάνω στους «Ειδικούς Όρους για το Μέρος ΙΙ» δεν θα υπερβαίνει την πραγματική αξία των εξαρτημάτων που έχουν απολεσθεί ή υποστεί ζημιά μαζί με το λογικό κόστος εφαρμογής των εν λόγω εξαρτημάτων. Σε περίπτωση που τα κατεστραμμένα εξαρτήματα δεν είναι επιδιορθώσιμα και τα εξαρτήματα αυτά δεν μπορούν να εξευρεθούν στην Κύπρο, η ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται στην αξία των εξαρτημάτων που καταχωρήθηκε στον τελευταίο τιμοκατάλογο του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του στην Κύπρο β) Σε περίπτωση που η Εταιρεία εξοφλήσει την ευθύνη της δυνάμει της παραγράφου 1.γ) ή 1.δ) ή 1.ε) που αναφέρονται πιο πάνω στους «Ειδικούς Όρους για το Μέρος ΙΙ», ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να μεταβιβάσει και να παραδώσει το κατεστραμμένο Μηχανοκίνητο Όχημα στην Εταιρεία για να το διαχειριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Επιπλέον ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρεία για ακύρωση το Πιστοποιητικό Ασφάλισης που αναφέρεται στο κατεστραμμένο Μηχανοκίνητο Όχημα. Η Εταιρεία δεν θα επιστρέψει οποιαδήποτε μη εδουλευμένα Ασφάλιστρα (δηλαδή οποιαδήποτε ασφάλιστρα αναλογούν για την περίοδο από την ημερομηνία της απώλειας ή ζημιάς μέχρι τη λήξη του Συμβολαίου). 3. Σύμβαση Ενοικιαγοράς ή Εγγύησης Αν εν γνώσει της Εταιρείας, το Μηχανοκίνητο Όχημα αποτελεί αντικείμενο σύμβασης ενοικιαγοράς ή εγγύησης χρέους, οποιαδήποτε πληρωμή σε μετρητά σύμφωνα με την Ασφάλιση αυτή θα γίνεται προς τον Ιδιοκτήτη που περιγράφεται στη σύμβαση της ενοικιαγοράς ή στον εγγεγραμμένο ανειστή, η δε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από αυτούς αποτελεί πλήρη και οριστική εξόφληση και απαλλαγή της Εταιρείας όσον αφορά αυτή την απώλεια ή ζημιά. 4. Φύλαξη και Μετακίνηση μετά από Ατύχημα Αν το Μηχανοκίνητο Όχημα ακινητοποιηθεί, συνεπεία ατυχήματος ή ζημιάς που καλύπτεται δυνάμει του Συμβολαίου αυτού, η Εταιρεία υπό την επιφύλαξη των «Ορίων Ευθύνης», όπως αυτά καθορίζονται στο Συμβόλαιο αυτό, επιβαρύνεται με το λογικό κόστος της φύλαξης και μετακίνησής του στους πλησιέστερους επιδιορθωτές.

5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΡΗ Ι ΚΑΙ II 1. Συντήρηση του Μηχανοκίνητου Οχήματος Ο Ασφαλισμένος θα λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία του Μηχανοκίνητου Οχήματος από απώλεια ή ζημιά και για τη διατηρησή του σε καλή κατάσταση, η δε Εταιρεία έχει πάντοτε το απόλυτο δικαίωμα να εξετάζει το Μηχανοκίνητο Όχημα ή οποιοδήποτε μέρος του ή οποιοδήποτε οδηγό ή υπάλληλο του Ασφαλισμένου. Στην περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης, το Μηχανοκίνητο Όχημα δεν θα αφήνεται ανεπιτήρητο εκτός αν ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις για την πρόληψη περαιτέρω απώλειας ή ζημιάς και σε περίπτωση που το Μηχανοκίνητο Όχημα μετακινηθεί προτού γίνουν οι αναγκαίες επιδιορθώσεις, οποιαδήποτε επιπρόσθετη ζημιά στο Μηχανοκίνητο Όχημα εξαιρείται της Κάλυψης που παρέχεται από το Συμβόλαιο αυτό. 2. Χρήση Ζώνης Ασφαλείας Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται αναφορικά με το θάνατο ή τη σωματική βλάβη επιβάτη που καταλαμβάνει κάθισμα ή θέση σε Μηχανοκίνητο Όχημα σε περίπτωση που: α) ο επιβάτης δεν χρησιμοποιεί τη ζώνη ασφαλείας σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υποχρεωτική χρήση ζώνης ασφαλείας, β) η κατασκευή της ζώνης ασφαλείας δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές κατασκευής που περιγράφει και καθορίζει ο σχετικός Νόμος ή Κανονισμοί. 3. Οδηγοί Κάτοχοι Άδειας Μαθητευόμενου Οδηγού Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση που το Μηχανοκίνητο Όχημα οδηγείται από εξουσιοδοτημένο οδηγό που είναι κάτοχος αδείας μαθητευόμενου οδηγού εκτός εάν: α) ο οδηγός συνοδεύεται από άτομο που είναι κάτοχος κανονικής άδειας οδηγού εκτός μαθητικής άδειας, και β) έχει προσαρτημένες προειδοποιητικές πινακίδες στο Μηχανοκίνητο Όχημα σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας περί μαθητευομένων οδηγών. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΡΗ Ι ΚΑΙ II Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη: 1. όσον αφορά οποιοδήποτε ατύχημα, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη που προκαλείται, προκύπτει ή επισυμβαίνει: α) εκτός της Γεωγραφικής Περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Συμβόλαιο αυτό. β) κατά το χρόνο που με εντολή του Ασφαλισμένου ή με την αδειά του ή με τη γνώση του οποιοδήποτε Μηχανοκίνητο Όχημα σε σχέση με το οποίο παρέχεται Κάλυψη δυνάμει του Συμβολαίου αυτού: (ί) δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους Περιορισμούς ως προς τη χρήση όπως αυτοί αναφέρονται στο Πιστοποιητικός Ασφάλισης (ίί) δεν οδηγείται από Εξουσιοδοτημένο Οδηγό (ίίί) βρίσκεται στην κατοχή μη Εξουσιοδοτημένου Οδηγού με σκοπό να οδηγηθεί από αυτόν. γ) για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια σε Όχημα αν αυτό χρησιμοποιείται ή βρίσκεται στην κατοχή οποιουδήποτε χωρίς την ύπαρξη έγκυρου πιστοποιητικού καταλληλότητας (Μ.Ο.Τ) αν προνοείται από τη νομοθεσία. 2. να παρέχει κάλυψη: (α) στον οδηγό ή στον Ασφαλισμένο ή στον νόμιμο επιβάτη αν αυτός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή φαρμάκων ή ναρκωτικών ή άλλης εξαρτησιογόνας ουσίας (β) στον Ασφαλισμένο αν αυτός γνώριζε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή φαρμάκων ή ναρκωτικών ή άλλης εξαρτησιογόνας ουσίας και ο οδηγός αυτός καταδικάστηκε από Ποινικό ικαστήριο ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αυτή ή υπήρχε επαρκής μαρτυρία βάσει της οποίας θα μπορούσε να καταδικαστεί. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ 1. Οδική Βοήθεια και Φροντίδα Ατυχήματος Η Εταιρεία σε συνεργασία με άλλη εταιρεία που ειδικεύεται στο τομέα αυτό παρέχει Υπηρεσίες Άμεσης Οδικής Βοήθειας και υπηρεσίες Φροντίδας Ατυχήματος στον Ασφαλισμένο. Οι υπηρεσίες, οι όροι και τα ωφελήματα που παρέχονται περιγράφονται σε ξεχωριστό έγγραφο (το οποίο αν επιθυμείτε μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα γραφεία της Εταιρείας). 2. Κάλυψη Ανεμοθώρακα Όριο Ευθύνης 450 συνολικά και κατά απαίτηση Η Εταιρεία παρέχει Κάλυψη στον Ασφαλισμένο για τα έξοδα αποκατάστασης οποιονδήποτε γυαλιών του ανεμοθώρακα ή των παραθύρων του οχήματος που περιγράφεται στον πίνακα, κατόπιν σπασίματος τους. Η κάλυψη αυτή δεν θα θεωρείται σαν απαίτηση στον υπολογισμό του ασφαλίστρου και δεν θα εφαρμόζεται αφαιρετέο ποσό. 3. Κάλυψη Οδηγού έναντι Προσωπικών Ατυχημάτων - Όριο αποζημίωσης κατά απαίτηση Η κάλυψη που προσφέρεται από το Συμβόλαιο αυτό επεκτείνεται και προσφέρει στον Ασφαλισμένο (στον όρο περιλαμβάνεται οποιοσδήποτε οδηγός που κατονομάζεται στο Καλυπτικό Σημείωμα ή/και στον Πίνακα σαν καλυπτόμενος από το Συμβόλαιο) κάλυψη για Προσωπικά Ατυχήματα για το πιο πάνω ποσό ως ακολούθως: (α) αποζημίωση για θάνατο ή (β) αποζημίωση για ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια όρασης ενός ή και δύο οφθαλμών ή (γ) αποζημίωση για ολική απώλεια με φυσική αποκοπή στον ή πάνω από τον καρπό ή στον αστράγαλο ενός ή και περισσότερων άκρων. Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από την επέκταση αυτή άτομα που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη για: 1. Οποιοδήποτε ατύχημα, σωματική βλάβη, θάνατο, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη (εκτός εκείνης που δυνατό να απαιτείται για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου) που προκαλείται ή συνδέεται ή προκύπτει άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με: α) Πόλεμο, τρομοκρατική ενέργεια, πυρηνική ακτινοβολία και μόλυνση του περιβάλλοντος. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη περί του αντιθέτου σε σχέση με το Συμβόλαιο αυτό ή οποιαδήποτε Πρόσθετη Πράξη, συμφωνείται ότι το Συμβόλαιο αυτό εξαιρεί θάνατο, ανικανότητα, απώλεια, ζημιά, καταστροφή, οποιεσδήποτε νομικές ευθύνες, κόστη ή έξοδα συμπεριλαμβανομένης συνεπακόλουθης ζημιάς οποιασδήποτε φύσης, που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα, ή απορρέει από ή σε σχέση με οποιαδήποτε από τα πιο κάτω, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή γεγονός που συμβάλλει, είτε ταυτόχρονα είτε με οποιαδήποτε άλλη σειρά, στη ζημιά: (i) Πόλεμο, εισβολή, πράξη εχθρού, εχθροπραξίες ή πολεμικές επιχειρήσεις (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, ανταρσία, επανάσταση, εξέγερση, πολιτική αναταραχή, στρατιωτική ενέργεια ή κατάληψη εξουσίας, (ii) Οποιαδήποτε τρομοκρατική πράξη. «Τρομοκρατική Πράξη» σημαίνει ενέργεια ή πράξη η οποία περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στη χρήση ισχύος, βίας, ατομικών / βιολογικών / χημικών όπλων, όπλων μαζικής καταστροφής, καταστροφή, διακοπή ή παρεμπόδιση των επικοινωνιών και των υποδομών συστημάτων πληροφόρησης και/ή των περιεχομένων τους, δολιοφθορά ή τη χρήση οποιωνδήποτε άλλων μέσων που δύνανται να προκαλέσουν ή να έχουν πρόθεση να προκαλέσουν βλάβη οποιασδήποτε φύσης που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε πυρηνικές ακτινοβολίες και/ή βιολογικές ουσίες και/ή την απειλή οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις από οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, είτε ενεργούντων με ίδια πρωτοβουλία είτε εκ μέρους ή σε σχέση με οποιαδήποτε οργάνωση / οργανώσεις ή κυβέρνηση/κυβερνήσεις, η οποία διαπράττεται για πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή εθνικούς σκοπούς ή άλλους λόγους συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης επηρεασμού οποιασδήποτε κυβέρνησης και/ή του εκφοβισμού του κοινού ή οποιουδήποτε μέρους αυτού,

6 (iii) Πυρηνική ακτινοβολία και/ή μόλυνση από χημικές και/ή βιολογικές ουσίες, στην έκταση που αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στο (i) και (ii) πιο πάνω. «Μόλυνση» σημαίνει τη μόλυνση, ρύπανση, δηλητηρίαση ή την πρόληψη και/ή τον περιορισμό της χρήσης αντικειμένων που οφείλεται στην επίδραση χημικών και/ή βιολογικών ουσιών. Εξαιρείται επίσης απώλεια, ζημιά, κόστος ή έξοδο οποιασδήποτε φύσης που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από, ή που απορρέει από οποιαδήποτε ενέργεια με σκοπό τον έλεγχο, παρεμπόδιση ή καταστολή όσων αναφέρονται στο α) (i), (ii) και (iii) πιο πάνω. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία ισχυρίζεται ότι, ως συνέπεια των πιο πάνω εξαιρέσεων οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά ή οικονομική επιβάρυνση δεν καλύπτεται από την παρούσα ασφάλιση, η υποχρέωση προς απόδειξη ότι η απώλεια, ζημιά ή οικονομική επιβάρυνση καλύπτεται, θα βαρύνει τον Ασφαλισμένο. β) Απεργία, ανταπεργία, οχλαγωγία, κοινωνική αναταραχή (i) πράξεις οποιουδήποτε προσώπου που παίρνει μέρος μαζί με άλλους σε οποιαδήποτε διατάραξη της ημόσιας Τάξης που έχει σχέση με απεργία, ανταπεργία, οχλαγωγία, κοινωνική αναταραχή (ii) ενέργεια οποιασδήποτε νόμιμης αρχής για καταστολή ή προσπάθεια καταστολής οποιασδήποτε τέτοιας διατάραξης ή την ελάττωση των συνεπειών αυτής (iii) ενέργεια οποιασδήποτε νόμιμης αρχής για αποτροπή ή προσπάθεια αποτροπής οποιασδήποτε τέτοιας πράξης. 2. Οποιοδήποτε ατύχημα, απώλεια, ζημιά, έξοδα, ευθύνη ή σωματική βλάβη που προξενείται από ή μέσω ή ως αποτέλεσμα, άμεσα ή έμμεσα λόγω δήμευσης, επίταξης, καταστροφής ή ζημιάς του Μηχανοκίνητου Οχήματος με διάταγμα της νόμιμης ή εκ των πραγμάτων κυβέρνησης ή οποιασδήποτε ημόσιας, ημοτικής ή Τοπικής Αρχής. 3. Οποιοδήποτε ατύχημα, σωματική βλάβη, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη (εκτός εκείνης που δυνατό να απαιτείται για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου) που προκαλείται ή συνδέεται ή προκύπτει άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με πλημμύρα, τυφώνα, καταιγίδα, θύελλα, χαλαζοθύελλα, χαλάζι, κυκλώνα, ανεμοστρόβιλο, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό ή άλλη διατάραξη των στοιχείων της φύσης ή άλλες άμεσες ή έμμεσες συνέπειες των πιο πάνω γεγονότων και σε περίπτωση οποιασδήποτε απαίτησης το πρόσωπο που απαιτεί να καλυφτεί οφείλει να αποδείξει ότι το ατύχημα, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη προέκυψε ανεξάρτητα και ότι με κανένα τρόπο δεν σχετιζόταν ή δεν προκλήθηκε από ή δεν συνδέεται ή δεν αποδόθηκε σε οποιοδήποτε από τα συμβάντα αυτά ή στις επιπτώσεις των. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απόδειξη η Εταιρεία δεν θα είναι υποχρεωμένη να προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή σε σχέση με την απαίτηση αυτή. Η εξαίρεση για απώλεια ή ζημιά στο ασφαλισμένο όχημα δεν ισχύει σε περίπτωση που αναγράφεται στο καλυπτικό σημείωμα ή / και στην πρόταση ασφάλισης η κάλυψη για φυσικούς κινδύνους. 4. Οποιαδήποτε απαίτηση που εγείρεται λόγω συμβατικής ευθύνης ή βάσει συμφωνίας, αλλά δεν θα εγειρόταν αν δεν υπήρχε τέτοια συμβατική ευθύνη ή συμφωνία. 5. Οποιοδήποτε ποσό που οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί κάλυψη θα είχε το δικαίωμα να ανακτήσει από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αν δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ του προσώπου που απαιτεί την κάλυψη και του άλλου αυτού προσώπου. 6. Οποιοδήποτε ατύχημα, σωματική βλάβη, απώλεια ή ζημιά σε οποιαδήποτε περιουσία, ζημιά ή δαπάνη ή ευθύνη οποιασδήποτε φύσης, που άμεσα ή έμμεσα εγείρεται ή προκαλείται ή προκύπτει ή προέρχεται από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από μόλυνση λόγω ραδιενέργειας από πυρηνικά καύσιμα ή από πυρηνικά κατάλοιπα λόγω της καύσης ή ανάφλεξης πυρηνικών καυσίμων. Για τους σκοπούς της εξαίρεσης αυτής καύση ή ανάφλεξη περιλαμβάνει οποιαδήποτε αυτοδύναμη μέθοδο πυρηνικής διάσπασης. Οποιοδήποτε ατύχημα, σωματική βλάβη, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη που άμεσα ή έμμεσα εγείρεται ή προκαλείται ή προέρχεται από ύλη ή χρήση πυρηνικών όπλων. 7. Συνεπακόλουθη απώλεια ή ζημιά οποιασδήποτε μορφής. 8. Οποιοδήποτε γεγονός για το οποίο το πρόσωπο που απαιτεί κάλυψη βάσει του συμβολαίου αυτού δικαιούται Κάλυψη δυνάμει άλλου ασφαλιστηρίου. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Επιμέλεια, προστασία και γνωστοποίηση Ο Ασφαλισμένος οφείλει να: α) ενεργεί με όλη τη λογική επιμέλεια και φροντίδα για να διατηρεί το Μηχανοκίνητο Οχήμα σε καλή κατάσταση. Αν ανακαλυφθεί οποιοδήποτε ελάττωμα ή βλάβη σ' αυτή, θα φροντίσει για την επιδιόρθωσή της όσο το δυνατό συντομότερα και στο διάστημα που μεσολαβεί θα πάρει τέτοια πρόσθετα προληπτικά μέτρα ώστε να παρεμποδίσει οποιοδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημιά όπως μπορεί ν' απαιτούνται κάτω από τις περιστάσεις. Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη για οποιοδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από ένα ελάττωμα ή βλάβη που ο Ασφαλισμένος δεν επιδιόρθωσε μετά την ανακάλυψη ή μετά την λήψη οποιασδήποτε ειδοποίησης είτε από την Εταιρεία είτε από οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο ή ημόσια Αρχή β) παίρνει όλα τα λογικά προληπτικά μέτρα για τη συντήρηση και προστασία του Μηχανοκίνητου Οχήματος γ) γνωστοποιεί στην Εταιρεία κατά την περίοδο ασφάλισης οποιαδήποτε αλλαγή στην ιδιοκτησία, τυχόν προσθήκες και οποιαδήποτε αλλαγή στο Μηχανοκίνητο Οχήμα, οποιαδήποτε ασθένεια ή φυσικό ελάττωμα ή ατύχημα ή αναπηρία καθώς και οποιαδήποτε άλλη ουσιώδη αλλαγή ή γεγονός. 2. Συμμόρφωση του Ασφαλισμένου Η πιστή τήρηση και συμμόρφωση με τους όρους του Συμβολαίου αυτού, στο μέτρο που αυτοί αναφέρονται σε οτιδήποτε οφείλει να πράξει ή να μην πράξει ο Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί Κάλυψη, καθώς και το αληθές των δηλώσεων και απαντήσεων στην Πρόταση Ασφάλισης, συνιστούν προϋποθέσεις για την ευθύνη της Εταιρείας για πληρωμή οποιουδήποτε ποσού δυνάμει του Συμβολαίου αυτού. 3. ιαδικασία Απαιτήσεων Σε περίπτωση που συμβεί οποιοδήποτε γεγονός το οποίο μπορεί να δώσει αφορμή για υποβολή απαίτησης σύμφωνα με αυτό το Συμβόλαιο, ο Ασφαλισμένος είτε ο Προσωπικός Αντιπρόσωπος του Ασφαλισμένου: α) θα ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία β) θα ειδοποιήσει αμέσως την Αστυνομία γ) θα δώσει γραπτώς, με δικά του έξοδα, στην Εταιρεία πλήρη στοιχεία το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα από 30 ημέρες μετά το περιστατικό της απώλειας ή ζημιάς δ) θα αποστείλει στην Εταιρεία οποιοδήποτε ένταλμα, κλήση ή δικόγραφο που έχει εκδοθεί ή ασκείται εναντίον του Ασφαλισμένου και θα δώσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και βοήθεια στην Εταιρεία για να διερευνήσει οποιαδήποτε απαίτηση ή να προχωρήσει στην έναρξη νομικής διαδικασίας ε) δεν θα δημιουργήσει οποιαδήποτε έξοδα για την αποκατάσταση οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας και δεν θα διαπραγματευθεί, πληρώσει, διευθετήσει, αποδεκτεί ή απορρίψει οποιαδήποτε απαίτηση χωρίς τη συγκατάθεση της Εταιρείας στ) θα δίνει στην Εταιρεία όλες εκείνες τις πληροφορίες που μπορεί να απαιτηθούν από την Εταιρεία. 4. Άλλη Ασφάλεια Αν κατά το χρόνο οποιουδήποτε περιστατικού που προκαλεί οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, έξοδα ή ευθύνη για τα οποία παρέχεται Κάλυψη δυνάμει αυτού του Συμβολαίου, υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια έναντι τέτοιας απώλειας, ζημιάς, εξόδων ή ευθύνης ή οποιουδήποτε μέρους τους, η Εταιρεία δε θα έχει μεγαλύτερη ευθύνη από τη σύμμετρη αναλογία της σ' αυτά.

7 5. όλιες ή Ψευδείς Απαιτήσεις Αν οποιαδήποτε απαίτηση δυνάμει αυτού του Συμβολαίου είναι από οποιαδήποτε άποψη δόλια ή ψευδής ή έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Ασφαλισμένο ή από οποιονδήποτε που ενεργεί για λογαριασμό του, δόλια μέσα ή τεχνάσματα για να εξασφαλίσει οποιοδήποτε ωφέλημα που προνοείται από αυτό το Συμβόλαιο, τότε όλα τα ωφελήματα που προνοούνται στο παρόν θα απολεσθούν και δεν θα έχουν καμία ισχύ. 6. Υποκατάσταση Η Εταιρεία θα δικαιούται να αναλάβει στο όνομα και για λογαριασμό του Ασφαλισμένου τον απόλυτο χειρισμό, έλεγχο και διευθέτηση οποιωνδήποτε δικαστικών διαδικασιών και ν' αναλάβει οποιεσδήποτε δικαστικές διαδικασίες με δικά της έξοδα και για δικό της όφελος, αλλά στο όνομα του Ασφαλισμένου, για να ανακτήσει αποζημίωση ή να εξασφαλίσει αποζημίωση από οποιοδήποτε τρίτο μέρος σε σχέση με οτιδήποτε καλύπτεται από αυτό το Συμβόλαιο. 7. Αντιπροσώπευση και Υπεράσπιση Ο Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί κάλυψη δεν θα προβαίνει σε παραδοχή, προσφορά, υπόσχεση ή πληρωμή χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δικαιούται, αν το επιθυμεί, να αναλάβει και να διεξάγει εκ μέρους του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε προσώπου που απαιτεί Κάλυψη, την υπεράσπιση ή το διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης ή να υποβάλει εκ μέρους του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε προσώπου που απαιτεί Κάλυψη, για δικό της όφελος, οποιαδήποτε απαίτηση για Κάλυψη ή αποζημιώσεις ή άλλως πως. Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να ενεργεί όπως νομίζει ορθά κατά την κρίση της κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας και για το διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης, ο δε Ασφαλισμένος και οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί Κάλυψη θα παρέχει όλες τις πληροφορίες και βοήθεια που η Εταιρεία δυνατό να χρειαστεί. Σε περίπτωση που η Εταιρεία προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή για το σκοπό διακανονισμού οποιασδήποτε απαίτησης και τέτοια πληρωμή περιλαμβάνει ποσό που δεν καλύπτεται από το Συμβόλαιο αυτό, ο Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί κάλυψη θα καταβάλει στην Εταιρεία το μη καλυπτόμενο ποσό. 8. ιαδικασία Ακύρωσης Η Εταιρεία δικαιούται να ακυρώσει το Συμβόλαιο αυτό αποστέλλοντας ειδοποίηση επτά ημερών με συστημένη επιστολή στον Ασφαλισμένο στην τελευταία γνωστή διευθυνσή του. Σε αυτή την περίπτωση και δεδομένου ότι δεν έχει εγερθεί απαίτηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Περιόδου της Ασφάλισης επιστρέφει στον Ασφαλισμένο τα κατά αναλογία μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα (τα ασφάλιστρα που αναλογούν για την περίοδο από την ημερομηνία ακύρωσης του Συμβολαίου μέχρι την κανονική λήξη του). Το Συμβόλαιο μπορεί να ακυρωθεί οποτεδήποτε από τον Ασφαλισμένο με γραπτή ειδοποίηση επτά ημερών. Σε αυτή την περίπτωση, και δεδομένου ότι δεν έχει εγερθεί απαίτηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου της ασφάλισης και τα ισχύοντα Πιστοποιητικά Ασφάλισης έχουν επιστραφεί στην Εταιρεία κατά ή πριν την ημερομηνία της ακύρωσης, η Εταιρεία δικαιούται τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα (δηλαδή τα ασφάλιστρα που αναλογούν για την περίοδο από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία ακύρωσης) με ελάχιστο ασφάλιστρο 3 μηνών. 9. ιαιτησία Όταν μια απαίτηση έχει γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία, αλλά υπάρχει διαφωνία για το ποσό της αποζημίωσης, το θέμα θα παραπέμπεται για απόφαση σε ιαιτητή που θα διορίζεται από τα διαφωνούντα Μέρη σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει πρώτα να γίνει προσφορά για αποζημίωση πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε νομική διαδικασία εναντίον της Εταιρείας. 10. Ειδοποιήσεις Κάθε ειδοποίηση που δίδεται ή κοινοποίηση που γίνεται δυνάμει του Συμβολαίου αυτού πρέπει να επιδίδεται γραπτώς στην Εταιρεία. ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ Σε περίπτωση που η Εταιρεία καταβάλει οποιοδήποτε ποσό βάσει των διατάξεων του Νόμου, για το οποίο δεν θα ήταν υπόλογη να καταβάλει δυνάμει των όρων του Συμβολαίου αυτού, τότε ο Ασφαλισμένος και/ή ο οδηγός και/ή ο νόμιμος επιβάτης οφείλει να επιστρέψει το ποσό αυτό στην Εταιρεία και η Εταιρεία δικαιούται να διεκδικήσει την ανάκτηση του ποσού αυτού από τον Ασφαλισμένο και/ή τον οδηγό και/ή τον νόμιμο επιβάτη. Ο Ασφαλισμένος και/ή ο οδηγός και/ή ο νόμιμος επιβάτης αναλαμβάνει επίσης να επιστρέψει στην Εταιρεία οποιοδήποτε ποσό που κατέβαλε η Εταιρεία δυνάμει οποιασδήποτε συμφωνίας που βρίσκεται σε ισχύ: α) μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής ημοκρατίας και του Ταμείου Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων ή β) μεταξύ της Εταιρείας και του πιο πάνω Ταμείου, ή γ) μεταξύ της Εταιρείας και άλλων Ασφαλιστικών Εταιρειών μελών του Ταμείου, ή δ) μεταξύ του Κυπριακού Γραφείου ιεθνούς Ασφάλισης και οποιουδήποτε Αλλοδαπού Γραφείου ή Γραφείων ιεθνούς Ασφάλισης και το οποίο ποσό η Εταιρεία δεν θα ήταν διαφορετικά υποχρεωμένη να καταβάλει δυνάμει του Συμβολαίου αυτού. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΓΩΓΙΜΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Σε περίπτωση που αγωγή, που εγείρεται εναντίον του Ασφαλισμένου και/ή του οδηγού και/ή του νόμιμου επιβάτη σε σχέση με περιστατικό που διαφορετικά η Εταιρεία θα είχε υποχρέωση να παρέχει Κάλυψη δυνάμει του Συμβολαίου αυτού, έχει παραγραφεί σε σχέση με την Εταιρεία δυνάμει των διατάξεων του Νόμου, η Εταιρεία δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη δυνάμει του Συμβολαίου αυτού για καταβολή οποιουδήποτε ποσού προς τον Ασφαλισμένο και/ή τον οδηγό και/ή τον νόμιμο επιβάτη, είτε αυτός έχει καταβάλει οποιοδήποτε ποσό είτε όχι.

8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Ο Ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα, αν το επιθυμεί, να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο Ασφαλιστική Λτδ. σχετικά με το Συμβόλαιο αυτό, στην Παγκυπριακή Για το σκοπό αυτό ο Ασφαλισμένος μπορεί να απευθυνθεί: Με γραπτή επιστολή, με το ταχυδρομείο προς: Γενικό ιευθυντή ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤ Τ.Θ Λευκωσία ή Στέλλοντας την επιστολή με τηλεομοιότυπο (fax) στον αριθμό ή Στέλλοντας την επιστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιβεβαιώσει ότι έλαβε γνώση του παραπόνου, το αργότερο εντός μίας εβδομάδας. Η Εταιρεία θα εξετάσει κάθε παράπονο και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί θετικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ασφαλισμένος μπορεί να απευθύνεται σε οποιοδήποτε ικαστήριο της Κυπριακής ημοκρατίας. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤ Ιδιωτική Εταιρεία Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: Εγγεγραμμένο Γραφείο: Λεωφ. Γρίβα ιγενή 66, 1095 Λευκωσία, Κύπρος AY(PU)37-10/2013 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα:

Ασφαλιστήριο οχημάτων

Ασφαλιστήριο οχημάτων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Επειδή ο Ασφαλισμένος με Πρόταση στην οποία περιέχονται οι απαντήσεις και δηλώσεις του κατά τη σύναψη της ασφάλισης που αποτελούν τη βάση της σύμβασης αυτής και που θεωρούνται ότι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ To Ασφαλιστήριο, ο Πίνακας του ασφαλιστηρίου και οποιαδήποτε Πρόσθετη Πράξη θεωρούνται μια σύμβαση και οποιαδήποτε λέξη ή φράση στην οποία έχει αποδοθεί ειδική έννοια σε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 3 ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 5 ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Ή ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3417, 7/7/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3417, 7/7/2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός Τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MIF ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Έχετε εμπλακεί σε δυστύχημα με ανασφάλιστο ή με άγνωστο όχημα για το οποίο δεν ευθύνεστε; Mάθετε τα δικαιώματά σας. 1 Ίδρυση του Ταμείου Το Ταμείο Ασφαλιστών

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Όριο Αποζημίωσης: Ευρώ 1,000,000.00 Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. Απαλλαγή: Ευρώ 5,000.00 Επιβάλλεται σε κάθε απαίτηση Ημερομηνία αναδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΜΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ PLATINUM (ως καθορίζεται στην σελίδα 2 πιο πάνω) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 1 ΑKΥΡΩΣΗ και ΔΙΑΚΟΠΗ (ενός Ταξιδιού από τον Κάτοχο της Κάρτας λόγω περιστάσεων πέραν

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία Συµφωνία που έγινε την..µεταξύ Όνοµα.... Επίθετο...... ιεύθυνση.... Τηλέφωνο... Αρ. Μητρώου εργοδότη (Κοιν.Ασφαλίσεων)... (εν τοις εφεξής καλουµένου «Εργοδότης»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Λεωφ. Αθαλάσσας 165, 2024 Στρόβολος T.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία Τηλ.: 22 55 16 16, Φαξ: 22 55 17 17

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ME ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ME ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ME ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Πεδίο Εφαρμογής. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ -----------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ ----------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ ----------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 285 26 του 1959 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 Σύντομη εταιρική παρουσίαση Είμαστε 100% θυγατρική εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου - ΑΧΑ με παγκόσμια παρουσία. 34 Υποκαταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2456 της 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 174/89 Ο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόµος του 1989 εκδίδεται µε δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ι' ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ Ι' ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥOY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-200 Σύμβαση : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (CAR) NEW PROJECT ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 3 ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 4 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 4 ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 του άρθρου 3 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ]

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] 1 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ CAR Απλοί κίνδυνοι Κτίρια κατοικιών Γραφείων Σχολείων Νοσοκοµείων Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ.Ε. (Αυτοκίνητα) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.09.15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Ασφάλιση Αυτοκινήτου Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του N.Δ 400/70 του N.489/76, που κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 237/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν.3557/2007,

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ. Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (αγροτικά αυτοκίνητα) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία που έγινε μεταξύ των: Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από Λευκωσία, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος 1396 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon / Αστική Ευθύνη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 2 3 01 Ασφάλιση Φαρμακείων Το πρόγραμμα Pharmakon είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Φαρμακείων που καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ...

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ... ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αίτηση για Πρόσληψη Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου :... Να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον/ την αιτητή/ αιτήτρια και να αποσταλεί στη διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ «Στ (τόπος), σήμερα, την.., ημέρα, αφενός μεν ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την επωνυμία και έδρα, νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου Νοικιάζεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ...

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ... ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ... Ζητώ την αποζημίωσή μου για το ατύχημα που έγινε στις... και ώρα... στην περιοχή... και στην οδό... Παραθέτω

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας Περιεχόμενα σελ. D.A.S. - HELLAS Ι. Γενικοί όροι ασφαλίσεως νομικής προστασίας... 3 ΙΙ. Ειδικοί όροι ασφαλίσεως ποινικής νομικής προστασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Περιεχόμενα 01 Τουριστικά Καταλύματα Hotel Plan 01.1 Hotel Plan Basic...07 01.2 Hotel Plan Basic Plus...08 01.3 Hotel

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ----------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 60(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η αύξηση της "εξωστρέφειας" μπορεί να επιτευχθεί με: προώθησητωνεξαγωγώναγαθώνκαιυπηρεσιών, εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

It s Your Business but we can help you look after it!

It s Your Business but we can help you look after it! It s Your Business but we can help you look after it! Αξιότιμοι Κύριοι, Θέμα: Πιστοποιητικό παρακολούθησης της εκ του Νόμου απαιτούμενης εκπαίδευσης για χρήση κινητού εξοπλισμού Με την παρούσα επιθυμούμε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΟΙ ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 19.12/1.6.2012. Γενικοί όροι Άρθρα από 1 έως και 21

Α. ΟΡΟΙ ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 19.12/1.6.2012. Γενικοί όροι Άρθρα από 1 έως και 21 Α. ΟΡΟΙ ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 19.12/1.6.2012 Γενικοί και Ειδικοί Όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών κινδύνων. Γενικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Email: insolvency@drcor.mcit.gov.cy Website: www.mcit.gov.cy/drcor www.cyprusbarassociation.org

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα