Συμβόλαιο Μηχανοκίνητου Οχήματος M Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ T H Σ E Λ Λ H N I K H Σ T P A Π E Z A Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβόλαιο Μηχανοκίνητου Οχήματος M Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ T H Σ E Λ Λ H N I K H Σ T P A Π E Z A Σ"

Transcript

1 Συμβόλαιο Μηχανοκίνητου Οχήματος M Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ T H Σ E Λ Λ H N I K H Σ T P A Π E Z A Σ

2 Συμβόλαιο Ασφάλισης Μηχανοκίνητου Οχήματος Το Συμβόλαιο Ασφάλισης βεβαιώνει ότι: (α) Ο Ασφαλισμένος, με Πρόταση και ήλωσή του που αποτελούν τη βάση του Συμβολαίου αυτού έχει αποταθεί στην Εταιρεία για τις Καλύψεις που περιγράφονται πιο κάτω. Η Πρόταση, η ήλωση και το Καλυπτικό Σημείωμα επισυνάπτονται στο Συμβόλαιο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Παρόντος Συμβολαίου (β) Ο Ασφαλισμένος έχει συμφωνήσει να καταβάλει το ασφάλιστρο ως αντιπαροχή των Καλύψεων πού έχει επιλέξει (γ) Όσον αφορά τα γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης και με την επιφύλαξη των Όρων, των Ορίων Ευθύνης, των Εξαιρέσεων και προϋποθέσεων που περιέχονται στο Συμβόλαιο αυτό ή σε οποιαδήποτε άλλη Πρόσθετη Πράξη, η Εταιρεία θα παρέχει τις Καλύψεις αυτές. ΟΡΙΣΜΟΙ Αγοραία Αξία Το κόστος αντικατάστασης του Μηχανοκίνητου Οχήματος στην Κύπρο με άλλο του ιδίου τύπου, μοντέλου, προδιαγραφών, ηλικίας και κατάστασης. Ασφαλισμένος Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) προς όφελος του οποίου εκδόθηκε το παρόν Ασφαλιστήριο, και του οποίου το όνομα παρουσιάζεται στο συνημμένο Καλυπτικό Σημείωμα. Συμβόλαιο Ασφάλισης Μηχανοκίνητου Οχήματος Το Καλυπτικό Σημείωμα, ο Πίνακας, η Πρόταση και ήλωση του Ασφαλισμένου και οποιαδήποτε Πρόσθετη Πράξη θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Συμβολαίου και οποιαδήποτε λέξη ή φράση στην οποία έχει αποδοθεί ειδική έννοια σε οποιοδήποτε μέρος του Συμβολαίου αυτού, θα έχει αυτή την ειδική έννοια οπουδήποτε αυτή εμφανίζεται. Αφαιρετέο ποσό Το ποσό το οποίο πρέπει ο Ασφαλισμένος να καταβάλει για οποιαδήποτε Απαίτηση κάτω από το Μέρος ΙΙ. ικαστική Απόφαση Απόφαση ή ιάταγμα που εκδίδεται από αρμόδιο ικαστήριο της ημοκρατίας, στα πλαίσια οποιασδήποτε διαδικασίας για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού που αφορά αποζημιώσεις για τους σκοπούς του Νόμου περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) με αριθμό 96(Ι)/2000 και δεν περιλαμβάνει Απόφαση ή ιάταγμα (δικαστική ή διαιτησίας) που σχετίζεται με εγγραφή αλλοδαπών ικαστικών Αποφάσεων βάσει των διατάξεων του περί Αλλοδαπών ικαστικών Αποφάσεων (Αμοιβαία Εκτέλεσις) Νόμου. Ενοποιημένη Συμφωνία ( Unified Agreement γνωστή διεθνώς και ως Internal Regulations ) Είναι η Συμφωνία των Μελών του Συμβουλίου Γραφείων, η οποία δημοσιεύεται κατά καιρούς στην Επίσημη Εφημερίδα της ημοκρατίας. Μηχανοκίνητο Όχημα Το ασφαλισμένο αυτοκινούμενο όχημα που προορίζεται να κινείται στο έδαφος με μηχανική δύναμη ή ηλεκτρική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, εξοπλισμού αυτού, και ρυμουλκούμενου όταν αυτά είναι προσαρτημένα σε αυτό. Νόμος Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμος με αριθμό 96(Ι)/2000 περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε τροποποιήσεων αυτού και περιλαμβάνει οποιουσδήποτε Κανονισμούς έχουν εκδοθεί σύμφωνα με αυτόν (εφεξής «ο Νόμος»). Περίοδος Ασφάλισης Η χρονική περίοδος που αναγράφεται στον Πίνακα. Πιστοποιητικό Ασφάλισης Το έγγραφο το οποίο εκδίδεται προς όφελος του Ασφαλισμένου και αποτελεί απόδειξη της ύπαρξης του Συμβολαίου αυτού. Πρόσθετη Πράξη Οποιαδήποτε τροποποίηση που συμφωνείται μεταξύ των μερών επί της παρούσας συμφωνίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Συμβούλιο Γραφείων (Council of Bureaux) Είναι το σύνολο των Γραφείων ιεθνούς Ασφάλισης που είναι υπεύθυνο, σε συνεργασία με τη βασική ομάδα εργασίας οδικών μεταφορών της Επιτροπής Εσωτερικών Μεταφορών της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη για την πλήρη συμμόρφωση των μελών με τις Συστάσεις της Γενεύης που στοχεύουν στη διευκόλυνση της διακίνησης των αυτοκινητιστών. Αν η επιλογή κάλυψης στην Πρόταση Ασφάλισης είναι ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ: Ισχύει το Μέρος Ι πιο κάτω ΚΑΛΥΨΗ Αν η επιλογή κάλυψης στην Πρόταση Ασφάλισης είναι ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ: Ισχύουν τα Μέρη Ι και ΙΙ πιο κάτω ΕΤΗΣΙΑ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΕΑ ΠΟΣΑ Τα ανώτατα όρια ευθύνης της Εταιρείας κατά Μέρος Ασφάλισης, είναι τα ακόλουθα: Μέρος I : ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ: 2(α): για κάθε περιστατικό ανεξάρτητα από τον αριθμό απαιτήσεων 2(β): για Νοσήλια Επείγουσας Φύσης 2(γ): για κάθε περιστατικό ανεξάρτητα από τον αριθμό απαιτήσεων Μέρος II: ΑΠΩΛΕΙΑ ή ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ: Αγοραία Αξία Φύλαξη και Μετακίνηση Οχήματος: 175 Αφαιρετέο Ποσό για κάθε απαίτηση σε σχέση με το Μέρος ΙΙ: (α) 1% της αγοραίας αξίας του οχήματος με ελάχιστο ποσό 170. (β) 340 για οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από φυσικούς κινδύνους. (γ) Υποχρεωτική Επιβάρυνση του Ασφαλισμένου με το Καθοριζόμενο Πρώτο Ποσό της Ζημιάς - Ισχύει για Νεαρούς, Υπερήλικες και Άπειρους Οδηγούς ηλώνεται και συμφωνείται με το παρόν ότι στην περίπτωση που εγείρεται απαίτηση δυνάμει του Μέρους ΙΙ του Συμβολαίου αυτού, αναφορικά με ατύχημα που επισυμβαίνει κατά το χρόνο που το Μηχανοκίνητο Όχημα οδηγείται από πρόσωπο ή ευρίσκεται στην κατοχή οποιουδήποτε Εξουσιοδοτημένου Οδηγού με σκοπό να οδηγηθεί από αυτόν ο οποίος: α) είναι ηλικίας κάτω των 23 ή πέραν των 70 ετών β) είναι κάτοχος άδειας μαθητευομένου οδηγού γ) δεν κατείχε για περίοδο δυο ετών κανονική άδεια οδηγού εκτός από άδεια μαθητευόμενου Ο Ασφαλισμένος αναφορικά με το κάθε ένα περιστατικό θα είναι υπεύθυνος για ποσό ίσο με το 2% της αγοραίας αξίας του οχήματος με ελάχιστο ποσό 340, οποιασδήποτε δαπάνης με βάση το Μέρος ΙΙ του Συμβολαίου αυτού, νοουμένου ότι αναφορικά με οποιανδήποτε τέτοια απαίτηση το πιο πάνω ποσό θα έχει εφαρμογή επιπρόσθετα με οποιοδήποτε άλλο ποσό για το οποίο ο Ασφαλισμένος δυνατό να είναι υπεύθυνος σύμφωνα με άλλους όρους του Συμβολαίου αυτού. Στην περίπτωση που η δαπάνη στην οποία υποβάλλεται η Εταιρεία περιλαμβάνει το ποσό για το οποίο είναι υπεύθυνος ο Ασφαλισμένος δυνάμει του παρόντος, το ποσό αυτό θα επιστρέφεται στην Εταιρεία αμέσως. Για τους σκοπούς αυτής της Πρόσθετης Πράξης η έκφραση: (α) «περιστατικό» σημαίνει περιστατικό ή αριθμό περιστατικών που προκύπτουν από μια αιτία σχετικά με το μηχανοκίνητο όχημα. (β) «άδεια» σημαίνει κανονική άδεια για την οδήγηση Μηχανοκίνητου Οχήματος της ίδιας τάξης ή κατηγορίας με το Μηχανοκίνητο Όχημα που περιγράφεται στον Πίνακα.

3 ΑΡΜΟ ΙΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Η ασφαλιστική Κάλυψη που παρέχεται δυνάμει του Συμβολαίου αυτού ισχύει μόνο σε σχέση με δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται από αρμόδιο δικαστήριο της Κυπριακής ημοκρατίας και η έννοια του όρου «δικαστική απόφαση» είναι αυτή που του προσδίδεται πιο πάνω. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Μέρος Ι (Ευθύνη Έναντι Τρίτου) Οπουδήποτε στην Κύπρο και στις χώρες που έχουν προσυπογράψει την Ενοποιημένη Συμφωνία νοουμένου ότι, στους χώρους αυτούς παρέχεται νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης στα μηχανοκίνητα οχήματα εξαιρουμένων των πεδίων προσγείωσης, απογείωσης ή στάθμευσης αεροσκαφών. Εξαιρούνται απαιτήσεις που προέρχονται από γεγονότα που επισυμβαίνουν σε οποιαδήποτε περιοχή της Κυπριακής ημοκρατίας όπου η κυβέρνηση της Κυπριακής ημοκρατίας δεν εξασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Μέρος ΙΙ (Απώλεια ή ζημιά στο Μηχανοκίνητο Όχημα) Οπουδήποτε στην Κύπρο νοουμένου ότι στους χώρους αυτούς παρέχεται νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης στα μηχανοκίνητα οχήματα εξαιρουμένων των πεδίων προσγείωσης, απογείωσης ή στάθμευσης αεροσκαφών. Εξαιρούνται απαιτήσεις που προέρχονται από γεγονότα που επισυμβαίνουν σε οποιαδήποτε περιοχή της Κυπριακής ημοκρατίας όπου η κυβέρνηση της Κυπριακής ημοκρατίας δεν εξασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ 1. Κάλυψη Η Κάλυψη που απαιτείται από το Νόμο ο οποίος προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης που προκύπτει από τη χρήση Μηχανοκινήτων Οχημάτων που ισχύει στο κράτος στο οποίο συμβαίνει το γεγονός που δημιουργεί τέτοια ευθύνη. 2. Πρόσωπα που δικαιούνται Κάλυψη Τηρουμένων των πιο πάνω παραγράφων που αναφέρονται στα «Όρια Ευθύνης» και στο «Αρμόδιο ικαστήριο», η Εταιρεία παρέχει κάλυψη στον, (ί) ασφαλισμένο (ίί) εξουσιοδοτημένο οδηγό και (ίίί) νόμιμο επιβάτη έναντι όλων των ποσών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, των τόκων και των δαπανών του προσώπου που προβάλλει την αξίωση, που τα πρόσωπα αυτά θα καταστούν κατά Νόμο υπόλογα να πληρώσουν ως αποτέλεσμα ατυχήματος που προκλήθηκε ή προέκυψε από τη χρήση του Μηχανοκίνητου Οχήματος εντός της Γεωγραφικής Περιοχής σχετικά με: (α) σωματική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου (β) νοσηλεία επείγουσας φύσης οποιουδήποτε προσώπου (γ) ζημιά σε περιουσία τρίτων 3. Κάλυψη Νομίμων Προσωπικών Αντιπροσώπων Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε προσώπου που δικαιούται κάλυψη δυνάμει του Συμβολαίου αυτού, η Εταιρεία θα παρέχει ασφαλιστική Κάλυψη, σχετικά με την ευθύνη του προσώπου αυτού, στους νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους του, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που είχαν εφαρμογή στο πρόσωπο αυτό πριν από το θάνατό του. 4. Χρήση άλλου Οχήματος από τον Ασφαλισμένο στην Κύπρο (εξαιρούνται οι μοτοσικλέτες) ηλώνεται και συμφωνείται ότι, η Εταιρεία θα παρέχει κάλυψη στον Ασφαλισμένο ενόσω αυτός προσωπικά οδηγεί στην Κύπρο (εξαιρούνται απαιτήσεις που προέρχονται από γεγονότα που επισυμβαίνουν σε οποιαδήποτε περιοχή της Κυπριακής ημοκρατίας όπου η κυβέρνηση της Κυπριακής ημοκρατίας δεν εξασκεί αποτελεσματικό έλεγχο) άλλο ιδιωτικό Όχημα, του ίδιου τύπου με το Μηχανοκίνητο Όχημα, το οποίο άλλο όχημα δεν ανήκει σ' αυτόν ή άλλο μέλος της οικογένειας του που διαμένει κάτω από την ίδια στέγη με τον Ασφαλισμένο, και δεν ενοικιάστηκε ή χρηματοδοτήθηκε (δυνάμει σύμβασης ενοικιαγοράς ή με άλλο τρόπο) από αυτόν ή τον εργοδότη ή τον συνέταιρο του και νοουμένου ότι, δεν υπάρχει σε ισχύ άλλη κάλυψη ή ασφάλεια οποιασδήποτε φύσης (είτε αυτή έγινε από τον Ασφαλισμένο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο) η οποία να καλύπτει εξ ολοκλήρου ή μερικώς την ίδια σωματική βλάβη, απώλεια ή ζημιά. 5. Χρήση όταν σύρεται Ρυμουλκούμενο Συμφωνείται ότι η Κάλυψη που παρέχεται σύμφωνα με το Μέρος Ι του Συμβολαίου αυτού επεκτείνεται για να καλύπτει ρυμουλκούμενο όχημα όταν αυτό είναι προσδεμένο και σύρεται από το Μηχανοκίνητο Όχημα που περιγράφεται στον Πίνακα του Συμβολαίου αυτού. 6. Εφαρμογή Ορίων Ευθύνης Η ευθύνη της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει τα «Όρια Ευθύνης» όπως αυτά καθορίζονται στο Συμβόλαιο αυτό. Νοείται ότι, στην περίπτωση που απαιτείται κάλυψη ως αποτέλεσμα της χρήσης του Μηχανοκίνητου Οχήματος στο έδαφος οποιουδήποτε κράτους εκτός της Κύπρου, που έχει προσυπογράψει την Ενοποιημένη Συμφωνία και η κάλυψη που παρέχεται είναι για ποσό μεγαλύτερο από το ελάχιστο ποσό που προβλέπεται από την αντίστοιχη νομοθεσία του κράτους στο οποίο συνέβηκε το γεγονός που δημιούργησε τέτοια ευθύνη, τότε εφαρμόζεται το μεγαλύτερο αυτό ποσό, παρόλο ότι το γεγονός συνέβηκε εκτός της Κύπρου. 7. Αντιπροσώπευση και Υπεράσπιση Η Εταιρεία δικαιούται κατά την κρίση της: α) να προβαίνει σε διευθετήσεις ώστε να αντιπροσωπεύεται σε οποιαδήποτε θανατική ανάκριση ή έρευνα αναφορικά με οποιοδήποτε θάνατο που δυνατό να αποτελεί αντικείμενο Κάλυψης β) να αναλαμβάνει την υπεράσπιση οποιωνδήποτε νομικών διαδικασιών σε οποιοδήποτε ικαστήριο σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή ισχυριζόμενο αδίκημα που προκαλεί ή σχετίζεται με οποιοδήποτε συμβάν που δυνατό να αποτελεί αντικείμενο Κάλυψης. 8. Έξοδα Η Εταιρεία θα καταβάλλει όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που διενεργούνται με τη γραπτή της συγκατάθεση. 9. Περιορισμός Επιβατών Σε περίπτωση ατυχήματος, αν το Μηχανοκίνητο Όχημα μεταφέρει μεγαλύτερο αριθμό επιβατών κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, τότε ο Ασφαλισμένος ή/και ο οδηγός θα επιστρέψει στην Εταιρεία μέρος του συνολικού ποσού που πλήρωσε η Εταιρεία σχετικά με αξιώσεις των επιβατών του Μηχανοκίνητου Οχήματος, ίσο με την αναλογία του αριθμού των επιπλέον επιβατών σε σχέση με το συνολικό αριθμό των επιβατών που επιτρέπεται να μεταφέρονται. 10. Παράνομοι Επιβάτες Σε περίπτωση που η Εταιρεία καταβάλει οποιοδήποτε ποσό με βάση τις διατάξεις του Νόμου, σε σχέση με σωματική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου που επιβαίνει του Μηχανοκίνητου Οχήματος με τη συγκατάθεση του Ασφαλισμένου ή του οδηγού, κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, τότε ο Ασφαλισμένος και/ή ο οδηγός οφείλει να επιστρέψει το ποσό αυτό στην Εταιρεία και η Εταιρεία δικαιούται να επιζητήσει την ανάκτηση του ποσού αυτού από τον Ασφαλισμένο και/ή τον οδηγό.

4 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη και δεν θα καλύπτει: α) οποιαδήποτε ευθύνη προσώπου που απορρέει από εσκεμμένη και προσχεδιασμένη ενέργεια, πράξη ή παράλειψη, που αποτελεί κακούργημα με βάση τον Ποινικό Κώδικα, Κεφ.154 και που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί τυχαίο γεγονός β) όσον αφορά ευθύνη σε σχέση με τη σωματική βλάβη ή το θάνατο ή τη ζημιά σε περιουσία οποιουδήποτε προσώπου το οποίο κατά το χρόνο της χρήσης του Μηχανοκίνητου Οχήματος, από την οποία προέκυψε η ευθύνη, με τη θελησή του, μεταφέρεται μέσα ή πάνω στο Μηχανοκίνητο Όχημα, εισέρχεται ή επιβιβάζεται σε τέτοιο όχημα ή αποβιβάζεται από αυτό και το οποίο πρόσωπο γνώριζε ή είχε λόγο να γνωρίζει ότι το Μηχανοκίνητο Όχημα είχε κλαπεί ή κατεχόταν παράνομα γ) όσον αφορά ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση ή μεταφορά του μέσα ή πάνω στο Μηχανοκίνητο Όχημα δ) όσον αφορά ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει ή βρίσκεται στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο: (ί) οποιουδήποτε προσώπου που απαιτεί Κάλυψη δυνάμει του Συμβολαίου αυτού ή (ίί) μέλους της ίδιας οικογένειας με οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί Κάλυψη δυνάμει του Συμβολαίου αυτού και που διαμένει κάτω από την ίδια στέγη με το πρόσωπο αυτό ε) όσον αφορά ζημιά σε οποιαδήποτε γέφυρα, γεφυροπλάστιγγα, ανισόπεδη διάβαση (αερογέφυρα), δρόμο ή σε οτιδήποτε βρίσκεται κάτω από αυτά και που προκλήθηκε από δονήσεις ή λόγω του βάρους του Μηχανοκίνητου Οχήματος ή του μεταφερόμενου σε αυτό φορτίου στ) όσον αφορά ζημιά σε οποιοδήποτε Μηχανοκίνητο Όχημα που έχει υποστεί βλάβη και που έχει προσδεθεί σε οποιοδήποτε Μηχανοκίνητο Όχημα για το οποίο παρέχεται Κάλυψη δυνάμει του Συμβολαίου αυτού. ΜΕΡΟΣ II ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ 1. Κάλυψη Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο έναντι τυχαίας και απρόβλεπτης απώλειας ή ζημιάς (η οποία δεν εξαιρείται) συμπεριλαμβανομένης και κακόβουλης ζημιάς στο Μηχανοκίνητο Όχημα, στα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό του, εφόσον αυτά είναι προσαρτημένα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του οχήματος. 2. Απώλεια Χρήσης Οχήματος ηλώνεται και συμφωνείται ότι σε περίπτωση που γίνεται αποδεκτή απαίτηση για ζημιά στο Μηχανοκίνητο Όχημα, η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για την απώλεια χρήσης αυτού με ανώτατο ημερήσιο ποσό 20. Αυτή η χρονική περίοδος σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις 10 ημέρες. Σε περίπτωση Ολικής Καταστροφής του Μηχανοκίνητου οχήματος δεν θα πληρώνεται οποιαδήποτε αποζημίωση για απώλεια χρήσης. 3. Απώλεια ή Ζημιά σε Προσωπικά Αντικείμενα του Ασφαλισμένου Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο έναντι απώλειας ή ζημιάς σε προσωπικά του αντικείμενα και είδη ρουχισμού (εξαιρούνται χρήματα, κοσμήματα, αντικείμενα από χρυσάφι και ασήμι, φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τηλέφωνα, καθώς και άλλα παρόμοια αντικείμενα) κατά το χρόνο που τα περιουσιακά αυτά στοιχεία μεταφέρονται ή φυλάσσονται μέσα στο Μηχανοκίνητο Όχημα, σε περίπτωση που τέτοια απώλεια ή ζημιά προκαλείται άμεσα από φωτιά, οδικό ατύχημα, πρόσκρουση, αυτανάφλεξη, κεραυνό, έκρηξη, κλοπή ή απόπειρα κλοπής στο Μηχανοκίνητο Όχημα, με την προϋπόθεση ότι: α) η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται μέχρι για κάθε περιστατικό β) η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη όσον αφορά απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα ή δείγματα που μεταφέρονται σε σχέση με το επάγγελμα ή την εργασία του Ασφαλισμένου γ) η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε προσωπικά είδη ή περιουσία οποιωνδήποτε επιβατών του Μηχανοκίνητου οχήματος δ) το Μηχανοκίνητο Όχημα ήταν κλειδωμένο. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ 1. Σε περίπτωση Απώλειας ή Ζημιάς στο Μηχανοκίνητο Όχημα η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιλέξει: α) να πληρώσει σε μετρητά το ποσό της απώλειας ή ζημιάς σύμφωνα με την έκθεση του Εκτιμητή που θα διορίσει η Εταιρεία β) να επιδιορθώσει το Μηχανοκίνητο Όχημα σε επιδιορθωτή της επιλογής της Εταιρείας γ) να αντικαταστήσει το Μηχανοκίνητο Όχημα ή οποιοδήποτε μέρος του Μηχανοκίνητου Οχήματος ή τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του δ) να κηρύξει το Μηχανοκίνητο Όχημα σαν πλήρως κατεστραμμένο, νοουμένου ότι η απώλεια ή ζημιά κατά την εκτίμηση του Εκτιμητή που θα διορίσει η Εταιρεία είναι ίση ή μεγαλύτερη του 60% της αγοραίας αξίας του Μηχανοκίνητου Οχήματος. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία θα καταβάλει στον Ασφαλισμένο σε μετρητά την αγοραία αξία του Μηχανοκίνητου Οχήματος κατά το χρόνο της απώλειας ή ζημιάς η οποία όμως δεν θα υπερβαίνει την αξία που ο Ασφαλισμένος εκτίμησε και δηλώθηκε στην Πρόταση ε) να αντικαταστήσει το Μηχανοκίνητο Όχημα με καινούργιο της ιδίας μάρκας, μοντέλου και προδιαγραφών με την προϋπόθεση ότι: (ί) Η απώλεια ή ζημιά συνέβηκε μέσα στον πρώτο χρόνο που έγινε η εγγραφή του Μηχανοκίνητου οχήματος (ίί) Το Μηχανοκίνητο Όχημα αγοράσθηκε καινούργιο από τον Ασφαλισμένο (ίίί) Το κόστος επιδιόρθωσης του Μηχανοκίνητου Οχήματος υπερβαίνει το 60% της αξίας του οχήματος που υπάρχει στον τιμοκατάλογο του αντιπροσώπου στην Κύπρο ή του κατασκευαστή στη περίπτωση που δεν υπάρχει αντιπρόσωπος στην Κύπρο όταν έγινε η αγορά του οχήματος (ίv) Υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά την ώρα της απώλειας ή ζημιάς όχημα της ίδιας μάρκας, μοντέλου και προδιαγραφών όπως το Μηχανοκίνητο Όχημα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά όχημα ίδιας μάρκας, μοντέλου και προδιαγραφών όπως το Μηχανοκίνητο Όχημα τότε το μέγιστο ποσό που θα πληρωθεί είναι η αγοραία αξία του Μηχανοκίνητου Οχήματος την ώρα της απώλειας ή ζημιάς. 2. Περιορισμός Ευθύνης α) Η ευθύνη της Εταιρείας δυνάμει των παραγράφων 1.α), 1.β) και 1.γ) που αναφέρονται πιο πάνω στους «Ειδικούς Όρους για το Μέρος ΙΙ» δεν θα υπερβαίνει την πραγματική αξία των εξαρτημάτων που έχουν απολεσθεί ή υποστεί ζημιά μαζί με το λογικό κόστος εφαρμογής των εν λόγω εξαρτημάτων. Σε περίπτωση που τα κατεστραμμένα εξαρτήματα δεν είναι επιδιορθώσιμα και τα εξαρτήματα αυτά δεν μπορούν να εξευρεθούν στην Κύπρο, η ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται στην αξία των εξαρτημάτων που καταχωρήθηκε στον τελευταίο τιμοκατάλογο του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του στην Κύπρο β) Σε περίπτωση που η Εταιρεία εξοφλήσει την ευθύνη της δυνάμει της παραγράφου 1.γ) ή 1.δ) ή 1.ε) που αναφέρονται πιο πάνω στους «Ειδικούς Όρους για το Μέρος ΙΙ», ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να μεταβιβάσει και να παραδώσει το κατεστραμμένο Μηχανοκίνητο Όχημα στην Εταιρεία για να το διαχειριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Επιπλέον ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρεία για ακύρωση το Πιστοποιητικό Ασφάλισης που αναφέρεται στο κατεστραμμένο Μηχανοκίνητο Όχημα. Η Εταιρεία δεν θα επιστρέψει οποιαδήποτε μη εδουλευμένα Ασφάλιστρα (δηλαδή οποιαδήποτε ασφάλιστρα αναλογούν για την περίοδο από την ημερομηνία της απώλειας ή ζημιάς μέχρι τη λήξη του Συμβολαίου). 3. Σύμβαση Ενοικιαγοράς ή Εγγύησης Αν εν γνώσει της Εταιρείας, το Μηχανοκίνητο Όχημα αποτελεί αντικείμενο σύμβασης ενοικιαγοράς ή εγγύησης χρέους, οποιαδήποτε πληρωμή σε μετρητά σύμφωνα με την Ασφάλιση αυτή θα γίνεται προς τον Ιδιοκτήτη που περιγράφεται στη σύμβαση της ενοικιαγοράς ή στον εγγεγραμμένο ανειστή, η δε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από αυτούς αποτελεί πλήρη και οριστική εξόφληση και απαλλαγή της Εταιρείας όσον αφορά αυτή την απώλεια ή ζημιά. 4. Φύλαξη και Μετακίνηση μετά από Ατύχημα Αν το Μηχανοκίνητο Όχημα ακινητοποιηθεί, συνεπεία ατυχήματος ή ζημιάς που καλύπτεται δυνάμει του Συμβολαίου αυτού, η Εταιρεία υπό την επιφύλαξη των «Ορίων Ευθύνης», όπως αυτά καθορίζονται στο Συμβόλαιο αυτό, επιβαρύνεται με το λογικό κόστος της φύλαξης και μετακίνησής του στους πλησιέστερους επιδιορθωτές.

5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΡΗ Ι ΚΑΙ II 1. Συντήρηση του Μηχανοκίνητου Οχήματος Ο Ασφαλισμένος θα λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία του Μηχανοκίνητου Οχήματος από απώλεια ή ζημιά και για τη διατηρησή του σε καλή κατάσταση, η δε Εταιρεία έχει πάντοτε το απόλυτο δικαίωμα να εξετάζει το Μηχανοκίνητο Όχημα ή οποιοδήποτε μέρος του ή οποιοδήποτε οδηγό ή υπάλληλο του Ασφαλισμένου. Στην περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης, το Μηχανοκίνητο Όχημα δεν θα αφήνεται ανεπιτήρητο εκτός αν ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις για την πρόληψη περαιτέρω απώλειας ή ζημιάς και σε περίπτωση που το Μηχανοκίνητο Όχημα μετακινηθεί προτού γίνουν οι αναγκαίες επιδιορθώσεις, οποιαδήποτε επιπρόσθετη ζημιά στο Μηχανοκίνητο Όχημα εξαιρείται της Κάλυψης που παρέχεται από το Συμβόλαιο αυτό. 2. Χρήση Ζώνης Ασφαλείας Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται αναφορικά με το θάνατο ή τη σωματική βλάβη επιβάτη που καταλαμβάνει κάθισμα ή θέση σε Μηχανοκίνητο Όχημα σε περίπτωση που: α) ο επιβάτης δεν χρησιμοποιεί τη ζώνη ασφαλείας σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υποχρεωτική χρήση ζώνης ασφαλείας, β) η κατασκευή της ζώνης ασφαλείας δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές κατασκευής που περιγράφει και καθορίζει ο σχετικός Νόμος ή Κανονισμοί. 3. Οδηγοί Κάτοχοι Άδειας Μαθητευόμενου Οδηγού Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση που το Μηχανοκίνητο Όχημα οδηγείται από εξουσιοδοτημένο οδηγό που είναι κάτοχος αδείας μαθητευόμενου οδηγού εκτός εάν: α) ο οδηγός συνοδεύεται από άτομο που είναι κάτοχος κανονικής άδειας οδηγού εκτός μαθητικής άδειας, και β) έχει προσαρτημένες προειδοποιητικές πινακίδες στο Μηχανοκίνητο Όχημα σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας περί μαθητευομένων οδηγών. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΡΗ Ι ΚΑΙ II Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη: 1. όσον αφορά οποιοδήποτε ατύχημα, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη που προκαλείται, προκύπτει ή επισυμβαίνει: α) εκτός της Γεωγραφικής Περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Συμβόλαιο αυτό. β) κατά το χρόνο που με εντολή του Ασφαλισμένου ή με την αδειά του ή με τη γνώση του οποιοδήποτε Μηχανοκίνητο Όχημα σε σχέση με το οποίο παρέχεται Κάλυψη δυνάμει του Συμβολαίου αυτού: (ί) δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους Περιορισμούς ως προς τη χρήση όπως αυτοί αναφέρονται στο Πιστοποιητικός Ασφάλισης (ίί) δεν οδηγείται από Εξουσιοδοτημένο Οδηγό (ίίί) βρίσκεται στην κατοχή μη Εξουσιοδοτημένου Οδηγού με σκοπό να οδηγηθεί από αυτόν. γ) για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια σε Όχημα αν αυτό χρησιμοποιείται ή βρίσκεται στην κατοχή οποιουδήποτε χωρίς την ύπαρξη έγκυρου πιστοποιητικού καταλληλότητας (Μ.Ο.Τ) αν προνοείται από τη νομοθεσία. 2. να παρέχει κάλυψη: (α) στον οδηγό ή στον Ασφαλισμένο ή στον νόμιμο επιβάτη αν αυτός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή φαρμάκων ή ναρκωτικών ή άλλης εξαρτησιογόνας ουσίας (β) στον Ασφαλισμένο αν αυτός γνώριζε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή φαρμάκων ή ναρκωτικών ή άλλης εξαρτησιογόνας ουσίας και ο οδηγός αυτός καταδικάστηκε από Ποινικό ικαστήριο ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αυτή ή υπήρχε επαρκής μαρτυρία βάσει της οποίας θα μπορούσε να καταδικαστεί. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ 1. Οδική Βοήθεια και Φροντίδα Ατυχήματος Η Εταιρεία σε συνεργασία με άλλη εταιρεία που ειδικεύεται στο τομέα αυτό παρέχει Υπηρεσίες Άμεσης Οδικής Βοήθειας και υπηρεσίες Φροντίδας Ατυχήματος στον Ασφαλισμένο. Οι υπηρεσίες, οι όροι και τα ωφελήματα που παρέχονται περιγράφονται σε ξεχωριστό έγγραφο (το οποίο αν επιθυμείτε μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα γραφεία της Εταιρείας). 2. Κάλυψη Ανεμοθώρακα Όριο Ευθύνης 450 συνολικά και κατά απαίτηση Η Εταιρεία παρέχει Κάλυψη στον Ασφαλισμένο για τα έξοδα αποκατάστασης οποιονδήποτε γυαλιών του ανεμοθώρακα ή των παραθύρων του οχήματος που περιγράφεται στον πίνακα, κατόπιν σπασίματος τους. Η κάλυψη αυτή δεν θα θεωρείται σαν απαίτηση στον υπολογισμό του ασφαλίστρου και δεν θα εφαρμόζεται αφαιρετέο ποσό. 3. Κάλυψη Οδηγού έναντι Προσωπικών Ατυχημάτων - Όριο αποζημίωσης κατά απαίτηση Η κάλυψη που προσφέρεται από το Συμβόλαιο αυτό επεκτείνεται και προσφέρει στον Ασφαλισμένο (στον όρο περιλαμβάνεται οποιοσδήποτε οδηγός που κατονομάζεται στο Καλυπτικό Σημείωμα ή/και στον Πίνακα σαν καλυπτόμενος από το Συμβόλαιο) κάλυψη για Προσωπικά Ατυχήματα για το πιο πάνω ποσό ως ακολούθως: (α) αποζημίωση για θάνατο ή (β) αποζημίωση για ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια όρασης ενός ή και δύο οφθαλμών ή (γ) αποζημίωση για ολική απώλεια με φυσική αποκοπή στον ή πάνω από τον καρπό ή στον αστράγαλο ενός ή και περισσότερων άκρων. Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από την επέκταση αυτή άτομα που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη για: 1. Οποιοδήποτε ατύχημα, σωματική βλάβη, θάνατο, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη (εκτός εκείνης που δυνατό να απαιτείται για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου) που προκαλείται ή συνδέεται ή προκύπτει άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με: α) Πόλεμο, τρομοκρατική ενέργεια, πυρηνική ακτινοβολία και μόλυνση του περιβάλλοντος. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη περί του αντιθέτου σε σχέση με το Συμβόλαιο αυτό ή οποιαδήποτε Πρόσθετη Πράξη, συμφωνείται ότι το Συμβόλαιο αυτό εξαιρεί θάνατο, ανικανότητα, απώλεια, ζημιά, καταστροφή, οποιεσδήποτε νομικές ευθύνες, κόστη ή έξοδα συμπεριλαμβανομένης συνεπακόλουθης ζημιάς οποιασδήποτε φύσης, που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα, ή απορρέει από ή σε σχέση με οποιαδήποτε από τα πιο κάτω, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή γεγονός που συμβάλλει, είτε ταυτόχρονα είτε με οποιαδήποτε άλλη σειρά, στη ζημιά: (i) Πόλεμο, εισβολή, πράξη εχθρού, εχθροπραξίες ή πολεμικές επιχειρήσεις (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, ανταρσία, επανάσταση, εξέγερση, πολιτική αναταραχή, στρατιωτική ενέργεια ή κατάληψη εξουσίας, (ii) Οποιαδήποτε τρομοκρατική πράξη. «Τρομοκρατική Πράξη» σημαίνει ενέργεια ή πράξη η οποία περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στη χρήση ισχύος, βίας, ατομικών / βιολογικών / χημικών όπλων, όπλων μαζικής καταστροφής, καταστροφή, διακοπή ή παρεμπόδιση των επικοινωνιών και των υποδομών συστημάτων πληροφόρησης και/ή των περιεχομένων τους, δολιοφθορά ή τη χρήση οποιωνδήποτε άλλων μέσων που δύνανται να προκαλέσουν ή να έχουν πρόθεση να προκαλέσουν βλάβη οποιασδήποτε φύσης που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε πυρηνικές ακτινοβολίες και/ή βιολογικές ουσίες και/ή την απειλή οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις από οποιοδήποτε πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, είτε ενεργούντων με ίδια πρωτοβουλία είτε εκ μέρους ή σε σχέση με οποιαδήποτε οργάνωση / οργανώσεις ή κυβέρνηση/κυβερνήσεις, η οποία διαπράττεται για πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή εθνικούς σκοπούς ή άλλους λόγους συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης επηρεασμού οποιασδήποτε κυβέρνησης και/ή του εκφοβισμού του κοινού ή οποιουδήποτε μέρους αυτού,

6 (iii) Πυρηνική ακτινοβολία και/ή μόλυνση από χημικές και/ή βιολογικές ουσίες, στην έκταση που αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στο (i) και (ii) πιο πάνω. «Μόλυνση» σημαίνει τη μόλυνση, ρύπανση, δηλητηρίαση ή την πρόληψη και/ή τον περιορισμό της χρήσης αντικειμένων που οφείλεται στην επίδραση χημικών και/ή βιολογικών ουσιών. Εξαιρείται επίσης απώλεια, ζημιά, κόστος ή έξοδο οποιασδήποτε φύσης που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από, ή που απορρέει από οποιαδήποτε ενέργεια με σκοπό τον έλεγχο, παρεμπόδιση ή καταστολή όσων αναφέρονται στο α) (i), (ii) και (iii) πιο πάνω. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία ισχυρίζεται ότι, ως συνέπεια των πιο πάνω εξαιρέσεων οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά ή οικονομική επιβάρυνση δεν καλύπτεται από την παρούσα ασφάλιση, η υποχρέωση προς απόδειξη ότι η απώλεια, ζημιά ή οικονομική επιβάρυνση καλύπτεται, θα βαρύνει τον Ασφαλισμένο. β) Απεργία, ανταπεργία, οχλαγωγία, κοινωνική αναταραχή (i) πράξεις οποιουδήποτε προσώπου που παίρνει μέρος μαζί με άλλους σε οποιαδήποτε διατάραξη της ημόσιας Τάξης που έχει σχέση με απεργία, ανταπεργία, οχλαγωγία, κοινωνική αναταραχή (ii) ενέργεια οποιασδήποτε νόμιμης αρχής για καταστολή ή προσπάθεια καταστολής οποιασδήποτε τέτοιας διατάραξης ή την ελάττωση των συνεπειών αυτής (iii) ενέργεια οποιασδήποτε νόμιμης αρχής για αποτροπή ή προσπάθεια αποτροπής οποιασδήποτε τέτοιας πράξης. 2. Οποιοδήποτε ατύχημα, απώλεια, ζημιά, έξοδα, ευθύνη ή σωματική βλάβη που προξενείται από ή μέσω ή ως αποτέλεσμα, άμεσα ή έμμεσα λόγω δήμευσης, επίταξης, καταστροφής ή ζημιάς του Μηχανοκίνητου Οχήματος με διάταγμα της νόμιμης ή εκ των πραγμάτων κυβέρνησης ή οποιασδήποτε ημόσιας, ημοτικής ή Τοπικής Αρχής. 3. Οποιοδήποτε ατύχημα, σωματική βλάβη, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη (εκτός εκείνης που δυνατό να απαιτείται για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου) που προκαλείται ή συνδέεται ή προκύπτει άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με πλημμύρα, τυφώνα, καταιγίδα, θύελλα, χαλαζοθύελλα, χαλάζι, κυκλώνα, ανεμοστρόβιλο, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό ή άλλη διατάραξη των στοιχείων της φύσης ή άλλες άμεσες ή έμμεσες συνέπειες των πιο πάνω γεγονότων και σε περίπτωση οποιασδήποτε απαίτησης το πρόσωπο που απαιτεί να καλυφτεί οφείλει να αποδείξει ότι το ατύχημα, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη προέκυψε ανεξάρτητα και ότι με κανένα τρόπο δεν σχετιζόταν ή δεν προκλήθηκε από ή δεν συνδέεται ή δεν αποδόθηκε σε οποιοδήποτε από τα συμβάντα αυτά ή στις επιπτώσεις των. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απόδειξη η Εταιρεία δεν θα είναι υποχρεωμένη να προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή σε σχέση με την απαίτηση αυτή. Η εξαίρεση για απώλεια ή ζημιά στο ασφαλισμένο όχημα δεν ισχύει σε περίπτωση που αναγράφεται στο καλυπτικό σημείωμα ή / και στην πρόταση ασφάλισης η κάλυψη για φυσικούς κινδύνους. 4. Οποιαδήποτε απαίτηση που εγείρεται λόγω συμβατικής ευθύνης ή βάσει συμφωνίας, αλλά δεν θα εγειρόταν αν δεν υπήρχε τέτοια συμβατική ευθύνη ή συμφωνία. 5. Οποιοδήποτε ποσό που οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί κάλυψη θα είχε το δικαίωμα να ανακτήσει από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αν δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ του προσώπου που απαιτεί την κάλυψη και του άλλου αυτού προσώπου. 6. Οποιοδήποτε ατύχημα, σωματική βλάβη, απώλεια ή ζημιά σε οποιαδήποτε περιουσία, ζημιά ή δαπάνη ή ευθύνη οποιασδήποτε φύσης, που άμεσα ή έμμεσα εγείρεται ή προκαλείται ή προκύπτει ή προέρχεται από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από μόλυνση λόγω ραδιενέργειας από πυρηνικά καύσιμα ή από πυρηνικά κατάλοιπα λόγω της καύσης ή ανάφλεξης πυρηνικών καυσίμων. Για τους σκοπούς της εξαίρεσης αυτής καύση ή ανάφλεξη περιλαμβάνει οποιαδήποτε αυτοδύναμη μέθοδο πυρηνικής διάσπασης. Οποιοδήποτε ατύχημα, σωματική βλάβη, απώλεια, ζημιά ή ευθύνη που άμεσα ή έμμεσα εγείρεται ή προκαλείται ή προέρχεται από ύλη ή χρήση πυρηνικών όπλων. 7. Συνεπακόλουθη απώλεια ή ζημιά οποιασδήποτε μορφής. 8. Οποιοδήποτε γεγονός για το οποίο το πρόσωπο που απαιτεί κάλυψη βάσει του συμβολαίου αυτού δικαιούται Κάλυψη δυνάμει άλλου ασφαλιστηρίου. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Επιμέλεια, προστασία και γνωστοποίηση Ο Ασφαλισμένος οφείλει να: α) ενεργεί με όλη τη λογική επιμέλεια και φροντίδα για να διατηρεί το Μηχανοκίνητο Οχήμα σε καλή κατάσταση. Αν ανακαλυφθεί οποιοδήποτε ελάττωμα ή βλάβη σ' αυτή, θα φροντίσει για την επιδιόρθωσή της όσο το δυνατό συντομότερα και στο διάστημα που μεσολαβεί θα πάρει τέτοια πρόσθετα προληπτικά μέτρα ώστε να παρεμποδίσει οποιοδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημιά όπως μπορεί ν' απαιτούνται κάτω από τις περιστάσεις. Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη για οποιοδήποτε τραυματισμό, απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από ένα ελάττωμα ή βλάβη που ο Ασφαλισμένος δεν επιδιόρθωσε μετά την ανακάλυψη ή μετά την λήψη οποιασδήποτε ειδοποίησης είτε από την Εταιρεία είτε από οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο ή ημόσια Αρχή β) παίρνει όλα τα λογικά προληπτικά μέτρα για τη συντήρηση και προστασία του Μηχανοκίνητου Οχήματος γ) γνωστοποιεί στην Εταιρεία κατά την περίοδο ασφάλισης οποιαδήποτε αλλαγή στην ιδιοκτησία, τυχόν προσθήκες και οποιαδήποτε αλλαγή στο Μηχανοκίνητο Οχήμα, οποιαδήποτε ασθένεια ή φυσικό ελάττωμα ή ατύχημα ή αναπηρία καθώς και οποιαδήποτε άλλη ουσιώδη αλλαγή ή γεγονός. 2. Συμμόρφωση του Ασφαλισμένου Η πιστή τήρηση και συμμόρφωση με τους όρους του Συμβολαίου αυτού, στο μέτρο που αυτοί αναφέρονται σε οτιδήποτε οφείλει να πράξει ή να μην πράξει ο Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί Κάλυψη, καθώς και το αληθές των δηλώσεων και απαντήσεων στην Πρόταση Ασφάλισης, συνιστούν προϋποθέσεις για την ευθύνη της Εταιρείας για πληρωμή οποιουδήποτε ποσού δυνάμει του Συμβολαίου αυτού. 3. ιαδικασία Απαιτήσεων Σε περίπτωση που συμβεί οποιοδήποτε γεγονός το οποίο μπορεί να δώσει αφορμή για υποβολή απαίτησης σύμφωνα με αυτό το Συμβόλαιο, ο Ασφαλισμένος είτε ο Προσωπικός Αντιπρόσωπος του Ασφαλισμένου: α) θα ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία β) θα ειδοποιήσει αμέσως την Αστυνομία γ) θα δώσει γραπτώς, με δικά του έξοδα, στην Εταιρεία πλήρη στοιχεία το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα από 30 ημέρες μετά το περιστατικό της απώλειας ή ζημιάς δ) θα αποστείλει στην Εταιρεία οποιοδήποτε ένταλμα, κλήση ή δικόγραφο που έχει εκδοθεί ή ασκείται εναντίον του Ασφαλισμένου και θα δώσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και βοήθεια στην Εταιρεία για να διερευνήσει οποιαδήποτε απαίτηση ή να προχωρήσει στην έναρξη νομικής διαδικασίας ε) δεν θα δημιουργήσει οποιαδήποτε έξοδα για την αποκατάσταση οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας και δεν θα διαπραγματευθεί, πληρώσει, διευθετήσει, αποδεκτεί ή απορρίψει οποιαδήποτε απαίτηση χωρίς τη συγκατάθεση της Εταιρείας στ) θα δίνει στην Εταιρεία όλες εκείνες τις πληροφορίες που μπορεί να απαιτηθούν από την Εταιρεία. 4. Άλλη Ασφάλεια Αν κατά το χρόνο οποιουδήποτε περιστατικού που προκαλεί οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, έξοδα ή ευθύνη για τα οποία παρέχεται Κάλυψη δυνάμει αυτού του Συμβολαίου, υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια έναντι τέτοιας απώλειας, ζημιάς, εξόδων ή ευθύνης ή οποιουδήποτε μέρους τους, η Εταιρεία δε θα έχει μεγαλύτερη ευθύνη από τη σύμμετρη αναλογία της σ' αυτά.

7 5. όλιες ή Ψευδείς Απαιτήσεις Αν οποιαδήποτε απαίτηση δυνάμει αυτού του Συμβολαίου είναι από οποιαδήποτε άποψη δόλια ή ψευδής ή έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Ασφαλισμένο ή από οποιονδήποτε που ενεργεί για λογαριασμό του, δόλια μέσα ή τεχνάσματα για να εξασφαλίσει οποιοδήποτε ωφέλημα που προνοείται από αυτό το Συμβόλαιο, τότε όλα τα ωφελήματα που προνοούνται στο παρόν θα απολεσθούν και δεν θα έχουν καμία ισχύ. 6. Υποκατάσταση Η Εταιρεία θα δικαιούται να αναλάβει στο όνομα και για λογαριασμό του Ασφαλισμένου τον απόλυτο χειρισμό, έλεγχο και διευθέτηση οποιωνδήποτε δικαστικών διαδικασιών και ν' αναλάβει οποιεσδήποτε δικαστικές διαδικασίες με δικά της έξοδα και για δικό της όφελος, αλλά στο όνομα του Ασφαλισμένου, για να ανακτήσει αποζημίωση ή να εξασφαλίσει αποζημίωση από οποιοδήποτε τρίτο μέρος σε σχέση με οτιδήποτε καλύπτεται από αυτό το Συμβόλαιο. 7. Αντιπροσώπευση και Υπεράσπιση Ο Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί κάλυψη δεν θα προβαίνει σε παραδοχή, προσφορά, υπόσχεση ή πληρωμή χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δικαιούται, αν το επιθυμεί, να αναλάβει και να διεξάγει εκ μέρους του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε προσώπου που απαιτεί Κάλυψη, την υπεράσπιση ή το διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης ή να υποβάλει εκ μέρους του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε προσώπου που απαιτεί Κάλυψη, για δικό της όφελος, οποιαδήποτε απαίτηση για Κάλυψη ή αποζημιώσεις ή άλλως πως. Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να ενεργεί όπως νομίζει ορθά κατά την κρίση της κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας και για το διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης, ο δε Ασφαλισμένος και οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί Κάλυψη θα παρέχει όλες τις πληροφορίες και βοήθεια που η Εταιρεία δυνατό να χρειαστεί. Σε περίπτωση που η Εταιρεία προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή για το σκοπό διακανονισμού οποιασδήποτε απαίτησης και τέτοια πληρωμή περιλαμβάνει ποσό που δεν καλύπτεται από το Συμβόλαιο αυτό, ο Ασφαλισμένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο που απαιτεί κάλυψη θα καταβάλει στην Εταιρεία το μη καλυπτόμενο ποσό. 8. ιαδικασία Ακύρωσης Η Εταιρεία δικαιούται να ακυρώσει το Συμβόλαιο αυτό αποστέλλοντας ειδοποίηση επτά ημερών με συστημένη επιστολή στον Ασφαλισμένο στην τελευταία γνωστή διευθυνσή του. Σε αυτή την περίπτωση και δεδομένου ότι δεν έχει εγερθεί απαίτηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Περιόδου της Ασφάλισης επιστρέφει στον Ασφαλισμένο τα κατά αναλογία μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα (τα ασφάλιστρα που αναλογούν για την περίοδο από την ημερομηνία ακύρωσης του Συμβολαίου μέχρι την κανονική λήξη του). Το Συμβόλαιο μπορεί να ακυρωθεί οποτεδήποτε από τον Ασφαλισμένο με γραπτή ειδοποίηση επτά ημερών. Σε αυτή την περίπτωση, και δεδομένου ότι δεν έχει εγερθεί απαίτηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου της ασφάλισης και τα ισχύοντα Πιστοποιητικά Ασφάλισης έχουν επιστραφεί στην Εταιρεία κατά ή πριν την ημερομηνία της ακύρωσης, η Εταιρεία δικαιούται τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα (δηλαδή τα ασφάλιστρα που αναλογούν για την περίοδο από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία ακύρωσης) με ελάχιστο ασφάλιστρο 3 μηνών. 9. ιαιτησία Όταν μια απαίτηση έχει γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία, αλλά υπάρχει διαφωνία για το ποσό της αποζημίωσης, το θέμα θα παραπέμπεται για απόφαση σε ιαιτητή που θα διορίζεται από τα διαφωνούντα Μέρη σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει πρώτα να γίνει προσφορά για αποζημίωση πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε νομική διαδικασία εναντίον της Εταιρείας. 10. Ειδοποιήσεις Κάθε ειδοποίηση που δίδεται ή κοινοποίηση που γίνεται δυνάμει του Συμβολαίου αυτού πρέπει να επιδίδεται γραπτώς στην Εταιρεία. ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ Σε περίπτωση που η Εταιρεία καταβάλει οποιοδήποτε ποσό βάσει των διατάξεων του Νόμου, για το οποίο δεν θα ήταν υπόλογη να καταβάλει δυνάμει των όρων του Συμβολαίου αυτού, τότε ο Ασφαλισμένος και/ή ο οδηγός και/ή ο νόμιμος επιβάτης οφείλει να επιστρέψει το ποσό αυτό στην Εταιρεία και η Εταιρεία δικαιούται να διεκδικήσει την ανάκτηση του ποσού αυτού από τον Ασφαλισμένο και/ή τον οδηγό και/ή τον νόμιμο επιβάτη. Ο Ασφαλισμένος και/ή ο οδηγός και/ή ο νόμιμος επιβάτης αναλαμβάνει επίσης να επιστρέψει στην Εταιρεία οποιοδήποτε ποσό που κατέβαλε η Εταιρεία δυνάμει οποιασδήποτε συμφωνίας που βρίσκεται σε ισχύ: α) μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής ημοκρατίας και του Ταμείου Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων ή β) μεταξύ της Εταιρείας και του πιο πάνω Ταμείου, ή γ) μεταξύ της Εταιρείας και άλλων Ασφαλιστικών Εταιρειών μελών του Ταμείου, ή δ) μεταξύ του Κυπριακού Γραφείου ιεθνούς Ασφάλισης και οποιουδήποτε Αλλοδαπού Γραφείου ή Γραφείων ιεθνούς Ασφάλισης και το οποίο ποσό η Εταιρεία δεν θα ήταν διαφορετικά υποχρεωμένη να καταβάλει δυνάμει του Συμβολαίου αυτού. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΓΩΓΙΜΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Σε περίπτωση που αγωγή, που εγείρεται εναντίον του Ασφαλισμένου και/ή του οδηγού και/ή του νόμιμου επιβάτη σε σχέση με περιστατικό που διαφορετικά η Εταιρεία θα είχε υποχρέωση να παρέχει Κάλυψη δυνάμει του Συμβολαίου αυτού, έχει παραγραφεί σε σχέση με την Εταιρεία δυνάμει των διατάξεων του Νόμου, η Εταιρεία δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη δυνάμει του Συμβολαίου αυτού για καταβολή οποιουδήποτε ποσού προς τον Ασφαλισμένο και/ή τον οδηγό και/ή τον νόμιμο επιβάτη, είτε αυτός έχει καταβάλει οποιοδήποτε ποσό είτε όχι.

8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Ο Ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα, αν το επιθυμεί, να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο Ασφαλιστική Λτδ. σχετικά με το Συμβόλαιο αυτό, στην Παγκυπριακή Για το σκοπό αυτό ο Ασφαλισμένος μπορεί να απευθυνθεί: Με γραπτή επιστολή, με το ταχυδρομείο προς: Γενικό ιευθυντή ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤ Τ.Θ Λευκωσία ή Στέλλοντας την επιστολή με τηλεομοιότυπο (fax) στον αριθμό ή Στέλλοντας την επιστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιβεβαιώσει ότι έλαβε γνώση του παραπόνου, το αργότερο εντός μίας εβδομάδας. Η Εταιρεία θα εξετάσει κάθε παράπονο και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί θετικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ασφαλισμένος μπορεί να απευθύνεται σε οποιοδήποτε ικαστήριο της Κυπριακής ημοκρατίας. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤ Ιδιωτική Εταιρεία Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: Εγγεγραμμένο Γραφείο: Λεωφ. Γρίβα ιγενή 66, 1095 Λευκωσία, Κύπρος AY(PU)37-10/2013 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα:

συνολικά ολόκληρο το ασφαλισμένο ποσό ή σε σχέση με κάθε αντικείμενο το ασφαλισμένο γι αυτό ποσό κατά το χρόνο της απώλειας, καταστροφής ή ζημιάς

συνολικά ολόκληρο το ασφαλισμένο ποσό ή σε σχέση με κάθε αντικείμενο το ασφαλισμένο γι αυτό ποσό κατά το χρόνο της απώλειας, καταστροφής ή ζημιάς ALPHA ΠΥΡΟΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η ALPHA INSURANCE LTD («η Εταιρία) συμφωνεί (με την επιφύλαξη των όρων που περιέχονται στο Ασφαλιστήριο αυτό ή που οπισθογραφούνται ή που με άλλο τρόπο διατυπώνονται σ αυτό και που,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Περιεχόμενα σελ. Γενικοί όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΡΩΝ ERGO A.A.E.Z.: 19.12/1.9.2013 Συνεργαζόμενων Εταιριών: 100/1.5.2013 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αυτοκινήτου Περιλαμβάνονται το κυρίως σώμα του ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ των Ασφαλιστών και του Ασφαλιζομένου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την προϋπόθεση ότι ο συμβαλλόμενος (ο οποίος είναι και Ασφαλιζόμενος, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά) έχει καταβάλλει τα οφειλόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ EPIXEIRISI (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:23 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων

Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Alpha Bank Cyprus Limited

ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Alpha Bank Cyprus Limited O AΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛEITΑΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ και εάν δεν είναι ορθό, παρακαλείται όπως το επιστρέψει άμεσα προς διόρθωση στην πιο κάτω διεύθυνση: Marsh Brokers Limited 1 Μιχάλη Μιχαηλίδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΩΝ Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, περιορισµένης ευθύνης, µε Αρ. Εγγραφής 51362, µε εγγεγραµµένο γραφείο που στο εξής θα καλείται «Η Εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Σκαφών

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Σκαφών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Σκαφών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Σκαφών 05.2008 1/37 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 Οι όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου περιλαμβάνουν ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικές Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες) και ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000 ιακοπή / Ακύρωση Ταξιδιού ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ευρώπη & Υπόλοιπος Κόσµος Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Για ταξίδια εντός Ελλάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ TRAVEL GUARD EMEA Limited Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 1. Συµβαλλόµενα Μέρη Λήπτης της Ασφάλισης Ασφαλιστής / Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 1 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, σύμφωνα με τους Όρους / Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά παρέκλιση κάθε αντιθέτου όρου

Διαβάστε περισσότερα