ιαφηµιστικές πινακίδες επιγραφές σε ελληνικές οδούς Billboards inscriptions along the Greek Roads

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαφηµιστικές πινακίδες επιγραφές σε ελληνικές οδούς Billboards inscriptions along the Greek Roads"

Transcript

1 ιαφηµιστικές πινακίδες επιγραφές σε ελληνικές οδούς Billboards inscriptions along the Greek Roads ΝΙΚΗΦΟΡΙΑ ΗΣ, Α. Λ. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ο αριθµός των διαφηµιστικών πινακίδων και λοιπών µέσων κατά µήκος των ελληνικών οδών κατά τα τελευταία έτη έχει αυξηθεί υπερβολικά µε δυσµενείς συνέπειες όσον αφορά στην οδική ασφάλεια, ενώ παράλληλα έχουν αλλάξει η µορφή και τα υλικά κατασκευής αυτών. Η υπάρχουσα νοµοθεσία θέτει αυστηρούς περιορισµούς στην τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων, όµως η εφαρµογή της αντιµετωπίζει προβλήµατα. Κύριες αιτίες αποτελούν οι ασάφειες της νοµοθεσίας, που οδηγεί σε γραφειοκρατική αντιµετώπιση του προβλήµατος, αλλά κυρίως η αντιµετώπιση της διαφήµισης από την πλευρά των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης σαν µέσο εξεύρεσης πρόσθετων οικονοµικών πόρων παραβλέποντας τον παράγοντα οδικής ασφάλειας. ABSTRACT : The number of billboards and other media along the Greek roads in recent years has increased too, with adverse consequences for road safety, while they have changed the shape and materials of these. Existing legislation places strict restrictions on the placement of advertising media, but its implementation is facing difficulties. Major causes are the ambiguities of law, leading to bureaucratic approach to the problem, but to address the advertising side of local government as a means of finding additional financial resources to disregard the factor of road safety. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τα τελευταία χρόνια το πρόβληµα της παράνοµης υπαίθριας διαφήµισης στις ελληνικές οδούς έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, ιδιαίτερα σε περιαστικές οδούς µεγάλων πόλεων. Αλλά και σε λιγότερο σηµαντικές από κυκλοφοριακή άποψη υπεραστικές οδούς η εµφάνιση διαφηµιστικών πινακίδων επιγραφών γίνεται όλο και πιο έντονη. Τα διαφηµιστικά µέσα τοποθετούνται τόσο σε παρόδιες ιδιοκτησίες, αλλά και στη ζώνη απαλλοτρίωσης των οδών, ώστε τα µηνύµατά τους να γίνονται ευκολότερα αντιληπτά από τους χρήστες των οδών. Μάλιστα στα πλαίσια του ανταγωνισµού και προκειµένου να καθίστανται περισσότερο ευδιάκριτες σε σχέση µε άλλα παρόδια διαφηµιστικά µέσα, υπάρχει τάση οι διαφηµιστικές πινακίδες να τοποθετούνται στο έρεισµα και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο άκρο του ασφαλτικού οδοστρώµατος, ακόµα και σε νησίδες ισόπεδων ή ανισόπεδων κόµβων (εικόνα 1). Εικόνα 1. ιαφηµιστική πινακίδα σε πλευρική νησίδα ανισόπεδου κόµβου Photograph 1. Billboard in exit ramp of interchange

2 2 Το πρόβληµα της υπαίθριας διαφήµισης εµφανίζει πολλές παραµέτρους. Αφορά σε θέµατα οδικής ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Για τις υπηρεσίες συντήρησης διαχείρισης οδών ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράµετρος της οδικής ασφάλειας. Η υπαίθρια διαφήµιση δεν αποτελεί πρόβληµα µόνο στις ελληνικές οδούς (εικόνα 2) [1]. Όµως στη χώρα µας εξαιρετικά µεγάλες και επικίνδυνες διαστάσεις έχει πάρει η υπαίθρια εµπορική διαφήµιση, δηλαδή η εγκατάσταση ειδικών κατασκευών από διαφηµιστικές επιχειρήσεις κυρίως σε δηµόσιες δηµοτικές κοινόχρηστες εκτάσεις δίπλα στις οδούς, όπου προβάλλονται µε πληρωµή διαφηµιστικά µηνύµατα. Εικόνα 2. Επιγραφές σε γερµανική αστική οδό Photograph 2. Inscriptions on German urban road 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων επιγραφών κατά µήκος των ελληνικών οδών διέπεται κατά κύριο λόγο από [2, 3]: τα άρθρα 10 και 11 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 13, παρ. 12θ του Ν. 3212/2003, το Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήµιση», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 13, παρ. 12α έως 12η του Ν. 3212/2003. Για την εφαρµογή των παραπάνω νόµων έχουν εκδοθεί κατά καιρούς διάφορες κοινές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι µε κυριότερες: κοινή υπουργική απόφαση 38110/2002, κοινή υπουργική απόφαση 52138/2003 «Καθορισµός όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαµορφωµένων πλαισίων για την προβολή υπαίθριας εµπορικής διαφήµισης κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001», εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και ηµόσιας ιοίκησης µε αριθµό 34/2007, εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης µε αριθµό 3/2010. Με την ισχύουσα νοµοθεσία τίθενται αυστηροί περιορισµοί στην τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων επιγραφών κατά µήκος εθνικών και επαρχιακών οδών που διέρχονται εκτός κατοικηµένων περιοχών, δηλαδή στην ουσία σε περιοχές εκτός ρυµοτοµικού σχεδίου (ελάχιστη απόσταση από τον άξονα της οδού 150 m). Επίσης καθορίζονται η διαδικασία αφαίρεσης, οι διοικητικές κυρώσεις (πρόστιµα) και οι λοιπές ποινές σε περίπτωση παράβασης της νοµοθεσίας. Τέλος ορίζονται σαν αρµόδια όργανα για την τήρηση της νοµοθεσίας και την επιβολή κυρώσεων οι οικείοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήµοι κοινότητες) µέσα στα όρια των εδαφικών περιοχών τους. Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, παρέχεται η δυνατότητα επέµβασης στον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας. Από την σύµφωνα µε το άρθρο 280, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» η αρµοδιότητα αυτή αφαιρέθηκε από τις Περιφέρειες και ανατέθηκε στις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις [4]. 3. Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ύπαρξη διαφηµιστικών πινακίδων κατά µήκος των οδών θεωρείται επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια, επειδή αποσπά την προσοχή των οδηγών και ταυτόχρονα µειώνει την αποτελεσµατικότητα της οδικής σήµανσης (εικόνα 3). Πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι τα διαφηµιστικά µηνύµατα των πινακίδων δεν αποτελούν το µοναδικό, ούτε και τον σπουδαιότερο παράγοντα για την απόσπαση της προσοχής των οδηγών. Εξάλλου διαφηµιστικές αναγραφές και εικόνες συχνά υπάρχουν πάνω στα ίδια τα οχήµατα (επαγγελµατικά επιβατικά οχήµατα, διαφηµίσεις σε λεωφορεία, καλύµµατα φορτηγών οχηµάτων κλπ.), σε στάσεις

3 3 λεωφορείων (που τις περισσότερες φορές δεν είναι σύννοµες), σε προσόψεις παρόδιων κτιρίων (που πολλές φορές υπερβαίνουν το ύψος του κτιρίου). Συνεπώς και παρά το γεγονός ότι οι παρόδιες διαφηµιστικές πινακίδες τοποθετούνται µε αποκλειστικό στόχο να προσελκύουν το βλέµµα των οδηγών, ο συγκεκριµένος παράγοντας επικινδυνότητας ειδικά για τις διαφηµιστικές πινακίδες επιγραφές έχει υπερτονιστεί. Εικόνα 3. ιαφηµιστικές επιγραφές σε ισόπεδο κόµβο ελληνικής οδού Photograph 3. Inscriptions on at-grade intersection in Greece Επισηµαίνεται µάλιστα ότι οι πινακίδες µεταβλητών ενδείξεων, που τοποθετήθηκαν πρόσφατα στις ελληνικές οδούς συµβάλλουν εξίσου στην απόσπαση της προσοχής των οδηγών. Παρά το γεγονός ότι σκοπός τους είναι να αποτελούν µέσα σήµανσης, τις περισσότερες φορές τα µηνύµατά τους έρχονται σε αντίθεση µε τις διεθνείς συµβάσεις και τους θεµελιώδεις κανόνες σήµανσης. Οι αναγραφές ολόκληρων προτάσεων εναλλασσόµενα σε ελληνική και αγγλική γλώσσα απαιτούν την προσοχή των οδηγών µε προφανείς κινδύνους στην οδική ασφάλεια (εικόνα 4). Εικόνα 4. Πληροφοριακές πινακίδες µε µεταβλητές ενδείξεις σε ελληνική οδό Photograph 4. Information signs with variable indications in Greece Ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία για την οδική ασφάλεια έχουν η θέση των διαφηµιστικών πινακίδων επιγραφών στην οδό, η απόστασή τους από το όριο του κυκλοφορούµενου οδοστρώµατος καθώς επίσης το µέγεθος και το είδος της φέρουσας κατασκευής: ιαφηµιστικές πινακίδες, επιγραφές, αφίσες, πανό που τοποθετούνται σε µικρή απόσταση από το όριο του οδοστρώµατος παρεµποδίζουν την ορατότητα των οδηγών. Επίσης καθιστούν δυσδιάκριτη ή και καλύπτουν απόλυτα την υπάρχουσα σήµανση της οδού. Το ίδιο συµβαίνει και µε την τοποθέτηση τους σε διαχωριστικές νησίδες, ενώ το πρόβληµα καθίσταται εντονότερο σε περιοχές κόµβων, όπου οι απαιτήσεις επαρκούς ορατότητας είναι αυξηµένες. Επίσης στις περιοχές κόµβων η υπάρχουσα σήµανση (και ενδεχόµενα φωτεινή σηµατοδότηση) πρέπει να αναγνωρίζεται και να κατανοείται γρήγορα και εύκολα από τους οδηγούς. Φωτιζόµενες διαφηµιστικές πινακίδες επιγραφές, που βρίσκονται σε µικρή απόσταση από το όριο του οδοστρώµατος είναι δυνατόν να προκαλούν θάµβωση τους οδηγούς. ιαφηµιστικές πινακίδες, που διατάσσονται κατά µήκος των οδών αποτελούν παρόδια εµπόδια, επικίνδυνα σε περίπτωση εκτροπής οχήµατος και πρόσκρουσης (εικόνα 5). Ο βαθµός επικινδυνότητας εξαρτάται από το είδος και το µέγεθος της φέρουσας κατασκευής των πινακίδων καθώς επίσης από την απόσταση από το όριο του οδοστρώµατος. Γενικά παρόµοιες κατασκευές παρά την οδό, που θεωρούνται επικίνδυνα παρόδια εµπόδια, πρέπει να προστατεύονται µε την τοποθέτηση στηθαίων ασφάλειας [5, 6]. Αλλά και ελαφρές κατασκευές, όπως είναι οι αφίσες και τα πανό πρέπει να θεωρούνται εξίσου επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια, επειδή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να παρασυρθούν από τον άνεµο προς το οδόστρωµα. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ενώ όλες οι διαφηµιστικές πινακίδες επιγραφές θεωρούνται κατ αρχήν επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια, πρέπει ωστόσο να υπάρχει διάκριση όσον αφορά στο βαθµό επικινδυνότητας και κατά συνέπεια στην προτεραιότητα κατά την αφαίρεσή τους. Με δεδοµένο ότι υπάρχουν περιορισµοί όσον αφορά στο διαθέσιµο δυναµικό των αρµόδιων φορέων για την αφαίρεση (σε προσωπικό, τεχνικά µέσα και πιστώσεις), επιβάλλεται να

4 4 δίνεται µεγαλύτερη προτεραιότητα σε εκείνες που βρίσκονται στο άµεσο περιβάλλον της οδού, δηλαδή µέσα στην απαλλοτριωµένη έκταση αυτής και αποτελούν επικίνδυνα παρόδια εµπόδια. Εικόνα 5. ιαφηµιστικό πλαίσιο στο έρεισµα ελληνικής οδού Photograph 5. Billboard on shoulder of Greek road 4. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Στην ισχύουσα νοµοθεσία δεν υπάρχει ορισµός της διαφηµιστικής πινακίδας επιγραφής, που εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999. Οι φορείς συντήρησης διαχείρισης οδών εντάσσουν στις διαφηµιστικές πινακίδες επιγραφές κάθε πινακίδα, που δεν περιλαµβάνεται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η τοποθέτησή της δεν έχει εγκριθεί από τον αρµόδιο για την οδό φορέα. Είναι προφανές ότι η αναζήτηση σηµαντικών προορισµών (χωρίς την ύπαρξη κατάλληλης πληροφόρησης) από τους οδηγούς κατά τη διάρκεια της οδήγησης µπορεί να προκαλέσει εξίσου σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια µε την αυθαίρετη τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων επιγραφών. Συχνά λοιπόν οι συνθήκες καθιστούν σκόπιµη την τοποθέτηση πινακίδων, οι οποίες καθοδηγούν τους χρήστες των οδών (κυρίως τους οδηγούς) σε σηµαντικούς προορισµούς, οι οποίοι δεν είναι κατ ανάγκη εγκεκριµένοι οικισµοί ή δηµόσιες εγκαταστάσεις. Οι ισχύουσες ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές σήµανσης προβλέπουν τη χρωµατική κωδικοποίηση για βιοµηχανικές περιοχές (υπόβαθρο γκρι χρώµατος) και αρχαιολογικούς τουριστικούς χώρους (υπόβαθρο καφέ χρώµατος), όµως ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν επιτρέπει την τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης για µεµονωµένους προορισµούς, όπως: περιοχές αναψυχής καθώς επίσης χώρους αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων υπερτοπικού ενδιαφέροντος (π.χ. διεθνείς εκθέσεις), νοσηλευτικά ιδρύµατα (δηµόσια και ιδιωτικά), ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, βιοµηχανικές περιοχές και σηµαντικές εγκαταστάσεις υπερτοπικού χαρακτήρα, τουριστικά συγκροτήµατα και εγκαταστάσεις. Αυτό συµβαίνει, επειδή ακόµα κι όταν η σήµανση των προορισµών αυτών κρίνεται σωστή από κοινωνική και από κυκλοφοριακή άποψη, δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο να εξυπηρετεί και διαφηµιστικούς σκοπούς. Εικόνα 6. Πληροφοριακές πινακίδες µε µεταβλητές ενδείξεις εκδηλώσεων Photograph 6. Information signs with variable indications events

5 5 Με βάση τα παραπάνω είναι αναγκαίο να καθοριστούν µε σαφήνεια οι προορισµοί, οι οποίοι επιτρέπεται να εµφανίζονται σε νόµιµες πληροφοριακές πινακίδες καθώς επίσης η ακριβής διαδικασία χορήγησης αδείας εκ µέρους των υπηρεσιών οδοποιίας, οι γενικές προϋποθέσεις, η θέση, ο αριθµός, οι αναγραφές, η µορφή και οι διαστάσεις των πινακίδων αυτών. Η χρήση πληροφοριακών πινακίδων µε µεταβλητές ενδείξεις προσφέρει µεγάλες δυνατότητες για την παροδική εµφάνιση προορισµών µε χρονικά περιορισµένο ενδιαφέρον, όπως είναι εκθέσεις, αθλητικές εκδηλώσεις κλπ. (εικόνα 6). Πρέπει να επισηµανθεί ότι σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης κατάλληλων πινακίδων πληροφόρησης για τουριστικούς προορισµούς, αθλητικές εγκαταστάσεις και εκδηλώσεις ανάλογα µε τη διαβάθµιση της οδού, ιδιαίτερα σε τοπικές οδούς (εικόνα 7). Παρ όλα αυτά δεν είναι σπάνια η αυθαίρετη διαµόρφωση και τοποθέτηση πινακίδων σε τουριστικές περιοχές (εικόνα 8). Στη Γερµανία µάλιστα έχουν εκδοθεί και ισχύουν σχετικές τεχνικές οδηγίες για πληροφοριακή σήµανση [7, 8, 9, 10]. Η σήµανση τουριστικών προορισµών έχει για την Ελλάδα εξαιρετική σηµασία, επειδή η χώρα διαθέτει µεγάλο αριθµό µνηµείων και ιστορικών χώρων, ενώ παράλληλα ο τουρισµός αποτελεί έναν ιδιαίτερα σηµαντικό τοµέα της οικονοµίας. Εικόνα 7. Πληροφοριακές πινακίδες προς τουριστικές αθλητικές εγκαταστάσεις Photograph 7. Information signs for tourism sports facilities 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το νοµικό πλαίσιο που αφορά στις διαφηµιστικές πινακίδες επιγραφές κατά µήκος των ελληνικών οδών κρίνεται σαν υπερβολικά αυστηρό και φαίνεται εκ πρώτης όψεως απλό. Στην πραγµατικότητα όµως έχει αποδειχθεί εξαιρετικά πολύπλοκο και δυσχερές στην εφαρµογή του. Ακόµα και η αυτόφωρη διαδικασία που προβλέπει για τους παραβάτες δεν τηρείται από τις δικαστικές αρχές. Τέλος σε αρκετές περιπτώσεις οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αντιµετωπίζουν το πρόβληµα σαν ένα µέσο βελτίωσης των οικονοµικών τους χορηγώντας άδειες τοποθέτησης ακόµα και κατά µήκος εθνικών και επαρχιακών οδών. Στη συνέχεια βέβαια αρνούνται ή κωλυσιεργούν στην αφαίρεσή τους, επειδή έχουν ήδη εισπράξει παράνοµα τέλη. Εικόνα 8. Αυθαίρετη διαµόρφωση πινακίδας τουριστικής περιοχής Photograph 8. Incorrect sign in tourist area Κατ αρχήν είναι σκόπιµο να υπάρχει ακριβής ορισµός της «διαφηµιστικής πινακίδας επιγραφής». Οι αρµοδιότητες χορήγησης αδειών καθώς επίσης αφαίρεσης και επιβολής διοικητικών κυρώσεων πρέπει να είναι απόλυτα σαφείς, χωρίς αλληλοκάλυψη φορέων. Πιο συγκεκριµένα: Οι θέσεις επιτρεπόµενης υπαίθριας διαφήµισης πρέπει να καθορίζονται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πάνω σε τοπογραφικό διάγραµµα και να εγκρίνονται από την οικεία Αποκεντρωµένη ιοίκηση. Η άδεια τοποθέτησης κάθε διαφηµιστικής πινακίδας οφείλει να συνοδεύεται επίσης από τοπογραφικό διάγραµµα. Η µη τήρηση της διαδικασίας από πλευράς των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα η χορήγηση άδειας αόριστα χωρίς ακριβή προσδιορισµό της θέσης σε χάρτη πρέπει να επισύρει την επιβολή κυρώσεων σε αυτούς, όπως για παράδειγµα η µη χορήγηση πιστώσεων από την κεντρική διοίκηση.

6 6 Πινακίδες που βρίσκονται µέσα στα όρια απαλλοτρίωσης των εθνικών και επαρχιακών οδών πρέπει να αφαιρούνται κατά το δυνατόν άµεσα από τους φορείς συντήρησης διαχείρισης των οδών, ώστε να µην αποτελούν επικίνδυνα παρόδια εµπόδια και να µην παρεµποδίζουν την ορατότητα. Όµως µετά την ισχύ του Ν. 3852/2010 (πρόγραµµα «Καλλικράτης») οι υπηρεσίες συντήρησης διαχείρισης οδών, που ανήκουν πλέον στις Περιφέρειες, έχουν χάσει την αρµοδιότητα αυτή, η οποία έχει περιέλθει στους δήµους και στις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις. Αντίθετα, η αφαίρεση παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων, που βρίσκονται εντός παρόδιων ιδιοκτησιών δεν µπορεί να αποτελεί αντικείµενο των υπηρεσιών συντήρησης διαχείρισης οδών, κυρίως λόγω των νοµικών προβληµάτων που παρουσιάζει. Η δαιδαλώδης διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων (πρόστιµα) αποτελεί αντικείµενο οικονοµικών και νοµικών υπηρεσιών κι όχι τεχνικών υπηρεσιών. Για την αντιµετώπιση της παράνοµης εµπορικής διαφήµισης επιβάλλεται να θεσπιστεί διαδικασία αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας διαφηµιστικών επιχειρήσεων, που καταπατούν συστηµατικά τη νοµοθεσία για την υπαίθρια διαφήµιση. Η πάταξη της παράνοµης υπαίθριας διαφήµισης επιτυγχάνεται µόνο µε την άµεση και τακτική εκτέλεση έργων αφαίρεσης, που αποθαρρύνει τους παραβάτες και σταδιακά αµβλύνει το πρόβληµα της υπαίθριας διαφήµισης. Προκειµένου λοιπόν να υπάρχουν συνεχώς έργα αφαίρεσης διαφηµιστικών µέσων απαιτείται η διάθεση σχετικών πιστώσεων. Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί, εφόσον τα πρόστιµα αποδίδονται στις αρµόδιες για την αφαίρεση υπηρεσίες, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα η δυνατότητα αναχρηµατοδότησης τέτοιων έργων. Λόγοι οδικής ασφάλειας επιβάλλουν την αναπροσαρµογή των τεχνικών οδηγιών σήµανσης οδών σχετικά µε την τοποθέτηση και τη διαµόρφωση πινακίδων πληροφόρησης για σηµαντικούς προορισµούς. Η σπουδαιότητα των προορισµών εξαρτάται οπωσδήποτε από τη διαβάθµιση των οδών. Η θέσπιση διαδικασίας χορήγησης αδειών και κανόνων διαµόρφωσης τοποθέτησης τέτοιων πινακίδων είναι απαραίτητη. Τέλος απαιτείται η σύνταξη τεχνικών οδηγιών για τις πινακίδες µεταβλητών ενδείξεων. Οι πινακίδες αυτές πρέπει να αποτελούν µέσα σήµανσης των οδών και όχι µέσα αναγραφής µηνυµάτων οδικής συµπεριφοράς (που πρέπει να θεωρούνται γνωστά από τους χρήστες των οδών, δεδοµένου ότι αποτελούν διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) ή ακόµα και µηνυµάτων ενηµέρωσης για εκδηλώσεις άσχετες µε την κυκλοφορία. Οι ενδείξεις των πινακίδων µεταβλητών µηνυµάτων επιβάλλεται να ανταποκρίνονται απόλυτα στις διεθνείς συµβάσεις και τους θεµελιώδεις κανόνες σήµανσης οδών [11, 12, 13]. 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Dilling, J. (1991) Möglichkeiten zur Verbesserung der Beschilderung Weniger Verkehrszeichen, bessere Beschilderung, Straßenverkehrstechnik, Vol. 3, N. 2696/1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ΦΕΚ 57Α/ , Ελλάδα. 3 Ν. 2946/2001 Υπαίθρια διαφήµιση, ΦΕΚ 224Α/ , Ελλάδα. 4 Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης, ΦΕΚ 87Α/ , Ελλάδα. 5 Νικηφοριάδης, Α. (2009), Συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων σε οδούς, εκδόσεις Γράµµα, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 6 Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. Ι, Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Έργων (2010), Οδηγίες µελετών οδικών έργων Συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ), ΦΕΚ 487Β/ , Ελλάδα. 7 Bundesministerium für Verkehr, Richtlinien für die Aufstellung von privaten Wegweisern für Messen, Ausstellungen, sportliche und ähnliche Veranstaltungen (1961), Γερµανία. 8 Bundesministerium für Verkehr, Richtlinien für das Aufstellen privater Hinweisschilder auf Hotels, Gasthöfen und sonstige Übernachtungsmöglichkeiten (1961), Γερµανία. 9 Bundesministerium für Verkehr, Richtlinien für Informationsschilder auf Rastplätzen der Bundesautobahnen (1968), Γερµανία. 10 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Richtlinien für touristische Beschilderung Entwurf (2008), Γερµανία. 11 United Nations Conference on Road

7 Traffic Convention on Road Traffic, Convention on Road Signs and Signals, UN-Publication No. E/F 69 - VIII 1 (1968), Wien. 12 United Nations Economic Commission for Europe European Agreement supplementing the Convention on Road Traffic, Protocol on Road Signs and Signals (1971), Genf. 13 Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (2003), Kirschbaum Verlag, Bonn Bad Godesberg, Γερµανία. 7

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η οδική κάθετη σήµανση διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην ασφάλεια των οδικών µεταφορών, στον τοµέα της αποτροπής τροχαίου ατυχήµατος, και κατά δεύτερον στη σωστή ενηµέρωση του οδηγού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 1 : Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α. Έκθεση για την Πρόσβαση των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στο οµηµένο Περιβάλλον, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Επικοινωνίας και την Πληροφόρηση. 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εισαγωγή - Πεδίο εφαρµογής Τα συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων, ή συστήµατα παθητικής ασφάλειας οδών, έχουν σκοπό τη συγκράτηση κάθε οχήµατος που παρεκκλίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 984/11.02.1999) ΘΕΜΑ: Η ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις των σχετικών νόμων, καθώς επίσης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Λειτουργίας για όλα τα τουριστικά καταλύµατα της παραγράφου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Λειτουργίας για όλα τα τουριστικά καταλύµατα της παραγράφου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υ- ποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς Η προσβασιµότητα των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ 7.1 Εισαγωγή - Πεδίο εφαρµογής Η οδήγηση κατά τις νυχτερινές ώρες είναι µία από τις δυσκολότερες συνθήκες στις οποίες καλείται να ανταπεξέλθει ένας οδηγός. Το περιορισµένο βάθος ορατότητας, η ανικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό.. σελ 3 Άρθρο 1 ο : Γενικές Αρχές Στόχοι. σελ. 3 Άρθρο 2 ο : Ρύθμιση και ισχύς Εφαρμογής του Κανονισμού σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις σελίδες που ακολουθούν θα µας απασχολήσει το ζήτηµα της προστασίας των δασών, όπως αυτή εµφανίζεται στην ελληνική έννοµη τάξη και πραγµατικότητα, στο Σύνταγµα και τους νόµους. Ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 3 5) ΘΕΜΑ Οικοδοµικές εργασίες εντός αρχαιολογικών χώρων µε αφορµή την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών µικρής

Διαβάστε περισσότερα

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 3 3. ΠΕΖΟΙ.. 5 3.1. Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας... 6 3.2. Κυκλοφοριακή Αγωγή 7 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ 8 4.1. Οι πεζόδροµοι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχεδίου νόµου «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας, α- ναδιοργάνωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» Ι. ΓΕΝΙΚΑ Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού Φεβρουάριος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α.1 3/2/2004 Αθανάσιος Τσαντσάνογλου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Γεώργιος Ζιάκας Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο. Σ. Η. Π. Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

Ο. Σ. Η. Π. Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Ο. Σ. Η. Π. Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η μελέτη αυτή σκοπεύει: α) να περιγράψει την υφιστάμενη κατάσταση του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων 1 1 Εισαγωγή (1) Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πόλεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Αειφορία στο Άαλμποργκ της Δανίας, Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 2 Αρµοδιότητα Εφαρµογής Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 3 Εννοιολογικός Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - Οδηγός -

ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - Οδηγός - ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - Οδηγός - Ε. Μουαµελετζή, Σ. Παπαντωνιάδου,

Διαβάστε περισσότερα