Αριθµός 92(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµός 92(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ"

Transcript

1 E.E. Παρ. I(I) Αρ. 3415, Ν. 92(Ι)/2000 Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών ιαφηµίσεων Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Αριθµός 92(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και 98(I) του 2007 Συγκριτικών ιαφηµίσεων Νόµος του (Ι) του Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια «διαφήµιση» σηµαίνει κάθε ανακοίνωση που γίνεται στα πλαίσια εµπορικής, βιοµηχανικής, βιοτεχνικής ή επαγγελµατικής δραστηριότητας, µε στόχο την προώθηση της προµήθειας αγαθών ή υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης της µεταβίβασης ή άλλης διάθεσης ακινήτων, δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων «ιευθυντής» σηµαίνει το ιευθυντή της Υπηρεσίας Ανταγωνισµού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, και οποιοδήποτε λειτουργό της Υπηρεσίας αυτής «ικαστήριο» σηµαίνει Πρόεδρο ή Ανώτερο Επαρχιακό ικαστή οποιουδήποτε Επαρχιακού ικαστηρίου 2 του 98(Ι) του «εµπορευόµενος» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί για σκοπούς και ιόρθωση σελ οι οποίοι σχετίζονται µε την εµπορική, επιχειρηµατική, βιοτεχνική ή ελεύθερη του επαγγελµατική του δραστηριότητα και κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ ονόµατος ή για λογαριασµό του εµπορευόµενου 2 του 98(Ι) του «ιδιοκτήτης κώδικα» σηµαίνει κάθε οντότητα, συµπεριλαµβανοµένων ενός εµπορευοµένου ή µιας οµάδας εµπορευοµένων, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διατύπωση και την αναθεώρηση ενός κώδικα συµπεριφοράς ή/και για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης προς τον κώδικα όσων έχουν αναλάβει να δεσµεύονται από αυτόν «παραπλανητική διαφήµιση» σηµαίνει κάθε διαφήµιση η οποία µε οποιοδήποτε τρόπο, περιλαµβανοµένης της παρουσίασης της, παραπλανεί ή ενδέχεται να παραπλανήσει τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται ή στων οποίων την αντίληψη περιέρχεται και η οποία, εξαιτίας του παραπλανητικού χαρακτήρα της, είναι ικανή να επηρεάσει την οικονοµική τους συµπεριφορά ή που, για τους λόγους αυτούς, βλάπτει ή ενδέχεται να βλάψει έναν ανταγωνιστή «πρόσωπο» σηµαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο «συγκριτική διαφήµιση» σηµαίνει διαφήµιση που κατονοµάζει ρητά ή υπονοεί έναν ανταγωνιστή ή τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από έναν ανταγωνιστή. 2 του 42(Ι) του «Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού του 98(Ι) του Α. Σκοπός του παρόντος Νόµου είναι η προστασία των εµπορευοµένων από την Σκοπός και πεδίο

2 εφαρµογής. παραπλανητική διαφήµιση και τις αθέµιτες συνέπειές της και τον καθορισµό των όρων υπό τους οποίους επιτρέπεται η συγκριτική διαφήµιση. Κριτήρια παραπλανητικής 3. Για να κριθεί αν µια διαφήµιση είναι παραπλανητική, λαµβάνονται υπόψη όλα τα διαφήµισης. στοιχεία της και ιδίως οι ενδείξεις της σχετικά µε (α) Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των αγαθών ή υπηρεσιών, όπως διαθεσιµότητα, φύση, εκτέλεση, σύνθεση, µέθοδος και ηµεροµηνία κατασκευής ή παροχής, καταλληλότητα, χρήσεις, ποσότητα, προδιαγραφές, γεωγραφική καταγωγή ή εµπορική προέλευση ή τα αναµενόµενα από τη χρήση τους αποτελέσµατα, ή τα αποτελέσµατα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των δοκιµών ή ελέγχων των αγαθών ή των υπηρεσιών, (β) την τιµή, τον τρόπο διαµόρφωσης της και τους όρους υπό τους οποίους παρέχονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες, όπως οι όροι πληρωµής ή πίστωσης, παράδοσης, ανταλλαγής, επιστροφής, επισκευής, συντήρησης και εγγύησης, και (γ) την ιδιότητα, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και τα δικαιώµατα του διαφηµιζοµένου, όπως η ταυτότητα και η περιουσία του, οι ικανότητες και η κατοχή δικαιωµάτων βιοµηχανικής, εµπορικής ή πνευµατικής ιδιοκτησίας, τα βραβεία και οι διακρίσεις του. 4 του 98(Ι) του Προϋποθέσεις θεµιτής συγκριτικής διαφήµισης. 103(Ι) του Η συγκριτική διαφήµιση επιτρέπεται, όσον αφορά τη σύγκριση, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) εν είναι παραπλανητική σύµφωνα µε τα άρθρα 4, 5,6, και 7 του περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµου (β) συγκρίνει αγαθά ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ίδιες ανάγκες ή έχουν τους ίδιους στόχους (γ) συγκρίνει κατά τρόπο αντικειµενικό ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά που είναι ουσιώδη, συναφή, εξακριβώσιµα, και αντιπροσωπευτικά των εν λόγω αγαθών και υπηρεσιών, στα οποία µπορεί να συµπεριλαµβάνεται και η τιµή (δ) δεν έχει ως συνέπεια τη δυσφήµιση ή την υποτίµηση των σηµάτων, εµπορικών επωνυµιών, άλλων διακριτικών σηµείων, αγαθών, υπηρεσιών, δραστηριοτήτων ή της κατάστασης ενός ανταγωνιστή (ε) για προϊόντα µε ονοµασία προέλευσης, αφορά σε κάθε περίπτωση προϊόντα µε την ίδια ονοµασία προέλευσης (στ) δεν επωφελείται αθέµιτα από τη φήµη σήµατος, εµπορικής επωνυµίας ή άλλων διακριτικών σηµείων ανταγωνιστή ή από τα δηλωτικά καταγωγής ανταγωνιστικών προϊόντων (ζ) δεν παρουσιάζει ένα αγαθό ή µια υπηρεσία ως αποµίµηση ή αντίγραφο αγαθού ή υπηρεσίας που φέρει σήµα κατατεθέν ή εµπορική επωνυµία (η) δε δηµιουργεί σύγχυση µεταξύ εµπορευοµένων, µεταξύ διαφηµιστή και ανταγωνιστή ή µεταξύ των εµπορικών σηµάτων, των εµπορικών επωνυµιών, άλλων διακριτικών γνωρισµάτων, αγαθών ή υπηρεσιών του διαφηµιστή και του ανταγωνιστή. Σύγκριση σε ειδικές προσφορές. 5. Κάθε σύγκριση που αναφέρεται σε ειδική προσφορά πρέπει να επισηµαίνει µε σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερµηνείες την ηµεροµηνία κατά την οποία λήγει η προσφορά ή, εφόσον χρειάζεται, ότι η ειδική προσφορά εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα των αγαθών και υπηρεσιών, και, στην περίπτωση που η ειδική προσφορά δεν έχει αρχίσει ακόµη, την ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου κατά την οποία ισχύουν η ειδική τιµή ή

3 άλλοι ειδικοί όροι. Εξέταση παραπλανητικών 6. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο ιευθυντής έχει καθήκον προς το και µη επιτρεπόµενων συµφέρον των καταναλωτών, των ανταγωνιστών και γενικότερα του κοινού να εξετάζει συγκριτικών διαφηµίσεων. κατόπιν υποβολής παραπόνου ή και αυτεπάγγελτα κατά πόσο οποιαδήποτε διαφήµιση, είτε έχει δηµοσιευθεί είτε επίκειται η δηµοσίευση της, είναι παραπλανητική ή µη επιτρεπόµενη συγκριτική διαφήµιση. (2) Ο ιευθυντής, πριν εξετάσει κάποιο παράπονο σύµφωνα µε το εδάφιο (1), δύναται να ζητήσει από τον παραπονούµενο να τον ικανοποιήσει ότι (α) Έχει προσφύγει σε σχέση µε το ίδιο ή ουσιαστικά το ίδιο παράπονο για την εν λόγω διαφήµιση σε τέτοιους καθιερωµένους µηχανισµούς χειρισµού παραπόνων που ο ιευθυντής θεωρεί κατάλληλους, έχοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της συγκεκριµένης υπόθεσης και (β) έχει δοθεί εύλογη ευκαιρία για να τύχει χειρισµού το εν λόγω παράπονο µε εκείνους τους µηχανισµούς και (γ) το παράπονο αυτό δεν έτυχε ικανοποιητικού χειρισµού µε τη βοήθεια των µηχανισµών αυτών. (3) Ο ιευθυντής κατά την άσκηση των εξουσιών που παρέχονται σ' αυτόν δυνάµει του παρόντος Νόµου, οφείλει να έχει υπόψη του (α) Όλα τα εµπλεκόµενα συµφέροντα και ιδιαίτερα το δηµόσιο συµφέρον, και (β) ότι είναι επιθυµητή η ενθάρρυνση του εκούσιου ελέγχου των διαφηµίσεων από αυτόνοµους οργανισµούς, συνδέσµους ή ενώσεις. Εξέταση παραβάσεων και επιβολή ποινών. 6Α-(1) Αν ο ιευθυντής, κατά την εξέταση ή/και διερεύνηση παραπόνου ή/και αυτεπάγγελτης έρευνας, σύµφωνα µε το άρθρο 6(1), διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόµου, έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες, ανάλογα µε τη φύση και τη βαρύτητα της παράβασης, είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά: (α) Να διατάσσει ή να συστήνει στον παραβάτη όπως µέσα σε τακτή προθεσµία τερµατίσει την παράβαση και αποφύγει επανάληψή της στο µέλλον ή σε περίπτωση που η παράβαση τερµατίσθηκε πριν από την έκδοση της απόφασης του ιευθυντή, να βεβαιώνει µε απόφαση του τον τερµατισµό της παράβασης ή/και (β) να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο ανάλογα µε τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, µέχρι και εκατό χιλιάδες ευρώ, ( 100,000) ή/ και (γ) να αποφασίζει, σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, ότι θα οφείλεται διοικητικό πρόστιµο από εκατό µέχρι και χίλια ευρώ, ( ), για κάθε µέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα µε τη φύση και τη βαρύτητα αυτής. (2) Κατά τη δυνάµει του εδαφίου (1) διερεύνηση οποιασδήποτε παράβασης, ο ιευθυντής δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιµο, να λάβει υπόψη του οποιαδήποτε ανάληψη δέσµευσης που παρέχεται έναντι του εµπορευόµενου από τον παραβάτη ή εκ µέρους του παραβάτη, αναφορικά µε τη γενόµενη παράβαση και την προοπτική άρσης ή αποκατάστασης αυτής. Επιβολή διοικητικών προστίµων και άσκηση 6Β-(1) Τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6Α(1) διοικητικά πρόστιµα επιβάλλονται στον παραβάτη µε αιτιολογηµένη απόφαση του ιευθυντή, αφού ο τελευταίος ακούσει ή

4 ιεραρχικής προσφυγής. δώσει την ευκαιρία στον παραβάτη ή εκπρόσωπο του να ακουστεί προφορικώς ή/και γραπτώς. (2) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίµου επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον παραβάτη (3) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερόµενους ή δώσει την ευκαιρία σ αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους, αποφασίζει σύµφωνα µε το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου. (4) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει µια από τις ακόλουθες αποφάσεις: (α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση, (β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση, (γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση, (δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας. (5) Το ποσό του διοικητικού προστίµου εισπράττεται από το ιευθυντή όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου ικαστηρίου προθεσµία των εβδοµήντα πέντε ηµερών, η οποία αρχίζει να µετράται από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίµου ή, σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύµφωνα µε το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, από την επίδοση της απόφασης του Υπουργού επί της ιεραρχικής προσφυγής. (6) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωµής των κατά τον παρόντα Νόµο επιβαλλόµενων από το ιευθυντή διοικητικών προστίµων, αυτός λαµβάνει δικαστικά µέτρα και εισπράττεται το οφειλόµενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόµενο προς τη ηµοκρατία. Επίδοση της απόφασης. 6Γ.-(1) Κάθε απόφαση του ιευθυντή ή του Υπουργού δυνάµει του παρόντος Νόµου, δύναται να επιδοθεί σε κάθε επηρεαζόµενο πρόσωπο (α) µε ιδιόχειρη παράδοση ή µε την άφεση της απόφασης στην προσήκουσα διεύθυνση ή µε την αποστολή της απόφασης δια συστηµένου ταχυδροµείου ή (β) αν το πρόσωπο αυτό είναι νοµικό πρόσωπο, µε επίδοση της απόφασης σύµφωνα µε την παράγραφο (α) στο γραµµατέα ή στο διευθυντή ή σ οποιοδήποτε διευθύνοντα σύµβουλο ή (γ) αν πρόκειται για οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία, µε επίδοση του εγγράφου σύµφωνα µε την παράγραφο (α) σ έναν από τους εταίρους ή σε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο ή τη διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας αυτής. (2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), η προσήκουσα διεύθυνση οποιουδήποτε προσώπου στο οποίο µπορεί να επιδοθεί απόφαση δυνάµει του παρόντος Νόµου, είναι η τελευταία γνωστή διεύθυνση αυτού, εξαιρουµένων των επόµενων περιπτώσεων: (α) στην περίπτωση επίδοσης σε νοµικό πρόσωπο ή στο γραµµατέα ή στο διευθυντή ή στο διευθύνοντα σύµβουλό του, η προσήκουσα διεύθυνση θα είναι η διεύθυνση του εγγεγραµµένου ή του κεντρικού γραφείου του νοµικού προσώπου

5 (β) στην περίπτωση επίδοσης σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία ή σε εταίρο ή σε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο ή τη διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας αυτής, η προσήκουσα διεύθυνση θα είναι το κεντρικό γραφείο της εταιρείας αυτής. (3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) το κεντρικό γραφείο ενός νοµικού προσώπου εγγεγραµµένου εκτός της ηµοκρατίας ή µιας οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας, η οποία διεξάγει εργασία εκτός της ηµοκρατίας, θα είναι το κεντρικό γραφείο αυτής στη ηµοκρατία, αν υπάρχει τέτοιο γραφείο και σε αντίθετη περίπτωση, το κεντρικό γραφείο αυτής στη χώρα όπου το νοµικό πρόσωπο ή οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία εδρεύει. Τεκµηρίωση ισχυρισµών. 6. Κατά την εξέταση των ιεραρχικών προσφυγών, που προβλέπονται στο άρθρο 6Β, ο Υπουργός δύναται: (α) Να ζητά από τον εµπορευόµενο να προσκοµίσει, µέσα σε εύλογο υπό τις περιστάσεις χρονικό διάστηµα, αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την ακρίβεια των πραγµατικών ισχυρισµών που αναφέρονται στην υπόθεση, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, επί τη βάσει των δεδοµένων της συγκεκριµένης υπόθεσης και λαµβάνοντας υπόψη τα έννοµα συµφέροντα του εµπορευόµενου και των λοιπών επηρεαζόµενων, ή/και (β) να θεωρεί ανακριβείς τους πραγµατικούς ισχυρισµούς, εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε την παράγραφο (α) δεν προσκοµιστούν έγκαιρα ή θεωρηθούν ανεπαρκή από τον Υπουργό Ευθύνη αξιωµατούχων, υπαλλήλων κλπ., νοµικών προσώπων. 6Ε. Όταν οποιαδήποτε παράβαση δυνάµει του παρόντος Νόµου διαπράττεται από νοµικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ µέρους νοµικού προσώπου, και αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί µε τη συγκατάθεση, συνενοχή ή έγκριση ή έχει διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αµέλεια συµβούλου, διευθυντή, γραµµατέα ή οποιουδήποτε άλλου αξιωµατούχου του νοµικού προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι επίσης ένοχο της προαναφερθείσας παράβασης.». Αιτήσεις στο ικαστήριο 7. (1) Όταν ο ιευθυντής κατόπιν διερεύνησης σε σχέση µε µια διαφήµιση δυνάµει του από το ιευθυντή. άρθρου 6(1) θεωρήσει ότι η διαφήµιση αυτή είναι παραπλανητική ή µη επιτρεπόµενη συγκριτική διαφήµιση δύναται, αν το κρίνει απαραίτητο, µε αίτηση του στο ικαστήριο µε βάση τους εκάστοτε ισχύοντες ιαδικαστικούς Κανονισµούς που διέπουν τα της εναρκτήριας κλήσης (originating summons) να ζητήσει την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγµατος, περιλαµβανοµένου και προσωρινού διατάγµατος, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο πιστεύει ότι ενέχεται ή πιθανόν να ενέχεται µε την έκδοση ή δηµοσίευση της διαφήµισης. (2) Ο ιευθυντής οφείλει να αιτιολογεί την απόφαση του αν θα υποβάλει ή µη αίτηση στο ικαστήριο, ανάλογα µε την περίπτωση, για έκδοση διατάγµατος όπως προβλέπεται ανωτέρω, σε σχέση µε κάποια διαφήµιση που σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο οφείλει να εξετάσει. Αιτήσεις στο ικαστήριο 8. ικαίωµα προσφυγής µε αίτηση ενώπιον του ικαστηρίου για την έκδοση από άτοµα ή οργανισµούς. απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγµατος, περιλαµβανοµένου και προσωρινού διατάγµατος, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου που ενέχεται ή πιθανόν να ενέχεται στην έκδοση ή δηµοσίευση της διαφήµισης έχουν και άτοµα ή νόµιµα συνεστηµένοι οργανισµοί, οι οποίοι είτε δυνάµει νόµου είτε δυνάµει του καταστατικού τους θεµελιώνουν επαρκώς έννοµο συµφέρον για την απαγόρευση της παραπλανητικής διαφήµισης ή τη ρύθµιση της συγκριτικής διαφήµισης. Εξουσίες του ικαστηρίου. 9. (1) Το ικαστήριο ενώπιον του οποίου υποβάλλεται αίτηση, δυνάµει των άρθρων 7 ή 8, δύναται, τηρουµένων κατά τα λοιπά των ιαδικαστικών Κανονισµών Πολιτικής

6 ικονοµίας, να εκδώσει απαγορευτικό ή προστακτικό διάταγµα µε όρους τους οποίους θεωρεί απαραίτητους εφόσον ικανοποιηθεί ότι η διαφήµιση για την οποία υπεβλήθη η αίτηση είναι παραπλανητική ή µη επιτρεπόµενη συγκριτική διαφήµιση. Προτού εκδώσει τέτοιο διάταγµα το ικαστήριο οφείλει να έχει υπόψη του όλα τα εµπλεκόµενα συµφέροντα και ιδιαίτερα το δηµόσιο συµφέρον. (2) Το εν λόγω διάταγµα δύναται να αφορά όχι µόνο τη συγκεκριµένη διαφήµιση αλλά και οποιαδήποτε διαφήµιση µε παρόµοιους όρους ή που πιθανόν να µεταδίδει παρόµοια εντύπωση. (3) Κατά την εξέταση αίτησης για τέτοιο διάταγµα, το ικαστήριο δύναται να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο που κατά τη γνώµη του ικαστηρίου ευθύνεται για την έκδοση ή τη δηµοσίευση της διαφήµισης µε την οποία σχετίζεται η αίτηση, να εφοδιάσει το ικαστήριο µε αποδεικτικά στοιχεία για την ακρίβεια των πραγµατικών ισχυρισµών που περιέχονται στη διαφήµιση, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο στη συγκεκριµένη περίπτωση για την προστασία των νόµιµων συµφερόντων του διαφηµιζοµένου και των λοιπών µερών που συµµετέχουν στη διαδικασία. Σε περίπτωση συγκριτικής διαφήµισης το ικαστήριο δύναται να απαιτήσει όπως ο διαφηµιζόµενος προσκοµίσει τις αποδείξεις αυτές σε βραχύ χρονικό διάστηµα. (4) Σε περίπτωση που δεν προσκοµισθούν τα ζητηθέντα από το ικαστήριο αποδεικτικά στοιχεία σύµφωνα µε το εδάφιο (3), ή αν τα προσκοµισθέντα αποδεικτικά στοιχεία θεωρηθούν ανεπαρκή, το ικαστήριο δύναται να θεωρήσει τους πραγµατικούς ισχυρισµούς που αναφέρονται στο εδάφιο (3) ως ανακριβείς. (5) Στην περίπτωση που κρίνει τα µέτρα αυτά αναγκαία για την προστασία όλων των εµπλεκόµενων συµφερόντων και ιδιαίτερα του γενικού συµφέροντος, το ικαστήριο δύναται να διατάξει (α) Την άµεση παύση και/ή µη επανάληψη της παραπλανητικής διαφήµισης ή της µη επιτρεπόµενης συγκριτικής διαφήµισης, ή (β) την απαγόρευση της, αν η παραπλανητική διαφήµιση ή η µη επιτρεπόµενη συγκριτική διαφήµιση δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί, επίκειται όµως η δηµοσίευση της, και/ή (γ) την εντός ορισµένης προθεσµίας λήψη τέτοιων διορθωτικών, κατά την κρίση του ικαστηρίου, µέτρων προς άρση της παράνοµης κατάστασης που δηµιούργησε η περί ης η αίτηση παράβαση, και/ή (δ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή µέτρο που ήθελε κριθεί αναγκαίο ή εύλογο υπό τις περιστάσεις της συγκεκριµένης υπόθεσης. (6) Το ικαστήριο εκδίδει απαγορευτικό ή προστακτικό διάταγµα έστω και αν δεν αποδεικνύεται (α) Ζηµιά ή πραγµατική βλάβη σε οποιοδήποτε πρόσωπο από τη δηµοσίευση της διαφήµισης, ή (β) δόλος ή αµέλεια εκ µέρους του διαφηµιζοµένου. (7) Επιπλέον, προκειµένου να εξαλειφθούν οι συνεχιζόµενες συνέπειες παραπλανητικής διαφήµισης ή µη επιτρεπόµενης συγκριτικής διαφήµισης, η παύση της οποίας έχει διαταχθεί µε τελεσίδικη απόφαση, το ικαστήριο δύναται να διατάξει (α) Τη δηµοσίευση ολόκληρης της απόφασης ή µέρους της µε τη µορφή που κρίνει κατάλληλη, και

7 (β) τη δηµοσίευση επανορθωτικής ανακοίνωσης. Εξουσίες του ιευθυντή να 10. (1) Για το σκοπό διευκόλυνσης της ενάσκησης των εξουσιών που παρέχονται σ' λαµβάνει και να αυτόν δυνάµει του παρόντος Νόµου, ο ιευθυντής δύναται µε γραπτή ειδοποίηση αποκαλύπτει πληροφορίες. υπογραµµένη από αυτόν ή εκ µέρους του να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο να τον εφοδιάσει µε τις πληροφορίες ή να προσκοµίσει σ' αυτόν οποιαδήποτε έγγραφα που καθορίζονται ή περιγράφονται στην ειδοποίηση. (2) Ειδοποίηση σύµφωνα µε το εδάφιο (1) δύναται (α) Να καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο και το χρόνο εντός του οποίου ο παραλήπτης δύναται να συµµορφωθεί, και (β) να διαφοροποιηθεί ή ανακληθεί µε µεταγενέστερη ειδοποίηση. (3) Κανένα πρόσωπο δεν υποχρεούται να προσκοµίσει ή να εφοδιάσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία την οποία σε δικαστική διαδικασία θα εδικαιούτο να αρνηθεί να προσκοµίσει ή εφοδιάσει µε το δικαιολογητικό του νόµιµου επαγγελµατικού απορρήτου. (4) Αν πρόσωπο παραλείψει να συµµορφωθεί µε ειδοποίηση δυνάµει του εδαφίου (1), το ικαστήριο δύναται, κατόπιν αίτησης του ιευθυντή, να εκδώσει το προσήκον διάταγµα και να απαιτήσει από το πρόσωπο αυτό να συµµορφωθεί. Το διάταγµα αυτό δύναται να προνοεί ότι όλα τα έξοδα ή το κόστος που προέκυψε από την αίτηση θα το επωµισθεί το πρόσωπο ή οι λειτουργοί της εταιρείας ή άλλης ένωσης που ευθύνονται για την παράλειψη αυτή. (5) Χωρίς επηρεασµό οποιωνδήποτε άλλων περί του αντιθέτου νοµοθετηµάτων, ο ιευθυντής δύναται αν κρίνει σκόπιµο, για τον έλεγχο παραπλανητικών ή συγκριτικών διαφηµίσεων, να διαβιβάσει σε πρόσωπο οποιαδήποτε καταγγελία, περιλαµβανοµένων και οποιωνδήποτε σχετικών εγγράφων σε σχέση µε διαφήµιση ή να αποκαλύψει σε οποιοδήποτε πρόσωπο πληροφορίες, ανεξάρτητα αν έχουν ληφθεί δυνάµει του εδαφίου (1) ή όχι. (6) Για σκοπούς εφαρµογής του παρόντος Νόµου επιτρέπεται η αποκάλυψη πληροφοριών που λαµβάνονται από το ιευθυντή δυνάµει οποιουδήποτε άλλου νοµοθετήµατος. (7) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (5), πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του αποκαλύπτει πληροφορίες, εκτός για σκοπούς νοµικών διαδικασιών ή αναφορών σε σχέση µε τέτοιες διαδικασίες ή έρευνες σχετικά µε ποινικό αδίκηµα, που έλαβε λόγω των εξουσιών που παρέχονται σ' αυτό δυνάµει του εδαφίου (1) χωρίς την έγκριση είτε του προσώπου που σχετίζεται µε τις πληροφορίες αυτές, είτε, αν οι πληροφορίες σχετίζονται µε επιχείρηση, του προσώπου που κατά τον κρίσιµο χρόνο ασχολείτο µε την επιχείρηση, είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις 500 ή και στις δύο αυτές ποινές. (8) Ο ιευθυντής και τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 άτοµα ή οργανισµοί δύνανται να µεριµνήσουν για τη διάδοση πληροφοριών και συµβουλών αναφορικά µε την εφαρµογή του παρόντος Νόµου τις οποίες αυτοί θεωρούν χρήσιµες για την εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και όλων των προσώπων που ενδεχοµένως επηρεάζονται από τις διατάξεις αυτού. Επιφύλαξη τήρησης άλλων 11. (1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη τήρησης των νόµων. διατάξεων άλλων νόµων περί διαφηµίσεως συγκεκριµένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή των περιορισµών ή των απαγορεύσεων σχετικά µε τη διαφήµιση σε συγκεκριµένα µέσα ενηµέρωσης. (2) εν επιτρέπεται η συγκριτική διαφήµιση για συγκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες όταν, σύµφωνα µε τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης εν ισχύι νοµοθεσίας, απαγορεύεται η

8 διαφήµιση για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες. Όταν οι απαγορεύσεις αυτές περιορίζονται σε συγκεκριµένα µέσα ενηµέρωσης, ο παρών Νόµος εφαρµόζεται στα µέσα ενηµέρωσης που δεν καλύπτονται από τις εν λόγω απαγορεύσεις. (3) Η χρήση συγκρίσεων κατά τη διαφήµιση επαγγελµατικών υπηρεσιών δύναται να απαγορεύεται ή περιορίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης εν ισχύι νοµοθεσίας. 5 του 98(Ι) του Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ στις 12 εκεµβρίου 2007.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 149, 11.6.2005, σ. 22. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4137, 27.7.2007 Ν. 125(Ι)/2007 Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4077, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4077, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Επίσημη Εφημερίδα της E.E.:

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 702 Ν. 41(Ι)/95 Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 121, 15.5.2009, σ. 37. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 332, 17.12.2009, σ. 17. (α) διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990. .. Παρ. 1(1) 114 Ν. 14(Ι)/93 Αρ. 2791, 23.4.93 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ν. 140(Ι)/2013 140(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα