Τεχνικές Επικοινωνίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικές Επικοινωνίας"

Transcript

1 Τεχνικές Επικοινωνίας ΜΕΙΓΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗ (Επικοινωνίασ) Δημόζιες ζτέζεις Άμεζο Μάρκεηιμγκ Προώθηζη πωλήζεωμ Διαθήμιζη Προζωπική πώληζη 1

2 Διαφήμιςη Κάκε απρόςωπθ μορφι παρουςίαςθσ και προϊκθςθσ ιδεϊν, αγακϊν ι υπθρεςιϊν με πλθρωμι από αναγνωριςμζνο εγγυθτι ι ανάδοχο Δημόςιεσ χζςεισ Είναι κάκε δραςτθριότθτα (που δεν είναι διαφιμιςθ) που ςτόχο ζχει τθν ανάπτυξθ τθσ κετικισ εικόνασ τθσ επιχείρθςθσ. Εςτιάηει ςτθν οικοδόμθςθ καλϊν ςχζςεων με διάφορα κοινά όπωσ: Πελάτεσ Προςωπικό τθσ επιχείρθςθσ Προμθκευτζσ Χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα Ευρφτερθ κοινι γνϊμθ 2

3 Προςωπική Πώληςη Επικοινωνία πρόςωπο με πρόςωπο, θ οποία δθμιουργεί άμεςθ και αμφίδρομθ προςωπικι ςχζςθ μεταξφ του πωλθτι και του πελάτθ. ** Σο κοινό ςτόχοσ μπορεί να είναι: Ενδιάμεςοι Επιχείρθςθ Σελικόσ καταναλωτισ Άμεςο Μάρκετινγκ Αναφζρεται ςτθν άμεςθ και αμφίδρομθ επικοινωνία μεταξφ ενόσ οργανιςμοφ και του κοινοφ ςτόχου, με ςκοπό τθν υλοποίθςθ μιασ ςυναλλαγισ, τθ λιψθ μιασ άμεςθσ ανταπόκριςθσ ι τθ δθμιουργία μιασ ςχζςθσ. 3

4 Προώθηςη Πωλήςεων Κάκε ενζργεια προβολισ που δεν εντάςςεται ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ προςωπικισ πϊλθςθσ, τθσ διαφιμιςθσ και των δθμοςίων ςχζςεων και ςτόχο ζχει να αυξιςει τισ πωλιςεισ. Σι είναι η Διαφήμιςη? Μοιάζει να απαντά... Ποιοσ λεει τι... Σε ποιο κανάλι... Σε ποιόν... Με τι αποτέλεςμα... 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 ΜΕΙΓΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗ (Επικοινωνίασ) Δημόζιες ζτέζεις Άμεζο Μάρκεηιμγκ ΜΕΑ Προώθηζη πωλήζεωμ Προζωπική πώληζη Διαθήμιζη Σηλεόραζη Ραδιόθωμο Κιμημαηογράθος Εθημερίδες Περιοδικά Τπαίθρια διαθ/ζη Άμεζη διαθ/ζη Διαφιμιςθ ςτο χϊρο πϊλθςθσ του προϊόντοσ Εφθμερίδεσ Κατθγορίεσ Μζςων Επικοινωνίασ Ραδιόφωνο Σθλεόραςθ Περιοδικά Άμεςθ Διαφιμιςθ Κινθματογράφοσ 10

11 ΤΠΕΝΘΤΜΙΕΙ ΠΕΙΕΙ ΠΡΟΘΕΕΙ ΑΞΙΑ Ο ρόλος της Διαφήμισης ΒΟΗΘΗΕΙ ΑΛΛΕ ΠΡΟΠΑΘΕΙΕ ΕΝΗΜΕΡΩΕΙ Τπόδειγμα Μαηικισ Επικοινωνίασ Noise Θόρσβος Source Πηγή Coding Κωδικοποίηζη Μημύμαηος medium Δίασλος Επικοιμωμίας Reicever Δέκηης Decoding Αποκωδικοποίηζη Feedback Αμαηροθοδόηηζη 11

12 Σαξινόμηςη Διαφημίςεων τοχοφμενο ακροατιριο Γεωγραφικι Περιοχι Επικοινωνιακό Μζςο Επιδιωκόμενο ςκοπό τον Καταναλωτι τισ επιχειριςεισ Σοπικι Διαφιμιςθ Περιφερειακι Εκνικι Διεκνισ Ζντυπθ Διαφιμιςθ, Σθλεόραςθ, Ραδιόφωνο, Τπαίκρια, Διαφθμιςτικά Φυλλάδια, Αποςτολι διαφθμιςτικϊν Εντφπων, Διαδίκτυου Προϊόντοσ Εμπορικι Μθ εμπορικι Διαφιμιςθ ενζργειασ-δράςθσ Διαφιμιςθ Ενθμζρωςθσ Είδη τησ Διαφήμιςησ 1. Διαφιμιςθ πρωτογενοφσ ηιτθςθσ (Primary Demand Advertising) 2. Διαφιμιςθ που εςτιάηει το ενδιαφζρον τθσ ςτθ ηιτθςθ του επϊνυμου προϊόντοσ (Selective Demand Advertising) 3. Διαφιμιςθ Εμπιςτοςφνθσ-Προςιλωςθσ προσ το προϊόν (Brand Loyalty Advertising) 4. Διαφιμιςθ Προϊκθςθσ Πωλιςεων (Sales Promotion Advertising) 5. Διαφιμιςθ προβολισ του προϊόντοσ (Display Advertising) 6. Διαφιμιςθ από Επιχείρθςθ ςε Επιχείρθςθ (Business to Business Advertising) 7. Διαφιμιςθ Λιανοπωλθτϊν (Retail Advertising) 8. Γενικι Διαφιμιςθ μια Επιχείρθςθσ, ενόσ Φορζα, ενόσ Οργανιςμοφ (Institutional Advertising) 9. υνδεδεμζνθ ι υνεργατικι Διαφιμιςθ (Cooperative Advertising) 12

13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Διαδικαςία ςχεδιαςμού προγράμματοσ Μάρκετινγκ Ανάλυςθ Τπάρχουςασ Κατάςταςθσ Σελικοί τόχοι τρατθγικι Μάρκετινγκ Ανάπτυξθ Προγράμματοσ Μάρκετινγκ χζδιο για το προϊόν χζδιο για Σιμολογιακι πολιτικι χζδιο Προωκθτικοφ Μίγματοσ χζδιο για κανάλια διανομισ 13

14 χζδιο προωκθτικοφ μίγματοσ Διαμόρφωςθ τρατθγικϊν τόχων Δοκιμαςτικι Αγορά προϊόντοσ Αλλαγι ςτισ προτιμιςεισ Επαναλαμβανόμενθ Αγορά υχνότθτα αγοράσ του προϊόντοσ Τψθλοφ βακμοφ εμπιςτοςφνθσ Προςιλωςθσ καταναλωτζσ προσ το προϊόν Διαμόρφωςθ Σακτικϊν τόχων Προςζλκυςθ προςοχισ Πλθροφόρθςθ Τπενκφμιςθ Ανάκλθςθ μνιμθσ Πεικϊ Επιβεβαίωςθ Τψθλι εμπιςτοςφνθ- προςιλωςθ ςτο προϊόν Ανάπτυξθ Διαφθμιςτικοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθ Προγράμματοσ Προϊκθςθσ Πωλιςεων Διαμόρφωςθ Διαφθμιςτικϊν τόχων Ύπαρξη ςτόχων καιοριςμένων με ςαφθνεια (μετρθςιμοι και λειτουργικοί) υντελεί ςτθν καλφτερθ επικοινωνία και ςυνεργαςία ενδιαφερόμενων μερϊν Βοθκά ςτθν διαμόρφωςθ κριτθρίων για τθν αξιολόγθςθ όςων ζχουν επιτευχκεί Αποτελεί αντικειμενικό κριτιριο για τθ λιψθ αποφάςεων ανάμεςα ςε δφο ι περιςςότερεσ εναλλακτικζσ λφςεισ 14

15 Βαςικοί τόχοι επικοινωνίασ 1 Δθμιουργία εικόνασ 2 Αναγνϊριςθ τθσ φπαρξθσ του προϊόντοσ 3 Τπενκφμιςθ καταναλωτϊν να προβοφν ςτθν αγορά Διοχζτευςθ πλθροφορίασ 4 ςχετικά με τα οφζλθ που προκφπτουν από τθ χριςθ του προϊόντοσ 5 Επανόρκωςθ λακεμζνων εντυπϊςεων, κακισ πλθροφόρθςθσ 6 Διοχζτευςθ πλθροφορίασ ςχετικά με τα πλεονεκτιματα του προϊόντοσ 7 Δθμιουργία ευνοϊκοφ κλίματοσ για καινοφρια προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ Η εκτζλεςθ τθσ δθμιουργικισ Ιδζασ Περιγράμματοσ (Layout) Κειμζνου (Copy) Απεικόνιςθσ 15

16 Μήνυμα σκληρού και μαλακού περιβλήματος Hard and Soft Message) Μήνυμα σκληρού περιβλήματος: Είναι αυτό που στηρίζεται στην πληροφόρηση, έχει επείγοντα χαρακτήρα και πιέζει το καταναλωτή να λάβει γρήγορα απόφαση Μήλυκα καιαθού περηβιήκαηος: Είλαη ήπηο θαη δηαθρηηηθό. Λεηηουργεί έκκεζα θαη δίλεη ηε δυλαηόηεηα γηα ποιιές αλαγλώζεης. Εζηηάδεη ζηελ έθθιεζε ηου ζυκηθού, ζηα ζυλαηζζήκαηα προθαιεί ηε δεκηουργία ζεηηθώλ ζηάζεωλ ηου θαηαλαιωηή απέλαληη ζηο προϊόλ. Η απλότθτα και θ πολυπλοκότθτα του μθνφματοσ Μονόπλευρο μινυμα (One-sided Message): Προβάλλει τα χαρακτθριςτικά, τισ ιδιότθτεσ και τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα του προϊόντοσ. Αναφζρεται ςτα κετικά ςτοιχεία του προϊόντοσ Αμφίπλευρο μινυμα (Two-sided Message): Σονίηει τα κετικά ςτοιχεία του προϊόντοσ, ωςτόςο κάνει αναφορά ςε κάποιο αδφνατο ςθμείο ι και ςε κάποια κετικά ςτοιχεία του ανταγωνιςτι Μινυμα αναίρεςθσ (Refutational Message): Είναι αυτό που παρουςιάηει τα αντεπιχειριματα μιασ κζςθσ, θ οποία ζχει ιδθ παρουςιαςτεί από το ανταγωνιςτικό προϊόν, και αμζςωσ μετά καταβάλλεται προςπάκεια να εξουδετερωκοφν. 16

17 υγκινθςιακι προςζγγιςθ του μθνφματοσ Ζκκλθςθ ςυναιςκθμάτων (Φόβοσ, χαρά, πανικόσ κ.τ.λ.) Σρόποι παρουςίαςθσ μιασ τζτοιασ διαφιμιςθσ πραγματοποιοφνται μζςα από το χιοφμορ, φόβο, μουςικι, ςτερεότυπα, δραματοποίθςθ κ.α. 17

18 Θετικά και Αρνθτικά τθσ ςυγκινθςιακισ προςζγγιςθσ Ανάπτυξθ ενόσ ενδιαφζροντοσ μθνφματοσ Μικρότερθ προςπάκεια κατανόθςθσ από τον αποδζκτθ Γριγορθ αφομοίωςθ δεν ενεργοποιεί μθχανιςμοφσ άμυνασ του αποδζκτθ Διατιρθςθ και ανάκλθςθ ςτθ μνιμθ του αποδζκτθ για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα Δεν ςυνδζεται άμεςα με το προϊόν Η διζγερςθ τθσ ςυγκίνθςθσ απαιτεί μεγαλφτερο χρόνο για να επιτευχκεί Η ζκκλθςθ ενόσ αρνθτικοφ ςυναιςκιματοσ ςτο μινυμα, που ξεπερνά τα όρια, προκαλεί ςτον αποδζκτθ δυςαρζςκεια ι άςχθμθ διάκεςθ Σο χιοφμορ ςτθ διαφιμιςθ Σο χιοφμορ διεγείρει το ενδιαφζρον και τθν περιζργεια Είναι αποτελεςματικότερο όταν χρθςιμοποιείται ςτθ διαφιμιςθ προϊόντων χαμθλισ τιμισ και επενδυτικοφ κινδφνου 18

19 Μινυμα ζκκλθςθσ φόβου Οι εκκλιςεισ φόβου διακρίνονται: ε κετικζσ και αρνθτικζσ ε Φυςικζσ ι Χρθματοοικονομικζσ ι κοινωνικζσ ςυνζπειεσ 19

20 Χριςθ ςτερεοτφπων ςτθν ανάπτυξθ του μθνφματοσ Ρόλοσ τθσ γυναίκασ Ρόλοσ του παιδιοφ 20

21 21

22 Προϊκθςθ Πωλιςεων Κάκε ενζργεια προβολισ που δεν εντάςςεται ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ προςωπικισ πϊλθςθσ, τθσ διαφιμιςθσ και των δθμοςίων ςχζςεων και ςτόχο ζχει να αυξιςθ τισ πωλιςεισ του προϊόντοσ 22

23 Λόγοι ανάπτυξθσ τθσ Προϊκθςθσ Πωλιςεων Η αφξθςθ τθσ ειςαγωγισ νζων προϊόντων Διατιρθςθ μεριδίου αγοράσ ςε κορεςμζνεσ αγορζσ Ο προςανατολιςμόσ των επιχειριςεων ςτο βραχυπρόκεςμο κζρδοσ Μείωςθ τθσ αφοςίωςθσ των πελατϊν Η αφξθςθ τθσ δφναμθσ των καναλιϊν διανομισ Αφξθςθ του κόςτουσ αγοράσ χϊρου και χρόνου ςτα ΜΜΕ 23

24 Σεχνικζσ Καταναλωτικισ Προϊκθςθσ Πωλιςεων Διαγωνιςμοί Δϊρα Δείγματα δωρεάν Κουπόνια ζκπτωςθσ Επίδειξθ προϊόντοσ Άλλεσ ενζργεισ (τηλεοπτικζσ εκπομπζσ, προγράμματα πιςτότητασ, κ.τ.λ.) Σεχνικζσ Εμπορικισ Προϊκθςθσ Πωλιςεων Πιςτϊςεισ και εκπτϊςεισ ςε ποςότθτα και αξία Παροχζσ για προβολι του προϊόντοσ ςτα ςθμεία πϊλθςθσ Εγγφθςθ αποδοχισ επιςτροφϊν Τλικό υποςτιριξθσ ςτο ςθμείο πϊλθςθσ Άλλεσ τεχνικζσ προϊκθςθσ πωλιςεων (διοργάνωςη εκδηλώςεων, διαγωνιςμοί, κ.τ.λ.) 24

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική για Διοίκηςη Επιχειρήςεων

Οικονομική για Διοίκηςη Επιχειρήςεων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΑΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ημειώςεισ για το μάθημα Οικονομική για Διοίκηςη Επιχειρήςεων Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ Πρόλογοσ Ρϊσ λειτουργεί το ςφςτθμα τθσ αγοράσ; Ρϊσ μεγιςτοποιοφν οι

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Τα Δικαιϊματα των Ραιδιϊν 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΘΣ ΣΩΜΑΤΙΚΘΣ ΤΙΜΩΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 2 Ανοιχτι Επιςτολι του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα