ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ"

Transcript

1 Το ηµοτικό Συµβούλιο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης, έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 1 του Ν. 3852/ Το άρθρο 79 παρ. 1 (περ. α 3 & ε ), 2, 3 και 4 του Ν. 3463/06 3. Το Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224Α) 4. Τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 1491/1984 (ΦΕΚ 173Α) 5. Το άρθρο 11 του Ν. 2696/1999 περί Κ.Ο.Κ. (ΦΕΚ 57Α) 6. Τις µε αριθµούς 38110/ (ΦΕΚ 1255Β) και 52138/ (ΦΕΚ 1788Β) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης & Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ηµοσίων Έργων και Πολιτισµού, εκδίδει κανονιστική πράξη, για τη ρύθµιση του καθεστώτος προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήµισης. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Άρθρο 1: Η διακίνηση και προβολή ιδεών καθώς και η υπαίθρια διαφήµιση υπηρεσιών και επιχειρήσεων επιτρέπεται στους χώρους, κατά τη διαδικασία και τις προδιαγραφές που καθορίζονται µε την παρούσα κανονιστική πράξη. Άρθρο 2: 1) Απαγορεύεται η αναγραφή, ανάρτηση ή προσάρτηση κάθε είδους ενδεικτικών πινακίδων, επιγραφών ή διαφηµιστικών στοιχείων, κάθε πράξη διαφήµισης, η επικόλληση εντύπων ή χειρογράφων κάθε µορφής, η αναγραφή, ανάρτηση ή προβολή συνθηµάτων, ονοµάτων, συµβόλων, παραστάσεων ή προσκλήσεων, καθώς και η διακίνηση και προβολή ιδεών: α. Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισµούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. β. Σε µνηµεία, αγάλµατα, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις ζώνες προστασίας τους, καθώς και σε παραδοσιακά κτίρια. 1

2 γ. Σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δηµόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες του ήµου, καθώς και οι υπηρεσίες άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. δ. Σε κοιµητήρια, κτίρια ναών κάθε θρησκείας και δόγµατος, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο τους. ε. Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δηµόσιου και δηµοτικού τοµέα, όπως τοίχοι αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, το κατάστρωµα δρόµων και πεζοδροµίων, καθώς και στύλοι και υποσταθµοί εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας. στ. Σε στοές κτιρίων, επιφυλασσόµενων των διατάξεων του άρθρου 4 του κανονισµού. ζ. Σε πινακίδες δηµόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήµανσης, και στους φωτεινούς σηµατοδότες οδικής κυκλοφορίας. η. Στις προσόψεις, στα στηθαία ή κιγκλιδώµατα των εξωστών, στους τοίχους, στα προστεγάσµατα, στις λειτουργικές προεξοχές (έρκερ) των κτιρίων και γενικά στα περιφράγµατα ιδιωτικών κτιρίων και κτισµάτων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών, επιφυλασσόµενων των διατάξεων των άρθρων 4, 5 & 6 του κανονισµού. θ. Πέρα από το ιδεατό στερεό του οικοπέδου και πάνω στην οροφή (στέγη) ή δώµα κτιρίου. Εξαιρούνται τα κτίρια, τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ως κέντρα υγείας, νοσοκοµεία, γηροκοµεία, κλινικές και γενικά τα δηµόσια κτίρια στα οποία στεγάζονται δηµόσιες υπηρεσίες, στη στέγη των οποίων επιτρέπεται η τοποθέτηση ατελώς, µόνο µίας πινακίδας, η οποία θα είναι ενδεικτική της δραστηριότητας του χρήστη του κτιρίου. Η πινακίδα, που θα έχει µέγιστο ύψος 1,20 µ., µέγιστο µήκος 4,00 µ. και θα είναι απλή, φωτιζόµενη ή φωτεινή, µίας ή δύο όψεων, θα τοποθετείται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου µαζί µε όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 12 του κανονισµού, τον έλεγχο των προδιαγραφών από τη /νση Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδοµίας του ήµου και τη χορήγηση της απαραίτητης άδειας από το ήµαρχο. ι. Στο οδόστρωµα των οδών, στις διαχωριστικές νησίδες, στις νησίδες ασφαλείας και στο οδόστρωµα των οδών παρόδιας εξυπηρέτησης, στην ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, στον οδηγό τυφλών και στα κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες και σκάφες), ακόµη και όταν αυτά δεν έχουν διαµορφωθεί. ια. Στα δέντρα των πεζοδροµίων, πλατειών και κήπων. ιβ. Σε θέση ή κατά τρόπο ή µε τεχνολογία ή µε υλικά που µπορούν να έχουν οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες των οδών ή να επηρεάσουν µε οποιονδήποτε τρόπο την κυκλοφορία πεζών ή οχηµάτων. 2) Απαγορεύεται επίσης: α. Η ανάρτηση πανό, αεροπανό ή άλλων όµοιων αντικειµένων για οποιονδήποτε λόγο, σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις των κτιρίων και στους ακάλυπτους χώρους, καθώς και επί της ρυµοτοµικής γραµµής, όταν υπάρχει πρασιά. β. Η τοποθέτηση σε κατοικηµένες περιοχές ενδεικτικών πινακίδων, που προσδιορίζουν τη θέση ή τη διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστηµάτων, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, µετά από προηγούµενη άδεια του ηµοτικού Συµβουλίου. 2

3 γ. Η παντός είδους διαφήµιση ή ανάρτηση ενδεικτικών επιγραφών στις τέντες, χρώµατος µπεζ ή λευκού, των καταστηµάτων, των εµπορικών επιχειρήσεων και των κατοικιών. δ. Η τοποθέτηση γιγαντοαφισών γενικώς. ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ Ι ΕΩΝ Άρθρο 3: 1) Χωρίς άδεια του ηµάρχου και χωρίς καταβολή Τέλους, τα πολιτικά κόµµατα, οι µαθητικές, οι φοιτητικές, συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις, οι ενώσεις προσώπων που δεν επιδιώκουν κερδοσκοπικούς σκοπούς και τα σωµατεία, µπορούν να χρησιµοποιούν τους παρακάτω αναφερόµενους χώρους, για την προβολή και διακίνηση ιδεών, την προβολή πολιτικών και άλλων µηνυµάτων, συνθηµάτων, ονοµάτων και συµβόλων, καθώς και παραστάσεων ή προσκλήσεων. 2) Οι πράξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να διενεργούνται µόνο σε προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία κατασκευάζονται και τοποθετούνται, µε φροντίδα και δαπάνη του ενδιαφερόµενου φορέα, στις εξής θέσεις: Α. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ α. β. Β. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ α. Βασ. Παύλου και ηµοκρατίας (έµπροσθεν του µαντρότοιχου του Ασκληπιείου Βούλας) β. Βασ. Παύλου και Λυκούργου γ. Σωκράτους και Παπάγου δ. Προόδου και Ζακύνθου ε. Βασ. Γεωργίου και Καλύµνου στ. Καλύµνου και Βασ. Γεωργίου ζ. Καζαντζάκη Γ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ α. β. 3) Για την άσκηση των πράξεων του παρόντος άρθρου, γνωστοποιείται τούτο στο ήµο από τον ενδιαφερόµενο φορέα µε έγγραφο, όπου καθορίζεται ο αριθµός των πλαισίων και η διάρκεια χρήσης αυτών, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί τις 15 ηµέρες. Σε εξαιρετική περίπτωση, ο ήµαρχος µπορεί να επιτρέψει τη χρήση µέχρι 30 ηµέρες εάν υπάρχει σοβαρός λόγος, ο οποίος θα αναφέρεται ειδικώς στην απόφαση. Ο ήµαρχος µπορεί να αυξήσει τον αριθµό των πλαισίων ή να µειώσει τη διάρκεια της χρήσης αυτών, αν τούτο επιβάλλεται από την απρόσκοπτη ταυτόχρονη προβολή περισσότερων ιδεών ή συνθηµάτων. Με το ίδιο έγγραφο ο ενδιαφερόµενος φορέας γνωστοποιεί στο ήµο και τη µορφή της προβολής, η οποία θα έχει οπωσδήποτε και την έγκριση της αρµόδιας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου. 3

4 4) Κατά την προεκλογική περίοδο βουλευτικών ή δηµοτικών εκλογών, ευρωεκλογών ή δηµοψηφίσµατος, µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) ηµερών από την προκήρυξη των εκλογών ή του δηµοψηφίσµατος ή τριάντα (30) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής των δηµοτικών εκλογών, οι χώροι της παρ. 2 του παρόντος άρθρου διατίθενται υποχρεωτικά, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, στα πολιτικά κόµµατα και στους συνδυασµούς υποψηφίων για την προεκλογική προβολή τους. Μέσα σε οκτώ (8) ηµέρες µετά τη διεξαγωγή των εκλογών, τα πολιτικά κόµµατα και οι συνδυασµοί, υποχρεούνται µε δαπάνη τους, σε κάθε περίπτωση, να αποκαταστήσουν τα πράγµατα στην προηγούµενη κατάσταση. 5) Η διάθεση των χώρων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, γίνεται αναλογικά και µε ίσους όρους και σε περίπτωση προηγούµενης γραπτής συµφωνίας των πολιτικών κοµµάτων, που είναι αναγνωρισµένα σύµφωνα µε τον κανονισµό της Βουλής, ή των συνδυασµών υποψηφίων για τις δηµοτικές εκλογές, η συµφωνία αυτή είναι υποχρεωτική για το ηµοτικό Συµβούλιο. 6) Το ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να διαθέτει χώρους της παρ. 1 του άρθρ. 7 του κανονισµού, χωρίς αντάλλαγµα ή Τέλος διαφήµισης, σε νοµικά πρόσωπα, που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, για την προβολή δραστηριοτήτων και µηνυµάτων τους, τα οποία θα έχουν οπωσδήποτε και την έγκριση της αρµόδιας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 4: Χωρίς άδεια του ηµάρχου και χωρίς πληρωµή Τέλους, µπορούν να αναγράφονται, να προσαρτώνται ή να αναρτώνται, πάνω σε τοίχους, προθήκες ή θύρες, καταστηµάτων, γραφείων ή κατοικιών, πινακίδες, οι οποίες ορίζονται ως επιγραφές, µε σκοπό να προσδιορίσουν τη θέση, τη διεύθυνση, την ιδιότητα ή την επαγγελµατική δραστηριότητα φυσικών προσώπων ή την επωνυµία και το αντικείµενο δραστηριότητας ενώσεων φυσικών προσώπων ή νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εκτελούν εργασίες στους χώρους αυτούς. Κάθε επιχείρηση µπορεί να τοποθετεί µόνο µία επιγραφή, στην κατά την κρίση του επιχειρηµατία κύρια όψη του χώρου, όπου στεγάζεται η επιχείρηση, σύµφωνα µε αυτά που αναφέρονται παραπάνω. Στην περίπτωση που ένα κτίριο έχει περισσότερες της µίας προσόψεις και χρησιµοποιείται στο σύνολό του ως ξενοδοχείο, τράπεζα ή δηµόσια υπηρεσία, επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών στην πρόσοψη ή στις προσόψεις του κτιρίου, µία σε κάθε όψη, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούνται από µεµονωµένα διακριτά στοιχεία και δεν καλύπτουν αρχιτεκτονικά µέλη του κτιρίου. Άρθρο 5: Οι επιγραφές του άρθρου 4 του κανονισµού, γράφονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, επιτρεπόµενης επιπρόσθετης αναγραφής σε άλλη γλώσσα, µε µικρότερα στοιχεία. Άρθρο 6: 1) Οι επιγραφές του άρθρου 4 του κανονισµού, τοποθετούνται µόνο στο ισόγειο του κτιρίου και παράλληλα προς την όψη αυτού. 4

5 Η τοποθέτηση των επιγραφών επιτρέπεται εφόσον: α. Έχουν µέγιστο συνολικό ύψος 0,70 µ. και µέγιστο συνολικό µήκος ίσο µε την αντίστοιχη όψη του κτιρίου. β. Εξέχουν από την όψη του κτιρίου µέχρι 0,20 µ. γ. Στην περίπτωση που, στην όψη του κτιρίου υπάρχει εµφανής κάναβος, τοποθετούνται µεταξύ των υποστυλωµάτων χωρίς να τα επικαλύπτουν. δ. Οπωσδήποτε δεν καλύπτονται τα παράθυρα και τα διαφανή τµήµατα των υαλοπινάκων που είναι απαραίτητα για τον απαιτούµενο φυσικό φωτισµό. Τα παραπάνω ισχύουν και για την έγκριση, µε την έκδοση της οικοδοµικής αδείας, αρχιτεκτονικής µελέτης που προβλέπει ειδικές θέσεις τοποθέτησης επιγραφών στο ισόγειο κτιρίου, καθώς και για τη τοποθέτηση επιγραφών στο ισόγειο του κτιρίου, σε κάθε άλλη περίπτωση. Σε περίπτωση εγκεκριµένης, σύµφωνα µε τα παραπάνω, αρχιτεκτονικής µελέτης, η τοποθέτηση των επιγραφών επιτρέπεται µόνο στις προβλεπόµενες από τη µελέτη θέσεις. Εξαιρούνται οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι µηχανικοί, οι λογιστές και συναφείς ειδικότητες ελεύθεροι επαγγελµατίες κ.λ.π., οι οποίοι, χωρίς άδεια του ηµάρχου και χωρίς πληρωµή Τέλους, µπορούν να τοποθετούν µόνο µία ενδεικτική πινακίδα (επιγραφή), στο ισόγειο ή σε όροφο του κτιρίου όπου δραστηριοποιούνται και µόνο στο χώρο όπου στεγάζονται, ως εξής: Α. Επάνω στο κτίριο και παράλληλα µε την όψη αυτού, µε µέγιστο συνολικό ύψος 0,70 µ. και µέγιστο συνολικό µήκος ίσο µε την αντίστοιχη ισόγεια όψη του κτιρίου, αν βρίσκονται στο ισόγειο ή µέγιστο συνολικό ύψος 0,70 µ. και µέγιστο συνολικό µήκος 1,40 µ., αν βρίσκονται σε όροφο του κτιρίου. Β. Επάνω στο κτίριο και κάθετα σ αυτό, µε µέγιστο συνολικό ύψος 0,70 µ. και µέγιστο συνολικό µήκος 0,70 µ. Όλες οι λοιπές προϋποθέσεις και δεσµεύσεις των επιγραφών παραµένουν σε ισχύ. 2) Σε κτίρια µε ενιαία χρήση, επιτρέπεται κατ εξαίρεση, επιπλέον του ισογείου, η τοποθέτηση µίας µόνο επιγραφής άνωθεν του ισογείου, παράλληλα µε την όψη του κτιρίου στην οποία θα τοποθετηθεί, µε µέγιστο ύψος 0,70 µ. και µέγιστο µήκος ίσο µε το µήκος αυτής της όψης. Η επιγραφή αυτή, µπορεί να αποτελείται από ανεξάρτητα στοιχεία, µε µέγιστο συνολικό ύψος 0,70 µ. Χ µέγιστο συνολικό µήκος 0,70 µ., τα οποία µπορεί να διατάσσονται και καθέτως, σε µία στήλη µέγιστου πλάτους 0,70 µ. (ενός στοιχείου) και µέγιστου ύψους ίσου µε το ύψος του κτιρίου, το οποίο προσδιορίζεται από τον πρώτο και τον τελευταίο όροφο του κτιρίου. Όλες οι λοιπές προϋποθέσεις και δεσµεύσεις της προηγούµενης παραγράφου, παραµένουν σε ισχύ. Σε περίπτωση που στην αρχιτεκτονική µελέτη του κτιρίου, όπως αυτή έχει εγκριθεί µε την έκδοση της οικοδοµικής άδειας, προβλέπεται θέση για την τοποθέτηση επιγραφής άνωθεν του ισογείου, η τοποθέτηση της επιγραφής αυτής επιτρέπεται µόνον στην προβλεπόµενη θέση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η τοποθέτηση επιγραφής άνωθεν του ισογείου κτιρίου, επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. 5

6 3) Οι επιγραφές φαρµακείων, κέντρων υγείας, κλινικών, γηροκοµείων, νοσοκοµείων και γενικά δηµόσιων κτιρίων, επιτρέπεται κατ εξαίρεση, να είναι κάθετες προς την όψη του κτιρίου. Οι κάθετες αυτές επιγραφές µπορούν να έχουν µέγιστο συνολικό ύψος 0,70 µ., µέγιστο συνολικό µήκος 0,70 µ. και πλάτος 0,25 µ., αλλά δεν επιτρέπεται να απέχουν από την όψη του κτιρίου περισσότερο από 0,30 µ. Το κάτω µέρος των επιγραφών, δεν µπορεί να απέχει λιγότερο των 3,00 µ. από τη στάθµη του πεζοδροµίου ή του εδάφους και η εξωτερική πλευρά τους πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση πέραν του 0,50 µ. από τη νοητή κατακόρυφο που περνά από το κράσπεδο του πεζοδροµίου. Στα φαρµακεία, χωρίς άδεια του ηµάρχου και χωρίς πληρωµή Τέλους, επιτρέπεται η τοποθέτηση στο πεζοδρόµιο, µπροστά στο φαρµακείο, ενός απλού σταυρού, µε µέγιστο συνολικό ύψος 1,00 µ., µέγιστο συνολικό µήκος 1,00 µ., ελάχιστο ελεύθερο ύψος από το έδαφος 3,00 µ. και µέγιστο συνολικό ύψος του στύλου από το έδαφος 4,00 µ., µε την εξωτερική πλευρά του σταυρού να απέχει τουλάχιστον 0,50 µ. από τη νοητή κατακόρυφο που περνά από το κράσπεδο του πεζοδροµίου. Στα καταστήµατα της παρούσας παραγράφου, µπορεί να επιτραπεί, µετά από προηγούµενη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, η τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων πέραν αυτής του εδαφίου 1. 4) Στις φωτεινές ή φωτιζόµενες επιγραφές, η ένταση του φωτισµού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά περισσότερα από 250 κηρία την ανώτατη ένταση φωτός που υπάρχει στο δηµόσιο χώρο, στον οποίο βρίσκεται πλησιέστερα η επιγραφή. Ο φωτισµός δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιεί µέσα δηµιουργίας οπτικών εντυπωσιασµών, όπως τρεµολαµπυρίσµατα, χρωµατικές εναλλαγές, κινούµενες προβολές κ.λ.π. 5) Επιτρέπεται η τοποθέτηση ενηµερωτικών επιγραφών, που δηλώνουν την ιδιότητα των ενοίκων, επί τοίχου παρά την είσοδο κτιρίου ή αυλόθυρα µε µέγιστες διαστάσεις 0,20 µ. Χ 0,30 µ. 6) Για τα πρατήρια υγρών καυσίµων ισχύουν οι προδιαγραφές των διατάξεων του Π /81 (ΦΕΚ 303/Α), του Β 465/ (ΦΕΚ 156/Α) και οι εκάστοτε εκδιδόµενες σχετικές εγκύκλιοι. εν απαιτείται άδεια ούτε καταβάλλεται Τέλος, για την τοποθέτηση πινακίδας σε πρατήριο υγρών καυσίµων, επί της οποίας αναγράφεται το σήµα της εταιρείας πετρελαιοειδών µε την οποία έχει συναφθεί σύµβαση συνεργασίας καθώς και οι τιµές πώλησης κάθε είδους καυσίµου ανά λίτρο. Η πινακίδα αυτή δύναται να τοποθετείται, είτε εντός του χώρου του πρατηρίου είτε επί του πεζοδροµίου, παράλληλα ή κάθετα προς τον άξονα της οδού, που διέρχεται µπροστά από το πρατήριο. Η τοποθέτηση της πινακίδας αυτής στο πεζοδρόµιο θα επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραµένει ελεύθερος χώρος πεζοδροµίου για την ανεµπόδιστη διέλευση των πεζών, τουλάχιστον 0,70 µ. από τη βάση της πινακίδας. Για την τοποθέτηση πινακίδας σήµατος και τιµών σε πεζοδρόµιο, απαιτείται άδεια παραχώρησης χρήσης πεζοδροµίου από το ήµο, η οποία θα χορηγείται µετά την καταβολή του προβλεπόµενου Τέλους από τον χρήστη του πεζοδροµίου. Σε κάθε περίπτωση που πρατήριο υγρών καυσίµων στεγάζεται στον ισόγειο χώρο κτιρίου, το οποίο χρησιµοποιείται και ως κατοικία, το µέγιστο ύψος της πινακίδας σήµατος και τιµών θα είναι 6,00 µ. 6

7 ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ Άρθρο 7: 1) Η υπαίθρια διαφήµιση επιτρέπεται, αποκλειστικά και µόνο στους κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι βρίσκονται: Α. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ α. Β. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ α. Στην οδό ερβενακίων, από τη Λ. Βουλιαγµένης έως την οδό Βουτυρά Γ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ α. 2) Στον εσωτερικό χώρο όλων των ηµοτικών σταδίων, των ηµοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου και καλαθόσφαιρας, καθώς και σε κάθε άλλο ηµοτικό αθλητικό χώρο. Οι χώροι αυτοί παραχωρούνται από το ήµο στον <ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Αθλητισµού Πολιτισµού και Παιδικής Αγωγής ήµου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης>, ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται σαν <ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ>, χωρίς την καταβολή από τον <ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ> στο ήµο, οποιουδήποτε Τέλους. Όποιος επιθυµεί να προβεί στη διενέργεια υπαίθριας διαφήµισης στους ηµοτικούς αθλητικούς χώρους πρέπει προηγουµένως να πάρει από τον <ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ> τις άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 8 του κανονισµού. Προς τούτο, οφείλει να καταθέσει στον <ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ>, τις αιτήσεις µε όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 12 του κανονισµού. Ο <ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ> θα χορηγήσει τις προβλεπόµενες άδειες, αφού προηγηθούν: α) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τη /νση Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδοµίας του ήµου, η οποία θα ενηµερώσει σχετικά αν τα διαφηµιστικά πλαίσια πληρούν τις προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 9 και 10 του κανονισµού. β) Η έγκριση του περιεχοµένου της διαφήµισης, από την αρµόδια Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου. Το διαφηµιστικό µήνυµα πρέπει να βρίσκεται σε αρµονία µε τους αθλητικούς χώρους και να λαµβάνεται υπόψη ότι απευθύνεται σε παιδιά και νέους, οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, χρησιµοποιούν τους χώρους αυτούς. γ) Η καταβολή του Τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου στον Αθλητικό Οργανισµό. δ) Η καταβολή του Τέλους ιαφήµισης στο Οικονοµικό τµήµα του ήµου. 3) Στον εσωτερικό χώρο όλων των ιδιωτικών γηπέδων ποδοσφαίρου, καθώς και σε κάθε άλλο ιδιωτικό αθλητικό χώρο. Η χορήγηση των αδειών, για διενέργεια υπαίθριας διαφήµισης στους χώρους αυτούς, θα γίνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 του κανονισµού. Τα διαφηµιστικά µηνύµατα, όµως, πρέπει να βρίσκονται σε αρµονία µε τους αθλητικούς χώρους και να λαµβάνεται υπόψη ότι απευθύνονται σε παιδιά και νέους, οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, χρησιµοποιούν τους χώρους αυτούς. 7

8 Για το λόγο αυτό, θα προηγείται η έγκρισή των διαφηµιστικών µηνυµάτων, από την αρµόδια Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου. 4) Επιτρέπεται, επίσης, η υπαίθρια διαφήµιση, σε στέγαστρα αναµονής επιβατών σε αφετηρίες ή στάσεις αστικών συγκοινωνιών, τα οποία τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι ορίζονται ως αφετηρίες ή στάσεις αστικών συγκοινωνιών από τις αρµόδιες αρχές. Σε κάθε στέγαστρο, επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός µόνο διαφηµιστικού πλαισίου, το οποίο µπορεί να έχει διαφήµιση και στις δύο όψεις του, µέγιστη οριζόντια διάσταση (µήκος) 1,40 µ. και µέγιστη κατακόρυφη διάσταση (ύψος) 2,00 µ. και να τοποθετείται στην πλευρά που βρίσκεται στο αντίθετο προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας άκρο του στεγάστρου (στην πλευρά, δηλαδή, που είναι κάθετη στον άξονα της οδού, που διέρχεται µπροστά από το στέγαστρο). Επιτρέπεται η διαφήµιση, σε καθένα από τα παραπάνω διαφηµιστικά πλαίσια, µε εναλλασσόµενα µηνύµατα, συχνότητας όχι µικρότερης του ενός µηνύµατος ανά δέκα λεπτά. Τα διαφηµιστικά πλαίσια των στεγάστρων αφετηριών ή στάσεων αστικών συγκοινωνιών, επιτρέπεται να είναι φωτεινά. Τα διαφηµιστικά µηνύµατα που θα προβάλλονται σε κάθε στέγαστρο, πρέπει να είναι ευπρεπή, θα προηγείται δε η έγκριση αυτών από την αρµόδια Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου, πριν από τη χορήγηση της απαραίτητης άδειας από το ήµαρχο. 5) Επιτρέπεται, τέλος, η υπαίθρια διαφήµιση: α. Μέσα σε καταστήµατα, κινηµατογράφους, θέατρα και άλλους ανάλογους δηµόσιους χώρους, οι οποίοι βρίσκονται στα διοικητικά όρια του ήµου. β. Μέσα σε εστιατόρια, καφενεία και παρεµφερή καταστήµατα, τα οποία βρίσκονται στα διοικητικά όρια του ήµου, µε ηµερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη µε διαφηµιστικές παραστάσεις ή λέξεις. γ. Από τον αέρα µε οποιονδήποτε τρόπο. 6) Όλες οι επιχειρήσεις και τα καταστήµατα, που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του ήµου, δικαιούνται να προβάλλονται σε όλες τις ηλεκτρονικές εφηµερίδες που έχουν έδρα το ήµο, µε την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν τα αντίστοιχα Τέλη. Άρθρο 8: 1) Για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήµισης απαιτούνται: α) Άδεια διενέργειας υπαίθριας διαφήµισης, η οποία χορηγείται µε απόφαση του ηµάρχου, ισχύει για ένα έτος και µπορεί να ανανεώνεται ελεύθερα, ύστερα από αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισµό του Τέλους και προηγούµενη καταβολή του Τέλους διαφήµισης, όπως προβλέπεται στα άρθρα 15 έως 18 του από 24.9/ Β.. «Περί Κωδικοποιήσεως εις Ενιαίο Κείµενο Νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 171 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8

9 β) Άδεια τοποθέτησης των διαφηµιστικών πλαισίων, στα οποία διενεργείται η υπαίθρια διαφήµιση, η οποία χορηγείται µε απόφαση του ηµάρχου, ισχύει για ένα έτος και µπορεί να ανανεώνεται ελεύθερα, ύστερα από αίτηση του διαφηµιστή ή του διαφηµιζόµενου. Για την έκδοση της άδειας αυτής, προηγείται έλεγχος από τη /νση Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδοµίας του ήµου, η οποία εξετάζει αν τα πλαίσια πληρούν τις προδιαγραφές οι οποίες ορίζονται στα άρθρα 9 και 10 του κανονισµού. 2) Ο ήµαρχος δεν χορηγεί άδεια τοποθέτησης των διαφηµιστικών πλαισίων ή διενέργειας υπαίθριας διαφήµισης, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου, οι προδιαγραφές που ορίζονται από τον παρόντα κανονισµό ή αν κρίνεται από τη /νση Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδοµίας του ήµου, ότι η συγκεκριµένη εγκατάσταση ή διενέργεια διαφήµισης δεν αρµόζει προς τον οικιστικό χαρακτήρα της πόλης ή θίγει το κτίριο ή το περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η άδεια του ηµάρχου θεωρείται χορηγηθείσα από την είσπραξη του Τέλους. 3) Όσοι διενεργούν υπαίθρια διαφήµιση και επιθυµούν τη συνέχιση αυτής για συγκεκριµένο έτος, οφείλουν να ενηµερώνουν εγγράφως το ήµο για την απόφασή τους αυτή, µέχρι την 31 εκεµβρίου του προηγούµενου έτους. Το ίδιο οφείλουν να κάνουν και όταν επιθυµούν την παύση υπάρχουσας διαφήµισης. Σε αντίθετη περίπτωση, στους υπόχρεους θα επιβάλλονται κανονικά, από το ηµοτικό Συµβούλιο, όλα τα νόµιµα πρόστιµα που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 9: 1) Η υπαίθρια διαφήµιση γίνεται υποχρεωτικά σε µόνιµα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια που κατασκευάζονται µε βάση τις προδιαγραφές οι οποίες ορίζονται στον παρόντα κανονισµό. Τα πλαίσια τοποθετούνται µε δαπάνες και φροντίδα των διαφηµιστικών εταιρειών είτε των διαφηµιζόµενων. 2) Σε κάθε υπαίθρια διαφήµιση, πρέπει να αναγράφεται σε εµφανές σηµείο, το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία και η διεύθυνση, του διαφηµιστή ή του διαφηµιζόµενου και ο αριθµός της άδειας διενέργειας υπαίθριας διαφήµισης, που χορηγήθηκε από το ήµο. Οι υπαίθριες διαφηµίσεις, στις οποίες δεν αναγράφονται τα παραπάνω, αφαιρούνται αµέσως µε ευθύνη του ηµάρχου. 3) Για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήµισης και την τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων, στους χώρους που αναφέρονται στις παρ. 1, 3 & 4 του άρθρου 7 του κανονισµού, απαιτούνται προηγούµενες άδειες, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 8 του κανονισµού, οι οποίες ισχύουν για ένα έτος και µπορεί να ανανεώνονται ελεύθερα µε την ίδια διαδικασία. Για διαφηµίσεις οι οποίες διενεργούνται από τον αέρα, αρµόδιος για τη χορήγηση άδειας είναι ο ήµος, στα διοικητικά του όρια του οποίου εδρεύει η διαφηµιζόµενη επιχείρηση. Άρθρο 10: 1) Προκειµένου για τις περιπτώσεις των παρ. 1, 2 & 3 του άρθρου 7 του κανονισµού, οι διαφηµιστικές πράξεις ενεργούνται µέσα σε πλαίσια, µε επικόλληση εντύπων ή χειρογράφων και µε ζωγραφικές απεικονίσεις. 9

10 Τα διαφηµιστικά πλαίσια κατασκευάζονται από ανθεκτικά υλικά και η στήριξή τους στο έδαφος επιτυγχάνεται µε εγκιβωτισµό των κατακόρυφων στοιχείων, µε βάση από σκυρόδεµα, κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη πάκτωσή τους. Ειδικά στα προσωρινά και κινητά πλαίσια, επιτρέπεται η τοποθέτηση νεκρών φορτίων στη µέση, αντί για την πάκτωσή τους στο έδαφος. 2) Οι διαστάσεις της ωφέλιµης επιφάνειας κάθε διαφηµιστικού πλαισίου, πρέπει να είναι πολλαπλάσιες της µονάδας µε ύψος 1,05 µ. Χ µήκος 0,70 µ., µε µέγιστο όριο τις 10 µονάδες συνολικά, µε µέγιστο ωφέλιµο ύψος 2,10 µ. και µέγιστο ωφέλιµο µήκος 3,50 µ. Το κάτω µέρος των διαφηµιστικών πλαισίων µπορεί να απέχει από το έδαφος µέχρι 0,20 µ. Ο σκελετός των διαφηµιστικών πλαισίων (κορνίζα), µπορεί να έχει πλάτος µέχρι 0,20 µ. Όταν οι µονάδες τοποθετούνται σε σειρές, ο αριθµός των µονάδων κάθε σειράς πρέπει να είναι ίσος. Κατά συνέπεια, κάθε διαφηµιστικό πλαίσιο µπορεί να έχει, µέγιστο συνολικό ύψος 2,75 µ. και µέγιστο συνολικό µήκος 3,90 µ. Άρθρο 11: 1) Για την προβολή καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, είναι δυνατή η ανάρτηση πανό σε προσόψεις κτιρίων, στα οποία πραγµατοποιούνται οι εκδηλώσεις αυτές, καθώς και σε κτίρια µε αµιγή χρήση που ανήκουν σε φορείς που τις διοργανώνουν, µε τις κατωτέρω προδιαγραφές: α) Τοποθετούνται σε επίπεδα παράλληλα στις όψεις του κτιρίου και έχουν συνολική επιφάνεια έως 20% της αντίστοιχης όψης αυτού. β) Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καλύπτονται τα παράθυρα και τα διαφανή τµήµατα των υαλοστασίων, που είναι απαραίτητα για τον απαιτούµενο φωτισµό. γ) Πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 0,50 µ. από τη νοητή κατακόρυφο που περνά από το κράσπεδο του πεζοδροµίου και σε ύψος τουλάχιστον 5,00 µ. δ) εν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το υφιστάµενο µέγιστο ύψος του κτιρίου. ε) Η τοποθέτησή τους γίνεται σε θέσεις που προβλέπονται από αρχιτεκτονική µελέτη, µε τις παραπάνω προδιαγραφές και κατόπιν έγκρισης της Ε.Π.Α.Ε. 2) Επιτρέπεται η αναγραφή της επωνυµίας του χορηγού (ή των χορηγών) της εκδήλωσης, µε στοιχεία όµως όχι µεγαλύτερα από τα στοιχεία των άλλων λέξεων που αφορούν στην ίδια εκδήλωση. 3) Τοποθετούνται το νωρίτερο ένα µήνα πριν την έναρξη της εκδήλωσης και αφαιρούνται εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της, µε ευθύνη του φορέα που οργανώνει την εκδήλωση. 4) Απαιτείται άδεια του ήµου, που χορηγείται ατελώς, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, µε απόφαση του ηµάρχου, η οποία εκδίδεται µετά από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε. και έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών της παρούσας από τη /νση Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδοµίας του ήµου. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη φάκελο στοιχείων (διαστάσεις, χρονικό διάστηµα ανάρτησης κ.λ.π.) 5) Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό εντός των αρχαιολογικών χώρων, των ιστορικών τόπων και κατά µήκος των ορίων τους. Άρθρο 12: Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται άδεια ηµάρχου για την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων και επιγραφών ή διαφηµιστικών πλαισίων, για τη διενέργεια υπαίθριων διαφηµίσεων, υποβάλλονται στο ήµο τα παρακάτω δικαιολογητικά: 10

11 Α. Αίτηση Β. Συµφωνητικό µε ιδιοκτήτη σε περίπτωση µίσθωσης ιδιωτικού χώρου. Γ. Στατική Μελέτη στήριξης των ενδεικτικών πινακίδων, των επιγραφών ή των διαφηµιστικών πλαισίων, θεωρηµένη πρωτότυπα από µηχανικό.. Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα του οικοπέδου, µε την ένδειξη του χώρου τοποθέτησης των ενδεικτικών πινακίδων, των επιγραφών ή των διαφηµιστικών πλαισίων. Ε. Τεχνική περιγραφή της κατασκευής από µηχανικό. ΣΤ. Σχέδιο (µακέτα) των ενδεικτικών πινακίδων, των επιγραφών, των διαφηµιστικών πλαισίων ή των διαφηµίσεων µε οποιοδήποτε διαφηµιστικό µέσο, στο οποίο να φαίνονται οι διαστάσεις, προκειµένου να γίνει ο έλεγχος νοµιµότητας και ο υπολογισµός του εµβαδού και του αναλογούντος Τέλους. Ζ. Πιστοποιητικό από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο ως προς τη µελέτη της ηλεκτροδότησης κάθε είδους φωτεινής ή φωτιζόµενης διαφήµισης. Η αίτηση απορρίπτεται, αν δεν συνοδεύεται από τα ζητούµενα στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την έγκριση της άδειας από το ήµαρχο. Η τοποθέτηση των ενδεικτικών πινακίδων, των επιγραφών ή των διαφηµιστικών πλαισίων, πριν από τη χορήγηση της άδειας, όπου προβλέπεται, θεωρείται αυθαίρετη. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Άρθρο 13: 1) Η αφαίρεση των παράνοµων ενδεικτικών πινακίδων και επιγραφών και των παράνοµων διαφηµιστικών πλαισίων και διαφηµίσεων, γίνεται µε απόφαση του ηµάρχου, µε την επιφύλαξη αυτών που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρ. 13 του κανονισµού. Η απόφαση εκδίδεται αφού προηγουµένως γίνει διαπίστωση της παράβασης και συνταχθεί σχετική πράξη αυτοψίας από τα αρµόδια όργανα. Σε περίπτωση επανατοποθέτησης των αφαιρούµενων επιγραφών ή των υπαίθριων διαφηµίσεων ή των πλαισίων τους, είτε µε την ίδια είτε µε άλλη µορφή, η αφαίρεσή τους γίνεται µε βάση την αρχική πράξη και δεν απαιτείται η έκδοση νέας πράξης. ιευκρινίζεται ότι, στην έννοια των υπαίθριων διαφηµίσεων, περιλαµβάνονται και τα κενά διαφηµιστικά πλαίσια. 2) Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της προηγούµενης παραγράφου, ο ήµος υποχρεούται να αφαιρέσει µε συνεργεία του, τις παράνοµες επιγραφές ή τις παράνοµες υπαίθριες διαφηµίσεις ή τα παράνοµα πλαίσια και τα υποστηρίγµατα των διαφηµίσεων, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου στον οποίο συντελέστηκε η παράβαση, ανεξάρτητα από την επιβολή προστίµου και χωρίς να δηµιουργείται οποιαδήποτε ευθύνη των παραπάνω και των οργάνων τους, για την τύχη των αφαιρούµενων επιγραφών ή διαφηµίσεων, κατασκευών και υλικών. 11

12 3) Οι κύριοι και οι κάτοχοι χώρων, στους οποίους συντελέστηκε η παράβαση, υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο και να ανέχονται την παραµονή των συνεργείων στο χώρο, καθώς και τη διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης για την αφαίρεση των επιγραφών, των διαφηµίσεων, των πλαισίων και των υποστηριγµάτων. Οι αστυνοµικές αρχές υποχρεούνται να παρέχουν άµεσα τη συνδροµή τους εφόσον τους ζητηθεί. 4) Οι δαπάνες αφαίρεσης, οι δαπάνες αποκατάστασης του χώρου και κάθε άλλη συναφής µε την αφαίρεση δαπάνη, καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων µε απόφαση του ηµάρχου και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε..Ε. 5) Κατά της απόφασης της παραγράφου 1 επιτρέπεται προσφυγή από τον καθ ου η απόφαση, µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την κοινοποίησή της, ενώπιον του αρµόδιου κατά τόπο ιοικητικού Εφετείου, η οποία επιδίδεται µέσα στην ίδια προθεσµία στο ήµο, µε επιµέλεια του προσφεύγοντα, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προθεσµία και η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης. 6) ιαφηµιστικά πλαίσια, διαφηµίσεις, ενδεικτικές πινακίδες και επιγραφές που τοποθετούνται σε δηµοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθορίστηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης, σύµφωνα µε τις παρ. 1, 2 & 4 του άρθρου 7 του κανονισµού, θεωρούνται ρύποι και αποµακρύνονται άµεσα, κατά τις σχετικές διατάξεις των οικείων κανονισµών καθαριότητας, µε ευθύνη του ήµου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Άρθρο 14: 1) Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις των άρθρ. 4, 5 & 6 του κανονισµού, του άρθρ. 12 αυτού όταν πρόκειται για ενδεικτικές πινακίδες ή επιγραφές, καθώς και κάθε άλλου άρθρου του κανονισµού, που αφορά ενδεικτικές πινακίδες ή επιγραφές, επιβάλλεται πρόστιµο µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Το ύψος του προστίµου καθορίζεται µε το άρθ. 6 του Ν. 2946/2001, όπως κάθε φορά ισχύει. 2) Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9, 10 & 11 του κανονισµού, του άρθρ. 12 αυτού όταν πρόκειται για υπαίθρια διαφήµιση, της παρ. 6 του άρθρου 13 του κανονισµού, καθώς και κάθε άλλου άρθρου αυτού που αφορά υπαίθρια διαφήµιση, επιβάλλεται πρόστιµο µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Το ύψος του προστίµου καθορίζεται µε το άρθ. 8 του Ν. 2946/2001, όπως κάθε φορά ισχύει. 3) Το ηµοτικό Συµβούλιο θα προβαίνει στην επιβολή προστίµου, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του κανονισµού, ανάλογα µε τις περιστάσεις και τη βαρύτητα της παράβασης. Το πρόστιµο, το οποίο επιβάλλεται ανεξάρτητα από τη διαδικασία αφαίρεσης κάθε ενδεικτικής πινακίδας, επιγραφής ή υπαίθριας διαφήµισης από το ήµο, θα εισπράττεται υπέρ του ήµου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε..Ε.). 12

13 Άρθρο 15: Κάθε άλλη µορφή διακίνησης ιδεών, προβολής πολιτικών και άλλων µηνυµάτων, συνθηµάτων και συµβόλων ή διαφήµισης, µη προβλεπόµενη στην παρούσα κανονιστική διάταξη, απαγορεύεται. Άρθρο 16: Κάθε προηγούµενη απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου και των τριών ηµοτικών Ενοτήτων, της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγµένης, που ρυθµίζει διαφορετικά, θέµατα της παρούσας κανονιστικής πράξης, καταργείται. Άρθρο 17: Η ισχύς της παρούσας κανονιστικής πράξης, αρχίζει από την ηµεροµηνία της έκδοσής της και της νόµιµης δηµοσίευσής της, πλην της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 7 του κανονισµού, που αρχίζει από τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. 13

ΘΕΜΑ : «Αφαίρεση παράνομων διαφημίσεων (αφισών, αεροπανώ, πινακίδων, επιγραφών κλπ) που υφίστανται εντός των ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης».

ΘΕΜΑ : «Αφαίρεση παράνομων διαφημίσεων (αφισών, αεροπανώ, πινακίδων, επιγραφών κλπ) που υφίστανται εντός των ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΕΣΟΔΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15 Ιουνίου 2011

Αθήνα 15 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Απόφαση Δ.Σ υπ αριθμ /2015 (Προσχέδιο) Δεκέμβριος 2014 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Απόφαση Δ.Σ υπ αριθμ /2015 (Προσχέδιο) Δεκέμβριος 2014 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦ. 2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦ. 2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Παρά την προσπάθεια που έγινε από την οµάδα µας, για τον εντοπισµό, τη µελέτη και την κατανόηση όλων των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 223 /2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Έγκριση τελών κατάληψης κοινόχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 10.02.2014 Αρ. Πρωτ. 939 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας & Βιώσιμης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 email: nikmoschos@gmail.com http://epoleodomia.volos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο - Αντικείμενο του κανονισμού σελ. 3 Άρθρο 2 ο - Νομικό πλαίσιο σελ. 3 Άρθρο 3 ο - Γενικές υποχρεώσεις σελ. 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ Θεσσαλονίκη 23-8-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 23696 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ! ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. Απόφαση /2015 Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. Απόφαση /2015 Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Απόφαση /2015 Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100 Περιεχόμενα Πρόλογος... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο & Σκοπός... 3 Άρθρο 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 3-9-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 25/09 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.1 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦ.1 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦ.1 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1 ΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Το καθολικό φαινόµενο της διαφήµισης στον αστικό χώρο µπορεί να περιγραφεί και να κατηγοριοποιηθεί βάση διαφορετικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3)

Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) Αποφ-31252/22-7-09 (ΦΕΚ-396/ΑΑΠ/13-8-09) Συμπλήρωση των διατάξεων της Αποφ-3046/304/30-1-89 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Κτιριοδομικός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 654/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10474 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης)

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) 1. Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά σύμφωνα με το ν. 3868/2010. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩ10-52Π. Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩ10-52Π. Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΘΕΜΑ: Ψήφιση Κανονιστικής ιάταξης για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών.

θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Αντικείµενο και Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ΑΣΗΜΑΚΗ ΤΗΛ.: 210/6969989-210/6969990-92 Αθήνα 20/4/04 Αρ. πρωτ.: 1107 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π.. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Οδηγίες - διευκρινίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3870/2010 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή µε φαξ και e-mail

Αποστολή µε φαξ και e-mail Αποστολή µε φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Σεπτεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 32781 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά παραδείγματα κατασκευής κλειστών εξωστών (ΕΡΚΕΡ) Υπολογισμός του 20%

Ενδεικτικά παραδείγματα κατασκευής κλειστών εξωστών (ΕΡΚΕΡ) Υπολογισμός του 20% παρ. 5δ Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των πλαγίων υποχρεωτικών ακαλύπτων σε ύψος άνω των 3,00 μ. Το ίδιο ελάχιστο ύψος τηρείται και σε περίπτωση κλειστών εξωστών προς τον πίσω υποχρεωτικό ακάλυπτο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες Τελικής Θεώρησης Οικοδοµικών Αδειών & Σύνδεσης Οικοδοµών µε τα ίκτυα Κοινής Ωφέλειας

ιαδικασίες Τελικής Θεώρησης Οικοδοµικών Αδειών & Σύνδεσης Οικοδοµών µε τα ίκτυα Κοινής Ωφέλειας ιαδικασίες Τελικής Θεώρησης Οικοδοµικών Αδειών & Σύνδεσης Οικοδοµών µε τα ίκτυα Κοινής Ωφέλειας ΗΛΙΑΣ Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σεπτέµβριος 2009 ΤΕΕ-ΤΚΜ 1 Εµπλεκόµενοι Φορείς ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΕΠΑ (Φυσ.αέριο)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

T E I. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. P W» EPfÂlDÂo

T E I. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. P W» EPfÂlDÂo T E I. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ P W» EPfÂlDÂo Η ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 326/91 Τροποποίηση του Π.Ν. 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 27 Ιουλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 28894 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ ηµοσθένης Κ. Αλεξόπουλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΑΝΑΛΥΤΙΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΙΟΥ ΣΚΙΙ Η διαφήµιση ενός χορηγού στον χώρο του αθλητισµού,

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Α. Καπώνη, ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ηµερίδα Ενηµέρωσης Καταχωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύµατος Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόµιµα εκπροσωπείται, ανακοινώνει την µίσθωση των κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προµήθεια κάδρων από καµβά µε φωτογραφίες και προθηκών Plexiglas για τα δηµοτικά αθλητικά κέντρα

Θέµα: Προµήθεια κάδρων από καµβά µε φωτογραφίες και προθηκών Plexiglas για τα δηµοτικά αθλητικά κέντρα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Θέµα: Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 2103600520 ΑΦΜ: 997422860 ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφων (φωτοτυπίες ή scannering )θα γίνεται στο δημαρχείο, από υπαλλήλους του Δήμου

Η διαδικασία της δημιουργίας αντιγράφων (φωτοτυπίες ή scannering )θα γίνεται στο δημαρχείο, από υπαλλήλους του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Ημερομηνία: 23/11/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ) Προσκαλούμε όλους τους δημότες του ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ να υποβάλουν δήλωση ακινήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κηφισιά, 13 Οκτωβρίου 2014 Αρ. πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κηφισιά, 13 Οκτωβρίου 2014 Αρ. πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Αποφ. 331/2014 Συνεδρίαση 19 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κηφισιά, 13 Οκτωβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 47892 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί της 553/2014

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β)

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) ΘΕΜΑ: «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002429844 2014-11-26

14PROC002429844 2014-11-26 Kως, 26-11-2014 Αριθ. Πρωτ: 3134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αθλητικό Πολύκεντρο Άγιος Ελευθέριος ΤΑΧ. ΚΩΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες της πισίνας του Παγκρητίου Σταδίου και του ΑΠΚΗ

Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες της πισίνας του Παγκρητίου Σταδίου και του ΑΠΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά 7 Ιουνίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 2012 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Σε τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού Συµβούλιου Αρχανών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Θεσσαλίας Νοµαρχία: Τρικάλων ΟΤΑ: ήµος Τρικκαίων 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου Τρικκαίων στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την ανέγερση και εκµετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 1.Κύριο Γεώργιο Σουφλιά Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αμαλιάδος 17 11523, Αθήνα 2.Κύριο Μιχάλη Λιάπη

Διαβάστε περισσότερα