ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΓΔΩΡΓΙΑ ΜΠΔΥΡΗ- ΚΔΥΑΓΙΟΓΛΟΤ Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Σκήκαηνο Ννκηθήο Γ.Π.Θ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΓΔΩΡΓΙΑ ΜΠΔΥΡΗ- ΚΔΥΑΓΙΟΓΛΟΤ Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Σκήκαηνο Ννκηθήο Γ.Π.Θ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΔΩΡΓΙΑ ΜΠΔΥΡΗ- ΚΔΥΑΓΙΟΓΛΟΤ Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο Σκήκαηνο Ννκηθήο Γ.Π.Θ 1. ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΗ ΘΔΗ: Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Ννκηθήο Γ.Π.Θ Σνκέα Γηθαίνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δξγαζηαθνχ Γηθαίνπ, γλσζηηθφ αληηθείκελν: Δκπνξηθφ Γίθαην, κε θαηεχζπλζε Πησρεπηηθφ θαη Αζθαιηζηηθφ Γίθαην, αιιά θαη Γίθαην Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή θαη Γίθαην ηνπ Διεχζεξνπ Αληαγσληζκνχ. 2. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: Πηστίο Νομικής τολής Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο,1975 Γιδακηορικό δίπλωμα : Tκήκα Ννκηθήο Γ.Π.Θ, Αληηθείκελν : Η παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε σο θαηαρξεζηηθή κνξθή εκθάληζεο ηνπ λνκηθνχ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθήκηζεο ε νδεγία 85/450/ΔΟΚ θαη ε ελαξκφληζε ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ. 2. ΓΛΩΔ: Γαιιηθά Αγγιηθά 3. ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ : 1) Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ζέκα Η παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε σο θαηαρξεζηηθή κνξθή εκθάληζεο ηνπ λνκηθνχ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθήκηζεο ε νδεγία 85/450/ΔΟΚ θαη ε ελαξκφληζε ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ. 2) Η δεπηεξεχνπζα πηψρεπζε θαηά ηελ Δπξσπατθή χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (5Ινπλίνπ 1990) Αξκ.1993, ζει.490 επ. 3) Παχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο πηψρεπζεο. Γπλαηφηεηα ζχγθιηζεο ησλ επξσπατθψλ δηθαίσλ πξνο κηα θνηλή θαηεχζπλζε., Αξκ.1993, ζ.502 επ. 4) Οπζηαζηηθέο Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο πηψρεπζεο. Απνηέιεζκα ηεο παχζεο ησλ εξγαζηψλ. ΔπηζθΔΓ 1995,ζ.37 επ. 5) Ο θαηαλαισηήο θαη ε ζχκβαζε πνπ θαηαξηίδεηαη εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο, ΔπηζθΔΓ 1995, ζ.273 επ. 1

2 6) Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ηδηφξξπζκνπ έλδηθνπ κέζνπ ηεο αλάθιεζεο ηεο απφθαζεο πνπ θήξπμε ηελ πηψρεπζε ζηελ απφθαζε Δθ.Αζ.3721/1995, Δπηζθ.ΔΓ 1995, ζ.596 επ. 7) Η κε ππνρξεσηηθή ή γεληθή αζθάιηζε επζχλεο θαηά ην ρέδην ηνπ Δκπνξηθνχ Κψδηθα, Αξκ. 1996, ζ.1081 επ. 8) Κνηλνπξαμία πξνο θαηαζθεπή δεκφζηνπ έξγνπ, Δπηζθ.ΔΓ 1996,ζ.527 επ. 9) Παξαηεξήζεηο δηθαζηηθήο απφθαζεο (Δθ.Θεζ.3771/1996), ΔπηζθΔΓ 1997, 448 επ.α) Έλλνηα ηεο παχζεο ησλ πιεξσκψλ θαηά ην άξζξν ΔκπΝ, Β)Παχζε πιεξσκψλ θαη εθπξφζεζκε θαηαβνιή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλψλπκεο εηαηξίαο. 10) Παξαηεξήζεηο δηθαζηηθήο απφθαζεο (Μνλ.Πξση.Θεζ/λίθεο) Δπηζθ.ΔΓ 1996, ζ.166 επ. 11) «Η ηειεπηαία κεηαξξχζκηζε ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ (παξ.18, άξζξ.6, λ.2479)», ΔπηζθΔΓ 1997, ζ.781 επ. 12) «πκπηψρεπζε ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ. Γηθνλνκηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επαιήζεπζε ησλ πησρεπηηθψλ απαηηήζεσλ» κε ηελ επθαηξία ηεο Δθ.Παηξ.6/1999, ΔπηζθΔΓ 2000, ζ.689 επ. 13) «Δμσπησρεπηηθφο ή θηιηθφο ζπκβηβαζκφο θαηά ηελ πηψρεπζε», Μλήκε Ι.Κ. Καξαθαηζάλε, 1999, ζ.415 επ. 14) «Η αξρή ηεο δηαθάλεηαο ησλ ΓΟ, φπσο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 7 Ν.2251/94 (κε επθαηξία ηελ ΑΠ 1219/2001), Σφκνο πξνο ηηκήλ Παλαγηψηνπ Λ. Καξγάδνπ, εθδφζεηο Αλη.Ν. άθθνπια 2004, ζει. 543 επ. 15) «Η επξσπατθή πηψρεπζε θαη ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηξίησλ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 1346/2000 ηεο ΔΔ», ΔΔκπΓ 2004, 1επ. Η εξγαζία απηή πεξηέρεηαη ζηελ πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία ηνπ έηνπο 2004 απφ ηελ βηβιηνζήθε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ). (La bibliotèque de la Cour de justice des Communautés Européenes pendant la période du 1er julliet au 31 Août 2004, Publications juridiques Concernant l intégration européene 2004, n o /776, (483.1). 16) «Σν δίιεκκα αλάκεζα ζηελ θαηαζηαηηθή θαη ηελ πξαγκαηηθή έδξα, φπσο απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ 1346/2000», ΔπηζθΔΓ 2004, ζ. 862 επ. 2

3 17) Η ηξέρνπζα, θπκαηλφκελε ή αλνηθηή αζθάιηζε ζηε ζαιάζζηα αζθάιηζε, Δπηζθ ΔΓ 2006, ζ. 941 επ. 18 ) Η αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δηακεζνιάβεζεο, Αξκ. 2007, ζ.1475 επ. 19) Η ζεκαζία ηεο δηαπίζησζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζηελ πηψρεπζε, ΔπηζθΔΓ 2008, ζ. 8 επ, 20) Parallel trade, abuse of dominant position and Peculiarity of Pharmaceuticals sector, Σηκεηηθφο Σφκνο νκφηηκνπ θαζεγεηή Ισάλλε Βνχιγαξε, 2010, ζ = Παξάιιειν εκπφξην, Καηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο θαη ηδηνξξπζκίεο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο ΔΔκπΓ 2009, ζ Παξαπνκπή : Απφθαζε ΠΠξΑζ.1355 / ) «Οκφξξπζκε Δηαηξία. Η ζπκπηψρεπζε ησλ εηαίξσλ ηεο ζην ζχγρξνλν δίθαην». Δθδφηεο Αλη. άθθνπια, Κνκνηελή-Αζήλα, 2000, ζει ) Οκαδηθή Αζθάιηζε, Δθδφζεηο άθθνπια, 2010, (Μνλνγξαθία) ζει ) Η δεκηνπξγία ζσξεπηηθνχ απνηειέζκαηνο ιφγσ ηεο χπαξμεο παξάιιεισλ δηθηχσλ θάζεησλ πεξηνξηζκψλ θαη ε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ άξζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηνπ Καλνληζκνχ 2790/1999, ΔπηζθΔΓ 2010, ζ ) Ο λένο Καλνληζκφο 330/2010 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ζηνλ Καλνληζκφ 2790/99 ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ηνπ ζσξεπηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ηελ εμαηηίαο ηνπ ιφγνπ απηνχ άξζε ηνπ επεξγεηήκαηνο απαιιαγήο θαηά θαηεγνξίεο, ΔπηζθΔΓ 2010, ζ ) ρέδην αλαδηνξγάλσζεο επηρείξεζεο (άξζξα ΠηΚ): Σα πιενλεθηήκαηα θαη νη δπζιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη γηα κηα πξαγκαηηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο. Η ζέζε ηνπ ελφςεη ηεο επεξρφκελεο ηξνπνπνίεζεο ησλ άξζξσλ 99 επ. ηνπ ΠηΚ (πεξί δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο). Σηκεηηθφο ηφκνο ηνπ Οκφηηκνπ Καζεγεηή ηνπ ΚΠΑ θ.νηθνιάνπ Ρφθα, Ννκηθή Βηβιηνζήθε 2012 ζει ) Η Οδεγία 2005/29/ΔΚ γηα ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο (Directive UCP= Unfair Commercial Practices): O λνκηθφο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη νη δπζιεηηνπξγίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο. Πξφηαζε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο Οδεγίαο κε Καλνληζκφ (Proposal 2011 for a UCP Regulation). 3

4 ΔΔκπΓ 2012 ζει θαη ζηνλ Σηκεηηθφ Σφκν ηεο Οκφηηκεο Καζεγήηξηαο ηνπ ΑΠΘ θ. Διίδαο Αιεμαλδξίδνπ (ππφ δεκνζίεπζε). 27) «Αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο απφ απηνθίλεην: νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο». Αλακλεζηηθφο ηφκνο ηνπ Καζεγεηή Αληψλε Αληάπαζε, Δθδφζεηο Αλη. άθθνπια 2013, ζ ) «Η αληηκεηψπηζε ηεο αθεξεγγπφηεηαο ησλ Οκίισλ Δηαηξηψλ απφ ηελ πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1346/2000, ΓΔΔ 2013, ζ ) Σα άξζξα ηνπ ΑζθΝ ζην ζπιινγηθφ έξγν ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Καζεγεηή Ισάλλε Ρφθα κε γεληθφ ηίηιν «Η αζθαιηζηηθή ζχκβαζε». Σν βηβιίν ηειεί ππφ άκεζε έθδνζε απφ ηηο εθδφζεηο Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα Θεζζαινλίθε. 30) «Γηθαζηηθή ιχζε ηεο νκφξξπζκεο εηαηξίαο». Νενηεξηζκφο πνπ εηζήρζε κε ην Ν.2072/2012 (άξζξ.259 παξ.1 πεξ.δ). Μνλνγξαθία, 106ζει. Δπί ηνπ πηεζηεξίνπ, Δθδφζεηο άθθνπιαο, Αζήλα Θεζζαινλίθε. 31) Γιδακηικές ημειώζεις : α) «Αζθάιηζε Δπζχλεο», Γηα ηνπο θνηηεηέο Η εμακήλνπ ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο. β) Η ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο σο ζχκβαζε πξνζρψξεζεο, γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Η Δμακήλνπ ηνπ Σκήκαηφο καο. γ) Αζθήζεηο Πησρεπηηθνχ Γηθαίνπ-Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε, 2005, ε β έθδνζε, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα- Θεζζαινλίθε, 2009, γ έθδνζε, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε δ) εκεηψζεηο Πησρεπηηθνχ Γηθαίνπ κε βάζε ην λ.3568/2007 Κνκνηελή ) σμμεηοτή με ειζηγήζεις ζε ζσνέδρια. 1. Δ Παλειιήλην πλέδξην Διιήλσλ Δκπνξηθνιφγσλ (Αζήλα 5-7 Οθησβξίνπ 1995) κε ζέκα : «Η κε ππνρξεσηηθή ή γεληθή αζθάιηζε επζχλεο θαηά ην ρέδην ηνπ Δκπνξηθνχ Κψδηθα» ν.- πλέδξην (εκεξίδα) ηεο Έλσζεο Γηθαίνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή, (Αζήλα, 7 Ινπλίνπ 2002) κε ζέκα : «Η αξρή ηεο δηαθάλεηαο ησλ ΓΟ φπσο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.7 Ν. 2251/94 ( κε επθαηξία ηελ ΑΠ 1219/2001) ν - Παλειιήλην πλέδξην αζθαιηζηηθψλ Πξαθηφξσλ (Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Θεζζαινλίθε, 19 Ννεκβξίνπ 2005) κε ζέκα : «Η αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δηακεζνιάβεζεο». 4

5 4. Ηκεξίδα Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (Θεζ/λίθε, 25 Ννεκβξίνπ 2006 κε ζέκα : «Η αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο ηνπ δηακεζνιαβεηή». 5. Γηεκεξίδα Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (Υίνο Μαΐνπ 2006) κε ζέκα : «Ναπηηιία θαη ζαιάζζηα αζθάιηζε». Θέκα ηεο εηζήγεζεο : «ηξέρνπζα ή θπκαηλφκελε αζθάιηζε». 6. Ηκεξίδα Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Παηξέσλ (Πάηξα, 16 Ννεκβξίνπ 2007) κε ζέκα : «νη λεσηεξηζκνί ηνπ λένπ Πησρεπηηθνχ Γηθαίνπ» 7. Ηκεξίδα Μαθεδνληθήο Έλσζεο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ (Θεζζαινλίθε, 17 Ιαλνπαξίνπ 2008) κε ζέκα : «Η ζεκαζία ηεο δηαπίζησζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζηελ πηψρεπζε». 8. Γηεκεξίδα Σνκέα Γηθαίνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δξγαζηαθνχ Γηθαίνπ ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ Γ.Π.Θ (Κνκνηελή Ινπλίνπ 2011) κε ζέκα : «Αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο απφ απηνθίλεηα: Οη ηειεπηαίεο εμειίμεηο». 9. Δηζήγεζε ζην 23 ν εηήζην πλέδξην Διιήλσλ Δκπνξηθνιφγσλ (Αιεμαλδξνχπνιε 1 3 Ννεκβξίνπ 2013), κε ζέκα: «Η ελδνπησρεπηηθή δηαδηθαζία αλαδηνξγάλσζεο θαη ην κέιινλ ηεο», Δπίθεηηαη ε δεκνζίεπζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ ζπλεδξίνπ απφ ηηο εθδφζεηο (Ννκηθή Βηβιηνζήθε). 5) σμμεηοτή ως μέλος Κραηικών Δπιηροπών. 1)Σαθηηθφ Μέινο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ η. β.1115/ ). Αλακφξθσζε Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ 2)Σαθηηθφ Μέινο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (αξ. Πξση. Κ3-6315Β/ ). Πξνζαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ πξνο ην αληίζηνηρν ηεο Δ.Δ ζηνλ Σνκέα Αζθαιηζηηθήο Γηακεζνιάβεζεο. Πξντφλ ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο ππήξμε ην Π.Γ. 190/2006 πνπ ελζσκάησζε ηελ Οδεγία 2002/92/ΔΚ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε. 3) Σαθηηθφ Μέινο 11κεινχο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ( ΦΔΚ η.β! 152/ ). Ωο Δηζεγήηξηα εμέδσζα ηηο απνθάζεηο: α) ππ αξηζκ. 300/λ/2006 Δμαγνξά ηεο εηαηξίαο ΓΔΛΣΑ ΠΑΓΩΣΟΤ ΑΔ απφ ηελ εηαηξεία NESTLE & A β) 318/λ/2006,16 πλεηαηξηζκνί Φαξκαθνπνηψλ θ.ι.π. θαηά ηεο εηαηξίαο GLAXON SMITH KLEINE P.L.C. ε νπνία έηπρε επκελνχο ζρνιηαζκνχ απφ ην δηεζλή λνκηθφ ηχπν/βι. Richard Eccles-Parallel Exports in the Pharmaceuticals Sector: Take Nothing For Granted, European 5

6 Competition Law Review 2007, 134, ηδίσο 139, Christ. Stothers, Parallel Trade in Europe- Hart Publishing Oxford and Portland, Oregon 2007, ζ.261, Luis F. Souto Soubrier, The concept of an Agreement and Beyond : How to Block Parallel Imports of Pharmaceuticals to Protect the heart of Competition, ζην ζπιινγηθφ έξγν EC Competition Law A critical Assessment-Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon 2007, ζει. 8 επ. γ) 389/λ/2008 Ρπζκηζηηθή Αξρή ελέξγεηαο ( PΑΔ) θαηά ΓΔΗ, ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηε "ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟΤ Α.Δ" ησλ φξσλ ησλ πκβάζεσλ Πξνκήζεηαο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ Δπηιεγφλησλ Πειαηψλ ηεο ζηελ Τςειή Σάζε». 4) Σαθηηθφ Μέινο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο ( ΦΔΚ η..β 177/ ) γηα ηελ Αλακφξθσζε Πησρεπηηθνχ Γηθαίνπ. Πξντφλ ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο ππήξμε ν πησρεπηηθφο Κψδηθαο Νφκνο ππ αξηζκ.3588/2007, (ΦΔΚ Α 153/ ). 5) Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Κεληξηθνχ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΗ) πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε δηάηαμε ηεο παξ.1, ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3419/2005 (ΦΔΚ 461) απφ 5 Ννεκβξίνπ 2008 έσο θαη ην επηέκβξην ηνπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: Γεκήηξηνο Κσλζηαληίλνπ Απγεηίδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Ννκηθή ρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ΗΜ/ΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: 19/05/1964, Αιεμαλδξνχπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα

Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα ηος Γιώπγος Γεπαπεηπίηη* Ειζαγυγή ηηο 8 Ηνπιίνπ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Σν Ννκνζεηηθό Πιαίζην Λεηηνπξγίαο ηωλ Σνπξηζηηθώλ Γξαθείωλ ζηελ Διιάδα». Δπηβιέπωλ: Γξ. Γεκήηξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Η αρτή ηης ίζης μεηατείριζης ανδρών και γσναικών καηά ηην πρόζβαζη ζηην απαζτόληζη και ηην επαγγελμαηική εκπαίδεσζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 2.2. Απινύζηεπζε θαη λνκνζεηηθόο ζπληνληζκόο ζην θαζεζηώο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

Memoranda sunt Servanda? H ζσνηαγμαηικόηηηα ηοσ νόμοσ 3845/2010 και ηοσ μνημονίοσ για ηα μέηρα εθαρμογής ηων ζσμθωνιών με ΓΝΤ, ΔΔ και ΔΚΤ

Memoranda sunt Servanda? H ζσνηαγμαηικόηηηα ηοσ νόμοσ 3845/2010 και ηοσ μνημονίοσ για ηα μέηρα εθαρμογής ηων ζσμθωνιών με ΓΝΤ, ΔΔ και ΔΚΤ Memoranda sunt Servanda? H ζσνηαγμαηικόηηηα ηοσ νόμοσ 3845/2010 και ηοσ μνημονίοσ για ηα μέηρα εθαρμογής ηων ζσμθωνιών με ΓΝΤ, ΔΔ και ΔΚΤ του Γιώργου Σ.Π. Κατρούγκαλου*, Οη αιινδαπνί πνπ δαλείδνπλ ρξήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άπειορ Πάγορ για διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος

Ο Άπειορ Πάγορ για διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος Ο Άπειορ Πάγορ για διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος ΑΠ 905/2012 Αζθαλιζηικόρ ζύμβοςλορ - ύμβαζη έπγος - Διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος. Πεπίληψη Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Δπξσπατθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη Αλζξσπηζηηθήο Γξάζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Επιμέλεια: Καθηγητής τέλιος Περράκης Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα