1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών Αθήνα Τηλ.: (210) , Fax: (210) GRE Printed in Germany

2 Έíáò íýïò ðåôñåëáéïêéíçôþñáò ÇÁÔÆ äïõëåýåé ãéá óáò Áõôüò ï êéíçôþñáò ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêü ãéá ôçí ñþóç ðïõ Ý åé êáèïñßóåé και δοκιμάσει ï êáôáóêåõáóôþò ôçò ìç áíþò, óôçí ïðïßá èá åãêáôáóôáèåß ï êéíçôþñáò. ÊÜèå Üëëç îýíç ñþóç ôïõ êéíçôþñá äåí ôçñåß ôéò ðñïäéáãñáöýò ñþóçò. Ç åôáéñåßá êéíçôþñùí ÇÁÔÆ äåí áíáëáìâüíåé êáìßá åõèýíç ãéá êéíäýíïõò êáé æçìéýò ðïõ èá ðñïýëèïõí áðü ôýôïéá ñþóç. Ï åéñéóôþò êáé ìüíï öýñåé üëç ôçí åõèýíç. Óôéò ðñïäéáãñáöýò ñþóçò óõìðåñéëáìâüíïíôáé êáé ïé áíüëïãåò ïäçãßåò óõíôþñçóçò êáé äéáôþñçóçò êáëþò ëåéôïõñãßáò ôïõ êéíçôþñá. ÄéáâÜóôå ïðùóäþðïôå ôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò ðñéí ôçí ðñþôç åêêßíçóç ôïõ êéíçôþñá. Èá óáò âïçèþóïõí íá áðïöýãåôå áôõ Þìáôá, íá åéñéóôåßôå ôïí êéíçôþñá óùóôü êáé íá åêôåëýóåôå óùóôþ óõíôþñçóç, ãéá íá äéáôçñþóåôå ôçí áðïäïôéêüôçôü ôïõ ãéá ένα ìåãüëï ñïíéêü äéüóôçìá. Äþóôå áõôýò ôéò ïäçãßåò ëåéôïõñãßáò óå êüèå Üôïìï ðïõ èá åéñéóôåß ôïí êéíçôþñá Þ êáé óå êüèå åðüìåíï éäéïêôþôç ôïõ êéíçôþñá. Έíá äéåèíýò äßêôõï óôáèìþí åîõðçñåôþóåùò ÇÁÔÆ âñßóêåôáé óôç äéüèåóþ óáò ãéá íá óáò óõìâïõëýøåé, íá óáò ðñïìçèåýóåé áíôáëëáêôéêü êáé ãéá åñãáóßåò óõíôþñçóçò êáé åðéóêåõþò. Ôç äéåýèõíóç ôïõ ðëçóéýóôåñïõ óå óáò óôáèìïý ÇÁÔÆ èá ôçí âñåßôå óôïí åóþêëåéóôï êáôüëïãï. ÃíÞóéá áíôáëëáêôéêü Óáò óõíéóôïýìå íá ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ãíþóéá áíôáëëáêôéêü ÇÁÔÆ. Ìüíï áõôü ôá áíôáëëáêôéêü åããõþíôáé Üøïãç ðïéüôçôá êáé ôåëåéüôçôá ìýôñïõ. Ôïõò áñéèìïýò ðáñáããåëßáò èá ôïõò âñåßôå óôïí åóþêëåéóôï êáôüëïãï áíôáëëáêôéêþí. ÐñïóÝîôå åêåß óôïí ðßíáêá Μ00 ôá Ýôïéìá óåô áíôáëëáêôéêþí. Äéáôçñïýìå ôï äéêáßùìá ôñïðïðïéþóåùí åöüóïí åîõðçñåôïýí ôçí ôå íéêþ âåëôßùóç. MOTORENFABRIK HATZ GMBH & CO KG 1

3 Περιεχόμενα Σελίδα 1. ÓçìáíôéêÝò ïäçãßåò ãéá ôïí ÓõíôÞñçóç áíü 250 þñåò 19 áóöáëþ åéñéóìü ôïõ êéíçôþñá λåéôïõñãßáò 2. ÐåñéãñáöÞ ôïõ êéíçôþñá ÁëëáãÞ ëáäéïý κινητήρα ÃåíéêÝò ïäçãßåò Έëåã ïò êáé ñýèìéóç äéüêåíïõ Ôå íéêü óôïé åßá 6 βáëâßäùí 3.2. ÌåôáöïñÜ Êáèáñéóìüò óõóôþìáôïò øýîçò Ïäçãßåò åãêáôüóôáóçò Έëåã ïò êï ëéùôþí óõíäýóìùí Απόδοση του êéíçôþñá Êáèáñéóìüò äéçèçôþñá Ðßíáêáò ôýðïõ êéíçôþñá 7 åîüôìéóçò 4. åéñéóìüò Ðñéí ôçí ðñþôç ëåéôïõñãßá ÓõíôÞñçóç áíü 500 þñåò Λάδι κινητήρα 8 λåéôïõñãßáò Καύσιμα Αλλαγή φίλτρου καυσίμου Åêêßíçóç Συντήρηση του φίλτρου ξηρού Προετοιμασίες για την εκκίνηση 10 αέρα Εκκίνηση αναστροφής σε μοντέλο 11 χωρίς ηλεκτρική εκκίνηση Εκκίνηση αναστροφής σε μοντέλο ÓõíôÞñçóç áíü 1000 þñåò 24 με ηλεκτρική εκκίνηση λåéôïõñãßáò Ηλεκτρική εκκίνηση Καθαρισμός φίλτρου λαδιού ÓâÞóéìï ôïõ êéíçôþñá Στοπ ÓõíôÞñçóç ÓõíôÞñçóç μια φορά ετησίως Ðåñßëçøç óõíôþñçóçò Αφαίρεση νερού από το ντεπόζιτο 26 καυσίμων 5.2. ÓõíôÞñçóç áíü 8-15 þñåò ÂëÜâåò - Áéôßåò Áíôéìåôþðéóç 27 λåéôïõñãßáò Έëåã ïò óôüèìçò ëáäéïý Åñãáóßåò óôï çëåêôñéêü Έëåã ïò ðåñéï Þò αναρρόφησης 18 σýóôçìá áýñá êáýóçò êáé øýîçò 8. ÁðïèÞêåõóç Έëåã ïò Ýíäåéîçò óõíôþñçóçò ôïõ 18 ößëôñïõ áýñá Σελίδα Áõôü ôï óýìâïëï èá ôï âñåßôå äßðëá óå óçìáíôéêýò ïäçãßåò áóöáëåßáò. Ðáñáêáëåßóèå íá äßíåôå éäéáßôåñç ðñïóï Þ ó áõôýò ôéò ïäçãßåò, ãéá íá áðïêëåßåôå êßíäõíïõò ãéá áíèñþðïõò êáé õëéêü. Ïé ãåíéêïß êáíüíåò áóöáëåßáò éó ýïõí åäþ üðùò Ý ïõí êáèïñéóèåß áðü ôï íüìï êáèþò åðßóçò êáé áðü ôéò áñìüäéåò åíþóåéò åðáããåëìáôéþí. 2

4 1. Σημαντικές οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό του κινητήρα Ïé ðåôñåëáéïêéíçôþñåò ÇÁÔÆ åßíáé ïéêïíïìéêïß, áíèåêôéêïß êáé ìáêñüâéïé. Ãé áõôü ôï ëüãï èá ôïõò âñïýìå óõíþèùò åãêáôáóôçìýíïõò óå ìç áíýò åìðïñéêþò êáé âéïìç áíéêþò ñþóçò. Ï êáôáóêåõáóôþò ìç áíçìüôùí πρέπει νá ëüâåé ενδεχομένως õðüøç ôïõò õðüñ ïíôåò êáíïíéóìïýò áóöáëåßáò åöüóïí ï êéíçôþñáò áðïôåëåß ìýñïò åíüò åñãáëåßïõ Þ ìç áíþìáôïò. Ðáñüëá áõôü üìùò óáò ðáñý ïõìå áêïëïýèùò óõìðëçñùìáôéêýò ïäçãßåò ãéá ôïí áóöáëþ åéñéóìü ôïõ êéíçôþñá. ÁíÜëïãá ìå ôçí ñþóç êáé ôçí ôïðïèýôçóç ôïõ êéíçôþñá èá ñåéáóôåß ï êáôáóêåõáóôþò Þ ï ñþóôçò ôïõ ìç áíþìáôïò íá åãêáôáóôþóåé ðñüóèåôïõò ìç áíéóìïýò áóöáëåßáò ðñïò áðïöõãþ ëáíèáóìýíïõ åéñéóìïý êáôü ôçí þñá ôçò ëåéôïõñãßáò, üðùò åðß ðáñáäåßãìáôé: - ÌÝñç ôïõ óõóôþìáôïò åîüôìéóçò êáèþò åðßóçò êáé ç åðéöüíåéá ôïõ êéíçôþñá öõóéïëïãéêü èåñìáßíïíôáé êáé äåí åðéôñýðåôáé íá áããßæïíôáé ïýôå êáôü ôçí äéüñêåéá ôçò ëåéôïõñãßáò áëëü êáé ïýôå ìåôü ôï óâþóéìï ôïõ êéíçôþñá ôçí þñá ðïõ êñõþíåé. - Áðïöýãåôå ëáíèáóìýíç êáëùäßùóç êáé ëáíèáóìýíï åéñéóìü ôïõ çëåêôñéêïý óõóôþìáôïò ãéáôß ìðïñåß íá ðñïêáëýóïõí óðéíèþñåò. - Ôá ðåñéóôñåöüìåíá ìýñç ôïõ êéíçôþñá èá ðñýðåé ìåôü ôçí ôïðïèýôçóç ôïõ êéíçôþñá óå Üëëá ìç áíþìáôá íá êáëýðôïíôáé ðñïò áðïöõãþ åðáöþò ôïõò. Ãéá ôïõò éìüíôåò ôïõ áíåìéóôþñá êáé ôçò ãåííþôñéáò äéáèýôåé ç ÇÁÔÆ ðñïóôáôåõôéêü åîáñôþìáôá. - Åßíáé ïðùóäþðïôå áíáãêáßï íá äéáâüóåôå êáé íá ðñïóýîåôå ôéò ïäçãßåò åêêéíþóåùò óôï âéâëßï ïäçãéþí ðñéí âüëåôå ôïí êéíçôþñá ìðñïóôü, êáé éäéáßôåñá üôáí ðñüêåéôáé ãéá åêêßíçóç áíáóôñïöþò. - Ôá ìç áíéêü åîáñôþìáôá åêêßíçóçò äåí ðñýðåé íá ñçóéìïðïéïýíôáé áðü ðáéäéü Þ áðü Üôïìá ìå áíåðáñêþ óùìáôéêþ äýíáìç. - Ðñéí ôçí åêêßíçóç ðñýðåé íá âåâáéùèåßôå üôé üëá ôá ðñïóôáôåõôéêü åîáñôþìáôá åßíáé óôç èýóç ôïõò. - Ï êéíçôþñáò åðéôñýðåôáé íá åéñéóèåß, íá åðéóêåõáóèåß Þ íá óõíôçñçèåß ìüíï áðü Üôïìá ðïõ Ý ïõí ëüâåé ôçí áíüëïãç êáôüëëçëç åêðáßäåõóç ãé áõôü ôï óêïðü. - Ôï êëåéäß åêêßíçóçò ðñýðåé íá öõëüóóåôáé ìáêñéü áðü Üó åôá Üôïìá. - Ìçí âüæåôå óå ëåéôïõñãßá ôïí êéíçôþñá ðïôý óå êëåéóôïýò þñïõò Þ óå þñïõò ðïõ äåí áåñßæïíôáé êáëü. Ìçí åéóðíýåôå ôá êáõóáýñéá - Êßíäõíïò äçëçôçñßáóçò! - Êáýóéìá êáé ëéðáíôéêü ìðïñïýí åðßóçò íá ðåñéý ïõí äçëçôçñéþäç óõóôáôéêü. ÐñïóÝîôå ó áõôýò ôéò ðåñéðôþóåéò ôéò ïäçãßåò ôïõ ðáñáãùãïý ïñõêôåëáßùí. 3

5 Σημαντικές οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό του κινητήρα - ÓâÞóôå ðüíôá ôïí êéíçôþñá ðñéí åêôåëýóåôå åñãáóßåò êáèáñéóìïý Þ óõíôþñçóçò. - ÓâÞóôå ðüíôá ôïí êéíçôþñá ðñéí âüëåôå êáýóéìá. Ìçí âüëåôå ðïôý êáýóéìá êïíôü óå åóôßåò áíïéêôþò öùôéüò Þ êïíôü óå åýöëåêôïõò óðéíèþñåò. Ìçí êáðíßæåôå. Ìçí ýíåôå τα êáýóéìá. - ÊñáôÜôå ìáêñéü áðü ôïí êéíçôþñá åêñçêôéêü êáèþò åðßóçò êáé åýöëåêôá õëéêü ãéáôß ç åîüôìéóç æåóôáßíåôáé ðïëý üôáí ï êéíçôþñáò âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá. - Όôáí åñãüæåóôå êïíôü óå êéíçôþñá åí ëåéôïõñãßá, öïñüôå ðüíôá ñïý á ìå óôåíþ åöáñìïãþ. Áðïöåýãåôå íá öïñüôå αλυσίδες λαιμού, âñá éüëéá êáé Üëëá áíôéêåßìåíá ðïõ ìðïñåß íá ìðëå èïýí óôá êéíïýìåíá ìýñç. - Äþóôå éäéáßôåñç ðñïóï Þ óå üëåò ôéò ðñïåéäïðïéçôéêýò êáé õðïäåéêôéêýò ðéíáêßäåò ðïõ âñßóêïíôáé ðüíù óôïí êéíçôþñá êáé äéáôçñþóôå ôéò óå åõáíüãíùóôç êáôüóôáóç. Áí îåêïëëþóåé Ýíá áõôïêüëëçôï Þ Ý åé îåèùñéüóåé êáé åßíáé äõóáíüãíùóôï, æçôþóôå íá óáò óôåßëïõí áíôéêáôüóôáôï áðü ôïí ðëçóéýóôåñï óôáèìü åîõðçñýôçóçò ôçò ÇÁÔÆ. - ÊÜèå ìç åîïõóéïäïôçìýíç áëëáãþ óôïí êéíçôþñá áðáëëüóóåé ôïí êáôáóêåõáóôþ áðü êüèå åõèýíç ãéá ôõ üí âëüâåò ðïõ èá ðñïêýøïõí åê ôïýôïõ. Ìüíï ç êáíïíéêþ óõíôþñçóç óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò ó áõôü ôï âéâëßï èá äéáôçñþóåé ôçí ìáêñü ñïíç ëåéôïõñãéêüôçôá ôïõ êéíçôþñá. Óå ðåñßðôùóç ðïõ Ý åôå áìöéâïëßåò åðéêïéíùíþóôå êáé óõìâïõëåõôåßôå ôïí ðëçóéýóôåñï óôáèìü åîõðçñýôçóçò ôçò ÇÁÔÆ ðñéí âüëåôå óå ëåéôïõñãßá ôïí êéíçôþñá. 4

6 2. Περιγραφή του κινητήρα Åéêüíá 1 1 ÊáðÜêé íôåðüæéôïõ 9 Ðåñüíç óâçóßìáôïò 2 ÅêêéíçôÞñáò áíáóôñïöþò 10 Ìï ëüò áõîïìåßùóçò óôñïöþí 3 Ößëôñï îçñïý áýñá 11 Åßóïäïò ãåìßóìáôïò ëáäéïý 4 Åßóïäïò áíáññüöçóçò áýñá ψýîçò êáé êáýóçò 12 Ößëôñï ëáäéïý 13 Ðþìá åêêýíùóçò ëáäéïý 5 ÑõèìéóôÞò ôüóçò 14 Ράβδος με δåßêôç óôüèìçò 6 ÇëåêôñéêÞ åêêßíçóç 15 ÄéçèçôÞñáò åîüôìéóçò 7 ÊÜëõììá ç ïìüíùóçò 16 ÓéëáíóéÝ êáõóáåñßùí åîüôìéóçò 8 ÈçëåéÜ áíüñôçóçò 17 Ðéíáêßäá ôýðïõ êéíçôþñá 5

7 3. Γενικές οδηγίες 3.1 Ôå íéêü áñáêôçñéóôéêü Ôýðïò 1Â20 V 1Â30 V 1Β40 V/W 1Β50 V/W Åßäïò êáôáóêåõþò ÔåôñÜ ñïíïò áåñüøõêôïò ðåôñåëáéïêéíçôþñáò Óýóôçìá êáýóçò Άìåóç Ýã õóç êáõóßìïõ Áñéèìüò êõëßíäñùí ÄéÜìåôñïò / äéáäñïìþ mm 69 / / / / 76 Êõâéóìüò cm ùñçôéêüôçôá ëáäéïý ðåñßðïõ 0,9 1) 1,1 1) 1,5 1) 1,5 1) ëßôñá ÄéáöïñÜ ìåôáîý óçìåßùí ðåñßðïõ 0,5 1) 0,5 1) 0,8 1) 0,8 1) "max" êáé "min" ëßôñá ÊáôáíÜëùóç ëáäéïý (ìåôü áðü την χρονική περίοδο προθέρμανσης) ìέã. 1 % ôçò êáôáíüëùóçò êáõóßìïõ, óå ðëþñåò öïñôßï Ðßåóç ëáäéïý Èåñìïêñáóßá ëáäéïý 100 C ðåñßðïõ 2,5 bar óôéò 3000 min -1 Êáôåýèõíóç óôñïöþí ðëåõñü áðïññüöçóçò äýíáìçò áñéóôåñü ÄéÜêåíï âáëâßäùí óτους C mm 0,20 0,10 0,10 0,10 ÅéóáãùãÞ/åîáãùãÞ ή αυτόματα 2) Ìåãßóôç åðéôñåðôþ ãùíßá êëßóåùò ðñïò κάθε êáôåýèõíóç óå äéáñêþ 25 3) ëåéôïõñãßá ÂÜñïò (ìáæß ìå íôåðüæéôï, ößëôñï áýñïò, óéëáíóéý êáõóáåñßùí, åêêéíçôþñáò áíáóôñïöþò êáé çëåêôñéêþ åêêßíçóç) ðåñßðïõ óå êéëü B40 V: 55 1B40 W: 57 1B50 V: 56 1B50 W: 58 ùñçôéêüôçôá ìðáôáñßáò ìέã. Áh 12V / 60 Ah 1) ÁõôÜ ôá óôïé åßá ðñýðåé íá èåùñçèïýí óáí ðåñßðïõ ôéìýò. Óå êüèå ðåñßðôùóç èá éó ýóåé ôï óçìåßï ìå ôï ìáñêüñéóìá max óôï äåßêôç óôüèìçò, âëýðå åéêüíá 7. 2) Εξαρτάται από τον εξοπλισμό (βλ. σχέδια συντήρησης, κεφ. 5.1). 3) Η υπέρβαση αυτών των οριακών τιμών προκαλεί ζημιές στον κινητήρα. ÑïðÝò Ýëîçò ôùí ðùìüôùí Ïíïìáóßá Nm Ðþìá åêêýíùóçò ëáäéïý 50 6

8 3.2. ÌåôáöïñÜ Ç èçëåéü áíýøùóçò "8" ðïõ èá ôç âñåßôå åãêáôáóôçìýíç óáí óôüíôáñ åîüñôçìá ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí áóöáëþ ìåôáöïñü ôïõ êéíçôþñá ìáæß ìå åðéðëýïí åîïðëéóìü Þ åîáñôþìáôá, êεφ. 2. Äåí ðñïïñßæåôáé êáé ïýôå åßíáé åðßóçìá åãêåêñéìýíç ãéá ôçí ìåôáöïñü ôïõ üëïõ ìç áíþìáôïò Ïäçãßåò åãêáôüóôáóçò O "Ïäçãüò ÅêëïãÞò êáé ÅãêáôÜóôáóçò êéíçôþñùí" ðåñéý åé üëåò ôéò áðáñáßôçôåò ïäçãßåò ãéá ôéò ñþóåéò ôïõ êéíçôþñá óå ðåñßðôùóç ðïõ Ý åôå Ýíáí êéíçôþñá ðïõ äåí Ý åé ôïðïèåôçèåß ðïôý ðñéí óå Ýíá ìç Üíçìá êáé ðñýðåé íá ôïí âüëåôå ôþñá óôï ìç Üíçìá. Áõôüí ôïí ïäçãü ìðïñåßôå íá ôïí ðñïìçèåõôåßôå óôïí ðëçóéýóôåñï óôáèìü åîõðçñýôçóçò ôçò ÇÁÔÆ Απόδοση του êéíçôþñá Όταν ο κινητήρας λειτουργήσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς φορτίο ή με ελάχιστο φορτίο, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η απόδοση του κινητήρα. Γι αυτό το λόγο προτείνουμε να γίνεται η λειτουργία του κινητήρα με απόδοση τουλάχιστον 15%. Σ αυτό το χαμηλό επίπεδο απόδοσης είναι αναγκαίο, πριν σβήσει ο κινητήρας, να λειτουργήσει για λίγη ώρα με ένα αισθητά υψηλότερο φορτίο Ðéíáêßäá ôýðïõ êéíçôþñá TYP MOTORENFABRIK HATZ D RUHSTORF MOTOR / FABRIK NO. KENNZ. GMBH + CO ABE /AUSF. MIN NH PV CM -1 3 KG MADE IN GERMANY Ç ðéíáêßäá ôïõ ôýðïõ ôïõ êéíçôþñá âñßóêåôáé ðüíù óôï êüëõììá ç ïìüíùóçò (åéêüíá 1) êáé ðåñéý åé ôá ðáñáêüôù óôïé åßá ãéá ôïí êéíçôþñá: Ôýðïò êéíçôþñá áñáêôçñéóôéêü ãíþñéóìá (ìüíï ãéá åéäéêýò êáôáóêåõýò) Áñéèìüò êéíçôþñá (χαραγμένος êáé óôï êüëõììá ôïõ óôñïöüëïõ, (åéêüíá 4) Ôïí ìýãéóôï áñéèìü óôñïöþí ôïõ êéíçôþñá Óôï ìï ëü áõîïìåßùóçò óôñïöþí êáé óôçí ðåñüíç óâçóßìáôïò ôçñþóôå ïðùóäþðïôå ôéò åðéôñåðôýò ôéìýò ôùí äõíüìåùí êáé ñïðþí, ãéáôß ìéá õðýñâáóç áõôþí ôùí ôéìþí Ý åé óáí óõíýðåéá æçìéýò óôá óçìåßá êñïýóçò êáé óôá åóùôåñéêü åîáñôþìáôá ñýèìéóçò. Όôáí áðåõèýíåôå åñùôþóåéò óôïí êáôáóêåõáóôþ êáé êáèþò åðßóçò êáé ãéá ðáñáããåëßåò áíôáëëáêôéêþí, ðñýðåé ïðùóäþðïôå íá áíáöýñåôå ôá ðáñáðüíù óôïé åßá (âë. åðßóçò êáé ôïí êáôüëïãï ôùí áíôáëëáêôéêþí, óåëßäá 1). 7

9 4. Χειρισμός 4.1 Ðñéí ôçí ðñþôç ëåéôïõñãßá Ïé êéíçôþñåò ðáñáäßíïíôáé óõíþèùò ùñßò êáýóéìá êáé ëüäé ËÜäé êéíçôþñá Ðïéüôçôá ëáäéïý Κατάλληλα είναι τα λάδια που ανταποκρίνονται τουλάχιστον σε μία από τις εξής προδιαγραφές: Áñéèìüò êéíçôþñá χαραγμένος óôï êüëõììá ôïυ óôñïöüëïõ. ACEA - B2 / E2 Þ υψηλότερης ποιότητας API - CD / CE / CF / CF-4 / CG-4 Þ υψηλότερης ποιότητας Áí ñçóéìïðïéåßôå ëüäéá êéíçôþñá ìå áìçëü óôüíôáñ ðïéüôçôáò, ìåéþóôå ôï äéüóôçìá áëëáãþò ëáäéþí óôéò 150 þñåò ëåéôïõñãßáò. Éîþäåò ëáäéïý F C OIL: SAE W/30 5W/40 10W 10W/30 10W/40 15W/ ÄéáëÝîôå ôï êáôüëëçëï éîþäåò (ñåõóôüôçôá) ôïõ ëáäéïý áíüëïãá ìå ôçí èåñìïêñáóßá ðåñéâüëëïíôïò üôáí ï êéíçôþñáò èá îåêéíü áðü êñýïò. Ï êéíçôþñáò ðñýðåé íá âñßóêåôáé óå ïñéæüíôéá èýóç üôáí ãåìßæåôå ëüäé Þ üôáí åëýã åôå ôç óôüèìç ëáäéïý. 8

10 Êáýóéìα ÓâÞóôå ôïí êéíçôþñá ãéá íá âüëåôå êáýóéìï. Ìçí âüæåôå ðïôý êáýóéìá êïíôü óå åóôßåò áíïé ôþò öùôéüò Þ êïíôü óå åýöëåêôïõò óðéíèþñåò. Ìçí êáðíßæåôå. ñçóéìïðïéþóôå êáýóéìá ùñßò ðñïóìßîåéò êáé êáèáñü äï åßá ãéá ôï ãýìéóìá. ÐñïóÝîôå íá ìçí ýóåôå ôá êáýóéìá êáé ðéôóéëßóåôå ôïí êéíçôþñá. ÊáôÜëëçëá åßíáé üëá ôá êáýóéìá Íôßæåë ðïõ åêðëçñþíïõí ôéò åëü éóôåò áðáéôþóåéò ôùí ðáñáêüôù ðñïäéáãñáöþí: - Îåâéäþóôå ôï ðþìá ãåìßóìáôïò ëáäéïý "1" êáé áöáéñýóôå ôç ñüâäï óôüèìçò "2". EN 590 Þ BS 2869 A1 / A2 Þ ASTM D 975-1D / 2D - ÐñïóèÝóôå ëüäé êéíçôþñá ìý ñé óôï óçìåßï max. ôçò ñüâäïõ óôüèìçò. Για την απαιτούμενη ποσότητα λαδιού βλ. στο êåö Óößîôå ôï ðþìá ãåìßóìáôïò ëáäéïý ìå ôï Ýñé. - Πριν την πρώτη εκκίνηση ή όταν έχει αδειάσει το σύστημα παροχής καυσίμων, γåìßóôå ôï íôåðüæéôï εξ ολοκλήρου ìå êáýóéìï íôßæåë. Η åîáýñùóç ôïõ óõóôþìáôïò êáõóßìïõ ãßíåôáé áõôüìáôá. Όôáí ïé åîùôåñéêýò èåñìïêñáóßåò êáôåâáßíïõí êüôù áðü ôï 0 C Êåëóßïõ, ñçóéìïðïéþóôå åéìåñéíü êáýóéìá Þ ðñïóèýóôå Ýãêáéñá ðáñáößíç. áìçëþôáôç èåñìïêñáóßá ðåñéâüëëïíôïò êáôü ôçí åêêßíçóç óå âáèìïýò Κåëóßïõ Ðïóïóôü ðáñáößíçò èåñéíü êáýóéìï ãéá åéìåñéíü êáýóéìï 0 ìý ñé % ìý ñé % ìý ñé % 20% -20 ìý ñé % 9

11 4.2. Åêêßíçóç Ìçí áöþíåôå ðïôý ôïí êéíçôþñá óå ëåéôïõñãßá óå êëåéóôïýò þñïõò - õðüñ åé êßíäõíïò äçëçôçñßáóçò. Ðñéí ôçí åêêßíçóç ðñýðåé ïðùóäþðïôå íá âåâáéùèåßôå üôé äåí âñßóêåôáé êáíýíáò óôçí áêôßíá ôçò åðéêßíäõíçò ðåñéï Þò ôïõ êéíçôþñá Þ üëïõ ôïõ ìç áíþìáôïò êáé üôé üëïé ïé ðñïóôáôåõôéêïß ìç áíéóìïß Ý ïõí åãêáôáóôáèåß óôç èýóç ôïõò. Σημαντικό! Αν ο κινητήρας έχει μείνει ακινητοποιημένος για πολύ καιρό (6 μήνες και παραπάνω) ή όταν γίνεται η πρώτη εκκίνηση, αφήστε τον να λειτουργήσει μετά την εκκίνηση για περίπου 20 δευτερόλεπτα με χαμηλές στροφές και χωρίς φορτίο. Μ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια καλή και ολοκληρωτική λίπανση όλων των μερών των εδράνων, πριν αυξηθούν οι στροφές και το φορτίο, και αποφεύγεται προληπτικά η ελλειπής λίπανση Ðñïåôïéìáóßåò ãéá ôçí åêêßíçóç ÁðïóõíäÝóôå, áí åßíáé äõíáôüí, ôïí êéíçôþñá áðü ôï ìç Üíçìá ðïõ ðñüêåéôáé íá ôïðïèåôçèåß. Ôï ìç Üíçìá ðñýðåé âáóéêü íá âñßóêåôáé óå íåêñþ ëåéôïõñãßá. Ìçí ñçóéìïðïéåßôå ðïôý âïçèçôéêü óðñýõ åêêßíçóçò! 9 - Ãõñßóôå ôïí áõîïìåéùôþ óôñïöþí "1" πρώτα στην θέση ΣΤΟΠ και μετά áí åßíáé äõíáôüí êáé üðïôå åßíáé áíáãêáßï åßôå óôçí èýóç ½- START åßôå óôç èýóç max. START. Έíáò áìçëüò áñéèìüò óôñïöþí äåí äçìéïõñãåß ðïëý êáðíü êáôü ôçí åêêßíçóç. - Ο κινητήρας είναι τώρα έτοιμος για εκκίνηση. 10

12 Åêêßíçóç áíáóôñïöþò σε μοντέλο χωρίς ηλεκτρική εκκίνηση (ìý ñé -6 C) - Για τις προετοιμασίες εκκίνησης βλ. στο κεφάλαιο ιαδικασία εκκίνησης - ÔñáâÞîôå ìå äýíáìç (ü é üìùò áðüôïìá) ôï ó ïéíß, üðùò èá áõîüíåôáé ç åðéôü õíóç, ìý ñé íá áíüøåé ï êéíçôþñáò. - ÔñáâÞîôå ôï åñïýëé ìå ôï ó ïéíß óéãü-óéãü ðñïò ôá Ýîù ìý ñé íá íïéþóåôå ìéá åëü éóôç áíôßóôáóç. - ÁöÞóôå ôï ó ïéíß íá ðüåé ðßóù, ãéá íá ìðïñýóåôå íá ñçóéìïðïéþóåôå üëï ôïõ ôï ìþêïò ãéá ôçí åêêßíçóç. - Óôåñåþóôå ìå ôï ðüäé ìç áíþìáôá ðïõ äåí Ý ïõí ìåãüëï âüñïò êáé êéíäõíåýïõí íá áíáðïäïãõñßóïõí. Ðñïóï Þ: Áí ç åîüôìéóç âãüæåé Üóðñï êáðíü ìåôü áðü ðïëëýò Üêáñðåò ðñïóðüèåéåò íá áíüøåôå ôïí êéíçôþñá, ãõñßóôå ôïí áõîïìåéùôþ óôñïöþí óôçí èýóç STOP êáé ôñáâþîôå ôï ó ïéíß åêêßíçóçò óéãü-óéãü για 5 öïñýò. ÌåôÜ åðáíáëüâáôå ôçí äéáäéêáóßá åêêßíçóçò, üðùò ðåñéãñüöåôáé óôï êåöüëáéï Åêêßíçóç áíáóôñïöþò σε μοντέλο με ηλεκτρική εκκίνηση (ìý ñé -6 C) Οι κινητήρες με ηλεκτρική εκκίνηση έχουν την εκκίνηση αναστροφής χωρίς αυτόματη αποσυμπίεση, για να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ανάγκης. Γι αυτό το λόγο σας συνιστούμε επειγόντως να διεξάγετε την διαδικασία εκκίνησης που περιγράφεται παραπάνω με ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή. - Για τις προετοιμασίες εκκίνησης βλ. στο κεφάλαιο ÔñáâÞîôå ôï åñïýëé ìå ôï ó ïéíß óéãü-óéãü ðñïò ôá Ýîù ìý ñé íá íïéþóåôå ìéá åëü éóôç áíôßóôáóç, åéêüíá ÐéÜóôå ôï åñïýëé êáé ìå ôá äýï Ýñéá. - Συνεχίστε να τραβάτε με μεγαλύτερη δύναμη σιγά-σιγά, μέχρι να νοιώσετε να μειώνεται η αντίσταση (ξεπεράστηκε το σημείο συμπίεσης). - Τώρα αφήστε το σχοινί να γυρίσει πίσω - ο κινητήρας είναι στην θέση εκκίνησης. 11

13 Μ' αυτόν τον τρόπο γίνεται η επιτάχυνση του κινητήρα με το σχοινί εκκίνησης για περίπου 1½ στροφή και επιτυγχάνεται η απαραίτητη φόρα, για να ξεπεραστεί γρήγορα κατά την εκκίνηση η αντίσταση της συμπίεσης ÇëåêôñéêÞ åêêßíçóç - Για τις προετοιμασίες εκκίνησης βλ. στο κεφάλαιο Óôåñåþóôå ìå ôï ðüäé ìç áíþìáôá ðïõ äåí Ý ïõí ìåãüëï âüñïò êáé êéíäõíåýïõí íá áíáðïäïãõñßóïõí. - ÐéÜóôå ôï åñïýëé êáé ìå ôá äýï Ýñéá, åéêüíá ÔñáâÞîôå ìå äýíáìç (ü é üìùò áðüôïìá) ôï ó ïéíß για να το επιταχύνετε - ο κéíçôþñáò ανάβει, εικόνα 13. Υπόδειξη: Όταν πρόκειται για κινητήρες με ηλεκτρικό αυτοματισμό τερματισμού λειτουργίας (βλ. επόμενο κεφάλαιο), γυρίστε πρώτα το κλειδί εκκίνησης από τη Θέση 0 στη Θέση Ι και κατόπιν διεξάγετε την εκκίνηση αναστροφής εντός των επόμενων 12 δευτερολέπτων. Όταν ο κινητήρας δεν δουλέψει για 12 δευτερόλεπτα, θα μπλοκάρει η ηλεκτρική εγκατάσταση την παροχή καυσίμου προς την αντλία έγχυσης και ο κινητήρας δεν είναι δυνατόν πλέον να μπει σε λειτουργία. Για να αποκαταστήσετε αυτή τη δυσλειτουργία γυρίστε το κλειδί εκκίνησης στη Θέση 0 και κατόπιν πάλι στη Θέση Ι. Θέστε τώρα τον κινητήρα σε εκκίνηση εντός των επόμενων 12 δευτερολέπτων ÂÜëôå ôï êëåéäß åêêßíçóçò μέχρι στο τέλος êáé ãõñßóôå ôï óôç èýóç É. - Τï ëáìðüêé Ýíäåéîçò öüñôéóçò "2" êáé ðßåóçò ëáäéïý "3" ανάβουν. - Ãõñßóôå ôï êëåéäß εκκίνησης óôç èýóç ÉÉ. - Ìüëéò áíüøåé ï êéíçôþñáò, áöþóôå åëåýèåñï ôï êëåéäß. Ôï êëåéäß ðñýðåé ôþñá êáíïíéêü íá ãõñßóåé ìüíï ôïõ óôç èýóç É êáé íá ðáñáìåßíåé åêåß êáôü ôçí äéüñêåéá ôçò ëåéôïõñãßáò. Ôá ëáìðüêéá Ýíäåéîçò öüñôéóçò êáé ðßåóçò ëáäéïý ðñýðåé íá óâþóïõí áìýóùò ìåôü ôçí åêêßíçóç. Ç åíäåéêôéêþ ëõ íßá "1" áíüâåé ôþñá êáé äåß íåé üôé ï êéíçôþñáò âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá. - Η ένδειξη θερμοκρασίας του κινητήρα "4" (óõìðëçñùìáôéêüò εξοπλισμός) ανάβει μόλις φτάσει η θερμοκρασία της κυλινδροκεφαλής σε ανεπίτρεπτα υψηλό όριο. Σβήστε τον κινητήρα και αποκαταστήστε την βλάβη. Βλ. κεφ Ðñéí áðü êüèå êáéíïýñéá åêêßíçóç ãõñßóôå ôï êëåéäß ðßóù óôç èýóç 0. Ç áóöüëåéá åðáíüëçøçò óôçí êëåéäáñéü äåí èá áöþóåé ôç ìßæá íá óõìðëå èåß üôáí äïõëåýåé ο êéíçôþñáò êáé íá ðñïêáëýóåé âëüâåò. 12

14 ÅãêáôÜóôáóç ðõñüêôùóçς με αυτοματισμό χρόνου πυράκτωσης (óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) Όôáí η θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν, èá áíüøåé åðéðëýïí êáé ç Ýíäåéîç ðõñüêôùóçò "5", åéêüíá Ìüëéò óâþóåé ç Ýíäåéîç, áíüøôå áìýóùò ôïí êéíçôþñá. Âáëâßäá äéáêïðþò êáõóßìïõ - ÌáãíÞôçò áðüæåõîçò (óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) περίπου 90 αντίθετα προς την στροφή του ρολογιού (αριστερόστροφα) μέχρι στο σημείο πρόσκρουσης (το σύρμα σφραγίσματος θα κοπεί), εικόνα Μόλις φτάσει ο μοχλός εκκίνησης αμέσου ανάγκης στην θέση εκκίνησης, μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα με την ηλεκτρική εκκίνηση ή με την εκκίνηση αναστροφής, κεφ και Πριν την εκκίνηση αμέσου ανάγκης πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξετε την στάθμη λαδιού, γιατί αν δεν υπάρχει επαρκής πίεση λαδιού, θα προκληθεί ολική ζημιά στον κινητήρα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Κατά την διάρκεια της εκκίνησης αμέσου ανάγκης μπορείτε να σβήσετε τον κινητήρα με το κλειδί εκκίνησης μόνο αν έχετε γυρίσει προηγουμένως τον μοχλό εκκίνησης αμέσου ανάγκης προς την φορά του ρολογιού (δεξιόστροφα) πάλι πίσω μέχρι στο σημείο πρόσκρουσης. Αμέσως μετά την φάση της εκκίνησης αμέσου ανάγκης πρέπει να διαπιστώσετε την αιτία της βλάβης και να την αποκαταστήσετε, κεφ. 6. Ζητήστε από τον σταθμό εξυπηρέτησης της HATZ να περάσει νέο σύρμα σφραγίσματος στον μοχλό εκκίνησης αμέσου ανάγκης. Μόλις βρεθεί το κλειδί εκκίνησης στην θέση Ι, áíïßãåé çëåêôñéêü ç âáëâßäá äéáêïðþò "1". Αποδεσμεύεται δηλ. η ροή καυσίμου προς την αντλία έγχυσης, και ο κινητήρας είναι έτοιμος να αρχίσει την λειτουργία. Όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία και γυρίσετε το κλειδί εκκίνησης στην θέση 0, κλείνει η βαλβίδα διακοπής καυσίμου και μπλοκάρει την ροή του καυσίμου προς την αντλία έγχυσης, και σβήνει έτσι τον κινητήρα, κεφ Όταν γίνεται χρήση του αυτόματου συστήματος τερματισμού λειτουργίας, η προαναφερθείσα εκκίνηση αμέσου ανάγκης ακολουθεί με την ταυτόχρονη ανάληψη της ευθύνης από τον χειριστή (η εταιρία ΗΑΤΖ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη)! Αποτανθείτε σε περίπτωση ανάγκης στον πλησιέστερο σταθμό εξυπηρέτησης της HATZ. Αυτή η βαλβίδα χρησιμοποιείται και σε συνδυασμό και με το αυτόματο ηλεκτρικό σύστημα τερματισμού λειτουργίας. Åêêßíçóç αμέσου ανάγκης Όταν η βαλβίδα διακοπής καυσίμου μπλοκάρει την ροή του καυσίμου λόγω ηλεκτρικής βλάβης και δεν ανάβει ο κινητήρας, μπορείτε να δοκιμάσετε μια εκκίνηση αμέσου ανάγκης. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες: - Γυρίστε τον μοχλό εκκίνησης αμέσου ανάγκης "2" με μία κατάλληλη τανάλια 13

15 Αυτόματο σύστημα ôåñìáôéóìïý λειτουργίας (óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) Σαν χαρακτηριστικό γνώρισμα αναβοσβήνουν για λίγο όλες οι ενδεικτικές λυχνίες αφού γυρίσει το κλειδί εκκίνησης στην θέση 1, εικόνα 14. Προσοχή! Αν σβήσει ο κινητήρας αμέσως μετά την εκκίνηση ή αν σβήσει από μόνος του κατά την λειτουργία, τότε αυτό σημαίνει ότι ένας μηχανισμός επιτήρησης του αυτόματου συστήματος τερματισμού λειτουργίας έχει ενεργοποιηθεί. Αυτό θα το αναγνωρίσετε, γιατί ανάβει η ανάλογη ένδειξη, εικόνα 14, αρ Μετά την ακινητοποίηση του κινητήρα παραμένει αναμμένη η ένδειξη για 2 λεπτά περίπου ακόμα. Μετά θα σβήσει η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτόματα από μόνη της. Γυρίζοντας το κλειδί της εκκίνησης στη θέση 0 και αμέσως μετά στη θέση Ι θα ανάψει πάλι η σχετική ένδειξη. Πριν κάνετε καινούριες προσπάθειες να ανάψετε τον κινητήρα, επισκευάστε τη βλάβη, κεφ Η ένδειξη θα σβήσει όταν θα γίνει η νέα εκκίνηση. Παρόλο που υπάρχει αυτό το αυτόματο σύστημα τερματισμού λειτουργίας, είναι απαραίτητο να ελέγχετε τη στάθμη λαδιού κάθε 8 15 ώρες λειτουργίας, κεφ

16 4.3. ÓâÞóéìï ôïõ êéíçôþñá - Στοπ - Πιέστε την περόνη σβησίματος μέχρι να σταματήσει ο κινητήρας να λειτουργεί, βλ. επίσης εικόνα 16, αρ Αφού σβήσει ο κινητήρας, αφήστε ελεύθερη την περόνη "2", αλλά βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει επαναφορά στην αρχική της θέση, εικόνα Ãõñßóôå ôïí áõîïìåéùôþ óôñïöþí "1" ðßóù óôçí èýóç STOP, ο κινητήρας σβήνει. Προσοχή: Οι êéíçôþñåò, ôùí ïðïßùí ôï áìçëόôåñï ñεëáíôß åßíáé åêôüò ëåéôïõñãßáò, δεν είναι δυνατόν να σβήσουν με τον αυξομειωτή στροφών. Σε αυτές τις περιπτώσεις διαβάστε τις οδηγίες στην παράγραφο Άλλες δυνατότητες διακοπής λειτουργίας. Άλλες δυνατότητες διακοπής λειτουργίας 1. Âáëâßäá äéáêïðþò êáõóßìïõ - ÌáãíÞôçò áðüæåõîçò (óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) - Ãõñßóôå ôï êëåéäß óôç èýóç 0, ο κινητήρας σταματά την λειτουργία, åéêüíá Ðåñüíç óâçóßìáôïò (óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) 18 Τï ëáìðüêé Ýíäåéîçò öüñôéóçò "2" êáé ðßåóçò ëáäéïý "3" - áíüëïãá ìå ôçí êáôáóêåõþ - áíüâïõí ìåôü ôï óâþóéìï ôïõ êéíçôþñá. - Ãõñßóôå ôï êëåéäß óôç èýóç 0 êáé ôñáâþîôå ôï áðü ôçí êëåéäáñéü, üëá ôá åíäåéêôéêü ëáìðüêéá ðñýðåé íá óâþóïõí. Προσοχή: Αν δεν γυρίσετε το κλειδί εκκίνησης πίσω στην θέση 0, υπάρχει κίνδυνος ολικής αποφόρτισης της μπαταρίας. Όôáí äéáêüðôåôå ôçí ëåéôïõñãßá Þ áöïý ôåëåéþóåôå ôéò åñãáóßåò ìå ôï ìç Üíçìá, âãüëôå ôï êëåéäß êáé öõëüîôå ôï óå ìýñïò áóöáëýò ìáêñéü áðü Üó åôá Üôïìá

17 5. Συντήρηση Åñãáóßåò óõíôþñçóçò åðéôñýðåôáé íá åêôåëïýíôáé ìüíï üôáí ï êéíçôþñáò åßíáé óâçóôüò. ÐñïóÝîôå ôïõò íïìïèåôéêïýò êáíïíéóìïýò ðïõ áöïñïýí ôïí äéá åéñéóìü êáé ôçí áðïìüêñõíóç ðáëáéþí ëáäéþí, ößëôñùí êáé äéáöüñùí áðïññõðáíôéêþí. ÖõëÜîôå ôï êëåéäß åêêßíçóçò ìáêñéü áðü Üó åôá Üôïìá. ÁðïóõíäÝóôå ôïí áñíçôéêü ðüëï ôçò ìðáôáñßáò óå êéíçôþñåò ìå çëåêôñéêþ åêêßíçóç. ÌåôÜ ôï ðýñáò ôùí åñãáóéþí óõíôþñçóçò åëýãîôå áí üëá ôá åñãáëåßá Ý ïõí áðïìáêñõíèåß áðü ôïí êéíçôþñá êáé üëïé ïé ðñïóôáôåõôéêïß ìç áíéóìïß Ý ïõí ôïðïèåôçèåß óôç èýóç ôïõò. Ðñéí ôçí åêêßíçóç ðñýðåé ïðùóäþðïôå íá âåâáéùèåßôå üôé äåí âñßóêåôáé êáíýíáò óôçí áêôßíá ôçò åðéêßíäõíçò ðåñéï Þò ôïõ êéíçôþñá Þ üëïõ ôïõ ìç áíþìáôïò Ðåñßëçøç óõíôþñçóçò ÄéÜóôçìá óõíôþñçóçò Áðáéôïýìåíåò åñãáóßåò ÊåöÜëáéï 8-15 ÊÜèå 8-15 þñåò ëåéôïõñãßáò Þ ðñéí ôçí êáèçìåñéíþ áíüëçøç åñãáóßáò Έëåã ïò óôüèìçò ëáäéïý Έëåã ïò ðåñéï Þò προσρόφησης áýñá êáýóçò êáé øýîçò Έëåã ïò Ýíäåéîçò óõíôþñçóçò ôïõ ößëôñïõ áýñá ÊÜèå 250 þñåò ëåéôïõñãßáò ÁëëáãÞ ëáäéïý êéíçôþñá Έëåã ïò êáé ñýèìéóç äéüêåíïõ âáëâßäùí (όχι για μοντέλα με αυτόματη εξίσωση διακένου, βλ. επόμενη σελίδα). Êáèáñéóìüò óõóôþìáôïò øýîçò Έëåã ïò êï ëéùôþí óõíäýóìùí Êáèáñéóìüò äéçèçôþñá åîüôìéóçò ÊÜèå 500 þñåò ëåéôïõñãßáò ÁëëáãÞ ößëôñïõ êáõóßìïõ ÓõíôÞñçóç ößëôñïõ îçñïý áýñá ÊÜèå 1000 þñåò ëåéôïõñãßáò Καθαρισμός φίλτρου λαδιού Ìéá öïñü ôï ñüíï Áöáßñåóç íåñïý áðü ôï íôåðüæéôï êáõóßìïõ

18 Μοντέλο χωρίς αυτόματη εξίσωση διάκενου Μοντέλο με αυτόματη εξίσωση διάκενου Ανάλογα με το εξοπλισμό του κινητήρα, δηλ. αν διαθέτει ή όχι αυτόματη εξίσωση διακένου, θα παραλάβετε μαζί με τον κινητήρα ένα από τα παραπάνω σχέδια συντήρησης. ÊïëëÞóôå ôï ó Ýäéï óå ìýñïò êáëü ïñáôü ðüíù óôïí êéíçôþñá. Ãéá ôá äéáóôþìáôá óõíôþñçóçò éó ýåé ç ðåñßëçøç óõíôþñçóçò üðùò ðåñéãñüöåôáé ó áõôü ôï êåöüëáéï. Ïé ðáñáêüôù âáóéêýò åñãáóßåò åßíáé áðáñáßôçôåò ãéá êáéíïýñéïõò Þ åî ïëïêëþñïõ åëåãìýíïõò êéíçôþñåò ìåôü ôéò ðñþôåò 25 þñåò ëåéôïõñãßáò: - ÁëëáãÞ ëáäéïý, âë. êåöüëáéï Åëåã ïò äéüêåíïõ âáëâßäùí êáé ñýèìéóç áí ñåéüæåôáé, âë. êåöüëáéï Έëåã ïò ôçò êáôüóôáóçò êáé óöé ôþò åöáñìïãþò ôùí êï ëéùôþí óõíäýóìùí âë. êåöüëáéï Μην σφίγγετε επιπλέον τις βίδες στήριξης της κυλινδροκεφαλής. Áí ï êéíçôþñáò äåí Ý åé ìðåé óå ëåéôïõñãßá ãéá ìåãüëåò ñïíéêýò ðåñéüäïõò, áëëüîôå ôá ëüäéá êáé ôï ößëôñï ëáäéïý ôï áñãüôåñï ìåôü áðü 12 ìþíåò, Üó åôá áðü ôéò þñåò ëåéôïõñãßáò ðïõ Ý ïõí êáôáãñáöåß. 17

19 5.2. ÓõíôÞñçóç áíü 8-15 þñåò ëåéôïõñãßáò Έëåã ïò óôüèìçò ëáäéïý Όôáí ãßíåôáé Ýëåã ïò ôçò óôüèìçò ëáäéïý, ï êéíçôþñáò ðñýðåé íá åßíáé óå ïñéæüíôéá èýóç êáé óâçóôüò. - Êáèáñßóôå ôï ìýñïò ãýñù áðü ôï êáðüêé ôïõ äåßêôç óôüèìçò, áí åßíáé ðïëý ëåñùìýíï. - ÅëÝãîôå ôï Üíïéãìá åéóáãùãþò áýñá "1" áí åßíáé öñáãìýíï áðü öýëëá, õðåñâïëéêþ óõóóþñåõóç óêüíçò êáé êáèáñßóôå ôï áí ñåéüæåôáé Έëåã ïò Ýíäåéîçò óõíôþñçóçò ôïõ ößëôñïõ áýñá (óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) - Ελέγξτε την óôüèìç ëáäéïý åðüíù óôï äåßêôç, áí ñåéáóôåß ðñïóèýóôå ëüäé ìý ñé ôï ìáñêüñéóìá max., êåö Μηχανική ένδειξη συντήρησης Έëåã ïò ðåñéï Þò προσρόφησης áýñá êáýóçò êáé øýîçò Όôáí äéáðéóôþíåôå üôé ôá ìç áíþìáôá ëåñþíïõí õðåñâïëéêü, áõôü óçìáßíåé üôé ëüãù ôçò ìåãüëçò óõóóþñåõóçò óêüíçò ôá äéáóôþìáôá óõíôþñçóçò ðñýðåé íá ìåéùèïýí áíáëüãùò, êåö êáé ÄïõëÝøôå ôïí êéíçôþñá ãéá ëßãï óå ðëþñç éó ý. Αν το ελαστικό περίβλημα συρρικνωθεί προς τα μέσα και το πράσινο ενδεικτικό πεδίο "1" έχει καλυφθεί, τότε πρέπει να γίνει συντήρηση της εγκατάστασης του φίλτρου αέρα, κεφ Αν οι συνθήκες εργασίας είναι κάτω από υπερβολική σκόνη, πρέπει να ελέγχετε το ελαστικό περίβλημα πολλές φορές ημερησίως. 18

20 5.3. ÓõíôÞñçóç áíü 250 þñåò ëåéôïõñãßáò ÁëëáãÞ ëáäéïý êéíçôþñá Ï êéíçôþñáò ðñýðåé íá åßíáé óå ïñéæüíôéá èýóç êáé óâçóôüò. ÁäåéÜóôå ôá ëüäéá ìüíï üôáí ï êéíçôþñáò åßíáé æåóôüò. Êßíäõíïò åãêáõìüôùí áðü ôï êáõôü ëüäé! Óõãêåíôñþóôå ôá ðáëáéü ëüäéá êáé äéá åéñéóôåßôå ôçí áðïêïìéäþ ôïõò óýìöùíá ìå ôéò íïìïèåôéêýò ðñïäéáãñáöýò, ãéá íá ìçí ìïëýíåôå ôï ðåñéâüëëïí üôáí ôá ðåôüôå Έëåã ïò êáé ñýèìéóç äéüêåíïõ âáëâßäùí Προσοχή: Σε περίπτωση που ο κινητήρας είναι εξοπλισμένος με αυτόματη εξίσωση διακένου, δεν είναι αναγκαίες οι παρακάτω εργασίες. Αυτό αναγνωρίζεται από το σχέδιο συντήρησης, κεφ Ç ñýèìéóç ðñýðåé íá ãßíåôáé ìüíï üôáí ï êéíçôþñáò åßíáé êñýïò (10-30 C). - ÁöáéñÝóôå ôï êáðüêé ôïõ ößëôñïõ áýñá Áíïßîôå ôï ðþìá åêêýíùóçò ëáäéïý "1" êáé áöþóôå íá áäåéüóåé üëï ôï ëüäé. - Êáèáñßóôå ôï ðþìá "1" êáé ôïðïèåôþóôå ôï ìå ìéá êáéíïýñéá öëüíôæá "2" óôç èýóç ôïõ êáé óößîôå ôï. - ÐñïóèÝóôå ëüäé êéíçôþñá, êåö ÁöáéñÝóôå ôï êüëõììá ç ïìüíùóçò. 19

21 - ÁöáéñÝóôå üëåò ôéò âñùìéýò áðü ôï óçìåßï ðïõ ôï êáðüêé Ýñ åôáé óå åðáöþ ìå ôçí êõëéíäñïêåöáëþ. - ÌåôñÞóôå ôï äéüêåíï ìå Ýíáí ìåôñçôþ äéüêåíïõ "1". - ÁöáéñÝóôå ôéò âßäåò "1" êáé âãüëôå ôï êáðüêé ðñïò ôçí êõëéíäñïêåöáëþ ìå ôç öëüíôæá "2". - Áí ðñýðåé íá äéïñèùèåß ôï äéüêåíï, ëáóêüñåôå ôç âßäá "2" êáé óôñýøôå ôï åîüãùíï ðáîéìüäé "3" ôüóï þóôå üôáí îáíáóößîåôå ôç âßäá "2", ï ìåôñçôþò äéüêåíïõ "1" ìüëéò ðïõ èá âñßóêåé ìéá åëáöñü áíôßóôáóç üôáí èá ðåñíü. - ÔïðïèåôÞóôå ôï êáðüêé ðñïò ôçí êõëéíäñïêåöáëþ ìå êáéíïýñéá öëüíôæá êáé óößîôå ïìïéüìïñöá. - ÅðáíáóõíáñìïëïãÞóôå ôïí êéíçôþñá. ÐÑÏÓÏ Ç: Ìçí îå Üóåôå íá îáíáâüëåôå óôç èýóç ôïõ ôï ëáóôé Ýíéï êüëõììá óôï Üíïéãìá åëýã ïõ. - ÂÜëôå ôïí êéíçôþñá ìðñïóôü ãéá ìéá óýíôïìç äïêéìþ êáé åîåôüóôå áí ôï êáðüêé ôçò êõëéíäñïêåöáëþò Ý åé äéáññïýò. - ÁöáéñÝóôå ôï ëáóôé Ýíéï êüëõììá óôï Üíïéãìá åëýã ïõ. - ÐåñéóôñÝøôå ôïí êéíçôþñá ðñïò ôçí êáíïíéêþ êáôåýèõíóç ðåñéóôñïöþò ìý ñéò üôïõ ïé âáëâßäåò íá Ýëèïõí íá äéáóôáõñùèïýí (ç âáëâßäá åîáãùãþò äåí åßíáé êëåéóôþ áêüìç, ç âáëâßäá åéóáãùãþò áñ ßæåé íá áíïßãåé). - ÓôñÝøôå ôïí óôñïöáëïöüñï 360 ìïßñåò ðñïò ôçí êáíïíéêþ êáôåýèõíóç ðåñéóôñïöþò êáé ñõèìßóôå áêñéâþò óôï óçìåßï ìå ôï ìáñêüñéóìá ΟΤ, åéêüíá Êáèáñéóìüò óõóôþìáôïò øýîçò Ðñéí ôïí êáèáñéóìü óâþóôå ôïí êéíçôþñá êáé áöþóôå ôïí íá êñõþóåé. - Áí ï êéíçôþñáò Ý åé ëåñþóåé õðåñâïëéêü, êáèáñßóôå ôéò ëáìáñßíåò øýîçò óôïí êýëéíäñï êáé óτçí êõëéíäñïêåöáëþ êáèþò åðßóçò êáé ôá ðôåñýãéá ôïõ áíåìéóôþñá σôï óöüíäõëï, åí áíüãêç åðéêïéíùíþóôå ìå ôï óôáèìü åîõðçñýôçóçò ôçò ÇÁÔÆ. 20

22 Έëåã ïò êï ëéùôþí óõíäýóìùí - Εφόσον είναι δυνατή η πρόσβαση όταν εκτελούνται εργασίες συντήρησης, εëýãîôå ôçí êáôüóôáóç êáé ôï óößîéìï όλων ôùí êï ëéùôþí óõíäýóìùí. Μην σφίγγετε επιπλέον την στερέωση της κυλινδροκεφαλής! Êáèáñéóìüò äéçèçôþñá åîüôìéóçò Ôá åîáñôþìáôá ôïõ óõóôþìáôïò åîüôìéóçò öõóéïëïãéêü èåñìáßíïíôáé êáé äåí ðñýðåé íá ôá áããßæåôå ïýôå êáôü ôçí äéüñêåéá ôçò ëåéôïõñãßáò áëëü ïýôå êáé ìý ñé íá êñõþóåé ï êéíçôþñáò ìåôü ôï óâþóéìï. 28 Ïé ñõèìéóôéêýò âßäåò óôï ñõèìéóôþ óôñïöþí êáé óôï óýóôçìá Ýã õóçò åßíáé ðåñáóìýíåò ìå âåñíßêé Áóöáëåßáò êáé äåí åðéôñýðåôáé ïýôå íá óöé ôïýí ïýôå íá áëëüîåé ç èýóç ôïõò ËáóêÜñåôå ôï εξαγωνικό ðáîéìüäé êáé áöáéñýóôå ôï äéçèçôþñá åîüôìéóçò. - Êáèáñßóôå ìå ìéá êáôüëëçëç óõñìáôüâïõñôóá ü,ôé ôõ üí êáôüëïéðá Ý ïõí óõãêåíôñùèåß óôï äéçèçôþñá. - ÅëÝãîôå áí ï äéçèçôþñáò Ý åé ñùãìýò Þ Üëëá ñþãìáôá, áí åßíáé áíáãêáßï, íá ôïí áíôéêáôáóôþóåôå ìå êáéíïýñéï. 21

23 5.4. ÓõíôÞñçóç áíü 500 þñåò λåéôïõñãßáò ÁëëáãÞ ößëôñïõ êáõóßìïõ Ôá äéáóôþìáôá êáôü ôá ïðïßá ðñýðåé íá ãßíïíôáé åñãáóßåò óõíôþñçóçò óôï ößëôñï êáõóßìïõ åîáñôþíôáé áðü ôï âáèìü êáèáñüôçôáò ôïõ ñçóéìïðïéçìýíïõ êáõóßìïõ êáé èá ðñýðåé íá ìåéùèïýí áíüëïãá ìå ôçí ðåñßðôùóç ùò ôéò 250 þñåò ëåéôïõñãßáò Âéäþóôå ôï εξαγωνικό ðáîéìüäé "1" ðåñßðïõ ìéá óôñïöþ. Όôáí äéåîüãåôå åñãáóßåò óôï óýóôçìá ôñïöïäïóßáò êáõóßìïõ ìçí êüíåôå ñþóç áíïé ôþò öùôéüò êáé ìçí êáðíßæåôå! Σημαντική υπόδειξη! Φροντίστε να εργάζεστε με καθαρό τρόπο, για να μην διεισδύσουν ρύποι στους αγωγούς καυσίμων. Σωματίδια ρύπων μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στο σύστημα έγχυσης καυσίμου ÔïðïèåôÞóôå ôïí äéçèçôþñá åîüôìéóçò ìå ôï Üãêéóôñï "1" óôç διάτρηση êáé êáôüðéí ôñáâþîôå ðüëé ðñïò ôá Ýîù, ãéá íá ìçí ìðïñåß ðëýïí íá îåêñåìáóôåß ôï Üãêéóôñï. - Ôþñá óößîôå ôï εξαγωνικό ðáîéìüäé. - Áíïßîôå ôï êáðüêé ôïõ íôåðüæéôïõ êáé ôñáâþîôå ôï ößëôñï êáõóßìïõ ìå ôï óùëçíüêé áðü ôï íôåðüæéôï. 22

24 33 - ÂãÜëôå ôï óùëþíá ôñïöïäïóßáò êáõóßìïõ "1" áðü ôï ößëôñï êáõóßìïõ "2" êáé âüëôå êáéíïýñéï ößëôñï. - ÔïðïèåôÞóôå ôï ößëôñï êáõóßìïõ óôï íôåðüæéôï êáé êëåßóôå ôï êáðüêé. Ç åîáýñùóç ôïõ óõóôþìáôïò ôñïöïäïóßáò êáõóßìïõ ãßíåôáé áõôüìáôá. - Îåâéäþóôå ôï οδοντωτό ðáîéìüäé "1" êáé áöáéñýóôå ôï ößëôñï áýñá "2". - Êáèáñßóôå ôç èþêç ößëôñïõ êáé ôï êáðüêé. ÐñïóÝîôå ïðùóäþðïôå íá ìçí ëåñùèåß Þ íá ìçí ìðïõí îýíá óùìáôßäéá óôï Üíïéãìá áíáññüöçóçò ðñïò ôïí êéíçôþñá ÓõíôÞñçóç ößëôñïõ îçñïý áýñá Åßíáé óêüðéìï íá êáèáñßæåôå ôï ößëôñï ìüíï üôáí áíüâåé ç Ýíäåéîç óõíôþñçóçò êáôü ôçí ëåéôïõñãßá ôïõ êéíçôþñá óôéò õøçëýò óôñïöýò, êåö ÁíåîÜñôçôá áðü áõôü áëëüîôå ôï ößëôñï ìåôü áðü ëåéôïõñãßá 500 ùñþí. - Σε μοντέλα με μηχανική ένδειξη συντήρησης του φίλτρου αέρα ελέγξτε το λαμαρινάκι της βαλβίδας "1" αν είναι σε καλή κατάσταση και καθαρό. - ÁíôáëëÜîôå ôï ößëôñï ìå Ýíá êáéíïýñéï Þ áíüëïãá ìå ôç âñùìéü êáèáñßóôå ôï êáé åëýãîôå ôï óýìöùíá ìå ôéò áêüëïõèåò ïäçãßåò: - Îåâéäþóôå ôï êáðüêé ðñïò ôï ößëôñï. 23

25 Êáèáñéóìüò ôïõ ößëôñïõ Áí ç âñùìéü åßíáé îåñþ 5.5. ÓõíôÞñçóç áíü 1000 þñåò ëåéôïõñãßáò Καθαρισμός του φίλτρου λαδιού Ο καθαρισμός του φίλτρου λαδιού θα πρέπει να γίνεται μαζί με την αλλαγή του λαδιού κινητήρα. Ï êéíçôþñáò ðñýðåé íá åßíáé óå ïñéæüíôéá èýóç êáé óâçóôüò. 37 Êßíäõíïò åãêáõìüôùí áðü ôï êáõôü ëüäé! Óõãêåíôñþóôå ôá ðáëáéü ëüäéá êáé äéá åéñéóôåßôå ôçí áðïêïìéäþ ôïõò óýìöùíá ìå ôéò íïìïèåôéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá íá ìçí ìïëýíåôå ôï ðåñéâüëëïí üôáí ôá ðåôüôå. - Êáèáñßóôå öõóþíôáò ôï ößëôñï áðü ìýóá ðñïò ôá Ýîù ìå îåñü ðåðéåóìýíï áýñá ìý ñé íá ìçí âãáßíåé ðëýïí êáèüëïõ óêüíç. ÐÑÏÓÏ Ç! Ç ðßåóç ôïõ áýñá äåí ðñýðåé íá õðåñâáßíåé ôá 5 bar. Áí ç âñùìéü åßíáé õãñþ Þ åëáéþäçò ÁíôéêáôáóôÞóôå ôï ößëôñï. Έëåã ïò ôïõ ößëôñïõ áýñá - ÅîåôÜóôå ôçí ðåñéï Þ ôçò öëüíôæáò "1" ôïõ ößëôñïõ, ãéá íá äéáðéóôþóåôå áí õðüñ ïõí âëüâåò, åéêüíá Λασκάρετε τη βίδα 1 περίπου 5 στροφές. - ÊñáôÞóôå ôï ößëôñï ãõñôü áíôßèåôá ðñïò ôï öùò Þ ñçóéìïðïéþóôå Ýíá öáêü ãéá íá øüîåôå áí õðüñ ïõí ñùãìýò Þ Üëëåò âëüâåò êáé öèïñýò óôï áñôß ôïõ ößëôñïõ. ÐÑÏÓÏ Ç! Ìå ôçí ðáñáìéêñþ âëüâç Þ öèïñü ó áõôýò ôéò ðåñéï Ýò ôïõ ößëôñïõ áðáãïñåýåôáé íá îáíá ñçóéìïðïéþóåôå ôï ößëôñï. - Ç åðáíáóõíáñìïëüãçóç ãßíåôáé ìå ôçí áíôßóôñïöç óåéñü. - Σύρατε το φίλτρο λαδιού από το περίβλημα. 24

26 42 - Φυσήξτε το φίλτρο λαδιού με πεπιεσμένο αέρα από μέσα προς τα έξω. - Τοποθετήστε το φίλτρο λαδιού και πιέστε το μέχρι να βρει αντίσταση. - Πριν σφίξετε τη βίδα, βεβαιωθείτε ότι τα ελατήρια σύσφιξης εφάπτονται και με τα δύο άκρα τους 1 στο φίλτρο λαδιού. - Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού και συμπληρώστε, αν χρειαστεί, με λάδι μέχρι στο μαρκάρισμα max., κεφ Ελέγξτε την φλάντζα 1 αν έχει φθορές και, αν είναι αναγκαίο, αλλάξτέ την. - Ελέγξτε την φλάντζα 2 αν έχει φθορές και αν εφαρμόζει καλά, αλλάξτε και το φίλτρο λαδιού, αν είναι αναγκαίο. - Λαδώστε τις φλάντζες ελαφρά πριν τις επανατοποθετήσετε. 25

27 5.6. ÓõíôÞñçóç μια φορά ετησίως Αφαίρεση νερού από το ντεπόζιτο καυσίμου Όôáí äéåîüãåôå åñãáóßåò óôï óýóôçìá ôñïöïäïóßáò êáõóßìïõ ìçí êüíåôå ñþóç áíïé ôþò öùôéüò êáé ìçí êáðíßæåôå! - Óôï íôåðüæéôï ôïõ êáõóßìïõ äçìéïõñãåßôáé ëüãù των διακυμάνσεων της èåñìïêñáóßáò συμπύκνωμα νερού, το οπïßï óõãêåíôñþíåôáé óôá âáèýôåñá óçìåßá. Αφαιρέστε αõôü ôï íåñü ìéá öïñü ôï ñüíï ìå ôçí åîþò äéáäéêáóßá: - ÅéóÜãåôå ôï óùëçíüêé ìý ñé íá áêïõìðþóåé ôïí ðüôï êáé ôñáâþîôå ìå ôçí óýñéããá ôï ìßãìá êáõóßìïõ/íåñïý. Τï åéäéêü âüñïò ôïõ íåñïý åßíáé μεγαλύτερο áðü το ðåôñýëáéï íôßæåë, ïðüôå öáßíåôáé êáèáñü ìéá äéá ùñéóôéêþ ãñáììþ áíüìåóá óôá äýï õãñü. - ÅðáíáëÜâåôå ôçí äéáäéêáóßá áñêåôýò öïñýò ìý ñé íá äåßôå üôé âãáßíåé ìüíï êáýóéìï óôç äéáöáíþ óýñéããá. - ñçóéìïðïéþóôå ìéá êïéíþ óýñéããá ôïõ åìðïñßïõ (20 ml Þ ìåãáëýôåñç) êáé åíþóôå τçí ìå Ýíá ðëáóôéêü óùëçíüêé ðïëõáéèõëåíßïõ (äéáóôüóåéò: åóùôåñéêþ äéüìåôñïò 4 χéëéïóôü, ìþêïò ðåñßðïõ 350 éëéïóôü). 26

28 6. Βλάβες Αιτίες Αντιμετώπιση Åßäïò âëüâçò ÐéèáíÝò áéôßåò Áíôéìåôþðéóç Êåö Ï êéíçôþñáò îåêéíü äýóêïëá Þ êáèüëïõ, ðåñéóôñýöåôáé üìùò ùò óõíþèùò. Ï ìï ëüò áõîïìåéùôþò óôñïöþí åßíáé óôï STOP Þ ëåéôïõñãåß óôï êåíü. Ç ðåñüíç óâçóßìáôïò åßíáé óôç èýóç STOP. Ãõñßóôå ôïí ìï ëü óôç èýóç START. Ãõñßóôå ôçí ôñáâþíôáò åëáöñü óôç èýóç ëåéôïõñãßáò Έëëåéøç êáõóßìïõ óôçí áíôëßá ôñïöïäïóßáò Ãåìßóôå êáýóéìï. ÅëÝãîôå óõóôçìáôéêü üëï ôï óýóôçìá ôñïöïäïóßáò: Áí äåí áëëüîåé ôßðïôá, åëýãîôå: - üëç ôçí äéáäñïìþ ôñïöïäïóßáò ðñïò τον êéíçôþñá - ôï ößëôñï êáõóßìïõ ÁíåðáñêÞò óõìðßåóç: - ËÜèïò äéüêåíï âáëâßäùí ÅëÝãîôå Þ ñõèìßóôå, áí ñåéüæåôáé, ôï äéüêåíï âáëâßäùí ÖèáñìÝíïò êýëéíäñïò Þ êáé öèáñìýíïò äáêôýëéïò åìâüëïõ ÂëÝðå âéâëßï óõíåñãåßïõ. Κακή ëåéôïõñãßá ακροφυσίου έγχυσης. ÂëÝðå âéâëßï óõíåñãåßïõ. Óå áìçëýò èåñìïêñáóßåò Èåñìïêñáóßåò êüôù áðü ôï üñéï îåêéíþìáôïò ñçóéìïðïéþóôå ôï óýóôçìá ðõñüêôùóçò (óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) Äåí Ý åé ãßíåé áðïóýìðëåîç. ÁðïóõìðëÝîôå ôï ìç Üíçìá áðü ôïí êéíçôþñá, áí ãßíåôáé. Ôï óýóôçìá ðõñüêôùóçò åßíáé åëáôôùìáôéêü (óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò). ÂëÝðå âéâëßï óõíåñãåßïõ. Êáýóéìï Ý åé éæþìáôá ëüãù ìç óôáèåñþí áìçëþí èåñìïêñáóéþí ÅëÝãîôå áí ôï êáýóéìï ðïõ âãáßíåé üôáí ôñáâþîïõìå ôï óùëþíá åéóáãùãþò êáõóßìïõ êáôåõèåßáí áðü ôçí áíôëßá ôñïöïäïóßáò åßíáé äéáõãýò, äçë. êáèüëïõ èïëü. Áí ôï êáýóéìï Ý åé éæþìáôá, ìðïñåßôå Þ íá æåóôüíåôå ôïí êéíçôþñá Þ íá áäåéüóåôå üëï ôï óýóôçìá ôñïöïäïóßáò êáõóßìïõ. Ãåìßóôå ðüëé ìå ìßãìá êáõóßìïõ ðïõ íá áíôý åé ôéò èåñìïêñáóßåò Áñéèìüò óôñïöþí åêêßíçóçò êüôù áðü 400 min -1 : - ËÜäé ìå õøçëü éîþäåò ÁëëÜîôå ôï ëüäé êáé ãåìßóôå ìå ëüäé ôçò óùóôþò êáôçãïñßáò éîþäïõò Ìðáôáñßá áíåðáñêþò öïñôéóìýíç ÅëÝãîôå ôçí ìðáôáñßá, åí áíüãêç óõìâïõëåõèåßôå åéäéêåõìýíï óõíåñãåßï 7. Ìå μαγνήτη απόζευξης ή αυτοματισμό διακοπής λειτουργίας (προαιρετικός εξοπλισμός) ÌáãíÞôçò âáëâßäïò äåí ëåéôïõñãåß Þ õðüñ ïõí äõóëåéôïõñãßåò óôï çëåêôñéêü óýóôçìá ÂëÝðå âéâëßï óõíåñãåßïõ. 27

29 Åßäïò âëüâçò ÐéèáíÝò áéôßåò Áíôéìåôþðéóç Êåö Ï êéíçôþñáò áíüâåé áëëü äåí óõíå ßæåé íá äïõëåýåé. Ï ìï ëüò áõîïìåéùôþò óôñïöþí äåí Ý åé öôüóåé ùò ôç èýóç START. ÂÜëôå ôï ìï ëü óôç èýóç START Äåí Ý åé ãßíåé áðïóýìðëåîç. ÁðïóõìðëÝîôå ôï ìç Üíçìá áðü ôïí êéíçôþñá, áí ãßíåôáé. Ößëôñï êáõóßìïõ Ý åé âïõëþóåé. ÁëëÜîôå ôï ößëôñï êáõóßìïõ Ìå αυτοματισμό διακοπής λειτουργίας (προαιρετικός εξοπλισμός) 6.3. Ç ìßæá äåí áíüâåé Þ êáé ï êéíçôþñáò äåí ðáßñíåé óôñïöýò Ï êéíçôþñáò óâþíåé ìüíïò ôïõ êáôü ôçí äéüñêåéá ôçò ëåéôïõñãßáò. ÓÞìá áðüæåõîçò áðü ôá óõóôþìáôá åëýã ïõ ðïõ Ý ïõí åðáöþ ìå ôï áõôüìáôï óâþóéìï, âë. êåö Äõóëåéôïõñãßåò óôï çëåêôñéêü óýóôçìá: - Ìðáôáñßá Þ êáé Üëëåò êáëùäéþóåéò äåí åßíáé óùóôü óõíäåìýíåò - áëáñýò Þ ïîåéäùìýíåò êáëùäéþóåéò - ÅëáôôùìáôéêÞ Þ áðïöïñôéóìýíç ìðáôáñßá - ÅëáôôùìáôéêÞ ìßæá - ÅëáôôùìáôéêÜ ñåëáß, óõóôþìáôá åëýã ïõ, êëð. ÄéáêïðÞ óôï óýóôçìá ôñïöïäïóßáò êáõóßìïõ: - Άäåéï íôåðüæéôï - ÂïõëùìÝíï ößëôñï êáõóßìïõ - ÂïõëùìÝíïò åîáåñéóìüò íôåðüæéôïõ - Αέρας στο σύστημα καυσίμου Âñåßôå ôï óôïé åßï åëýã ïõ ðïõ óôýëíåé ôï óþìá áðüæåõîçò êáé äéïñèþóôå ôï Þ åðéêïéíùíþóôå ìå ôï óýñâéò ôçò ÇÁÔÆ. ÅëÝãîôå ôï çëåêôñéêü óýóôçìá êáé üëá ôá åîáñôþìáôá ôïõ. ÂëÝðå åðßóçò âéâëßï óõíåñãåßïõ Ãåìßóôå ìå êáýóéìï. ÁëëÜîôå ôï ößëôñï êáõóßìïõ. Öñïíôßóôå ãéá åðáñêþ áåñéóìü ôïõ íôåðüæéôïõ. Ελέγξτε αν εισχωρεί αέρας στο σύστημα καυσίμου. Ελέγξτε την βαλβίδα εξαέρωσης Ìç áíéêýò âëüâåò ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôï óýñâéò ôçò ÇÁÔÆ. Ìå αυτοματισμό διακοπής λειτουργίας (προαιρετικός εξοπλισμός) ÓÞìá áðüæåõîçò áðü ôá óõóôþìáôá åëýã ïõ ðïõ Ý ïõí åðáöþ ìå ôï áõôüìáôï óâþóéìï. Âñåßôå ôï óôïé åßï åëýã ïõ ðïõ óôýëíåé ôï óþìá áðüæåõîçò êáé äéïñèþóôå ôï Þ åðéêïéíùíþóôå ìå ôï óýñâéò ôçò ÇÁÔÆ. Óýóôçìá åëýã ïõ ãéá: - ÌåéùìÝíç ðßåóç ëáäéïý - ÕðåñáõîçìÝíç èåñìïêñáóßá êéíçôþñá ÅëÝãîôå ôïí êéíçôþñá ãéá: ÁñêåôÞ ðïóüôçôá ëáäéïý ÂñùìéÝò óôï óýóôçìá øýîçò Þ Üëëá åìðüäéá óôç øýîç Ï êéíçôþñáò Üíåé éó ý êáé óôñïöýò - Βλάβες στην γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος Ç ôñïöïäïóßá êáõóßìïõ äåí ëåéôïõñãåß êáíïíéêü: - Άäåéï ôï íôåðüæéôï - ÂïõëùìÝíï ößëôñï êáõóßìïõ - ÂïõëùìÝíïò åîáåñéóìüò íôåðüæéôïõ - Αέρας στο σύστημα καυσίμου - Ï ìï ëüò áõîïìåéùôþò óôñïöþí äåí ðáñáìýíåé óôç èýóç ôïõ. ÂëÝðå âéâëßï óõíåñãåßïõ. Ãåìßóôå ìå êáýóéìï. ÁëëÜîôå ôï ößëôñï êáõóßìïõ. Öñïíôßóôå ãéá åðáñêþ áåñéóìü ôïõ íôåðüæéôïõ. Ελέγξτε αν εισχωρεί αέρας στο σύστημα καυσίμου. Ελέγξτε την βαλβίδα εξαέρωσης. Óößîôå ôïí áõîïìåéùôþ óôñïöþí

30 Åßäïò âëüâçò ÐéèáíÝò áéôßåò Áíôéìåôþðéóç Êåö Ï êéíçôþñáò Üíåé éó ý êáé óôñïöýò, åêðïìðþ ìáýñïõ êáðíïý áðü ôçí åîüôìéóç ËåñùìÝíï ößëôñï áýñá. ËáíèáóìÝíï äéüêåíï âáëâßäùí. Êáèáñßóôå Þ áëëüîôå ôï ößëôñï. Ñõèìßóôå ôï äéüêåíï Ï êéíçôþñáò õðåñèåñìáßíåôáé. Ç åíäåéêôéêþ ëõ íßá ãéá ôçí èåñìïêñáóßá ôçò êõëéíäñïêåöáëþò (óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) áíüâåé. ÊáêÞ ëåéôïõñãßá áêñïöõóßïõ έγχυσης. ÕðåñðëÞñùóç ëáäéïý óôïí êéíçôþñá ÁíåðáñêÞò øýîç: - ÂñùìéÝò óå üëç ôçí ðåñéï Þ ôïõ óõóôþìáôïò åöïäéáóìïý øýîçò. ÂëÝðå âéâëßï óõíåñãåßïõ. ÁäåéÜóôå ôï ëüäé ìý ñé ôï Üíù óçìåßï ôïõ äåßêôç óôüèìçò ëáäéïý. Êáèáñßóôå ôçí ðåñéï Þ øýîçò ÅîÝñ ïíôáé õäñáôìïß áðü ôçí åîüôìéóç. - Ëáìáñßíåò κυκλοφορίας øýîçò äåí êëåßíïõí êáëü. Ôï ìç Üíçìá ëåéôïýñãçóå ùñßò φορτίο ãéá Ýíá ìåãüëï ñïíéêü äéüóôçìá. ÅëÝãîôå áí õðüñ ïõí üëοι οι αγωγοί êáé ïé ëáìáñßíåò øýîçò êáé áí åöáñìüæïõí óùóôü. ÁöÞóôå íá ëåéôïõñãþóåé ôï ìç Üíçìá ìå φορτίο ðåñßðïõ 70 % ìý ñé íá óôåãíþóïõí ïé åêðïìðýò ôçò åîüôìéóçò. 29

31 7. Το ηλεκτρικό σύστημα Ïé ìðáôáñßåò äçìéïõñãïýí åêñçêôéêü áýñéá. Ìçí öýñåôå êïíôü óôïí êéíçôþñá åóôßåò áíïéêôþò öùôéüò êáé åýöëåêôïõò óðéíèþñåò, ìçí êáðíßæåôå. ÐñïöõëÜîôå ìüôéá, åðéäåñìßäá êáé åíäõìáóßá áðü ôá ïîýá ôçò ìðáôáñßáò. Îåðëýíåôå áìýóùò ìå Üöèïíï êáèáñü íåñü üðïõ ðýóïõí ðéôóéëéýò ïîýùí. Óå ðåñßðôùóç áíüãêçò, óõìâïõëåõôåßôå Ýíáí ãéáôñü. Ìçí ôïðïèåôåßôå åñãáëåßá ðüíù óôç ìðáôáñßá. Πριν διεξάγετε εργασίες στο ηλεκτρικό σύστημα, αποσυνδέστε πάντα τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. - Ìçí áíôáëëüóåôå ôïí èåôéêü + ìå ôïí áñíçôéêü - ðüëï ôçò ìðáôáñßáò. - Όôáí ôïðïèåôåßôå ôçí ìðáôáñßá, óõíäýóôå ðñþôá ôïí èåôéêü êáé ìåôü ôïí áñíçôéêü ðüëï. Áñíçôéêüò ðüëïò óôç ãåßùóç óçìáßíåé óôï ðåñßâëçìá ôïõ êéíçôþñá. - Όôáí áöáéñåßôå ôçí ìðáôáñßá, áðïóõíäýóôå ðñþôá ôïí áñíçôéêü êáé ìåôü ôïí èåôéêü ðüëï. - Áðïöåýãåôå ïðùóäþðïôå âñá õêõêëþìáôá êáé ìçí êüíåôå "óþìá" ìå ñåõìáôïöüñá êáëþäéá. - Όôáí ðáñïõóéáóôïýí âëüâåò, åëýãîôå ðñþôá ôïõò óõíäýóìïõò êáëùäßùí áí êüíïõí êáëþ åðáöþ. - ÁëëÜîôå áìýóùò ôá êáμìýíá ëáìðüêéá óôéò åíäåßîåéò ôïõ êéíçôþñá. - Ìçí âñý åôå ìýñç ôïõ çëåêôñéêïý óõóôþìáôïò ìå íåñü ή με νερό υψηλής πίεσης üôáí êáèáñßæåôå ôïí êéíçôþñá. - Όôáí åêôåëåßôå åñãáóßåò óõãêüëëçóçò óôïí êéíçôþñá Þ óôï ìç Üíçìá, åðéêïëëþóáôå ôç ãåßùóç ôçò óõóêåõþò óõãêüëëçóçò üóï ôï äõíáôüí ðëçóéýóôåñá óôï óçìåßï óõãêüëëçóçò êáé áðïóõíäýóôå ôçí ìðáôáñßá. ÂãÜëôå ôï ñõèìéóôþ ôüóçò áðü ôçí ðñßæá. Ïé êéíçôþñåò ðïõ åßíáé åöïäéáóìýíïé ìå çëåêôñéêü óýóôçìá ðáñáäßäïíôáé ìå ôï áíüëïãï äéüãñáììá çëåêôñéêþò óõíäåóìïëïãßáò. Áí åßíáé áíáãêáßï, ìðïñïýìå íá óáò ðñïìçèåýóïõìå και ìå ðñüóèåôá äéáãñüììáôá. ËÜâåôå õðüøç üôé äåí áíáëáìâüíïõìå ïõäåìßá åããýçóç ãéá üðïéï çëåêôñéêü óýóôçìá äåí Ý åé åãêáôáóôáèåß óýìöùíá ìå ôá áíüëïãá äéáãñüììáôá ôçò ÇÁÔÆ. 8. Αποθήκευση Έíáò êáéíïýñéïò êéíçôþñáò ìðïñåß êáíïíéêü íá ìåßíåé áðïèçêåõìýíïò óå îçñïýò þñïõò ìý ñé êáé Ýíá ñüíï. Óå ðåñéâüëëïí õøçëþò õãñáóßáò Þ êïíôü óå èáëáóóéíü áýñá åðáñêåß ç ðñïóôáóßá ìý ñé 6 ìþíåò ðåñßðïõ. Áí ï êéíçôþñáò ñåéüæåôáé íá áðïèçêåõèåß ãéá ìåãáëýôåñï ñïíéêü äéüóôçìá, åðéêïéíùíþóôå ìå ôïí ðëçóéýóôåñï óôáèìü åîõðçñýôçóçò ôçò ÇÁÔÆ. - Ìçí âãüæåôå ôï êëåéäß åêêßíçóçò êáôü ôç äéüñêåéá ôçò ëåéôïõñãßáò. - Ìçí áðïóõíäýåôå ôçí ìðáôáñßá üôáí ëåéôïõñãåß ï êéíçôþñáò. Η απότομη αύξηση τάσης μπορεί να προξενήσει βλάβες στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. - Όταν διεξάγετε εκκίνηση ανάγκης με το χέρι, τότε πρέπει να αφήσετε συνδεδεμένη την μπαταρία που τυχόν εκφορτίστηκε. - Για λειτουργία ανάγκης χωρίς μπαταρία, πρέπει να αποσυνδέσετε, πριν γίνει η εκκίνηση, επίσης και την σύνδεση με το κιβώτιο χειρισμού. 30

32 Διευρημένη Δήλωση Κατασκευαστή/Δήλωση Ενσωμάτωσης Οδηγία ΕΚ περί μηχανών 98/37/EΚ και 2006/42/EΚ*) Ο κατασκευαστής: Motorenfabrik Hatz GmbH & Co.KG Ernst-Hatz-Straße 16 D Ruhstorf a. d. Rott δηλώνει με την παρούσα ότι το ημιτελές μηχάνημα: Ονομασία Προϊόντος: Hatz-Πετρελαιοκινητήρας Ονομασία μοντέλου και από τον εξής συνεχή αριθμό σειράς: 1B20=10031; 1B20 NON EPA=30031; 1B20V=11121; 1B20V NON EPA=30121; 1B20R=14410; 1B27=12510; 1B27 NON EPA=30810; 1B30=10125; 1B30 NON EPA=30225; 1B30V=11216; 1B30V NON EPA=30316; 1B40=11014; 1B40 NON EPA=30414; 1B40V=11714; 1B40V NON EPA=30514; 1B50=12411; 1B50 NON EPA=30611; 1B50V=12611; 1B50V NON EPA=30711 πληροί τις παρακάτω βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας της υγείας σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της προαναφερθείσας οδηγίας. - Παράρτημα I, Γενικές Αρχές, Αρ. 1 - Αρ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1.7. Όλες οι σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας της υγείας έως τα σημεία διασύνδεσης που αναφέρονται στις οδηγίες χειρισμού στα συνημμένα φύλλα δεδομένων στα συνημμένα φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών έχουν τηρηθεί. Τα ειδικά φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με το Παράρτημα VII B της οδηγίας 2006/42/EΚ έχουν συσταθεί **). Την συμμόρφωση με τους κανονισμούς των παρακάτων οδηγιών ΕΚ: /108/EΚ Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (ΗΜΣ), της 15/12/2004 Τα εξής πρότυπα (ή μέρη αυτών) έχουν εφαρμοσθεί: - EN : EN ISO : EN ISO 13857: EN ISO : EN ISO : Θα κοινοποιήσω στην αρμόδια υπηρεσία, εφόσον χρειαστεί, τα προαναφερθέντα ειδικά τεχνικά φύλλα σε ηλεκτρονική μορφή**). Οι οδηγίες λειτουργίας έχουν επισυναφθεί στο ημιτελές μηχάνημα και οι οδηγίες συναρμολόγησης έχουν τεθεί στην διάθεση του εντολέα σε ηλεκτρονική μορφή κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας του. Η θέση σε λειτουργία απαγορεύεται μέχρι να διαπιστωθεί, εφόσον χρειαστεί, ότι η μηχανή, στην οποία πρόκειται να ενσωματωθεί το προαναφερθέν ημιτελές μηχάνημα, πληροί τους κανονισμούς της οδηγίας περί μηχανών. Wolfgang Krautloher / βλ. Κατασκευαστή Όνομα / Διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου τεκμηρίωσης οδηγιών ΕΚ**) 29/10/2009 Krautloher / Εξουσιοδοτημένος Οδηγιών Ημερομηνία Υπογράφων / Ιδιότητα του υπογράφοντος Υπογραφή *) Η μηχανή πληροί τις υλικές προϋποθέσεις των δύο οδηγιών 98/37/EΚ ισχύει έως την 28/12/2009, 2006/42/EΚ ισχύει από την 29/12/2009 **) Ισχύει μόνο για την οδηγία 2006/42/EΚ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ STEYR MOTORS MARINE 4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ P/N Z001022/7 9η έκδοση Ιανουάριος 2009 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Περιεχόμενα: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Γενικές υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή 2.2 Προσήκουσα χρήση 2.3 Χαρακτηρισμός 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001 Honda PCX ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:53 3GKWN600_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτό το σκούτερ είναι σχεδιασµένο για να

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM000FB VAM500FB VAM000FB 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0 5 5 7 7 6 7 A A B B 5 6 5 6 7 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP3 BGP3V (3 )

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP3 BGP3V (3 ) ΕΚΔΟΣΗ: Μάρτιος 2008 ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP3 BGP3V (3 ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. O.T. 39 A, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τ.Κ. 570 22 Τηλ.: (2310) 79 78 33, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS (One-Push-Start) -1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε. Κανονισμοί της EPA περί εκπομπών. Μήνυμα εγγύησης. 2010 Mercury Marine Τετράχρονα 15/20 90-10252M91 110 !

Σας ευχαριστούμε. Κανονισμοί της EPA περί εκπομπών. Μήνυμα εγγύησης. 2010 Mercury Marine Τετράχρονα 15/20 90-10252M91 110 ! Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε μία από τις καλύτερες εξωλέμβιες της αγοράς. Κάνατε μια πολύ καλή επένδυση στην απόλαυση της θάλασσας. Η εξωλέμβιά σας κατασκευάστηκε από τη Mercury Mrine, κορυφαία στη

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα