1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών Αθήνα Τηλ.: (210) , Fax: (210) GRE Printed in Germany

2 Έíáò íýïò ðåôñåëáéïêéíçôþñáò ÇÁÔÆ äïõëåýåé ãéá óáò Áõôüò ï êéíçôþñáò ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêü ãéá ôçí ñþóç ðïõ Ý åé êáèïñßóåé και δοκιμάσει ï êáôáóêåõáóôþò ôçò ìç áíþò, óôçí ïðïßá èá åãêáôáóôáèåß ï êéíçôþñáò. ÊÜèå Üëëç îýíç ñþóç ôïõ êéíçôþñá äåí ôçñåß ôéò ðñïäéáãñáöýò ñþóçò. Ç åôáéñåßá êéíçôþñùí ÇÁÔÆ äåí áíáëáìâüíåé êáìßá åõèýíç ãéá êéíäýíïõò êáé æçìéýò ðïõ èá ðñïýëèïõí áðü ôýôïéá ñþóç. Ï åéñéóôþò êáé ìüíï öýñåé üëç ôçí åõèýíç. Óôéò ðñïäéáãñáöýò ñþóçò óõìðåñéëáìâüíïíôáé êáé ïé áíüëïãåò ïäçãßåò óõíôþñçóçò êáé äéáôþñçóçò êáëþò ëåéôïõñãßáò ôïõ êéíçôþñá. ÄéáâÜóôå ïðùóäþðïôå ôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò ðñéí ôçí ðñþôç åêêßíçóç ôïõ êéíçôþñá. Èá óáò âïçèþóïõí íá áðïöýãåôå áôõ Þìáôá, íá åéñéóôåßôå ôïí êéíçôþñá óùóôü êáé íá åêôåëýóåôå óùóôþ óõíôþñçóç, ãéá íá äéáôçñþóåôå ôçí áðïäïôéêüôçôü ôïõ ãéá ένα ìåãüëï ñïíéêü äéüóôçìá. Äþóôå áõôýò ôéò ïäçãßåò ëåéôïõñãßáò óå êüèå Üôïìï ðïõ èá åéñéóôåß ôïí êéíçôþñá Þ êáé óå êüèå åðüìåíï éäéïêôþôç ôïõ êéíçôþñá. Έíá äéåèíýò äßêôõï óôáèìþí åîõðçñåôþóåùò ÇÁÔÆ âñßóêåôáé óôç äéüèåóþ óáò ãéá íá óáò óõìâïõëýøåé, íá óáò ðñïìçèåýóåé áíôáëëáêôéêü êáé ãéá åñãáóßåò óõíôþñçóçò êáé åðéóêåõþò. Ôç äéåýèõíóç ôïõ ðëçóéýóôåñïõ óå óáò óôáèìïý ÇÁÔÆ èá ôçí âñåßôå óôïí åóþêëåéóôï êáôüëïãï. ÃíÞóéá áíôáëëáêôéêü Óáò óõíéóôïýìå íá ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ãíþóéá áíôáëëáêôéêü ÇÁÔÆ. Ìüíï áõôü ôá áíôáëëáêôéêü åããõþíôáé Üøïãç ðïéüôçôá êáé ôåëåéüôçôá ìýôñïõ. Ôïõò áñéèìïýò ðáñáããåëßáò èá ôïõò âñåßôå óôïí åóþêëåéóôï êáôüëïãï áíôáëëáêôéêþí. ÐñïóÝîôå åêåß óôïí ðßíáêá Μ00 ôá Ýôïéìá óåô áíôáëëáêôéêþí. Äéáôçñïýìå ôï äéêáßùìá ôñïðïðïéþóåùí åöüóïí åîõðçñåôïýí ôçí ôå íéêþ âåëôßùóç. MOTORENFABRIK HATZ GMBH & CO KG 1

3 Περιεχόμενα Σελίδα 1. ÓçìáíôéêÝò ïäçãßåò ãéá ôïí ÓõíôÞñçóç áíü 250 þñåò 19 áóöáëþ åéñéóìü ôïõ êéíçôþñá λåéôïõñãßáò 2. ÐåñéãñáöÞ ôïõ êéíçôþñá ÁëëáãÞ ëáäéïý κινητήρα ÃåíéêÝò ïäçãßåò Έëåã ïò êáé ñýèìéóç äéüêåíïõ Ôå íéêü óôïé åßá 6 βáëâßäùí 3.2. ÌåôáöïñÜ Êáèáñéóìüò óõóôþìáôïò øýîçò Ïäçãßåò åãêáôüóôáóçò Έëåã ïò êï ëéùôþí óõíäýóìùí Απόδοση του êéíçôþñá Êáèáñéóìüò äéçèçôþñá Ðßíáêáò ôýðïõ êéíçôþñá 7 åîüôìéóçò 4. åéñéóìüò Ðñéí ôçí ðñþôç ëåéôïõñãßá ÓõíôÞñçóç áíü 500 þñåò Λάδι κινητήρα 8 λåéôïõñãßáò Καύσιμα Αλλαγή φίλτρου καυσίμου Åêêßíçóç Συντήρηση του φίλτρου ξηρού Προετοιμασίες για την εκκίνηση 10 αέρα Εκκίνηση αναστροφής σε μοντέλο 11 χωρίς ηλεκτρική εκκίνηση Εκκίνηση αναστροφής σε μοντέλο ÓõíôÞñçóç áíü 1000 þñåò 24 με ηλεκτρική εκκίνηση λåéôïõñãßáò Ηλεκτρική εκκίνηση Καθαρισμός φίλτρου λαδιού ÓâÞóéìï ôïõ êéíçôþñá Στοπ ÓõíôÞñçóç ÓõíôÞñçóç μια φορά ετησίως Ðåñßëçøç óõíôþñçóçò Αφαίρεση νερού από το ντεπόζιτο 26 καυσίμων 5.2. ÓõíôÞñçóç áíü 8-15 þñåò ÂëÜâåò - Áéôßåò Áíôéìåôþðéóç 27 λåéôïõñãßáò Έëåã ïò óôüèìçò ëáäéïý Åñãáóßåò óôï çëåêôñéêü Έëåã ïò ðåñéï Þò αναρρόφησης 18 σýóôçìá áýñá êáýóçò êáé øýîçò 8. ÁðïèÞêåõóç Έëåã ïò Ýíäåéîçò óõíôþñçóçò ôïõ 18 ößëôñïõ áýñá Σελίδα Áõôü ôï óýìâïëï èá ôï âñåßôå äßðëá óå óçìáíôéêýò ïäçãßåò áóöáëåßáò. Ðáñáêáëåßóèå íá äßíåôå éäéáßôåñç ðñïóï Þ ó áõôýò ôéò ïäçãßåò, ãéá íá áðïêëåßåôå êßíäõíïõò ãéá áíèñþðïõò êáé õëéêü. Ïé ãåíéêïß êáíüíåò áóöáëåßáò éó ýïõí åäþ üðùò Ý ïõí êáèïñéóèåß áðü ôï íüìï êáèþò åðßóçò êáé áðü ôéò áñìüäéåò åíþóåéò åðáããåëìáôéþí. 2

4 1. Σημαντικές οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό του κινητήρα Ïé ðåôñåëáéïêéíçôþñåò ÇÁÔÆ åßíáé ïéêïíïìéêïß, áíèåêôéêïß êáé ìáêñüâéïé. Ãé áõôü ôï ëüãï èá ôïõò âñïýìå óõíþèùò åãêáôáóôçìýíïõò óå ìç áíýò åìðïñéêþò êáé âéïìç áíéêþò ñþóçò. Ï êáôáóêåõáóôþò ìç áíçìüôùí πρέπει νá ëüâåé ενδεχομένως õðüøç ôïõò õðüñ ïíôåò êáíïíéóìïýò áóöáëåßáò åöüóïí ï êéíçôþñáò áðïôåëåß ìýñïò åíüò åñãáëåßïõ Þ ìç áíþìáôïò. Ðáñüëá áõôü üìùò óáò ðáñý ïõìå áêïëïýèùò óõìðëçñùìáôéêýò ïäçãßåò ãéá ôïí áóöáëþ åéñéóìü ôïõ êéíçôþñá. ÁíÜëïãá ìå ôçí ñþóç êáé ôçí ôïðïèýôçóç ôïõ êéíçôþñá èá ñåéáóôåß ï êáôáóêåõáóôþò Þ ï ñþóôçò ôïõ ìç áíþìáôïò íá åãêáôáóôþóåé ðñüóèåôïõò ìç áíéóìïýò áóöáëåßáò ðñïò áðïöõãþ ëáíèáóìýíïõ åéñéóìïý êáôü ôçí þñá ôçò ëåéôïõñãßáò, üðùò åðß ðáñáäåßãìáôé: - ÌÝñç ôïõ óõóôþìáôïò åîüôìéóçò êáèþò åðßóçò êáé ç åðéöüíåéá ôïõ êéíçôþñá öõóéïëïãéêü èåñìáßíïíôáé êáé äåí åðéôñýðåôáé íá áããßæïíôáé ïýôå êáôü ôçí äéüñêåéá ôçò ëåéôïõñãßáò áëëü êáé ïýôå ìåôü ôï óâþóéìï ôïõ êéíçôþñá ôçí þñá ðïõ êñõþíåé. - Áðïöýãåôå ëáíèáóìýíç êáëùäßùóç êáé ëáíèáóìýíï åéñéóìü ôïõ çëåêôñéêïý óõóôþìáôïò ãéáôß ìðïñåß íá ðñïêáëýóïõí óðéíèþñåò. - Ôá ðåñéóôñåöüìåíá ìýñç ôïõ êéíçôþñá èá ðñýðåé ìåôü ôçí ôïðïèýôçóç ôïõ êéíçôþñá óå Üëëá ìç áíþìáôá íá êáëýðôïíôáé ðñïò áðïöõãþ åðáöþò ôïõò. Ãéá ôïõò éìüíôåò ôïõ áíåìéóôþñá êáé ôçò ãåííþôñéáò äéáèýôåé ç ÇÁÔÆ ðñïóôáôåõôéêü åîáñôþìáôá. - Åßíáé ïðùóäþðïôå áíáãêáßï íá äéáâüóåôå êáé íá ðñïóýîåôå ôéò ïäçãßåò åêêéíþóåùò óôï âéâëßï ïäçãéþí ðñéí âüëåôå ôïí êéíçôþñá ìðñïóôü, êáé éäéáßôåñá üôáí ðñüêåéôáé ãéá åêêßíçóç áíáóôñïöþò. - Ôá ìç áíéêü åîáñôþìáôá åêêßíçóçò äåí ðñýðåé íá ñçóéìïðïéïýíôáé áðü ðáéäéü Þ áðü Üôïìá ìå áíåðáñêþ óùìáôéêþ äýíáìç. - Ðñéí ôçí åêêßíçóç ðñýðåé íá âåâáéùèåßôå üôé üëá ôá ðñïóôáôåõôéêü åîáñôþìáôá åßíáé óôç èýóç ôïõò. - Ï êéíçôþñáò åðéôñýðåôáé íá åéñéóèåß, íá åðéóêåõáóèåß Þ íá óõíôçñçèåß ìüíï áðü Üôïìá ðïõ Ý ïõí ëüâåé ôçí áíüëïãç êáôüëëçëç åêðáßäåõóç ãé áõôü ôï óêïðü. - Ôï êëåéäß åêêßíçóçò ðñýðåé íá öõëüóóåôáé ìáêñéü áðü Üó åôá Üôïìá. - Ìçí âüæåôå óå ëåéôïõñãßá ôïí êéíçôþñá ðïôý óå êëåéóôïýò þñïõò Þ óå þñïõò ðïõ äåí áåñßæïíôáé êáëü. Ìçí åéóðíýåôå ôá êáõóáýñéá - Êßíäõíïò äçëçôçñßáóçò! - Êáýóéìá êáé ëéðáíôéêü ìðïñïýí åðßóçò íá ðåñéý ïõí äçëçôçñéþäç óõóôáôéêü. ÐñïóÝîôå ó áõôýò ôéò ðåñéðôþóåéò ôéò ïäçãßåò ôïõ ðáñáãùãïý ïñõêôåëáßùí. 3

5 Σημαντικές οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό του κινητήρα - ÓâÞóôå ðüíôá ôïí êéíçôþñá ðñéí åêôåëýóåôå åñãáóßåò êáèáñéóìïý Þ óõíôþñçóçò. - ÓâÞóôå ðüíôá ôïí êéíçôþñá ðñéí âüëåôå êáýóéìá. Ìçí âüëåôå ðïôý êáýóéìá êïíôü óå åóôßåò áíïéêôþò öùôéüò Þ êïíôü óå åýöëåêôïõò óðéíèþñåò. Ìçí êáðíßæåôå. Ìçí ýíåôå τα êáýóéìá. - ÊñáôÜôå ìáêñéü áðü ôïí êéíçôþñá åêñçêôéêü êáèþò åðßóçò êáé åýöëåêôá õëéêü ãéáôß ç åîüôìéóç æåóôáßíåôáé ðïëý üôáí ï êéíçôþñáò âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá. - Όôáí åñãüæåóôå êïíôü óå êéíçôþñá åí ëåéôïõñãßá, öïñüôå ðüíôá ñïý á ìå óôåíþ åöáñìïãþ. Áðïöåýãåôå íá öïñüôå αλυσίδες λαιμού, âñá éüëéá êáé Üëëá áíôéêåßìåíá ðïõ ìðïñåß íá ìðëå èïýí óôá êéíïýìåíá ìýñç. - Äþóôå éäéáßôåñç ðñïóï Þ óå üëåò ôéò ðñïåéäïðïéçôéêýò êáé õðïäåéêôéêýò ðéíáêßäåò ðïõ âñßóêïíôáé ðüíù óôïí êéíçôþñá êáé äéáôçñþóôå ôéò óå åõáíüãíùóôç êáôüóôáóç. Áí îåêïëëþóåé Ýíá áõôïêüëëçôï Þ Ý åé îåèùñéüóåé êáé åßíáé äõóáíüãíùóôï, æçôþóôå íá óáò óôåßëïõí áíôéêáôüóôáôï áðü ôïí ðëçóéýóôåñï óôáèìü åîõðçñýôçóçò ôçò ÇÁÔÆ. - ÊÜèå ìç åîïõóéïäïôçìýíç áëëáãþ óôïí êéíçôþñá áðáëëüóóåé ôïí êáôáóêåõáóôþ áðü êüèå åõèýíç ãéá ôõ üí âëüâåò ðïõ èá ðñïêýøïõí åê ôïýôïõ. Ìüíï ç êáíïíéêþ óõíôþñçóç óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò ó áõôü ôï âéâëßï èá äéáôçñþóåé ôçí ìáêñü ñïíç ëåéôïõñãéêüôçôá ôïõ êéíçôþñá. Óå ðåñßðôùóç ðïõ Ý åôå áìöéâïëßåò åðéêïéíùíþóôå êáé óõìâïõëåõôåßôå ôïí ðëçóéýóôåñï óôáèìü åîõðçñýôçóçò ôçò ÇÁÔÆ ðñéí âüëåôå óå ëåéôïõñãßá ôïí êéíçôþñá. 4

6 2. Περιγραφή του κινητήρα Åéêüíá 1 1 ÊáðÜêé íôåðüæéôïõ 9 Ðåñüíç óâçóßìáôïò 2 ÅêêéíçôÞñáò áíáóôñïöþò 10 Ìï ëüò áõîïìåßùóçò óôñïöþí 3 Ößëôñï îçñïý áýñá 11 Åßóïäïò ãåìßóìáôïò ëáäéïý 4 Åßóïäïò áíáññüöçóçò áýñá ψýîçò êáé êáýóçò 12 Ößëôñï ëáäéïý 13 Ðþìá åêêýíùóçò ëáäéïý 5 ÑõèìéóôÞò ôüóçò 14 Ράβδος με δåßêôç óôüèìçò 6 ÇëåêôñéêÞ åêêßíçóç 15 ÄéçèçôÞñáò åîüôìéóçò 7 ÊÜëõììá ç ïìüíùóçò 16 ÓéëáíóéÝ êáõóáåñßùí åîüôìéóçò 8 ÈçëåéÜ áíüñôçóçò 17 Ðéíáêßäá ôýðïõ êéíçôþñá 5

7 3. Γενικές οδηγίες 3.1 Ôå íéêü áñáêôçñéóôéêü Ôýðïò 1Â20 V 1Â30 V 1Β40 V/W 1Β50 V/W Åßäïò êáôáóêåõþò ÔåôñÜ ñïíïò áåñüøõêôïò ðåôñåëáéïêéíçôþñáò Óýóôçìá êáýóçò Άìåóç Ýã õóç êáõóßìïõ Áñéèìüò êõëßíäñùí ÄéÜìåôñïò / äéáäñïìþ mm 69 / / / / 76 Êõâéóìüò cm ùñçôéêüôçôá ëáäéïý ðåñßðïõ 0,9 1) 1,1 1) 1,5 1) 1,5 1) ëßôñá ÄéáöïñÜ ìåôáîý óçìåßùí ðåñßðïõ 0,5 1) 0,5 1) 0,8 1) 0,8 1) "max" êáé "min" ëßôñá ÊáôáíÜëùóç ëáäéïý (ìåôü áðü την χρονική περίοδο προθέρμανσης) ìέã. 1 % ôçò êáôáíüëùóçò êáõóßìïõ, óå ðëþñåò öïñôßï Ðßåóç ëáäéïý Èåñìïêñáóßá ëáäéïý 100 C ðåñßðïõ 2,5 bar óôéò 3000 min -1 Êáôåýèõíóç óôñïöþí ðëåõñü áðïññüöçóçò äýíáìçò áñéóôåñü ÄéÜêåíï âáëâßäùí óτους C mm 0,20 0,10 0,10 0,10 ÅéóáãùãÞ/åîáãùãÞ ή αυτόματα 2) Ìåãßóôç åðéôñåðôþ ãùíßá êëßóåùò ðñïò κάθε êáôåýèõíóç óå äéáñêþ 25 3) ëåéôïõñãßá ÂÜñïò (ìáæß ìå íôåðüæéôï, ößëôñï áýñïò, óéëáíóéý êáõóáåñßùí, åêêéíçôþñáò áíáóôñïöþò êáé çëåêôñéêþ åêêßíçóç) ðåñßðïõ óå êéëü B40 V: 55 1B40 W: 57 1B50 V: 56 1B50 W: 58 ùñçôéêüôçôá ìðáôáñßáò ìέã. Áh 12V / 60 Ah 1) ÁõôÜ ôá óôïé åßá ðñýðåé íá èåùñçèïýí óáí ðåñßðïõ ôéìýò. Óå êüèå ðåñßðôùóç èá éó ýóåé ôï óçìåßï ìå ôï ìáñêüñéóìá max óôï äåßêôç óôüèìçò, âëýðå åéêüíá 7. 2) Εξαρτάται από τον εξοπλισμό (βλ. σχέδια συντήρησης, κεφ. 5.1). 3) Η υπέρβαση αυτών των οριακών τιμών προκαλεί ζημιές στον κινητήρα. ÑïðÝò Ýëîçò ôùí ðùìüôùí Ïíïìáóßá Nm Ðþìá åêêýíùóçò ëáäéïý 50 6

8 3.2. ÌåôáöïñÜ Ç èçëåéü áíýøùóçò "8" ðïõ èá ôç âñåßôå åãêáôáóôçìýíç óáí óôüíôáñ åîüñôçìá ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí áóöáëþ ìåôáöïñü ôïõ êéíçôþñá ìáæß ìå åðéðëýïí åîïðëéóìü Þ åîáñôþìáôá, êεφ. 2. Äåí ðñïïñßæåôáé êáé ïýôå åßíáé åðßóçìá åãêåêñéìýíç ãéá ôçí ìåôáöïñü ôïõ üëïõ ìç áíþìáôïò Ïäçãßåò åãêáôüóôáóçò O "Ïäçãüò ÅêëïãÞò êáé ÅãêáôÜóôáóçò êéíçôþñùí" ðåñéý åé üëåò ôéò áðáñáßôçôåò ïäçãßåò ãéá ôéò ñþóåéò ôïõ êéíçôþñá óå ðåñßðôùóç ðïõ Ý åôå Ýíáí êéíçôþñá ðïõ äåí Ý åé ôïðïèåôçèåß ðïôý ðñéí óå Ýíá ìç Üíçìá êáé ðñýðåé íá ôïí âüëåôå ôþñá óôï ìç Üíçìá. Áõôüí ôïí ïäçãü ìðïñåßôå íá ôïí ðñïìçèåõôåßôå óôïí ðëçóéýóôåñï óôáèìü åîõðçñýôçóçò ôçò ÇÁÔÆ Απόδοση του êéíçôþñá Όταν ο κινητήρας λειτουργήσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς φορτίο ή με ελάχιστο φορτίο, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η απόδοση του κινητήρα. Γι αυτό το λόγο προτείνουμε να γίνεται η λειτουργία του κινητήρα με απόδοση τουλάχιστον 15%. Σ αυτό το χαμηλό επίπεδο απόδοσης είναι αναγκαίο, πριν σβήσει ο κινητήρας, να λειτουργήσει για λίγη ώρα με ένα αισθητά υψηλότερο φορτίο Ðéíáêßäá ôýðïõ êéíçôþñá TYP MOTORENFABRIK HATZ D RUHSTORF MOTOR / FABRIK NO. KENNZ. GMBH + CO ABE /AUSF. MIN NH PV CM -1 3 KG MADE IN GERMANY Ç ðéíáêßäá ôïõ ôýðïõ ôïõ êéíçôþñá âñßóêåôáé ðüíù óôï êüëõììá ç ïìüíùóçò (åéêüíá 1) êáé ðåñéý åé ôá ðáñáêüôù óôïé åßá ãéá ôïí êéíçôþñá: Ôýðïò êéíçôþñá áñáêôçñéóôéêü ãíþñéóìá (ìüíï ãéá åéäéêýò êáôáóêåõýò) Áñéèìüò êéíçôþñá (χαραγμένος êáé óôï êüëõììá ôïõ óôñïöüëïõ, (åéêüíá 4) Ôïí ìýãéóôï áñéèìü óôñïöþí ôïõ êéíçôþñá Óôï ìï ëü áõîïìåßùóçò óôñïöþí êáé óôçí ðåñüíç óâçóßìáôïò ôçñþóôå ïðùóäþðïôå ôéò åðéôñåðôýò ôéìýò ôùí äõíüìåùí êáé ñïðþí, ãéáôß ìéá õðýñâáóç áõôþí ôùí ôéìþí Ý åé óáí óõíýðåéá æçìéýò óôá óçìåßá êñïýóçò êáé óôá åóùôåñéêü åîáñôþìáôá ñýèìéóçò. Όôáí áðåõèýíåôå åñùôþóåéò óôïí êáôáóêåõáóôþ êáé êáèþò åðßóçò êáé ãéá ðáñáããåëßåò áíôáëëáêôéêþí, ðñýðåé ïðùóäþðïôå íá áíáöýñåôå ôá ðáñáðüíù óôïé åßá (âë. åðßóçò êáé ôïí êáôüëïãï ôùí áíôáëëáêôéêþí, óåëßäá 1). 7

9 4. Χειρισμός 4.1 Ðñéí ôçí ðñþôç ëåéôïõñãßá Ïé êéíçôþñåò ðáñáäßíïíôáé óõíþèùò ùñßò êáýóéìá êáé ëüäé ËÜäé êéíçôþñá Ðïéüôçôá ëáäéïý Κατάλληλα είναι τα λάδια που ανταποκρίνονται τουλάχιστον σε μία από τις εξής προδιαγραφές: Áñéèìüò êéíçôþñá χαραγμένος óôï êüëõììá ôïυ óôñïöüëïõ. ACEA - B2 / E2 Þ υψηλότερης ποιότητας API - CD / CE / CF / CF-4 / CG-4 Þ υψηλότερης ποιότητας Áí ñçóéìïðïéåßôå ëüäéá êéíçôþñá ìå áìçëü óôüíôáñ ðïéüôçôáò, ìåéþóôå ôï äéüóôçìá áëëáãþò ëáäéþí óôéò 150 þñåò ëåéôïõñãßáò. Éîþäåò ëáäéïý F C OIL: SAE W/30 5W/40 10W 10W/30 10W/40 15W/ ÄéáëÝîôå ôï êáôüëëçëï éîþäåò (ñåõóôüôçôá) ôïõ ëáäéïý áíüëïãá ìå ôçí èåñìïêñáóßá ðåñéâüëëïíôïò üôáí ï êéíçôþñáò èá îåêéíü áðü êñýïò. Ï êéíçôþñáò ðñýðåé íá âñßóêåôáé óå ïñéæüíôéá èýóç üôáí ãåìßæåôå ëüäé Þ üôáí åëýã åôå ôç óôüèìç ëáäéïý. 8

10 Êáýóéìα ÓâÞóôå ôïí êéíçôþñá ãéá íá âüëåôå êáýóéìï. Ìçí âüæåôå ðïôý êáýóéìá êïíôü óå åóôßåò áíïé ôþò öùôéüò Þ êïíôü óå åýöëåêôïõò óðéíèþñåò. Ìçí êáðíßæåôå. ñçóéìïðïéþóôå êáýóéìá ùñßò ðñïóìßîåéò êáé êáèáñü äï åßá ãéá ôï ãýìéóìá. ÐñïóÝîôå íá ìçí ýóåôå ôá êáýóéìá êáé ðéôóéëßóåôå ôïí êéíçôþñá. ÊáôÜëëçëá åßíáé üëá ôá êáýóéìá Íôßæåë ðïõ åêðëçñþíïõí ôéò åëü éóôåò áðáéôþóåéò ôùí ðáñáêüôù ðñïäéáãñáöþí: - Îåâéäþóôå ôï ðþìá ãåìßóìáôïò ëáäéïý "1" êáé áöáéñýóôå ôç ñüâäï óôüèìçò "2". EN 590 Þ BS 2869 A1 / A2 Þ ASTM D 975-1D / 2D - ÐñïóèÝóôå ëüäé êéíçôþñá ìý ñé óôï óçìåßï max. ôçò ñüâäïõ óôüèìçò. Για την απαιτούμενη ποσότητα λαδιού βλ. στο êåö Óößîôå ôï ðþìá ãåìßóìáôïò ëáäéïý ìå ôï Ýñé. - Πριν την πρώτη εκκίνηση ή όταν έχει αδειάσει το σύστημα παροχής καυσίμων, γåìßóôå ôï íôåðüæéôï εξ ολοκλήρου ìå êáýóéìï íôßæåë. Η åîáýñùóç ôïõ óõóôþìáôïò êáõóßìïõ ãßíåôáé áõôüìáôá. Όôáí ïé åîùôåñéêýò èåñìïêñáóßåò êáôåâáßíïõí êüôù áðü ôï 0 C Êåëóßïõ, ñçóéìïðïéþóôå åéìåñéíü êáýóéìá Þ ðñïóèýóôå Ýãêáéñá ðáñáößíç. áìçëþôáôç èåñìïêñáóßá ðåñéâüëëïíôïò êáôü ôçí åêêßíçóç óå âáèìïýò Κåëóßïõ Ðïóïóôü ðáñáößíçò èåñéíü êáýóéìï ãéá åéìåñéíü êáýóéìï 0 ìý ñé % ìý ñé % ìý ñé % 20% -20 ìý ñé % 9

11 4.2. Åêêßíçóç Ìçí áöþíåôå ðïôý ôïí êéíçôþñá óå ëåéôïõñãßá óå êëåéóôïýò þñïõò - õðüñ åé êßíäõíïò äçëçôçñßáóçò. Ðñéí ôçí åêêßíçóç ðñýðåé ïðùóäþðïôå íá âåâáéùèåßôå üôé äåí âñßóêåôáé êáíýíáò óôçí áêôßíá ôçò åðéêßíäõíçò ðåñéï Þò ôïõ êéíçôþñá Þ üëïõ ôïõ ìç áíþìáôïò êáé üôé üëïé ïé ðñïóôáôåõôéêïß ìç áíéóìïß Ý ïõí åãêáôáóôáèåß óôç èýóç ôïõò. Σημαντικό! Αν ο κινητήρας έχει μείνει ακινητοποιημένος για πολύ καιρό (6 μήνες και παραπάνω) ή όταν γίνεται η πρώτη εκκίνηση, αφήστε τον να λειτουργήσει μετά την εκκίνηση για περίπου 20 δευτερόλεπτα με χαμηλές στροφές και χωρίς φορτίο. Μ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια καλή και ολοκληρωτική λίπανση όλων των μερών των εδράνων, πριν αυξηθούν οι στροφές και το φορτίο, και αποφεύγεται προληπτικά η ελλειπής λίπανση Ðñïåôïéìáóßåò ãéá ôçí åêêßíçóç ÁðïóõíäÝóôå, áí åßíáé äõíáôüí, ôïí êéíçôþñá áðü ôï ìç Üíçìá ðïõ ðñüêåéôáé íá ôïðïèåôçèåß. Ôï ìç Üíçìá ðñýðåé âáóéêü íá âñßóêåôáé óå íåêñþ ëåéôïõñãßá. Ìçí ñçóéìïðïéåßôå ðïôý âïçèçôéêü óðñýõ åêêßíçóçò! 9 - Ãõñßóôå ôïí áõîïìåéùôþ óôñïöþí "1" πρώτα στην θέση ΣΤΟΠ και μετά áí åßíáé äõíáôüí êáé üðïôå åßíáé áíáãêáßï åßôå óôçí èýóç ½- START åßôå óôç èýóç max. START. Έíáò áìçëüò áñéèìüò óôñïöþí äåí äçìéïõñãåß ðïëý êáðíü êáôü ôçí åêêßíçóç. - Ο κινητήρας είναι τώρα έτοιμος για εκκίνηση. 10

12 Åêêßíçóç áíáóôñïöþò σε μοντέλο χωρίς ηλεκτρική εκκίνηση (ìý ñé -6 C) - Για τις προετοιμασίες εκκίνησης βλ. στο κεφάλαιο ιαδικασία εκκίνησης - ÔñáâÞîôå ìå äýíáìç (ü é üìùò áðüôïìá) ôï ó ïéíß, üðùò èá áõîüíåôáé ç åðéôü õíóç, ìý ñé íá áíüøåé ï êéíçôþñáò. - ÔñáâÞîôå ôï åñïýëé ìå ôï ó ïéíß óéãü-óéãü ðñïò ôá Ýîù ìý ñé íá íïéþóåôå ìéá åëü éóôç áíôßóôáóç. - ÁöÞóôå ôï ó ïéíß íá ðüåé ðßóù, ãéá íá ìðïñýóåôå íá ñçóéìïðïéþóåôå üëï ôïõ ôï ìþêïò ãéá ôçí åêêßíçóç. - Óôåñåþóôå ìå ôï ðüäé ìç áíþìáôá ðïõ äåí Ý ïõí ìåãüëï âüñïò êáé êéíäõíåýïõí íá áíáðïäïãõñßóïõí. Ðñïóï Þ: Áí ç åîüôìéóç âãüæåé Üóðñï êáðíü ìåôü áðü ðïëëýò Üêáñðåò ðñïóðüèåéåò íá áíüøåôå ôïí êéíçôþñá, ãõñßóôå ôïí áõîïìåéùôþ óôñïöþí óôçí èýóç STOP êáé ôñáâþîôå ôï ó ïéíß åêêßíçóçò óéãü-óéãü για 5 öïñýò. ÌåôÜ åðáíáëüâáôå ôçí äéáäéêáóßá åêêßíçóçò, üðùò ðåñéãñüöåôáé óôï êåöüëáéï Åêêßíçóç áíáóôñïöþò σε μοντέλο με ηλεκτρική εκκίνηση (ìý ñé -6 C) Οι κινητήρες με ηλεκτρική εκκίνηση έχουν την εκκίνηση αναστροφής χωρίς αυτόματη αποσυμπίεση, για να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ανάγκης. Γι αυτό το λόγο σας συνιστούμε επειγόντως να διεξάγετε την διαδικασία εκκίνησης που περιγράφεται παραπάνω με ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή. - Για τις προετοιμασίες εκκίνησης βλ. στο κεφάλαιο ÔñáâÞîôå ôï åñïýëé ìå ôï ó ïéíß óéãü-óéãü ðñïò ôá Ýîù ìý ñé íá íïéþóåôå ìéá åëü éóôç áíôßóôáóç, åéêüíá ÐéÜóôå ôï åñïýëé êáé ìå ôá äýï Ýñéá. - Συνεχίστε να τραβάτε με μεγαλύτερη δύναμη σιγά-σιγά, μέχρι να νοιώσετε να μειώνεται η αντίσταση (ξεπεράστηκε το σημείο συμπίεσης). - Τώρα αφήστε το σχοινί να γυρίσει πίσω - ο κινητήρας είναι στην θέση εκκίνησης. 11

13 Μ' αυτόν τον τρόπο γίνεται η επιτάχυνση του κινητήρα με το σχοινί εκκίνησης για περίπου 1½ στροφή και επιτυγχάνεται η απαραίτητη φόρα, για να ξεπεραστεί γρήγορα κατά την εκκίνηση η αντίσταση της συμπίεσης ÇëåêôñéêÞ åêêßíçóç - Για τις προετοιμασίες εκκίνησης βλ. στο κεφάλαιο Óôåñåþóôå ìå ôï ðüäé ìç áíþìáôá ðïõ äåí Ý ïõí ìåãüëï âüñïò êáé êéíäõíåýïõí íá áíáðïäïãõñßóïõí. - ÐéÜóôå ôï åñïýëé êáé ìå ôá äýï Ýñéá, åéêüíá ÔñáâÞîôå ìå äýíáìç (ü é üìùò áðüôïìá) ôï ó ïéíß για να το επιταχύνετε - ο κéíçôþñáò ανάβει, εικόνα 13. Υπόδειξη: Όταν πρόκειται για κινητήρες με ηλεκτρικό αυτοματισμό τερματισμού λειτουργίας (βλ. επόμενο κεφάλαιο), γυρίστε πρώτα το κλειδί εκκίνησης από τη Θέση 0 στη Θέση Ι και κατόπιν διεξάγετε την εκκίνηση αναστροφής εντός των επόμενων 12 δευτερολέπτων. Όταν ο κινητήρας δεν δουλέψει για 12 δευτερόλεπτα, θα μπλοκάρει η ηλεκτρική εγκατάσταση την παροχή καυσίμου προς την αντλία έγχυσης και ο κινητήρας δεν είναι δυνατόν πλέον να μπει σε λειτουργία. Για να αποκαταστήσετε αυτή τη δυσλειτουργία γυρίστε το κλειδί εκκίνησης στη Θέση 0 και κατόπιν πάλι στη Θέση Ι. Θέστε τώρα τον κινητήρα σε εκκίνηση εντός των επόμενων 12 δευτερολέπτων ÂÜëôå ôï êëåéäß åêêßíçóçò μέχρι στο τέλος êáé ãõñßóôå ôï óôç èýóç É. - Τï ëáìðüêé Ýíäåéîçò öüñôéóçò "2" êáé ðßåóçò ëáäéïý "3" ανάβουν. - Ãõñßóôå ôï êëåéäß εκκίνησης óôç èýóç ÉÉ. - Ìüëéò áíüøåé ï êéíçôþñáò, áöþóôå åëåýèåñï ôï êëåéäß. Ôï êëåéäß ðñýðåé ôþñá êáíïíéêü íá ãõñßóåé ìüíï ôïõ óôç èýóç É êáé íá ðáñáìåßíåé åêåß êáôü ôçí äéüñêåéá ôçò ëåéôïõñãßáò. Ôá ëáìðüêéá Ýíäåéîçò öüñôéóçò êáé ðßåóçò ëáäéïý ðñýðåé íá óâþóïõí áìýóùò ìåôü ôçí åêêßíçóç. Ç åíäåéêôéêþ ëõ íßá "1" áíüâåé ôþñá êáé äåß íåé üôé ï êéíçôþñáò âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá. - Η ένδειξη θερμοκρασίας του κινητήρα "4" (óõìðëçñùìáôéêüò εξοπλισμός) ανάβει μόλις φτάσει η θερμοκρασία της κυλινδροκεφαλής σε ανεπίτρεπτα υψηλό όριο. Σβήστε τον κινητήρα και αποκαταστήστε την βλάβη. Βλ. κεφ Ðñéí áðü êüèå êáéíïýñéá åêêßíçóç ãõñßóôå ôï êëåéäß ðßóù óôç èýóç 0. Ç áóöüëåéá åðáíüëçøçò óôçí êëåéäáñéü äåí èá áöþóåé ôç ìßæá íá óõìðëå èåß üôáí äïõëåýåé ο êéíçôþñáò êáé íá ðñïêáëýóåé âëüâåò. 12

14 ÅãêáôÜóôáóç ðõñüêôùóçς με αυτοματισμό χρόνου πυράκτωσης (óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) Όôáí η θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν, èá áíüøåé åðéðëýïí êáé ç Ýíäåéîç ðõñüêôùóçò "5", åéêüíá Ìüëéò óâþóåé ç Ýíäåéîç, áíüøôå áìýóùò ôïí êéíçôþñá. Âáëâßäá äéáêïðþò êáõóßìïõ - ÌáãíÞôçò áðüæåõîçò (óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) περίπου 90 αντίθετα προς την στροφή του ρολογιού (αριστερόστροφα) μέχρι στο σημείο πρόσκρουσης (το σύρμα σφραγίσματος θα κοπεί), εικόνα Μόλις φτάσει ο μοχλός εκκίνησης αμέσου ανάγκης στην θέση εκκίνησης, μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα με την ηλεκτρική εκκίνηση ή με την εκκίνηση αναστροφής, κεφ και Πριν την εκκίνηση αμέσου ανάγκης πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξετε την στάθμη λαδιού, γιατί αν δεν υπάρχει επαρκής πίεση λαδιού, θα προκληθεί ολική ζημιά στον κινητήρα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Κατά την διάρκεια της εκκίνησης αμέσου ανάγκης μπορείτε να σβήσετε τον κινητήρα με το κλειδί εκκίνησης μόνο αν έχετε γυρίσει προηγουμένως τον μοχλό εκκίνησης αμέσου ανάγκης προς την φορά του ρολογιού (δεξιόστροφα) πάλι πίσω μέχρι στο σημείο πρόσκρουσης. Αμέσως μετά την φάση της εκκίνησης αμέσου ανάγκης πρέπει να διαπιστώσετε την αιτία της βλάβης και να την αποκαταστήσετε, κεφ. 6. Ζητήστε από τον σταθμό εξυπηρέτησης της HATZ να περάσει νέο σύρμα σφραγίσματος στον μοχλό εκκίνησης αμέσου ανάγκης. Μόλις βρεθεί το κλειδί εκκίνησης στην θέση Ι, áíïßãåé çëåêôñéêü ç âáëâßäá äéáêïðþò "1". Αποδεσμεύεται δηλ. η ροή καυσίμου προς την αντλία έγχυσης, και ο κινητήρας είναι έτοιμος να αρχίσει την λειτουργία. Όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία και γυρίσετε το κλειδί εκκίνησης στην θέση 0, κλείνει η βαλβίδα διακοπής καυσίμου και μπλοκάρει την ροή του καυσίμου προς την αντλία έγχυσης, και σβήνει έτσι τον κινητήρα, κεφ Όταν γίνεται χρήση του αυτόματου συστήματος τερματισμού λειτουργίας, η προαναφερθείσα εκκίνηση αμέσου ανάγκης ακολουθεί με την ταυτόχρονη ανάληψη της ευθύνης από τον χειριστή (η εταιρία ΗΑΤΖ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη)! Αποτανθείτε σε περίπτωση ανάγκης στον πλησιέστερο σταθμό εξυπηρέτησης της HATZ. Αυτή η βαλβίδα χρησιμοποιείται και σε συνδυασμό και με το αυτόματο ηλεκτρικό σύστημα τερματισμού λειτουργίας. Åêêßíçóç αμέσου ανάγκης Όταν η βαλβίδα διακοπής καυσίμου μπλοκάρει την ροή του καυσίμου λόγω ηλεκτρικής βλάβης και δεν ανάβει ο κινητήρας, μπορείτε να δοκιμάσετε μια εκκίνηση αμέσου ανάγκης. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες: - Γυρίστε τον μοχλό εκκίνησης αμέσου ανάγκης "2" με μία κατάλληλη τανάλια 13

15 Αυτόματο σύστημα ôåñìáôéóìïý λειτουργίας (óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) Σαν χαρακτηριστικό γνώρισμα αναβοσβήνουν για λίγο όλες οι ενδεικτικές λυχνίες αφού γυρίσει το κλειδί εκκίνησης στην θέση 1, εικόνα 14. Προσοχή! Αν σβήσει ο κινητήρας αμέσως μετά την εκκίνηση ή αν σβήσει από μόνος του κατά την λειτουργία, τότε αυτό σημαίνει ότι ένας μηχανισμός επιτήρησης του αυτόματου συστήματος τερματισμού λειτουργίας έχει ενεργοποιηθεί. Αυτό θα το αναγνωρίσετε, γιατί ανάβει η ανάλογη ένδειξη, εικόνα 14, αρ Μετά την ακινητοποίηση του κινητήρα παραμένει αναμμένη η ένδειξη για 2 λεπτά περίπου ακόμα. Μετά θα σβήσει η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτόματα από μόνη της. Γυρίζοντας το κλειδί της εκκίνησης στη θέση 0 και αμέσως μετά στη θέση Ι θα ανάψει πάλι η σχετική ένδειξη. Πριν κάνετε καινούριες προσπάθειες να ανάψετε τον κινητήρα, επισκευάστε τη βλάβη, κεφ Η ένδειξη θα σβήσει όταν θα γίνει η νέα εκκίνηση. Παρόλο που υπάρχει αυτό το αυτόματο σύστημα τερματισμού λειτουργίας, είναι απαραίτητο να ελέγχετε τη στάθμη λαδιού κάθε 8 15 ώρες λειτουργίας, κεφ

16 4.3. ÓâÞóéìï ôïõ êéíçôþñá - Στοπ - Πιέστε την περόνη σβησίματος μέχρι να σταματήσει ο κινητήρας να λειτουργεί, βλ. επίσης εικόνα 16, αρ Αφού σβήσει ο κινητήρας, αφήστε ελεύθερη την περόνη "2", αλλά βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει επαναφορά στην αρχική της θέση, εικόνα Ãõñßóôå ôïí áõîïìåéùôþ óôñïöþí "1" ðßóù óôçí èýóç STOP, ο κινητήρας σβήνει. Προσοχή: Οι êéíçôþñåò, ôùí ïðïßùí ôï áìçëόôåñï ñεëáíôß åßíáé åêôüò ëåéôïõñãßáò, δεν είναι δυνατόν να σβήσουν με τον αυξομειωτή στροφών. Σε αυτές τις περιπτώσεις διαβάστε τις οδηγίες στην παράγραφο Άλλες δυνατότητες διακοπής λειτουργίας. Άλλες δυνατότητες διακοπής λειτουργίας 1. Âáëâßäá äéáêïðþò êáõóßìïõ - ÌáãíÞôçò áðüæåõîçò (óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) - Ãõñßóôå ôï êëåéäß óôç èýóç 0, ο κινητήρας σταματά την λειτουργία, åéêüíá Ðåñüíç óâçóßìáôïò (óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) 18 Τï ëáìðüêé Ýíäåéîçò öüñôéóçò "2" êáé ðßåóçò ëáäéïý "3" - áíüëïãá ìå ôçí êáôáóêåõþ - áíüâïõí ìåôü ôï óâþóéìï ôïõ êéíçôþñá. - Ãõñßóôå ôï êëåéäß óôç èýóç 0 êáé ôñáâþîôå ôï áðü ôçí êëåéäáñéü, üëá ôá åíäåéêôéêü ëáìðüêéá ðñýðåé íá óâþóïõí. Προσοχή: Αν δεν γυρίσετε το κλειδί εκκίνησης πίσω στην θέση 0, υπάρχει κίνδυνος ολικής αποφόρτισης της μπαταρίας. Όôáí äéáêüðôåôå ôçí ëåéôïõñãßá Þ áöïý ôåëåéþóåôå ôéò åñãáóßåò ìå ôï ìç Üíçìá, âãüëôå ôï êëåéäß êáé öõëüîôå ôï óå ìýñïò áóöáëýò ìáêñéü áðü Üó åôá Üôïìá

17 5. Συντήρηση Åñãáóßåò óõíôþñçóçò åðéôñýðåôáé íá åêôåëïýíôáé ìüíï üôáí ï êéíçôþñáò åßíáé óâçóôüò. ÐñïóÝîôå ôïõò íïìïèåôéêïýò êáíïíéóìïýò ðïõ áöïñïýí ôïí äéá åéñéóìü êáé ôçí áðïìüêñõíóç ðáëáéþí ëáäéþí, ößëôñùí êáé äéáöüñùí áðïññõðáíôéêþí. ÖõëÜîôå ôï êëåéäß åêêßíçóçò ìáêñéü áðü Üó åôá Üôïìá. ÁðïóõíäÝóôå ôïí áñíçôéêü ðüëï ôçò ìðáôáñßáò óå êéíçôþñåò ìå çëåêôñéêþ åêêßíçóç. ÌåôÜ ôï ðýñáò ôùí åñãáóéþí óõíôþñçóçò åëýãîôå áí üëá ôá åñãáëåßá Ý ïõí áðïìáêñõíèåß áðü ôïí êéíçôþñá êáé üëïé ïé ðñïóôáôåõôéêïß ìç áíéóìïß Ý ïõí ôïðïèåôçèåß óôç èýóç ôïõò. Ðñéí ôçí åêêßíçóç ðñýðåé ïðùóäþðïôå íá âåâáéùèåßôå üôé äåí âñßóêåôáé êáíýíáò óôçí áêôßíá ôçò åðéêßíäõíçò ðåñéï Þò ôïõ êéíçôþñá Þ üëïõ ôïõ ìç áíþìáôïò Ðåñßëçøç óõíôþñçóçò ÄéÜóôçìá óõíôþñçóçò Áðáéôïýìåíåò åñãáóßåò ÊåöÜëáéï 8-15 ÊÜèå 8-15 þñåò ëåéôïõñãßáò Þ ðñéí ôçí êáèçìåñéíþ áíüëçøç åñãáóßáò Έëåã ïò óôüèìçò ëáäéïý Έëåã ïò ðåñéï Þò προσρόφησης áýñá êáýóçò êáé øýîçò Έëåã ïò Ýíäåéîçò óõíôþñçóçò ôïõ ößëôñïõ áýñá ÊÜèå 250 þñåò ëåéôïõñãßáò ÁëëáãÞ ëáäéïý êéíçôþñá Έëåã ïò êáé ñýèìéóç äéüêåíïõ âáëâßäùí (όχι για μοντέλα με αυτόματη εξίσωση διακένου, βλ. επόμενη σελίδα). Êáèáñéóìüò óõóôþìáôïò øýîçò Έëåã ïò êï ëéùôþí óõíäýóìùí Êáèáñéóìüò äéçèçôþñá åîüôìéóçò ÊÜèå 500 þñåò ëåéôïõñãßáò ÁëëáãÞ ößëôñïõ êáõóßìïõ ÓõíôÞñçóç ößëôñïõ îçñïý áýñá ÊÜèå 1000 þñåò ëåéôïõñãßáò Καθαρισμός φίλτρου λαδιού Ìéá öïñü ôï ñüíï Áöáßñåóç íåñïý áðü ôï íôåðüæéôï êáõóßìïõ

18 Μοντέλο χωρίς αυτόματη εξίσωση διάκενου Μοντέλο με αυτόματη εξίσωση διάκενου Ανάλογα με το εξοπλισμό του κινητήρα, δηλ. αν διαθέτει ή όχι αυτόματη εξίσωση διακένου, θα παραλάβετε μαζί με τον κινητήρα ένα από τα παραπάνω σχέδια συντήρησης. ÊïëëÞóôå ôï ó Ýäéï óå ìýñïò êáëü ïñáôü ðüíù óôïí êéíçôþñá. Ãéá ôá äéáóôþìáôá óõíôþñçóçò éó ýåé ç ðåñßëçøç óõíôþñçóçò üðùò ðåñéãñüöåôáé ó áõôü ôï êåöüëáéï. Ïé ðáñáêüôù âáóéêýò åñãáóßåò åßíáé áðáñáßôçôåò ãéá êáéíïýñéïõò Þ åî ïëïêëþñïõ åëåãìýíïõò êéíçôþñåò ìåôü ôéò ðñþôåò 25 þñåò ëåéôïõñãßáò: - ÁëëáãÞ ëáäéïý, âë. êåöüëáéï Åëåã ïò äéüêåíïõ âáëâßäùí êáé ñýèìéóç áí ñåéüæåôáé, âë. êåöüëáéï Έëåã ïò ôçò êáôüóôáóçò êáé óöé ôþò åöáñìïãþò ôùí êï ëéùôþí óõíäýóìùí âë. êåöüëáéï Μην σφίγγετε επιπλέον τις βίδες στήριξης της κυλινδροκεφαλής. Áí ï êéíçôþñáò äåí Ý åé ìðåé óå ëåéôïõñãßá ãéá ìåãüëåò ñïíéêýò ðåñéüäïõò, áëëüîôå ôá ëüäéá êáé ôï ößëôñï ëáäéïý ôï áñãüôåñï ìåôü áðü 12 ìþíåò, Üó åôá áðü ôéò þñåò ëåéôïõñãßáò ðïõ Ý ïõí êáôáãñáöåß. 17

19 5.2. ÓõíôÞñçóç áíü 8-15 þñåò ëåéôïõñãßáò Έëåã ïò óôüèìçò ëáäéïý Όôáí ãßíåôáé Ýëåã ïò ôçò óôüèìçò ëáäéïý, ï êéíçôþñáò ðñýðåé íá åßíáé óå ïñéæüíôéá èýóç êáé óâçóôüò. - Êáèáñßóôå ôï ìýñïò ãýñù áðü ôï êáðüêé ôïõ äåßêôç óôüèìçò, áí åßíáé ðïëý ëåñùìýíï. - ÅëÝãîôå ôï Üíïéãìá åéóáãùãþò áýñá "1" áí åßíáé öñáãìýíï áðü öýëëá, õðåñâïëéêþ óõóóþñåõóç óêüíçò êáé êáèáñßóôå ôï áí ñåéüæåôáé Έëåã ïò Ýíäåéîçò óõíôþñçóçò ôïõ ößëôñïõ áýñá (óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) - Ελέγξτε την óôüèìç ëáäéïý åðüíù óôï äåßêôç, áí ñåéáóôåß ðñïóèýóôå ëüäé ìý ñé ôï ìáñêüñéóìá max., êåö Μηχανική ένδειξη συντήρησης Έëåã ïò ðåñéï Þò προσρόφησης áýñá êáýóçò êáé øýîçò Όôáí äéáðéóôþíåôå üôé ôá ìç áíþìáôá ëåñþíïõí õðåñâïëéêü, áõôü óçìáßíåé üôé ëüãù ôçò ìåãüëçò óõóóþñåõóçò óêüíçò ôá äéáóôþìáôá óõíôþñçóçò ðñýðåé íá ìåéùèïýí áíáëüãùò, êåö êáé ÄïõëÝøôå ôïí êéíçôþñá ãéá ëßãï óå ðëþñç éó ý. Αν το ελαστικό περίβλημα συρρικνωθεί προς τα μέσα και το πράσινο ενδεικτικό πεδίο "1" έχει καλυφθεί, τότε πρέπει να γίνει συντήρηση της εγκατάστασης του φίλτρου αέρα, κεφ Αν οι συνθήκες εργασίας είναι κάτω από υπερβολική σκόνη, πρέπει να ελέγχετε το ελαστικό περίβλημα πολλές φορές ημερησίως. 18

20 5.3. ÓõíôÞñçóç áíü 250 þñåò ëåéôïõñãßáò ÁëëáãÞ ëáäéïý êéíçôþñá Ï êéíçôþñáò ðñýðåé íá åßíáé óå ïñéæüíôéá èýóç êáé óâçóôüò. ÁäåéÜóôå ôá ëüäéá ìüíï üôáí ï êéíçôþñáò åßíáé æåóôüò. Êßíäõíïò åãêáõìüôùí áðü ôï êáõôü ëüäé! Óõãêåíôñþóôå ôá ðáëáéü ëüäéá êáé äéá åéñéóôåßôå ôçí áðïêïìéäþ ôïõò óýìöùíá ìå ôéò íïìïèåôéêýò ðñïäéáãñáöýò, ãéá íá ìçí ìïëýíåôå ôï ðåñéâüëëïí üôáí ôá ðåôüôå Έëåã ïò êáé ñýèìéóç äéüêåíïõ âáëâßäùí Προσοχή: Σε περίπτωση που ο κινητήρας είναι εξοπλισμένος με αυτόματη εξίσωση διακένου, δεν είναι αναγκαίες οι παρακάτω εργασίες. Αυτό αναγνωρίζεται από το σχέδιο συντήρησης, κεφ Ç ñýèìéóç ðñýðåé íá ãßíåôáé ìüíï üôáí ï êéíçôþñáò åßíáé êñýïò (10-30 C). - ÁöáéñÝóôå ôï êáðüêé ôïõ ößëôñïõ áýñá Áíïßîôå ôï ðþìá åêêýíùóçò ëáäéïý "1" êáé áöþóôå íá áäåéüóåé üëï ôï ëüäé. - Êáèáñßóôå ôï ðþìá "1" êáé ôïðïèåôþóôå ôï ìå ìéá êáéíïýñéá öëüíôæá "2" óôç èýóç ôïõ êáé óößîôå ôï. - ÐñïóèÝóôå ëüäé êéíçôþñá, êåö ÁöáéñÝóôå ôï êüëõììá ç ïìüíùóçò. 19

21 - ÁöáéñÝóôå üëåò ôéò âñùìéýò áðü ôï óçìåßï ðïõ ôï êáðüêé Ýñ åôáé óå åðáöþ ìå ôçí êõëéíäñïêåöáëþ. - ÌåôñÞóôå ôï äéüêåíï ìå Ýíáí ìåôñçôþ äéüêåíïõ "1". - ÁöáéñÝóôå ôéò âßäåò "1" êáé âãüëôå ôï êáðüêé ðñïò ôçí êõëéíäñïêåöáëþ ìå ôç öëüíôæá "2". - Áí ðñýðåé íá äéïñèùèåß ôï äéüêåíï, ëáóêüñåôå ôç âßäá "2" êáé óôñýøôå ôï åîüãùíï ðáîéìüäé "3" ôüóï þóôå üôáí îáíáóößîåôå ôç âßäá "2", ï ìåôñçôþò äéüêåíïõ "1" ìüëéò ðïõ èá âñßóêåé ìéá åëáöñü áíôßóôáóç üôáí èá ðåñíü. - ÔïðïèåôÞóôå ôï êáðüêé ðñïò ôçí êõëéíäñïêåöáëþ ìå êáéíïýñéá öëüíôæá êáé óößîôå ïìïéüìïñöá. - ÅðáíáóõíáñìïëïãÞóôå ôïí êéíçôþñá. ÐÑÏÓÏ Ç: Ìçí îå Üóåôå íá îáíáâüëåôå óôç èýóç ôïõ ôï ëáóôé Ýíéï êüëõììá óôï Üíïéãìá åëýã ïõ. - ÂÜëôå ôïí êéíçôþñá ìðñïóôü ãéá ìéá óýíôïìç äïêéìþ êáé åîåôüóôå áí ôï êáðüêé ôçò êõëéíäñïêåöáëþò Ý åé äéáññïýò. - ÁöáéñÝóôå ôï ëáóôé Ýíéï êüëõììá óôï Üíïéãìá åëýã ïõ. - ÐåñéóôñÝøôå ôïí êéíçôþñá ðñïò ôçí êáíïíéêþ êáôåýèõíóç ðåñéóôñïöþò ìý ñéò üôïõ ïé âáëâßäåò íá Ýëèïõí íá äéáóôáõñùèïýí (ç âáëâßäá åîáãùãþò äåí åßíáé êëåéóôþ áêüìç, ç âáëâßäá åéóáãùãþò áñ ßæåé íá áíïßãåé). - ÓôñÝøôå ôïí óôñïöáëïöüñï 360 ìïßñåò ðñïò ôçí êáíïíéêþ êáôåýèõíóç ðåñéóôñïöþò êáé ñõèìßóôå áêñéâþò óôï óçìåßï ìå ôï ìáñêüñéóìá ΟΤ, åéêüíá Êáèáñéóìüò óõóôþìáôïò øýîçò Ðñéí ôïí êáèáñéóìü óâþóôå ôïí êéíçôþñá êáé áöþóôå ôïí íá êñõþóåé. - Áí ï êéíçôþñáò Ý åé ëåñþóåé õðåñâïëéêü, êáèáñßóôå ôéò ëáìáñßíåò øýîçò óôïí êýëéíäñï êáé óτçí êõëéíäñïêåöáëþ êáèþò åðßóçò êáé ôá ðôåñýãéá ôïõ áíåìéóôþñá σôï óöüíäõëï, åí áíüãêç åðéêïéíùíþóôå ìå ôï óôáèìü åîõðçñýôçóçò ôçò ÇÁÔÆ. 20

22 Έëåã ïò êï ëéùôþí óõíäýóìùí - Εφόσον είναι δυνατή η πρόσβαση όταν εκτελούνται εργασίες συντήρησης, εëýãîôå ôçí êáôüóôáóç êáé ôï óößîéìï όλων ôùí êï ëéùôþí óõíäýóìùí. Μην σφίγγετε επιπλέον την στερέωση της κυλινδροκεφαλής! Êáèáñéóìüò äéçèçôþñá åîüôìéóçò Ôá åîáñôþìáôá ôïõ óõóôþìáôïò åîüôìéóçò öõóéïëïãéêü èåñìáßíïíôáé êáé äåí ðñýðåé íá ôá áããßæåôå ïýôå êáôü ôçí äéüñêåéá ôçò ëåéôïõñãßáò áëëü ïýôå êáé ìý ñé íá êñõþóåé ï êéíçôþñáò ìåôü ôï óâþóéìï. 28 Ïé ñõèìéóôéêýò âßäåò óôï ñõèìéóôþ óôñïöþí êáé óôï óýóôçìá Ýã õóçò åßíáé ðåñáóìýíåò ìå âåñíßêé Áóöáëåßáò êáé äåí åðéôñýðåôáé ïýôå íá óöé ôïýí ïýôå íá áëëüîåé ç èýóç ôïõò ËáóêÜñåôå ôï εξαγωνικό ðáîéìüäé êáé áöáéñýóôå ôï äéçèçôþñá åîüôìéóçò. - Êáèáñßóôå ìå ìéá êáôüëëçëç óõñìáôüâïõñôóá ü,ôé ôõ üí êáôüëïéðá Ý ïõí óõãêåíôñùèåß óôï äéçèçôþñá. - ÅëÝãîôå áí ï äéçèçôþñáò Ý åé ñùãìýò Þ Üëëá ñþãìáôá, áí åßíáé áíáãêáßï, íá ôïí áíôéêáôáóôþóåôå ìå êáéíïýñéï. 21

23 5.4. ÓõíôÞñçóç áíü 500 þñåò λåéôïõñãßáò ÁëëáãÞ ößëôñïõ êáõóßìïõ Ôá äéáóôþìáôá êáôü ôá ïðïßá ðñýðåé íá ãßíïíôáé åñãáóßåò óõíôþñçóçò óôï ößëôñï êáõóßìïõ åîáñôþíôáé áðü ôï âáèìü êáèáñüôçôáò ôïõ ñçóéìïðïéçìýíïõ êáõóßìïõ êáé èá ðñýðåé íá ìåéùèïýí áíüëïãá ìå ôçí ðåñßðôùóç ùò ôéò 250 þñåò ëåéôïõñãßáò Âéäþóôå ôï εξαγωνικό ðáîéìüäé "1" ðåñßðïõ ìéá óôñïöþ. Όôáí äéåîüãåôå åñãáóßåò óôï óýóôçìá ôñïöïäïóßáò êáõóßìïõ ìçí êüíåôå ñþóç áíïé ôþò öùôéüò êáé ìçí êáðíßæåôå! Σημαντική υπόδειξη! Φροντίστε να εργάζεστε με καθαρό τρόπο, για να μην διεισδύσουν ρύποι στους αγωγούς καυσίμων. Σωματίδια ρύπων μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στο σύστημα έγχυσης καυσίμου ÔïðïèåôÞóôå ôïí äéçèçôþñá åîüôìéóçò ìå ôï Üãêéóôñï "1" óôç διάτρηση êáé êáôüðéí ôñáâþîôå ðüëé ðñïò ôá Ýîù, ãéá íá ìçí ìðïñåß ðëýïí íá îåêñåìáóôåß ôï Üãêéóôñï. - Ôþñá óößîôå ôï εξαγωνικό ðáîéìüäé. - Áíïßîôå ôï êáðüêé ôïõ íôåðüæéôïõ êáé ôñáâþîôå ôï ößëôñï êáõóßìïõ ìå ôï óùëçíüêé áðü ôï íôåðüæéôï. 22

24 33 - ÂãÜëôå ôï óùëþíá ôñïöïäïóßáò êáõóßìïõ "1" áðü ôï ößëôñï êáõóßìïõ "2" êáé âüëôå êáéíïýñéï ößëôñï. - ÔïðïèåôÞóôå ôï ößëôñï êáõóßìïõ óôï íôåðüæéôï êáé êëåßóôå ôï êáðüêé. Ç åîáýñùóç ôïõ óõóôþìáôïò ôñïöïäïóßáò êáõóßìïõ ãßíåôáé áõôüìáôá. - Îåâéäþóôå ôï οδοντωτό ðáîéìüäé "1" êáé áöáéñýóôå ôï ößëôñï áýñá "2". - Êáèáñßóôå ôç èþêç ößëôñïõ êáé ôï êáðüêé. ÐñïóÝîôå ïðùóäþðïôå íá ìçí ëåñùèåß Þ íá ìçí ìðïõí îýíá óùìáôßäéá óôï Üíïéãìá áíáññüöçóçò ðñïò ôïí êéíçôþñá ÓõíôÞñçóç ößëôñïõ îçñïý áýñá Åßíáé óêüðéìï íá êáèáñßæåôå ôï ößëôñï ìüíï üôáí áíüâåé ç Ýíäåéîç óõíôþñçóçò êáôü ôçí ëåéôïõñãßá ôïõ êéíçôþñá óôéò õøçëýò óôñïöýò, êåö ÁíåîÜñôçôá áðü áõôü áëëüîôå ôï ößëôñï ìåôü áðü ëåéôïõñãßá 500 ùñþí. - Σε μοντέλα με μηχανική ένδειξη συντήρησης του φίλτρου αέρα ελέγξτε το λαμαρινάκι της βαλβίδας "1" αν είναι σε καλή κατάσταση και καθαρό. - ÁíôáëëÜîôå ôï ößëôñï ìå Ýíá êáéíïýñéï Þ áíüëïãá ìå ôç âñùìéü êáèáñßóôå ôï êáé åëýãîôå ôï óýìöùíá ìå ôéò áêüëïõèåò ïäçãßåò: - Îåâéäþóôå ôï êáðüêé ðñïò ôï ößëôñï. 23

25 Êáèáñéóìüò ôïõ ößëôñïõ Áí ç âñùìéü åßíáé îåñþ 5.5. ÓõíôÞñçóç áíü 1000 þñåò ëåéôïõñãßáò Καθαρισμός του φίλτρου λαδιού Ο καθαρισμός του φίλτρου λαδιού θα πρέπει να γίνεται μαζί με την αλλαγή του λαδιού κινητήρα. Ï êéíçôþñáò ðñýðåé íá åßíáé óå ïñéæüíôéá èýóç êáé óâçóôüò. 37 Êßíäõíïò åãêáõìüôùí áðü ôï êáõôü ëüäé! Óõãêåíôñþóôå ôá ðáëáéü ëüäéá êáé äéá åéñéóôåßôå ôçí áðïêïìéäþ ôïõò óýìöùíá ìå ôéò íïìïèåôéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá íá ìçí ìïëýíåôå ôï ðåñéâüëëïí üôáí ôá ðåôüôå. - Êáèáñßóôå öõóþíôáò ôï ößëôñï áðü ìýóá ðñïò ôá Ýîù ìå îåñü ðåðéåóìýíï áýñá ìý ñé íá ìçí âãáßíåé ðëýïí êáèüëïõ óêüíç. ÐÑÏÓÏ Ç! Ç ðßåóç ôïõ áýñá äåí ðñýðåé íá õðåñâáßíåé ôá 5 bar. Áí ç âñùìéü åßíáé õãñþ Þ åëáéþäçò ÁíôéêáôáóôÞóôå ôï ößëôñï. Έëåã ïò ôïõ ößëôñïõ áýñá - ÅîåôÜóôå ôçí ðåñéï Þ ôçò öëüíôæáò "1" ôïõ ößëôñïõ, ãéá íá äéáðéóôþóåôå áí õðüñ ïõí âëüâåò, åéêüíá Λασκάρετε τη βίδα 1 περίπου 5 στροφές. - ÊñáôÞóôå ôï ößëôñï ãõñôü áíôßèåôá ðñïò ôï öùò Þ ñçóéìïðïéþóôå Ýíá öáêü ãéá íá øüîåôå áí õðüñ ïõí ñùãìýò Þ Üëëåò âëüâåò êáé öèïñýò óôï áñôß ôïõ ößëôñïõ. ÐÑÏÓÏ Ç! Ìå ôçí ðáñáìéêñþ âëüâç Þ öèïñü ó áõôýò ôéò ðåñéï Ýò ôïõ ößëôñïõ áðáãïñåýåôáé íá îáíá ñçóéìïðïéþóåôå ôï ößëôñï. - Ç åðáíáóõíáñìïëüãçóç ãßíåôáé ìå ôçí áíôßóôñïöç óåéñü. - Σύρατε το φίλτρο λαδιού από το περίβλημα. 24

26 42 - Φυσήξτε το φίλτρο λαδιού με πεπιεσμένο αέρα από μέσα προς τα έξω. - Τοποθετήστε το φίλτρο λαδιού και πιέστε το μέχρι να βρει αντίσταση. - Πριν σφίξετε τη βίδα, βεβαιωθείτε ότι τα ελατήρια σύσφιξης εφάπτονται και με τα δύο άκρα τους 1 στο φίλτρο λαδιού. - Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού και συμπληρώστε, αν χρειαστεί, με λάδι μέχρι στο μαρκάρισμα max., κεφ Ελέγξτε την φλάντζα 1 αν έχει φθορές και, αν είναι αναγκαίο, αλλάξτέ την. - Ελέγξτε την φλάντζα 2 αν έχει φθορές και αν εφαρμόζει καλά, αλλάξτε και το φίλτρο λαδιού, αν είναι αναγκαίο. - Λαδώστε τις φλάντζες ελαφρά πριν τις επανατοποθετήσετε. 25

27 5.6. ÓõíôÞñçóç μια φορά ετησίως Αφαίρεση νερού από το ντεπόζιτο καυσίμου Όôáí äéåîüãåôå åñãáóßåò óôï óýóôçìá ôñïöïäïóßáò êáõóßìïõ ìçí êüíåôå ñþóç áíïé ôþò öùôéüò êáé ìçí êáðíßæåôå! - Óôï íôåðüæéôï ôïõ êáõóßìïõ äçìéïõñãåßôáé ëüãù των διακυμάνσεων της èåñìïêñáóßáò συμπύκνωμα νερού, το οπïßï óõãêåíôñþíåôáé óôá âáèýôåñá óçìåßá. Αφαιρέστε αõôü ôï íåñü ìéá öïñü ôï ñüíï ìå ôçí åîþò äéáäéêáóßá: - ÅéóÜãåôå ôï óùëçíüêé ìý ñé íá áêïõìðþóåé ôïí ðüôï êáé ôñáâþîôå ìå ôçí óýñéããá ôï ìßãìá êáõóßìïõ/íåñïý. Τï åéäéêü âüñïò ôïõ íåñïý åßíáé μεγαλύτερο áðü το ðåôñýëáéï íôßæåë, ïðüôå öáßíåôáé êáèáñü ìéá äéá ùñéóôéêþ ãñáììþ áíüìåóá óôá äýï õãñü. - ÅðáíáëÜâåôå ôçí äéáäéêáóßá áñêåôýò öïñýò ìý ñé íá äåßôå üôé âãáßíåé ìüíï êáýóéìï óôç äéáöáíþ óýñéããá. - ñçóéìïðïéþóôå ìéá êïéíþ óýñéããá ôïõ åìðïñßïõ (20 ml Þ ìåãáëýôåñç) êáé åíþóôå τçí ìå Ýíá ðëáóôéêü óùëçíüêé ðïëõáéèõëåíßïõ (äéáóôüóåéò: åóùôåñéêþ äéüìåôñïò 4 χéëéïóôü, ìþêïò ðåñßðïõ 350 éëéïóôü). 26

28 6. Βλάβες Αιτίες Αντιμετώπιση Åßäïò âëüâçò ÐéèáíÝò áéôßåò Áíôéìåôþðéóç Êåö Ï êéíçôþñáò îåêéíü äýóêïëá Þ êáèüëïõ, ðåñéóôñýöåôáé üìùò ùò óõíþèùò. Ï ìï ëüò áõîïìåéùôþò óôñïöþí åßíáé óôï STOP Þ ëåéôïõñãåß óôï êåíü. Ç ðåñüíç óâçóßìáôïò åßíáé óôç èýóç STOP. Ãõñßóôå ôïí ìï ëü óôç èýóç START. Ãõñßóôå ôçí ôñáâþíôáò åëáöñü óôç èýóç ëåéôïõñãßáò Έëëåéøç êáõóßìïõ óôçí áíôëßá ôñïöïäïóßáò Ãåìßóôå êáýóéìï. ÅëÝãîôå óõóôçìáôéêü üëï ôï óýóôçìá ôñïöïäïóßáò: Áí äåí áëëüîåé ôßðïôá, åëýãîôå: - üëç ôçí äéáäñïìþ ôñïöïäïóßáò ðñïò τον êéíçôþñá - ôï ößëôñï êáõóßìïõ ÁíåðáñêÞò óõìðßåóç: - ËÜèïò äéüêåíï âáëâßäùí ÅëÝãîôå Þ ñõèìßóôå, áí ñåéüæåôáé, ôï äéüêåíï âáëâßäùí ÖèáñìÝíïò êýëéíäñïò Þ êáé öèáñìýíïò äáêôýëéïò åìâüëïõ ÂëÝðå âéâëßï óõíåñãåßïõ. Κακή ëåéôïõñãßá ακροφυσίου έγχυσης. ÂëÝðå âéâëßï óõíåñãåßïõ. Óå áìçëýò èåñìïêñáóßåò Èåñìïêñáóßåò êüôù áðü ôï üñéï îåêéíþìáôïò ñçóéìïðïéþóôå ôï óýóôçìá ðõñüêôùóçò (óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) Äåí Ý åé ãßíåé áðïóýìðëåîç. ÁðïóõìðëÝîôå ôï ìç Üíçìá áðü ôïí êéíçôþñá, áí ãßíåôáé. Ôï óýóôçìá ðõñüêôùóçò åßíáé åëáôôùìáôéêü (óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò). ÂëÝðå âéâëßï óõíåñãåßïõ. Êáýóéìï Ý åé éæþìáôá ëüãù ìç óôáèåñþí áìçëþí èåñìïêñáóéþí ÅëÝãîôå áí ôï êáýóéìï ðïõ âãáßíåé üôáí ôñáâþîïõìå ôï óùëþíá åéóáãùãþò êáõóßìïõ êáôåõèåßáí áðü ôçí áíôëßá ôñïöïäïóßáò åßíáé äéáõãýò, äçë. êáèüëïõ èïëü. Áí ôï êáýóéìï Ý åé éæþìáôá, ìðïñåßôå Þ íá æåóôüíåôå ôïí êéíçôþñá Þ íá áäåéüóåôå üëï ôï óýóôçìá ôñïöïäïóßáò êáõóßìïõ. Ãåìßóôå ðüëé ìå ìßãìá êáõóßìïõ ðïõ íá áíôý åé ôéò èåñìïêñáóßåò Áñéèìüò óôñïöþí åêêßíçóçò êüôù áðü 400 min -1 : - ËÜäé ìå õøçëü éîþäåò ÁëëÜîôå ôï ëüäé êáé ãåìßóôå ìå ëüäé ôçò óùóôþò êáôçãïñßáò éîþäïõò Ìðáôáñßá áíåðáñêþò öïñôéóìýíç ÅëÝãîôå ôçí ìðáôáñßá, åí áíüãêç óõìâïõëåõèåßôå åéäéêåõìýíï óõíåñãåßï 7. Ìå μαγνήτη απόζευξης ή αυτοματισμό διακοπής λειτουργίας (προαιρετικός εξοπλισμός) ÌáãíÞôçò âáëâßäïò äåí ëåéôïõñãåß Þ õðüñ ïõí äõóëåéôïõñãßåò óôï çëåêôñéêü óýóôçìá ÂëÝðå âéâëßï óõíåñãåßïõ. 27

29 Åßäïò âëüâçò ÐéèáíÝò áéôßåò Áíôéìåôþðéóç Êåö Ï êéíçôþñáò áíüâåé áëëü äåí óõíå ßæåé íá äïõëåýåé. Ï ìï ëüò áõîïìåéùôþò óôñïöþí äåí Ý åé öôüóåé ùò ôç èýóç START. ÂÜëôå ôï ìï ëü óôç èýóç START Äåí Ý åé ãßíåé áðïóýìðëåîç. ÁðïóõìðëÝîôå ôï ìç Üíçìá áðü ôïí êéíçôþñá, áí ãßíåôáé. Ößëôñï êáõóßìïõ Ý åé âïõëþóåé. ÁëëÜîôå ôï ößëôñï êáõóßìïõ Ìå αυτοματισμό διακοπής λειτουργίας (προαιρετικός εξοπλισμός) 6.3. Ç ìßæá äåí áíüâåé Þ êáé ï êéíçôþñáò äåí ðáßñíåé óôñïöýò Ï êéíçôþñáò óâþíåé ìüíïò ôïõ êáôü ôçí äéüñêåéá ôçò ëåéôïõñãßáò. ÓÞìá áðüæåõîçò áðü ôá óõóôþìáôá åëýã ïõ ðïõ Ý ïõí åðáöþ ìå ôï áõôüìáôï óâþóéìï, âë. êåö Äõóëåéôïõñãßåò óôï çëåêôñéêü óýóôçìá: - Ìðáôáñßá Þ êáé Üëëåò êáëùäéþóåéò äåí åßíáé óùóôü óõíäåìýíåò - áëáñýò Þ ïîåéäùìýíåò êáëùäéþóåéò - ÅëáôôùìáôéêÞ Þ áðïöïñôéóìýíç ìðáôáñßá - ÅëáôôùìáôéêÞ ìßæá - ÅëáôôùìáôéêÜ ñåëáß, óõóôþìáôá åëýã ïõ, êëð. ÄéáêïðÞ óôï óýóôçìá ôñïöïäïóßáò êáõóßìïõ: - Άäåéï íôåðüæéôï - ÂïõëùìÝíï ößëôñï êáõóßìïõ - ÂïõëùìÝíïò åîáåñéóìüò íôåðüæéôïõ - Αέρας στο σύστημα καυσίμου Âñåßôå ôï óôïé åßï åëýã ïõ ðïõ óôýëíåé ôï óþìá áðüæåõîçò êáé äéïñèþóôå ôï Þ åðéêïéíùíþóôå ìå ôï óýñâéò ôçò ÇÁÔÆ. ÅëÝãîôå ôï çëåêôñéêü óýóôçìá êáé üëá ôá åîáñôþìáôá ôïõ. ÂëÝðå åðßóçò âéâëßï óõíåñãåßïõ Ãåìßóôå ìå êáýóéìï. ÁëëÜîôå ôï ößëôñï êáõóßìïõ. Öñïíôßóôå ãéá åðáñêþ áåñéóìü ôïõ íôåðüæéôïõ. Ελέγξτε αν εισχωρεί αέρας στο σύστημα καυσίμου. Ελέγξτε την βαλβίδα εξαέρωσης Ìç áíéêýò âëüâåò ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôï óýñâéò ôçò ÇÁÔÆ. Ìå αυτοματισμό διακοπής λειτουργίας (προαιρετικός εξοπλισμός) ÓÞìá áðüæåõîçò áðü ôá óõóôþìáôá åëýã ïõ ðïõ Ý ïõí åðáöþ ìå ôï áõôüìáôï óâþóéìï. Âñåßôå ôï óôïé åßï åëýã ïõ ðïõ óôýëíåé ôï óþìá áðüæåõîçò êáé äéïñèþóôå ôï Þ åðéêïéíùíþóôå ìå ôï óýñâéò ôçò ÇÁÔÆ. Óýóôçìá åëýã ïõ ãéá: - ÌåéùìÝíç ðßåóç ëáäéïý - ÕðåñáõîçìÝíç èåñìïêñáóßá êéíçôþñá ÅëÝãîôå ôïí êéíçôþñá ãéá: ÁñêåôÞ ðïóüôçôá ëáäéïý ÂñùìéÝò óôï óýóôçìá øýîçò Þ Üëëá åìðüäéá óôç øýîç Ï êéíçôþñáò Üíåé éó ý êáé óôñïöýò - Βλάβες στην γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος Ç ôñïöïäïóßá êáõóßìïõ äåí ëåéôïõñãåß êáíïíéêü: - Άäåéï ôï íôåðüæéôï - ÂïõëùìÝíï ößëôñï êáõóßìïõ - ÂïõëùìÝíïò åîáåñéóìüò íôåðüæéôïõ - Αέρας στο σύστημα καυσίμου - Ï ìï ëüò áõîïìåéùôþò óôñïöþí äåí ðáñáìýíåé óôç èýóç ôïõ. ÂëÝðå âéâëßï óõíåñãåßïõ. Ãåìßóôå ìå êáýóéìï. ÁëëÜîôå ôï ößëôñï êáõóßìïõ. Öñïíôßóôå ãéá åðáñêþ áåñéóìü ôïõ íôåðüæéôïõ. Ελέγξτε αν εισχωρεί αέρας στο σύστημα καυσίμου. Ελέγξτε την βαλβίδα εξαέρωσης. Óößîôå ôïí áõîïìåéùôþ óôñïöþí

30 Åßäïò âëüâçò ÐéèáíÝò áéôßåò Áíôéìåôþðéóç Êåö Ï êéíçôþñáò Üíåé éó ý êáé óôñïöýò, åêðïìðþ ìáýñïõ êáðíïý áðü ôçí åîüôìéóç ËåñùìÝíï ößëôñï áýñá. ËáíèáóìÝíï äéüêåíï âáëâßäùí. Êáèáñßóôå Þ áëëüîôå ôï ößëôñï. Ñõèìßóôå ôï äéüêåíï Ï êéíçôþñáò õðåñèåñìáßíåôáé. Ç åíäåéêôéêþ ëõ íßá ãéá ôçí èåñìïêñáóßá ôçò êõëéíäñïêåöáëþò (óõìðëçñùìáôéêüò åîïðëéóìüò) áíüâåé. ÊáêÞ ëåéôïõñãßá áêñïöõóßïõ έγχυσης. ÕðåñðëÞñùóç ëáäéïý óôïí êéíçôþñá ÁíåðáñêÞò øýîç: - ÂñùìéÝò óå üëç ôçí ðåñéï Þ ôïõ óõóôþìáôïò åöïäéáóìïý øýîçò. ÂëÝðå âéâëßï óõíåñãåßïõ. ÁäåéÜóôå ôï ëüäé ìý ñé ôï Üíù óçìåßï ôïõ äåßêôç óôüèìçò ëáäéïý. Êáèáñßóôå ôçí ðåñéï Þ øýîçò ÅîÝñ ïíôáé õäñáôìïß áðü ôçí åîüôìéóç. - Ëáìáñßíåò κυκλοφορίας øýîçò äåí êëåßíïõí êáëü. Ôï ìç Üíçìá ëåéôïýñãçóå ùñßò φορτίο ãéá Ýíá ìåãüëï ñïíéêü äéüóôçìá. ÅëÝãîôå áí õðüñ ïõí üëοι οι αγωγοί êáé ïé ëáìáñßíåò øýîçò êáé áí åöáñìüæïõí óùóôü. ÁöÞóôå íá ëåéôïõñãþóåé ôï ìç Üíçìá ìå φορτίο ðåñßðïõ 70 % ìý ñé íá óôåãíþóïõí ïé åêðïìðýò ôçò åîüôìéóçò. 29

31 7. Το ηλεκτρικό σύστημα Ïé ìðáôáñßåò äçìéïõñãïýí åêñçêôéêü áýñéá. Ìçí öýñåôå êïíôü óôïí êéíçôþñá åóôßåò áíïéêôþò öùôéüò êáé åýöëåêôïõò óðéíèþñåò, ìçí êáðíßæåôå. ÐñïöõëÜîôå ìüôéá, åðéäåñìßäá êáé åíäõìáóßá áðü ôá ïîýá ôçò ìðáôáñßáò. Îåðëýíåôå áìýóùò ìå Üöèïíï êáèáñü íåñü üðïõ ðýóïõí ðéôóéëéýò ïîýùí. Óå ðåñßðôùóç áíüãêçò, óõìâïõëåõôåßôå Ýíáí ãéáôñü. Ìçí ôïðïèåôåßôå åñãáëåßá ðüíù óôç ìðáôáñßá. Πριν διεξάγετε εργασίες στο ηλεκτρικό σύστημα, αποσυνδέστε πάντα τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. - Ìçí áíôáëëüóåôå ôïí èåôéêü + ìå ôïí áñíçôéêü - ðüëï ôçò ìðáôáñßáò. - Όôáí ôïðïèåôåßôå ôçí ìðáôáñßá, óõíäýóôå ðñþôá ôïí èåôéêü êáé ìåôü ôïí áñíçôéêü ðüëï. Áñíçôéêüò ðüëïò óôç ãåßùóç óçìáßíåé óôï ðåñßâëçìá ôïõ êéíçôþñá. - Όôáí áöáéñåßôå ôçí ìðáôáñßá, áðïóõíäýóôå ðñþôá ôïí áñíçôéêü êáé ìåôü ôïí èåôéêü ðüëï. - Áðïöåýãåôå ïðùóäþðïôå âñá õêõêëþìáôá êáé ìçí êüíåôå "óþìá" ìå ñåõìáôïöüñá êáëþäéá. - Όôáí ðáñïõóéáóôïýí âëüâåò, åëýãîôå ðñþôá ôïõò óõíäýóìïõò êáëùäßùí áí êüíïõí êáëþ åðáöþ. - ÁëëÜîôå áìýóùò ôá êáμìýíá ëáìðüêéá óôéò åíäåßîåéò ôïõ êéíçôþñá. - Ìçí âñý åôå ìýñç ôïõ çëåêôñéêïý óõóôþìáôïò ìå íåñü ή με νερό υψηλής πίεσης üôáí êáèáñßæåôå ôïí êéíçôþñá. - Όôáí åêôåëåßôå åñãáóßåò óõãêüëëçóçò óôïí êéíçôþñá Þ óôï ìç Üíçìá, åðéêïëëþóáôå ôç ãåßùóç ôçò óõóêåõþò óõãêüëëçóçò üóï ôï äõíáôüí ðëçóéýóôåñá óôï óçìåßï óõãêüëëçóçò êáé áðïóõíäýóôå ôçí ìðáôáñßá. ÂãÜëôå ôï ñõèìéóôþ ôüóçò áðü ôçí ðñßæá. Ïé êéíçôþñåò ðïõ åßíáé åöïäéáóìýíïé ìå çëåêôñéêü óýóôçìá ðáñáäßäïíôáé ìå ôï áíüëïãï äéüãñáììá çëåêôñéêþò óõíäåóìïëïãßáò. Áí åßíáé áíáãêáßï, ìðïñïýìå íá óáò ðñïìçèåýóïõìå και ìå ðñüóèåôá äéáãñüììáôá. ËÜâåôå õðüøç üôé äåí áíáëáìâüíïõìå ïõäåìßá åããýçóç ãéá üðïéï çëåêôñéêü óýóôçìá äåí Ý åé åãêáôáóôáèåß óýìöùíá ìå ôá áíüëïãá äéáãñüììáôá ôçò ÇÁÔÆ. 8. Αποθήκευση Έíáò êáéíïýñéïò êéíçôþñáò ìðïñåß êáíïíéêü íá ìåßíåé áðïèçêåõìýíïò óå îçñïýò þñïõò ìý ñé êáé Ýíá ñüíï. Óå ðåñéâüëëïí õøçëþò õãñáóßáò Þ êïíôü óå èáëáóóéíü áýñá åðáñêåß ç ðñïóôáóßá ìý ñé 6 ìþíåò ðåñßðïõ. Áí ï êéíçôþñáò ñåéüæåôáé íá áðïèçêåõèåß ãéá ìåãáëýôåñï ñïíéêü äéüóôçìá, åðéêïéíùíþóôå ìå ôïí ðëçóéýóôåñï óôáèìü åîõðçñýôçóçò ôçò ÇÁÔÆ. - Ìçí âãüæåôå ôï êëåéäß åêêßíçóçò êáôü ôç äéüñêåéá ôçò ëåéôïõñãßáò. - Ìçí áðïóõíäýåôå ôçí ìðáôáñßá üôáí ëåéôïõñãåß ï êéíçôþñáò. Η απότομη αύξηση τάσης μπορεί να προξενήσει βλάβες στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. - Όταν διεξάγετε εκκίνηση ανάγκης με το χέρι, τότε πρέπει να αφήσετε συνδεδεμένη την μπαταρία που τυχόν εκφορτίστηκε. - Για λειτουργία ανάγκης χωρίς μπαταρία, πρέπει να αποσυνδέσετε, πριν γίνει η εκκίνηση, επίσης και την σύνδεση με το κιβώτιο χειρισμού. 30

32 Διευρημένη Δήλωση Κατασκευαστή/Δήλωση Ενσωμάτωσης Οδηγία ΕΚ περί μηχανών 98/37/EΚ και 2006/42/EΚ*) Ο κατασκευαστής: Motorenfabrik Hatz GmbH & Co.KG Ernst-Hatz-Straße 16 D Ruhstorf a. d. Rott δηλώνει με την παρούσα ότι το ημιτελές μηχάνημα: Ονομασία Προϊόντος: Hatz-Πετρελαιοκινητήρας Ονομασία μοντέλου και από τον εξής συνεχή αριθμό σειράς: 1B20=10031; 1B20 NON EPA=30031; 1B20V=11121; 1B20V NON EPA=30121; 1B20R=14410; 1B27=12510; 1B27 NON EPA=30810; 1B30=10125; 1B30 NON EPA=30225; 1B30V=11216; 1B30V NON EPA=30316; 1B40=11014; 1B40 NON EPA=30414; 1B40V=11714; 1B40V NON EPA=30514; 1B50=12411; 1B50 NON EPA=30611; 1B50V=12611; 1B50V NON EPA=30711 πληροί τις παρακάτω βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας της υγείας σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της προαναφερθείσας οδηγίας. - Παράρτημα I, Γενικές Αρχές, Αρ. 1 - Αρ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1.7. Όλες οι σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας της υγείας έως τα σημεία διασύνδεσης που αναφέρονται στις οδηγίες χειρισμού στα συνημμένα φύλλα δεδομένων στα συνημμένα φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών έχουν τηρηθεί. Τα ειδικά φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με το Παράρτημα VII B της οδηγίας 2006/42/EΚ έχουν συσταθεί **). Την συμμόρφωση με τους κανονισμούς των παρακάτων οδηγιών ΕΚ: /108/EΚ Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (ΗΜΣ), της 15/12/2004 Τα εξής πρότυπα (ή μέρη αυτών) έχουν εφαρμοσθεί: - EN : EN ISO : EN ISO 13857: EN ISO : EN ISO : Θα κοινοποιήσω στην αρμόδια υπηρεσία, εφόσον χρειαστεί, τα προαναφερθέντα ειδικά τεχνικά φύλλα σε ηλεκτρονική μορφή**). Οι οδηγίες λειτουργίας έχουν επισυναφθεί στο ημιτελές μηχάνημα και οι οδηγίες συναρμολόγησης έχουν τεθεί στην διάθεση του εντολέα σε ηλεκτρονική μορφή κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας του. Η θέση σε λειτουργία απαγορεύεται μέχρι να διαπιστωθεί, εφόσον χρειαστεί, ότι η μηχανή, στην οποία πρόκειται να ενσωματωθεί το προαναφερθέν ημιτελές μηχάνημα, πληροί τους κανονισμούς της οδηγίας περί μηχανών. Wolfgang Krautloher / βλ. Κατασκευαστή Όνομα / Διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου τεκμηρίωσης οδηγιών ΕΚ**) 29/10/2009 Krautloher / Εξουσιοδοτημένος Οδηγιών Ημερομηνία Υπογράφων / Ιδιότητα του υπογράφοντος Υπογραφή *) Η μηχανή πληροί τις υλικές προϋποθέσεις των δύο οδηγιών 98/37/EΚ ισχύει έως την 28/12/2009, 2006/42/EΚ ισχύει από την 29/12/2009 **) Ισχύει μόνο για την οδηγία 2006/42/EΚ

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 433 810 75-GRE-09.06-0.02 Printed in Germany Έíáò íýïò ðåôñåëáéïêéíçôþñáò ÇÁÔÆ äïõëåýåé ãéá óáò Áõôüò ï êéíçôþñáò ðñïïñßæåôáé

Διαβάστε περισσότερα

1B20 1B27 1B30 1B40 1B50

1B20 1B27 1B30 1B40 1B50 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20 1B27 1B30 1B40 1B50 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

1B20 1B27 1B30 1B40 1B50

1B20 1B27 1B30 1B40 1B50 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20 1B27 1B30 1B40 1B50 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΕΑΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 203 11853 Αθήνα Τηλ.: (210) 3461762 Fax: (210) 3414554 E-mail: ektox@enternet.gr 433 810 07-GRE-04.06-0.02

Διαβάστε περισσότερα

1D41. 1D50. 1D81. 1D90. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

1D41. 1D50. 1D81. 1D90. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΕΑΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 203 11853 Αθήνα Τηλ.: (210) 3461762 Fax: (210) 3414554 E-mail: ektox@enternet.gr 433 210 07-GRE-05.06-0.02

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò Z4 Αεροϋδραυλικές αντλίες L671 GR Rev. 03/07 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Ôçë 10 71046 Fax 10 7399 atengr@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ : 419435-151 2007 Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ µ µ ÐñïóèÞêç ìïíüäáò ìíþìçò óôçí õðïäï Þ ìïíüäáò åðýêôáóçò ìíþìçò......................

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία åãêáôüóôáóçò MS SQL Server, SingularLogic Accountant, SingularLogic Accountant Ìéóèïäïóßá

ιαδικασία åãêáôüóôáóçò MS SQL Server, SingularLogic Accountant, SingularLogic Accountant Ìéóèïäïóßá 1.1 ÃåíéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí Express Ýêäïóç ôïõ SQL Server... 3 1.2 ÃåíéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç... 3 2.1 ÅãêáôÜóôáóç Microsoft SQL Server 2008R2 Express Edition... 4 2.1 Åíåñãïðïßçóç ôïõ

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ : 430223-151 2007 Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ µ µ ÐñïóèÞêç ìéáò ìïíüäáò ìíþìçò óôçí õðïäï Þ ìïíüäáò åðýêôáóçò ìíþìçò......................

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ : 419585-151 2007 Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ µ µ ÐñïóèÞêç ìéáò ìïíüäáò ìíþìçò óôçí õðïäï Þ ìïíüäáò åðýêôáóçò ìíþìçò......................

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ : 406852-151 2006 Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ 1 µ µ µ ÐñïóèÞêç ìïíüäáò ìíþìçò óôçí õðïäï Þ ìïíüäáò åðýêôáóçò ìíþìçò....................

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ B

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ B ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2008 - ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ B ÈÝìá. Èåùñïýìå ôï óýíïëï Ω {; 2; ; 2008}. (á ( âáèìüò Ðüóåò åßíáé ïé ìåôáèýóåéò ôùí óôïé åßùí ôïõ Ω óôéò ïðïßåò ôá Üñôéá óôïé åßá êáôáëáìâüíïõí ôéò ôåëåõôáßåò

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ Á

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ Á ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2008 - ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ Á ÈÝìá. Èåùñïýìå ôï óýíïëï Ω {; 2; ; 2008}. (á ( âáèìüò Ðüóåò åßíáé ïé ìåôáèýóåéò ôùí óôïé åßùí ôïõ Ω óôéò ïðïßåò ôï óôïé åßï âñßóêåôáé óå êüðïéá áðü ôéò

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 14. Óôáèìüò ðáñáãùãþò ðåðéåóìýíïõ áýñá

Üóêçóç 14. Óôáèìüò ðáñáãùãþò ðåðéåóìýíïõ áýñá Óôáèìüò ðáñáãùãþò ðåðéåóìýíïõ áýñá Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôéò ìïíüäåò ðïõ óõíèýôïõí Ýíá óôáèìü ðáñáãùãþò

Διαβάστε περισσότερα

Êáëþò Þëèáôå. Ïäçãüò ãñþãïñçò Ýíáñîçò. ÓõíäÝóôå. ÅãêáôáóôÞóôå. Áðïëáýóôå

Êáëþò Þëèáôå. Ïäçãüò ãñþãïñçò Ýíáñîçò. ÓõíäÝóôå. ÅãêáôáóôÞóôå. Áðïëáýóôå Êáëþò Þëèáôå Ïäçãüò ãñþãïñçò Ýíáñîçò ÓõíäÝóôå ÅãêáôáóôÞóôå Áðïëáýóôå Ôé õðüñ åé óôç óõóêåõáóßá Áêïõóôéêü DECT 122 Óôáèìüò âüóçò DECT 122 ÌïíÜäá çëåêôñéêþò ôñïöïäïóßáò Ôçëåöùíéêü êáëþäéï Åðáíáöïñôéæüìåíåò

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ : 408724-151 2006 Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ 1 µ µ µ ÐñïóèÞêç ìïíüäáò ìíþìçò óôçí õðïäï Þ ìïíüäáò åðýêôáóçò ìíþìçò....................

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

MTD OHV Series FORM NO B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Διαβάστε περισσότερα

www.aten.gr ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ 210 2525222, Fax 210 2723929

www.aten.gr ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ 210 2525222, Fax 210 2723929 Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx L2616 GR Rev. B 08/06 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ÁÔÅÍ ÅÐÅ Ôçë 210 2710246 Fax 210

Διαβάστε περισσότερα

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J15 FORM NO. 769-01833E jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó English (Original operating instructions) Français (Notice d'instructions d'origine) Deutsch (Originalbetriebsanleitung)

Διαβάστε περισσότερα

ÊåöÜëáéï 4 ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÁ. 4.1 ÅéóáãùãÞ (ÃåùìåôñéêÞ)

ÊåöÜëáéï 4 ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÁ. 4.1 ÅéóáãùãÞ (ÃåùìåôñéêÞ) 44 ÊåöÜëáéï 4 ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÁ 4.1 ÅéóáãùãÞ (ÃåùìåôñéêÞ) Óå äéüöïñåò öõóéêýò åöáñìïãýò õðüñ ïõí ìåãýèç ôá ïðïßá ìðïñïýí íá áñáêôçñéóèïýí ìüíï ìå Ýíá áñéèìü. ÔÝôïéá ìåãýèç, üðùò ãéá ðáñüäåéãìá, ç èåñìïêñáóßá

Διαβάστε περισσότερα

Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Brukerhåndbok User manual

Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Brukerhåndbok User manual Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 97-120 2015-01 Áñéèìüò óåéñüò : Áñéèìüò êáôá þñéóçò : Áñéèìüò ôçëåöþíïõ ãéá ôï óýñâéò : ÐñïìçèåõôÞò : Ðåñéå

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

( ) ξî τέτοιο, + Ý åé ìßá ôïõëü éóôïí ñßæá óôï äéüóôçìá ( ) h x =,να δείξετε ότι υπάρχει ( α,β) x ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

( ) ξî τέτοιο, + Ý åé ìßá ôïõëü éóôïí ñßæá óôï äéüóôçìá ( ) h x =,να δείξετε ότι υπάρχει ( α,β) x ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ . Äßíåôáé ç óõíüñôçóç : [, + ) R óõíå Þò óôï äéüóôçìá [,+ ) êáé ðáñáãùãßóéìç óôï äéüóôçìá (,+ ), ãéá ôçí ïðïßá éó ýåé ( ) = α. óôù üôé õðüñ åé κî R, þóôå íá éó ýåé ( ) κ ãéá êüèå Î (,+ ). Íá äåßîåôå üôé

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x. (iv) f(x, y, z) = sin x 2 + y 2 + 3z Íá âñåèïýí ôá üñéá (áí õðüñ ïõí): lim

3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x. (iv) f(x, y, z) = sin x 2 + y 2 + 3z Íá âñåèïýí ôá üñéá (áí õðüñ ïõí): lim 3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x (i) f(x, y) = sin 1 2 (x + y) (ii) f(x, y) = y 2 + 3 (iii) f(x, y, z) = 25 x 2 y 2 z 2 (iv) f(x, y, z) = z +ln(1 x 2 y 2 ) 3.2 (i) óôù f(x, y, z) =

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815

J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815 J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815 ÅÖÁÑÌÏÃÇ ñçóéìïðïéïýíôáé óå ìüíéìåò åãêáôáóôüóåéò ãéá ôç ìåôüäïóç áíáëïãéêïý Þ øçöéáêïý óþìáôïò. Ôï ðåäßï åöáñìïãþí ôïõò ðåñéëáìâüíåé

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÕÄÑÏËÇØÉÅÓ ÔÕÐÏÕ Á2 - Á4 ÌÅ ÁÍÔÉÐÁÃÅÔÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ

ÕÄÑÏËÇØÉÅÓ ÔÕÐÏÕ Á2 - Á4 ÌÅ ÁÍÔÉÐÁÃÅÔÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ ÕÄÑÏËÇØÉÅÓ ÔÕÐÏÕ Á - Á ÌÅ ÁÍÔÉÐÁÃÅÔÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ Ç ÅÕÄÏÓ ÁÂÅÅ êáôáóêåõüæåé õäñïëçøßåò Üñäåõóçò ôýðïõ SCHLUMBERGER ïé ïðïßåò áíôáðïêñßíïíôáé ðëþñùò ðñïò ôéò äéåèíåßò ðñïäéáãñáöýò, êáôáóêåõüæïíôáé ìå Þ ùñßò

Διαβάστε περισσότερα

MARATHON TX-1 (7882-000)

MARATHON TX-1 (7882-000) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON TX-1 (7882-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε τους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

3.1 H Ýííïéá ôçò óõíüñôçóçò ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁÔÁ - ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ

3.1 H Ýííïéá ôçò óõíüñôçóçò ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁÔÁ - ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ .1 Ç Ýííïéá ôçò óõíüñôçóçò 55.1 H Ýííïéá ôçò óõíüñôçóçò Åñþ ôçóç 1 Ôé ëýãåôáé óõíüñôçóç; ÁðÜíôçóç Ç ó Ýóç åêåßíç ðïõ êüèå ôéìþ ôçò ìåôáâëçôþò x, áíôéóôïé ßæåôáé óå ìéá ìüíï ôéìþ ôçò ìåôáâëçôþò y ëýãåôáé

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó _NN cloj=klk=tsvjmpqsn` jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó P S NQ OO PO QM QT RQ SO TM O N 25 24 27 26 9 10 11 8 7 6 5 4 19 18 17 20 16 15 13 12 1 2 3 21 14 22 23 O ~ Ä Å Ç 2. 1. 2.

Διαβάστε περισσότερα

STIHl. Ðßíáêáò ðåñéå ïìýíùí. AóöÜëåéá óôçí åñãáóßá ìå ôïõò êüöôåò. åëëçíéêü

STIHl. Ðßíáêáò ðåñéå ïìýíùí. AóöÜëåéá óôçí åñãáóßá ìå ôïõò êüöôåò. åëëçíéêü Ðßíáêáò ðåñéå ïìýíùí åëëçíéêü BA_SE_134_001_33_02.fm Ôõðþèçêå óå áñôß ëåõêáóìýíï ùñßò ëþñéï. Ïé ôõðïãñáöéêýò ìåëüíåò ðåñéý ïõí öõôéêü Ýëáéá, ôï áñôß åßíáé áíáêõêëþóéìï. Ïäçãßåò áóöáëåßáò êáé ôå íéêþ åñãáóßáò...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

HVAC Products. Äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí On-off åëåãêôþò ðïéüôçôáò áýñá ÈåñìïóôÜôåò ãéá fan-coils

HVAC Products. Äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí On-off åëåãêôþò ðïéüôçôáò áýñá ÈåñìïóôÜôåò ãéá fan-coils 2 HVAC Products Äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí On-off åëåãêôþò ðïéüôçôáò áýñá ÈåñìïóôÜôåò ãéá fan-coils Åðßôïé ïò äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí Åðßôïé ïò äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí ìå åðéëïãýá off I-II-III RAB90 1(40) 15,18

Διαβάστε περισσότερα

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó I15 FORM NO. 769-08370B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó English (Original operating instructions) Français (Notice d'instructions d'origine) Deutsch (Originalbetriebsanleitung)

Διαβάστε περισσότερα

å) Íá âñåßôå ôï äéüóôçìá ðïõ äéáíýåé ôï êéíçôü êáôü ôï ñïíéêü äéüóôçìá áðü ôï ðñþôï Ýùò ôï Ýâäïìï äåõôåñüëåðôï ôçò êßíçóþò ôïõ.

å) Íá âñåßôå ôï äéüóôçìá ðïõ äéáíýåé ôï êéíçôü êáôü ôï ñïíéêü äéüóôçìá áðü ôï ðñþôï Ýùò ôï Ýâäïìï äåõôåñüëåðôï ôçò êßíçóþò ôïõ. ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ ÃÅÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ Ã ËÕÊÅÉÏÕ È Å Ì Á 1 ï 3 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á á êéçôü êéåßôáé ðüù óôï Üîïá x~x. Ç èýóç ôïõ êüèå ñïéêþ óôéãìþ t äßåôáé áðü ôç 3 óõüñôçóç x(t) = t 1t + 60t + 1, üðïõ ôï t ìåôñéýôáé

Διαβάστε περισσότερα

gnn cloj=klk=tsvjmssnsd

gnn cloj=klk=tsvjmssnsd gnn cloj=klk=tsvjmssnsd B=92 cm B=105 / 122 cm ¼ 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 79 82 85 88 P Q 1. 2. 3. 2. 2. A 1. 5. R R A 4. 4. L A 5. 3. 3. R S T U ÅëëçíéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

ÓÔÁÔÉÊÏÓ ÇËÅÊÔÑÉÓÌÏÓ Ðåñéå üìåíá

ÓÔÁÔÉÊÏÓ ÇËÅÊÔÑÉÓÌÏÓ Ðåñéå üìåíá ÓÔÁÔÉÊÏÓ ÇËÅÊÔÑÉÓÌÏÓ Ðåñéå üìåíá Íüìïò ôïõ Coulomb Çëåêôñéêü Ðåäßï - íôáóç ÄõíáìéêÝò ÃñáììÝò Äõíáìéêü - ÄéáöïñÜ Äõíáìéêïý ÐõêíùôÝò ÃéÜííçò Ãáúóßäçò - ÅÊÖÅ ßïõ Äéáôýðùóç ôïõ Íüìïõ F F - F r F Ç HëåêôñïóôáôéêÞ

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ : 419464-151 2007 Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ µ µ ÐñïóèÞêç ìïíüäáò ìíþìçò óôçí õðïäï Þ ìïíüäáò åðýêôáóçò ìíþìçò......................

Διαβάστε περισσότερα

BÜíåò êáé êéíçôþñåò ãéá fan-coils ÊéíçôÞñåò êáé ìéêñýò âüíåò ìå 2.5mm äéáäñïìþ åìâüëïõ

BÜíåò êáé êéíçôþñåò ãéá fan-coils ÊéíçôÞñåò êáé ìéêñýò âüíåò ìå 2.5mm äéáäñïìþ åìâüëïõ ÊéíçôÞñåò êáé ìéêñýò âüíåò ìå mm äéáäñïìþ åìâüëïõ ( ) fan-coils êáé æùíþí. ñçóéìïðïéïýíôáé óáí âüíåò äéáíïìþò êáé êüôù áðü ïñéóìýíåò ðñïûðïèýóåéò êáé áíüìåéîçò (ïé ôéìýò óôï Kvs óôï bypass åßíáé 7% ìéêñüôåñåò

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR1830 18 mm ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR2230 22 mm 419 Ìðåôüí Ö 18 mm Îýëï Ö 24 mm ÌÝôáëëï Ö 13 mm 440 W Ισχύς κρούσης* 1,2J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 0-1500 rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü 0-5000 1,9 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 214,00

Διαβάστε περισσότερα

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó _=NO cloj=klk=tsvjmtunt jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó Q NM NT OP OV PR QO QT RP RV SR TN TU Ïäçãßåò åéñéóìïý Ôåìá éóôþò ÓÇÌÁÍÔÉÊÏ! ÅããñÜøôå üëá ôá óôïé åßá, ðïõ âñßóêïíôáé

Διαβάστε περισσότερα

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó F 15 FORM NO. 769-08335B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó English (Original operating instructions) Français (Notice d'instructions d'origine) Deutsch (Originalbetriebsanleitung)

Διαβάστε περισσότερα

ÂÜóç åýêïëçò ôïðïèýôçóçò Nokia HH-20 êáé CR-122

ÂÜóç åýêïëçò ôïðïèýôçóçò Nokia HH-20 êáé CR-122 ÂÜóç åýêïëçò ôïðïèýôçóçò Nokia HH-20 êáé CR-122 B 1 D C E A Ôåý ïò 2.0 A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Ìå ôçí åðéöýëáîç êüèå íüìéìïõ äéêáéþìáôïò. ÅéóáãùãÞ Ôï Nokia Holder Easy Mount HH-20 åßíáé

Διαβάστε περισσότερα

ÄéáêñéôÝò êáé óõíå åßò ôõ áßåò ìåôáâëçôýò ÁóêÞóåéò

ÄéáêñéôÝò êáé óõíå åßò ôõ áßåò ìåôáâëçôýò ÁóêÞóåéò ÄéáêñéôÝò êáé óõíå åßò ôõ áßåò ìåôáâëçôýò ÁóêÞóåéò Áíôþíçò Ïéêïíüìïõ aeconom@math.uoa.gr ÌáÀïõ óêçóç (Ross, Exer. 4.8) Áí E[X] êáé V ar[x] 5 íá âñåßôå. E[( + X) ],. V ar[4 + X]. óêçóç (Ross, Exer. 4.64)

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 1 Ïäçãßåò ñþóçò

BeoLab 1 Ïäçãßåò ñþóçò BeoLab 1 Ïäçãßåò ñþóçò Ðåñéå üìåíá ôùí Ïäçãéþí Ôï ç åßï BeoLab 1 ðåñéý åôáé óå äõï îå ùñéóôýò óõóêåõáóßåò: ç ìéá ðåñéý åé ôç óôþëç ôïõ ç åßïõ êáé ç Üëëç ôç âüóç óôþñéîçò. Óå áõôýò ôéò Ïäçãßåò ñþóçò ðåñéãñüöåôáé

Διαβάστε περισσότερα

Compaq Evo Desktop D310v Series

Compaq Evo Desktop D310v Series b Compaq Evo Desktop D310v Series : 293388-151 Áýãïõóôïò 2002 Áõôüò ï ïäçãüò ðåñéý åé âáóéêýò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí áíáâüèìéóç ôçò óõãêåêñéìýíçò óåéñüò õðïëïãéóôþí. Å : Ä : 2002 Compaq Information Technologies,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Õðïäåéêíýåé ðåñéå üìåíï ðïõ åíäý åôáé íá ðñïêáëýóåé öèïñü Þ âëüâç óôç ìïíüäá. Õðïäåéêíýåé ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò êáé óçìåßá ðïõ åíäý åôáé íá åßíáé ñþóéìá

Διαβάστε περισσότερα

ÅËËÇÍÉÊA ÖïñôéóôÞò Nokia ìýóù èýñáò USB (CA-100)

ÅËËÇÍÉÊA ÖïñôéóôÞò Nokia ìýóù èýñáò USB (CA-100) ÖïñôéóôÞò Nokia ìýóù èýñáò USB (CA-100) Ï öïñôéóôþò óüò åðéôñýðåé íá öïñôßæåôå ôç ìðáôáñßá ôçò óõóêåõþò Nokia ðïõ äéáèýôåôå ìýóù ôçò èýñáò USB åíüò óõìâáôïý õðïëïãéóôþ. Ðñïôïý ñçóéìïðïéþóåôå ôï öïñôéóôþ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò ðåñéãñüöåé ôïí ôñüðï ñþóçò êáñôþí åîùôåñéêþí ìýóùí.

: Ï ïäçãüò áõôüò ðåñéãñüöåé ôïí ôñüðï ñþóçò êáñôþí åîùôåñéêþí ìýóùí. µ : 404158-151 2006 Ï ïäçãüò áõôüò ðåñéãñüöåé ôïí ôñüðï ñþóçò êáñôþí åîùôåñéêþí ìýóùí. µ 1 µ (µ µ µ ) ÔïðïèÝôçóç øçöéáêþò êüñôáò................. 1 2 ÄéáêïðÞ ôçò ëåéôïõñãßáò Þ áöáßñåóç ìéáò øçöéáêþò êüñôáò.............................

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

µµ Setup : µ 2005

µµ Setup : µ 2005 µµ Setup : 389194-152 µ 2005 µ 1 µµ Setup 2 µµ Setup 3 µµ Setup 4 µµ Setup 0DLQ ± 6H XULW\ ± 6\VWHP&RQILJXUDWLRQ ± 'LDJQRVWL V± µµ Setup ii 1 µµ Setup Ôï âïçèçôéêü ðñüãñáììá Setup óüò äßíåé ôç äõíáôüôçôá

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò ðåñéãñüöåé ôïí ôñüðï ñþóçò êáñôþí åîùôåñéêþí ìýóùí ìå ôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò ðåñéãñüöåé ôïí ôñüðï ñþóçò êáñôþí åîùôåñéêþí ìýóùí ìå ôïí õðïëïãéóôþ. µ : 406854-151 2006 Ï ïäçãüò áõôüò ðåñéãñüöåé ôïí ôñüðï ñþóçò êáñôþí åîùôåñéêþí ìýóùí ìå ôïí õðïëïãéóôþ. µ 1 µ ÔïðïèÝôçóç øçöéáêþò êüñôáò................. 1 2 ÄéáêïðÞ ëåéôïõñãßáò Þ áöáßñåóç øçöéáêþò êüñôáò.............................

Διαβάστε περισσότερα

Nokia Holder Easy Mount HH /2

Nokia Holder Easy Mount HH /2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249385/2 5 7 6 2006 Nokia. Ìå ôçí åðéöýëáîç ðáíôüò äéêáéþìáôïò. Ôá "Nokia" êáé "Nokia Connecting People" åßíáé óþìáôá êáôáôåèýíôá ôçò Nokia Corporation. ÅéóáãùãÞ

Διαβάστε περισσότερα

1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò

1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò 1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò óå üëç ôçí ýëç ÖõóéêÞò. à ôüîç ÊáèçãçôÞò: ¼íïìá: Âáèìüò: ÈÅÌÁ 1ï Åéê. 1 A. -2ìC ç Á êáé +2ìC ç  -1ìC ç Á êáé -1ìC ç  -9ìC ç Á êáé -9ìC ç  D. +1ìC ç Á êáé +1ìC ç  ÅðéëÝîôå ôç

Διαβάστε περισσότερα

e=mr cloj=klk=ttmjmvptg

e=mr cloj=klk=ttmjmvptg e=mr cloj=klk=ttmjmvptg båöäáëü cê~å ~áë aéìíëåü kéçéêä~åçë fí~äá~åç bëé~ çä pîéåëâ~ a~åëâ kçêëâ pìçãá mçêíìöìæë ÅëëçíéêÜ Magyar Polski esky Slovensky Române te Slovensko Hrvatski Srpski Pºcc å¼ ½æ apc

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

KD 966.1/KDEM FC1

KD 966.1/KDEM FC1 ÏÄÇÃ ÅÓ ÑÇÓÇÓ ÊÁ ÓÕ ÁÑÌÏËÏÃÇ 11ÇÓ KD 966.1/KDEM 966.1 537 606 FC1 Åäþ èá âñåßôå... Ðáñáêáëåßóôå íá äéáâüóåôå ðñïóåêôéêü ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ áíáöýñïíôáé óå áõôü ôï åã åéñßäéï, ðñéí èýóåôå óå ëåéôïõñãßá

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...22 Αναγνώριση συµβόλων...23 Οδηγίες ασφαλείας...25 Περιγραφή...28 Χειρσιµός καυσίµου...34 Εκκίνηση και σταµάτηµα...36 Χρήση του φυσητήρα...38 Συντήρηση...42 Τεχνικά στοιχεία...47

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ñçóéìïðïéþíôáò ôïí êáíüíá áëõóßäáò íá âñåèåß ç dr

2.4 ñçóéìïðïéþíôáò ôïí êáíüíá áëõóßäáò íá âñåèåß ç dr 2.1 i) Íá âñåèïýí ïé óõíôåôáãìýíåò ôïõ óçìåßïõ óôï ïðïßï ç åõèåßá r = 2 + t)i + 1 2t)j + 3tk ôýìíåé ôï åðßðåäï xz. ii) Íá âñåèïýí ïé óõíôåôáãìýíåò ôïõ óçìåßïõ óôï ïðïßï ç åõèåßá r = ti + 1 + 2t)j 3tk ôýìíåé

Διαβάστε περισσότερα

ÊåöÜëáéï 3 ÏÑÉÆÏÕÓÅÓ. 3.1 ÅéóáãùãÞ

ÊåöÜëáéï 3 ÏÑÉÆÏÕÓÅÓ. 3.1 ÅéóáãùãÞ 28 ÊåöÜëáéï 3 ÏÑÉÆÏÕÓÅÓ 3.1 ÅéóáãùãÞ Ãéá êüèå ôåôñáãùíéêü ðßíáêá A áíôéóôïé åß Ýíáò ðñáãìáôéêüò áñéèìüò ï ïðïßïò êáëåßôáé ïñßæïõóá êáé óõíþèùò óõìâïëßæåôáé ìå A Þ det(a). ÌåôáèÝóåéò: Ìéá áðåéêüíéóç ôïõ

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãßåò ëåéôïõñãßáò EL

Ïäçãßåò ëåéôïõñãßáò EL Ïäçãßåò ëåéôïõñãßáò 0 000 09 00 EL ÁíáóôñïöÝáò äåìüôùí ÐáñÜñôçìá óôéò ïäçãßåò ëåéôïõñãßáò ombi Pack 20 Multiut êáé ombi Pack 00 V 2 0 2 ÃåíéêÜ Óôéò ïäçãßåò ëåéôïõñãßáò ðåñéëáìâüíïíôáé âáóéêýò õðïäåßîåéò,

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

5Ô Ô ÚÓÔ. ðüóï 15 ðüóï 1/ ðüóï 2/ ðüóï 4/ ðüóï ðüóï ðüóï. 13 ðüóï 33 ðüóï ðüóï ðüóï. ðüóï 26 ðüóï 2XA ðüóï 3XA ¼ëïé ðüóï

5Ô Ô ÚÓÔ. ðüóï 15 ðüóï 1/ ðüóï 2/ ðüóï 4/ ðüóï ðüóï ðüóï. 13 ðüóï 33 ðüóï ðüóï ðüóï. ðüóï 26 ðüóï 2XA ðüóï 3XA ¼ëïé ðüóï 5Ô Ô ÚÓÔ ª ıëùòó Bã ÎÏÔ ¼ëïé óôçí ðñþôç / K 2 Ìïßñáóå ï  3 Q 10 6 2 6 J 8 7 6 3 5 7 2 / 10 8 5 4 / A J 9 7 3 A 9 7 3 K J 5 6 Q 4 6 K 10 5 A Q 9 3 5 J 10 5 4 / Q 6 3 3 8 4 3 6 A 9 5 2 5 K 8 6 ðüóï 15 ðüóï

Διαβάστε περισσότερα

Estimation Theory Exercises*

Estimation Theory Exercises* Estimation Theory Exercises* Öþôçò ÓéÜííçò ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, ÔìÞìá Ìáèçìáôéêü fsiannis@math.uoa.gr December 22, 2009 * Áðü ôéò óçìåéþóåéò "ÓôáôéóôéêÞ Óõìðåñáóìáôïëïãßá" ôïõ Ô. ÐáðáúùÜííïõ, ôéò óçìåéþóåéò

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá.

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ãéá Ýíá óþìá ðïõ åêôåëåß åõèýãñáììç ïìáëü ìåôáâáëëüìåíç êßíçóç éó ýïõí ïé ôýðïé: õ=õ ï +á. t x=õ. ï t+ át. ÅÜí ôï óþìá îåêéíüåé áðü ôçí çñåìßá, äçëáäþ ç áñ éêþ ôá ýôçôá åßíáé õ ï =0, ôüôå ïé

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN 13830 with more details for the manufacturer and reader of the

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRONIC ACCESSORIES WALKIE-TALKIE (PMR) WT-401

ELECTRONIC ACCESSORIES WALKIE-TALKIE (PMR) WT-401 ELECTRONIC ACCESSORIES WALKIE-TALKIE (PMR) WT-401 Êåñáßá Áêïõóôéêü ÊÜëåóìá ÐëÞêôñï ïìéëßáò ÐëÞêôñï åðéëïãþò ñáäéïöþíïõ/ Walkie-Talkie(PMR) Ìéêñüöùíï Ïèüíç ÐëÞêôñá ðüíù/êüôù ÐëÞêôñï Åðéâåâáßùóçò / Ëåéôïõñãßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Óåë. 1 ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÈÅÌÁÔÁ ÃÑÁÐÔÙÍ ÅÎÅÔÁÓÅÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÌÁÚÏÕ-ÉÏÕÍÉÏÕ Ó ÏËÉÊÏ ÅÔÏÓ ÔÁÎÇ: Ã ÌÁÈÇÌÁ: ÖÕÓÉÊÇ ÅÉÓÇÃÇÔÇÓ:

Óåë. 1 ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÈÅÌÁÔÁ ÃÑÁÐÔÙÍ ÅÎÅÔÁÓÅÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÌÁÚÏÕ-ÉÏÕÍÉÏÕ Ó ÏËÉÊÏ ÅÔÏÓ ÔÁÎÇ: Ã ÌÁÈÇÌÁ: ÖÕÓÉÊÇ ÅÉÓÇÃÇÔÇÓ: ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÈÅÌÁÔÁ ÃÑÁÐÔÙÍ ÅÎÅÔÁÓÅÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÌÁÚÏÕ-ÉÏÕÍÉÏÕ Ó ÏËÉÊÏ ÅÔÏÓ ÔÁÎÇ: Ã ÌÁÈÇÌÁ: ÖÕÓÉÊÇ ÅÉÓÇÃÇÔÇÓ: Çì/íßá: ÈÅÌÁ 1ï Óõìðëçñþóôå ìå ôç óùóôþ Þ ôéò óùóôýò ðñïôüóåéò ôçí ðáñáêüôù öñüóç: Ç çëåêôñéêþ ðçãþ

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â

ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â 464 ÅÊÙÓ 000 - Ó ÏËÉÁ ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ Â.1 ÁÓÕÌÌÅÔÑÏ ÓÕÓÔÇÌÁ Η N / ( 0. + 0.1 η) 0.6 ν ν, η 3, η > 3...

Διαβάστε περισσότερα

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó H 16 FORM NO. 769-05609F jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 14 25 35 45 55 66 74 83 92 101 111 123 132 142 151 160 170 179 188 197 206 217 228 240 250 261 271 281 Ïäçãßåò åéñéóìïý

Διαβάστε περισσότερα

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.)

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.) ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Ìç áíïëïãßáò ÌáèçìáôéêÜ ÉI, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 24/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) (3x 2 + 6xy 2 )dx + (6x 2 y + 4y 3 )dy = 2. Íá

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

MLD-44S/g. MLD-28S/g. MLD-34S/g. Ëåéôïõñãßá- ïäçãßåò ñþóåùò

MLD-44S/g. MLD-28S/g. MLD-34S/g. Ëåéôïõñãßá- ïäçãßåò ñþóåùò S AAR CERT ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÌÅÍÏ ÓÕÓÔÇÌÁ ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇÓ ÐÏÉÏÔÇÔÁÓ ISO 9001 : 2008 ÖÙÔÉÓÔÉÊÁ ÓÇÌÁÍÓÇÓ ÓÕÍÅ ÏÕÓ/ÌÇ ÓÕÍÅ ÏÕÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ (ÊÁÔ ÅÐÉËÏÃÇ) ÌÅ ÐÑÁÓÉÍÁ LED ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÔÜóç ôñïöïäïóßáò ÌÝãéóôç êáôáíüëùóç

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ðåñéå üìåíá. Ãéá ôçí áóöüëåéü óáò. ñçóéìïðïéïýìåíá óýìâïëá. Óýìâïëá óôï ìç Üíçìá. Áñìüæïõóá ñþóç. pq=nmmr=sb

Ðåñéå üìåíá. Ãéá ôçí áóöüëåéü óáò. ñçóéìïðïéïýìåíá óýìâïëá. Óýìâïëá óôï ìç Üíçìá. Áñìüæïõóá ñþóç. pq=nmmr=sb pq NMMR=sb Ðåñéå üìåíá ñçóéìïðïéïýìåíá óýìâïëá........ 91 Ãéá ôçí áóöüëåéü óáò............. 91 Èüñõâïò êáé êñáäáóìüò........... 93 Ôå íéêü áñáêôçñéóôéêü............ 93 Ìå ìéá ìáôéü.....................

Διαβάστε περισσότερα

6936 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)

6936 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 6935 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 432 17 Áðñéëßïõ 2001 ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Áñéè. 91496 Áíþôáôá ¼ñéá ÕðïëåéììÜôùí, MRLs, Öõôïðñïóôáôåõôéêþí Ðñïúüíôùí åðß êáé åíôüò

Διαβάστε περισσότερα