ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΗ Ε ΟΘΟΝΕ ΣΑ ΠΡΟΚΕΦΑΛΑ ΣΩΝ ΣΑΧΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΗ Ε ΟΘΟΝΕ ΣΑ ΠΡΟΚΕΦΑΛΑ ΣΩΝ ΣΑΧΙ"

Transcript

1 ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΗ Ε ΟΘΟΝΕ ΣΑ ΠΡΟΚΕΦΑΛΑ ΣΩΝ ΣΑΧΙ Μας ετέθη το ερώτημα αν διαφημιστική εταιρία επιτρέπεται με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς να διενεργεί εμπορική διαφήμιση σε οθόνες τοποθετημένες στα προσκέφαλα οδηγού και συνοδηγού, προκειμένου η διαφήμιση να είναι ορατή από τους καθήμενους στα πίσω καθίσματα των taxi μέσω ενός συστήματος αποκαλούμενου phototaxi system. υγκεκριμένα τα πραγματικά περιστατικά έχουν ως εξής: τα ο phototaxi system αποτελείται από δύο προσκέφαλα αυτοκινήτου που αντικαθιστούν εκείνα των καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού, απευθύνεται δηλαδή μόνο στους επιβάτες των πίσω καθισμάτων. Σα προσκέφαλα του phototaxi system, διαθέτουν ενσωματωμένες οθόνες 7 έως 9 ιντσών, με εισόδους AV (Audio / Video) καθώς επίσης μια συσκευή αναπαραγωγής αρχείων διαμόρφωσης MPEG-4 (βίντεο με ή χωρίς ήχο). Η συσκευή αναπαραγωγής είναι μικρού μεγέθους (16cm x 12cm x 3,2cm) και τοποθετείται σε μη εμφανές στους επιβάτες σημείο του οχήματος ταξί. Σα δεδομένα αποθηκεύονται τοπικά (στη συσκευή αναπαραγωγής), και ειδικότερα σε αναγνώσιμη από την συσκευή μνήμη, τύπου Compact Flash (CF card). Ακόμη η συσκευή μπορεί να δεχθεί και άλλους τύπους αποθηκευτικών μέσων όπως, σκληρό δίσκο ενσωματωμένο ή εξωτερικό (με σύνδεση τύπου USB) USB flash drive, καθώς επίσης κάρτες μνήμης των τύπων SD, MMC, MSM, XD, SM. Σα δεδομένα ανανεώνονται στην συσκευή αναπαραγωγής, κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο, αποκλειστικά και μόνο με την φυσική αντικατάσταση της κάρτας μνήμης (ή άλλου αποθηκευτικού μέσου όπως προαναφέρεται), ενώ η συσκευή δεν διαθέτει κινητά μέρη, ούτε κανενός τύπου ασύρματη επικοινωνία. Σο phototaxi system προορίζεται όπως προκύπτει και από την επίσημη περιγραφή του, για εγκατάσταση αποκλειστικά και μόνο μέσα σε ταξί. ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ο ν. 2946/2001 (ΥΕΚ Α 224/ ) «Τπαίθρια Διαφήμιση, υμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» στο ά. 1 2 περίπτ. α ορίζει ως υπαίθριες διαφημίσεις μεταξύ άλλων και τις ηλεκτρονικές διαφημίσεις, οι οποίες, σύμφωνα με την περίπτωση γ της ίδιας παραγράφου μπορούν να τοποθετούνται και σε «κάθε τύπου δημόσιας χρήσης οχήματα ή στην εξωτερική επιφάνειά τους». ύμφωνα με το ά. 3 7 του ίδιου νόμου «Η προβολή.. ηλεκτρονικών ή άλλων διαφημίσεων στους χώρους και τα οχήματα της περίπτ. Γ της παρ. 2 του άρθρου 1 επιτρέπεται μετά από την έκδοση άδειας που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 5.». την παρ. 3 του άρθρου 5 αναφέρεται ρητά ότι για τη συγκεκριμένη προβολή «απαιτείται προηγούμενη άδεια, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1, η οποία ισχύει μέχρι τρία έτη..». την παρ. 1 του άρθρου 5, τέλος, ορίζεται ρητά ότι αρμόδιος για τη χορήγηση της άδειας είναι ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας, «ύστερα από αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα 1

2 στοιχεία για τον προσδιορισμό του τέλους και προηγούμενη καταβολή του τέλους διαφήμισης που προβλέπεται στο άρθρο 15 του β.δ. 249/ ». Πράγματι το ανωτέρω βασιλικό διάταγμα στην κατηγορία Γ αυτού ορίζει «για διαφημίσεις που γίνονται μέσα σε κάθε τύπου οχήματα δημόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών» τέλος διαφήμισης από 0,41 έως 2,05 μηνιαίως για διαστάσεις μέχρι 30cm χ 50cm. το εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2946/2001, μάλιστα, ορίζεται ως αρμόδιος για τη χορήγηση της άδειας ο Δήμος «στα διοικητικά όρια του οποίου εδρεύει η επιχείρηση που εκμεταλλεύεται τα οχήματα». Σούτο μπορεί να ερμηνευτεί διαζευκτικά είτε ως η έδρα του ιδιοκτήτη του οχήματος taxi, ή η έδρα της διαφημιστικής εταιρίας που διενεργεί υπαίθρια διαφήμιση. Από τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις προκύπτουν καταρχάς τα εξής: Η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων σε οθόνες τοποθετημένες στα προσκέφαλα οδηγού και συνοδηγού στο εσωτερικό των taxi συνιστά υπαίθρια διαφήμιση κατά ν. 2946/2001 και διέπεται από τις διατάξεις αυτού ως προς όλες τις βασικές του πτυχές, ήτοι: αδειοδότηση, καταβολή τέλους διαφήμισης, επιβολή διοικητικών προστίμων (ά. 8), επιβολή ποινικών κυρώσεων (ά. 10), διαδικασία αποξήλωσης (ά.9). υγκεκριμένα (βλ. Σπ. Χριστοφορίδη, Υπαίθρια Διαφήμιση, Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις, Τρίκαλα-Αθήνα, 2006, σελ. 56), η διαδικασία αποξήλωσης περιλαμβάνει τα εξής στάδια: Δεν θα πρέπει να λησμονούμε, ωστόσο, ότι η ραγδαία διόγκωση των κρατικών λειτουργιών, η παρέμβαση του Κράτους σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής που πρέπει να γίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά αλλά και ο τεχνικός χαρακτήρας πολλών θεμάτων που πρέπει να ρυθμιστούν με κανόνες δικαίου, οδήγησαν σε μία συνεχή ενίσχυση 2

3 της εκτελεστικής εξουσίας, απόρροια της οποίας είναι και η έκδοση πλείστων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων μέσα στα πλαίσια της κανονιστικής αρμοδιότητας της Διοικήσεως, που ασκεί κατ ουσία νομοθετικές αρμοδιότητες. Αυξάνονται έτσι οι περιπτώσεις «μικρονομοθετικών» ρυθμίσεων και παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο ενός νομοθετικού πληθωρισμού, που ταυτίζεται με τη συνεχή έκδοση μεγάλου αριθμού διατάξεων με τις οποίες ρυθμίζονται τις περισσότερες φορές αποσπασματικά διάφορα ειδικά ή τεχνικά ζητήματα. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα, μπορούμε ευχερέστερα να ερμηνεύσουμε τις κατωτέρω αναφερόμενες και σχετικές με το εδώ εξεταζόμενο θέμα Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και να διαγνώσουμε τον κίνδυνο που ελλοχεύει όταν η ίδια η κρατική εξουσία, λόγω του επεκτατικού χαρακτήρα της και των λειτουργιών (οικονομικών και άλλων) που επιτελεί, παρουσιάζει την τάση να παραβιάζει τους ίδιους τους νόμους της, θεσπίζοντας, εν πολλοίς, αντικρουόμενες μεταξύ τους ρυθμίσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, ασφαλέστερη επιλογή συνιστά η αναγωγή στο γενικό νόμο και, σε δεύτερο επίπεδο, η αναγωγή στο Σύνταγμα. Η κατ εξουσιοδότηση του ά. 3 8 Κοινή Τπουργική Απόφαση (ΚΤΑ 52138/2003), με την οποία προσδιορίστηκαν οι ειδικότερες προδιαγραφές για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης, ουδέν το ειδικότερο εισέφερε αναφορικά με την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων στο εσωτερικό των taxi, ούτε όμως έθεσε σχετική απαγόρευση. Αντιθέτως ειδικότερες προϋποθέσεις έθεσε η ΚΤΑ 54829/4034/2003 (ΥΕΚ Β 1364/ ), που εξεδόθη κατ εξουσιοδότηση του ά. 8 του ν. 3109/2003 «για τη ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών Δ.Φ.Ο.»., ο οποίος επιτρέπει επίσης (πέρα από το ν. 2946/2001) την εμπορική διαφήμιση στα taxi. την παρ. 1 εδ. α της ανωτέρω ΚΤΑ αναφέρεται ρητά ότι «Η αναγραφή των εμπορικών διαφημίσεων πραγματοποιείται. Εσωτερικά του οχήματος και σε οποιοδήποτε σημείο προσφέρεται για το σκοπό αυτό πλην του εμπρόσθιου και οπίσθιου ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) και παραθύρων. Περιλαμβάνει ένα μόνο θέμα με καλαισθητική εμφάνιση». Εκ των ανωτέρω συνάγεται ρητά ότι η διαφήμιση στο εσωτερικό των taxi πλην των παραθύρων επιτρέπεται συλλήβδην, ο δε περιορισμός στο ένα θέμα ερμηνεύεται ως εξής: Σο διαφημιστικό θέμα που θα προβάλλεται θα είναι ένα κάθε φορά, ενώ για κάθε νέο προβαλλόμενο διαφημιστικό θέμα θα καταβάλλεται στον αρμόδιο Δήμο τέλος διαφήμισης αυτοτελώς. Αντίθετα η προγενέστερη της ανωτέρω ΚΤΑ 64955/2002 (ΥΕΚ Β 112/ ), η οποία επέτρεψε την πιλοτική λειτουργία διαφημίσεων στο πρόσθιο τμήμα του αυτοκινήτου και στο κέντρο αυτού, επ ουδενί τρόπο μπορεί να θεωρηθεί ως εξειδικεύουσα το ν. 2946/2001 και την ΚΤΑ 52138/2003 για τους κάτωθι λόγους: a) Η ίδια η λέξη πιλοτική η οποία τίθεται στην αρχή του νομοθετήματος προδίδει το εφήμερο του νομοθετήματος, η ισχύς του οποίου, μετά την παράταση που έλαβε, λήγει την Αντιθέτως καμία αντίστοιχη λέξη ή έννοια εφημέρου δεν περιλαμβάνεται στο ν. 2946/2001, την ΚΤΑ 3

4 54829/4034/2003 και τη μεταγενέστερη όλων ΚΤΑ 52138/2003 b) Η πιλοτική ανωτέρω λειτουργία προϋποθέτει ότι η μετάδοση των μηνυμάτων θα γίνεται μόνο από κέντρο που θα λειτουργεί στο σταθμό βάσης του ραδιοταξί. ύστημα συνεπώς εντελώς διαφορετικό από το περιγραφόμενο στην αρχή της παρούσας γνωμοδότησης c) Η εκπομπή μηνυμάτων στο εμπρόσθιο τμήμα του αυτοκινήτου, η οποία δύναται να αποσπάσει ανά πάσα στιγμή την προσοχή των οδηγών, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις του κ.ο.κ. d) Η ΚΤΑ 64955/6079/2002 είναι ένα νομοθέτημα μεμονωμένο. Φωρίς το νόμο πλαίσιο ν. 2946/2001 ο οποίος θέτει το γενικό περίγραμμα για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης και επιτρέπει την προβολή μηνυμάτων στο εσωτερικό των taxi είναι αδύνατο να σταθεί σε κανένα επίπεδο e) Η ελευθερία της διαφήμισης πτυχή της συνταγματικά κατοχυρωμένης οικονομικής ελευθερίας δεν επιτρέπεται να περιορίζεται από τέτοιου είδους αποσπασματικά νομοθετήματα αποσκοπώντα στο να ρυθμίσουν συγκυριακές σκοπιμότητες και ανάγκες. Άλλωστε, και με γνώμονα το Σύνταγμα, που αποτελεί τον υπέρτατο νόμο του Κράτους, μια ενδεχόμενη απαγόρευση της διαφήμισης δεν αρκεί να επιβάλλεται από νόμο του Κράτους πόσω μάλλον από κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Κ.Υ.Α, αλλά θα πρέπει προκειμένου να είναι συνταγματικώς θεμιτή να επιβάλλεται από σπουδαίους λόγους δημοσίου συμφέροντος, να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας και να μη θίγει τον απαραβίαστο πυρήνα της επαγγελματικής και οικονομικής ελευθερίας των διαφημιστών. υμπέρασμα: Για τους λόγους που προεξετέθησαν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η διενέργεια διαφήμισης στο εσωτερικό των taxi και δη σε οθόνες τοποθετημένες στα προσκέφαλα οδηγού και συνοδηγού επιτρέπεται υπό τους όρους του ν. 2946/2001 και της ΚΤΑ 54829/4034/2003, έπειτα από προηγούμενη άδεια διενέργειας διαφήμισης του αρμόδιου Δήμου ή Κοινότητας και καταβολή του αναλογούντος τέλους διαφήμισης. Βέβαια σύμφωνα με τη γενική αρχή «εκ του μείζονος το έλασσον» επιτρεπτή είναι τουλάχιστον έως την και η διενέργεια τηλεδιαφήμισης στο εμπρόσθιο τμήμα των taxi και δη στο κέντρο αυτού, σύμφωνα με την ΚΤΑ 64955/6079/2002, πάντοτε όμως υπό το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις του ν. 2946/2001, του μόνου άρτιου νομοθετήματος σχετικά με την υπαίθρια διαφήμιση, το οποίο δε διέπεται από την αποσπασματικότητα των υπολοίπων, αλλά περιγράφει ένα γενικό πλαίσιο λειτουργίας. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο τόσο ο ΟΑΘ και ο ΟΑΑ, όσο και η ΣΡΑΜ Α.Ε. ρύθμισαν δυνάμει του ν. 2946/2001 το θέμα της διενέργειας διαφήμισης στα οχήματά τους, προκήρυξαν πλειοδοτικούς 4

5 διαγωνισμούς, υπέγραψαν συμβάσεις με διαφημιστικές εταιρίες και καρπούνται σημαντικά έσοδα από τη διαφήμιση δίχως καμία αναφύουσα παραβατικότητα. Σαπεινή προσδοκία της παρούσας γνωμοδότησης είναι να συμβάλει κατά το δυνατόν ώστε τα τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν στο θέμα της διαφήμισης στο εσωτερικό των taxi να ξεπεραστούν με σύνεση και με γνώμονα το συμφέρον του κλάδου. Θεσσαλονίκη, πύρος Φριστοφορίδης Βενιζέλου 22, Θεσσαλονίκη Σηλ. / Υαξ: ΑΚΡΟΣΕΛΕΤΣΙΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ Mε γνώμονα το ν. 2946/2001 γίνεται η καταβολή των τελών διαφήμισης και η λήψη άδειας διενέργειας διαφήμισης στο εξωτερικό των taxi (πόρτα) από τον αρμόδιο Δήμο Παρόλο που η ΚΤΑ 52138/2003 δεν αναφέρεται θέτοντας τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης στις οθόνες σε taxi, το άρθρο 6 παρέχει τη δυνατότητα στο εκάστοτε Δημοτικό υμβούλιο να καθορίζει όρους και προϋποθέσεις εναρμονισμένες με τις τοπικές ιδιαιτερότητες. (βλ. και σχετική γνωμοδότηση Γ. Κασιμάτη, Κύθηρα, , σύμφωνα με την οποία: «σελ. 16 5»). Οι μόνοι αρμόδιοι για να αποξηλώσουν τυχόν παράνομα τοποθετημένες οθόνες είναι οι ΟΣΑ, με εξουσιοδοτημένα συνεργεία τους, σύμφωνα με το ά. 9 του ν. 2946/2001. Παρέμβαση οποιουδήποτε άλλου φορέα (Σροχαία, Τπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών) με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς απαγορεύεται Σο ν. 2946/2001 συνυπέγραψε, μεταξύ άλλων υπουργών, και ο Τπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών. Είναι δυνατόν, θέτοντας σε ισχύ την ΚΤΑ64955/6079/2002 να ήθελε να αναιρέσει την ίδια του την υπογραφή, παραβλέποντας εντελώς τις διατάξεις του ν. 2946/2001; Πουθενά στην ΚΤΑ 54829/4034/2003 δεν υπάρχει, αναφορικά με τη διαφήμιση στο εσωτερικό των taxi, κάποια επιφύλαξη σχετιζόμενη με την προγενέστερη πιλοτική λειτουργία της διαφήμισης στο εμπρόσθιο κεντρικό μέρος των taxi, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ΚΤΑ 64955/6079/2002. Επίσης πουθενά στην προαναφερθείσα ΚΤΑ δεν αναφέρεται ότι αυτού του είδους η διαφήμιση θα διενεργείται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο σημείο του taxi (μπροστά και στη 5

6 μέση) ή θα αναμεταδίδεται μόνο από κάποιο κέντρο, απαγορευμένης της τοπικής, μέσα στο taxi, αναπαραγωγής. υνάγεται λοιπόν ότι πρόκειται για δυο ΚΤΑ που λειτουργούν ως επάλληλα πεδία, δίχως η μία να έρχεται σε αντίθεση ή προς κατάργηση της άλλης, λειτουργούσες αμφότερες μέσα στο πλαίσιο που ορίζει ο ν. 2946/2001. ΠΤΡΟ ΦΡΙΟΣΟΥΟΡΙΔΗ 6

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 61 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους βουλευτές της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 1 Α Μέρος Ορισμοί Γενικές αρχές Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ορίζονται ως: α) «Σεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια»: Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ Στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής περιήλθε καταγγελία ανώνυμης εταιρείας( ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 1. Ο παρών νόμος αποβλέπει στην θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών» ΕΠΙ ΣΗ ΑΡΦΗ 1.Η ανάγκη για την θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για την έκδοση αδειών δόμησης, τον αδιάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2328 Έτος: 1995 ΦΕΚ: Α 159 19950803 Τέθηκε σε ισχύ: 03.08.1995 Ημ.Υπογραφής: 03.08.1995 Τίτλος Νομικό καθεστώς της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 (ΑΡΘΡΟ 4 4 ΤΟΥ Ν. 2863/2000) 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Το υπ' αριθμό Πρωτοκόλλου 168/1.2.2010 ερώτημα του Γραφείου Υφυπουργού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Ερώτημα: Το υπ' αριθμό Πρωτοκόλλου 168/1.2.2010 ερώτημα του Γραφείου Υφυπουργού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γνωμοδότηση 137/2010 Ερώτημα: Το υπ' αριθμό Πρωτοκόλλου 168/1.2.2010 ερώτημα του Γραφείου Υφυπουργού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Περίληψη Ερωτημάτων: «Α. Δύναται

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Με αφορμή την Πράξη 178/2012 του Κλιμακίου του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (γνωμ.) Περίληψη: Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις....3 Β. Διαμορφωτικοί παράγοντες κατώτατων ορίων προστασίας. 6 Γ. Ρυθμιστικές αρχές των σχέσεων μεταξύ διαμορφωτικών παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.1340200300156 ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Νο. 9. Γενική (4070) Δ.Ε. 20534/1646/04/05/12 Άρθρο 82 Γενικοί κανόνες - Ορισμοί Για τους σκοπούς του μέρους αυτού: 1. Επιβατηγά δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Περίληψη: Προστασία έργων πνευματικών δημιουργών (μουσικών, στιχουργών, συνθετών κ.λπ.) από την παράνομη αντιγραφή τους μέσω του διαδικτύου (internet)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γεν. Δ/νση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β/οικ.52536/4730/13/24-10-2013 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΕΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβατότητα της διεξαγωγής και διαφήµισης καζίνο του διαδικτύου µε το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο *

Η συµβατότητα της διεξαγωγής και διαφήµισης καζίνο του διαδικτύου µε το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο * ΜΕΛΕΤΕΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ν. ΚΟΣΜΙΔΗΣ Η συµβατότητα της διεξαγωγής και διαφήµισης καζίνο του διαδικτύου µε το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο * Το ζήτηµα της νοµιµότητας διεξαγωγής και διαφήµισης τυχερών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 27 η Ιανουαρίου 2012, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα