ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων τους. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Όλες οι ετικέτες τροφίμων και υλικών συσκευασίας οι οποίες αναφέρονται στον όρο βιολογικό ή σε παράγωγά του όπως «προϊόν βιολογικής γεωργίας» καλύπτονται από τον Κανονισμό 2092/91. Οι συμβεβλημένες με την a Cert επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν ή/και, παρασκευάζουν ή/και εισάγουν προϊόντα σύμφωνα με τον Κανονισμό 2092/91 και πιστοποιούνται για τη δραστηριότητά τους αυτή, θα χρησιμοποιούν τα χορηγηθέντα από την a Cert σήματα σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και μόνο για προϊόντα για τα οποία έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη πιστοποίηση. Άρθρο 3 Επισήμανση βιολογικών προϊόντων-κανονισμός 2092/91 Στην επισήμανση και διαφήμιση προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 2092/91 περιλαμβάνεται υποχρεωτικά: 1. Η χρήση εθνικού σήματος αναγνώρισης πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής γεωργίας. 2. Το όνομα ή/και ο Κωδικός του Φορέα (EL-05-BIO). Η a Cert παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης του Ονόματος, του Κωδικού και του σήματος της, τα οποία αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Φορέα, σε επιχειρήσεις που πιστοποιεί και μόνο για την επισήμανση και διαφήμιση προϊόντων τα οποία έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 2092/91. Στην επισήμανση προϊόντων που διατίθενται στον τελικό καταναλωτή, τα στοιχεία του Φορέα θα πρέπει να διατηρούνται στη μορφή που περιγράφεται στον παρόντα Κανονισμό, ενώ, αν το προϊόν διατίθεται στη χονδρική, μπορεί να αναφέρεται με απλά τυπογραφικά στοιχεία. Για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει προηγουμένως να έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή/και Πιστοποιητικό Ποσότητας. Απαγορεύεται η χρήση του εθνικού και του κοινοτικού σήματος, ή οποιονδήποτε στοιχείων του Φορέα στην επισήμανση ή διαφήμιση προϊόντων τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή Ποσότητας. Άρθρο 4 Ενδείξεις 1. Στην επισήμανση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 2092/91, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες ενδείξεις με τους όρους που περιγράφονται: α) «Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας» Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε στάδιο πλήρως βιολογικό Το προϊόν να έχει παραχθεί σύμφωνα ή να έχει εισαχθεί από τρίτες χώρες σύμφωνα με τον Κανονισμό 2092/91, Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεταποιημένα γεωργικά φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, πρέπει Τουλάχιστον το 95% των γεωργικής προέλευσης συστατικών του να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τον Κανονισμό 2092/91 Όλα τα υπόλοιπα συστατικά γεωργικής ή μη προέλευσης πρέπει να περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του Κανονισμού 2092/91 ή να έχουν επιτραπεί προσωρινά από την αρμόδια αρχή του κράτους σ.1.5

2 Το προϊόν να περιέχει μόνον ουσίες που αναφέρονται στον Κανονισμό 2092/91 (Παράρτημα VI, σημείο Α) ως συστατικά μη γεωργικής προέλευσης. Το προϊόν ή τα συστατικά του δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Το προϊόν ή τα συστατικά του έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία μόνο με ουσίες που περιέχονται στο παράρτημα VI σημείο β του Κανονισμού 2092/91. β) Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας σε Μεταβατικό Στάδιο Το προϊόν περιέχει μόνο ένα φυτικό συστατικό γεωργικής προέλευσης Το προϊόν βρίσκεται σε Μεταβατικό στάδιο Tο χρώμα, το μέγεθος και ο τύπος γραμμάτων των ενδείξεων αυτών δεν πρέπει να είναι εμφανέστερα από την ονομασία πώλησης του προϊόντος Σε αυτή την ένδειξη, οι λέξεις «βιολογική καλλιέργεια» δεν πρέπει να είναι εµφανέστερες από τις λέξεις «σε Μεταβατικό στάδιο». 2. Στην επισήμανση και διαφήμιση μεταποιημένων προϊόντων είναι δυνατόν να περιέχονται ενδείξεις σχετικά με το βιολογικό τρόπο παραγωγής τους υπό τους εξής όρους: Τουλάχιστον το 70% των γεωργικής προέλευσης συστατικών του προϊόντος είναι ή προέρχονται από βιολογικά προϊόντα. Όλα τα υπόλοιπα γεωργικής προέλευσης συστατικά του προϊόντος να περιέχονται στο παράρτημα VI, μέρος Γ του Κανονισμού ή να έχουν επιτραπεί προσωρινά από την αρμόδια αρχή του κράτους Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο βιολογικό τρόπο παραγωγής στον κατάλογο συστατικών πρέπει να αφορούν σαφώς μόνο τα συστατικά που παράγονται ή εισάγονται σύμφωνα με τον Κανονισμό. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει επίσης να εμφανίζονται χωριστά, στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ονομασία πώλησης και να έχουν τη μορφή «χ% των συστατικών γεωργικής προέλευσης είναι βιολογικής παραγωγής». Η ένδειξη αυτή δεν πρέπει να είναι χρώματος, μεγέθους ή τύπου γραμμάτων που να την καθιστούν εμφανέστερη από την ονομασία πώλησης του προϊόντος. Τα συστατικά (βιολογικά και μη) πρέπει να αναγράφονται σε φθίνουσα σειρά ως προς την επί τοις εκατό περιεκτικότητά τους σε βάρος. Επίσης, πρέπει όλα να αναγράφονται με τον ίδιο τύπο, χρώμα και μέγεθος γραμμάτων. 3. Ειδικά για τις ζωοτροφές, σύνθετες ζωοτροφές και πρώτες ύλες ζωοτροφών, στην επισήμανση, ή στα εμπορικά έγγραφα, μπορεί να γίνει αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής με τις εξής προϋποθέσεις: α) τα προϊόντα έχουν παραχθεί, παρασκευασθεί ή εισαχθεί από επιχείρηση που ελέγχεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 2092/91. β) τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών τους και κάθε άλλης ουσίας που χρησιμοποιείται για την παρασκευή των εν λόγω προϊόντων, δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. γ) πληρούνται, εφόσον χρειάζεται, οι όροι που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι µέρος Β, σηµεία 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17 και 4.18 του Κανονισμού 2092/91 δ) πρώτες ύλες ζωοτροφών προερχόµενες από τη βιολογική γεωργία δεν εισέρχονται ταυτόχρονα µε τις ίδιες πρώτες ύλες συμβατικής παραγωγής στη σύνθεση του προϊόντος ε) πρώτες ύλες ζωοτροφών προερχόµενες από προϊόντα βιολογικής γεωργίας σε μεταβατικό στάδιο, δεν εισέρχονται ταυτόχρονα µε τις ίδιες πρώτες ύλες συμβατικής παραγωγής στη σύνθεση του προϊόντος. 4. Η αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, σημείο 3, γίνεται µόνο µε την ακόλουθη ένδειξη: α) «Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας», όταν τουλάχιστον το 95 % επί της ξηράς ουσίας του προϊόντος αποτελείται από πρώτες ύλες ζωοτροφών προερχόµενες από τη βιολογική γεωργία β) «Μπορεί να χρησιµοποιηθεί στη βιολογική γεωργία σύµφωνα µε τον Κανονισµό 2092/91», για τα προϊόντα που περιλαµβάνουν πρώτες ύλες προερχόµενες από τη βιολογική γεωργία ή/και πρώτες ύλες προερχόµενες από προϊόντα βιολογικής γεωργίας σε µεταβατικό στάδιο ή/και πρώτες ύλες συµβατικής παραγωγής σε διάφορες ποσότητες. Οι ενδείξεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους εξής όρους α) πρέπει να διαχωρίζεται από τις µνείες που αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ ή στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/25/ΕΚ β) δεν µπορεί να εµφανίζεται µε χρώµα, σχήµα ή τύπο χαρακτήρων που την καθιστούν εµφανέστερη από την περιγραφή ή την ονοµασία της ζωοτροφής σ.2.5

3 γ) πρέπει να συνοδεύεται, στο ίδιο οπτικό πεδίο, από µνεία εκφραζόµενη σε βάρος ξηράς ουσίας, η οποία αναφέρεται: i) στο περιεχόµενο σε πρώτη(-ες) ύλη(-ες) ζωοτροφών προερχόµενες από τη βιολογική γεωργία, ii) στο περιεχόµενο σε πρώτη(-ες) ύλη(-ες) ζωοτροφών προερχόµενες από προϊόντα βιολογικής γεωργίας σε µεταβατικό στάδιο, iii) στο συνολικό περιεχόµενο των ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης, δ) πρέπει να συνοδεύεται την επωνυμία ή/και τον κωδικό του Φορέα, ε) πρέπει να συνοδεύεται από κατάλογο των ονοµασιών των πρώτων υλών για ζωοτροφές που προέρχονται από τη βιολογική γεωργία, στ) πρέπει να συνοδεύεται από κατάλογο των ονοµασιών των πρώτων υλών για ζωοτροφές που προέρχονται από προϊόντα βιολογικής γεωργίας σε µεταβατικό στάδιο. Άρθρο 5 Μορφή Ονόματος, Κωδικού και Σήμα 1. Η επωνυμία του Φορέα καθώς και ο κωδικός του πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία: α) Γραμματοσειρά: «a Cert» Century και «European Organization for Certification» Arial β) Χρώμα γραμματοσειράς: για το a: πορτοκαλί (R:255, G:102, B:0), και για τα υπόλοιπα γράμματα: Μαύρο (R:0, G:0, B:0), 2. Το σήμα του Φορέα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαστάσεις οι οποίες να τηρούν την αναλογία του δείγματος (4 πλάτος/1 ύψος): 3. Εφόσον, η χρησιμοποίηση του σήματος σε διάφορα είδη καθιστά απαραίτητη τη σμίκρυνση, το ελάχιστο μέγεθος είναι (2 εκ x 0,5 εκ): 4. Αν το σήμα χρησιμοποιείται έγχρωμο ή σε έγχρωμο φόντο που το καθιστά δυσανάγνωστο, χρησιμοποιείται ένα λευκό εξωτερικό πλαίσιο ως περίγραμμα γύρω από το σήμα για μεγαλύτερη αντίθεση με τα χρώματα του φόντου, όπως εμφαίνεται στο παράδειγμα: Η χρήση μονόχρωμου σήματος (μαύρο) συνιστάται μόνο σε περιπτώσεις που η χρήση χρώματος αποδεικνύεται δυσχερής για πρακτικούς λόγους. 5. Σε ειδικές περιπτώσεις η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει το σήμα του Φορέα με άλλη μορφή ή διαστάσεις μόνο κατόπιν έγκρισης του Διευθυντή Πιστοποίησης. σ.3.5

4 Άρθρο 6 Εθνικό Σήμα Τα προϊόντα που πιστοποιούνται ως προς τον Κανονισμό 2092/91, βάσει της εθνικής νομοθεσίας πρέπει να χρησιμοποιούν στην επισήμανσή και τη διαφήμισή τους υποχρεωτικά, το εθνικό σήμα αναγνώρισης πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 7 Κοινοτικός Λογότυπος Ο κοινοτικός λογότυπος, δύναται να χρησιμοποιείται, σύμφωνα με το Παράρτημα V, μέρος Β, του Κανονισμού, για την επισήμανση και διαφήμιση προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί ως προς αυτόν. Σύστημα Ελέγχου ΕΚ Άρθρο 8 Υποχρεώσεις όσον αφορά τη χρήση των ενδείξεων και σημάτων Η συμβεβλημένη με την a Cert επιχείρηση, δύναται να κάνει χρήση των ενδείξεων και σημάτων με τους όρους που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, και επιπλέον τηρώντας τις παρακάτω δεσμεύσεις οι οποίες συνάγονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία: 1. Να εφαρμόζει συνεχώς και ορθά τις απαιτήσεις του Κανονισμού 2092/91, καθώς και των τροποποιήσεων αυτού. 2. Να εφαρμόζει συνεχώς και ορθά τις απαιτήσεις του Κανονισμού Πιστοποίησης της a Cert καθώς και των τροποποιήσεων αυτού. 3. Να μην χρησιμοποιεί τις ενδείξεις και τα σήματα (εθνικό, κοινοτικό, και αυτό του Φορέα) με τρόπο που να προκαλεί σύγχυση στους καταναλωτές ως προς τον τρόπο παραγωγής ή παρασκευής τους. 4. Να μην χρησιμοποιεί τις ενδείξεις και τα σήματα με τρόπο που να υπονομεύει την αξιοπιστία και το κύρος του Φορέα, όσον αφορά την πιστοποίηση. Στο ίδιο πνεύμα οφείλουν να κινούνται άπασες οι ενέργειες της επιχείρησης, είτε αφορούν σε εμπορικές είτε σε διαφημιστικές πράξεις και οπωσδήποτε σε οποιαδήποτε πράξη συνιστά κοινοποίηση των προηγουμένων. 5. Να μην χρησιμοποιεί τις ενδείξεις και τα σήματα στην επισήμανση ή την διαφήμιση των εν λόγω προϊόντων ή κάθε άλλο ισχυρισμό που να δημιουργεί στον αγοραστή την εντύπωση ότι οι αναφερόμενες ενδείξεις, σήματα και λογότυποι αποτελούν εγγύηση ότι αυτά είναι ανωτέρας ποιότητας από άποψη οργανοληπτικών κριτηρίων, θρεπτικής αξίας και υγιεινής διατροφής. 6. Να διατηρεί και να θέτει στη διάθεση του Οργανισμού οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό παράγει ο ίδιος, με αναφορά στον Οργανισμό Ελέγχου και τη σχετική πιστοποίηση. Στην περίπτωση ανάκλησης των πιστοποιητικών να διακόπτει πάραυτα τη χρήση του σ.4.5

5 διαφημιστικού υλικού, το οποίο περιέχει οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά και επιστρέφει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα της πιστοποίησης στον Οργανισμό. 7. Σε περίπτωση που τα πιστοποιημένα προϊόντα δεν πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού, να ενημερώνει άμεσα τον Φορέα. 8. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Φορέας απαιτήσει την διακοπή χρήσης των ενδείξεων και σημάτων που αναφέρονται στο παρόν, να το πράξει άμεσα. 9. Να γνωστοποιεί το αργότερο 15 ημέρες πριν την εκτύπωση διαφημιστικού υλικού ή επισήμανσης οποιασδήποτε μορφής, ή αν πρόκειται για υλικό ιστοσελίδας 15 ημέρες πριν την τοποθέτησή του σε αυτήν, τα αντίστοιχα σχέδια, ώστε να λαμβάνει την έγκριση του Φορέα. 10. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση των υποχρεώσεων της συμβεβλημένης επιχείρησης, η a Cert δύναται να προχωρήσει στη διαδικασία επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Πιστοποίησης. Άρθρο 9 Προμήθεια Σημάτων Η a Cert διαθέτει στις επιχειρήσεις που πιστοποιεί όλα τα προαναφερθέντα σήματα σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Η επιχείρηση μπορεί να παραλάβει τα σήματα είτε από τα γραφεία της εταιρίας, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής τους το κόστος επιβαρύνει την επιχείρηση. σ.5.5

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανση Τροφίμων. Ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με το προϊόν. Βασικό εργαλείο management για τη βιομηχανία τροφίμων

Επισήμανση Τροφίμων. Ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με το προϊόν. Βασικό εργαλείο management για τη βιομηχανία τροφίμων Κουτσουμανής Κ., Επ. Καθηγητής Σχολή Γεωπονίας, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54124, Ταχ. Θυρίδα 265, Τηλ/Φαξ 2310-991647

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί

2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Απόσπασµα από τις κατευθύνσεις για την υλοποίηση/εφαρµογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές 2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί 2.5.1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 157 10 Φεβρουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 245090 Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ μογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 28.11.2013 Έγγραφο καθοδήγησης της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π. Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...3 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 I. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ 1 Τι είναι η ΕΦΕΧ...2 2 Τι είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας Διαφήμισης των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. της ΕΦΕΧ...3 2.1 Ορισμός του Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ....4 3 Εισαγωγή στον Κώδικα Δεοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανσης ελαιολάδου

Επισήμανσης ελαιολάδου Κανόνες Εμπορίας & Επισήμανσης ελαιολάδου 2012 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 11526- Αθήνα Ιστοσελίδα: www.efet.gr ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµοί Κατά την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα