Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας"

Transcript

1 Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ Ν. 2643/1998 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικός Επιστήµονας: Νίκη Μπαφέ Βοηθοί Επιστήµονες: Σταµατία Παπαδηµητρίου, Ιωάννα Τουρκοχωρίτη ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

2 28 Μαΐου 2004 Αριθµ. Πρωτ. ****/2003,****/2003 Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ του Συντάγµατος και το ν.3094/2003 εξέτασε τις αναφορές της κ. και του κ. σχετικά µε τον µηδενισµό των αιτήσεών τους για διορισµό βάσει του ν.2643/98. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας συντάσσεται το παρόν πόρισµα, το οποίο γνωστοποιείται και κοινοποιείται αρµοδίως. Ι. Ιστορικό Η κυρία και ο κύριος υπέβαλαν κατά την τελευταία προκήρυξη νέων θέσεων απασχόλησης για τα άτοµα ειδικών κατηγοριών του ΟΑΕ (τον Οκτώβριο του 2002) αίτηση για διορισµό ως προστατευόµενοι του ν.2643/1998. Στον πίνακα προσωρινής µοριοδότησης που αναρτήθηκε τον Αύγουστο του 2003, οι αιτήσεις τους έλαβαν µηδέν (0) µόρια. Ειδικότερα, η αίτηση της κ. µηδενίστηκε λόγω της µη υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του πατέρα της ότι, αφενός µεν, δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωµα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου δε ότι παραιτείται της προστασίας του ν.2643/98 για το παρόν και το µέλλον. Ενώ η αίτηση του κ. µηδενίστηκε λόγω της µη υποβολής υπεύθυνης δήλωσης της πρώην συζύγου του ότι, αφενός µεν, δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωµα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας και αφετέρου, ότι παραιτείται της προστασίας του ν.2643/98 για το παρόν και το µέλλον. Ακολούθως οι ενδιαφερόµενοι υπέβαλαν αιτήσεις θεραπείας, οι οποίες όµως, όπως προκύπτει από τους τελικούς πίνακες µοριοδότησης που αναρτήθηκαν τον εκέµβριο του 2003, απορρίφθηκαν. Σύµφωνα µε τα σχετικά πρακτικά, οι ενστάσεις τους ανήκουν στην κατηγορία αυτών που απορρίφθηκαν λόγω «έλλειψης, ασάφειας ή εκπρόθεσµης υποβολής Υπεύθυνων ηλώσεων παραίτησης των προστατευοµένων µελών του ν.2643/98». ΙΙ. Νοµικό Πλαίσιο Στο άρθρο 1 του ν.2643/1998 ορίζεται ότι «Στις διατάξεις του νόµου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: β. Τα άτοµα, µε ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισµένες δυνατότητες για επαγγελµατική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωµατικής ή πνευµατικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτοµα µε ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραµµένα στα µητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ). Επίσης προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωµατικών

3 προβληµάτων, για τα οποία διαπιστώνεται από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές του νόµου αυτού η ισόβια ανικανότητα του αναπήρου για εργασία.» Σύµφωνα µε την υπ αριθ /02 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (Καθορισµός του ειδικού εντύπου της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για διορισµό ή πρόσληψη στο δηµόσιο τοµέα προσώπων που προστατεύονται από το ν. 2643/ 1998), παρ. Β.ΙΙ. «Ειδικότερα οι προστατευόµενοι της κατηγορίας ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ), µε την αίτησή τους υποβάλλουν επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά: Υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών προστατευοµένων µελών της οικογένειάς του, µε τις οποίες αυτά δηλώνουν: αφενός µεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωµα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/98 για το παρόν και το µέλλον». ΙΙΙ. Θέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη Κατά την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη η παραπάνω διάταξη που απαιτεί τις υπεύθυνες δηλώσεις παρουσιάζει προβλήµατα εναρµόνισης µε τις συνταγµατικές διατάξεις που κατοχυρώνουν, πρώτον, την προστασία του δικαιώµατος για επαγγελµατική ένταξη των ατόµων µε αναπηρίες και δεύτερον, το δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή. Ειδικότερα: Α) Η ρύθµιση της άσκησης του συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαιώµατος των ατόµων µε αναπηρίες για θετικές ενέργειες εκ µέρους του κράτους που εξασφαλίζουν «την αυτονοµία, την επαγγελµατική ένταξη και τη συµµετοχή τους στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της Χώρας» (άρθρο 21 παρ.6), δεν πρέπει να θέτει τέτοιους όρους για την άσκηση του δικαιώµατος, ώστε να καθίσταται αδύνατη η άσκησή του. Σε πολλές περιπτώσεις η απαίτηση υπεύθυνης δήλωσης από κάθε µέλος της οικογένειας του ατόµου µε αναπηρίες ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το συγκεκριµένο δικαίωµα, αλλά και ότι παραιτείται από την άσκησή του στο µέλλον, συνεπάγεται αντικειµενικά την αδυναµία άσκησης του εν λόγω δικαιώµατος και θίγει το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα του άρθρου 21 παρ. 6 για επαγγελµατική ένταξη των ΑΜΕΑ. Β) Η υποχρέωση προσκόµισης των υπεύθυνων δηλώσεων εκ µέρους όλων των λοιπών προστατευόµενων µελών της οικογένειας του ατόµου µε αναπηρία, µε τις οποίες αυτοί παραιτούνται από την άσκηση του δικαιώµατος προς το µέλλον, συνεπάγεται πρακτικές δυσκολίες. Επιπλέον, όµως, συνιστά και περιορισµό του δικαιώµατός τους στην ιδιωτική ζωή, τη στιγµή που τα ενδιαφερόµενα για διορισµό άτοµα καλούνται να έλθουν σε επαφή και να συνάψουν σχέσεις µε πρόσωπα µε τα οποία ενδεχοµένως δεν επιθυµούν. Σε κάθε περίπτωση, είναι ατελέσφορο και αναξιόπιστο µέσον εξακρίβωσης των πραγµατικών περιστατικών που απαιτείται να βεβαιωθούν.

4 Στη συγκεκριµένη περίπτωση της κ. η αντικειµενική της αδυναµία να προσκοµίσει την υπεύθυνη δήλωση του πατέρα της, τον οποίο η ίδια δεν έχει γνωρίσει ποτέ, λόγω διαζυγίου των γονέων της και εγκατάλειψής της από αυτόν σε νηπιακή ηλικία, συνεπάγεται τη µηδένιση της αίτησής της εκ µέρους του Ο.Α.Ε.. και εποµένως την ολοκληρωτική αδυναµία της να ασκήσει το δικαίωµά της για εργασία. (άρθρο 21 παρ. 6 του Συντ.). Όσον αφορά δε στην περίπτωση του κ., ο Συνήγορος του Πολίτη αδυνατεί να κατανοήσει την αιτιολογία µηδενισµού της αρχικής αίτησης και της απόρριψης της αίτησης θεραπείας του, δεδοµένου ότι η πρώην σύζυγός του δεν ανήκει πλέον στην κατηγορία των «λοιπών προστατευόµενων µελών της οικογένειάς του», των οποίων σχετική υπεύθυνη δήλωση υποχρεούνταν να προσκοµίσει ο εν λόγω ενδιαφερόµενος. ΙV. Θέσεις της διοίκησης Ο Συνήγορος του Πολίτη έθεσε τον παραπάνω προβληµατισµό µε τις υπ αριθµ. ****/2003 και ****/2003 επιστολές του προς την Κεντρική Επιτροπή Εποπτείας και Συντονισµού Εφαρµογής του ν.2643/98 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (τέως Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και την Περιφερειακή /νση Αττικής και Νήσων του Ο.Α.Ε.. Α) Σε απάντηση επιστολής του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά µε την απόρριψη της αίτησης της κ., η Περιφερειακή /νση Αττικής και Νήσων του Ο.Α.Ε.., ισχυρίζεται στο υπ αριθµ. πρωτ. ****/** **04 έγγραφό της: «Σύµφωνα µε το µε αριθµ. πρωτοκόλλου 1365/ παράγραφος έγγραφο της Κεντρικής Επιτροπής Εποπτείας και Συντονισµού Εφαρµογής του Ν.2643/98 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις προστατευτικές διατάξεις του Ν υπάγονται έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ο πατέρας της κας είναι βρετανός υπήκοος - Ε.Ε.). Συνεπώς και βάση του εγγράφου 236/ παράγραφος 2 της ανωτέρω Επιτροπής, όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που ορίζονται από τις Υπουργικές αποφάσεις (30719/ και 30819/ ) ως αναγκαία δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου και να υποβάλλονται εντός των νοµίµων προθεσµιών. Η κα θα έπρεπε να έχει προσκοµίσει παραστατικό το οποίο να αποδεικνύει νοµικά την εξαφάνιση του πατέρα της» Ενώ η /νση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σε απάντηση της ίδιας επιστολής του Συνηγόρου του Πολίτη αναφέρει στο υπ αριθµ. πρωτ. ***/** **2004 έγγραφό της: «Η ενδιαφερόµενη µετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων έχει δικαίωµα να υποβάλλει ένσταση στην ευτεροβάθµια Επιτροπή του άρθρου 10 του Ν.2643/1998 κατά της συγκεκριµένης τοποθέτησης ή κατά των συγκεκριµένων τοποθετήσεων, σε θέσεις που είχε δηλώσει µε την αίτησή της. Η ευτεροβάθµια Επιτροπή του άρθρου 10 του Ν.2643/1998 θα εξετάσει τη µονιµότητα αποκλεισµού της προσφεύγουσας από τη µοριοδότηση συνεπεία έλλειψης του συγκεκριµένου δικαιολογητικού»

5 Β) Όσον αφορά στην απόρριψη της αίτησης του κ., η προαναφερθείσα /νση του Ο.Α.Ε., µετά από σχετικό έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, αναφέρει: «Κατόπιν κατέθεσε [ο κ. ] στις αίτηση θεραπείας µε αρ.πρωτ.***, στην οποία δεν προσκόµισε την απαιτούµενη υπεύθυνη δήλωση της πρώην συζύγου του, αλλά µια δική του µε την οποία µας δήλωνε ότι η πρώην σύζυγός του είναι µόνιµος κάτοικος εξωτερικού και δεν είναι δυνατή η ανεύρεσή της [ ] Εποµένως η υπεύθυνη δήλωση παραίτησης συζύγου ακόµη και σε περίπτωση διάστασης ή διάζευξης είναι δικαιολογητικά που απαραιτήτως πρέπει να συνυποβάλλει µε την αίτησή του ο υποψήφιος» Για το ίδιο θέµα, η προαναφερθείσα /νση του αρµόδιου Υπουργείου ισχυρίζεται στο υπ αριθµ. πρωτ. ***/** **2004 έγγραφό της: «Σας γνωρίζουµε ότι µε τις υπουργικές αποφάσεις 30719/ και 30819/ ορίζεται ότι ειδικότερα οι προστατευόµενοι της κατηγορίας έµµεση ΑΜΕΑ µε την αίτηση τους υποβάλλουν επιπρόσθετα υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών προστατευόµενων µελών της οικογένειας τους µε τις οποίες δηλώνεται: αφενός µεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωµα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν.2643/1998 για το παρόν και το µέλλον υπέρ του αιτούντος. Στόχος της παραπάνω διάταξης είναι να διασφαλιστεί η προβλεπόµενη άντληση προστασίας ενός εκ των δικαιούχων του άρθρου 1 της παρ. β του δεύτερου εδαφίου του Ν.2643/1998. Στην προκειµένη περίπτωση η υπεύθυνη δήλωση της πρώην συζύγου του κ. κρίνεται απαραίτητη, καθόσον θα µπορούσε να είχε κάνει χρήση του δικαιώµατός της στο παρελθόν δηλαδή πριν από τη λύση της έγγαµης συµβίωσης (όταν δηλαδή περιλαµβανόταν στα πρόσωπα που θεωρεί ο νόµος 2643/1998 ως προστατευόµενους ).» V. Συµπεράσµατα - Προτάσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, όπως έχει ήδη τονίσει στις προαναφερθείσες επιστολές του προς τη ιοίκηση, θεωρεί ότι η απαίτηση υπεύθυνων δηλώσεων παραίτησης των λοιπών προστατευόµενων µελών της οικογένειας των υποψηφίων για διορισµό κ. και κ. καθιστά αντικειµενικά αδύνατη την άσκηση του δικαιώµατός τους για διορισµό βάσει του ν.2643/1998 και θίγει, εποµένως, το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα για επαγγελµατική ένταξη των ΑΜΕΑ. Εξάλλου, και στις δύο περιπτώσεις η απαίτηση προσκόµισης των εν λόγω δηλώσεων συνιστά περιορισµό του δικαιώµατός τους στην ιδιωτική ζωή. Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η εµµονή της ιοίκησης περί υποχρέωσης υποβολής υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης συζύγου «ακόµη και σε περίπτωση διάστασης ή διάζευξης» για την περίπτωση του κ. και υποβολής παραστατικού «το οποίο να αποδεικνύει νοµικά την εξαφάνιση του πατέρα της» στην περίπτωση της κ., πηγάζει από την αδυναµία του Ο.Α.Ε.., λόγω έλλειψης σχετικού αρχείου, να εξακριβώσει αν τα συγκεκριµένα µέλη της οικογένειας των δικαιούχων έχουν κάνει χρήση του εν λόγω δικαιώµατος για διορισµό στο παρελθόν. Η οργανωτική αυτή αδυναµία, όµως, µετακυλίει το βάρος αποδείξεως στους δικαιούχους.

6 Για τους παραπάνω λόγους, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει: α) προς αντιµετώπιση του γενικότερου ζητήµατος να τηρείται από τον Ο.Α.Ε.. ηλεκτρονικό αρχείο των ατόµων που έχουν ασκήσει το δικαίωµα υποχρεωτικής πρόσληψης, έτσι ώστε να µην είναι απαραίτητη η προσκόµιση των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων, β) να µοριοδοτηθούν οι αιτήσεις των κ. και για διορισµό βάσει του ν.2643/1998. Nα γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση αδυναµίας προσκοµίσεως υπεύθυνης δήλωσης των λοιπών προστατευόµενων µελών της οικογένειας, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντος τη µοριοδότηση, στην οποία θα εξηγείται ο λόγος της αδυναµίας σε συνδυασµό µε έγγραφα που πιθανολογούν την αδυναµία αυτή (όπως π.χ. διαζύγιο, ανιών αλλοδαπός και κάτοικος αλλοδαπής, κ.λπ.). Με τιµή.ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικός Επιστήµονας: Νίκη Μπαφέ (τηλ ) Βοηθοί Επιστήµονες: Σταµατία Παπαδηµητρίου, Ιωάννα Τουρκοχωρίτη (τηλ ) Αποδέκτες (άρθρο 4 6 ν. 3094/2003): - Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας/ Γραφείο Υπουργού, Πειραιώς 40, , Αθήνα - Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας/ Γραφείο Υφυπουργού, Πειραιώς 40, , Αθήνα Κοινοποίηση: - ιοικητή ΟΑΕ, Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άνω Καλαµάκι

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3408 18 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47852/2416 Καθορισμός των δικαιολογητικών και του ειδικού εντύ που της αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ.πρωτ: 59144 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ηµ/νία: 24/07/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: Διαδικασία πρόσληψης μονίμων υπαλλήλων λόγω θανάτου συγγενικών τους προσώπων κατά την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να Κατάχρηση του δικαιώµατος για οικογενειακή επανένωση: γάµοι συµφέροντος και ψευδείς δηλώσεις πατρότητας Εθνική Συµµετοχή: Ελλάδα Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης 2012 1 ΜΕΛΕΤΗ Ε Μ 2012 Κατάχρηση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 2 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2699/41/25.09.2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 2699/41/25.09.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραμματεία ιοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ.Σ. Αριθμός 2699/41/25.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΡΑΜΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΡΑΜΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ BHMA Επισκεφθείτε την ανανεωµένη ιστοσελίδα µας: www.sylpoldramas.org.gr ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ Επισκεφθείτε την ανανεωµένη ιστοσελίδα µας: www.sylpoldramas.org.gr ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 920 16 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 11358/392 Καθορισμός του ειδικού εντύπου της αίτησης υπεύθυ νης δήλωσης και των δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ. : 90162 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Αρ.Πρωτ. : 90162 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 29/10/2013 Αρ.Πρωτ. : 90162 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6)

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: Συνθήκες λειτουργίας Παιδόπολης Νεαπόλεως Λασιθίου Κρήτης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 73.908 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 73.908 / 01 / 2012 QUALITY NET WORK ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ Ταχ. /νση: Λ. Πεντέλης 138 - Χαλάνδρι Τ.Κ.: 152 34 Πληροφορίες: Ιουστίνα Γούλα Τηλέφωνο: 210-6898594 Fax: 210-6854204 E-mail: igoula@qualitynet.gr Αθήνα, 06-06-2012

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 εκεµβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1500.2/60650/2014. Πληροφορίες: Σ.Στρατιδάκη

Αθήνα, 10 εκεµβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1500.2/60650/2014. Πληροφορίες: Σ.Στρατιδάκη Αθήνα, 10 εκεµβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1500.2/60650/2014 Σ.Στρατιδάκη Πληροφορίες: Προς: κο Σ. Κοκκινάκη, Προϊστάµενο ιεύθυνσης Πρόνοιας Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες.

Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Η γνώση των δικαιωµάτων στη µισθωτή εργασία οδηγεί στην άσκηση και διεκδίκηση τους και κατά συνέπεια στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα