Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της"

Transcript

1 Τροποποιήθηκε και Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε την 1/ απόφαση της Ολοµέλειας µε ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ την ( ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 461/ τ. Β & στο διορθωτικό Φ.Ε.Κ. 836/ τ. Β ) Τροποποίηση Κανονισµού µε την 10/2007 απόφαση της Ολοµέλειας ( ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.2308/ , 2007, τ. Β ) Τροποποίηση Κανονισµού µε την 11/2007 απόφαση της Ολοµέλειας ( ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2246/ , τ. Β ) Τροποποίηση Κανονισµού µε την 5/2008 απόφαση της Ολοµέλειας ( ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..Κ. 1656/ , τ. Β ) Τροποποίηση Κανονισµού µε την 1/2009 απόφαση της Ολοµέλειας ( ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 850/ , τ. Β και στο διορθωτικό Φ.Ε.Κ. 1007/ , 2009, τ. Β ) Τροποποίηση Κανονισµού µε την 3/2010 απόφαση της Ολοµέλειας ( ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 859/ ,τ. Β ) µε ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ την Τροποποίηση Κανονισµού µε την 2/2011 απόφαση της Ολοµέλειας ( ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ / τ. Β') µε ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ την Τροποποίηση Κανονισµού µε την 6/2011 απόφαση της Ολοµέλειας ( ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ / τ. Β') µε ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ την Τροποποίηση Κανονισµού µε την 11/2011 απόφαση της Ολοµέλειας ( ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ / τ. Β') µε ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ την Τροποποίηση Κανονισµού µε την 1/2012 απόφαση της Ολοµέλειας (Εγκρίθηκε µε την 21/2012 απόφαση της Ολοµ.Α.Π. και ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ / τ.β ) Τροποποίηση Κανονισµού µε την 4/2012 απόφαση της Ολοµέλειας (Εγκρίθηκε µε την 48/2012 απόφαση της Ολοµ.Α.Π. και ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2772/ τ.β ) Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Άρθρο 1ο Η ολοµέλεια του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αποτελείται από όλους τους Προέδρους Πρωτοδικών, τους Πρωτοδίκες και τους δικαστικούς παρέδρους που υπηρετούν σ' αυτό και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου που διευθύνει το Πρωτοδικείο, αναπληρούµενο νοµίµως σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του. Στην ολοµέλεια παρίσταται και ο Εισαγγελέας που διευθύνει την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ή ο νόµιµος αναπληρωτής του, ο οποίος, αφού εκφράσει τη γνώµη του αποχωρεί. Άρθρο 2ο 1. Την ολοµέλεια συγκαλεί ο Πρόεδρος του Τριµελούς Συµβουλίου που διευθύνει το Πρωτοδικείο ή ο νόµιµος αναπληρωτής του. Η σύγκληση της ολοµελείας είναι υποχρεωτική όταν: α)ζητηθεί εγγράφως από είκοσι τουλάχιστον µέλη της, που κατά τον χρόνο της αίτησης συµµετέχουν σ' αυτήν

2 2 β)ζητηθεί από τον διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών ή τον νόµιµο αναπληρωτή του για ζητήµατα γενικότερου ενδιαφέροντος οργάνωσης και λειτουργίας του δικαστηρίου, γ)ασκηθεί προσφυγή από ένα µέλος της εναντίον πράξεως του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου που διευθύνει το Πρωτοδικείο. 2. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί, η Ολοµέλεια µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, εκείνος που ζήτησε τη σύγκληση της έχει δικαίωµα να συγκαλέσει την Ολοµέλεια µε αίτησή του, που γνωστοποιείται σε όλα τα µέλη της. Άρθρο 3ο 1. Στην αρµοδιότητα της Ολοµελείας υπάγονται: α)η κατάρτιση, συµπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση διατάξεων του Κανονισµού Πρωτοδικείου, β)η λήψη αποφάσεων για θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος, οργάνωσης και λειτουργίας του δικαστηρίου και απονοµής της δικαιοσύνης, γ)η κατάρτιση των τµηµάτων διακοπών, δ)η λήψη απόφασης ή η γνωµοδότηση για όσα θέµατα έχουν υπαχθεί στην αρµοδιότητα της από τον κανονισµό ή από ειδικές διατάξεις. 2. Η Ολοµέλεια µπορεί να συγκληθεί για να ανταλλάξουν τα µέλη απόψεις σε διάφορα νοµικά ζητήµατα. Στην περίπτωση αυτή η σχετική απόφαση της Ολοµέλειας γνωστοποιείται στο Υπουργείο ικαιοσύνης και στον Άρειο Πάγο. Μπορεί µάλιστα αν το αποφασίσει να δηµοσιεύσει την απόφαση της και σε νοµικό περιοδικό. Τα πορίσµατα των σχετικών συζητήσεων δεν δεσµεύουν τα δικαιοδοτικά όργανα του δικαστηρίου. Άρθρο 4ο Για τη νοµότυπη σύγκληση της Ολοµέλειας απαιτείται η προηγούµενη έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Τριµελούς Συµβουλίου που διευθύνει το Πρωτοδικείο ή του νοµίµου αναπληρωτού του, που απευθύνεται, ονοµαστικά σε όλα τα µέλη της. Στην πρόσκληση αυτή αναγράφονται τα θέµατα που θα αποτελέσουν αντικείµενο συζητήσεως. Θέµα µη εγγεγραµµένο στην πρόσκληση δεν µπορεί να συζητηθεί στην Ολοµέλεια, εκτός αν σ' αυτό υπάρχει οµόφωνη απόφαση των παρόντων µελών της. Όµοια ακριβώς πρόσκληση αποστέλλεται και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να γίνει σύγκληση

3 3 της Ολοµέλειας για οποιοδήποτε γενικά θέµα αν δεν µεσολαβούν τουλάχιστο πέντε (5) ηµέρες από τον χρόνο αποστολής της σχετικής πρόσκλησης στα µέλη της µέχρι την ηµεροµηνία της σύγκλησης της. Η συµµετοχή στις συνεδριάσεις και στις εργασίες της Ολοµέλειας είναι υποχρεωτική. Άρθρο 5ο Η Ολοµέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα σ' αυτήν περισσότερα από τα µισά κατά τον χρόνο σύγκλησης µέλη της. Για την λήψη αποφάσεων η γνωµοδοτήσεων για θέµατα τα οποία έχουν υπαχθεί στην αρµοδιότητα της Ολοµέλειας από τον Κανονισµό ή από ειδικές διατάξεις αρκεί η παρουσία του ενός τρίτου των µελών της και αν υπερβαίνουν τους εκατόν πενήντα, αρκεί η παρουσία των πενήντα. Άρθρο 6ο Ο Πρόεδρος του Τριµελούς Συµβουλίου ή ο νόµιµος αναπληρωτής του διορίζει τον Εισηγητή του θέµατος εκείνου για το οποίο καλείται η Ολοµέλεια να πάρει σχετική απόφαση. Είναι δυνατό για το ίδιο θέµα να διορισθούν παράλληλα και περισσότεροι Εισηγητές, οι οποίοι µεταξύ τους µπορούν να κάνουν κατανοµή εργασίας τους. Ο ορισµός του Εισηγητή ή Εισηγητών πρέπει να γίνει τουλάχιστο πριν από είκοσι (20) ηµέρες από τον χρόνο ορισµού της ηµέρας σύγκλησης της Ολοµέλειας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου το σχετικό θέµα δεν παρουσιάζει δυσκολίες αντιµετώπισης του ο διορισµός εισηγητή µπορεί να γίνει και πριν πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία σύγκλησης της Ολοµέλειας. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Πρωτοδικείου µπορεί επίσης να διορισθεί ένας ή και περισσότεροι εισηγητές σε διάφορα θέµατα που πρόκειται να την απασχολήσουν. Άρθρο 7ο Καθήκοντα Γραµµατέα της Ολοµέλειας ασκεί ο Γραµµατέας, Προϊστάµενος της ιεύθυνσης Γραµµατείας του Πρωτοδικείου, αν δε δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας από τους δικαστικούς γραµµατείς του Πρωτοδικείου, ο οποίος όµως πρέπει να έχει τουλάχιστο δεκαπενταετή προηγουµένη υπηρεσία. Αυτός ορίζεται από τον Πρόεδρο Τριµελούς Συµβουλίου που διευθύνει το Πρωτοδικείο, ή τον νόµιµο αναπληρωτή του.

4 4 Άρθρο 8ο 1. Οι αποφάσεις της Ολοµέλειας λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της. Αν, για κάποιο θέµα σχηµατισθούν περισσότερες από δυο γνώµες, επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία για µια από τις δύο επικρατέστερες γνώµες. Οι αποφάσεις της ολοµέλειας υπερισχύουν των αποφάσεων των άλλων οργάνων (Τριµελούς Συµβουλίου, Προέδρου Τριµελούς Συµβουλίου) του δικαστηρίου, για το ίδιο θέµα. Οι συνεδριάσεις της ολοµέλειας δεν είναι δηµόσιες, εκτός από εκείνες τις περιπτώσεις για τις οποίες από το νόµο γίνεται ειδική ρύθµιση. 2. Οι δικονοµικές διατάξεις που ρυθµίζουν τα σχετικά µε τη διάσκεψη και την κατάρτιση των αποφάσεων των δικαστηρίων, εφαρµόζονται αναλόγως και στις αποφάσεις των Ολοµελειών, όταν κρίνουν θέµατα διοικητικής φύσεως. ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Άρθρο 9 Το Πολυµελές Πρωτοδικείο διαιρείται, για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων που υπάγονται στην αρµοδιότητά του, σε δέκα πέντε (15) τµήµατα, καθένα από τα οποία δικάζει τις πολιτικές υποθέσεις που έχουν αντικείµενο το αναφερόµενο παρακάτω σε κάθε επιµέρους τµήµα. Οι συνεδριάσεις κάθε τµήµατος δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις δύο (2) κάθε µήνα. Α Τµήµα: Συνεδριάζει για το µέχρι την χρονικό διάστηµα κάθε πρώτη και τρίτη ή πέµπτη ηµέρα ευτέρα της εβδοµάδος κάθε µηνός, δικάζει δε τις υποθέσεις εφέσεων, εκτός αυτών που εκδικάζονται από τα Σ, Ζ και Μ Τµήµατα του Πολυµελούς Πρωτοδικείου. Από την το Α Τµήµα θα σταµατήσει να λειτουργεί, όλες δε οι τυχόν εκκρεµείς ενώπιόν του υποθέσεις θα εκδικάζονται από το Ξ Τµήµα. Β Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε πρώτη και τρίτη ή πέµπτη ηµέρα Τρίτη της εβδοµάδος κάθε µηνός, δικάζει δε τις υποθέσεις ενοχικού δικαίου, καθώς και τις διαφορές που πηγάζουν από τις διατάξεις της εκλογικής νοµοθεσίας.

5 5 Γ Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα ευτέρα της εβδοµάδος κάθε µηνός, δικάζει δε υποθέσεις όµοιες µε αυτές του Β Τµήµατος του Πολυµελούς Πρωτοδικείου. Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της εβδοµάδος κάθε µηνός, δικάζει δε υποθέσεις όµοιες µε αυτές των Β και Γ Τµηµάτων του Πολυµελούς Πρωτοδικείου. Ε Τµήµα: Συνεδριάζει για το µέχρι διάστηµα (ΓΙΑ ΤΙΣ Η Η ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ) κάθε πρώτη και τρίτη ή πέµπτη ηµέρα Πέµπτη της εβδοµάδος κάθε µηνός, δικάζει δε τις υποθέσεις: α) οικογενειακού δικαίου και β) της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός από τις πτωχευτικές που υπάγονται στα Η και Λ Τµήµατα του Πολυµελούς Πρωτοδικείου. Από καταργείται. Σ Τµήµα: Συνεδριάζει για το µέχρι χρονικό διάστηµα κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Πέµπτη της εβδοµάδος κάθε µηνός, δικάζει δε τις υποθέσεις: α) κάθε είδους, εφόσον διάδικος είναι το Ελληνικό ηµόσιο ή Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου ή ηµόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφελείας, β) καθορισµού οριστικής τιµής µονάδος αποζηµιώσεως σε απαλλοτριώσεις, και γ) εφέσεις κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου, εφόσον διάδικοι είναι ένα από τα παραπάνω υπό στοιχείο α αναφερόµενα πρόσωπα. Από την το Σ Τµήµα θα συνεδριάζει προς εκδίκαση των ίδιων ως άνω υποθέσεων µία φορά τον µήνα και συγκεκριµένα την δεύτερη Πέµπτη κάθε µήνα. Ζ Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε πρώτη, τρίτη ή πέµπτη ηµέρα Παρασκευή της εβδοµάδος κάθε µηνός, δικάζει δε τις υποθέσεις: α) εµπραγµάτου δικαίου, β) κληρονοµικού δικαίου, γ) εφέσεων κατά αποφάσεων ασφαλιστικών µέτρων νοµής ή κατοχής του Ειρηνοδικείου, και δ) «κτηµατολογίου», για τις οποίες αρµόδιο είναι το Πολυµελές Πρωτοδικείο, οι οποίες (υποθέσεις «κτηµατολογίου») προσδιορίζονται κατά προτεραιότητα, ακόµη και ως υπεράριθµες, δηλαδή και πέραν του αριθµού των υποθέσεων που εγγράφονται προς εκδίκαση στα πινάκια, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του κανονισµού, εισηγητές δε για τις υποθέσεις αυτές ορίζονται ο τακτικός ή ο αναπληρωµατικός κτηµατολογικός δικαστής του Πρωτοδικείου.

6 6 Η Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Παρασκευή της εβδοµάδος κάθε µηνός, δικάζει δε υποθέσεις: α) αναγκαστικής εκτελέσεως, β) εµπορικού δικαίου, γ) πνευµατικής ιδιοκτησίας, δ) πτωχευτικού δικαίου, ε) κοινοτικών σηµάτων, για τις οποίες υφίσταται συντρέχουσα αρµοδιότητα του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, στ) των αναφεροµένων στο άρθρο 9 του Ν. 2943/2001 (διπλώµατα ευρεσιτεχνίας κ.λ.π.), για όσες από αυτές είναι καθ ύλην αρµόδιο το Πολυµελές Πρωτοδικείο, και ζ) εθνικών σηµάτων, εφόσον υφίσταται συντρέχουσα καθ ύλην αρµοδιότητα του Πολυµελούς Πρωτοδικείου και κατά τόπον αρµόδιο είναι, σύµφωνα µε το εσωτερικό δίκαιο, το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, η) εφέσεων κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων που εκδίδονται βάσει του νόµου 3869/2010 «ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων». Θ Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τετάρτη της εβδοµάδος κάθε µηνός, δικάζει δε υποθέσεις όµοιες µε αυτές των Β, Γ και Τµηµάτων του Πολυµελούς Πρωτοδικείου. Ι Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε πρώτη και τρίτη ή πέµπτη ηµέρα Τρίτη της εβδοµάδος κάθε µηνός, δικάζει δε υποθέσεις όµοιες µε αυτές των Β, Γ, και Θ Τµηµάτων του Πολυµελούς Πρωτοδικείου. Κ Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της εβδοµάδος κάθε µηνός, δικάζει δε υποθέσεις όµοιες µε αυτές των Β, Γ,, Θ και Ι Τµηµάτων του Πολυµελούς Πρωτοδικείου. Λ Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα ευτέρα της εβδοµάδος κάθε µηνός, δικάζει δε υποθέσεις όµοιες µε αυτές του Η Τµήµατος. Μ Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε πρώτη και τρίτη ή πέµπτη ηµέρα ευτέρα της εβδοµάδος κάθε µηνός, δικάζει δε τις υποθέσεις όµοιες µε αυτές του Ζ Τµήµατος του Πολυµελούς Πρωτοδικείου. Ν Τµήµα: Συνεδριάζει για το µέχρι διάστηµα (ΓΙΑ ΤΙΣ Η Η ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ) κάθε πρώτη και τρίτη ή πέµπτη ηµέρα Τετάρτη της εβδοµάδος κάθε µηνός, δικάζει δε υποθέσεις όµοιες µε αυτές του Ε Τµήµατος του Πολυµελούς Πρωτοδικείου. Από το Ν Τµήµα θα σταµατήσει να λειτουργεί όλες δε οι τυχόν εκκρεµείς ενώπιόν του υποθέσεις

7 7 θα προσδιορίζονται στο Ε Τµήµα, µέχρις ότου σταµατήσει να λειτουργεί και αυτό. Ξ Τµήµα: Συνεδριάζει για το µέχρι χρονικό διάστηµα κάθε πρώτη και τρίτη ή πέµπτη ηµέρα ευτέρα της εβδοµάδος κάθε µηνός, δικάζει δε υποθέσεις όµοιες µε αυτές του Α Τµήµατος. Από την το Ξ Τµήµα θα σταµατήσει να λειτουργεί, όλες δε οι τυχόν εκκρεµείς ενώπιόν του υποθέσεις και όσες υποθέσεις αφορούν σε εφέσεις αρµοδιότητας Πολυµελούς Πρωτοδικείου, µη υπαγόµενες στα Σ, Ζ και Μ Τµήµατα του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, θα προσδιορίζονται σε οποιοδήποτε Τµήµα ενοχικού δικαίου του Πολυµελούς Πρωτοδικείου». Τα Ε και Ν Τµήµατα αποτελούν το προβλεπόµενο από το άρθρο 48 του ν. 2447/1996 ειδικό τµήµα εκδίκασης υποθέσεων οικογενειακού δικαίου και προστασίας ανηλίκων. Μετά την κατάργησή τους η εκδίκαση των αποκτηµάτων αρµοδιότητας Πολυµελούς Πρωτοδικείου θα γίνεται από όλα τα ενοχικά Τµήµατα του Πολυµελούς. Τροποποιήθηκε το Μ Τµήµα και προστέθηκε η τελευταία παράγραφος µε την 5/2008 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 1656/ τ.β ). Τροποποιήθηκε το Λ Τµήµα µε την 1/2009 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 850/ , τ. Β και διορθωτικό 1007/ , 2009, τ. Β ) και προστέθηκε µισό εδάφιο. Τροποποιήθηκαν τα Η' και Λ' Τµήµατα µε την 6/2011 απόφαση της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 2008/ , 2011, τ. Β ). Τροποποιήθηκαν τα Α, Ξ και Σ Τµήµατα µε την 11/2011 απόφαση της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ / , τ. Β ) Τροποποιήθηκαν τα Ε και Ν Τµήµατα µε την 4/2012 απόφαση της Ολοµέλειας, η οποία εγκρίθηκε µε την 48/2012 απόφαση της Ολοµ.Α.Π. (Φ.Ε.Κ. 2772/ τ.β ) Άρθρο 10ο 1. Κάθε άλλη υπόθεση που δεν µνηµονεύεται ειδικά προηγούµενο άρθρο δικάζεται από τα τµήµατα πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Κάθε αµφισβήτηση σχετικά µε την υπαγωγή διαφοράς ή υπόθεσης σε ορισµένο πολιτικό τµήµα του Πρωτοδικείου πριν από εγγραφή τους στο σχετικό πινάκιο συγκεκριµένου τµήµατος επιλύεται από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου που διευθύνει το Πρωτοδικείο ή τον νόµιµο αναπληρωτή του. 2. Οι υποθέσεις που δικάζονται από περισσότερα του ενός Τµήµατα κατανέµονται µεταξύ αυτών κατ' ίσο αριθµό κατά την εγγραφή τους στο σχετικό πινάκιο.

8 8 3. Οι υποθέσεις που εισάγονται για εκδίκαση, µετά την διεξαγωγή των αποδείξεων δικάζονται από τα Τµήµατα που είναι αρµόδια κατά τη φύση της υποθέσεως. Άρθρο 11ο 1. Σε καθένα από τα ανωτέρω τµήµατα προεδρεύει Πρόεδρος Πρωτοδικών, µπορεί δε καθήκοντα Προέδρου του Τµήµατος να ασκήσει και ο αρχαιότερος Πρωτοδίκης, που συµµετέχει σ αυτό, ο οποίος και νόµιµα αναπληρώνει τον Πρόεδρο του τµήµατος. Για την άσκηση αυτών των καθηκόντων αρκεί προηγουµένη προφορική εντολή του προέδρου του Τµήµατος ή του Προέδρου του Τριµελούς Συµβουλίου. Η σύνθεση των ανωτέρω τµηµάτων σε δικαστές ορίζεται µε απόφαση του Τριµελούς Συµβουλίου, πριν από την έναρξη του δικαστικού έτους. Κατά την διάρκεια του δικαστικού έτους, εφ' όσον το επιβάλλουν ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες, είναι δυνατή η µετακίνηση δικαστών από ένα τµήµα σε άλλο, µε απόφαση του Τριµελούς Συµβουλίου. 2. Σε καθένα από τα ανωτέρω Τµήµατα του Πρωτοδικείου υπηρετούν υποχρεωτικά, οι µεν Πρόεδροι Πρωτοδικών και οι Πρωτοδίκες για χρονικό διάστηµα δύο (2) συνεχών ετών τουλάχιστο, οι δε δικαστικοί πάρεδροι για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους τουλάχιστο. 3. Οι ηµέρες και οι ώρες των προδιασκέψεων και διασκέψεων στις διάφορες πολιτικές υποθέσεις των ανωτέρω Τµηµάτων του Πολυµελούς Πρωτοδικείου πραγµατοποιούνται συνήθως στις αντίστοιχες ηµέρες των πολιτικών συνεδριάσεων των οικείων τµηµάτων. Είναι, όµως, δυνατόν αυτές οι προδιασκέψεις και διασκέψεις των υποθέσεων να γίνουν και σε άλλες ηµέρες της εβδοµάδας µετά από προηγουµένη σχετική άτυπη απόφαση του κάθε Προέδρου Πρωτοδικών του οικείου πολιτικού τµήµατος, η οποία γνωστοποιείται στους δικαστές που ανήκουν δύναµη αυτού. Η γνωστοποίηση αυτή µπορεί να γίνει και προφορικά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Άρθρο 12ο Το Μονοµελές Πρωτοδικείο για την εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων που υπάγονται στην αρµοδιότητά του, διαιρείται σε δεκαεπτά (17)

9 9 τµήµατα. Το καθένα από αυτά δικάζει τις πολιτικές υποθέσεις που έχουν αντικείµενο το αναφερόµενο παρακάτω σε κάθε επιµέρους τµήµα: ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ (ΕΝΟΧΙΚΟ): Συνεδριάζει κάθε εργάσιµη ηµέρα της εβδοµάδος, δικάζει δε υποθέσεις όµοιες µε εκείνες που δικάζουν τα Β, Γ,, Θ, Ι και Κ Τµήµατα του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, που υπάγονται στην αρµοδιότητά του, και τηρούνται πινάκια Α, Β και Γ. Η εκδίκαση των υποθέσεων που εγγράφονται στο πινάκιο Α γίνεται κάθε ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή ηµέρα της εβδοµάδος, των υποθέσεων που εγγράφονται στο πινάκιο Β κάθε Τρίτη και Παρασκευή ηµέρα της εβδοµάδος και των υποθέσεων που εγγράφονται στο πινάκιο Γ κάθε ευτέρα, Τετάρτη, Πέµπτη και Παρασκευή. Οι εφέσεις κατά αποφάσεων του Ειρηνοδικείου, που αφορούν σε υποθέσεις µη υπαγόµενες στο ΕΥΤΕΡΟ και ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ του Μονοµελούς Πρωτοδικείου και κρίνονται επείγουσες, θα προσδιορίζονται για το µέχρι την χρονικό διάστηµα στο πινάκιο Α, η εκδίκαση δε αυτών θα γίνεται την δεύτερη και τέταρτη ευτέρα κάθε µήνα. ΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ (ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ): Συνεδριάζει ηµέρα Πέµπτη κάθε εβδοµάδος, δικάζει δε υποθέσεις όµοιες µε εκείνες που δικάζουν τα Ζ και Μ Τµήµατα του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, που υπάγονται στην αρµοδιότητά του, πλην των υποθέσεων «κτηµατολογίου», οι οποίες δικάζονται από το ΕΝ ΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ), και τηρούνται πινάκια Α και Β. Η εκδίκαση των υποθέσεων που εγγράφονται στο πινάκιο Α γίνεται κάθε Πέµπτη ηµέρα της εβδοµάδος, ενώ των υποθέσεων που εγγράφονται στο πινάκιο Β τη δεύτερη Πέµπτη ηµέρα της εβδοµάδος κάθε µηνός. Οι εφέσεις κατά των αποφάσεων ασφαλιστικών µέτρων νοµής ή κατοχής του Ειρηνοδικείου θα δικάζονται από το πινάκιο Α του Τµήµατος αυτού. Τροποποιήθηκε το ΕΥΤΕΡΟ Τµήµα µε την 3/2010 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 859/ , τ. Β ) ως προς την κατάργηση 4 ης Πέµπτης ηµέρας συνεδρίασης του Β πιν.. ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ (ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ): Συνεδριάζει κάθε ευτέρα και Τετάρτη ηµέρες της εβδοµάδος. ικάζει υποθέσεις ανακοπών, της τακτικής διαδικασίας, κατά αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και όλες τις ανακοπές που ασκούνται κατά πίνακα κατάταξης, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 979 του Κ.Πολ.., ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι

10 10 διάδικος το Ελληνικό ηµόσιο, Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου ή άλλα νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι άλλες υποθέσεις των οποίων δικάζονται από το ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, τηρείται δε πινάκιο υπό στοιχείο Β κάθε ευτέρα και Τετάρτη ηµέρα της εβδοµάδας και υπό στοιχείο Η κάθε Τετάρτη ηµέρα της εβδοµάδας. Τροποποιήθηκε το ΤΡΙΤΟ Τµήµα µε την 3/2010 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 859/ , τ. Β ) ως προς τη διευκρίνιση των ηµερών για το Β πιν. και την προσθήκη του Η πιν.. ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ): Συνεδριάζει την 1 η και 3 η Τρίτη ηµέρα της εβδοµάδος. ικάζει υποθέσεις εµπορικού δικαίου, καθώς και όµοιες µε εκείνες που δικάζει το ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ (ΕΝΟΧΙΚΟ). Τηρείται πινάκιο υπό στοιχείο Γ, τις υποθέσεις του οποίου δικάζουν οι δικαστές που υπηρετούν στα Η και Λ Τµήµατα του Πολυµελούς Πρωτοδικείου. Τροποποιήθηκε το ΤΕΤΑΡΤΟ Τµήµα µε την 1/2009 αποφ. της Ολοµέλειας λειας (Φ.Ε.Κ. 850/ , τ. Β ) ως προς την 1 η και 3 η Τρίτη ηµέρες συνεδρίασης. ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ ( ΗΜΟΣΙΟΥ): Συνεδριάζει την πρώτη και τρίτη Παρασκευή ηµέρα της εβδοµάδος κάθε µηνός, την τέταρτη Τρίτη ηµέρα της εβδοµάδος, καθώς και την πρώτη και τρίτη Πέµπτη ηµέρα της εβδοµάδος κάθε µηνός. ικάζει υποθέσεις όµοιες µε εκείνες που δικάζει το Σ Τµήµα του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, που υπάγονται στην αρµοδιότητά του. Τηρείται πινάκιο υπό στοιχείο Ε, τις υποθέσεις του οποίου δικάζουν οι δικαστές που υπηρετούν στο Σ Τµήµα του Πολυµελούς Πρωτοδικείου. Οι εφέσεις κατά των αποφάσεων του Ειρηνοδικείου, που αφορούν σε υποθέσεις όµοιες µε εκείνες που δικάζει το Σ Τµήµα του Πολυµελούς Πρωτοδικείου και κρίνονται επείγουσες, θα προσδιορίζονται για το µέχρι την χρονικό διάστηµα στο πινάκιο Ε του Τµήµατος αυτού, εκδίκαση δε αυτών θα γίνεται την πρώτη Πέµπτη κάθε µήνα. Τροποποιήθηκε το ΠΕΜΠΤΟ Τµήµα µε την 1/2009 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 850/ , τ. Β ) και προστέθηκαν η 3 η Παρασκευή και 4 η Τρίτη ηµέρες συνεδρίασης. ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ ( ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ): Συνεδριάζει κάθε εργάσιµη ηµέρα, δικάζει τις υποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 681 Α του Κ.Πολ.., τηρείται δε πινάκιο υπό στοιχείο Α. Η εκδίκαση των υποθέσεων που εγγράφονται στο πινάκιο αυτό γίνεται κάθε εργάσιµη ηµέρα της εβδοµάδος ( ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη και Παρασκευή).

11 11 Τροποποιήθηκε το ΕΚΤΟ Τµήµα µε την 3/2010 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 859/ , τ. Β ) ως προς την κατάργηση του πιν. Β. ΕΒ ΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ( ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ): Συνεδριάζει κάθε ευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ηµέρες της εβδοµάδος, δικάζει τις υποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 681 Β του Κ.Πολ.., τηρούνται δε πινάκια Α και Β. Η εκδίκαση των υποθέσεων που εγγράφονται στο πινάκιο Α γίνεται κάθε ευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ηµέρες της εβδοµάδος, ενώ των υποθέσεων που εγγράφονται στο πινάκιο Β µόνο κάθε ευτέρα ηµέρα της εβδοµάδος. Τροποποιήθηκε το ΕΒ ΟΜΟ Τµήµα µε την 3/2010 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 859/ , τ. Β ) ως προς την προσθήκη της Τρίτης ηµέρας στο πινάκιο Α. ΟΓ ΟΟ ΤΜΗΜΑ (ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ): Συνεδριάζει κάθε ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή ηµέρες της εβδοµάδος, δικάζει τις υποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 663 και επ. του Κ.Πολ.. (εργατικές διαφορές) και των άρθρων 677 και επ. του Κ.Πολ.. (διαφορές από αµοιβές για την παροχή εργασίας), τηρείται δε πινάκιο Α. Η εκδίκαση των υποθέσεων που εγγράφονται στο πινάκιο Α γίνεται κάθε ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή ηµέρες της εβδοµάδος. Τροποποιήθηκε το ΟΓ ΟΟ Τµήµα µε την 3/2010 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 859/ , τ. Β ) ως προς την κατάργηση του πινακίου Β. ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ ( ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤ ΟΡΟΦΟΥΣ): Συνεδριάζει κάθε ευτέρα, Τετάρτη, Πέµπτη και Παρασκευή ηµέρες της εβδοµάδος. ικάζει τις υποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 635 και επ. του Κ.Πολ.. (διαφορές από πιστωτικούς τίτλους), καθώς και τις διαφορές των άρθρων 647 και επ. του Κ.Πολ.. (µισθωτικές διαφορές και διαφορές µεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ ορόφους), τηρούνται δε εκθέµατα Α, Β, Ε και Ζ. Στα εκθέµατα Α και Β εγγράφονται προς εκδίκαση υποθέσεις που αφορούν µισθωτικές διαφορές και διαφορές µεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ ορόφους, ενώ στα εκθέµατα Ε και Ζ υποθέσεις που αφορούν διαφορές από πιστωτικούς τίτλους. Η εκδίκαση των υποθέσεων που εγγράφονται στο Α έκθεµα γίνεται κάθε ευτέρα και Πέµπτη ηµέρες της εβδοµάδας, στο Β έκθεµα γίνεται κάθε Πέµπτη ηµέρα της εβδοµάδος, η

12 12 εκδίκαση των υποθέσεων που εγγράφονται στο έκθεµα Ε γίνεται κάθε πρώτη, δεύτερη και τρίτη Πέµπτη ηµέρα της εβδοµάδος κάθε µηνός, ενώ η εκδίκαση των υποθέσεων που εγγράφονται στο έκθεµα Ζ γίνεται κάθε πρώτη και τέταρτη ευτέρα ηµέρα της εβδοµάδος και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ηµέρες της εβδοµάδος. Τροποποιήθηκε το ΕΝΑΤΟ Τµήµα µε την 1/2009 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 850/ , τ. Β ) και καταργήθηκε η ευτέρα του Β εκθέµατος και τροποποιήθηκε κάθε Πέµπτη στο Β έκθεµα για τις ηµέρες συνεδρίασης, καθώς και µε την 3/2010 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 859/ , τ. Β ) ως προς την προσθήκη της 1 ης και 4 ης ευτέρας στο πιν. Ζ. ΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ (ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ): Συνεδριάζει κάθε Τρίτη ηµέρα της εβδοµάδος, δικάζει αιτήσεις καθορισµού προσωρινής τιµής µονάδος αποζηµιώσεως από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, αναγνώρισης δικαιούχων καταβολής αποζηµιώσεως από αναγκαστική απαλλοτρίωση, που έχει καθοριστεί, καθώς και αποβολής από ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί αναγκαστικά, τηρείται δε έκθεµα υπό στοιχείο Α. ΕΝ ΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ): Συνεδριάζει τη δεύτερη και τέταρτη Πέµπτη ηµέρα της εβδοµάδος κάθε µηνός, δικάζει δε τις υποθέσεις «κτηµατολογίου», της τακτικής διαδικασίας, που υπάγονται στην αρµοδιότητά του, οι οποίες εκδικάζονται από τον τακτικό ή αναπληρωµατικό κτηµατολογικό δικαστή του Πρωτοδικείου. Τηρούνται πινάκια υπό στοιχείο Κ κάθε δεύτερη και τέταρτη Πέµπτη και υπό στοιχείο Ζ κάθε τέταρτη Πέµπτη ηµέρα της εβδοµάδος. Τροποποιήθηκε το ΕΝ ΕΚΑΤΟ Τµήµα µε την 3/2010 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 859/ , τ. Β ) ως προς τη διευκρίνιση των ηµερών του πιν. Κ και την προσθήκη του πιν. Ζ. Ω ΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ (ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ): Συνεδριάζει κάθε εργάσιµη ηµέρα της εβδοµάδος, δικάζει τις υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας που υπάγονται στην αρµοδιότητά του, τηρούνται δε πινάκια Α, Β, Ζ, Η και Κ. Στο πινάκιο Α εγγράφονται προς εκδίκαση υποθέσεις που δεν εγγράφονται στα υπόλοιπα πινάκια (Β, Ζ και Κ ), στο πινάκιο Β οι υποθέσεις συναινετικών διαζυγίων, στα πινάκια δε Ζ και Κ οι υποθέσεις «κτηµατολογίου», που εκδικάζονται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και στο πινάκιο Η οι εφέσεις κατά αποφάσεων του Ειρηνοδικείου, που εκδίδονται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας κατ εφαρµογή του Ν. 3869/2010 «ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων

13 13 φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις». Η εκδίκαση των υποθέσεων του πινακίου Α γίνεται κάθε πρώτη Τρίτη ηµέρα κάθε µηνός. Η εκδίκαση των υποθέσεων του πινακίου Β γίνεται κάθε ευτέρα και Τρίτη ηµέρες της εβδοµάδος για την εκδίκαση των συναινετικών διαζυγίων που κατατίθενται µε το Ν. 4055/2012 και κάθε Τετάρτη ηµέρα της εβδοµάδος για τις εκκρεµείς υποθέσεις που αφορούν τη δεύτερη συνεδρίαση συναινετικών διαζυγίων. Η εκδίκαση των υποθέσεων των πινακίων Ζ και Κ γίνεται τις ίδιες ηµέρες αλλά σε διαφορετικές ώρες, και συγκεκριµένα τη δεύτερη και τρίτη Τρίτη ηµέρα της εβδοµάδος κάθε µηνός, καθώς και την τέταρτη Πέµπτη ηµέρα της εβδοµάδος κάθε µηνός, οι υποθέσεις του οποίου εκδικάζονται από τον τακτικό ή αναπληρωµατικό κτηµατολογικό δικαστή του Πρωτοδικείου. Η εκδίκαση των υποθέσεων του πινακίου Η γίνεται την πρώτη και τρίτη Τρίτη ηµέρα της εβδοµάδας και οι υποθέσεις του εκδικάζονται από τους δικαστές που υπηρετούν στα Η και Λ Τµήµατα του Πολυµελούς Πρωτοδικείου. Τροποποιήθηκε το Ω ΕΚΑΤΟ Τµήµα µε α)την 5/2008 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 1656/ τ.β ) και προστέθηκε και Ζ πινάκιο κτηµατολογίου, β)την 1/2009 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 850/ , τ. Β ) και προστέθηκε δεύτερη Τρίτη ηµέρα συνεδρίασης των Ζ και Κ πινακίων, γ)µε την 1/2012 αποφ. της Ολοµέλειας και προστέθηκε Η πινάκιο (Φ.Ε.Κ. 2453/6 / , τ.β ), δ)την 4/2012 απόφαση της Ολοµέλειας, η οποία εγκρίθηκε µε την 48/2012 απόφαση της Ολοµ.Α.Π. (Φ.Ε.Κ. 2772/ τ.β ) ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ): Συνεδριάζει κάθε εργάσιµη ηµέρα της εβδοµάδος. ικάζει τις υποθέσεις που εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, τηρούνται εκθέµατα Α, Β, Γ, και Ε, η εκδίκαση δε των υποθέσεων που εγγράφονται σ αυτά (εκθέµατα) γίνεται κάθε εργάσιµη ηµέρα της εβδοµάδος ( ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη και Παρασκευή). Οι υποθέσεις που εγγράφονται στο Α έκθεµα εκδικάζονται από τον δικαστή που κληρώνεται, σύµφωνα µε το νόµο, τακτικός ή αναπληρωµατικός για την εκδίκασή τους. Στο έκθεµα Α κατά τις ηµέρες ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή κάθε εβδοµάδος εγγράφονται υποθέσεις γενικού αντικειµένου ασφαλιστικών µέτρων, ενώ την Πέµπτη ηµέρα κάθε εβδοµάδος εγγράφονται µόνο υποθέσεις που αφορούν αιτήσεις και ανακοπές για διόρθωση κατασχετήριας εκθέσεως, περιλήψεως κατασχετήριας εκθέσεως και αναστολής πλειστηριασµού. Στα εκθέµατα Β, και Ε εγγράφονται υποθέσεις που αφορούν αποκλειστικά και µόνο υποθέσεις

14 14 εγγραφής συναινετικής προσηµειώσεως υποθήκης ή συναινετικής εξάλειψης προσηµειώσεως υποθήκης και εκδικάζονται από τον εκάστοτε πρόεδρο υπηρεσίας και τους αναπληρωµατικούς δικαστές που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του Πρωτοδικείου ή το νόµιµο αναπληρωτή του. Στο έκθεµα Γ εγγράφονται υποθέσεις που αφορούν αποκλειστικά και µόνο υποθέσεις παροχής νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος, καθώς και αντιρρήσεις οφειλετών για την προσωπική κράτησή τους και εκδικάζονται από τον εκάστοτε πρόεδρο υπηρεσίας, που επίσης ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ιεύθυνσης του Πρωτοδικείου ή το νόµιµο αναπληρωτή του. Τροποποιήθηκαν τα 4 πρώτα εδάφια µε την 11/2007 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 2246/ τ.β ) ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ (ΣΗΜΑΤΩΝ): Συνεδριάζει την πρώτη Παρασκευή ηµέρα της εβδοµάδος κάθε µονού µηνός. ικάζει τις υποθέσεις των κοινοτικών σηµάτων, τις υποθέσεις που αφορούν διπλώµατα ευρεσιτεχνίας κ.λ.π., για τις οποίες έχει καθ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητα, αντιστοίχως σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 9 του Ν. 2943/2001, καθώς και υποθέσεις που αφορούν εθνικά σήµατα και υπάγονται, σύµφωνα µε το εσωτερικό δίκαιο, στην αρµοδιότητά του, τηρείται πινάκιο οι υποθέσεις του οποίου εκδικάζονται από τους δικαστές που υπηρετούν στα Η και Λ Τµήµατα του Πολυµελούς Πρωτοδικείου. ΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ (ΕΦΕΣΕΩΝ): ικάζει τις εφέσεις κατά αποφάσεων του Ειρηνοδικείου, που αφορούν σε υποθέσεις µη υπαγόµενες στο ΕΥΤΕΡΟ, ΠΕΜΠΤΟ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ του Μονοµελούς Πρωτοδικείου και τηρούνται πινάκια Α, Β και Γ. Η εκδίκαση των υποθέσεων που εγγράφονται σε καθένα από τα πινάκια αυτά γίνεται την πρώτη, δεύτερη και τρίτη ευτέρα κάθε µηνός. Τα πινάκια αυτά θα ξεκινήσουν να λειτουργούν από την ΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ (ΕΦΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ): ικάζει τις εφέσεις κατά αποφάσεων του Ειρηνοδικείου, που αφορούν σε υποθέσεις όµοιες µε εκείνες που δικάζει το Σ Τµήµα του Πολυµελούς Πρωτοδικείου και τηρείται ένα πινάκιο µε στοιχείο Α. Η εκδίκαση των υποθέσεων που εγγράφονται στο

15 15 πινάκιο αυτό γίνεται την πρώτη και τρίτη Παρασκευή. Το πινάκιο αυτό θα ξεκινήσει να λειτουργεί από την ΕΚΑΤΟ ΕΒ ΟΜΟ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ): Συνεδριάζει κάθε Παρασκευή ηµέρα της εβδοµάδας, τηρούνται δε πινάκια Α και Β. ικάζει τις υποθέσεις γαµικών διαφορών και οικογενειακού δικαίου (προσβολή πατρότητας, αναγνώριση πατρότητας αποκτήµατα κλπ), οι οποίες µέχρι την ψήφιση του Ν. 4055/2012 υπάγονταν στην αρµοδιότητα των Ε και Ν Τµηµάτων του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, καθώς και υποθέσεις συναινετικών διαζυγίων. Οι ικαστές των ΕΒ ΟΜΟΥ και ΕΚΑΤΟΥ ΕΒ ΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ αποτελούν το προβλεπόµενο από το άρθρο 48 του ν. 2447/1996 ειδικό τµήµα εκδίκασης υποθέσεων οικογενειακού δικαίου και προστασίας ανηλίκων. Το ΕΚΑΤΟ ΕΒ ΟΜΟ Ο προστέθηκε µε την 4/2012 απόφαση της Ολοµέλειας, η οποία εγκρίθηκε µε την 48/2012 απόφαση της Ολοµ.Α.Π. (Φ.Ε.Κ. 2772/ τ.β ) Τροποποιήθηκαν τα τµήµατα ΠΡΩΤΟ, ΕΥΤΕΡΟ, ΠΕΜΠΤΟ και προστέθηκαν ΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ και ΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ τµήµατα µε την 11/2011 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 2847/ τ.β ). Άρθρο Κάθε άλλη υπόθεση που δεν µνηµονεύεται ειδικά στο προηγούµενο άρθρο δικάζεται από τα τµήµατα, πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Κάθε αµφισβήτηση σχετικά µε την υπαγωγή διαφοράς ή υπόθεσης σε ορισµένο από τα εις το προηγούµενο άρθρο τµήµατα πριν από την εγγραφή της στο σχετικό πινάκιο ή προσδιορισµό της επιλύεται από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ή τον νόµιµο αναπληρωτή του. 2. Κατά την κατανοµή των υποθέσεων στα παραπάνω τµήµατα, που δικάζουν όµοιες υποθέσεις, επιδιώκεται να τηρείται, κατά το δυνατόν, η αρχή του ίσου αριθµού υποθέσεων. 3. Η σύνθεση των ανωτέρω Τµηµάτων του Μονοµελούς Πρωτοδικείου σε δικαστές ορίζεται µε απόφαση Τριµελούς Συµβουλίου πριν από την έναρξη δικαστικού έτους. Κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους εφ όσον το επιβάλλουν ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες, είναι δυνατή η µετακίνηση δικαστών από ένα τµήµα σε άλλο, µε απόφαση του Τριµελούς Συµβουλίου. Στο ΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ (ΕΦΕΣΕΩΝ) και ΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ (ΕΦΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ), καθώς και στο ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ (ΕΝΟΧΙΚΟ) και

16 16 στο ΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ (ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ) όταν αυτά δικάζουν εφέσεις υπηρετούν Πρόεδροι Πρωτοδικών ή Πρωτοδίκες µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία αυτού ως παρέδρου πρωτοδικείου και, σε περίπτωση που δεν υπηρετούν πρωτοδίκες µε την πιο πάνω υπηρεσία ή αυτοί που υπηρετούν δεν επαρκούν, από τον αρχαιότερο κατά διορισµό πρωτοδίκη. 4. Οι Πρωτοδίκες που τοποθετούνται σε ένα από 1 ο, 2 ο, 3 ο, 4 ο, 5 ο, 6 ο, 7 ο, 8 ο, 9 ο, 10 ο, 14 ο και 17 ο τµήµατα του Μονοµελούς, Πρωτοδικείου υπηρετούν υποχρεωτικά σ' αυτά χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών ετών οι δε πάρεδροι, τυχόν τοποθετούµενοι, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους τουλάχιστο. Τροποποιήθηκε: α)µε την 11/2011 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ..Κ. 2847/ τ.β ) και β)µε την 4/2012 απόφαση της Ολοµέλειας, η οποία εγκρίθηκε µε την 48/2012 απόφαση της Ολοµ.Α.Π. (Φ.Ε.Κ. 2772/ τ.β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Άρθρο 14ο Η ώρα έναρξης της συνεδρίασης των αναφεροµένων στα άρθρα 9 και 12 του παρόντος κανονισµού Τµηµάτων του Πολυµελούς και του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ορίζεται ως ακολούθως: 1. Η συνεδρίαση όλων Τµηµάτων του Πολυµελούς Πρωτοδικείου αρχίζει την προµεσηµβρινή ώρα, πλην του Ξ Τµήµατος, η συνεδρίαση του οποίου αρχίζει την µεσηµβρινή ώρα. 2. Η συνεδρίαση των ΠΡΩΤΟΥ, ΕΥΤΕΡΟΥ, ΤΡΙΤΟΥ, ΤΕΤΑΡΤΟΥ, ΠΕΜΠΤΟΥ, ΕΝ ΕΚΑΤΟΥ και ΕΚΑΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ του Μονοµελούς Πρωτοδικείου αρχίζει την προµεσηµβρινή ώρα. 3. Η συνεδρίαση των ΕΚΤΟΥ, ΕΒ ΟΜΟΥ, ΟΓ ΟΟΥ, ΕΝΑΤΟΥ, ΕΚΑΤΟΥ, ΕΚΑΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ, ΕΚΑΤΟΥ ΕΚΤΟΥ και ΕΚΑΤΟΥ ΕΒ ΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ του Μονοµελούς Πρωτοδικείου αρχίζει την προµεσηµβρινή ώρα. 4. Η συνεδρίαση του Ω ΕΚΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Μονοµελούς Πρωτοδικείου αρχίζει όσον αφορά τα πινάκια Α και Β της Τετάρτης ηµέρας

17 17 της εβδοµάδος (δεύτερη συνεδρίαση εκκρεµών συναινετικών διαζυγίων), την προµεσηµβρινή ώρα, όσον αφορά τα πινάκια Κ και Ζ την και προµεσηµβρινή ώρα, αντίστοιχα, όσον αφορά δε το πινάκιο Β κάθε ευτέρα και Τρίτη ηµέρα της εβδοµάδος (συναινετικά διαζύγια) την µεταµεσηµβρινή ώρα και όσον αφορά το πινάκιο Η την 10:00 προµεσηµβρινή ώρα. 5. Η συνεδρίαση του ΕΚΑΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Μονοµελούς Πρωτοδικείου αρχίζει όσον αφορά το έκθεµα Α την προµεσηµβρινή ώρα, όσον αφορά τα εκθέµατα Β, και Ε αρχίζει την προµεσηµβρινή ώρα και λήγει την µεσηµβρινή ώρα, όσον αφορά δε το έκθεµα Γ αρχίζει την πρωινή ώρα και λήγει την µεταµεσηµβρινή ώρα. Τροποποιήθηκε: α)µε την 5/2008 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 1656/ τ.β ), β) µε την 1/2009 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 850/ , τ. Β ) ως προς την ώρα συνεδρίασης του Κ πινακίου, γ)µε την 11/2011 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ..Κ / τ.β ), δ)µε την 1/2012 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ 2453/ , 2012, τ.β ), δ) µε την 4/2012 απόφαση της Ολοµέλειας, η οποία εγκρίθηκε µε την 48/2012 απόφαση της Ολοµ.Α.Π. (Φ.Ε.Κ. 2772/ τ.β ) Άρθρο 15ο 1. Ο αριθµός των υποθέσεων που εγγράφονται στο οικείο πινάκιο κάθε δικασίµου των προαναφεροµένων Τµηµάτων του Πολυµελούς Πρωτοδικείου προς εκδίκαση δεν πρέπει να υπερβαίνει: α) Για καθένα από τα Α και Ξ Τµήµατα τις σαράντα (40) υποθέσεις, β) για καθένα από τα Β, Γ,, Σ, Ζ, Θ, Ι, Κ και Μ Τµήµατα τις είκοσι (20) υποθέσεις, γ) για καθένα από τα Ε και Ν Τµήµατα µέχρι την κατάργησή τους τις πενήντα πέντε (55) υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας και των ειδικών διαδικασιών και τις είκοσι (20) υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, και δ) για καθένα από τα Η και Λ Τµήµατα τις είκοσι (20) υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας και τις είκοσι (20) υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, χωρίς να υπολογίζονται οι οίκοθεν, µε πρόταση του Εισηγητή των Πτωχεύσεων, εισαγόµενες, οι οποίες προσδιορίζονται απεριορίστως. Σηµειώνεται ότι οι υποθέσεις «κτηµατολογίου», που εκδικάζονται από το Ζ και Μ Τµήµατα, όπως ήδη αναφέρεται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισµού, προσδιορίζονται κατά προτεραιότητα, ακόµη και ως υπεράριθµες, δηλαδή και πέραν του ως άνω αριθµού των είκοσι (20) υποθέσεων. 2. Ο αριθµός των υποθέσεων που εγγράφονται στο οικείο πινάκιο κάθε δικασίµου των Τµηµάτων του Μονοµελούς Πρωτοδικείου προς εκδίκαση δεν υπερβαίνει: α) Για καθένα από τα Α, Β και Γ πινάκια του ΠΡΩΤΟΥ

18 18 ΤΜΗΜΑΤΟΣ, για καθένα από τα Α και Β πινάκια του ΕΥΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ καθώς και για το πινάκιο του ΕΚΑΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ τις δώδεκα (12) υποθέσεις, από τις οποίες ειδικά ως προς το Α πινάκιο του ΕΥΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ η µία (1) θα αφορά εφέσεις κατά των αποφάσεων ασφαλιστικών µέτρων νοµής ή κατοχής του Ειρηνοδικείου και οι υπόλοιπες έντεκα (11) θα αφορούν τις λοιπές υποθέσεις αρµοδιότητας του Τµήµατος αυτού, β) για το πινάκιο Ε του ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, για καθένα από τα πινάκια Α και Β πινάκια του ΟΓ ΟΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, καθώς και για το πινάκιο Α του ΕΚΑΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ τις δεκατρείς (13) υποθέσεις, γ) για καθένα από τα Α και Β πινάκια του ΕΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ και για όλα τα πινάκια του ΕΚΑΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ τις δεκαέξι (16) υποθέσεις, δ) για καθένα από τα πινάκια Α και Β πινάκια του ΕΒ ΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, για το πινάκιο Κ του ΕΝ ΕΚΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, καθώς και για καθένα από τα πινάκια Ζ και Κ του Ω ΕΚΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ τις δεκαπέντε (15) υποθέσεις, ε) για καθένα από τα Α και Β εκθέµατα του ΕΝΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της ευτέρας τις σαράντα (40) υποθέσεις, από τις οποίες τριάντα τρεις (33) υποθέσεις µισθωτικών διαφορών και επτά (7) υποθέσεις διαφορών µεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ ορόφους, ενώ ο αριθµός των υποθέσεων του Β εκθέµατος της Πέµπτης θα ανέρχεται σε τριάντα τρεις (33) συνολικά υποθέσεις µισθωτικών διαφορών, στ) για καθένα από τα Ε και Ζ εκθέµατα του ΕΝΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ τις είκοσι πέντε (25) υποθέσεις, ζ) για το έκθεµα Α του ΕΚΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ τις δεκαεπτά (17) υποθέσεις, η) για το πινάκιο Α του Ω ΕΚΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ τις τριάντα (30) υποθέσεις, θ) για το έκθεµα Α του ΕΚΑΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ κάθε ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή ηµέρες της εβδοµάδος τις είκοσι πέντε (25) υποθέσεις ανά συνεδρίαση, ι)για το πινάκιο Γ του ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ τις εννέα (9) υποθέσεις, ια)για το πινάκιο Η του Ω ΕΚΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ τις τρεις (3) υποθέσεις, ιβ)για το πινάκιο Β του Ω ΕΚΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ τις σαράντα (40) υποθέσεις, ιγ)για το πινάκιο Α του ΕΚΑΤΟΥ ΕΒ ΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ τις δεκαεννέα (19) υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και µία (1) υπόθεση αποκτήµατος, ιδ)για το πινάκιο Β του ΕΚΑΤΟΥ ΕΒ ΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ τις είκοσι (20) υποθέσεις οικογενειακού δικαίου. Τροποποιήθηκε µε την 1/2012 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 2453/ , 2012, τ.β ). 3. Ο αριθµός των υποθέσεων που εγγράφονται στο πινάκιο Β του ΤΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ καθώς και στο έκθεµα Α κάθε Πέµπτης ηµέρας της εβδοµάδος του ΕΚΑΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ είναι απεριόριστος. Σε περίπτωση που

19 19 οι υποθέσεις που εγγράφονται στα πινάκια Β και Η του ΤΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπερβαίνουν τις δεκαπέντε (15) ορίζεται και δεύτερος δικαστής για την εκδίκασή τους. Επίσης, σε περίπτωση που οι υποθέσεις που εγγράφονται στο έκθεµα Α κάθε Πέµπτης ηµέρας της εβδοµάδος του ΕΚΑΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ υπερβαίνουν τις τριάντα (30) οι πλέον του αριθµού των είκοσι πέντε (25) πρώτων προσδιορισµένων υποθέσεων ανατίθενται προς εκδίκαση στον αναπληρωµατικό δικαστή, που κληρώνεται για εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών µέτρων την αντίστοιχη ηµέρα. 4. Ο προσδιορισµός δικασίµων των αγωγών, αιτήσεων και εφέσεων που κατατίθενται γίνεται µέσα σε εύλογο χρόνο, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες για τις ειδικές διαδικασίες και τους δώδεκα (12) µήνες για την τακτική διαδικασία, µε την επιφύλαξη ότι ο αριθµός των υποθέσεων δεν θα ξεπερνά όσα αναλυτικά προαναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους του άρθρου 15. Τροποποιήθηκαν η παρ. 2 περ. ια και η παρ. 3 εδ. α µε την 11/2007 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 2246/ τ.β ), ενώ η παρ. 1 3 η σειρά από τέλος, παρ. 2 περ. δ και προστέθηκε 4 η παράγραφος µε την 5/2008 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 1656/ τ. Β ) Τροποποιήθηκε η παρ. 2 εδ. ε µε την 3/2010 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 859/ , τ. Β ) ως προς τη διευκρίνιση του αριθµού υποθέσεων στο πιν. Α της ευτέρας και τον ορισµό του αριθµού των υποθέσεων του πιν. Β της ηµέρας Πέµπτης. Τροποποιήθηκε µε την 11/2011 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 2847/ τ.β ) Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 1 και 2 µε την 4/2012 απόφαση της Ολοµέλειας, η οποία εγκρίθηκε µε την 48/2012 απόφαση της Ολοµ.Α.Π. (Φ.Ε.Κ. 2772/ τ.β ) Άρθρο 16ο 1. Οι αρµόδιοι Γραµµατείς προσδιορισµού των οικείων ως άνω Τµηµάτων του Πρωτοδικείου θα προσδιορίζουν εις τα ανωτέρω Πολιτικά Τµήµατα µόνο το συνολικό ποσοστό των 80% των υποθέσεων εκείνων που πρέπει να είναι γραµµένες στο σχετικό πινάκιο η που πρέπει να προσδιορίζονται. Το υπόλοιπο ποσοστό των 20% των ιδίων υποθέσεων θα προσδιορίζεται πάντοτε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ή τον νόµιµο αναπληρωτή του και έτσι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του συνολικού αριθµού των εγγεγραµµένων υποθέσεων της συγκεκριµένης δικασίµου. 2. Ο Πρόεδρος του Τριµελούς Συµβουλίου ή ο νόµιµος αναπληρωτής του αποφαίνεται για τις αιτήσεις κατά προτίµηση προσδιορισµού συζήτησης υπόθεσης σε σύντοµη δικάσιµο. Οι κατά προτίµηση προσδιοριζόµενες

20 20 υποθέσεις δεν θα υπερβαίνουν τον αριθµό που έχει καθορισθεί ως άνω από τον κανονισµό του δικαστηρίου. 3. Ο Πρόεδρος του Τριµελούς Συµβουλίου ή ο νόµιµος αναπληρωτής του δικαιούται ακόµη να προσδιορίζει κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους σε επείγουσες περιπτώσεις συζητήσεις υποθέσεων καθ' υπέρβαση του άνω αριθµού, που καθορίζεται από τον παρόντα κανονισµό ή την ολοµέλεια του Πρωτοδικείου και σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 10% του αριθµού αυτού. Άρθρο 16Α Σε περίπτωση που τυχόν σε κάποιο πινάκιο Πολιτικού Τµήµατος του Πρωτοδικείου παρά τα όσα έχουν ορισθεί µε τις προηγούµενες διατάξεις έχει γίνει εγγραφή µιας ή και περισσοτέρων υποθέσεων µε υπέρβαση του αριθµού που προσδιορίσθηκε παραπάνω, τότε το δικαστήριο αναβάλλει αυτεπάγγελτα την συζήτηση της υπεράριθµης η των υπεραρίθµων υποθέσεων σε µεταγενέστερες δικάσιµους του ίδιου πολιτικού τµήµατος µε σχετική επισηµείωση στο οικείο πινάκιο του. Τροποποιήθηκε µε την 5/2008 αποφ. της Ολοµέλειας (Φ.Ε.Κ. 1656/ τ.β ) Άρθρο 17ο Συναφείς πολιτικές υποθέσεις η διαφορές που ανήκουν σε διάφορα πολιτικά τµήµατα του Πρωτοδικείου εγγράφονται στο πινάκιο του τµήµατος στο οποίο υπάγεται η κυρία υπόθεση η στο πινάκιο ενός από τα Τµήµατα αυτά. Αν όµως µια από τις συναφείς υποθέσεις έχει εγγραφεί ήδη στο πινάκιο Τµήµατος, στο Τµήµα αυτό υπάγονται και οι λοιπές συναφείς υποθέσεις ή διαφορές. Κάθε µετ αναβολή συζήτηση της υπόθεσης γίνεται στο ίδιο Πολιτικό Τµήµα που απεφάσισε την αναβολή, εκτός αν η αναβολή αποφασίστηκε µε σκοπό να γίνει συνεκδίκαση µε άλλη συναφή και εκκρεµή υπόθεση ή διαφορά που είναι εγγεγραµµένη στο πινάκιο άλλου πολιτικού τµήµατος. Αν από κάποιο πολιτικό τµήµα του Πρωτοδικείου εκδοθεί πράξη αποδείξεων η προδικαστική ή άλλη παρεµπίπτουσα απόφαση τότε η υπόθεση εγγράφεται για να συζητηθεί και πάλι στο ίδιο πολιτικό τµήµα που είχε εκδώσει την πράξη ή την προδικαστική ή την παρεµπίπτουσα απόφαση του. Ανακοπές ερηµοδικίας εκδικάζονται από το πολιτικό Τµήµα που έχει εκδώσει, την ανακοπτόµενη απόφαση.

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Κουσιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αντωνία Βαρελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~" Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~

21 0-8841618 Α Θ ~!'ljl~ Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~ 40 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔIΟIΚΗΤιΚΟ ΑΘΗΝΑ, 18 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.:.94-ιa9 Ταχ. Δ/νση: Πρ. Σχολή Ευελπίδων τ.κ. 11362 ΔόfΗ'k'Ξ :~"t~':i~q ~~~f;~~~~ες: 21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3126 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 66 20030319 Τέθηκε σε ισχύ: 19.03.2003 Ηµ.Υπογραφής: 18.03.2003 Τίτλος: Ποινική ευθύνη των Υπουργών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αιτιολογική Έκθεση Σύµφωνα και µε τα συµπεράσµατα και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αριθμός απόφασης: 8 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές: Αναστασία Λάγκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ως Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Γραµµατεία του Πρωτοδικείου διαιρείται σε δέκα εννέα (19) τµήµατα. 1. ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: Σ αυτό οι υπάλληλοι θα ασχολούνται µε τις εξής εργασίες: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3038 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 180 20020807 Τέθηκε σε ισχύ: 07.08.2002 Ηµ.Υπογραφής: 02.08.2002 Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 10.00 12.30 6 7 8 9 10 10.00 12.30 11 12 13 14 15 12.30 16 17 18 19 20 10.00 21 22 23 24 25 10.00 26 27 28 29 30 12.30 31 32 12.

1 2 3 4 5 10.00 12.30 6 7 8 9 10 10.00 12.30 11 12 13 14 15 12.30 16 17 18 19 20 10.00 21 22 23 24 25 10.00 26 27 28 29 30 12.30 31 32 12. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 1* Τµήµατα συνεδριάσεων. Αντικείµενο και συγκρότηση τούτων 1. Το ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας, ενόψει του αριθµού των προβλεποµένων οργανικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.5.2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΤΟ ΙΚΕΙΟΥ

Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.5.2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΤΟ ΙΚΕΙΟΥ Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.5.2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 1 Σύσταση και Λειτουργία Τµηµάτων 1. Το Ναυτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.52005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΕΡΟ ΙΚΕΙΟΥ

Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.52005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΕΡΟ ΙΚΕΙΟΥ Απόφαση 7/2004 (ΦΕΚ Β 626/11.52005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΕΡΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 1. Σύσταση και Λειτουργία Τµηµάτων 1. Το Αεροδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012 ΠΡΟΣ: Γραφείο κ. Υπουργού ικαιοσύνης Γεν. /νση Α ιεύθυνση 1 Τµήµα Α3 Μεσογείων 96 Τ.Κ. 11527 Α Θ Η Ν Α Κοινοποίηση προς:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΟΦΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΕΦΕΣΕΙΣ ΑΕ1 κτίριο 6 αίθ.4 Γ1 κτίριο 6 αίθ. 1 ΣΤ2 κτίριο 6 αίθ. 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 411/2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΑΞΗ 411/2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΡΑΞΗ 411/2015 \ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 ττερ. α, παρ. 6, παρ. 7 περ. α, στοιχ. αα, ββ και παρ. γ και παρ. 9, άρθρου 17 στοιχ. ΕΓ παρ. 1,2,4,5,10,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστάµενος Δ/νσης Γραµµατείας 2310 594106 Ένδικα µέσα (Καταθέσεις δικογράφων) 2310 594114

Προϊστάµενος Δ/νσης Γραµµατείας 2310 594106 Ένδικα µέσα (Καταθέσεις δικογράφων) 2310 594114 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Φράγκων 2-4 Προϊστάµενος Πρόεδρος 2310 594316 Πρόεδρος Α' Ακυρωτικού Τµήµατος 2310 594201 Β' Ακυρωτικού Τµήµατος 2310 594202 Πρόεδρος Α' Τµήµατος 2310 594211 Πρόεδρος Β' Τµήµατος 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2002 (ΦΕΚ Α' 12/25.1.2002)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2002 (ΦΕΚ Α' 12/25.1.2002) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 21/2002 (ΦΕΚ Α' 12/25.1.2002) «Κανονισµός Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών ικαστηρίων και του Αναθεωρητικού ικαστηρίου» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 84/2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΑΞΗ 84/2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΡΑΞΗ 84/2015 Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 ττερ. α, τταρ. 6, τταρ. 7 περ. α, στοιχ. αα, ββ και παρ. γ και παρ. 9, άρθρου 17 στοιχ. Β' παρ. 1,2,4,5,10,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής Αριθ.209 Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 336/2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2015/22-04-2008 (ΦΕΚ Β 859) και Γ/ΕΞ/3082/03-05-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση ιατάξεων Νόµων για το Συµβούλιο της Επικρατείας

Κωδικοποίηση ιατάξεων Νόµων για το Συµβούλιο της Επικρατείας Νοµοθεσία Κωδικοποίηση ιατάξεων Νόµων για το Συµβούλιο της Επικρατείας *** Με το άρθρο 4 Ν.2479/1997 ορίζεται ότι: " 1.α. Οι προθεσµίες για την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων ενώπιον του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2422 24 εκεµβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. 1117864/2297/Α0012 Προσδιορισµός των ελάχιστων αµοιβών των ικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 429 23 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4102 Συμπλήρωση, Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Κα νονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

κα'παρ 9 άρθρ υ 17 στο'χ Β' τταρ. 1,2,4,5,10, 12 άρθρου 17 στοιχ. Γ

κα'παρ 9 άρθρ υ 17 στο'χ Β' τταρ. 1,2,4,5,10, 12 άρθρου 17 στοιχ. Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΡΑΞΗ -Μ Η /2014 Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 ττερ. α, τταρ. 6, παρ. 7 περ α ν' κα'παρ 9 άρθρ υ 17 στο'χ Β' τταρ. 1,2,4,5,10, 12 άρθρου 17 στοιχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 27 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκ(οντας τις εξουσίες που του χορηγούνται

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 27 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκ(οντας τις εξουσίες που του χορηγούνται Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1039 Κ.Δ.Π. 129/2005 Αρ. 3967, 18.3.2005 Αριθμός 129 Οι περί Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Μαΐου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 6806 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ AΡΘΡΟ 1: Ποινικά δικαστήρια Ποινική δικαιοδοσία ασκούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετήθηκε το δικαίωμα της δίκαιης ικανοποίησης από καθυστέρηση δίκης

Νομοθετήθηκε το δικαίωμα της δίκαιης ικανοποίησης από καθυστέρηση δίκης Νομοθετήθηκε το δικαίωμα της δίκαιης ικανοποίησης από καθυστέρηση δίκης Ν.4239/14 (ΦΕΚ 43 Α /20-02-2014) : Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 43/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Ρόλη, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην Εθνική Σχολή Δικαστών ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Αθήvα, 12 Ιουλίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ Αριθ. πρωτ: 79401 οικ. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ : Διoίκησης Δικαιoσύvης ΔIΕΥΘΥΝΣΗ : Λειτoυργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Αριθµός 2540 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (στο εξής αναφερόµενοι ως "οι Κανονισµοί") (Επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για την πλήρη κατανόηση της οργάνωσης των ποινικών δικαστηρίων προαπαιτείται η κατανόηση της έννοιας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για την πλήρη κατανόηση της οργάνωσης των ποινικών δικαστηρίων προαπαιτείται η κατανόηση της έννοιας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για την πλήρη κατανόηση της οργάνωσης των ποινικών δικαστηρίων προαπαιτείται η κατανόηση της έννοιας της ποινικής δικαιοδοσίας.κατά το άρθρο 96 παρ.1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. Κώδικας : 22100 Πληροφορίες: Β. ΤΖΑΒΕΛΛΑ Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Άρθρο 1 Απόκτηση του εκλογικού δικαιώµατος 1. Έλληνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 967 22 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1/2013 απόφασης της Ολο μελείας του Εφετείου Ευβοίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑθΗΝΑ :5.'.I.~...ι.\.Υ..

ΑθΗΝΑ :5.'.I.~...ι.\.Υ.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΚΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -- ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ''''''~''._ '8'. ΑΣΦΑΛΙΣ ΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔIΕγΘΥΝΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΡΑΦΕΙΟ NOMIKOV ΣΥΜΒΟΥΛογ Αγίου Κωνσταντίνου 16, 102 41, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου

ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου Τον Ιούνιο 2007 πραγµατοποιήθηκε το Συνέδριο στο Λουτράκι στο οποίο, µεταξύ των άλλων, αποφασίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ: ΙΕΚ ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ όπως αποφασίστηκαν στο συνέδριο του Λουτρακίου Επιβεβαιώνουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:14462 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις)

ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις) ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις) Άρθρο 59 Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3669/2008 1. Η παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3346/Α 140/17.6.2005

ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3346/Α 140/17.6.2005 - 557 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3346/Α 140/17.6.2005 Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007. Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών.

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007. Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών. ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007 Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών. Συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. Παπαδακάκη Νικόλαο, Στρατιωτικό ικαστή Β,Προεδρεύοντα,επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα