ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ /B2 Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα: Τηλέφωνο: FAX: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΜΑ: «Διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Κρήτης, λόγω κατάργησης θέσεως με αποτίμηση προσόντων, σύμφωνα με την αριθμ /β2/ (ΦΕΚ 2384/τ.Β / ) κοινή Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ /β2/ (ΦΕΚ 2601/τ.Β / ) κοινή Απόφαση, περί κατάργησης χιλίων τριακοσίων σαράντα εννέα (1.349) οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, κατ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/13 (Α 167)» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α 167). 2) Τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α 26). 3) Την αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/ (ΦΕΚ 1914/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής 1

2 και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.27653/ (ΦΕΚ 2560/Β/ ). 4) Την αριθμ /β2/ (ΦΕΚ 2384/τ.Β / ) κοινή Απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ /β2/ (ΦΕΚ 2601/τ.Β / ) κοινή Απόφαση, περί κατάργησης χιλίων τριακοσίων σαράντα εννέα (1.349) οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, κατ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/13 (Α 167). 5) Την αριθμ /β2/ (ΦΕΚ 2894/τ.Β / ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία αντικατέστησε την αριθμ /β2/ (ΦΕΚ 2337/τ.Β / ) Απόφαση, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ αριθμ /β2/ (ΦΕΚ 2387/τ.Β / ) και υπ αριθμ /Β2/ (ΦΕΚ 2440/τ.Β / ) Αποφάσεις περί Σύστασης-Συγκρότησης Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. 6) Την αριθμ /β2/ Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ /β2/ περί ορισμού μελών του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 90 του ν. 4172/13 (Α 167). 7) Τα υπ αριθμ.6 της 20 ης Νοεμβρίου 2013 και 7 της 21 ης Νοεμβρίου 2013 Πρακτικά του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 8) Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141)-Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Φ.Ε.Κ. 152/τ.Α / ). 9) Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 153/τ.Α / ). 10) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ Οι ακόλουθοι διοικητικοί υπάλληλοι του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Κρήτης, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα από 15/10/2013, ως υπηρετούντες σε θέσεις κατά κατηγορία κλάδο και ειδικότητα οι οποίες καταργήθηκαν με αποτίμηση προσόντων, δυνάμει της αριθμ /β2/ (ΦΕΚ 2384/τ.Β / ) κοινής Απόφασης των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ /β2/ (ΦΕΚ 2601/τ.Β / ) κοινή Απόφαση, περί κατάργησης χιλίων τριακοσίων σαράντα εννέα (1.349) οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, κατ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/13 (Α 167), ως εξής: 2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΔΙΚΑΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΚΑΦΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6 ΒΑΓΓΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7 ΤΣΙΩΤΑΚΗ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 ΚΡΕΜΙΖΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9 ΣΑΡΜΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΤΣΙΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 11 ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 12 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 13 ΛΥΜΠΕΡΗ ΠΗΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 14 ΠΑΝΤΖΑΒΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 15 ΤΑΡΑΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 16 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 17 ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 18 ΖΕΡΒΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 19 ΚΙΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 20 ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 21 ΤΣΙΜΠΕΡΔΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 22 ΑΡΖΟΥΜΑΝ ΜΑΡΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 23 ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 24 ΤΣΕΛΕΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 25 ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 26 ΚΟΥΦΟΣΤΑΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 27 ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 28 ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 29 ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 30 ΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 31 ΚΙΝΑΜΠΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 32 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 33 ΤΣΟΥΒΕΛΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 34 ΠΡΙΜΙΚΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 35 ΜΠΟΥΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 36 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 37 ΔΡΟΓΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 38 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 39 ΣΑΔΗΜΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 40 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 41 ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 42 ΓΚΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 43 ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 44 ΣΑΔΗΜΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 45 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 46 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 47 ΤΟΓΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 48 ΖΥΜΠΟΥΝΟΥΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 49 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 50 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 51 ΜΗΛΙΩΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 52 ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 53 ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 54 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 55 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΣΑΠΦΩ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 56 ΛΟΥΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 57 ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 58 ΦΑΡΜΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 59 ΜΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3

4 60 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 61 ΧΑΛΙΚΙΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 62 ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 63 ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 64 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 65 ΛΕΚΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 66 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 67 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 68 ΠΑΘΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 69 ΤΣΟΥΛΦΑ ΔΟΜΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 70 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 71 ΜΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 72 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 73 ΣΑΜΠΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 74 ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΑ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 75 ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 76 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 77 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 78 ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 79 ΜΕΛΙΚΟΝΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 80 ΤΣΟΥΦΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 81 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 82 ΚΟΥΤΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 83 ΜΠΙΤΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 84 ΣΟΙΛΕΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 85 ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 86 ΑΠΟΣΚΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 87 ΜΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 88 ΒΑΡΛΑΜΟΥ ΘΕΚΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 89 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 90 ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 91 ΚΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 92 ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 93 ΜΠΕΛΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 94 ΛΕΥΤΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 95 ΦΛΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 96 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 97 ΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 98 ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 99 ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 100 ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 101 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 102 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΣΑΒΒΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 103 ΤΡΥΦΙΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 104 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- 105 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 106 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 107 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 108 ΓΚΟΓΚΟΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 109 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 110 ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 111 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 112 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 113 ΧΑΤΖΗΑΡΑ ΑΡΕΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 114 ΚΑΛΑΝΤΖΗ-ΓΕΜΕΛΙΑΡΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 115 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 116 ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 117 ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 118 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4

5 119 ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 120 ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 121 ΠΛΟΥΜΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 122 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 123 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 124 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 125 ΠΑΦΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 126 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 127 ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 128 ΛΟΥΚΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 129 ΚΟΛΟΒΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 130 ΣΤΑΘΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 131 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 132 ΜΑΥΡΕΑ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 133 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 134 ΣΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥ ΖΗΝΑΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 135 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 136 ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 137 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 138 ΦΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 139 ΜΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 140 ΜΗΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 141 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 142 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 143 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 144 ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 145 ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 146 ΚΟΡΚΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 147 ΔΗΜΑΚΗ ΖΩΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 148 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 149 ΤΣΟΛΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 150 ΒΛΑΜΗ ΑΡΓΥΡΩ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 151 ΤΖΑΓΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 152 ΜΠΡΟΒΑ ΝΟΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 153 ΚΑΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 154 ΑΡΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 155 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 156 ΝΙΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 157 ΧΡΥΣΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 158 ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 159 ΑΝΤΙΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 160 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 161 ΝΙΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 162 ΜΑΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 163 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 164 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 165 ΦΩΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 166 ΜΑΝΤΕΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΙΜΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 167 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 168 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 169 ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 170 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 171 ΠΑΤΑΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ- 172 ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 173 ΚΟΥΤΣΑΒΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 174 ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 175 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 176 ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 177 ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5

6 178 ΤΖΩΡΤΖΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 179 ΜΑΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 180 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 181 ΣΓΟΛΟΜΠΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 182 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 183 ΚΑΣΤΡΙΝΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 184 ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 185 ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 186 ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 187 ΤΣΙΑΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 188 ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 189 ΡΕΓΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 190 ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 191 ΚΑΡΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 192 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 193 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 194 ΧΟΝΔΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 195 ΣΚΕΝΤΕΡΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 196 ΚΟΤΣΟΜΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 197 ΚΑΣΙΩΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 198 ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 199 ΣΕΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 200 ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 201 ΚΑΝΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 202 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 203 ΜΠΟΥΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 204 ΚΑΤΗ ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 205 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 206 ΜΗΛΙΩΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 207 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 208 ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 209 ΜΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 210 ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 211 ΑΡΜΕΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 212 ΤΖΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 213 ΛΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 214 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 215 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 216 ΜΗΛΙΓΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 217 ΚΑΡΙΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 218 ΒΛΑΣΣΗ ΠΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 219 ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 220 ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 221 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΑΔΑΜ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 222 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 223 ΤΑΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 224 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 225 ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 226 ΖΩΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 227 ΡΕΠΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 228 ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 229 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 230 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 231 ΓΡΙΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 232 ΚΟΡΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 233 ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ-ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 234 ΜΑΤΙΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 235 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 236 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 237 ΤΣΟΛΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6

7 238 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 239 ΚΟΛΕΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 240 ΡΟΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 241 ΜΗΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 242 ΜΠΟΙΛΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 243 ΑΡΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 244 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 245 ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 246 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 247 ΑΔΑΜΗΣ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 248 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 249 ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 250 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 251 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 252 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 253 ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 254 ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 255 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 256 ΤΣΩΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 257 ΚΛΕΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 258 ΚΑΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 259 ΜΕΝΗ ΜΕΤΑΞΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 260 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 261 ΦΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 262 ΝΤΕΛΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 263 ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 264 ΠΡΑΣΣΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 265 ΦΑΣΟΥΛΗ ΤΑΤΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 266 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 267 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 268 ΤΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 269 ΜΠΑΛΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 270 ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 271 ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 272 ΚΑΡΔΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 273 ΜΑΚΡΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 274 ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 275 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 276 ΚΟΛΑΤΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 277 ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 278 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 279 ΜΠΕΚΕ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 280 ΒΑΣΣΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 281 ΒΑΡΛΑΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 282 ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 283 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 284 ΣΚΕΝΤΕΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 285 ΓΚΟΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 286 ΚΙΑΜΟΥΡΗ ΛΕΛΟΥΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 287 ΛΑΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 288 ΜΗΛΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 289 ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 290 ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΙΚΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 291 ΜΠΟΘΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 292 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΑΓΑΠΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 293 ΑΠΙΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 294 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 295 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 296 ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 297 ΠΡΟΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7

8 298 ΜΑΝΤΕΣΟΥ ΛΑΣΚΑΡΟΥΔΑ ΚΙΜΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 299 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 300 ΤΡΑΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 301 ΜΙΧΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 302 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 303 ΛΑΜΠΙΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 304 ΜΑΤΣΟΥΚΗ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 305 ΚΟΡΔΑΤΖΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 306 ΛΑΖΗ- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 307 ΧΟΧΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 308 ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 309 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 310 ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 311 ΚΑΡΒΕΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 312 ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 313 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ- 314 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 315 ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 316 ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 317 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 318 ΤΟΥΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 319 ΤΣΙΡΟΥ-ΚΑΛΙΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 320 ΣΕΦΕΡΛΗ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 321 ΖΑΜΠΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 322 ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 323 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ- 324 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 325 ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ- 326 ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 327 ΑΡΕΤΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 328 ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 329 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 330 ΚΑΦΕΝΤΖΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 331 ΤΣΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 332 ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 333 ΤΟΥΝΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 334 ΦΩΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 335 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 336 ΚΑΤΣΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 337 ΜΩΡΑΪΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 338 ΜΕΤΑΞΑ ΜΑΡΙΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 339 ΨΥΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 340 ΣΑΒΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 341 ΚΟΥΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 342 ΤΣΙΠΡΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 343 ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1 ΤΣΑΜΑΣΦΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΔΗΜΗΤΣΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΒΛΑΣΑΚΙΔΟΥ ΣΙΔΕΡΗ ΗΛΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 ΚΟΥΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 8

9 7 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 8 ΓΑΣΠΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 9 ΣΗΦΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΥΡΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΑΣΗΜΙΑΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 11 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 12 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 13 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 14 ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 15 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 16 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 17 ΜΙΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 18 ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΓΟΥΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 19 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 20 ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ 21 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 22 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 23 ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 24 ΚΑΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 25 ΜΠΑΓΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 26 ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 27 ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 28 ΞΑΝΘΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 29 ΜΠΑΞΙΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 30 ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 31 ΔΕΛΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 32 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 33 ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 34 ΜΠΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 35 ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 36 ΣΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 37 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 38 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 39 ΠΕΠΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 40 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 41 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 42 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 43 ΛΟΥΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 44 ΔΡΟΜΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 45 ΒΡΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 46 ΤΑΣΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 47 ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 48 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 49 ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 9

10 50 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 51 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 52 ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 54 ΦΥΣΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 55 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 56 ΛΑΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 57 ΣΓΟΥΡΟΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 58 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 59 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 60 ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 61 ΡΑΠΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 62 ΜΠΑΓΙΑΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 63 ΚΡΕΜΙΖΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 64 ΒΟΥΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 65 ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 66 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 67 ΜΠΟΥΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 68 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 69 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΚΙΜΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 70 ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 71 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 72 ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 73 ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 74 ΚΥΡΙΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 75 ΚΟΝΤΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 76 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 77 ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 78 ΧΟΥΣΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 79 ΜΟΣΧΟΒΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 80 ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 81 ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 82 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 83 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 84 ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 85 ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 86 ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 87 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 88 ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 89 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 90 ΜΑΝΕΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 91 ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΛΤΕΖΟΥ- 92 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 93 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΝΕΣΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 94 ΚΑΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10

11 95 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 96 ΜΟΥΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 97 ΧΑΒΙΑΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 98 ΚΕΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 99 ΤΖΙΓΑΝΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 100 ΚΑΒΑΦΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 101 ΞΕΙΔΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 102 ΓΙΑΜΑΣ ΝΙΚΩΝ ΚΑΣΙΜ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 103 ΤΣΟΥΡΑ ΑΣΗΜΩ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 104 ΚΑΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 105 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 106 ΤΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 107 ΠΡΙΒΥΛΕΓΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 108 ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗ ΣΑΝΤΡΑ ΜΩΥΣΗΣ-ΜΩΡΙΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 109 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 110 ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 111 ΡΑΠΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 112 ΣΥΓΓΙΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 113 ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 114 ΠΑΠΑΖΩΓΡΑΦΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 115 ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 116 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 117 ΤΖΙΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 118 ΚΟΜΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 119 ΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 120 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 121 ΧΑΒΙΑΤΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 122 ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 123 ΚΑΝΤΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 124 ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 125 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 126 ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 127 ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 128 ΠΑΤΑΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 129 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 130 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 131 ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 132 ΜΙΖΑΡΑ ΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 133 ΤΡΟΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 134 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 135 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 136 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΥΡΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 137 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 138 ΧΑΡΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 139 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 11

12 140 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 141 ΚΕΡΧΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 142 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 143 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 144 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 145 ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 146 ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 147 ΜΗΤΣΙΩΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 148 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 149 ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 150 ΤΖΙΜΑ ΒΕΡΑ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 151 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 152 ΚΟΜΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 153 ΣΠΙΝΑΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 154 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 155 ΡΑΠΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 156 ΤΑΚΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 157 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 158 ΤΑΝΔΡΙΑ ΑΜΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 159 ΘΥΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 160 ΚΑΛΑΚΑΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 161 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 162 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 163 ΤΟΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 164 ΜΑΝΘΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 165 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 166 ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 167 ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 168 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 169 ΤΖΑΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 170 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 171 ΚΑΚΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΪΑΝΟΣ ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 172 ΠΟΥΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 173 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 174 ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 175 ΚΟΥΛΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΠΑΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3 ΧΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 4 ΠΑΣΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 5 ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 6 ΔΡΕΠΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 12

13 7 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 9 ΓΑΙΤΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 11 ΦΛΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 12 ΓΚΑΜΠΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 13 ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 14 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 15 ΖΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 16 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 17 ΑΣΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 18 ΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 19 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 21 ΖΙΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 22 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 23 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 24 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 25 ΔΟΡΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 26 ΓΚΑΒΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 28 ΑΣΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 29 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 30 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 31 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 32 ΜΑΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 33 ΚΑΝΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 34 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 35 ΜΗΝΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 36 ΨΑΘΑ ΛΥΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 37 ΠΕΪΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 38 ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 39 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 40 ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 41 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 42 ΒΑΡΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 43 ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 44 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 45 ΤΖΗΚΑ-ΤΣΕΡΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 46 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 47 ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 48 ΚΡΕΜΙΖΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 49 ΚΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 50 ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 51 ΚΑΝΤΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 13

14 52 ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53 ΣΤΕΦΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 54 ΤΣΙΓΚΑΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 55 ΡΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 56 ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 57 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥΖΜΟΥΤΗ- 58 ΝΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 59 ΜΠΙΛΙΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 60 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 61 ΒΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 62 ΜΠΑΚΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 63 ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 64 ΣΑΧΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 65 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 66 ΚΕΝΤΕΡΕΛΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ- 67 ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 68 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 69 ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ 70 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 71 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 72 ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 73 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ- 74 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 75 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 76 ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 77 ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 78 ΜΠΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 79 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 80 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 81 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 82 ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 83 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 84 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 85 ΝΟΥΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 86 ΣΔΟΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 87 ΛΙΛΙΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 88 ΘΕΡΙΟΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 89 ΦΩΤΑΚΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 90 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 91 ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 92 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 93 ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 94 ΑΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

15 95 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 96 ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 97 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΣΤΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 98 ΛΥΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 99 ΜΠΕΝΑΒΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 100 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 101 ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 102 ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 103 ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 104 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΕ 105 ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ 106 ΝΙΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ 107 ΤΖΟΥΜΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ 108 ΝΤΑΣΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ 109 ΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ 110 ΣΕΦΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ 111 ΚΑΤΣΙΡΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ 112 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ 113 ΚΟΙΛΙΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΕ 114 ΚΟΥΡΕΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 115 ΚΟΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 116 ΠΛΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 117 ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΖΗΣΗΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 118 ΒΕΝΕΤΗ ΖΩΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 119 ΚΟΣΕΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 120 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 121 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 122 ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 123 ΝΟΥΝΗ ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 124 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 125 ΑΛΩΠΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 126 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 127 ΡΟΚΑΚΗ ΜΑΛΒΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 128 ΧΟΥΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 129 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 130 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 131 ΛΑΖΑΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 132 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 133 ΚΛΩΝΑΡΙΔΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 134 ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 135 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 136 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 15

16 137 ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 138 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 139 ΠΕΤΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 140 ΚΑΜΠΑΓΙΟΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 141 ΔΙΑΦΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 142 ΤΣΙΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 143 ΝΑΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 144 ΕΚΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 145 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 146 ΧΟΡΤΟΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΘΩΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΤΣΙΑΠΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ- 4 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΝΝΕΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 ΚΟΘΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6 ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 7 ΓΚΟΥΝΑ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 8 ΚΟΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 9 ΚΑΖΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΠΡΑΣΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 11 ΤΣΑΡΕΛΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ-ΜΙΑΣ 12 ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ-ΜΙΑΣ 13 ΜΠΟΥΣΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ-ΜΙΑΣ 14 ΛΑΧΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ-ΜΙΑΣ 15 ΚΑΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 16 ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 17 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6 ΚΑΤΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 7 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 8 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 9 ΜΠΕΛΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10 ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 11 ΛΑΖΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 16

17 12 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 13 ΝΤΟΥΦΕΞΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΚΙΜΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 15 ΡΕΓΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 17 ΛΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 18 ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΠΑΤΟΥΧΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 22 ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΟΥΚΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 23 ΒΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 24 ΣΚΑΝΑΒΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 25 ΡΑΠΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 26 ΚΟΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΩΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 28 ΛΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 29 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 30 ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 31 ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 32 ΦΡΟΥΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 33 ΚΟΥΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 34 ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 35 ΖΥΓΟΜΑΛΑ ΕΛΕΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 36 ΤΡΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 37 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 38 ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 39 ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 40 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 41 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 42 ΤΣΑΡΔΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 43 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 44 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 45 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 46 ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 47 ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 48 ΑΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 49 ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 50 ΣΙΤΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 51 ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ-ΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 17

18 3 ΣΜΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 4 ΣΑΛΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 5 ΚΑΡΚΑΒΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 6 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 7 ΚΡΑΣΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 8 ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 9 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 10 ΤΣΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 11 ΔΟΚΟΥΜΕΤΖΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 12 ΚΑΛAΪΤΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 13 ΚΟΥΜΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΗ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 14 ΓΟΡΓΟΡΑΠΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 15 ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 16 ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 17 ΓΡΑΦΑΝΑΚΗ ΦΩΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 18 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 19 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 ΖΩΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 21 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 22 ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 23 ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 24 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 25 ΤΖΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 26 ΦΟΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 27 ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 28 ΣΠΕΤΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 29 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΛΕΡΓΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οι Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων είναι αρμόδιοι: α) Να ενημερώσουν εγγράφως τον κάθε υπάλληλο που τέθηκε σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, με ταυτόχρονη επικαιροποίηση της βάσης του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) με τα στοιχεία εκείνα των υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας (Αποδέσμευση των υπαλλήλων με την αιτιολογία «Θέση σε καθεστώς διαθεσιμότητας»), β) Να καταρτίσει τους πίνακες των επόμενων μισθολογικών καταστάσεων με βάση τη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και την αποστολή τους στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 18

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛ. E-MAIL ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛ. E-MAIL ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Κ1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛ. E-MAIL ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOY - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΒΑΒΛΙΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOY - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Π ΗΜ/ΝΙΑ : 18/11/2013

Α.Σ.Ε.Π ΗΜ/ΝΙΑ : 18/11/2013 Α.Σ.Ε.Π ΗΜ/ΝΙΑ : 18/11/201 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ (άρθρο 90 ν. 4172/201 ΠΑΝΕΠΙΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ: 170005 ΦΕΚ. 284/24 9 201, ΦΕΚ.2601/15

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ΣΙΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Ιωάννη ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 2 ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 17/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 3 ΤΣΕΝΙΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 17455 Τηλέφωνο: 213 200 8090 ΤΟΤ(Fax): 210 9829 249 Προς ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αβραμίδου Χριστίνα Νικόλαος Αδαμούδη Δήμητρα Νικόλαος Αναγνώστου Βασίλειος Κωνσταντίνος Αναστασιάδου Αλεξάνδρα Νικόλαος Αναστασιάδου Φωτεινή Διονύσιος Αποστολίδης Ανέστης Χαράλαμπος Αραμπατζή Μαρία Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 Αβραμίδου ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Φωτεινή Γρηγόριος 15 Αθανασιάδης Ιωάννης Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣ/ΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣ/ΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ /0/0 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣ/ΚΗ Σελίδα 0 0 ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΜΑΡΓΙΤΣΑ ΣΥΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ 8: "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. Ψηφοδέλτιο ΚΥΣΠΕ Αβράμης Παναγιωτόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη Αγιάννογλου Νικόλαος του Ευδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 3 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 4 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.τέκνων) (1) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.τέκνων) (1) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Σ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ : 109,111,112,118,121,130,132,133 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ 1735 ΨΑΡΡΑ ΘΕΟΦΑΝΩ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΖ172624

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2015-2016 Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2015-2016 Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2015-2016 Ν. ΑΧΑΪΑΣ 1 ΑΒΡΑΜΗ ΣΙΜΟΝΑ 21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 ΒΑΓΓΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3 ΓΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 5 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ»

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.gr Αρ Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ειδικότητα : ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (5 ) (6 ) (3) (4 ) (7) (8)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ειδικότητα : ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (5 ) (6 ) (3) (4 ) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1 / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (σε μήνες (αριθμ. τέκνων (αρ. τέκνων (αριθμ. ανήλικων τέκνων (αρ. τέκνων ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες (1 (2 (3 (4 (7 (8 ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣ (1 (2 (3 (4 112 ΑΖ0995993

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Μιχαήλ Ζυμής του Γεωργίου Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι Φλωρεντία Καλδή του Παναγιώτου Ιωάννης Σαρμάς του Δημητρίου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ 101

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ 101 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Ταχ.Δ/νση:Μπαλτατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ 1 CREEN ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΙΑΣΟΝΑΣ του Raymond 2 HAMΖAJ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Dhori 3 ΑΓΓΕΛΗ ΔΑΝΑΗ του Αποστόλου 4 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - ΣΙΜΩΝΕΤΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ του Γεωργίου 5 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ευθυμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 49 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 344 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 123 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ : ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ : ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΪΟΣ 4 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 ΒΑΓΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ Φορέας Υλοποίησης/ Επιμέρους Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Υπηρεσία: Συμβουλευτικό Κέντρο Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ (Γ.Γ.Ι.Φ.) Έδρα Υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ- Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ 158847 ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 3,5 13 16,5 ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ - 170732 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 3,5 12,875 16,375

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00

ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00 ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00 Α/Α Α.Γ.Μ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο 1 0615106 ALBADDAWI ZAID HUSSEN 2 0615107 ALSHEHABAT HASSAN MOHAMMAD 3 0615071 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 0615128 ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή θεματικού κύκλου 2η. Σχολείο, Ρατσισμός, Ξενοφοβία και Δημοκρατική Ευθύνη. Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και. Αξιοποίησή τους στην

Επιλογή θεματικού κύκλου 2η. Σχολείο, Ρατσισμός, Ξενοφοβία και Δημοκρατική Ευθύνη. Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και. Αξιοποίησή τους στην 3ης Σεπτεμβρίου 36, 10432, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 5218700 Fax: 210 5218754 E-mail: info@kanep-gsee.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Πίνακας εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ Έδρα Υπηρεσίας: ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ,30/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :150 Ειδικότητα : ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΦΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Βαθμός Ασφαλείας Να διατηρηθεί μέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΪΕΡ ΟΥΡΣΟΥΛΑ του ΜΑΞ ΒΗΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 23-09- 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 Ειδικότητα : ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 Ειδικότητα : ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Υπηρεσία : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΑ081829 Οχι Οχι 1 7,23 40 0 0 0 0 0 0 289,20 280 Οχι 1 Οχι 569,20 1 ΚΑΡΑΒΙΑ ΑΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ406543 Οχι Οχι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη 17561 2 ) ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη 13934 3 ) ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) του Δημητρίου 6756 4 ) ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου-Αντωνίου 4268 5

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 7

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 7 α/α Ονοματεπώνυμο 1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ 2 ΑΖΑ ΒΕΝΕΤΟΥΛΑ 3 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 ΑΝΔΡΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 5 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 6 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 7 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11-3-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11-3-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11-3-2011 2 η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ.πρωτ. 22149 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛ ΑΛΒΕΡΤΟΣ του ΔΑΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3 ΒΟΥΤΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα