Δ Έθδνζε 1.0 / ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 01 ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΤΝΣΗΡΗΗ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ 07.01.20. Έθδνζε 1.0 / 22-7-2011 07 ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 01 ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΤΝΣΗΡΗΗ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ"

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Δ Έθδνζε 1.0 / ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 01 ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΤΝΣΗΡΗΗ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΔΠΙΓΟΜΗ 20 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ Η Οδεγία ηέζεθε ζε ηζρύ κε ηελ ππ αξηζκ. ΓΓ/ / Απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή Γξακκήο

2 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ Πίλαθαο Μεηαβνιψλ, αλαζεσξήζεσλ, ελεκεξψζεσλ, ζπκπιεξψζεσλ, αληηθαηαζηάζεσλ θιπ. Η εθάζηνηε ηειεπηαία έθδνζε, θαηαξγεί φιεο ηηο πξνεγνχκελεο, νη νπνίεο πξέπεη λα θαηαζηξέθνληαη. Κσδηθόο Έθδνζε / Ηκεξνκελία Αξ. ειίδσλ Δ / Παξαηεξήζεηο Δ 1.0/ /36

3 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΠΔΡΙΔΟΜΔΝΑ Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΜΟΚ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΚΗΗ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΏΝ ΣΟΤ ΔΙΚΣΟΤ II. ΔΛΔΓΟ, ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΕΚΔΗ ΕΠΙΘΕΩΡΉΕΩΝ ΟΠΣΙΚΉ ΕΠΙΘΕΏΡΗΗ ΓΡΑΜΜΉ ΣΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΘΕΏΡΗΗ III. ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΉ ΤΝΣΉΡΗΗ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΉ ΤΝΣΉΡΗΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΚΩΓΙΚΟΠΟΊΗΗ ΔΡΓΑΙΏΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Δ 1.0/ /36

4 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΟΜΔΝΩΝ Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΜΟΚ Συντήρηςη Προλθπτικι υντιρθςθ Διορκωτικι υντιρθςθ Εγκαταςτάςεισ τησ γραμμήσ Πάγιο Περιοδικότητα (ή ςυχνότητα) Τεχνική επιθεϊρηςη ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΚΗΗ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΏΝ ΣΟΤ ΔΙΚΣΟΤ II. ΔΛΔΓΟ, ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΕΚΔΗ ΕΠΙΘΕΩΡΉΕΩΝ ΟΠΣΙΚΉ ΕΠΙΘΕΏΡΗΗ ΓΡΑΜΜΉ Αντικείμενο οπτικήσ επιθεϊρηςησ Επιθεϊρηςη / επίβλεψη των γραμμϊν με Σ.Σ.Σ Επίβλεψθ κατά τθν περίοδο υψθλϊν κερμοκραςιϊν Επίβλεψθ κατά τθν περίοδο χαμθλϊν κερμοκραςιϊν Αρμόδια Όργανα για την Επιθεϊρηςη Περιοδικότητα επιθεωρήςεων ανά αρμόδιο όργανο Σακτικι επικεϊρθςθ Ζκτακτθ επικεϊρθςθ Φφλαξθ των επιςφαλϊν ςθμείων με όχθμα γραμμισ αντί τθσ φφλαξθσ πεηι ΣΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΘΕΏΡΗΗ Αντικείμενο και αρμόδιοι τεχνικήσ επιθεϊρηςησ Περιοδικότητα (ςυχνότητα) επιθεωρήςεων Περιοδικότθτα ελζγχου τθσ ποιότθτασ τθσ γραμμισ με Όχθμα Καταγραφισ φαλμάτων Γραμμισ Περιοδικότθτα επικεϊρθςθσ των αλλαγϊν και διαςταυρϊςεων Περιοδικότθτα επικεϊρθςθσ των ςυςκευϊν διαςτολισ Περιοδικότθτα επικεϊρθςθσ των ςιδθροτροχιϊν Περιοδικότθτα επικεϊρθςθσ με υπεριχουσ Περιοδικότθτα επικεϊρθςθσ του προφίλ τθσ ςιδθροτροχιάσ Περιοδικότθτα επικεϊρθςθσ των αρμϊν Περιοδικότθτα επικεϊρθςθσ ςτρωτιρων και μικροφ υλικοφ Περιοδικότθτα επικεϊρθςθσ του εξοπλιςμοφ τζλουσ γραμμισ III. ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΉ ΤΝΣΉΡΗΗ λικά επιδομήσ Μηχανιςμοί γραμμήσ Αποςτράγγιςη Γεωμετρία τησ γραμμήσ και μηχανιςμϊν γραμμήσ Χαρακτηριςτικά ςτρϊςησ τησ γραμμήσ Εξαςφάλιςη τησ θζςησ τησ γραμμήσ Δ 1.0/ /36

5 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ 7.7 Σιδηροδρομικά ςήματα Εξαςφάλιςη περιτυπϊματοσ και ορατότητασ Ιςόπεδεσ διαβάςεισ Εγκαταςτάςεισ αςφάλειασ προςωπικοφ και κοινοφ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΉ ΤΝΣΉΡΗΗ λικά επιδομήσ Μηχανιςμοί γραμμήσ Αποςτράγγιςη Γεωμετρία τησ γραμμήσ Χαρακτηριςτικά ςτρϊςησ τησ γραμμήσ Έκτακτο ςυμβάν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΚΩΓΙΚΟΠΟΊΗΗ ΔΡΓΑΙΏΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Δ 1.0/ /36

6 ΗΜΑΣΑ, ΠΙΝΑΚΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ ΣΧΉΜΑ 1: Η ΕΡΙΘΕΪΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΔΗ ΣΝΤΉΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΑΜΜΉΣ... 9 ΡΚΝΑΚΑΣ 1: ΚΙΤΉΙΑ ΚΑΤΗΓΟΙΟΡΟΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΑΜΜΪΝ ΣΧΉΜΑ 2: ΕΚΔΗ ΕΡΙΘΕΩΉΣΕΩΝ ΡΚΝΑΚΑΣ 2: ΚΙΤΉΙΑ ΖΝΑΞΗΣ ΕΡΙΘΕΪΗΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΡΕΚΟΔΟ ΨΗΛΪΝ ΘΕΜΟΚΑΣΙΪΝ ΡΚΝΑΚΑΣ 3: ΚΙΤΉΙΑ ΖΝΑΞΗΣ ΕΡΙΘΕΪΗΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΡΕΚΟΔΟ ΧΑΜΗΛΪΝ ΘΕΜΟΚΑΣΙΪΝ ΣΕ ΓΑΜΜΖΣ ΜΗ ΑΡΕΛΕΘΕΩΜΖΝΕΣ (ΘΕΜΟΚΑΣΚΑ ΣΙΔ/ΧΙΆΣ) ΡΚΝΑΚΑΣ 4: ΑΜΠΔΙΑ ΠΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΘΕΪΗΣΗ ΡΚΝΑΚΑΣ 5: ΑΜΟΔΙΠΤΗΤΑ - ΡΕΙΟΔΙΚΠΤΗΤΑ ΕΡΙΘΕΩΉΣΕΩΝ ΡΚΝΑΚΑΣ 6: ΑΝΤΙΚΕΚΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΠΔΙΟΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΡΙΘΕΪΗΣΗ ΡΚΝΑΚΑΣ 7: ΣΧΝΠΤΗΤΑ ΕΛΖΓΧΟ ΤΗΣ ΡΟΙΠΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΑΜΜΉΣ ΡΚΝΑΚΑΣ 8: ΣΧΝΠΤΗΤΑ ΕΛΖΓΧΩΝ ΤΩΝ ΑΜΪΝ ΡΚΝΑΚΑΣ 9: ΚΑΘΟΙΣΜΠΣ ΚΑΤΗΓΟΚΑΣ ΓΑΜΜΉΣ ΣΤΑ ΔΙΆΦΟΑ ΤΜΉΜΑΤΑ ΤΟ ΔΙΚΤΦΟ Δ 1.0/ /36

7 Ι. ΓΔΝΙΚΑ 1 Αντικείμενο ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Οδεγίαο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ γεληθψλ αξρψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο επηδνκήο ηεο γξακκήο. Δπεηδή ην εχξνο θαη ην είδνο ηεο ζπληήξεζεο ηεο γξακκήο εμαξηάηαη κεηαμχ ησλ άιισλ απφ ηελ ηαρχηεηα θπθινθνξίαο, ηνλ θφξην θπθινθνξίαο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηελ παιαηφηεηα απηήο, γίλεηαη κηα ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γξακκψλ ηνπ δηθηχνπ. Έηζη, ζηελ παξνχζα Οδεγία, αξρηθά θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο γξακκήο, θαη ζηε ζπλέρεηα δίδνληαη ηα είδε θαη ε πεξηνδηθφηεηα ησλ ειέγρσλ/επηζεσξήζεσλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο γξακκήο θαζψο επίζεο θαη νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. πγθεθξηκέλα, ε παξνχζα νδεγία: θαηεγνξηνπνηεί ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο ηεο ζπληήξεζεο θαζνξίδεη ηα είδε θαη ηελ ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ / επηζεσξήζεσλ βάζεη ηεο θαηεγνξίαο ηεο γξακκήο θσδηθνπνηεί ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαζνξίδεη ην είδνο θαη ηελ ζπρλφηεηα ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο γξακκήο Η Οδεγία βαζίδεηαη ζηελ Οδεγία Δ «Η ζηξαηεγηθή ζπληήξεζεο ηεο επηδνκήο ηεο γξακκήο». Η παξνχζα Οδεγία αθνξά ζηηο γξακκέο θαλνληθνχ εχξνπο. Η ζπληήξεζε γξακκψλ κε..., αξκνχο θαη ζηαζεξή επηδνκή ζα εμεηδηθεπζεί πεξαηηέξσ ζε νδεγίεο πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηελ Γηεχζπλζε Γξακκήο. Δ 1.0/ /36

8 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Οδεγίαο ειήθζεζαλ ππφςε: (1) Δπξσλφξκεο prδν «Works on ballasted track Plain line, switches and crossings» ΔΝ «Track geometry quality Geometry Quality Assessment» (2) Οδεγίεο μέλσλ δηθηχσλ: Γίθηπν Αξηζ. Οδεγίαο Θέκα Έθδνζε ÖBB Dienstbehelf ΙS 2 Instandhaltungsplan Teil 1- Oberbauarbeiten DB Grundlagen der Oberbauinspektion DB Fahrtechnische Inspektionen DB Oberbau inspizieren: Zulässige Abnutzungen der Schienen im Gleis SBB RI Einbau, Kontrollen und Unterhalt von Gleisen (3) Έθζεζε ηεο UIC κε ηίηιν: «Maintenance/Renewal Optimization» Δ 1.0/ /36

9 2 Οριςμοί ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ Βι. Οδεγία Δ «Η ζηξαηεγηθή ζπληήξεζεο ηεο επηδνκήο ηεο γξακκήο». 2.1 Σςνηήπηζη πληήξεζε νξίδεηαη σο ν ζπλδπαζκφο φισλ ησλ ηερληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δξάζεσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ δξάζεσλ επνπηείαο/επίβιεςεο), πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα δηαηεξήζνπλ έλα ζηνηρείν ή λα ην επαλαθέξνπλ, ζε κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα κπνξεί λ αληαπνθξηζεί (λα εθηειέζεη) ζε κία απαηηνχκελε ιεηηνπξγία. Ζλεγχοσ, Επιθεώρηςη Συντήρηςη Ρροληπτική Διορθωτική υντιρθςθ βάςει κατάςταςθσ (βάςει κριτθρίων) Προκακοριςμζνθ ςυντιρθςθ Βραχυπρόκεςμθ Άμεςθ ρήκα 1: Η επηζεψξεζε θαη ηα είδε ζπληήξεζεο ηεο γξακκήο Πξνιεπηηθή πληήξεζε χκθσλα κε ηελ ΔΝ 50125:1999 εδάθην 3.25 ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε νξίδεηαη σο εμήο: «Πποληπηική ζςνηήπηζη είναι η ζςνηήπηζη η οποία εκηελείηαι ζε πποκαθοπιζμένα διαζηήμαηα ή ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένα κπιηήπια με ζκοπό να μειώζει ηην πιθανόηηηα αζηοσίαρ ή ςποβάθμιζηρ ηηρ λειηοςπγίαρ ενόρ ζηοισείος». Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε έρεη ζθνπφ λα πξνιάβεη ηελ δεκηνπξγία ζθαικάησλ ή θζνξψλ ή λα άξεη ζθάικαηα ή θζνξέο ζηελ γξακκή πνπ κειινληηθά ζα επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα θπθινθνξίαο Δ 1.0/ /36

10 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ H πξνιεπηηθή ζπληήξεζε δηαθξίλεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλε ζπληήξεζε 1 βάζεη ηεο πξνδηαγξαθήο ηνπ παγίνπ ή ηεο εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο βάζεη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο πξαθηηθήο 2 ε νπνία δελ πξνυπνζέηεη έιεγρν ή επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε βάζεη θαηάζηαζεο 3 κε ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο γξακκήο θαη ε νπνία πξνυπνζέηεη έιεγρν ή επηζεψξεζε Γηνξζσηηθή πληήξεζε χκθσλα κε ηελ ΔΝ 50125:1999 εδάθην 3.9, ε δηνξζσηηθή ζπληήξεζε νξίδεηαη σο εμήο: «Διοπθωηική Σςνηήπηζη είναι αςηή η οποία εκηελείηαι μεηά ηην αναγνώπιζη ενόρ ζθάλμαηορ και ζκοπό έσει να θέζει ένα πποϊόν ζε μία καηάζηαζη ζηην οποία θα μποπεί να ανηαποκπιθεί ζηην απαιηούμενη λειηοςπγία» Η δηνξζσηηθή ζπληήξεζε 4 έρεη ζθνπφ λα άξεη ζθάικαηα πνπ έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηελ αζθάιεηα θπθινθνξίαο (θαη επηβάινπλ βξαδππνξίεο ή άιια κέηξα). Η δηνξζσηηθή ζπληήξεζε πινπνηείηαη φηαλ δηαπηζηψλεηαη αζηνρία ε νπνία απαηηεί βξαρππξφζεζκε ή άκεζε άξζε (επηζθεπή) κε ζηφρν λ απνθαηαζηήζεη ην ζηνηρείν ηεο γξακκήο ζην επίπεδν ηεο θαζνξηζκέλεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. 2.2 Εγκαηαζηάζειρ ηηρ γπαμμήρ Ωο εγθαηαζηάζεηο γξακκήο ζεσξνχληαη ζην παξφλ ε επηδνκή ηεο γξακκήο, ηα κηθξά θαη κεγάια ηερληθά θαη νη ζήξαγγεο (δελ πεξηιακβάλνληαη ηα Η/Μ ζπζηήκαηα). 2.3 Πάγιο Ωο πάγην ζηελ παξνχζα Οδεγία ζεσξνχληαη νη εγθαηαζηάζεηο γξακκήο (βι. άλσ). 1 predetermined maintenance 2 π.ρ. ιείαλζε λέσλ ζηδεξνηξνρηψλ 3 CBM - conditions based maintenance 4 corrective maintenance Δ 1.0/ /36

11 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ 2.4 Πεπιοδικόηηηα (ή ζςσνόηηηα) Ωο πεξηνδηθφηεηα (ή ζπρλφηεηα) νξίδεηαη ο σπόνορ πος μεζολαβεί μεηαξύ δύο ζςγκεκπιμένων επεμβάζεων ζηη γπαμμή (γηα έιεγρν/επηζεψξεζε ή πξνθαζνξηζκέλε ζπληήξεζε). Καησηέξσ νξίδνληαη ηα ζπλεζέζηεξα δηαζηήκαηα γηα πεξηνδηθέο εξγαζίεο ζηε γξακκή. 1 x εκέξα Μία θνξά ηελ εκέξα 1 x 1 εβδνκάδα Σνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα (7 εκέξεο), κε ειάρηζην δηάζηεκα 5 εκέξεο θαη κέγηζην δηάζηεκα 9 εκέξεο 1 x 1 κήλα Σνπιάρηζηνλ κία θνξά εληφο 1 κελφο (30 εκέξεο), κε ειάρηζην δηάζηεκα 25 εκέξεο θαη κέγηζην δηάζηεκα 5 εβδνκάδεο 1 x 2 ή θάζε 2 1 x 6 ή εμάκελν Δηεζίσο (θάζε ρξφλν) Σνπιάρηζηνλ κία θνξά εληφο 2 κελψλ, κε ειάρηζην δηάζηεκα 6 εβδνκάδεο θαη κέγηζην δηάζηεκα 10 εβδνκάδεο Σνπιάρηζηνλ 2 θνξέο θαη έηνο, κε ειάρηζην δηάζηεκα 4 θαη κέγηζην δηάζηεκα 8 Σνπιάρηζηνλ 1 θνξά θαη έηνο, κε ειάρηζην δηάζηεκα 9 θαη κέγηζην δηάζηεκα 15 1 x 18 Σνπιάρηζηνλ 1 θνξά θάζε 18, κε ειάρηζην δηάζηεκα 16 θαη κέγηζην δηάζηεκα 20 1 x 2 έηε ή θάζε 2 έηε Σνπιάρηζηνλ 1 θνξά εληφο 2 εηψλ, κε ειάρηζην δηάζηεκα 18 θαη κέγηζην δηάζηεκα Τεσνική επιθεώπηζη Σερληθή επηζεψξεζε νξίδεηαη απηή πνπ εθηειείηαη κε ηερληθά κέζα θαη εμνπιηζκφ. Δ 1.0/ /36

12 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ 3 Κατηγοριοποίηςη των γραμμών του δικτύου Σν είδνο θαη ην εχξνο ηεο ζπληήξεζεο ηεο γξακκήο, εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζα πξέπεη νη εξγαζίεο λα αληηζηνηρνχλ ζε θαηεγνξίεο γξακκψλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. αλ βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γξακκψλ ηνπ δηθηχνπ ζεσξνχληαη ζην παξφλ: Η ηαρχηεηα θπθινθνξίαο θαη Ο κέζνο εκεξήζηνο θφξηνο θπθινθνξίαο Δπί πιένλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο γξακκήο γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο, ιακβάλεηαη ππφςε ε παιαηφηεηα ησλ πιηθψλ επηδνκήο θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο γξακκήο (θχξηεο ή ινηπέο γξακκέο). Με βάζε ηα αλσηέξσ θαζνξίδεηαη ε παξαθάησ θαηεγνξηνπνίεζε (γξακκέο κεηθηήο θπθινθνξίαο): Πίλαθαο 1: Κξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ γξακκψλ Καηεγνξία Σαρύηεηα [km/h] Μέζνο εκεξήζηνο θόξηνο θπθινθνξίαο [t/εκέξα] Παξαηεξήζεηο Γ Αλεμαξηήησο θφξηνπ Γ A B Μεγάινο Μηθξφο Γ3 120 A Μεγάινο Γξακκή κε ζχγρξνλα πιηθά επηδνκήο B Μηθξφο (ζχγρξνλεο γξακκέο) Γ4 Γ5 120 A Μεγάινο Γξακκή κε παιαηά πιηθά επηδνκήο B Μηθξφο (παιαηέο γξακκέο) Λνηπέο Γξακκέο (παξαθακπηήξηεο ζε ζηαζκνχο θαη ζπγθξνηήκαηα, ζπλδεηήξηεο γξακκέο/βηνκεραληθέο ζπλδέζεηο θιπ) Δ 1.0/ /36

13 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ Μηθξά ηκήκαηα πςειφηεξεο θαηεγνξίαο εληφο ηκεκάησλ ρακειφηεξεο ζα ζπληεξνχληαη βάζεη ηεο ρακειφηεξεο θαηεγνξίαο. Μηθξά ηκήκαηα ζεσξνχληαη απηά πνπ έρνπλ κήθνο έσο πεξίπνπ ην 30% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ππφςε ηκήκαηνο γξακκήο. Απηφ ηζρχεη γηα κέγηζην κήθνο 30 km 5. Η θαηεγνξηνπνίεζε ηεο γξακκήο κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα (2011) δίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2. 5 Παξάδεηγκα: 1. Έζησ φηη ζε ηκήκα γξακκήο θαηεγνξίαο Γ3Α θαη κήθνπο 200 km ππάξρεη ππνηκήκα κήθνπο 20 km θαηεγνξίαο Γ2Α. Δθ φζνλ ηα 20 km είλαη <30% ησλ 200 km (=60 km) θαη < 30 km θαη απηφ ην ππνηκήκα ζα ζεσξεζεί ζαλ θαηεγνξία Γ3Α. 2. Έζησ φηη ζε ηκήκα γξακκήο θαηεγνξίαο Γ3Α θαη κήθνπο 200 km ππάξρεη ππνηκήκα κήθνπο 80 km θαηεγνξίαο Γ2Α. Δθ φζνλ ηα 80 km είλαη >30% ησλ 200 km (=60 km) απηφ ην ππνηκήκα ζα ζεσξεζεί ζαλ θαηεγνξία Γ2Α. Δ 1.0/ /36

14 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ II. ΔΛΔΓΟ, ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ Ο έιεγρνο / επηζεψξεζε ηεο γξακκήο: δίδεη ηελ εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ηεο γξακκήο ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή παξέρεη ηελ απαξαίηεηε γλψζε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο γξακκήο θαη δίδεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζπληήξεζεο. 4 Είδη επιθεωρήςεων Ο έιεγρνο/επηζεψξεζε ηεο γξακκήο γίλεηαη ζε ηαθηά, πξνθαζνξηζκέλα δηαζηήκαηα (ηαθηηθή επηζεώξεζε) βάζεη ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ γξακκψλ ηνπ δηθηχνπ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έθηαθηνο ιφγνο ειέγρνπ (π.ρ. πςειέο ζεξκνθξαζίεο, χπαξμε αλσκαιηψλ ζηε γξακκή), δηελεξγνχληαη έθηαθηεο επηζεσξήζεηο. Αλαιφγσο ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ηεο επηζεψξεζεο, δηαθξίλνπκε ηα εμήο είδε: 1. Οπηηθή επηζεώξεζε (πεδή ή επί ζηδεξνδξνκηθνχ νρήκαηνο) 2. Σερληθή επηζεώξεζε (επηζεψξεζε κε ηερληθά κέζα) ΟΡΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ρήκα 2: Δίδε επηζεσξήζεσλ Δ 1.0/ /36

15 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ 5 Οπτική επιθεώρηςη γραμμήσ Η νπηηθή επηζεψξεζε ηεο γξακκήο γίλεηαη πεδή ή επί ζηδεξνδξνκηθνχ νρήκαηνο. 5.1 Ανηικείμενο οπηικήρ επιθεώπηζηρ Η νπηηθή επηζεψξεζε πεξηιακβάλεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο γξακκήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ απηψλ φζνλ αθνξά πξνβιήκαηα αζθάιεηαο, νξαηά δηα γπκλνχ νθζαικνχ. Γηα ηηο γξακκέο κε..., ηζρχεη θαη ε παξ εκεία ηδηαίηεξεο πξνζνρήο είλαη ηα αθφινπζα: 1. Γξακκή Αλίρλεπζε ζξαχζεσλ ζηδεξνηξνρηψλ θαη ραιαξψλ ζπλδέζκσλ Φζνξέο ζηελ επηθάλεηα ηεο ζηδεξνηξνρηάο (π.ρ. Head Checks 6 ) ηξσηήξεο (ζσζηή ζέζε θαη γεληθφηεξε θαηάζηαζε) χλδεζκνη θαη κνλσκέλα κέξε / κνλσηηθνί αξκνί Δξκα (αιινίσζε έξκαηνο αζπξίζκαηα / ιάζπεο ζηνπο αξκνχο, έιιεηςε ζθχξνπ) Γεσκεηξία γξακκήο (χπαξμε παξακνξθψζεσλ γξακκήο) 2. Αιιαγέο θαη δηαζηαπξψζεηο Τςνκεηξηθή θαη νξηδνληηνγξαθηθή ζέζε Κιίλε έξκαηνο θαη απνζηξάγγηζε ηξσηήξεο (ζσζηή ζέζε θαη ζχζθημε, γεληθφηεξε θαηάζηαζε) χλδεζκνη θαη κνλσκέλα κέξε / κνλσηηθνί αξκνί Καηάζηαζε ησλ κεξψλ ηεο αιιαγήο Φζνξέο ζηελ επηθάλεηα ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ (εθρεηιψζεηο, ζπλζιίςεηο θιπ) ήκαηα (θαλαξηέξα), ρξσκαηηζκνί, ρεηξηζηήξηα, φξηα ζηάζκεπζεο (ζηάληδεο) 3. Πεξηβάιισλ ρψξνο δηαηήξεζε ηεο πεξηκέηξνπ ειεχζεξεο δηαηνκήο ηεο γξακκήο ρσξίο εκπφδηα νξαηφηεηα ησλ ζεκάησλ ηεο γξακκήο Ιζφπεδεο δηαβάζεηο (ΙΓ): (α) νπηηθή επαθή κε ηελ ΙΓ 6 βι. θαη Οδεγία Δ_ «ΦΑΛΜΑΣΑ ΙΓΗΡΟΣΡΟΙΩΝ ΑΝΙΝΔΤΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ» Δ 1.0/ /36

16 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ (β) θαιή θαηάζηαζε ηνπ απιαθηνχ κεηαμχ αληηηξνρηάο θαη ζηδεξνηξνρηάο ζπζθεπέο ηέινπο γξακκήο θηγθιηδψκαηα θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο πξνζηαζίαο ρηιηνκεηξηθνί δείθηεο, θιηζηνδείθηεο θαη ινηπνί δείθηεο ραληάθηα θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο απνζηξάγγηζεο Δγθαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηξίησλ πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο. 4. Δπηζθαιή ζεκεία εκεία κε πξνβιήκαηα θαηαπηψζεσλ εκεία κε ηζηνξηθφ πιεκκπξψλ θ.ι.π. 5.2 Επιθεώπηζη / επίβλετη ηυν γπαμμών με Σ.Σ.Σ Δπίβιεςε θαηά ηελ πεξίνδν πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ Η άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηηο ζεξκέο πεξηφδνπο ηνπ έηνπο, πξνθαιεί ηελ εκθάληζε ζιηπηηθψλ ηάζεσλ ζηηο ζπλερψο ζπγθνιιεκέλεο ζηδεξνηξνρηέο (...), πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξακνξθψζεηο ηεο γξακκήο. Η επίβιεςε ηεο γξακκήο γίλεηαη κε εηδηθέο επηζεσξήζεηο πνπ νλνκάδνληαη «Δπηζεσξήζεηο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ». Α. : Κξηηήξηα έλαξμεο επηζεψξεζεο (1) Οη επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ψξα (ην πξσί) κέρξη ψξα (ην απφγεπκα) θαη ζε ζεξκνθξαζία ζηδεξνηξνρηάο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα: Πίλαθαο 2: Κξηηήξηα έλαξμεο επηζεψξεζεο θαηά ηελ πεξίνδν πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ΔΙΓΟ ΣΡΩΣΗΡΑ ΔΙΓΟ ΙΓ/ΙΑ ΑΚΣΙΝΑ R [m] ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΙΓΗΡΟΣΡΟΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΜΔΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΗ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΜΔΝΗ ΟΛΟΩΜΟ ΚΤΡΟΓΔ- ΜΑΣΟ ΓΙΜΔΡΗ, ΞΤΛΙΝΟ, ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ UIC 54 UIC kg/m > Ο C 55 Ο C < Ο C 50 Ο C > Ο C 50 Ο C < Ο C 45 Ο C > Ο C 50 Ο C < Ο C 45 Ο C Δ 1.0/ /36

17 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ (2) πληζηάηαη ζε ζεξκνθξαζία αέξνο >38 o C, λα ππάξρεη επηηήξεζε ζε ζεκεία κε ηζηνξηθό παξακνξθώζεσλ. Β. Σξφπνο επηζεψξεζεο Οη επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε νιφθιεξν ην κήθνο ηεο γξακκήο ηεο ζηξσκέλεο κε... πεδή (βαδίδνληαο επί ηεο γξακκήο θαη φρη επί ηνπ αληεξείζκαηνο [θφληξα κπαγγίλαο]), ή κε φρεκα γξακκήο (δξαηδίλα θιπ). Γ. εκεία ηδηαίηεξεο πξνζνρήο εκεία ηα νπνία πξέπεη ηδηαηηέξσο λα πξνζέμνπλ νη πξαγκαηνπνηνχληεο ηελ επηζεψξεζε: Κακπχιεο κηθξήο αθηίλαο Πεξηνρέο ζε κεηαβάζεηο απφ νξχγκαηα ζηελ ειεχζεξε γξακκή ή ζήξαγγεο, Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλέο πεδήζεηο Πεξηνρέο βεινλψλ αιιαγψλ θαη αθξνβάζξσλ γεθπξψλ Γξακκή θνληά ζηηο κεηαιιηθέο γέθπξεο Γξακκή θνληά ζηηο ηζφπεδεο δηαβάζεηο Γξακκή θνληά ζηηο ζήξαγγεο Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε δηαηνκή ηνπ έξκαηνο είλαη αλεπαξθήο Πεξηνρέο κε κεγάιε θαηά κήθνο θιίζε ηεο γξακκήο Πεξηνρέο κε ζηδεξνηξνρηέο πνπ έρνπλ παηηλαξίζκαηα πγθνιιήζεηο ζηδεξνηξνρηψλ κε γσληαθά ειαηηψκαηα πζθεπέο δηαζηνιήο Πεξηνρέο γξακκήο πνπ εκθαλίδνπλ ειαηηψκαηα νξηδνληηνγξαθηθά Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εθηειέζζεθαλ πξφζθαηα εξγαζίεο πνπ απνζηαζεξνπνηνχλ ηελ γξακκή (π.ρ. θαζαξηζκφο έξκαηνο, πςνκεηξηθέο θαη νξηδνληηνγξαθηθέο ηαθηνπνηήζεηο θαη γεληθά θάζε εξγαζία πνπ απαηηεί αλχςσζε ηεο γξακκήο θαη δελ έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο ζηαζεξνπνίεζεο). Γ. Αλσκαιίεο γξακκήο ελδείμεηο απνζηαζεξνπνίεζεο: Οη αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο ηεο επηζεψξεζεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επζηάζεηαο ηεο γξακκήο (κεηαβνιή ηεο θξίζηκεο ζεξκνθξαζίαο παξακφξθσζεο): Δ 1.0/ /36

18 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ Σιδηποηποσιά Ίρλε ζηνλ πφδα ηεο ζηδεξνηξνρηάο απφ κεηαηφπηζε ησλ ζπλδέζκσλ, ππνδειψλνπλ κεηαθίλεζε ηεο ζηδεξνηξνρηάο. Σέηνηα ίρλε δηθαηνινγνχληαη κφλνλ o ζηηο βειφλεο ησλ ζπζθεπψλ δηαζηνιήο (Γ) θαη ζηε δψλε εθηφλσζεο ησλ ζε κήθνο έσο 50 m απφ ηελ Γ ή o ζε δηακνξθσκέλε έδξαζε ηεο ζηδεξνηξνρηάο ηέηνηα, πνπ επηηξέπεη θαηά κήθνο κεηαθίλεζε (π.ρ. γέθπξεο). Σύνδεζμορ αιαξνί ζχλδεζκνη (ε νξζή ζχζθημε επεξεάδεη ηελ ζσζηή έδξαζε ηεο ζηδεξνηξνρηάο). Σηπωηήπαρ Δκθαλή ζεκάδηα φπσο π.ρ. ραιαξφ ή αζπξηζκέλν έξκα κεηαμχ ησλ ζηξσηήξσλ, ζηξσηήξεο κε θελά, ππνδειψλνπλ κεησκέλε εγθάξζηα αληίζηαζε. Διαηομή έπμαηορ Οιίζζεζε ηνπ έξκαηνο ζην άθξν ηνπ ζηξσηήξα (ε ζπκπχθλσζε ηνπ έξκαηνο θαη ε ζσζηή δηαηνκή απνηεινχλ βαζηθέο παξακέηξνπο γηα ηελ αζθάιεηα έλαληη παξακφξθσζεο. Η νιίζζεζε ηνπ έξκαηνο ζην άθξν ηνπ ζηξσηήξα είλαη επηθίλδπλε). Πηεπύγια Μεηαθίλεζε πηεξπγίσλ ή ζξαχζε εμαξηεκάησλ ηνπο. εκάδηα δπλαηφηεηαο κεηαθίλεζεο ησλ πηεξπγίσλ σο πξνο ηνλ ζηξσηήξα ή ζπαζκέλα ειάζκαηα ζπγθξάηεζεο ζηα πηεξχγηα ππνδειψλνπλ κεησκέλε εγθάξζηα αληίζηαζε ηεο γξακκήο, δει. κεησκέλε αζθάιεηα έλαληη παξακφξθσζεο. Θέζη ηηρ γπαμμήρ Σνπηθέο παξακνξθψζεηο ηεο γξακκήο. Δθηφο απφ ηελ κέηξεζε ησλ απνζηάζεσλ πξνο ηα ζεκεία εμαζθάιηζεο, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε γξακκή σο πξνο ηελ χπαξμε ηνπηθψλ παξακνξθψζεσλ ηεο γξακκήο, κήθνπο 8-12 m. Δθ φζνλ δηαπηζησζνχλ ηέηνηεο κηθξέο παξακνξθψζεηο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ νξηδνληηνγξαθηθή ηαθηνπνίεζε ή ιήςε άιισλ κέηξσλ θαηά πεξίπησζε. Σςζκεςέρ διαζηολήρ Μηθξφ δηάθελν ζπζθεπψλ δηαζηνιήο. πζθεπέο δηαζηνιήο πνπ δελ έρνπλ ηθαλφ δηάθελν δηαδξνκήο θαη ζηηο νπνίεο πθίζηαηαη θίλδπλνο εκπινθήο ησλ εμαξηεκάησλ ηεο. Δ 1.0/ /36

19 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ Δπίβιεςε θαηά ηελ πεξίνδν ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ (1) ηηο ζπλερψο ζπγθνιιεκέλεο ζηδεξνηξνρηέο (...), νη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πξνθαινχλ εθειθπζηηθέο ηάζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ξήγκαηα ή θαη ζξαχζεηο ηφζν ζηηο ζπγθνιιήζεηο, φζν θαη ζε άιιεο ζέζεηο. (2) Δπηβάιιεηαη ζπλεπψο εηδηθή επίβιεςε ηεο γξακκήο, θαηά ηηο πεξηφδνπο ησλ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ, γηα ηελ έγθαηξε δηαπίζησζε επηθίλδπλσλ ξεγκάησλ ή θαη ζξαχζεσλ θαη ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή αλσκαιηψλ ζηελ θπθινθνξία. Η επίβιεςε ηεο γξακκήο δηελεξγείηαη κε εηδηθέο επηζεσξήζεηο πνπ νλνκάδνληαη «Δπηζεσξήζεηο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ». Α. Κξηηήξηα έλαξμεο επηζεψξεζεο Οη επηζεσξήζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη: Καηά ηελ πξψηε παξαηεξνχκελε ζεκαληηθή πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ην θζηλφπσξν ή αξρέο ρεηκψλα. ε γξακκέο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απειεπζέξσζε ηάζεσλ, εθ φζνλ ε δηαθνξά ηεο ζεξκνθξαζίαο αλαθνξάο θαηά ηελ απειεπζέξσζε ησλ ηάζεσλ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηδεξνηξνρηάο είλαη κεγαιχηεξε απφ 30 ν C (ΓΘ = Θ αλ Θ ζηδ/ρηαο > 30 ν C) Γξακκέο ζηηο νπνίεο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε αθόκε απειεπζέξσζε, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα: Πίλαθαο 3: Κξηηήξηα έλαξμεο επηζεψξεζεο θαηά ηελ πεξίνδν ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ ζε γξακκέο κε απειεπζεξσκέλεο (ζεξκνθξαζία ζηδ/ρηάο) Θεξκνθξαζία ζπζθίμεσο θαηά ηελ ζηξώζε Δπηζεώξεζε εάλ ε ζεξκνθξαζία ζηδεξνηξνρηάο είλαη κηθξόηεξε από: 30 ν C έσο 38 ν C 0 ν C 38 ν C 5 ν C Β. Σξφπνο επηζεψξεζεο Οη επηζεσξήζεηο δηελεξγνχληαη θαη ζηηο δχν ζηδεξνηξνρηέο πεδή ή κε φρεκα γξακκήο (δξαηδίλα θιπ) ζε νιφθιεξν ην κήθνο ησλ γξακκψλ, ζηηο νπνίεο πθίζηαληαη ζπλερψο ζπγθνιιεκέλεο ζηδεξνηξνρηέο κία θνξά θάζε κέξα (κεηάβαζε θαη επηζηξνθή). Οη επηζεσξήζεηο αξρίδνπλ ην πξσί, φηαλ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη ρακειφηεξεο. Δ 1.0/ /36

20 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ Γ. εκεία ηδηαίηεξεο πξνζνρήο εκεία ηα νπνία πξέπεη ηδηαηηέξσο λα πξνζέμνπλ νη πξαγκαηνπνηνχληεο ηελ επηζεψξεζε: ζπγθνιιήζεηο θαη ζηδεξνηξνρηέο γηα ηελ δηαπίζησζε ζξαχζεο ζπγθφιιεζεο ή ζηδεξνηξνρηάο κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δηάθελνπ (ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο 7 ). ζπζθεπέο δηαζηνιήο γεληθψο, θπξίσο σο πξνο ην δηάθελν θαη ηνλ θίλδπλν απνζχλδεζεο ηνπο. νξηδνληηνγξαθηθή ζέζε ηεο γξακκήο ζηηο θακπχιεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε ηκήκαηα κε θακπχιεο κηθξήο αθηίλαο θαη κεγάιεο ππεξπςψζεηο γηα δηαπίζησζε ηπρφλ κεηαθίλεζεο ηνπ άμνλα πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο θακπχιεο. ε γξακκή εθαηέξσζελ ηζφπεδσλ δηαβάζεσλ ε γξακκή εθαηέξσζελ ησλ κεηαιιηθψλ γεθπξψλ Γ. Αλσκαιίεο γξακκήο ελδείμεηο απνζηαζεξνπνίεζεο Αλσκαιίεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζζνχλ θαη πξέπεη ηδηαηηέξσο λα αλαδεηνχληαη: Η έλαξμε εκθάληζεο ξεγκάησλ: o o o ηηο πεξηνρέο ησλ ζπγθνιιήζεσλ, ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πθίζηαληαη βιάβεο ηεο ζηδεξνηξνρηάο (π.ρ. θζνξέο απφ νιίζζεζε παηηλαξίζκαηα απνθινηψζεηο, δηάθνξνη ηξαπκαηηζκνί ηεο ζηδεξνηξνρηάο θ.ι.π.), ηηο πεξηνρέο ησλ ζπζθεπψλ δηαζηνιήο (.Γ.) θαη ηδηαίηεξα ζηα επεμεξγαζκέλα άθξα απηψλ (βειφλεο). Η εμέιημε ησλ πθηζηακέλσλ ξεγκάησλ θαη ε έλαξμε εκθάληζεο ζξαχζεο, ζηηο πεξηνρέο ηδίσο ησλ ζπγθνιιήζεσλ. Καθή θαηάζηαζε ησλ ακθηδέζεσλ, εάλ βεβαίσο πθίζηαληαη ιφγσ πξνζσξηλήο απνθαηάζηαζεο βιάβεο. Δζθαικέλα δηάθελα ησλ ζπζθεπψλ δηαζηνιήο. Η έλαληη ηνχησλ, αληηηξνρηά πξέπεη λα επξίζθεηαη ζηελ θαλνληθή ηεο ζέζε. Με θαλνληθή (ζπκκεηξηθή) ζέζε ησλ νιηζζαηλφλησλ ηεκαρίσλ (άθξα βειφλσλ ζε ζρέζε πξνο ηνπο νδεγνχο ηάθνπο θαη ην εζσηεξηθφ επεμεξγαζκέλν ηκήκα ηεο ζηδεξνηξνρηάο θχιηζεο), ψζηε λα απνθιείεηαη απνζχλδεζε ηεο ζπζθεπήο δηαζηνιήο. 7 Βι. Δ ΘΡΑΤΔΙ ΑΝΣΙΚATAΣΑΔΙ ΙΓΗΡΟΣΡΟΙΩΝ Δ... Δ 1.0/ /36

21 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ 5.3 Απμόδια Όπγανα για ηην Επιθεώπηζη Η επηζεψξεζε θαη ν έιεγρνο ηεο γξακκήο θαη ησλ ηερληθψλ ηεο έξγσλ, πξαγκαηνπνηείηαη απφ: Φύιαθεο Γξακκήο (ΦΓ) (ή ηνπο αληηθαηαζηάηεο ηνπο Σερλίηεο Γξακκήο) Αξρηηερλίηεο Γξακκήο (ΑΣ) (ή ηνπο αληηθαηαζηάηεο ηνπο Σερλίηεο Γξακκήο) Δξγνδεγνύο Γξακκήο (ΔΓ) Σερληθό Πξνζσπηθό ησλ Σκεκάησλ Γξακκήο (ΣΠΣ) (Σερληθνχο Τπαιιήινπο- ρεδηαζηέο, Πηπρηνχρνπο Μεραληθνχο ΣΔ, Γηπισκαηνχρνπο Μεραληθνχο) Σερληθό Πξνζσπηθό ησλ Τπεξεζηώλ Γξακκήο (ΣΠΤΓ) Σερληθό Πξνζσπηθό ηεο Γηεύζπλζεο Γξακκήο (ΓΓ) ηνλ Πίλαθαο 4 δίδνληαη ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ επηζεψξεζε θαη ηα θαζήθνληα ηνπο. Πίλαθαο 4: Αξκφδηα Όξγαλα γηα ηελ Δπηζεψξεζε ΑΡΜΟΓΙΟΙ ΦΓ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ Δπηζεψξεζε γηα ηελ θχιαμε επηζθαιψλ ζεκείσλ πεδή ή κε φρεκα γξακκήο ζχκθσλα κε ηελ παξ ΑΣ Δπηζεψξεζε γξακκήο 8, αιιαγψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπ πεδή ή κε φρεκα γξακκήο ζχκθσλα κε ηελ παξ ΔΓ Δπηζεψξεζε γξακκήο 9, αιιαγψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπ πεδή ή κε φρεκα γξακκήο ζχκθσλα κε ηελ παξ ΣΠΣ ΣΠΤΓ ΓΓ Δπηζεψξεζε γξακκήο, αιιαγψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπ κε ζηδεξνδξνκηθφ φρεκα γξακκήο (ΟΓ) ή ζηνλ ζάιακν νδήγεζεο ή ζηελ νπξά ακαμνζηνηρίαο 8 Πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θχιαμεο επηζθαιψλ ζεκείσλ 9 Πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θχιαμεο επηζθαιψλ ζεκείσλ Δ 1.0/ /36

22 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ 5.4 Πεπιοδικόηηηα επιθευπήζευν ανά απμόδιο όπγανο Σαθηηθή επηζεώξεζε Η πεξηνδηθφηεηα επηζεσξήζεσλ αλά αξκφδην φξγαλν δίδεηαη ζηνλ Πίλαθαο 5. Η αλαθεξφκελε ζηνλ πίλαθα πεξηνδηθφηεηα επηζεσξήζεσλ ζα εθηειείηαη θαηά πεξίπησζε θαη ζπρλφηεξα, αλάινγα κε ηελ ζνβαξφηεηα επηζθαιψλ ζεκείσλ ή ηελ θαηάζηαζε ηεο γξακκήο. Πίλαθαο 5: Αξκνδηφηεηα - πεξηνδηθφηεηα επηζεσξήζεσλ ΑΡΜΟΓΙΟΙ ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΩΝ ΦΓ 10 ΑΣ ΔΓ ΣΠΣ ΣΠΤΓ ΓΓ Γ1 1 εκέξα 1 1 εβδ. 1 2 εβδ. 1 1 κήλα Γ2Α 1 εκέξα 1 1 εβδ. 1 2 εβδ. 1 1 κήλα Γ2Β 1 εκέξα 1 2 εβδ. 1 1 κήλα Γ3Α 1 εκέξα 1 2 εβδ. 1 1 κήλα Γ3Β 1 εκέξα 1 2 εβδ. 1 1 κήλα Γ4Α 1 εκέξα 1 2 εβδ. 1 1 κήλα Γ4Β 1 εκέξα 1 2 εβδ. 1 1 κήλα Γ5 Καηά πεξίπησζε - 10 Αθνξά επηζθαιή ζεκεία Δ 1.0/ /36

23 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ Έθηαθηε επηζεώξεζε (1) Έθηαθηε Δπηζεψξεζε ζα δηεμάγεηαη φηαλ ππάξρεη έλδεημε πξνβιήκαηνο αζθάιεηαο, απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Γξακκήο ή απφ ην Σερληθφ Πξνζσπηθφ ησλ Σκεκάησλ Γξακκήο. ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πξνθχπηεη ή ελδέρεηαη λα πξνθχςεη ζέκα αζθάιεηαο, ζα ιακβάλνληαη έγθαηξα ηα θαηάιιεια κέηξα επηηήξεζεο ή άιια κέηξα γηα ηελ απνθπγή ή κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ. (2) Όια ηα επηζθαιή ζεκεία ζα πξέπεη λα επηζεσξνχληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Γξακκήο κεηά απφ θάζε ζπκβάλ πνπ κπνξεί λα έρεη επίπησζε ζηελ αζθάιεηα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο θπθινθνξίαο. (3) Μεηά απφ έθηαθηεο πεξηπηψζεηο 11, ε απφδνζε ηεο γξακκήο ζε θπθινθνξία ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά απφ επηζεψξεζε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Γξακκήο, ή ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ ή απφ ηνλ Δξγνδεγφ Γξακκήο. (4) Η ζπρλφηεηα ησλ επηζεσξήζεσλ ηνπ Πίλαθαο 5 κπνξεί ή επηβάιιεηαη λα ζπληνκεπζεί ζε πεξίπησζε θαθήο θαηάζηαζεο ηεο γξακκήο Φύιαμε ησλ επηζθαιώλ ζεκείσλ κε όρεκα γξακκήο αληί ηεο θύιαμεο πεδή Η θχιαμε ησλ επηζθαιψλ ζεκείσλ κπνξεί λα δηεμάγεηαη κε φρεκα γξακκήο (δξαηδίλα θιπ), αληί ηεο θχιαμεο πεδή (κε θχιαθεο γξακκήο), κε ηηο -θαη ειάρηζηνλ- θάησζη πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα ηεξείηαη ην ίδην επίπεδν αζθάιεηαο: 1. Η ζπρλφηεηα επηζεσξήζεσο ηεο γξακκήο κε φρεκα γξακκήο (δξαηδίλα θιπ), αλά νθηάσξν, λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ αληίζηνηρε ζπρλφηεηα επηζεσξήζεσο απφ θχιαθεο γξακκήο. 2. Ο θπθινθνξηαθφο θφξηνο ηεο γξακκήο λα επηηξέπεη ηελ δηέιεπζε κε φρεκα γξακκήο (δξαηδίλα θιπ) κε ηαρχηεηα κηθξφηεξε ησλ 60 km/h, νχησο ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ νρήκαηνο γξακκήο λα δχλαηαη λα εληνπίζεη ηπρφλ επηθίλδπλα ζεκεία, αθφκε θαη ζηα αληεξείζκαηα θαη πξαλή πέξημ ηεο γξακκήο. Οη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ (π.ρ. πξνγξακκαηηζκφο θπθινθνξίαο νρήκαηνο γξακκήο θιπ) ζα θαζνξίδνληαη απφ ηα Σκήκαηα Γξακκήο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αληίζηνηρε Τπεξεζία Γξακκήο. 11 Π.ρ. απνγχκλσζε γξακκήο απφ έξκα ιφγσ πιεκκπξψλ, ζνβαξέο θαηαπηψζεηο θιπ Δ 1.0/ /36

24 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ 6 Τεχνική επιθεώρηςη 6.1 Ανηικείμενο και απμόδιοι ηεσνικήρ επιθεώπηζηρ Σν αληηθείκελν θαη νη αξκφδηνη ηεο ηερληθήο επηζεψξεζεο (επηζεψξεζε κε ηερληθά κέζα) παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ζηνλ Πίλαθαο 6: Πίλαθαο 6: Αληηθείκελν θαη νη αξκφδηνη ηεο ηερληθή επηζεψξεζε Αληηθείκελν ηερληθήο επηζεώξεζεο 1. Καηαγξαθή ησλ γεσκεηξηθψλ ζθαικάησλ ηεο γξακκήο κε ηα Ορήκαηα ΔΜ120 (γξακκή θαλνληθνχ εχξνπο) θαη ΔΜ80 (γξακκή εχξνπο ελφο κέηξνπ) 2. Έιεγρνο ηνπ πξνθίι ηεο ζηδεξνηξνρηάο Αξκόδηνη Γηεχζπλζε Γξακκήο 3. Έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηεο ζηδεξνηξνρηάο (πεξηι. θαη νη ζπγθνιιήζεηο) 4. Έιεγρνο ζπγθνιιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή (έιεγρνο γεσκεηξίαο θαη πνηφηεηαο) 5. Έιεγρνο ζχζθημεο ησλ ζπλδέζκσλ 6. Έιεγρνο ηνπ εχξνπο ηεο γξακκήο 7. Έιεγρνο ησλ αξκψλ 8. Έιεγρνο ηεο γεσκεηξίαο ησλ αιιαγψλ θαη δηαζηαπξψζεσλ Αξκφδηα Μνλάδα γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο γξακκήο 9. Έιεγρνο ησλ ζπζθεπψλ δηαζηνιήο 10. Έιεγρνο ησλ πιηθψλ επηδνκήο Η ηερληθή επηζεψξεζε γίλεηαη ηφζν ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, φζν θαη έθηαθηα, αλ νη ζπλζήθεο ηεο γξακκήο ην απαηηήζνπλ. Δ 1.0/ /36

25 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ 6.2 Πεπιοδικόηηηα (ζςσνόηηηα) επιθευπήζευν Πεξηνδηθόηεηα ειέγρνπ ηεο πνηόηεηαο ηεο γξακκήο κε Όρεκα Καηαγξαθήο θαικάησλ Γξακκήο Αξκφδηα γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο γξακκήο είλαη ε Γηεχζπλζε Γξακκήο θαη ε θαηαγξαθή γίλεηαη κε ηα νρήκαηα θαηαγξαθήο ζθαικάησλ γξακκήο. Καηά ηελ θαηαγξαθή ζα παξίζηαηαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Γξακκήο (ζηελ γξακκή δηθαηνδνζίαο ηνπ) ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ, πξνθεηκέλνπ ζε πεξίπησζε αλάγθεο λα δξνκνινγήζεη άκεζα κέηξα. Η ζπρλφηεηα ειέγρνπ ηεο γξακκήο θαζνξίδεηαη θαη ειάρηζηνλ- σο εμήο: Πίλαθαο 7: πρλφηεηα ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ηεο γξακκήο ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ Γ1 Γ2Α Γ2Β Γ3Α Γ3Β Γ4Α Γ4Β Γ5 ΤΝΟΣΗΣΑ ΔΛΔΓΟΤ εμάκελν εηεζίσο θάζε 2 έηε (Δπηηξέπεηαη ν έιεγρνο κε φξγαλα ρεηξφο θαη νπηηθή επηζεψξεζε, εθ φζνλ δελ δηαηίζεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ην Όρεκα Καηαγξαθήο θαικάησλ Γξακκήο) Πεξηνδηθόηεηα επηζεώξεζεο ησλ αιιαγώλ θαη δηαζηαπξώζεσλ Αξκφδηα γηα ηελ επηζεψξεζε είλαη ε νξγαλσηηθή κνλάδα πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο γξακκήο θαη ηνπο κεραληζκνχο/ζπζθεπέο γξακκήο θαη γίλεηαη κε θαηάιιεια ηερληθά κέζα (π.ρ. θνξεηφ εμνπιηζκφ). Λεπηνκέξεηεο ζα θαζνξηζζνχλ κε εγθχθιην ηεο Γηεχζπλζεο Γξακκήο Πεξηνδηθόηεηα επηζεώξεζεο ησλ ζπζθεπώλ δηαζηνιήο Αξκφδηα γηα ηελ επηζεψξεζε είλαη ε νξγαλσηηθή κνλάδα πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο γξακκήο. Θα εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο Οδεγίεο ηεο Γηεχζπλζεο Γξακκήο Πεξηνδηθόηεηα επηζεώξεζεο ησλ ζηδεξνηξνρηώλ Αξκφδηα γηα ηελ επηζεψξεζε είλαη ε Γηεχζπλζε Γξακκήο θαη γίλεηαη κε θαηάιιεια ηερληθά κέζα (π.ρ. κε εηδηθφ ζπξκφ ή κε θνξεηφ εμνπιηζκφ). 12 Δλδεηθηηθά: ΠΔΣΔΠ Ρχζκηζε.Γ. Γαιιηθνχ Σχπνπ (UIC 54) Δ 1.0/ /36

26 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΔ Πεπιοδικόηηηα επιθεώπηζηρ με ςπεπήσοςρ Η ζπρλφηεηα ειέγρσλ ησλ ζηδεξνηξνρηψλ κε ππεξήρνπο ζα θαζνξηζζεί κε έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Γξακκήο Πεπιοδικόηηηα επιθεώπηζηρ ηος πποθίλ ηηρ ζιδηποηποσιάρ Ο έιεγρνο ηνπ (εγθάξζηνπ θαη δηακήθνπο) πξνθίι ηεο ζηδεξνηξνρηάο γηα επηθαλεηαθέο θζνξέο θαη πιαγηνθζνξέο γίλεηαη κε εηδηθά νρήκαηα ή εηδηθφ εμνπιηζκφ. Λεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαηνκήο ηεο ζηδεξνηξνρηάο ζα θαζνξηζζνχλ κε έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Γξακκήο Πεξηνδηθόηεηα επηζεώξεζεο ησλ αξκώλ Σα δηάθελα ησλ αξκψλ θαζνξίδνληαη ζηνλ Ν.Κ.Δ.Γ., Κεθ. 10. Η ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ θαζνξίδεηαη σο εμήο: Πίλαθαο 8: πρλφηεηα ειέγρσλ ησλ αξκψλ Καηεγνξία γξακκήο πρλφηεηα Γ3Α Γ3Β θάζε ρξφλν Γ4Α Γ4Β Γ5 Κάζε 2 ρξφληα Κάζε 2 ρξφληα ή θαη εθηίκεζε Πεξηνδηθόηεηα επηζεώξεζεο ζηξσηήξσλ θαη κηθξνύ πιηθνύ Αξκφδηα γηα ηελ επηζεψξεζε είλαη ε νξγαλσηηθή κνλάδα πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο γξακκήο. Η πεπιοδικόηηηα επιθεώπηζηρ ζηπωηήπων και μικπού ςλικού θα καθοπιζθεί με έγγπαθο ηηρ Γηεχζπλζεο Γξακκήο Πεξηνδηθόηεηα επηζεώξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ ηέινπο γξακκήο (Αθνξά εθηξνρηαζηέο, πξνζθξνπζηήξεο θιπ.) Αξκφδηα γηα ηελ επηζεψξεζε είλαη ε νξγαλσηηθή κνλάδα πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο γξακκήο. Η πεπιοδικόηηηα επιθεώπηζηρ ηος εξοπλιζμού ηέλοςρ γπαμμήρ θα καθοπιζθεί με έγγπαθο ηηρ Γηεχζπλζεο Γξακκήο. Δ 1.0/ /36

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ε 05.02.10. Έκδοζη 1.0 / 10.10.2011 05 ΣΡΩΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 02 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΡΩΕΩ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΑΡΜΟΥΣ

Ε 05.02.10. Έκδοζη 1.0 / 10.10.2011 05 ΣΡΩΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 02 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΡΩΕΩ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΑΡΜΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Ε 05.02.10 Έκδοζη 1.0 / 10.10.2011 05 ΣΡΩΗ ΓΡΑΜΜΩΝ 02 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΡΩΕΩ 10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΑΡΜΟΥΣ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζτύ με

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα