Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»"

Transcript

1

2 Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ υνζδρων Τποδοχή υμμετεχόντων 9:00-9:30 Εναρκτήριεσ Ειςηγήςεισ Ο Προεδρεφων του υνεδρίου κ. Γ. Ξανθόπουλοσ Ειςήγηςη του Προζδρου του Φορζα «Ελληνικόσ Οργανιςμόσ Ανάπτυξησ Κοινωφελών Ζργων», κ. Λ. Καμπάνη Ειςήγηςη εκ μζρουσ του Ιδρφματοσ «ταφροσ Νιάρχοσ» 2 Ειςήγηςη του Τπουργοφ Αναπληρωτή Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Κλιματικήσ Αλλαγήσ (ΤΠΕΚΑ), κ.. Καλαφάτη 1 Ειςήγηςη τησ Γενικήσ Γραμματζα του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Κλιματικήσ Αλλαγήσ (ΤΠΕΚΑ), κ. Μ. Ευαγγελίδου Ειςήγηςη του Ειδικοφ Γραμματζα Δαςών του ΤΠΕΚΑ, κ. Γ. Αμοργιανιώτη 1 η Θεματική Ενότητα : «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ &Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ 9:30-9:50 Η φωτιά ςτα Μεςογειακά Δάςθ: Συμβολι τθσ οικολογικισ γνϊςθσ ςε ζνα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Καθηγήτρια Μ. Αριανοφτςου, Σμήμα Βιολογίασ Εθνικό Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνών. 9:50-10:10 Δράςεισ Αποκατάςταςθσ καμζνων εκτάςεων για τθν καταπολζμθςθ τθσ ερθμοποίθςθσ. Professor Ramon Vallejo Calzada, Faculty of Biology University of Barcelona - Spain 10:10-10:30 Επιλογι Μεκόδων Διαχείριςθσ τθσ καμζνθσ ιςτάμενθσ ξυλείασ για μια πιο αποτελεςματικι ανόρκωςθ του καμζνου οικοςυςτιματοσ. Η ςυμβολι των 1 Υπό Επιβεβαίωςη 2

3 κορμοδεμάτων, κορμοπλεγμάτων και κορμοφραγμάτων ςτθν προςταςία του εδάφουσ και αποκατάςταςθσ τθσ βλάςτθςθσ μετά από πυρκαγιά. Δρ. Γ. Ξανθόπουλοσ, Ερευνητήσ του Ελληνικοφ Γεωργικοφ Οργανιςμοφ (ΕΛΓΟ) Δήμητρα - Ινςτιτοφτο Μεςογειακών Δαςικών Οικοςυςτημάτων & Σεχνολογίασ Δαςικών Προϊόντων. 10:30-10:50 Η οικολογικι γνϊςθ ςτο ςχεδιαςμό τθσ μεταπυρικισ διαχείριςθσ: Μελζτεσ Περίπτωςθσ. Καθηγήτρια Μ. Αριανοφτςου, Σμήμα Βιολογίασ Εθνικό Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνών. 10:50-11:10 Χαρτογράφθςθ και Παρακολοφκθςθ Καμζνων Εκτάςεων ο ρόλοσ τθσ δορυφορικισ τθλεπιςκόπθςθσ και των Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Πλθροφοριϊν (ΓΣΠ) ςτθ βραχυπρόκεςμθ & μακροπρόκεςμθ αποτίμθςθ των ηθμιϊν. Δρ. Ι. Γήτασ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ, τμήμα Δαςολογίασ & Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ (ΦΠ) - Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ. 11:10 11:30 Θζςπιςθ κριτθρίων για τθν επιλογι κατάλλθλων δαςοπονικϊν ειδϊν που κα χρθςιμοποιοφνται ςτθν αποκατάςταςθ καμζνων δαςικϊν εκτάςεων και δείκτεσ ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ τθσ ανταπόκριςθσ των ειδϊν αυτϊν (για πζντε τουλάχιςτον ζτθ μετά τθν εγκατάςταςι τουσ), κακϊσ και δείκτεσ παρακολοφκθςθσ τθσ φυςικισ αναγζννθςθσ μετά τθ φωτιά (τουλάχιςτον 3-4 ζτθ ). Δρ. Γ. Καρζτςοσ, Ερευνητήσ ΕΛΓΟ Δήμητρα, Διευθυντήσ του Ινςτιτοφτου Μεςογειακών Δαςικών Οικοςυςτημάτων & Σ.Δ.Π. 11:30 11:50 Η χριςθ κομπόςτ ςτισ αναδαςϊςεισ ωσ υλικό με κρίςιμεσ φυςικοχθμικζσ και βιολογικζσ επιδράςεισ. Δρ. Κ. Χαςάπησ, Αναπληρωτήσ καθηγητήσ Χημείασ & Σεχνολογίασ Φυςικών Πόρων Εθνικό Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνών.

4 11:50 12:10 Οι Επιπτϊςεισ τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ ςτον κίνδυνο δαςικϊν πυρκαγιϊν ςτα Ελλθνικά Οικοςυςτιματα Δρ. Χ. Γιαννακόπουλοσ, Ανώτεροσ Ερευνητήσ του Ινςτιτοφτου Περιβαλλοντικών Ερευνών και Βιώςιμησ Ανάπτυξησ - Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών. 12:10 12:30 Ανάγκθ εκπόνθςθσ κοινισ ςτρατθγικισ αποκατάςταςθσ καμζνων δαςικϊν εκτάςεων, νζων προδιαγραφϊν που κα λαμβάνουν υπόψθ τισ νζεσ προκλιςεισ (κλιματικι αλλαγι, βιοποικιλότθτα, εξοικονόμθςθ νεροφ), αλλά και ανάγκθ για μεταφορά τεχνογνωςίασ από τθν ζρευνα ςτθν πράξθ. κ. Ι. Βζρδη, Δαςολόγοσ, Δ/νςη Αναδαςώςεων Αττικήσ. Μζθοδοι Αποκατάςταςησ των καμζνων δαςικών οικοςυςτημάτων ςτην Ελλάδα - Επίδειξη Καλών Πρακτικών. 12:30 12:50 Αναδάςωςθ ςτθν περιοχι Αγίασ Μαρίνασ Νζασ Μάκρθσ του Πεντελικοφ Όρουσ με χριςθ κομπόςτ. Ε. Σςάρτςου, MSc Δαςολόγοσ Περιβαλλοντολόγοσ Ειδική Τπηρεςία υντονιςμοφ Περιβαλλοντικών Δράςεων ΤΠΕΚΑ 12:50 13:10 Τα Ζργα Αποκατάςταςθσ του Αρχαιολογικοφ και Ευρφτερου Τοπίου τθσ Ολυμπίασ. Δρ. Γ. Καρζτςοσ, Ερευνητήσ ΕΛΓΟ Δήμητρα, Δ/ντήσ του Ινςτιτοφτου Μεςογειακών Δαςικών Οικοςυςτημάτων & Σεχνολογίασ Δαςικών Προϊόντων. 13:10 13:30 Φυςικι Αναγζννθςθ τθσ Κεφαλλθνιακισ Ελάτθσ ςτον Εκνικό Δρυμό τθσ Πάρνθκασ και δυνατότθτεσ αποκατάςταςθσ ζξι χρόνια μετά τθ φωτιά. Δρ. Ε. Δαςκαλάκου, Εντεταλμζνη Ερευνήτρια ΕΛΓΟΔήμητρα, Ινςτιτοφτο Μεςογειακών Δαςικών Οικοςυςτημάτων & ΣΔΠ. 13:30 13:50 Αποκατάςταςθ καμζνων δαςϊν Μαφρθσ Πεφκθσ μζςω μιασ δομθμζνθσ προςζγγιςθσ. Δρ. Π. Κακοφροσ, Ελληνικό Κζντρο Βιοτόπων Τγροβιοτόπων, Σομζασ Βιοτικών Πόρων & Διαχείριςησ Προςτατευόμενων Περιοχών.

5 13:50-14:10 Αναγζννθςθ Δαςϊν Χαλεπίου & Τραχείασ Πεφκθσ μετά από πυρκαγιά Δρ. Θ. Ηάγκασ, Καθηγητήσ, τμήμα Δαςολογίασ & Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ (ΦΠ) Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ 14:10-14:30 ΕΡΩΣΘΕΙ ΑΠΑΝΣΘΕΙ 14:30 15:20 ΕΛΑΦΡΤ ΓΕΤΜΑ 2 η Θεματική Ενότητα: Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από εξορυκτικζσ δραςτηριότητεσ. 15:20 15:40 Μεταλλευτικι Δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα. Η ςυμβολι ςτθν εκνικι οικονομία. Δρ. Μ. Βαβελίδησ, Καθηγητήσ Κοιταςματολογίασ, Αναπληρωτήσ πρόεδροσ, τμήμα Γεωλογίασ Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ. 15:40-16:00 Υποβάκμιςθ και Αποκατάςταςθ του Περιβάλλοντοσ ςε Μεταλλευτικζσ Περιοχζσ. Καθηγητήσ Δ. Αλιφραγκήσ, τμήμα Δαςολογίασ & ΦΠ Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ. 16:00 16:20 Διεκνισ Πρακτικι, όςον αφορά ςτθν αποκατάςταςθ Λατομείων. «Ζνα Σφνκετο Αειφόρο Εδαφοβελτιωτικό για τθν φυτοαποκατάςταςθ ςε ακραίεσ εδαφικζσ ςυνκικεσ» Professor Dr. Oswald Blumestein, Faculty of Mathematics & Science Institute of Geology University Potsdam Germany.

6 16:20 16:40 Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν εγκατάςταςθ τθσ βλάςτθςθσ ςτισ κυριότερεσ μεταλλευτικζσ και λατομικζσ εκμεταλλεφςεισ τθσ Ελλάδασ. Δρ. Γ. Μπρόφασ, πρώην Ερευνητήσ του Οικοςυςτημάτων & Σ.Δ.Π. Ινςτιτοφτου Μεςογειακών Δαςικών Μζθοδοι Αποκατάςταςησ τησ Βλάςτηςησ και του Σοπίου διαταραγμζνων επιφανειών κυρίωσ μετά από εξορυκτικζσ δραςτηριότητεσ ςτην Ελλάδα Επίδειξη Καλών Πρακτικών 16:40 17:00 Μελζτθ και Υλοποίθςθ τθσ φυτοαποκατάςταςθσ του παλαιοφ τζλματοσ απόκεςθσ αποβλιτων ςτθν Ολυμπιάδα Χαλκιδικισ. Καθηγητήσ Δ. Αλιφραγκήσ, τμήμα Δαςολογίασ & ΦΠ Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ. 17:00 17:20 Χριςεισ αυτοφυών φυτών ςτισ αποκαταςτάςεισ τθσ Μιλου. κ. Γ. Πετράκησ, Προϊςτάμενοσ Αποκατάςταςησ Σοπίου Διεφθυνςη Λειτουργιών Μήλου, S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. 17:20 17:40 Καλζσ Πρακτικζσ ςε λατομεία τςιμεντοβιομθχανίασ από τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ. κ. Α. Κατςιάμπουλασ, Διευθυντήσ Περιβάλλοντοσ Κλάδοσ Σςιμζντου Ελλάδοσ ΣΙΣΑΝ. 17:40-18:00 Ερωτήςεισ Απαντήςεισ 18:00 Ολοκλήρωςη των Εργαςιών του υνεδρίου χόλια κλειςίματοσ από τον Προεδρεφοντα του υνεδρίου κ. Γ. Ξανθόπουλο

7

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργασιών «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΕΟΟΘΡΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΣΛΡΩΦΕΟΩΡ ΕΦΓΩΡ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΦΑΜΟΓΘΣ Μζκοδοι και Σχεδιαςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Μαΐου 2013 Αρ. Πρωτ. 702 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αθήνα, 2 Μαΐου 2013 Αρ. Πρωτ. 702 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τομέας Προστασίας Δασών Εργαστήριο Δασικών Πυρκαγιών

Διαβάστε περισσότερα

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Πρακτικόσ οδηγόσ εφαρμογήσ μζτρων Φορζασ υλοποίηςησ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ Περιβάλλον Η προϊκθςθ των «πράςινων μεταφορϊν» ζχει ςαν ςτόχο τθ μείωςθ των αρνθτικϊν περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν επιπτϊςεων των μεταφορϊν με τθν ταυτόχρονθ λειτουργία ενόσ αποτελεςματικοφ και ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Δρ Κυριακι Μαχαίρα Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο τεφάνου Δζλτα 8, 145 61 Κθφιςιά Email:

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο»

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» (ΑΡ. ΤΜΒ. 30/2011) ΕΠΙΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΔΙΑΜΟ ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αντικείμενο - Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ

Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ Ρροκαταρκτικι αναςκόπθςθ επιςτθμονικϊν δεδομζνων ςτθν προτεινόμενθ περιοχι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα