ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ: Κύρια ευρήµατα της Ερευνας του 2002 Και Ενδεικτική καταγραφή µέτρων πολιτικής Για ΑµεΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ: Κύρια ευρήµατα της Ερευνας του 2002 Και Ενδεικτική καταγραφή µέτρων πολιτικής Για ΑµεΑ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ: Κύρια ευρήµατα της Ερευνας του 2002 Και Ενδεικτική καταγραφή µέτρων πολιτικής Για ΑµεΑ Α. Η Ερευνα του 2002 Η πλειονότητα των εµπειρικών µελετών που έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα καταδεικνύουν ότι τα υψηλότερα ποσοστά κοινωνικού αποκλεισµού παρατηρούνται στα άτοµα µε χρόνια προβλήµατα υγείας και αναπηρίες. Για τη διερεύνηση αυτού του φαινοµένου και την ανάδειξη της παθογένειάς του, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος διενήργησε στα πλαίσια της συνεχούς έρευνας εργατικού δυναµικού, έρευνα για τα άτοµα µε προβλήµατα υγείας ή αναπηρία κατά το Β' Τρίµηνο του έτους Το δείγµα της έρευνας ήταν άτοµα, τα οποία ήταν µέλη των νοικοκυριών της έρευνας για το εργατικό δυναµικό. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν µερικά ειδικά ζητήµατα που προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας. Κοινωνικός Αποκλεισµός Στο διάγραµµα 1 απεικονίζονται οι κύριες αιτίες για την εµφάνιση φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού των ατόµων µε αναπηρία και προβλήµατα υγείας. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην ανεργία, στην ανεπάρκεια των παρεχοµένων κοινωνικών υπηρεσιών προς τους αναπήρους και στον κοινωνικό στιγµατισµό των ατόµων αυτών. Ωστόσο το υψηλότερο ποσοστό παρουσιάζεται στα ανεπαρκή επιδόµατα, γεγονός το οποίο δείχνει την αναποτελεσµατικότητα της προνοιακής πολιτικής για τους ανάπηρους και τους χρονίως πάσχοντες στην Ελλάδα.

2 ιάγραµµα 1: Κύριες αιτίες για τα προβλήµατα Κοινωνικού Αποκλεισµού (ποσοστό επί των συνολικά δηλωθέντων αιτιών) 25 21, ,2 17,7 18, ,6 5 4,7 5,6 6,6 0 0,2 Αλλη ιαµονή σε ιδρύµατα Έλλειψη προγραµµάτων κατάρτισης Περιορισµένυη πρόσβαση σε κτίρια και υπηρεσίες Ανεπαρκής εκπαίδευση Κοινωνικός στιγµατισµός Ανεπαρκείς κοινωνικές υπηρεσίες Ανεργία Ανεπαρκή επιδόµατα Η Απασχόληση των ατόµων µε προβλήµατα Υγείας και Αναπηρία Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα ποσοστά των ατόµων που δηλώνουν πρόβληµα υγείας ή αναπηρία σε σχέση µε την κατάσταση της απασχόλησής τους. Παρατηρούµε µια αξιοσηµείωτη διαφορά όσον αφορά στα ποσοστά των οικονοµικά µη ενεργών ατόµων που δηλώνουν πρόβληµα υγείας ή αναπηρία και του οικονοµικά µη ενεργού συνολικού πληθυσµού. Πιο συγκεκριµένα, το 83,6% των αναπήρων παραµένουν οικονοµικά µη ενεργοί ενώ το ίδιο ποσοστό στο σύνολο του πληθυσµού είναι σηµαντικά χαµηλότερο (57,9%). Πίνακας 1: Ποσοστά ατόµων που δηλώνουν πρόβληµα υγείας ή αναπηρία κατά κατάσταση απασχόλησης και συνολικός πληθυσµός κατά κατάσταση απασχόλησης. Άτοµα που δηλώνουν Συνολικός πληθυσµός πρόβληµα υγείας ή αναπηρία Στο σύνολο των ατόµων Στο εργατικό δυναµικό Στο σύνολο των ατόµων Στο εργατικό δυναµικό Εργαζόµενοι 14,9 91,1 38,1 90,4 Άνεργοι 1,5 8,9 4,1 9,6 Οικονοµικά Μη Ενεργοί 83,6 57,9 Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 Πηγή: ΕΣΥΕ (2002) Χρονιότητα των προβληµάτων Υγείας Στο διάγραµµα 2 παρουσιάζεται η χρονική διάρκεια των προβληµάτων υγείας. Σύµφωνα µε το διάγραµµα 4, το 64,2 % των ατόµων αντιµετωπίζει µακροχρόνια προβλήµατα υγείας ή αναπηρία, περίπου το 24,8% των πασχόντων αντιµετωπίζει προβλήµατα υγείας µέσης χρονιότητος, περίπου το 8,1 % των ατόµων του δείγµατος αντιµετωπίζει βραχυχρόνια προβλήµατα υγείας, ενώ µόλις το 1,3% των ατόµων αντιµετωπίζουν επίκαιρα προβλήµατα υγείας.

3 ιάγραµµα 2: Χρονική διάρκεια από την εµφάνιση του προβλήµατος υγείας (ποσοστά) 40,0 37,9 35,0 30,0 26,3 25,0 20,0 15,8 15,0 10,0 9,0 5,6 5,0 1,3 2,5 0,0 Λιγότερο από 6 µήνες 6 µήνες έως 1 χρόνος 1 χρόνος έως 2 χρόνια 2 χρόνια έως 3 χρόνια 3 χρόνια έως 4 χρόνια 4 χρόνια έως 5 χρόνια 5 χρόνια έως 6 χρόνια Συνοσηρότητα Στο ιάγραµµα 3 παρουσιάζεται σε ποσοστά το φαινόµενο της συνοσηρότητας. Σύµφωνα µε τα ποσοτικά δεδοµένα του διαγράµµατος 3, το 61,6% των ατόµων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας και αναπηρίας πάσχουν µόνο από ένα πρόβληµα, ενώ το ποσοστό της συνοσηρότητας διαµορφώνεται στο 38,4%, από το οποίο το 27,3% είναι το ποσοστό των ατόµων που αντιµετωπίζουν 2 προβλήµατα υγείας, ενώ το 11,1% των πασχόντων αντιµετωπίζει 3 προβλήµατα. Τα δεδοµένα αυτά σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα του διαγράµµατος 1, µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το φαινόµενο της συνοσηρότητας λαµβάνει χώρα κυρίως σε άτοµα ηλικίας 65 ετών και άνω. ιάγραµµα 3: Ποσοστά Προβληµάτων υγείας 3 προβλήµατα 11,1% 2 προβλήµατα 27,3% 1 πρόβληµα 61,6%

4 Σηµαντικότερα Προβλήµατα Υγείας Στο διάγραµµα 4 παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα προβλήµατα υγείας των πασχόντων και των αναπήρων ανά φύλο. Από το διάγραµµα 2 παρατηρούµε ότι τα συχνότερα εµφανιζόµενα προβλήµατα υγείας είναι οι δυσλειτουργίες της καρδιάς, η υπέρταση και τα κυκλοφορικά νοσήµατα. Ειδικότερα όσον αφορά την Υπέρταση το ποσοστό διαµορφώνεται στο 40,6% για τους άνδρες και στο 33,7% για τις γυναίκες. ιάγραµµα 4: Σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν τα άτοµα που δήλωσαν πρόβληµα υγείας ή αναπηρία, κατά φύλο (ποσοστά) ,3 7,5 4,6 4,6 5,5 5,3 5,9 1,4 1,1 1,1 1,8 4,9 6,8 6,7 4,2 6,4 Όρασης Άνδρες Ακοής Αναπηρίες Γυναίκες Αναπνευστικά ερµατικά ιανοητικές ιαταραχές Πεπτικό/Ουροποιητικό Σακχαρώδης ιαβήτης 16,6 Αρθρίτιδες και Ρευµατισµοί 27,1 40,6 Υπέρταση 33, ,7 76,3 70 Άντρες Γυναίκες ,1 15,8 10 2,1 0,5 1,3 0,6 0,9 1,2 4,7 2,7 4,2 2,9 0 Εργατικό ατύχηµα Τροχαία ατυχήµατα Τραυµατισµός στο σπίτι Επαγγελµατική ασθένεια Εκ γενετής πρόβληµα εν απάντησαν Ασθένεια που δεν σχτίζεται µε την εργασία Προβλήµατα Υγείας και Αναπηρία ανά αιτία και φύλο Στο διάγραµµα 5 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποσοστά των ατόµων µε προβλήµατα υγείας ανά αιτία του προβλήµατος και ανά φύλο. Σχετικά µε τη διάκριση ανά αιτία προβλήµατος παρατηρούµε ότι το 73,7% των ανδρών και το 76,3% των

5 γυναικών δηλώνουν ότι το πρόβληµα υγείας ή η αναπηρία τους δεν προέρχεται από την εργασία, αλλά οφείλεται σε άλλες αιτίες, όπως τα τροχαία ατυχήµατα. Σχετικά µε την κατανοµή των προβληµάτων υγείας ανά φύλο, διαπιστώνουµε ότι τα ποσοστό των γυναικών µε προβλήµατα υγείας ή αναπηρία είναι υψηλότερο από αυτό των ανδρών, µόνο στα προβλήµατα υγείας τα οποία προέρχονται από τραυµατισµούς στο σπίτι και από ασθένειες οι οποίες δεν σχετίζονται µε την εργασία. ιάγραµµα 5: Ποσοστά ατόµων µε προβλήµατα υγείας ή αναπηρία, κατά την αιτία του προβλήµατος και φύλο 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Τύπος εργασίας και ΑµεΑ ιάγραµµα 6: Απασχολούµενοι µε πρόβληµα υγείας ή αναπηρίας στην Ελλάδα 10,3% 15,6% 15,7% και σύνολο απασχολουµένων 12,5% ανά τύπο εργασίας. 13,2% 13,0% 1,0% 0,4% Μη δυνάµενοι να καταταγούν 11,0% Ανώτερα διευθυντικά στελέχη 9,2% Επ ιστηµονικά και καλλιτεχνικά επαγγέλµατα 7,0% 4,4% Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί 5,8% 10,7% Υπάλληλοι γραφείου 10,4% Παροχή υπ ηρεσιών και πωλητές 32,0% Γεωργοί και κτηνοτρόφοι Ειδικευµένοι τεχνίτες 7,4% 6,9% Χειριστές µηχανηµάτων 6,9% 6,7% Ανειδίκευτοι και χειρώνακτες Απασχολούµενοι που δηλώνουν πρόβληµα υγείας ή αναπ ηρία Σύνολο απ ασχολούµενων Από το διάγραµµα 6 φαίνεται το αποτέλεσµα µιας ποιοτικής διάστασης στην προσπάθεια κοινωνικής ένταξης των ατόµων µε προβλήµατα υγείας ή αναπηρίας. Με την εξαίρεση των γεωργικών και κτηνοτροφικών επαγγελµάτων, η απασχόληση των ατόµων µε προβλήµατα υγείας ή αναπηρίας παρουσιάζει σε γενικές γραµµές την ίδια κατανοµή µε αυτή του συνόλου των απασχολούµενων. Αυτή η οµοιογένεια είναι ενδεικτική της προσπάθειας ένταξης των ΑµεΑ σε όλο το φάσµα της απασχόλησης. Ατοµα µε αναπηρίες και αγορά εργασίας Στο πλαίσιο της Ερευνας Εργατικού υναµικού ερωτώνται αυτοί που δεν έχουν εργασία, αν ψάχνουν για εργασία, αν θα ήθελαν εργασία ακόµη και αν δεν ψάχνουν, και τέλος τους λόγους για τους οποίους δεν ψάχνουν για εργασία. Ο πίνακας 2 δείχνει τα αποτελέσµατα για τα ΑµεΑ. Ο πίνακας αποτυπώνει µια πολύ µακρινή σχέση των ΑµεΑ µε την εργασία και την απασχόληση. Μόλις 30 χιλιάδες ψάχνουν εργασία, θα ήθελαν 11 χιλ ενώ 395 χιλιάδες δεν ενδιαφέρονται και δεν θα ήθελαν εργασία. Οι λόγοι που δίδονται για την µη ενασχόληση για ανεύρεση εργασίας είναι όλοι λόγοι που δεν έχουν σχέση µε την αποθάρρυνση ή από δοµές που αποτρέπουν (ή µπορεί να πηγάζουν από εµπεδωµένα αισθήµατα αποκλεισµού): Η πλειοψηφία δεν ψάχνει εργασία γιατί έχει ήδη σύνταξη ή επικαλείται την ίδια την κατάσταση. Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι το θέµα της ενεργοποίησης των ΑµεΑ στην αγορά εργασίας έχει πολλά εµπόδια να υπερκαλύψει πριν αποκαλυφθεί η ικανότητά του για την αποτροπή προβλήµάτων οικονοµικής επισφάλειας.

6 Άτοµα που ψάχνουν εργασία Πίνακας 2: Πληθυσµός AMEA εκτός εργασίας, ηλικίας στην Ελλάδα (β' τρίµηνο του 2001) µε βάση το φύλο και τα αίτια Άτοµα που δεν ψάχνουν εργασία λόγω: Συνολικός αριθµός µη ενεργών (15-64) Θέλουν να βρουν εργασία Οικογενειακές υποχρεώσεις Ασθένειας ή ή προσωπικοί ανικανότητας λόγοι Εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης Βρίσκεται σε σύνταξη Θεωρεί ότι δεν υπάρχει διαθέσιµη εργασία ή δεν ξέρει που να απευθυνθεί Άλλοι λόγοι εν καθόρισε το λόγο Θα ήθελε να έχει εργασία εν θα ήθελε να έχει εργασία Σύνολο Άρρενες Θήλεις % Συνόλου ΑµεΑ εκτός εργασίας % Συνόλου αρρένων ΑµεΑ εκτός εργασίας % Συνόλου θηλέων ΑµεΑ εκτός εργασίας Ποσοστό στα ΑµεΑ Ποσοστό αρρένων στα ΑµεΑ Ποσοστό θηλέων στα ΑµεΑ ,6% 29,7% 15,0% 3,5% 31,1% 0,3% 18,5% 1,3% 2,7% 96,7% 100,0% 0,6% 9,5% 44,4% 0,3% 3,7% 49,2% 0,2% 1,3% 0,4% 2,0% 97,3% 100,0% 0,7% 6,3% 19,9% 24,8% 3,4% 19,1% 0,4% 29,9% 1,9% 3,2% 96,3% 100,0% 0,5% 4,5% 17,7% 9,0% 2,1% 18,5% 0,2% 11,0% 0,8% 1,6% 57,7% 59,6% 0,4% 4,8% 22,5% 0,1% 1,9% 24,9% 0,1% 0,6% 0,2% 1,0% 49,3% 50,6% 0,3% 4,2% 13,4% 16,8% 2,3% 12,9% 0,3% 20,2% 1,3% 2,1% 65,1% 67,6% 0,4%

7 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Έπειτα από την παρουσίαση της έρευνας µπορούµε να διατυπώσουµε ορισµένες παρατηρήσεις και να εξάγουµε κάποια χρήσιµα συµπεράσµατα τα οποία θα διαµορφώσουν µια συνολική εικόνα για την κοινωνική θέση και τα προβλήµατα των ατόµων µε αναπηρία και προβλήµατα υγείας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα: Το 19% του πληθυσµού αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα υγείας ή κάποια αναπηρία. Πάνω από το 50% του πληθυσµού που αντιµετωπίζει προβλήµατα υγείας ή αναπηρία είναι ηλικίας 65ετών και άνω. Το 8,9% των ατόµων µε αναπηρίες και προβλήµατα υγείας παραµένει άνεργο, ποσοστό χαµηλότερο από αυτό του γενικού πληθυσµού (9,6%). Το 84% των ατόµων µε αναπηρία και προβλήµατα υγείας είναι οικονοµικά ανενεργά, ποσοστό κατά πολύ υψηλότερο από αυτό του γενικού πληθυσµού της χώρας (58%). Τα προβλήµατα των ατόµων αυτών µε τη µεγαλύτερη συχνότητα είναι οι δυσλειτουργίες της καρδιάς, η υπέρταση και τα κυκλοφορικά νοσήµατα. Περίπου το 50% των ατόµων αυτών αντιµετωπίζουν προβλήµατα στο εργασιακό τους περιβάλλον. Το 40% των ατόµων υποστηρίζει ότι εξαιτίας των ανεπαρκών επιδοµάτων, της ανεργίας και της ανεπάρκειας κοινωνικών υπηρεσιών υφίσταται αποκλεισµό από την κοινωνία και την εργασία. Σύµφωνα µε τα άτοµα µε αναπηρίες και προβλήµατα υγείας η σηµαντικότερη βοήθεια που µπορεί να τους παρασχεθεί στο χώρο εργασίας είναι η υποστήριξη και η κατανόηση από τους προϊσταµένους και τους συναδέλφους. Β. Πολιτικές για την Κοινωνική Ενσωµάτωση των ΑµεΑ Οι πολιτικές για τα άτοµα µε αναπηρίες είναι πολύµορφες και πολυποίκιλες. Για την παρουσίαση των µέτρων έγινε ενδεικτική καταγραφή των δράσεων των υπουργείων και µε συνεργασία µε την Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες καταρτίστηκε το ακόλουθο κείµενο που καταρχήν παρουσιάζει τις δράσεις που υλοποιούνται σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής (πολιτικές για την απασχόληση, επιδοµατικές πολιτικές, πολιτικές για την εκπαίδευση κ.λ.π.). Η δοµή του πρώτου µέρους είναι καθορισµένη από τη στοχοθέτηση του Εθνικού σχεδίου δράσης για την Κοινωνική Ένταξη. Πιο συγκεκριµένα στα πλαίσια των Μέτρων πολιτικής για την απασχόληση του Στόχου 1.1 έχουµε τις εξής δράσεις προς την κοινωνική ενσωµάτωση των ΑΜΕΑ: 1. ράσεις για την Επιχειρηµατικότητα των ΑΜΕΑ. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την εκκίνηση της επιχειρηµατικότητας, προωθούνται δράσεις για τη δικτύωση και συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, µεταξύ φορέων και δοµών επιχειρηµατικότητας, την πληροφόρηση, στήριξη και παρακολούθηση της επιχειρηµατικότητας των ΑµεΑ και την παροχή ολοκληρωµένης υποστήριξης για τη δηµιουργία επιχειρήσεων. 2. Πρόκειται να λειτουργήσουν 101 νέες δοµές Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) µε στόχο την εξυπηρέτηση των ευπαθών οµάδων και ατόµων στην διαδικασία ένταξης στην αγορά εργασίας.

8 3. Ανάπτυξη νέων παιδικών βρεφονηπιακών σταθµών και ενίσχυση υπαρχόντων στα πλαίσια των Μέτρων για συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Καινοτοµία του προγράµµατος σε σχέση µε τα ΑΜΕΑ αποτελεί η δυνατότητα φιλοξενίας παιδιών µε ειδικές ανάγκες σε 50 από τους νέους Παιδικούς Σταθµούς. 4. Μέτρο για εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας: Αναπηρίες, κατάσταση υγείας και αποτροπή εξόδου από την αγορά εργασίας 5. Στα πλαίσια των Μέτρων για ειδικές οµάδες: του Στόχου 1.1, Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελµατική Κατάρτιση», πρόκειται να προβεί στην προκήρυξη Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων για ΑΜΕΑ + Πρώην Χρήστες. Ο προϋπολογισµός φτάνει τα και ο αριθµός των ωφελουµένων τα άτοµα. 6. Το ίκτυο Υποστηρικτικών Κοινωνικών Υπηρεσιών, στα πλαίσια του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» του Γ ΚΠΣ (Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας) περιλαµβάνει ως οµάδα στόχευσης τα Άτοµα µε αναπηρίες. Για τη στελέχωση 300 υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα µε 400 κοινωνικούς επιστήµονες το διετές κόστος ανέρχεται σε 6 δις δρχ.. 7. Συνεχίζεται και επεκτείνεται η διενέργεια Προγραµµάτων επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελµατιών ειδικών κοινωνικών οµάδων1, µε στόχο τη δηµιουργία επιχειρήσεων από ΑΜΕΑ και ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, µε αριθµό ωφελουµένων άτοµα. Στα πλαίσια της Προώθησης της πρόσβασης όλων στους πόρους, τα δικαιώµατα, τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Στόχου 1.2 του ΕΣ Εν έχουµε τις εξής δράσεις προς την κοινωνική ενσωµάτωση των ΑΜΕΑ: Επιδοµατική πολιτική 8. Τα Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας των Ηλικιωµένων τα οποία απευθύνονται σε ηλικιωµένους µε χρόνια ή πρόσκαιρα οργανικά προβλήµατα ή προβλήµατα ψυχικής υγείας, που δεν αυτοεξυπηρετούνται, είναι οικονοµικά αδύνατοι και έχουν κοινωνικά προβλήµατα 9. Οικονοµική ενίσχυση ατόµων µε βαριά αναπηρία. Οι πολίτες µε βαριά αναπηρία2 δικαιούνται επιδόµατος ύψους 181 για το 2002 (172,26 για το 2001). Το επίδοµα αυτό χορηγείται µέσω των ιευθύνσεων Υγείας και Πρόνοιας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 10. Επίδοµα Τετραπληγικών/Παραπληγικών Ασφαλισµένων Του ηµόσιου. Προυποθέσεις για την χορήγηση του επιδόµατος: α) διαγνωσµένη τετραπληγία ή παραπληγία, β) ασφαλισµένοι δηµοσίου, γ) εν ενεργεία τακτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι, δ) να µη νοσηλεύονται σε ίδρυµα µε δαπάνες του δηµοσίου, ε) να µη λαµβάνουν οικονοµική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο. Χορηγείται από τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π... στους υπαλλήλους τους. Σε όλους τους άλλους δικαιούχους χορηγείται µέσω των ιευθύνσεων Υγείας και Πρόνοιας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 11. Επίδοµα Βαριάς Νοητικής Υστέρησης. Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώνονται για να δοθεί το επίδοµα: α) Να έχουν βαριά νοητική υστέρηση µε δείκτη νοηµοσύνης κάτω του 30 β) Παιδιά µέχρι 2 ½ ετών που δεν προσδιορίζεται ο δείκτης νοηµοσύνης. Το ύψος του επιδόµατος για το 2001 κυµαινόταν από 151,13 έως 229,05 ενώ για το 2002 ήταν από 159 έως 241. Το επίδοµα αυτό χορηγείται µέσω των ιευθύνσεων Υγείας και Πρόνοιας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 1 ΟΑΕ : Συγχρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα επιδότησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών για την ένταξη στην αγορά εργασίας ατόµων ευπαθών κοινωνικών οµάδων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση», διάρκειας 16 µηνών µε εγκεκριµένες θέσεις 400 και επωφελούµενους Α.µεΑ., µετανάστες παλιννοστούντες, πρόσφυγες, νεαρά παραβατικά άτοµα, ειδικές πολιτισµικές οµάδες, απεξερτηµένους, ειδικές κατηγορίες γυναικών, µακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών µε 12µηνη καταγεγραµµένη ανεργία, οροθετικούς, λοιπές κατηγορίες ατόµων που απειλούνται µε κοιν αποκλεισµό (µακροχρόνια άνεργοι µε 12µηνη καταγεγραµµένη ανεργία και πολυτεκνία ή µε εισόδηµα κατώτερο των 3000 ή άστεγοι), λοιπές κατηγορίες ανέργων σε περιοχές ή κλάδους υψηλής ανεργίας. 2 ηλαδή όσοι έχουν: α) έχουν αναπηρία άνω των 67%, β) έχουν αδυναµία άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος, γ) δεν υπάγονται σε κάποιο άλλο ειδικό πρόγραµµα ενίσχυσης λόγω της αναπηρίας, δ) είναι ανασφάλιστοι ή έµµεσα ασφαλισµένοι που όµως δεν λαµβάνουν την σύνταξη του άµεσα ασφαλισµένου, ε) είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ ως υπερήλικες, στ) είναι άµεσα ασφαλισµένοι αλλά δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό τους φορέα και η) δεν περιθάλπονται µε δαπάνες του ηµοσίου ως εσωτερικοί ασθενείς ή τρόφιµοι.

9 12. Κάρτα µετακίνησης ατόµων µε αναπηρίες σε αστικές & υπεραστικές συγκοινωνίες. Για κάθε άτοµο που έχει α) παθολογοανατοµικό ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, β) ετήσιο συνολικό ατοµικό εισόδηµα έως ,00, γ) ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδηµα έως ,00 το οποίο προσαυξάνεται µε 4.400,00 για κάθε επιπλέον άτοµο που συνοικεί και βαρύνει τον δικαιούχο, δ) ή είναι ολικά τυφλό ανεξάρτητα από οικονοµικά κριτήρια, προβλέπεται αφενός µειωµένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδροµές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ, των αστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ στις επαρχιακές πόλεις και του εσωτερικού δικτύου του ΟΣΕ και αφετέρου δωρεάν µετακίνηση στις αστικές συγκοινωνίες της Περιφέρειας Αττικής και της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης των ατόµων µε αναπηρίες που διαµένουν µόνιµα στις παραπάνω περιοχές (χορηγείται ειδικό κουπόνι). Το επίδοµα χορηγείται από τις ιευθύνσεις της Υγείας και Πρόνοιας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 13. Οικονοµική ενίσχυση ατόµων µε σπαστική εγκεφαλοπάθεια ή εγκεφαλική παράλυση. Τα παιδιά ηλικίας 0-18 ετών µε σπαστική εγκεφαλοπάθεια ή εγκεφαλική παράλυση - τα οποία δεν λαµβάνουν οικονοµική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο ή για άλλο ειδικό πρόγραµµα αναπηρίας από τον ασφαλιστικό φορέα τους ή το ηµόσιο και δεν περιθάλπονται ως ασθενείς ή τρόφιµοι µε δαπάνες του ηµοσίου πάνω από δύο µήνες - δικαιούνται µηνιαίο επίδοµα ύψους 233 για το 2002 (222,15 για το 2001). Το επίδοµα χορηγείται µέσω των ιευθύνσεων Υγείας και Πρόνοιας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 14. Οικονοµική Ενίσχυση τυφλών. Προϋποθέσεις: α) να στερούνται παντελώς της αντιλήψεως του φωτός ή η οπτική οξύτητα να είναι µικρότερη του ενός εικοστού, β) δεν είναι δυνατή η διόρθωση ή θεραπεία. Σχετικά µε το ύψος του επιδόµατος που δικαιούνται έχουµε την παρακάτω πρόβλεψη ανά οµάδες τυφλών και έτος: Ύψος Μηνιαίου Ύψος Μηνιαίου Επιδόµατος (2001) Επιδόµατος (2002) 1. α) εργαζόµενοι 146, β) συνταξιούχοι 2. α) άνεργοι ανασφάλιστοι β) άνεργοι άµεσα ασφαλισµένοι γ) έµµεσα ασφαλισµένοι δ) µη εργαζόµενοι φοιτητές ε) τυφλά παιδιά που δε φοιτούν σε σχολεία ή δε φιλοξενούνται σε οικοτροφεία του ΚΕΑΤ ή του «ΗΛΙΟΣ» Θεσ/νίκης 357, α) εργαζόµενοι φοιτητές β) τυφλά παιδιά που δε φοιτούν σε σχολεία ή δε φιλοξενούνται σε οικοτροφεία του ΚΕΑΤ ή του «ΗΛΙΟΣ» Θεσ/νίκης 146, ασκούµενοι δικηγόροι 248, επιστήµονες πανεπιστηµιακού επιπέδου που σύµφωνα µε το πτυχίο τους ασκούν την επιστήµη τους 6. δικηγόροι που αποδεδειγµένα ασκούν δικηγορία. 297, , Χορήγηση επιδόµατος κωφών. Προϋποθέσεις: α) εκ γενετής κωφοί ή βαρήκοοι, β) δεν έχουν αναπτύξει λόγο εξ αιτίας της κωφότητας ή της βαρηκοΐας τους, γ) νέοι ηλικίας ετών που φοιτούν σε σχολές, δ) ηλικίας ετών που αδυνατούν να εργαστούν, ε) ηλικίας έως 18 ετών και πάνω από 65 ετών. Το ύψος του µηνιαίου επιδόµατος των δικαιούχων ανερχόταν στα 146,73 το 2001 και στα 154,00 το Χορηγείται µέσω των ιευθύνσεων

10 Υγείας και Πρόνοιας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Πρόσβαση στην Υγεία και Περίθαλψη 16. Πρόγραµµα Αναµόρφωσης της ευτεροβάθµιας Κοινωνικής Φροντίδας. Το πρόγραµµα προωθεί την κοινωνική ένταξη ατόµων που ανήκουν σε κοινωνική οµάδα που αντιµετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες ένταξης, και ειδικότερα απευθύνεται στα άτοµα µε αναπηρίες που περιθάλπονται σε κλειστές ιδρυµατικές δοµές. Σύνολο επωφελούµενων περίπου 3000 άτοµα µε αναπηρίες που περιθάλπονται στα Ιδρύµατα. Στην πρώτη φάση υλοποίησης θα αναπτυχθούν περίπου 10 ενδιάµεσες δοµές (προστατευµένα διαµερίσµατα και ξενώνες) στο πλαίσιο των ενεργειών αποϊδρυµατισµού, ενώ στις ενδιάµεσες δοµές θα φιλοξενηθούν περίπου 80 άτοµα, τα οποία παράλληλα θα ενταχθούν σε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης. Πρόσβαση στην Παιδεία 17. Η εκπαίδευση των Ατόµων µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Τα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εκπαιδεύονται: 1) ενταγµένα σε κανονικά τµήµατα µέσα σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, 2) σε ειδικά τµήµατα ένταξης µέσα σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, 3) σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής, 4) σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε νοσοκοµεία ή στο σπίτι. Τη στήριξη, το συντονισµό και την παρακολούθηση της εκπαίδευσης των ατόµων µε αναπηρίες πραγµατοποιούν τα Κ..Α.Υ. Το σχολικό έτος λειτούργησαν τµήµατα ένταξης µε µαθητές, 283 ειδικά σχολεία µε µαθητές και 50 Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) µε 920 µαθητές, ενώ εκπαιδεύτηκαν µε το θεσµό της κατ οίκον διδασκαλίας 130 µαθητές. Τα τελευταία 3 σχολικά έτη ιδρύθηκαν περί τα 600 Τµήµατα Ένταξης σε όλη τη χώρα. Μόνο από το Σεπτέµβριο του 2002 έχουν ιδρυθεί 46 νέες σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και 212 νέα τµήµατα ένταξης και προσελήφθησαν 630 µέλη εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε οργανικές θέσεις. Η πρόοδος αυτή στο χώρο της ειδικής αγωγής θα συνεχιστεί και κατά τα επόµενα δύο χρόνια µε προοπτική ίδρυσης πολλών νέων εκπαιδευτικών δοµών, κυρίως τµηµάτων ένταξης, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας έτσι την ένταξη και ενσωµάτωση των µαθητών µε αναπηρία, που είναι άλλωστε και ο απώτερος στόχος της Ειδικής Αγωγής. Ήδη για το επόµενο σχολικό έτος έχει γίνει πρόβλεψη ίδρυσης 206 νέων Τµηµάτων Ένταξης, 12 νέων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., 11 νέων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής, καθώς και λειτουργίας 6 ολοήµερων Ειδικών ηµοτικών Σχολείων. 18. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. µέσα από τα προγράµµατα του Γ Κ.Π.Σ. προβλέπει την εξειδίκευση και επιµόρφωση εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέµατα εκπαίδευσης όλου του φάσµατος των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µε χρονικό ορίζοντα το 2004, ενώ έχει προγραµµατιστεί επιµόρφωση σηµαντικού συµπληρωµατικού αριθµού ως το Στο ίδιο πλαίσιο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει αναλάβει την εκπόνηση αναλυτικών προγραµµάτων και την κατάρτιση προδιαγραφών για τη δηµιουργία βιβλίων και άλλων µορφών εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας. Η υλοποίηση αυτών των προγραµµάτων είναι σε εξέλιξη. Αντίστοιχα, ξεκινά από την ερχόµενη σχολική χρονιά η εφαρµογή πιλοτικών προγραµµάτων εκπαίδευσης σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής. 20. Τέλος, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι στις µελέτες κατασκευής όλων των νέων σχολικών κτιρίων, των ΤΕΙ, ΑΕΙ, ΚΕΚ, και όχι µόνο, η πρόβλεψη της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία είναι προϋπόθεση, η οποία τηρείται απαράβατα. Πρόσβαση σε λοιπά αγαθά 21. Οι ακόλουθες παροχές χορηγούνται σε όσους εργαζόµενους καταβάλλουν εισφορές υπέρ του ΟΕΕ, σε όσους συνταξιούχους κατέβαλαν εισφορές υπέρ του ΟΕΕ καθώς και στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ανεξαρτήτως αν κατέβαλαν εισφορές µε ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον:

11 ελτία Κοινωνικού Τουρισµού, Εισιτήρια εναλλακτικού τουρισµού, Επιδότηση δικαιούχων για τουρισµό στην Κύπρο, Εισιτήρια εκδροµών χειµερινής, εαρινής και θερινής περιόδου, ελτία θεάµατος, ωρεάν εισιτήρια πολιτιστικών εκδροµών, ωρεάν δελτία αγοράς βιβλίων. 22. Τα βιβλιοαυτοκίνητα έχουν ήδη αυξηθεί, µε χρηµατοδότηση από το Γ ΚΠΣ, και ανέρχονται σήµερα σε 32. Οι κινητές αυτές µονάδες εξυπηρετούν 1300 σχολεία και κοινότητες αποµακρυσµένων περιοχών της χώρας. Οµάδες, όπως οι στρατευµένοι, οι φυλακισµένοι, τα άτοµα που βρίσκονται υπό απεξάρτηση σε θεραπευτικές κοινότητες, αλλά και άτοµα που διαβιούν σε οποιασδήποτε µορφής ιδρύµατα, όπου κατά κανόνα δεν έχουν πρόσβαση σε σύγχρονο έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό βιβλιοθήκης, είναι δυνατό να εξυπηρετούνται στις κινητές βιβλιοθήκες. 23. Στα πλαίσια των προγράµµατων µαζικού αθλητισµού που υλοποιούνται από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού σε συνεργασία µε ήµους και άλλους φορείς ένας από τους στόχους είναι: Κάθε ήµος να έχει τµήµατα για παιδιά, νέους, άτοµα στη µέση ηλικία, ηλικιωµένους, γυναίκες και ΑΜΕΑ. Τα προγράµµατα αυτά έχουν διαµορφωθεί για την περίοδο ως εξής: σε ένα σύνολο 55 Νοµαρχιών και 152 Φορέων να υπάρχουν 742 τµήµατα για ΑΜΕΑ και 47 τµήµατα για Ψυχική Υγεία. 24. Παραολυµπιακοί και ΑµεΑ. Σχεδιάζεται ουσιαστική παρέµβαση για την εξασφάλιση µαζικής παρακολούθησης των Παραολυµπιακών Αγώνων, µε χορήγηση µεγάλου αριθµού ειδικών εισιτηρίων στους δικαιούχους της Εργατικής Εστίας. Στα πλαίσια της Πρόληψης του κινδύνου αποκλεισµού του Στόχου 2 έχουµε τις εξής δράσεις προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωµάτωσης των ΑΜΕΑ: Αντιµετώπιση του ψηφιακού χάσµατος και του ηλεκτρονικού αποκλεισµού 25. ΑΜΕΑ και Κοινωνία της Πληροφορίας. Στο 2002 συστάθηκαν δύο Αναπτυξιακές Συµπράξεις, στο πλαίσιο του Ε.Π. EQUAL, µε Συντονιστές την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και το Ίδρυµα Κοινωνικής Εργασίας. Ως έργο, είχαν, αφενός την έρευνα σε εθνικό επίπεδο για τη χαρτογράφηση των ανέργων και εργαζοµένων ΑµεΑ, των δοµών και υπηρεσιών στήριξης της οµάδας-στόχου, καθώς και της στάσης των εργοδοτών, απέναντι στην οµάδα αυτή και αφετέρου την έντυπη και ηλεκτρονική ενηµέρωση 3000 επιχειρήσεων και τη διερεύνηση εργασιακών χώρων, ως προς την καταλληλότητά τους για άτοµα µε κινητική αναπηρία. Το έργο τους συνεχίζεται και στην επόµενη διετία. Αρωγή στην Οικογένεια ράσεις για την Τρίτη Ηλικία και τα ΑΜΕΑ 26. Έναρξη λειτουργίας του ικτύου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση. Λειτουργούν 25 Υπηρεσίες σε ισάριθµους ήµους, έχουν εγκριθεί και βρίσκονται στη διαδικασία έγκρισης και πρόσληψης προσωπικού 75 ακόµη προγράµµατα. Αναµένεται άµεσα νέα προκήρυξη του έργου για την έγκριση 70 περίπου νέων προτάσεων. 27. Λειτουργούν 40 Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης Ατόµων µε Αναπηρία και ολοκληρώνεται η διαδικασία ένταξης 5 προτάσεων. Απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους µε αναπηρίες, που δεν έχουν ενταχθεί σε εκπαιδευτικά προγράµµατα ή προγράµµατα κατάρτισης. Αναπτύσσονται κυρίως σε αστικά κέντρα στα οποία δεν προβλέπεται η λειτουργία Κέντρου Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και δεν λειτουργούν άλλοι φορείς που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα υπάρχει δυνατότητα µεταφοράς από και προς το Κέντρο, µε την οικονοµική συµµετοχή της οικογένειας. Γενικότερα προβλέπεται η οικονοµική συµµετοχή της οικογένειας για την κάλυψη µέρους των λειτουργικών δαπανών, µε βάση κοινωνικο-οικονοµικά κριτήρια. Το Μέτρο παρουσιάζει ευρύτερα κοινωνικά οφέλη, αφού συνδυάζει την αρµονική συνύπαρξη εργασιακού και οικογενειακού βίου, µε υπηρεσίες ποιότητας για την ολοκληρωµένη φροντίδα και την κοινωνική ενσωµάτωση των παιδιών µε νοητική υστέρηση. Πρόκειται να αναπτυχθούν 30 Κέντρα, µε τριετές κόστος λειτουργίας 4 δις δρχ. (πρόγραµµα ενταγµένο στα ΠΕΠ του Γ ΚΠΣ).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Προγράμματα για μείωση της ανεργίας Τουλάχιστον 368.540 άνεργοι καλύπτονται ή θα καλυφθούν από τα προγράμματα απασχόλησης τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε θα υλοποιηθούν έως το τέλος του 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΠΛΕΣ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ο /Η υπογεγραμμένος-η...

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ο /Η υπογεγραμμένος-η... ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ο /Η υπογεγραμμένος-η..... (όνομα εκπροσώπου βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών κατ οίκον σε άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος (εξυπηρετούμενους) έχουν:

υπηρεσιών κατ οίκον σε άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος (εξυπηρετούμενους) έχουν: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ( ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ. ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Η Δομή «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Δήμου Πετρούπολης στα πλαίσια του νέου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Την περίοδο αυτή παραμένουν ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού:

Την περίοδο αυτή παραμένουν ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού: Την περίοδο αυτή παραμένουν ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού: 1) «Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2015

ΘΕΜΑ : Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Tο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος: Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής 7 Αλληλεγγύης Εισαγωγή Ξενοφώντος Ι. Κοντιάδη 23 1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος: Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής 7 Αλληλεγγύης Εισαγωγή Ξενοφώντος Ι. Κοντιάδη 23 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος: Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής 7 Αλληλεγγύης Εισαγωγή Ξενοφώντος Ι. Κοντιάδη 23 1. ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ [1] Ν.3251/1955 Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 102 ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες Σχεδιασµού / Συντονισµού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών)

(Αρµοδιότητες Σχεδιασµού / Συντονισµού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών) (α) Αρµοδιότητες Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Πρόνοιας. (Γενικές Αρμοδιότητες) 1. Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ποιότητας Ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (τα επιδόματα του συγκεκριμένου τμήματος παρέχονται στους ασθενείς ανεξαρτήτως των εισοδηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ Α : ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α/Α Προγράμματα Προϋπολογισμός Ωφελούμενοι Κατάσταση

ΑΞΟΝΑΣ Α : ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α/Α Προγράμματα Προϋπολογισμός Ωφελούμενοι Κατάσταση ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ Α : ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4 5 6 7 Πρόγραμμα επιχορήγησης 00.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Καποδιστρίου 96, 262 24 ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 2613012630, Fax:2610315498 E-mail: info@apasxolisi-ellada.gr http://www.apasxolisi-ellada.gr ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι εμπιστευτικό και αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. Την περίοδο αυτή παραμένουν ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. Την περίοδο αυτή παραμένουν ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Την περίοδο αυτή παραμένουν ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού: 1)«Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 4 Μάιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα 23-03-2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρχίζει τη ευτέρα 28 Μαρτίου 2005 πανελλαδικά η απογραφή και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2016

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου 1. Θα βοηθούσε η ανάπτυξη ενός συντονιστικού οργάνου για θέµατα οικογένειας και παιδιών (π.χ. Υπουργείο Οικογένειας, Παιδιού και Νεότητας) 2. Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση...4 Πυλώνας 1 Απασχολησιµότητα...4 1. Κίνητρο επανένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική επιστολή

Ενημερωτική επιστολή Ενημερωτική επιστολή για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης» Ρέθυμνο, 03/07/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015.

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ... Τα προβλήματα στη διάρκεια της μακρόχρονης νοσηλείας και παρακολούθησης : Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. Εισαγωγή. II. Μεθοδολογία

I. Εισαγωγή. II. Μεθοδολογία I. Εισαγωγή Στο κείµενο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της πρωτογενούς έρευνας, στο πλαίσιο του έργου «Πρόκληση» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «EQUAL», σε αντιπροσωπευτικό δείγµα 1.386 ατόµων µε αναπηρία.

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης, στέλεχος ΕΣΑμεΑ Το Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 24 Απριλίου 2015 09:00-15:00 - Αμφιθέατρο Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ/ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τα προγράμματα ΝΘΕ που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ είναι τα εξής:

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τα προγράμματα ΝΘΕ που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ είναι τα εξής: ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τα προγράμματα ΝΘΕ που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ είναι τα εξής: Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΘΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Ειδικό διετές Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικοί Τρόποι Πρόσληψης Προσωπικού με μειωμένο κόστος! Έλενα Κένταρχου, Δ/ντρια Προγραμμάτων Κατάρτισης & Απασχόλησης Skywalker.

Εναλλακτικοί Τρόποι Πρόσληψης Προσωπικού με μειωμένο κόστος! Έλενα Κένταρχου, Δ/ντρια Προγραμμάτων Κατάρτισης & Απασχόλησης Skywalker. Εναλλακτικοί Τρόποι Πρόσληψης Προσωπικού με μειωμένο κόστος! Έλενα Κένταρχου, Δ/ντρια Προγραμμάτων Κατάρτισης & Απασχόλησης Skywalker.gr Επιλογές Προγραμμάτων Πρακτική Άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας - ΙΕΚ - ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα,27 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27-11-12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργόσηµο. Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί

Εργόσηµο. Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί Εργόσηµο Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί Τα πάνω κάτω σε όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και συντάξεις, αλλά και στον τρόπο υπολογισµού και καταβολής των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 «Αύξηση ηµερήσιου Nοσηλείου - Tροφείου που καταβάλλει το ΙΚΑ για την περίθαλψη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ασφ/νων µας σε συµβεβληµένα και µη ιδρύµατα του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ι. Βεζυράκης 1 Βιογραφικό του ηµήτρη Ι. Βεζυράκη

ηµήτρης Ι. Βεζυράκης 1 Βιογραφικό του ηµήτρη Ι. Βεζυράκη Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ηµήτρης Ι. Βεζυράκης Ο ηµήτρης Βεζυράκης του Ιωάννη και της Ελένης γεννήθηκε στη Σητεία της Κρήτης το 1959. Είναι Κοινωνικός Λειτουργός, έγγαµος µε ένα παιδί. Από το

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΗ2Λ-4ΣΓ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΗ2Λ-4ΣΓ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 1 ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ A Αθήνα, 10 /04/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014 Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014 Πηγή: http://www.disabled.gr/chorigisi-deltion-metakinisis-amea-gia-to-etos-2014/ Διευκρινιστική εγκύκλιος υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήμιο παρέχει οικονομική στήριξη σε φοιτητές του, στη βάση κοινωνικο-οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα 1. Καταγράφεται σαφής σχέση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και οικονοµικής κατάστασης. Κατά την εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον αναλφαβητισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», που υλοποιεί στους ήµους Ζωγράφου και

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ24691Ω2-ΚΡΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. ΠΡΩΤ.: 51624 & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ: ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από την ανεργία στην εργασία

Από την ανεργία στην εργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Από την ανεργία στην εργασία Δράσεις για την ένταξη ομάδων στόχων στην αγορά εργασίας και τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Προϋπολογισμός: 2,5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΡΟ ΟΠΗ» Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κοµοτηνή Τ.Κ. 69100 Τηλ: 25310-34071 Fax: 25310-34073 E-mail: anro@anro.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΡΟ ΟΠΗ» Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κοµοτηνή Τ.Κ. 69100 Τηλ: 25310-34071 Fax: 25310-34073 E-mail: anro@anro. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΡΟ ΟΠΗ» Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κοµοτηνή Τ.Κ. 69100 Τηλ: 25310-34071 Fax: 25310-34073 E-mail: anro@anro.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Κοµοτηνή 2/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1099 για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖΛ-ΚΨΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖΛ-ΚΨΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ A Αθήνα, 30 /09/2013 Αρ. πρωτ : Δ29α/Φ.11/

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Tο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ηµερίδα έναρξης και παρουσίασης του Έργου «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στους ήµους Αγίων Αναργύρων-Καµατερού και Αγίας Βαρβάρας» Τετάρτη, 12 εκεµβρίου 2012 ιοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΥ 2001

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΥ 2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΥ 1 (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ) Λυκούργου 14 16, 1 66 Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: 2 3289,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015 Τροπολογία Στο Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 Εισηγήτριες: Βασιλική Λάτση Άννα Κοδέλλα Παρουσίαση Σχεδίου Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ «Πελοπόννησος», 2014-2020, αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από την έναρξη επιλεξιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 30/10/08 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 30/10/08 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 30/10/08 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρχίζει τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου πανελλαδικά η κατ αλφαβητική σειρά απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Μελέτη για την καταπολέμηση της Φτώχειας και προαγωγή της Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 35/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Κύριο *** *** *** 2) Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Κοινωνική Αρωγή & Υποστήριξη Έκδοση αποφάσεων για 2.935 επιδόµατα κοινωνικής προστασίας, για τα οποία προηγήθηκε κοινωνική έρευνα όπως και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα