ΓΝΩΜΗ ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ «ΜΔΣΡΑ ΑΝΑΚΟΤΦΙΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΜΔΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔ.Π.Α.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΗ ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ «ΜΔΣΡΑ ΑΝΑΚΟΤΦΙΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΜΔΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔ.Π.Α.)"

Transcript

1 ΓΝΩΜΗ ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ «ΜΔΣΡΑ ΑΝΑΚΟΤΦΙΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΜΔΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔ.Π.Α.) ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Σηηο 12 Ινπλίνπ 2015 ν Αλαπιεξσηήο Υπνπξγφο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θ. Γ. Σηξαηνχιεο, έζηεηιε ζηελ Ο.Κ.Δ. πξνο γλσκνδφηεζε λνκνζρέδην κε ζέκα: «Μέτρα Ανακούυισης για τα ΑμεΑ και απλοποίηση της λειτοσργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)». Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Ο.Κ.Δ. ζπλέζηεζε Δπηηξνπή Δξγαζίαο απνηεινχκελε απφ ηνπο θ.θ. Νηθόιαν θνξίλε, Φώηε Κνιεβέληε θαη Ιωάλλε Λπκβαίν. Ωο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο νξίζηεθε ν θ. Νηθόιανο θνξίλεο, Αληηπξόεδξνο ηεο Ο.Κ.Δ. Σηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο κεηείραλ ωο εκπεηξνγλώκνλεο ε θα Βαξβάξα Λαιηώηε θαη ν θ. ηακάηεο Βαξδαξόο. Απφ πιεπξάο Ο.Κ.Δ. ζπκκεηείρε θαη είρε ηνλ επηζηεκνληθφ ζπληνληζκφ ν Γξ. Αζαλάζηνο Παπαϊωάλλνπ, επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηεο Ο.Κ.Δ. Τν ζρέδην γλψκεο πνπ ζπλέηαμε ε επηηξνπή εξγαζίαο, ππνβιήζεθε ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία ην ζπδήηεζε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ζηηο 26/6/2015 θαη εμέδσζε, κε βάζε απηφ, ηελ παξνχζα Γλψκε ππ αξηζ

2 Α ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΣΟΤ Υ/Ν Βαζηθφ αληηθείκελν ηνπ ππφ θξίζε Σρεδίνπ Νφκνπ (Σρ/Ν) είλαη ε ξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ πηζηνπνίεζεο ηεο αλαπεξίαο κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα κεησζεί ε ηαιαηπσξία πνπ πθίζηαληαη ηα άηνκα κε αλαπεξία πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί απηή θαη λα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ ηνπο παξέρεη ε λνκνζεζία. Δηδηθφηεξα, ην Α Μέξνο πνπ έρεη σο ηίηιν ηνλ ηίηιν ηνπ Σρ/Ν πεξηιακβάλεη ηα άξζξα 1-12 ηα νπνία πξνβιέπνπλ ηα εμήο: Με ην άξζξν 1, πξνζδηνξίδεηαη ε δηαδηθαζία έληαμεο ησλ ΑΜΔΑ ζηα πξνλνηαθά πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο. Σπγθεθξηκέλα ξπζκίδνληαη ηα δεηήκαηα θαζνξηζκνχ ησλ εθαηέξσζελ αξκνδηνηήησλ ησλ Κέληξσλ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.), ησλ Υγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ησλ δεκνηηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ζεζπίδεηαη ηππνπνηεκέλν παξαπεκπηηθφ θαη νξίδεηαη φηη ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν γελλάηαη ε πξνλνηαθή ππνρξέσζε είλαη απηφο ηεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Με ην άξζξν 2 νξίδεηαη φηη νη Γλσζηνπνηήζεηο Απνηειέζκαηνο Πηζηνπνίεζεο Πνζνζηνχ Αλαπεξίαο εθδίδνληαη γηα θάζε λφκηκε ρξήζε θαη δεζκεχνπλ φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ. Με θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ζα ελαξκνληζηνχλ νη πθηζηάκελεο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ΚΔ.Π.Α. Τν άξζξν 3 απαιιάζζεη ηνπ αλαζθάιηζηνπο πνιίηεο θαη ηνπο «αηηνχληεο παληφο πξνλνηαθνχ επηδφκαηνο αλαπεξίαο» απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο παξαβφινπ φηαλ θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ΚΔ.Π.Α. Σην άξζξν 4 πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε εηδηθήο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο πξνεδξεπφκελεο απφ ην Γ.Γ. Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ πνπ θαζνξίδεη κε εθαηνζηηαία αλαινγία γηα φινπο ηνπο θνξείο θαη ηηο ππεξεζίεο ην πνζνζηφ αλαπεξίαο πνπ ζπλεπάγεηαη «θάζε πάζεζε ή βιάβε ή ζσκαηηθή ή ςπρηθή ή πλεπκαηηθή εμαζζέλεζε ή ε ζπλδπαζκέλε εκθάληζε» απηψλ. Με ην άξζξν 5 εμαηξνχληαη νη ηαηξνί ηνπ Δηδηθνχ Σψκαηνο Υγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ΚΔ.Π.Α. απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε έξγνπ. Τν άξζξν 6 θαζηεξψλεη ηε ζπκκεηνρή ζην Γ.Σ. ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ εθπξνζψπσλ ηεο Δζληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία θαη ηεο Αλψηαηεο Γεληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Σπληαμηνχρσλ Διιάδνο. Τν άξζξν 7 πξνβιέπεη ηελ θαηάξγεζε ηεο αλαζηνιήο θαηαβνιήο εμσηδξπκαηηθνχ επηδφκαηνο παξαπιεγίαο-ηεηξαπιεγίαο ζε πεξηπηψζεηο λνζειείαο ησλ δηθαηνχρσλ ζε νπνηνδήπνηε λνζειεπηηθφ ίδξπκα. 2

3 Με ην άξζξν 8 αληηθαζίζηαηαη ν φξνο «ηπθιφηεηα» απφ ηνλ φξν «αλαπεξία φξαζεο» ζηελ ΚΥΑ Γ29α/Φ.32/Γ.Π.νηθ.10806/529. Τν άξζξν 9 παξαηείλεη σο 31/12/15 ηε δηάηαμε κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη φηη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιήγεη ην ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ιφγσ αλαπεξίαο θαη δελ έρεη πξνιάβεη λα εθδνζεί αξκνδίσο ηαηξηθή θξίζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο αλαπεξίαο, ηφηε ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο παξαηείλεηαη γηα έλα εμάκελν. Με ην άξζξν 10 θαηαξγείηαη ε απαίηεζε λα έρεη επέιζεη «νπζηψδεο επηδείλσζε» ηεο αλαπεξίαο ελφο αζθαιηζκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη αλαπεξηθή ζχληαμε ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε αλαπεξία πξνυπήξρε ηεο ππαγσγήο ηνπ αηφκνπ ζηελ αζθάιηζε. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ζχληαμε ζα ρνξεγείηαη εθ φζνλ ε κεηαγελέζηεξε ηεο αζθάιηζεο αλαπεξία «θζάλεη ηνπιάρηζηνλ ην 40% ηεο θαηά πεξίπησζε αλαπεξίαο». Τν άξζξν 11 επεθηείλεη θαη ζηνπο πξν ηεο αζθαιηζκέλνπο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο γηα ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ λνκνζεζίαο γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ρνξεγνχκελσλ ζπληάμεσλ ιφγσ αλαπεξίαο. Τν άξζξν 12 παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπλνδνχ ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ ΟΓΑ δηθαηνχρνπο ηνπ Λνγαξηαζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο πνπ είλαη ηπθινί, παξαπιεγηθνί θαη απφιπηα αλάπεξνη θαη πνπ δελ έρνπλ κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ Λ.Α.Δ. φηαλ κεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Κνηλσληθνχ Τνπξηζκνχ θαη Δθδξνκψλ. Τν Μέξνο Γεύηεξν ηνπ Σρ/Ν ηηηινθνξείηαη Μέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο εηζθνξνδηαθπγήο» θαη πεξηιακβάλεη ηα άξζξα Τν άξζξν 13 πξνβιέπεη ηε ζπγθξφηεζε εηδηθψλ θιηκαθίσλ ειέγρσλ εξγνδνηψλ πξνθεηκέλνπ αλαπηχμνπλ ειεγθηηθέο δξάζεηο ζε πεξηφδνπο κε απμεκέλε αδήισηε εξγαζία ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Με ην άξζξν 14 παξαηείλεηαη κέρξη ηηο ην φξην παξακνλήο ησλ ππαιιήισλ ησλ ΔΥΠΔΑ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ φηαλ απηφ ιήγεη εληφο ηνπ έηνπο. Τν άξζξν 15 πξνβιέπεη φηη κπνξεί λα γίλνληαη πξντζηάκελνη ηκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο ηεο ΔΥΠΔΑ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ-Γξακκαηέσλ. Με ην άξζξν 16 εθαξκφδνληαη αλαινγηθά θαη γηα ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΚΑ) νη δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ πνπ αθνξνχλ ζηηο θαηαζρέζεηο θηλεηψλ θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηο εμαηξεηέεο κέξεο ζε βάξνο επηρεηξήζεσλ. Τν άξζξν 17 αθνξά ζηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ νη ΦΚΑ έλαληη νθεηιεηψλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε ξχζκηζε θαη ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηνπο φξνπο ηεο θαη εηδηθφηεξα πξνβιέπεη φηη νη ΦΚΑ κπνξνχλ λα εγγξάθνπλ ππνζήθε ζε πεξίπησζε κε αζθαιηζκέλεο ππνζήθεο θαη λα κε ρνξεγνχλ απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ή ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο φηαλ ε νθεηιή δελ είλαη αζθαιηζκέλε. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ησλ ΦΚΑ λα ζπκςεθίδνπλ απαηηήζεηο νθεηιεηψλ ηνπο κέρξη 3

4 ηνπ χςνπο ησλ νθεηιψλ πνπ απηνί έρνπλ έλαληη ησλ ΦΚΑ. Ο ζπκςεθηζκφο γίλεηαη κε ηηο ηειεπηαίεο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο ζηελ νπνία έρεη ππαρζεί ν νθεηιέηεο. Τν άξζξν 18 ππνρξεψλεη ηνπ Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ηηο ΓΟΥ, ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ηηο ηξάπεδεο θαη γεληθφηεξα ηα «δεκφζηα θαη ηδησηηθά λνκηθά πξφζσπα» λα ρνξεγνχλ ζηα ηακεία ππνρξεσηηθήο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θάζε είδνπο ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηελ είζπξαμε εηζθνξψλ πξνο ηα ηακεία απηά θαη λα δηαζηαπξψλνπλ ηα ζηνηρεία εξγνδνηψλ θαη αζθαιηζκέλσλ. Σην άξζξν 19 πξνβιέπεηαη φηη ηα πνζά πνπ θαηαηίζεληαη ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο νθεηιεηψλ ΦΚΑ θαη αθνξνχλ ζε κεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε νθεηιψλ ή εηζθνξψλ είλαη αθαηάζρεηα έλαληη πάλησλ θαη δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε θαλέλα ηξίην. Τν Γ Μέξνο αθνξά ζε «λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο επηκέξνπο αζθαιηζηηθψλ δεηεκάησλ» θαη πεξηιακβάλεη ηα άξζξα ηνπ Σρ/Ν. Τν άξζξν 20 ππάγεη ηνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ εξγάδνληαη σο ζπληάθηεο θαηά θχξην επάγγεικα κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζηα Γξαθεία Τχπνπ ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ Τνκέα Σχληαμεο Πξνζσπηθνχ Ηκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αλεξγίαο Πξνζσπηθνχ Ηκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο θαη ζέηεη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. Με ην άξζξν 21 επεθηείλεηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο πξφζζεηεο εηζθνξάο 3,6% ζην ζχλνιν ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Τνκέα Αζθάιηζεο Τερληηψλ Τχπνπ Αζελψλ. Τν άξζξν 22 δίδεη γηα ηξίηε θνξά (είρε δνζεί ην 1994 θαη ην 2006) ηε δπλαηφηεηα ζε φζνπο επαλαπξνζιήθζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2190/1994 λα αλαγλσξίζνπλ σο ζπληάμηκν ηνλ εθηφο ππεξεζίαο ρξφλν απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαλ. Τν άξζξν 23 επεθηείλεη θαη ζηηο αζθαιηζκέλεο κεηέξεο αλειίθσλ ηνπ πξψελ Τακείνπ Σπληάμεσλ Πξνζσπηθνχ ΗΣΑΠ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ΙΚΑ. Σην άξζξν 24 πξνβιέπεηαη ε αζθάιηζε φζσλ κεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο επαλέληαμεο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ΚΔΘΔΑ πνπ απαζρνινχληαη ζε παξαγσγηθέο ηνπ κνλάδεο γηα ηνλ θίλδπλν αηπρήκαηνο θαη ηηο παξνρέο αζζελείαο ζε είδνπο ζην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ. Τν άξζξν 25 αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ρξφλνπ αζθάιηζεο αληηξξεζηψλ ζπλείδεζεο αζθαιηζκέλσλ ζε θνξείο αξκνδηφηεηαο Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε φζνπο ζεκειίσζαλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο σο ηηο Τν άξζξν 26 πξνβιέπεη ηελ θαζηέξσζε ηεο απιήο αλαινγηθήο ζηηο νξγαλψζεηο ησλ ζπληαμηνχρσλ. Με ην άξζξν 27 παξαηείλνληαη νη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 220 ηνπ 4281/2014 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ. 4316/2014 θαζψο θαη νη πξνζεζκίεο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 220 ηνπ λ. 4281/2014. Τν άξζξν 28 ξπζκίδεη ην δήηεκα ηεο αζθάιηζεο ησλ πσιεηψλ ιατθνχ ιαρείνπ ζην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ πνπ είρε θαζηεξσζεί απφ ην 1948 θαη είρε αλαζηαιεί κε ηνλ. 4183/2013 4

5 πνπ θχξσζε ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ηνπ απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο παξαγσγήο, ιεηηνπξγίαο, θπθινθνξίαο, πξνβνιήο θαη δηαρείξηζεο ησλ θξαηηθψλ ιαρείσλ. Με ην άξζξν 29 κεηψλνληαη νη εηζθνξέο γηα ηνπο κεηαθαινχκελνπο πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ απαζρνινχληαη ζε επνρηθέο εξγαζίεο ή σο αιηεξγάηεο. Σην άξζξν 30 αλαθαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ην χςνο ηεο ζχληαμεο πνπ ιακβάλνπλ νη αλαζθάιηζηνη ππεξήιηθνη. Τν άξζξν 31 πξνβιέπεη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Π.Γ. 674/1979 γηα ηελ ππαγσγή ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΟΠΑΓ πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ Τνκέα Πξνλνίαο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ ηνπ Τακείνπ Υγείαο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ ζην θαζεζηψο ηνπ λ. 103/75 γηα ιήςε ζπκπιεξσκαηηθνχ εθάπαμ βνεζήκαηνο. Με ην άξζξν 32 θαηαξγείηαη ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο ζηνλ Τνκέα Πξνλνίαο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ ηνπ Τακείνπ Πξνλνίαο Γεκνζίσλ Υπαιιήισλ. Τν άξζξν 33 πξνβιέπεη ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ ησλ αξκφδησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ κε δηθαίσκα ιφγνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Τνπηθψλ Γηνηθεηηθψλ Δπηηξνπψλ. Σην άξζξν 34 κεηαηίζεηαη γηα ηελ 1/1/2018 απφ ηελ 1/10/2017 ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα γίλεη ε αλά ηξηεηία αλαπξνζαξκνγή ηεο κεληαίαο αηνκηθήο εηζθνξάο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ θιάδνπ θχξηαο ζχληαμεο ηνπ ΟΓΑ. Τν άξζξν 35 παξέρεη ην δηθαίσκα ζηνπο ππαιιήινπο θαη ζπληαμηνχρνπο πνπ είλαη πξψελ ππάιιεινη ηνπ ΟΓΑ λα κεηέρνπλ ζηηο παξνρέο ηνπ Λνγαξηαζκνχ Αγξνηηθήο Δζηίαο κε ηελ πξνυπφζεζε θαηαβνιήο κεληαίαο αηνκηθήο εηζθνξάο. Τν άξζξν 36 απνπνηληθνπνηεί ηε κε θαηαβνιή ησλ αηνκηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ Οξγαληζκφ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (ΟΑΔΔ) θαη ζην Δληαίν Τακείν Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ (ΔΤΑΑ). Δ θθξεκείο π- πνζέζεηο ηίζεληαη ζην αξρείν θαη απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ δελ εθηεινχληαη, θαηά ην κέηξν πνπ δελ έρνπλ αθφκε εθηειεζηεί. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ξπζκίδεηαη ην δήηεκα ηεο θαηαβνιήο ζχληαμεο ζε φζνπο νθείινπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Σπγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη φηη είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή ζχληαμεο ππφ ηνλ φξν φηη ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο (καδί κε ηηο πξνζαπμήζεηο) δελ ππεξβαίλεη ην 30πιάζην ηεο θαηψηαηεο ζχληαμεο γηα ηνλ θάζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ θαη πάλησο δελ ππεξβαίλεη ηηο επξψ. Οη ζπληάμεηο θαηαβάιινληαη κε παξαθξάηεζε ησλ δφζεσλ γηα ηελ νθεηιή νη δε δφζεηο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο 40. Τν άξζξν 38 πξνβιέπεη φηη νη ελήκεξνη λένη ( ) αζθαιηζκέλνη ηνπ ΔΤΑΑ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα θαηαηαγνχλ ζε κία απφ ηηο δχν θαηψηεξεο αζθαιηζηηθέο θαηεγνξία ζηελ νπνία ππάγνληαη σο ζήκεξα ππνρξεσηηθά. 5

6 B ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ Α. Η ειιεληθή πνιηηεία έρεη πξνβεί ζηε ζέζπηζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ λνκνζεηεκάησλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ αλαθνχθηζε, νηθνλνκηθή θαη άιιε, ησλ AκεA. Η απνηειεζκαηηθφηεηα, φκσο απηψλ ησλ κέηξσλ, δελ απηή πνπ ζα επηζπκνχζε θαλείο ζε έλα θνηλσληθφ θξάηνο, ιακβαλνκέλνπ κάιηζηα ππ φςηλ θαη ηνπ χςνπο ησλ δηαηηζέκελσλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ. Σε απηφ ζπλέηεηλαλ πνιινί παξάγνληεο. Καη αξρήλ, κία απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζσζηά δεδνκέλα, θάηη πνπ εμαθνινπζεί λα είλαη δεηνχκελν αθνχ πθίζηαηαη έιιεηςε ζηνηρείσλ γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ αλαπεξίεο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. Οκνίσο, ην ηνπίν ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ AκεA είλαη εμαηξεηηθά ζνιφ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νχηε ζηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ, ην 2011, δελ ππήξραλ εξσηήκαηα θαη ζπλεπψο δελ ππήξμαλ ζηνηρεία- ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ. Παξάιιεια, ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη έλα ρξφλην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα απηφ φπσο θαη ζε άιινπο- πνπ είλαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ δηαηάμεσλ αλά θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ε έιιεηςε επηθαηξνπνίεζεο θαη εμνξζνινγηζκνχ ηνπο. Η πζηέξεζε απηή αληηθαηνπηξίδεη ηε ρακειή ηεξάξρεζε ησλ δεηεκάησλ απηψλ ζε θνηλσληθφ επίπεδν θαη ζην δεκφζην δηάινγν, παξά ηα ζεηηθά βήκαηα πνπ έρνπλ ζεκεησζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Σήκεξα, ηα AκεA εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη θαζεκεξηλά αληηκέησπα κε πξνθαηάιεςε θαη άληζεο, ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα αλαπεξίαο, ζπλζήθεο γηα θνηλσληθή έληαμε θαη ελζσκάησζε. Δπηπξφζζεηα, ηα AκεA πέθηνπλ ζπρλά ζχκαηα ηεο απφζηαζεο πνπ πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη ζηε ρψξα καο κεηαμχ ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε ζεζκνζέηεζε ηεο ιεγφκελεο «Κάξηαο Αλαπεξίαο» (Ν.2430/1996 άξζξν 4), ε νπνία παξέκεηλε ζηα ραξηηά, θαζψο θαη ε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε, ηζφηηκε κε ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξίεο, πξφζβαζε ησλ AκεA ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ο Ν. 2643/1998 πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο εππαζψλ νκάδσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, δελ έρεη εθαξκνζηεί ηελ ηειεπηαία εμαεηία. 6

7 Η νηθνλνκηθή θξίζε επηδείλσζε ηα πξάγκαηα αθνχ νη δηαζέζηκνη πφξνη εθ ησλ πξαγκάησλ πεξηνξίζζεθαλ ελψ παξάιιεια ε θνηλσλία θαη ε Πνιηηεία εζηίαζαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε άιια νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Σε φ,ηη αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο αλαπεξίαο ε κεγαιχηεξε πξνζνρή δφζεθε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ιήςεο επηδνκάησλ απφ άηνκα πνπ δελ είλαη ΑκεΑ. Τν πξφβιεκα απηφ είλαη ππαξθηφ θαη νξζά έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ αιιά ε παξελέξγεηα απηνχ ήηαλ λα επεξεαζηνχλ ηα επηδφκαηα θαη αηφκσλ πνπ αλακθίβνια ηα δηθαηνχληαλ αθνχ νη έιεγρνη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δηεθπεξαησζνχλ εγθαίξσο, κε απνηέιεζκα λα ζηεξεζνχλ αδηθαηνιφγεηα ηα έηζη θαη αιιηψο ρακειά επηδφκαηά ηνπο άηνκα κε ρξφληεο θαη κε ηάζηκεο αλαπεξίεο. Έηζη, θαη ελψ ε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ AκεA εηδηθά ζηνπο ηνκείο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εξγαζίαο ζπλερίδεηαη, ηα AκεA ηαιαηπσξνχληαη θαη απφ πνιχκελεο θαζπζηεξήζεηο ζηνπο πγεηνλνκηθνχο ειέγρνπο πνπ δηεμάγνπλ ηα Κέληξα Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (Κ.Δ.Π.Α.). Δπηπξφζζεηα, ν λένο Κ.Δ.Β.Α. (Καλνληζκφο Δθηίκεζεο Βαζκνχ Αλαπεξίαο) [ΦΔΚ Β' 2611/ θαη ΦΔΚ Β' 2611/ ] απνηειεί αληηθείκελν επηθξίζεσλ ιφγσ ηεο κείσζεο κε κε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν ηξφπν ησλ πνζνζηψλ αλαπεξίαο. Η αηηία είλαη φηη ηα πνζνζηά απηά πξνζδηνξίδνληαη θαηά θχξην ιφγν βάζεη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αζζελψλ θαη φρη ηελ πάζεζε. Να ζεκεησζεί επίζεο φηη θαη ν Πίλαθαο κε ηηο 43 κε αλαζηξέςηκεο αζζέλεηεο (ΦΔΚ Β' 2906/ ) είλαη ειιηπήο. Σην πιαίζην απηφ, νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξψην κέξνο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ (ππφ ηνλ ηίηιν «Μέηξα Αλαθνχθηζεο γηα ηα AκεA θαη απινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.)») θηλνχληαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ αλαπεξία. Τα πξνηεηλφκελα κέηξα αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ AκεA θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ γξαθεηνθξαηηθήο θχζεο πνπ ηαιαλίδνπλ ηα AκεA θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Η πινπνίεζε ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ ζα ζπκβάιεη ζηελ απνθπγή πεξηηηψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αδηθαηνιφγεηε πεξηθνπή επηδνκάησλ κφλν θαη κφλν επεηδή δελ πξφιαβαλ ηα φξγαλα ηεο πνιηηείαο λα θάλνπλ ην ρξένο ηνπο. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, ζεηηθά επίζεο θξίλεηαη ε πξνζπάζεηα λα εληαηνπνηεζνχλ γηα φια ηα αξκφδηα φξγαλα ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη νη αλαπεξίεο απφ δηαθνξεηηθά θξαηηθά φξγαλα. 7

8 Με ηελ επθαηξία δε ηεο Γλψκεο απηήο, ε Ο.Κ.Δ. ηνλίδεη ηελ αλάγθε ραξηνγξάθεζεο ησλ πνζνηηθψλ, δεκνγξαθηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ AκεA. Η θαηαγξαθή απηή ζα ζπκβάιεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ θαηεπζχλνληαη ζηηο ελ ιφγσ πνιηηηθέο φζν θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ίδησλ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ πνιηηηθψλ. Η θαηαγξαθή απηή κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αθεηεξία γηα ηελ αλάιεςε πνιηηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ αλαηξνπή ηεο ζηαζηκφηεηαο ζηνλ ηνκέα απηφ θαη απνηειεί δήηεκα κείδνλνο ζεκαζίαο. Β. Τν θαηλφκελν ηεο εηζθνξνδηαθπγήο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ Σρ/Ν, απνηειεί πάγην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αζθαιηζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ απφθξπςε ηεο αζθαιηζηέαο χιεο είηε θαζ νινθιεξίαλ είηε κεξηθψο (κε ηε δήισζε ελφο ηκήκαηνο ηεο πξαγκαηηθήο εξγαζίαο). Οη επηπηψζεηο ηεο εηζθνξνδηαθπγήο είλαη ηδηαίηεξα επψδπλεο α) γηα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, β) ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηεξψληαο ηνπο απφ ζηνηρεηψδε δηθαηψκαηα φπσο ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή αζθάιηζε θαη ππνλνκεχνληαο ηελ πξννπηηθή λα ιάβνπλ αμηνπξεπείο ζπληάμεηο γ) ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ ηε λνκνζεζία θαη πθίζηαληαη ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ ησλ παξαβαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Η εηζθνξνδηαθπγή είλαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλε ζηε ρψξα καο κε απνηέιεζκα λα ράλνληαη ζεκαληηθνί πφξνη ηνπ αζθαιηζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Η χπαξμε θαη ζεκαληηθνχ αξηζκνχ «εηαηξεηψλ θάληαζκα», νη νπνίεο δελ είλαη θαλ δεισκέλεο ζηα κεηξψα ηνπ Ι.Κ.Α., νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηελ εθηίκεζε φηη νη πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο κε αθξίβεηα. Τν θαηλφκελν ζα πξέπεη λα δεη θαλείο ζπλδπαζηηθά κε ηελ εθηεηακέλε απαζρφιεζε αλαζθάιηζησλ αιινδαπψλ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη άγλσζηνο, φπσο άιισζηε θαη ν ζπλνιηθφο, πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ πνπ δηακέλνπλ ζηε ρψξα καο. Οη ελδείμεηο δε, είλαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην θαηλφκελν ηεο νιηθά ή κεξηθά αδήισηεο εξγαζίαο εληάζεθε ζε κία πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο. Σε φια απηά, βέβαηα, πξέπεη λα πξνζζέζεη θαλείο ηε κείσζε ησλ εζφδσλ ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο απφ ηε κε θαηαβνιή εηζθνξψλ ιφγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο αιιά θαη ηε ζπληαμηνδφηεζε κεγάινπ αξηζκνχ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχζαλ ζηνπο αξκφδηνπο ειεγθηηθνχο νξγαληζκνχο. Τελ ίδηα πεξίνδν αλεζπρία πξνθαινχλ θαη 8

9 θαηλφκελα νξγαλσκέλεο αληίδξαζεο κηθξψλ, ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηνλ έιεγρν ηεο εηζθνξνδηαθπγήο κε δηάθνξεο ππνθξηηηθέο δηαθεξχμεηο λνκηκνπνίεζεο. Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα, θάζε νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα πάηαμεο ηεο εηζθνξνδηαθπγήο αληηκεησπίδεηαη θαη αξρήλ ζεηηθά θαη κε απηφ ην πλεχκα ζα αληηκεησπηζζνχλ νη επί κέξνπο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ Σρ/Ν νη νπνίεο θαη ζα ζρνιηαζζνχλ ζην θεθάιαην ησλ Καη Άξζξσλ Παξαηεξήζεσλ ηεο Γλψκεο. Γ. Σε φ,ηη αθνξά ηo ηξίην θεθάιαην ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πνπ αθνξά ζε δηάθνξα δεηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, νη παξαηεξήζεηο ζα δηαηππσζνχλ ζην επφκελν θεθάιαην πνπ αθνξά ζηα επί κέξνπο άξζξα. Η πνηθηιία ησλ ξπζκηδφκελσλ ζεκάησλ δελ θαζηζηά δπλαηή ηελ εληαία αμηνιφγεζή ηνπο. Λφγσ, φκσο, ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζρνιηαζζεί ζεηηθά ζε επίπεδν Γεληθήο Αμηνιφγεζεο ην άξζξν 37 κε ην νπνίν αίξεηαη κία αδηθία ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο: ε αδπλακία πνπ ππήξρε κέρξη ζήκεξα λα ιάβεη θαλείο ζχληαμε φηαλ νθείιεη ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξέα πάλσ απφ επξψ (ζηνλ ΟΑΔΔ) ή (ζην ΔΤΑΑ) αθφκε θαη φηαλ ην δήηεκα ζα κπνξνχζε λα ιπζεί κε ζπκςεθηζκφ ή/θαη παξαθξάηεζε απφ ηε ζχληαμε. Τν κέηξν αμηνινγείηαη σο ηδηαίηεξα ζεηηθφ. Παξάιιεια, πάλησο, θαη κε αθνξκή ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τξίηνπ Μέξνπο ηνπ Σρ/Ν, πξέπεη λα ηνληζζεί φηη γηα λα ππάξμεη κηα νξηζηηθή αμηνιφγεζε θάζε δηάηαμεο αζθαιηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο πνπ απηή έρεη θαη θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα θαιπθζεί ην ζρεηηθφ θφζηνο. Η αλάγθε απηή, αλαπφζπαζην ηκήκα θάζε ζπζηήκαηνο θαιήο λνκνζέηεζεο ζε θάζε επνρή, είλαη αθφκε πην έληνλε ζηε ζεκεξηλή επνρή πνπ ε βησζηκφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο δνθηκάδεηαη ζθιεξά. Γ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε αηηηνινγηθή έθζεζε απνηειεί ζπάλην δείγκα πξαγκαηηθά δηαθσηηζηηθήο έθζεζεο πνπ παξνπζηάδεη ηε λνκνζεηηθή εμέιημε, ην ξπζκηδφκελν πξφβιεκα θαη ην ζθνπφ ηνπ λνκνζέηε. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί ε αηηηνινγηθή έθζεζε ησλ άξζξσλ 5 θαη 27 πνπ απνηειεί δείγκα ηνπ πψο ζπλήζσο γξάθνληαη νη αηηηνινγηθέο εθζέζεηο ζηε ρψξα καο. 9

10 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΑΣ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Μέξνο Πξώην Μέηξα αλαθνύθηζεο γηα ηα ΑκεΑ θαη απινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ Κέληξωλ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.) Άξζξν 1 Έληαμε ζηα πξνλνηαθά πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο Αηόκωλ κε Αλαπεξία Οξζά αμηνπνηείηαη ε Αλψηαηε Σηξαηησηηθή Υγεηνλνκηθή Δπηηξνπή (Α.Σ.Υ.Δ.) πνπ ε άςνγε ιεηηνπξγία ηεο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη νδεγφ γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κ.Δ.Π.Α. Καηά ηα ινηπά, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί φηη ζε πεξίπησζε ιήμεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο επηδφκαηνο ιφγσ αλαπεξίαο θαη εθ φζνλ ν δηθαηνχρνο θαηαζέζεη εγθαίξσο φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ην επίδνκα ζπλερίδεη λα ρνξεγείηαη κέρξη ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί πξφλνηα γηα ηα άηνκα κε ρξφληα αλαπεξία πνπ εμεηάζζεθαλ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε ηνλ πίλαθα ησλ 43 κε αλαζηξέςηκσλ παζήζεσλ ψζηε λα κε ρξεηαζζεί λέα εμέηαζε ιφγσ ηεο έθδνζεο ηεο ελ ιφγσ π.α.. Πξνυπφζεζε βέβαηα γη απηφ ζα είλαη λα δηαπηζηψζεθε θαηά ηελ εμέηαζε εθείλε αλαπεξία πνπ, ελ ηέιεη, πεξηειήθζε ζηηο κε αλαζηξέςηκεο αλαπεξίεο κε ηελ π.α. Άξζξν 2 Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3863/2010 Δθηφο απφ ηηο γλσκαηεχζεηο ηνπ ΚΔΠΑ ζα πξέπεη θαη απηέο ηεο ΑΣΥΔ λα γίλνληαη απνδεθηέο απφ θάζε δεκφζηα ππεξεζία πνπ εκπιέθεηαη ζηε ρνξήγεζε νπνησλδήπνηε θνηλσληθψλ ή νηθνλνκηθψλ παξνρψλ. Άξζξν 3 Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 5β ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3863/2010-Καηάξγεζε παξαβόινπ ΚΔΠΑ γηα αλαζθάιηζηνπο θαη αηηνύληεο πξνλνηαθώλ επηδνκάηωλ αλαπεξίαο Η θαηάξγεζε ηνπ παξαβφινπ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο θξίλεηαη ζεηηθά ελψ ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο θαηάξγεζεο. Άξζξν 4 10

11 Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3863/2010-πγθξόηεζε ηεο Δηδηθήο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο- Δληαίνο Πίλαθαο Πξνζδηνξηζκνύ Πνζνζηώλ Αλαπεξίαο (Δ.Π.Π..Π.Α.) Η ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο θξίλεηαη επαξθήο θαη νη φπνηεο επηπιένλ αλάγθεο παξαηεξεζνχλ ζα θαιχπηνληαη κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. α πνπ πξνβιέπεη ηε ζπγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ε επηηξνπή απηή ζα πξέπεη λα ηεο ρνξεγεζεί βέβαηα θαη ε αλαγθαία γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. Άξζξν 5 Δμαίξεζε ηωλ ηαηξώλ ηνπ Δηδηθνύ ώκαηνο Τγηεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ ΚΔ.Π.Α. από ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ επηινγή πξνζωπηθνύ κε ζύκβαζε έξγνπ θαη αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994 Απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ δελ γίλεηαη θαηαλνεηφ νχηε ην αθξηβέο πεξηερφκελν νχηε ν ζθνπφο ηεο δηάηαμεο θαη ζε απηφ δελ ζπκβάιεη νχηε ε Αηηηνινγηθή Έθζεζε. Άξζξν 6 Δθπξνζώπεζε Δ..Α.κεΑ. θαη Α.Γ...Δ. ζην Γ.. ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ Η δηάηαμε αμηνινγείηαη ζεηηθά. Άξζξν 7 Καηάξγεζε ηεο αλαζηνιήο θαηαβνιήο εμωηδξπκαηηθνύ επηδόκαηνο παξαπιεγίαοηεηξαπιεγίαο θαηά ηε λνζειεία ηωλ δηθαηνύρωλ Η ρνξήγεζε ηνπ εμσηδξπκαηηθνχ επηδφκαηνο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν.1140/1981 βνήζεζε ηνπο ηεηξαπιεγηθνχο/παξαπιεγηθνχο αζθαιηζκέλνπο λα δηαβηνχλ ζηελ νηθνγελεηαθή ηνπο εζηία θαη φρη ζε αζπιηθνχ ηχπνπ ηδξχκαηα. Τν 2013 ην επίδνκα αλεζηάιε. Η ηξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ. Φ9/νηθ.909/ ππνπξγηθήο απφθαζεο (ΦΔΚ Β' 909/ ) πξνέβιεπε φηη «ε θαηαβνιή ηνπ εμσηδξπκαηηθνχ επηδφκαηνο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν.1140/1981, φπσο ηζρχεη, αλαζηέιιεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο λνζειείαο ηνπ δηθαηνχρνπ ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο λνζειεπηηθφ ίδξπκα γηα ρξφληα πάζεζε κε δαπάλεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, αλεμάξηεηα απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα λνζειείαο ηνπ». 11

12 Η αλαζηνιή δεκηνχξγεζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηνπο ηεηξαπιεγηθνχο/ παξαπιεγηθνχο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Η επαλαθνξά ηεο πξφηεξεο ξχζκηζεο αμηνινγείηαη ζεηηθά. Άξζξν 8 Αληηθαηάζηαζε ηνπ όξνπ «ηπθιόηεηα» κε ηνλ εηδηθόηεξν όξν «αλαπεξία όξαζεο» ζηελ ΚΤΑ δ29α/θ.32/γ.π.οικ.10806/529 Οξζή ε αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ απηνχ αιιά δελ γίλεηαη θαηαλνεηφ γηαηί γίλεηαη κε δηάηαμε λφκνπ θαη φρη κε κηα απιή ηξνπνπνίεζε ηεο π.α. κε λέα π.α. Άξζξν 9 Παξάηαζε ρνξήγεζεο αλαπεξηθήο ζύληαμεο Δθθξάδεηαη ακθηβνιία σο πξνο ην εάλ ζα επαξθέζεη ε παξάηαζε κέρξη ηεο ρνξήγεζεο αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη αλαγθαίνη έιεγρνη απφ ηηο επηηξνπέο ΚΔ.Π.Α. Δλδερνκέλσο ζα ήηαλ πην ξεαιηζηηθή κία παξάηαζε κέρξη ηηο Άξζξν 10 Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 1902/1990 Η δηάηαμε θξίλεηαη ζεηηθά θαη ην πνζνζηφ 40% επηβάξπλζεο είλαη εχινγν. Πξνηείλεηαη λα εμαηξεζνχλ νη ρξνλίσο πάζρνληεο ησλ νπνίσλ ε πξνυπάξρνπζα αλαπεξία αμηνινγείηαη κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 80% επ αφξηζηνλ. Άξζξν 11 Οξηζηηθνπνίεζε ζπληάμεωλ αλαπεξίαο Η επέθηαζε ζε φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ ζην ΙΚΑ γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζπληάμεσλ αλαπεξίαο θξίλεηαη εχινγε θαη επηβαιιφκελε απφ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο. Άξζξν 12 Παξνρή δπλαηόηεηαο ζηνπο ζπληαμηνύρνπο Ο.Γ.Α. δηθαηνύρνπο ηνπ Λνγαξηαζκνύ Αγξνηηθήο Δζηίαο (Λ.Α.Δ.) ηπθινύο, παξαπιεγηθνύο θαη απόιπηα αλάπεξνπο πνπ 12

13 δελ έρνπλ κέιε νηθνγέλεηαο δηθαηνύρνπο ηνπ Λ.Α.Δ. λα έρνπλ ζπλνδό όηαλ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Κνηλωληθνύ Σνπξηζκνύ θαη Δθδξνκώλ Η δηάηαμε θξίλεηαη εχινγε. Μέξνο Γεύηεξν Μέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο εηζθνξνδηαθπγήο Άξζξν 13 πγθξόηεζε κεηθηώλ θιηκαθίωλ ειέγρνπ Η εζηίαζε ηνπ ειέγρνπ ζε πεξηνρέο κε επνρηθή αχμεζε ησλ δεηθηψλ αλαζθάιηζηεο απαζρφιεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα) εμππεξεηεί κηα αδήξηηε αλαγθαηφηεηα. Τα θιηκάθηα φκσο απηά ζα πξέπεη λα είλαη κεηθηά κε ην Σψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο αθνχ ηα εξεπλψκελα δεηήκαηα είλαη ζπλαθή, ν εληαίνο έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη πην απνηειεζκαηηθφο ελψ νη πνιιαπινί έιεγρνη απφ δηαθνξεηηθά φξγαλα επηδξνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Θα πξέπεη πάλησο λα δηεπθξηληζζεί ξεηά φηη ππάξρεη θψιπκα εληνπηφηεηαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελφο ππαιιήινπ ζηα θιηκάθηα απηά. Παξάιιεια, είλαη αλαγθαίν λα δηαηεζνχλ νη αλαγθαίνη πφξνη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο απηψλ ησλ θιηκαθίσλ θαζψο ε αλεπάξθεηά ηνπο επηδξά αλαζηαιηηθά ηφζν ζηε ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ φζν ζηελ ελ γέλεη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Άξζξν 14 Παξάηαζε αλώηαηνπ νξίνπ παξακνλήο ππαιιήιωλ Η παξάηαζε αλσηάηνπ νξίνπ παξακνλήο ησλ ππαιιήισλ ζηηο Δηδηθέο Υπεξεζίεο Διέγρνπ Αζθάιηζεο ηνπ Ι.Κ.Α.-Δ.Τ.Α.Μ. δεδνκέλσλ ησλ ειιείςεσλ πνπ ππάξρνπλ θξίλεηαη σο ρξήζηκε. Άξζξν 15 Θέκαηα Γηεύζπλζεο ηεο Δ.ΤΠ.Δ.Α. ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο Τν άξζξν ππεξεηεί ηελ αλάγθε εληαηνπνίεζεο ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ δηνηθεηηθνχ θαζεζηψηνο ζε ππεξεζίεο πνπ αζθνχλ παλνκνηφηππα θαζήθνληα. Πξνθαιεί φκσο πξνβιεκαηηζκφ ην γεγνλφο φηη κε ηε λέα δηάηαμε ειαζηηθνπνηνχληαη ηα πξνζφληα επηινγήο ζε ζέζεηο επζχλεο αθνχ γίλεηαη δπλαηή ε 13

14 ηνπνζέηεζε ελφο ππαιιήινπ ΓΔ αθφκε θαη εάλ ππάξρνπλ επηιέμηκνη ππάιιεινη ΠΔ ή ΤΔ. Η πξνζπάζεηα εληαηνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ ζα πξέπεη λα είλαη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Άξζξν 16 Αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπο ΦΚΑ ηωλ δηαηάμεωλ γηα θαηαζρέζεηο θηλεηώλ θαηά ηηο λπρηεξηλέο ώξεο θαη θαηά ηηο εμαηξεηέεο κέξεο ζε βάξνο επηρεηξήζεωλ πνπ νθείινπλ κεγάια πνζά Με ην άξζξν απηφ εμνπιίδνληαη νη Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΚΑ) κε εξγαιεία πνπ δηαζέηεη ην Γεκφζην κε ηνλ ΚΔΓΔ. Η δηάηαμε θξίλεηαη ζεηηθά. Θα πξέπεη, σζηφζν, λα γίλεη κία επξχηεξε εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο επέθηαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δπλαηνηήησλ εθηέιεζεο πνπ έρεη ην Γεκφζην θαη ζηνπο ΦΚΑ. Άξζξν 17 Γηθαηώκαηα ΦΚΑ κεηά ηελ ππαγωγή νθεηιεηώλ ζε ξύζκηζε θαη ζπκκόξθωζε Η έιιεηςε δπλαηφηεηαο ζπκςεθηζκνχ νθεηιψλ πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε απαηηήζεηο έλαληη ησλ θνξέσλ απηψλ απνηέιεζε έλα ρξφλην παξαινγηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Τν άξζξν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπκςεθηζκνχ θαη αμηνινγείηαη ηδηαίηεξα ζεηηθά. Άξζξν 18 Τπνρξέωζε παξνρήο ζηνηρείωλ ζηα ηακεία ππνρξεωηηθήο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4052/2013 Η αδπλακία ησλ ηακείσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο λα δηαζηαπξψλνπλ ηφζν ηα πνζά ησλ νθεηιψλ φζν θαη ηα ζηνηρεία ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο ελζάξξπλε θαηλφκελα αλνκίαο. Φαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ πξψελ Τακείνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Υπαιιήισλ Δκπνξηθψλ Καηαζηεκάησλ (Τ.Δ.Α.Υ.Δ.Κ.), ην νπνίν έρεη εληαρζεί πιένλ ζην Δληαίν Τακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο (Δ.Τ.Δ.Α.) φπνπ ε έιιεηςε ηαμηλνκεκέλνπ αξρείνπ δελ επέηξεπε ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ, ελψ ε θαηαρψξεζε ηνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο γηλφηαλ βάζεη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ εξγνδφηε. Η αλαμηνπηζηία ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο νδήγεζε ζε απψιεηεο εζφδσλ. Η άξζε απηήο ηεο αδπλακίαο κε ην άξζξν απηφ θξίλεηαη ζεηηθά. Η φπνηα επηβάξπλζε πξνθιεζεί γηα ηνλ ηακείν ζα πξέπεη λα ρξεσζεί ζηνπο παξαβάηεο ηεο λνκνζεζίαο πνπ εληνπίδνληαη κέζσ ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ ζηνηρείσλ. 14

15 Άξζξν 19 Ρύζκηζε γηα κε δέζκεπζε νθεηιόκελωλ εηζθνξώλ πξνο ΦΚΑ Δθηηκάηαη φηη ε δπλαηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ αιιά θαη ησλ ηξαπεδψλ γηα θαηάζρεζε νθεηιψλ πξνο απηέο απφ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζπλέβαιε ζηε κείσζε ησλ εζφδσλ ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Σε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ππήξμαλ θαηαγγειίεο πνιηηψλ γηα ηελ θαηάζρεζε πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαλ απφ πνιίηεο γηα ηε ξχζκηζε ρξεψλ ηνπο πξνο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Σην πιαίζην απηφ, ε πξφηαζε γηα δηαζθάιηζε ηνπ αθαηάζρεηνπ ησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη ππέξ ησλ αλσηέξσ Φνξέσλ απνηειεί κία ζεηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κε ππνπξγηθή απφθαζε ζα πξνβιεθζνχλ δηθιείδεο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ φηη πξάγκαηη νη ελ ιφγσ ινγαξηαζκνί πξννξίδνληαη γηα ηελ εμφθιεζε εηζθνξψλ. Μέξνο Σξίην Ννκνζεηηθέο ξπζκίζεηο επί κέξνπο αζθαιηζηηθώλ δεηεκάηωλ Άξζξν 20 Αζθάιηζε δεκνζηνγξάθωλ απαζρνινύκελωλ ζε γξαθεία ηύπνπ αζιεηηθώλ νκνζπνλδηώλ ζην ΔΣΑΠ-ΜΜΔ Η άξζε ηεο αληζφηεηαο ζηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα επαγγεικαηηψλ κε νκνεηδή αληηθείκελα εξγαζίαο δηθαηνινγεί ηελ αζθάιηζε ζην Δληαίν Τακείν Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Δ.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Δ.) δεκνζηνγξάθσλ απαζρνινχκελσλ ζε γξαθεία ηχπνπ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ. Η Ο.Κ.Δ. φκσο ζεκεηψλεη φηη ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα ζα πξέπεη λα ξπζκίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ βαζηθνχ ζηφρνπ ηεο έληαμεο φισλ ησλ απαζρνινχκελσλ κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε έλα ηακείν, ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ/ Άξζξν 21 Θέκαηα αζθάιηζεο ππαγνκέλωλ ζηνλ Σνκέα Αζθάιηζεο Σερληηώλ Σύπνπ Αζελώλ (η. ΣΑΣΣΑ) Με ην άξζξν απηφ, κεηαμχ άιισλ, ππάγνληαη εθ λένπ ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα νη ηερληθνί ηχπνπ πνπ είραλ εμαηξεζεί κε ην άξζξν 33, παξ. 2 ηνπ λ. 15

16 4075/2012. Τν δήηεκα ηεο έληαμεο ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε εληαία θξηηήξηα θαη φρη απνζπαζκαηηθά. Η κεκνλσκέλε ξχζκηζε ηέηνησλ ζεκάησλ απνηειεί ρξφληα παζνγέλεηα ηνπ ειιεληθνχ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Άξζξν 22 Πξνζεζκία ελόο έηνπο γηα εμαγνξά ρξόλνπ αζθάιηζεο επαλαπξνζιεθζέληωλ κε ην λ. 2190/1994 Τν δηθαίσκα απηφ αθνξά ζε άηνκα ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ δελ αλαλεψζεθε ηελ πεξίνδν θαη επαλαπξνζιήθζεθαλ ην Όπσο θαη ε ίδηα αηηηνινγηθή έθζεζε αλαθέξεη, ε αξρηθή πξνζεζκία παξαηάζεθε δχν θνξέοην 1995 θαη 1996 θαη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα δφζεθε μαλά ην Μεηά απφ ηφζεο δπλαηφηεηεο πνπ δφζεθαλ επί δχν δεθαεηίεο, δελ απνηειεί δείγκα νξζήο δηνίθεζεο ην λα δίλεηαη εθ λένπ ην δηθαίσκα απηφ είθνζη ρξφληα κεηά. Άξζξν 24 Αζθάιηζε πξαθηηθήο ΚΔΘΔΑ Η διάταξη για την αςφάλιςη από τον κίνδυνο ατυχήματοσ και για παροχζσ αςθζνειασ ςε είδοσ αξιολογείται θετικά καθώσ αποτελεί αναγκαίο ςυμπλήρωμα τησ πολιτικήσ επανζνταξησ που ακολουθείται ςτο ΚΕΘΕΑ με τη λειτουργία παραγωγικών μονάδων. Άξζξν 26 Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο απιήο αλαινγηθήο ζηηο νξγαλώζεηο ηωλ ζπληαμηνύρωλ Η Ο.Κ.Δ. παγίσο ζεσξεί φηη ε απιή αλαινγηθή απνηειεί ην θαιχηεξν εθινγηθφ ζχζηεκα γηα ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζεσξεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ θαζηέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ θαη ζηηο νξγαλψζεηο ησλ ζπληαμηνχρσλ. Άξζξν 30 Δπαλαρνξήγεζε ζύληαμεο αλαζθάιηζηωλ ππεξειίθωλ Τν άξζξν ζπλάδεη κε ηελ πάγηα ζέζε ηεο Ο.Κ.Δ. γηα αλάγθε πξνζηαζίαο επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Υπφ απηή ηελ έλλνηα ε επαλαρνξήγεζε ηεο ζχληαμεο αλαζθαιίζησλ ππεξειίθσλ απνηηκάηαη ζεηηθά. 16

17 Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ, σζηφζν, ηα ηζρχνληα ζε πεξίπησζε εγγάκσλ, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο έρεη αηνκηθφ εηζφδεκα πνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ επξψ, αιιά ην εηήζην εηζφδεκα θαη ησλ δχν δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ επξψ. Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα πξνζερζεί ε δηαηχπσζε ησλ παξ. 1β) θαη 1γ) θαζψο θαίλεηαη λα ππάξρεη αληίθαζε. Άξζξν 36 Καηάξγεζε πνηλώλ γηα νθεηιέηεο αηνκηθήο εηζθνξάο ζηνλ ΟΑΔΔ θαη ην ΔΣΑΑ Η δηάηαμε αμηνινγείηαη ζεηηθά θαζψο δελ πξέπεη λα πνηληθνπνηείηαη ε αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ηνπ αηφκνπ. Η πεξίπησζε απηή δηαθέξεη βέβαηα απφ ηε κε απφδνζε παξαθξαηεζέλησλ εηζθνξψλ απφ ηηο απνδνρέο εξγαδνκέλσλ πνπ δελ απνδίδνληαη ζην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ, πεξίπησζε ε νπνία νξζά αληηκεησπίδεηαη πνηληθά. Άξζξν 37 Καηαβνιή ζύληαμεο ζε νθεηιέηεο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ Όπσο επηζεκάλζεθε θαη ζηε Γεληθή Αμηνιφγεζε, ην άξζξν ζα νδεγήζεη ζηνλ απεγθισβηζκφ ηθαλνχ αξηζκνχ πξνζψπσλ, ηα νπνία ιφγσ νθεηιψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ δελ κπνξνχλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ. Απνηηκάηαη ζεηηθά. Άξζξν 38 Γηάηαμε κείωζεο εηζθνξώλ ΔΣΑΑ Τν άξζξν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε ειεπζέξνπο επαγγεικαηίεο αζθαιηζκέλνπο ζηνλ θιάδν ηεο θπξίαο αζθάιηζεο ηνπ Δ.Τ.Α.Α. λα επηιέμνπλ ηε κείσζε ησλ εηζθνξψλ ηνπο έσο θαη Πξφζθαηε, αλάινγε ξχζκηζε έγηλε θαη γηα ηνπο ειεπζέξνπο επαγγεικαηίεο αζθαιηζκέλνπο ζηνλ Οξγαληζκφ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ο.Α.Δ.Δ). Σηφρνο είλαη ε ειάθξπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ βαξψλ ζεκαληηθνχ αξηζκνχ επαγγεικαηηψλ. Η ξχζκηζε εθηηκάηαη φηη ζα απμήζεη ηα έζνδα ηνπ Δ.Τ.Α.Α., θαζψο ρηιηάδεο επαγγεικαηίεο έρνπλ πιεξσκψλ». ιφγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο θεξχμεη «ζηάζε Γεληθφηεξα, ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπ χςνπο ησλ εηζθνξψλ κε ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ επαγγεικαηηψλ. 17

18 18

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξ. Πξση.: Φ80000/νηθ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΚΤΡΙΑ ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ : Γ Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)»

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)» ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘO ΕΡΓΑΘΑ & ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΚΟΘΝΧΝΘΚΧΝ ΑΦΑΛΘΕΧΝ ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ Δ/ΝΗ ΚΤΡΘΑ ΑΦ/Η ΜΘΘΧΣΧΝ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΣΑΓΗΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΧΔΘΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 1. Βαζηθή ζύληαμε: Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ δελ αλαινγεί ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ρνξεγείηαη κεηά ηελ 1.1.2018

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) Θέμα : Χορήγηζη επιδόμαηος κίνηζης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Έρνληαο ππ φςε: Τν λ. 2646/1998 (ΦΔΚ 236/1998/η.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

3) Oι υπ αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας

3) Oι υπ αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας ΑΔΑ: Β4ΩΝ4691ΩΓ-ΠΧ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.A23/266/10 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑTA :ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ :ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α')

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α') ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ Αθήνα 22/6/2011 ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Απιθμ. Ππωη. Α20/251/68 ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΑΡ. : 42 Θέμα: «Τποσπεωηική Τπαγωγή ζηον Κλάδο Κύπιαρ ύνηαξηρ ηος Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. ηων νεοπποζλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Δίδνο: ΝΟΜΟ Αξηζκφο: 3865 Έηνο: 2010 ΦΔΚ: Α 120 20100721 Σέζεθε ζε ηζρχ: 21.07.2010 Ζκ.Τπνγξαθήο: 20.07.2010 Σίηινο Μεηαξξχζκηζε πληαμηνδνηηθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα www.doe.gr Αζήλα 19 Ηνπιίνπ 2010 Η ΔΟΕ παξνπζηάδεη ζήκεξα 19/7/2010, κε άξζξν ηνπ εηδηθνύ ζπλεξγάηε ηεο Γηάλλε Μπαιάγθα, ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην αζθαιηζηηθό ησλ Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ θαη εηδηθόηεξα ηηο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011.

Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011. Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011. Γηψξγνπ Καηξνχγθαινπ, Αλ. Καζεγεηή ΓΠΘ, Υξήζηνπ Μνξθαθίδε,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μηηποπόλεωρ 12-14 Σ.Κ. 10563 Αθήνα, Σηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1 Ρύζκηζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάηωλ Γεκνζίνπ

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1 Ρύζκηζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάηωλ Γεκνζίνπ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ, ΔΝΙΑΙΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΦΔΓΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2015 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2015 Υπόκλεκα ζέσεσλ ΕΣΕΕ πξνο τνλ Αλαπιεξστή Υπνπξγό Κνηλσληθώλ Ασυαιίσεσλ θ. Δεκήτξε Στξατνύιε γηα Ασυαιηστηθά Θέκατα θαη Ζετήκατα Ιατξνυαξκαθεπτηθήο πεξίζαιςεο Η εμαεηήο χθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ. ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο».

ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ. ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο». ΑΓΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ.: ΓΙΔ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓ/ΣΙΩΝ (ΟΑΔΔ) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΦ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Λ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ - ΔΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ Ταρ. Γηεχζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 Πιεξνθνξίεο ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα