Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού"

Transcript

1 Σχέδια Εκκένωσης Κτιρίων Μέτρα Αντισεισµικής Προστασίας ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης - Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Ενηµερωτική Ηµερίδα: «ιαχείριση Κρίσεων Φυσικές Καταστροφές Σεισµοί», ΙΠΑ,, 29/11/2011

2 Ενότητες που θα αναπτυχθούν Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού

3 Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Να µειωθούν οι επιπτώσεις ενός ισχυρού σεισµού σε ότι αφορά τα άτοµα, τους εργαζόµενους, τους επισκέπτες του κτιρίου κ.λπ. Για να γίνει αυτό πρέπει: Βασικός Στόχος - να συνταχθεί το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του κτιρίου - να γνωρίζουν όλοι οι εργαζόµενοι το Σχέδιο αυτό - να έχουν όλοι ενηµερωθεί για τα κατάλληλα µέτρα προστασίας ανά χώρο - να εκπαιδευτούν µέσω ασκήσεων ετοιµότητας - να γίνει αξιολόγηση και βελτίωση του Σχεδίου.

4 Θεσµικό Πλαίσιο

5 Θεσµικό πλαίσιο Εγκύκλιος Γ.Γ.Π.Π. 4648/ : «Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισµικών φαινοµένων» Προεδρικό ιάταγµα 17 ΦΕΚ 11/Α / : «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» Υπουργική Απόφαση 88555/3293 ΦΕΚ 721/Β / : «Υγιεινή και Ασφάλεια του προσωπικού του ηµοσίου, των Ν.Π... και των Ο.Τ.Α.» Νόµος 1568 ΦΕΚ 177/Α / : «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζοµένων»

6 Θεσµικό πλαίσιο Εγκύκλιος Γ.Γ.Π.Π. 4648/ Θέµατα που αφορούν το σχεδιασµό, εκπόνηση, συντονισµό και παρακολούθηση του έργου της εκπαίδευσης και ενηµέρωσης του πληθυσµού και στελεχών φορέων του δηµοσίου, σε θέµατα σεισµικής προστασίας και αντιµετώπισης των εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από σεισµούς, αποτελούν αρµοδιότητα του Ο.Α.Σ.Π.

7 Θεσµικό πλαίσιο: Εγκύκλιος Εγκύκλιος Γ.Γ.Π.Π. 4648/ , Π.. 17 ΦΕΚ 11/Α / , Ν. 1568/ ΦΕΚ 177/Α /1985, Κ.Υ.Α /3293/ ΦΕΚ 721/Β /1988) Στους χώρους εργασίας, οι εργοδότες οφείλουν να λαµβάνουν µέτρα και να δίνουν οδηγίες στους εργαζόµενους, ώστε να µπορούν σε περίπτωση σοβαρού, άµεσου και αναπόφευκτου κινδύνου να διακόπτουν την εργασία ή/και να εγκαταλείπουν αµέσως το χώρο εργασίας, και να µεταβαίνουν σε ασφαλή χώρο. Οι εργοδότες οφείλουν να καταρτίσουν σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας, εφόσον απαιτείται από τη θέση, την έκταση και το είδος της εκµετάλλευσης. Το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης πρέπει να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας.

8 Θεσµικό πλαίσιο: Εγκύκλιος Εγκύκλιος Γ.Γ.Π.Π. 4648/ , Π.. 17 ΦΕΚ 11/Α / , Ν. 1568/ ΦΕΚ 177/Α /1985, Κ.Υ.Α /3293/ ΦΕΚ 721/Β /1988) Με ευθύνη των εργοδοτών, το σχέδιο πρέπει να δοκιµάζεται τακτικά, µε ασκήσεις ή άλλο πρόσφορο τρόπο ώστε σε περίπτωση κινδύνου ή καταστροφής να µπορούν οι εργαζόµενοι να διασωθούν. Η χάραξη, οι διαστάσεις και η διευθέτηση των οδών διάσωσης και των εξόδων κινδύνου πρέπει να είναι ανάλογες µε τις εγκαταστάσεις, τη χρήση και την επιφάνεια των χώρων εργασίας, καθώς και τον αριθµό των εργαζοµένων. Οι οδοί διάσωσης επισηµαίνονται κατάλληλα και πρέπει να οδηγούν σε ελεύθερο ή ασφαλή χώρο από το συντοµότερο δυνατό δρόµο.

9 Θεσµικό πλαίσιο: Εγκύκλιος Εγκύκλιος Γ.Γ.Π.Π. 4648/ , Π.. 17 ΦΕΚ 11/Α / , Ν. 1568/ ΦΕΚ 177/Α /1985, Κ.Υ.Α /3293/ ΦΕΚ 721/Β /1988) Οι διάδροµοι κυκλοφορίας πρέπει να διατηρούνται συνεχώς ελεύθεροι. Ιδιαίτερα δεν πρέπει να κλειδώνονται, να φράζονται ή να µειώνεται η δυνατότητα διάκρισης των θυρών, που βρίσκονται στην πορεία των οδών διάσωσης.

10 Θεσµικό πλαίσιο: Εγκύκλιος Γ.Γ.Π.Π. 4648/ Οι ιευθυντές των σχολικών µονάδων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης (δηµοσίων και ιδιωτικών), µετά την εκδήλωση σεισµού και εφόσον οι σχολικές µονάδες βρίσκονται σε λειτουργία, εκκενώνουν άµεσα τα σχολικά κτίρια αρµοδιότητάς τους βάσει του σχεδιασµού τους και κατευθύνουν τους µαθητές και το προσωπικό προς τους εκ των προτέρων προσδιορισµένους ασφαλείς υπαίθριους χώρους καταφυγής, προκειµένου εν συνεχεία οι µαθητές να παραληφθούν µε ασφάλεια από τους γονείς ή τους κηδεµόνες τους Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να γνωστοποιούνται στους γονείς και κηδεµόνες των µαθητών.

11 Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Κτιρίου

12 Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης - Καταγραφή των χώρων του κτιρίου - Καθορισµός της διαδικασίας εκκένωσης των επιµέρους χώρων - Ορισµός αρµοδιοτήτων στο προσωπικό - Επισήµανση και άρση επικινδυνοτήτων - Σηµάνσεις στο κτίριο Βασικά στάδια - Πρόβλεψη διαφορετικών σεναρίων - Προµήθεια απαραίτητων εφοδίων - Επιλογή κατάλληλου χώρου καταφυγής µετά το σεισµό - Έλεγχος του κτιρίου - Ενηµέρωση προσωπικού - ιοργάνωση ασκήσεων ετοιµότητας.

13 Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Καθορισµός της διαδικασίας εκκένωσης 1. Αρίθµηση χώρων 2. Καθορισµός τρόπου εκκένωσης οδών διαφυγής 3. Καθορισµός χώρων συγκέντρωσης - καταφυγής

14 Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Ορισµός αρµοδιοτήτων στο προσωπικό 1. Γενικός υπεύθυνος του σχεδίου 2. Υπεύθυνος για την οργανωµένη και ασφαλή εκκένωση του κτιρίου 3. Υπεύθυνος για το άνοιγµα όλων των εισόδων εξόδων του κτιρίου 4. Υπεύθυνος για την παροχή πρώτων βοηθειών 5. Υπεύθυνος ελέγχου των δικτύων παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και ύδρευσης 6. Υπεύθυνος πυρασφάλειας 7. Υπεύθυνος για την αναζήτηση ατόµων που δεν έχουν παρουσιαστεί στο χώρο καταφυγής 8. Υπεύθυνος επικοινωνίας µε τους αρµόδιους φορείς. Για όλους τους υπεύθυνους θα πρέπει να ορίζονται και οι αναπληρωτές τους.

15 Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Επισήµανση και άρση επικινδυνοτήτων Αρχιτεκτονικά στοιχεία Εγκαταστάσεις Έπιπλα, αντικείµενα και συσκευές

16 Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Σηµάνσεις στο κτίριο Μόνιµη απεικόνιση του σχεδίου σε διάφορα σηµεία του κτιρίου Σήµανση των διαδροµών εκκένωσης Σήµανση εισόδων εξόδων κ.λπ.

17 Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Προµήθεια απαραίτητων εφοδίων

18 Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Επιλογή κατάλληλου χώρου καταφυγής µετά το σεισµό Ως χώρος καταφυγής πρέπει να επιλεγεί ο αύλειος ή κάποιος κοντινός, ανοιχτός χώρος (πάρκο, πλατεία, κ.ά.). Στο Σχέδιο θα πρέπει να προβλέπεται και εναλλακτική λύση σε περίπτωση που ο επιλεγµένος χώρος καταφυγής καταστεί ακατάλληλος µετά το σεισµό.

19 Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης ΑµεΑ Τα άτοµα µε προσωρινά ή µόνιµα κινητικά ή άλλα προβλήµατα: - τοποθετούνται σε κατάλληλη θέση µέσα σε ισόγειο γραφείο (εάν αυτό είναι δυνατόν) - βοηθούνται κατά τη διάρκεια της εκκένωσης από το ίκτυο Υποστήριξης, όπως αυτό έχει προβλεφθεί στο Σχέδιο.

20 Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Έλεγχος του κτιρίου 1. Επισήµανση προβληµάτων που τυχόν υπάρχουν στο κτίριο (ρωγµές σε φέροντα στοιχεία ή σε τοίχους πλήρωσης, διαρροές κ.ά.). 2. Άµεση ενηµέρωση του αρµόδιου για τη συντήρηση του κτιρίου, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες αποκατάστασης. 3. Αποφυγή επεµβάσεων στο φέροντα οργανισµό κτιρίων ή ακόµα και σε µη φέροντα στοιχεία χωρίς να προηγηθεί µελέτη από πολιτικό µηχανικό.

21 Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Ενηµέρωση Εργαζοµένων Τακτική ενηµέρωση του προσωπικού για: τις ενέργειες αυτοπροστασίας που πρέπει να κάνουν σε περίπτωση σεισµού το σχέδιο έκτακτης ανάγκης και υπενθύµιση των αρµοδιοτήτων τους

22 Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης ιοργάνωση συχνών ασκήσεων ετοιµότητας Οι δοκιµαστικές εφαρµογές του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης είναι απαραίτητες για να αναδειχθούν οι αδυναµίες του, ώστε να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις τροποποιήσεις.

23 Μέτρα Προστασίας

24 Πριν το σεισµό: Ενηµέρωση Εκπαίδευση Έντυπα Ενηµερωτικές Οµιλίες Προγράµµατα, Συνέδρια, Σεµινάρια

25 Πριν το σεισµό: Ενηµέρωση Εκπαίδευση Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν για τα µέτρα προστασίας από το σεισµό. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό το θέµα έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς.

26 Πριν το σεισµό: Ασκήσεις ετοιµότητας Οι ασκήσεις ετοιµότητας πρέπει να γίνονται τακτικά, ώστε όλοι να εκπαιδευτούν και να είναι σε θέση να εφαρµόσουν τα κατάλληλα µέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισµού.

27 Πριν το σεισµό: Προµήθεια Εφοδίων Πρώτης Ανάγκης

28 Πριν το σεισµό: Σύνταξη Οικογενειακού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Βασικοί άξονες σχεδίου: Επιλογή κατάλληλων σηµείων προφύλαξης σε κάθε χώρο Επικοινωνία Τόπος συνάντησης Οµάδα υποστήριξης ΑµεΑ

29 Πριν το σεισµό: Άρση Επικινδυνοτήτων

30 Πριν το σεισµό: Άρση Επικινδυνοτήτων

31 Πριν το σεισµό: Μέριµνα για σωστή συντήρηση κτιρίου Επισήµανση προβληµάτων που τυχόν υπάρχουν στο κτίριο (π.χ. ρωγµές, υγρασία). Αποφυγή επεµβάσεων στο φέροντα οργανισµό κτιρίων ή ακόµα και σε µη φέροντα στοιχεία χωρίς να προηγηθεί µελέτη από πολιτικό µηχανικό.

32 Μέτρα Προστασίας κατά τη διάρκεια του Σεισµού Εάν την ώρα του σεισµού είµαστε µέσα στο σπίτι µας: Σκύβουµε Καλυπτόµαστε κάτω από ένα γερό τραπέζι ή γραφείο Κρατιόµαστε από το πόδι του

33 Μέτρα Προστασίας κατά τη διάρκεια του Σεισµού Εάν την ώρα του σεισµού είµαστε µέσα σε χώρο που δεν διαθέτει τραπέζι ή γραφείο Παραµένουµε στο χώρο αυτό, πλησιάζουµε το έδαφος και προφυλάσσουµε το κεφάλι µας µε όποιο τρόπο µπορούµε

34 Μέτρα Προστασίας κατά τη διάρκεια του Σεισµού Εάν την ώρα του σεισµού είµαστε έξω από κτίριο Παραµένουµε έξω και καταφεύγουµε σε έναν ανοιχτό ελεύθερο χώρο

35 Μέτρα Προστασίας κατά τη διάρκεια του Σεισµού Εάν την ώρα του σεισµού είµαστε σε παραθαλάσσια περιοχή πιθανόν να δηµιουργηθεί tsunami ή βλάβες στις προβλήτες των λιµανιών, γι αυτό Αποµακρυνόµαστε άµεσα

36 Μέτρα Προστασίας κατά τη διάρκεια του Σεισµού Εάν την ώρα του σεισµού είµαστε µέσα σε αυτοκίνητο Παρκάρουµε σε σηµείο που να µην εµποδίζουµε την κυκλοφορία

37 Μέτρα Προστασίας µετά το τέλος του σεισµού Φοράµε κατάλληλα ρούχα και τα παπούτσια

38 Μέτρα Προστασίας µετά το τέλος του σεισµού ιακόπτουµε την παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος, του φυσικού αερίου και του νερού Παίρνουµε µαζί µας τα απαραίτητα: ένα ραδιόφωνο µε µπαταρίες, χρήµατα, φακό (εάν είναι νύχτα), φάρµακα, κλειδιά κ.ά.

39 Μέτρα Προστασίας µετά το τέλος του σεισµού Φεύγοντας από το σπίτι µετά το τέλος του σεισµού Κατεβαίνουµε προσεκτικά από τις σκάλες.

40 Μέτρα Προστασίας µετά το τέλος του σεισµού Μετά το τέλος της σεισµικής δόνησης καταφεύγουµε σε έναν κοντινό, ανοιχτό, ασφαλή χώρο και περιµένουµε τις οδηγίες της Πολιτείας.

41 Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Π.

42 Σας ευχαριστώ πολύ! ρ Α. Κούρου, Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης - Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π.

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Αθήνα 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Σεισμός Μέτρα Προστασίας www.oasp.gr Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Μέτρα Αυτοπροστασίας Πριν το σεισμό Κατά τη διάρκεια του σεισμού Μετά το σεισμό Μέτρα Αυτοπροστασίας Πριν το σεισμό Πριν το σεισμό:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Σ Ε Ι Σ Μ Ο Σ - Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) ΣΕΙΣΜΟΣ - Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συγγραφή Κειμένων (για το τεύχος του 2004): Κέρπελης Πλούταρχος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΥ ΚΑΙ ΦΑΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Αθήνα, Ιούλιος 2003 Εκδοση : 01 Ηµεροµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α )

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Σελίδα 1 από 25 Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 7, 8,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» Λευκωσία, 6 Ιουνίου 2010 Γ.Ζ - ΑΠ - KΧΓ Σκοπός Το παρόν αποτελεί το πλαίσιο που θα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση Μελέτης του έργου: "Επισκευή - επέκταση ηµοτικού Σχολείου Βάρης νήσου Σύρου και ανέγερση νηπιαγωγείου"» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Μαρία Λυρατζή για την Βιβλιοθήκη του Π.Ι Ιούλιος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9 Σχήµα 1 11 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 12 1.1. Γενικές πληροφορίες 12

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Β )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Β ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Β ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υποχρέωση διατήρησης συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας (Μέρος Β ) Συνοπτική παρουσίαση. 2 2. Υποχρέωση απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Σεισμός Πώς μπορούμε να προστατευθούμε; www.oasp.gr Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Μέτρα Προστασίας πριν το σεισμό κατά τη διάρκεια μετά το σεισμό Πριν το σεισμό Μαθαίνουμε για το σεισμό και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Επιμέλεια: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 2 Αρµοδιότητα Εφαρµογής Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 3 Εννοιολογικός Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Ο Φακελος ασφαλειας και υγειας του εργου περιλάµβανει το µητρωο του εργου και οδηγιες και χρησιµα στοιχεια σε θεµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία του πολίτη από ατυχήµατα και καταστροφές, µια ευκαιρία για ανάπτυξη

Η προστασία του πολίτη από ατυχήµατα και καταστροφές, µια ευκαιρία για ανάπτυξη Τελικό σχέδιο που υποβλήθηκε για δηµοσίευση στη Νοµαρχία Ηρακλείου στις 11/8/2008 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Η προστασία του πολίτη από ατυχήµατα και καταστροφές, µια ευκαιρία για ανάπτυξη Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ. Αλίαρτος, Φεβρουάριος 2015 0 Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα