Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web)"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ υνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρµογές Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) Oι Αρχές της «Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας» και της «Σχεδίασης για όλους» στον Παγκόσµιο Ιστό Ηπερίπτωση των Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) Πρότυπα και Συστήµατα Σ. Αργυρακοπούλου 1

2 Καθολική Πρόσβαση & Ευχρηστία 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ H ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στην καθηµερινή ζωή Κοινωνία της Πληροφορίας Ο κίνδυνος αποκλεισµού ευπαθών οµάδων και ατόµων µε ειδικές ανάγκες Η εξασφάλιση της ενεργής συµµετοχής όλων των πολιτών και της ισότιµης πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση Καθολική Πρόσβαση & Ευχρηστία 2 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Λισσαβόνα 2000: δροµολόγηση ενεργειών για την εξασφάλιση ισότιµης πρόσβασης και συµµετοχής όλων των πολιτών στην ΚτΠ Θεσµικά πλαίσια, κανόνες, ρυθµίσεις: Α) Μέριµνα για εξασφάλιση της πρόσβασης όλων σε προϊόντα και υπηρεσίες, και υπηρεσίες(ευχρηστία, εκπαίδευση, υποστηρικτικά προϊόντα) Β) Προώθηση των Αρχών της Σχεδίασης προσβάσιµων υποδοµών 2

3 Σχεδίαση για όλους Κανόνες και Πρότυπα για την σχεδίαση υποδοµών προσβάσιµων από το µέγιστο δυνατό πλήθος και είδος χρηστών Η περίπτωση του Web: Οδηγίες προς του σχεδιαστές ιστοσελίδων και του παρόχους δικτυακών υπηρεσιών Α) ηµιουργία ιστοσελίδων µε ειδικά χαρακτηριστικά Β) ηµιουργία ιστοσελίδων συνεργάσιµων µε υποστηρικτικά συστήµατα Οι κατευθύνσεις της Κοινότητας Γενικά ηµιουργία Προγραµµάτων για Καθολική Πρόσβαση & Ευχρηστία Επαναπροσδιορισµός της Νοµοθεσίας και των Προτύπων σε σχέση µε τις ανάγκες των ΑµεΑ Προώθηση των Αρχών της Σχεδίασης για όλους Υιοθέτηση των Οδηγιών του WAI για την δηµιουργία εύχρηστων και προσβάσιµων σελίδων Κίνητρα για την δηµιουργία υποστηρικτικών τεχνολογιών και την ανάπτυξη της συγκεκριµένης αγοράς 3

4 Οι κατευθύνσεις της Κοινότητας Πρωτοβουλίες & ράσεις e-europe θεσµικό πλαίσιο για - τη δηµιουργία µιας ψηφιακά εγγράµµατης Ευρώπης, - την ενεργή συµµετοχή όλων των πολιτών και - την ισότιµη πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση E-accessibility δηµιουργία δυνατοτήτων πρόσβασης που οι νέες τεχνολογίες µπορούν να παρέχουν στους πολίτες, και ιδιαίτερα στα µέλη των ευπαθών κοινωνικά οµάδων, µεταξύ των οποίων είναι τα ΑµεΑ και οι ηλικιωµένοι European Design for All e-accessibility Network (EDeAN) αποτελεσµατική προώθηση των αρχών της "Σχεδίασης για Όλους" και την εφαρµογή των αρχών της "Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας". H Πρόσβαση στον Παγκόσµιο Ιστό Προς τις On-line δηµόσιες ή άλλες υπηρεσίες Προβλήµατα στην πρόσβαση σε περιεχόµενα ιστοσελίδων - 37 εκατοµµύρια άνθρωποι µε ειδικές ανάγκες στην Ε.Ε. Αποφυγή αποκλεισµού των ευπαθών οµάδων Υπακοή σε κανόνες σχετικά µε την δοµή, το περιεχόµενο και τον κώδικα των ιστοσελίδων 4

5 W3C Web Accessibility Initiative (WAI) World Wide Web Consortium ( W3C ) Οκτώβριος 1994, πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Web εξέλιξη - εξασφάλιση δια-λειτουργικότητας 4 τοµείς δραστηριότητας: Αρχιτεκτονική -Τεχνολογία και Κοινωνία - ιεπαφές Χρήσης - Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα του Web Web Accessibility Initiative (WAI) πρωτοβουλία για την ανεύρεση λύσεων για την προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό από άτοµα µε οπτικές, ακουστικές, σωµατικές, γνωστικές και νευρολογικές αναπηρίες ραστηριότητες του WAI Ανάπτυξη οδηγιών προσβασιµότητας ιασφάλιση προσβασιµότητας από τις τεχνολογίες του Παγκόσµιου Ιστού Ανάπτυξη εργαλείων για την αξιολόγηση και διευκόλυνση της προσβασιµότητας Εκπαίδευση και διάδοση των αποτελεσµάτων Συντονισµός µε την έρευνα και την ανάπτυξη 5

6 Οδηγίες για την Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό (WAI) Τι είναι οι οδηγίες: Προδιαγραφές για την Προσβασιµότητα στον Ιστό 14 Οδηγίες βασικές αρχές για την σχεδίαση προσβάσιµων ιστοσελίδων Βασικά στοιχεία για την εφαρµογή κάθε οδηγίας 3 Βαθµοί προτεραιότητας για κάθε σηµείο (Must- Should - May) Οδηγίες για την Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό (WAI) WAG 1 WAG 2 WAG 3 WAG 4 WAG 5 WAG 6 WAG 7 Ισοδύναµα εναλλακτικά κείµενα για οπτικόακουστικό περιεχόµενο Η λειτουργία των χρωµάτων Κατάλληλη χρήση markup lang. και style sheets Αποσαφήνιση της χρήσης φυσικής γλώσσας ηµιουργία Πινάκων που µετασχηµατίζονται καλά Πρόβλεψη για σωστό µετασχηµατισµό σελίδων που χρησιµοποιούν νέες τεχνολογίες Εξασφάλιση ρύθµισης από τον χρήστη σε περιπτώσεις αλλαγών του περιεχοµένου που γίνονται µε χρονικό περιορισµό 6

7 Οδηγίες για την Προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό (WAI) WAG 8 WAG 9 WAG 10 WAG 11 WAG 12 WAG 13 WAG 14 Εξασφάλιση άµεσης προσβασιµότητας και συµβατότητας µε ήδη χρησιµοποιούµενα interfaces Σχεδίαση µε τρόπο που να µην εξαρτάται από την συσκευή Χρήση προσωρινών λύσεων Χρήση των οδηγιών και τεχνολογιών του W3C Παροχή σαφούς πληροφόρησης σχετικά µε το περιβάλλον και τον προσανατολισµό της σελ. Παροχή εύκολα αντιληπτών µηχανισµών πλοήγησης Απλά και ξεκάθαρα έγγραφα Παραδείγµατα εφαρµογής των οδηγιών 1 Guideline 1, checkpoint 1.1a: [Priority 1] Χρήση κειµένου εναλλακτικά όπου υπάρχει γραφική απεικόνιση ή εικόνα Στην απλή περίπτωση όπου η εικόνα είναι διακοσµητική αρκεί µια απλή περιγραφή. <IMG SRC="home.gif" ALT="Drawing of a house."> Αν η εικόνα λειτουργεί ως link, πρέπει να περιγραφεί ο προορισµός και ο λόγος της διασύνδεσης και ΟΧΙ η εικόνα Π.Χ. Αν η εικόνα παραπέµπει στην αρχική σελίδα, ο κώδικας θα είναι: <A HREF="home.htm"> <IMG SRC="home.gif" ALT="Link to the Home page."> </A> 7

8 Παραδείγµατα εφαρµογής των οδηγιών 2 Guideline 5, checkpoint 1.2: [Priority 1] Για πολύπλοκους πίνακες, χρησιµοποιήστε markup για να συνδέσετε σωστά τα κελιά µεταξύ τους Χωρίς την χρήση κατάλληλου mark up, ο πίνακας θα διαβαστεί από screen readers έτσι: TRIP, Meals Room Trans Total date San Jose 25 Aug Aug Subtotal Seattle 27 Aug Aug Subtotal Totals Παραδείγµατα εφαρµογής των οδηγιών 2 <THEAD> <TR> <TH><P><SPAN ID="t1-r1-l1">TRIP</SPAN>,<BR> <SPAN ID="t1-r1-l2"> date</span></p></th> <TH SCOPE="column">Meals</TH> <TH SCOPE="column">Room</TH> <TH SCOPE="column"><ABBR="Transportation">Trans.</ABBR></TH> <TH SCOPE="column">Total</TH> </TR> </THEAD> <TBODY> <TR> <TH SCOPE="rowgroup" HEADERS="t1-r1-l1">San Jose</TH> </TR> <TR> <TD SCOPE="row" HEADERS="t1-r1-l2"> 25 Aug 97</TD> <TD>37.74</TD> <TD>112.00</TD> <TD>45.00</TD> </TR> <TR> <TD SCOPE="row" HEADERS="t1-r1-l2"> 26 Aug 97</TD> <TD>27.28</TD> <TD>112.00</TD> <TD>45.00</TD> </TR> 8

9 Εργαλεία για την Αξιολόγηση της Προσβασιµότητας 3 Είδη Εργαλείων - Αξιολόγηση Προσβασιµότητας - Επιδιόρθωση σύµφωνα µε τις οδηγίες - Μετασχηµατισµός ιστοσελίδων Εργαλεία για την Αξιολόγηση της Προσβασιµότητας Γενικά (έλεγχος για όλες τις περιπτώσεις δυσκολιών) Εστιασµένα (έλεγχος εστιασµένος σε µία ή συγκεκριµένες περιπτώσεις) Υπηρεσιών (έλεγχος σε συνεχή βάση σε proxies κλπ) 9

10 Παραδείγµατα Εργαλείων Αξιολόγησης 1 Bobby Free on-line testing Παράδειγµα Αναφοράς Bobby 10

11 Παράδειγµα Επεξήγησης λάθους - Bobby Παραδείγµατα Εργαλείων Αξιολόγησης 2 adesigner Εστιασµένη αξιολόγηση Μειωµένη όραση 11

12 Εστιασµένη αξιολόγηση - adesigner adesigner Εστιασµένη αξιολόγηση Τύφλωση Παράδειγµα Ιστοσελίδας µε ρυθµίσεις προσβασιµότητας 12

13 Παράδειγµα Ιστοσελίδας µε ρυθµίσεις προσβασιµότητας 13

Εγχειρίδιο κατασκευής προσβάσιμων ιστοσελίδων και διαδικτυακών πυλών

Εγχειρίδιο κατασκευής προσβάσιμων ιστοσελίδων και διαδικτυακών πυλών Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Παραδοτέο Π.3

Διαβάστε περισσότερα

Άτοµα µε Ανικανότητες (ΑµεΑ) και ιαδίκτυο: Προβλήµατα προσβασιµότητας στο περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού και δυνατότητες διοικητικής παρέµβασης 1

Άτοµα µε Ανικανότητες (ΑµεΑ) και ιαδίκτυο: Προβλήµατα προσβασιµότητας στο περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού και δυνατότητες διοικητικής παρέµβασης 1 Άτοµα µε Ανικανότητες (ΑµεΑ) και ιαδίκτυο: Προβλήµατα προσβασιµότητας στο περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού και δυνατότητες διοικητικής παρέµβασης 1 Νικ. Αθ. Μποσινάκος, Στέλεχος Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης

Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one stop shops ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιφερειακές Προσεγγίσεις Τοπικά ίκτυα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 265 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30 Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιακό ίκτυο Αρχαιολογικών Χώρων Αργολίδας: Υπηρεσίες προβολής, ανάδειξης, πληροφόρησης και εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 3 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΡΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΡΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΡΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 1 1. Περιεχόµενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ... 7 4. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 8 5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA

και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA Interchange of Data between Administrations ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INTERCHANGE OF DATA BETWEEN ADMINISTRATIONS PROGRAMME Κατάλογος ΚΟΙΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA Interchange

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Αικατερίνη Ρίβιου ΑΜ: ΜΕ/0415 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα» ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: "Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Μάθηµα: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ιδάσκων: Σαράντης Καλυβίτης 3η ενότητα: H ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Ημερίδα με θέμα «Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα» Ξενοδοχείο Χίλτον Παρκ Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Εργαλείου Προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ Έκδοση 1 η Φεβρουάριος 2012 1 Περιεχόμενα Κείμενο Εργασίας Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. Ταπεινόπουλος ηµήτρης Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. υπ. ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Παναγιώτης Τσαλής Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.5.2006 COM(2006) 251 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα