ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 22843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού Υπερωριακή εργασία μόνιμης υπαλλήλου του Λιμε νικού Ταμείου Φθιώτιδας για το Β εξάμηνο του Διορισμός ληξιάρχων στη Ληξιαρχική Περιφέρεια Πα ρελίων του Δήμου Kέρκυρας Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινή των ανά έδρα και κατηγορία χορήγηση νέων αδει ών Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ ΕΙΔΜΙΣΘ ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κατανομή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού της ΕΕΤΤ, για το Β εξάμηνο του έτους Αναβολή έναρξης ισχύος της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/41/2013 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/52323/0022 (1) Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α / ) περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ). 3. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α / ) «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 4. Τα Π.Δ. 84/2012 (ΦΕΚ 141/Α / ) και 89/2012 (ΦΕΚ 144/Α / ) «Αποδοχή παραίτησης Υπουρ γών και Υφυπουργών», 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α / ) και 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Το Π.Δ. 76/2012 (ΦΕΚ 132/Α / ) «Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού». 6. Η υπ αριθ. 117/ (ΦΕΚ 54/Β / ) περί του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επι τροπής Ανταγωνισμού. 7. Την υπ αριθμ /Δ106721/ (ΦΕΚ 2094/ Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αθανασίου Σκορδά. 8. Την υπ αριθμ. Υ48 (ΦΕΚ 2105/Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, 9. Το υπ αριθ. 10/ (2ο θέμα) πρακτικό (από σπασμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο και τον καθορισμό αμοιβής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 3959/2011, για τη νομι κή εκπροσώπηση της Επιτροπής επί α) της ανάθεσης της νομικής εκπροσώπησης της Ε.Α. στην υπόθεση επί της αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ» κατά της Ε.Α. 10. Το γεγονός ότι δεν έχει στελεχωθεί το κατ άρθρο 20 του Ν. 3959/2011 Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 11. Το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη και εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου και της σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης, 12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων», για το έτος 2013 όπου υπάρχει η σχετική πίστωση, αποφασίζουμε: 1. Το ύψος της μεικτής αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών Μαρίνας Σταυροπούλου για την παράσταση κατά την εκδίκαση και τη σύνταξη υπομνήματος για την υπόθεση της αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ» κατά της Ε.Α, ορίζεται σε 1.500,00 πλέον Φ.Π.Α. συ μπεριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων κρατήσεων.

2 22844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπο λογισμό της Ε.Α. για το έτος 2013 και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε «Αμοιβές φυσικών προσώπων». Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αθήνα, 10 Ιουνίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ F Aριθμ /03/2013 (2) Υπερωριακή εργασία μόνιμης υπαλλήλου του Λιμενι κού Ταμείου Φθιώτιδας για το Β εξάμηνο του Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α ) «Δημοσιονομική Δια χείριση και Ευθύνη» και του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α ). β) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 με θέμα: «Συντα ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη γικής » (ΦΕΚ 226/Α ), όπως ισχύει. γ) Του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετο νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη ρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α ), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/Α ), η περίπτωση (α) του οποίου αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α ). δ) Της αριθμ /06/2012/ απόφασης ΥΝΑ Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυ τιλίας και Αιγαίου... και Τμημάτων του ΥΝΑ» (ΦΕΚ 2584 τ.β / ). 2. Την αριθ. 55/2013/ απόφαση της Λιμενι κής Επιτροπής Λ.Τ. Φθιώτιδας, που διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας με το αριθ. 848/ έγγραφο Λ.Τ. Φθιώτιδας. 3. Την αριθ. πρωτ. 821/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Λ.Τ. Φθιώτιδας. 4. Την αριθ. πρωτ /01/13/ απόφαση ΓΓΛΛΠ έγκρισης του προϋπολογισμού του Λ.Τ. Ν. Φθι ώτιδας έτους 2013, αποφασίζουμε: 1. Την έγκριση πραγματοποίησης με αμοιβή, εκατόν είκοσι (120) ωρών απογευματινής υπερωριακής απα σχόλησης συνολικά, πέραν της υποχρεωτικής, για τη μοναδική υπάλληλο του Λ.Τ. Φθιώτιδας, προς αντιμετώ πιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, για το Β εξάμηνο έτους 2013: Τήρηση, σύνταξη, διεκπεραίωση πρακτικών, εγγρά φων, τήρηση λογιστικών βιβλίων, πρωτοκόλλου. Παρακολούθηση του ελλιμενισμού των σκαφών και καταμέτρησή τους στα αλιευτικά καταφύγια του Νομού. Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, είσπραξη εσόδων, μισθωμάτων τελών, διαχείριση τελών καταλοίπων κ.λπ. Αποδόσεις κρατήσεων, μετάβαση εκτός και εντός έδρας για διεκπεραίωση υποθέσεων. Έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων, πλανο δίων πωλητών. Εφαρμογή του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (αποστο λή στοιχείων ηλεκτρονικά σε Υπηρεσίες και στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών). Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) μηνιαίως. 2. Η συνολική δαπάνη που θα προκύψει από την ανω τέρω αιτία, ύψους 650,00 ευρώ περίπου θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0261 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Λ.Τ. Φθιώτιδας έτους 2013, που ανέρχονται στο ποσόν των 1.500,00 ευρώ. 3. Υπεύθυνος για την εκτέλεση των υπερωριών ορίζε ται ο Πρόεδρος του Λ.Τ. Φθιώτιδας Ιωάννης ΣΥΡΜΟΣ, με αναπληρωτή αυτού τον Αντιπρόεδρο του Λ.Τ. Φθιώτιδας, Λιμενάρχη Στυλίδας. Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2013 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ F Αριθμ /4771 (3) Διορισμός ληξιάρχων στη Ληξιαρχική Περιφέρεια Παρελίων του Δήμου Kέρκυρας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Έχοντες υπόψη: 1. τις διατάξεις: i. των άρθρων 1 και 2 του Ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α ) «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 9 15, 16 και 17 του Ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητος Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». ii. Τις διατάξεις του Ν. 4144/2013 (Φ.Ε.Κ 88/Α / ) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατά ξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι κής Ασφάλισης και Πρόνοιας». iii. του άρθρου 280Ι του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». iν. της υπ αριθμ. Φ /57460/10 αποφάσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1984/Β ) «Υποδιαίρεση Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010». 2. Την υπ αριθμ. 65/Φ /57510/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης «Περί των ληξιαρχικών βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. με τον Ν. 3852/2010». 3. Την υπ αριθ. 9/131360/12503/2013/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου 344/1976 και άλλες διατάξεις». 4. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δήμου Κέρκυρας με το οποίο προτάθηκε ως Ληξίαρχος ο Δη μοτικός Υπάλληλος Αλέξανδρος Δόϊκας του Δημητρίου

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κλάδου ΔΕ Διοικητικών για την Ληξιαρχική Περιφέρεια Παρελίων του Δήμου Κέρκυρας σε αντικατάσταση της υπαλλήλου Ευτυχίας Γραμμένου η οποία υπέβαλλε αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησής της, αποφασίζουμε: Διορίζουμε ληξίαρχο στη Ληξιαρχική Περιφέρεια Πα ρελίων του Δήμου Κέρκυρας το Δημοτικό υπάλληλο Αλέξανδρο Δόϊκα του Δημητρίου κλάδου ΔΕ Διοικητικών σε αντικατάσταση της υπαλλήλου Ευτυχίας Γραμμένου η οποία υπέβαλε αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιο δότησής της. Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας οικονομικών ετών 2013 και εξής, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων και θα καθορίζεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976, όπως εδάφια αυτής αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 9 17 του Ν. 2307/1995, καθώς και του άρθρου 49 του Ν. 3584/2007. Κέρκυρα, 6 Ιουνίου 2013 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Τμήματος ΜΑΡΙΑ ΚΡΕΜΟΝΑ F Αριθμ. οικ /15852 (4) Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινή των ανά έδρα και κατηγορία χορήγηση νέων αδει ών Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ ΕΙΔΜΙΣΘ ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕ ΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. O ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ (ΦΕΚ 87/ Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλ λικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/ (ΦΕΚ 225/ Α / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 3. Την με αρ. οικ /935/ (ΦΕΚ 463/ Β / ) «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτή των στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περι φερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Κατάργηση της υπ αρ /3232/2011 (ΦΕΚ 2513/Β / ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας». 4. Την με αρ. πρωτ. οικ /618/2011 (ΦΕΚ 1285/ Β / ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελ λάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του τομέα Μεταφο ρών Επικοινωνιών στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφερει ακών Ενοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α / ) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών και δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 και 106 αυτού. 6. Την με αρ. Α 20534/1646/ εγκύκλιο της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων. 7. Την με αρ. Α 24679/2067/ εγκύκλιο της Δ/ νσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων. 8. Την Υ.Α. με αριθμό οικ. Α 49536/4711/12 (ΦΕΚ 3357/ Β / ) «Διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δη μόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4070/2012». 9. Την με αρ. οικ /4078/ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο ΕΙΔΜΙΣΘ, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας». 10. Την με αρ. Α 28480/2481/ εγκύκλιο της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Ανά πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 11. Το με αρ. οικ /13276/ έγγραφό μας: Ανάρτηση κατάστασης αιτούντων νέων αδειών κυκλοφ. ΕΔΧ αυτ/των και ΕΙΔΜΙΣΘ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/ Το γεγονός ότι από τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δεν προκύπτει το σύνολο των διανυκτερεύσεων ανά έδρα κατά τα τρία τελευ ταία έτη πριν τον υπολογισμό (Μάρτιος 2013) και άρα την ανάγκη προσδιορισμού του Πν ως μηδενικού, όπως αναφέρεται και στην υπ αριθμ. Α 20534/1646/ εγκύκλιο της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 13. Την με αρ. 102/ (ΦΕΚ 2549/Β / ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελ λάδας για τον καθορισμό των εδρών. 14. Τα από δημοσιευθέντα στοιχεία απο γραφής πληθυσμού για το έτος 2011 της Εθνικής Στα τιστικής Αρχής. 15. Τον υφιστάμενο αριθμό αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων ανά διοικητική μονάδα έδρα για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας. 16. Το γεγονός του μεγάλου αριθμού όλων των διοικη τικών μονάδων εδρών για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (231). 17. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρθρο 90 Κώδικα Νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, Π.Δ. 63/2005), ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε το μέγιστο αριθμό αδειών ΕΔΧ αυ τοκινήτων με επιμερισμό κατά κατηγορία (ΤΑΞΙ ΕΔΙ ΜΙΣΘ ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ), ανά έδρα της Περιφερεια κής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, για τις έδρες για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις για νέες άδειες κυκλο φορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων, μετά την εφαρμογή του μα θηματικού τύπου Α = [(Π+Πν)/1000]*Σi (παρ. 2 άρθρο 85, Ν. 4070/2012), όπου: Α = ο μέγιστος αριθμός αδειών ανά έδρα. Π = ο μόνιμος πληθυσμός της έδρας σύμφωνα με την απογραφή του 2011 πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. Πν = 0, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. Σi = 1,5, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 85 του Ν. 4070/2012. ως εξής:

4 22846 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α ΕΔΡΑ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ 1 Ενιαία Διοικητική Μονάδα Αγρινίου Αγ. Κων/νου Α= [(Π+Πν)/1000]*Σi =[( )/1000]*1,5= 83 2 Τοπική Κοινότητα Ανοιξιάτικου Α= [(Π+Πν)/1000]*Σi =[(894+0)/1000]*1,5= 1 3 Τοπική Κοινότητα Δοκιμίου Α= [(Π+Πν)/1000]*Σi =[( )/1000]*1,5= 2 4 Δημοτική Κοινότητα Καινουργίου Α= [(Π+Πν)/1000]*Σi =[( )/1000]*1,5= 4 5 Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Χώρας Α= [(Π+Πν)/1000]*Σi =[( )/1000]*1,5= 2 6 Τοπική Κοινότητα Αγ. Νικολάου Ανακτορίου Α= [(Π+Πν)/1000]*Σi =[(878+0)/1000]*1,5= 1 7 Τοπική Κοινότητα Πογωνιάς Α= [(Π+Πν)/1000]*Σi =[(320+0)/1000]*1,5= 0 8 Τοπική Κοινότητα Ποταμούλας Παρακαμπυλίων Α= [(Π+Πν)/1000]*Σi =[(309+0)/1000]*1,5= 0 9 Τοπική Κοινότητα Σπάρτου Α= [(Π+Πν)/1000]*Σi =[(561+0)/1000]*1,5= 1 10 Τοπική Κοινότητα Φυτειών Α= [(Π+Πν)/1000]*Σi =[( )/1000]*1,5= 2 11 Τοπική Κοινότητα Χαλκιόπουλων Α= [(Π+Πν)/1000]*Σi =[(827+0)/1000]*1,5= 1 Παρατήρηση: Όταν από τους υπολογισμούς προκύπτουν δεκαδικά ψηφία, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλη σιέστερη ακέραιη μονάδα. Ο προϋπάρχων αριθμός ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ σε κάθε έδρα ήταν μηδέν. Παρά ταύτα, δεν τίθεται θέμα επιμερισμού των αδειών ΕΔΧ ανά κατηγορία (ΕΔΧ ΤΑΞΙ, ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ) ανά έδρα, καθόσον,στις διοικητικές μονάδες έδρες (α) Τοπική Κοινότητα Αγ. Νικολάου Ανακτορίου (β) Τοπική Κοινότητα Πογωνιάς (γ) Τοπική Κοινότητα Ποταμούλας Παρακαμπυλίων, όπου υποβλήθηκαν αιτήσεις για νέα άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων αδειών δεν είναι μεγαλύτερος από αυτόν των ήδη κυκλοφορούντων, όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα: Α/Α ΕΔΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΧ ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ 1 Ενιαία Διοικητική Μονάδα Αγρινίου Αγ. Κων/νου Τοπική Κοινότητα Ανοιξιάτικου Τοπική Κοινότητα Δοκιμίου Δημοτική Κοινότητα Καινουργίου Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Χώρας Τοπική Κοινότητα Αγ. Νικολάου Ανακτορίου Τοπική Κοινότητα Πογωνιάς Τοπική Κοινότητα Ποταμούλας Παρακαμπυλίων Τοπική Κοινότητα Σπάρτου Τοπική Κοινότητα Φυτειών Τοπική Κοινότητα Χαλκιόπουλων Μετά τα παραπάνω προκύπτει η διαφορά ανά έδρα του καθοριζόμενου με την παρούσα μέγιστου αριθμού αυτοκινήτων ΕΔΧ σε σχέση με τον υφιστάμενο αντίστοιχα αριθμό αδειών ΕΔΧ, ως εξής: Α/Α ΕΔΡΑ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ 1 Ενιαία Διοικητική Μονάδα Αγρινίου Αγ. Κων/νου Τοπική Κοινότητα Ανοιξιάτικου Τοπική Κοινότητα Δοκιμίου Δημοτική Κοινότητα Καινουργίου Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Χώρας Τοπική Κοινότητα Αγ. Νικολάου Ανακτορίου Τοπική Κοινότητα Πογωνιάς Τοπική Κοινότητα Ποταμούλας Παρακαμπυλίων Τοπική Κοινότητα Σπάρτου Τοπική Κοινότητα Φυτειών Τοπική Κοινότητα Χαλκιόπουλων Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 85 του Ν. 4070/2012 και λαμβάνοντας υπ όψη τα δεδομένα που προκύπτουν από τα προηγούμενα:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διακόπτεται και δε συνεχίζεται η διαδικασία εκδόσεων νέων αδειών κατά τα άρθρα 106 και επόμενα του Ν. 4070/2012 για τις κάτωθι έδρες και κατηγορίες: Α/Α ΕΔΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Ενιαία Διοικητική Μονάδα Αγρινίου Αγ. Κων/νου ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΧ ΤΑΞΙ 2 Τοπική Κοινότητα Ανοιξιάτικου ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΧ ΤΑΞΙ 3 Τοπική Κοινότητα Αγ. Νικολάου Ανακτορίου ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ 4 Τοπική Κοινότητα Πογωνιάς ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ 5 Τοπική Κοινότητα Ποταμούλας Παρακαμπυλίων ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ - Συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης αδειών κατά τα άρθρα 106 και επόμενα του Ν. 4070/2012 για τις κάτωθι έδρες και κατηγορίες: Α/Α ΕΔΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Τοπική Κοινότητα Δοκιμίου ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΧ ΤΑΞΙ 2 Δημοτική Κοινότητα Καινουργίου ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΧ ΤΑΞΙ 3 Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Χώρας ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΧ ΤΑΞΙ 4 5 Τοπική Κοινότητα Σπάρτου Τοπική Κοινότητα Φυτειών ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΠΟ 6 Τοπική Κοινότητα Χαλκιόπουλων ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Η χορήγηση των αδειών αυτών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 85 και 106 και των επόμενων του Ν. 4070/2012 και κάθε άλλης σχετικής διάταξης. Για την Δημοτική Κοινότητα Καινουργίου, επειδή υποβλήθηκαν δύο αιτήσεις και προκύπτει μία νέα άδεια, θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση σύμφωνα με τον Ν. 4070/2012, άρ. 106, παρ. 7α και τις παρεπόμενες εγκυκλίους. Για τις υπόλοιπες από τις 231 έδρες δεν υπήρξε ενδιαφέρον και δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Aριθμ. 691/22 (5) Κατανομή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού της ΕΕΤΤ, για το Β εξάμηνο του έτους Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ), α. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επι κοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α ), και ιδίως την παρ. λστ του άρθρου 12. β. Το Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη μοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/Α ), και ιδίως το άρθρο 20. Ι. Π. Μεσολογγίου, 31 Μαΐου 2013 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ F γ. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). δ. Το Π.Δ. 387/2002 «Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής Προϊσταμένων και συ ναφείς Διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α ). ε. Τις διατάξεις της υπ αριθ. 2/17127/0022/ κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Καθορισμός αποδοχών του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και των δικηγόρων με σχέ ση έμμισθης εντολής των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων» (ΦΕΚ 498/Β ). στ. Την ΑΠ: 280/127/ απόφαση της Ολομέλει ας της ΕΕΤΤ «Παροχή Εξουσιοδοτήσεων στους Προ

6 22848 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 460/Β ). ζ. Τις διαμορφωθείσες ήδη υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΕΤΤ, για το Β εξάμηνο του έτους 2013, η. το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη, προϋπολογιζόμε νου ύψους ,00 κατ ανώτατο όριο, βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ χρήσεως 2013, στον οποίο έχει γίνει ανάλογη πρόβλεψη, και δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, θ. την με αριθμό πρωτ. ΕΕΤΤ 27295/ Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, αποφασίζει: 1. Κατανέμει την υπερωριακή, νυχτερινή και εξαιρέσι μων ημερών εργασία στο προσωπικό της ΕΕΤΤ για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2013, ως εξής: 1.1 Για σαράντα πέντε (45) μέλη του Προσωπικού της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, κατ ανώτατο όριο δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ώρες. 1.2 Για έντεκα (11) μέλη του Προσωπικού της Διεύ θυνσης Ταχυδρομείων, κατ ανώτατο όριο οκτακόσιες (800) ώρες. 1.3 Για ογδόντα πέντε (85) μέλη του Προσωπικού της Διεύθυνσης Φάσματος, κατ ανώτατο όριο επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ώρες. 1.4 Για είκοσι πέντε (25) μέλη του Προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσι ών, κατ ανώτατο όριο χίλιες πεντακόσιες (1.500) ώρες. 1.5 Για έξι (6) μέλη του Προσωπικού του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, κατ ανώτατο όριο χίλιες διακόσιες (1.200) ώρες. 1.6 Για δώδεκα (12) μέλη του Προσωπικού του Τμήμα τος Νομικών Υπηρεσιών, κατ ανώτατο όριο τριακόσιες (300) ώρες. 1.7 Για οκτώ (8) μέλη του Προσωπικού του Τμήματος Πληροφορικής, κατ ανώτατο όριο οκτακόσιες (800) ώρες. 1.8 Για πέντε (5) μέλη του Προσωπικού του Γραφεί ου Προέδρου της ΕΕΤΤ, κατ ανώτατο όριο οκτακόσιες (800) ώρες. 1.9 Για τέσσερα (4) μέλη του Προσωπικού της Γραμ ματείας της Επιτροπής, κατ ανώτατο όριο οκτακόσιες (800) ώρες. 2. Οι Προϊστάμενοι των αντίστοιχων Διευθύνσεων και ανεξάρτητων Τμημάτων της ΕΕΤΤ βεβαιώνουν τις πραγματοποιηθείσες, ανά υπάλληλο και σε διάστημα ενός μηνός υπερωρίες. Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος αριθμός υπερωριών ανά υπάλληλο δεν υπερβαίνει τις 250 ώρες ανά εξάμηνο. 3. Για τους υπαλλήλους των οργανικών μονάδων στις οποίες δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις ευθύνης ή για τους υπαλλήλους που τυχόν δεν έχουν τοποθετηθεί σε οργανικές μονάδες, η βεβαίωση των υπερωριών, γίνεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ. 4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Μαρούσι, 24 Μαΐου 2013 Ο Πρόεδρος ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ Αριθμ. 693/12 (6) Αναβολή έναρξης ισχύος της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/41/2013 «Κανονισμός Γενικών Αδειών». Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) α. Τον Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω νιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α / ) και ιδίως τα άρθρα 18 παράγρ. 5, 6 και 27 παράγρ. 1 αυτού. β. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/41/2013 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β /2013), Επειδή: α. Σύμφωνα με το άρθρο 16 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/41/2013 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», η ισχύς του Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Ειδικά οι τροποποιήσεις των εδαφίων: (v) της παραγράφου για τους χρήστες καρτο κινητής (στ) σημείο (vi) της παραγράφου (γ) & (ε) της παραγράφου (β) & (δ) της παραγράφου (δ) της παραγράφου τίθενται σε ισχύ οκτώ μήνες μετά την δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της β. Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου του Παραρτήματος Β, της ιδίας ως άνω απόφασης, «Συμβάσεις», Οι πάροχοι Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρε σιών υποχρεούνται να τροποποιήσουν τις υφιστάμενες συμβάσεις τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρού σα και να τις κοινοποιήσουν στην ΕΕΤΤ εντός τεσσά ρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Οι κοινοποιούμενες συμβάσεις εξετάζονται από την ΕΕΤΤ εντός τριών (3) μηνών. γ. Σύμφωνα με την επιστολή με Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 24058/ της εταιρείας WIND Ελλάς Τηλεπικοι νωνίες Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία, επεβλήθη αίτημα παράτασης προθεσμιών Κανονισμού Γενικών Αδειών. δ. Σύμφωνα με την επιστολή με Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 23066/ της εταιρείας Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιαή Α.Ε., επεβλήθη αίτημα παράτασης προθεσμιών Κανονι σμού Γενικών Αδειών. ε. Σύμφωνα με την επιστολή με Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 23824/ της εταιρείας: VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών επεβλή θη αίτημα παράτασης προθεσμιών Κανονισμού Γενικών Αδειών, αποφασίζει: α. Την τροποποίηση του άρθρου 16 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/41/2013 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» ως εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 16 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/41/2013 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», η ισχύς του Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Ειδικά οι τροποποιήσεις των εδαφίων: (v) της παραγράφου για τους χρήστες καρτο κινητής (στ) σημείο (vi) της παραγράφου (γ) & (ε) της παραγράφου (β) & (δ) της παραγράφου 3.1.5

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (δ) της παραγράφου τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου β. Την τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της πα ραγράφου του Παραρτήματος Β της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/41/2013 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» ως εξής: Συμβάσεις Οι πάροχοι Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών υπο χρεούνται να τροποποιήσουν τις υφιστάμενες συμβά σεις τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και να τις κοινοποιήσουν στην ΕΕΤΤ έως τις 30 Σεπτεμβρίου Οι κοινοποιούμενες συμβάσεις εξετάζονται από την ΕΕΤΤ εντός τριών (3) μηνών. Μαρούσι, 4 Ιουνίου 2013 Ο Πρόεδρος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΟΣ

8 22850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 950 27 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση και Λειτουργία Υποκαταστήματος του Στρα τιωτικού Φαρμακείου Αθηνών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3395 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 415 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δείγματος ελέγχων που θα διενεργη θούν από το Τμήμα Δ της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα