Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ."

Transcript

1 Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ τα δικαιώματα των ΑμεΑ εργαζομένων ςτισ ςχολικέσ μονάδεσ παιδιών με αναπηρίεσ και ειδικέσ εκπαιδευτικέσ ανάγκεσ. Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Ζητϊμε μια ςυνϊντηςη μαζύ ςασ καθώσ ανόκουμε ςτην κατηγορύα των εκπαιδευτικών και Ε.Ε.Π με απώλεια ακοόσ 67% και ϊνω και κρύνουμε πωσ η κατϊργηςη του πύνακα Α και ιδύωσ ο αποκλειςτικϐσ διοριςμϐσ μασ ςε ςχολεύα κωφών (όπωσ και η δυνατότητα μετϊθεςησ και απόςπαςησ ςε αυτϊ μονύμων εκπαιδευτικών) καταργούν βαςικϊ επαγγελματικϊ μασ δικαιώματα και κρύνουν ςοβαρϊ το μϋλλον μασ για τουσ παρακϊτω λόγουσ: 1. Δημιουργοϑν ανυπϋρβλητα πρακτικϊ ζητόματα όπωσ α) Αδυναμύα απορρόφηςησ του μεγαλύτερου μϋρουσ των εκπαιδευτικών, του Ε.Ε.Π και του Ε.Β.Π με τετραπληγύα, με απώλεια ακοόσ ό όραςησ ςτισ ελϊχιςτεσ θϋςεισ που υπϊρχουν ςτα ελϊχιςτα ειδικϊ ςχολεύα Κωφών, τυφλών και κινητικϊ αναπόρων. Όςον αφορϊ ςτο Ε.Ε.Π ςτα ςχολεύα Κωφών τησ Αττικόσ, φϋτοσ τουλϊχιςτον δε δϐθηκε απϐ το Υπουργεύο πύςτωςη για ψυχολϐγο και κοινωνικό λειτουργϐ. Οπϐτε αναπληρωτϋσ με βαρηκοϗα ό κώφωςη των ειδικοτότων αυτών αποκλεύονται όδη ςε μια περιφϋρεια αφοϑ δεν ϋχουν εργαςιακϊ δικαιώματα ςε ϊλλεσ ςχολικϋσ μονϊδεσ με ακοϑοντα παιδιϊ. β) Ειςϊγοντασ ςτο νομοςχϋδιο αυτό τον όρο «δια βύου» αναπηρύα ςε ςχϋςη με το νομοςχϋδιο 3699, παρεμβϊλλεται ϋνα επιπλϋον εμπόδιο για διοριςμό πολλών αναπληρωτών με απώλεια ακοόσ ό όραςησ ό με τετραπληγύα, καθώσ εύναι γνωςτό 1

2 ςτο χώρο των ΑμεΑ η φειδωλότητα των επιτροπών του ΚΕΠΑ να χορηγόςει «δια βύου αναπηρύα» ακόμα και ςε ανθρώπουσ με χρόνιεσ και μη αναςτρϋψιμεσ παθόςεισ. Του λόγου το αληθϋσ επιβεβαιώνεται από την ΕΣΑΜΕΑ και την ΟΜΚΕ, καθώσ πολλού ϊνθρωποι καθημερινϊ ζητούνε τη καθοδόγηςό τουσ για αυτόν την αδικύα. Ο νόμοσ βϋβαια εύναι υπϋρ μασ, ωςτόςο η διαδικαςύα των ενςτϊςεων εύναι χρονοβόρα. γ) Όςον αφορϊ ςτουσ ανθρώπουσ με απώλεια ακοόσ, το νομοςχϋδιο μειώνει τισ πιθανϐτητεσ διοριςμοϑ των ανθρώπων που ϋχαςαν την ακοό τουσ ςε μεγϊλη ηλικύα και που επικοινωνοϑν προφορικϊ με τη βοόθεια των ακουςτικών βοηθημϊτων τουσ. Από τη ςτιγμό που δεν ϋχουν απαραύτητα επϊρκεια νοηματικόσ, οι πιθανότητεσ να διοριςτούν ςε ςχολεύα Κωφών εύναι ςχεδόν μηδαμινϋσ. 2. Μασ ςτιγματύζει ανεπανϐρθωτα ωσ ανθρώπουσ και ωσ επαγγελματύεσ Σε δηλώςεισ ςασ για την κατϊργηςη του πύνακα Α, αναφερθόκατε ςτο παρϊδειγμα τυφλών και κωφών εκπαιδευτικών που καλούνται να ςτηρύξουν αυτιςτικϊ παιδιϊ, κϊτι που θεωρόςατε ωσ πρόβλημα ο ύδιοσ, καθώσ και ςε καταγγελύεσ γονϋων. Τι ςημαύνει για το Υπουργεύο «αναπηρύα 67 και ϊνω»; Ποια νομικϊ ό εκπαιδευτικϊ επιχειρόματα προτϊςςετε ώςτε όλεσ οι διαβαθμύςεισ που περιλαμβϊνει η κατηγορύα «ποςοςτό 67% και ϊνω» και οι οπούεσ αντιςτοιχούν ςε διαφορετικϋσ εικόνεσ ανθρώπων (ακόμα και με τον ύδιο βαθμό αναπηρύασ) ςυνηγορούν ςτο ότι ο εκπαιδευτικόσ ό ο ψυχολόγοσ ό ο κοινωνικόσ λειτουργόσ κ.λ.π. με απώλεια όραςησ, με απώλεια ακοόσ ό τετραπληγύασ πρϋπει να απαςχολεύται επαγγελματικϊ αποκλειςτικϊ και μόνο ςτισ δομϋσ που αντιςτοιχούν ςτην αναπηρύα του; Ασ πϊρουμε το παρϊδειγμϊ τησ απώλειασ ακοόσ «67% και ϊνω». Στο ΦΕΚ ςτη ςελύδα που αφορϊ τουσ ανθρώπουσ με διαταραχϋσ ακοόσ αναγρϊφεται πωσ «κωφϊ ό βαρόκοα ϊτομα με απώλεια ακοόσ 61 db παύρνουν ποςοςτό αναπηρύασ 80% ανεξϊρτητα ό ϐχι απϐ την ανϊπτυξη ομιλύασ». Επομϋνωσ, το ποςοςτό απώλειασ ακοόσ «67% και ϊνω» περιλαμβϊνει μια ευρεύα κατηγορύα αυτών που θα ονομϊζαμε «ακουολογικϊ κωφών» και οι οπούοι όμωσ μπορούν να ϋχουν μια διαφορετικό εικόνα επικοινωνιακόσ λειτουργικότητασ ςε ςχϋςη α) με την εκπαύδευςη που λϊβανε, β) με το κατϊ πόςο η εκπαύδευςη αυτό υποςτηρύχτηκε εγκαύρωσ με τα καταλληλότερα ακουςτικϊ βοηθόματα και γ) με την ηλικύα ϋναρξησ τησ πϊθηςησ (προγλωςςικό ό μεταγλωςςικό κώφωςη). Η ειδικό διαπαιδαγώγηςη του κωφού παιδιού, ό ϋγκαιρη υποςτόριξό του λογοθεραπευτικϊ και ακουολογικϊ μπορεύ εκτόσ 2

3 από πολύ καλό προφορικό λόγο να προςδώςει ςτον προγλωςςικϊ κωφό ϋνα πολύ καλό ποςοςτό διϊκριςησ ομιλύασ μϋχρι και 60% ενώ ςτον μεταγλωςςικϊ κωφό μϋχρι και 80% (εκπαιδευτικϊ βαρόκοοσ). Με βϊςη τα παραπϊνω, δεν μποροϑμε πραγματικϊ να κατανοόςουμε τον τρϐπο που ςτισ δηλώςεισ ςασ γενικεϑςατε το παρϊδειγμα τησ κώφωςησ ωσ ςυνώνυμο του ατυχοϑσ διοριςμοϑ ενϐσ κωφοϑ εκπαιδευτικοϑ με προςϐντα (ακαδημαώκϊ και προϒπηρεςύα) δύπλα ςε ϋνα αυτιςτικϐ παιδύ. Θα θϋλαμε επύςησ να διευκρινύςουμε, πωσ τα παραπϊνω δεν αναιροϑν την πεπούθηςό μασ πωσ νοηματύςτεσ (δύγλωςςοι) ςυνϊδελφού μασ εύναι επαρκεύσ δϊςκαλοι ακϐμα και αυτιςτικών παιδιών (μιασ και αυτϐ το παρϊδειγμα αναφϋρατε), καθώσ ϋχουμε δει ζωντανϊ παραδεύγματα ςυναδϋλφων μϋςα ςτα ειδικϊ ςχολεύα και καθώσ, όπωσ πολύ καλϊ γνωρύζετε από την πεύρα ςασ τόςων χρόνων ςτην ειδικό αγωγό, καταγγελύεσ απϐ γονεύσ ϋχουν και μη ΑμεΑ εκπαιδευτικού και πωσ, ϐπωσ ςε ϐλα τα επαγγϋλματα, υπϊρχουν επαρκεύσ και μη επαρκεύσ επαγγελματύεσ (ΑμεΑ και μη). Με μια ςυνοπτικό ματιϊ ο χώροσ των ανθρώπων με απώλεια ακοόσ ϊνω του 67% αφορϊ ανθρώπουσ εκπαιδευτικϊ βαρόκοουσ'', μεταγλωςςικϊ κωφούσ, προγλωςςικϊ κωφούσ, κωφούσ με κοχλιακό εμφύτευμα, κωφούσ με ακουςτικϊ βαρηκούασ, κωφούσ που ϋλαβαν ςυςτηματικό λογοθεραπευτικό υποςτόριξη, κωφούσ χωρύσ ςυςτηματικό λογοθεραπευτικό υποςτόριξη, κωφούσ που η οικογϋνειϊ τουσ ϋδωςε ϋμφαςη ςτην προφορικό εκπαύδευςη, κωφούσ που η οικογϋνειϊ τουσ ϋδωςε ϋμφαςη περιςςότερο ςτη νοηματικό γλώςςα, κωφούσ δύγλωςςουσ, κωφούσ που φούτηςαν ςε ςχολεύα κωφών, κωφούσ που φούτηςαν ςε ςχολεύα ακουόντων... Εύναι επομϋνωσ αντιφατικϐ οι νομοθϋτεσ του εν λόγω νομοςχεδύου να μιλοϑν για εξατομικευμϋνεσ εκπαιδευτικϋσ παρεμβϊςεισ ςε παιδιϊ και ταυτϐχρονα να γενικεϑουν ϐλεσ τισ επικοινωνιακϋσ δυνατϐτητεσ των κωφών και βαρηκϐων, και κατϊ αντύςτοιχύα τισ δυςκολύεσ των ανθρώπων με απώλεια ϐραςόσ ό τετραπλόγύα κϊτω απϐ μια γενικό ομπρϋλα 67% και ϊνω εμποδύζοντϊσ τουσ να εργαςτούν (διοριςμού, αποςπϊςεισ, μεταθϋςεισ) ςε ειδικϊ ςχολεύα που δεν αφορούν ςτην αναπηρύα τουσ. Στο ςημεύο αυτό θα θϋλαμε να ςασ ζητόςουμε να ςκεφτεύτε τισ ςυνϋπειεσ που θα ϋχει η θϋςπιςη ενϐσ νϐμου που υποδηλώνει εμμϋςωσ ανεπϊρκεια των ανθρώπων με απώλεια όραςησ, ακοόσ ό τετραπληγύασ (που παρϊ τα πτυχύα τουσ, τα μεταπτυχιακϊ τουσ και την εργαςιακό τουσ εμπειρύα) για εργαςύα με πληθυςμϐ που δεν ςυςχετύζεται με την πϊθηςό τουσ. Μύα νομικό κατοχύρωςη τϋτοιασ φύςησ μϋςω του 3

4 νϋου νομοςχεδύου, εύναι πραγματικϊ επικύνδυνη να γενικευτεύ και ςε ϊλλα Υπουργεύα και ςε ϊλλα νομοςχϋδια με την ύδια λογικό αποκλειςμού που με θλύψη διαπιςτώνουμε ότι κυριαρχεύ ςτο Υπουργεύο Παιδεύασ. 3. Τϋλοσ, θα θϋλαμε να ςασ εκφρϊςουμε τα ςυγκεχυμϋνα ςυναιςθόματϊ μασ ςχετικϊ με το νομοςχϋδιο αυτό, αφού από την μια επικαλεύται τισ αρχϋσ τησ προςβαςιμότητασ, τησ προςταςύασ του ΑμεΑ πληθυςμού, την ιςοτιμύα των ευκαιριών, την αναγκαιότητα επαγγελματικόσ ϋνταξησ και κοινωνικόσ ενςωμϊτωςησ των τωρινών μαθητών ΑμεΑ και απο την ϊλλη καταργεύ τισ θϋςεισ εργαςύασ των ΑμεΑ εργαζομϋνων γενικότερα μϋςω τησ αντικατϊςταςησ του Πύνακα Α με την μοριοδότηςη τησ αναπηρύασ με 3 μόρια και ειδικότερα τον ακόμα τραγικότερο αποκλειςμό των ανθρώπων με απώλεια όραςησ, ακοόσ και τετραπληγύασ. Με ϊλλα λϐγια η Πολιτεύα δύνει την εικϐνα ςε γονεύσ, επαγγελματύεσ ειδικόσ αγωγόσ και μαθητϋσ ϐτι τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρύεσ ό ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ λόγουν μαζύ με τη ςχολικό τουσ φούτηςη Αν για παράδειγμα, όπωσ εςείσ υποςτθρίηετε ςτο νομοςχζδιό αυτό, ο κωφόσ μακθτισ ζχει δικαίωμα ςτο ζνα ςχολείο για όλουσ, με ποιά λογικι ο κωφόσ ι ο βαρικοοσ εκπαιδευτικόσ δικαιοφται διοριςμό μόνο ςτα ςχολεία κωφών; 4

5 Υπογραφές για τθν υποςτιριξθ των ΑμεΑ εργαηομζνων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ Ονοματεπώνυμο Υπογραφή 5

6 Υπογραφές για τθν υποςτιριξθ των ΑμεΑ εργαηομζνων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ Ονοματεπώνυμο Υπογραφή 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) Οδηγύεσ για τη ςυμπλόρωςη τησ δόλωςησ Υορολογύασ

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν.

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν. Η επϋμβαςισ των γεγονϐτων των όχων των παρατϊξεων η επϋμβαςισ των πλούων απϐ το ϊγριο πϋλαγοσ οι λαώκού ρότορεσ το ςτόθοσ μου οι φωνϋσ οι φϊμπρικεσ ο Οχτώβρησ του 17 το 1936 ο Δεκϋμβρησ του 44 Για τοϑτο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

«Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου»

«Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου» ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΩΝ Πρακτικϊ Ημερύδασ τησ 56 ησ επετεύου των επτεμβριανών «Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου» ϊββατο 10/9/2011 Αύθουςα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Γνωςτικό Ψυχολογύα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Γνωςτικό Ψυχολογύα Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Γνωςτικό Ψυχολογύα 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Σεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Θέμα: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (υπουργίας Κ. Αρβανιτόπουλου και Α. Λοβέρδου) Αύγουστος 2014 ΑΠ: Προς: -τον

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα