Έλα portfolio αληηθαηνπηξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο απνθνίηνπ αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ Ππνπδψλ ηεο Πρνιήο ηνπ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έλα portfolio αληηθαηνπηξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο απνθνίηνπ αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ Ππνπδψλ ηεο Πρνιήο ηνπ."

Transcript

1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ρν portfolio απνηειεί ην ζχλνιν ηεο δνπιεηάο ηνπ Πρεδηαζηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσκέλε θαη ρξεζηκεχεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλαδήηεζε ηνπ ππνςήθηνπ Πρεδηαζηή. Κέζα ζ απηφ απεηθνλίδεηαη ην πξνθίι ηνπ κειινληηθνχ Πρεδηαζηή, ην ζηπι ηνπ, νη θιίζεηο, νη επαηζζεζίεο ηνπ αιιά θαη ε επηκέιεηα θαη ν επαγγεικαηηζκφο ηνπ. Έλα portfolio αληηθαηνπηξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο απνθνίηνπ αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ Ππνπδψλ ηεο Πρνιήο ηνπ. Έλα πξνζεγκέλν θαη νινθιεξσκέλν portfolio είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ κειινληηθνχ Πρεδηαζηή θαη πηζηνπνηεί (αλ είλαη θηηαγκέλν κε εηιηθξίλεηα) ην επίπεδν θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ. Ένα καλό portfolio Δίλαη απηφ πνπ δηαζέηεη κηα ελκσζηική εμθάνιζη. Ζ πξψηε εληχπσζε είλαη πάληα ζεκαληηθή θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζρεδηαζηψλ ε πξσηνηππία θαη θάπνηα εηθαζηηθή πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα είλαη πνιχ ελδηαθέξνπζα. Υζηφζν επεηδή θάηη ηνικεξφ ππφθεηηαη πην εχθνια ζε θξηηηθή θαη κπνξεί λα είλαη αλεπίθαηξν ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, κηα αζθαιήο επηινγή είλαη πξνηηκφηεξε. Δίλαη απηφ πνπ πεξηέρεη ολοκληρφμένες εργαζίες απφ ην Πρεδηαζκφ έσο θαη ηε ξαθή ηνπ ξνχρνπ. Ν ηειεηφθνηηνο Πρεδηαζηήο κε ηελ επίδεημε ηνπ portfolio πξέπεη λα δείμεη φηη θαηέρεη φια ηα ζηάδηα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ξνχρνπ ή κηαο Ππιινγήο. Απφ ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο, ηνλ θαιιηηερληθφ θαη ηερληθφ ζρεδηαζκφ, ην ρξσκαηνιφγην, ηα πθάζκαηα κέρξη ην παηξφλ θαη ηε ξαθή ηνπ ή ην moulage ελφο πθάζκαηνο πάλσ ζε θνχθια. Δίλαη απηφ πνπ έρεη ρσξηζκέλεο θεμαηικές ενόηηηες. Ζ δνπιεηά ηνπ Πρεδηαζηή πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλε θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα «μελαγεί»

2 επράξηζηα ηνλ αλαγλψζηε, λα ηνλ θαηαηνπίδεη θαη λα αλαδεηθλχεη ηειηθά ηηο νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ. Ζ ζεκαηηθή νξγάλσζε κπνξεί λα γίλεη ρξνλνινγηθά, αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο δνπιεηάο θαη ηα έηε θνίηεζεο, κπνξεί λα είλαη ζχκθσλα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν (π.ρ. Ηζηνξία Κφδαο, Πεκεηνινγία ηνπ Πηπι, θ.ι.π.), είηε κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο (π.ρ. ζθίηζα α/κ, ρξσκαηηζκέλα, ηερληθά ζθίηζα θ.ι.π). Δίλαη απηφ πνπ παξνπζηάδεη ηελ έμπνεσζη ηεο δνπιεηάο ηνπ δεκηνπξγνχ ή αιιηψο ην concept ηεο εθάζηνηε ζρεδηαζηηθήο πξφηαζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ εμάιινπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απηφ λα ζπλδέεηαη κε ηα Trends ηεο επνρήο. Κηα ηέηνηα δηαδηθαζία δειψλεη κηα εγθεθαιηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ ηδεψλ θαη ησλ ηάζεσλ ηεο Κφδαο. Δπηθαηξνπνηεί ηε ζρεδηαζηηθή πξφηαζε θαη ηεο πξνζζέηεη επαγγεικαηηθφ πλεχκα. Δίλαη απηφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ υηθιακή ηετνολογία θαη ηηο ηερληθέο παξνπζίαζεο πνπ απηή πξνζθέξεη. Απηφ αθνξά ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ (κηα ζπιινγή ζρεδηαζκέλε κε CAD είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν), θαζψο θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ portfolio ζην ζχλνιφ ηνπ (παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο θαη ειεθηξνληθά κε ηε ρξήζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζίαζεο). Ζ θαιή ζρέζε ηνπ κειινληηθνχ ζρεδηαζηή κε ηελ ηερλνινγία νθείιεη λα είλαη κέξνο ησλ πξνζφλησλ ηνπ.

3 ΚΕΦ.1 ο Σο portfolio είναι θορέας πολλαπλών μηνσμάηφν Αιζθηηικά Ρν portfolio πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ην δεκηνπξγφ ηνπ. Λα απνηειεί κηα εηιηθξηλή απεηθφληζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θαη ηεο αηζζεηηθήο ηνπ αληίιεςεο. Γε ζα ήηαλ ζσζηφ λα απαξλεζεί θάπνηνο ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηπι ζην βσκφ κηαο πνηθηιίαο αηζζεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ αιιά λα ην πξνζαξκφζεη αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε ζηηο ηάζεηο θαη ην πλεχκα ηεο επνρήο. Γη απηφ θαη ε κειέηε ησλ ηάζεσλ ηεο Κφδαο θαη ηνπ lifestyle φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηα βηβιία Ξξφγλσζεο, ζε πεξηνδηθά, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ζηελ Ρέρλε γεληθφηεξα είλαη έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ Πρεδηαζηή. Ν ηξφπνο πξνβνιήο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δνπιεηάο πξέπεη λα απνηειεί κηα ζχγρξνλε θξηηηθή θαη ελαιιαθηηθή καηηά ζηηο ζχγρξνλεο αηζζεηηθέο ζεσξίεο. Π απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα βνεζνχζε ε αλαδήηεζε πξνηάζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θφζκν ησλ εηθαζηηθψλ θαη ηεο δηαθφζκεζεο, ηεο αηζζεηηθήο ηεο ηερλνινγίαο, ηεο γξαθηζηηθήο θαη ηεο δηαθήκηζεο. Πηελ αηζζεηηθή ησλ εηθαζηηθψλ θαη ηεο Γξαθηζηηθήο γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα κειεηήζνπκε ηελ απφδνζε ησλ φγθσλ θαη ησλ γξακκψλ. Ρελ απφδνζε ησλ ζρεκάησλ θαη ησλ ρξσκαηηθψλ εληάζεσλ. Πηε δηαθφζκεζε θαη ηελ αξρηηεθηνληθή αλαδεηάκε ην χθνο ηεο δηαθφζκεζεο θαη ηελ αηκφζθαηξα ησλ ρξσκάησλ. ημειολογικά Κπνξνχκε αλακθίβνια λα πνχκε φηη ε επηινγέο καο ζηε ζχλζεζε κηαο αηκφζθαηξαο, κέζα ζην portfolio, ππφθεηληαη ζηνπο θαλφλεο κηαο ζεκεηνινγίαο ηνπ ζχγρξνλνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ησλ ζπκβφισλ ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα παξάδεηγκα λα θαηαλννχκε ην έζληθ θαη λα ην απεηθνλίδνπκε θαηά ηξφπν ψζηε λα γίλεηαη αληηιεπηφ σο ηέηνην απφ ηνπο άιινπο, ζεαηέο ή θξηηέο ηεο δνπιεηάο καο. Απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε Κφδα σο θνηλσληθφ θαηλφκελν

4 ππφθεηηαη ζηνπο λφκνπο ηεο επηζηήκεο ηεο Πεκεηνινγίαο δε ζα πξέπεη λα αγλνήζνπκε ην ζχζηεκα ζεκάησλ πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε αληίιεςε ηνπ lifestyle θαη ηνπ ελδχκαηνο κέζα ζ απηφ. Ππγθεθξηκέλα, είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηφ ην ζχζηεκα αηζζεηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θψδηθα πξνο φθειφο καο, κηαο πην επηθνηλσληαθήο δειαδή απεηθφληζεο ηεο δνπιεηάο καο. Αιζθηηική vs ημειολογία Έλα εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη ζε κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ηνπ πιηθνχ ηεο Κφδαο φπσο πεξηγξάςακε παξαπάλσ είλαη ην αθφινπζν: Δίλαη πξνηηκφηεξν λα βαζηζηνχκε ζηε Πεκεηνινγία ησλ ζπκβφισλ ηεο Κφδαο ή λα επηιέμνπκε κηα αηζζεηηθή πξνζέγγηζε κέζα απφ ηελ νπνία ζα ηα εθθξάζνπκε? Κε άιια ιφγηα πξέπεη ζην βσκφ ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζπκβφισλ λα ζπζηάζσ ηελ Αηζζεηηθή ή λα αδηαθνξήζσ γηα ηελ Αηζζεηηθή πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη ζεκεηνινγηθνί ζπκβνιηζκνί?. Νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλα πιαζκαηηθφ εξψηεκα αθνχ ε Πεκεηνινγία αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε θνξά πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηελ εθάζηνηε αηζζεηηθή πξφηαζε. Γηα παξάδεηγκα δηαθνξεηηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ γθξη ρξψκαηνο κέζα ζηελ αηκφζθαηξα ηνπ αξρηηεθηνληθνχ κηληκαιηζκνχ θαη άιιε ζηελ αηζζεηηθή κηαο povera φςεο κηαο underground αηκφζθαηξαο. Πηελ πξψηε πεξίπησζε κπνξεί λα εηδσζεί σο έλα δπλακηθφ ζθιεξφ βαζηθφ ρξψκα, ελψ ζηε δεχηεξε σο πεξηζσξηαθφ θαη απαηζηφδνμν. Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ φηη ε ζπλχπαξμε πνιιψλ ζεκαζηψλ γηα έλα ζηνηρείν (εδψ ην γθξίδν ρξψκα) είλαη απνιχησο δεδνκέλε θαη εμαξηάηαη απφ ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη. Πχκθσλα κε ηε ζεκεηνινγηθή πξνζέγγηζε ην ζηνηρείν γθξη ρξψκα (ζεκαίλνλ) εκπεξηέρεη πνιιαπιέο ζεκαζίεο (ζεκαηλφκελα), δειαδή δπλακηζκφ πάλσ ζε έλα θηίξην απφ κπεηφλ, θησρή φςε σο γθξάθηηη πάλσ ζηα ζθαιηά ηνπ κεηξφ. Ρν ίδην θαη ζε ζπλδπαζκφ κε

5 έλα χθαζκα: ζνβαξή πνιπηέιεηα ζην ζαηέλ θφξεκα θαη grunge povera χθνο ζε έλα ζρεδφλ άκνξθν πιεθηφ. Ρν ζίγνπξν ζε θάζε πεξίπησζε θαη πέξα απφ νπνηνδήπνηε αηζζεηηθφ πεξηβάιινλ είλαη φηη ην γθξίδν είλαη έλα ζνβαξφ θαη κνπληφ ρξψκα πνπ αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ πνπ ζα βξεζεί θαη ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία ζα ζπλδπαζηεί ζα απνθηήζεη «επίθηεηα» ραξαθηεξηζηηθά, ζε θακηά πεξίπησζε φκσο δε ζα γίλεη θσηεηλφ ή ραξνχκελν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα μεθηλάκε κε ηε βαζηθή ζεκεηνινγία ησλ ζηνηρείσλ ηεο Κφδαο φπσο απηά έρνπλ ρηηζηεί ζην ζπλεηδεηφ θαη ππνζπλείδεην ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ (ε ςπρνινγία θαη θνηλσληθφο πνιηηηζκφο ηεο Ηαπσλίαο γηα παξάδεηγκα έρεη πνιιέο δηαθνξέο κε απηφλ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο). Πηε ζπλέρεηα θαη έρνληαο απνδερηεί ηε ινγηθή ηεο Πεκεηνινγίαο αξά θαη ηεο πνιιαπιήο χπαξμεο ζεκαζηψλ γηα έλα πξάγκα, ηφηε αλαδεηνχκε ηελ εξκελεία ησλ πξαγκάησλ θαη ζπκβφισλ κέζα ζε ζχγρξνλεο αηζζεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Πε απηφ ην πλεχκα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα «εξγαιεία» ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ portfolio, ζα αλαδεηεζνχλ νη ζεκεηνινγηθέο εξκελείεο απφ ζπγθεθξηκέλα ζηπι ηεο Κφδαο θαη ζα ζπδεηεζεί ε αηζζεηηθή πνπ αλαδεηθλχνπλ θαη ηέινο ζα γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά θαη κειέηε ζε ζχγρξνλεο αηζζεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζηε ζεκεηνινγία ηνπο.

6 ΚΕΦ 2 ο. Σα ζσζηαηικά ηοσ portfolio Η θιγούρα Ζ δεθαεηία ηνπ 80 ήζειε γξακκέο ζθιεξέο θαη γσλίεο ζηελ απφδνζε ηεο θηγνχξαο απνηππψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην δπλακηζκφ ηεο γπλαίθαο ησλ 80ο κε ζαθείο αλαθνξέο ζηνπο θηλεκαηνγξαθηθνχο ππεξήξσεο ηεο δεθαεηίαο. Πηε ζπλέρεηα ε «άηζαιε» ζηινπέηα ηεο Kate Moss ζε ζπλδπαζκφ κε ηε Κφδα grunge ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 θαη ηελ απφξξηςε ησλ εμηδαληθεπκέλσλ δηαζηάζεσλ πξνο φθεινο ησλ πην θπζηνινγηθψλ γπλαηθψλ (αλ θαη παξάηαηξα θαρεθηηθψλ), θαζηέξσζαλ λέν πξφηππν ζηε θηγνχξα ηνπ ζρεδίνπ Κφδαο. Υο επαθφινπζν, βιέπνπκε ηα βηβιία Ξξφγλσζεο θαη νη θαηάινγνη Κφδαο λα γεκίδνπλ απφ θηγνχξεο κε ζηξαβά πφδηα, ειαθξά θακπνπξηαζκέλα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη γεληθά δπζαλάινγα ραξαθηεξηζηηθά (ηεξάζηηα κάηηα, πνιχ καθξηά ρέξηα, ρακειή πεξηθέξεηα). Ρν λεφ έλδπκα γίλεηαη αθφκε πην δεκνθξαηηθφ θαη απηφ πξέπεη λα αλαδεηρζεί απφ ην κνληέιν πνπ ην παξνπζηάδεη. To τρώμα Ρν ρξψκα θαηά θαλφλα έρεη πην μεθάζαξνπο ζπκβνιηζκνχο νη νπνίνη είλαη βησκέλνη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Ξξνζθέξνπκε θφθθηλα ινπινχδηα γηα λα δειψζνπκε αγάπε, πάζνο θαη κε ην καχξν εθδειψλνπκε ην πέλζνο θαη ηε ζιίςε καο. Ρν καχξν φκσο είλαη θαη πνιπηέιεηα, κπζηήξην, λχρηα. Ρηο επηινγέο καο ζίγνπξα ζα θαζνξίζεη ε γεληθφηεξε αηκφζθαηξα ηεο ζχλζεζήο καο. Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ φκσο γηα ηε ζεκεηνινγία ηνπ θάζε ρξψκαηνο είλαη ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ κέζα ζηελ θάζε ηάζε. Γηα παξάδεηγκα ην ηπξθνπάδ είλαη θαηά θαλφλα έλα δσληαλφ θαη έληνλν ρξψκα. Κπνξεί λα γίλεη ην ηπξθνπάδ ηεο ζάιαζζαο ζπλδπαζκέλν κε έληνλα

7 πνξηνθαιί θαη ιηιά απνθηψληαο έλαλ εμσηηθφ ραξαθηήξα. Άιιεο πάιη θνξέο ην ζπλαληάκε βξψκηθν πιάη ζε θαθέ θαη ηεξξαθφηεο θαη παξαπέκπεη ζηελ πνιπρξσκία ησλ ζπηηηψλ θάπνηαο πφιεο ηεο Ιαηηληθήο Ακεξηθήο. Ν ηφλνο ηνπ ρξψκαηνο έρεη επίζεο ηε δηθή ηνπ νξνινγία. Πηηο Δθζέζεηο Κφδαο νη επαγγεικαηίεο είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί θαη αθξηβείο ζηηο πεξηγξαθέο ηνπο. Ρε κηα ζαηδφλ πεξηγξάθνληαη νη ηφλνη ηεο πνχδξαο, ηελ επφκελε ηα ζθνληζκέλα ρξψκαηα, ηα κεηαιιηθά, ηα παζηέι, ηα θινχν θ.ι.π. Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο θαη θαηαηνπηζηηθέο νη αλαθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα ή θαηαζηάζεηο θνξείο ρξψκαηνο. Γηα παξάδεηγκα αλαθεξφκαζηε ζην κπιέ ηεο λχρηαο ή ην κπιέ ηεο αεξνπνξίαο, ην πξάζηλν ηνπ γθαδφλ ή ηνπ ζκαξαγδηνχ, ην ξνδ ηεο ηζηριφθνπζθαο ή ην shocking pink ηεο Schiapparelli. Σο ύθαζμα Ρν χθαζκα έρεη μερσξηζηή ζέζε κέζα ζην portfolio αθνχ γίλεηαη πιένλ πνιχ ζπγθεθξηκέλν απηφ πνπ πεξηγξάθεη. Ρν χθαζκα είλαη πνιπδηάζηαην ζε ζεκαζίεο. Έρεη ρξψκα, πθή, ζηπι. Θνπβαιάεη κηα ζεκεηνινγία νιφθιεξε απφ κφλν ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε κεγάιε πξνζνρή σο πξνο ηελ ηάζε θαη ην έλδπκα πνπ απεπζχλεηαη. Κηα γθξίδα θαλέια είλαη γλσζηφ φηη ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θνκςφ αλδξηθφ ληχζηκν. Θα κπνξνχζε θαηά ζπλέπεηα λα απνηειέζεη κηα ζσζηή επηινγή ζηελ πεξηγξαθή ηνπ αλδξφγπλνπ ζηπι θαη λα απνηειέζεη ηε βάζε ηαγηέξ θαη γπλαηθείσλ θνζηνπκηψλ. Ρν ζπλαληήζακε επίζεο θαη ζηελ ηάζε Émigrés ηνπ πξνεγνχκελνπ Σεηκψλα λα ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε θαη γηα ξηρηά θνξηηζίζηηθα θνξέκαηα. Δίλαη ινηπφλ επηβεβιεκέλν ε θάζε καο επηινγή λα ζπλνδεχεηαη απφ γλψζε ή ελεκέξσζε. Νη ηπραίεο επηινγέο κπνξεί λα θέξλνπλ θάπνην επηηπρέο αηζζεηηθφ απνηέιεζκα αιιά ζε θακηά πεξίπησζε δε λνκηκνπνηνχλ έλα νινθιεξσκέλν concept. Δίλαη πηζαλφ λα καο κπεξδέςνπλ θαη ην θπξηφηεξν λα καο δπζθνιέςνπλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο ηδέαο καο. Ζ ζπκβνιή ηνπ πθάζκαηνο κέζα ζην portfolio είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή αθνχ πξνζθέξεη ηελ πθή θαη απηφκαηα πξνζδίδεη αλάγιπθε φςε ζηελ

8 επίπεδε εηθφλα. Δπηπιένλ ηζρπξνπνηεί ηηο επηινγέο ηνπ Πρεδηαζηή θαη βξίζθεηαη πην θνληά ζε κηα πην ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηεο δεκηνπξγίαο. Η θφηογραθία πάξρεη κία ζηελή ζρέζε ηνπ Πρεδηαζηή κε ηε θσηνγξαθία, αθνχ : α) απφ απηήλ πνιιέο θνξέο ιακβάλεη ηα κελχκαηα γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ β) ηε ρξεζηκνπνηεί σο εξγαιείν ηνπ γηα λα κεηαθέξεη απηά ηα κελχκαηα ζε άιινπο. Ζ θσηνγξαθία είλαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν «αγγειηνθφξνο» εμσηεξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ, απνηειεί έλα αληηθείκελν Ρέρλεο πνπ ιεηηνπξγεί σο ηέηνην απφ κφλε ηεο. Αλακθίβνια ινηπφλ, είλαη έλα απφ ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα «πνπιήζνπλ» ην πξντφλ. Ξξψη απ φια φκσο, ε θσηνγξαθία σο ζεκείν αλαθνξάο θνπβαιά κηα δπλακηθή : έρεη αηζζεηηθή αμία. Έηζη, θηλεηνπνηεί ηηο αηζζήζεηο ηνπ αλαγλψζηε. Ζ ηερληθή ηεο, ηα ρξψκαηα, νη αληηζέζεηο, ην θφλην έρνπλ κηα θάπνηα επίδξαζε ζην ππνζπλείδεην ηνπ δέθηε. Απφ ηελ άιιε βέβαηα, θνπβαιά έλα κήλπκα. Ζ θσηνγξαθία εθζέηεη, πξνηείλεη, ζέηεη έλα ζέκα. Άξα, ε επηξξνή ηεο ζηνλ δέθηε είλαη πνιχ άκεζε. Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ ε θσηνγξαθία γίλεηαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ηνπ ζρεδηαζηή, απηφο ν ηειεπηαίνο νθείιεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε δηπιή ηνπ ηδηφηεηα (δέθηεο εξεπλεηήο) θαη λα αλαπηχμεη κία νιφθιεξε ζπιινγηζηηθή πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα αλαγλσξίδεη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο ηνπ. Ή, γηα λα ην πνχκε δηαθνξεηηθά, λα «θάλεη ηε ζσζηή επηινγή». Ξαξ φι απηά, κπνξεί ν ζρεδηαζηήο λα κε θηάλεη πάληα ζε κία επηινγή. Θα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε θσηνγξαθία απιά σο ζπκπιήξσκα ζηελ ελεκέξσζή ηνπ. Αθφκε θαη ζ απηήλ ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα μέξεη λα αλαγλσξίδεη ηε θσηνγξαθία θαη λα απνθσδηθνπνηεί αηζζεηηθά θαη ζεκαηηθά κελχκαηα. Απηή ε ηδηφηεηα γίλεηαη αθφκε πην απαξαίηεηε φηαλ ζπιινγηζηνχκε ηελ πνζφηεηα ησλ εληχπσλ πνπ πεξλάλε θαζεκεξηλά απφ ηα ρέξηα ηνπ ζρεδηαζηή.

9 Ξξηλ φκσο ν ζρεδηαζηή κπεη ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ, πξέπεη λα γλσξίδεη ην ζηφρν ηνπ. Έηζη, πνιιέο θσηνγξαθίεο επηβεβαηψλνπλ ηελ θξίζε ηνπ, άιιεο πάιη ηνλ απνκαθξχλνπλ πξνο άιια πξφηππα, πξνο άιιε «αηκφζθαηξα». Ππλήζσο, φηαλ ε έξεπλα ηνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζην μεθίλεκα ηεο εξγαζίαο, ν ζηπιίζηαο πεξηζζφηεξν ελδηαθέξεηαη γηα ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο θσηνγξαθίαο, ελψ ε αηζζεηηθή ηεο πιεπξά ζα ηνλ απαζρνιήζεη αξγφηεξα, φηαλ ζα νξγαλψζεη ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Ζ θσηνγξαθία ινηπφλ, εθφζνλ γίλεη εξγαιείν ζηε δνπιεηά ελφο ζρεδηαζηή, απνθηά θάπνην ξφιν (ιεηηνπξγηθφηεηα). Θαη πξέπεη ν ζρεδηαζηή λα θαζνξίζεη απηφλ ην ξφιν. Απηφο ζα ηε ρξεζηκνπνηήζεη σο ζηνηρείν δνκήο (γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα «αηκφζθαηξα», ηελ εηθφλα ελφο πξντφληνο), ζα ηεο πξνζδψζεη αμία αηζζεηηθή θαη ζεκαηηθή. Ζ επηινγή ηεο ζσζηήο εηθφλαο ζίγνπξα θάλεη ην πξντφλ λα «κηιάεη». Δπνκέλσο, ν ξφινο ηεο (ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο) εμαξηάηαη ιηγφηεξν απφ ηελ χπαξμή ηεο σο κνλάδα, αιιά θπξίσο απφ ηελ παξνπζία ηεο αλάκεζα ζε άιιεο θσηνγξαθίεο, πιάη ζ έλα πξντφλ, ζε κηα πξψηε χιε, ζε έλα θείκελν. Πηε ζπλέρεηα, ζα κπνξνχζακε λα κηιήζνπκε γηα ηηο ζηξαηεγηθέο επεμεξγαζίαο ηεο θσηνγξαθίαο ζην ρηίζηκν κηαο εηθφλαο πνπ ζα ήηαλ ιεηηνπξγηθή κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζέιακε. Ξξψηα ζα ηελ εμεηάζνπκε σο ζηνηρείν δνκηθφ κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο. Ζ εηζαγσγή κηαο θσηνγξαθ ίαο βεληέηαο ή ε ζπκκεηξηθή νξγάλσζε ελφο θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ είλαη ηερληθέο κάξθεηηλγθ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε. Δπηπιένλ, έρνπκε πνιιέο θνξέο θαη ηελ εηζαγσγή ελφο θεηκέλνπ, δηαηεξψληαο πάληα ηελ εηθφλα ζε πξψηε ζέζε. Ρν κεγάιν θείκελν ζα αθαηξνχζε θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηελ αηζζεηηθή αμία ηεο εηθφλαο. Πε έλα πεξηβάιινλ, πνπ απαξηίδεηαη απφ πθάζκαηα θαη ρξψκαηα εηζάγνπκε ζηε δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ ηελ έλλνηα ηεο «ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο» (δηαθνξεηηθή απφ απηήλ πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζε δχν θσηνγξαθίεο). Κε δεδνκέλν φηη δηαηεξνχκε ηελ νκνηνγέλεηα, φηη πξνηείλνπκε έλα νπηηθφ πιηθφ ζεκαηηθά θαη αηζζεηηθά δεκέλν, μαλαζέηνπκε ην

10 εξψηεκα ηνπ ζηφρνπ ηεο εξγαζίαο καο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν ζηφρνο είλαη ε παξνπζίαζε πθαζκάησλ, ν ξφινο ηεο θσηνγξαθίαο κνηξαία νθείιεη λα είλαη δεπηεξεχσλ : ε θσηνγξαθία είλαη απιά ην «ζηήξηγκα». Ν ζρεδηαζηήο είλαη ν αξρηηέθηνλαο απηήο ηεο εξγαζίαο αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο. Γηα λα επηηχρεη ζ απηήλ, νθείιεη ππνρξεσηηθά λα γλσξίδεη ην δέθηε. Ν κέζνο θαηαλαισηήο έρεη άιιε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην πξντφλ απφ ηνλ ππεχζπλν πσιήζεσλ κηαο κεγάιεο εηαηξείαο. Αλ ην αδεθάγν κάηη ηνπ πξψηνπ ζηέθεηαη ζηελ εηθφλα, ην εμαζθεκέλν κάηη ηνπ δεχηεξνπ ςάρλεη γηα ην «κήλπκα». Έλα νπηηθφ πιηθφ πνπ ζα ηθαλνπνηνχζε ην δέθηε κφλν αηζζεηηθά θαη ζα πεξλνχζε έλα κήλπκα κάιινλ κπεξδεκέλν ζα κείσλε απηφκαηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θσηνγξαθίαο. Απφ ηελ άιιε, κηα ζεκαηηθή ζπγθέληξσζε θσηνγξαθηψλ ρσξίο αηζζεηηθφ απνηέιεζκα απνθιείεη ηελ απζφξκεηε απνδνρή ηεο εηθφλαο. Όιεο νη ζηξαηεγηθέο ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο επηθνηλσλίαο βαζίδνληαη ζηελ έλλνηα ηεο «απζφξκεηεο αγνξάο». Ππκπεξαζκαηηθά, ε θσηνγξαθία είλαη ην πην πεξηεθηηθφ απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ portfolio, γηαηί κπνξεί λα πεξηθιείεη απφ κφλε ηεο κηα ηζηνξία, κηα αηκφζθαηξα, έλα concept, αθνχ κπνξεί λα θέξεη πνιιαπιά κελχκαηα γηαηί ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία κηαο αηζζεηηθήο αληίιεςεο. Ρέινο, πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη παίδεη δηπιφ ξφιν αθνχ ιεηηνπξγεί σο πεδίν ελεκέξσζεο γηα ηνλ Πρεδηαζηή θαη ηαπηφρξνλα σο εξγαιείν ζην ρηίζηκν ηνπ concept. Σο κείμενο Πηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ελλννχκε θείκελν φηαλ αλαθεξφκαζηε ζην γξαπηφ ιφγν ζηε δεκηνπξγία κηαο αηκφζθαηξαο. Ξξφθεηηαη θπξίσο γηα ιέμεηοθιεηδηά φπσο νλνκάδνληαη είηε γηα κηθξέο θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη βνεζεηηθά πξνθεηκέλνπ λα απνθσδηθνπνηήζνπκε ην κήλπκα. Πεκεηνινγηθά ν γξαπηφο ιφγνο είλαη πνιχ πην μεθάζαξνο ζε επίπεδν ζπκβνιηζκνχ απφ νπνηαδήπνηε θσηνγξαθία. Ιέμεηο φπσο «απαιφηεηα», «ζακπφ», «γπαιάδα» θ.ι.π δίλνπλ ακέζσο ην χθνο παξά κηα θσηνγξαθία πνπ απεηθνλίδεη έλα

11 βξέθνο, έλα νκηριψδεο ηνπίν, ή κηα θαινγπαιηζκέλε ιηκνπδίλα αληίζηνηρα. Ζ αηζζεηηθή αμία θαη ην ζπλαίζζεκα φκσο πνπ πξνθαιεί ε θσηνγξαθία ζε θακηά πεξίπησζε δελ αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ αθξίβεηα ηνπ ιφγνπ, αθφκε θη αλ ην κήλπκα δελ είλαη θαη ηφζν μεθάζαξν. Πε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί ην θείκελν λα έρεη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζε κηα παξνπζίαζε. Απηφ ζπκβαίλεη κφλν φηαλ απηφ είλαη έλα απφζπαζκα έκκεηξνχ ή πεδνχ ιφγνπ πνπ θέξεη θάπνην κήλπκα θαη απνηειεί απηφ ην ίδην πεγή έκπλεπζεο γηα ην ζρεδηαζηή. Νη ζηίρνη ελφο ξνκαληηθνχ πνηήκαηνο αξθνχλ γηα λα δψζνπλ ηελ αηκφζθαηξα ζε κηα ξνκαληηθή δεκηνπξγία, αξθεί ην ρξψκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην θφλην λα είλαη παζηέι θαη νη γξακκέο αρλέο. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε ην θείκελν πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλν ή αλχπαξθην θαη πάληα ζπλνδεπηηθφ ηεο εηθφλαο. Υζηφζν ζην ζεκείν ηεο αλάιπζεο ησλ ηερληθψλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ ελδχκαηνο ε ρξήζε ηεο νξνινγίαο ζηε ξαθή ηνπ ξνχρνπ απνηειεί έλα πιενλέθηεκα ζηελ παξνπζίαζε αθνχ εληζρχεη ην ηερληθφ κέξνο ηεο δεκηνπξγίαο.

12 Κεφ. 3 ο. ΟΙ ΣΑΕΙ ΣΗ ΜΟΔΑ : ΠΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝΣΑΙ, ΠΩ ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΣΑΙ Όηαλ κηιάκε γηα «Κφδα» ζπλήζσο ππνλννχκε ην ζηπι, ην «γνχζην». Πχκθσλα φκσο κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ιεμηθνχ Petit Robert «Κφδα» είλαη επίζεο, ην έζηκν, ε ζπλήζεηα, ε πξαθηηθή: «ζπιινγηθφο ηξφπνο δσήο θαη ζθέςεο πνπ αθνξά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε επνρή, ρψξα ή πεξηβάιινλ». Ξαξαζέηνπκε απηέο ηηο εξκελείεο ηεο ιέμεο «Κφδα» γηα λα ππνγξακκηζηεί αθξηβψο ε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πιεπξά ηεο έλλνηαο απηήο. Ξνηέ ινηπφλ ζηελ ηζηνξία ηεο ε Κφδα δελ εκθαλίζηεθε σο απνθνκκέλν θαηλφκελν ρσξίο αλαθνξέο ζε άιιεο πιεπξέο ηεο θνηλσληθήο δσήο. Ξξέπεη ινηπφλ λα ηελ αληηκεησπίζνπκε ζαλ έθθξαζε (εμσηεξίθεπζε) ηδεψλ, σο εθδήισζε ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη παξάιιεια σο κηα παξφξκεζε ηεο νπνίαο νη ξίδεο θξχβνληαη ζην αζπλείδεην θάζε αηφκνπ ή θνηλσληθήο νκάδαο. Κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 50, ε Θνηλσληνινγία ηεο Κφδαο απνηεινχζε κηα μερσξηζηή επηζηήκε πνπ δελ επεξέαδε θαζφινπ ηα ελδπκαηνινγηθά ξεχκαηα θαη ην «γνχζην» ηεο επνρήο. Απνηεινχζε κάιινλ κέξνο ηεο θνηλσληνινγίαο ησλ πνιηηηζκψλ θαη ησλ ιαψλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. Ξξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο δελ έθεξε θακία επζχλε ζηελ επηξξνή ηεο εκθάληζεο ησλ ζηπι, ζηελ εθδήισζε ησλ ελδπκαηνινγηθψλ πξνηηκήζεσλ, πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ αληίζηνηρε αγνξά. Δίλαη γχξσ ζηε δεθαεηία ηνπ 50 πνπ αξρίδνπκε ζηγά-ζηγά λα αληηκεησπίδνπκε ηελ ελαιιαγή ησλ ζηπι θαη ηηο ελδπκαηνινγηθέο θαηλνηνκίεο κε κηα δηάζεζε ζεσξεηηθνπνίεζεο. Γελ πξφθεηηαη γηα κηα αιιαγή ηνπ ραξαθηήξα ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο Κφδαο. Θάζε άιιν, κέρξη θαη ζήκεξα απηή ιεηηνπξγεί σο έλαο ηνκέαο κε ραξαθηήξα θαζαξά ζεσξεηηθφ θαη ηζηνξηθφ. Πην εμήο φκσο, ε έξεπλα ηξέθεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο ηεο Κφδαο

13 πξνθεηκέλνπ λα ηελ πιεζηάζεη, λα ηελ ζεσξεηηθνπνηήζεη, ηέινο γηα λα ηελ «ππαγνξεχζεη». Θαηά θάπνηνλ ηξφπν δειαδή λα «δηαγξάςεη» ην «ζηπι» (ιέμε πνπ εκθαλίζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 60 κε ηελ εκθάληζε ηεο κεηαπνιεκηθήο κεζαίαο ηάμεο πνπ έπξεπε λα ληπζεί). Ζ πξσηνβνπιία νθείιεηαη ζε δχν γπλαίθεο νη νπνίεο ζεσξνχληαη νη πξσηεξγάηξηεο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ Γξαθείσλ Ξξφγλσζεο. Ξξφθεηηαη γηα ηελ Maime Arnodin θαη ηελ Denise Fayolle. Πηελ πξψηε νθείινπκε ηνλ φξν «πξεηα-πνξηέ» ζε έλα άξζξν ηεο επνρήο ηεο, φπνπ ην «πξεη-α-πνξηέ» κφιηο πνπ ππήξρε. Καγαδηά φπσο ΗΘΔΑ θαη HABITAT δελ ππήξραλ ηελ επνρή εθείλε θαη «έπξεπε λα είλαη θάπνηνο ηξειφο γηα λα ηνικήζεη πνξηνθαιί έπηπια ζηνλ πξψην θαηάινγν πσιήζεσλ δηα αιιεινγξαθίαο» ιέεη ε Denise Fayolle, πνπ ηελ επνρή εθείλε ήηαλ δηεπζχληξηα ζηπι θαη δηαθήκηζεο ζην Prisunic. Έπξεπε πξάγκαηη θάπνηνο λα έρεη ηε ζσζηή θξίζε θαη δηαίζζεζε γηα λα αλαγλσξίζεη ηνλ αλεξρφκελν Terence Conran θαη ην πξψην ηνπ Habitat, έπεηηα ηελ Andree Rutman, ηελ Popy Moreni, ηνλ Gae Aulenti, ηελ Emmanuelle Kahn θαη ηνλ Issey Miyake, πνπ πξψηεο απηέο νη δχν γπλαίθεο έθαλαλ γλσζηνχο ζην Ξαξίζη. Έπξεπε δειαδή λα έρεη θαλείο «κχηε» φπσο ζα ιέγακε γηα λα «κπξίδεηαη» ηηο αιιαγέο ηεο επνρήο. Θαζψο ε Maime Arnodin έδηλε ζπκβνπιέο πάλσ ζε ρξψκαηα ηεο ζεδφλ, ζθέθηεθε φηη απηφ ζα κπνξνχζε λα ην θάλεη επάγγεικα. Έηζη ινηπφλ γελλήζεθε ην πξψην Γξαθείν Ξξφγλσζεο θαη ην πξψην βηβιίν ηάζεσλ. Ρν πξεη-α-πνξηέ ζην εμήο νξγαλψλεηαη ζην λα παξάγεη καδηθά ξνχρα πξνζηηά ζε φινπο θαη βέβαηα «ηεο Κφδαο» αθνχ είλαη εκπλεπζκέλα πηα απφ ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο. Έηζη κπαίλεη ζην πξνζθήλην κε ηε κεγάιε ππνζηήξημε βέβαηα ησλ κεγάισλ θαηαζηεκάησλ φπσο νη Nouvelles Galeries, ην Printemps, ην Prisunic, πνπ πξνζιακβάλνπλ εηδηθνχο ηεο Κφδαο γηα λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο θαη λα πξνζειθχζνπλ ηνπο πειάηεο. Απφ ηφηε, ε ηδέα κπήθε ζε εθαξκνγή θαη έγηλε αλάγθε γηα ηε βηνκεραλία θαη ηα κεγάια θαηαζηήκαηα. Ζ δηακφξθσζε ηνπ ζηπι θαη ε πψιεζε ηεο ζπκβνπιήο Κφδαο έγηλε ζην εμήο επάγγεικα. Ρν πεδίν ηεο βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ξεχκαηα απφ ηε κηα θαη ζηελ

14 αγνξά απφ ηελ άιιε. Ζ επέκβαζή ηεο Ξξφγλσζεο είλαη απαξαίηεηε απφ ηε ζηηγκή πνπ ζεσξνχκε φηη η Μόδα είναι μια διαδοτή από ενζηικηώδεις επιλογές ή απορρίυεις. Δμεηάδνληαη εδψ ε δεκηνπξγηθή θαη αηζζεηηθή πιεπξά ηεο απνζηνιήο ελφο Γξαθείνπ Ξξφγλσζεο. Θα δνχκε πψο γελληνχληαη φιεο απηέο νη ηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε Κφδα θάζε ζεδφλ, θάζε ρξφλν θαη ηειηθά θηάλνπλ λα ζεκαηνδνηνχλ κία νιφθιεξε επνρή ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, φπνπ βαζηιεχεη ην ζηπι. Ρα Γξαθεία Ξξφγλσζεο ζεσξνχληαη σο νη λνλνί φισλ ησλ ξεπκάησλ ηεο Κφδαο πνπ έξρνληαη θαηά θαηξνχο θαη θνληαίλνπλ ην κήθνο ηεο θνχζηαο, αιιάδνπλ ρξψκα ζηα πνπθάκηζα, ζηξνγγπιεχνπλ ηηο θφξκεο ησλ παπνπηζηψλ. Θαη γηα λα πάκε αθφκε πην καθξηά απφ κία ζεψξεζε απζηεξά ελδπκαηνινγηθή, βξίζθνληαη πίζσ απφ ηηο αιιαγέο ζην ζρήκα ησλ απηνθηλήησλ καο, «βάδνπλ» ηνπο γηαπσλέδηθνπο θαλαπέδεο ζηα ζαιφληα καο. Ξαιηφηεξα, ήηαλ νη κεγάινη δεκηνπξγνί ηεο Κφδαο νη δηθηάηνξεο. Ρν «New Look» ηνπ Dior ζηε δεθαεηία ηνπ 50 έδσζε έκπλεπζε ζηνπο άγγινπο θαηαζθεπαζηέο αξρηθά, θη έπεηηα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Πήκεξα, ν «δξφκνο» παίξλεη ηε ξεβάλο. Ρα Γξαθεία Ξξφγλσζεο απνηεινχλ ζηελ νπζία απινχο «κεηαθξαζηέο», θαη «εηθνλνγξάθνπο» ησλ ξεπκάησλ ηεο Κφδαο. Γε ζα ήηαλ άζρεκν λα αθνινπζήζνπκε ηε δηαδηθαζία πνπ νδήγεζε ζηελ θαζηέξσζε ελφο ξεχκαηνο θαη ηελ εμέιημε απηνχ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηπι. Πηε ζπλέρεηα, ζπλαληάκε απηφ ην ζηπι ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε Κφδα ή πνπ ζα ήζειαλ λα είραλ, θαη έηζη γίλεηαη ηειηθά αλαγλσξίζηκν κέζα απφ ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ ηνπ έρνπκε πξνζδψζεη. Θα εμεηάζνπκε απηή ηε δηαδηθαζία κέζα απφ παξαδείγκαηα ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Ηζηνξία ηεο Κφδαο θαη ησλ ζηπι, φπσο θαη απφ ηελ «πξνζσπηθή» ηζηνξία ησλ Γξαθείσλ Ξξφγλσζεο. Πηε δεθαεηία ηνπ 80, ηα θνηλσληθά ξεχκαηα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ηάζεσλ. Πήκεξα, ηα Γξαθεία Ξξφγλσζεο δειψλνπλ πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ αλεπαξθή, θαη πηνζεηνχλ ζην εμήο κία πξνζέγγηζε πην ειεχζεξε, πην αηζζεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπλ ηα ζηνηρεία θαη λα

15 αλαθνηλψζνπλ ηειηθά απηήλ ηελ αιιαγή ηεο δηάζεζεο (λέα ηάζε) ζηνλ θαηαλαισηή. Πην εμήο, νη ζηπιίζηεο ζα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκα ηεο Laura Ashley πνπ έθαλε Κφδα ηα ξνχρα ησλ θαιιηεξγεηψλ ηεο αγγιηθήο γεο. Γε ζπκβνπιεχηεθε θακηά ηδηαίηεξε ζπληαγή : αθνινχζεζε ηε δηαίζζεζή ηεο. Ρν 1986, ε Li EdelKoort (ππεχζπλε ηνπ Γξαθείνπ Ξξφγλσζεο Trend Union) βιέπεη γηα πξψηε θνξά ην κηθξφ teddy bear ρσξίο λα ηνπ δψζεη πνιιή ζεκαζία. Ρν κηθξφ αξθνπδάθη ήηαλ κία εηθφλα αλάκεζα ζε ηφζεο άιιεο, θαηαρσξεκέλε ζηε κλήκε ηεο. Κφλν πνπ ην αξθνπδάθη δε ζηακάηεζε λα εκθαλίδεηαη, μαλά θαη μαλά. Ρε κηα θνξά ζην θαπειάθη ηνπ ακεξηθαλνχ Ξξνέδξνπ, θαηφπηλ πάλσ ζε T-shirts θαη ζε δηαθεκηζηηθέο αθίζεο. Ρν κηθξφ teddy bear δελ ήηαλ εθεί θαηά ηχρε. Παλ επαθφινπζν ήξζαλ θαη νη πνδηέο θαη νη ζρνιηθέο ηζάληεο γηα ηνλ ψκν. Έηζη, ην απαιφ κνρέξ θαη ην βεινχδν αλαθνίλσλαλ ηε επηζηξνθή ηνπο. Ρν αξθνπδάθη ήηαλ ην ζήκα ηεο ηξπθεξφηεηαο, ηεο απαιφηεηαο θαη ηεο παηδηθφηεηαο : πιεθηήξηα, θαηαζθεπαζηέο λεκάησλ θαη ελδπκάησλ ζπληφληζαλ ηελ παξαγσγή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γξαθείνπ ηεο Li EdelKoort. Κε ηνλ ίδην ηξφπν είδακε λα θηάλνπλ έλα σξαίν πξσηλφ ην «cocooning» θαη ηα ξνχρα πνπ πάλε καδί ηνπ. Δδψ, ζα κπνξνχζακε λα αλαξσηεζνχκε αλ ηα Γξαθεία Ξξφγλσζεο είλαη πξάγκαηη αμηφπηζηα. Βιέπνληαο ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο θαη ηα ηφζα παξαδείγκαηα πνπ επηβεβαηψλνπλ ηε δηνξαηηθφηεηά ηνπο, ζα απαληνχζακε θαηαθαηηθά. Δίλαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ κπνξεί λα ζθάιινπλ θακηά θνξά. Όηαλ γηα παξάδεηγκα πξναλαγγέιινπλ θάηη αξθεηά πην λσξίο ή φηαλ θαζπζηεξνχλ. Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ην θίηξηλν ρξψκα. Αλαθνηλψζεθε ε εκθάληζή ηνπ γηα ην Θαινθαίξη ηνπ 94. Έραζε φκσο ην ξαληεβνχ ηνπ κε εθείλε ηε ζεδφλ. Ρν ίδην έπαζε θαη ην θαθέ ρξψκα, ην Σεηκψλα ηνπ ίδηνπ έηνπο. Λα ζεκεηψζνπκε βέβαηα ζην ζεκείν απηφ φηη ηα Γξαθεία Ξξφγλσζεο βξίζθνληαη αληηκέησπα κε ηε βηνκεραλία θαη κε ηε δηθή ηεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ. Έηζη, αλ ηε ρξνληά εθείλε ε βηνκεραλία «ζακπνηάξηζε» ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ηελ εκθάληζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξψκαηνο, ηφηε ζίγνπξα νη πξνβιέςεηο έπεζαλ έμσ.

16 Θαηά θαλφλα, νη αληηζέζεηο απηέο δελ εκθαλίδνληαη ζηελ απνδνρή ή κε κίαο γεληθήο ηάζεο. Νη θαηαζθεπαζηέο σζηφζν πξνηηκνχλ πνιιέο θνξέο λα είλαη επηθπιαθηηθνί ζηελ εκθάληζε ελφο ρξψκαηνο, ή ζηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο πιηθνχ γηα ηνπ νπνίνπ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα δελ είλαη ζίγνπξνη. Πηελ πεξίπησζε απηή, πξνηηκνχλ λα κε ξηζθάξνπλ. Ζ ηζηνξία κε ην θαθέ ρξψκα επαλαιήθζεθε ην Θαινθαίξη ηνπ 96 (θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξηθνχ έηνηκνπ ελδχκαηνο) θαζψο θξίζεθε σο πνιχ ζνθηζηηθέ. Αληίζεηα, θηγνπξάξηδε σο ην ρξψκα βεληέηα ζε καγαδηά πην «ςαγκέλα», πνπ είραλ θαη έλα ηκήκα ςειήο Οαπηηθήο. Κπνξνχκε ινηπφλ λα ζεσξήζνπκε φηη ε Κφδα αθνινπζεί κέρξη ζήκεξα ην δξφκν ηεο, πνπ είλαη ν ίδηνο απφ ηε ρξπζή επνρή ησλ ζρεδηαζηψλ. Κπνξεί λα είλαη ειηηίζηηθε, δηαθνξεηηθή γηα ηνπο κελ απφ ηνπο δε. Θαη φρη απφ ζλνκπηζκφ. Απιά γηα λα «δηαζθαιίζεη» ηα ρξήκαηα πνπ μνδεχνληαη γη απηήλ. Ξαξ φι απηά, ε Κφδα «Grunge» ήξζε λα δηαςεχζεη απηφλ ηνλ θαλφλα. Πηπι απζφξκεην, ην «Grunge» θνξέζεθε πξηλ αθφκε γίλεη Κφδα. Θεσξείηαη πεξηζζφηεξν θίλεκα παξά Κφδα θαη ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο πην ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο ζηελ ηζηνξία ησλ ζηπι ζηελ επνρή καο. Ξξνήιζε απφ ηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο θαη νξηνζεηήζεθε γχξσ απφ ην κνπζηθφ θαηλφκελν «Nirvana». βξίδην ηνπ θηλήκαηνο ησλ Punk θαη ησλ Hippies, ην απζφξκεην θαη δεκνθηιέο θίλεκα ζπλδέζεθε απηφκαηα κε ηε Κφδα ησλ λέσλ ζρεδηαζηψλ. Δίλαη αιήζεηα φηη ηελ επνρή εθείλε (γχξσ ζην 1992), ε Αθαδεκία ηεο Ακβέξζαο βγάδεη λένπο ζηπιίζηεο πνπ ζεσξνχληαη σο νη εθπξφζσπνη ηεο Βειγηθήο Πρνιήο. Κε πξψην ηνλ Martin Margiela, νη ζηπιίζηεο ησλ Γξαθείσλ Ξξφγλσζεο δειψλνπλ φηη έρνπλ «δεη» ην «Grunge» θάπνπ αλάκεζα ζηηο ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο ηνπ γθξνππ «Nirvana» θαη ζηηο δεκηνπξγίεο ηνπ Margiela. Έηζη, ην «Grunge» βξίζθεη ζην εμήο ηα «ζχκαηά» ηνπ αλάκεζα ζηνπο λένπο. πήξμε έλα θίλεκα αξθεηά επαλαζηαηηθφ γηα λα εμαθαληζηεί ζε κία ή δχν ζεδφλ. Ρέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, ππάξρεη αθφκε σο πηλειηά ζρεδφλ παληνχ. Ρν «Grunge» αληηζηάζεθε γηαηί θνπβαινχζε κία ηδενινγία. Απηή ησλ θζελψλ ξνχρσλ πνπ αγνξάδνληαη ζηηο Ιατθέο Αγνξέο. Δπηπιένλ, απνηειεί πεγή έκπλεπζεο γηα λένπο ζηπιίζηεο, φπσο ν Xuly Bet, αλαθεξπγκέλνο

17 Πρεδηαζηήο ηεο Σξνληάο 1993 απφ ηνπο New York Times. Ρν Θαινθαίξη ηνπ 1996, ν Jean Colonna επηιέγεη ην ληεθφξ ελφο μελνδνρείνπ εξεηπίνπ γηα λα παξνπζηάζεη ηελ θνιεμηφλ ηνπ. Ζ ηδενινγία «Grunge» ζα αλαπηπρζεί ηα ρξφληα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Κεηά ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε, ε Κφδα ηνπ Γξφκνπ ζπλερίδεη ην δξφκν ηεο ελάληηα ζηελ επίζεκε Κφδα ησλ ζρεδηαζηψλ θαη ησλ ζηπιίζη. Απηφ ζπκβαίλεη ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 60 θαη ηα θνηλσληθά θηλήκαηα ηεο επνρήο έδσζαλ ψζεζε ζε κία ηέηνηα ηάζε. Απηή ε Κφδα αλαπξνζαξκφδεηαη ην 1994 ζηελ ηάζε «Sreetwear». Πρεδηαζηέο φπσο ν Walter Van Beirendorck θαη κάξθεο φπσο νη «No Name», «Who s Next», «Street Waves» απαληνχλ ζ απηή ηελ ηάζε. Ρα Γξαθεία Ξξφγλσζεο ζην εμήο, θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ «concept boards», παξνπζηάδνπλ κία πιεπξά ιίγν πην «αιήηηθε» κε δηαθνξεηηθά θάζε θνξά νλφκαηα, ζίγνπξα φκσο εκπλεπζκέλε απφ ηε Κφδα ηνπ Γξφκνπ. Ζ ζπγθέληξσζε φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ καο θαίλνληαη νκνγελή θαη πνπ ηειηθά ζεσξνχκε σο εληειψο πξνθαλή, δελ είλαη άιιν απφ ηελ απνζηνιή ησλ Γξαθείσλ Ξξφγλσζεο. Γελ πξφθεηηαη γηα δεκηνπξγία ηάζεσλ αιιά γηα νξγάλσζή ηνπο, αθνχ πξψηα μεθαζαξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ρειηθά, γηα λα εληζρχζνπλ ηε θεξεγγπφηεηά ηνπο, ζπλνδεχνληαη κε αλαθνξέο ζε θαηλφκελα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην δξφκν, ζε δεκηνπξγίεο ζρεδηαζηψλ, ζηελ Ηζηνξία ή ζηελ Ρέρλε. Απηφ ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο είλαη ην άιινζί ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη πνιχ πηζαλφλ ζηα «concept boards», θαηά ηα πξψηα έηε ηνπ «Grunge» λα θηγνπξάξηδε ε θσηνγξαθία ησλ Nirvana δίπια ζε T-shirts, κπνπθάλ, παληειφληα θαη άιια ξνχρα ή αμεζνπάξ πνπ θιέξηαξαλ κ απηή ηελ ηάζε. Ρα Γξαθεία νθείινπλ ινηπφλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ πεγή ηεο έκπλεπζεο, λα ζπγθεληξψλνπλ φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ «θηηάρλνπλ» ηελ αηκφζθαηξα. Γη απηφ θαη ζπλερψο ςάρλνπλ γηα ηα ζέκαηα πνπ ζα ηξνθνδνηήζνπλ ηελ ηάζε, αλ φρη λα ηε δεκηνπξγήζνπλ. Ν θφζκνο ηεο Ρέρλεο (Δθζέζεηο, θηλεκαηνγξάθνο) φπσο θαη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ιεηηνπξγνχλ ζπρλά σο πεγή έκπλεπζεο. Απηφ φκσο κε ηελ πξνυπφζεζε ηα ελ ιφγσ γεγνλφηα λα είλαη «ηζρπξά» θαη αληηιεπηά ζε

18 παγθφζκηα θιίκαθα. Θη αλ αθφκε δε ζπκβαίλνπλ θνηλσληθά θηλήκαηα, κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ηάζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα βγνπλ ζηελ επηθάλεηα. Ν ρεηξηζκφο ηνπο είλαη ζην έιενο ησλ Γξαθείσλ Ξξφγλσζεο. Κέζα ζηελ πνιπηέιεηα ησλ θφθθηλσλ θνξεκάησλ ηεο Isabelle Adjani σο βαζίιηζζα Margot, νη Ξπζίεο ηεο Κφδαο βξίζθνπλ ιφγν λα γηνξηάζνπλ ηελ επηζηξνθή ηνπ πλεχκαηνο «Αλαγέλλεζε» πνπ ζα ζηεξίμεη γηα θάπνην δηάζηεκα ην πέξαζκα ηνπ βεινχδνπ. Δπίζεο, ηελ ίδηα ρξνληά, ε Δβίηα Ξεξφλ ζηηγκάηηζε ηελ ηάζε πνπ ήξζε λα θαηαθηήζεη ηελ Αγνξά κε ρξψκαηα θαη αληηθείκελα απφ ηε Ιαηηληθή Ακεξηθή. Νη θφξκεο θαη νη γξακκέο ηνπ γπλαηθείνπ ληπζίκαηνο εκπλένληαη απφ ην γνχζην ηεο Δβίηα. Όινη είραλ ηελ επθαηξία λα ηηο αλαγλσξίζνπλ ζηα θνζηνχκηα ηεο Madonna πνπ ππνδχζεθε ηελ Δβίηα ζην νκψλπκν θηικ. Ρη ζα κπνξνχζε άξαγε λα είλαη πην εληππσζηαθφ απφ έλα θηικ πνπ επηπιένλ ζα δεκηνπξγήζεη πνιχ ζφξπβν γηα λα γηνξηάζεη ην μέζπαζκα απηήο ηεο ηάζεο! Άιιν έλα παξάδεηγκα απνηειεί ην ηείρνο ηνπ Βεξνιίλνπ, ην νπνίν «γθξεκίζηεθε» πξηλ απφ ηελ πηψζε ηνπ. Όηαλ ζπλέβε απηφ, ην Λνέκβξην ηνπ 1989, ε ηάζε «Άλεκνο ηεο Αλαηνιήο» βξίζθνληαλ ζηα Βηβιία Ξξφγλσζεο ηνπ Γξαθείνπ Promostyl ήδε απφ ην κήλα Κάξηην : κία Κφδα «Soviet» κε θφθθηλα, ρξπζά γαιφληα πνπ ζχκηδαλ ηα ξνχρα ησλ Ρζάξσλ θαη γξαθηζηηθά κνηίβα εκπλεπζκέλα απφ ηνπο πίλαθεο ηνπ Malevitch. Κία ηέηνηα πξφβιεςε, φπσο είλαη θπζηθφ, άμηδε ην θφζηνο ηεο ζε γελ, δνιάξηα θαη θξάγθα γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο ξνχρσλ, πθαζκάησλ θαη ην πξεη-α-πνξηέ ζην Ρφθην, ηε λέα φξθε, ην Ινλδίλν ή ην Κηιάλν. Όζν γηα ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πεγή έκπλεπζεο θαη εθ ησλ πζηέξσλ. Ζ επέηεηνο ηνπ γάκνπ ηεο Ησζεθίλαο κε ην Βνλαπάξηε πξναλαγγέιιεη ηελ επηζηξνθή ηνπ θνξέκαηνο κε ηε κέζε ςειά (ζηπι Empire). Ζ επέηεηνο ηεο απφβαζεο ζηε Λνξκαλδία έθεξλε ηελ «απφβαζε» ησλ ηαγηέξ απφ γθακπαξληίλα, ζε κπιε ηεο Αεξνπνξίαο θαη πξάζηλν ραθί. Ζ αλαγγειία ηεο επηζηξνθήο ηεο ζηξφγγπιεο θφξκαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 ιάλζαξε απηνθίλεηα κε θπθιηθή θφξκα. Αλ πξνζδψζνπκε ζηε θφξκα

19 ιίγν ρηνχκνξ, έρνπκε ην Twingo. Απηά φκσο είλαη πνιχ ηξαληαρηά παξαδείγκαηα. Ζ αλίρλεπζε ησλ κεγάισλ ξεπκάησλ ηεο επνρήο αλήθεη ζηα «κεγάια θεθάιηα» ηνπ επαγγέικαηνο. Νη ζηπιίζηεο πνπ εξγάδνληαη ζε έλα Γξαθείν Ξξφγλσζεο δελ έρνπλ παξά λα ζπγθεληξψζνπλ ή λα εθαξκφζνπλ ηηο κεγάιεο ηάζεηο ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο εξγαζίεο. Ν Πρεδηαζηήο βξίζθεηαη ζην κέζνλ ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο ηεο αηκφζθαηξαο θαη ησλ ηάζεσλ ηεο ζαηδφλ ζε ελδχκαηα (πθάζκαηα, ρξψκαηα, γξακκέο). Ζ «αλάγλσζε» ησλ βηβιίσλ πξφγλσζεο πξνυπνζέηεη θαιή γλψζε ηεο Ηζηνξίαο ηεο Ρέρλεο θαη ηεο Κφδαο. Ζ νξγάλσζε ησλ βηβιίσλ απηψλ θέξεη ζεκεηνινγηθέο αλαθνξέο ζην ζηπι, ηελ εηθφλα, ην ρξψκα, ηελ «αηκφζθαηξα» γεληθφηεξα απφ ηελ Ηζηνξία ηεο Αηζζεηηθήο αιιά θαη ζχγρξνλεο ζεκεηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. Ν ζχγρξνλνο Πρεδηαζηήο πξέπεη λα είλαη ν απφιπηνο δέθηεο ησλ ξεπκάησλ, ηάζεσλ ηεο επνρήο ηνπ. Λα παξαηεξεί, λα απνθσδηθνπνηεί ηα κελχκαηα θαη λα ηα κεηνπζηψλεη ζε δεκηνπξγηθέο πξνηάζεηο. Απηφ ην θηίζηκν ελφο ζηπι, κηαο ζρεδηαζηηθήο πξφηαζεο είλαη εμ νξηζκνχ θνξησκέλν κε πνιιαπιά κελχκαηα αηζζεηηθήο. Απηά ηα κελχκαηα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξα πξψηα γηα ηνλ ίδην ην δεκηνπξγφ θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ην θνηλφ ηνπ. Γη απηφ θαη ε ζπλερήο κειέηε ησλ ηάζεσλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο πνπ απηέο παξνπζηάδνληαη ζηα έληππα Κφδαο απνηεινχλ κηα ζπνπδή πάλσ ζηε ζχλζεζε ηεο εηθφλαο θαη ζηελ αλάδεημε ηνπ ζηπι. Ρν «θηίζηκν» ηεο αηκφζθαηξαο θαη ε κεηαθνξά ηεο δηάζεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζρεδηαζηηθήο πξφηαζεο θαη ηελ νινθιεξσκέλε άπνςε ηνπ Πρεδηαζηή. Δίλαη απηφ πνπ νλνκάδνπκε concept. Πην παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, κέζα απφ παξαδείγκαηα παξνπζηάδεηαη κία αλάιπζε ησλ κελπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ Megatrends ηα νπνία βξίζθνληαη ζρεδφλ πάληα ζην πξνζθήλην ησλ ζρεδηαζηηθψλ αλαδεηήζεσλ. Ρα ζπγθεθξηκέλα πξνέξρνληαη απφ ηα 1996, φκσο ζ απηφ αθξηβψο ην ζεκείν αληηιακβαλφκαζηε ηηο νκνηφηεηεο κε ηα ζεκεξηλά πεδία «αλαδήηεζεο ηάζεσλ», πνπ παξακέλνπλ ε Αξρηηεθηνληθή, νη καθξηλνί πνιηηηζκνί & ηα ηαμίδηα, έλαο θάπνηνο ξνκαληηζκφο θαη βέβαηα νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ηερληθέο.

20 Παράρηημα Παραδείγμαηα «ερμηνείας» ηάζεφν μέζα από Megatrends 1. ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩ Αθνινπζψληαο ηηο κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ πξεη α πνξηέ, νη ζρεδηαζηέο θαηαθεχγνπλ ζε κηα πην εγθεθαιηθή πξνζέγγηζε ηνπ ξνχρνπ θαη ην παξνπζηάδνπλ θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνβάινπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπ πιεπξά σο εηθφλα. Γηα παξάδεηγκα, ν Yohji Yamamoto είλαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ζην πξνζθήλην: ε δνπιεηά ηνπ πάλσ ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ξνχρνπ αληαπνθξίλεηαη αθξηβψο ζ απηή ηελ αλαδήηεζε δεκηνπξγίαο κηαο θάπνηαο αηζζεηηθήο. Ρα πθάζκαηα, oη δηαθάλεηεο θαη νη εληππψζεηο θσηφο πην ζπγθεθξηκέλα, θαζψο θαη ηα ρξψκαηα, φια ζπκβάινπλ ζην λα δεκηνπξγήζνπλ πξσηφγλσξα ζπλαηζζήκαηα εζσηεξηθήο αλαδήηεζεο. Απηή ε πξνζέγγηζε ηνπ ξνχρνπ είλαη παξνχζα θαη ζηα ζεκεία πψιεζεο, φπνπ αμηνπνηείηαη αλάινγα ν ρψξνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη ζην λέν θαηάζηεκα ηεο θίξκαο «Comme Des Garçons» ζην Ξαξίζη. Ζ Rei Kawakubo πξνηίκεζε γηα ην δηθφ ηεο θαηάζηεκα έλα πεξηβάιινλ κάιινλ «άδεην», πνπ δε κνηάδεη νχηε κε εκπνξηθφ ρψξν, αιιά νχηε θαη κε θαιιηηερληθφ: ηεξάζηηνη θφθθηλνη θχβνη καο πξνζθαινχλ απιά ζε κηα ελδηαθέξνπζα νπηηθή εκπεηξία. Ξνιιέο ζπλεξγαζίεο αλάκεζα ζε δεκηνπξγνχο κφδαο, ζρεδηαζηέο θαη αξρηηέθηνλεο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία εληππσζηαθψλ ρψξσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην κλεκείν Hermès ζην Ρφθην, ζρεδηαζκέλν απφ ηνλ Renzo Piano, ηνπ νπνίνπ ε πξφζνςε δεκηνπξγεί έλα ελδηαθέξνλ παηρλίδη κε θαζξέπηεο. Ζ λέα boutique ηνπ Christian Lacroix παίδεη επίζεο κε ην θσο, ηφζν ζην εμσηεξηθφ κέξνο, κε κηα δηάθαλε πξφζνςε «γξακκέλε» κε ην γξαθηθφ ραξαθηήξα ηνπ δεκηνπξγνχ, φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο κε ρξσκαηηζηά δηάθαλα παλψ. Απηή φκσο ε ηάζε δελ έρεη επεξεάζεη κφλν ηα θαηαζηήκαηα κφδαο, αιιά θαη ρψξνπο φπσο μελνδνρεία ( μελνδνρείν The Hotel ζηε Ινπθέξλε, ζρεδηαζκέλν απφ ηνλ Jean Nouvel : κειεηεκέλνο θσηηζκφο ζηα δσκάηηα θαη κπζηθέο ζθελέο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ πξνβάιινληαη ζην ηαβάλη.). Δπίζεο απηή ε ηάζε επεξεάδεη επίζεο θαη ηα κπνπθάιηα αξσκάησλ ( θαζαξέο γξακκέο θαη άςνγε γεσκεηξία γηα ηηο κάξθεο Céline, Madness ηεο Chopard θαη Nu ηνπ Yves Saint Laurent.

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

1960 1969 : ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΣΗ ΜΟΔΑ

1960 1969 : ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΣΗ ΜΟΔΑ 1960 1969 : ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΣΗ ΜΟΔΑ Η «ζξεζθεία» ησλ λέσλ Σηελ Δπξψπε, ε κεηαπνιεκηθή γεληά ησλ Baby-boom θηάλεη ζηελ ελειηθίσζε ζηα ρξφληα ηνπ 1960 θαη εγθαηαιείπεη ηηο επαλαζηαηηθέο ηδέεο ηεο πνπ θξάηεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα