Έλα portfolio αληηθαηνπηξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο απνθνίηνπ αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ Ππνπδψλ ηεο Πρνιήο ηνπ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έλα portfolio αληηθαηνπηξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο απνθνίηνπ αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ Ππνπδψλ ηεο Πρνιήο ηνπ."

Transcript

1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ρν portfolio απνηειεί ην ζχλνιν ηεο δνπιεηάο ηνπ Πρεδηαζηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσκέλε θαη ρξεζηκεχεη ζηελ επαγγεικαηηθή αλαδήηεζε ηνπ ππνςήθηνπ Πρεδηαζηή. Κέζα ζ απηφ απεηθνλίδεηαη ην πξνθίι ηνπ κειινληηθνχ Πρεδηαζηή, ην ζηπι ηνπ, νη θιίζεηο, νη επαηζζεζίεο ηνπ αιιά θαη ε επηκέιεηα θαη ν επαγγεικαηηζκφο ηνπ. Έλα portfolio αληηθαηνπηξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο απνθνίηνπ αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ Ππνπδψλ ηεο Πρνιήο ηνπ. Έλα πξνζεγκέλν θαη νινθιεξσκέλν portfolio είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ κειινληηθνχ Πρεδηαζηή θαη πηζηνπνηεί (αλ είλαη θηηαγκέλν κε εηιηθξίλεηα) ην επίπεδν θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ. Ένα καλό portfolio Δίλαη απηφ πνπ δηαζέηεη κηα ελκσζηική εμθάνιζη. Ζ πξψηε εληχπσζε είλαη πάληα ζεκαληηθή θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζρεδηαζηψλ ε πξσηνηππία θαη θάπνηα εηθαζηηθή πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα είλαη πνιχ ελδηαθέξνπζα. Υζηφζν επεηδή θάηη ηνικεξφ ππφθεηηαη πην εχθνια ζε θξηηηθή θαη κπνξεί λα είλαη αλεπίθαηξν ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, κηα αζθαιήο επηινγή είλαη πξνηηκφηεξε. Δίλαη απηφ πνπ πεξηέρεη ολοκληρφμένες εργαζίες απφ ην Πρεδηαζκφ έσο θαη ηε ξαθή ηνπ ξνχρνπ. Ν ηειεηφθνηηνο Πρεδηαζηήο κε ηελ επίδεημε ηνπ portfolio πξέπεη λα δείμεη φηη θαηέρεη φια ηα ζηάδηα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ξνχρνπ ή κηαο Ππιινγήο. Απφ ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο, ηνλ θαιιηηερληθφ θαη ηερληθφ ζρεδηαζκφ, ην ρξσκαηνιφγην, ηα πθάζκαηα κέρξη ην παηξφλ θαη ηε ξαθή ηνπ ή ην moulage ελφο πθάζκαηνο πάλσ ζε θνχθια. Δίλαη απηφ πνπ έρεη ρσξηζκέλεο θεμαηικές ενόηηηες. Ζ δνπιεηά ηνπ Πρεδηαζηή πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλε θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα «μελαγεί»

2 επράξηζηα ηνλ αλαγλψζηε, λα ηνλ θαηαηνπίδεη θαη λα αλαδεηθλχεη ηειηθά ηηο νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ. Ζ ζεκαηηθή νξγάλσζε κπνξεί λα γίλεη ρξνλνινγηθά, αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο δνπιεηάο θαη ηα έηε θνίηεζεο, κπνξεί λα είλαη ζχκθσλα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν (π.ρ. Ηζηνξία Κφδαο, Πεκεηνινγία ηνπ Πηπι, θ.ι.π.), είηε κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο (π.ρ. ζθίηζα α/κ, ρξσκαηηζκέλα, ηερληθά ζθίηζα θ.ι.π). Δίλαη απηφ πνπ παξνπζηάδεη ηελ έμπνεσζη ηεο δνπιεηάο ηνπ δεκηνπξγνχ ή αιιηψο ην concept ηεο εθάζηνηε ζρεδηαζηηθήο πξφηαζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ εμάιινπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απηφ λα ζπλδέεηαη κε ηα Trends ηεο επνρήο. Κηα ηέηνηα δηαδηθαζία δειψλεη κηα εγθεθαιηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ ηδεψλ θαη ησλ ηάζεσλ ηεο Κφδαο. Δπηθαηξνπνηεί ηε ζρεδηαζηηθή πξφηαζε θαη ηεο πξνζζέηεη επαγγεικαηηθφ πλεχκα. Δίλαη απηφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ υηθιακή ηετνολογία θαη ηηο ηερληθέο παξνπζίαζεο πνπ απηή πξνζθέξεη. Απηφ αθνξά ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ (κηα ζπιινγή ζρεδηαζκέλε κε CAD είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν), θαζψο θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ portfolio ζην ζχλνιφ ηνπ (παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο θαη ειεθηξνληθά κε ηε ρξήζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζίαζεο). Ζ θαιή ζρέζε ηνπ κειινληηθνχ ζρεδηαζηή κε ηελ ηερλνινγία νθείιεη λα είλαη κέξνο ησλ πξνζφλησλ ηνπ.

3 ΚΕΦ.1 ο Σο portfolio είναι θορέας πολλαπλών μηνσμάηφν Αιζθηηικά Ρν portfolio πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ην δεκηνπξγφ ηνπ. Λα απνηειεί κηα εηιηθξηλή απεηθφληζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θαη ηεο αηζζεηηθήο ηνπ αληίιεςεο. Γε ζα ήηαλ ζσζηφ λα απαξλεζεί θάπνηνο ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηπι ζην βσκφ κηαο πνηθηιίαο αηζζεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ αιιά λα ην πξνζαξκφζεη αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε ζηηο ηάζεηο θαη ην πλεχκα ηεο επνρήο. Γη απηφ θαη ε κειέηε ησλ ηάζεσλ ηεο Κφδαο θαη ηνπ lifestyle φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηα βηβιία Ξξφγλσζεο, ζε πεξηνδηθά, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ζηελ Ρέρλε γεληθφηεξα είλαη έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ Πρεδηαζηή. Ν ηξφπνο πξνβνιήο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δνπιεηάο πξέπεη λα απνηειεί κηα ζχγρξνλε θξηηηθή θαη ελαιιαθηηθή καηηά ζηηο ζχγρξνλεο αηζζεηηθέο ζεσξίεο. Π απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα βνεζνχζε ε αλαδήηεζε πξνηάζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θφζκν ησλ εηθαζηηθψλ θαη ηεο δηαθφζκεζεο, ηεο αηζζεηηθήο ηεο ηερλνινγίαο, ηεο γξαθηζηηθήο θαη ηεο δηαθήκηζεο. Πηελ αηζζεηηθή ησλ εηθαζηηθψλ θαη ηεο Γξαθηζηηθήο γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα κειεηήζνπκε ηελ απφδνζε ησλ φγθσλ θαη ησλ γξακκψλ. Ρελ απφδνζε ησλ ζρεκάησλ θαη ησλ ρξσκαηηθψλ εληάζεσλ. Πηε δηαθφζκεζε θαη ηελ αξρηηεθηνληθή αλαδεηάκε ην χθνο ηεο δηαθφζκεζεο θαη ηελ αηκφζθαηξα ησλ ρξσκάησλ. ημειολογικά Κπνξνχκε αλακθίβνια λα πνχκε φηη ε επηινγέο καο ζηε ζχλζεζε κηαο αηκφζθαηξαο, κέζα ζην portfolio, ππφθεηληαη ζηνπο θαλφλεο κηαο ζεκεηνινγίαο ηνπ ζχγρξνλνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ησλ ζπκβφισλ ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα παξάδεηγκα λα θαηαλννχκε ην έζληθ θαη λα ην απεηθνλίδνπκε θαηά ηξφπν ψζηε λα γίλεηαη αληηιεπηφ σο ηέηνην απφ ηνπο άιινπο, ζεαηέο ή θξηηέο ηεο δνπιεηάο καο. Απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε Κφδα σο θνηλσληθφ θαηλφκελν

4 ππφθεηηαη ζηνπο λφκνπο ηεο επηζηήκεο ηεο Πεκεηνινγίαο δε ζα πξέπεη λα αγλνήζνπκε ην ζχζηεκα ζεκάησλ πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε αληίιεςε ηνπ lifestyle θαη ηνπ ελδχκαηνο κέζα ζ απηφ. Ππγθεθξηκέλα, είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηφ ην ζχζηεκα αηζζεηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θψδηθα πξνο φθειφο καο, κηαο πην επηθνηλσληαθήο δειαδή απεηθφληζεο ηεο δνπιεηάο καο. Αιζθηηική vs ημειολογία Έλα εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη ζε κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ηνπ πιηθνχ ηεο Κφδαο φπσο πεξηγξάςακε παξαπάλσ είλαη ην αθφινπζν: Δίλαη πξνηηκφηεξν λα βαζηζηνχκε ζηε Πεκεηνινγία ησλ ζπκβφισλ ηεο Κφδαο ή λα επηιέμνπκε κηα αηζζεηηθή πξνζέγγηζε κέζα απφ ηελ νπνία ζα ηα εθθξάζνπκε? Κε άιια ιφγηα πξέπεη ζην βσκφ ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζπκβφισλ λα ζπζηάζσ ηελ Αηζζεηηθή ή λα αδηαθνξήζσ γηα ηελ Αηζζεηηθή πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη ζεκεηνινγηθνί ζπκβνιηζκνί?. Νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έλα πιαζκαηηθφ εξψηεκα αθνχ ε Πεκεηνινγία αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε θνξά πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηελ εθάζηνηε αηζζεηηθή πξφηαζε. Γηα παξάδεηγκα δηαθνξεηηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ γθξη ρξψκαηνο κέζα ζηελ αηκφζθαηξα ηνπ αξρηηεθηνληθνχ κηληκαιηζκνχ θαη άιιε ζηελ αηζζεηηθή κηαο povera φςεο κηαο underground αηκφζθαηξαο. Πηελ πξψηε πεξίπησζε κπνξεί λα εηδσζεί σο έλα δπλακηθφ ζθιεξφ βαζηθφ ρξψκα, ελψ ζηε δεχηεξε σο πεξηζσξηαθφ θαη απαηζηφδνμν. Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ φηη ε ζπλχπαξμε πνιιψλ ζεκαζηψλ γηα έλα ζηνηρείν (εδψ ην γθξίδν ρξψκα) είλαη απνιχησο δεδνκέλε θαη εμαξηάηαη απφ ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη. Πχκθσλα κε ηε ζεκεηνινγηθή πξνζέγγηζε ην ζηνηρείν γθξη ρξψκα (ζεκαίλνλ) εκπεξηέρεη πνιιαπιέο ζεκαζίεο (ζεκαηλφκελα), δειαδή δπλακηζκφ πάλσ ζε έλα θηίξην απφ κπεηφλ, θησρή φςε σο γθξάθηηη πάλσ ζηα ζθαιηά ηνπ κεηξφ. Ρν ίδην θαη ζε ζπλδπαζκφ κε

5 έλα χθαζκα: ζνβαξή πνιπηέιεηα ζην ζαηέλ θφξεκα θαη grunge povera χθνο ζε έλα ζρεδφλ άκνξθν πιεθηφ. Ρν ζίγνπξν ζε θάζε πεξίπησζε θαη πέξα απφ νπνηνδήπνηε αηζζεηηθφ πεξηβάιινλ είλαη φηη ην γθξίδν είλαη έλα ζνβαξφ θαη κνπληφ ρξψκα πνπ αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ πνπ ζα βξεζεί θαη ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία ζα ζπλδπαζηεί ζα απνθηήζεη «επίθηεηα» ραξαθηεξηζηηθά, ζε θακηά πεξίπησζε φκσο δε ζα γίλεη θσηεηλφ ή ραξνχκελν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα μεθηλάκε κε ηε βαζηθή ζεκεηνινγία ησλ ζηνηρείσλ ηεο Κφδαο φπσο απηά έρνπλ ρηηζηεί ζην ζπλεηδεηφ θαη ππνζπλείδεην ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ (ε ςπρνινγία θαη θνηλσληθφο πνιηηηζκφο ηεο Ηαπσλίαο γηα παξάδεηγκα έρεη πνιιέο δηαθνξέο κε απηφλ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο). Πηε ζπλέρεηα θαη έρνληαο απνδερηεί ηε ινγηθή ηεο Πεκεηνινγίαο αξά θαη ηεο πνιιαπιήο χπαξμεο ζεκαζηψλ γηα έλα πξάγκα, ηφηε αλαδεηνχκε ηελ εξκελεία ησλ πξαγκάησλ θαη ζπκβφισλ κέζα ζε ζχγρξνλεο αηζζεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Πε απηφ ην πλεχκα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα «εξγαιεία» ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ portfolio, ζα αλαδεηεζνχλ νη ζεκεηνινγηθέο εξκελείεο απφ ζπγθεθξηκέλα ζηπι ηεο Κφδαο θαη ζα ζπδεηεζεί ε αηζζεηηθή πνπ αλαδεηθλχνπλ θαη ηέινο ζα γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά θαη κειέηε ζε ζχγρξνλεο αηζζεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζηε ζεκεηνινγία ηνπο.

6 ΚΕΦ 2 ο. Σα ζσζηαηικά ηοσ portfolio Η θιγούρα Ζ δεθαεηία ηνπ 80 ήζειε γξακκέο ζθιεξέο θαη γσλίεο ζηελ απφδνζε ηεο θηγνχξαο απνηππψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην δπλακηζκφ ηεο γπλαίθαο ησλ 80ο κε ζαθείο αλαθνξέο ζηνπο θηλεκαηνγξαθηθνχο ππεξήξσεο ηεο δεθαεηίαο. Πηε ζπλέρεηα ε «άηζαιε» ζηινπέηα ηεο Kate Moss ζε ζπλδπαζκφ κε ηε Κφδα grunge ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 θαη ηελ απφξξηςε ησλ εμηδαληθεπκέλσλ δηαζηάζεσλ πξνο φθεινο ησλ πην θπζηνινγηθψλ γπλαηθψλ (αλ θαη παξάηαηξα θαρεθηηθψλ), θαζηέξσζαλ λέν πξφηππν ζηε θηγνχξα ηνπ ζρεδίνπ Κφδαο. Υο επαθφινπζν, βιέπνπκε ηα βηβιία Ξξφγλσζεο θαη νη θαηάινγνη Κφδαο λα γεκίδνπλ απφ θηγνχξεο κε ζηξαβά πφδηα, ειαθξά θακπνπξηαζκέλα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη γεληθά δπζαλάινγα ραξαθηεξηζηηθά (ηεξάζηηα κάηηα, πνιχ καθξηά ρέξηα, ρακειή πεξηθέξεηα). Ρν λεφ έλδπκα γίλεηαη αθφκε πην δεκνθξαηηθφ θαη απηφ πξέπεη λα αλαδεηρζεί απφ ην κνληέιν πνπ ην παξνπζηάδεη. To τρώμα Ρν ρξψκα θαηά θαλφλα έρεη πην μεθάζαξνπο ζπκβνιηζκνχο νη νπνίνη είλαη βησκέλνη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Ξξνζθέξνπκε θφθθηλα ινπινχδηα γηα λα δειψζνπκε αγάπε, πάζνο θαη κε ην καχξν εθδειψλνπκε ην πέλζνο θαη ηε ζιίςε καο. Ρν καχξν φκσο είλαη θαη πνιπηέιεηα, κπζηήξην, λχρηα. Ρηο επηινγέο καο ζίγνπξα ζα θαζνξίζεη ε γεληθφηεξε αηκφζθαηξα ηεο ζχλζεζήο καο. Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ φκσο γηα ηε ζεκεηνινγία ηνπ θάζε ρξψκαηνο είλαη ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ κέζα ζηελ θάζε ηάζε. Γηα παξάδεηγκα ην ηπξθνπάδ είλαη θαηά θαλφλα έλα δσληαλφ θαη έληνλν ρξψκα. Κπνξεί λα γίλεη ην ηπξθνπάδ ηεο ζάιαζζαο ζπλδπαζκέλν κε έληνλα

7 πνξηνθαιί θαη ιηιά απνθηψληαο έλαλ εμσηηθφ ραξαθηήξα. Άιιεο πάιη θνξέο ην ζπλαληάκε βξψκηθν πιάη ζε θαθέ θαη ηεξξαθφηεο θαη παξαπέκπεη ζηελ πνιπρξσκία ησλ ζπηηηψλ θάπνηαο πφιεο ηεο Ιαηηληθήο Ακεξηθήο. Ν ηφλνο ηνπ ρξψκαηνο έρεη επίζεο ηε δηθή ηνπ νξνινγία. Πηηο Δθζέζεηο Κφδαο νη επαγγεικαηίεο είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί θαη αθξηβείο ζηηο πεξηγξαθέο ηνπο. Ρε κηα ζαηδφλ πεξηγξάθνληαη νη ηφλνη ηεο πνχδξαο, ηελ επφκελε ηα ζθνληζκέλα ρξψκαηα, ηα κεηαιιηθά, ηα παζηέι, ηα θινχν θ.ι.π. Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο θαη θαηαηνπηζηηθέο νη αλαθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα ή θαηαζηάζεηο θνξείο ρξψκαηνο. Γηα παξάδεηγκα αλαθεξφκαζηε ζην κπιέ ηεο λχρηαο ή ην κπιέ ηεο αεξνπνξίαο, ην πξάζηλν ηνπ γθαδφλ ή ηνπ ζκαξαγδηνχ, ην ξνδ ηεο ηζηριφθνπζθαο ή ην shocking pink ηεο Schiapparelli. Σο ύθαζμα Ρν χθαζκα έρεη μερσξηζηή ζέζε κέζα ζην portfolio αθνχ γίλεηαη πιένλ πνιχ ζπγθεθξηκέλν απηφ πνπ πεξηγξάθεη. Ρν χθαζκα είλαη πνιπδηάζηαην ζε ζεκαζίεο. Έρεη ρξψκα, πθή, ζηπι. Θνπβαιάεη κηα ζεκεηνινγία νιφθιεξε απφ κφλν ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε κεγάιε πξνζνρή σο πξνο ηελ ηάζε θαη ην έλδπκα πνπ απεπζχλεηαη. Κηα γθξίδα θαλέια είλαη γλσζηφ φηη ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θνκςφ αλδξηθφ ληχζηκν. Θα κπνξνχζε θαηά ζπλέπεηα λα απνηειέζεη κηα ζσζηή επηινγή ζηελ πεξηγξαθή ηνπ αλδξφγπλνπ ζηπι θαη λα απνηειέζεη ηε βάζε ηαγηέξ θαη γπλαηθείσλ θνζηνπκηψλ. Ρν ζπλαληήζακε επίζεο θαη ζηελ ηάζε Émigrés ηνπ πξνεγνχκελνπ Σεηκψλα λα ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε θαη γηα ξηρηά θνξηηζίζηηθα θνξέκαηα. Δίλαη ινηπφλ επηβεβιεκέλν ε θάζε καο επηινγή λα ζπλνδεχεηαη απφ γλψζε ή ελεκέξσζε. Νη ηπραίεο επηινγέο κπνξεί λα θέξλνπλ θάπνην επηηπρέο αηζζεηηθφ απνηέιεζκα αιιά ζε θακηά πεξίπησζε δε λνκηκνπνηνχλ έλα νινθιεξσκέλν concept. Δίλαη πηζαλφ λα καο κπεξδέςνπλ θαη ην θπξηφηεξν λα καο δπζθνιέςνπλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο ηδέαο καο. Ζ ζπκβνιή ηνπ πθάζκαηνο κέζα ζην portfolio είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή αθνχ πξνζθέξεη ηελ πθή θαη απηφκαηα πξνζδίδεη αλάγιπθε φςε ζηελ

8 επίπεδε εηθφλα. Δπηπιένλ ηζρπξνπνηεί ηηο επηινγέο ηνπ Πρεδηαζηή θαη βξίζθεηαη πην θνληά ζε κηα πην ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηεο δεκηνπξγίαο. Η θφηογραθία πάξρεη κία ζηελή ζρέζε ηνπ Πρεδηαζηή κε ηε θσηνγξαθία, αθνχ : α) απφ απηήλ πνιιέο θνξέο ιακβάλεη ηα κελχκαηα γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ β) ηε ρξεζηκνπνηεί σο εξγαιείν ηνπ γηα λα κεηαθέξεη απηά ηα κελχκαηα ζε άιινπο. Ζ θσηνγξαθία είλαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν «αγγειηνθφξνο» εμσηεξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ, απνηειεί έλα αληηθείκελν Ρέρλεο πνπ ιεηηνπξγεί σο ηέηνην απφ κφλε ηεο. Αλακθίβνια ινηπφλ, είλαη έλα απφ ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα «πνπιήζνπλ» ην πξντφλ. Ξξψη απ φια φκσο, ε θσηνγξαθία σο ζεκείν αλαθνξάο θνπβαιά κηα δπλακηθή : έρεη αηζζεηηθή αμία. Έηζη, θηλεηνπνηεί ηηο αηζζήζεηο ηνπ αλαγλψζηε. Ζ ηερληθή ηεο, ηα ρξψκαηα, νη αληηζέζεηο, ην θφλην έρνπλ κηα θάπνηα επίδξαζε ζην ππνζπλείδεην ηνπ δέθηε. Απφ ηελ άιιε βέβαηα, θνπβαιά έλα κήλπκα. Ζ θσηνγξαθία εθζέηεη, πξνηείλεη, ζέηεη έλα ζέκα. Άξα, ε επηξξνή ηεο ζηνλ δέθηε είλαη πνιχ άκεζε. Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ ε θσηνγξαθία γίλεηαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ηνπ ζρεδηαζηή, απηφο ν ηειεπηαίνο νθείιεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε δηπιή ηνπ ηδηφηεηα (δέθηεο εξεπλεηήο) θαη λα αλαπηχμεη κία νιφθιεξε ζπιινγηζηηθή πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα αλαγλσξίδεη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο ηνπ. Ή, γηα λα ην πνχκε δηαθνξεηηθά, λα «θάλεη ηε ζσζηή επηινγή». Ξαξ φι απηά, κπνξεί ν ζρεδηαζηήο λα κε θηάλεη πάληα ζε κία επηινγή. Θα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε θσηνγξαθία απιά σο ζπκπιήξσκα ζηελ ελεκέξσζή ηνπ. Αθφκε θαη ζ απηήλ ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα μέξεη λα αλαγλσξίδεη ηε θσηνγξαθία θαη λα απνθσδηθνπνηεί αηζζεηηθά θαη ζεκαηηθά κελχκαηα. Απηή ε ηδηφηεηα γίλεηαη αθφκε πην απαξαίηεηε φηαλ ζπιινγηζηνχκε ηελ πνζφηεηα ησλ εληχπσλ πνπ πεξλάλε θαζεκεξηλά απφ ηα ρέξηα ηνπ ζρεδηαζηή.

9 Ξξηλ φκσο ν ζρεδηαζηή κπεη ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ, πξέπεη λα γλσξίδεη ην ζηφρν ηνπ. Έηζη, πνιιέο θσηνγξαθίεο επηβεβαηψλνπλ ηελ θξίζε ηνπ, άιιεο πάιη ηνλ απνκαθξχλνπλ πξνο άιια πξφηππα, πξνο άιιε «αηκφζθαηξα». Ππλήζσο, φηαλ ε έξεπλα ηνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζην μεθίλεκα ηεο εξγαζίαο, ν ζηπιίζηαο πεξηζζφηεξν ελδηαθέξεηαη γηα ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο θσηνγξαθίαο, ελψ ε αηζζεηηθή ηεο πιεπξά ζα ηνλ απαζρνιήζεη αξγφηεξα, φηαλ ζα νξγαλψζεη ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Ζ θσηνγξαθία ινηπφλ, εθφζνλ γίλεη εξγαιείν ζηε δνπιεηά ελφο ζρεδηαζηή, απνθηά θάπνην ξφιν (ιεηηνπξγηθφηεηα). Θαη πξέπεη ν ζρεδηαζηή λα θαζνξίζεη απηφλ ην ξφιν. Απηφο ζα ηε ρξεζηκνπνηήζεη σο ζηνηρείν δνκήο (γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα «αηκφζθαηξα», ηελ εηθφλα ελφο πξντφληνο), ζα ηεο πξνζδψζεη αμία αηζζεηηθή θαη ζεκαηηθή. Ζ επηινγή ηεο ζσζηήο εηθφλαο ζίγνπξα θάλεη ην πξντφλ λα «κηιάεη». Δπνκέλσο, ν ξφινο ηεο (ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο) εμαξηάηαη ιηγφηεξν απφ ηελ χπαξμή ηεο σο κνλάδα, αιιά θπξίσο απφ ηελ παξνπζία ηεο αλάκεζα ζε άιιεο θσηνγξαθίεο, πιάη ζ έλα πξντφλ, ζε κηα πξψηε χιε, ζε έλα θείκελν. Πηε ζπλέρεηα, ζα κπνξνχζακε λα κηιήζνπκε γηα ηηο ζηξαηεγηθέο επεμεξγαζίαο ηεο θσηνγξαθίαο ζην ρηίζηκν κηαο εηθφλαο πνπ ζα ήηαλ ιεηηνπξγηθή κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζέιακε. Ξξψηα ζα ηελ εμεηάζνπκε σο ζηνηρείν δνκηθφ κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο. Ζ εηζαγσγή κηαο θσηνγξαθ ίαο βεληέηαο ή ε ζπκκεηξηθή νξγάλσζε ελφο θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ είλαη ηερληθέο κάξθεηηλγθ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε. Δπηπιένλ, έρνπκε πνιιέο θνξέο θαη ηελ εηζαγσγή ελφο θεηκέλνπ, δηαηεξψληαο πάληα ηελ εηθφλα ζε πξψηε ζέζε. Ρν κεγάιν θείκελν ζα αθαηξνχζε θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηελ αηζζεηηθή αμία ηεο εηθφλαο. Πε έλα πεξηβάιινλ, πνπ απαξηίδεηαη απφ πθάζκαηα θαη ρξψκαηα εηζάγνπκε ζηε δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ ηελ έλλνηα ηεο «ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο» (δηαθνξεηηθή απφ απηήλ πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζε δχν θσηνγξαθίεο). Κε δεδνκέλν φηη δηαηεξνχκε ηελ νκνηνγέλεηα, φηη πξνηείλνπκε έλα νπηηθφ πιηθφ ζεκαηηθά θαη αηζζεηηθά δεκέλν, μαλαζέηνπκε ην

10 εξψηεκα ηνπ ζηφρνπ ηεο εξγαζίαο καο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν ζηφρνο είλαη ε παξνπζίαζε πθαζκάησλ, ν ξφινο ηεο θσηνγξαθίαο κνηξαία νθείιεη λα είλαη δεπηεξεχσλ : ε θσηνγξαθία είλαη απιά ην «ζηήξηγκα». Ν ζρεδηαζηήο είλαη ν αξρηηέθηνλαο απηήο ηεο εξγαζίαο αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο. Γηα λα επηηχρεη ζ απηήλ, νθείιεη ππνρξεσηηθά λα γλσξίδεη ην δέθηε. Ν κέζνο θαηαλαισηήο έρεη άιιε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην πξντφλ απφ ηνλ ππεχζπλν πσιήζεσλ κηαο κεγάιεο εηαηξείαο. Αλ ην αδεθάγν κάηη ηνπ πξψηνπ ζηέθεηαη ζηελ εηθφλα, ην εμαζθεκέλν κάηη ηνπ δεχηεξνπ ςάρλεη γηα ην «κήλπκα». Έλα νπηηθφ πιηθφ πνπ ζα ηθαλνπνηνχζε ην δέθηε κφλν αηζζεηηθά θαη ζα πεξλνχζε έλα κήλπκα κάιινλ κπεξδεκέλν ζα κείσλε απηφκαηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θσηνγξαθίαο. Απφ ηελ άιιε, κηα ζεκαηηθή ζπγθέληξσζε θσηνγξαθηψλ ρσξίο αηζζεηηθφ απνηέιεζκα απνθιείεη ηελ απζφξκεηε απνδνρή ηεο εηθφλαο. Όιεο νη ζηξαηεγηθέο ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο επηθνηλσλίαο βαζίδνληαη ζηελ έλλνηα ηεο «απζφξκεηεο αγνξάο». Ππκπεξαζκαηηθά, ε θσηνγξαθία είλαη ην πην πεξηεθηηθφ απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ portfolio, γηαηί κπνξεί λα πεξηθιείεη απφ κφλε ηεο κηα ηζηνξία, κηα αηκφζθαηξα, έλα concept, αθνχ κπνξεί λα θέξεη πνιιαπιά κελχκαηα γηαηί ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία κηαο αηζζεηηθήο αληίιεςεο. Ρέινο, πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη παίδεη δηπιφ ξφιν αθνχ ιεηηνπξγεί σο πεδίν ελεκέξσζεο γηα ηνλ Πρεδηαζηή θαη ηαπηφρξνλα σο εξγαιείν ζην ρηίζηκν ηνπ concept. Σο κείμενο Πηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ελλννχκε θείκελν φηαλ αλαθεξφκαζηε ζην γξαπηφ ιφγν ζηε δεκηνπξγία κηαο αηκφζθαηξαο. Ξξφθεηηαη θπξίσο γηα ιέμεηοθιεηδηά φπσο νλνκάδνληαη είηε γηα κηθξέο θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη βνεζεηηθά πξνθεηκέλνπ λα απνθσδηθνπνηήζνπκε ην κήλπκα. Πεκεηνινγηθά ν γξαπηφο ιφγνο είλαη πνιχ πην μεθάζαξνο ζε επίπεδν ζπκβνιηζκνχ απφ νπνηαδήπνηε θσηνγξαθία. Ιέμεηο φπσο «απαιφηεηα», «ζακπφ», «γπαιάδα» θ.ι.π δίλνπλ ακέζσο ην χθνο παξά κηα θσηνγξαθία πνπ απεηθνλίδεη έλα

11 βξέθνο, έλα νκηριψδεο ηνπίν, ή κηα θαινγπαιηζκέλε ιηκνπδίλα αληίζηνηρα. Ζ αηζζεηηθή αμία θαη ην ζπλαίζζεκα φκσο πνπ πξνθαιεί ε θσηνγξαθία ζε θακηά πεξίπησζε δελ αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ αθξίβεηα ηνπ ιφγνπ, αθφκε θη αλ ην κήλπκα δελ είλαη θαη ηφζν μεθάζαξν. Πε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί ην θείκελν λα έρεη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζε κηα παξνπζίαζε. Απηφ ζπκβαίλεη κφλν φηαλ απηφ είλαη έλα απφζπαζκα έκκεηξνχ ή πεδνχ ιφγνπ πνπ θέξεη θάπνην κήλπκα θαη απνηειεί απηφ ην ίδην πεγή έκπλεπζεο γηα ην ζρεδηαζηή. Νη ζηίρνη ελφο ξνκαληηθνχ πνηήκαηνο αξθνχλ γηα λα δψζνπλ ηελ αηκφζθαηξα ζε κηα ξνκαληηθή δεκηνπξγία, αξθεί ην ρξψκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην θφλην λα είλαη παζηέι θαη νη γξακκέο αρλέο. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε ην θείκελν πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλν ή αλχπαξθην θαη πάληα ζπλνδεπηηθφ ηεο εηθφλαο. Υζηφζν ζην ζεκείν ηεο αλάιπζεο ησλ ηερληθψλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ ελδχκαηνο ε ρξήζε ηεο νξνινγίαο ζηε ξαθή ηνπ ξνχρνπ απνηειεί έλα πιενλέθηεκα ζηελ παξνπζίαζε αθνχ εληζρχεη ην ηερληθφ κέξνο ηεο δεκηνπξγίαο.

12 Κεφ. 3 ο. ΟΙ ΣΑΕΙ ΣΗ ΜΟΔΑ : ΠΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝΣΑΙ, ΠΩ ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΣΑΙ Όηαλ κηιάκε γηα «Κφδα» ζπλήζσο ππνλννχκε ην ζηπι, ην «γνχζην». Πχκθσλα φκσο κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ιεμηθνχ Petit Robert «Κφδα» είλαη επίζεο, ην έζηκν, ε ζπλήζεηα, ε πξαθηηθή: «ζπιινγηθφο ηξφπνο δσήο θαη ζθέςεο πνπ αθνξά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε επνρή, ρψξα ή πεξηβάιινλ». Ξαξαζέηνπκε απηέο ηηο εξκελείεο ηεο ιέμεο «Κφδα» γηα λα ππνγξακκηζηεί αθξηβψο ε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πιεπξά ηεο έλλνηαο απηήο. Ξνηέ ινηπφλ ζηελ ηζηνξία ηεο ε Κφδα δελ εκθαλίζηεθε σο απνθνκκέλν θαηλφκελν ρσξίο αλαθνξέο ζε άιιεο πιεπξέο ηεο θνηλσληθήο δσήο. Ξξέπεη ινηπφλ λα ηελ αληηκεησπίζνπκε ζαλ έθθξαζε (εμσηεξίθεπζε) ηδεψλ, σο εθδήισζε ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη παξάιιεια σο κηα παξφξκεζε ηεο νπνίαο νη ξίδεο θξχβνληαη ζην αζπλείδεην θάζε αηφκνπ ή θνηλσληθήο νκάδαο. Κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 50, ε Θνηλσληνινγία ηεο Κφδαο απνηεινχζε κηα μερσξηζηή επηζηήκε πνπ δελ επεξέαδε θαζφινπ ηα ελδπκαηνινγηθά ξεχκαηα θαη ην «γνχζην» ηεο επνρήο. Απνηεινχζε κάιινλ κέξνο ηεο θνηλσληνινγίαο ησλ πνιηηηζκψλ θαη ησλ ιαψλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. Ξξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο δελ έθεξε θακία επζχλε ζηελ επηξξνή ηεο εκθάληζεο ησλ ζηπι, ζηελ εθδήισζε ησλ ελδπκαηνινγηθψλ πξνηηκήζεσλ, πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ αληίζηνηρε αγνξά. Δίλαη γχξσ ζηε δεθαεηία ηνπ 50 πνπ αξρίδνπκε ζηγά-ζηγά λα αληηκεησπίδνπκε ηελ ελαιιαγή ησλ ζηπι θαη ηηο ελδπκαηνινγηθέο θαηλνηνκίεο κε κηα δηάζεζε ζεσξεηηθνπνίεζεο. Γελ πξφθεηηαη γηα κηα αιιαγή ηνπ ραξαθηήξα ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο Κφδαο. Θάζε άιιν, κέρξη θαη ζήκεξα απηή ιεηηνπξγεί σο έλαο ηνκέαο κε ραξαθηήξα θαζαξά ζεσξεηηθφ θαη ηζηνξηθφ. Πην εμήο φκσο, ε έξεπλα ηξέθεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο ηεο Κφδαο

13 πξνθεηκέλνπ λα ηελ πιεζηάζεη, λα ηελ ζεσξεηηθνπνηήζεη, ηέινο γηα λα ηελ «ππαγνξεχζεη». Θαηά θάπνηνλ ηξφπν δειαδή λα «δηαγξάςεη» ην «ζηπι» (ιέμε πνπ εκθαλίζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 60 κε ηελ εκθάληζε ηεο κεηαπνιεκηθήο κεζαίαο ηάμεο πνπ έπξεπε λα ληπζεί). Ζ πξσηνβνπιία νθείιεηαη ζε δχν γπλαίθεο νη νπνίεο ζεσξνχληαη νη πξσηεξγάηξηεο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ Γξαθείσλ Ξξφγλσζεο. Ξξφθεηηαη γηα ηελ Maime Arnodin θαη ηελ Denise Fayolle. Πηελ πξψηε νθείινπκε ηνλ φξν «πξεηα-πνξηέ» ζε έλα άξζξν ηεο επνρήο ηεο, φπνπ ην «πξεη-α-πνξηέ» κφιηο πνπ ππήξρε. Καγαδηά φπσο ΗΘΔΑ θαη HABITAT δελ ππήξραλ ηελ επνρή εθείλε θαη «έπξεπε λα είλαη θάπνηνο ηξειφο γηα λα ηνικήζεη πνξηνθαιί έπηπια ζηνλ πξψην θαηάινγν πσιήζεσλ δηα αιιεινγξαθίαο» ιέεη ε Denise Fayolle, πνπ ηελ επνρή εθείλε ήηαλ δηεπζχληξηα ζηπι θαη δηαθήκηζεο ζην Prisunic. Έπξεπε πξάγκαηη θάπνηνο λα έρεη ηε ζσζηή θξίζε θαη δηαίζζεζε γηα λα αλαγλσξίζεη ηνλ αλεξρφκελν Terence Conran θαη ην πξψην ηνπ Habitat, έπεηηα ηελ Andree Rutman, ηελ Popy Moreni, ηνλ Gae Aulenti, ηελ Emmanuelle Kahn θαη ηνλ Issey Miyake, πνπ πξψηεο απηέο νη δχν γπλαίθεο έθαλαλ γλσζηνχο ζην Ξαξίζη. Έπξεπε δειαδή λα έρεη θαλείο «κχηε» φπσο ζα ιέγακε γηα λα «κπξίδεηαη» ηηο αιιαγέο ηεο επνρήο. Θαζψο ε Maime Arnodin έδηλε ζπκβνπιέο πάλσ ζε ρξψκαηα ηεο ζεδφλ, ζθέθηεθε φηη απηφ ζα κπνξνχζε λα ην θάλεη επάγγεικα. Έηζη ινηπφλ γελλήζεθε ην πξψην Γξαθείν Ξξφγλσζεο θαη ην πξψην βηβιίν ηάζεσλ. Ρν πξεη-α-πνξηέ ζην εμήο νξγαλψλεηαη ζην λα παξάγεη καδηθά ξνχρα πξνζηηά ζε φινπο θαη βέβαηα «ηεο Κφδαο» αθνχ είλαη εκπλεπζκέλα πηα απφ ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο. Έηζη κπαίλεη ζην πξνζθήλην κε ηε κεγάιε ππνζηήξημε βέβαηα ησλ κεγάισλ θαηαζηεκάησλ φπσο νη Nouvelles Galeries, ην Printemps, ην Prisunic, πνπ πξνζιακβάλνπλ εηδηθνχο ηεο Κφδαο γηα λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο θαη λα πξνζειθχζνπλ ηνπο πειάηεο. Απφ ηφηε, ε ηδέα κπήθε ζε εθαξκνγή θαη έγηλε αλάγθε γηα ηε βηνκεραλία θαη ηα κεγάια θαηαζηήκαηα. Ζ δηακφξθσζε ηνπ ζηπι θαη ε πψιεζε ηεο ζπκβνπιήο Κφδαο έγηλε ζην εμήο επάγγεικα. Ρν πεδίν ηεο βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ξεχκαηα απφ ηε κηα θαη ζηελ

14 αγνξά απφ ηελ άιιε. Ζ επέκβαζή ηεο Ξξφγλσζεο είλαη απαξαίηεηε απφ ηε ζηηγκή πνπ ζεσξνχκε φηη η Μόδα είναι μια διαδοτή από ενζηικηώδεις επιλογές ή απορρίυεις. Δμεηάδνληαη εδψ ε δεκηνπξγηθή θαη αηζζεηηθή πιεπξά ηεο απνζηνιήο ελφο Γξαθείνπ Ξξφγλσζεο. Θα δνχκε πψο γελληνχληαη φιεο απηέο νη ηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε Κφδα θάζε ζεδφλ, θάζε ρξφλν θαη ηειηθά θηάλνπλ λα ζεκαηνδνηνχλ κία νιφθιεξε επνρή ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, φπνπ βαζηιεχεη ην ζηπι. Ρα Γξαθεία Ξξφγλσζεο ζεσξνχληαη σο νη λνλνί φισλ ησλ ξεπκάησλ ηεο Κφδαο πνπ έξρνληαη θαηά θαηξνχο θαη θνληαίλνπλ ην κήθνο ηεο θνχζηαο, αιιάδνπλ ρξψκα ζηα πνπθάκηζα, ζηξνγγπιεχνπλ ηηο θφξκεο ησλ παπνπηζηψλ. Θαη γηα λα πάκε αθφκε πην καθξηά απφ κία ζεψξεζε απζηεξά ελδπκαηνινγηθή, βξίζθνληαη πίζσ απφ ηηο αιιαγέο ζην ζρήκα ησλ απηνθηλήησλ καο, «βάδνπλ» ηνπο γηαπσλέδηθνπο θαλαπέδεο ζηα ζαιφληα καο. Ξαιηφηεξα, ήηαλ νη κεγάινη δεκηνπξγνί ηεο Κφδαο νη δηθηάηνξεο. Ρν «New Look» ηνπ Dior ζηε δεθαεηία ηνπ 50 έδσζε έκπλεπζε ζηνπο άγγινπο θαηαζθεπαζηέο αξρηθά, θη έπεηηα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Πήκεξα, ν «δξφκνο» παίξλεη ηε ξεβάλο. Ρα Γξαθεία Ξξφγλσζεο απνηεινχλ ζηελ νπζία απινχο «κεηαθξαζηέο», θαη «εηθνλνγξάθνπο» ησλ ξεπκάησλ ηεο Κφδαο. Γε ζα ήηαλ άζρεκν λα αθνινπζήζνπκε ηε δηαδηθαζία πνπ νδήγεζε ζηελ θαζηέξσζε ελφο ξεχκαηνο θαη ηελ εμέιημε απηνχ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηπι. Πηε ζπλέρεηα, ζπλαληάκε απηφ ην ζηπι ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε Κφδα ή πνπ ζα ήζειαλ λα είραλ, θαη έηζη γίλεηαη ηειηθά αλαγλσξίζηκν κέζα απφ ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ ηνπ έρνπκε πξνζδψζεη. Θα εμεηάζνπκε απηή ηε δηαδηθαζία κέζα απφ παξαδείγκαηα ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Ηζηνξία ηεο Κφδαο θαη ησλ ζηπι, φπσο θαη απφ ηελ «πξνζσπηθή» ηζηνξία ησλ Γξαθείσλ Ξξφγλσζεο. Πηε δεθαεηία ηνπ 80, ηα θνηλσληθά ξεχκαηα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ ηάζεσλ. Πήκεξα, ηα Γξαθεία Ξξφγλσζεο δειψλνπλ πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ αλεπαξθή, θαη πηνζεηνχλ ζην εμήο κία πξνζέγγηζε πην ειεχζεξε, πην αηζζεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπλ ηα ζηνηρεία θαη λα

15 αλαθνηλψζνπλ ηειηθά απηήλ ηελ αιιαγή ηεο δηάζεζεο (λέα ηάζε) ζηνλ θαηαλαισηή. Πην εμήο, νη ζηπιίζηεο ζα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκα ηεο Laura Ashley πνπ έθαλε Κφδα ηα ξνχρα ησλ θαιιηεξγεηψλ ηεο αγγιηθήο γεο. Γε ζπκβνπιεχηεθε θακηά ηδηαίηεξε ζπληαγή : αθνινχζεζε ηε δηαίζζεζή ηεο. Ρν 1986, ε Li EdelKoort (ππεχζπλε ηνπ Γξαθείνπ Ξξφγλσζεο Trend Union) βιέπεη γηα πξψηε θνξά ην κηθξφ teddy bear ρσξίο λα ηνπ δψζεη πνιιή ζεκαζία. Ρν κηθξφ αξθνπδάθη ήηαλ κία εηθφλα αλάκεζα ζε ηφζεο άιιεο, θαηαρσξεκέλε ζηε κλήκε ηεο. Κφλν πνπ ην αξθνπδάθη δε ζηακάηεζε λα εκθαλίδεηαη, μαλά θαη μαλά. Ρε κηα θνξά ζην θαπειάθη ηνπ ακεξηθαλνχ Ξξνέδξνπ, θαηφπηλ πάλσ ζε T-shirts θαη ζε δηαθεκηζηηθέο αθίζεο. Ρν κηθξφ teddy bear δελ ήηαλ εθεί θαηά ηχρε. Παλ επαθφινπζν ήξζαλ θαη νη πνδηέο θαη νη ζρνιηθέο ηζάληεο γηα ηνλ ψκν. Έηζη, ην απαιφ κνρέξ θαη ην βεινχδν αλαθνίλσλαλ ηε επηζηξνθή ηνπο. Ρν αξθνπδάθη ήηαλ ην ζήκα ηεο ηξπθεξφηεηαο, ηεο απαιφηεηαο θαη ηεο παηδηθφηεηαο : πιεθηήξηα, θαηαζθεπαζηέο λεκάησλ θαη ελδπκάησλ ζπληφληζαλ ηελ παξαγσγή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γξαθείνπ ηεο Li EdelKoort. Κε ηνλ ίδην ηξφπν είδακε λα θηάλνπλ έλα σξαίν πξσηλφ ην «cocooning» θαη ηα ξνχρα πνπ πάλε καδί ηνπ. Δδψ, ζα κπνξνχζακε λα αλαξσηεζνχκε αλ ηα Γξαθεία Ξξφγλσζεο είλαη πξάγκαηη αμηφπηζηα. Βιέπνληαο ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο θαη ηα ηφζα παξαδείγκαηα πνπ επηβεβαηψλνπλ ηε δηνξαηηθφηεηά ηνπο, ζα απαληνχζακε θαηαθαηηθά. Δίλαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ κπνξεί λα ζθάιινπλ θακηά θνξά. Όηαλ γηα παξάδεηγκα πξναλαγγέιινπλ θάηη αξθεηά πην λσξίο ή φηαλ θαζπζηεξνχλ. Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ην θίηξηλν ρξψκα. Αλαθνηλψζεθε ε εκθάληζή ηνπ γηα ην Θαινθαίξη ηνπ 94. Έραζε φκσο ην ξαληεβνχ ηνπ κε εθείλε ηε ζεδφλ. Ρν ίδην έπαζε θαη ην θαθέ ρξψκα, ην Σεηκψλα ηνπ ίδηνπ έηνπο. Λα ζεκεηψζνπκε βέβαηα ζην ζεκείν απηφ φηη ηα Γξαθεία Ξξφγλσζεο βξίζθνληαη αληηκέησπα κε ηε βηνκεραλία θαη κε ηε δηθή ηεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ. Έηζη, αλ ηε ρξνληά εθείλε ε βηνκεραλία «ζακπνηάξηζε» ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ηελ εκθάληζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξψκαηνο, ηφηε ζίγνπξα νη πξνβιέςεηο έπεζαλ έμσ.

16 Θαηά θαλφλα, νη αληηζέζεηο απηέο δελ εκθαλίδνληαη ζηελ απνδνρή ή κε κίαο γεληθήο ηάζεο. Νη θαηαζθεπαζηέο σζηφζν πξνηηκνχλ πνιιέο θνξέο λα είλαη επηθπιαθηηθνί ζηελ εκθάληζε ελφο ρξψκαηνο, ή ζηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο πιηθνχ γηα ηνπ νπνίνπ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα δελ είλαη ζίγνπξνη. Πηελ πεξίπησζε απηή, πξνηηκνχλ λα κε ξηζθάξνπλ. Ζ ηζηνξία κε ην θαθέ ρξψκα επαλαιήθζεθε ην Θαινθαίξη ηνπ 96 (θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξηθνχ έηνηκνπ ελδχκαηνο) θαζψο θξίζεθε σο πνιχ ζνθηζηηθέ. Αληίζεηα, θηγνπξάξηδε σο ην ρξψκα βεληέηα ζε καγαδηά πην «ςαγκέλα», πνπ είραλ θαη έλα ηκήκα ςειήο Οαπηηθήο. Κπνξνχκε ινηπφλ λα ζεσξήζνπκε φηη ε Κφδα αθνινπζεί κέρξη ζήκεξα ην δξφκν ηεο, πνπ είλαη ν ίδηνο απφ ηε ρξπζή επνρή ησλ ζρεδηαζηψλ. Κπνξεί λα είλαη ειηηίζηηθε, δηαθνξεηηθή γηα ηνπο κελ απφ ηνπο δε. Θαη φρη απφ ζλνκπηζκφ. Απιά γηα λα «δηαζθαιίζεη» ηα ρξήκαηα πνπ μνδεχνληαη γη απηήλ. Ξαξ φι απηά, ε Κφδα «Grunge» ήξζε λα δηαςεχζεη απηφλ ηνλ θαλφλα. Πηπι απζφξκεην, ην «Grunge» θνξέζεθε πξηλ αθφκε γίλεη Κφδα. Θεσξείηαη πεξηζζφηεξν θίλεκα παξά Κφδα θαη ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο πην ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο ζηελ ηζηνξία ησλ ζηπι ζηελ επνρή καο. Ξξνήιζε απφ ηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο θαη νξηνζεηήζεθε γχξσ απφ ην κνπζηθφ θαηλφκελν «Nirvana». βξίδην ηνπ θηλήκαηνο ησλ Punk θαη ησλ Hippies, ην απζφξκεην θαη δεκνθηιέο θίλεκα ζπλδέζεθε απηφκαηα κε ηε Κφδα ησλ λέσλ ζρεδηαζηψλ. Δίλαη αιήζεηα φηη ηελ επνρή εθείλε (γχξσ ζην 1992), ε Αθαδεκία ηεο Ακβέξζαο βγάδεη λένπο ζηπιίζηεο πνπ ζεσξνχληαη σο νη εθπξφζσπνη ηεο Βειγηθήο Πρνιήο. Κε πξψην ηνλ Martin Margiela, νη ζηπιίζηεο ησλ Γξαθείσλ Ξξφγλσζεο δειψλνπλ φηη έρνπλ «δεη» ην «Grunge» θάπνπ αλάκεζα ζηηο ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο ηνπ γθξνππ «Nirvana» θαη ζηηο δεκηνπξγίεο ηνπ Margiela. Έηζη, ην «Grunge» βξίζθεη ζην εμήο ηα «ζχκαηά» ηνπ αλάκεζα ζηνπο λένπο. πήξμε έλα θίλεκα αξθεηά επαλαζηαηηθφ γηα λα εμαθαληζηεί ζε κία ή δχν ζεδφλ. Ρέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, ππάξρεη αθφκε σο πηλειηά ζρεδφλ παληνχ. Ρν «Grunge» αληηζηάζεθε γηαηί θνπβαινχζε κία ηδενινγία. Απηή ησλ θζελψλ ξνχρσλ πνπ αγνξάδνληαη ζηηο Ιατθέο Αγνξέο. Δπηπιένλ, απνηειεί πεγή έκπλεπζεο γηα λένπο ζηπιίζηεο, φπσο ν Xuly Bet, αλαθεξπγκέλνο

17 Πρεδηαζηήο ηεο Σξνληάο 1993 απφ ηνπο New York Times. Ρν Θαινθαίξη ηνπ 1996, ν Jean Colonna επηιέγεη ην ληεθφξ ελφο μελνδνρείνπ εξεηπίνπ γηα λα παξνπζηάζεη ηελ θνιεμηφλ ηνπ. Ζ ηδενινγία «Grunge» ζα αλαπηπρζεί ηα ρξφληα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Κεηά ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε, ε Κφδα ηνπ Γξφκνπ ζπλερίδεη ην δξφκν ηεο ελάληηα ζηελ επίζεκε Κφδα ησλ ζρεδηαζηψλ θαη ησλ ζηπιίζη. Απηφ ζπκβαίλεη ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 60 θαη ηα θνηλσληθά θηλήκαηα ηεο επνρήο έδσζαλ ψζεζε ζε κία ηέηνηα ηάζε. Απηή ε Κφδα αλαπξνζαξκφδεηαη ην 1994 ζηελ ηάζε «Sreetwear». Πρεδηαζηέο φπσο ν Walter Van Beirendorck θαη κάξθεο φπσο νη «No Name», «Who s Next», «Street Waves» απαληνχλ ζ απηή ηελ ηάζε. Ρα Γξαθεία Ξξφγλσζεο ζην εμήο, θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ «concept boards», παξνπζηάδνπλ κία πιεπξά ιίγν πην «αιήηηθε» κε δηαθνξεηηθά θάζε θνξά νλφκαηα, ζίγνπξα φκσο εκπλεπζκέλε απφ ηε Κφδα ηνπ Γξφκνπ. Ζ ζπγθέληξσζε φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ καο θαίλνληαη νκνγελή θαη πνπ ηειηθά ζεσξνχκε σο εληειψο πξνθαλή, δελ είλαη άιιν απφ ηελ απνζηνιή ησλ Γξαθείσλ Ξξφγλσζεο. Γελ πξφθεηηαη γηα δεκηνπξγία ηάζεσλ αιιά γηα νξγάλσζή ηνπο, αθνχ πξψηα μεθαζαξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ρειηθά, γηα λα εληζρχζνπλ ηε θεξεγγπφηεηά ηνπο, ζπλνδεχνληαη κε αλαθνξέο ζε θαηλφκελα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην δξφκν, ζε δεκηνπξγίεο ζρεδηαζηψλ, ζηελ Ηζηνξία ή ζηελ Ρέρλε. Απηφ ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο είλαη ην άιινζί ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη πνιχ πηζαλφλ ζηα «concept boards», θαηά ηα πξψηα έηε ηνπ «Grunge» λα θηγνπξάξηδε ε θσηνγξαθία ησλ Nirvana δίπια ζε T-shirts, κπνπθάλ, παληειφληα θαη άιια ξνχρα ή αμεζνπάξ πνπ θιέξηαξαλ κ απηή ηελ ηάζε. Ρα Γξαθεία νθείινπλ ινηπφλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ πεγή ηεο έκπλεπζεο, λα ζπγθεληξψλνπλ φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ «θηηάρλνπλ» ηελ αηκφζθαηξα. Γη απηφ θαη ζπλερψο ςάρλνπλ γηα ηα ζέκαηα πνπ ζα ηξνθνδνηήζνπλ ηελ ηάζε, αλ φρη λα ηε δεκηνπξγήζνπλ. Ν θφζκνο ηεο Ρέρλεο (Δθζέζεηο, θηλεκαηνγξάθνο) φπσο θαη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ιεηηνπξγνχλ ζπρλά σο πεγή έκπλεπζεο. Απηφ φκσο κε ηελ πξνυπφζεζε ηα ελ ιφγσ γεγνλφηα λα είλαη «ηζρπξά» θαη αληηιεπηά ζε

18 παγθφζκηα θιίκαθα. Θη αλ αθφκε δε ζπκβαίλνπλ θνηλσληθά θηλήκαηα, κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ηάζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα βγνπλ ζηελ επηθάλεηα. Ν ρεηξηζκφο ηνπο είλαη ζην έιενο ησλ Γξαθείσλ Ξξφγλσζεο. Κέζα ζηελ πνιπηέιεηα ησλ θφθθηλσλ θνξεκάησλ ηεο Isabelle Adjani σο βαζίιηζζα Margot, νη Ξπζίεο ηεο Κφδαο βξίζθνπλ ιφγν λα γηνξηάζνπλ ηελ επηζηξνθή ηνπ πλεχκαηνο «Αλαγέλλεζε» πνπ ζα ζηεξίμεη γηα θάπνην δηάζηεκα ην πέξαζκα ηνπ βεινχδνπ. Δπίζεο, ηελ ίδηα ρξνληά, ε Δβίηα Ξεξφλ ζηηγκάηηζε ηελ ηάζε πνπ ήξζε λα θαηαθηήζεη ηελ Αγνξά κε ρξψκαηα θαη αληηθείκελα απφ ηε Ιαηηληθή Ακεξηθή. Νη θφξκεο θαη νη γξακκέο ηνπ γπλαηθείνπ ληπζίκαηνο εκπλένληαη απφ ην γνχζην ηεο Δβίηα. Όινη είραλ ηελ επθαηξία λα ηηο αλαγλσξίζνπλ ζηα θνζηνχκηα ηεο Madonna πνπ ππνδχζεθε ηελ Δβίηα ζην νκψλπκν θηικ. Ρη ζα κπνξνχζε άξαγε λα είλαη πην εληππσζηαθφ απφ έλα θηικ πνπ επηπιένλ ζα δεκηνπξγήζεη πνιχ ζφξπβν γηα λα γηνξηάζεη ην μέζπαζκα απηήο ηεο ηάζεο! Άιιν έλα παξάδεηγκα απνηειεί ην ηείρνο ηνπ Βεξνιίλνπ, ην νπνίν «γθξεκίζηεθε» πξηλ απφ ηελ πηψζε ηνπ. Όηαλ ζπλέβε απηφ, ην Λνέκβξην ηνπ 1989, ε ηάζε «Άλεκνο ηεο Αλαηνιήο» βξίζθνληαλ ζηα Βηβιία Ξξφγλσζεο ηνπ Γξαθείνπ Promostyl ήδε απφ ην κήλα Κάξηην : κία Κφδα «Soviet» κε θφθθηλα, ρξπζά γαιφληα πνπ ζχκηδαλ ηα ξνχρα ησλ Ρζάξσλ θαη γξαθηζηηθά κνηίβα εκπλεπζκέλα απφ ηνπο πίλαθεο ηνπ Malevitch. Κία ηέηνηα πξφβιεςε, φπσο είλαη θπζηθφ, άμηδε ην θφζηνο ηεο ζε γελ, δνιάξηα θαη θξάγθα γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο ξνχρσλ, πθαζκάησλ θαη ην πξεη-α-πνξηέ ζην Ρφθην, ηε λέα φξθε, ην Ινλδίλν ή ην Κηιάλν. Όζν γηα ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πεγή έκπλεπζεο θαη εθ ησλ πζηέξσλ. Ζ επέηεηνο ηνπ γάκνπ ηεο Ησζεθίλαο κε ην Βνλαπάξηε πξναλαγγέιιεη ηελ επηζηξνθή ηνπ θνξέκαηνο κε ηε κέζε ςειά (ζηπι Empire). Ζ επέηεηνο ηεο απφβαζεο ζηε Λνξκαλδία έθεξλε ηελ «απφβαζε» ησλ ηαγηέξ απφ γθακπαξληίλα, ζε κπιε ηεο Αεξνπνξίαο θαη πξάζηλν ραθί. Ζ αλαγγειία ηεο επηζηξνθήο ηεο ζηξφγγπιεο θφξκαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 ιάλζαξε απηνθίλεηα κε θπθιηθή θφξκα. Αλ πξνζδψζνπκε ζηε θφξκα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID)

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ και Διοίκηςησ Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Διπλωματική Εργαςία Παναγιώτης Τιπούρτης Α.Μ:2003010066 Επιβλέπων καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Μελέηη ζκοπιμόηηηαρ-βιωζιμόηηηαρ γιά δημιοςπγία ξενοδοσειακήρ μονάδαρ ζηο νομό Λέζβος ςποβληθείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ ΠΑΛΑΙΧΝ ΑΡΥΔΙΧΝ ΗΥΟΤ Κσλζηαληίλνο Παδαξνχιαο Δηζεγεηήο: Καζεγεηήο Γηψξγνο Σζηξηγψηεο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δηζαγσγή 2 Κεθάιαην 1 «Ήρνο» 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Αθαναςία πηλιοπούλου ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ θαπρηνχληαη γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηελ αλαθάιπςε ηνπ θαθέ. χκθσλα κε ηελ πην δηαδεδνκέλε θήκε,

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας

Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας Έλενα Ξένη Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ζηε Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Πεπίλητη Η παξνχζα εξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α Θέμα πτστιακής εργασίας: Tv banking ππεξεζίεο θαη πξννπηηθέο ππνβιεζείζα ζηνλ θ. Καδαλίδε Ισάλλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Έξεπλα γηα ηα αδπλαηηζηηθά ζθεπάζκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηελ ρξήζε ηνπο. Αζεκαθόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα