ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ M.B.A. in Hospitality and Tourism

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ M.B.A. in Hospitality and Tourism"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ M.B.A. in Hospitality and Tourism Έκδοση 01, Μάιος 2013

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ολοκλήρωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.), του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του ΤΕΙ Σερρών, προϋποθέτει την επιτυχή διεκπεραίωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του οδηγού του προγράμματος. Η συγγραφή της εργασίας αυτής αποτελεί μία σημαντικότατη πρόκληση ποιότητας επιστημονικού έργου για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αφενός και, αφετέρου μία μοναδική ευκαιρία για τους υποψηφίους να αποδείξουν την ικανότητά τους στη χρήση και εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων, που απέκτησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους, με την καθοδήγηση και έλεγχο επιβλέποντα καθηγητή. Ο επιβλέπων καθηγητής οριοθετεί και ελέγχει την συγκεκριμένη μορφή και φύση της μεταπτυχιακής εργασίας, την οποία και πραγματοποιεί εξ ολοκλήρου ο συγκεκριμένος φοιτητής. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες πρέπει να έχουν ουσιαστικό επιστημονικό περιεχόμενο, ώστε να συνεισφέρουν στην εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση, προβάλλοντας έτσι το έργο και την ποιότητα του ΠΜΣ του Τμήματος. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ, διεθνώς Thesis ) αποτελείται από το θεωρητικό επιστημονικό υπόβαθρο και την εφαρμοσμένη «πειραματική» ανάλυση συγκεκριμένου τεχνικοοικονομικού θέματος. Η εργασία περιλαμβάνει επίσης μεθοδολογική ανάπτυξη, επιστημονικές παραδοχές, βιβλιογραφική ανασκόπηση με διεθνείς προδιαγραφές αναφορών, όπως και παραρτήματα, όπου απαιτείται. Τα απαιτούμενα επιστημονικά αποτελέσματα από την εργασία αυτή πρέπει να απαντούν στα ακόλουθα ερωτήματα: (α) (β) ποια είναι η σημασία της μελέτης από ακαδημαϊκή και πρακτική επιχειρησιακή πλευρά; ποια είναι τα οφέλη από τα επιστημονικά αποτελέσματα της εργασίας, για την επιστημονική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας; Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες διενεργούνται ατομικά και μόνο. Όσον αφορά στη βαθμολογική αξιολόγηση της εργασίας, αυτή αντιστοιχεί σε 30 ΔΜ οι οποίες αντιπροσωπεύουν φόρτο εργασίας ενός εξαμήνου πλήρους φοίτησης. 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 2.1 Υποβολή της πρότασης Σύμφωνα με τον οδηγό του Π.Μ.Σ., ο φοιτητής του προγράμματος πλήρους φοίτησης θα πρέπει να ετοιμάσει κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξάμηνου ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και να επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή, που θα πρέπει να είναι διδάσκων στο Π.Μ.Σ., λαμβάνοντας τη σύμφωνη γνώμη του τελευταίου. Το προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας συμπληρώνεται στο έντυπο «Α» (form A, Appendix A) με τίτλο Πρόταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, που είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. και αντίγραφο του οποίου παρατίθεται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού. Στο έντυπο θα πρέπει να προσδιορίζεται το έκδοση 1.0 Μάιος 2013 Σελίδα 2 από 18

3 πρόβλημα που θα αναλυθεί, η επιχείρηση ή ο οργανισμός με τον οποίον ενδεχομένως θα γίνει η απαραίτητη συνεργασία, η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι τα εξής: α. Προκαταρκτικός τίτλος της εργασίας β. Περιληπτική περιγραφή του θέματος γ. Αιτιολόγηση της σπουδαιότητας του θέματος και καταγραφή των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου ερευνητικού αντικειμένου δ. Θεματικά περιεχόμενα ε. Περιγραφή των μεθόδων συλλογής δεδομένων και της μεθοδολογίας, που προτείνεται να εφαρμοσθεί στ. Τεκμηρίωση της συσχέτισης του θέματος με τις συγκεκριμένες επιστημονικές κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. ζ. Αναφορά της συνεργαζόμενης επιχείρησης ή οργανισμού. Η πρόταση για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατατίθεται στη γραμματεία του Τμήματος, από τα μέσα του δεύτερου εξαμήνου και μέχρι τη λήξη των μαθημάτων. Οι προτάσεις ελέγχονται ως προς την πληρότητά τους, τη συνάφεια του θέματος με τις συγκεκριμένες επιστημονικές κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ., τα αναμενόμενα οφέλη και τυχόν στοιχεία πρωτοτυπίας στην προσέγγιση, σε σχετική συνεδρίαση της Σ.Ε. Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα, επικυρώνεται από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Στην ίδια απόφαση αποδοχής σημειώνεται και ο επιβλέπων καθηγητής Έναρξη και διάρκεια ολοκλήρωσης Ο χρόνος έναρξης της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι μετά την ολοκλήρωση της πρώτης εξεταστικής περιόδου του δεύτερου εξαμήνου σπουδών του προγράμματος πλήρους φοίτησης και με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Για την έναρξη της εκπόνησης της εργασίας ο υποψήφιος συνεργάζεται με τον επιβλέποντα καθηγητή, προσδιορίζουν από κοινού το οριστικό περιεχόμενο και τίτλο της εργασίας και υποβάλλει στη γραμματεία του τμήματος το έντυπο «Β» (form B Appendix B) με τίτλο Έναρξη Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, που είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. και αντίγραφο του οποίου παρατίθεται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού. Η απόφαση για την έναρξη της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας οριστικοποιείται με σχετική έγκριση από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Η διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας είναι τέσσερις μήνες. Εξαιρετικές περιπτώσεις παράτασης της διάρκειας εκπόνησης ή αλλαγής θέματος ή επιβλέποντος καθηγητή, ρυθμίζονται από σχετικές διατάξεις του άρθρου 13 του οδηγού σπουδών. Για τους φοιτητές του προγράμματος μερικής φοίτησης οι ενέργειες, που περιγράφονται παραπάνω, γίνονται στη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου. έκδοση 1.0 Μάιος 2013 Σελίδα 3 από 18

4 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.1 Βασικά Επιστημονικά Χαρακτηριστικά Υποθέσεις Η μεταπτυχιακή εργασία (MBA Thesis) πρέπει να διαθέτει επιστημονική πρωτοτυπία. Η επιδίωξη του προγράμματος είναι να αποτελέσει, η εργασία αυτή, αντικείμενο δημοσίευσης ή παρουσίασης σε συνέδριο. Τα δεδομένα πρέπει να προέρχονται από πρωτογενείς ή δευτερογενείς επίσημες πηγές. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται με την έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή. Κείμενα μη κατανοητά ή με συντακτικά και ορθογραφικά λάθη δεν γίνονται αποδεκτά. 3.2 Επιλογή Θέματος Το θέμα της εργασίας πρέπει να είναι ακριβές και εφικτό στην υλοποίηση του. Το θέμα δεν αποτελεί μία απλή πρακτική εφαρμογή, αλλά συνδυάζει αντικείμενο επιστημονικής σημασίας και πρακτικού επιχειρησιακού ενδιαφέροντος. Οι διάφορες κατηγοριοποιήσεις των θεμάτων εξετάζονται με την σύμφωνη γνώμη και έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή, στη βάση των επιστημονικών κατευθύνσεων του προγράμματος. Θεμελιώδεις κατηγορίες θεμάτων είναι μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες: Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας - Επιχειρησιακό & Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Planning), Μελέτη ανάλυσης και λήψης αποφάσεων (Decision Analysis and Decision Making) Μελέτη Επιχειρησιακής Περίπτωσης (Case Study), Συγκριτική Επιχειρησιακή Οικονομική Ανάλυση σε επίπεδο επιχείρησης, τομέα, ή εθνικό (Comparative Operational Economic Analysis), Έρευνα Marketing (Marketing Research), Ανάπτυξη Θεωρητικού Προτύπου και Έλεγχος Υποθέσεων (Theoretical Models & Hypothesis Testing), Σχεδιασμός Προτύπου Επιχειρήσεων (Business Model Design), Στρατηγικός Σχεδιασμός (Strategic Planning), Χρηματοοικονομική Λογιστική Κοστολογική Μελέτη Επιχειρήσεων (Financial Accounting Cost - Business Study), Διοικητική Μελέτη Επιχειρήσεων & Οργανωσιακή Δομή (Managerial & Operational Business Study), Ψηφιακές Επιχειρήσεις (Digital Business Study), Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων (Managerial Information Systems Study), Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Information & Communication Technology Study). Προσεκτική και λεπτομερής επιστημονική τεκμηρίωση (βιβλιογραφία), επιστημονική συγκρότηση ερωτήσεων και υποθέσεων και επιλογή της μεθοδολογίας αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά κάθε επιτυχημένης εργασίας και αποτελούν τα δομικά στοιχεία αξιολόγησης και κριτικού ελέγχου. έκδοση 1.0 Μάιος 2013 Σελίδα 4 από 18

5 3.3 Οδηγίες Περιορισμοί Κάθε επιστημονικό στοιχείο της εργασίας πρέπει να έχει άμεση σχέση με το εξεταζόμενο πρόβλημα και να παρουσιάζεται με τρόπο σαφή, λιτό και περιεκτικό, στα πρότυπα τεχνικής ανάλυσης και όχι λογοτεχνικής περιγραφής. Πίνακες, σχηματικές παραστάσεις και τεχνικές αναφορές είναι επιθυμητά επιστημονικά χαρακτηριστικά. Η ύπαρξη περίληψης 300 περίπου λέξεων είναι απαραίτητη. Η εργασία πρέπει να καλύπτει έκταση περί τις λέξεις πέραν των υπομνημάτων, επεξηγήσεων, πινάκων συμβόλων και της βιβλιογραφίας, σε δακτυλογραφημένη μορφή. Η γραμματοσειρά που απαιτείται είναι η Times New Roman, με τις ακόλουθες δεσμεύσεις: Τίτλος κεφαλαίου: 16 point bold Τίτλος τμήματος κεφαλαίου: 14 point bold Κείμενο: 12 point Βιβλιογραφία: 11 point Η αρίθμηση των σελίδων περιλαμβάνει την σελίδα του τίτλου της εργασίας και είναι συνεχής, στην κάτω δεξιά πλευρά κάθε σελίδας. Η εκτύπωση είναι τύπου: white paper size A4 Οι σελίδες έχουν δεξιό και αριστερό περιθώριο μεγέθους 25mm και διάστημα 1.5. Το αποδεκτό διάστιχο καθορίζεται σε 1,5 γραμμή. Όλες οι αναφορές του κειμένου παρουσιάζονται στο κάτω μέρος της σελίδας, ως υποσημειώσεις. Κάθε πίνακας, σχηματική παράσταση ή δεδομένα ξένων πηγών αναφέρονται πλήρως, με γραμματοσειρά Times New Roman 11. Κάθε ξένη πηγή αναφοράς, πίνακας ή σχηματική παράσταση αναφέρεται και σχολιάζεται πλήρως εντός του κειμένου. Κάθε υπόμνημα ή παράρτημα επεξηγείται πλήρως εντός του κειμένου, με πλήρη αναφορά της πηγής προέλευσης του. Η χρησιμοποίηση τίτλων κεφαλαίων, πινάκων, παραρτημάτων πρέπει να ακολουθούν μία ενιαία μορφή. Η αρίθμηση των σελίδων πρέπει να είναι συνεχής και ομοιόμορφη, στο κάτω δεξιά μέρος της σελίδας, σε ολόκληρο το κείμενο. Όμως: Η περίληψη και η δήλωση μη λογοκλοπής και ανάληψης προσωπικής ευθύνης δεν αριθμούνται, Τα περιεχόμενα και οι ευχαριστίες - αναγνωρίσεις αναφέρονται με ρωμαϊκούς αριθμούς, Όλα τα κεφάλαια μέχρι και τις βιβλιογραφικές αναφορές (references) αριθμούνται διαδοχικά (1,2,3, ), Όλα τα παραρτήματα αριθμούνται διαδοχικά, ως παράρτημα Α (τμήματα Α-1, Α-2, ), παράρτημα Β (τμήματα Β-1, Β-2, ), κ.λ.π. έκδοση 1.0 Μάιος 2013 Σελίδα 5 από 18

6 3.4 Δομή Εργασίας Εξώφυλλο Πίνακας Περιεχομένων Περίληψη (Αγγλική) Περίληψη (Ελληνική) Δήλωση μη λογοκλοπής και ανάληψης προσωπικής ευθύνης Ευχαριστίες (προαιρετικό, αλλά επιθυμητό από πλευράς επιστημονικής ηθικής) Κύριο Σώμα της εργασίας - Κεφάλαια Εισαγωγή Κεφάλαια Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Λεξιλόγιο Κωδικοποιήσεις Παραρτήματα Το υπόδειγμα του εξωφύλλου παρατίθεται κατωτέρω (Παράρτημα «Γ») (Appendix C) και είναι δεσμευτικό (Ίδρυμα Τμήμα-Πτυχίο, τίτλος, κατεύθυνση, όνομα και επώνυμο υποψηφίου, όνομα, επώνυμο και βαθμίδα επιβλέποντα καθηγητή, ακαδημαϊκό έτος, μήνας). Η δεύτερη σελίδα περιλαμβάνει πίνακα περιεχομένων και ακολουθεί η περίληψη, που παρέχει περιεκτικές πληροφορίες του σκοπού της εργασίας, της μεθοδολογίας και τα κύρια συμπεράσματα. Η εισαγωγή περιλαμβάνει συνοπτική τεχνική περιγραφή του εξεταζόμενου προβλήματος και περιληπτική καταγραφή της δομής της εργασίας. Συγκεκριμένα, η εισαγωγή περιέχει τα ακόλουθα δομικά στοιχεία: Ορισμός του προβλήματος Επιστημονική εμπειρία προσέγγισης και επίλυσης του Αντικειμενικός σκοπός της εργασίας Κύρια συμπεράσματα Περιορισμοί και όρια της εργασίας (μεθοδολογία, δεδομένα, ανάλυση) Μεθοδολογία και αναλυτική τεχνική, συνοπτικά Περιληπτική περιγραφή των κεφαλαίων της εργασίας Η έκταση της εισαγωγής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 σελίδες. Τα ενδεικτικά κεφάλαια είναι τα ακόλουθα: Ορισμός του προβλήματος Επιστημονική εμπειρία Μεθοδολογία Πρακτική Εφαρμογή Προσδιορισμός του Προβλήματος και Επιστημονική Εμπειρία Το τμήμα αυτό αφορά στα θέματα της σχετικής επιστημονικής θεωρητικής υποδομής, της διεθνούς βιβλιογραφίας και εμπειρίας προηγουμένων σχετικών εργασιών, στατιστικά δεδομένα, κ.λ.π. Σημασία έχει η ουσιαστική αναφορά και προσδιορισμός του επιστημονικού προβλήματος, με απλότητα και σαφήνεια, στη βάση μόνο σχετικών βιβλιογραφικών αναφορών και μεθοδολογίας που αφορούν αποκλειστικά το πρόβλημα. Συνίσταται η επιμελής αποφυγή επαναλήψεων και περιττών αναφορών. Απαιτείται αναφορά της δομικής συγκρότησης μεταξύ των έκδοση 1.0 Μάιος 2013 Σελίδα 6 από 18

7 κεφαλαίων που ακολουθούν, τμημάτων και υποτμημάτων. Μεθοδολογία Εδώ αναφέρεται η μέθοδος που αποτελεί την βάση της εμπειρικής ανάλυσης. Παρουσιάζεται πλήρης αιτιολόγηση της επιστημονικής μεθόδου που ακολουθείται στην μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, με τεκμηρίωση της επιλογής της έναντι άλλων μεθόδων και επιστημονικών πρακτικών που εφαρμόζονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, στην βάση διεθνών επιστημονικών προδιαγραφών. Πρακτική Εφαρμογή Το τμήμα πρακτικής επιστημονικής εφαρμογής περιλαμβάνει στατιστική ανάλυση, ποσοτική ανάλυση και δομές δεδομένων με τις πηγές τους, μελέτες επιχειρησιακών περιπτώσεων, λογισμικά πακέτα και επίσημο δικαίωμα χρήσης τους. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα δεδομένα, η ανάλυσή τους και αναφέρονται λεπτομερώς και επιστημονικά όλες οι πηγές τους. Περιληπτική αναφορά της επιστημονικής μεθόδου είναι αποδεκτή, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα εφαρμογής στατιστικών τεχνικών ή χρηματοοικονομικής ανάλυσης, κ.λ.π. Αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας και συγκρίνονται με συναφείς και επιστημονικά αναγνωρισμένες μελέτες για ομοιότητες και διαφορές. Τεκμηριώνεται η επιστημονική συμβολή της παρούσας εργασίας. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων πρέπει να σχετίζεται άμεσα και δομικά με το εξεταζόμενο πρόβλημα. Οι μαθηματικές εξισώσεις αναφέρονται πλήρως, με διαδοχική αρίθμηση σε παρενθέσεις. Η αρίθμηση είναι διπλή, εφόσον πρέπει να αναφέρεται πρώτα στον αριθμό του αντίστοιχου κεφαλαίου και κατόπιν στον διαδοχικό αριθμό της εξίσωσης. Σχηματικές παραστάσεις, τύποι, πίνακες, διαγράμματα, αριθμούνται πλήρως και διαδοχικά, με πλήρεις αναφορές των πηγών προέλευσής τους. Το τελευταίο κεφάλαιο είναι το αντικείμενο των συμπερασμάτων, όπου και περιλαμβάνεται περίληψη των σημαντικών αποτελεσμάτων και προτάσεις περαιτέρω έρευνας. Στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται τα επιστημονικά συμπεράσματα, συσχετίζονται με τους αντικειμενικούς στόχους της εργασίας μέσω αναλυτικής τεκμηρίωσης του βαθμού υλοποίησης των επιστημονικών ερωτημάτων υποθέσεων που έχουν διερευνηθεί και απαντηθεί. Παρουσιάζονται προτάσεις λύσεις στο επιστημονικό θέμα που έχει αναλυθεί και τεκμηριώνονται ερευνητικές κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα. Συνίσταται η έκταση αναφοράς των ερευνητικών αποτελεσμάτων να μην ξεπερνά τις δύο σελίδες. Ακολουθεί το τμήμα της βιβλιογραφίας, με πλήρεις αναφορές όλων των πηγών, στατιστικών στοιχείων, και πάσης φύσεως επιστημονικών δεδομένων της εργασίας. Τα πιθανά παραρτήματα που ακολουθούν αριθμούνται διαδοχικά στη συνέχεια, ενώ οι τίτλοι των παραρτημάτων παρουσιάζονται και στα αρχικά περιεχόμενα της εργασίας. έκδοση 1.0 Μάιος 2013 Σελίδα 7 από 18

8 Συνοπτική περιγραφή της δομής της μεταπτυχιακής εργασίας Ακολουθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του σώματος της εργασίας: (ΔΟΜΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ) Παρατίθεται ως παράρτημα «Γ» στο τέλος του παρόντος κανονισμού. (ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) Παρατίθεται ως παράρτημα «Δ» στο τέλος του παρόντος κανονισμού. (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αγγλική) Περίληψη (Αγγλική) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ελληνική) Περίληψη (Ελληνική) Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Κεφάλαιο 2: Τίτλος Κεφάλαιο Κ: Συμπεράσματα Κ Κ Βιβλιογραφία --- Παράρτημα --- Πίνακας έκδοση 1.0 Μάιος 2013 Σελίδα 8 από 18

9 Βιβλιογραφία Μετά το τελευταίο κεφάλαιο των συμπερασμάτων, παρουσιάζονται με πλήρη επιστημονική αναφορά, όλες οι πηγές πληροφοριών δεδομένων. Υπάρχουν αρκετές διεθνώς αναγνωρισμένες μέθοδοι παρουσίασης και σύνταξης των βιβλιογραφικών αναφορών. Επομένως, κάθε ένας συγγραφέας, με την εποπτεία του επιβλέποντα καθηγητή, έχει την δυνατότητα να επιλέξει την εκάστοτε αρμόζουσα, σε κάθε διαφορετική περίπτωση, μέθοδο. Προηγείται η διεθνής - Αγγλική και ακολουθεί η Ελληνική βιβλιογραφία. Οι τυπικές και προτεινόμενες βιβλιογραφικές καταχωρήσεις είναι οι ακόλουθες: Βιβλία: Pindyck S. R. and D. L. Rubinfeld, (1991). Econometric Models & Economic Forecasts, McGraw-Hill. 3 rd ed., New York. Αναφορές Διαδικτύου: Doornik J. A. and H. Hansen, (1994). An Omnibus Test for Univariate and Multivariate Normality, διαθέσιμο, ημερομηνία πρόσβασης / / Κεφάλαιο σε Συλλογικό Τόμο: Basu R. D., and A. Lazaridis, (2009). Time Varying Responses of Output to Monetary and Fiscal Policy, in Basu, D. (ed.), Economic Models, Methods, Theory and Applications, pp , World Scientific. Άρθρα: Arrow J. K., and A. C. Enthoven, (1961), Quasi-Concave Programming, Econometrica, 29(4), pp Προσοχή: Στην περίπτωση πολλών συγγραφέων (άρθρου ή βιβλίου ή άλλης πηγής), όλοι οι συγγραφείς αναφέρονται πλήρως και διαδοχικά. 3.5 Ρόλος του Επιβλέποντα Καθηγητή και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ο επιβλέπων καθηγητής κατευθύνει τον υποψήφιο στην τελική επιλογή του θέματος της εργασίας του και ελέγχει τα επί μέρους στάδια της μελέτης. Αξιολογεί την εργασία στη βάση επιστημονικών απαιτήσεων και πρακτικού αποτελέσματος. Ο ρόλος της επιτροπής αξιολόγησης της εργασίας είναι, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, ο συνεχής έλεγχος της μελέτης για τη σταδιακή βελτίωσή της και την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος. έκδοση 1.0 Μάιος 2013 Σελίδα 9 από 18

10 3.6 Διαδικασία Αξιολόγησης Η ελάχιστη ακαδημαϊκή χρονική περίοδος ολοκλήρωσης της εργασίας καθορίζεται στο άρθρο 13, του κανονισμού του Π.Μ.Σ. Τονίζεται ότι μέλη της εξεταστικής επιτροπής έχουν τη δυνατότητα να είναι τα ενεργά μέλη του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού του Π.Μ.Σ., κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών. Η συγκρότηση της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής καθορίζεται επίσης στο άρθρο 13, του κανονισμού του Π.Μ.Σ. Εδώ τονίζεται περαιτέρω η δυνατότητα επανάληψης της αξιολόγησης της εργασίας, σε περίπτωση αρχικής αποτυχίας του υποψηφίου, γεγονός που αξιολογείται από την αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., η οποία και καθορίζει τις προϋποθέσεις και την ημερομηνία επανεξέτασης κατά περίπτωση. 3.7 Παρουσίαση Εξέταση (THESIS DEFENSE) Μετά την υποβολή δύο εντύπων αντιγράφων της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας στον επιβλέποντα καθηγητή, και κατόπιν επιτυχούς έγκρισης της εργασίας από την Επιτροπή Αξιολόγησης, προσδιορίζεται η ακριβής ημερομηνία εξέτασης. Οι ημερομηνίες εξετάσεων ανακοινώνονται από την Σ.Ε. του ΠΜΣ. Μετά τον καθορισμό της ημερομηνίας εξέτασης της εργασίας, ο υποψήφιος πρέπει να στείλει ένα έντυπο αντίγραφο της εργασίας του, στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. ή στον αναπληρωτή του. Η παρουσίαση διαιρείται σε δύο μέρη, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 λεπτών (της ώρας). Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η εργασία, με τη χρήση κατάλληλων εποπτικών μέσων. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης, ο υποψήφιος πρέπει να απαντήσει επιτυχώς στις επιστημονικές και τεχνικές ερωτήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η Επιτροπή Αξιολόγησης συμπληρώνει ειδικό έντυπο με την βαθμολογία του υποψηφίου και το καταθέτει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η τελική βαθμολογία είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των βαθμών των τριών αξιολογητών. 3.8 Αντίγραφα Εργασίας Μετά την επιτυχή παρουσίαση και εξέταση της πτυχιακής εργασίας και αφού ολοκληρωθούν τυχόν απαιτούμενες συμπληρώσεις ή διορθώσεις της εργασίας, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει ένα τελικό αντίγραφό της (σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου.pdf ) στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, για να καταχωρηθεί στα ακαδημαϊκά αποθετήρια του συλλογικού καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (με απλή βεβαίωση καταχώρησης). Όλες οι διπλωματικές εργασίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών (ΤΕΙ Σερρών) και το Ίδρυμα έχει τη δικαιοδοσία χρήσης τους και αναπαραγωγής τους για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς και μόνο. έκδοση 1.0 Μάιος 2013 Σελίδα 10 από 18

11 3.9 Ολοκλήρωση Ελέγχου Ποιότητας Εργασίας Ευθύνες Υποψηφίων Κατόπιν ολοκλήρωσης της εργασίας, είναι ακαδημαϊκά φρόνιμο να ελεγχθούν συγκεκριμένα στοιχεία της μελέτης, για τον εντοπισμό πιθανών λαθών ή παραλείψεων, ώστε να θεωρείται δεδομένο, εκ μέρους της Επιτροπής Αξιολόγησης, ότι ο απαιτούμενος τελευταίος έλεγχος έχει υλοποιηθεί στα ακόλουθα ερωτήματασημεία: Έχει διευκρινισθεί πλήρως και αναλυτικά το επιστημονικό πρόβλημα της εργασίας; Είναι ο σκοπός της εργασίας ακριβής, κατανοητός και επιστημονικά αποδεκτός; Έχει η εργασία γραπτή συνοχή και συνέπεια στην οργάνωση και περιγραφή της; Είναι τα συμπεράσματα της εργασίας διαυγή και αντιληπτά, όπως προκύπτουν από τα αναφερόμενα αποτελέσματα της μελέτης; Είναι επιστημονικά κατάλληλη και θεωρητικά τεκμηριωμένη η μέθοδος και μεθοδολογία της εργασίας, ώστε να μην υπάρχουν σημεία εκτός επιστημονικής δεοντολογίας; Υπάρχει συνέπεια μεταξύ σκοπού της εργασίας, αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων; Είναι ο γραπτός λόγος της εργασίας επιστημονικά ορθός, πλήρης, λιτός και συγκροτημένος, χωρίς ορθογραφικά, συντακτικά και τυπογραφικά λάθη; Είναι όλοι οι πίνακες, παραρτήματα, σχηματικές παραστάσεις, κ.λ.π. πλήρως αναφερόμενα στοιχεία εντός της εργασίας, στη βάση επίσημης τεκμηρίωσής τους; Είναι πλήρης η βιβλιογραφική αναφορά των αναφερομένων στο κείμενο και στις υποσημειώσεις στοιχείων, με σωστή αλφαβητική σειρά και σε συμφωνία με τον απαιτούμενο τεχνικό τρόπο παρουσίασής τους; Υπάρχει επιστημονική συνέπεια μεταξύ τίτλου της εργασίας, αναφερόμενης βιβλιογραφίας και του οικονομοτεχνικού επιχειρησιακού προβλήματος που μελετάται; 3.10 Αξιολόγηση Πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί την ποιότητα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και την βαθμολογεί στη βάση των ακόλουθων ποιοτικών και επιστημονικών κριτηρίων: (α) (β) Επιστημονικό κύρος και αντικειμενικοί στόχοι : το κριτήριο αυτό αφορά στην αντικειμενική, σαφή και αντιληπτή καταγραφή των αντικειμενικών στόχων, στη βάση των απαιτήσεων του επιστημονικού χώρου της μελέτης. Αξιολογείται η περιγραφή της σπουδαιότητας της εργασίας, από πλευράς επιστημονικής συνεισφοράς και επιχειρησιακών επιπτώσεων στον Ελληνικό οικονομικό χώρο. Αξιολογείται ο καθορισμός των ιδιαίτερα σημαντικών και μη συμβατικών απόψεων από πλευράς επιστημονικής πρωτοτυπίας. Μεθοδολογία : το δεύτερο κριτήριο αφορά στη λεπτομερή περιγραφή της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας, στη βάση της τρέχουσας επιστημονικής πρακτικής και του αντίστοιχου επιστημονικού κύρους που απαιτείται για το επίπεδο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτή προσδιορίζεται έκδοση 1.0 Μάιος 2013 Σελίδα 11 από 18

12 στην χρησιμοποιούμενη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Κατά συνέπεια, η ποιότητα και το εύρος της χρησιμοποιούμενης βιβλιογραφικής ανασκόπησης και η εφαρμογή της στη δομή και υλοποίηση της πτυχιακής εργασίας αποτελούν κύριο ποιοτικό κριτήριο αξιολόγησης. Η ποιότητα των δεδομένων, η συγκρότηση των ερευνητικών υποθέσεων και η συσχέτιση του ερευνητικού προβλήματος με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της έρευνας, σε σχέση με το επιστημονικό κύρος της μεθοδολογίας, αξιολογούνται ως κύρια κριτήρια βαθμολόγησης της εργασίας, στη βάση των επιστημονικών απαιτήσεων που τεκμηριώνονται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. (γ) Συμπεράσματα περιορισμοί προτάσεις : Αξιολογείται η ποιότητα, η αλληλουχία και η συσχέτιση των καταγεγραμμένων συμπερασμάτων, περιορισμών και προτάσεων της έρευνας, με κριτήριο την ισχύουσα ελληνική και ξένη επιστημονική βιβλιογραφία. έκδοση 1.0 Μάιος 2013 Σελίδα 12 από 18

13 Appendix Α : FORM Α : THESIS PROPOSAL TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE of SERRES DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA in HOSPITALITY AND TOURISM TO : SECRETERIAT OF MBA in HOSPITALITY AND TOURISM First name Last name of candidate: Student Registration Number: Address: City: Municipality: Telephone: Post Code: Fax: 1. Τhesis Title for the academic year: 2. Summary of the research project: 3. Significance of the research project for the academic and candidate: 4. Contents Structure:

14 5. Brief description of scientific methodology and data gathering: 6. General classification of the subject : 7. Associated business or organization (if any): Candidate s signature First and Last Name of the candidate Tutor s Approval: MBA Director s approval:

15 Appendix Β : FORM Β : THESIS INITIATION TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE of SERRES DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA in HOSPITALITY AND TOURISM To: SECRETERIAT OF MBA in HOSPITALITY AND TOURISM First name Last name of candidate: Student Registration Number: Address: City: Municipality: Telephone: Post Code: Fax: 1. Τhesis Title for the academic year: 2. Summary of the research project: 3. Significance of the research project for the academic and candidate: 4. Contents Structure:

16 5. Brief description of scientific methodology and data gathering: 6. General classification of the subject: 7. Associated business or organization (if any): Candidate s signature First and Last Name of the candidate Tutor s Approval: MBA Director s approval:

17 Appendix «C» : COVER STRUCTURE TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE of SERRES DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA in HOSPITALITY AND TOURISM (ΤHESIS TITLE) This Thesis is submitted to partially fulfill the requirements of the MBA degree (Author s signature) Supervisor: Name and academic rank of the supervisor Date (Month Year) of submission

18 Appendix «D» «Declaration of non plagiarism and taking personal responsibility» With full awareness of the consequences of the Copyright act, I declare in written that I am the exclusive author of this Master Thesis, for its completion any help is fully recognized and reported in details. I stated fully by clear references, all sources of data usage, views, positions and proposals, ideas and verbal reports, either literally or under scientific paraphrase. I take the personal and individual responsibility that in case of failure in the implementation of the above declarations, I am accountable to plagiarism, which means failure in my Master Thesis and therefore failure to obtain the MBA degree in addition to the legal implications of the Copyright Act. I declare, therefore, that this Master Thesis was prepared and completed by me personally and exclusively, and I fully undertake all the consequences of the Law in cases where proven, over time, that this Master Thesis or part of it, doesn t belong to me since it is product of plagiarism of another intellectual property. First Name & Last Name of the author (in capitals):.. Signature:.. Date (Day Month Year):.. Information:

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν ΣΤΗΝ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική»

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Οκτώβριος 2012 Περιεχόμενα Μέρος Ι... 4 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι πτυχιακές που αναλαμβάνει η κα Σαμαντά αναφέρονται σε ερευνητικές εργασίες που διεξάγονται μέσω πρωτογενούς έρευνας η οποία μπορεί να είναι Ποσοτική ή Ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας 1 Η Διπλωματική Εργασία Η διπλωματική εργασία είναι μέρος του προγράμματος σπουδών του Διατμηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 2015 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Έκδοση 1.0 Ηράκλειο - Οκτώβριος 2010 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Συνοπτικός Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Συνοπτικός Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Συνοπτικός Καστοριά 2012 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...3 1.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δρ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ Καθ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Μ ΕΤΑΠΤΥΧΙ ΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ «Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός...4 Γενικά...4 Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγγραφή - Επιμέλεια: Δρ. Τσέπης Ηλ., Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208 θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση διπλωµατικών εργασιών

Εκπόνηση διπλωµατικών εργασιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Α.Μ.Θ. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΜΣ Λογιστική, Ελεγκτική και ιεθνείς Συναλλαγές Εκπόνηση διπλωµατικών εργασιών Οδηγός για µεταπτυχιακούς φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΤΖΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΒΑ FULL-TIME MBA PART-TIME

ΜΒΑ FULL-TIME MBA PART-TIME Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΜΒΑ FULL-TIME MBA PART-TIME Ο διέπεται από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που ορίζεται από το Νόμο 3685/ΦΕΚ 148/16-7-2008/Τ. Πρώτο (Θεσμικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα