ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ."

Transcript

1 ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο, αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ελεκέξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. Π απηφ ην πιαίζην, ε Δηαηξεία δειψλεη φηη, ζην παξφλ ρξνληθφ ζεκείν, απηνβνχισο ππάγεηαη ζηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Ππλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΠΔΒ) (ζην εμήο «Θψδηθαο»), ν νπνίνο βξίζθεηαη αλαξηεκέλνο ζηε δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε: Πηελ παξνχζα Γήισζε θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε Δηαηξεία εθαξκφδεη ηνλ σο άλσ Θψδηθα, θαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία απνθιίλεη απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ, θαζψο θαη νη ιφγνη ησλ απνθιίζεσλ απηψλ. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ 9 κέιε, εθ ησλ νπνίσλ 2 είλαη εθηειεζηηθά θαη 7 κε εθηειεζηηθά, εθ ησλ δε κε εθηειεζηηθψλ κειψλ, 3 είλαη αλεμάξηεηα. Γηαρεηξηζηηθά θαζήθνληα αζθνχλ κφλν ηα εθηειεζηηθά κέιε. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί κε εηδηθή απφθαζή ηνπ θαη κε φπνηνπο φξνπο απηφ εγθξίλεη, λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε φισλ ή κεξηθψλ απφ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο εμνπζίεο ηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα αλεμάξηεηα αλ ηα πξφζσπα απηά είλαη ή δελ είλαη κέιε ηνπ, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο κε ηελ απφθαζε απηή ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία παξαρσξνχληαη νη ζρεηηθέο εμνπζίεο, κε εμαίξεζε απηψλ πνπ θαηά ην Λφκν θαη ην παξφλ Θαηαζηαηηθφ απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ν ηίηινο θαη ε αξκνδηφηεηα θαζελφο απφ ηα πξφζσπα απηά θαζνξίδεηαη πάληνηε κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηνλ δηνξηζκφ ηνπο. Ρα πξφζσπα απηά κπνξνχλ, εθ φζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, λα αλαζέηνπλ πεξαηηέξσ ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ ή κέξνο ηνχησλ θαη λα ρνξεγνχλ έηζη πεξαηηέξσ ηελ πιεξεμνπζηφηεηα πνπ ηνπο έρεη δνζεί ζε άιια πξφζσπα, κέιε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ππαιιήινπο, δηθεγφξνπο ή ελ γέλεη ηξίηνπο. Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη πεληαεηήο. Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ παξαηείλεηαη απηνδίθαηα κέρξη ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα ζπλέιζεη ε πξψηε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία θάζε θνξά έπεηαη ηεο ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δάλ ιφγσ ζαλάηνπ, παξαηηήζεσο ή απφ νπνηνπδήπνηε ιφγν έθπησζεο νπνηνπδήπνηε

2 κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κείλεη θελή ζέζε ζπκβνχινπ, απηή θαηαιακβάλεηαη απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, θαηά ηελ ζεηξά ηεο εθινγήο ηνπο απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο. Πε πεξίπησζε κε εθινγήο αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηα νπνία ζε θάζε πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξα απφ ηξία (3), είηε ζπλερίδνπλ ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο, ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ κειψλ, πνπ είραλ εθιεγεί, πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ είηε εθιέγνπλ αληηθαηαζηάηε ηνπ κέινπο ή ησλ κειψλ γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο ζεηείαο ηνπο. Ζ αλσηέξσ εθινγή αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή Γεληθή Ππλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο θαη αλ αθφκα δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξεζία δηάηαμε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Νη πξάμεηο ηνπ αληηθαηαζηάηε πνπ εμειέγε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη έγθπξεο αθφκε θαη αλ ε Γεληθή Ππλέιεπζε δελ επηθπξψζεη ηελ εθινγή ηνπ ή εθιέμεη άιιν ζχκβνπιν. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο θάζε θνξά πνπ ν λφκνο, ην Θαηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο ην απαηηνχλ, ζε εκέξα θαη ψξα νξηδφκελε απφ ηνλ Ξξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ή φπνηε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) απφ ηνπο ζπκβνχινπο δεηήζνπλ εγγξάθσο ηνχην, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 20, παξάγξαθνη 4 θαη 5 ηνπ θ.λ. 2190/1920. Θαη εμαίξεζε, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη έγθπξα εθηφο ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο, νπνπδήπνηε ζηελ εκεδαπή ή ζηελ αιινδαπή έρεη ππνθαηαζηήκαηα ε Δηαηξεία ή νπνηαδήπνηε εηαηξεία ηνπ Νκίινπ ηεο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζε νπνηνλδήπνηε άιιν ηφπν, είηε ζηελ εκεδαπή είηε ζηελ αιινδαπή, εθ φζνλ ζηε ζπλεδξίαζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη κε ηειεδηάζθεςε ζχκθσλα κε ην άξζξν 20, παξ. 3α ηνπ θ.λ. 2190/1920. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα εθφζνλ είλαη παξφληεο ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηφ νη κηζνί (1/2) ζπλ έλαο ζχκβνπινη. Πε θακία πεξίπησζε ν αξηζκφο ησλ ζπκβνχισλ πνπ είλαη παξφληεο απηνπξνζψπσο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ (3). Νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπφκελσλ κειψλ, κε εμαίξεζε ηηο απνθάζεηο, γηα ηε ιήςε ησλ νπνίσλ, ζχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ, απαηηείηαη ε απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπνκέλσλ κειψλ. Τα κέιε ηνπ παξφληνο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο είλαη: Ινπθάο Θφκεο, Ξξφεδξνο (Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο) Ξέηξνο Γηακαληίδεο, Αληηπξφεδξνο (Κε εθηειεζηηθφ Κέινο) Γαπίδ Πακνπήι, Γ/λσλ Πχκβνπινο (Δθηειεζηηθφ Κέινο) Πάββαο Αζεκηάδεο, Γξακκαηέαο (Δθηειεζηηθφ Κέινο) Σαξάιακπνο Γαπίδ, Πχκβνπινο (Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο) Αλαζηάζηνο Γαπίδ, Πχκβνπινο (Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο) Δπηχρηνο Βαζηιάθεο, Πχκβνπινο (Αλεμάξηεην, κε Δθηειεζηηθφ Κέινο) Αιέμηνο Πσηεξαθφπνπινο, Πχκβνπινο (Αλεμάξηεην, κε Δθηειεζηηθφ Κέινο) Θσκάο-Αιέμαλδξνο Εχκλεο Πχκβνπινο (Αλεμάξηεην, κε Δθηειεζηηθφ Κέινο)

3 Ζ ζεηεία ηνπ παξφληνο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ην νπνίν εμειέγε απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο 30/06/2010 ιήγεη ηελ 30/06/2011, δεδνκέλνπ φηη ε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 3 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο (δπλάκεη ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 30/06/2010) πεξί επέθηαζεο ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο ηνπ ΓΠ απφ έλα ζε πέληε έηε δελ είρε θαηαρσξεζεί ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαηά ην ρξφλν εθινγήο ηνπ παξφληνο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Αρμοδιόηηηες μελών Γ..: Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Θαζνξίδεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηαζθαιίδεη ηελ θαιή νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζπγθαιεί ζε ζπλεδξίαζε ηα κέιε ηνπ θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. Δθδίδεη αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα ησλ Ξξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε επηθχξσζή ηνπο. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ΓΠ, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζ Δηαηξεία εθπξνζσπείηαη ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ. Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Γηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία θαη αζθεί ζην φλνκα απηήο φιεο ηηο πξάμεηο πνπ αλάγνληαη ζηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε απηήο. Δίλαη αξκφδηνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηνπο κεηφρνπο. Ππληνλίδεη ηηο επηκέξνπο Γηεπζχλζεηο ηεο Δηαηξείαο Σαξάζζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο θαη αμηνινγεί ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη. Δθδίδεη αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα ησλ Ξξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε επηθχξσζή ηνπο. Βιογραθικά ζημειώμαηα ηων Μελών ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ: Ινπθάο Θφκεο Ξξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Γελλήζεθε ζηελ Διιάδα ην Απεθνίηεζε απφ ην Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ κε πηπρίν Φπζηθήο, απφ ην Ξαλεπηζηήκην ηεο Ottawa κε MAsc Ζιεθηξνιφγνπ Κεραληθνχ θαη απφ ην Ξαλεπηζηήκην Mc Master ηνπ Hamilton, Ontario κε MBA. Δξγάζζεθε γηα ελλέα ρξφληα ζηελ IZOΙΑ Α.Δ., ηελ πξψηε Διιεληθή Βηνκεραλία Νηθηαθψλ Ππζθεπψλ πξηλ εληαρζεί ζηελ Διιεληθή

4 Δηαηξία Δκθηαιψζεσο (Tξία Έςηινλ) ην Πηελ Ρξία Έςηινλ εξγάζηεθε ζε δηάθνξεο δηεπζπληηθέο ζέζεηο φπσο επίζεο θαη σο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ. Απνρψξεζε απφ ηελ εηαηξία ην 2001, παξακέλνληαο Πχκβνπινο ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δίλαη Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ΝΚΗΙΝ IDEAL, Ξξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Αλαθχθισζεο Α.Δ. θαη Αληηπξφεδξνο ηνπ Ππλδέζκνπ Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Ρξνθίκσλ (ΠΔΒΡ). Ξέηξνο Γηακαληίδεο Αληηπξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δίλαη πηπρηνχρνο Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ MBA απφ ην Ξαλεπηζηήκην ηνπ Manchester. Μεθίλεζε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ ην 1991 ζηελ Procter & Gamble ζηε Κ. Βξεηαλία. Δληάρζεθε ζηε Frigoglass ην 1998 σο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο Ηλδνλεζίαο θαη ην 2001 αλέιαβε θαζήθνληα Ξεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Αζίαο & Αθξηθήο. Ρν 2004 δηνξίζηεθε Γηεπζπληήο Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Νκίινπ θαη ην 2006 αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζπληή Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πηξαηεγηθήο. Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2007 δηνξίζηεθε Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ζηελ Frigoglass. Γαπίδ Πακνπήι Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο-Δθηειεζηηθφ Κέινο Γελλήζεθε ην 1962, θάηνρνο MBA (INSEAD) θαη BSc Electrical Engineering (Technion). Δθηφο νκίινπ Ηληεάι, είλαη κέινο ΓΠ ηεο εηαηξίαο Kerur Holdings Ltd. Έρεη δηεζλή εκπεηξία ζηνπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ επελδχζεσλ. Έρεη δηαηειέζεη σο κέινο ΓΠ ηεο Info-Quest ΑΒΔΔ, Softbrands Inc. (ΖΞΑ), Catalyst Fund (Ηζξαήι), Ξξφεδξνο ζηελ Compugen Inc. (ΖΞΑ, Nasdaq: CGEN) θαη PWS ΑΒ (Πνπεδία). Δπίζεο έρεη εξγαζηεί ζηελ WMI Plc (Κεγάιε Βξεηαλία), θαη ζηελ Scitex SA (Βέιγην, Nasdaq: CREO, SCIX). Δξγάδεηαη ζηνλ Όκηιν απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ Πάββαο Αζεκηάδεο Γξακκαηέαο-Δθηειεζηηθφ Κέινο. Γελλήζεθε ην 1966, θαη είλαη θάηνρνο νηθνλνκηθνχ πηπρίνπ. Έρεη δεθαεηή πξνυπεξεζία ζην ειεγθηηθφ, θνξνινγηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ ηκήκα ηεο Arthur Andersen. Απνρψξεζε σο Γηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο παξνρήο επηρεηξεκαηηθήο ππνζηήξημεο (Business Process Outsourcing). Πηνλ Όκηιν εξγάδεηαη απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2002, φπνπ μεθίλεζε ζαλ Νηθνλνκηθφο Γ/ληήο ηεο IDEAL ELECTRONICS. Σαξάιακπνο Γαπίδ Κε εθηειεζηηθφ Κέινο. Γελλήζεθε ην 1965 ζηε Ιεπθσζία ηεο Θχπξνπ θαη έρεη ζπνπδάζεη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ζηηο Ζ.Ξ.Α. Ν θ. Σαξάιακπνο Γ. Γαπίδ είλαη Ξξφεδξνο ηεο Frigoglass Α.Δ. θαη ηνπ Νκίινπ Plias Α.Δ., Αληηπξφεδξνο ηεο Θαηζέιεο Α.Δ. ηεο Nigerian Bottling Company P.L.C., ηεο A.G. Leventis P.L.C. ηεο Cummins West Africa Ltd θαη ηεο Vectis Capital. Δίλαη επίζεο Κέινο ηνπ Γεληθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Π.Δ.Β. Ν θ. Σαξάιακπνο Γ. Γαπίδ έρεη επίζεο δηαηειέζεη Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΓΔΖ, ηεο Alpha Finance θαη ηεο Lanitis Development Limited. Ν θχξηνο Σάξεο Γ. Γαπίδ είλαη Δθηειεζηηθφ Κέινο ηνπ International Directors Council ηνπ Κνπζείνπ Guggenheim ηεο Λέαο φξθεο. Αλαζηάζηνο Γαπίδ Κε εθηειεζηηθφ Κέινο. Γελλήζεθε ζηελ Ιεπθσζία ην Απνθνίηεζε απφ ην Ξαλεπηζηήκην Tufts ηεο Καζζαρνπζζέηεο ην 1993 θαη μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ ζην ζχζηεκα εκθηαιψζεσλ ηεο Coca-Cola ζηηο ΖΞΑ. Απφ ην 1994 έσο ην 1997, ν θχξηνο Γαπίδ θαηείρε δηάθνξεο ζέζεηο ζηα ηκήκαηα

5 πσιήζεσλ θαη κάξθεηηλγθ ηεο Ρξία Έςηινλ. Θαηά ην έηνο 1997, ν θνο Γαπίδ εξγάζηεθε ζηελ PricewaterhouseCoopers S.A., θπξίσο ζην ινγηζηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηκήκα, θαη απφ ην 1998 έσο ζήκεξα ε θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπ ήηαλ Πχκβνπινο ηνπ Νκίινπ Kar-Tess ζηηο επελδχζεηο εκθηαιψζεσο. Απφ ην 2002 έσο ην 2005 ν θνο Γαπίδ δηαηέιεζε Ξξφεδξνο ηεο Navios Corporation, κηαο θνξπθαίαο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο κεηαθνξψλ κεγάινπ φγθνπ. Πήκεξα ν θνο Γαπίδ είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Aegean Airlines S.A., θαζψο θαη κέινο ηεο Ππκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ζην Θέληξν Λαχισλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Tufts. Δπηχρηνο Βαζηιάθεο Αλεμάξηεην-Κε εθηειεζηηθφ Κέινο. Γελλήζεθε ην Κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ ζηηο Ζ.Ξ.Α., Β.Α. Δconomics Yale University, MBA Columbia University. Πήκεξα είλαη Αληηπξφεδξνο Γ.Π. ζηελ Autohellas S.A. Hertz θαη ζηελ ΞΔΗΟΑΗΩΠ Leasing, θαη Κέινο ηνπ Γ.Π. ζηηο εηαηξίεο Technocar S.A. Seat, ΑΔΟΝΞΝΟΗΑ ΑΗΓΑΗΝ, Multifin S.A., ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΩΠ. Αιέμηνο Πσηεξαθφπνπινο Αλεμάξηεην-Κε εθηειεζηηθφ Κέινο. Ξηπρηνχρνο ηεο Λνκηθήο Πρνιήο Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Κέινο ηνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ Αζελψλ, κε πνιπεηή εμεηδίθεπζε ζην Δκπνξηθφ Γίθαην θαη ηδηαίηεξα ζην Γίθαην ησλ Δηαηξεηψλ. Δίλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ ίδξπζε ηεο κέρξη ζήκεξα. Θσκάο-Αιέμαλδξνο Εχκλεο Αλεμάξηεην-Κε εθηειεζηηθφ Κέινο. Γελλήζεθε ην 1965 ζηελ Αξγεληηλή. Ππνχδαζε Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ ζην Θαζνιηθφ Ξαλεπηζηήκην ηεο Αξγεληηλήο (UCA) θαη απνθνίηεζε ην Πήκεξα είλαη Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο εηαηξείαο Διιεληθφο Γχξνο Α.Δ. ΔΠΙΣΡΟΠΔ Πχκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Λ.3696/2008, ζε θάζε εηζεγκέλε ζην Σξεκαηηζηήξην εηαηξεία πξέπεη λα ζπζηήλεηαη Διεγθηηθή Δπηηξνπή απαξηηδφκελε απφ 3 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, εθ ησλ νπνίσλ δχν ηνπιάρηζηνλ κε εθηειεζηηθά κέιε θαη έλα αλεμάξηεην, κε εθηειεζηηθφ κέινο. Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ηεο Δηαηξείαο απαξηίδεηαη απφ ηα εμήο, αλεμάξηεηα, κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ: Αιέμηνο Πσηεξαθφπνπινο (Ξξφεδξνο Δπηηξνπήο) Δπηχρηνο Βαζηιάθεο (Κέινο) Θσκάο-Αιέμαλδξνο Εχκλεο (Κέινο) Ωο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ εμειέγε ν θ.αλαζηάζηνο Γαπίδ (κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ). Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ εγγπάηαη φηη νη εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί έιεγρνη ηεο Δηαηξείαο εθηεινχληαη κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ, αλεμάξηεην θαη απνιχησο ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ παξαθνινπζεί ηε

6 δηαδηθαζία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Αθφκε, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ επηβιέπεη ηνλ εηήζην ηαθηηθφ έιεγρν, ηελ εμακεληαία επηζθφπεζε, θαζψο επίζεο θαη ηελ ειεγθηηθή εξγαζία πνπ δηεμάγεηαη απφ ην ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο, ελψ ζπγρξφλσο δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηεο Γηνίθεζεο κε ηηο παξαηεξήζεηο ηφζν ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ φζν θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. Δπίζεο, κεξηκλά γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο επηθνηλσλίαο ησλ εθάζηνηε εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ κε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ξεξαηηέξσ, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ αμηνινγεί ηηο εθζέζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ηελ επάξθεηα ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο πξνο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ παξέρεηαη. Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ αμηνινγεί ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξεία, θαζψο επίζεο θαη ηηο εθζέζεηο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ αλαθνξηθά κε ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ρέινο, είλαη αξκφδηα γηα ηε δηακφξθσζε ζχζηαζεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, πξνθεηκέλνπ απηφ λα δηακνξθψζεη πξφηαζε πξνο ηε Γεληθή Ππλέιεπζε γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ 4 θνξέο ηνλ ρξφλν. ΤΣΗΜΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Ωο ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εηαηξηθψλ εξγαζηψλ, ηελ αμηνπηζηία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο εθαξκνζηένπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλνιηθά, ε επαιήζεπζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, απφ ηα νπνία αληινχληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ν εληνπηζκφο ησλ αδπλακηψλ θαη νη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε, γίλνληαη απφ ηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ε νπνία γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο έρεη πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε έγγξαθν, αξρείν, θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο εηαηξείαο. Ζ πεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη αλεμάξηεηε ππεξεζία ηεο Δηαηξείαο. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε Γηνίθεζε θαζψο θαη φια ηα ζηειέρε νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηελ πεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη γεληθά λα δηεπθνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηεο. Ζ Δηαηξεία έρεη, επίζεο, ζεζπίζεη ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ άζθεζε ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ φζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε ησλ αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία αλαιχζεσλ. Απηά πεξηιακβάλνπλ: Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή εληαίσλ ινγηζηηθψλ εθαξκνγψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Γηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ζσζηή θαη πιήξε αλαγλψξηζε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο.

7 Γηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη νη ζπλαιιαγέο αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή πξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Ππλερή εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ. Ξξαγκαηνπνίεζε δηαγξαθψλ θαη ζρεκαηηζκφ πξνβιέςεσλ έγθαηξα κε ζαθήλεηα θαη ζπλέπεηα. Γηελέξγεηα, ζε κεληαία βάζε, αλάιπζεο ησλ απνθιίζεσλ αλάκεζα ζηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα, ηα πξνυπνινγηζκέλα θαη ηα ζπγθξηηηθά γηα λα εληνπίδνληαη κε ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηα θαη ε πιεξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, αιιά θαη γηα λα πξνγξακκαηίδνληαη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη νξίζεη πεχζπλν Δπηθνηλσλίαο κε ηνπο Κεηφρνπο θαη πεχζπλν Κεηνρνινγίνπ κε θχξηα θαζήθνληα ηελ έγθπξε θαη άκεζε ελεκέξσζε φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, αιιά θαη γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο είλαη δηαζέζηκνη γηα ζπλαληήζεηο κε κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο κε ζεκαληηθέο ζπκκεηνρέο πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ δηαθπβέξλεζε ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο, ν Ξξφεδξνο δηαζθαιίδεη φηη νη απφςεηο ησλ κεηφρσλ γλσζηνπνηνχληαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί ελεξγή ηζηνζειίδα φπνπ αλαξηψληαη, πέξαλ ησλ επηβαιιφκελσλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο δεκνζηεχζεσλ, θαη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηνπο κεηφρνπο φζν θαη γηα ηνπο επελδπηέο. 1. Σόπος σνεδρίαζης Γενικής σνέλεσζης: Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ή ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ δήκνπ εληφο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο ή άιινπ δήκνπ φκνξνπ ηεο έδξαο ή ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ πνπ βξίζθεηαη ην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε θαη εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, ελψ ζπλέξρεηαη έθηαθηα φπνηε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ην ζεσξήζεη αλαγθαίν. 2. Αρμοδιόηηηα ζύγκληζης και διαδικαζία: Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πνπ νξίδεη θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηδφκελε γηα ηελ ζπλεδξίαζε απηήο εκέξα, ππνινγηδφκελσλ θαη ησλ εμαηξεηέσλ εκεξψλ, κε εμαίξεζε ησλ επαλαιεπηηθψλ Ππλειεχζεσλ θαη ησλ εμνκνηνπκέλσλ κε απηέο. Ζ εκέξα ηεο δεκνζηεχζεσο ηεο πξνζθιήζεσο ηεο Γεληθήο Ππλειεχζεσο θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξηάζεσο απηήο δελ ππνινγίδνληαη. Ζ Ξξφζθιεζε δεκνζηνπνηείηαη φπσο νξίδεη ν λφκνο θαη αλαξηάηαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δηαηξείαο. Ξεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: Ρελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο Ρνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηηο πξαθηηθέο ζπκκεηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο εηζαγσγήο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ππνβνιήο εξσηήζεσλ, θαζψο θαη ησλ πξνζεζκηψλ εληφο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα απηά κπνξνχλ λα αζθεζνχλ

8 Ρηο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο, ηνπο φξνπο αληηπξνζψπεπζεο κέζσ πιεξεμνπζίνπ θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα έληππα γηα ηελ ςεθνθνξία κέζσ πιεξεμνπζίνπ Ρελ πξνηεηλφκελε εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεδίσλ ησλ απνθάζεσλ πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε, αιιά θαη ηπρφλ δεζκεπηηθψλ εγγξάθσλ Ρνλ πξνηεηλφκελν θαηάινγν ππνςήθησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηα βηνγξαθηθά ηνπο (εθφζνλ ππάξρεη ζέκα εθινγήο κειψλ), θαη Ρν ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζχγθιεζεο. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, εθηφο εθείλσλ ησλ ζεκάησλ πνπ θαηνλνκάδνληαη ξεηά ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ, εθφζνλ παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή κε αληηπξφζσπν κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/5 ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Αλ δελ ζπγθεληξσζεί απηή ε απαξηία, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ζπλέξρεηαη πάιη κέζα ζε είθνζη (20) κέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ καηαηψζεθε, πξνζθαινχκελε πξηλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ κέξεο. Κεηά ηελ πξφζθιεζε απηή, ε Γεληθή Ππλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην εθπξνζσπνχκελν ζ' απηήλ ηκήκα ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Δμαηξεηηθά, φηαλ πξφθεηηαη γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ (1) ζηε κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο Δηαηξείαο, (2) ζηε κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, (3) ζηελ επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ, (4) κε ηελ εμαίξεζε ηεο έθηαθηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, θάζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εθηφο εάλ επηβάιιεηαη απφ ην λφκν ή γίλεηαη κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ, (5) ζηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εθηφο εάλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ θ.λ. 2190/1920, (6) ζηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3α ηνπ θ.λ. 2190/1920, (7) ζηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ, (8), ζηε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή ηεο Δηαηξείαο, (9) ζηελ αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο θαη δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο, (10) ζηελ παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ θ.λ. 2190/1920, θαη (11) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη ζην λφκν, ε Γεληθή Ππλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, εθφζνλ παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Αλ δελ επηηεπρζεί ηέηνηα απαξηία, ε Γεληθή Ππλέιεπζε αθνχ πξνζθιεζεί ζπλέξρεηαη θαη πάιη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο εθφζνλ παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα δεχηεξν (1/2) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Αλ δελ επηηεπρζεί θαη ε απαξηία απηή, ε Γεληθή Ππλέιεπζε πξνζθαιείηαη θαη ζπλέξρεηαη μαλά φπσο αλαθέξεηαη ακέζσο λασηέξσ θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο εθφζνλ παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ

9 κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Γηα ην δηάζηεκα πνπ νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο παξακέλνπλ εηζεγκέλεο ή ζε θάζε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα ιεθζεί απφθαζε γηα αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ζηελ ηειεπηαία επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 1. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ, φληαο ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο, δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε ηεο Δηαηξείαο, εθ φζνλ, δε, ζπλέξρεηαη ζχκθσλα κε ην Λφκν θαη ην Θαηαζηαηηθφ, εθπξνζσπεί ηελ νκάδα ησλ Κεηφρσλ θαη νη απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ φινπο, αθφκα θαη ηνπο απφληεο ή δηαθσλνχληεο Κεηφρνπο. Δηδηθφηεξα, ε Γεληθή Ππλέιεπζε είλαη κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα: (α) Ρξνπνπνηήζεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνχ. Ρέηνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζεσξνχληαη, ελδεηθηηθά, φζεο αθνξνχλ ηελ αχμεζε ή ηε κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ηε δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο, ηε παξάηαζε ηεο δηαξθείαο ηεο, ηε ζπγρψλεπζή ηεο κε άιιε, θαζψο θαη ηε δηάζπαζή ηεο, ηε κεηαηξνπή ηεο θαη ηελ αλαβίσζή ηεο. (β) Ρελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ηνπ. (γ) Ρελ έγθξηζε ή αλακφξθσζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ θαηαξηίδεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ηε δηάζεζε θαζαξψλ θεξδψλ. (δ) Ρελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3α ηνπ θ.λ. 2190/1920. (ε) Ρνλ δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ ζε πεξίπησζε ιχζεο ηεο Δηαηξείαο. (ζη) Ρελ έγθξηζε, κε εηδηθή ςεθνθνξία πνπ γίλεηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε, ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο απαιιαγήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ απφ θάζε επζχλε κεηά ηελ ςήθηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη κεηά απφ αθξφαζε ηεο έθζεζεο επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη επί ηεο γεληθήο θαηαζηάζεσο ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηεο Δηαηξείαο. Πηελ παξαπάλσ ςεθνθνξία έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ θαη ηα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη νη ππάιιεινη ηεο, αιιά κφλν κε κεηνρέο πνπ ηνπο αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα. (δ) Ρελ έγεξζε αγσγήο θαηά κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ησλ ειεγθηψλ, γηα παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Λφκν θαη ην Θαηαζηαηηθφ. (ε) Θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ ζχκθσλα κε ηνλ θ.λ. 2190/1920 αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε. 2. Πηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο δελ ππάγνληαη νη πεξηπηψζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ θ.λ. 2190/1920.

10 ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΔΣΟΥΩΝ Πηε Γεληθή Ππλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη φπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζηα αξρεία ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο Διιεληθά Σξεκαηηζηήξηα Α.Δ. (Δ.Σ.Α.Δ.), ζην νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο (κεηνρέο) ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Ζ απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηνπ σο άλσ θνξέα ή ελαιιαθηηθά, κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο Δηαηξίαο κε ηα αξρεία ηεο εηαηξίαο Διιεληθά Σξεκαηηζηήξηα Α.Δ. (Γ/λζε Θεληξηθνχ Απνζεηεξίνπ Αμηψλ), ε δε σο άλσ ζρεηηθή βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζνπλ ζηελ Δηαηξία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ απφ ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ κεηφρσλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28α ηνπ θ.λ. 2190/1920, ν ελ ιφγσ κέηνρνο κεηέρεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε κφλν κεηά απφ άδεηά ηεο. Πεκεηψλεηαη φηη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ δελ πξνυπνζέηεη ηελ δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηελ δπλαηφηεηα πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο απηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο θαη ζηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Γέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε θάζε κέηνρνο κπνξεί λα πάξεη απφ ηελ Δηαηξεία αληίγξαθα ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηεο θαη ησλ εθζέζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ. Ρα έγγξαθα απηά πξέπεη λα έρνπλ θαηαηεζεί έγθαηξα απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζην γξαθείν ηεο Δηαηξείαο. Κε αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο απηήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο αίηεζεο ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζ αίηεζε πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δάλ δελ ζπγθιεζεί γεληθή ζπλέιεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε ζχγθιεζε δηελεξγείηαη απφ ηνπο αηηνχληεο κεηφρνπο κε δαπάλεο ηεο Δηαηξείαο, κε απφθαζε ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Πηελ απφθαζε απηή νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε. Κε αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο πξφζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Ρα πξφζζεηα ζέκαηα δεκνζηεχζνληαη κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαηά ην άξζξν 26 ηνπ θ.λ.2190/1920, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Ζ αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή πξφζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνιφγεζε ή απφ ζρέδην απφθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο ε Ξξφζθιεζε, δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαη ηαπηφρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο, καδί κε ηελ αηηηνιφγεζε ή ην ζρέδην απφθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνπο κεηφρνπο.

11 Κε αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27 παξάγξαθνο 3 ηνπ θ.λ. 2190/1920, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ Δηαηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξίαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο κεηφρσλ κε ην ίδην πεξηερφκελν. πνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ δελ πθίζηαηαη φηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο, ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. Πε θάζε πεξίπησζε, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Κεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ε νπνία ζα ππνβιεζεί ζηελ Δηαηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Πε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρνπ ή κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ν Ξξφεδξνο ηεο Ππλέιεπζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαβάιεη γηα κηα κφλν θνξά ηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα απφ ηελ Έθηαθηε ή Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο γηα ηελ ιήςε ηνπο, εθείλε πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, πνπ φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο αλαβνιήο. Ζ κεηά ηελ αλαβνιή Γεληθή Ππλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ, ζε απηή δε κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ θαη λένη κέηνρνη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξ. 2 θαη 28 ηνπ θ.λ. 2190/1920. Πε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε νπνία πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ Δηαηξεία πέληε (5) νιφθιεξεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε, ην _Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λ αλαθνηλψλεη ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ηα πνζά πνπ κέζα ζηελ ηειεπηαία δηεηία θαηαβιήζεθαλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ηελ Δηαηξεία ζε κέιε ηνπ _ηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ζηνπο _δηεπζπληέο ή άιινπο ππαιιήινπο ηεο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζχκβαζε ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηαξηίζηεθε γηα νπνηαδήπνηε αηηία κε ηα ίδηα πξφζσπα. Πε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε ιήςε απφθαζεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο γίλεηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε.

12 Κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο απφ ην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν ηεο πεξηθεξείαο, ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξεία, πνπ δηθάδεη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. Ν έιεγρνο δηαηάζζεηαη αλ πηζαλνινγνχληαη πξάμεηο πνπ παξαβηάδνπλ δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ή ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο απφ ην, θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αξκφδην δηθαζηήξην, εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ γίλεηαη πηζηεπηφ φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε. Ζ δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη φζεο θνξέο ε κεηνςεθία πνπ δεηά ηνλ έιεγρν εθπξνζσπείηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. ΑΠΟΚΛΙΔΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΟΤ ΔΒ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΑΤΣΩΝ Ακέζσο θαησηέξσ παξαηίζεληαη νη πεξηπηψζεηο θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε Δηαηξεία απνθιίλεη απφ ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΠΔΒ: Γελ πθίζηαηαη ζηελ Δηαηξεία επηηξνπή πνπ λα πξνεηνηκάδεη πξνηάζεηο πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην φζνλ αθνξά ζηηο ακνηβέο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ θαη ησλ βαζηθψλ αλσηάησλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο. Ξνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ δηεπζπληψλ θαη πξντζηακέλσλ ζηελ δηακφξθσζε ησλ ακνηβψλ ηνπο. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δελ είλαη ηεηξαεηήο, αιιά πεληαεηήο κε ζηφρν ηελ απνθπγή πεξηηηψλ δαπαλψλ (δεκνζίεπζεο ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, θιπ). Πεκεηψλεηαη φηη έσο θαη ην 2010, ε ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο νξηδφηαλ απφ ην Θαηαζηαηηθφ κνλνεηήο. Ρν ΓΠ δελ πξέπεη θαηά ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο λα απνηειείηαη απφ επηά (7) έσο δεθαπέληε (15) κέιε, αιιά απφ απφ πέληε (5) έσο θαη ελλέα (9) κέιε, πξνθεηκέλνπ λα ζπλάδεη ην κέγεζφο ηνπ κε ην κέγεζνο θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο. Γελ έρεη θαζηεξσζεί ππνρξέσζε αλαιπηηθήο γλσζηνπνίεζεο ηπρφλ επαγγεικαηηθψλ δεζκεχζεσλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζεκαληηθψλ κε εθηειεζηηθψλ δεζκεχζεσλ ζε εηαηξείεο θαη κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα) πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην νχηε πθίζηαηαη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζηα νπνία κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ. Ζ Δηαηξεία αξθείηαη ζην γεγνλφο φηη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληά ηνπο, αθηεξψλνπλ επαξθή ρξφλν ζε απηά θαη ελεκεξψλνληαη γηα ηηο εμειίμεηο ζηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Γελ απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ην δηνξηζκφ εθηειεζηηθνχ ηνπ κέινπο ζε εηαηξεία πνπ δελ είλαη ζπγαηξηθή ή ζπλδεδεκέλε, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.

13 Γελ έρεη ζπζηαζεί επηηξνπή αλάδεημεο ππνςεθηνηήησλ γηα ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, θαζψο ιφγσ ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο ε ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή δελ θξίλεηαη, πξνο ην παξφλ,απαξαίηεηε. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηελ αξρή θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο δελ πηνζεηεί εκεξνιφγην ζπλεδξηάζεσλ θαη 12κελν πξφγξακκα δξάζεο, θαζψο είλαη επρεξήο ε ζχγθιεζε θαη ζπλεδξίαζή ηνπ, φηαλ ην επηβάιινπλ νη αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο ή ν λφκνο, ρσξίο ηελ χπαξμε πξνθαζνξηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεσο. Γελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε γηα δηελέξγεηα ζπλαληήζεσλ ζε ηαθηηθή βάζε κεηαμχ ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ΓΠ θαη ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηά ηελ επίδνζε θαη ηηο ακνηβέο ησλ ηειεπηαίσλ, θαζψο φια ηα ζρεηηθά ζέκαηα ζπδεηνχληαη παξνπζία φισλ ησλ κειψλ ηνπ. Γελ έρνπλ πηνζεηεζεί ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο ελεκέξσζεο γηα ηα λέα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, νχηε δηαξθήο επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε γηα ηα ππφινηπα κέιε, θαζψο πξνηείλνληαη πξνο εθινγή σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηθαλή θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη νξγαλσηηθέο-δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο. Γελ έρνπλ πηνζεηεζεί, σο κέξνο ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ηεο Δηαηξείαο, πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ θαη ζηελ Δηαηξεία, δεδνκέλνπ φηη ε Δηαηξεία ζεσξεί φηη νη πξνβιέςεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (πεξί απαγφξεπζεο αληαγσληζκνχ θιπ) θαη ε δηελέξγεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαιχπηνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηνλ θίλδπλν ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Γελ πθίζηαηαη ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή δελ ζεσξείηαη αλαγθαία ελφςεη ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο Δηαηξείαο. Ρπρφλ ρνξεγνχκελα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο κπνξνχλ λα σξηκάδνπλ ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζήο ηνπο. Πηηο ζπκβάζεηο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ ΓΠ δελ πξνβιέπεηαη φηη ην ΓΠ κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ επηζηξνθή φινπ ή κέξνπο ηνπ bonus πνπ έρεη απνλεκεζεί ιφγσ αλαζεσξεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ ή γεληθψο βάζεη εζθαικέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ bonus απηνχ, θαζψο ε Δηαηξέηα ρνξεγεί bonus κφλν κεηά ηελ νξηζηηθή έγθξηζε θαη έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ αλαθέξεηαη δηνηθεηηθά ζηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν. Ρν πξνζσπηθφ ηεο πεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαζψο θαη ηα κέιε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο είλαη αλεμάξηεηνη, δελ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζε θακία άιιε ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο Δηαηξείαο. Ν ππεχζπλνο ηεο πεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ επνπηεχεηαη απφ ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή, δηνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη είλαη πξφζσπν κε επαξθή πξνζφληα θαη εκπεηξία. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δελ πξνβαίλεη ζε εηήζηα αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, δηφηη ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή κειεηά θαη αμηνινγεί ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηεο πεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο.

14 Γελ πθίζηαηαη εηδηθφο θαη ηδηαίηεξνο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, θαζψο ηα βαζηθά θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο, πξνδηαγξάθνληαη επαξθψο ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Γελ δηαηίζεληαη ηδηαίηεξα θνλδχιηα ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο ρξήζε ππεξεζηψλ εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ, θαζψο νη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο. Πεκεηψλεηαη φηη ε εηαηξεία δελ εθαξκφδεη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ. Ζ παξνχζα Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο απνηειεί αλαπφζπαζην θαη εηδηθφ ηκήκα ηεο εηήζηαο Έθζεζεο (Γηαρείξηζεο) ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο.

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ.3556/2007 Θξένληνο 25-Αζήλα, ΡΘ. 104 42 Ρει. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011 ΙΥΤΟΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 8 Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ 1) Μεηά απφ αίηεζε Μεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011 ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ηεο εηζεγκέλεο ζην Φ.Α. Αλσλχκνπ Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Δπξσζύκβνπινη Αλώλπκε Δηαηξία πκβνύισλ Αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ SATO ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΙΟΤ

ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ SATO ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΙΟΤ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ SATO ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΙΟΤ ΜΑΡΣΙΟ 2011 1 Πεπιεσόμενα Διζαγυγή 3 Γενικέρ Απσέρ I. Ρφινο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 4 II. Μέγεζνο θαη ζχλζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ TΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ επί τοσ οποίοσ σσνέρτεται να υηυίσει η Σακτική Γενική σνέλεσση της :

ΥΕΔΙΟ TΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ επί τοσ οποίοσ σσνέρτεται να υηυίσει η Σακτική Γενική σνέλεσση της : ΥΕΔΙΟ TΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ επί τοσ οποίοσ σσνέρτεται να υηυίσει η Σακτική Γενική σνέλεσση της 9.5.2011: «Ά π θ π ο 9 Γιοικηηικό Σςμβούλιο 1. Η εηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πνπ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2012. (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007, άξζξν 4) ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Κ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38

ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2012. (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007, άξζξν 4) ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Κ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38 ΔΣΖΗΑ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΘΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2012 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007, άξζξν 4) ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Κ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38 15 ν ρικ. Δζληθήο Νδνχ Οεζχκλνπ - Ζξαθιείνπ Γήκνο Αξθαδίνπ Οεζχκλεο Ρ.Θ. 74100

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007 ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΑΟ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΘΙΔΚΑΛ ΔΙΙΑΠ - KLEEMANN HELLAS AΛΥΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΓΗΑ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ Α.E. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΑΞΝ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΚΔΣΟΗ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2011 ΒΑΠΔΗ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 4 ΡΝ Λ.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ηηρ εηαιπείαρ με ηην επωνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» και με ηο διακπιηικό ηίηλο «Forthnet A.E.» (ΑΡ.Μ.Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο: ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟN ΚΕΝΣΡΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ηεο 09.05.2011 Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία κε Θέκα: Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο 2015 ( 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε»

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε» Δηζεγεηήο: θ. Μπαζηάθεο Δκκαλνπήι πνπδάζηξηα: Γεσξγαθνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο Σνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2 Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα 27-11-2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: 1. Θωκάο νπηιίδεο ηνπ Μηραήι θαη ηεο νθίαο,... 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 111/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο : 1. Τνπ Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38/10-02-2004) «Επνπηεία ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, επνπηεία θαη έιεγρνο ηπρεξψλ παηρληδηψλ,

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα