ΘΕΜΑ : «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα: Προµηθειών Πληροφορίες :.Αναγνωστόπουλος ιεύθυνση: Ακαδηµίας 40, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : FAX : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/11/2011 Αρ. Πρωτ.: ΘΕΜΑ : «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης ηλεκτρονικής ενηµέρωσης πελατών του Τ.Π. & ανείων». Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως ισχύουν, 2.Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», όπως ισχύουν, 3. τις διατάξεις του κεφαλαίου Α (άρθρα 1 έως 4) του Ν. 3965/2011 (Φ.Ε.Κ. 113/τ. Α /1/ ) που αφορούν στην αναµόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, 4. Την υπ αρ. 2/21379/0094/ (Φ.Ε.Κ. 448/τ. Β / ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις υπ αρ. 2/51035/0094/ (Φ.Ε.Κ. 1327/τ. Β / ), 2/74109/0094/ (Φ.Ε.Κ. 15/τ. Β / ) και 2/24892/0094/ (Φ.Ε.Κ. 1069/τ. Β / ) αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, 5. τη διάταξη του εδ. β, της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180/τ. Α / ) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ηµοσίου Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», 6. Την υπ αρ / απόφαση του Αντιπροέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης ηλεκτρονικής ενηµέρωσης πελατών του Τ.Π. & ανείων ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Προκηρύσσουµε πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, µε σφραγισµένες προσφορές σε ΕΥΡΩ, για την προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης ηλεκτρονικής ενηµέρωσης πελατών του Τ. Π. και ανείων, 1

2 συνολικού προϋπολογισµού (προµήθειας και διετούς εγγύησης/ συντήρησης/ υποστήριξης) ΕΥΡΩ ,00 πλέον Φ.Π.Α. 2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την , ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. (λήξη κατάθεσης προσφορών) στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ. Π. και ανείων, Ακαδηµίας 40, στον α όροφο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του.σ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Οι σφραγισµένες προσφορές, αφού πρωτοκολληθούν, θα παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή. 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης ηλεκτρονικής ενηµέρωσης πελατών του Τ. Π. και ανείων, καθώς και οι όροι διετούς εγγύησης/ συντήρησης/ υποστήριξης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 4. Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο της προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης ηλεκτρονικής ενηµέρωσης πελατών του Τ. Π. και ανείων, καθώς και για τη διετή εγγύηση/ συντήρηση/ υποστήριξη, όπως περιγράφονται στο σχετικό παράρτηµα. Η τιµή θα αναλύεται τόσο για την προµήθεια του λογισµικού όσο και για συντήρηση και λειτουργική υποστήριξη του ανά έτος (για 2 έτη από την οριστική παραλαβή του συνόλου του λογισµικού). Η σύγκριση τιµών θα γίνει στη συνολική τιµή. 5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισµοί δ) κοινοπραξίες προµηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. Κατά τα λοιπά, ως προς τις κοινοπραξίες, ισχύουν οι διατάξεις του Π.. 118/ Κατάρτιση και υποβολή προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.. 118/2007, στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 2

3 ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 7.1 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Παραστατικό εκπροσώπησης, κατ άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.. 118/2007, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο/ εκπρόσωπό τους. β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/τ. Α ), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στην οποία συµµετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες: δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). δεν τελούν σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.. 118/2007 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόµενη δήλωση. η προσφορά συντάχτηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και της οποίας τους όρους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του. γ) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) και στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. - Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή µαζί µε την προσφορά των υπ αριθµ. α,β,γ δικαιολογητικών της παρ. 7.1 συνιστά λόγο αποκλεισµού της εταιρείας από το διαγωνισµό. 3

4 ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ηµεροµηνία υπογραφής και θεώρησης του γνησίου της υπογραφής των υπευθύνων δηλώσεων πρέπει να είναι αυτή της ηµεροµηνίας υποβολής της προσφοράς των ενδιαφεροµένων. Επισηµαίνεται ότι, πριν την έναρξη διενέργειας του διαγωνισµού, υπάρχει δυνατότητα θεώρησης του γνησίου της υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων από την υπηρεσία πρωτοκόλλου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων (Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας Αθήνα) Τεχνική Προσφορά - Η Τεχνική Προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Οικονοµική προσφορά Η Οικονοµική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η τιµή (σε ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων) συνολικά, αλλά και επιµερισµένη 1) στο σύνολο της προµήθειας λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης ηλεκτρονικής ενηµέρωσης πελατών του Τ. Π. και ανείων και 2) στη διετή εγγύηση/ συντήρηση/ υποστήριξη αναλυτικά (όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Επί της προσφερόµενης τιµής πρέπει να αναγράφεται ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό. Σε περίπτωση που η αναγραφή του Φ.Π.Α. είναι εσφαλµένη θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Το καθαρό ποσό του τιµολογίου υπόκειται στις εξής κρατήσεις: α) 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και χαρτόσηµο 2,40% επ αυτού, β) 0,25% υπέρ Ελληνικού ηµοσίου, γ) 0,30% υπέρ Υ/ΤΕΑ Υ και δ) παρακράτηση φόρου εισοδήµατος Ν. 2198/1994. Επίσης γίνεται παρακράτηση φόρου 8% για παροχή υπηρεσιών επί του ποσού που προκύπτει µετά την αφαίρεση των παραπάνω κρατήσεων από το καθαρό ποσό του τιµολογίου. Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 4

5 8. Αποσφράγιση προσφορών Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Οι δικαιούµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: - Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η πρώτη και η τελευταία σελίδα της τεχνικής προσφοράς ή των τµηµάτων αυτής. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι µαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται µε τα άλλα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρµοδίως. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό και των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µε σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. Μετά την αξιολόγηση και των οικονοµικών προσφορών και την ανάδειξη της εταιρείας στην οποία πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παραγρ. 2 του Π.. 118/2007, θα γίνει σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό και των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µε σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, µπορούν να λάβουν γνώση αυτών καθώς και των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παραγρ. 2 και του Π.. 118/2007 που κατατέθηκαν, κατόπιν σχετικής αίτησης που θα υποβληθεί εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών µετά την ηµεροµηνία κάθε αποσφράγισης. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 9. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτή: 5

6 α. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/τ. Α ), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 10. Η πληρωµή του λογισµικού θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή Η πληρωµή των υπηρεσιών διετούς εγγύησης/ συντήρησης/ τεχνικής υποστήριξης θα γίνεται ανά τρίµηνο για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί, και µετά από προσκόµιση πρακτικού της αρµόδιας Επιτροπής του ΤΑΜΕΙΟΥ για την παροχή των προβλεπόµενων από τη σύµβαση υπηρεσιών εγγύησης/ συντήρησης/ τεχνικής υποστήριξης. 11. Η παραλαβή, η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών που θα κατατεθούν, καθώς και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού θα γίνει από την Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την προαναφερθείσα απόφαση. 12. Ο µειοδότης υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ανακοίνωση της κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την υπογραφή της σύµβασης, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 13. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πριν την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή, (υπόδειγµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) διάρκειας δύο (2) ετών, που να καλύπτει το 10 % της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΟΥ Τ. Π. ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ 6

7 ιακήρυξη Τ. Π. και ανείων υπ αρ. πρωτ /2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. & ΑΝΕΙΩΝ: 1. Λογισµικό υλοποίησης του προϊόντος DIAS CREDIT TRANSFER της εταιρείας ΙΑΣ ΑΕ 2. Λογισµικό υλοποίησης του προϊόντος DIAS DIRECT DEBIT της εταιρείας ΙΑΣ ΑΕ 3. Λογισµικό υλοποίησης του προϊόντος DIAS DEBIT της εταιρείας ΙΑΣ ΑΕ 4. Λογισµικό υλοποίησης του προϊόντος DIAS CHECK της εταιρείας ΙΑΣ ΑΕ 5. Λογισµικό υλοποίησης του προϊόντος DIAS PAY της εταιρείας ΙΑΣ ΑΕ 6. Λογισµικό αυτόµατης παραλαβής και αποστολής µηνυµάτων και ειδοποιήσεων µε SMS ή/και Σχετικά µε τις προδιαγραφές των ανωτέρω προϊόντων λογισµικού, αυτές είναι οι εξής: Ολα τα προϊόντα πρέπει να µπορούν να λειτουργήσουν µε την υπάρχουσα στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων Βάση εδοµένων. Επιθυµητό είναι να λειτουργήσουν σε υπάρχοντα εξοπλισµό και system λογισµικό. Αν όχι, ο απαιτούµενος νέος εξοπλισµός και το νέο system λογισµικό αποτελούν µέρος αυτής της προµήθειας και πρέπει να προσφέρονται. Αναλυτικά στοιχεία για τον υπάρχοντα εξοπλισµό και λογισµικό θα δοθούν στους υποψήφιους αναδόχους. Για τα προϊόντα 1 έως 5 ανωτέρω, ως ελάχιστες προδιαγραφές νοούνται όλα τα αναφερόµενα στα τεχνικά και λειτουργικά εγχειρίδια των αντίστοιχων προϊόντων της εταιρείας ΙΑΣ ΑΕ όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την εταιρεία και λειτουργούν σήµερα στην τελευταία έκδοση τους. Για το ανωτέρω αναφερόµενο προϊόν 6, αυτό πρέπει να υποστηρίζει κατ ελάχιστον τα εξής: o o Υπηρεσίες προ-προγραµµατισµένης αποστολής µηνυµάτων και ειδοποιήσεων. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται: µηνύµατα µηνιαίων κινήσεων λογαριασµού, εξαµηνιαία υπόλοιπα δανείου, µηνύµατα για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ευχετήρια µηνύµατα κλπ Υπηρεσίες ενηµέρωσης real-time για γεγονότα τη στιγµή που συµβαίνουν. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται: ειδοποίηση αυτόµατης ανανέωσης προθεσµιακής κατάθεσης, αλλαγή επιτοκίου λογαριασµού, ανεπαρκές υπόλοιπο επιταγής, κίνηση λογαριασµού (πάνω από κάποιο όριο), υπόλοιπο λογαριασµού 7

8 πάνω ή κάτω από κάποιο όριο, κατάθεση µισθοδοσίας σε λογαριασµό, λήξη δόσης δανείου, αίτηση κωδικού επιβεβαίωσης συναλλαγής κλπ o o o o o Υπηρεσίες ενηµέρωσης κατ απαίτηση του πελάτη. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται: αίτηµα για υπόλοιπο λογαριασµού, ακύρωση/µπλοκάρισµα επιταγής, κατάσταση επιταγής, µεταφορά ποσού µεταξύ λογαριασµών του πελάτη, εντολή ανανέωσης προθεσµιακής κατάθεσης, υπόλοιπο δανείου, καρτέλα λογαριασµού κλπ Πρέπει να παρέχεται ο µηχανισµός δηµιουργίας νέων ειδοποιήσεων από τον διαχειριστή της εφαρµογής στα πλαίσια της νοοτροπίας που αναπτύχθηκε παραπάνω Πρέπει να παρέχει τον εξοπλισµό για την αποστολή και λήψη των SMS (modem κλπ), να συνεργάζεται µε τον υπάρχοντα στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων µηχανισµό αποστολής και λήψης και να παρέχει τις τυχόν απαιτούµενες άδειες χρήσης των εργαλείων κατασκευής του λογισµικού. Πρέπει να συνεργάζεται µε τις υπάρχουσες εφαρµογές του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων. Για το λόγο αυτό θα κατασκευαστούν από τον ανάδοχο «γέφυρες» αυτόµατης επικοινωνίας του προϊόντος µε τις υπάρχουσες εφαρµογές και θα µεταφερθεί στους διαχειριστές της εφαρµογής η τεχνογνωσία για τη δηµιουργία πρόσθετων τέτοιων µηχανισµών. Πρέπει να µπορεί να λειτουργεί κεντρικά για όλα τα Καταστήµατα του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων χωρίς περιορισµό στον αριθµό των χρηστών. Τα προσφερόµενα προϊόντα λογισµικού πρέπει να έχουν εγκατασταθεί και να βρίσκονται ήδη σε επιτυχηµένη παραγωγική λειτουργία σε τουλάχιστον δύο άλλους φορείς (τράπεζες κλπ). Β. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: A1.1 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η συνολική περίοδος συντήρησης ορίζεται για διάρκεια δύο (2) ετών µε έναρξη από την εποµένη της οριστικής παραλαβής του συνόλου του λογισµικού. A1.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Α1.2.1 Να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για να καλύπτει τις ανάγκες για υποστήριξη του λογισµικού. Α1.2.2 Να τηρεί τις εκάστοτε εγκατεστηµένες εκδόσεις λογισµικού ελεγµένες από άποψη λαθών και ανωµαλιών λειτουργίας και συµβατές µε τις τρέχουσες εκδόσεις (versions) του λειτουργικού συστήµατος και της βάσης δεδοµένων µε τις οποίες συλλειτουργεί και συνεργάζεται. 8

9 Α1.2.3 Να διαθέτει οργανωµένο helpdesk για την λήψη των κλήσεων και την παροχή πρώτου επιπέδου βοήθειας για τον πελάτη, το οποίο και πρέπει να τεθεί στην διάθεση του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων. Α1.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι υπηρεσίες συντήρησης αφορούν το σύνολο του λογισµικού και είναι οι εξής: Α Τροποποίηση του λογισµικού ώστε να καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφών των αναφερόµενων προϊόντων της εταιρείας ΙΑΣ ΑΕ, όπως και όποτε αυτά τροποποιούνται, ώστε η τελευταία έκδοση του λογισµικού να ικανοποιεί την τελευταία έκδοση των τεχνικών και λειτουργικών εγχειριδίων των προϊόντων της εταιρείας ΙΑΣ ΑΕ, όταν αυτά τίθενται σε ισχύ. Α1.3.2.Αποκατάσταση των ανωµαλιών λειτουργίας και λαθών (bugs) του λογισµικού. Α Αν υπάρξει η ανάγκη, για τις παρακάτω περιπτώσεις, σε ώρες µη λειτουργίας του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων : 1. Εγκατάσταση, µετά από συνεννόηση µε το Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων, των νέων εκδόσεων (Versions) του λογισµικού. 2. Τροποποίηση ή επανεγκατάσταση, αν απαιτείται, του λογισµικού εξαιτίας αλλαγών στη σύνθεση του εξοπλισµού ή του system λογισµικού (µέχρι 2 φορές το έτος). Στις υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος στην περίπτωση αυτή είναι και να πραγµατοποιήσει ελέγχους και πιθανές αλλαγές στο λογισµικό του ώστε αυτό να παραµείνει «λειτουργικό» µετά τις αλλαγές. Ο ανάδοχος ειδοποιείται 30 ηµέρες πριν για τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν ώστε να προσαρµόσει το υπό συντήρηση λογισµικό του. Τις πρώτες 15 ηµέρες µπορεί να διατυπώσει τις απόψεις επιφυλάξεις αντιρρήσεις του. Αυτές θα συζητηθούν και επιλυθούν στα πλαίσια της ειλικρινούς συνεργασίας ή των όσων αναφέρονται στην παράγραφο Β1.4 παρακάτω. 3. Εξασφάλιση της λειτουργικότητας του λογισµικού µετά από κάθε τροποποίηση του ή πιθανή εφαρµογή προαιρετικών (optional) δυνατοτήτων του που ενεργοποιηθούν µετά από απαίτηση του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων. Α1.3.4 Ο Ανάδοχος µετά από κάθε τροποποίηση του λογισµικού που είναι εγκατεστηµένο και που συντηρεί, έχει την ευθύνη να δροµολογήσει όλες τις διαδικασίες προκειµένου τα προγράµµατα που το χρησιµοποιούν να παραµείνουν «λειτουργικά» όπως και πρίν την τροποποίηση. Η συµµετοχή της ιεύθυνσης Πληροφορικής του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων στη διαδικασία αυτή, όπου απαιτείται, θεωρείται αυτονόητη. 9

10 Α Οι κανόνες ασφάλειας, ακεραιότητας, µη κοινοποίησης των δεδοµένων, και γενικότερα η εχεµύθεια πρέπει να εφαρµόζονται απαρέγκλιτα εκ µέρους του αναδόχου. Α1.3.6 Οι τεχνικοί του Αναδόχου µετά από κάθε επίσκεψη στο χώρο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων µε σκοπό την συντήρηση ή επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος, θα συµπληρώνουν µητρώο εργασιών µε τις εργασίες που έγιναν και θα βεβαιώνεται η καλή λειτουργία του λογισµικού συνολικά ή οι τυχόν παρατηρήσεις και υποδείξεις που θα στοχεύουν στην βελτιστοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης. Τα µητρώα αυτά υπογεγραµµένα παραδίδονται στην /νση Πληροφορικής. Α1.3.7 Για τη µέγιστη δυνατή ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνάψει συµβάσεις υποστήριξης για λογαριασµό του Πελάτη µε τις κατασκευάστριες εταιρείες του λογισµικού που θα συντηρεί, για όλο το χρονικό διάστηµα για το οποίο θα προσφέρει τις υπηρεσίες συντήρησης. Για την πιστοποίηση αυτών των συµβάσεων, ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει τα έγγραφα των κατασκευαστριών εταιρειών που θα αναφέρουν τις υπηρεσίες που καλύπτουν. Το Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων θα µπορεί να χρησιµοποιεί απευθείας τις υπηρεσίες αυτές από τις κατασκευάστριες εταιρίες και για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να παρασχεθούν τα κατάλληλα µέσα επικοινωνίας (fax, , τηλέφωνο) ώστε τα όποια προβλήµατα προκύπτουν να γνωστοποιούνται άµεσα και να τυγχάνουν της πρώτης αντιµετώπισης Α1.4 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Το κόστος συντήρησης περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για: Μετακίνηση, διαµονή και αµοιβή προσωπικού. Πληρωµή δασµών, φόρων, εξόδων εκτελωνισµού, εξόδων µεταφοράς, και λοιπών σχετικών αναγκών. Προµήθεια λοιπών απαραιτήτων σχετικά µε την συντήρηση του λογισµικού που κάθε φορά κρίνονται αναγκαία για την επίλυση αντίστοιχου προβλήµατος Α1.5 ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ορισµοί προσυµφωνηµένου επιπέδου υπηρεσιών αποκατάστασης προβληµάτων ευθύνης Αναδόχου: Εργάσιµες Μέρες: Οι καθηµερινές, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, ηµέρες της εβδοµάδας, εκτός Αργιών. Ως µη εργάσιµες ηµέρες ορίζονται το Σάββατο και η Κυριακή, καθώς και οι επίσηµες αργίες 10

11 Εργάσιµες Ώρες: Οι ώρες από 07:00 έως 18:00 των Εργάσιµων Ηµερών. Ως µη εργάσιµες ώρες ορίζονται οι από 00:00 έως 07:00 και οι από 18:00 έως 24:00 ώρες των εργάσιµων ηµερών, και το σύνολο των ωρών των µη εργάσιµων ηµερών. Χρόνος Ανάληψης Ευθύνης (ΧΑΕ): Ορίζεται ο χρόνος που µεσολαβεί από τη γνωστοποίηση του προβλήµατος στον Ανάδοχο (µε τηλέφωνο, fax, , κ.λ.π) µέχρι την αποδοχή και ανάληψη της ευθύνης του, που πιστοποιείται µε έγγραφο, φαξ, ή µε την άφιξη τεχνικού στο χώρο του ΤΑΜΕΙΟΥ που εµφανίστηκε το πρόβληµα. Ο χρόνος αυτός ορίζεται σε: Τριάντα(30) λεπτά το πολύ, όταν η γνωστοποίηση του προβλήµατος γίνεται µέσα στις εργάσιµες ώρες ή Τριάντα(30) λεπτά το πολύ από την έναρξη της αµέσως επόµενης εργάσιµης, όταν η γνωστοποίηση του προβλήµατος γίνεται κατά τη διάρκεια µη εργάσιµων ωρών, όπως αυτές ορίσθηκαν παραπάνω. Χρόνος αποκατάστασης προβλήµατος (ΧΑΠ): Ορίζεται ο χρόνος που µεσολαβεί από την αποδοχή και ανάληψη της ευθύνης από τον Ανάδοχο του προβλήµατος που του γνωστοποιήθηκε, µέχρι την αποκατάστασή του και ορίζεται σε δέκα (10) ώρες το πολύ. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ορίου, για κάθε ώρα υπέρβασης, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση µε 10% επί του ετήσιου κόστους συντήρησης όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο Β1.5 παρακάτω. Συνολικός Ετήσιος Χρόνος Αποκατάστασης Προβληµάτων (ΣΕΧΑΠ): Ορίζεται ο συνολικός ΧΑΠ σε ετήσια βάση για το σύνολο του εξοπλισµού και λογισµικού. Στον ΣΕΧΑΠ προστίθενται και οι πιθανοί χρόνοι υπέρβασης του προβλεπόµενου ΧΑΕ Μέγιστος Ετήσιος Χρόνος Αποκατάστασης Προβληµάτων (ΜΕΧΑΠ): Ονοµάζεται ο µέγιστος αποδεκτός ΣΕΧΑΠ και ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) ώρες ετησίως για το σύνολο του λογισµικού. Σε περίπτωση που ο ΣΕΧΑΠ υπερβεί τον προβλεπόµενο ΜΕΧΑΠ και ανεξάρτητα από τη ρήτρα που αναφέρθηκε παραπάνω, για κάθε ώρα υπέρβασης θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο πρόσθετη ρήτρα ίση 20% επί του ετήσιου κόστους συντήρησης όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο Β1.5 παρακάτω. Για να είναι δυνατή η µέτρηση των αναφερόµενων χρόνων, εκτός από τα έγραφα που αναφέρονται παραπάνω (γνωστοποίηση του προβλήµατος στον Ανάδοχο και αποδοχή και ανάληψη της ευθύνης του), κάθε επίσκεψη τεχνικού όπως ήδη έχει αναφερθεί, θα συνοδεύεται από ελτίο Εργασιών Συντήρησης, που αναφέρει την ώρα άφιξης του τεχνικού, τον λόγο της παρουσίας του, τις ενέργειες που έκανε, τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών και το αποτέλεσµα (αποκατάσταση βλάβης / ολοκλήρωση συντήρησης ή όχι). Υπογράφεται 11

12 από τον τεχνικό του Αναδόχου και τον υπεύθυνο του συστήµατος του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων. Ελαττωµατική λειτουργία λογισµικού: Θεωρείται η κατάσταση κατά την οποία λογισµικό, σε µέρος ή στο σύνολο του, δεν µπορεί να εκπληρώσει το σκοπό της λειτουργίας του, στην παραγωγική διαδικασία του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων. Β1 ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Β1.1 Το Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων, διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιεί τα προµηθευόµενα προϊόντα καθ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, όλες τις ηµέρες, εργάσιµες και µη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του. Η χρήση αυτή δεν διαφοροποιεί σε κανένα σηµείο ή όρο τις υποχρεώσεις του Αναδόχου Β1.2 ιάθεση τεχνικού του Αναδόχου για εργασίες εκτός των πιο πάνω αναφεροµένων, εντός εργασίµων ή µη ηµερών και ωρών και µετά από κλήση του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων, θα τιµολογείται µε βάση τον ισχύοντα τιµοκατάλογου υπηρεσιών του Αναδόχου ο οποίος κατατίθεται µαζί µε τη οικονοµική προσφορά του. Β1.3 Το Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων, διατηρεί το δικαίωµα να αφαιρεί λογισµικό ή άδειες χρήσης λογισµικού, µετά από προειδοποίηση 30 ηµερών προς τον ανάδοχο. Για κάθε αφαίρεση λογισµικού, µειώνεται ανάλογα και το κόστος συντήρησης. Για το λόγο αυτό η προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να είναι αναλυτική ανά προϊόν και άδειες χρήσης (αν υπάρχουν). Β1.4 Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ Αναδόχου και του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων σε ζητήµατα που αφορούν το πεδίο της συνεργασίας τους κατά την διάρκεια του χρόνου υποστήριξης, συµφωνείται από κοινού να ζητηθεί η συνδροµή αναγνωρισµένων επαγγελµατικών επιστηµονικών ενώσεων ή σωµατείων σχετικών µε την Πληροφορική (Τεχνικό Επιµελητήριο,ΕΠΥ,κ.λ.π) προκειµένου να αποφανθούν για το θέµα της ασυµφωνίας. Η επιλογή των προσώπων των ανωτέρω ενώσεων ή σωµατείων γίνεται µε δηµόσια κλήρωσε τριών (3) εκ των έξι που θα προταθούν (τρία(3) από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων και τρία(3) από τον Ανάδοχο).Το κοινό πόρισµα που θα προκύψει από τους εκπροσώπους των παραπάνω ενώσεων είναι κατά αρχάς δεσµευτικό για τα δύο µελλοντικά συµβαλλόµενα µέρη, διαφορετικά θα αποφανθούν τα ελληνικά δικαστήρια. Τα έξοδα που πιθανόν θα απαιτηθούν για τους εκπροσώπους των επιστηµονικών ενώσεων όπως ορίζονται ανωτέρω, επιµερίζονται µεταξύ των δύο συµβαλλόµενων µερών. Β1.5 Για την τήρηση των όρων των υπηρεσιών της εγγύησης-συντήρησης, ο ανάδοχος, µετά την οριστική παραλαβή των προϊόντων από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων, θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών εγγύησης. Για την έκδοση της 12

13 εγγυητικής αυτής, ως ποσό εγγύησης / συντήρησης θα υπολογιστεί το 10% του συνολικού ποσού της προσφοράς του αναδόχου άνευ Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που ο ΣΕΧΑΠ υπερβεί τον προβλεπόµενο ΜΕΧΑΠ, θα καταπίπτει υπέρ του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων η εγγυητική αυτή. Β1.6 Η συντήρηση άρχεται µετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του λογισµικού, όπως αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. Β1.7 Το Ταµείο µπορεί να διακόψει µε µονοµερή δήλωσή του τη συντήρηση µετά από δίµηνη προειδοποίηση προς τον Ανάδοχο. 13

14 ιακήρυξη Τ. Π. και ανείων υπ αρ. πρωτ /2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήµερα την , ηµέρα, και ώρα,στο Κεντρικό Κατάστηµα του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων, οδός Ακαδηµίας 40, µεταξύ αφενός του του, κάτοικου, οδός, κατόχου του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας υπ αρ., που εκδόθηκε την από το, ως του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, δυνάµει της υπ αρ. απόφασης του, που ενεργεί µε την ιδιότητά του αυτή ως νόµιµος εκπρόσωπος και για λογαριασµό του Τ. Π. και ανείων, που εδρεύει στην Αθήνα, σύµφωνα µε, και αφετέρου του του, κατοίκου, κατόχου του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας υπ αρ. που εκδόθηκε την από το, ως νόµιµου εκπροσώπου για την υπογραφή της παρούσας, της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία, µε Α.Φ.Μ.,.Ο.Υ., η οποία εδρεύει στ, συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαία αποδεκτά τα εξής: Με την υπ αρ. απόφαση του Αντιπροέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου του Τ. Π. και ανείων κατακυρώθηκε, σύµφωνα µε την πρόταση της αρµόδιας Επιτροπής, στην εταιρεία το αποτέλεσµα του πρόχειρου διαγωνισµού, που είχε προκηρυχθεί µε την υπ αρ. πρωτ / διακήρυξη, για την προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης ηλεκτρονικής ενηµέρωσης πελατών του Τ.Π & ανείων. Κατόπιν τούτου, το αφενός συµβαλλόµενο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, όπως εκπροσωπείται, αποκαλούµενο στο εξής «ΤΑΜΕΙΟ», αναθέτει µε την παρούσα την προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης ηλεκτρονικής ενηµέρωσης πελατών του Τ.Π & ανείων, καθώς και τη διετή εγγύηση/ συντήρηση/ υποστήριξη που τη συνοδεύει στην αποδεχόµενη και αφετέρου συµβαλλόµενη εταιρεία µε την επωνυµία, όπως εκπροσωπείται, αποκαλούµενη στο εξής «ΑΝΑ ΟΧΟΣ», µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες: ΟΡΟΣ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης ηλεκτρονικής ενηµέρωσης πελατών του Τ.Π & ανείων, καθώς και η διετής εγγύηση/ συντήρηση/ υποστήριξη που τη συνοδεύει 14

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002531590 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 2) Τµήµα : Προµηθειών Πληροφορίες : ηµ. Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PR0C002461542

Α ΑΜ: 14PR0C002461542 Α ΑΜ: 14PR0C002461542 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-11-2014 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 5680 Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Τ.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι,.... -.. Αρ. Πρωτ.: ΑΖ/Φ306/ Γενική /νση: Οικονοµικών Υποθέσεων /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Προµηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΨΓ5465ΦΘΘ-ΠΚΛ Πυθαγόρειο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ (Α) ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) ΓΙΑ ΑµεΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 007-03

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 27-4-2015 Αριθ. Πρωτ.:2537

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα