ΠΗΛΑΘΑ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΧΛ. Σέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:... 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΗΛΑΘΑ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΧΛ. Σέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:... 3"

Transcript

1 ΠΗΛΑΘΑ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΧΛ Σ Ζ Ι Δ Φ Χ Λ Η Α Δ Χ Σ Δ Ρ Η Θ Ο Τ... 3 Σέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:... 3 Σέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν (επηζηξνθή βξόρνπ κε δηαηήξεζε αξηζκνύ) ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ:... 3 Γηαηήξεζε αξηζκνύ από κεηαθνξά ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN (εζσηεξηθή θνξεηόηεηα) εληόο ηνπ ηδίνπ θνκβηθνύ θέληξνπ... 3 Βαζηθά κεληαία ηέιε... 3 Σέινο Mνλάδαο Xξέσζεο (Κ.Υ.) ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ:... 3 Σέιε ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ... 3 Σέινο απνκαθξπζκέλνπ ζπλδξνκεηή Σέινο δηαρείξηζεο πξνζσξηλώλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ Σέινο αιιαγήο αξηζκνύ θιήζεσο θύξηαο ηειεθ. γξακκήο κε αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή:... 5 Σέινο κεηαβίβαζεο ηειεθσληθήο γξακκήο ιόγσ εθρώξεζεο - κεηαβνιήο αλαγλώξηζεο :... 5 Σέιε ρξεζηκνπνηήζεσο ζπζθεπήο θαηαγξαθήο ησλ ζπλδηαιέμεσλ Κεληαίν ηέινο γηα κε αλαθνηλώζηκεο ηειεθσληθέο γξακκέο :... 6 Σέινο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δηαθνπείζεο ηειεθσληθήο γξακκήο (επαλαζύλδεζε) :... 6 Σέινο Πιεξνθνξίαο ρξέσζεο θιήζεσλ ηειεθσληθήο γξακκήο πξηλ ηελ έθδνζε ινγαξηαζκνύ :... 6 Σέινο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζπλδξνκεηή γηα ηε δηαθνπή ηεο ηειεθσληθήο ηνπ γξακκήο ιόγσ κε εμόθιεζεο ηειεθσληθνύ ινγαξηαζκνύ :... 6 Σέινο παξνρήο ερνγξαθεκέλσλ πιεξνθνξηώλ κε αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή (θιεζηδέθηεο)... 6 Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο από ηα νξγαλσκέλα νηθεία Πιεξνθνξηνδνηηθά Θέληξα ηνπ Ο.Σ.Δ:... 6 Γείθηεο ηειώλ... 9 Κεληαίν ηέινο απνζηνιήο παικώλ ρξέσζεο 16KΖz, αλά γξακκή:... 9 Χξνκίζζην εξγαζηώλ Γηάζεζε πιηθώλ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζε βάξνο ζπλδξνκεηώλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ Σέιε πξόζζεησλ εγθαηαζηάζεσλ Σέιε επηρεηξεζηαθώλ ζπζηεκάησλ (Η.Σ.Θ.)... 9 Σέιε ζύλδεζεο, κεηαθνξάο θαη κεηάδεπμεο Ηδησηηθώλ Σειεθσληθώλ Θέληξσλ ζπζηήκαηνο Γηεπηινγήο (CAS-2 BIT).. 10 Βαζηθά κεληαία ηέιε Ηδησηηθώλ Σειεθσληθώλ Θέληξσλ κε ην ζύζηεκα Γηεπηινγήο Πνζνζηά Γεληθώλ Γηνηθεηηθώλ Δμόδσλ Ο.Σ.Δ. επί πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ Σέιε ζπληήξεζεο ησλ Δηδηθώλ Σερληθώλ Γηαηάμεσλ πνπ ζπλδένληαη σο ηεξκαηηθέο δηαηάμεηο ζηα Θέληξα Δηδηθώλ Τπεξεζηώλ πλνπηηθή αξίζκεζε ζπλδέζεσλ ή γξακκώλ Σέιε ζπκπιεξσκαηηθώλ ππεξεζηώλ θαη επθνιηώλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ησλ ςεθηαθώλ θέληξσλ Σέιε ηειεθσληθώλ γξακκώλ ζπλδέζεσλ κε νιηγνςήθην αξηζκό θιήζεσο Σέιε εξγαζηώλ γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο πξνκεζεπκέλεο από ηνλ ΟΣΔ ή αληηθαηάζηαζεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο κε θαηλνύξγηα ζπζθεπή ΟΣΔ ή επηζθεπήο ηνπνζέηεζεο ηειεθσληθήο πξίδαο Θαξηνηειέθσλα - Σειεθάξηεο Σηκή πώιεζεο ηειεθαξηώλ Ινηπέο θιήζεηο (πιελ αζηηθώλ, ππεξαζηηθώλ, δηεζλώλ θαη πξνο θηλεηά) (Αθνινπζείηαη ν ξπζκόο ρξέσζεο - παικνί ρξέσζεο- ησλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ ησλ ςεθηαθώλ θέληξσλ, αλαιπηηθή ελεκέξσζε ζηνλ ηηκνθαηάινγν ΣΖΙΔΘΑΡΣΑ ΤΙΙΔΘΣΗΘΖ ΣΖΙΔΘΑΡΣΑ ) πλδηαιέμεηο από θαξηνηειέθσλα κε ρξήζε Πηζησηηθώλ Θαξηώλ Δηήζηα ζπλδξνκή ζπιιεθηώλ ηειεθαξηώλ Τπεξεζίεο Λνήκνλνο Γηθηύνπ (I.N.) θαη INTERNATIONAL FREEPHONE Τπεξεζία ηειεςεθνθνξίαο (Televoting) Σέιε ππεξεζίαο Σειεερνπιεξνθόξεζεο (ΑUDIOTEX) Σέιε ρξήζεοpremium RATE - IN Σέιε επηθνηλσλίαο γηα θιήζεηο πξνο ηνπο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο ζεηξώλ 806, 812 θαη 825 ΟΣΔ Σέιε επηθνηλσλίαο γηα θιήζεηο πξνο ηνπο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο ζεηξώλ 850 θαη 875 ΟΣΔ Θιήζεηο πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν (Internet) κε ρξήζε Eληαίνπ Παλειιαδηθνύ Αξηζκνύ Θιήζεο (ΔΠΑΘ) ή Πεξηνρηθνύ Αξηζκνύ Θιήζεο (ΠΔΑΘ)... 21

2 Τπεξεζία πξνζσπηθνύ ηειεθσλεηή (Voic ) ALERT Σέιε θιήζεσλ από ζηαζεξό ηειέθσλν ΟΣΔ πξνο θηλεηό ηειέθσλν Πξνο COSMOTE Πξνο VODAFONE Πξνο WIND SMS Γηα απνζηνιή κελύκαηνο από ζηαζεξό ηειέθσλν δηθηύνπ ΟΣΔ ζε θηλεηό εηαηξηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ε ρξέσζε αλά κήλπκα ζα είλαη Γηα απνζηνιή κελύκαηνο από ζηαζεξό ζε ζηαζεξό ηειέθσλν δηθηύνπ ΟΣΔ ε ρξέσζε αλά κήλπκα ζα είλαη : Θιήζεηο από ηεξκαηηθά PSTN ISDN πξνο ηεξκαηηθά TETRA/OTElink Θιήζεηο, από ηειεθσληθέο γξακκέο PSTN-ISDN πξνο νιηγνςήθηνπο αξηζκνύο ηξίησλ ελεξγνπνηεκέλσλ ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ, αλαιπηηθά σο ν θαησηέξσ πίλαθαο : Yπεξεζία Internet Pay as you go

3 - 3 - ΣΖΙΔΦΧΛΗΑ ΔΧΣΔΡΗΘΟΤ Θ.Σ. * Α.Α. ΤΠΖΡΔΗΑ Σέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN: (Αλ ζηνλ ίδην ρώξν ιεηηνπξγεί θαη άιιε Ρ.Γ δηθηύνπ ΝΡΔ δελ θαηαβάιιεηαη ηέινο) 29,34 36,09 2. Σέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν (επηζηξνθή βξόρνπ κε δηαηήξεζε αξηζκνύ) ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ: 25,39 31, Γηαηήξεζε αξηζκνύ από κεηαθνξά ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN (εζσηεξηθή θνξεηόηεηα) εληόο ηνπ ηδίνπ θνκβηθνύ θέληξνπ. (Ρν ηέινο απηό εηζπξάηηεηαη πέξαλ ηνπ ηέινπο κεηαθνξάο ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN, αλεμάξηεηα αλ ζηνλ ίδην ρώξν ιεηηνπξγεί θαη άιιε ηειεθσληθή γξακκή) Βαζηθά κεληαία ηέιε 4.1. Βαζηθό κεληαίν ηέινο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN : 5. Σέινο Mνλάδαο Xξέσζεο (Κ.Υ.) ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ: 10,00 12,30 12, ,25 0,026 0, Σέιε ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ 6.1. Σέιε Αζηηθώλ ζπλδηαιέμεσλ. Ρκήκα θιήζεο κέρξη θαη 120 δεπηεξόιεπηα Όιεο ηηο κέξεο θαη ώξεο ηεο εβδνκάδαο 1 Κ.Σ. 2 αλά 60 δεπηεξόιεπηα Ρκήκα θιήζεο πέξαλ ησλ 120 δεπηεξνιέπησλ (ρξέσζε αλά δεπηεξόιεπην) Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή Από ώξα 08:00 κέρξη ώξα 20:00, 0, αλά δεπηεξόιεπην (0,026 αλά ιεπηό) Κε, 0, αλά δεπηεξόιεπην (0,03198 αλά ιεπηό) Από ώξα 20:00 κέρξη θαη ώξα 24:00 θαη από ώξα 00:00κέρξη ώξα 08:00, 0, αλά δεπηεξόιεπην (0,025 αλά ιεπηό) Κε, 0, αλά δεπηεξόιεπην (0,03075 αλά ιεπηό) άββαην Από ώξα 00:00 κέρξη ώξα 24:00, 0, αλά δεπηεξόιεπην (0,025 αλά ιεπηό) Κε, 0, αλά δεπηεξόιεπην (0,03075 αλά ιεπηό) Θπξηαθή Από ώξα 00:00 κέρξη ώξα 24:00, 0, αλά δεπηεξόιεπην (0,024 αλά ιεπηό) Κε, 0, αλά δεπηεξόιεπην (0,02952 αλά ιεπηό) * Θ.Ρ. Θσδηθόο Ρέινπο 1 Ηζρύο από M.X. = Κνλάδα Σξέσζεο = 0,026 ρσξίο = 0,03198 κε

4 - 4 - Θ.Σ. * Α.Α. ΤΠΖΡΔΗΑ Παικνί ξίςεο/κνλάδεο ρξέσζεο ςεθηαθώλ θέληξσλ Ρκήκα θιήζεο κέρξη θαη 120 δεπηεξόιεπηα(ρξέσζε παικηθή) Όιεο ηηο κέξεο θαη ώξεο ηεο εβδνκάδαο 1 Κ.Σ. αλά 60 δεπηεξόιεπηα Ρκήκα θιήζεο πέξαλ ησλ 120 δεπηεξνιέπησλ (ρξέσζε παικηθή) Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή Από ώξα 08:00 κέρξη ώξα 20:00 1 Κ.Σ. αλά 60 δεπηεξόιεπηα Από ώξα 20:00 κέρξη θαη ώξα 24:00 θαη από ώξα 00:00 κέρξη ώξα 08:00 1 Κ.Σ. αλά 62,4 δεπηεξόιεπηα άββαην Από ώξα 00:00 κέρξη ώξα 24:00 1 Κ.Σ. αλά 62,4 δεπηεξόιεπηα Θπξηαθή Από ώξα 00:00 κέρξη ώξα 24:00 1 Κ.Σ. αλά 65 δεπηεξόιεπηα ΖΚΔΗΧΔΗ : 1. ε όηη αθνξά ηελ παικηθή ρξέσζε, ηπρόλ ηκήκα θιήζεο κηθξόηεξν ηνπ παικνύ ρξέσζεο (60 δεπηεξόιεπηα, 62,4 δεπηεξόιεπηα ή 65 δεπηεξόιεπηα, θαηά πεξίπησζε, ινγίδεηαη σο νιόθιεξνο παικόο θαη ηηκνινγείηαη κε 1 Κ.Υ. 2. Οη αζηηθέο ζπλδηαιέμεηο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηε ζέζε ή/θαη ηελ απόζηαζε ησλ Θν.Θ. (Θνκβηθώλ Θέληξσλ) θαινύληνο - θαινύκελνπ θαη είλαη : 2.1. Όιεο νη ζπλδηαιέμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηαμύ ηειεθσληθώλ γξακκώλ ηα Θν.Θ. ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην Λνκό Οη ζπλδηαιέμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηαμύ ηειεθσληθώλ γξακκώλ ηα Θν.Θ. ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνύο Λνκνύο αιιά ε κεηαμύ ησλ Θν.Θ. απόζηαζε (ζε επζεία γξακκή) δελ ππεξβαίλεη ηα 45 ρηιηόκεηξα Σέιε Τπεξαζηηθώλ ζπλδηαιέμεσλ. Γεπηέξα από ώξα 00:00 έσο θαη 24:00 ηνπ αββάηνπ, εληαία ρξέσζε σο εμήο : Γηα ηκήκα θιήζεο κέρξη θαη 120 δεπηεξόιεπηα, 0,055 αλά 60 δεπηεξόιεπηα ή θιάζκα απηώλ ρσξίο ή 0,06765 αλά 60 δεπηεξόιεπηα ή θιάζκα απηώλ κε. Γηα ηκήκα θιήζεο κεγαιύηεξν ησλ 120 δεπηεξνιέπησλ, 0, αλά δεπηεξόιεπην ρσξίο (0,055 αλά ιεπηό) ή 0, αλά δεπηεξόιεπην κε (0,06765 αλά ιεπηό) Θπξηαθή όιν ην 24σξν Ίδηα ρξέσζε κε ηε ρξέσζε ησλ αζηηθώλ θιήζεσλ ηελ Θπξηαθή. Παικνί ξίςεο/κνλάδεο ρξέσζεο ςεθηαθώλ θέληξσλ Γεπηέξα από ώξα 00:00 έσο θαη άββαην κέρξη ώξα 24:00 1 Κ.Σ. αλά 28,36 δεπηεξόιεπηα Θπξηαθή όιν ην 24σξν Ίδηα ρξέσζε κε ηε ρξέσζε ησλ αζηηθώλ θιήζεσλ ηελ Θπξηαθή

5 Θ.Σ. * Α.Α. ΤΠΖΡΔΗΑ Σέινο παικνύ ρξέσζεο ηειεθσληθήο ζπλδηάιεμεο από εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο (θνηλόρξεζηα ηειέθσλα κε Γείθηε ηειώλ) ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη ν Φ.Π.Α. : 0, Νη ηξίηνη πνπ δηαρεηξίδνληαη θνηλόρξεζηεο ηειεθσληθέο γξακκέο απνδίδνπλ ζηνλ Ν.Ρ.Δ. ην αλά Κ.Σ. ηζρύνλ ηέινο ηεο παξαγξάθνπ Ρν αλσηέξσ ηέινο θνηλνρξήζησλ γξακκώλ δελ εθαξκόδεηαη ζηηο ηειεθσληθέο γξακκέο ησλ Μελνδνρείσλ όισλ ησλ θαηεγνξηώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Motels, Μελώλσλ, Pensions, Camping, Bungalows, Νηθνηξνθείσλ, Δπηπισκέλσλ Γηακεξηζκάησλ θαη Δλνηθηαδνκέλσλ Γσκαηίσλ) κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηά ιεηηνπξγνύλ κε νξηζηηθή ή πξνζσξηλή άδεηα ηνπ Δ.Ν.Ρ Σέινο απνκαθξπζκέλνπ ζπλδξνκεηή Ξξνθεηκέλνπ γηα ζπλδξνκεηή ηειεθσληθήο γξακκήο πνπ ζπλδέεηαη κε αίηεζή ηνπ πξνζσξηλά ζε άιιν Ρε.Θ. κε θαλνληθή ή παξεθθιίλνπζα νδό (απνκαθξπζκέλνο ζπλδξνκεηήο), θαηαβάιιεηαη πξόζζεην κεληαίν ηέινο γηα ηελ θαηεπζείαλ γξακκή απόζηαζε ηνπ Ρε.Θ. ζην νπνίν αλήθεη θαη εθείλνπ ζην νπνίν ζπλδέεηαη, όζα ηα κεληαία κεηαβιεηά αλά Km ηέιε ησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ 64 Kbps (αζηηθώλ ή ππεξαζηηθώλ) Σέινο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο κέζα ζην ίδην θηίξην: 15,40 18, Σέινο δηαρείξηζεο πξνζσξηλώλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ. Ξξνζσξηλέο ηειεθσληθέο γξακκέο πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ αιινδαπή κε θξνληίδα ηνπ Ν.Ρ.Δ. όζνλ αθνξά ηελ παξαγγειία θαη πιεξσκή ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ νθεηιώλ ζηελ αληίζηνηρε ηειεπηθνηλσληαθή ππεξεζία ηεο αιινδαπήο ή αληίζηξνθα πξνζσξηλέο γξακκέο πνπ εγθαζίζηαληαη ζηε ρώξα καο κε αλάινγε θξνληίδα μέλεο ηειεπηθνηλσληαθήο ππεξεζίαο, ππόθεηηαη ζε ηέινο δηαρείξηζεο αλά γξακκή ίζν κε ηξία (3) σξνκίζζηα (παξαγ. 22). 105,00 129, Σέινο αιιαγήο αξηζκνύ θιήζεσο θύξηαο ηειεθ. γξακκήο κε αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή: 15,40 18, Σέινο κεηαβίβαζεο ηειεθσληθήο γξακκήο ιόγσ εθρώξεζεο - κεηαβνιήο αλαγλώξηζεο : 15,40 18, Σέιε ρξεζηκνπνηήζεσο ζπζθεπήο θαηαγξαθήο ησλ ζπλδηαιέμεσλ Σέινο θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ εμεξρόκελσλ ζπλδηαιέμεσλ ζε ςεθηαθά Θέληξα Κέρξη πέληε (5) κέξεο : 14,67 18, Ξέξαλ ησλ πέληε (5) εκεξώλ γηα θάζε κέξα : 1,46 1, Ρα ηέιε επηζηξέθνληαη αλ δηαπηζησζεί πιεκκειήο ιεηηνπξγία ηνπ κεηξεηή ε πεξίπησζε αλάθιεζεο αηηήζεσλ ηνπνζεηήζεσο ζπζθεπώλ θαηαγξαθήο ησλ ζπλδηαιέμεσλ θαη εθόζνλ νη ζρεηηθέο αηηήζεηο θαηαηεζνύλ ζηελ

6 Θ.Σ. * Α.Α. ΤΠΖΡΔΗΑ ππεξεζία πξηλ από ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπζθεπώλ απηώλ, επηζηξέθνληαη όια ηα ηέιε Κεληαίν ηέινο γηα κε αλαθνηλώζηκεο ηειεθσληθέο γξακκέο : Αηειώο Σέινο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δηαθνπείζεο ηειεθσληθήο γξακκήο (επαλαζύλδεζε) : 6,30 7, Σέινο Πιεξνθνξίαο ρξέσζεο θιήζεσλ ηειεθσληθήο γξακκήο πξηλ ηελ έθδνζε ινγαξηαζκνύ : 1,46 1, Σέινο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζπλδξνκεηή γηα ηε δηαθνπή ηεο ηειεθσληθήο ηνπ γξακκήο ιόγσ κε εμόθιεζεο ηειεθσληθνύ ινγαξηαζκνύ : 3,22 3, Σέινο παξνρήο ερνγξαθεκέλσλ πιεξνθνξηώλ κε αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή (θιεζηδέθηεο) Γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο κέρξη 10 εκέξεο : 29,34 36, Γηα θάζε επηπιένλ 10ήκεξν ή θιάζκα απηνύ : 14,67 18, Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο από ηα νξγαλσκέλα νηθεία Πιεξνθνξηνδνηηθά Θέληξα ηνπ Ο.Σ.Δ: Οη κε πιεξσκή παξερόκελεο από ηνλ Ο.Σ.Δ πιεξνθνξίεο ρξεώλνληαη αλά θιήζε αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ σο αθνινύζσο :

7 Θ.Σ. * Α.Α. ΤΠΖΡΔΗΑ ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Α ΑΡΗΘΚΟ ΘΙΖΖ ΠΑΡΔΥΟΚΔΛΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Κ.Υ. /ιεπηό /ιεπηό AΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΓΩΛΩΛ ΠΡΝΗΣΖΚΑΡΝΠ 16 0,4034 0, ΩΟΑ ΔΙΙΑΓΝΠ 10 0,2437 0, ΕΩΓΗΑ,ΘΡΔΝ,ΔΦΖΚΔΟΔΝΛΡΑ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑ, ΦΑΟΚΑΘΔΗΑ, ΗΑΡΟΝΗ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΑ ΞΙΝΗΩΛ, ΝΙΚΞΗΑΘΖΠ, AEGEAN, ΝΠΔ, ΘΡΔΙ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΩΛ ΡΕΝΘΔΟ, ΙΝΡΡΝ, ΞΟΝΡΝ, ΞΟΝΞΝ, ΞΟΝΞΝΓΘΝΙ ΗΞΞΝΓΟΝΚΝΠ, ΙΑΣΔΗΝ - ΔΘΛΗΘΝ ΙΑΣΔΗΝ, ΓΔΙΡΗΝ ΘΑΗΟΝ, ΑΡΚΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΟΞΑΛΠΖ 16 0,4034 0, ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΩΛ ΝΞΑΞ 23 Κ.Υ. γηα ην 1 ν ιεπηό θαη θαηόπηλ 1 Κ.Υ. αλά 2,6 δεπη. 0,58 ειάρηζηε ρξέσζε γηα ην 1 ν ιεπηό θαη θαηόπηλ ρξέσζε 0, /δεπη. 0,7134 ειάρηζηε ρξέσζε γηα ην 1ν ιεπηό θαη θαηόπηλ ρξέσζε 0, /δεπη ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Β ΑΡΗΘΚΟ ΘΙΖΖ ΠΑΡΔΥΟΚΔΛΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΡΖΙΔΓΟΑΦΖΚΑΡΑ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ - ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ ΑΓΓΔΙΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΩΛ ΟΑΓΗΝΠΛΓΗΑΙΔΜΔΩΛ ΑΛΑΓΓΔΙΗΑ ΠΛΓΗΑΙΔΜΔΩΛ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ Κ.Υ. ΑΛΑ ΘΙΖΖ EURO ΑΛΑ ΘΙΖΖ 3 0,078 0, ,026 0, ,078 0, ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ 3 0,078 0, ΘΔΛΡΟΝ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΑΚΔΠΖΠ ΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖΠ 5 0,13 0, ΑΛΡΙΖΠΖ ΚΖΛΚΑΡΩΛ VOICE MAIL 1 0,026 0,032 1 Ιζτύς από 17/3/2009, τρέωζη ανά λεπηό. Τστόν κλάζμα ηοσ λεπηού ζηρογγσλοποιείηαι ζε ακέραιο λεπηό. 2 Ιζτύς από 20/3/2012, τρέωζη ανά λεπηό. Τστόν κλάζμα ηοσ λεπηού ζηρογγσλοποιείηαι ζε ακέραιο λεπηό. 3 Ιζτύς από 17/3/2009, τρέωζη ανά λεπηό. Τστόν κλάζμα ηοσ λεπηού ζηρογγσλοποιείηαι ζε ακέραιο λεπηό.

8 ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ ΑΡΗΘΚΟ ΘΙΖΖ ΠΑΡΔΥΟΚΔΛΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Κ.Υ. ΑΛΑ ΘΙΖΖ EURO ΑΛΑ ΘΙΖΖ 112 ΞΑΛΔΟΩΞΑΪΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΙΖΠΖΠ 0 Αηειώο ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ 0 Αηειώο ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ ΔΗΓΗΘΩΛ ΞΔΙΑΡΩΛ 0 Αηειώο ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ ΑΡΗΘΚΟ ΘΙΖΖ ΠΑΡΔΥΟΚΔΛΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Υξέσζε από ςεθηαθέο ηειεθσληθέο γξακκέο δηθηύνπ ΟΣΔ Κ.Υ. αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 0,7805 /ιεπηό 0,96 αλά ιεπηό 30 M.X. Οινθιήξσζε θιήζεο κέζσ ηνπ ζε κε γεσγξαθηθνύο θαη ζε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο εληόο θαη εθηόο δηθηύνπ ΝΡΔ ζε αζηηθό θαη ππεξαζηηθό επίπεδν θαζώο θαη ζε θηλεηό ηειέθσλν όισλ ησλ εηαηξηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα. 0,7805 /ιεπηό 0,96 αλά ιεπηό 30 M.X ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 0,667 /ιεπηό 0,82 αλά ιεπηό 26 M.X Οινθιήξσζε θιήζεο κέζσ ηνπ ζε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο εληόο θαη εθηόο δηθηύνπ ΝΡΔ ζε αζηηθό θαη ππεξαζηηθό επίπεδν θαζώο θαη ζε θηλεηό ηειέθσλν όισλ ησλ εηαηξηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα. 0,667 /ιεπηό 0,82 αλά ιεπηό 26 M.X ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΔΘΛΝΠ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 1,68 /ιεπηό 2,07 /ιεπηό 65 Κ.Υ. 4 ιζτύς από 10/9/2012, τρέωζη ανά λεπηό. Τστόν κλάζμα ηοσ λεπηού ζηρογγσλοποιείηαι ζε ακέραιο λεπηό. 5 ιζτύς από 10/9/2012, τρέωζη ανά λεπηό. Τστόν κλάζμα ηοσ λεπηού ζηρογγσλοποιείηαι ζε ακέραιο λεπηό. 6 ιζτύς από 11/8/2008.Για κλήζεις με διάρκεια μέτρι και 60 sec ελάτιζηη τρέωζη 1,68 (2,07 με ΦΠΑ).Για κλήζεις με διάρκεια μεγαλύηερη ηοσ ενός λεπηού τρέωζη με 0,028 (0,03444 ) ανά δεσηερόλεπηο

9 Γείθηεο ηειώλ Κεληαίν ηέινο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο Γείθηε Σειώλ: 0,44 0, Κεληαίν κίζζσκα εθκηζζνύκελνπ Γείθηε Σειώλ : 1,46 1, Κεληαίν ηέινο απνζηνιήο παικώλ ρξέσζεο 16KΖz, αλά γξακκή: 1,46 1, Χξνκίζζην εξγαζηώλ. Ρν σξνκίζζην όισλ ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη από ηνλ Ν.Ρ.Δ είηε ζε βάξνο ησλ ζπλδξνκεηώλ είηε ζε βάξνο ηξίησλ θαζνξίδεηαη σο εμήο : Γηα παξνρή εξγαζηώλ κε απαζρόιεζε πξνζσπηθνύ ΝΡΔ εληόο ηνπ θαλνληθνύ σξαξίνπ εξγαζίαο ίζν κε : Γηα παξνρή εξγαζηώλ ππεξσξηαθά απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ΝΡΔ ίζν κε : Γηα παξνρή εξγαζηώλ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ΝΡΔ θαηά ηηο Θπξηαθέο θαη αξγίεο ίζν κε : Γηα παξνρή εξγαζηώλ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ΝΡΔ γηα λπρηεξηλή εξγαζία ίζν κε : Γηάζεζε πιηθώλ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζε βάξνο ζπλδξνκεηώλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ. 35,00 35,00 35,00 43,00 43,05 43,05 43,05 52,89 Γηα ηηο πεξηπηώζεηο δηαζέζεσο πιηθώλ θαη εθηειέζεσο εξγαζηώλ ζε βάξνο ζπλδξνκεηώλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ, νη ζρεηηθέο δαπάλεο ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ρειεθσληθνύ Θαλνληζκνύ πεξί πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ Γηα ηε ρξέσζε ησλ κηθξν-πιηθώλ θαη απνθνκκάησλ ησλ θαισδίσλ ή ζπξκάησλ, ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ηνπ θαισδίνπ ή ζύξκαηνο ην θαησηέξσ θαηά πεξίπησζε πνζνζηό Ξνζνζηό 10% γηα ην ηκήκα κέρξη 150,00 Ξνζνζηό 5% γηα ην ηκήκα πέξαλ ησλ 150,00 θαη κέρξη 300,00 Ξνζνζηό 2% γηα ην ηκήκα πέξαλ ησλ 300, Σέιε πξόζζεησλ εγθαηαζηάζεσλ. (Πύκθσλα κε ηα πεξί πξνζζέησλ εγθαηαζηάζεσλ νξηδόκελα ζηνλ Ρειεθσληθό Θαλνληζκό.) Γηα ηε ζύλδεζε απνζύλδεζε αληηθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο εηζπξάηηεηαη ε αμία ελόο θαη κηζνύ (1,5) σξνκηζζίνπ, δειαδή : 52,50 64, Ρα αλσηέξσ ηέιε ηεο παξαγξάθνπ 24 εηζπξάηηνληαη εθόζνλ νη ζρεηηθέο εξγαζίεο γίλνληαη από ηνλ Ν.Ρ.Δ. 24. Σέιε επηρεηξεζηαθώλ ζπζηεκάησλ (Η.Σ.Θ.) Κεληαία Σέιε πληήξεζεο επηρεηξεζηαθώλ ζπζηεκάησλ Γηα θάζε Θύξα-Ξόξηα (δειαδή γηα θάζε Δζσηεξηθή Πύλδεζε (Δ.Π.) θαη Γξακκή Θέληξνπ Ξόιεσο (Γ.Θ.Ξ.) ηνπ Η.Ρ.Θ. κε βάζε ηελ εγθαηεζηεκέλε ρσξεηηθόηεηά ηνπ θαηαβάιινληαη κεληαίσο ηέιε ίζα κε : 0,94 1, Ινηπά ηέιε επηρεηξεζηαθώλ ζπζηεκάησλ.

10 Γηα ηε ζύλδεζε - απνζύλδεζε Γξακκώλ Θέληξνπ Ξόιεσο (Γ.Θ.Ξ.) από ην επηρεηξεζηαθό ζύζηεκα θαζώο θαη γηα ηε ηνπνζέηεζε - κεηαθνξά λέαο εζσηεξηθήο Πύλδεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνύ ζπζηήκαηνο ζε ππάξρνλ εζσηεξηθό δίθηπν θαηαβάιινληαη νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο Κηζζώκαηα ηδησηηθνύ Σειεθσληθνύ Θέληξνπ. Ρν κεληαίν κίζζσκα Η.Ρ.Θ. είλαη ίζν κε ηελ αμία ηνπ Η.Ρ.Θ. πνιιαπιαζηαδόκελε επί ηνλ ζπληειεζηή 0, Σέιε ζύλδεζεο, κεηαθνξάο θαη κεηάδεπμεο Ηδησηηθώλ Σειεθσληθώλ Θέληξσλ ζπζηήκαηνο Γηεπηινγήο (CAS-2 BIT) Γηα ηε ζύλδεζε I.Ρ.Θ. κε ην ζύζηεκα Γηεπηινγήο, αλά 30 Γηεπηινγηθέο Γξακκέο, θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε: 1.467, , Γηα ηε κεηαθνξά δηεπηινγηθώλ γξακκώλ Η.Ρ.Θ., αλά 30 Γηεπηινγηθέο Γξακκέο, θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε: 733,67 902, Θαηαβαιιόκελα ηέιε κεηάδεπμεο Η.Ρ.Θ. κε ην ζύζηεκα Γηεπηινγήο ζην νηθείν ή ζε άιιν Αζηηθό Θέληξν : Κε αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή : 733,67 902, Κε ππαηηηόηεηα ηνπ Ν.Ρ.Δ. Αηειώο Ρέινο κεηαβίβαζεο ή κεηαβνιήο : 146,73 180, Βαζηθά κεληαία ηέιε Ηδησηηθώλ Σειεθσληθώλ Θέληξσλ κε ην ζύζηεκα Γηεπηινγήο Βαζηθό κεληαίν ηέινο Ηδησηηθνύ Ρειεθσληθνύ Θέληξνπ κε ην ζύζηεκα Γηεπηινγήο αλά 30 Γηεπηινγηθέο Γξακκέο : 293,47 360, Γηα ηε ιεηηνπξγία Ηδησηηθνύ Ρειεθσληθνύ Θέληξνπ κε ην ζύζηεκα Γηεπηινγήο δελ ζα θαηαβάιιεηαη βαζηθό κεληαίν ηέινο θύξηαο ηειεθσληθήο γξακκήο αλά Γηεπηινγηθή Γξακκή Ρέινο απνκεκαθξπζκέλνπ ζπλδξνκεηή : Ξξνθεηκέλνπ γηα ζπλδξνκεηή ηειεθσληθήο γξακκήο κε ην ζύζηεκα Γηεπηινγήο (CAS-2 BIT), πνπ ζπλδέεηαη κε αίηεζή ηνπ πξνζσξηλά ζε άιιν Ρε.Θ. κε θαλνληθή ή παξεθθιίλνπζα νδό (απνκαθξπζκέλνο ζπλδξνκεηήο), θαηαβάιιεηαη πξόζζεην κεληαίν ηέινο γηα ηελ θαηεπζείαλ γξακκή απόζηαζε ηνπ Ρε.Θ. ζην νπνίν αλήθεη θαη εθείλνπ ζην νπνίν ζπλδέεηαη, όζα ηα κεληαία κεηαβιεηά αλά Km ηέιε ησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ 2 Mbps (αζηηθώλ ή ππεξαζηηθώλ). 27. Πνζνζηά Γεληθώλ Γηνηθεηηθώλ Δμόδσλ Ο.Σ.Δ. επί πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ Ρν ζπλνιηθό πνζό ησλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ πνπ θαηαβάιιεηαη από ηνπο ζπλδξνκεηέο γηα εξγαζίεο ηειεθσλίαο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ρειεθσληθνύ Θαλνληζκνύ θαη δελ ππάξρεη εηδηθό πξνο ηνύην ηηκνιόγην, επηβαξύλεηαη : Κε πνζνζηό 15% γηα ην πνζό κέρξη , Κε πνζνζηό 5% γηα ην πέξαλ ησλ ,00 πνζό 28. Σέιε ζπληήξεζεο ησλ Δηδηθώλ Σερληθώλ Γηαηάμεσλ πνπ ζπλδένληαη σο ηεξκαηηθέο δηαηάμεηο ζηα Θέληξα Δηδηθώλ Τπεξεζηώλ Γηα ηελ ζπληήξεζε από ηνλ Ν.Ρ.Δ. ησλ Δηδηθώλ Ρερληθώλ

11 Γηαηάμεσλ πνπ ζπλδένληαη ζηηο ηειεθσληθέο γξακκέο ησλ Θέληξσλ Δηδηθώλ πεξεζηώλ, εθαξκόδνληαη θαη' αξρή ηα κεληαία ηέιε πνπ ηζρύνπλ γηα ηα Ηδησηηθά Ρειεθσληθά Θέληξα. Όηαλ όκσο, ιόγσ ηδηνκνξθίαο ησλ ελ ιόγσ ηερληθώλ δηαηάμεσλ, δελ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ησλ ηζρπόλησλ γηα ηα Ηδησηηθά Ρειεθσληθά Θέληξα ηειώλ ή όηαλ απαηηνύληαη κεγάιεο δαπάλεο ζπληήξεζεο, νη νπνίεο δελ θαιύπηνληαη από ηα ηέιε απηά ζα ζπλάπηεηαη εηδηθή ζπκθσλία, πνπ ζα εγθξίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Ρειεθσληθό Θαλνληζκό Νπδέλ ηέινο εηζπξάηηεηαη από ηνλ Ν.Ρ.Δ. ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπληήξεζε ησλ Δηδηθώλ Ρερληθώλ Γηαηάμεσλ γίλεηαη από ηνπο ζπλδξνκεηέο. 29. πλνπηηθή αξίζκεζε ζπλδέζεσλ ή γξακκώλ. Γηα ηε ζύλδεζε θύξησλ ζπλδέζεσλ ή γξακκώλ θέληξνπ ζε ζπλνπηηθή αξίζκεζε ν ζπλδξνκεηήο θαηαβάιιεη ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο, όπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ Ρειεθσληθό Θαλνληζκό, κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη εκπινπηηζκόο ηνπ Θέληξνπ θαη νη ζπλδεόκελεο γξακκέο ζε ζπλνπηηθή αξίζκεζε είλαη πάλσ από πέληε (5). 30. Σέιε ζπκπιεξσκαηηθώλ ππεξεζηώλ θαη επθνιηώλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ησλ ςεθηαθώλ θέληξσλ. Ζ απελεξγνπνίεζε ή επηβεβαίσζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο παξέρεηαη : Αηειώο Αθύπληζε / Τπόκλεζε Ζ θάζε ελεξγνπνίεζε ρξεώλεηαη κε : 1 Κ.Σ. (0,026 ) 1 Κ.Υ. (0,03198 ) Ζ θιήζε αθύπληζεο / ππόκλεζεο ρξεώλεηαη κε : Ζ θιήζε ρξεώλεηαη αθόκα θαη αλ δελ απαληεζεί κεηά από ηξεηο πξνζπάζεηεο 4 Κ.Σ. (0,104 ) 4 Κ.Υ. (0,128 ) Αλακνλή θιήζεο Ζ ελεξγνπνίεζε παξέρεηαη : Αηειώο Κεληαίν ηέινο : Αηειώο πλνκηιία γηα Σξεηο Κεληαίν ηέινο : 1,17 1, Δθηξνπή θιήζεο (άκεζε, έκκεζε, εθηξνπή ζε πεξίπησζε θαηεηιεκκέλνπ). Ν θαιώλ ζπλδξνκεηήο επηβαξύλεηαη κε ηα ηέιε επηθνηλσλίαο κέρξη ηνλ αξρηθά θαινύκελν ζπλδξνκεηή ελώ ν θαινύκελνο θαη ρξήζηεο ηεο επθνιίαο εθηξνπήο επηβαξύλεηαη κε ηα ηέιε ηνπ πξνσζνύκελνπ ηκήκαηνο ηεο θιήζεο. Ν θαινύκελνο θαη ρξήζηεο ηεο επθνιίαο δελ επηβαξύλεηαη κε ηα ηέιε ηνπ πξνσζνύκελνπ ηκήκαηνο ηεο θιήζεο κόλν ζηελ πεξίπησζε εθηξνπήο ηεο θιήζεο ζε ζηαζεξό ηειέθσλν δηθηύνπ ΝΡΔ εληόο ηνπ ίδηνπ Θνκβηθνύ Θέληξνπ Ζ Δλεξγνπνίεζε εθηξνπήο παξέρεηαη: Αηειώο Κεληαίν ηέινο : Αηειώο Οινθιήξσζε θιήζεο ζε θαηεηιεκκέλε ζύλδεζε Ζ ελεξγνπνίεζε παξέρεηαη : Αηειώο

12 Κεληαίν ηέινο : Αηειώο Άκεζε θιήζε Σαρεία θιήζε Ζ θάζε ελεξγνπνίεζε ρξεώλεηαη κε : 4 Κ.Σ. (0,104 ) 4 Κ.Υ. (0,128 ) Ζ ελεξγνπνίεζε παξέρεηαη : Αηειώο Κεληαίν ηέινο αλεμάξηεηα από ηνπο ρξεζηκνπνηνύκελνπο αξηζκνύο 1,46 1, Δληνπηζκόο θαθόβνπισλ ή ελνριεηηθώλ θιήζεσλ Γηα ρξήζε κέρξη 10 κέξεο θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε: 55,00 67, Γηα ρξήζε πέξαλ ησλ 10 εκεξώλ θαη κέρξη 15 εκέξεο ην αλώηεξν θαηαβάιιεηαη πξόζζεην αλά εκέξα ηέινο ίζν κε : 10,00 12, Σέιε αλαιπηηθήο ρξέσζεο αλά έθδνζε ινγαξηαζκνύ Γηα ηελ πξώηε ζειίδα : 0,58 0, Γηα θάζε επηπιένλ ζειίδα : 0,14 0, Πξνζσξηλή Φξαγή Δηζεξρνκέλσλ Θιήζεσλ Γηα θάζε ελεξγνπνίεζε : 4 Κ.Σ. (0,104 ) 4 Κ.Υ. (0,128 ) Κεληαίν ηέινο : Αηειώο Φξαγή εμεξρόκελσλ θιήζεσλ Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο παξέρεηαη : Αηειώο Κεληαίν ηέινο αλά ηειεθσληθή γξακκή : 3,10 3, Σέιε θξαγήο εηζεξρόκελσλ θιήζεσλ. (ε ελεξγνπνίεζε γίλεηαη από ην Θέληξν) Κεληαίν ηέινο αλά ηειεθσληθή γξακκή: 2,93 3, πλνπηηθή ζύλδεζε. Ζ ππεξεζία παξέρεηαη : Δπηιεθηηθή θξαγή εμεξρόκελσλ θιήζεσλ 7 Δλεξγνπνίεζε, κεληαίν ηέινο, θαηάξγεζε ππεξεζίαο Αηειώο Αηειώο Κεηαβνιή ησλ παξακέηξσλ, αλά κεηαβνιή 1,00 1, Σέιε γηα ηελ παξνρή πξνιεπηηθήο θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ ζπλδηαιέμεσλ (PMOBS & SP FILE) Γηα δηάξθεηα δηκήλνπ ή θιάζκα απηνύ θαη κέρξη πέληε (5) εθηππνύκελεο ζειίδεο θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε : 8,80 10, Γηα θάζε επηπιένλ ζειίδα θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε: 0,88 1, Αλαγλώξηζε θιήζεο (CLIP) Κεληαίν ηέινο : 1,00 1, Απόθξπςε αξηζκνύ 4 Ρα ππόςε ηέιε αθνξνύλ αλαιπηηθό ινγαξηαζκό πνπ δίλεηαη κεηά από αίηεζε ηνπ πειάηε θαη πεξηιακβάλεη αλάιπζε θιήζεσλ πέξαλ εθείλεο πνπ θαζνξίδεηαη σο βαζηθό επίπεδν αλάιπζεο ρξέσζεο όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηελ ππ αξηζ Απόθαζε 233/34 ΔΔΡΡ (ΦΔΘ 1501/ ,ζέκα 12) 7 Λέα ππεξεζία ηζρύο από

13 Γηα θάζε ελεξγνπνίεζε : Αηειώο Κεληαίν ηέινο : Αηειώο 31. Απόθξπςε αξηζκνύ αλά θιήζε Αηειώο γηα όια ηα επαγγέικαηα (Θαηαρώξεζε ζηνλ εηδηθό θαηάινγν επαγγεικαηηώλ) Σέινο πξνβνιήο, αλά θαηαρώξεζε 1,95 αλά κήλα 2,40 αλά κήλα 33. «Κε ράλεηο θιήζεηο» Ξαθέην επθνιηώλ ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη επθνιίεο : αλαγλώξηζε θιήζεσλ, εκπινπηηζκέλνο ηειεθσλεηήο, αλακνλή θιήζεο, εθηξνπή θιήζεο θαη νινθιήξσζε θιήζεο ζε θαηεηιεκκέλε ζύλδεζε) 1,30 αλά κήλα 1,60 αλά κήλα 34. Απόξξηςε collect θιήζεσλ Κεληαίν αλά ηειεθσληθή γξακκή ηέινο 35. Σέιε ηειεθσληθώλ γξακκώλ ζπλδέζεσλ κε νιηγνςήθην αξηζκό θιήζεσο Δθάπαμ ηέινο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζύληνκνπ θσδηθνύ ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ Σέιε ζύλδεζεο αλά γξακκή : (Ωο γξακκή λνείηαη είηε PSTN ηειεθσληθή γξακκή (Γ.Θ.Ξ) είηε θαλάιη Β ISDN) 1,50 1,85 100,00 123,00 150,00 184, Βαζηθά κεληαία ηέιε Γηα θάζε κηα ιεηηνπξγνύζα γξακκή θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε : (Ωο γξακκή λνείηαη είηε γξακκή Θέληξνπ πόιεσο είηε θαλάιη Β ISDN) 14,67 18, Γεληθέο δηαηάμεηο Πηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν ζύληνκνο θσδηθόο κεηαθξάδεηαη ζε αξηζκό Onephone( 801) ή Freephone (800) θαη ε θίλεζε δξνκνινγείηαη κέζσ ηνπ ΗΛ δηθηύνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε κεδεληθή ή ε αζηηθή ρξέσζε ησλ θαινύλησλ, ηόηε, ν θαινύκελνο θαη θάηνρνο ηεο ππεξεζίαο ζύληνκνπ θσδηθνύ επηβαξύλεηαη εμνινθιήξνπ κε ην θόζηνο ησλ θιήζεσλ όηαλ o νιηγνςήθηνο κεηαθξάδεηαη ζε Freephone αξηζκό θαη κε ηελ ηπρόλ δηαθνξά ππεξαζηηθήο κείνλ αζηηθή όηαλ απηόο κεηαθξάδεηαη ζε Onephone αξηζκό Πε θάζε άιιε πεξίπησζε εθαξκόδνληαη ηα ηέιε πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο Θύξηεο Ρειεθσληθέο Γξακκέο. Σέιε εξγαζηώλ γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο ηειεθσληθήο 36. ζπζθεπήο πξνκεζεπκέλεο από ηνλ ΟΣΔ ή αληηθαηάζηαζεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο κε θαηλνύξγηα ζπζθεπή ΟΣΔ ή επηζθεπήο ηνπνζέηεζεο ηειεθσληθήο πξίδαο. Ρέινο αλά επίζθεςε ζπλεξγείνπ. Ρέινο αλά άζθνπε κεηάβαζε κε ππαηηηόηεηα ηνπ ζπλδξνκεηή. Πε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο πιηθώλ (ζπζθεπή, πξίδα θηι) κε θαηλνύξγηα, πέξαλ ησλ αλσηέξσ ηειώλ (ηέιε εξγαζηώλ), ν πειάηεο θαηαβάιιεη θαη ηελ αμία ησλ πιηθώλ όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ Θαηάινγν Ρηκώλ ιηθώλ ηνπ Ν.Ρ.Δ.. 22,00 52,55 27,06 64, Κεληαίν ηέινο ζπληήξεζεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο. 0,44 0,54

14 Ρν ηέινο απηό θαηαβάιιεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλδξνκεηήο επηζπκεί ηε κόληκε ζπληήξεζε ηεο ηειεθσληθήο ηνπ ζπζθεπήο από ηνλ Ν.Ρ.Δ. ρσξίο ηελ θαηαβνιή ησλ αλαθεξνκέλσλ ηειώλ ηεο παξαγξάθνπ Θαξηνηειέθσλα - Σειεθάξηεο Σηκή πώιεζεο ηειεθαξηώλ. Ζ ηηκή πώιεζεο θάζε ηειεθάξηαο θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηε ρσξεηηθόηεηά ηεο ζε EURO θαη εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Πηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα πεξηιακβάλεηαη Φ.Ξ.Α. 23 %. ΥΧΡΖΣΗΘΟΣΖΣΑ ΣΖΙΔΘΑΡΣΑ Ρειεθάξηα ρξόλνπ νκηιίαο αμίαο 4,00 Ρειεθάξηα ρξόλνπ νκηιίαο αμίαο 11,00 ΣΗΚΔ ΠΧΙΖΖ ΣΖΙΔΘΑΡΣΧΛ 4,00 euro 10,00 euro Ρπζκόο ρξέσζεο ηειεθαξηώλ Σηκή παικνύ ρξέσζεο 0, Αζηηθέο ζπλδηαιέμεηο: Έλαο παικόο ρξέσζεο αλά 52,38 δεπηεξόιεπηα όιεο ηηο κέξεο θαη ώξεο ηεο εβδνκάδαο (εληαία ρξέσζε) Τπεξαζηηθέο ζπλδηαιέμεηο : Γύν (2) παικνί ρξέσζεο αλά 47,62 δεπηεξόιεπηα όιεο ηηο κέξεο θαη ώξεο ηεο εβδνκάδαο (εληαία ρξέσζε) Θιήζεηο πξνο θηλεηά : Ξξνο θηλεηά COSMOTE: 1 παικόο ρξέσζεο αλά 14,00 δεπη. Ξξνο θηλεηά VODAFONE:1 παικόοί ρξέσζεο αλά 14,00 δεπη. Ξξνο θηλεηά WIND : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 14,00 δεπη Οη Γηεζλείο θιήζεηο ρξεώλνληαη όπσο θαησηέξσ8 : Αθέξαην ηηκνιόγην Εώλε 1 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 5,60 δεπηεξόιεπηα Εώλε 2 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 4,70 δεπηεξόιεπηα Εώλε 3 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 2,47 δεπηεξόιεπηα Εώλε 4 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 1,65 δεπηεξόιεπηα Εώλε 5 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 1,24 δεπηεξόιεπηα Εώλε 6 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 0,76 δεπηεξόιεπηα Κεησκέλν ηηκνιόγην Εώλε 1 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 5,60 δεπηεξόιεπηα Εώλε 2 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 4,70 δεπηεξόιεπηα Εώλε 3 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 2,75 δεπηεξόιεπηα Εώλε 4 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 1,77 δεπηεξόιεπηα Εώλε 5 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 1,30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 6 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 0,83 δεπηεξόιεπηα Ινηπέο θιήζεηο (πιελ αζηηθώλ, ππεξαζηηθώλ, δηεζλώλ θαη πξνο θηλεηά) (Αθνινπζείηαη ν ξπζκόο ρξέσζεο - παικνί ρξέσζεο- ησλ 7 Απόθαζε 861/Γ.653/ , ηζρύο από 22/6/ Απόθαζε 861/Γ.653/ , ηζρύο από 16/1/2005

15 ηειεθσληθώλ γξακκώλ ησλ ςεθηαθώλ θέληξσλ, αλαιπηηθή ελεκέξσζε ζηνλ ηηκνθαηάινγν ΡΖΙΔΘΑΟΡΑ ΠΙΙΔΘΡΗΘΖ ΡΖΙΔΘΑΟΡΑ ) πλδηαιέμεηο από θαξηνηειέθσλα κε ρξήζε Πηζησηηθώλ Θαξηώλ. Νη ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο πνπ δηεμάγνληαη από θαξηνηειέθσλα κε ηε ρξήζε Ξηζησηηθήο Θάξηαο, ησλ Δηαηξηώλ Δθδόζεσο ή Γηαρεηξίζεσο Ξηζησηηθώλ Θαξηώλ πνπ έρνπλ απνδερζεί ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΝΡΔ, ζε όηη αθνξά ην ξπζκό ρξέσζεο, ηηκνινγνύληαη κε βάζε ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν Σέινο παικνύ ρξέσζεο ηειεθσληθήο ζπλδηάιεμεο κε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο καδί κε Φ.Π.Α 0, Πξόζζεην ηέινο, αλά ζπλδηάιεμε : 20 Κ.Σ (0,52 ) 40. Δηήζηα ζπλδξνκή ζπιιεθηώλ ηειεθαξηώλ. 20 Κ.Υ 0,64 Νη εγγεγξακκέλνη ζπιιέθηεο ηειεθαξηώλ επηβαξύλνληαη εηεζίσο θαη αλά ζπλδξνκή (καδί κε ηνλ ) κε ην πνζό ησλ : 11, Ξώιεζε - εθκίζζσζε επηηξαπέδησλ θαξηνηειεθώλσλ Σηκή πώιεζεο επηηξαπέδησλ θαξηνηειεθώλσλ. Ζ ηηκή πώιεζεο γηα θάζε ηύπν θαηλνύξγηνπ επηηξαπέδηνπ θαξηνηειεθώλνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή θηήζεο ηεο ηειεπηαίαο εηζαγσγήο ηνπ ηύπνπ απηνύ ζηηο απνζήθεο ηνπ ΝΡΔ (αμία θαξηνηειεθώλνπ, αζθάιηζηξα, κεηαθνξηθά θαη ινηπέο επηβαξύλζεηο) πξνζαπμεκέλε θαηά πνζνζηό 25% γηα Γεληθά Γηνηθεηηθά Έμνδα Αλ κέζα ζε θάπνην εκεξνινγηαθό έηνο δελ πξαγκαηνπνηεζεί εηζαγσγή ελόο ηύπνπ θαξηνηειεθώλσλ, ηόηε ε ηηκή πσιήζεώο ηνπο αλαπξνζαξκόδεηαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο θαηά πνζνζηό ίζν κε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ηζνηηκίαο ηεο δξαρκήο πξνο ην λόκηζκα ηεο Σώξαο πξνέιεπζεο ησλ θαξηνηειεθώλσλ θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο (1ε Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ) Δθκίζζσζε επηηξαπέδησλ θαξηνηειεθώλσλ. Ρν κεληαίν κίζζσκα γηα θάζε ηύπν θαηλνύξγηνπ επηηξαπέδηνπ θαξηνηειεθώλνπ, πνπ ζα εηζπξάηηεηαη από ηνπο ζπλδξνκεηέο πέξα από ηα κεληαία ηέιε ιεηηνπξγίαο ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο, ππνινγίδεηαη σο ην γηλόκελν ηεο ηηκήο πσιήζεσο ηνπ εθκηζζνύκελνπ επηηξαπέδηνπ θαξηνηειεθώλνπ επί ηνλ ζπληειεζηή 0, Τπεξεζίεο Λνήκνλνο Γηθηύνπ (I.N.) θαη INTERNATIONAL FREEPHONE Τπεξεζία αηειώλ θιήζεσλ (FREEPHONE) Ρέιε «θνηλώλ» αξηζκώλ FREEPHONE Ρέιε ζύλδεζεο «θνηλνύ» αξηζκνύ: 100,00 123, ΟPh Βαζηθά κεληαία ηέιε «θνηλνύ» αξηζκνύ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξννξηζκώλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηώλ Σέιε εηδηθώλ αξηζκώλ FREEPHONE. (Νξίδνληαη κε ηελ ΒΔ 3/03/ θαη δίδνληαη θαη επηινγή ηνπ πειάηε θαη εθόζνλ είλαη δηαζέζηκνη) 40,00 49, «Αξγπξνί» αξηζκνί FREEPHONE

16 Ρέιε ζύλδεζεο «αξγπξνύ» αξηζκνύ 150,00 184, Βαζηθά κεληαία ηέιε «αξγπξνύ» αξηζκνύ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξννξηζκώλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηώλ. 70,00 86, «Υξπζνί» αξηζκνί FREEPHONE Ρέιε ζύλδεζεο «ρξπζνύ» αξηζκνύ 200,00 246, Βαζηθά κεληαία ηέιε «ρξπζνύ» αξηζκνύ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξννξηζκώλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηώλ. 150,00 184, «Πιαηηλέληνη» αξηζκνί FREEPHONE «Πιαηηλέληνη 1» Ρέιε ζύλδεζεο «πιαηηλέληνπ 1» αξηζκνύ 1.500, , Βαζηθά κεληαία ηέιε «πιαηηλέληνπ 1» αξηζκνύ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξννξηζκώλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηώλ «Πιαηηλέληνη 2» 150,00 184, Ρέιε ζύλδεζεο «πιαηηλέληνπ 2» αξηζκνύ 700,00 861, Βαζηθά κεληαία ηέιε «πιαηηλέληνπ 2» αξηζκνύ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξννξηζκώλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηώλ. 150,00 184, Oph Oph Oph Ρέιε κεηαβνιώλ ζηε δνκή ησλ παξακέηξσλ ηεο αηνκηθήο εθαξκνγήο ηνπ πειάηε (Routing tree). Tξνπνπνίεζε-κεηαβνιή ηνπ routing tree ηνπ πειάηε Ρέιε αλαιπηηθήο ρξέσζεο αλά αξηζκό FREEPHONE θαη έθδνζε ινγαξηαζκνύ: Αλαιπηηθό ινγαξηαζκόο ζε καγλεηηθό κέζν Ρέιε ρξήζεο. Αλαιπηηθό ινγαξηαζκόο ζε ραξηί αλά ζειίδα Ν θαινύκελνο θαη θάηνρνο ηνπ FREEPHONE αξηζκνύ επηβαξύλεηαη κε ηα εθάζηνηε ηζρύνληα ηέιε επηθνηλσλίαο γηα ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο πξνο ηνλ FREEPHONE αξηζκό, ηειεθσληθέο θιήζεηο. Αηειώο 0,15 Αηειώο Αηειώο 0,18 Ρα παξαπάλσ ηέιε ηεο παξαγξάθνπ 42.1, πιελ εθείλσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ , ηζρύνπλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ INTERNATIONAL FREEPHONE αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν πινπνίεζήο ηνπ. Ρα ηέιε ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο INTERNATIONAL FREEPHONE αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.4 ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ ησλ παξερνκέλσλ Ρειεπηθνηλσληαθώλ πεξεζηώλ Δμσηεξηθνύ Δληαίνο Αξηζκόο Πξόζβαζεο (OnePhone) Δθαξκόδνληαη ηα ηέιε ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ 42.1 πιελ ησλ ηειώλ ρξήζεο πνπ έρνπλ σο εμήο : Ρέιε ρξήζεο πνπ επηβαξύλνπλ ηνλ θαινύληα: Γηα θάζε ζπλδηάιεμε ν θαιώλ επηβαξύλεηαη κε ηα ηέιε πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο ρξνλνρξενύκελεο αζηηθέο ζπλδηαιέμεηο αλεμάξηεηα από ηε θύζε ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο ζπλδηάιεμεο (αζηηθή ή ππεξαζηηθή) Ρέιε ρξήζεο πνπ επηβαξύλνπλ ηνλ θαινύκελν: Πε πεξίπησζε ππεξαζηηθήο ζπλδηάιεμεο, ν θαινύκελνο επηβαξύλεηαη κε ηα ηέιε πνπ πξνθύπηνπλ αλ από ηα ηέιε πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ πξαγκαηνπνηεζείζα ζπλδηάιεμε αθαηξεζεί ην κέξνο πνπ αλαινγεί ζηνλ θαινύληα.

17 Σειεπηθνηλσληαθέο θάξηεο (Calling Cards) ΥΡΟΛΟΘΑΡΣΑ (Ξξνπιεξσκέλε ηειεπηθνηλσληαθή θάξηα). ΥΧΡΖΣΗΘΟΣΖΣΑ ΥΡΟΛΟΘΑΡΣΑ ΣΗΚΔ ΠΧΙΖΖ ΥΡΟΛΟΘΑΡΣΧΛ Σξνλνθάξηα ρξόλνπ νκηιίαο αμίαο 6,36 6,00 Σξνλνθάξηα ρξόλνπ νκηιίαο αμίαο 15,50 13,00 Σξνλνθάξηα ρξόλνπ νκηιίαο αμίαο 30,50 25,00 Πηηο ηηκέο ηνπ Ξίλαθα ζπκπεξηιακβάλεηαη Ρπζκόο ρξέσζεο ΥΡΟΛΟΘΑΡΣΑ-ΟΣΔ Ρέινο παικνύ ρξέσζεο ΣΟΝΛΝΘΑΟΡΑΠ-ΝΡΔ 0, Αζηηθέο ζπλδηαιέμεηο : 0,03308 αλά 60 δεπηεξόιεπηα θαη call setup 0,031 αλα θιήζε Τπεξαζηηθέο ζπλδηαιέμεηο : 0,03380 αλά 28 δεπηεξόιεπηα Γηεζλείο θιήζεηο : αθέξαην ηηκνιόγην Εώλε 1 : 0,156 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 2 : 0,186 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 3 : 0,372 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 4 : 0,548 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 5 : 0,713 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 6 : 1,106 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Κεησκέλν ηηκνιόγην Εώλε 1 : 0,156 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 2 : 0,186 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 3 : 0,330 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 4 : 0,486 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 5 : 0,630 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 6 : 0,982 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Θιήζεηο πξνο θηλεηά : COSMOTE : VOFAFONE: WIND : Θιήζεηο πξνο Audiotex OTE 0,1232 αλά 60 δεπηεξόιεπηα 0,1232 αλά 60 δεπηεξόιεπηα 0,1232 αλά 60 δεπηεξόιεπηα Εώλε I : 0,890 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε II : 0,762 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε III : 0,635 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε IV : 1,273 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Ινηπέο θιήζεηο: Αθνινπζείηαη ν ξπζκόο ρξέσζεο /παικνί ρξέσζεο ησλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ ησλ ςεθηαθώλ θέληξσλαλαιπηηθή ελεκέξσζε ζηνλ ηηκνθαηάινγν ΝΡΔ ΣΟΝΛΝΘΑΟΡΑ ΟΣΔ-ΘΑΡΣΑ. (Ξηζησηηθή ηειεπηθνηλσληαθή θάξηα). Γηα ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο θαηαβάιιεηαη εθάπαμ θαη αλά θάξηα ην πνζό ησλ : 8,80 10,82 8 Απόθαζε 861/Γ.653/ , ηζρύο από 1/8/2004

18 Σξέσζε θιήζεσλ κε ρξήζε ΝΡΔ-ΘΑΟΡΑΠ Όπσο αθξηβώο ρξεώλνληαη θαη νη θιήζεηο από ηειεθσληθέο γξακκέο δηθηύνπ OTE Σξέσζε ζπλδηαιέμεσλ από ην εμσηεξηθό πξνο ηελ ίδηα ρώξα ηνπ εμσηεξηθνύ ή πξνο ηξίηε ρώξα, κε ρξήζε ΝΡΔ ΘΑΟΡΑΠ. Ρηκή ρξεσζηηθνύ παικνύ ΝΡΔΘΑΟΡΑΠ: 0,026 (ρσξίο ) Ζ ρξέσζε ησλ θιήζεσλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο ΞΗΛΑΘΔΠ 1 & 2 πνπ αθνινπζνύλ: ΔΚΚΗΝΖΣΖ ΚΛΖΣΖΣ ΠΙΝΑΚΑ 1 Χρέωζη κλήζεων ΤΔΡΜΑΤΗΣΜΟΣ ΚΛΖΣΖΣ ΣΔ ΣΤΑΘΔΡΟ Ζ ΚΗΝΖΤΟ ΤΖΛΔΦΩΝΟ δεσηερόλεπηα ανα τρεωζηικό παλμό OTEKΑΡΤΑΣ ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ Η ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ Η 3,609 ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ Η ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗ 2,092 ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ Η ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗΗ 1,395 ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗ ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ Η 2,166 ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗ ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗ 1,534 ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗ ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗΗ 1,102 ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗΗ ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ Η 1,287 ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗΗ ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗ 1,046 ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗΗ ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗΗ 0,837 ΖΩΝΗ Ι ΖΩΝΗ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΔΝΤΑΞΖ ΧΩΡΩΝ ΣΔ ΤΗΜΟΛΟΓΗΑΚΔΣ ΕΩΝΔΣ ABKHAZIA, ALASKA, ALBANIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CANADA, CHRISTMAS (AUSTRALIA), COSTA RICA, CROATIA, CYPRUS, CZECH. REP., DENMARK, FINLAND, FRANCE, FYROM, GEORGIA, GERMANY, HAWAI, HONG KONG, HUNGARY, IRELAND, ISRAEL, ITALY, JAPAN, LIBYA, LIECHTENSTEIN, LUXEMBOURG, MADERA, MOLDOVA, MONTENEGRO, MOROCCO, NETHERLANDS, NORWAY, PALESTINE, PHILIPPINES, POLAND, PORTUGAL, PUERTO RICO, RUMANIA, RUSSIA, SERVIA, S. MARINO, SINGAPORE, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPAIN, ST MAARTEN, SWEDEN, SWITZERLAND, TURKEY, VIRGIN ISL (USA), U.K, UKRAINE, U.S.A,. ALGERIA, ANDORRA, ANGOLA, ANTIGUA, ARGENTINA, ARMENIA, ARUBA, AZERBAIJAN, BAHREIN, BANGLADESH, BARBADOS, BELARUS, BELIZE, BENIN, BERMUDAS, BHUTAN, BOLIVIA, BOZNIA-HERZEG., BOTSWANA, BRAZIL, BURUNDI, CAMEROON, CAYMAN, CHINA, COLOMBIA, COMORES ISL, DJIBOUTI, DOMINICA, DOMINICAIN REP., ECUATOR, EGYPT, EL SALVADOR, ESTONIA, FAROES ISL., GABON, GAMBIA, GHANA, GIBRALTAR, GRENADA, GUATEMALA, HAITI, HONDURAS, ICELAND, INDIA, INDONESIA, IRAQ, IVORY COAST, JAMAICA, JORDAN, KAZAKHSTAN, KENYA, KOREA SOUTH, KUWAIT, LATVIA, LEBANON, LESOTHO, LITHUANIA, MACAU, MALAWI, MALTA, MARTINICA, MAURITANIA, MAURITIUS, MAYOTE, MEXICO, MONACO, MONGOLIA, MOZAMBIQUE, NAMIBIA, NETHERLAND ANTILLES, NEW ZEALAND, NICARAGUA, NIGERIA, OMAN, PAKISTAN, PANAMA, PARAGUAY, PERU, POLYNESIA, QATAR, S.PIERE AND MIQUELON, SAUDI ARABIA, SENEGAL, SOMALIA, SOUTH AFRICA, SOUTH SUDAN, SRI LANCA, SUDAN, SWAZILAND, SYRIA, TAIWAN, TANZANIA, THAILAND, TUNISIA, U.A.E, UGANDA, URUGUAY, UZBEKISTAN, VENEZUELA, VIRGIN ISL (BRIT), YEMEN, ZIMBABWE.

19 ΖΩΝΗ ΙΙΙ AFGHANISTAN, ANGUILLA, ASCENSION, BAHAMAS, BRUNEI, BURKINA FASSO, CAMBODIA, CAPE VERDE, CENTRAL AFRICA, CHAD, CHILE, CONGO, COOK ISL, CUBA, DIEGO GARCIA, EAST TIMOR, ERITREA, ETHIOPIA, FALKLAND ISLANDS, FIDJI, GREENLAND, GUADELOUPE, GUAM, GUINEA BISSAU, GUINEA EQUAT., GUINEA REP., GUYANA, GUYANA REP., IRAN, KIRIBATI, KOREA NOPTH, KYRGYZSTAN, LAOS, LIBERIA, MADAGASCAR, MALAYSIA, MALDIVES, MALI, MARSHALL ISL, MICRONESIA, MONTSERRAT, MYANMAR, NAURU, NEPAL, NIGER, NEW CALEDONIA, NIUE ISL, NORFOLK ISL, PALAU, PAPUA NEW GUINEA, REUNION ISL, RODRIGUEZ, RWANDA, S.CHRISTOF, S.HELENA, S.LUCIA, S.TOME, S. VINCENT, SAIPAN, SAMOA AMER., SAMOA WEST, SEYCHELLES, SIERRA LEONE, SOLOMON ISL, S. KITTS & NEVIS, SURINAM, TAJIKISTAN, TOGO, TOKELAU, TONGA, TRININTANT, TUSKS & CAICOS ISL, TURKMENISTAN, TUVALU, VANUATU, VIETNAM, WALLIS & FUTUNA, ZAIR, ZAMBIA, AND ALL REMAINING COUNTRIES Δηήζηα ζπλδξνκή ζπιιεθηώλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηώλ ηειεθσληθώλ θιήζεσλ. Νη εγγεγξακκέλνη ζπιιέθηεο πξνπιεξσκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ θαξηώλ θαηαβάιινπλ εηεζίσο θαη αλά ζπλδξνκή ην πνζό ησλ : 11, Τπεξεζία ηειεςεθνθνξίαο (Televoting) Σέιε ρξήζεο. Γηα θάζε θιήζε πξνο ηελ Τπεξεζία ηειεςεθνθνξίαο (Televoting), ν θαιώλ ζπλδξνκεηήο, αλάινγα κε ηε δώλε ρξέσζεο, ρξεώλεηαη σο αθνινύζσο: ΕΧΛΖ ΥΡΔΧΖ 1ε 2ε 3ε 4ε 5ε αλά θιήζε ρσξίο ΦΠΑ αλά θιήζε κε ΦΠΑ Παικνί ρξέσζεο από ςεθηαθά θέληξα (κνλάδεο αλά θιήζε ) 0,494 0, Κ.Υ. 0,754 0, M.X. 0,988 1, Κ.Υ. 1,20 1, Κ.Υ. 2,99 3, Κ.Υ. 44. Σέιε ππεξεζίαο Σειεερνπιεξνθόξεζεο (ΑUDIOTEX) Σέιε ρξήζεο Γηα θάζε θιήζε πξνο ηελ πεξεζία ηειεερνπιεξνθόξεζεο (AUDIOTEX) ζεηξώλ 90112ΣΣΣΣΣ θαη 90113ΣΣΣΣΣ δηθηύνπ ΝΡΔ, ν θαιώλ ζπλδξνκεηήο ρξεώλεηαη, αλάινγα κε ηε δώλε ρξέσζεο σο αθνινύζσο: Εώλεο ρξέσζεο Η ΗΗ ΗΗΗ ΑΠΟ ΣΖΙΔΦΧΛΗΘΔ ΓΡΑΚΚΔ ΦΖΦΗΑΘΧΛ ΘΔΛΣΡΧΛ Σέινο αλά δεπηεξόιεπην επηθνηλσλίαο Υσξίο ΦΠΑ : 0, : 0, Υσξίο ΦΠΑ : 0, : 0, Υσξίο ΦΠΑ : 0, : 0, ΑΠΟ ΣΖΙΔΦΧΛΗΘΔ ΓΡΑΚΚΔ ΑΛΑΙΟΓΗΘΧΛ ΘΔΛΣΡΧΛ Ρπζκόο ρξέσζεο 1 Κ.Υ. / 1,114 δεπηεξ. 1 Κ.Υ. / 1,300 δεπηεξ. 1 Κ.Υ. / 1,560 δεπηεξ. 9 Ηζτύει από

20 Υσξίο ΦΠΑ : 0, IV : 0, Κ.Υ. / 0,780 δεπηεξ Γηα θάζε θιήζε πξνο ηελ πεξεζία ηειεερνπιεξνθόξεζεο (AUDIOTEX) ζεηξώλ 909- ΣΣΣΣΣΣΣ δηθηύνπ ΝΡΔ ν θαιώλ ζπλδξνκεηήο ρξεώλεηαη, αλάινγα κε ηε δώλε ρξέσζεο σο αθνινύζσο: Εώλεο ρξέσζεο ΑΠΟ ΣΖΙΔΦΧΛΗΘΔ ΓΡΑΚΚΔ ΦΖΦΗΑΘΧΛ ΘΔΛΣΡΧΛ Σέινο αλά δεπηεξόιεπην επηθνηλσλίαο ΑΠΟ ΣΖΙΔΦΧΛΗΘΔ ΓΡΑΚΚΔ ΑΛΑΙΟΓΗΘΧΛ ΘΔΛΣΡΧΛ Ρπζκόο ρξέσζεο 1ε Υσξίο ΦΠΑ : 0, : 0, ε Υσξίο ΦΠΑ : 0, : 0, ε Υσξίο ΦΠΑ : 0, : 0, Κ.Υ. / 1,300 δεπηεξ. 1 Κ.Υ. / 1,114 δεπηεξ. 1 Κ.Υ. / 0,780 δεπηεξ. 45. Σέιε ρξήζεο PREMIUM RATE - IN Γηα θάζε θιήζε πξνο ηελ πεξεζία PREMIUM RATE-IN (901151XXXX) δηθηύνπ ΝΡΔ, ν θαιώλ ζπλδξνκεηήο, αλάινγα κε ηε δώλε ρξέσζεο, ρξεώλεηαη σο αθνινύζσο: ΕΧΛΖ ΥΡΔΧΖ 2ε 3ε 4ε 5ε 6ε 7ε 9ε 11ε αλά θιήζε ρσξίο ΦΠΑ αλά θιήζε κε ΦΠΑ Παικνί ρξέσζεο από ςεθηαθά θέληξα (κνλάδεο αλά θιήζε ) 0,50 0, Κ.Υ. 1,00 1, M.X. 1,50 1, Κ.Υ. 2,00 2, Κ.Υ. 2,50 3, Κ.Υ. 3,00 3, Κ.Υ. 4,00 4, Κ.Υ. 5,00 6, Κ.Υ. 46. Σέιε επηθνηλσλίαο γηα θιήζεηο πξνο ηνπο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο ζεηξώλ 806, 812 θαη 825 ΟΣΔ Ρα ηέιε επηθνηλσλίαο γηα θιήζεηο πξνο ηνπο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο ζεηξώλ 806, 812 θαη 825 έρνπλ αλαιπηηθά σο ν θαησηέξσ πίλαθαο: Φάσμα αριθμών ΑΠΟ ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΕ ΓΡΑΜΜΕ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ (Χρέωση σε ανά sec) Χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ Παλμοί τρέφζης από υηθιακά κένηρα 806 0, , Μ.Χ. / 32 δεσηερ , , Μ.Χ. / 16 δεσηερ , , Μ.Χ. / 7,70 δεσηερ.

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Ρ Ζ Ι Δ Φ Ω Λ Η Α Δ Π Ω Ρ Δ Ο Η Θ Ν... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο:... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν (επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τέλος σύνδεσης ή εξωτερικής µεταφοράς τηλεφωνικής γραµµής PSTN:... 3 Τέλος σύνδεσης τηλεφωνικής γραµµής PSTN που επιστρέφει από άλλο δίκτυο (επιστροφή βρόχου µε διατήρηση αριθµού)

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Telephony (BBT) Home

Broadband Telephony (BBT) Home 1 Broadband Telephony (BBT) Home Θέκαηα Δπξπδσληθή Σειεθσλία Πεξηγξαθή BBT Home Σεξκαηηθόο Δμνπιηζκόο Γπλαηόηεηεο BBT Home Αδπλακίεο BBT Home Δζσηεξηθή Καισδίσζε Δκπεηξία θαη Γλώζε Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 Στο πλαίσιο της υπογραφής των Συμβάσεων Επιχορήγησης, του Προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης»

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» 1. Ατοµικά στοιχεία ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Ηλεκτρονική διεύθυνση (οικίας) Ηλεκτρονική διεύθυνση (εργασίας)

Διαβάστε περισσότερα

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τελευταία ενημέρωση: 27/5/2014 Με ηελ ΠΟΛ 1078/ 17.3.2014 θαη ηελ ΠΟΛ 1022/7.1.14 (ΦΕΚ 179, 31/1/14) δόζεθαλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή θαηαζηάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΚΑΜΠΔΡΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ EMBASSY OF GREECE - CANBERRA OFFICE FOR ECONOMIC

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζύκθσλα κε ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα