ΠΗΛΑΘΑ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΧΛ. Σέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:... 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΗΛΑΘΑ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΧΛ. Σέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:... 3"

Transcript

1 ΠΗΛΑΘΑ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΧΛ Σ Ζ Ι Δ Φ Χ Λ Η Α Δ Χ Σ Δ Ρ Η Θ Ο Τ... 3 Σέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:... 3 Σέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν (επηζηξνθή βξόρνπ κε δηαηήξεζε αξηζκνύ) ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ:... 3 Γηαηήξεζε αξηζκνύ από κεηαθνξά ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN (εζσηεξηθή θνξεηόηεηα) εληόο ηνπ ηδίνπ θνκβηθνύ θέληξνπ... 3 Βαζηθά κεληαία ηέιε... 3 Σέινο Mνλάδαο Xξέσζεο (Κ.Υ.) ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ:... 3 Σέιε ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ... 3 Σέινο απνκαθξπζκέλνπ ζπλδξνκεηή Σέινο δηαρείξηζεο πξνζσξηλώλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ Σέινο αιιαγήο αξηζκνύ θιήζεσο θύξηαο ηειεθ. γξακκήο κε αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή:... 5 Σέινο κεηαβίβαζεο ηειεθσληθήο γξακκήο ιόγσ εθρώξεζεο - κεηαβνιήο αλαγλώξηζεο :... 5 Σέιε ρξεζηκνπνηήζεσο ζπζθεπήο θαηαγξαθήο ησλ ζπλδηαιέμεσλ Κεληαίν ηέινο γηα κε αλαθνηλώζηκεο ηειεθσληθέο γξακκέο :... 6 Σέινο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δηαθνπείζεο ηειεθσληθήο γξακκήο (επαλαζύλδεζε) :... 6 Σέινο Πιεξνθνξίαο ρξέσζεο θιήζεσλ ηειεθσληθήο γξακκήο πξηλ ηελ έθδνζε ινγαξηαζκνύ :... 6 Σέινο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζπλδξνκεηή γηα ηε δηαθνπή ηεο ηειεθσληθήο ηνπ γξακκήο ιόγσ κε εμόθιεζεο ηειεθσληθνύ ινγαξηαζκνύ :... 6 Σέινο παξνρήο ερνγξαθεκέλσλ πιεξνθνξηώλ κε αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή (θιεζηδέθηεο)... 6 Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο από ηα νξγαλσκέλα νηθεία Πιεξνθνξηνδνηηθά Θέληξα ηνπ Ο.Σ.Δ:... 6 Γείθηεο ηειώλ... 9 Κεληαίν ηέινο απνζηνιήο παικώλ ρξέσζεο 16KΖz, αλά γξακκή:... 9 Χξνκίζζην εξγαζηώλ Γηάζεζε πιηθώλ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζε βάξνο ζπλδξνκεηώλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ Σέιε πξόζζεησλ εγθαηαζηάζεσλ Σέιε επηρεηξεζηαθώλ ζπζηεκάησλ (Η.Σ.Θ.)... 9 Σέιε ζύλδεζεο, κεηαθνξάο θαη κεηάδεπμεο Ηδησηηθώλ Σειεθσληθώλ Θέληξσλ ζπζηήκαηνο Γηεπηινγήο (CAS-2 BIT).. 10 Βαζηθά κεληαία ηέιε Ηδησηηθώλ Σειεθσληθώλ Θέληξσλ κε ην ζύζηεκα Γηεπηινγήο Πνζνζηά Γεληθώλ Γηνηθεηηθώλ Δμόδσλ Ο.Σ.Δ. επί πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ Σέιε ζπληήξεζεο ησλ Δηδηθώλ Σερληθώλ Γηαηάμεσλ πνπ ζπλδένληαη σο ηεξκαηηθέο δηαηάμεηο ζηα Θέληξα Δηδηθώλ Τπεξεζηώλ πλνπηηθή αξίζκεζε ζπλδέζεσλ ή γξακκώλ Σέιε ζπκπιεξσκαηηθώλ ππεξεζηώλ θαη επθνιηώλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ησλ ςεθηαθώλ θέληξσλ Σέιε ηειεθσληθώλ γξακκώλ ζπλδέζεσλ κε νιηγνςήθην αξηζκό θιήζεσο Σέιε εξγαζηώλ γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο πξνκεζεπκέλεο από ηνλ ΟΣΔ ή αληηθαηάζηαζεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο κε θαηλνύξγηα ζπζθεπή ΟΣΔ ή επηζθεπήο ηνπνζέηεζεο ηειεθσληθήο πξίδαο Θαξηνηειέθσλα - Σειεθάξηεο Σηκή πώιεζεο ηειεθαξηώλ Ινηπέο θιήζεηο (πιελ αζηηθώλ, ππεξαζηηθώλ, δηεζλώλ θαη πξνο θηλεηά) (Αθνινπζείηαη ν ξπζκόο ρξέσζεο - παικνί ρξέσζεο- ησλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ ησλ ςεθηαθώλ θέληξσλ, αλαιπηηθή ελεκέξσζε ζηνλ ηηκνθαηάινγν ΣΖΙΔΘΑΡΣΑ ΤΙΙΔΘΣΗΘΖ ΣΖΙΔΘΑΡΣΑ ) πλδηαιέμεηο από θαξηνηειέθσλα κε ρξήζε Πηζησηηθώλ Θαξηώλ Δηήζηα ζπλδξνκή ζπιιεθηώλ ηειεθαξηώλ Τπεξεζίεο Λνήκνλνο Γηθηύνπ (I.N.) θαη INTERNATIONAL FREEPHONE Τπεξεζία ηειεςεθνθνξίαο (Televoting) Σέιε ππεξεζίαο Σειεερνπιεξνθόξεζεο (ΑUDIOTEX) Σέιε ρξήζεοpremium RATE - IN Σέιε επηθνηλσλίαο γηα θιήζεηο πξνο ηνπο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο ζεηξώλ 806, 812 θαη 825 ΟΣΔ Σέιε επηθνηλσλίαο γηα θιήζεηο πξνο ηνπο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο ζεηξώλ 850 θαη 875 ΟΣΔ Θιήζεηο πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν (Internet) κε ρξήζε Eληαίνπ Παλειιαδηθνύ Αξηζκνύ Θιήζεο (ΔΠΑΘ) ή Πεξηνρηθνύ Αξηζκνύ Θιήζεο (ΠΔΑΘ)... 21

2 Τπεξεζία πξνζσπηθνύ ηειεθσλεηή (Voic ) ALERT Σέιε θιήζεσλ από ζηαζεξό ηειέθσλν ΟΣΔ πξνο θηλεηό ηειέθσλν Πξνο COSMOTE Πξνο VODAFONE Πξνο WIND SMS Γηα απνζηνιή κελύκαηνο από ζηαζεξό ηειέθσλν δηθηύνπ ΟΣΔ ζε θηλεηό εηαηξηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ε ρξέσζε αλά κήλπκα ζα είλαη Γηα απνζηνιή κελύκαηνο από ζηαζεξό ζε ζηαζεξό ηειέθσλν δηθηύνπ ΟΣΔ ε ρξέσζε αλά κήλπκα ζα είλαη : Θιήζεηο από ηεξκαηηθά PSTN ISDN πξνο ηεξκαηηθά TETRA/OTElink Θιήζεηο, από ηειεθσληθέο γξακκέο PSTN-ISDN πξνο νιηγνςήθηνπο αξηζκνύο ηξίησλ ελεξγνπνηεκέλσλ ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ, αλαιπηηθά σο ν θαησηέξσ πίλαθαο : Yπεξεζία Internet Pay as you go

3 - 3 - ΣΖΙΔΦΧΛΗΑ ΔΧΣΔΡΗΘΟΤ Θ.Σ. * Α.Α. ΤΠΖΡΔΗΑ Σέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN: (Αλ ζηνλ ίδην ρώξν ιεηηνπξγεί θαη άιιε Ρ.Γ δηθηύνπ ΝΡΔ δελ θαηαβάιιεηαη ηέινο) 29,34 36,09 2. Σέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν (επηζηξνθή βξόρνπ κε δηαηήξεζε αξηζκνύ) ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ: 25,39 31, Γηαηήξεζε αξηζκνύ από κεηαθνξά ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN (εζσηεξηθή θνξεηόηεηα) εληόο ηνπ ηδίνπ θνκβηθνύ θέληξνπ. (Ρν ηέινο απηό εηζπξάηηεηαη πέξαλ ηνπ ηέινπο κεηαθνξάο ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN, αλεμάξηεηα αλ ζηνλ ίδην ρώξν ιεηηνπξγεί θαη άιιε ηειεθσληθή γξακκή) Βαζηθά κεληαία ηέιε 4.1. Βαζηθό κεληαίν ηέινο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN : 5. Σέινο Mνλάδαο Xξέσζεο (Κ.Υ.) ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ: 10,00 12,30 12, ,25 0,026 0, Σέιε ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ 6.1. Σέιε Αζηηθώλ ζπλδηαιέμεσλ. Ρκήκα θιήζεο κέρξη θαη 120 δεπηεξόιεπηα Όιεο ηηο κέξεο θαη ώξεο ηεο εβδνκάδαο 1 Κ.Σ. 2 αλά 60 δεπηεξόιεπηα Ρκήκα θιήζεο πέξαλ ησλ 120 δεπηεξνιέπησλ (ρξέσζε αλά δεπηεξόιεπην) Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή Από ώξα 08:00 κέρξη ώξα 20:00, 0, αλά δεπηεξόιεπην (0,026 αλά ιεπηό) Κε, 0, αλά δεπηεξόιεπην (0,03198 αλά ιεπηό) Από ώξα 20:00 κέρξη θαη ώξα 24:00 θαη από ώξα 00:00κέρξη ώξα 08:00, 0, αλά δεπηεξόιεπην (0,025 αλά ιεπηό) Κε, 0, αλά δεπηεξόιεπην (0,03075 αλά ιεπηό) άββαην Από ώξα 00:00 κέρξη ώξα 24:00, 0, αλά δεπηεξόιεπην (0,025 αλά ιεπηό) Κε, 0, αλά δεπηεξόιεπην (0,03075 αλά ιεπηό) Θπξηαθή Από ώξα 00:00 κέρξη ώξα 24:00, 0, αλά δεπηεξόιεπην (0,024 αλά ιεπηό) Κε, 0, αλά δεπηεξόιεπην (0,02952 αλά ιεπηό) * Θ.Ρ. Θσδηθόο Ρέινπο 1 Ηζρύο από M.X. = Κνλάδα Σξέσζεο = 0,026 ρσξίο = 0,03198 κε

4 - 4 - Θ.Σ. * Α.Α. ΤΠΖΡΔΗΑ Παικνί ξίςεο/κνλάδεο ρξέσζεο ςεθηαθώλ θέληξσλ Ρκήκα θιήζεο κέρξη θαη 120 δεπηεξόιεπηα(ρξέσζε παικηθή) Όιεο ηηο κέξεο θαη ώξεο ηεο εβδνκάδαο 1 Κ.Σ. αλά 60 δεπηεξόιεπηα Ρκήκα θιήζεο πέξαλ ησλ 120 δεπηεξνιέπησλ (ρξέσζε παικηθή) Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή Από ώξα 08:00 κέρξη ώξα 20:00 1 Κ.Σ. αλά 60 δεπηεξόιεπηα Από ώξα 20:00 κέρξη θαη ώξα 24:00 θαη από ώξα 00:00 κέρξη ώξα 08:00 1 Κ.Σ. αλά 62,4 δεπηεξόιεπηα άββαην Από ώξα 00:00 κέρξη ώξα 24:00 1 Κ.Σ. αλά 62,4 δεπηεξόιεπηα Θπξηαθή Από ώξα 00:00 κέρξη ώξα 24:00 1 Κ.Σ. αλά 65 δεπηεξόιεπηα ΖΚΔΗΧΔΗ : 1. ε όηη αθνξά ηελ παικηθή ρξέσζε, ηπρόλ ηκήκα θιήζεο κηθξόηεξν ηνπ παικνύ ρξέσζεο (60 δεπηεξόιεπηα, 62,4 δεπηεξόιεπηα ή 65 δεπηεξόιεπηα, θαηά πεξίπησζε, ινγίδεηαη σο νιόθιεξνο παικόο θαη ηηκνινγείηαη κε 1 Κ.Υ. 2. Οη αζηηθέο ζπλδηαιέμεηο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηε ζέζε ή/θαη ηελ απόζηαζε ησλ Θν.Θ. (Θνκβηθώλ Θέληξσλ) θαινύληνο - θαινύκελνπ θαη είλαη : 2.1. Όιεο νη ζπλδηαιέμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηαμύ ηειεθσληθώλ γξακκώλ ηα Θν.Θ. ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην Λνκό Οη ζπλδηαιέμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηαμύ ηειεθσληθώλ γξακκώλ ηα Θν.Θ. ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνύο Λνκνύο αιιά ε κεηαμύ ησλ Θν.Θ. απόζηαζε (ζε επζεία γξακκή) δελ ππεξβαίλεη ηα 45 ρηιηόκεηξα Σέιε Τπεξαζηηθώλ ζπλδηαιέμεσλ. Γεπηέξα από ώξα 00:00 έσο θαη 24:00 ηνπ αββάηνπ, εληαία ρξέσζε σο εμήο : Γηα ηκήκα θιήζεο κέρξη θαη 120 δεπηεξόιεπηα, 0,055 αλά 60 δεπηεξόιεπηα ή θιάζκα απηώλ ρσξίο ή 0,06765 αλά 60 δεπηεξόιεπηα ή θιάζκα απηώλ κε. Γηα ηκήκα θιήζεο κεγαιύηεξν ησλ 120 δεπηεξνιέπησλ, 0, αλά δεπηεξόιεπην ρσξίο (0,055 αλά ιεπηό) ή 0, αλά δεπηεξόιεπην κε (0,06765 αλά ιεπηό) Θπξηαθή όιν ην 24σξν Ίδηα ρξέσζε κε ηε ρξέσζε ησλ αζηηθώλ θιήζεσλ ηελ Θπξηαθή. Παικνί ξίςεο/κνλάδεο ρξέσζεο ςεθηαθώλ θέληξσλ Γεπηέξα από ώξα 00:00 έσο θαη άββαην κέρξη ώξα 24:00 1 Κ.Σ. αλά 28,36 δεπηεξόιεπηα Θπξηαθή όιν ην 24σξν Ίδηα ρξέσζε κε ηε ρξέσζε ησλ αζηηθώλ θιήζεσλ ηελ Θπξηαθή

5 Θ.Σ. * Α.Α. ΤΠΖΡΔΗΑ Σέινο παικνύ ρξέσζεο ηειεθσληθήο ζπλδηάιεμεο από εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο (θνηλόρξεζηα ηειέθσλα κε Γείθηε ηειώλ) ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη ν Φ.Π.Α. : 0, Νη ηξίηνη πνπ δηαρεηξίδνληαη θνηλόρξεζηεο ηειεθσληθέο γξακκέο απνδίδνπλ ζηνλ Ν.Ρ.Δ. ην αλά Κ.Σ. ηζρύνλ ηέινο ηεο παξαγξάθνπ Ρν αλσηέξσ ηέινο θνηλνρξήζησλ γξακκώλ δελ εθαξκόδεηαη ζηηο ηειεθσληθέο γξακκέο ησλ Μελνδνρείσλ όισλ ησλ θαηεγνξηώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Motels, Μελώλσλ, Pensions, Camping, Bungalows, Νηθνηξνθείσλ, Δπηπισκέλσλ Γηακεξηζκάησλ θαη Δλνηθηαδνκέλσλ Γσκαηίσλ) κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηά ιεηηνπξγνύλ κε νξηζηηθή ή πξνζσξηλή άδεηα ηνπ Δ.Ν.Ρ Σέινο απνκαθξπζκέλνπ ζπλδξνκεηή Ξξνθεηκέλνπ γηα ζπλδξνκεηή ηειεθσληθήο γξακκήο πνπ ζπλδέεηαη κε αίηεζή ηνπ πξνζσξηλά ζε άιιν Ρε.Θ. κε θαλνληθή ή παξεθθιίλνπζα νδό (απνκαθξπζκέλνο ζπλδξνκεηήο), θαηαβάιιεηαη πξόζζεην κεληαίν ηέινο γηα ηελ θαηεπζείαλ γξακκή απόζηαζε ηνπ Ρε.Θ. ζην νπνίν αλήθεη θαη εθείλνπ ζην νπνίν ζπλδέεηαη, όζα ηα κεληαία κεηαβιεηά αλά Km ηέιε ησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ 64 Kbps (αζηηθώλ ή ππεξαζηηθώλ) Σέινο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο κέζα ζην ίδην θηίξην: 15,40 18, Σέινο δηαρείξηζεο πξνζσξηλώλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ. Ξξνζσξηλέο ηειεθσληθέο γξακκέο πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ αιινδαπή κε θξνληίδα ηνπ Ν.Ρ.Δ. όζνλ αθνξά ηελ παξαγγειία θαη πιεξσκή ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ νθεηιώλ ζηελ αληίζηνηρε ηειεπηθνηλσληαθή ππεξεζία ηεο αιινδαπήο ή αληίζηξνθα πξνζσξηλέο γξακκέο πνπ εγθαζίζηαληαη ζηε ρώξα καο κε αλάινγε θξνληίδα μέλεο ηειεπηθνηλσληαθήο ππεξεζίαο, ππόθεηηαη ζε ηέινο δηαρείξηζεο αλά γξακκή ίζν κε ηξία (3) σξνκίζζηα (παξαγ. 22). 105,00 129, Σέινο αιιαγήο αξηζκνύ θιήζεσο θύξηαο ηειεθ. γξακκήο κε αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή: 15,40 18, Σέινο κεηαβίβαζεο ηειεθσληθήο γξακκήο ιόγσ εθρώξεζεο - κεηαβνιήο αλαγλώξηζεο : 15,40 18, Σέιε ρξεζηκνπνηήζεσο ζπζθεπήο θαηαγξαθήο ησλ ζπλδηαιέμεσλ Σέινο θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ εμεξρόκελσλ ζπλδηαιέμεσλ ζε ςεθηαθά Θέληξα Κέρξη πέληε (5) κέξεο : 14,67 18, Ξέξαλ ησλ πέληε (5) εκεξώλ γηα θάζε κέξα : 1,46 1, Ρα ηέιε επηζηξέθνληαη αλ δηαπηζησζεί πιεκκειήο ιεηηνπξγία ηνπ κεηξεηή ε πεξίπησζε αλάθιεζεο αηηήζεσλ ηνπνζεηήζεσο ζπζθεπώλ θαηαγξαθήο ησλ ζπλδηαιέμεσλ θαη εθόζνλ νη ζρεηηθέο αηηήζεηο θαηαηεζνύλ ζηελ

6 Θ.Σ. * Α.Α. ΤΠΖΡΔΗΑ ππεξεζία πξηλ από ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπζθεπώλ απηώλ, επηζηξέθνληαη όια ηα ηέιε Κεληαίν ηέινο γηα κε αλαθνηλώζηκεο ηειεθσληθέο γξακκέο : Αηειώο Σέινο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δηαθνπείζεο ηειεθσληθήο γξακκήο (επαλαζύλδεζε) : 6,30 7, Σέινο Πιεξνθνξίαο ρξέσζεο θιήζεσλ ηειεθσληθήο γξακκήο πξηλ ηελ έθδνζε ινγαξηαζκνύ : 1,46 1, Σέινο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζπλδξνκεηή γηα ηε δηαθνπή ηεο ηειεθσληθήο ηνπ γξακκήο ιόγσ κε εμόθιεζεο ηειεθσληθνύ ινγαξηαζκνύ : 3,22 3, Σέινο παξνρήο ερνγξαθεκέλσλ πιεξνθνξηώλ κε αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή (θιεζηδέθηεο) Γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο κέρξη 10 εκέξεο : 29,34 36, Γηα θάζε επηπιένλ 10ήκεξν ή θιάζκα απηνύ : 14,67 18, Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο από ηα νξγαλσκέλα νηθεία Πιεξνθνξηνδνηηθά Θέληξα ηνπ Ο.Σ.Δ: Οη κε πιεξσκή παξερόκελεο από ηνλ Ο.Σ.Δ πιεξνθνξίεο ρξεώλνληαη αλά θιήζε αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ σο αθνινύζσο :

7 Θ.Σ. * Α.Α. ΤΠΖΡΔΗΑ ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Α ΑΡΗΘΚΟ ΘΙΖΖ ΠΑΡΔΥΟΚΔΛΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Κ.Υ. /ιεπηό /ιεπηό AΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΓΩΛΩΛ ΠΡΝΗΣΖΚΑΡΝΠ 16 0,4034 0, ΩΟΑ ΔΙΙΑΓΝΠ 10 0,2437 0, ΕΩΓΗΑ,ΘΡΔΝ,ΔΦΖΚΔΟΔΝΛΡΑ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑ, ΦΑΟΚΑΘΔΗΑ, ΗΑΡΟΝΗ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΑ ΞΙΝΗΩΛ, ΝΙΚΞΗΑΘΖΠ, AEGEAN, ΝΠΔ, ΘΡΔΙ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΩΛ ΡΕΝΘΔΟ, ΙΝΡΡΝ, ΞΟΝΡΝ, ΞΟΝΞΝ, ΞΟΝΞΝΓΘΝΙ ΗΞΞΝΓΟΝΚΝΠ, ΙΑΣΔΗΝ - ΔΘΛΗΘΝ ΙΑΣΔΗΝ, ΓΔΙΡΗΝ ΘΑΗΟΝ, ΑΡΚΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΟΞΑΛΠΖ 16 0,4034 0, ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΩΛ ΝΞΑΞ 23 Κ.Υ. γηα ην 1 ν ιεπηό θαη θαηόπηλ 1 Κ.Υ. αλά 2,6 δεπη. 0,58 ειάρηζηε ρξέσζε γηα ην 1 ν ιεπηό θαη θαηόπηλ ρξέσζε 0, /δεπη. 0,7134 ειάρηζηε ρξέσζε γηα ην 1ν ιεπηό θαη θαηόπηλ ρξέσζε 0, /δεπη ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Β ΑΡΗΘΚΟ ΘΙΖΖ ΠΑΡΔΥΟΚΔΛΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΡΖΙΔΓΟΑΦΖΚΑΡΑ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ - ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ ΑΓΓΔΙΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΩΛ ΟΑΓΗΝΠΛΓΗΑΙΔΜΔΩΛ ΑΛΑΓΓΔΙΗΑ ΠΛΓΗΑΙΔΜΔΩΛ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ Κ.Υ. ΑΛΑ ΘΙΖΖ EURO ΑΛΑ ΘΙΖΖ 3 0,078 0, ,026 0, ,078 0, ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ 3 0,078 0, ΘΔΛΡΟΝ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΑΚΔΠΖΠ ΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖΠ 5 0,13 0, ΑΛΡΙΖΠΖ ΚΖΛΚΑΡΩΛ VOICE MAIL 1 0,026 0,032 1 Ιζτύς από 17/3/2009, τρέωζη ανά λεπηό. Τστόν κλάζμα ηοσ λεπηού ζηρογγσλοποιείηαι ζε ακέραιο λεπηό. 2 Ιζτύς από 20/3/2012, τρέωζη ανά λεπηό. Τστόν κλάζμα ηοσ λεπηού ζηρογγσλοποιείηαι ζε ακέραιο λεπηό. 3 Ιζτύς από 17/3/2009, τρέωζη ανά λεπηό. Τστόν κλάζμα ηοσ λεπηού ζηρογγσλοποιείηαι ζε ακέραιο λεπηό.

8 ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ ΑΡΗΘΚΟ ΘΙΖΖ ΠΑΡΔΥΟΚΔΛΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Κ.Υ. ΑΛΑ ΘΙΖΖ EURO ΑΛΑ ΘΙΖΖ 112 ΞΑΛΔΟΩΞΑΪΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΙΖΠΖΠ 0 Αηειώο ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ 0 Αηειώο ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ ΔΗΓΗΘΩΛ ΞΔΙΑΡΩΛ 0 Αηειώο ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ ΑΡΗΘΚΟ ΘΙΖΖ ΠΑΡΔΥΟΚΔΛΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Υξέσζε από ςεθηαθέο ηειεθσληθέο γξακκέο δηθηύνπ ΟΣΔ Κ.Υ. αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 0,7805 /ιεπηό 0,96 αλά ιεπηό 30 M.X. Οινθιήξσζε θιήζεο κέζσ ηνπ ζε κε γεσγξαθηθνύο θαη ζε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο εληόο θαη εθηόο δηθηύνπ ΝΡΔ ζε αζηηθό θαη ππεξαζηηθό επίπεδν θαζώο θαη ζε θηλεηό ηειέθσλν όισλ ησλ εηαηξηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα. 0,7805 /ιεπηό 0,96 αλά ιεπηό 30 M.X ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 0,667 /ιεπηό 0,82 αλά ιεπηό 26 M.X Οινθιήξσζε θιήζεο κέζσ ηνπ ζε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο εληόο θαη εθηόο δηθηύνπ ΝΡΔ ζε αζηηθό θαη ππεξαζηηθό επίπεδν θαζώο θαη ζε θηλεηό ηειέθσλν όισλ ησλ εηαηξηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα. 0,667 /ιεπηό 0,82 αλά ιεπηό 26 M.X ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΔΘΛΝΠ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 1,68 /ιεπηό 2,07 /ιεπηό 65 Κ.Υ. 4 ιζτύς από 10/9/2012, τρέωζη ανά λεπηό. Τστόν κλάζμα ηοσ λεπηού ζηρογγσλοποιείηαι ζε ακέραιο λεπηό. 5 ιζτύς από 10/9/2012, τρέωζη ανά λεπηό. Τστόν κλάζμα ηοσ λεπηού ζηρογγσλοποιείηαι ζε ακέραιο λεπηό. 6 ιζτύς από 11/8/2008.Για κλήζεις με διάρκεια μέτρι και 60 sec ελάτιζηη τρέωζη 1,68 (2,07 με ΦΠΑ).Για κλήζεις με διάρκεια μεγαλύηερη ηοσ ενός λεπηού τρέωζη με 0,028 (0,03444 ) ανά δεσηερόλεπηο

9 Γείθηεο ηειώλ Κεληαίν ηέινο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο Γείθηε Σειώλ: 0,44 0, Κεληαίν κίζζσκα εθκηζζνύκελνπ Γείθηε Σειώλ : 1,46 1, Κεληαίν ηέινο απνζηνιήο παικώλ ρξέσζεο 16KΖz, αλά γξακκή: 1,46 1, Χξνκίζζην εξγαζηώλ. Ρν σξνκίζζην όισλ ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη από ηνλ Ν.Ρ.Δ είηε ζε βάξνο ησλ ζπλδξνκεηώλ είηε ζε βάξνο ηξίησλ θαζνξίδεηαη σο εμήο : Γηα παξνρή εξγαζηώλ κε απαζρόιεζε πξνζσπηθνύ ΝΡΔ εληόο ηνπ θαλνληθνύ σξαξίνπ εξγαζίαο ίζν κε : Γηα παξνρή εξγαζηώλ ππεξσξηαθά απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ΝΡΔ ίζν κε : Γηα παξνρή εξγαζηώλ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ΝΡΔ θαηά ηηο Θπξηαθέο θαη αξγίεο ίζν κε : Γηα παξνρή εξγαζηώλ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ΝΡΔ γηα λπρηεξηλή εξγαζία ίζν κε : Γηάζεζε πιηθώλ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζε βάξνο ζπλδξνκεηώλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ. 35,00 35,00 35,00 43,00 43,05 43,05 43,05 52,89 Γηα ηηο πεξηπηώζεηο δηαζέζεσο πιηθώλ θαη εθηειέζεσο εξγαζηώλ ζε βάξνο ζπλδξνκεηώλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ, νη ζρεηηθέο δαπάλεο ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ρειεθσληθνύ Θαλνληζκνύ πεξί πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ Γηα ηε ρξέσζε ησλ κηθξν-πιηθώλ θαη απνθνκκάησλ ησλ θαισδίσλ ή ζπξκάησλ, ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ηνπ θαισδίνπ ή ζύξκαηνο ην θαησηέξσ θαηά πεξίπησζε πνζνζηό Ξνζνζηό 10% γηα ην ηκήκα κέρξη 150,00 Ξνζνζηό 5% γηα ην ηκήκα πέξαλ ησλ 150,00 θαη κέρξη 300,00 Ξνζνζηό 2% γηα ην ηκήκα πέξαλ ησλ 300, Σέιε πξόζζεησλ εγθαηαζηάζεσλ. (Πύκθσλα κε ηα πεξί πξνζζέησλ εγθαηαζηάζεσλ νξηδόκελα ζηνλ Ρειεθσληθό Θαλνληζκό.) Γηα ηε ζύλδεζε απνζύλδεζε αληηθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο εηζπξάηηεηαη ε αμία ελόο θαη κηζνύ (1,5) σξνκηζζίνπ, δειαδή : 52,50 64, Ρα αλσηέξσ ηέιε ηεο παξαγξάθνπ 24 εηζπξάηηνληαη εθόζνλ νη ζρεηηθέο εξγαζίεο γίλνληαη από ηνλ Ν.Ρ.Δ. 24. Σέιε επηρεηξεζηαθώλ ζπζηεκάησλ (Η.Σ.Θ.) Κεληαία Σέιε πληήξεζεο επηρεηξεζηαθώλ ζπζηεκάησλ Γηα θάζε Θύξα-Ξόξηα (δειαδή γηα θάζε Δζσηεξηθή Πύλδεζε (Δ.Π.) θαη Γξακκή Θέληξνπ Ξόιεσο (Γ.Θ.Ξ.) ηνπ Η.Ρ.Θ. κε βάζε ηελ εγθαηεζηεκέλε ρσξεηηθόηεηά ηνπ θαηαβάιινληαη κεληαίσο ηέιε ίζα κε : 0,94 1, Ινηπά ηέιε επηρεηξεζηαθώλ ζπζηεκάησλ.

10 Γηα ηε ζύλδεζε - απνζύλδεζε Γξακκώλ Θέληξνπ Ξόιεσο (Γ.Θ.Ξ.) από ην επηρεηξεζηαθό ζύζηεκα θαζώο θαη γηα ηε ηνπνζέηεζε - κεηαθνξά λέαο εζσηεξηθήο Πύλδεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνύ ζπζηήκαηνο ζε ππάξρνλ εζσηεξηθό δίθηπν θαηαβάιινληαη νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο Κηζζώκαηα ηδησηηθνύ Σειεθσληθνύ Θέληξνπ. Ρν κεληαίν κίζζσκα Η.Ρ.Θ. είλαη ίζν κε ηελ αμία ηνπ Η.Ρ.Θ. πνιιαπιαζηαδόκελε επί ηνλ ζπληειεζηή 0, Σέιε ζύλδεζεο, κεηαθνξάο θαη κεηάδεπμεο Ηδησηηθώλ Σειεθσληθώλ Θέληξσλ ζπζηήκαηνο Γηεπηινγήο (CAS-2 BIT) Γηα ηε ζύλδεζε I.Ρ.Θ. κε ην ζύζηεκα Γηεπηινγήο, αλά 30 Γηεπηινγηθέο Γξακκέο, θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε: 1.467, , Γηα ηε κεηαθνξά δηεπηινγηθώλ γξακκώλ Η.Ρ.Θ., αλά 30 Γηεπηινγηθέο Γξακκέο, θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε: 733,67 902, Θαηαβαιιόκελα ηέιε κεηάδεπμεο Η.Ρ.Θ. κε ην ζύζηεκα Γηεπηινγήο ζην νηθείν ή ζε άιιν Αζηηθό Θέληξν : Κε αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή : 733,67 902, Κε ππαηηηόηεηα ηνπ Ν.Ρ.Δ. Αηειώο Ρέινο κεηαβίβαζεο ή κεηαβνιήο : 146,73 180, Βαζηθά κεληαία ηέιε Ηδησηηθώλ Σειεθσληθώλ Θέληξσλ κε ην ζύζηεκα Γηεπηινγήο Βαζηθό κεληαίν ηέινο Ηδησηηθνύ Ρειεθσληθνύ Θέληξνπ κε ην ζύζηεκα Γηεπηινγήο αλά 30 Γηεπηινγηθέο Γξακκέο : 293,47 360, Γηα ηε ιεηηνπξγία Ηδησηηθνύ Ρειεθσληθνύ Θέληξνπ κε ην ζύζηεκα Γηεπηινγήο δελ ζα θαηαβάιιεηαη βαζηθό κεληαίν ηέινο θύξηαο ηειεθσληθήο γξακκήο αλά Γηεπηινγηθή Γξακκή Ρέινο απνκεκαθξπζκέλνπ ζπλδξνκεηή : Ξξνθεηκέλνπ γηα ζπλδξνκεηή ηειεθσληθήο γξακκήο κε ην ζύζηεκα Γηεπηινγήο (CAS-2 BIT), πνπ ζπλδέεηαη κε αίηεζή ηνπ πξνζσξηλά ζε άιιν Ρε.Θ. κε θαλνληθή ή παξεθθιίλνπζα νδό (απνκαθξπζκέλνο ζπλδξνκεηήο), θαηαβάιιεηαη πξόζζεην κεληαίν ηέινο γηα ηελ θαηεπζείαλ γξακκή απόζηαζε ηνπ Ρε.Θ. ζην νπνίν αλήθεη θαη εθείλνπ ζην νπνίν ζπλδέεηαη, όζα ηα κεληαία κεηαβιεηά αλά Km ηέιε ησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ 2 Mbps (αζηηθώλ ή ππεξαζηηθώλ). 27. Πνζνζηά Γεληθώλ Γηνηθεηηθώλ Δμόδσλ Ο.Σ.Δ. επί πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ Ρν ζπλνιηθό πνζό ησλ πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ πνπ θαηαβάιιεηαη από ηνπο ζπλδξνκεηέο γηα εξγαζίεο ηειεθσλίαο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ρειεθσληθνύ Θαλνληζκνύ θαη δελ ππάξρεη εηδηθό πξνο ηνύην ηηκνιόγην, επηβαξύλεηαη : Κε πνζνζηό 15% γηα ην πνζό κέρξη , Κε πνζνζηό 5% γηα ην πέξαλ ησλ ,00 πνζό 28. Σέιε ζπληήξεζεο ησλ Δηδηθώλ Σερληθώλ Γηαηάμεσλ πνπ ζπλδένληαη σο ηεξκαηηθέο δηαηάμεηο ζηα Θέληξα Δηδηθώλ Τπεξεζηώλ Γηα ηελ ζπληήξεζε από ηνλ Ν.Ρ.Δ. ησλ Δηδηθώλ Ρερληθώλ

11 Γηαηάμεσλ πνπ ζπλδένληαη ζηηο ηειεθσληθέο γξακκέο ησλ Θέληξσλ Δηδηθώλ πεξεζηώλ, εθαξκόδνληαη θαη' αξρή ηα κεληαία ηέιε πνπ ηζρύνπλ γηα ηα Ηδησηηθά Ρειεθσληθά Θέληξα. Όηαλ όκσο, ιόγσ ηδηνκνξθίαο ησλ ελ ιόγσ ηερληθώλ δηαηάμεσλ, δελ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ησλ ηζρπόλησλ γηα ηα Ηδησηηθά Ρειεθσληθά Θέληξα ηειώλ ή όηαλ απαηηνύληαη κεγάιεο δαπάλεο ζπληήξεζεο, νη νπνίεο δελ θαιύπηνληαη από ηα ηέιε απηά ζα ζπλάπηεηαη εηδηθή ζπκθσλία, πνπ ζα εγθξίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Ρειεθσληθό Θαλνληζκό Νπδέλ ηέινο εηζπξάηηεηαη από ηνλ Ν.Ρ.Δ. ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπληήξεζε ησλ Δηδηθώλ Ρερληθώλ Γηαηάμεσλ γίλεηαη από ηνπο ζπλδξνκεηέο. 29. πλνπηηθή αξίζκεζε ζπλδέζεσλ ή γξακκώλ. Γηα ηε ζύλδεζε θύξησλ ζπλδέζεσλ ή γξακκώλ θέληξνπ ζε ζπλνπηηθή αξίζκεζε ν ζπλδξνκεηήο θαηαβάιιεη ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο, όπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ Ρειεθσληθό Θαλνληζκό, κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη εκπινπηηζκόο ηνπ Θέληξνπ θαη νη ζπλδεόκελεο γξακκέο ζε ζπλνπηηθή αξίζκεζε είλαη πάλσ από πέληε (5). 30. Σέιε ζπκπιεξσκαηηθώλ ππεξεζηώλ θαη επθνιηώλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ησλ ςεθηαθώλ θέληξσλ. Ζ απελεξγνπνίεζε ή επηβεβαίσζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο παξέρεηαη : Αηειώο Αθύπληζε / Τπόκλεζε Ζ θάζε ελεξγνπνίεζε ρξεώλεηαη κε : 1 Κ.Σ. (0,026 ) 1 Κ.Υ. (0,03198 ) Ζ θιήζε αθύπληζεο / ππόκλεζεο ρξεώλεηαη κε : Ζ θιήζε ρξεώλεηαη αθόκα θαη αλ δελ απαληεζεί κεηά από ηξεηο πξνζπάζεηεο 4 Κ.Σ. (0,104 ) 4 Κ.Υ. (0,128 ) Αλακνλή θιήζεο Ζ ελεξγνπνίεζε παξέρεηαη : Αηειώο Κεληαίν ηέινο : Αηειώο πλνκηιία γηα Σξεηο Κεληαίν ηέινο : 1,17 1, Δθηξνπή θιήζεο (άκεζε, έκκεζε, εθηξνπή ζε πεξίπησζε θαηεηιεκκέλνπ). Ν θαιώλ ζπλδξνκεηήο επηβαξύλεηαη κε ηα ηέιε επηθνηλσλίαο κέρξη ηνλ αξρηθά θαινύκελν ζπλδξνκεηή ελώ ν θαινύκελνο θαη ρξήζηεο ηεο επθνιίαο εθηξνπήο επηβαξύλεηαη κε ηα ηέιε ηνπ πξνσζνύκελνπ ηκήκαηνο ηεο θιήζεο. Ν θαινύκελνο θαη ρξήζηεο ηεο επθνιίαο δελ επηβαξύλεηαη κε ηα ηέιε ηνπ πξνσζνύκελνπ ηκήκαηνο ηεο θιήζεο κόλν ζηελ πεξίπησζε εθηξνπήο ηεο θιήζεο ζε ζηαζεξό ηειέθσλν δηθηύνπ ΝΡΔ εληόο ηνπ ίδηνπ Θνκβηθνύ Θέληξνπ Ζ Δλεξγνπνίεζε εθηξνπήο παξέρεηαη: Αηειώο Κεληαίν ηέινο : Αηειώο Οινθιήξσζε θιήζεο ζε θαηεηιεκκέλε ζύλδεζε Ζ ελεξγνπνίεζε παξέρεηαη : Αηειώο

12 Κεληαίν ηέινο : Αηειώο Άκεζε θιήζε Σαρεία θιήζε Ζ θάζε ελεξγνπνίεζε ρξεώλεηαη κε : 4 Κ.Σ. (0,104 ) 4 Κ.Υ. (0,128 ) Ζ ελεξγνπνίεζε παξέρεηαη : Αηειώο Κεληαίν ηέινο αλεμάξηεηα από ηνπο ρξεζηκνπνηνύκελνπο αξηζκνύο 1,46 1, Δληνπηζκόο θαθόβνπισλ ή ελνριεηηθώλ θιήζεσλ Γηα ρξήζε κέρξη 10 κέξεο θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε: 55,00 67, Γηα ρξήζε πέξαλ ησλ 10 εκεξώλ θαη κέρξη 15 εκέξεο ην αλώηεξν θαηαβάιιεηαη πξόζζεην αλά εκέξα ηέινο ίζν κε : 10,00 12, Σέιε αλαιπηηθήο ρξέσζεο αλά έθδνζε ινγαξηαζκνύ Γηα ηελ πξώηε ζειίδα : 0,58 0, Γηα θάζε επηπιένλ ζειίδα : 0,14 0, Πξνζσξηλή Φξαγή Δηζεξρνκέλσλ Θιήζεσλ Γηα θάζε ελεξγνπνίεζε : 4 Κ.Σ. (0,104 ) 4 Κ.Υ. (0,128 ) Κεληαίν ηέινο : Αηειώο Φξαγή εμεξρόκελσλ θιήζεσλ Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο παξέρεηαη : Αηειώο Κεληαίν ηέινο αλά ηειεθσληθή γξακκή : 3,10 3, Σέιε θξαγήο εηζεξρόκελσλ θιήζεσλ. (ε ελεξγνπνίεζε γίλεηαη από ην Θέληξν) Κεληαίν ηέινο αλά ηειεθσληθή γξακκή: 2,93 3, πλνπηηθή ζύλδεζε. Ζ ππεξεζία παξέρεηαη : Δπηιεθηηθή θξαγή εμεξρόκελσλ θιήζεσλ 7 Δλεξγνπνίεζε, κεληαίν ηέινο, θαηάξγεζε ππεξεζίαο Αηειώο Αηειώο Κεηαβνιή ησλ παξακέηξσλ, αλά κεηαβνιή 1,00 1, Σέιε γηα ηελ παξνρή πξνιεπηηθήο θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ ζπλδηαιέμεσλ (PMOBS & SP FILE) Γηα δηάξθεηα δηκήλνπ ή θιάζκα απηνύ θαη κέρξη πέληε (5) εθηππνύκελεο ζειίδεο θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε : 8,80 10, Γηα θάζε επηπιένλ ζειίδα θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε: 0,88 1, Αλαγλώξηζε θιήζεο (CLIP) Κεληαίν ηέινο : 1,00 1, Απόθξπςε αξηζκνύ 4 Ρα ππόςε ηέιε αθνξνύλ αλαιπηηθό ινγαξηαζκό πνπ δίλεηαη κεηά από αίηεζε ηνπ πειάηε θαη πεξηιακβάλεη αλάιπζε θιήζεσλ πέξαλ εθείλεο πνπ θαζνξίδεηαη σο βαζηθό επίπεδν αλάιπζεο ρξέσζεο όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηελ ππ αξηζ Απόθαζε 233/34 ΔΔΡΡ (ΦΔΘ 1501/ ,ζέκα 12) 7 Λέα ππεξεζία ηζρύο από

13 Γηα θάζε ελεξγνπνίεζε : Αηειώο Κεληαίν ηέινο : Αηειώο 31. Απόθξπςε αξηζκνύ αλά θιήζε Αηειώο γηα όια ηα επαγγέικαηα (Θαηαρώξεζε ζηνλ εηδηθό θαηάινγν επαγγεικαηηώλ) Σέινο πξνβνιήο, αλά θαηαρώξεζε 1,95 αλά κήλα 2,40 αλά κήλα 33. «Κε ράλεηο θιήζεηο» Ξαθέην επθνιηώλ ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη επθνιίεο : αλαγλώξηζε θιήζεσλ, εκπινπηηζκέλνο ηειεθσλεηήο, αλακνλή θιήζεο, εθηξνπή θιήζεο θαη νινθιήξσζε θιήζεο ζε θαηεηιεκκέλε ζύλδεζε) 1,30 αλά κήλα 1,60 αλά κήλα 34. Απόξξηςε collect θιήζεσλ Κεληαίν αλά ηειεθσληθή γξακκή ηέινο 35. Σέιε ηειεθσληθώλ γξακκώλ ζπλδέζεσλ κε νιηγνςήθην αξηζκό θιήζεσο Δθάπαμ ηέινο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζύληνκνπ θσδηθνύ ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ Σέιε ζύλδεζεο αλά γξακκή : (Ωο γξακκή λνείηαη είηε PSTN ηειεθσληθή γξακκή (Γ.Θ.Ξ) είηε θαλάιη Β ISDN) 1,50 1,85 100,00 123,00 150,00 184, Βαζηθά κεληαία ηέιε Γηα θάζε κηα ιεηηνπξγνύζα γξακκή θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε : (Ωο γξακκή λνείηαη είηε γξακκή Θέληξνπ πόιεσο είηε θαλάιη Β ISDN) 14,67 18, Γεληθέο δηαηάμεηο Πηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν ζύληνκνο θσδηθόο κεηαθξάδεηαη ζε αξηζκό Onephone( 801) ή Freephone (800) θαη ε θίλεζε δξνκνινγείηαη κέζσ ηνπ ΗΛ δηθηύνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε κεδεληθή ή ε αζηηθή ρξέσζε ησλ θαινύλησλ, ηόηε, ν θαινύκελνο θαη θάηνρνο ηεο ππεξεζίαο ζύληνκνπ θσδηθνύ επηβαξύλεηαη εμνινθιήξνπ κε ην θόζηνο ησλ θιήζεσλ όηαλ o νιηγνςήθηνο κεηαθξάδεηαη ζε Freephone αξηζκό θαη κε ηελ ηπρόλ δηαθνξά ππεξαζηηθήο κείνλ αζηηθή όηαλ απηόο κεηαθξάδεηαη ζε Onephone αξηζκό Πε θάζε άιιε πεξίπησζε εθαξκόδνληαη ηα ηέιε πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο Θύξηεο Ρειεθσληθέο Γξακκέο. Σέιε εξγαζηώλ γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο ηειεθσληθήο 36. ζπζθεπήο πξνκεζεπκέλεο από ηνλ ΟΣΔ ή αληηθαηάζηαζεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο κε θαηλνύξγηα ζπζθεπή ΟΣΔ ή επηζθεπήο ηνπνζέηεζεο ηειεθσληθήο πξίδαο. Ρέινο αλά επίζθεςε ζπλεξγείνπ. Ρέινο αλά άζθνπε κεηάβαζε κε ππαηηηόηεηα ηνπ ζπλδξνκεηή. Πε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο πιηθώλ (ζπζθεπή, πξίδα θηι) κε θαηλνύξγηα, πέξαλ ησλ αλσηέξσ ηειώλ (ηέιε εξγαζηώλ), ν πειάηεο θαηαβάιιεη θαη ηελ αμία ησλ πιηθώλ όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ Θαηάινγν Ρηκώλ ιηθώλ ηνπ Ν.Ρ.Δ.. 22,00 52,55 27,06 64, Κεληαίν ηέινο ζπληήξεζεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο. 0,44 0,54

14 Ρν ηέινο απηό θαηαβάιιεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλδξνκεηήο επηζπκεί ηε κόληκε ζπληήξεζε ηεο ηειεθσληθήο ηνπ ζπζθεπήο από ηνλ Ν.Ρ.Δ. ρσξίο ηελ θαηαβνιή ησλ αλαθεξνκέλσλ ηειώλ ηεο παξαγξάθνπ Θαξηνηειέθσλα - Σειεθάξηεο Σηκή πώιεζεο ηειεθαξηώλ. Ζ ηηκή πώιεζεο θάζε ηειεθάξηαο θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηε ρσξεηηθόηεηά ηεο ζε EURO θαη εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Πηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα πεξηιακβάλεηαη Φ.Ξ.Α. 23 %. ΥΧΡΖΣΗΘΟΣΖΣΑ ΣΖΙΔΘΑΡΣΑ Ρειεθάξηα ρξόλνπ νκηιίαο αμίαο 4,00 Ρειεθάξηα ρξόλνπ νκηιίαο αμίαο 11,00 ΣΗΚΔ ΠΧΙΖΖ ΣΖΙΔΘΑΡΣΧΛ 4,00 euro 10,00 euro Ρπζκόο ρξέσζεο ηειεθαξηώλ Σηκή παικνύ ρξέσζεο 0, Αζηηθέο ζπλδηαιέμεηο: Έλαο παικόο ρξέσζεο αλά 52,38 δεπηεξόιεπηα όιεο ηηο κέξεο θαη ώξεο ηεο εβδνκάδαο (εληαία ρξέσζε) Τπεξαζηηθέο ζπλδηαιέμεηο : Γύν (2) παικνί ρξέσζεο αλά 47,62 δεπηεξόιεπηα όιεο ηηο κέξεο θαη ώξεο ηεο εβδνκάδαο (εληαία ρξέσζε) Θιήζεηο πξνο θηλεηά : Ξξνο θηλεηά COSMOTE: 1 παικόο ρξέσζεο αλά 14,00 δεπη. Ξξνο θηλεηά VODAFONE:1 παικόοί ρξέσζεο αλά 14,00 δεπη. Ξξνο θηλεηά WIND : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 14,00 δεπη Οη Γηεζλείο θιήζεηο ρξεώλνληαη όπσο θαησηέξσ8 : Αθέξαην ηηκνιόγην Εώλε 1 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 5,60 δεπηεξόιεπηα Εώλε 2 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 4,70 δεπηεξόιεπηα Εώλε 3 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 2,47 δεπηεξόιεπηα Εώλε 4 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 1,65 δεπηεξόιεπηα Εώλε 5 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 1,24 δεπηεξόιεπηα Εώλε 6 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 0,76 δεπηεξόιεπηα Κεησκέλν ηηκνιόγην Εώλε 1 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 5,60 δεπηεξόιεπηα Εώλε 2 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 4,70 δεπηεξόιεπηα Εώλε 3 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 2,75 δεπηεξόιεπηα Εώλε 4 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 1,77 δεπηεξόιεπηα Εώλε 5 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 1,30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 6 : 1 παικόο ρξέσζεο αλά 0,83 δεπηεξόιεπηα Ινηπέο θιήζεηο (πιελ αζηηθώλ, ππεξαζηηθώλ, δηεζλώλ θαη πξνο θηλεηά) (Αθνινπζείηαη ν ξπζκόο ρξέσζεο - παικνί ρξέσζεο- ησλ 7 Απόθαζε 861/Γ.653/ , ηζρύο από 22/6/ Απόθαζε 861/Γ.653/ , ηζρύο από 16/1/2005

15 ηειεθσληθώλ γξακκώλ ησλ ςεθηαθώλ θέληξσλ, αλαιπηηθή ελεκέξσζε ζηνλ ηηκνθαηάινγν ΡΖΙΔΘΑΟΡΑ ΠΙΙΔΘΡΗΘΖ ΡΖΙΔΘΑΟΡΑ ) πλδηαιέμεηο από θαξηνηειέθσλα κε ρξήζε Πηζησηηθώλ Θαξηώλ. Νη ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο πνπ δηεμάγνληαη από θαξηνηειέθσλα κε ηε ρξήζε Ξηζησηηθήο Θάξηαο, ησλ Δηαηξηώλ Δθδόζεσο ή Γηαρεηξίζεσο Ξηζησηηθώλ Θαξηώλ πνπ έρνπλ απνδερζεί ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΝΡΔ, ζε όηη αθνξά ην ξπζκό ρξέσζεο, ηηκνινγνύληαη κε βάζε ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν Σέινο παικνύ ρξέσζεο ηειεθσληθήο ζπλδηάιεμεο κε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο καδί κε Φ.Π.Α 0, Πξόζζεην ηέινο, αλά ζπλδηάιεμε : 20 Κ.Σ (0,52 ) 40. Δηήζηα ζπλδξνκή ζπιιεθηώλ ηειεθαξηώλ. 20 Κ.Υ 0,64 Νη εγγεγξακκέλνη ζπιιέθηεο ηειεθαξηώλ επηβαξύλνληαη εηεζίσο θαη αλά ζπλδξνκή (καδί κε ηνλ ) κε ην πνζό ησλ : 11, Ξώιεζε - εθκίζζσζε επηηξαπέδησλ θαξηνηειεθώλσλ Σηκή πώιεζεο επηηξαπέδησλ θαξηνηειεθώλσλ. Ζ ηηκή πώιεζεο γηα θάζε ηύπν θαηλνύξγηνπ επηηξαπέδηνπ θαξηνηειεθώλνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή θηήζεο ηεο ηειεπηαίαο εηζαγσγήο ηνπ ηύπνπ απηνύ ζηηο απνζήθεο ηνπ ΝΡΔ (αμία θαξηνηειεθώλνπ, αζθάιηζηξα, κεηαθνξηθά θαη ινηπέο επηβαξύλζεηο) πξνζαπμεκέλε θαηά πνζνζηό 25% γηα Γεληθά Γηνηθεηηθά Έμνδα Αλ κέζα ζε θάπνην εκεξνινγηαθό έηνο δελ πξαγκαηνπνηεζεί εηζαγσγή ελόο ηύπνπ θαξηνηειεθώλσλ, ηόηε ε ηηκή πσιήζεώο ηνπο αλαπξνζαξκόδεηαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο θαηά πνζνζηό ίζν κε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ηζνηηκίαο ηεο δξαρκήο πξνο ην λόκηζκα ηεο Σώξαο πξνέιεπζεο ησλ θαξηνηειεθώλσλ θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο (1ε Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ) Δθκίζζσζε επηηξαπέδησλ θαξηνηειεθώλσλ. Ρν κεληαίν κίζζσκα γηα θάζε ηύπν θαηλνύξγηνπ επηηξαπέδηνπ θαξηνηειεθώλνπ, πνπ ζα εηζπξάηηεηαη από ηνπο ζπλδξνκεηέο πέξα από ηα κεληαία ηέιε ιεηηνπξγίαο ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο, ππνινγίδεηαη σο ην γηλόκελν ηεο ηηκήο πσιήζεσο ηνπ εθκηζζνύκελνπ επηηξαπέδηνπ θαξηνηειεθώλνπ επί ηνλ ζπληειεζηή 0, Τπεξεζίεο Λνήκνλνο Γηθηύνπ (I.N.) θαη INTERNATIONAL FREEPHONE Τπεξεζία αηειώλ θιήζεσλ (FREEPHONE) Ρέιε «θνηλώλ» αξηζκώλ FREEPHONE Ρέιε ζύλδεζεο «θνηλνύ» αξηζκνύ: 100,00 123, ΟPh Βαζηθά κεληαία ηέιε «θνηλνύ» αξηζκνύ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξννξηζκώλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηώλ Σέιε εηδηθώλ αξηζκώλ FREEPHONE. (Νξίδνληαη κε ηελ ΒΔ 3/03/ θαη δίδνληαη θαη επηινγή ηνπ πειάηε θαη εθόζνλ είλαη δηαζέζηκνη) 40,00 49, «Αξγπξνί» αξηζκνί FREEPHONE

16 Ρέιε ζύλδεζεο «αξγπξνύ» αξηζκνύ 150,00 184, Βαζηθά κεληαία ηέιε «αξγπξνύ» αξηζκνύ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξννξηζκώλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηώλ. 70,00 86, «Υξπζνί» αξηζκνί FREEPHONE Ρέιε ζύλδεζεο «ρξπζνύ» αξηζκνύ 200,00 246, Βαζηθά κεληαία ηέιε «ρξπζνύ» αξηζκνύ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξννξηζκώλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηώλ. 150,00 184, «Πιαηηλέληνη» αξηζκνί FREEPHONE «Πιαηηλέληνη 1» Ρέιε ζύλδεζεο «πιαηηλέληνπ 1» αξηζκνύ 1.500, , Βαζηθά κεληαία ηέιε «πιαηηλέληνπ 1» αξηζκνύ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξννξηζκώλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηώλ «Πιαηηλέληνη 2» 150,00 184, Ρέιε ζύλδεζεο «πιαηηλέληνπ 2» αξηζκνύ 700,00 861, Βαζηθά κεληαία ηέιε «πιαηηλέληνπ 2» αξηζκνύ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξννξηζκώλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηώλ. 150,00 184, Oph Oph Oph Ρέιε κεηαβνιώλ ζηε δνκή ησλ παξακέηξσλ ηεο αηνκηθήο εθαξκνγήο ηνπ πειάηε (Routing tree). Tξνπνπνίεζε-κεηαβνιή ηνπ routing tree ηνπ πειάηε Ρέιε αλαιπηηθήο ρξέσζεο αλά αξηζκό FREEPHONE θαη έθδνζε ινγαξηαζκνύ: Αλαιπηηθό ινγαξηαζκόο ζε καγλεηηθό κέζν Ρέιε ρξήζεο. Αλαιπηηθό ινγαξηαζκόο ζε ραξηί αλά ζειίδα Ν θαινύκελνο θαη θάηνρνο ηνπ FREEPHONE αξηζκνύ επηβαξύλεηαη κε ηα εθάζηνηε ηζρύνληα ηέιε επηθνηλσλίαο γηα ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο πξνο ηνλ FREEPHONE αξηζκό, ηειεθσληθέο θιήζεηο. Αηειώο 0,15 Αηειώο Αηειώο 0,18 Ρα παξαπάλσ ηέιε ηεο παξαγξάθνπ 42.1, πιελ εθείλσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ , ηζρύνπλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ INTERNATIONAL FREEPHONE αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν πινπνίεζήο ηνπ. Ρα ηέιε ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο INTERNATIONAL FREEPHONE αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.4 ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ ησλ παξερνκέλσλ Ρειεπηθνηλσληαθώλ πεξεζηώλ Δμσηεξηθνύ Δληαίνο Αξηζκόο Πξόζβαζεο (OnePhone) Δθαξκόδνληαη ηα ηέιε ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ 42.1 πιελ ησλ ηειώλ ρξήζεο πνπ έρνπλ σο εμήο : Ρέιε ρξήζεο πνπ επηβαξύλνπλ ηνλ θαινύληα: Γηα θάζε ζπλδηάιεμε ν θαιώλ επηβαξύλεηαη κε ηα ηέιε πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο ρξνλνρξενύκελεο αζηηθέο ζπλδηαιέμεηο αλεμάξηεηα από ηε θύζε ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο ζπλδηάιεμεο (αζηηθή ή ππεξαζηηθή) Ρέιε ρξήζεο πνπ επηβαξύλνπλ ηνλ θαινύκελν: Πε πεξίπησζε ππεξαζηηθήο ζπλδηάιεμεο, ν θαινύκελνο επηβαξύλεηαη κε ηα ηέιε πνπ πξνθύπηνπλ αλ από ηα ηέιε πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ πξαγκαηνπνηεζείζα ζπλδηάιεμε αθαηξεζεί ην κέξνο πνπ αλαινγεί ζηνλ θαινύληα.

17 Σειεπηθνηλσληαθέο θάξηεο (Calling Cards) ΥΡΟΛΟΘΑΡΣΑ (Ξξνπιεξσκέλε ηειεπηθνηλσληαθή θάξηα). ΥΧΡΖΣΗΘΟΣΖΣΑ ΥΡΟΛΟΘΑΡΣΑ ΣΗΚΔ ΠΧΙΖΖ ΥΡΟΛΟΘΑΡΣΧΛ Σξνλνθάξηα ρξόλνπ νκηιίαο αμίαο 6,36 6,00 Σξνλνθάξηα ρξόλνπ νκηιίαο αμίαο 15,50 13,00 Σξνλνθάξηα ρξόλνπ νκηιίαο αμίαο 30,50 25,00 Πηηο ηηκέο ηνπ Ξίλαθα ζπκπεξηιακβάλεηαη Ρπζκόο ρξέσζεο ΥΡΟΛΟΘΑΡΣΑ-ΟΣΔ Ρέινο παικνύ ρξέσζεο ΣΟΝΛΝΘΑΟΡΑΠ-ΝΡΔ 0, Αζηηθέο ζπλδηαιέμεηο : 0,03308 αλά 60 δεπηεξόιεπηα θαη call setup 0,031 αλα θιήζε Τπεξαζηηθέο ζπλδηαιέμεηο : 0,03380 αλά 28 δεπηεξόιεπηα Γηεζλείο θιήζεηο : αθέξαην ηηκνιόγην Εώλε 1 : 0,156 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 2 : 0,186 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 3 : 0,372 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 4 : 0,548 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 5 : 0,713 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 6 : 1,106 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Κεησκέλν ηηκνιόγην Εώλε 1 : 0,156 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 2 : 0,186 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 3 : 0,330 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 4 : 0,486 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 5 : 0,630 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 6 : 0,982 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Θιήζεηο πξνο θηλεηά : COSMOTE : VOFAFONE: WIND : Θιήζεηο πξνο Audiotex OTE 0,1232 αλά 60 δεπηεξόιεπηα 0,1232 αλά 60 δεπηεξόιεπηα 0,1232 αλά 60 δεπηεξόιεπηα Εώλε I : 0,890 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε II : 0,762 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε III : 0,635 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Εώλε IV : 1,273 αλά 30 δεπηεξόιεπηα Ινηπέο θιήζεηο: Αθνινπζείηαη ν ξπζκόο ρξέσζεο /παικνί ρξέσζεο ησλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ ησλ ςεθηαθώλ θέληξσλαλαιπηηθή ελεκέξσζε ζηνλ ηηκνθαηάινγν ΝΡΔ ΣΟΝΛΝΘΑΟΡΑ ΟΣΔ-ΘΑΡΣΑ. (Ξηζησηηθή ηειεπηθνηλσληαθή θάξηα). Γηα ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο θαηαβάιιεηαη εθάπαμ θαη αλά θάξηα ην πνζό ησλ : 8,80 10,82 8 Απόθαζε 861/Γ.653/ , ηζρύο από 1/8/2004

18 Σξέσζε θιήζεσλ κε ρξήζε ΝΡΔ-ΘΑΟΡΑΠ Όπσο αθξηβώο ρξεώλνληαη θαη νη θιήζεηο από ηειεθσληθέο γξακκέο δηθηύνπ OTE Σξέσζε ζπλδηαιέμεσλ από ην εμσηεξηθό πξνο ηελ ίδηα ρώξα ηνπ εμσηεξηθνύ ή πξνο ηξίηε ρώξα, κε ρξήζε ΝΡΔ ΘΑΟΡΑΠ. Ρηκή ρξεσζηηθνύ παικνύ ΝΡΔΘΑΟΡΑΠ: 0,026 (ρσξίο ) Ζ ρξέσζε ησλ θιήζεσλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο ΞΗΛΑΘΔΠ 1 & 2 πνπ αθνινπζνύλ: ΔΚΚΗΝΖΣΖ ΚΛΖΣΖΣ ΠΙΝΑΚΑ 1 Χρέωζη κλήζεων ΤΔΡΜΑΤΗΣΜΟΣ ΚΛΖΣΖΣ ΣΔ ΣΤΑΘΔΡΟ Ζ ΚΗΝΖΤΟ ΤΖΛΔΦΩΝΟ δεσηερόλεπηα ανα τρεωζηικό παλμό OTEKΑΡΤΑΣ ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ Η ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ Η 3,609 ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ Η ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗ 2,092 ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ Η ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗΗ 1,395 ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗ ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ Η 2,166 ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗ ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗ 1,534 ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗ ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗΗ 1,102 ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗΗ ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ Η 1,287 ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗΗ ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗ 1,046 ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗΗ ΧΩΡΑ ZΩΝΖΣ ΗΗΗ 0,837 ΖΩΝΗ Ι ΖΩΝΗ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΔΝΤΑΞΖ ΧΩΡΩΝ ΣΔ ΤΗΜΟΛΟΓΗΑΚΔΣ ΕΩΝΔΣ ABKHAZIA, ALASKA, ALBANIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CANADA, CHRISTMAS (AUSTRALIA), COSTA RICA, CROATIA, CYPRUS, CZECH. REP., DENMARK, FINLAND, FRANCE, FYROM, GEORGIA, GERMANY, HAWAI, HONG KONG, HUNGARY, IRELAND, ISRAEL, ITALY, JAPAN, LIBYA, LIECHTENSTEIN, LUXEMBOURG, MADERA, MOLDOVA, MONTENEGRO, MOROCCO, NETHERLANDS, NORWAY, PALESTINE, PHILIPPINES, POLAND, PORTUGAL, PUERTO RICO, RUMANIA, RUSSIA, SERVIA, S. MARINO, SINGAPORE, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPAIN, ST MAARTEN, SWEDEN, SWITZERLAND, TURKEY, VIRGIN ISL (USA), U.K, UKRAINE, U.S.A,. ALGERIA, ANDORRA, ANGOLA, ANTIGUA, ARGENTINA, ARMENIA, ARUBA, AZERBAIJAN, BAHREIN, BANGLADESH, BARBADOS, BELARUS, BELIZE, BENIN, BERMUDAS, BHUTAN, BOLIVIA, BOZNIA-HERZEG., BOTSWANA, BRAZIL, BURUNDI, CAMEROON, CAYMAN, CHINA, COLOMBIA, COMORES ISL, DJIBOUTI, DOMINICA, DOMINICAIN REP., ECUATOR, EGYPT, EL SALVADOR, ESTONIA, FAROES ISL., GABON, GAMBIA, GHANA, GIBRALTAR, GRENADA, GUATEMALA, HAITI, HONDURAS, ICELAND, INDIA, INDONESIA, IRAQ, IVORY COAST, JAMAICA, JORDAN, KAZAKHSTAN, KENYA, KOREA SOUTH, KUWAIT, LATVIA, LEBANON, LESOTHO, LITHUANIA, MACAU, MALAWI, MALTA, MARTINICA, MAURITANIA, MAURITIUS, MAYOTE, MEXICO, MONACO, MONGOLIA, MOZAMBIQUE, NAMIBIA, NETHERLAND ANTILLES, NEW ZEALAND, NICARAGUA, NIGERIA, OMAN, PAKISTAN, PANAMA, PARAGUAY, PERU, POLYNESIA, QATAR, S.PIERE AND MIQUELON, SAUDI ARABIA, SENEGAL, SOMALIA, SOUTH AFRICA, SOUTH SUDAN, SRI LANCA, SUDAN, SWAZILAND, SYRIA, TAIWAN, TANZANIA, THAILAND, TUNISIA, U.A.E, UGANDA, URUGUAY, UZBEKISTAN, VENEZUELA, VIRGIN ISL (BRIT), YEMEN, ZIMBABWE.

19 ΖΩΝΗ ΙΙΙ AFGHANISTAN, ANGUILLA, ASCENSION, BAHAMAS, BRUNEI, BURKINA FASSO, CAMBODIA, CAPE VERDE, CENTRAL AFRICA, CHAD, CHILE, CONGO, COOK ISL, CUBA, DIEGO GARCIA, EAST TIMOR, ERITREA, ETHIOPIA, FALKLAND ISLANDS, FIDJI, GREENLAND, GUADELOUPE, GUAM, GUINEA BISSAU, GUINEA EQUAT., GUINEA REP., GUYANA, GUYANA REP., IRAN, KIRIBATI, KOREA NOPTH, KYRGYZSTAN, LAOS, LIBERIA, MADAGASCAR, MALAYSIA, MALDIVES, MALI, MARSHALL ISL, MICRONESIA, MONTSERRAT, MYANMAR, NAURU, NEPAL, NIGER, NEW CALEDONIA, NIUE ISL, NORFOLK ISL, PALAU, PAPUA NEW GUINEA, REUNION ISL, RODRIGUEZ, RWANDA, S.CHRISTOF, S.HELENA, S.LUCIA, S.TOME, S. VINCENT, SAIPAN, SAMOA AMER., SAMOA WEST, SEYCHELLES, SIERRA LEONE, SOLOMON ISL, S. KITTS & NEVIS, SURINAM, TAJIKISTAN, TOGO, TOKELAU, TONGA, TRININTANT, TUSKS & CAICOS ISL, TURKMENISTAN, TUVALU, VANUATU, VIETNAM, WALLIS & FUTUNA, ZAIR, ZAMBIA, AND ALL REMAINING COUNTRIES Δηήζηα ζπλδξνκή ζπιιεθηώλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηώλ ηειεθσληθώλ θιήζεσλ. Νη εγγεγξακκέλνη ζπιιέθηεο πξνπιεξσκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ θαξηώλ θαηαβάιινπλ εηεζίσο θαη αλά ζπλδξνκή ην πνζό ησλ : 11, Τπεξεζία ηειεςεθνθνξίαο (Televoting) Σέιε ρξήζεο. Γηα θάζε θιήζε πξνο ηελ Τπεξεζία ηειεςεθνθνξίαο (Televoting), ν θαιώλ ζπλδξνκεηήο, αλάινγα κε ηε δώλε ρξέσζεο, ρξεώλεηαη σο αθνινύζσο: ΕΧΛΖ ΥΡΔΧΖ 1ε 2ε 3ε 4ε 5ε αλά θιήζε ρσξίο ΦΠΑ αλά θιήζε κε ΦΠΑ Παικνί ρξέσζεο από ςεθηαθά θέληξα (κνλάδεο αλά θιήζε ) 0,494 0, Κ.Υ. 0,754 0, M.X. 0,988 1, Κ.Υ. 1,20 1, Κ.Υ. 2,99 3, Κ.Υ. 44. Σέιε ππεξεζίαο Σειεερνπιεξνθόξεζεο (ΑUDIOTEX) Σέιε ρξήζεο Γηα θάζε θιήζε πξνο ηελ πεξεζία ηειεερνπιεξνθόξεζεο (AUDIOTEX) ζεηξώλ 90112ΣΣΣΣΣ θαη 90113ΣΣΣΣΣ δηθηύνπ ΝΡΔ, ν θαιώλ ζπλδξνκεηήο ρξεώλεηαη, αλάινγα κε ηε δώλε ρξέσζεο σο αθνινύζσο: Εώλεο ρξέσζεο Η ΗΗ ΗΗΗ ΑΠΟ ΣΖΙΔΦΧΛΗΘΔ ΓΡΑΚΚΔ ΦΖΦΗΑΘΧΛ ΘΔΛΣΡΧΛ Σέινο αλά δεπηεξόιεπην επηθνηλσλίαο Υσξίο ΦΠΑ : 0, : 0, Υσξίο ΦΠΑ : 0, : 0, Υσξίο ΦΠΑ : 0, : 0, ΑΠΟ ΣΖΙΔΦΧΛΗΘΔ ΓΡΑΚΚΔ ΑΛΑΙΟΓΗΘΧΛ ΘΔΛΣΡΧΛ Ρπζκόο ρξέσζεο 1 Κ.Υ. / 1,114 δεπηεξ. 1 Κ.Υ. / 1,300 δεπηεξ. 1 Κ.Υ. / 1,560 δεπηεξ. 9 Ηζτύει από

20 Υσξίο ΦΠΑ : 0, IV : 0, Κ.Υ. / 0,780 δεπηεξ Γηα θάζε θιήζε πξνο ηελ πεξεζία ηειεερνπιεξνθόξεζεο (AUDIOTEX) ζεηξώλ 909- ΣΣΣΣΣΣΣ δηθηύνπ ΝΡΔ ν θαιώλ ζπλδξνκεηήο ρξεώλεηαη, αλάινγα κε ηε δώλε ρξέσζεο σο αθνινύζσο: Εώλεο ρξέσζεο ΑΠΟ ΣΖΙΔΦΧΛΗΘΔ ΓΡΑΚΚΔ ΦΖΦΗΑΘΧΛ ΘΔΛΣΡΧΛ Σέινο αλά δεπηεξόιεπην επηθνηλσλίαο ΑΠΟ ΣΖΙΔΦΧΛΗΘΔ ΓΡΑΚΚΔ ΑΛΑΙΟΓΗΘΧΛ ΘΔΛΣΡΧΛ Ρπζκόο ρξέσζεο 1ε Υσξίο ΦΠΑ : 0, : 0, ε Υσξίο ΦΠΑ : 0, : 0, ε Υσξίο ΦΠΑ : 0, : 0, Κ.Υ. / 1,300 δεπηεξ. 1 Κ.Υ. / 1,114 δεπηεξ. 1 Κ.Υ. / 0,780 δεπηεξ. 45. Σέιε ρξήζεο PREMIUM RATE - IN Γηα θάζε θιήζε πξνο ηελ πεξεζία PREMIUM RATE-IN (901151XXXX) δηθηύνπ ΝΡΔ, ν θαιώλ ζπλδξνκεηήο, αλάινγα κε ηε δώλε ρξέσζεο, ρξεώλεηαη σο αθνινύζσο: ΕΧΛΖ ΥΡΔΧΖ 2ε 3ε 4ε 5ε 6ε 7ε 9ε 11ε αλά θιήζε ρσξίο ΦΠΑ αλά θιήζε κε ΦΠΑ Παικνί ρξέσζεο από ςεθηαθά θέληξα (κνλάδεο αλά θιήζε ) 0,50 0, Κ.Υ. 1,00 1, M.X. 1,50 1, Κ.Υ. 2,00 2, Κ.Υ. 2,50 3, Κ.Υ. 3,00 3, Κ.Υ. 4,00 4, Κ.Υ. 5,00 6, Κ.Υ. 46. Σέιε επηθνηλσλίαο γηα θιήζεηο πξνο ηνπο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο ζεηξώλ 806, 812 θαη 825 ΟΣΔ Ρα ηέιε επηθνηλσλίαο γηα θιήζεηο πξνο ηνπο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο ζεηξώλ 806, 812 θαη 825 έρνπλ αλαιπηηθά σο ν θαησηέξσ πίλαθαο: Φάσμα αριθμών ΑΠΟ ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΕ ΓΡΑΜΜΕ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ (Χρέωση σε ανά sec) Χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ Παλμοί τρέφζης από υηθιακά κένηρα 806 0, , Μ.Χ. / 32 δεσηερ , , Μ.Χ. / 16 δεσηερ , , Μ.Χ. / 7,70 δεσηερ.

RATE - 10,11, & 18855 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 13 13 13 14-14 14 15 16 - IN... 16 806, 812 825 ΝΡΔ... 17 850 875 ΝΡΔ...

RATE - 10,11, & 18855 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 13 13 13 14-14 14 15 16 - IN... 16 806, 812 825 ΝΡΔ... 17 850 875 ΝΡΔ... ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Ρ Ζ Ι Δ Φ Ω Λ Η Α Δ Π Ω Ρ Δ Ο Η Θ Ν... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). ΟΤΕ ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ Η ΟΤ Ε ΧΡΟΝΟΚΑΡΤ Α κυκλοφορεί στις ονομαστικές αξίες των 6,00 13,00 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ ΔΝΣΑΞΖ ΥΩΡΩΝ Δ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΔ ΕΩΝΔ

ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ ΔΝΣΑΞΖ ΥΩΡΩΝ Δ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΔ ΕΩΝΔ ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ Ζ ΟΣΔ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ θπθινθνξεί ζηηο νλνκαζηηθέο αμίεο ησλ 6,00 13,00 θαη 25,00 κε δηαζέζηκν ρξόλν νκηιίαο 6,36 15,50 θαη 30,50 αληίζηνηρα. Ζ ρξέσζε ησλ θιήζεσλ γίλεηαη σο αθνινύζσο : Αζηικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ). ΟΤΕ ALLO Η ΟΤΕ ALLO κυκλοφορεί στις ονομαστικές αξίες των 3,00 και 6,00 με διαθέσιμο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Ρ Ζ Ι Δ Φ Ω Λ Η Α Δ Π Ω Ρ Δ Ο Η Θ Ν... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο:... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν (επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

BIOTAYTOTHTA Βιομετρικά χαρακτηριστικά για ταυτοποίηση ατόμων σε ελεγχόμενους χώρους πρόσβασης. G4S Telematix S.A. 31/01/2014

BIOTAYTOTHTA Βιομετρικά χαρακτηριστικά για ταυτοποίηση ατόμων σε ελεγχόμενους χώρους πρόσβασης. G4S Telematix S.A. 31/01/2014 BIOTAYTOTHTA Βιομετρικά χαρακτηριστικά για ταυτοποίηση ατόμων σε ελεγχόμενους χώρους πρόσβασης G4S Telematix S.A. 31/01/2014 G4S Worldwide North America Canada United States UK & Ireland Guernsey Ireland

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 Στο πλαίσιο της υπογραφής των Συμβάσεων Επιχορήγησης, του Προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία.

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. Σχετική απόφαση του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

1 παικόο ρξέσζεο ή 0,038 αλά 14,70 δεπη.

1 παικόο ρξέσζεο ή 0,038 αλά 14,70 δεπη. 1. ΣΗΛΕΚΑΡΣΑ Ζ ΣΖΛΔΚΑΡΣΑ θπθινθνξεί ζηηο νλνκαζηηθέο αμίεο ησλ 4,00 θαη 10,00 κε δηαζέζηκν ρξόλν νκηιίαο ζηα 4,00 θαη 11,00 αληίζηνηρα. ηηο αλσηέξσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23%. Ζ αμία ελόο (1) παικνύ

Διαβάστε περισσότερα

MIDWEEK REGULAR COUPON

MIDWEEK REGULAR COUPON 3-WAY ODDS (1X2) 1 / 2 1 X 2 MIDWEEK REGULAR COUPON DOUBLE CHANCE TOTALS 2.5 1ST HALF - 3-WAY HT/FT BOTH TEAMS TO SCORE 1/ 12 /2 2.5-2.5+ 01 0/ 02 1-1 /-1 2-1 1-/ /-/ 2-/ 2-2 /-2 1-2 ++ -- 1X 12 X2 U O

Διαβάστε περισσότερα

Business Control. #1-Σεπτ 2015

Business Control. #1-Σεπτ 2015 Business Control Τα νέο πρόγραμμα Business Control Οικονομικά Προγράμματα Business Control 300 Μηνιαίο Πάγιο (με ΦΠΑ 23%) 9,90 Δωρεάν Χρόνος ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 300' Δωρεάν Μηνύματα 60 Δωρεάν ενδοεπικοινωνία 1500

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής ημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Στρατηγικός Συνεργάτης Σ.Π.Κ. Λευκωσία, 8 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 2015/0582 Αρ. Φακ.: 260 ΠΡΟΣ: - -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τέλος σύνδεσης ή εξωτερικής µεταφοράς τηλεφωνικής γραµµής PSTN:... 3 Τέλος σύνδεσης τηλεφωνικής γραµµής PSTN που επιστρέφει από άλλο δίκτυο (επιστροφή βρόχου µε διατήρηση αριθµού)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

4 Στοιχειωµένη -581 886 2000 5 Καταβόθρα Πελετών -493 500 2000. 6 Τάφκος στα

4 Στοιχειωµένη -581 886 2000 5 Καταβόθρα Πελετών -493 500 2000. 6 Τάφκος στα Τα µεγαλύτερα σπήλαια της Ελλάδας σε σχέση µε τα σπήλαια παγκοσµίως 2004 Κ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΕΛΑΣ) Εισαγωγή Στην χώρα µας έχει καταγραφεί πολύ µεγάλος αριθµός σπηλαίων µε πολυποίκιλο ενδιαφέρον π.χ. γεωλογικό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση στοιχείων 2012 Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΑΣ Πληθυσμός 142,9 εκ Έκταση:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership

Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership Applicants Copy Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership TO PROVIDE DEVELOPMENT OPPORTUNITIES THAT EMPOWER YOUNG PEOPLE TO CREATE A POSSITIVE CHANGE Αγαπητά μέλη και φίλοι, Αν επιθυμείτε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση στοιχείων 2012 Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΑΣ Πληθυσμός 142,9 εκ Έκταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης»

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» 1. Ατοµικά στοιχεία ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Ηλεκτρονική διεύθυνση (οικίας) Ηλεκτρονική διεύθυνση (εργασίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Το μέγεθος της διαφθοράς στην Άμυνα παγκοσμίως είναι τεράστιο: $ 20 δις. σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και του Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση στοιχείων 2012-2013 Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΑΣ Πληθυσμός 142,9 εκ Έκταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ρηκνθαηάινγνο Δηαηξηθώλ Ξξνγξακκάησλ θαη πεξεζηώλ WIND

Ρηκνθαηάινγνο Δηαηξηθώλ Ξξνγξακκάησλ θαη πεξεζηώλ WIND Ρηκνθαηάινγνο Δηαηξηθώλ Ξξνγξακκάησλ θαη πεξεζηώλ WIND Ρα Δηαηξηθά Νηθνλνκηθά Ξξνγξάκκαηα WIND απεπζύλνληαη ζε επαγγεικαηίεο, αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξίεο, θαη παξέρνληαη ζύκθσλα κε ηνπο Γεληθνύο

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε..

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι η συνοπτική επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του ελληνικού εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του Οδηγός επαναπιστοποίησης Για άτοµα που επαναπιστοποιoύνται ως διεθνώς πιστοποιηµένοι σύµβουλοι γαλουχίας IBCLC - International Board Certified Lactation Consultant Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή Εφαρμογή Παράλληλες Εξαγωγές

Διαδικτυακή Εφαρμογή Παράλληλες Εξαγωγές Διαδικτυακή Εφαρμογή Παράλληλες Εξαγωγές Τεχνικές Προδιαγραφές Σειριακού Αρχείου Έκδοση 1.0.0 15/12/2004 Έκδοση 1.0.0 1 / 11 Κατάλογος περιεχομένων 1.0 Γενικά... 3 2.0 Περιγραφή δομής... 3 2.1 Πεδίο C0

Διαβάστε περισσότερα

TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS:

TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS: Παρουσίαση του ΟργανισµούΠιστοποίησης TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS: 100% Θυγατρική του TUV NORD ραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1987 Ένας από τους πιο αξιόπιστους Οργανισµούς Πιστοποίησης και Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO. ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου. 10 Μαΐου 2011 Αθήνα.

Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO. ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου. 10 Μαΐου 2011 Αθήνα. Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου 10 Μαΐου 2011 Αθήνα Seite 1 Trade fairs are driving the communication mix Global Fairs

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 12/09/2013)

(Ισχύει από 12/09/2013) Αριθµός Σύµβασης Κωδικός Πελάτη 100531-00-109703 (Ισχύει από 12/09/2013) " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. (για τους Τοµείς Υγειονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ENI SOUTH IN A/A ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ/ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΚΕΕΥΕ)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΚΕΕΥΕ) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΚΕΕΥΕ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΚΕΕΥΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΙΔΡΥΣΗ Το Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κιεηζηό Δίθηπν Κηλεηήο Σειεθωλίαο ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο

Κιεηζηό Δίθηπν Κηλεηήο Σειεθωλίαο ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο Κιεηζηό Δίθηπν Κηλεηήο Σειεθωλίαο ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο 1. θνπόο ηεο παξνύζαο ελεκέξσζεο είλαη ε γλσζηνπνίεζε ηεο αλαλέσζεο (θαηόπηλ αλνηθηνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ) γηα έλα (1) ρξόλν ηεο ζύκβαζεο κε ηελ εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε.

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23: ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ, ATM ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία απαζρνινύκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα