ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο {ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ }

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο {ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ }"

Transcript

1 ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο {ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ } Αναθέτουσα Αρχή: {ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ} Προϋπολογισµός: ,69 (χωρίς ΦΠΑ) ιάρκεια: 15 µήνες ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός ιεθνής µε κριτήριο ανάθεσης: την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 25/02/2014 Κωδικός ΟΠΣ: ΤΕΥΧΟΣ Α

2 ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Α..Α.Μ.: Ηράκλειο, 31/12 /2013 Αρ. Πρωτ.: Η /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ιεθνή ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, συνολικού προϋπολογισµού ,69 χωρίς ΦΠΑ, για την «Ανάπτυξη Ψηφιακού Συστήµατος Υποστήριξης του Αγροδιατροφικού τοµέα της Περιφέρειας Κρήτης.» Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον [52] πενήντα δύο ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Κεντρικό Κατάστηµα Περιφέρειας Κρήτης Τµήµα Προµηθειών Γραφείο Β12 25/02 /2014 ΤΡΙΤΗ 09:00π.µ Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό χωρίς να αποσφραγιστούν. Σελίδα 2 από 212

3 ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» Περίληψη της ιακήρυξης: 1. Θα δηµοσιευθεί α) Στην Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων β) Στο τεύχος διακηρύξεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. γ) Μια φορά στις παρακάτω ηµερήσιες εφηµερίδες, οι οποίες στο τιµολόγιο πληρωµής θα επισυνάπτουν τρία (3) αντίτυπα το φύλλου δηµοσίευσης: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΗΧΩ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ Η δηµοσίευση θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 2. Θα τοιχοκολληθεί: α) Στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. β) Στο Επιµελητήριο Ηρακλείου γ) Στο πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Κρήτης. 3. Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: Μέρος Α Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου ΤΕΥΧΟΣ Α Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι ΤΕΥΧΟΣ Β Μέρος Γ: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης ΤΕΥΧΟΣ Γ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ Σελίδα 3 από 212

4 ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Πίνακας Περιεχομένων Έργου Πίνακας Περιεχοµένων...4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου...6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ...9 Συντοµογραφίες...9 Α1. Περιβάλλον του Έργου...10 Α1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας...10 Α1.2 Όργανα και Επιτροπές ( ιακυβέρνηση του Έργου)...13 Α1.3 Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου)...14 Α1.3.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας...14 Α1.3.2 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών 14 Α1.3.3 Ανάλυση υποδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών...15 Α2. Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...17 Α2.1 Αντικείµενο του Έργου...17 Α2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη...18 Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου...19 Α2.4 Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...22 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου...23 Α3.1 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος...23 Α3.2 Ενέργειες...25 Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστηµάτων, Εφαρµογών)...39 Α3.4 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών...51 Σελίδα 4 από 212

5 ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» Α3.5 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισµού και Λογισµικού Υποδοµής...52 Α3.6 ιαλειτουργικότητα...53 Α3.7 Πολυκαναλική προσέγγιση...55 Α3.8 Ανοιχτά δεδοµένα...55 Α3.9 Απαιτήσεις Ασφάλειας...56 Α3.10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήµατος...57 Α3.11 Απαιτήσεις Προσβασιµότητας...58 Α3.12 Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Έργου...58 Α3.13 Πίνακας Παραδοτέων...64 Α3.14 Σηµαντικά Ορόσηµα υλοποίησης Έργου...66 Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών...67 Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...67 Α4.2 Υπηρεσίες ηµοσιότητας...68 Βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης...68 Google Ads...69 ηµιουργία και ιαχείριση Online Marketing Ενεργειών µέσω Social Media...70 Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και οκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας...71 Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»...72 Α5. Μεθοδολογία ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου...73 Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης...73 Α5.2 Σχήµα (Οργάνωση) ιοίκησης και υλοποίησης του αντικειµένου του Έργου...73 Σελίδα 5 από 212

6 ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» Συνοπτικά στοιχεία Έργου Η παρούσα πρόταση προβλέπει τη δηµιουργία ενός ψηφιακού συστήµατος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον Αγροδιατροφικό τοµέα της Κρήτης. Ειδικότερα προβλέπει: Στην παροχή γενικής και εξειδικευµένης ψηφιακής πληροφόρησης σχετικά µε την αγροτική πολιτική (θεσµικό πλαίσιο, επιµέρους πολιτικές) και θέµατα που αφορούν στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων. Θα παρέχονται επίσης συµβουλές σχετικά µε ορθές γεωργικές πρακτικές (GAP- Good Agriculture Practices) σε δύο επίπεδα (παραγωγούς και επιστήµονες γεωπόνους). Επιπλέον δίνεται έµφαση κυρίως στον χρηστικό / διαδραστικό χαρακτήρα της πληροφορίας, ώστε ο αποδέκτης να έχει άµεσα οφέλη από την πρόσληψη της πληροφορίας, κυρίως σε ό,τι αφορά τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και την διάθεση των προϊόντων στην αγορά. Το σύστηµα αυτό θα χρησιµοποιείται τόσο από παραγωγούς όσο και από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τοµέα της Κρήτης αλλά και από τους πολίτες οι οποίοι θα χρησιµοποιούν τις παρεχόµενες υπηρεσίες µε σκοπό την εξοικονόµιση χρόνου, την απόκτηση tailor made ενηµέρωσης σχετικά µε τις ανάγκες τους και την εξοικείωσή τους µε τις νέες τεχνολογίες ώστε να µπορέσουν ευκολότερα να υιοθετήσουν στο µέλλον καινοτόµες µορφές επιχειρηµατικότητας. Η παροχή σφαιρικής ενηµέρωσης στα στελέχη της διοίκησης, τα ΜΜΕ και την κοινή γνώµη σχετικά µε τα αγροτικά θέµατα καθώς η διαχείριση των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα της Κρήτης είναι σε κρίσιµη καµπή και είναι απαραίτητη η µεταστροφή και µετεξέλιξή τους µε στόχο τη δηµιουργία βιώσιµων επιχειρήσεων και την µετάβαση από µια επιδοτούµενη γεωργία σε µια γεωργία όπου το αγροτικό εισόδηµα των παραγωγών του νησιού θα προέρχεται από την παραγωγή τους και όχι τις επιδοτήσεις. Σήµερα το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι οι αντιστάσεις που παρουσιάζουν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς και ιδιαίτερα η απροθυµία καθώς και ο κακοφορµισµός των αγορών καθώς και η αδιαφορία και η απογοήτευση των ανθρώπων που παράγουν οι οποίοι δεν είναι κατάλληλα ενηµερωµένοι σχετικά µε τα σύγχρονα θέµατα που αφορούν τον πρωτογενή τοµέα όπως η νοµοθεσία, η ΚΑΠ και οι νέες δυνατότητες και προοπτικές που συνεχώς δηµιουργούνται. Προβλέπεται επίσης παροχή στοχευµένης πληροφορίας σε παραγωγούς και καταναλωτές του εξωτερικού, ώστε να προωθούνται ευκολότερα τα τοπικά προϊόντα σε συγκεκριµένες αγορές, να δηµιουργηθεί ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον, αλλά και να ενθαρρυνθούν παράλληλες δράσεις σε άλλους παραγωγικούς τοµείς, όπως είναι ο τουρισµός. Με τη λειτουργία του συστήµατος θα δοθεί έτσι η ευκαιρία για µια πιο σφαιρική ενηµέρωση τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών ώστε να προωθηθούν τα κρητικά τοπικά προϊόντα τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε νέες αγορές του εξωτερικού. Β. Άξονες και διαµόρφωση περιεχοµένου: Η διαµόρφωση του περιεχοµένου θα έχει ως σηµείο αναφοράς λογισµικό µε χρήση ανοικτών Σελίδα 6 από 212

7 ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» προτύπων, ώστε να είναι εύκολη η προσαρµογή του σε αυτό, αλλά και η παραµετροποίηση της δοµής του συστήµατος, ανάλογα µε τις ανάγκες των εµπλεκόµενων φορέων. Η λογική ανάπτυξης του περιεχοµένου θα αναδεικνύει τα εξής στοιχεία: 1.Άµεση και ισότιµη πρόσβαση του πολίτη / παραγωγού στην κρίσιµη πληροφορία. Ποιοτική και αποτελεσµατική ενηµέρωση για όλες και όλους. Ο παραγωγός θα έχει άµεση και εύκολη πρόσβαση σε νέα προγράµµατα και στη νοµοθεσία προϊόντων και τροφίµων. 2.Απλοποίηση των διαδικασιών του δηµόσιου τοµέα. 3.Λογική «humanizing» σε ό,τι αφορά τον αντιλαµβανόµενο απρόσωπο χαρακτήρα της δηµόσιας διοίκησης, κυρίως σε σχέση µε την επικρατούσα αντίληψη εξυπηρέτησης του πολίτη / παραγωγού. Αυτό θα επιτευχθεί καθώς ο κάθε ενδιαφερόµενος θα µπορεί να περιγράφει µε µεγάλη ακρίβεια τι ακριβώς είναι αυτό που αναζητά καθώς θα υπάρχει ευέλικτη µηχανή αναζήτησης. 4.Ψηφιακή «κοινωνικοποίηση» του πολίτη / παραγωγού, ώστε να δηµιουργηθεί ένα ισχυρό όσο και λειτουργικό υπόβαθρο εξοικείωσης µε τις νέες τεχνολογίες. Με τον τρόπο αυτό οι ενδιαφερόµενοι θα µπορέσουν ευκολότερα να υιοθετήσουν στο µέλλον καινοτόµες µορφές επιχειρηµατικότητας / παραγωγής (π.χ. ολοκληρωµένο δίκτυο e-farming) και να τις εντάξουν στις δραστηριότητές τους. Το Ψηφιακό Σύστηµα Υποστήριξης του Αγροδιατροφικού τοµέα της ΠΚ θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες εφαρµογές: AGRO-LEX - Νοµοθετικό Πλαίσιο: B2FARMER Προγράµµατα DIGI_MARKET Αγροτικών Προϊόντων Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων και Παραγωγών SUCCESS AGRO STORIES Τοπικά Μετεωρολογικά ελτία Προώθηση Προϊόντων Υποστήριξη GAP (good agricultural practices) δύο Επιπέδων (Αγρότες και γεωπόνους). ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μέσων Κοινωνικής ικτύωσης Ηλεκτρονική εφαρµογή AGRO forum Σελίδα 7 από 212

8 ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» Συνοπτικά τα πακέτα εργασίας (ΠΕ) της πράξης είναι: ΠΕ1: Συλλογή τεκµηρίωση υλικού για τα αγροτικά προϊόντα - συγγραφή κειµένων για το σύστηµα ΠΕ2: Ψηφιοποίηση - Ψηφιακή επεξεργασία υλικού (βίντεο καλών πρακτικών, φωτογραφίες προϊόντων κλπ) ΠΕ3: Ανάπτυξη δικτυακής πύλης και εφαρµογών. ΠΕ4: Ανάπτυξη εφαρµογής της πύλης για φορητές συσκευές και infokiosks ΠΕ5: Ανάπτυξη Agroforum Κοινότητες Συµµετοχής ΠΕ6: Εκπαίδευση χρηστών πιλοτική λειτουργία ΠΕ7: ηµοσιότητα - πακέτο προβολής προώθησης µέσω online marketing tools, web banners σε συναφή sites κλπ. Το παραπάνω φυσικό αντικείµενο όπως περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο και στη συνέχεια δεν δύναται να τροποποιηθεί και να αλλάξει εφόσον έτσι περιγράφεται στο εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο και το παρόν τεύχος διακήρυξης. Σελίδα 8 από 212

9 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΑΑ ΕΕ ΕΣΠΑ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΥ ΨΣ ΚΠΣ ΚΥΑ ΝΠ ΝΠΙ Π ΣΑΕ ΤΠΕ ΟΠΣ ΟΕΥ ΠΠΛ ΠΕ ISO WS AS Β Π& ΚΑΠ Ε ΑΠ ΕΠΠΕ ΕΕΠ Αναθέτουσα Αρχή Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσηµο έντυπο όπου δηµοσιεύεται η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νοµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για τη Ψηφιακή Σύγκλιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινή Υπουργική Απόφαση Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο Προεδρικό ιάταγµα Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας Περίοδος Παραγωγικής Πιλοτικής Λειτουργίας Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας International Organization for Standardization Web Services Application Server Βάση/εις εδοµένων, Επίσης και RDBMS Παρακολούθηση και ιαχείριση Κοινή Αγροτική Πολιτική Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών Σελίδα 9 από 212

10 Περιβάλλον του Έργου Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Φορέας Λειτουργίας είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η Κρήτη είναι το µεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το 5ο µεγαλύτερο στη Μεσόγειο. Πρωτεύουσα καθώς και µεγαλύτερη πόλη της είναι το Ηράκλειο. Η Κρήτη εδράζει περίπου 160 χλµ νότια της ελληνικής ηπειρωτικής χώρας εκτεινόµενη κατά διεύθυνση Ανατολή - ύση, νότια του Αιγαίου πελάγους, του οποίου και αποτελεί το νότιο φυσικό όριο και βόρεια του Λιβυκού. Καλύπτει µια περιοχή km² και ο πληθυσµός της είναι άνθρωποι (απογραφή 2011). Έχει µήκος 260 χλµ και ποικίλλει στο πλάτος µε ένα µέγιστο 60 χλµ (από το ακρωτήριο ίον έως το ακρωτήριο Λίθινο), σε ένα ελάχιστο 12 χλµ στον ισθµό Ιεράπετρας στην ανατολική Κρήτη. Η ακτογραµµή της παρουσιάζει βαθύ γεωγραφικό διαµελισµό, ο οποίος παρουσιάζει στην Κρήτη πάνω από χλµ ακτών. Το νησί της Κρήτης είναι µία από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας και αποτελείται από τέσσερις περιφερειακές ενότητες: Ηρακλείου ( κάτοικοι) το 2001 ( κάτοικοι) το 2011 Λασιθίου ( κάτοικοι) το 2001 ( κάτοικοι) το 2011 Ρεθύµνου ( κάτοικοι) το 2001 ( κάτοικοι) το 2011 Χανίων ( κάτοικοι) το 2001 ( κάτοικοι) το 2011 Το νησί είναι εξαιρετικά ορεινό και καθορίζεται από µια υψηλή σειρά βουνών που το διασχίζει από τη δύση ως την ανατολή, διαµορφωµένη από τέσσερις διαφορετικές οµάδες βουνών. Αυτές είναι: τα Λευκά Όρη (2.452 µ). η οροσειρά Ίδη (Ψηλορείτης (35.18 Β Α µ). το όρος ίκτη (2.148 µ). Τα Αστερούσια Όρη (1.232 µ). Σ' αυτά τα βουνά οφείλεται η ύπαρξη στο νησί εύφορων οροπεδίων ο Οµαλός, η Νίδα και το οροπέδιο Λασιθίου, σπηλαίων όπως το ικταίο και το Ιδαίο άντρο και φαράγγια όπως το διάσηµο φαράγγι της Σαµαριάς, το φαράγγι Ίµπρου, το Κουρταλιώτικο φαράγγι, το Αγιοφάραγγο, το Φαράγγι των Νεκρών στην Κάτω Ζάκρο Λασιθίου κ.α. Η οικονοµία της Κρήτης, η οποία βασιζόταν κυρίως στη γεωργία, άρχισε να αλλάζει ορατά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του Ενώ διατηρείται η παραδοσιακή έµφαση στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, λόγω του κλίµατος και της έκτασης του νησιού, παρουσιάζεται µια πτώση στις κατασκευές, καθώς και µια µεγάλη αύξηση στην παροχή υπηρεσιών (κυρίως σχετικών µε τον τουρισµό). Και οι τρεις αυτοί τοµείς της κρητικής οικονοµίας, η (γεωργία, η επεξεργασία-συσκευασία, και οι υπηρεσίες), συνδέονται άµεσα και αλληλοεξαρτώνται. Η Κρήτη εµφανίζει µέσο κατά κεφαλήν εισόδηµα που αγγίζει το Σελίδα 10 από 212

11 100% εκείνου της υπόλοιπης χώρας και η ανεργία κυµαίνεται περίπου στο 4%. Το νησί διαθέτει τρεις σηµαντικούς αερολιµένες: τον αερολιµένα Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, τον αερολιµένα ασκαλογιάννης στα Χανιά και το νέο, µικρότερης έκτασης αερολιµένα στη Σητεία. Η Κρήτη είναι ένας από τους δηµοφιλέστερους ελληνικούς προορισµούς διακοπών. Το 15% των συνολικών αφίξεων, λιµένα και αερολιµένα, στη χώρα γίνονται µέσω της πόλης του Ηράκλειο. Το 2006 οι ναυλωµένες πτήσεις στο Ηράκλειο αριθµούσαν το 20% του συνόλου των πτήσεων ναύλωσης στη χώρα και συνολικά, περισσότεροι από δύο εκατοµµύρια τουρίστες επισκέφθηκαν την Κρήτη κατά το έτος αυτό. Η αύξηση αυτή στον τουρισµό απεικονίζεται στον αριθµό κλινών των ξενοδοχείων, ο οποίος αυξήθηκε στην Κρήτη κατά 53% από το 1986 ως το 1991, ενώ το υπόλοιπο της Ελλάδας παρουσίαζε αύξηση των 25%. Η σηµερινή τουριστική υποδοµή στην Κρήτη εξυπηρετεί µεγάλο εύρος προτιµήσεων, από µεγάλα, πολυτελή ξενοδοχεία, µε όλες τις προδιαγεγραµµένες εγκαταστάσεις (πισίνες, εγκαταστάσεις αθλητισµού και αναψυχής κλπ), έως µικρότερα ιδιόκτητα οικογένεια διαµερίσµατα ή οργανωµένες κατασκηνώσεις. Η πρόσβαση των επισκεπτών στο νησί γίνεται αεροπορικώς µέσω του διεθνούς αερολιµένα στο Ηράκλειο και των κρατικών αερολιµένων στα Χανιά και στη Σητεία, ή ακτοπλοϊκώς στους λιµένες Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύµνου, Αγίου Νικολάου, Σητείας και Καστελίου Κισσάµου. Η Κρήτη είναι µία από τις πιο παραγωγικές περιοχές της Ελλάδας. Το µεγαλύτερο µέρος της, αποτελείται από µικρές αγροικίες οι οποίες καλλιεργούν Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Ξεκινώντας τη δεκαετία του 60, και λόγω του κλίµατος, υπήρξε µια µεγάλη αύξηση των θερµοκηπιακών καλλιεργειών. Το κλίµα επίσης προήγαγε την καλλιέργεια της ελιάς, των φρέσκων φρούτων (σταφύλια, µπανάνες, ροδάκινα, πορτοκάλια, µανταρίνια, λεµόνια, πεπόνια, καρπούζια κ.α.) των λαχανικών (τοµάτες, αγγούρια κτλ) του αβοκάντο αλλά και αρκετά είδη άγριων χόρτων τα οποία και είναι αναπόσπαστο µέρος της Κρητικής διατροφής. Το Καλάθι της Περιφέρειας Κρήτης αποτελείται από τα ακόλουθα προϊόντα: ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ελαιόλαδο Επιτραπέζιες ελιές Ελαιόπαστα Σταφίδα Κρασιά Τσικουδιά Πετιµέζι Χαρούπι Αρωµατικά φυτά Όσπρια Φρούτα (Επιτραπέζια σταφύλια Σελίδα 11 από 212

12 Εσπεριδοειδή, Μπανάνα,Αβοκάντο Φραφκόσυκο, Ακτινίδιο, Ρόδι, κα) Κηπευτικά (υπαίθρια & υπό κάλυψη) Λουλούδια Κτηνοτροφικά φυτά Προϊόντα φυτικής παραγωγής ΠΟΠ και ΠΓΕ Καλλυντικά µε βάση τοπικά προϊόντα Αλάβδανο (ή λάδανο) Αλόη Ξηροί καρποί (αµύγδαλα, καρύδια) ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Γάλα Γαλακτοκοµικά προϊόντα παραδοσιακά Γαλακτοκοµικά προϊόντα ΠΟΠ Αιγοπρόβειο κρέας Κρέας χοίρων Κρέας κουνελιών Αβγά Κρέας πτηνών Παραδοσιακά προϊόντα µε βάση το κρέας (απάκι, ξιδάτο λουκάνικο, σύγλινα, παραδοσιακά τοπικά λουκάνικα) Μέλι Άλλα προϊόντα κυψέλης Σαλιγκάρια έρµα Μαλλί Προϊόντα αλιείας Προϊόντα ιχθυοκαλλιεργειών Κρητική Κουζίνα - εδέσµατα και επεξεργασµένα προϊόντα Κρητικά προϊόντα αρτοποιίας Κρητικά προϊόντα ζαχαροπλαστικής Προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ / ΕΠΙΠ Εδέσµατα Πολιτισµός & Παράδοση (συνδεδεµένα µε την παραγωγή και τα κρητικά προϊόντα) Αρχές Κρητικής ιατροφής Σελίδα 12 από 212

13 Νηστεία Ήθη και έθιµα Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Βασικοί Χρήστες (Key Users) Οµάδες χρηστών Οι χρήστες του προς υλοποίηση συστήµατος διακρίνονται στις ακόλουθες οµάδες: 1. Υπάλληλοι της ΠΚ 2. Αγρότες, Γεωτεχνικοί, Παραγωγοί, Τουρίστες, Αγοραστικό Κοινό, Επιχειρήσεις Τροφίµων 3. ιαχειριστές των συστηµάτων. Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε ΑΠ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας ιακήρυξης θα οριστεί από το αρµόδιο όργανο της ΠΚ η «Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε ΑΠ)». Αρµοδιότητα της Ε ΑΠ αποτελεί η διενέργεια του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών του παρόντος Έργου. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες παρακολούθησης και τελικής παραλαβής του Έργου όπως προκηρύσσεται στην παρούσα διακήρυξη θα οριστεί από το αρµόδιο όργανο της ΠΚ η «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρµοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τµηµατική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου. Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών (ΕΕΠ). Σε περιπτώσεις που θα υποβληθούν ενστάσεις και διοικητικές προσφυγές αυτές θα εξεταστούν από την ετήσια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.. 118/2007 και Προσφυγών του Ν. 3886/2010 όπως αυτή ορίζεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης. Τα µέλη του οργάνου εξέτασης ενστάσεων, θα είναι διάφορα αυτών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού. Σελίδα 13 από 212

14 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Η δοµή της Περιφέρειας Κρήτης είναι η ακόλουθη: Περιφερειάρχης Κρήτης o o o o o o Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών Νοµική Υπηρεσία Γενική ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Γενική ιεύθυνση Ανάπτυξης Γενική ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Γενική ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Αυτοτελής ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου Αυτοτελές Τµήµα Παλλαϊκής Άµυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ - ΠΣΕΑ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων Το αναλυτικό οργανόγραµµα της Περιφέρειας Κρήτης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Στοιχεία Επικοινωνίας Φορέα Λειτουργίας: Περιφέρεια Κρήτης ιεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: Πλατεία Ελευθερίας, τκ 71201, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: Fax: Πληροφορίες: Σηµειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή, ο Φορέας Υλοποίησης και ο Φορέας Λειτουργίας του έργου είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Με το άρθρο 268 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους Ο.Τ.Α. β βαθµού. Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ...Α) µε σχετική υπουργική απόφαση (ΥΑ 74754/ ) καθορίζει το περιεχόµενο, τη δοµή, τον τρόπο υποβολής, τα όργανα και τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Σελίδα 14 από 212

15 Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β βαθµού» Οι προηγούµενες θεσµικές ρυθµίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή µόνιµων εσωτερικών διαδικασιών και συστηµάτων προγραµµατισµού στην αιρετή Περιφέρεια. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραµµατισµού, της παρακολούθησης και της µέτρησης των αποτελεσµάτων των δράσεων της Περιφέρειας, να αποτελέσει µια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συµµετέχει σε όλες τις φάσεις, µε συγκεκριµένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναµικό τους. Η κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Περιφερειών πρέπει να στηρίζεται αφενός στη θεωρία τοπικού αναπτυξιακού προγραµµατισµού (επιστήµη της αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης) και αφ ετέρου στη θεωρία προγραµµατισµού της δράσης δηµόσιων οργανισµών (επιστήµη της δηµόσιας διοίκησης). Επίσης, για την εκτέλεση των επί µέρους ενεργειών απαιτείται η συµπλήρωση πινάκων ώστε να είναι σαφές και συγκεκριµένο το προϊόν της κάθε ενέργειας και η διαδικασία προγραµµατισµού να µπορεί άµεσα να µηχανογραφηθεί. Βασικοί χρήστες και διαχειριστές του συστήµατος που θα αναπτυχθεί είναι τα στελέχη της Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής µε αντικείµενο να καταρτίζουν και να παρακολουθούν σε καθηµερινή βάση, µε συνεκτικό και ολοκληρωµένο τρόπο ένα Ε.Π. που καλύπτει ολόκληρο το πεδίο δράσης της περιφέρειας. Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει τις απαραίτητες πληροφοριακές υποδοµές για την υποστήριξη της λειτουργίας του προτεινόµενου έργου και από τον υπάρχοντα εξοπλισµό αλλά και από την προµήθεια του Web Server. O Server κατ ελάχιστον θα έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά: Προδιαγραφές web server Κατασκευαστής Αριθµός µονάδων: 1 Τύπος κουτιού: Tower Οικογένεια Επεξεργαστή: Intel XEON Quad Core ή ισοδύναµο αυτού Περιγραφή Επεξεργαστή: 2.00GHZ ή ανώτερο Αριθµός επεξεργαστών: 1 (τουλάχιστον) Memory Capacity: 2GB DDR PC ECC ή ανώτερο Hard Disk Drive: 2X146SAS 10K HOT PLUG 2.5 Optical Drive: DVD-RRW SUPERMULTI 1.6 SATA Modem & Networking Features: 1XGBIT/S ETHERNET Σελίδα 15 από 212

16 Controllers: RAID 0/1 SAS BASED ON LSI MEGARAID 8PORT εύτερο (redundant) τροφοδοτικό Θύρες LAN Ethernet 100/1000 Mbps, (εξειδικεύονται οι προδιαγραφές του στο µέρος C). Σελίδα 16 από 212

17 Α. Σκοπός: Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Αντικείμενο του Έργου Η παρούσα πρόταση προβλέπει τη δηµιουργία ενός ψηφιακού συστήµατος προώθησης του Αγροδιατροφικού τοµέα της Κρήτης και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους αγρότες και παραγωγούς της Κρήτης. Ειδικότερα προβλέπει: Στην παροχή γενικής και εξειδικευµένης ψηφιακής πληροφόρησης σχετικά µε την αγροτική πολιτική (θεσµικό πλαίσιο, επιµέρους πολιτικές) και θέµατα που αφορούν στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων. Θα παρέχονται επίσης συµβουλές σχετικά µε ορθές γεωργικές πρακτικές (GAP- Good Agriculture Practices) σε δύο επίπεδα (παραγωγούς και επιστήµονες γεωπόνους). Επιπλέον αυτό που επιδιώκεται µε την δηµιουργία του συστήµατος για την Περιφέρεια της Κρήτης είναι: τα θέµατα που αφορούν στην παραγωγή και διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά Να δίνει την δυνατότητα αξιοποίησης και των άλλων βασικών παραµέτρων που στηρίζεται η παγκοσµιοποίηση, που είναι εκτός από την παγκοσµιοποίηση της αγοράς η παγκοσµιοποίηση της τεχνολογίας και της πληροφορίας Το σύστηµα θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες εφαρµογές: AGRO-LEX - Νοµοθετικό Πλαίσιο: B2FARMER Προγράµµατα DIGI_MARKET Αγροτικών Προϊόντων Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων και Παραγωγών SUCCESS AGRO STORIES Τοπικά Μετεωρολογικά ελτία Προώθηση Προϊόντων Υποστήριξη GAP (good agricultural practices) δύο Επιπέδων (Αγρότες και γεωπόνους). ΑΝΑΠΤΥΞΗ Εργαλείων Κοινωνικής ικτύωσης Online Κοινοτήτων Συµµετοχής Ηλεκτρονική εφαρµογή AGRO forum Συνοπτικά τα πακέτα εργασίας (ΠΕ) της προτεινόµενης πράξης είναι: ΠΕ1: Συλλογή τεκµηρίωση υλικού για τα αγροτικά προϊόντα - συγγραφή κειµένων για το σύστηµα ΠΕ2: Ψηφιοποίηση - Ψηφιακή επεξεργασία υλικού (βίντεο καλών πρακτικών, φωτογραφίες προϊόντων κλπ) Σελίδα 17 από 212

18 ΠΕ3: Ανάπτυξη δικτυακής πύλης και εφαρµογών. ΠΕ4: Ανάπτυξη εφαρµογής της πύλης για φορητές συσκευές και infokiosks ΠΕ5: Ανάπτυξη Agroforum Κοινότητες Συµµετοχής ΠΕ6: Εκπαίδευση χρηστών πιλοτική λειτουργία ΠΕ7: ηµοσιότητα - πακέτο προβολής προώθησης µέσω online marketing tools, web banners σε συναφή sites κλπ. Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Η υλοποίηση της πράξης έχει τα ακόλουθα πολύ σηµαντικά πλεονεκτήµατα και οφέλη: ίνει πρόσβαση για πληροφορίες τοπικών προϊόντων σε µεγάλο κοινό µε µικρή επένδυση Αναιρεί φυσικά εµπόδια για προϊόντα & υπηρεσίες πληροφορίας Προωθεί την καλύτερη προώθηση προϊόντων Βελτιώνει την διαφάνεια των τιµών Παρέχει ευκαιρίες για διαδικτυακές συνεργασίες και επιχειρηµατικές συµπράξεις Επιταχύνει την υιοθέτηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών Υιοθετεί τις διαδικτυακές υπηρεσίες για να βελτιώσει την πρόσβαση σε νέες αγορές µε µικρό σχετικά ύψος επενδύσεων Προσφέρει την δυνατότητα διασύνδεσης αυτόνοµων ρόλων στην αλυσίδα προµηθειών ανεξάρτητα από γεωγραφική τοποθεσία Ενισχύει την αναίρεση των φυσικών εµποδίων στην προβολή των προϊόντων, όταν αυτά είναι διαθέσιµα σε ψηφιακή µορφή Προωθεί την εκµετάλλευση της πληροφόρησης ως προϊόν ή υπηρεσία υψηλής αξίας Θέτει τις βάσεις για τη δηµιουργία σταθερών σχέσεων πωλητών αγοραστών µε εξάλειψη ευκαιριακών αγορών Προωθεί καλύτερα τα αγροτικά και τα συναφή µεταποιητικά προϊόντα µε µείωση απαιτούµενων µετακινήσεων για έρευνα αγοράς και έλεγχο διαθέσιµων προϊόντων (µετακινήσεις απαιτούνται µόνο για την µεταφορά των προϊόντων) ίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων µορφών συνεταιρισµών µέσω της δηµιουργίας ηλεκτρονικών συνεργασιών που µπορούν να βοηθήσουν µικρές αγροτικές επιχειρήσεις να αποτελέσουν µια κρίσιµη µάζα Μέσω της πράξης, θα υλοποιηθούν στοχευµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες πρόκειται να διαµορφώσουν µια πύλη ηλεκτρονικής προβολής του τοπικού γεωργικού ή/και µεταποιητικού προϊόντος µε στόχο την γενικότερη εξωστρέφεια και ενίσχυση της εξαγωγικής δυνατότητας, µέσω και της διασύνδεσης του µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης. Σελίδα 18 από 212

19 Στόχοι και Έκταση του Έργου Το έργο έχει τους παρακάτω στόχους: την παροχή γενικής και εξειδικευµένης ψηφιακής πληροφόρησης σχετικά µε την αγροτική πολιτική και θέµατα που αφορούν στην παραγωγή, την µεταποίηση και διάθεση των προϊόντων του νησιού. Να παρέχονται όλες οι πληροφορίες (ερευνητικά αποτελέσµατα, καινοτοµία, µέθοδοι, κλπ) σχετικά µε ορθές γεωργικές πρακτικές (GAP- Good Agriculture Practices). Να παρέχεται πληθώρα υπηρεσιών που θα διευκολύνουν την καθηµερινή ζωή των παραγωγών και των εµπλεκόµενων φορέων αλλά και των απλών πολιτών µε πολλούς τρόπους οι οποίοι συσχετίζονται µε τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ψηφιακή Σύγκλιση. Να συµβάλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των παραγωγών και των πολιτών µέσα από την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του ηµοσίου τοµέα µε τη χρήση ΤΠΕ. Την παροχή υπηρεσιών σφαιρικής ενηµέρωσης στα στελέχη της διοίκησης, τα ΜΜΕ και την κοινή γνώµη σχετικά µε τα αγροτικά θέµατα και αφετέρου µε τη δηµιουργία στοχευµένης πληροφορίας σε παραγωγούς και καταναλωτές του εξωτερικού, Να προωθούνται ευκολότερα τα τοπικά προϊόντα σε συγκεκριµένες αγορές Να δηµιουργηθεί ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον, αλλά και να ενθαρρυνθούν παράλληλες δράσεις σε άλλους παραγωγικούς τοµείς, όπως είναι ο τουρισµός. Όλοι οι εµπλεκόµενοι στο παραγωγικό σύστηµα του πρωτογενή τοµέα να ενηµερώνονται κατάλληλα σχετικά µε τα σύγχρονα θέµατα που αφορούν τον πρωτογενή τοµέα όπως η νοµοθεσία, η ΚΑΠ και οι νέες δυνατότητες και προοπτικές που συνεχώς δηµιουργούνται. Να δηµιουργούνται ευκαιρίες µέσα από µια πιο σφαιρική ενηµέρωση τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών ώστε να προωθηθούν τα κρητικά τοπικά προϊόντα τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε νέες αγορές του εξωτερικού. Να προωθεί τη διασύνδεση των τοµέων της οικονοµίας της Κρήτης. Να υποστηρίζει τον χρηστικό / διαδραστικό χαρακτήρα της πληροφορίας, ώστε ο αποδέκτης - πολίτης - παραγωγός να έχει άµεσα οφέλη από την πρόσληψη της πληροφορίας, κυρίως σε ότι αφορά τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και την διάθεση των προϊόντων του στην αγορά. Το ψηφιακό σύστηµα αυτό να είναι εύχρηστο τόσο από παραγωγούς όσο και από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο παραγωγικό σύστηµα του πρωτογενή τοµέα της Κρήτης αλλά και από τους πολίτες οι οποίοι θα χρησιµοποιούν τις παρεχόµενες υπηρεσίες του συστήµατος µε σκοπό την εξοικονόµηση χρόνου, την απόκτηση ενηµέρωσης σχετικά µε τις ανάγκες τους και την εξοικείωσή τους µε τις Σελίδα 19 από 212

20 νέες τεχνολογίες ώστε να µπορέσουν ευκολότερα να υιοθετήσουν στο µέλλον καινοτόµες µορφές επιχειρηµατικότητας. Η εξοικονόµηση χρόνου αποτελεί το βασικό λόγο για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών που θα παρέχονται από το ψηφιακό σύστηµα τόσο στην περίπτωση των επιχειρήσεων όσο και στην περίπτωση των πολιτών. Να προσφέρει υπηρεσίες που θα είναι εύκολα και άµεσα προσβάσιµες από τους πολίτες και τους παραγωγούς. Να παρέχεται ποιοτική και αποτελεσµατική ενηµέρωση για όλους τους εµπλεκόµενους φορείς αλλά και τους απλούς πολίτες σε θέµατα και διαδικασίες του δηµόσιου τοµέα. Να προωθείται η ψηφιακή κοινωνικοποίηση του πολίτη/παραγωγού ώστε να δηµιουργηθεί ένα ισχυρό και λειτουργικό υπόβαθρο εξοικείωσης µε τις νέες τεχνολογίες και έτσι οι ενδιαφερόµενοι θα µπορέσουν ευκολότερα να υιοθετήσουν στο µέλλον καινοτόµες µορφές επιχειρηµατικότητας. Να προωθεί την εξοικονόµηση χρόνου για την εξασφάλιση των υπηρεσιών που θα παρέχονται. Να υποστηρίζεται η ενίσχυση της διείσδυσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων, των νέων τεχνολογιών και της καινοτοµίας στην παραγωγική διαδικασία και στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών καινοτοµιών. Να υποστηρίζει την κινητοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού των επιχειρήσεων αλλά και του κάθε παραγωγού ξεχωριστά µέσω της ανάπτυξης ψηφιακού περιεχοµένου εκπαιδευτικού χαρακτήρα προσβάσιµου σε όλους τους ενδιαφερόµενους δίνοντας έµφαση στην άξια των ΤΠΕ για την επιχειρηµατική λειτουργία των επιχειρήσεων. Να εξασφαλίζει την χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, η διαθεσιµότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και η καταπολέµηση του ψηφιακού χάσµατος σε όλες του τις εκφάνσεις χάρη στην ευκολία χρήσης του συστήµατος (ηλικιακές, άτοµα µε αναπηρία κλπ.). Στην αποδοτικότερη λειτουργία της Περιφέρειας Κρήτης µέσω της εισαγωγής αποτελεσµατικότερων διαδικασιών εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων και των πολιτών Να συµβάλει σηµαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας του τόπου για επενδύσεις και ανάπτυξη και σε άλλους τοµείς όπως ο τουρισµός. Την τόνωση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής Την ανταγωνιστικότητα και την πιστοποίηση των προϊόντων Την σύνδεση του πρωτογενούς τοµέα µε την µεταποίηση (προώθηση µεταποιηµένων τοπικών προϊόντων) Σελίδα 20 από 212

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30 Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιακό ίκτυο Αρχαιολογικών Χώρων Αργολίδας: Υπηρεσίες προβολής, ανάδειξης, πληροφόρησης και εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: «ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Διακήρυξη Διαγωνισμού για ανάθεση του έργου Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα