Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες. Οικονομικές Καταστάσεις. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες. Οικονομικές Καταστάσεις. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013"

Transcript

1 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 0

2 Περιεχόμενα Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2 Διοικητικό Συμβούλιο, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Εγγεγραμμένο Γραφείο 3 Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 4 Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 6 Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια 7 Ενδιάμεση Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών 8 Σημειώσεις στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 21 Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 1

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Διοικητικό Συμβούλιο Περικλής Μαγγλής (Πρόεδρος) Ερμής Στεφάνου (Διευθύνων Σύμβουλος) Φίλιππος Βατυλιώτης Νίκος Έλληνας Ιωάννης Τιρκίδης Ανδρέας Χριστοδουλίδης Ανδρέας Ελευθεριάδης Αλέξης Φωτιάδης Γραμματέας AAA Regent Consultants Limited Ανεξάρτητοι Ελεγκτές KPMG Limited Νομικοί σύμβουλοι Χρύσης Δημητριάδης & Σία Αντρέας Καρύδης Τραπεζίτες Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Εγγεγραμμένο γραφείο Λεωφόρος Ομόνοιας 141, The Maritime Center, 3045 Λεμεσος Αριθμός εγγραφής

4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Primetel Plc (η «Εταιρεία») σε συνεδρία του που έγινε στις 28 Αυγούστου 2013, μελέτησε και ενέκρινε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 ετοιμάστηκαν με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. Η ζημιά ανά μετοχή υπολογίστηκε με βάση την ζημιά για την περίοδο που αναλογεί στους μετόχους της ιθύνουσας εταιρείας και το μεσοσταθμικό αριθμό των μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της περιόδου. Αντίγραφα ολόκληρου του κειμένου των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων θα διατίθενται στο κοινό, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος Ομονοίας 141, The Maritime Center, 3045 Λεμεσός. Οικονομική Ανάλυση Αποτελεσμάτων Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζουν αυξημένο κύκλο εργασιών και αισθητή βελτίωση των αποτελεσμάτων. Παρά την πρωτοφανή οικονομική κρίση στην Κύπρο, ο κύκλος εργασιών για την εξαμηνία έχει αυξηθεί στα 19.2 εκατομμύρια σε σχέση με 16.9 εκατομμύρια την αντίστοιχη περίοδο του Τα λειτουργικά έξοδα έχουν σημειώσει αύξηση της τάξης του 15% λόγω του αυξημένου κύκλου εργασιών. Τα έξοδα πώλησης και διοίκησης έχουν σημειώσει μείωση της τάξης του 8% ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης πολιτικής λιτότητας που ακολούθεί το Συγκρότημα από το Το EBITDA για την εξαμηνία που έληξε 30 Ιουνίου 2013 ήταν βελτιωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 φθάνοντας στα 3.5 εκατομμύρια κέρδος σε σχέση με 2.5 εκατομμύρια κέρδος την αντίστοιχη περίοδο του Τα έξοδα χρηματοδότησης παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 4%. Η ζημιά της περιόδου μετά την φορολογία, ανήλθε στα 1.24 εκατομμύρια σε σχέση με 2.17 εκατομμύρια την αντίστοιχη περίοδο του 2012, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 42%. Προοπτικές Η αύξηση του κύκλου εργασιών και η μείωση των ζημιών, υπό τις παρούσες συνθήκες είναι θετικά στοιχεία για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών του Συγκροτήματος. Η εξασφάλιση των αποκλειστικών δικαιωμάτων μετάδοσης των εντός έδρας αγώνων της ποδοσφαιρικής ομάδας ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας για τις ποδοσφαιρικές περιόδους αναμένεται να δημιουργήσει νέες προοπτικές ανάπτυξης για το Συγκρότημα. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες Οι κυριότεροι κίνδυνοι και η διαχείριση τους παρουσιάζονται στη σημείωση 16 των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων. Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαβούλευση με τα Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία της παρέχουν χρηματοδοτικές διευκολύνσεις με σκοπό την αναδιοργάνωση των διευκολύνσεων προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την οικονομική κατάσταση στην Κύπρο, που αναπόφευκτα έχει επηρεάσει και την εταιρεία. Η επιτυχής κατάληξη του θέματος αυτού είναι πολύ σημαντική για την περαιτέρω πορεία της Εταιρείας. Με την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων για αναδιοργάνωση των συγκεκριμένων χρηματοδοτικών διευκολύνσεων η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό. Συναλλαγές με συγγενικές εταιρείες Οι κυριότερες συναλλαγές με συγγενικές εταιρείες παρουσιάζονται στη σημείωση 12 των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων. Άλλες ουσιώδεις πληροφορίες Κατά την υπό εξέταση περίοδο δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες ουσιώδεις πληροφορίες. Περικλής Μαγγλής Πρόεδρος Λευκωσία, 28 Αυγούστου

5 Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων Μη Ελεγμένη Σημ Έσοδα Λειτουργικά Έξοδα ( ) ( ) Μεικτό κέρδος Άλλα εισοδήματα από εργασίες Έξοδα διοίκησης ( ) ( ) Έξοδα διανομής και πωλήσεων ( ) ( ) Άλλα λειτουργικά έξοδα (8.323) (8.120) Απομείωση κεφαλαίων σε τραπεζικά ιδρύματα ( ) - Ζημιά από εργασίες πριν από τα έσοδα/(έξοδα) χρηματοδότησης (76.059) Έσοδα χρηματοδότησης Έξοδα χρηματοδότησης 6 ( ) ( ) Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης ( ) ( ) Ζημιά πριν την φορολογία ( ) ( ) Φορολογία 7 (27.095) (52.085) Ζημιά μετά την φορολογία ( ) ( ) Ζημία για την περίοδο που αναλογεί στους μετόχους 8 ( ) ( ) Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημία ανά μετοχή (σεντ) 9 (0,33) (0,57) Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 4

6 Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής θέσης Μη Ελεγμένη Στις 30 Ιουνίου 2013 Μη Ελεγμένη Ελεγμένη Σημ. Ενεργητικό Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Άϋλα στοιχεία ενεργητικού Άλλες επενδύσεις Ολικό μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Αποθέματα Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις Ποσά που οφείλονται από μετόχους και συγγενικές εταιρείες Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού Ολικό ενεργητικού Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Συσσωρευμένες ζημίες ( ) ( ) Λοιπά αποθεματικά Ολικό ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας Συμφέρον μειονότητας Ολικό ιδίων κεφαλαίων Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια Ομόλογα Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Ολικό μη τρεχουσών υποχρεώσεων Τραπεζικά παρατραβήγματα και τρέχουσες δόσεις μακροπροθέσμων δανείων Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Ποσά που οφείλονται σε συγγενικές εταιρείες Ποσά που οφείλονται στους μετόχους Οφειλόμενη φορολογία Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων Ολικό υποχρεώσεων Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Αυγούστου Περικλής Μαγγλής. Σύμβουλος Ερμής Στεφάνου Σύμβουλος Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 5

7 Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών στα ίδια Κεφάλαια Μη Ελεγμένη Αποθεματικό Αποθεματικό έκδοσης μετατροπής μετοχικού Ολικό Μετοχικό κεφάλαιο μετοχών υπέρ το άρτιο κεφαλαίου σε Ευρώ Συσσωρευμένες ζημιές Συμφέρον μειονότητας Σημ. Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) Ζημιά έτους ( )- - ( ) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ( ) Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) Ζημιά περιόδου ( )- - ( ) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών 6

8 Ενδιάμεση Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών Μη Ελεγμένη Σημ. Ροή μετρητών από εργασίες Ζημία περιόδου ( ) ( ) Αναπροσαρμογές για: Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή Απόσβεση δικαιωμάτων χρήσης Ζημιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Τόκοι εισπρακτέοι (17) (39.546) Τόκοι πληρωτέοι Φορολογία Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Μείωση/(Αύξηση) στα αποθέματα ( ) Αύξηση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις ( ) Αύξηση/(Μείωση) στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις ( ) Ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκε από/σε εργασίες Φορολογία που πληρώθηκε (27.141) (52.085) Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκε από/σε εργασίες Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμή για αγορά άϋλων στοιχείων ενεργητικού 12 ( )) ( ) Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 11 ( ) ( ) Είσπραξη από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Τόκοι που εισπράχθηκαν Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκε σε επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από νέα δάνεια Τόκοι που πληρώθηκαν ( ) ( ) Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκε σε/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ) Καθαρή αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου ( ) ( ) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου ( ) ( ) Σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 7

9 Σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 1. Σύσταση και Κύριες Δραστηριότητες Η Primetel Co Limited (η ''Εταιρεία'') συστάθηκε στην Κύπρο στις 18 Ιουνίου 2003 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113.Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στη Λεωφόρο Ομόνοιας 141, The Maritime Center, 3045 Λεμεσός. Στις 28 Μαρτίου 2006 με ειδικό ψήφισμα μετονομάστηκε σε Primetel Limited. Στις 4 Ιουνίου 2007 με ειδικό ψήφισμα η Εταιρεία μετατράπηκε σε Δημόσια σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και μετονομάστηκε σε Primetel Public Company Limited. Ακολούθως στις 30 Αυγούστου 2007 μετονομάστηκε σε Primetel PLC. Στις 14 Ιουλίου 2008 η Εταιρεία εισήχθηκε στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας συνέχισαν να είναι η παροχή υπηρεσιών Φωνής, Δεδομένων και Εικόνας μέσω αυτόνομου δικτύου οπτικών ινών. Η σταθερή και κινητή τηλεφωνία, το ευρυζωνικό διαδίκτυο και η ψηφιακή τηλεόραση είναι μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Εταιρεία σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και άλλους τηλεπικοινωνιακούς φορείς, καθώς επίσης σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου στην Κύπρο. Οι κύριες δραστηριότητες της θυγατρικής εταιρείας M & S Madproperties Limited είναι η εκμετάλλευση εκμισθωμένης γης, ενώ η θυγατρική εταιρεία Silver Link Investments Limited παρέμεινε αδρανής. 2. Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 και δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές. 3. Βάση Ετοιμασίας (α) Δήλωση συμμόρφωσης Οι μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 περιλαμβάνουν την εταιρεία Primetel PLC και την εξαρτημένη M&S Medproperties Limited (μαζί αναφέρονται ως «το Συγκρότημα») και ετοιμάζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου αρ. 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις», τις πρόνοιες του περί Εταιριών Νόμου της Κύπρου Κεφ. 113, καθώς και με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών. Οι μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Αυτές οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 28 Αυγούστου (β) Βάση παρουσίασης Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. (γ) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ ( ), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης του Συγκροτήματος. (δ) Σημαντικές Λογιστικές Αρχές Οι λογιστικές αρχές και οι μέθοδοι υπολογισμού που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία των μη ελεγμένων ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις 30 Ιουνίου 2013 είναι οι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν για τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου (ε) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα καινούρια και αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές του Συγκροτήματος. 8

10 Σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 4 Ανάλυση κατά Τομέα Το Συγκρότημα έχει τρεις βασικούς τομείς δραστηριότητας: 1. Παροχή υπηρεσιών σε οικιακούς πελάτες 2. Παροχή υπηρεσιών σε εμπορικούς πελάτες 3. Παροχή υπηρεσιών σε άλλους πάροχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Πάροχοι Σύνολο Οικιακοί Πελάτες Εμπορικοί Πελάτες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Κύκλος εργασιών Μεικτό κέρδος Άλλα λειτουργικά έσοδα Έξοδα διανομής και πωλήσεων Έξοδα διοίκησης Άλλα λειτουργικά έξοδα Αποσβέσεις ( ) ( ) ( ) ( ) (8.323) (8.120) ( ) ( ) Λειτουργική ζημιά πριν τα καθαρά έξοδα Χρηματοδότησης (76.059) Καθαρά έξοδα Χρηματοδότησης Ζημία πριν τη φορολογία Φορολογία Ζημιά μετά την φορολογία Μη Επαναλαμβανόμενα έξοδα Ζημία για την περίοδο που αναλογεί στους μετόχους ( ) ( ) ( ) ( ) (27.095) (52.085) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) Σύνολο ενεργητικού

11 Σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 5. Άλλα Λειτουργικά Έσοδα Εισόδημα από Ευρωπαϊκή χορηγία Έσοδα και Έξοδα Χρηματοδότησης Έσοδα χρηματοδότησης Τόκοι από τράπεζες Από συγγενικές εταιρείες - Πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος Έξοδα χρηματοδότησης Τόκοι πληρωτέοι Πάνω σε δάνεια ( ) ( ) Πάνω σε ομόλογα ( ) ( ) Πάνω σε τραπεζικά παρατραβήγματα (64.537) (52.747) Πάνω σε φορολογία (94) - Σε συγγενικές εταιρείες ( ) ( ) Άλλα τραπεζικά δικαιώματα ( ) ( ). ( ) ( ) 10

12 Σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 7. Φορολογία Εκτακτη εισφορά για την άμυνα έτους Εκτακτη εισφορά για την άμυνα προηγούμενων ετών Ζημιά για την περίοδο που αναλογεί στους μετόχους Η ζημία για την περίοδο που αναλογεί στους μετόχους αναφέρεται μετά τη χρέωση για: Έξοδα προσωπικού Αποσβέσεις Ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Άυλων στοιχείων και Δικαιωμάτων χρήσης Ενοίκια που πληρώθηκαν Ζημιά ανά μετοχή Ζημιά που αναλογεί στους μετόχους ( ) ( ) ( ) Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια του έτους Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημιά ανά μετοχή (σεντ) (0,33) (0,57)

13 Σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 10. Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Έτος 2012 Κόστος Προσθήκες και βελτιώσεις σε ενοικιαζόμενα κτίρια Γη και κτίρια υπό κατασκευή Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας Δίκτυο οπτικών ινών και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός Οχήματα Μηχανήματα, εγκαταστάσεις, έπιπλα, σκεύη και γραφειακός εξοπλισμός Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εξοπλισμός Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,409, Προσθήκες Εκποιήσεις (24.240) (42.568) ( ) ( ) Μεταφορά ποσού Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Μεταφορά Επιβάρυνση για το έτος Επί εκποιήσεων (20.825) (39.579) ( ) ( ) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Καθαρή λογιστική αξία Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Ολικό 12

14 Σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 10. Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Κόστος Προσθήκες και βελτιώσεις σε ενοικιαζόμενα κτίρια Γη και κτίρια υπό κατασκευή Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας Δίκτυο οπτικών ινών και τηλεπικοινωνι ακός εξοπλισμός Οχήματα Μηχανήματα, εγκαταστάσεις, έπιπλα, σκεύη και γραφειακός εξοπλισμός Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εξοπλισμός Ολικό Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Εκποιήσεις/αχρηστεύσεις (579) (12.671) ( ) ( ) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου Αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Επιβάρυνση για την περίοδο Επί εκποιήσεων/αχρηστεύσεων (579) (9.551) ( ) ( ) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου Καθαρή λογιστική αξία Υπόλοιπο 30 Ιουνίου

15 Σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 11. Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού Έτος 2012 Δικαιώματα Λογισμικά και Εσωτερικώς δημιουργούμεν α λογισμικά χρήσης δικτύου και μετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων Ολικό Κόστος Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Εκποιήσεις/αχρηστεύσεις ( ) - ( ) Λήξη Συμβολαίων - ( ) ( ) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Χρεόλυση Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Επι εκποιήσεων/αχρηστεύσεων ( ) - ( ) Χρεόλυση για το έτος Λήξη Συμβολαίων - ( ) ( ) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Καθαρή λογιστική αξία Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Λογισμικά και Εσωτερικώς δημιουργούμενα λογισμικά Δικαιώματα χρήσης Ολικό Κόστος Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Υπόλοιπο 30 Ιουνίου Χρεόλυση Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Χρεόλυση για την περίοδο Υπόλοιπο 30 Ιουνίου Καθαρή λογιστική αξία Υπόλοιπο 30 Ιουνίου

16 Σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 12. Συναλλαγές με Συγγενικά Μέρη α. Συναλλαγές (i) Πωλήσεις υπηρεσιών Σε συγγενικά μέρη Francoudi & Stephanou Limited Aeolos Travel Velister Limited Teledev East Limited Aeolos (Cyprus) Travel Limited - 8 Aeolos Swiss (CapoBay) Limited Elvora Holdings Ltd Francoudi & Stephanou Insurance Ltd Hollandia Aviation Ltd Alert Management Services Ltd Φώτος Φωτιάδης Λίμιτεδ Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λίμιτεδ (60) 106 Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λίμιτεδ Photos Photiades Group Limited Lametus Holdings Limited 65 - F&S Marinas Ltd Beluggaweb Limited Ayios Andronikos Development Co. Limited Οι πωλήσεις στις εξαρτημένες εταιρείες και στις συγγενικές εταιρείες έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση. (ii) Αγορές προϊόντων και υπηρεσιών Φύση συναλλαγών Από συγγενικά μέρη Teledev East Limited Ενοίκιο και ηλεκτρισμός Photos Photiades Distributors Ltd Ποτά 0 94 Francoudi & Stephanou Insurance Ltd Ασφάλειες Francoudi & Stephanou Limited Υπηρεσίες,κοινόχρηστα Logica Development Limited Ενοίκια Lametus Holdings Limited Συμβουλευτικές υπηρεσίες Elvora Holdings Ltd Υπηρεσίες Aeolos Travel Ενοίκιο Aeolos Swiss (Capo Bay) Limited Υπηρεσίες Beluggaweb Limited Υπηρεσίες The HNS Property trust Ενοίκιο Alert Management Services Ltd Υπηρεσίες

17 Σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις β. Υπόλοιπα στις 30 Ιουνίου 2013 (i) Ποσά εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες Είδος Όνομα Συναλλαγών Συγγενικές εταιρείες Aeolos Travel Εμπορικές Aeolos Swiss (Capo Bay) Limited Εμπορικές R&D Primetel Limited Εμπορικές Hollandia Aviation Limited Εμπορικές Photos Photiades Group Limited Εμπορικές Φώτος Φωτιάδης Λίμιτεδ Εμπορικές Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λίμιτεδ Εμπορικές Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λίμιτεδ Εμπορικές Aeolos Cyprus Travel Εμπορικές Ayios Andronicos Development Co Limited Εμπορικές F&S Marina Limited Εμπορικές Elvora Holdings Limited Εμπορικές Repina Holdings Limited Εμπορικές Thundertel SA Εμπορικές Velister Limited Εμπορικές Alert Management Services Ltd Εμπορικές Μετόχοι Dubris Trading Ltd Εμπορικές Teledev East Limited Εμπορικές Thunderworx Limited (Μέτοχος) Χρηματοδοτικές (ii) Ποσά πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες Είδος Όνομα Συναλλαγών Francoudi & Stephanou Insurance Ltd Εμπορικές Francoudi & Stephanou Limited Εμπορικές Logica Development Limited Εμπορικές Lametus Holdings Limited Εμπορικές The HNS Property trust Εμπορικές Aeolos Travel Εμπορικές Beluggaweb Limited Εμπορικές Elvora Holdings Limited Εμπορικές ΗΝS Limited Εμπορικές Εκτός από την εταιρεία ΗΝS Limited που είναι μέτοχος, όλες οι πιο πάνω εταιρείες είναι συγγενικές. Τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους και δεν φέρουν τόκο. (iii)ποσά που οφείλονται στους μετόχους Όνομα Manglis (Holdings) Limited Celltech Limited

18 Σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 13. Μετοχικό Κεφάλαιο Εγκεκριμένο Αριθμός μετοχών Αριθμός μετοχών Συνήθεις μετοχές της 0,05 η καθεμιά Εκδομένο και πληρωμένο εξολοκλήρου Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Υπόλοιπο 30 Ιουνίου Μακροπρόθεσμα Δάνεια και Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Τραπεζών Μη τρέχουσες υποχρεώσεις (i) Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια (i) Δάνειο αποπληρωτέο μέχρι το (ii) Δάνεια αποπληρωτέα μέχρι το (iii) Δάνεια από συγγενικές εταιρείες Ποσό πληρωτέο μέσα σε ένα έτος ( ) ( ) Οι αποπληρωμές των μακροπρόθεσμων ποσών των δανείων αυτών είναι προγραμματισμένες ως ακολούθως: Μεταξύ ενός και δύο ετών Μεταξύ δύο και πέντε ετών Πέραν των πέντε ετών Τρέχουσες υποχρεώσεις Τρεχούμενοι λογαριασμοί τραπεζών Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων Επιτόκια Τα δάνεια από τους τραπεζικούς οργανισμούς και τα τραπεζικά παρατραβήγματα φέρουν τόκο με βάση τα ακόλουθα επιτόκια: - Για τραπεζικά παρατραβήγματα: (i) Βασικό επιτόκιο 5,75% + περιθώριο 1,75% (ii) Βασικό επιτόκιο 0,35% + περιθώριο 1,75% (iii) Βασικό επιτόκιο 0,22% + περιθώριο 3,75%

19 Σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις - Για τραπεζικά δάνεια: (i) Βασικό επιτόκιο 4,25% + περιθώριο 2,2% (ii) Βασικό επιτόκιο 4,25% + περιθώρο 2% (iii) Βασικό επιτόκιο 0,50% + περιθώριο 4% (iv) Βασικό επιτόκιο 0,5% + περιθώριο 4% (v) Βασικό επιτόκιο 4,5% + περιθώριο 1,75% 15.Μακροπρόθεσμα Δάνεια και Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Τραπεζών(συνέχεια) Εξασφαλίσεις Τα δάνεια και οι τρεχούμενοι λογαριασμοί τραπεζών είναι εξασφαλισμένα με: Τόκοι Προσωπικές εγγυήσεις του κ. Περικλή Μαγκλή για συνολικό ποσό Προσωπικές εγγυήσεις του κ. Ερμή Στεφάνου για συνολικό ποσό Προσωπικές εγγυήσεις του κ. Ερμή Στεφάνου και της Εταιρείας Good Hope Investments Limited για ποσό Προσωπικές εγγυήσεις του κ. Περικλή Μαγκλή και της Εταιρείας Ayios Andronikos Development Co. Limited για ποσό Εγγύηση της εταιρείας Aeolos Swiss (Capo Bay) Limited για συνολικό ποσό Υφιστάμενη εγγραφή Α Υποθήκης ημερομηνίας επί του ακινήτου νε αρ. εγγραφής 2/50 στην περιοχή Γεροσκήπου στην Πάφο ιδιοκτησίας της εταιρείας Primetel PLC για το ποσό των Υφιστάμενη εγγραφή Η και Θ Υποθήκης επί του ξενοδοχείου Capo Bay ιδιοκτησίας της εταιρείας Aeolos Swiss (Capo Bay) Limited για το ποσό των , και , αντίστοιχα. Εγγραφή Ομολόγου Κυμαινόμενης Επιβάρυνσης στην περιουσία της Εταιρείας για Οι τόκοι των τραπεζικών δανείων της περιόδου ανέρχονται σε ( ). 15. Ομόλογα ομόλογα των το καθένα Μείον έξοδα έκδοσης ομολόγων (6.195) (9.292) Στις 21 Ιουλίου 2009, η Εταιρεία έκδοσε 500 ομόλογα ονομαστικής αξίας το καθένα με ημερομηνία λήξης 30 Ιουνίου Τα ομόλογα φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 6,75% επί της ονομαστικής αξίας. Τα ομόλογα αποτελούν άμεσες, ελάσσονος διαβάθμισης (subordinated), μη εξασφαλισμένες αξίες της Εταιρείας, οι οποίες φέρουν την εγγύηση της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ («Εγγυητής», «Τράπεζα») και κατατάσσονται σε ίση μοίρα (rank pari passu) μεταξύ τους. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς του ομολόγου στο σύνολό τους στις 30 Ιουνίου 2012 ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που έπεται, στην τιμή εξαγοράς όπως αυτή ορίζεται πιο κάτω, πλέον οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους. Τιμή Εξαγοράς σε υπεραξία 2% επί της ονομαστικής τους αξίας με μείωση 0,5% κάθε έτος: 2013: 10,100 ανά ομόλογο 2014: 10,050 ανά ομόλογο Τόκοι Οι τόκοι των ομολόγων της περιόδου ανέρχονται σε ( ) 18

20 Σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 16. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (α) Παράγοντες οικονομικού κινδύνου Το Συγκρότημα εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που κατέχει: Πιστωτικό κίνδυνο Κίνδυνο ρευστότητας Κίνδυνο τιμής αγοράς Κίνδυνο συμμόρφωσης Κίνδυνο απώλειας φήμης Λειτουργικό κίνδυνο Νομικό κίνδυνο Άλλους κινδύνους Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου διαχείρισης του χρηματοοικονομικού της κινδύνου. Οι αρχές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της Εταιρείας υιοθετούνται για να εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα, να θέτει κατάλληλα όρια κινδύνων και ελέγχων, να παρακολουθεί τους κινδύνους και να τηρεί τα όρια αυτά. Οι αρχές και τα συστήματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις αλλαγές στις συνθήκες αγοράς και στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος. Οι αρχές δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά από το τέλος του έτους. 17. Ανειλημμένες / Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις Το Συγκρότημα είχε ανειλημμένες/ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 30 Ιουνίου 2013 ως πιο κάτω: Ανειλημμένες υποχρεώσεις Στις 30 Ιουνίου 2013 η Εταιρεία είχε ανειλημμένες υποχρεώσεις προς την Α.Η.Κ., Α.ΤΗ.Κ., Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λίμιτεδ, Σωματείο Αθλητικός Σύλλογος Ομόνοιας Λευκωσίας κ.λ.π., συνολικού ύψους εκ των οποίων οι (2012: ) καλύπτονται με τραπεζικές εγγυήσεις. Πέραν των πιο πάνω, με βάση την υφιστάμενη συμφωνία της Εταιρείας με την Α.Η.Κ. η Εταιρεία θα καταβάλλει στην Α.Η.Κ. 3% επί των καθαρών ετήσιων κερδών της.

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση PrimeTel 1

ετήσια έκθεση PrimeTel 1 2012 ετήσια έκθεση PrimeTel 1 2 PrimeTel Ετήσια έκθεση Περιεχόμενα Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς 4 Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα 6 Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2012 7 Διοικητικό Συμβούλιο, επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Περιεχόμενα Ετήσια έκθεση 4 6 7 8 9 10 11 12 Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2010 Η Εταιρεία Άλλες Πληροφορίες Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 30 Ιουνίου 2011 Λευκωσία, 31 Αυγούστου 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc σε συνεδρία του στις 30 Αυγούστου 2011, εξέτασε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 500 ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2009/14 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 10.000 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ, ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ, ΠΟΥ ΕΚ ΟΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS) PRIMETEL PLC

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS) PRIMETEL PLC PRIMETEL PLC ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ 15.102.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 0,17 (0,10) Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2001

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2001 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 ιοικητικό συµβούλιο και άλλοι σύµβουλοι 2 Εκθεση διοικητικού συµβουλίου 3 5 Εκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Μαΐου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωµατούχοι, επαγγελµατικοί σύµβουλοι και τράπεζες 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και υπευθύνων για τη σύνταξη των

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0BΠεριεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα