ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014 31.12.2014"

Transcript

1 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3556/ Β. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2-24 Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 27 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 28 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 29 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Βάση σύνταξης Ενοποιούμενες εταιρείες και μέθοδοι ενοποίησης Μετατροπή ξένων νομισμάτων Πάγια περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Φορολογία Αποθέματα Κύκλος Εργασιών Απομείωση αξίας παγίων Θυγατρικές Συγγενείς Πελάτες Διαθέσιμα και ισοδύναμα των Διαθεσίμων Δάνεια τραπεζών Κόστος δανεισμού Πιστωτές Παροχές κατά τη συνταξιοδότηση προσωπικού Προβλέψεις Πάγια διακρατούμενα για πώληση Επιχορηγήσεις Μερίσματα Ίδιες Μετοχές Χρηματοδοτικές μισθώσεις Τομείς Δραστηριότητας Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Ουσιώδεις κρίσεις και υποθέσεις της Διοίκησης 52

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑ (GOODWILL) ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΝΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 82

4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 42. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΠΧΑ 11 <<ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/ ΣΤ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 97 Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

5 Σελίδα 1 Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3556/2007 «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.3556 / 2007) επί των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2014 και της επ αυτών εκθέσεως Δ.Σ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.4 παρ.2 Ν.3556 / 2007 ως ισχύει και εξ όσων γνωρίζουμε, δηλώνουμε ότι: 1. Οι ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από την 1 η Ιανουαρίου 2014 έως την 31 η Δεκεμβρίου 2014, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο. 2. H έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Χαλάνδρι, την 24 ην Μαρτίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΒΕΝΕΤΗΣ Ξ Ρ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΕ

6 Σελίδα 2 Β. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου, 2014 Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά τη χρήση Η έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3556/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την Απόφαση 7/448/ Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά: Α. Αναφορά των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσεως και την επίδρασή τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Β. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων. Γ. Παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που καταρτίστηκαν μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή πρόσωπα. Δ. Συνοπτική ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της εταιρείας και του ομίλου κατά την περίοδο 1/1/-31/12/14 Ε. Προοπτικές της δραστηριότητας της εταιρείας και του ομίλου ΣΤ. Δραστηριότητες στο τομέα έρευνας και ανάπτυξης Ζ. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού Η. Υποκαταστήματα Θ. Επεξηγηματική έκθεση Ι. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Ν. 3873/2010

7 Σελίδα 3 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου, 2014 A. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης και επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων Στις η «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προέβη στη σύναψη Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού δανείου, μετά συμβάσεων κάλυψης, το κεφάλαιο του οποίου ανέρχεται σε Ευρώ ογδόντα εκατομμύρια ( ,00), διαιρούμενο σε ογδόντα εκατομμύρια ( ) ομολογίες, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός ( 1,00) εκάστης και τιμή έκδοσης στο άρτιο, με τις τράπεζες «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003 ως ισχύουν. Εκ του ως άνω κεφαλαίου, ποσοστό 86,3% προορίζεται για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και ποσοστό 13,7% για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών αναγκών. Για το εν λόγω δάνειο έχουν παρασχεθεί οι ακόλουθες εξασφαλίσεις: α. Υποθήκη Α σειράς ποσού ευρώ ,00, επί του Ακινήτου. β. Ενεχυρίαση μετοχών θυγατρικών και συγγενών εταιρειών και γ. Ενεχυρίαση σημάτων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η εκταμίευση του εν λόγω Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού δανείου δεν έχει πραγματοποιηθεί. Στα πλαίσια της κεφαλαιακής ενίσχυσης των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου και εντός του έτους, οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της θυγατρικής εταιρείας «N.S.P. RADIO A.E.» αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά το ποσό των ,00. Ταμειακή Ρευστότητα Η Διοίκηση αξιολογεί τις επιπτώσεις των συσσωρευμένων ζημιών επί της ταμιακής ρευστότητας της εταιρείας και του ομίλου σε συνδυασμό με ληξιπρόθεσμες δόσεις των Δανείων, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους και λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση της δραστηριότητας. Προς τούτο στα πλαίσια διαπραγματεύσεων αναδιάρθρωσης των δανείων έχει εξασφαλίσει την άποψη ανεξάρτητου οικονομικού συμβούλου επί του στρατηγικού σχεδιασμού (independent business review) που έχει εκπονήσει για την μητρική και τις θυγατρικές της και με βάση αυτό βρίσκεται σε σχετικές διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες. Η μέχρι τώρα πρόοδος των διαπραγματεύσεων της επιτρέπει την πεποίθηση αίσιας έκβασης και με αυτή δεδομένη, καθώς και την προσμονή της σταθερότητας των οικονομικών συγκυριών της χώρας, έχει συντάξει τις οικονομικές καταστάσεις με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.

8 Σελίδα 4 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου, 2014 Έλεγχος Απομείωσης Λογιστικής Αξίας Ακινήτων Η Διοίκηση έχοντας συνεκτιμήσει τις τρέχουσες αρνητικές οικονομικές συγκυρίες και αναγνωρίσει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις επί της τρέχουσας αξίας των ακινήτων και προκειμένου να εκτιμηθεί η ενδεχόμενη αυτή επίπτωση, εκπονήθηκε από την Οικονομική Διεύθυνση σχετική μελέτη. Η μελέτη έγινε βάση της αξίας εν χρήσει χρησιμοποιώντας προσδιοριστικούς παράγοντες ενοίκια που ισχύουν στην αγορά με αναφορά σε ομοειδή ακίνητα. Έχουν εκτιμηθεί οι προσδοκώμενες ταμειακές ροές και προεξοφληθεί με χρήση επιτοκίου ελεύθερου κινδύνου. Το αποτέλεσμα της μελέτης επιτρέπει την αποδοχή της λογιστικής αξίας των Ακινήτων ως αντιπροσωπευτική της τρέχουσας και δεν κρίθηκε επιβαλλόμενη απομείωση της Έλεγχος Απομείωσης της αξίας των συμμετοχών Δεδομένων των σοβαρών επιπτώσεων επί των δραστηριοτήτων των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», κρίθηκε απαραίτητος, ως και στις προηγούμενες χρήσεις ο έλεγχος της λογιστικής αξίας των συμμετοχών σε σχέση με την εκτιμούμενη αξία τους. Προς τούτο εκπονήθηκε από την Οικονομική Διεύθυνση για κάθε εταιρεία μελέτη αποτίμησης των εταιρειών εν χρήσει. Βάσει των παραδοχών που έχουν υιοθετηθεί ως προς την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών και των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς, η λογιστική αξία κρίθηκε εύλογη μετά και τις αντίστοιχες απομειώσεις που έγιναν κατά την προηγούμενη και την κλειόμενη χρήση. Τα ανωτέρω αντικατοπτρίζονται στα αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη ως παρουσιάζονται στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014.

9 Σελίδα 5 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου, 2014 Β. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων Κίνδυνος αγοράς Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην εγχώρια αγορά. Οι διακυμάνσεις στις ισοτιμίες των νομισμάτων τον επηρεάζουν μόνο στο βαθμό που οι αγορές εκφράζονται σε νόμισμα διάφορο του Ευρώ. Η έκθεση σ αυτόν τον κίνδυνο είναι περιορισμένη και δεν θεωρείται απαραίτητη η υιοθέτηση ειδικής πολιτικής διαχείρισης αυτού του κινδύνου. Συνεπεία τούτου η ευαισθησία των αποτελεσμάτων σε μεταβολές ισοτιμίας Ευρώ με άλλα νομίσματα είναι επουσιώδης. Πιστοδοτικός κίνδυνος Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στη πιθανότητα αδυναμίας είσπραξης απαιτήσεων που είναι αποτέλεσμα των καθημερινών συναλλαγών της εταιρείας. Τα ακόλουθα εν τούτοις μέτρα που λαμβάνει η εταιρεία περιορίζουν σημαντικά το κίνδυνο αυτό. αξιολόγηση των πελατών και επιλογή των κατά το δυνατόν αξιόπιστων και φερέγγυων μερική ασφάλιση εισπρακτέων ποσών Επιπλέον το μεγάλο πελατολόγιο της εταιρείας και η μη εξάρτηση από συγκεκριμένο μεγάλο πελάτη είναι ένας ακόμα παράγοντας περιορισμού του πιστοδοτικού κινδύνου. Κίνδυνος ρευστότητας Δεδομένου του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης τόσο σε εταιρικό όσο και σε επίπεδο ομίλου ( την 31/12/2014 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι μεγαλύτερες του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 131 εκατ. περίπου στον όμιλο και 79 εκατ. περίπου στην εταιρεία ) αναμένεται ο όμιλος και η εταιρεία να αντιμετωπίσουν πρόβλημα ρευστότητας τους επόμενους 12 μήνες. Τούτο θα αντιμετωπισθεί με την αναδιοργάνωση του δανεισμού που είναι σε διαπραγμάτευση,τη συνέχιση συμπίεσης του λειτουργικού κόστους καθώς και με την επιδίωξη αναθεώρησης της πιστοδοτικής και πιστοληπτικής πολιτικής Ο κατωτέρω πίνακας είναι ενδεικτικός της χρονολογικής κατανομής των υποχρεώσεων της εταιρείας και του ομίλου.

10 Σελίδα 6 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εντός 1 έτους Από 1 μέχρι 5 έτη Πέραν της πενταετίας Σύνολο Δάνεια ,87 0, , ,18 Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις , , , ,50 ΣΥΝΟΛΑ , , , , Δάνεια ,88 0, , ,53 Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις , , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , , , ,53 ΟΜΙΛΟΣ Εντός 1 έτους Από 1 μέχρι 5 έτη Πέραν της πενταετίας Σύνολο Δάνεια ,24 0, , ,55 Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις , , , ,36 ΣΥΝΟΛΑ , , , , Δάνεια ,76 0, , ,41 Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις ,50 0, , ,98 ΣΥΝΟΛΑ ,26 0, , ,39 Στις 11/03/2014 υπεγράφη σύμβαση Ομολογιακού Δανείου για αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της μητρικής εταιρείας.

11 Σελίδα 7 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου, 2014 Κίνδυνος επιτοκίων Το σύνολο του δανεισμού του Ομίλου υπόκειται σε κυμαινόμενα επιτόκια που προσδιορίζονται με βάση το επιτόκιο Ευρώ στην Ευρωπαϊκή Διατραπεζική αγορά (EURIBOR) πλέον προσυμφωνημένο περιθώριο. O Όμιλος προκειμένου να περιορίσει την έκθεσή του στο επιτόκιο διακύμανσης του EURIBOR προέβη στη σύναψη συμφωνίας ανταλλαγής μελλοντικών επιτοκίων. Η σύμβαση αυτή έληξε στις 03/07/2014. Η συνέπεια της υποτιθέμενης διακύμανσης του μέσου επιτοκίου στα αποτελέσματα της χρήσης παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα Ανάλυση ευαισθησίας σε διακυμάνσεις του μέσου επιτοκίου: ΟΜΙΛΟΣ Διακύμανση επιτοκίου Επιπτώσεις στα κέρδη προ φόρων (Ευρώ) Χρήση % - 1% Χρήση % -1% ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακύμανση επιτοκίου Επιπτώσεις στα κέρδη προ φόρων (Ευρώ) Χρήση % - 1% Χρήση % -1% Οι ανωτέρω υπολογισμοί θεώρησαν, πλην του επιτοκίου, τις λοιπές παραμέτρους αμετάβλητες Αβεβαιότητες που αντιμετωπίζονται Η εταιρεία και ο Όμιλος δραστηριοποιούνται σε ένα τομέα ο οποίος χαρακτηρίζεται από συνεχή δημόσια παρακολούθηση και αυστηρά νομοθετικά πλαίσια. Το παραγόμενο προϊόν είναι υπό συνεχή κοινωνική κριτική και ο ανταγωνισμός έντονος. Τούτων δεδομένων η αβεβαιότητα αντιμετωπίζεται κυρίως στο επιτυγχανόμενο μερίδιο κυκλοφορίας που είναι και ο καθοριστικός παράγων των εσόδων γενικότερα. Η μακρόχρονη εν τούτοις κυκλοφορία των εκδιδομένων εντύπων και το επίπεδό ποιότητας τους έχουν καθιερώσει την αναγνωρισιμότητα και αποδοχή τους από το κοινό επιτρέποντας την πεποίθηση του περιορισμού αυτής της αβεβαιότητας και των συνεπειών της.

12 Σελίδα 8 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου, 2014 Γ. Συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη Τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 με τα οποία η εταιρεία είχε σημαντικές συναλλαγές ήσαν θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες. Οι συναλλαγές αυτές και αντίστοιχες απαιτήσεις, υποχρεώσεις για το έτος 2014 παρατίθενται κατωτέρω Α/Α ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 2 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS Α.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε ,00 61, ,10 0,00 4 PEGASUS MAGAZINES PUBL. Α.Ε ,02 0, ,00 0,00 5 ΜΕΛΛΟΝ GROUP Α.Ε ,00 0, ,60 0,00 6 ΑΝΩΣΗ Α.Ε ,00 0, ,10 0,00 7 ΠΗΓΑΣΟΣ INTERACTIVE Α.Ε ,00 0, ,34 0,00 8 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ Α.Ε , , ,10 432,33 9 N.S.P. RADIO Α.Ε ,36 0, ,60 0,00 10 ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. 0,00 0,00 0,00 0,00 11 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 12 WORD OF MOUTH A.E. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,84 432,33 Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από ενοίκια κτιριακών εγκαταστάσεων, ενώ τα έξοδα αφορούν λήψη κυρίως υπηρεσιών από τις ανωτέρω εταιρείες. Οι ανωτέρω συναλλαγές γίνονται στα πλαίσια της υιοθετημένης συνήθους πολιτικής της εταιρείας και υπό τους όρους της τρέχουσας αγοράς. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις είναι συνέπεια κατά αντιστοιχία των ανωτέρω υπηρεσιών σύμφωνα με την υιοθετημένη πιστοδοτική και πιστοληπτική πολιτική της εταιρείας. Οι αμοιβές του ομίλου στα Διευθυντικά στελέχη ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ : ,55 από τις οποίες Ευρώ 0,00 αφορούν την μητρική εταιρεία. Οι αμοιβές του ομίλου στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ : ,86 ( ,86 από μισθούς και ,00 από αμοιβές συνεδριάσεων), από τις οποίες Ευρώ ,00 αφορούν την μητρική εταιρεία( 0,00 από μισθούς και ,00 από αμοιβές συνεδριάσεων).

13 Σελίδα 9 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου, 2014 Δ. Συνοπτική ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της εταιρείας κατά την περίοδο 1/1/ /12/2014 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2014 διαμορφώθηκε σε 4,5 εκατ. ευρώ από 4,7 εκατ. ευρώ το Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 71 εκατ. ευρώ περίπου από 77 εκατ. ευρώ το Παράλληλα, το σύνολο των μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού ανήλθε σε 165,8 εκατ. Ευρώ από 166,8 εκατ. Ευρώ το Τέλος, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 84 εκατ. ευρώ με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να αποτελούν τα βραχυπρόθεσμα δάνεια ποσού 82 εκατ. Ευρώ περίπου. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ανήλθαν στο 0,98 εκατ. ευρώ το 2014 από 1 εκατ. ευρώ περίπου το Τα μικτά αποτελέσματα της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,98 εκατ. ευρώ από 1 εκατ. ευρώ το Όσο αφορά στο λειτουργικό κόστος, τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε 0,72 εκατ. ευρώ το 2014 από 0,74 εκατ. ευρώ το 2013 και τα άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως ανήλθαν τις 12 χιλ. ευρώ το 2014 από 181 χιλ. ευρώ το Τα αποτελέσματα προ φόρων για το 2014 διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 6,7 εκατ. ευρώ περίπου από ζημιές προ φόρων το ,2 εκατ. ευρώ. Συνοπτική ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης του ομίλου κατά την περίοδο 1/1/ /12/2014 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της , το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται σε 44 εκατ. ευρώ από 47 εκατ. ευρώ το 2013.

14 Σελίδα 10 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου, 2014 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης(συν.) Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 175 εκατ. ευρώ, το 5% των οποίων αφορά το λογαριασμό των προμηθευτών και το 83% περίπου τα βραχυπρόθεσμα δάνεια. Στα βραχυπρόθεσμα δάνεια δεν περιλαμβάνεται κάποιο ποσό που να αφορά μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κυμάνθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2013 περίπου σε 59 εκατ. Ευρώ εξαιτίας της σταθεροποίησης των εσόδων τόσο από κυκλοφορία όσο και από διαφήμιση. Παράλληλα, σημειώθηκε και μια μικρή μείωση και του κόστους πωλήσεων κατά 2,4 % περίπου από 40 εκατ. ευρώ το 2013 σε 39 εκατ. ευρώ το 2014, αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας που γίνεται για περιορισμό του κόστους σε κάθε επίπεδο της παραγωγικής δραστηριότητας του Ομίλου. Έτσι, το μεικτό κέρδος αυξήθηκε από 18,9 εκατ. ευρώ το 2013 σε 19,8 εκατ. ευρώ το Όσον αφορά στα έξοδα διάθεσης και διοίκησης, ακολούθησαν και αυτά την ίδια πτωτική πορεία με το κόστος πωλήσεων στα πλαίσια όπως προαναφέραμε της προσπάθειας μείωσης του κόστους. Αναλυτικότερα, τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν κατά 7% από 15,9 εκατ. ευρώ το 2013 σε 14,8 εκατ. ευρώ το Παράλληλα, τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 6% περίπου από 6,8 εκατ. ευρώ το 2013 σε 6,4 εκατ. ευρώ το Τέλος, οι ζημιές προ φόρων ανέρχονται σε 27 εκατ. ευρώ από 30,7 εκατ. ευρώ το Αριθμοδείκτες Παρατίθεται η εξέλιξη αριθμοδεικτών οι οποίοι εκφράζουν την οικονομική θέση της εταιρείας και του ομίλου. α. Αποδοτικότητας Εταιρεία Όμιλος Εταιρεία Όμιλος Καθαρά κέρδη(ζημιές) προ φόρων /Ίδια κεφάλαια -9,42% -29,44% -18,40% -51,16% β. Ρευστότητας Kυκλοφορούν ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εταιρεία Όμιλος Εταιρεία Όμιλος 0,05 0,25 0,06 0,29

15 Σελίδα 11 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου, 2014 γ. Δανειακής επιβάρυνσης Εταιρεία Όμιλος Εταιρεία Όμιλος Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων 0,71-0,47 0,82-0,33 Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια 1,31-1,69 1,13-2,46 Ίδια Κεφάλαια+Μακροπρ. Υποχρ./ Πάγια 0,52-1,18 0,56-0,58 στοιχεία Ενεργητικού Ε. Προοπτική της δραστηριότητας της εταιρείας Σύμφωνα με τους ετήσιους Εθνικούς Λογαριασμούς που κοινοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ στις 13 Μαρτίου 2015, η ελληνική οικονομία το 2014, για πρώτη φορά μετά το 2007, κατέγραψε ρυθμό ανόδου του ΑΕΠ, της τάξης του 0,8%(σε σταθερές τιμές), οριακά υπερβαίνοντας την αρχική πρόβλεψη της ελληνικής κυβέρνησης και των διεθνών οργανισμών για ανάπτυξη 0,6% το Το γεγονός αυτό αποτελεί σταθμό στην πορεία της χώρας την τελευταία πενταετία καθώς η ήπια αυτή ανάπτυξη δύναται να καταστεί εφαλτήριο περαιτέρω ενδυνάμωσης των ρυθμών ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας μετά από έξι συναπτά έτη δραστικής μείωσης του εθνικού εισοδήματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως το ΑΕΠ την περίοδο της ύφεσης υποχώρησε κατά 26,4%, ενώ η προστιθέμενη αξία που παράχθηκε το 2014, σε σταθερές τιμές του έτους 2010, είναι περίπου ίδια με αυτή που παράχθηκε το 2000.(Πηγή: ΙΟΒΕ) Κάτω από αυτές τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία έτη στην εγχώρια οικονομία, ο κλάδος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης δέχτηκε και δέχεται ισχυρότατες πιέσεις καθώς συμπιέστηκαν σε πρωτοφανή ρυθμό τόσο τα έσοδα από διαφήμιση όσο και από κυκλοφορία, γεγονός που οδήγησε τις επιχειρήσεις του κλάδου να αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις τόσο σε θέματα ταμειακών ροών όσο και διαχείρισης της όποιας ρευστότητας. Το 2014 ωστόσο ήταν μια χρονιά σταθεροποίησης των οικονομικών συνθηκών και επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας όπως μαρτυρά εύγλωττα η επίτευξη θετικού πρόσημου στην μεταβολή του Εθνικού Προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό, το 2014 μπορεί να θεωρηθεί έτος σταθεροποίησης και για την διαφημιστική αγορά, γεγονός που άλλωστε αντικατοπτρίζεται και στην σταθερότητα που επέδειξε και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου μας. Με βάση τα προαναφερθέντα δεδομένα, καθίσταται προφανές πως αυτά τα μακροοικονομικά δεδομένα δημιουργούν μεγάλες προκλήσεις για το έτος που διανύουμε με κυριότερες την διατήρηση της αναπτυξιακής τροχιάς της ελληνικής οικονομίας και την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίλυση του προβλήματος ρευστότητας που εξακολουθεί να υφίσταται και να δημιουργεί τεράστια αναχώματα στην εν λόγω προσπάθεια δημιουργίας διατηρήσιμης αναπτυξιακής προοπτικής. Με βάση όλες αυτές τις υπάρχουσες και μελλοντικές οικονομικές παραμέτρους, είναι προφανές πως ο όμιλος μας

16 Σελίδα 12 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου, 2014 καλείται να φέρει σε πέρας ταχύτατα, αποφασιστικά και προπαντός με επιτυχία το δύσκολο έργο της προσαρμογής στα συνεχώς μεταβαλλόμενα και εξελισσόμενα δεδομένα. Ταυτόχρονα, γίνεται επιτακτική και η ανάγκη της εκ νέου θεώρησης των προτεραιοτήτων που θα διαμορφώσουν και θα καθορίσουν την μελλοντική πορεία του ομίλου μας. Στο πλαίσιο αυτό και με τις δεδομένες συνθήκες που επικρατούν στο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον τα τελευταία έτη, ο όμιλος μας έχει σταθερά ως πρωταρχικούς στόχους: α) την διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για τις εταιρείες του Ομίλου μας, β) τον περιορισμό του κόστους σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και γ) την συγκράτηση, διασφάλιση και επαύξηση των μεριδίων διαφημιστικής δαπάνης και κυκλοφορίας. Σηματωρός της προσπάθειας αυτής θα είναι η συνεχής και αδιάλειπτη επιδίωξη και επίτευξη αποτελεσματικής διαχείρισης των παραγωγικών πόρων που έχει στην διάθεση του ο όμιλος. Βασικός πυλώνας της στρατηγικής του ομίλου μας παραμένει η διατήρηση των κεκτημένων στον χώρο των Μ.Μ.Ε. και η ενδυνάμωση της θέσης του, με ταυτόχρονη επιδίωξη υπερκερασμού των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν προκληθεί από την παρατεταμένη ύφεση των προηγούμενων ετών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο πρωταρχικός και βασικός στόχος του ομίλου μας που είναι η παροχή έγκυρης, αξιόπιστης και έγκαιρης ενημέρωσης. ΣΤ. Δραστηριότητες στο τομέα ερευνών και ανάπτυξης. Δεν υπάρχουν ουσιώδεις τέτοιες δραστηριότητες Ζ. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων των οποίων η αναφορά και περιγραφή να κρίνεται ουσιώδης ως προς τις ενδεχόμενες συνέπειες επί των οικονομικών καταστάσεων Η. Υποκαταστήματα Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα.

17 Σελίδα 13 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου, 2014 Θ. Επεξηγηματική Έκθεση α. Διάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές προς 0,30 η κάθε μία. Το σύνολο των μετοχών είναι με δικαίωμα ψήφου και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο κύριος κάθε μετοχής έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Κ.Ν. 2190/1920. Συνοπτικά: - Δικαίωμα μερίσματος ως αυτό εκάστοτε προτείνεται από το Δ.Σ. και αποφασίζεται από την Γ.Σ. Το διανεμόμενο μέρισμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 35% των ετησίων κερδών. Το μέρισμα καταβάλλεται εντός 2 μηνών από την απόφαση της Γ.Σ. - Δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας - Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του Κεφαλαίου - Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση υπό την προϋπόθεση τήρησης της διαδικασίας β. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας. Η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και δεν προβλέπονται από το καταστατικό οποιοιδήποτε περιορισμοί. γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 51/1992 Σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 31/12/2014 οι κύριοι μέτοχοι, με ποσοστό πέραν του 5%, ήταν: Φώτιος Γ. Μπόμπολας 48,85% Μαρία Γ. Μπόμπολα ,69% ΝΕΠ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε... 6,69% Γεώργιος Φ. Μπόμπολας. 5,62% δ. Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου Δεν υπάρχουν μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

18 Σελίδα 14 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου, 2014 ε. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. στ. Συμφωνίες μεταξύ μετόχων που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών και στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου Δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της εταιρείας τέτοιου είδους συμφωνίες. ζ. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τροποποίησης του καταστατικού, διάφοροι των όσων προβλέπονται από το Κ.Ν. 2190/1920 Δεν υφίστανται τέτοιοι κανόνες διαφοροποιούμενοι από ό,τι προβλέπεται στον Κ.Ν. 2190/1920. η. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων μετόχων η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ Αφού προηγηθεί σχετική απόφαση από την Γ.Σ. των μετόχων το Δ.Σ. έχει δικαίωμα μέσα σε 5 έτη με απόφαση της πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης. Η ανωτέρω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από την Γ.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνάει τα 5 έτη για κάθε ανανέωση. 2. Αγορά ιδίων μετοχών μπορεί να γίνει με εξουσιοδότηση της Γ.Σ. των μετόχων και δεν μπορεί, βάσει του νόμου να υπερβεί το 10% των υφισταμένων μετοχών. θ. Σημαντικές συμφωνίες της εταιρείας που ισχύουν τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής του ελέγχου της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης Δεν υφίστανται τέτοιου είδους συμφωνίες. ι. Συμφωνίες αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης/απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο, τερματισμό της θητείας, ή της απασχόλησης εξαιτίας της δημόσιας πρότασης Δεν υφίστανται τέτοιου είδους συμφωνίες.

19 Σελίδα 15 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου, 2014 Ι. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Ν. 3873/2010 Ι. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Η Εταιρία σε συνέπεια με ό,τι προβλέπεται στο Νόμο 3873/2010 έχει υιοθετήσει αυτοβούλως και εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που είναι αναρτημένος στον ιστότοπο της εταιρείας ΙΙ. Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία επιπλέον των προβλέψεων του Nόμου. Η Εταιρία δεν έχει υιοθετήσει πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης επιπλέον του ό,τι προβλέπεται από το Nόμο. ΙΙΙ. Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την τελική ευθύνη παρακολούθησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει εύλογη και όχι απόλυτη διαβεβαίωση σχετικά με την προστασία των περιουσιακών στοιχείων. Προϋπόθεση τούτου είναι η υιοθέτηση και συντήρηση κατάλληλου Λογιστικού Συστήματος ώστε να επιτυγχάνεται προσήκουσα Λογιστική αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών και να διασφαλίζεται έγκυρο σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης. Αυτοί οι έλεγχοι είναι σχεδιασμένοι με σκοπό τον περιορισμό και όχι την εξάλειψη του κινδύνου αποτυχίας επίτευξης των εταιρικών στόχων λόγω

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες A. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013

Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ετήσια Ενοποιημένη και Εταιρική Οικονομική Έκθεση Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Έδρα : Αδριανή Δράμας Τ.Κ. 661 00 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007) CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 112604508000 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της 31 ης Δεκεμβρίου 2013. (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν.3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της 31 ης Δεκεμβρίου 2013. (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 SATO ΑΝΩΝΥΜ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ 27 Ο ΧΙΛ.ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8406/06/Β/86/15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κερατσίνι, Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κερατσίνι, Μάρτιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2013 (1/1-31/12/2013) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2014-30/6/2014

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2014-30/6/2014 ` ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2014-30/6/2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες A. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012 Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) (σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) «Κενή σελίδα» 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Γ.Ε.Μ.Η 51231919000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 30 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 30 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02 Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02 Παιανία Αττικής Περιεχόμενα Σελίδα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.»

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» «Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 3044/04/Β/86/36(04) ΕΔΡΑ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΥΚΗΣ 134 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 145 68 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 εκεµβρίου 2012 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007) CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 112604508000 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2012) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου

Διαβάστε περισσότερα