ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /6/2008 Εξαμήνου 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2008 30/6/2008 Εξαμήνου 2008"

Transcript

1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /6/2008 Εξαμήνου 2008 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 2147/06/Β/86/06 Νίκης 15, Αθήνα (ποσά σε ευρώ) 1

2 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΙΙ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 ΙΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Γ.1. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ.2. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Πληροφορίες για την Εταιρεία Δομή του Ομίλου Εταιρείες και Κοινοπραξίες που ενοποιούνται & μέθοδοι ενοποίησής τους Εταιρείες και Κοινοπραξίες που δεν ενοποιούνται στην παρούσα περίοδο Συναλλαγές µε συνδεδεμένα µε την Εταιρεία μέρη Εξέλιξη απασχολούμενου προσωπικού Πληροφορίες για τη μετοχή και δείκτες αποτίμησης Χρηματοοικονομικοί δείκτες Σημαντικές επισημάνσεις/ γεγονότα Γεγονότα περιόδου που περιλήφθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις Μεταγενέστερα γεγονότα Επιπτώσεις γεγονότων σε οικονομικά μεγέθη Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές Ενοποίηση επιχειρήσεων Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ασώματα πάγια Απομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα (ποσά σε ευρώ) 2

3 Δάνεια Μισθώσεις Χρηματοοικονομικά εργαλεία Μερίσματα Φόροι (τρέχοντες και αναβαλλόμενοι) Προβλέψεις Παροχές προσωπικού Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Κατασκευαστικά συμβόλαια Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εποχικότητα εργασιών Ανάλυση κύκλου εργασιών Ανεκτέλεστο Έργο Γεωγραφική κατανομή κύκλου εργασιών και αποτελεσμάτων προ φόρων Κόστος Πωλήσεων Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας Άλλα έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Φόροι - συμφωνία λογιστικού αποτελέσματος Κέρδη ανά μετοχή Πάγια στοιχεία ενεργητικού Κεφαλαιουχικές δαπάνες Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη Αποθέματα - Απαιτήσεις από Εκτέλεση Έργων Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν στον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Τραπεζικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες βραχυπρόθεσμες) Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ίδια κεφάλαια Εγγυητικές Επιστολές εν ισχύει V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ποσά σε Ευρώ) 3

4 Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δηλώνεται και βεβαιώνεται με την παρούσα, εξ όσων γνωρίζουμε, ότι οι εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. για την περίοδο από1 η Ιανουαρίου 2008 έως την 30 η Ιουνίου 2008, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Δηλώνεται και βεβαιώνεται επίσης, εξ όσων γνωρίζουμε, ότι η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγράφο 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2008 Αθανάσιος Σίψας Ιωάννης Καβέτσος Κωνσταντίνος Στούμπος Πρόεδρος του Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος Γενικός & Τεχνικός Διευθυντής (ποσά σε Ευρώ) 4

5 ΙΙ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία EKTEΡ Α.Ε. Επί των ενοποιημένων και εταιρικών συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 3556/2007) Υποβάλλουμε προς τους ενδιαφερόμενους, τις οικονομικές καταστάσεις του α εξαμήνου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την παρούσα έκθεση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις 1/434/ και 7/448/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΣ Σε επίπεδο ομίλου ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε για το α εξάμηνο του 2008 σε ,51 από ,35 κατά την ίδια περίοδο του 2007 καθώς επίσης και τα κέρδη μετά από φόρους ομίλου ανήλθαν σε ,34 από ,58. Συνεπώς παρουσιάζεται αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 64,96%, και παράλληλα μείωση των κερδών προ φόρων κατά 17,46%. Το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε κατά ,78 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενη χρήσης και διαμορφώθηκε στο ποσό των ,91, ήτοι ποσοστιαία αύξηση 110,72%. (ποσά σε Ευρώ) 5

6 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά την περίοδο οριακά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης κατά ποσό ,03, ήτοι ποσοστιαία αύξηση 2,6%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ,22 για την περίοδο 1/1-30/6/2008 έναντι ,78 της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, ήτοι ποσοστιαία μείωση 31,44%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ,52 για την περίοδο 1/1-30/6/2008 έναντι ,29 της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, ήτοι ποσοστιαία μείωση 16,16%. Στην παράγραφο 7 των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται επιπλέον χρηματοοικονομικοί δείκτες για τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε για το α εξάμηνο του 2008 σε ,91 από ,35 κατά την ίδια περίοδο του 2007 καθώς επίσης και τα κέρδη μετά από φόρους ομίλου ανήλθαν σε ,57 από ,78. Συνεπώς παρουσιάζεται αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 23,18%, και παράλληλα αύξηση των κερδών προ φόρων κατά 3.731,29%. Το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε κατά ,57 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενη χρήσης και διαμορφώθηκε στο ποσό των ,70, ήτοι ποσοστιαία αύξηση 52,91%. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν κατά την περίοδο σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης κατά ποσό ,30, ήτοι ποσοστιαία μείωση 18,06%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ,63 για την περίοδο 1/1-30/6/2008 έναντι ,27 της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, ήτοι ποσοστιαία μείωση 33,50%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ,32 για την περίοδο 1/1-30/6/2008 έναντι ,93 της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, ήτοι ποσοστιαία αύξηση 439,85%. (ποσά σε Ευρώ) 6

7 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2008 έως 30/6/2008 έλαβαν χώρα τα κατωτέρω σημαντικά γεγονότα : 1. Κατά την 14/4/2008 υπογράφηκε η υπ αρίθμ σύμβαση παροχής υποθήκης ποσού 6.396,000,00 επί αστικού ακινήτου της εταιρείας στο Νέο Φάληρο Αττικής επί της οδού Βεϊκου 11-13, σε ασφάλεια του ομολογιακού δανείου, του οποίου η μερική εκταμίευση πραγματοποιήθηκε στις 27/6/2008. Τα στοιχεία της συγκεκριμένης δανειακής σύμβασης περιλαμβάνεται στην παράγραφο 8.1 των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων. 2. Στις 12/5/2008 υπογράφηκε απο την Κοινοπραξία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» η 3 η συμπληρωματική σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή νέου στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (424ΓΣΝΘ)». Η ΕΚΤΕΡ ΑΕ συμμετέχει στην ανωτέρω Κοινοπραξία με ποσοστό 20%. Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω συμβάσεως ανέρχεται σε ,82 συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ, ενώ η περίοδος κατασκευής υπολογίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης. Τα ανωτέρω γεγονότα δεν επέφεραν επίδραση στις παρούσες εξαμηνιαίες καταστάσεις. Σημειώνεται όμως ότι η μετατροπή σε ομολογιακού του δανεισμού της εταιρείας μείωσε το κόστος αυτού, λόγω της μείωσης του περιθωρίου. ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» κατά το Α εξάμηνο του 2008 για να εδραιώσει την σταθερή της πορεία και θέση στον χώρο των κατασκευών, έλαβε μέρος στην πρώτη φάση (εκδήλωση ενδιαφέροντος) έργων ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΣΔΙΤ) σε Κοινοπραξία με άλλες κατασκευαστικές εταιρείες, συμμετέχοντας τόσο στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης των έργων όσο και στο κατασκευαστικό σχήμα. Συγκεκριμένα έλαβε μέρος στα παρακάτω έργα : 1. ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, προϋπολογισμού Αναθέτουσα Αρχή : Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. (ποσά σε Ευρώ) 7

8 2. ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, προϋπολογισμού Αναθέτουσα Αρχή : Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ). 3. ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, προϋπολογισμού : Αναθέτουσα Αρχή : Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Τρικάλων & Κορινθίας. 4. ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού Αναθέτουσα Αρχή : ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Α.Ε., 5. ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 14 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού Αναθέτουσα Αρχή : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 6. ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑΣ ΜΕ ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού Αναθέτουσα Αρχή : ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ & ΑΧΑΙΑΣ. 7. ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού Αναθέτουσα Αρχή : ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ). Το σχήμα στο οποίο συμμετέχει η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. έχει ήδη προεπιλεγεί για την συμμετοχή του στην Β φάση των ανωτέρω διαγωνισμών Νο. 1 και Νο. 3. Για τα υπόλοιπα έργα οι Αναθέτουσες Αρχές δεν έχουν ακόμα εκδώσει Πρακτικό Προεπιλογής των συμμετεχόντων. Πέρα των ανωτέρω προσπαθειών, ο Όμιλος πραγματοποιεί ενέργειες για την ανάληψη και άλλων κατασκευαστικών έργων, για τις οποίες δεν υπάρχουν ακόμα ανακοινώσιμα στοιχεία ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ& ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 Η Εταιρεία και οι επιχειρήσεις του Ομίλου εκτίθενται στους συνήθεις χρηματοοικονομικούς κινδύνους που διέπουν τη λειτουργία ομοειδών επιχειρήσεων, όπως κίνδυνοι αγοράς, συναλλαγματικοί, πιστωτικοί, ρευστότητας, ταμειακών ροών και κίνδυνοι εύλογης αξίας από (ποσά σε Ευρώ) 8

9 μεταβολές επιτοκίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση των κινδύνων, καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων, και κυρίως τον κίνδυνο ρευστότητας. Κίνδυνος αγοράς Δεδομένου ότι το σύνολο των εσόδων της Εταιρείας προέρχεται από κατασκευαστική δραστηριότητα εντός της επικράτειας με κύριο πελάτη το Ελληνικό Δημόσιο, βασικός παράγοντας εξωγενούς κινδύνου είναι η ζήτηση για δημόσια έργα, όπως εκφράζεται από τους ρυθμούς δημοπράτησης και ανάθεσης. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της μειώσεως των δημοπρατήσεων δημοσίων έργων, η εταιρεία στράφηκε πιο ενεργά στην αγορά των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων κατασκευής κατοικιών, ο οποίος ενέχει τους γνωστούς κινδύνους της συγκεκριμένης αγοράς. Επίσης έχει ξεκινήσει η συμμετοχή σε έργα ΣΔΙΤ. Συναλλαγματικός κίνδυνος Λόγω της ουσιαστικής διακοπής των εργασιών στη Ρουμανία, και τη μη δραστηριοποίηση σε άλλη χώρα του εξωτερικού, η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικούς κινδύνους, εκτός του περιορισμένου συναλλαγματικού κινδύνου από βραχυχρόνιες προμήθειες από τρίτες χώρες, οι οποίες είναι πολύ περιορισμένου εύρους, και συνεπακόλουθα ο κίνδυνος θεωρείται αμελητέος. Πιστωτικός και κίνδυνος ρευστότητας Αναφορικά με τις απαιτήσεις της, η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε επίπεδο Χρεωστών ή Πελατών της, πέρα των διενεργηθεισών προβλέψεων, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά ανά κατηγορία απαίτησης στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. Δεδομένου ότι βασικός πελάτης της Εταιρείας είναι το Ελληνικό Δημόσιο, πέραν των τυχόν καθυστερήσεων, οι απαιτήσεις αναμένεται να ικανοποιηθούν. Επίσης οι λοιπές πωλήσεις προέρχονται από συμβόλαια που περιλαμβάνουν επαρκείς διασφαλίσεις για την πλήρη αποπληρωμή του τιμήματος κατά τον καθορισμένο χρόνο. Σημειώνεται ότι ενδεχόμενες σημαντικές καθυστερήσεις στις εισπράξεις επιτείνουν τον κίνδυνο ρευστότητας. Ο Όμιλος δεν εμφανίζει βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, ενώ ο δανεισμός της είναι ειδικού σκοπού και θα αποπληρωθεί από τις αντίστοιχες εισροές. Το ύψος των δανείων δεν στοιχειοθετεί σημαντικό κίνδυνο. Κίνδυνος ταμειακών ροών και μεταβολών εύλογης αξίας λόγω διακυμάνσεων στα επιτόκια Τα λειτουργικά έσοδα και εισροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεπηρέαστα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων, διότι προέρχονται από έργα εσωτερικού τα οποία υπόκεινται σε (ποσά σε Ευρώ) 9

10 κατασκευαστικά συμβόλαια σταθερής αξίας και ως εκ τούτου αποδίδονται στο εγχώριο νόμισμα, το οποίο υπόκειται σε περιβάλλον νομισματικής σταθερότητας και σχετικά χαμηλού πληθωρισμού. Για τα δάνεια και τις λοιπές έντοκες υποχρεώσεις, όπως τις χρηματοδοτικές μισθώσεις, της εταιρείας ενυπάρχει κίνδυνος από την διακύμανση των επιτοκίων, ο οποίος είναι πολύ περιορισμένος λόγω του σχετικά μικρού ύψους τους. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Οι εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη κατά το α εξάμηνο του 2008, έγιναν με τους συνήθεις όρους της αγοράς και δεν διαφοροποιήθηκαν αναλογικά με τις συναλλαγές της αντίστοιχης περιόδου του 2007 και δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους.. Οι σχετικές συναλλαγές παρατίθενται στην παράγραφο 4 των Σημειώσεων των Οικονομικών Καταστάσεων της 30/06/2008. Από τα στοιχεία που σας εκθέσαμε παραπάνω, αλλά και από τις οικονομικές καταστάσεις, μπορείτε να διαμορφώσετε πλήρη εικόνα για την εταιρεία σε ατομικά και ενοποιημένο επίπεδο για την περίοδο 1/1 30/6/2008. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2008 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ποσά σε Ευρώ) 10

11 ΙΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους μετόχους της «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τον συνημμένο ατομικό και ενοποιημένο ισολογισμό της «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» (η Εταιρεία) της 30 ης Ιουνίου 2008, τις σχετικές ατομικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση («ΔΛΠ 34»). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπηση μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο παραπέμπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και επομένως, δεν μας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. Συμπέρασμα Επισκόπησης Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση δεν παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 30 η Ιουνίου 2008, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. (ποσά σε Ευρώ) 11

12 Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Πέραν της ανωτέρω ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης επισκοπήσαμε και τα υπόλοιπα στοιχεία της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατ εξουσιοδότηση αυτού του Νόμου, Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαμε ότι η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από τον Νόμο και τις Αποφάσεις και είναι συνεπής με την συνημμένη οικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΜ ΣΟΕΛ EE 111 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Στέφανος Ι. Κλιάφας ΑΜ ΣΟΕΛ Πατησίων 81, ΑΘΗΝΑ (ποσά σε Ευρώ) 12

13 ΙV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συνοπτική Δημοσιευμένη Μορφή ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/ /12/ /6/ /12/2007 Σημείωση (ΚΕΦ.13) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 11,12, , , , ,50 Επενδύσες σε ακίνητα , , , ,20 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,58 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , , , ,96 Αποθέματα-Απαιτήσεις από εκτέλεση έργων , , , ,12 Απαιτήσεις από πελάτες , , , ,61 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , , , ,89 Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα , , , ,82 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ,68 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο , , , ,00 Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης , , , ,16 Σύνολο Καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α) , , , ,16 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 19, , , , ,93 Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,53 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,06 Σύνολο υποχρεώσεων (β) , , , ,52 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣ , , , ,68 (ποσά σε Ευρώ) 13

14 Ενεργητικό ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30ης IOYNIOY 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μη κυκλοφοριακά στοιχεία 30/6/ /12/ /6/ /12/2007 Ενσώματες ακινητοποιήσεις , , , ,50 Επενδύσεις σε ακίνητα , , , ,20 Αρχική Υπεραξία , ,28 0,00 Λοιπά άυλα 6.413, , , ,58 Συμμετοχή σε θυγατρικές 0,00 0, , ,00 Συμμετοχή σε συγγενείς , , , ,00 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες , , , ,14 Λοιπές μακροπρόθεσμες , , , ,48 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις , , , , , , , ,24 Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία Απαιτήσεις από εκτέλεση έργων , , , ,12 Εμπορικές απαιτήσεις , , , ,61 Προκαταβολές σε προμηθευτές 0, ,46 0, ,65 Απαιτήσεις από κοινοπραξίες , , , ,23 Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις , , , ,28 Λογ.διαχ.προκαταβολών & πιστώσεων , , , ,90 Προπληρωθέντα έξοδα 0, ,83 0, ,83 Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα , , , , , , , ,44 Σύνολο Ενεργητικού , , , ,68 Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο , , , ,00 Υπέρ το άρτιο , , , ,73 Τακτικό αποθεματικό , , , ,74 Λοιπά αποθεματικά , , , ,46 Συναλλαγματικές Διαφορές , ,47 0,00 Αποτέλεσμα εις νέον , , , ,77 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων αποδιδόμενα στους μετόχους , , , ,16 Υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους , , , ,92 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , , , ,82 Προβλέψεις για διαφορές φορολ.ελέγχου , , , ,79 Εγγυήσεις Μισθώσεων , , , ,00 Μακροπρ. Δανειακές Υποχρεώσεις , , , ,59 Μακροπρ. Υποχρεώσεις από Συμβ.Leasing , , , , , , , ,46 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρ. Υποχρεώσεις από Συμβ.Leasing , , , ,24 Προμηθευτές - Υπεργολάβοι , , , ,76 Προκαταβολές Πελατών , , , ,99 Υποχρεώσεις από εκτέλεση έργων , , , ,05 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη , , , ,85 Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , , ,56 Υποχρεώσεις προς Κοινοπραξίες , , , ,81 Μερίσματα πληρωτέα , , , ,11 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,69 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.757,65 0, ,65 0, , , , ,06 Σύνολο Υποχρεώσεων , , , ,52 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων , , , ,68 (ποσά σε Ευρώ) 14

15 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Σημ. 1/1-30/6/2008 1/4-30/6/2008 1/1-30/6/2007 1/4-30/6/2007 Κύκλος εργασιών 1,2, , , , ,83 Κόστος Πωλήσεων , , , ,72 Μικτά κέρδη , , , ,11 (% επί αμιγούς κύκλου εργασιών) 17,10% 19,19% 35,11% 41,89% Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης , , , ,72 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , , , ,75 Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης , , , ,54 Κέρδη/ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμ.και αποσβέσεων , , , ,08 (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 7,08% 5,46% 16,98% 18,38% Αποσβέσεις , , , ,54 Κέρδη/ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων , , , ,54 (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 6,03% 4,53% 15,54% 17,05% Χρηματοοικονομικά έσοδα , , , ,57 Χρηματοοικονομικά έξοδα , , , ,32 Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα , , , ,16 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων , , , ,95 (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 8,85% 11,32% 17,36% 12,89% Μείον φόροι , , , ,00 Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους , , , ,95 (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 6,84% 8,32% 13,63% 9,40% Κατανέμονται σε: Μετόχους Εταιρείας , , , ,95 Αριθμός μετοχών (τεμάχια) Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών (τεμάχια) Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά 0,04 0,03 0,05 0,02 (ποσά σε Ευρώ) 15

16 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Σημ. 1/1-30/6/2008 1/4-30/6/2008 1/1-30/6/2007 1/4-30/6/2007 Κύκλος εργασιών 1,2, , , , ,83 Κόστος Πωλήσεων , , , ,72 Μικτά κέρδη , , , ,11 (% επί αμιγούς κύκλου εργασιών) 19,44% 21,02% 35,11% 41,89% Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης , , , ,72 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , , , ,45 Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης , , , ,57 Κέρδη/ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμ.και αποσβέσεων , , , ,35 (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 9,16% 7,79% 16,99% 18,38% Αποσβέσεις , , , ,54 Κέρδη/ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων , , , ,81 (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 7,75% 6,60% 15,55% 17,05% Χρηματοοικονομικά έσοδα , , , ,57 Χρηματοοικονομικά έξοδα , , , ,63 Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα , , , ,42 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων , , , ,33 (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 16,95% 26,75% 3,87% 3,24% Μείον φόροι , , , ,61 Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους , , ,78-272,28 (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 15,07% 23,35% 0,49% -0,01% Κατανέμονται σε: Μετόχους Εταιρείας , , ,78-272,28 Αριθμός μετοχών (τεμάχια) Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών (τεμάχια) Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά 0,07 0,07 0,01 0,00 (ποσά σε Ευρώ) 16

17 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Γ.1. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΤΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Υπόλοιπα 1/1/ , , , , ,14 Αποτελέσματα μετά φόρων , , , , , , ,72 Μερίσματα , ,00 Αμοιβές διοικητικού συμβουλίου , ,00 Διαφορές από μετατροπή οικον.καταστάσεων σε Ξ.Ν , ,65 Υπόλοιπα 30/6/ , , , , ,37 ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΤΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Υπόλοιπα 1/1/ , , , , ,78 Αποτελέσματα μετά φόρων , , , , , , ,12 Μερίσματα , ,00 Αμοιβές διοικητικού συμβουλίου , ,00 Διαφορές από μετατροπή οικον.καταστάσεων σε Ξ.Ν. -335,71-335,71 Υπόλοιπα 30/6/ , , , , ,41 (ποσά σε Ευρώ) 17

18 Γ.2. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΤΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Υπόλοιπα 1/1/ , , , , ,81 Αποτελέσματα μετά φόρων , , , , , , ,59 Μερίσματα , ,00 Αμοιβές διοικητικού συμβουλίου , ,00 Υπόλοιπα 30/6/ , , , , ,59 ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΤΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Υπόλοιπα 1/1/ , , , , ,16 Αποτελέσματα μετά φόρων , , , , , , ,73 Μερίσματα , ,00 Αμοιβές διοικητικού συμβουλίου , ,00 Υπόλοιπα 30/6/ , , , , ,73 (ποσά σε Ευρώ) 18

19 Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/ /6/ /6/ /6/2007 Λειτουργικές Δραστηριότητες Εισπράξεις από απαιτήσεις , , , ,15 Πληρωμές σε Προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ , , , ,46 Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων , , , ,68 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα , , , ,54 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , , , ,83 Επενδυτικές Δραστηριότητες Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων , , , ,89 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων , , , ,00 Τόκοι εισπραχθέντες , , , ,83 Εισπράξεις (πληρωμές) από συμμετοχές, κοινοπραξίες, επενδυτικούς τίτλους , , , ,61 Σύνολο εισροών / (εκροών) από έπενδυτικές δραστηριότητες (β) , , , ,67 Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0, ,00 0, ,00 Εισπράξεις (πληρωμές) από συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως , , , ,02 Μερίσματα πληρωθέντα , , , ,87 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) , , , ,11 Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) , , , ,27 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , , , ,83 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , , , ,10 (ποσά σε Ευρώ) 19

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 2147/06/Β/86/06 Αμαρουσίου- Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία Ισολογισµού 2. Στοιχεία Λογαριασμού Αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 ENVITEC A.E. ΤΕΧΝΙΙΚΑ ΚΑΙΙ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΙΙΚΑ ΕΡΓΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου 1/1/2012 30/09/2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες, για το σκοπό της εναρμόνησής τους με τα οριζόμενα στην υπ.αρ. 4/507/28.04.2009 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 312701000 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 ης Ιανουαρίου έως 30 ης Ιουνίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε: 9988/06/Β/86/21 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΡ. Μ.Α.Ε: 9988/06/Β/86/21 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 9988/06/Β/86/21 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 με βάση το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2012 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 23538/01ΝΤ/Β/86/91/71 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 - ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 23538/01ΝΤ/Β/86/91/71 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 - ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 23538/01ΝΤ/Β/86/91/71 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 - ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007 Άλιμος, 26 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 15ο χιλ. Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 19 Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Eξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου 3 2. Εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.»

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» «Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 3044/04/Β/86/36(04) ΕΔΡΑ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΥΚΗΣ 134 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 145 68 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα