ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α."

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

2 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ίδρυση Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.» (ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.) ιδρύθηκε στις 26/9/1995 (ΦΕΚ 5854/ ) και έλαβε τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, με κύριο σκοπό την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής του Πάρνωνα. Με την από 25/5/2007 Γενική Συνέλευση των μετόχων της η Εταιρεία έλαβε την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», σύμφωνα με το Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Η Εταιρεία ως επιχείρηση των Ο.Τ.Α. αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (άρθρα 225, 252, 253, 265 και 268) καθώς και από τις διατάξεις περί Α.Ε. του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και από τις διατάξεις του Ν.3604/2007 «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατάξεις».

3 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σκοποί της Εταιρείας είναι: α) η επιστημονική και τεχνική στήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους (π.χ. ΚΕΔΚΕ, ΕΝΑΕ, ΤΕΔΚ κ.λπ.) και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, β) Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ήτοι των Νομών Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Κορινθίας, γ) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, δ) Η συμμετοχή της σε προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό επίπεδο ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητάς της αφορούν το σχεδιασμό, μελέτη, ωρίμανση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ, την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη, την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής και δράσεων προβολήςπροώθησης.

4 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περιοχή παρέμβασης Η Εταιρεία μετά από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δραστηριοποιείται γεωγραφικά στο σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Υλοποιεί ένα πρωτοποριακό έργο στην Περιφέρεια που αφορά την ενίσχυση Δομών Τοπικού Πολιτισμού με χρηματοδότησή του ΕΠ ΔΕΠΙΝ, ενώ αναπτύσσει συνεργασίες σε θέματα μελετών, παροχής υπηρεσιών κλπ με ΟΤΑ της Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η περιοχή παρέμβασης του Τ.Π. LEADER, περιλαμβάνει το σύνολο των τέως επαρχιών Κυνουρίας του Ν. Αρκαδίας και Επιδαύρου Λιμηράς του Ν. Λακωνίας, το μεγαλύτερο τμήμα της τέως επαρχίας Λακεδαίμονος του Ν. Λακωνίας, ένα κομμάτι του Ανατολικού Ταϋγέτου και ένα τμήμα της παραλιακής Αργολίδας στον Αργολικό Κόλπο, ανήκοντας διοικητικά και γεωγραφικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

5 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ δρχ δρχ δρχ δρχ , , ,55. (σε εξέλιξη) Σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ,25 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 εκάστης.

6 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( ) 1 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ,738% ,05 2 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ,524% ,65 3 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ,840% ,40 4 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ,561% ,90 5 ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ,116% ,65 6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ , ,70 7 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ , ,20 8 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 500 1,402% ,00 9 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 100 0,280% 2.935,00 10 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 42 0,118% 1.232,70 11 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 205 0, ,75 12 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 951 2,666% ,85 13 ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 79 0, ,65 14 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΚΩΝΙΑ A.E. 45 0,126% 1.320,75 15 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 40 0,11% 1.174,00 16 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 340 0,95% 9.979,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ,00% ,25

7 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο είναι 7μελές, εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία, εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι πενταετής. Η εταιρεία εκπροσωπείται σε κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή και προς τρίτους από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δικαιούται με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του σε σχέση με την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας.

8 4. Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα με την από 10/ συνεδρίαση του Δ.Σ. Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) μέλη : Πρόεδρος Αντιπρόεδροι Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Λυσίκατος, Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Κουτσονικολής, Αντιδήμαρχος Μονεμβασίας Αντιπρόεδρος: Ελένη Δεντάκου, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Ευρώτα Σπυρίδων Φλώρος, Επιχειρηματίας Εντεταλμένος Σύμβουλος: Βασίλειος Σαλάκος, Επιχειρηματίας Μέλη Παναγιώτης Μαντάς, Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Δημήτριος Τσιγκούνης, Οικονομολόγος

9 5. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ-ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα διαθέτει προσωπικό βασικής στελέχωσης αποτελούμενο από 36 άτομα, για την παροχή συμβουλών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εκπόνηση ειδικών μελετών για την Τεχνική Στήριξη των Ο.Τ.Α. 23 μόνιμους 2 Δασολόγοι-Περιβαλλοντολόγοι, 1 Γεωπόνος, 4 Οικονομολόγοι, 1 Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, 3 Πολιτικοί Μηχανικοί, 1 Μηχανολόγος Μηχανικός, 2 Μηχανικοί ΤΕ, 1 Φυσικός, 1 Δικηγόρος, 1 Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕ 1 Σύμβουλος Επιχειρήσεων 2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, 2 Υπάλληλοι Γραφείου, 1 καθαρίστρια 14 εξωτερικούς συνεργάτες 3 Πολιτικοί Μηχανικοί, 3 Μηχανολόγοι Μηχανικοί, 2 Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί, 1 Χημικός Μηχανικός, 1 Αρχιτέκτονας, 1 Μηχανικός Περιβάλλοντος, 3 Γεωλόγοι-Περιβαλλοντολόγοι, Η Εταιρεία λειτουργεί οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία με κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες τεχνικού προσωπικού, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τη διέπει, η οποία έχει αναλάβει αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

10 5. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ-ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΘ. 11 ΕΣΔΠ-01/1 «ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ» 3/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΠΕΡΕΤΣΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΔΕΛΛΑ ΑΝΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΘΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΣΙΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ) ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) ΤΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΕΡΓΩΝ) ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ) ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΝΕΡΗ ΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΑΝΝΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) ΤΣΙΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΔΕΛΛΑ ΑΝΝΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ) ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ) MΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΔΕΛΛΑ ΑΝΝΑ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΑΝΝΑ ΖΩΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΝΙΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ) KALAVER IVANA ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ) ΜΕΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ/ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) ΜΕΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΜΠΕΡΕΤΣΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΑΝΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11 6. Β ΚΠΣ Βασικές συμβάσεις κατά το Β ΚΠΣ Με την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας υπογράφηκε σύμβαση με το Υπουργείο Γεωργίας για την υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER II. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη περιοχής Πάρνωνα - Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II Το έργο στόχευε στην ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη της περιοχής του Πάρνωνα μέσα από την ανάπτυξη συμπληρωματικών και εναλλακτικών ως προς τη γεωργία οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και στην ποιοτική αναβάθμιση της φυσιογνωμίας της περιοχής και στην ανάδειξη των χαρακτηριστικών της στοιχείων πολιτιστική ανάδειξη των χαρακτηριστικών της στοιχείων-πολιτιστική παράδοση-φυσικό περιβάλλον-αρχιτεκτονική κληρονομιά. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ δρχ. / ,00 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 6 έτη ΑΜΟΙΒΗ δρχ. / ,00 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

12 6. Β ΚΠΣ Βασικές συμβάσεις κατά το Β ΚΠΣ Το δεύτερο έργο που υλοποιήθηκε ήταν το Οικολογικό Πάρκο Όρους Πάρνωνα Υγρότοπου Μουστού ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Οικολογικό πάρκο Όρους Πάρνωνα Υγρότοπου Μουστού Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το έργο είχε ως σκοπό τη διατήρηση, αναβάθμιση και ανάδειξη των οικοτόπων στην περιοχή του Όρους Πάρνωνα και του Υγρότοπου Μουστού μέσα από ειδικές μελέτες, διαχειριστικά σχέδια και ενέργειες και την αντιμετώπιση των ειδικών περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ δρχ. / ,00 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 5 έτη ΑΜΟΙΒΗ δρχ. / ,00 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

13 7. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η Εταιρεία κατά την γ προγραμματική περίοδο διαχειρίστηκε έργα και προγράμματα σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, την κοινωνική συνοχή και απασχόληση, συνολικού προϋπολογισμού ,83. Α/Α ΕΡΓΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Κ.Π.LEADER ,78 2 O.Π.Α.Α.Χ. Άξονας 7 Ε.Π. «Α.Α- Α.Υ.» & Μέτρο ΠΕΠ ,27 3 K.Π. EQUAL «IDEA» ,00 4 Κ.Π. ΕQUAL «ΠΕΙΡΑΝ» ,63 5 Κ.Π. ΕQUAL «Βιολογική Κτηνοτροφία» , Έργα Μέτρου 5.3 «Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμων Μονεμβάσιας, Σκάλας, Ασωπού, Πελλάνας, Λεωνιδίου, Τεγέας, Βόρειας Κυνουρίας και «ΚΔΑΠ» Δήμου Μολάων Έργα Μέτρου «Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμων Ανατολικής Μάνης, Θεραπνών, Νιάτων- Ζάρακα και «ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ» Δήμου Βόρειας Κυνουρίας , ,69 8 Τεχνική και Επιστημονική Υποστήριξη Φορέα Διαχείρισης , «Οδοιπορικό εκδηλώσεων για την ανάδειξη τοπικών προϊόντων και μεσογειακής γαστρονομίας στην περιοχή τα Ανατολικής Πελοποννήσου» (Μόνο για την Γιορτή τα Τσακώνικης Μελιτζάνας Δήμου Λεωνιδίου) ΠΕΠ Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Στήριξη της Απασχόλησης μέσω τα Οικοανάπτυξης στην Ανατολική Αρκαδία» Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Στήριξη της απασχόλησης μέσω τα εφαρμογής τα τοπικού συμφώνου ποιότητας για τον αγροτουρισμό και τα αγροτικά προϊόντα» «Εξοπλισμός και Λειτουργία Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα- Υγρότοπου Μουστού» - Μέτρο 8.1 του Ε.Π. «Περιβάλλον» «Έργα ανάδειξης και προσέλκυσης επισκεπτών του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα Μουστού «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Υπέρ των Γυναικών» - Μέτρο 5.3 «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» , , , , , ,60

14 7. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α/Α ΕΡΓΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ «Οργάνωση και υλοποίηση πρόσκλησης και φιλοξενίας Ελλήνων (και κυρίως) ξένων δημοσιογράφων και παρουσίαση ημερίδας (αλλά και σε επισκέψεις σε ελαιώνες και παραγωγούς ελιάς και ελαιολάδου Πελοποννήσου) των προϊόντων αυτών τα Περιφέρειας. ΚΕΤΑ Πελοποννήσου Έρευνα benchmarking σε 10 κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, από επιχειρήσεις ανά κλάδο, επαναλαμβανόμενη και επαναξιολογούμενη (2 φορές στην πενταετία), με μεθοδολογία που θα οριστεί από το συντονιστικό όργανο των ΚΕΤΑ» - Δράση ΚΕΤΑ Πελοποννήσου «Μελέτη καταγραφής των ιδιαίτερων εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι νέοι υποψήφιοι επιχειρηματίες και οι γυναίκες επιχειρηματίες ή υποψήφιες επιχειρηματίες», Δράση ΚΕΤΑ Πελοποννήσου «Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης τοπικού πληθυσμού για την προστασία του όρους Πάρνωνα από τα πυρκαγιές» - Μέτρο ΠΕΠ «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ. Κανδάλου Δήμου Τεγέας, Νομού Αρκαδίας» - ΕΤΕΡΠΣ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ. Ριζών Δήμου Τεγέας, Νομού Αρκαδίας» - ΕΤΕΡΠΣ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων και Πλατειών οικισμού Πλύτρας Δήμου Ασωπού, Νομού Λακωνίας» - ΕΤΕΡΠΣ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Μολάων» -. τα Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ο.Ε.Ε. «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» - τα Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ο.Ε.Ε. «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων και πλατειών εντός οικιισμού Τ.Δ. Καστριού Δ. Βόρειας Κυνουρίας» - ΕΤΕΡΠΣ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων και πλατειών εντός οικιισμού Τ.Δ. Αγ. Πέτρου Δ. Βόρειας Κυνουρίας» - ΕΤΕΡΠΣ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο Γενική διαχειριστική μελέτη ανάπλασης και υποδομών ΤΔ Καρυάς Δήμου Λυρκείας Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Πέρα Μέλανα του Τ.Δ. Μελάνων Τυρού Νομού Αρκαδίας , , , , , , , , , , , , ,11 28 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δήμου Ζάρακα ,98

15 7. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α/Α ΕΡΓΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 29 Αναπλάσεις εσωτερικών δρόμων στο Τ.Δ. Καστάνιτσα Δήμου Β. Κυνουρίας του Ν. Αρκαδίας , Συμφωνητικό ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης της διεπιστημονικής ομάδας έργου του επιχειρησιακού προγράμματος της Κοινότητας Κοσμά Συμφωνητικό ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης της διεπιστημονικής ομάδας έργου του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Τεγέας Συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσιών με αντικείμενο Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την ίδρυση της κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης Λεωνιδίου Συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσιών με αντικείμενο Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την ίδρυση της κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης Τεγέας Συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσιών με αντικείμενο Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την ίδρυση της κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης Ζάρακα Προγραμματική σύμβαση με τίτλο «Διαδημοτική συνεργασία Δήμων Λεωνιδίου και Ζάρακα για το σχεδιασμό της ανάπτυξης στον άξονα της ανατολικής Πελοποννήσου» Προγραμματική σύμβαση με τίτλο «Διαδημοτική συνεργασία Δήμων ΑΣΩΠΟΥ, ΒΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» - Σχεδιασμός της ανάπτυξης στο νοτιοανατολικό άκρο της Πελοποννήσου «Ανάπτυξη περιοχής χερσονήσου Κάβο Μαλέα» Συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για την περίοδο » Συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τυρού για την περίοδο » Συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σκάλας για την περίοδο » , , , , , , , , , ,00 40 Προγραμματική σύμβαση τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης Ο.Τ.Α. Νότιας Αρκαδίας ,00 41 Προγραμματική σύμβαση τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης Ο.Τ.Α. Νότιας Λακωνίας ,00 42 Προγραμματική σύμβαση τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης Δήμων ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ και ΘΕΡΑΠΝΩΝ ,00

16 7. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α/Α ΕΡΓΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προγραμματική σύμβαση τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης Δήμων ΤΕΓΕΑΣ, ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΩΝ Προγραμματική σύμβαση για την ανανέωση του καστανοπαραγωγικού δυναμικού καστανεώνα Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και Κοινότητας Καρυών Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Τεγέας» στα πλαίσια της Πράξης: «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ οίκον βοήθειας» Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Μονεμβάσιας» στα πλαίσια της Πράξης: «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ οίκον βοήθειας» Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Λεωνιδίου» στα πλαίσια της Πράξης: «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ οίκον βοήθειας» Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ασωπού» στα πλαίσια της Πράξης: «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ οίκον βοήθειας» Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Πελλάνας» στα πλαίσια της Πράξης: «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ οίκον βοήθειας» Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Θεραπνών» στα πλαίσια της Πράξης: «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ οίκον βοήθειας» Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ανατολικής Μάνης» στα πλαίσια της Πράξης: «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ οίκον βοήθειας» Δομή «Βοήθεια στους Δήμους Νιάτων & Ζάρακα» στα πλαίσια της Πράξης: «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ οίκον βοήθειας» Συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσιών με αντικείμενο: Προετοιμασία αίτήσης ενίσχυσης φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου Τυρού στο Μέτρο 313 Υπομέτρο 313 Α «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών» του Άξονα 3 Π.Α.Α Συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσιών με αντικείμενο: Προετοιμασία αίτήσης ενίσχυσης φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου Λεωνιδίου στο Μέτρο 313 Υπομέτρο 313 Α «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών» του Άξονα 3 Π.Α.Α , , , , , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,83

17 8. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Στις 7 Ιουνίου 2010 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία». Μετά από 4 πρόσθετες χρηματοδοτήσεις λόγω της καλής επίδοσης του προγράμματος, το συνολικό εγκεκριμένο ποσό δημόσιας δαπάνης του τοπικού προγράμματος LEADER ανέρχεται σε ,00 Ευρώ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στα πλαίσια του προγράμματος θα υλοποιηθούν ιδιωτικές επενδύσεις στους τομείς του αγροτικού τουρισμού, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των σύγχρονων τεχνολογιών αλλά και μικρά δημόσια έργα για δράσεις αξιοποίησης της φυσικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ,00 Ευρώ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ~ ,00 Ευρώ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

18 8. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Αφορά το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού που συνίσταται ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: στην κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,65 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. / Ταμείο Συνοχής ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,99 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ) Αφορά την αναπαλαίωση του προβιομηχανικού κτιρίου της «Φάμπρικας» και την μετατροπή του σε Κέντρο προβολής και ανάδειξης της αγροτικής παραγωγής και του θαλάσσιου εμπορίου στον ιστορικό τόπο του Λεωνιδίου. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» / ΕΤΠΑ

19 8. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,84 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Το έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου Λεωνιδίου, συνολικής δόμησης 676 μ2, από την ενεργειακή κατά ΚΕΝΑΚ κατηγορία Ε τουλάχιστον κατά μια κατηγορία κατά ΚΕΝΑΚ. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. / Ταμείο Συνοχής ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ Το εν λόγω κτίριο κατασκευάστηκε προ του 1923 εντός του οικισμού του Λεωνιδίου σε κεντρικό σημείο, με αρχική χρήση την Κατοικία. Κατόπιν χρησιμοποιήθηκε ως σχολικό κτίριο για τις ανάγκες των παιδιών με μόνιμη κατοικία στον οικισμό Βασκίνας. Αργότερα το σχολείο σταμάτησε την λειτουργία του οπότε και μένει ανεκμετάλλευτο έως και σήμερα. Το έργο αφορά τις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν στο κτίριο του πρώην Σχολείου Βασκίνας ώστε να αποκατασταθεί και να αποτελέσει τη βέλτιστη υποδομή για την εγκατάσταση του Βοτανικού σταθμού Λεωνιδίου. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγρότοπου Μουστού Ε Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΤΠΑ Εθνικοί Πόροι)

20 8. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου (Δημαρχείο) Δήμου Νότιας Κυνουρίας» αφορά σε κτιριακές επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου με επιμέρους εργασίες που αφορούν στην προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης, εσωτερικών επιχρισμάτων, αντικατάσταση κουφωμάτων από διπλά θερμομονωτικά με διπλά κρύσταλλα, επισκευή στέγης, χρωματισμών εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, περσίδων αντηλιακής προστασίας κ.λπ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,65 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Το έργο αφορά εργασίες εκσυγχρονισμού των υφισταμένων υποδομών του Παιδικού Σταθμού Λεωνιδίου τόσο στο εσωτερικό, όσο και στον εξωτερικό και περιβάλλοντα χώρο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περιφέρεια Πελοποννήσου Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ- ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ»

21 8. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΟΜΑ ΚΑΛΑΜΩΝ, ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ Ε.Ρ.Σ. Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Το έργο που υλοποιείται αφορά στην κατασκευή του νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών ΜΟΜΑ Καλαμών, Μαραθούσας και στην επέκταση του δικτύου ύδρευσης εντός Ε.Ρ.Σ. του Δήμου Μεγαλόπολης, συνολικού μήκους μέτρων. Το νέο δίκτυο ύδρευσης θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των κατοίκων των οικισμών και θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες πυρόσβεσής του. Επιπλέον, θα καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες των οικισμών τόσο στην παρούσα φάση όσο και για τα επόμενα χρόνια και θα αντικατασταθεί το πεπαλαιωμένο υφιστάμενο δίκτυο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περιφέρεια Πελοποννήσου Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

22 8. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΥΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Δήμος Μονεμβασίας Η Εταιρεία ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης η οποία αφορά σε επεμβάσεις για την διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στο παραλιακό μέτωπο της Πλύτρας Λακωνίας έκτασης 6.5 στρεμμάτων. Έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί η μελέτη ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΕΡΒΕΝΩΝ (οικισμός Κάτω Βερβένων )-ΦΑΣΗ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Δήμος Βόρειας Κυνουρίας Η Εταιρεία εκπόνησε την Οριστική Μελέτη του έργου, η οποία αφορά στη διαμόρφωση του οικοπέδου σε κλιμακωτά επίπεδα λόγω μεγάλης κλίσης, στη διαμόρφωση υπαίθριου αμφιθεατρικού χώρου με κερκίδες και σκηνή (200 ατόμων περίπου), στη διαμόρφωση μικρής παιδικής χαράς και στην τοποθέτηση ξύλινων στεγάστρων και εξοπλισμού (παγκάκια). Έχει υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης στο ΠΑΑ και έχει αξιολογηθεί θετικά. Αναμένεται η απόφαση ένταξης της Πράξης.

23 8. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΥ. ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Η Εταιρεία ανέλαβε να υποστηρίξει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ευρώτα στην υλοποίηση του έργου, το οποίο αφορά στην καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, τόσο ως προς την σκοπιμότητα όσο και στις ειδικές, βιοκλιματικές και αρχιτεκτονικές απαιτήσεις και δυνατότητες, καθώς και στην ετοιμασία φακέλου χρηματοδότησης του έργου από Αναπτυξιακά Προγράμματα. Η μελέτη του κτιρίου Μπασουράκου απέσπασε το 2ο Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινου Κτιρίου Ολοκληρωμένου Ενεργειακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MaTrID. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Η μελέτη αφορά τη δημιουργία ενός δρόμου ήπιας κυκλοφορίας που να συνάδει με τη σύγχρονη όψη μιας κεντρικής οδού παραδοσιακού οικισμού (Λεωνιδίου), που διατηρεί και αναδεικνύει τα τοπικά στοιχεία και ταυτόχρονα έχει και υπερτοπικό χαρακτήρα. Στάδιο μελέτης

24 8. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Η μελέτη αφορά τις επεμβάσεις διαμόρφωσης κομβικών σημείων του δρόμου Λεωνίδιο Πλάκα Πούλιθρα και συγκεκριμένα διαμόρφωση πεζοδρομίων, περιοχών πλακοστρώσεων και περιοχών φυτεύσεων, με τον απαραίτητο ηλεκτροφωτισμό, σήμανση και διαχείριση επιφανειακών ομβρίων. Στάδιο μελέτης ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Ε. ΤΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση τμήματος της Επαρχιακής οδού Άστρους - Λεωνιδίου, μήκους 1.200m περίπου, το οποίο ξεκινά αμέσως μετά τη γέφυρα στην είσοδο του Τυρού. ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Στάδιο μελέτης

25 8. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Αφορά τη μελέτη για το ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΥΡΟΥ το οποίο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο (ιδιοκτησίας Δήμου Νοτίας Κυνουρίας) συνολικής επιφανείας m 2 το οποίο βρίσκεται εντός ορίων οικισμού «Παραλία Σαπουνακαίικων», Τ.Δ. Σαπουνακαίικων, Δ.Ε. Τυρού, δήμου Νότιας Κυνουρίας, νομού Αρκαδίας, στο διάσπαρτο τμήμα αυτού. Στάδιο μελέτης ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΒΑΣΚΙΝΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ, ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το αντικείμενο της μελέτης αφορά τη βελτίωση και αναβάθμιση της λειτουργίας των εξωτερικών υδραγωγείων και του εσωτερικού δικτύου διανομής της κωμόπολης του Λεωνιδίου και του οικισμού της Βασκίνας ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Στάδιο μελέτης / Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης

26 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε.Κ.Τ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου και επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ωφελουμένων για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Στόχος είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία καθώς και την ενδυνάμωση των 80 ανέργων των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα και Μονεμβασίας, που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους σε αυτή. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ από 7/2012 έως 12/2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περιφέρεια Πελοποννήσου Αντικείμενο του Σχεδίου είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης (Δήμοι Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα και Μονεμβασίας). ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΑ από 2/2014 έως 3/2015

27 10. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Το έργο, στο σύνολό του, αφορά την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού (στολές, μουσικά όργανα, συστήματα ήχου και λοιπού μουσικού εξοπλισμού) των Φιλαρμονικών και Χορωδιών της Πελοποννήσου καθώς επίσης και την οργάνωση και πραγματοποίηση ενός Φεστιβάλ με στόχο τη δημιουργία ενός θεσμού που δημιουργεί πολιτιστικά γεγονότα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Απώτερος στόχος είναι η υποστήριξη των δομών τοπικού πολιτισμού καθώς και η κατάρτιση ενός προγράμματος πολιτιστικών γεγονότων, που κλιμακώνονται από το επίπεδο του Δήμου σε εκείνο της Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας, καθιστώντας την Πελοπόννησο τόπο παραγωγής τοπικού πολιτισμού εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα: Υποέργο 1: Προμήθεια στολών των Φιλαρμονικών και Χορωδιών της Πελοποννήσου Υποέργο 2: Προμήθεια μουσικών Οργάνων, συστημάτων ήχου και λοιπού εξοπλισμού των Φιλαρμονικών και Χορωδιών της Πελοποννήσου Υποέργο 3: Φεστιβάλ Πελοποννήσου Υποέργο 4: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περιφέρεια Πελοποννήσου «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι»/ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ

28 11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από: Την υλοποίηση και διαχείριση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων. Την παροχή υπηρεσιών τεχνικής στήριξης των ΟΤΑ και των φορέων της περιοχής. Την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων αναπτυξιακών έργων και υπηρεσιών σε Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους δημόσιους φορείς. Η Εταιρεία προς διεύρυνση των επιχειρηματικών της συνεργασιών συμμετέχει στο κεφάλαιο των κάτωθι εταιρειών: Στην εταιρεία «Πελοπόννησος» Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης με το ποσό των 5.194,20. Στην εταιρεία «ΚΕΤΑ Πελοποννήσου» με το ποσό των 5.600,00. Στην εταιρεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΠΕΤΑ Α.Ε.» με το ποσό των 1.950,00. Στη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κορίνθου» με το ποσό των 236,24. Στην εταιρεία «Αγροδυναμική Σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου» με το ποσό των 1.000,00.

29 11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έσοδα της Εταιρείας έτους 2014: Τα έσοδα της Εταιρείας για τη χρήση του 2014 από την Τεχνική Στήριξη Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού, παρουσιάζονται στο παρακάτωγράφημα. Παρατηρούμε πως το 48% προήλθε από την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, το Δήμο Νότιας Κυνουρίας με ποσοστό 17%, το Δήμο Ευρώτα με ποσοστό 14% και το Δήμο Μεγαλόπολης με ποσοστό 11%. Όλοι οι υπόλοιποι ΟΤΑ καλύπτουν το 10% των εσόδων της Τεχνικής Στήριξης Ο.Τ.Α. Αναλυτικότερα το ποσοστό εσόδων από τιμολογήσεις ανά Ο.Τ.Α. για το έτος 2013 παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα. 3,57% 1,04% 0,45% 6,06% 10,75% 47,66% 13,89% 16,57% Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ποσοστά τιμολογημένων εσόδων ανά ΟΤΑ α και β Βαθμού, έτους 2014

30 11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έσοδα της Εταιρείας έτους 2014: Τα ποσοστά των αντίστοιχων εισπράξεων από τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού που είχε η Εταιρεία εντός του 2014 από την τιμολόγηση των παραπάνω έργων αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα. 2,75% 0,62% 8,35% Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 19,14% 20,10% 49,04% ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ποσοστά εισπράξεων ανά ΟΤΑ α και β βαθμού έτους 2014 σχετικά με τιμολογήσεις έτους 2014

31 11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γενικότερα, ομαδοποιώντας τις πηγές εσόδων της Εταιρείας προκύπτει ότι το: 74% προέρχεται από την Τεχνική Στήριξη των Ο.Τ.Α. Α & Β Βαθμού 23% προέρχεται από την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος LEADER 3% προέρχεται από την υλοποίηση Λοιπών Προγραμμάτων (Άξονας 3, ΤΟΠΕΚΟ, ΤΟΠΣΑ κ.α.)

32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ο κύκλος εργασιών της εταιρείας και οι μεταβολές εσόδων εξόδων το χρονικό διάστημα ΕΤΗ / ΠΟΣΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤ ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00

33 12. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ Μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, είναι η συμμετοχή της σε διάφορους οργανισμούς, εταιρείες και δίκτυα, για τη στήριξη και προώθηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής. Μέσα από τις συνεργασίες αυτές διασφαλίζεται η συνεχής διάχυση της πληροφορίας και της τεχνογνωσίας και δίνεται η δυνατότητα στην Εταιρεία να ανταποκρίνεται σε οποιεσδήποτε εξελίξεις διαδραματίζονται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Πελοπόννησος Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α. Πελοποννήσου) Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη (ΠΕΤΑ Α.Ε.) Συνεταιριστική Τράπεζα Κορίνθου Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας ΗΕLADA-Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών Ελληνικό & Ευρωπαϊκό Δίκτυο LEADER Πολιτιστικός Οργανισμός Πάρνωνα Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου Μικρές Διατροφικές Ιστορίες

34 13. ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει καθιερώσει να ελέγχεται από Ορκωτούς Λογιστές, παρότι δεν απαιτείται από το νόμο (χαμηλός κύκλος εργασιών). Σκοπός του ετήσιου Οικονομικού Ελέγχου της εταιρείας είναι η οικονομική διαχείριση της εταιρείας σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και η απρόσκοπτη λειτουργία της και αποδοτικότητά της, δεδομένου ότι διαχειρίζεται κοινοτικά και εθνικά κονδύλια. Κατά τα τελευταία εννιά έτη πραγματοποιήθηκε έλεγχος της εταιρείας από Ορκωτούς Λογιστές και έχει γίνει διαχειριστικός έλεγχος για τη διαχειριστική περίοδο / χρήση 01/01/ /12/2014 με το κλείσιμο του Ισολογισμού χρήσης Στο πλαίσιο των έργων και των προγραμμάτων που υλοποιεί η εταιρεία, ελέγχεται από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, τον Ειδικό Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου, τις μονάδες ελέγχου της Διαχειριστικής Αρχής κτλ Η εταιρεία έχει δεχθεί ελέγχους από το Σώμα Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, κτλ

35 14. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008 H Εταιρεία από το 2003 εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO, το οποίο συντελεί στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας, στη βελτίωση της εσωτερικής της οργάνωσης, στη βελτίωση-αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της τόσο σε θέματα οργάνωσης όσο και σε θέματα γνώσης των υπηρεσιών που παρέχει, καθώς και στη βελτίωση της εικόνας της τόσο στο εσωτερικό της όσο και στο εξωτερικό της περιβάλλον.

36 15. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Η Εταιρεία έχει λάβει έγγραφα επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου (Ε.Δ.Α.Π.Π.), για τις κατηγορίες Α, Β και Γ. Όσον αφορά την κατηγορία τύπου Γ, η Εταιρεία μπορεί να εκτελεί πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο, οι οποίες υλοποιούνται με ίδια μέσα και δύνανται να περιλαμβάνουν επί μέρους δημόσιες συμβάσεις μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προϋπολογισμού. Όσον αφορά την κατηγορία τύπου Α η Εταιρεία μπορεί να εκτελεί πράξεις με τεχνικό αντικείμενο (δημόσια έργα υποδομής που εκτελούνται με βάση το Ν. 1418/84, όπως εκάστοτε ισχύει), όπως έργα οικοδομικά, συγκοινωνιακά και δικτύων κοινής ωφέλειας, υδραυλικά, περιβάλλοντος, λιμενικά/αλιευτικά, βιομηχανικής ανάπτυξης, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και δικτύων κ.α., καθώς και των τεχνικών μελετών τους που υπάγονται στο Ν. 3316/05. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι πράξεις τεχνικών έργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία). Όσον αφορά την κατηγορία τύπου Β η Εταιρεία μπορεί να εκτελεί πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο (υπηρεσίες προμήθειες), όπως έργα/ δράσεις προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, δημιουργίας και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πληροφορικής, ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων και λοιπών υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με την υλοποίηση τεχνικών έργων, κατάρτισης και συμβουλευτικής κ.α. Η επιβεβαίωση τύπου Β καλύπτει τον φορέα για την εκτέλεση όλων των λοιπών πράξεων πλην τεχνικών έργων και μελετών του Ν 3316/05 (περιλαμβανομένων και πράξεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ), για τις οποίες ακολουθείται διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων ή την επιλογή ωφελουμένων.

37 15. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Επίσης η Εταιρεία έχει εγγραφεί: Α. στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων προς την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, στις Κατηγορίες: Εκπόνηση Μελετών-Εμπειρογνωμοσυνών-Ερευνών Υπηρεσίες Συμβούλων & Β. στον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων Υπηρεσιών της ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις παρακάτω κατηγορίες ενεργειών: Εκπόνηση μελετών-εμπειρογνωμοσυνών-διενέργεια ερευνών Υπηρεσίες Συμβούλων Υπηρεσίες αξιολόγησης και ελέγχου Έλεγχοι

38 16. ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. Σχεδιασμός και προετοιμασία στο πλαίσιο του νέου προγράμματος LEADER: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, βάσει της 3 ης Εγκυκλίου για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου (υπ αριθμόν Πρωτ. 885/ΕΥΣΣΑΑΑΠ74_ ). 2. Υλοποίηση νέων συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων. 3. Διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ανάπτυξη νέων συνεργασιών. 4. Συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Τοπικό Πληθυσμό και τους ΟΤΑ α και β βαθμού. 5. Εξειδίκευση και συνεχής βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της. Εμπλουτισμός και αξιολόγηση του Μητρώου Συνεργατών. Συνεργασίες με νέους επιστήμονες με έμφαση στις τεχνικές ειδικότητες. 6. Επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια διοίκησης.

39 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Φεστιβάλ Τσακωνιάς Μελιτζάzz Λεωνιδίου

40 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Φεστιβάλ Τσακωνιάς Μελιτζάzz Λεωνιδίου

41 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Φεστιβάλ Τσακωνιάς Μελιτζάzz Λεωνιδίου

42 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Φεστιβάλ Πελοποννήσου

43 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Διακρατικά Διατοπικά Προγράμματα τοπικού προγράμματος LEADER

44 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Αναρριχητικό Πάρκο Λεωνιδίου

45 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Φάμπρικα Πολιτισμού - Κτίριο

46 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Φάμπρικα Πολιτισμού - Εσωτερικό Κτιρίου

47 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Φάμπρικα Πολιτισμού Περιβάλλοντας Χώρος

48 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου

49 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δημοτικό Κτίριο: Δημαρχείο

50 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Παιδικός Σταθμός Λεωνιδίου

51 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δημιουργία Βοτανικού Σταθμού-Κέντρου Πληροφόρησης για τη χλωρίδα του Πάρνωνα

52 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Πλατεία Πλύτρας

53 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Πλατεία Πλύτρας

54 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Τεχνική Στήριξη ΟΤΑ-Σχέδια Δράσης-Μελέτες

55 18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Κτίριο Μπασουράκου - Βιοκλιματική αποκατάσταση κτιρίου 2ο Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινου Κτιρίου Ολοκληρωμένου Ενεργειακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MaTrID.

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 17/07/1966 Τόπος γέννησης: Αθήνα, Ν. Αττικής

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 17/07/1966 Τόπος γέννησης: Αθήνα, Ν. Αττικής Δεμέστιχα 2 Τρίπολη Ν. Αρκαδίας Τ.Κ 221 00 Τηλ. / Φαξ: 2710-235067 Τηλ Εργασίας: 27570-22807 Κινητό: 6974636446 E-mail: mmperetsos@gmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Γενικά στοιχεία Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Εισαγωγή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καταρτίστηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού και τέθηκε υπόψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 Η νέα περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στην

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Α ΦΑΣΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στερεά ελλάδα ΤΕΥΧΟΣ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 2007-2013

στερεά ελλάδα ΤΕΥΧΟΣ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 2007-2013 ΤΕΥΧΟΣ 3 σταθερά ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 2007-2013 μπροστά! στερεά ελλάδα Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ Του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡ- ΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014 ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα