ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωθ. Κνωζζού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήηης ΑΦΜ , Α ΓΟΤ Ζρακλείοσ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Η. ΓΔΝΗΚΑ Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο απνηειεί ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην Ννζνθνκείν, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζπλεκκέλν Πίλαθα θαη ζπγθεθξηκέλα ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πςειήο δηαγλσζηηθήο ηθαλόηεηαο θαη απόδνζεο ησλ κεραλεκάησλ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ νίθσλ, όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηα επίζεκα εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο (service manuals), θαζώο θαη ε εθηέιεζε απεξηόξηζηνπ αξηζκνύ επαλνξζσηηθώλ ζπληεξήζεσλ (απνθαηάζηαζε βιαβώλ) θαη ππνρξεσηηθώλ βειηηώζεσλ - αλαβαζκίζεσλ. Ζ δαπάλε ησλ αληαιιαθηηθώλ θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί. Ο Πξνκεζεπηήο κπνξεί λα δώζεη πξνζθνξά, είηε γηα ην ζύλνιν, είηε γηα κέξνο ηνπ δεηνύκελνπ εμνπιηζκνύ. Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο ύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, νξίδεηαη έλα έηνο, κε ην δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ηεο εηαηξείαο γηα παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο γηα δύν (2) επηπιένλ κήλεο, κε ηνπο ίδηνπο όξνπο. Οη δαπάλεο κεηάβαζεο ηνπ ηερληθνύ πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξίαο ζηελ έδξα ηνπ Ννζνθνκείνπ, δαπάλεο παξακνλήο θαη δαπάλεο επηζηξνθήο ηνπ, ζα βαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή. ΗΗ. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ ηελ παξνύζα δηαθήξπμε ηζρύνπλ νη θαησηέξσ νξηζκνί κε ηηο αληίζηνηρεο έλλνηεο: Α) «Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε» είλαη ν, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, πεξηνδηθόο έιεγρνο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ Μεραλεκάησλ. πκπεξηιακβάλνληαη νη αλαγθαίεο ξπζκίζεηο, επζπγξακκίζεηο, ν θαζαξηζκόο, ε αλαγθαία ιίπαλζε ησλ κεραληθώλ ηκεκάησλ θαζώο θαη νη δνθηκέο ησλ Μεραλεκάησλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. Β) «Δπαλνξζσηηθή ζπληήξεζε» είλαη ε νπνηαδήπνηε αλαγθαία ελέξγεηα γηα ηελ επηδηόξζσζε βιαβώλ ησλ Μεραλεκάησλ πνπ γλσζηνπνηνύληαη πξνο ηελ Δηαηξεία

2 είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, είηε θαηά ηα κεζνιαβνύληα δηαζηήκαηα κεηαμύ ησλ επηζθέςεσλ απηώλ. Γ) «Τπνρξεσηηθέο βειηηώζεηο» είλαη νη, ζύκθσλα κε ηηο γξαπηέο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, απαηηνύκελεο ππνρξεσηηθέο ηερληθέο κεηαηξνπέο θαζώο θαη αληαιιαθηηθά γηα ηελ βειηίσζε ππαξρνπζώλ θαη ειέγρσλ ησλ Μεραλεκάησλ. Γ) «Αλαιώζηκα» ζεσξνύληαη δηεζλώο ηα πιηθά ησλ κεραλεκάησλ, ησλ νπνίσλ ν ρξόλνο δσήο πεξηνξίδεηαη από ηελ ρξήζε ηνπο. Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα νξίζεη ξεηώο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηα αλαιώζηκα ηνπ θάζε κεραλήκαηνο πνπ δεν θαιύπηνληαη από ηε ύκβαζε πληήξεζεο, ηελ απαηηνύκελε εηήζηα θαηαλάισζε, ηνπο θσδηθνύο θαη ηελ ηιμή εμσζπκβαηηθήο αγνξάο ηνπο. Δπίζεο λα αλαθεξζεί αλ είλαη απνθιεηζηηθήο πξνκήζεηαο. ΗΗΗ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α) Ζ Δηαηξεία ππνρξενύηαη λα πξαγκαηνπνηεί πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο θαη θαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ινγηθά απέρνληα κεηαμύ ηνπ. Οη ελ ιόγσ επηζθέςεηο ζα ιακβάλνπλ ρώξα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγάζηκσλ σξώλ θαη εκεξώλ επί ηε βάζεη ελόο ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ ζα ζπκθσλεζεί κεηαμύ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηεο Δηαηξίαο. Σν ελ ιόγσ ρξνλνδηάγξακκα δύλαηαη λα ππνζηεί ηξνπνπνηήζεηο θαηόπηλ ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Β) Ζ Δηαηξεία ππνρξενύηαη λα πξαγκαηνπνηεί απεξηόξηζην αξηζκό επηζθέςεσλ γηα ηνλ εληνπηζκό θαη απνθαηάζηαζε βιαβώλ κεηά από έγγξαθε ή ηειεθσληθή θιήζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο ρξόλνο αληαπόθξηζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 24 ώξεο. Γ) Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνληαη παξνπζία ηερληθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Γ) Ζ Δηαηξεία κεηά από ην πέξαο θάζε εξγαζίαο ζα παξέρεη ζην Ννζνθνκείν αληίγξαθν Γειηίσλ Δξγαζίαο, ζηα νπνία αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί, ηα αληαιιαθηηθά πνπ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί, θαζώο θαη απηά πνπ ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο. Σα θαηεζηξακκέλα αληαιιαθηηθά ή αλαιώζηκα πεξηέρνληαη ζηελ θπξηόηεηα ηεο Δηαηξείαο, εθηόο εάλ ππάξρεη ηδηαίηεξε ζπκθσλία σο πξνο απηά. Δ) Ζ Δηαηξεία ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί απόζεκα αληαιιαθηηθώλ ζηηο απνζήθεο ηεο, γηα ηελ θαηά πξνηεξαηόηεηα εμππεξέηεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σ) Ζ Δηαηξεία αλαιακβάλεη ηελ δηαηήξεζε θαη ελεκέξσζε αξρείνπ παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ. Ε) Ζ Δηαηξεία νθείιεη λα ελεκεξώλεη ην Ννζνθνκείν ζρεηηθά κε ηηο βειηηώζεηο ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο. Ζ) Ζ εηαηξία δειώλεη όηη έρεη ιάβεη γλώζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ ζπλζεθώλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θ) Ζ εηαηξία ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά θαηά ISO. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο, από ηελ Δπξσπατθή θαη Διιεληθή Ννκνζεζία, πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε Ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαζώο θαη ησλ αληαιιαθηηθώλ απηώλ, ζύκθσλα κε ην δηεζλέο πξόηππν ΔΝ ISO 9001:08 θαη ΔΝ ISO 13485:03 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ. ηηο νπνίεο θαη νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά. Η) Ζ εηαηξία ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη εμνπζηνδόηεζε από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν, γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηπρόλ πξνηεηλόκελε αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνύ, ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Κ) Να θαηαηεζεί έγγξαθν ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ από ηνλ νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ν αλάδνρνο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ απξόζθνπηε παξνρή αληαιιαθηηθώλ θαη αληίζηνηρσλ service kits γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ζύκβαζεο.

3 Λ) ε πεξίπησζε πνπ ηα πξνο ζπληήξεζε κεραλήκαηα έρνπλ ππεξβεί ή πξόθεηηαη πηζαλώο λα ππεξβνύλ ηελ ειηθία ησλ δέθα εηώλ θαηά ηε ζπκβαηηθή δηάξθεηα, λα θαηαηεζεί δήισζε ζρεηηθά κε ηελ εγγπεκέλε ή κε δηάζεζε πιηθώλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί από ηνλ θνξέα, ρσξίο απηό λα απνηειεί ιόγν απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. ΠΗΝΑΚΑ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΔΗ Ζ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Α. ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ηνπ Οίθνπ PHILIPS: 1. Αθηηλνινγηθό ζπγθξόηεκα BUCKY DIAGNOST TS 2. Αθηηλνζθνπηθό ζπγθξόηεκα TELEDIAGNOST. 3. Τπέξερνο HDI Τπέξερνο SONOS Τπέξερνο HD11.X E 6. Τπέξερνο IU Τπέξερνο IE 33 Σεκάρηα 2 8. Φνξεηό αθηηλνζθνπηθό c-arm BV PULSERA. KAI ΣΡΑΠΔΕΑ 9. Μαζηνγξάθνο MAMMODIAGNOST. Β. ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΑΞΟΝΗΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ BRILLIANCE T16 θαη ηνπ Τπνζπζηήκαηνο Extended Brilliance Workspace ηνπ Οίθνπ PHILIPS Γ. ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ηνπ νίθνπ DRAEGER MEDICAL: Σξία (3) Αλαηζζεζηνινγηθά κεραλήκαηα DRAEGER ηύπνπ Jullian κε αξηζκνύο ζεηξάο S/N ARLN-0186, S/N ARPK-0023 θαη S/N ARLM-0263 Γ. ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ηνπ νίθνπ GE DATEX OHMEDA: Πέληε (5) κνλάδεο ηύπνπ Aespire S/5, κε Monitor model S/5 Compact Anaesthesia, ζπλνδεπόκελν από ηνλ εληζρπηή M-CAiOV

4 Δ. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΝΔΟΓΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ηνπ νίθνπ S.L.E.: Δλόο (1) Αλαπλεπζηήξα λενγλώλ model S.L.E Μηαο (1) ζπζθεπήο-ζπζηήκαηνο NO INOSYS SLE Σ. ΚΛΗΒΑΝΟΗ ΤΓΡΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ Γύν (2) Κιίβαλνη Τγξήο Απνζηείξσζεο U61PV ηνπ νίθνπ COLUSSI Ε. ΚΛΗΒΑΝΟ ΠΛΑΜΑΣΟ STERRAD 100S, JOHNSON & JOHNSON Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε επηπέδνπ 1, εμακεληαία ή κεηά από 750 θύθινπο ιεηηνπξγίαο από ηελ ηειεπηαία πληήξεζε Δπίπεδνπ 2, θαη Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε επηπέδνπ 2, κε ηε ζπκπιήξσζε 12 κελώλ ή θύθισλ ιεηηνπξγίαο από ηελ ηειεπηαία πληήξεζε Δπηπέδνπ 2. Πεξηνδηθόο έιεγρνο ζπληήξεζε (όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ) αλά ηεηξάκελν. Ζ. ΜΟΝΑΓΔ ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ ηνπ νίθνπ ALCON MANUFACTURING LTD Ζ.Π.Α., α) κνληέιν ACCURUS κε S/N X β) κνληέιν LEGASY STTL κε S/N γ) κνληέιν INFINITY VISION SYSTEM κε S/N X Θ. ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ ΣΡΑΠΔΕΔ ηνπ νίθνπ TRUMPF: Σξείο (3) Υεηξνπξγηθέο ηξάπεδεο ηύπνπ SATURN SELECT L-C κία (1) Υεηξνπξγηθή ηξάπεδα ηύπνπ SATURN GR

5 Η. ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟ ΚΟΝΣΡΟΝ Κ. ΜΟΝΑΓΑ ΔΓΥΤΣΖ ΚΗΑΓΡΑΦΗΚΟΤ CT EXPRÉS 3D ηνπ νίθνπ SWISS MEDICAL Λ. ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΗΚΟΤ LEICA Μ. ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ ACHIEVA 1.5 T ΣΟΤ ΟΗΚΟΤ PHILIPS N. ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ Γ-ΚΑΜΔΡΑ Millenium VG ηνπ νίθνπ G.E HEALTH CARE Ξ. ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ Πιπληήξηα ηύπνπ DS 600/2 ηνπ νίθνπ STEEL CO, ηεκάρηα 3 Ο. ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΔ ΔΝΣΑΣΗΚΖ Αλαπλεπζηήξεο G-5 HAMILTON ηεκάρηα 4

6 Π. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΟΤ ΟΗΚΟΤ CARE STREAM Φεθηνπνηεηήο ηύπνπ DIRECT VIEW max, ηεκάρην 1 Φεθηαθό εκθαληζηήξηα ηύπνπ DRIVIEW 6850, ηεκάρηα 2 Ρ.ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ MERATE LEXXOS SMAM 1. Ακτινολογικό Σσγκρότημα ποσ αποτελείται από: - Γεννήτρια OPERA G500 RF (S/N: AM5050F5) - Οριζόντιο Τραπέζι, OPERA T30cs (S/N: 26095) - Ακτινολογική λστνία RTM 101 HS (S/N: 50F416) - Ενιστστής Εικόνας OPERA O-I9LT (S/N: 23859) - Ψηυιακό Σύστημα D1000 (S/N: ) 2. Ακτινογραυικό Σσγκρότημα ποσ αποτελείται από: - Γεννήτρια OPERA G500 RAD (S/N: AM2738M3) - Οριζόντιο Τραπέζι, MTOps (S/N: 28714) - Ακτινολογική λστνία RTM 90 H (S/N:40E182) - Όρθιο Bucky MTVs (S/N:28714) 3. Μητάνημα Μέτρησης Οστικής Πσκνότητας DMS LEXXOS (S/N: I05LX243) 4. Δύο (2) Φορητά Ακτινοσκοπικά Μητανήματα GMM C-ARM τύπου MTH-R 5. Δύο (2) Φορητά Ακτινολογικά Μητανήματα SMAM ROLLER 30 (S/N: T6628, T6554) Αλαιώζηκα: Να αλαθεξζνύλ νλνκαζηηθά όζα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηε εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ Philips Sopho is3050 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 7/2014 Μ Δ Λ Δ Σ Ζ Π Ρ Ο Μ Ζ Θ Δ Η Α ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ CPV:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ ANAΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σασ.Γ/νζη : Μαςπιυηίζζηρ Σασ.Κώδικαρ : 52 100 Καζηοπιά Σηλέθυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν Ννζνθνκείν επηζπκεί λα ηξνθνδνηείηαη κε νμπγόλν γηα ηαηξηθή ρξήζε από κνλάδα παξαγσγήο νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ -ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ ΚΟΙΝ: ΑΓΤ/ΓΜΥ 731 ΓΔ/Σκ. Μει., ΣΟΓ, Πίλ. Αλαθνηλώζ. 731 ΔΝΗ ΣΡΚΧΝ ΕΡΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σει.: 210-7487652

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Ε Ι Ο» Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΙΑΓΩΓΗ Η κεηαθνξά βηνινγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00 Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηηο 25/7/2014 μεθηλάεη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Οξηζκνί θαη θαηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ 2 2.1 Ιδηώηεο πειάηεο 2 2.2 Επαγγεικαηίεο πειάηεο 2 2.2.1 Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο 2 2.2.2 Επαγγεικαηίεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ: ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα