ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV 504200000-5"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:18427/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.: , Πληροφορ.: ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Φαξ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Έχοντας υπόψη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV Τo ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 / Α /4-4-05) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/ Το π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ64/τ.Α /07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/ 18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 3. Το π.δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/ /τ.Α ) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 4. Την υπ αριθμ. 17/ (θέμα 3 ο ) Συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής» 5. Την υπ αριθμ. 11η/Θ17ο/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ από το ΠΠΥΥ 2013 με κωδικό CPV Το υπ αριθμ / έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 7. Την υπ αριθμ / Απόφαση του Διοικητή για την έγκριση διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών 8. Τις ανάγκες του Νοσοκομείου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ από το ΠΠΥΥ 2013 με κωδικό CPV για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου. 1. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών) 1

2 2. Η διάρκεια της διαβούλευση ορίζεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών από το Νοσοκομείο, θα αναρτηθούν αναδιαμορφωμένες για τέσσερις επιπλέον ημέρες. 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν γραπτώς τις τυχόν προτεινόμενες παρατηρήσεις τους μέχρι την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 15.00, στο Τμήμα Γραμματείας - Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. 4. To Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. 5. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών (έγκριση από Δ.Σ. Νοσοκομείου, ΕΚΑΠΤΥ και ΕΠΥ) θα προκηρυχθεί ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,97 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται καθημερινά 12:30μμ έως 14:30 μμ στο τηλέφωνο και κο ΜΑΥΡΗ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α) ΓΕΝΙΚΑ Αντικείµενο του παρόντος αποτελεί η συντήρηση και επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού που είναι εγκατεστηµένος στο ΓΟΝΚ., όπως περιγράφεται στο συνηµµένο Πίνακα και συγκεκριµένα η προληπτική συντήρηση, για την διατήρηση της υψηλής διαγνωστικής ικανότητας και απόδοσης των µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων, όπως αυτές αναφέρονται στα επίσηµα εγχειρίδια συντήρησης (service manuals), καθώς και η εκτέλεση απεριόριστου αριθµού επανορθωτικών συντηρήσεων (αποκατάσταση βλαβών). Ο προµηθευτής µπορεί να δώσει προσφορά, είτε για το σύνολο, είτε για µέρος του ζητούµενου εξοπλισµού, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο του καταλόγου ανά κατασκευαστικό οίκο. Οι δαπάνες µετάβασης του τεχνικού προσωπικού της εταιρίας στην έδρα του ΓΟΝΚ.,δαπάνες παραµονής και δαπάνες επιστροφής του, θα βαρύνει τον προµηθευτή. Β) ΓΕΝΙΚΑ ΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1. «Προληπτική συντήρηση» είναι, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των µηχανηµάτων. Συµπεριλαµβάνονται οι αναγκαίες ρυθµίσεις, ευθυγραµµίσεις, ο καθαρισµός, η αναγκαία λίπανση των µηχανικών τµηµάτων καθώς και οι δοκιµές των µηχανηµάτων σε κατάσταση λειτουργίας. 2. «Επανορθωτική συντήρηση» είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την επιδιόρθωση βλαβών των µηχανηµάτων που γνωστοποιούνται προς την εταιρεία είτε κατά την διάρκεια των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης, είτε κατά τα µεσολαβούντα 3

4 διαστήµατα µεταξύ των επισκέψεων αυτών. 3. είναι οι σύµφωνα µε τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, απαιτούµενες υποχρεωτικές τεχνικές µετατροπές καθώς και ανταλλακτικά για την βελτίωση υπ των υπαρχουσών µηχανηµάτων. 4. «Αναλώσιµα» θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των µηχανηµάτων, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από την χρήση τους. 5. Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεµα ανταλλακτικών στις αποθήκες της, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του ΓΟΝΚ.Για τα συστήµατα των οποίων έχουν παρέλθει πάνω από δέκα (10) έτη από την οριστική τους παραλαβή, η εταιρεία υποχρεούται υπό την προϋπόθεση της διάθεσης τους από τον κατασκευαστικό οίκο (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ο χρόνος υποχρεωτικής κάλυψης µε ανταλλακτικά από τη σύµβαση προµήθειας του εξοπλισµού). Στην περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος ανακοινώσει την παύση διαθεσιµότητας ανταλλακτικών για κάποιο µηχάνηµα ή µέρος αυτού, η εταιρία θα ειδοποιήσει εγγράφως το ΓΟΝΚ. Ο προµηθευτής οφείλει να ορίσει ρητώς µε την προσφορά του, τα αναλώσιµα του κάθε µηχανήµατος που δεν καλύπτονται από τη σύµβαση Συντήρησης, την απαιτούµενη ετήσια κατανάλωση, τους κωδικούς και την τιµή εξωσυµβατικής αγοράς τους. Επίσης να αναφερθεί αν είναι αποκλειστικής προµήθειας. Η συντήρηση θα γίνεται από εταιρείες από εξουσιοδοτηµένες από τον κατασκευαστικό οίκο µε βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται ότι είναι η επίσηµη αντιπρόσωπος - συντηρήτρια πρόσφατα και για το σύνολο των µηχανηµάτων του καταλόγου ανά εταιρεία. Θα υποβληθεί κατάλογος του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας, µε αντίστοιχες καταστάσεις της επιθεώρησης εργασίας και µε τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο. Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. Η εταιρεία υποχρεούται να πραγµατοποιεί προληπτικές συντηρήσεις, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια της σύµβασης και κατά χρονικά διαστήµατα λογικά απέχοντα µεταξύ του. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαµβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιµων ωρών και ηµερών επί τη βάσει ενός χρονοδιαγράµµατος που θα συµφωνηθεί µεταξύ του 4

5 ΓΟΝΚ και της εταιρείας. Το εν λόγω χρονοδιάγραµµα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων. 2. Η εταιρεία υποχρεούται να πραγµατοποιεί απεριόριστο αριθµό επισκέψεων για τον εντοπισµό και αποκατάσταση βλαβών µετά από έγγραφη ή τηλεφωνική κλήση του ΓΟΝΚ.Ο χρόνος ανταπόκρισης δεν θα υπερβαίνει τις 24 ώρες. 3. Όλες οι εργασίες θα γίνονται παρουσία τεχνικών του ΓΟΝΚ. 4. Η εταιρεία µετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο. ΓΟΝΚ, αντίγραφο ελτίων Εργασίας, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί, καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Τα κατεστραµµένα ανταλλακτικά ή αναλώσιµα περιέχονται στην κυριότητα της εταιρείας, εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη συµφωνία ως προς αυτά. 5. Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεµα ανταλλακτικών στις αποθήκες της, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του..για τα συστήµατα των οποίων έχουν παρέλθει πάνω από δέκα (10) έτη από την οριστική τους παραλαβή, η εταιρεία υποχρεούται υπό την προϋπόθεση της διάθεσης τους από τον κατασκευαστικό οίκο (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ο χρόνος υποχρεωτικής κάλυψης µε ανταλλακτικά από τη σύµβαση προµήθειας του εξοπλισµού). Στην περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος ανακοινώσει την παύση διαθεσιµότητας ανταλλακτικών για κάποιο µηχάνηµα ή µέρος αυτού, η εταιρία θα ειδοποιήσει εγγράφως το. ΓΟΝΚ. 6. Η εταιρεία αναλαµβάνει την διατήρηση και ενηµέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των µηχανηµάτων. 7. Η εταιρεία οφείλει να ενηµερώνει το. ΓΟΝΚ. σχετικά µε τις βελτιώσεις του µηχανήµατος που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. Θα προσκοµίσει βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι έχει τη δυνατότητα βελτιώσεων αναβαθµίσεων του προς συντήρηση εξοπλισµού έως της τελευταίας έκδοσης τους. Επίσης πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένη από τον κατασκευαστικό οίκο, µε αντίστοιχες βεβαιώσεις, να µπορεί να πραγµατοποιεί διορθώσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις σύµφωνα µε το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών. 5

6 8. Ο µέγιστος επιτρεπτός χρόνος εκτός λειτουργίας (down time) του µηχανήµατος να µην υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες (240 ώρες) ετησίως. Ως χρόνος εκτός λειτουργίας ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο το Συγκρότηµα τίθεται εκτός λειτουργίας, δηλαδή όταν δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει τις εξετάσεις για τις οποίες προορίζεται, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου και στο επίπεδο ποιότητας και ποσότητας που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. H εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν το µηχάνηµα τεθεί σε κατάσταση εκτός λειτουργίας από αποδεδειγµένο κακό η πληµµελή χειρισµό η κακή παροχή κατά ποσότητα και ποιότητα των πόρων που υποχρεούται να διαθέτει το ΓΟΝΚ και για τους οποίους δεν έχει ευθύνη η εταιρεία. 9. Για κάθε µέρα πλήρους ακινητοποίησης του µηχανήµατος, πέρα των δέκα (10) εργασίµων ηµερών, θα παρατείνεται η διάρκεια της σύµβασης κατά δύο (2) εργάσιµες ηµέρες για κάθε επιπλέον 24ωρο µη λειτουργίας του συγκροτήµατος, χωρίς υποχρέωση από πλευράς του ΓΟΝΚ. καταβολής οποιουδήποτε ανταλλάγµατος και ο χρόνος µη λειτουργίας του συγκροτήµατος αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµέρα ακινητοποίησης. Ο χρόνος περιοδικών και προληπτικών συντηρήσεων, η υλοποίηση αναβαθµίσεων, ο χρόνος αντικατάστασης λυχνιών (όπου απαιτείται) και οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας δεν προσµετρούνται για τον υπολογισµό του χρόνου µη λειτουργίας του συγκροτήµατος. 10. Για τα συστήµατα των οποίων έχουν παρέλθει πάνω από δέκα (10) έτη από την οριστική τους παραλαβή και αποδεδειγµένα η ακινητοποίηση οφείλεται στη µη διάθεση ανταλλακτικών από τον κατασκευαστικό οίκο (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ο χρόνος υποχρεωτικής κάλυψης µε ανταλλακτικά από τη σύµβαση προµήθειας του εξοπλισµού), και το σύστηµα παραµένει οριστικά εκτός λειτουργίας, το τµήµα της σύµβασης που αφορά στο εν λόγω µηχάνηµα θα παύει, αυτοµάτως και αζηµίως για αµφότερους τους συµβαλλόµενους, και η σύµβαση θα συνεχίσει να ισχύει για τα υπόλοιπα µηχανήµατα. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία θα ειδοποιήσει εγγράφως το ΓΟΝΚ.και η εν λόγω σύµβαση θα λύεται σε ότι αφορά το συγκεκριµένο µηχάνηµα τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία αποστολής της ειδοποίησης. Η δε τιµολόγηση της σύµβασης θα γίνεται αντίστοιχα σε ότι αφορά το συγκεκριµένο µηχάνηµα έως τον προηγούµενο ηµερολογιακό µήνα. Παράλληλα θα αφαιρείται από τα τιµολόγια το κατά χρονική αναλογία υπολειπόµενο έως τη λήξη της σύµβασης ποσό για το µηχάνηµα αυτό. 6

7 11. Η εταιρεία οφείλει να έχει πιστοποίηση κατά το EN ISO 13485:03 µε πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη του µηχανήµατος. 12. Στις συµβάσεις συντήρησης δεν τα αναλώσιµα του συγκροτήµατος συστηµάτων ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, και µόνο αυτά, τα οποία και αναφέρονται ονοµαστικά στις αντίστοιχες προσφορές. Συγκρότηµα θεωρείται οποιοσδήποτε εξοπλισµός είναι συνδεµένος µε το κυρίως µηχάνηµα, είναι απαραίτητος για την λειτουργία του και έχει εγκατασταθεί από την προµηθεύτρια εταιρεία στην αρχική εγκατάσταση του εξοπλισµού. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 Ακτινολογικό Bucky TH2 του οίκου PHILIPS 2. Φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM BV libra 9 οίκου PHILIPS Ζητούµενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): 7

8 3. Φορητό ακτινολογικό Practix 160 ΤΕΜ (3) οίκου PHILIPS 4. Υπέρηχος Envisor HD ΤΕΜ (3) οίκου PHILIPS Ζητούµενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις: 5 Υπέρηχος οίκου PHILIPS ΙΕ 33 Ζητούµενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις: 8

9 6 Υπέρηχος οίκου TOSHIBA -- ΧΑRΙΟ Ζητούµενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις: 7. Μαστογράφος MammoDiagnost οίκου PHILIPS Ζητούµενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): 8. γ.camera Πυρηνικής Ιατρικής Forte Jetstream με Σταθμός Εργασίας Jetstream Workspace οίκου PHILIPS 9

10 9 Αξονικός Τομογράφος Brilliance CT Big Bore οίκου PHILIPS Τρεις (3) ετησίως 10. Σύστημα Σχεδιασμού Θεραπειών Pinnacle PHILIPS Ζητούµενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): 11. Συγκρότηµα Αξονικού Τομογράφου οίκου PHILIPS Αξονικός Τομογράφοσ Brilliance CT 16 10

11 Τρεις (3) ετησίως Ζητούµενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): 12 Συγκρότηµα Μαγνητικού Τομογράφου οίκου PHILIPS Μαγνητικός Τομογράφος Achieva 1,5 T Τρεις (3) ετησίως Ζητούµενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): 13. Ακτινοσκοπικό συγκρότημα TELEDIAGNOST οίκου PHILIPS. 11

12 14. Απινιδωτής HEATLSTART XL οίκου PHILIPS TEM(11) Ζητούµενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις: Δύο (2) ετησίως Ζητούµενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): 15. MONITOR MP 60 οίκου PHILIPS ΤΕΜ(8) (1) ύο (2) ετησίως με Κεντρικό Σταθμό M3150 οίκου PHILIPS ΤΕΜ Ζητούµενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις 12

13 . 16. MONITOR MP20 οίκου PHILIPS ΤΕΜ(24) 17.. Σύστημα κόπωσης STRESSVUE οίκου PHILIPS 18.Σύστημα παρακολούθησης καρδιακού Ρυθμού οίκου PHILIPS DIGITRAK PLUS HOLTER RECORDER ΤΕΜ (3) Σύστημα παρακολούθησης αρτηριακής πιέσεως οίκου PHILIPS BRAVO ABP RECORDER SUNTECH ΤΕΜ (3) 13

14 19. Καρδιογράφοι οίκου PHILIPS PHILIPS TRIM I TEM (10) PHILIPS TRIM II TEM (8) 20. Αναισθησιολογικά (τεµ 10), Αναπνευστήρες (τεµ 14) οίκου DRAEGER Αναισθησιολογικό PRIMUS Αναισθησιολογικό FABIUS Αναισθησιολογικό FABIUS MRI Αναπνευστήρας SAVINA Αναπνευστήρας OXYLOG 2000 Αναπνευστήρας EVITA 2 DURA ΤΕΜ(7) ΤΕΜ(2) ΤΕΜ(1) ΤΕΜ(4) ΤΕΜ(2) ΤΕΜ(8) 14

15 Στις προγραµµατισµένες προληπτικές συντηρήσεις στις υποχρεώσεις του προµηθευτή οτιδήποτε είναι απαραίτητο για αυτές τις συντηρήσεις (όπως π.χ. service kits ή οτιδήποτε άλλο) 21 Αναπνευστήρες οίκου MAQUET servo -i (τεµ 3) Mία (1) ετησίως Στις προγραµµατισµένες προληπτικές συντηρήσεις στις υποχρεώσεις του προµηθευτή οτιδήποτε είναι απαραίτητο για αυτές τις συντηρήσεις (όπως π.χ. service kits ή οτιδήποτε άλλο). 22 Αναπνευστήρες OSIRIS οίκου TAEMA (τεµ 3) 15

16 Mία (1) ετησίως Στις προγραµµατισµένες προληπτικές συντηρήσεις στις υποχρεώσεις του προµηθευτή οτιδήποτε είναι απαραίτητο 16 για αυτές τις συντηρήσεις (όπως π.χ. service kits ή οτιδήποτε άλλο) 23. Συγκρότημα Γραμμικού Επιταχυντή ELEKTA Precise οίκου ELEKTA 24. Μηχανήματα Ακτινοθεραπείας και Πυρηνικής Ιατρικής οίκου PTW-Freiburg MP3-M Water Phantom Dosimetry System # MP3-M Water Tank, s/n #TBA Control Unit s/n #Tandem electrometer, s/n 10621

17 # M semiflex 0.125cc ion chamber (x 2 pcs) # T41024 Scallift carriage and recevoir # MP3-M positioning device, rotatable #Mephysto mc2 software #PC computer with Printer Captus 600 Thyroid Uptake System CRC 15 R Isotope Dose Calibrator, s/n 1589 WS04/5 Montoring System for I-131 Therapy (4 rooms) MEDI 2000 Tc 2R Manipulation Hot Cell 25. Σύστημα ψηφιοποίησης CR 975 οίκου KODAK 17

18 26. Ενδοσκοπικός εξοπλισμός οίκων FUJINON- MEDLORE Video Κολονοσκόπιο FUJINON EC-250WL5 Video Κολονοσκόπιο FUJINON EC-250WL5 Video Κολονοσκόπιο FUJINON EC-410HL Video Δωδεδακτυλοσκόπιο FUJINON ED-250XT5 Video Γαστροσκόπιο FUJINON EG-250D5 Video Γαστροσκόπιο FUJINON EG-250WR5 Πηγή φωτισμού XENON FUJINON EPX-4400L Πηγή φωτισμού XENON FUJINON EPX-4400L Πηγή φωτισμού αλογόνου FUJINON PS2-HS Επεξεργαστής εικόνας FUJINON EPX-4400C Επεξεργαστής εικόνας FUJINON EPX-4400C Σύστημα Interface FUJINON IU-402 Σύστημα Interface FUJINON IU-402 Επεξεργαστής εικόνας FUJINON EPX-401C Πηγή φωτισμού XENON FUJINON EPX-401L Πλυντήριο ενδοσκοπίων MEDLORE SL-V2N Πλυντήριο ενδοσκοπίων MEDLORE SL-V2 Ενδοσκοπική κάμερα FUJINON VC-304 Εύκαμπτο Ρινοφαρυγγοσκόπιο FUJINON FR-120 Εύκαμπτο Βρογχοσκόπιο FUJINON FB-120T 27. Κάμερα ξηράς εκτύπωσης οίκου Fuji 18

19 Κάμερα DRY PIX 7000 ΤΕΜ (2) 28. Εξοπλισμός Αποστείρωσης (κλίβανοι-πλυντήρια) οίκου GETINGE Κλίβανος Flash Πλυντήριο Υπερήχω Θερμοσυγκολιτικό Κλίβανος Ατμού Κλίβανος Ατμού HS22 K7 BRANSON 8510 DT Πλυντήριο Εργαλείων 46-4 Πλυντήριο Εργαλείων 46-4 Πλυντήριο Εργαλείων 46-4 Πλυντήριο Εργαλείων 46-4 Πλυντήριο Εργαλείων GS57 1D Πλυντήριο Σκωραμιδων S-607 Κλίβανος Flash HS6613ER-2 HS6613AR-2 HS22 K7 και αναλώσιμα

20 29 Μηχάνημα Χρώσης Επικάλυψης CV AUTOSTAINER XL του οίκου LEICA Ζητούµενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): 30 Μηχάνημα Ανοσοϊστοχημείας AUTOSTAINER PLUS LINK του οίκου DAKO (τεμ 2) Ζητούµενες ελάχιστες επανορθωτικές συντηρήσεις (βλάβες): 31 Μικροτόμος RM 2255 του οίκου LEICA (τεμ 2) 20

21 Η επιτροπή ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΡΙΣΙΜΙΤΖΗΣ 21

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111900-4)» «ΙΠΠΟΚΡΆΤΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111900-4)» «ΙΠΠΟΚΡΆΤΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 15-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

«ιενέργεια Β Φάσης ηµόσιας ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ»(CPV:24111900-4)»

«ιενέργεια Β Φάσης ηµόσιας ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ»(CPV:24111900-4)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 08.10.2014 Τ.Κ.: 115

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Σέρρες 05-02-2015 Tμήμα: Προμηθειών Αρ. Πρ. 1528 Πληρ.: Χαϊτόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΞ46ΣΙ-7ΝΡ ΑΔΑΜ: 14PROC001937061 Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα