ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 15855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του Ν. 4276/2014 (Α 155) και ειδικότερα της υπο περίπτωσης ββ της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1, όπως ισχύει, και της παρ. 1 του άρθρου 5, β. του Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α 187), όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 2, γ. του Ν. 4067/2012 (Α 79) «Νέος Οικοδομικός Κανονι σμός», και ιδίως του άρθρου 26 αυτού, δ. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο δια δίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α 112), ε. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α 98), στ. του άρθρου 2 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετο νομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμμα τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 20), ζ. του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (Α 21), η. του Π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι σμού» (Α 179). 2. Την με αριθμ. Υ99/ (Β /299) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη ρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Έλενα Κουντουρά». 3. Την ανάγκη εισαγωγής ενός νέου συστήματος κατά ταξης των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων ανάλογου με αυτό των υπολοίπων δημοφιλών ευρωπα ϊκών προορισμών. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί 1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στα κύ ρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 (οργανωμένες τουριστικές κατασκη νώσεις Camping). 2. Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις είναι υπαίθρια κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα με ή χωρίς οικίσκους στα οποία παρέχεται η δυνατότητα διαμο νής, εστίασης και αναψυχής τουριστών που διαθέτουν ή όχι ίδια κατασκηνωτικά και μεταφορικά μέσα, όπως συρόμενα ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα τροχόσπιτα, σκηνές, τροχοσκηνές ή σκηνές επί της οροφής οχημάτων, τουριστικά λεωφο ρεία διαμορφωμένα με κοιτώνες (hotel bus) και τουρι στικά λεωφορεία με συρόμενα οχήματα διαμορφωμένα με κοιτώνες (rotel hotel). Άρθρο 2 Ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας γηπέδου για την ανέγερση οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης 1. Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις ανεγεί ρονται σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τους όρους και περιορισμούς δόμησης που καθορίζονται για την περιοχή από τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις. 2. Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις κατα σκευάζονται από ένα φορέα εκμετάλλευσης επί ενιαί ου γηπέδου που ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου, επιφάνειας τουλάχιστον έξη (6) στρεμμάτων με μέση κλίση όχι ανώτερη του 10% και ελάχιστη διάσταση πλευράς γηπέδου πενήντα (50) μέτρων, κείμενο σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) στις οποίες επιτρέπεται η δημιουργία οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων. Σε περίπτωση που οι ελάχιστες δι αστάσεις του γηπέδου δεν είναι οι απαιτούμενες στο σύνολό του, αλλά το εμβαδόν του είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο απαιτούμενο, προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση καταλληλότητας για οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση camping, πρέπει να υπάρχει ενιαίο τμή μα του γηπέδου που έχει τις απαιτούμενες ελάχιστες διαστάσεις και το απαιτούμενο ελάχιστο εμβαδόν. Ο

2 15856 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φορέας εκμετάλλευσης δύναται να είναι κύριος ή μι σθωτής ή υπομισθωτής του γηπέδου ή να έλκει δικαιώ ματα επ αυτού δυνάμει άλλης σύμβασης. Σε περίπτωση μίσθωσης ή υπομίσθωσης όλου ή τμήματος της έκτα σης, ή τμήματος καθέτου ιδιοκτησίας, η συμφωνηθείσα από τους συμβαλλομένους διάρκεια της σύμβασης δεν πρέπει να είναι μικρότερη συνολικά των δεκαπέντε (15) ετών. Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας, δεν εκδίδεται γνωμοδότηση για καταλληλότητα γηπέδου σε μεμονωμένο ή μεμονωμένους εξ αδιαιρέτου συγκυρίους. 3. Εάν το γήπεδο διασχίζεται από ρέμα ή διακόπτεται από άλλο φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο, εξασφαλίζεται η δυνατότητα γεφύρωσης του ρέματος ή του φυσικού ή τεχνητού εμποδίου και προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί της δυνατότητας κατασκευής του αναλόγου έργου με δαπάνη του φορέα εκμετάλ λευσης. 4. Η θέση του γηπέδου όπου πρόκειται να δημιουρ γηθεί η οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση παρου σιάζει ενδιαφέρον από άποψη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και δεν επιβαρύνεται από γειτνίαση με εγκαταστάσεις και δραστηριότητες μέσης και υψηλής όχλησης, όπως αυτές ορίζονται στις ισχύουσες πολε οδομικές διατάξεις. 5. Το γήπεδο έχει επαρκή αυτοφυή δασοκάλυψη ή αποτελεί γεωργική εκμετάλλευση (ελιές κ.λπ.), άλλως είναι απαραίτητη η δημιουργία ή η συμπλήρωση του πρασίνου για λόγους σκίασης, διαχωρισμού των θέσεων και οπτικής απομόνωσης από γειτονικά οικόπεδα και οδούς, εφ όσον απαιτείται. 6. α. Η προσπέλαση στις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, η οποία βεβαιώνεται και αποτυπώνεται στην τεχνική έκθεση που προβλέπεται στην περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4276/2014, γίνεται από αναγνωρισμένη ως κοινόχρηστη ή ιδιωτική οδό ή μη αναγνωρισμένη αγροτική οδό πλάτους του λάχιστον 5,50 μέτρων, προσπελάσιμης σε όλο της το μήκος μέχρι τη συμβολή της με την κύρια ασφαλτο στρωμένη οδική αρτηρία, ή διά δουλείας διόδου συστα θείσας με μεταγεγραμμένη συμβολαιογραφική πράξη. β. Εάν δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων στην περιοχή που βρίσκεται το γήπεδο και αυτό βεβαι ώνεται από τον οικείο ΟΤΑ ή την οικεία πολεοδομική υπηρεσία, το πλάτος της οδού προσπέλασης μπορεί να είναι μικρότερο από 5,50 μ. και γίνεται δεκτό ως έχει. Στην περίπτωση αυτή η γνωμοδότηση για την κα ταλληλότητα του γηπέδου χορηγείται για οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση με σκηνών μόνο. 7. Ύδρευση: 24ωρη παροχή νερού (πόσιμο και άλλες χρήσεις) 100 lt / άτομο ημερησίως. Ηλεκτρική και τηλε φωνική σύνδεση: σύνδεση με ηλεκτρικό και τηλεφωνικό δίκτυο φορέα που πληροί τις νόμιμες προϋπο. Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, να εξασφαλίζεται η ηλεκτροδότηση με ηλεκτρο γεννήτρια εγκατεστημένη σε κατάλληλο και ανάλογα ηχομονωμένο χώρο της οργανωμένης τουριστικής κα τασκήνωσης. Άρθρο 3 Δικαιολογητικά καταλληλότητας γηπέδου για την ανέγερση οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης 1. Για τα έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Α του Παραρτήματος VI της υπ αριθμ. 1958/2012 (Β 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλο ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η αρμόδια υπη ρεσία του Υπουργείου Τουρισμού γνωμοδοτεί ως προς την καταλληλότητα του γηπέδου στην αρμόδια για την έκδοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) περιβαλλοντική αρχή σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α του Ν. 4014/2011 (Α 209). Τα έργα ή οι δραστηριότη τες που υπάγονται στην κατηγορία Β του ως άνω Πα ραρτήματος υπάγονται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την υπ αριθμ /2012 (Β 3438) κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Τουρισμού. Η γνωμοδότηση στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ και η υπαγωγή σε ΠΠΔ εκδίδεται για το σύνολο της έκτασης, ανεξαρτήτως αν σε αυτήν περιλαμβάνονται τμήματα που υπάγονται σε ειδικά κα θεστώτα προστασίας, για τα οποία εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις που τα διέπουν. 2. Η γνωμοδότηση για την καταλληλότητα του γηπέ δου και η υπαγωγή σε ΠΠΔ εκδίδονται στο όνομα του εκάστοτε φορέα εκμετάλλευσης της οργανωμένης του ριστικής κατασκήνωσης. Σε περίπτωση αλλαγής του φο ρέα εκμετάλλευσης υποβάλλεται το δικαιολογητικό της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. 3. Για τη γνωμοδότηση στο πλαίσιο έκδοσης ΑΕΠΟ ή την υπαγωγή σε ΠΠΔ προσκομίζονται από το φορέα εκμετάλλευσης της παραγράφου 2 του άρθρου 2: α. Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων σε κλίμακα 1:1.000 ή 1:500 ή 1:200, θεωρημένο από την Υπηρεσία Δό μησης του οικείου Δήμου ή συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού σύμφωνα με τα επαγγελ ματικά του δικαιώματα για την ακρίβεια των κατωτέρω, στο οποίο αποτυπώνονται: οι διαστάσεις, το εμβαδόν και τα όρια του γηπέδου το οικοδομήσιμο τμήμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τυχόν νομίμως υφιστάμενα κτίσματα, τα οποία δι ευκρινίζεται αν πρόκειται να διατηρηθούν συνυπολογι ζόμενα στο συντελεστή δόμησης ή να κατεδαφιστούν ο τρόπος προσπέλασης στο γήπεδο οι οικίσκων (Ο), σκηνών με ή χωρίς αυτοκίνητο (Σ), αυτοκινούμενων και συρομένων τροχόσπιτων (Τ), ρυμουλκούμενων ημιρυμουλκούμενων τροχοσπίτων (Ρ), τα κοινόχρηστα κτίσματα, οι ελεύθεροι χώροι για αθλο παιδιές ή άλλες εκδηλώσεις, η παιδική χαρά, το οδικό δίκτυο και το δίκτυο πεζοδρόμων και κάθε άλλη χρήση εντός της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης. Στο τοπογραφικό διάγραμμα αναγράφονται επίσης: ο τίτλος ιδιοκτησίας ή η μισθωτική ή άλλη σύμβα ση δυνάμει της οποίας ο φορέας εκμετάλλευσης έλκει δικαιώματα επί του γηπέδου οι όροι δόμησης και το σχετικό διάταγμα, όπου αυτό έχει εκδοθεί. β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του φορέα εκμετάλλευσης, στην οποία δηλώνεται ότι είναι κύριος του γηπέδου που απεικονίζεται στο τοπο γραφικό διάγραμμα. Σε περίπτωση περισσοτέρων εξ αδιαιρέτου συγκυρίων υποβάλλονται είτε μεμονωμένες δηλώσεις είτε κοινή δήλωση υπογεγραμμένη από όλους. Ο κάθε συγκύριος δηλώνει το ποσοστό συγκυριότητάς του και το άθροισμα των ποσοστών πρέπει να καλύπτει το 100% της κυριότητας του γηπέδου.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης δεν είναι κύριος του γηπέδου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται το είδος του δικαιώματος που ασκεί επί του γηπέδου που απεικονίζεται στο προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα. Επίσης δηλώνεται τόσο από τον κύριο ή τους συγκυ ρίους, εφ όσον πρόκειται για εξ αδιαιρέτου συγκυριό τητα, όσο και από το φορέα εκμετάλλευσης, εάν αυτός διαφέρει από τον κύριο, ότι το γήπεδο δεσμεύεται στο σύνολό του για την ανέγερση οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης και ότι για οποιαδήποτε αποδέσμευση αυτού στο μέλλον θα ζητείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού. γ. Αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας ή της μισθωτι κής ή άλλης σύμβασης, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., δυνάμει της οποίας ο φορέας εκμετάλλευσης έλκει δικαιώματα επί του γηπέδου. 4. Σε περίπτωση έργων ή δραστηριοτήτων για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση ΑΕΠΟ ή υπαγωγή σε ΠΠΔ, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 προσκομίζονται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών του άρ θρου 3 του Ν. 4276/2014 (Α 155). 5. Σε περίπτωση μετατροπής υπαρχουσών ή υπό ανέ γερση οικοδομών σε οργανωμένη τουριστική κατασκή νωση, προσκομίζονται εκτός των ανωτέρω δικαιολογη τικών τα εξής: α. Αντίγραφα της άδειας δόμησης ή οικοδομικής άδειας και των αντίστοιχων σχεδίων, θεωρημένα από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. β. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης για την κατασκευή των υφιστάμενων ή των υπό ανέγερση κτισμάτων σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές για την περιοχή πολεοδομικές διατάξεις, για τη δυνατότητα αλλαγής της αρχικής χρήσης σε τουριστική και για τη στατική επάρκεια των κτισμάτων όσον αφορά στη νέα χρήση. γ. Αν υπάρχει αυθαίρετη οικοδομή ή αυθαίρετο τμήμα αυτής, προσκομίζονται οι πράξεις διατήρησης ή τακτο ποίησης αυτών. Άρθρο 4 Κατάταξη οργανωμένων κατασκηνώσεων σε κατηγορίες αστέρων 1. Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε (5) κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων (5*) και κατώτατη την κατηγορία του ενός αστέρος (1*). Κάθε οργανωμένη τουριστική κατα σκήνωση κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες της παρούσας παραγράφου εφ όσον πληροί τις υποχρε ωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη στην κατηγορία αυτή βάσει επιλεγόμενων από την επιχείρηση προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων. 2. Οι υποχρεωτικές για κάθε κατηγορία αστέρων τε χνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα προαιρετι κά βαθμολογούμενα κριτήρια ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης. 3. Ο ελάχιστος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για την κατάταξη σε κάθε κατηγορία αστέρων ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα: Κατηγορία αστέρων 5***** 4**** 3*** 2** 1* Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων Με οικίσκους Χωρίς οικίσκους Άρθρο 5 Ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα 1. Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις υπάγο νται στις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4067/2012 (Α 79) σχετικά με την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων. 2. Ο ελάχιστος αριθμός τουαλετών και ντους για άτο μα μειωμένης κινητικότητας (Α.Μ.Κ.) στις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του αριθμού των τουαλετών και ντους που αντιστοιχεί στη συνολική δυναμικότητα των θέσεων της κατηγορίας που κατατάσσεται η μονάδα. Η εφαρμογή του ανωτέρω ποσοστού είναι υποχρεωτική μέχρι του αριθμού των 2 συνολικά τουαλετών και ντους για Α.Μ.Κ. 3. Για τη διαμόρφωση χώρων που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση Α.Μ.Κ. εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4067/2012 και στην εγκύκλιο 9 με Α.Π. οικ / του γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του ΥΠΕΚΑ. Άρθρο 6 Μεταβατικές διατάξεις 1. Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας σύστημα κατάταξης παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλες οι οργα νωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 2. Για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σύμφω να με την προηγούμενη παράγραφο δεν ελέγχονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές που ορίζονται ως τε χνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα της παρούσας, αλλά μόνον η συνδρομή των υποχρεωτικών λειτουργι κών προδιαγραφών και η συγκέντρωση του ελάχιστου αριθμού μορίων βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για κάθε κατηγορία. 3. Οι επιχειρήσεις οργανωμένων τουριστικών κα τασκηνώσεων οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) κατηγορίας Α τάξης λογίζονται ως τεσσάρων αστέρων (4*), οι Β τάξης ως τριών αστέρων (3*), οι Γ τάξης ως δύο αστέρων (2*) και οι Δ τάξης ως ενός αστέρος (1*), εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και Για την κατάταξη οργανωμένων τουριστικών κα τασκηνώσεων, για τις οποίες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης έχει χορηγηθεί έγκριση αρ χιτεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με τις διατάξεις της προϊσχύουσας υπ αριθμ / απόφασης (Β 155), δεν ελέγχονται οι υποχρεωτικές τεχνικές προδια

4 15858 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γραφές του Παραρτήματος της παρούσας, αλλά μόνον η συνδρομή των υποχρεωτικών λειτουργικών προδιαγρα φών και η συγκέντρωση του ελάχιστου αριθμού μορίων βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για κάθε κατηγορία. Εναλλακτικά, ο φορέας εκμετάλλευ σης δύναται να ζητήσει την κατάταξη της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης σύμφωνα με το σύνολο των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολο γούμενων κριτηρίων που καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας, χωρίς προηγούμενη έγκριση των τρο ποποιημένων αρχιτεκτονικών σχεδίων. 5. Οι περιορισμοί της παραγράφου 2 του άρθρου 2 δεν ισχύουν για τις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις. 6. Οι υφιστάμενες κατά την δημοσίευση του νόμου αυ τού Οργανωμένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις (Camping) δεν καταλαμβάνονται (ή δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ μογής του τμήματος) από το τμήμα της πολεοδομικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για το περιβάλλον και την χωροταξία, που ίσχυσε μετά την ίδρυσή τους. 7. Η τεχνητή σκίαση (καλαμωτές, σκίαστρα) που κατά την δημοσίευση της απόφασης αυτής, υπάρχει στις ορ γανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, δεν λογίζεται ως σταθερή κατασκευή. Άρθρο 7 1. Οι των σκηνών, των συρόμενων και των αυ τοκινούμενων τροχόσπιτων οριοθετούνται. 2. α. Τα συρόμενα και αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα τροχόσπιτα όπως και λοιπές νέες μορφές κατασκηνωτικών μέσων διέπονται από τα εγκεκριμένα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα. β. Ως ρυμουλκούμενα ημιρυμουλκούμενα τροχόσπιτα ορίζονται τα μεταφερόμενα τροχόσπιτα αναψυχής που προορίζονται για εποχική ή πρόσκαιρη διαμονή, δεν πληρούν τις απαιτήσεις κατασκευής και χρήσης των οχημάτων που δύνανται να κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο, αλλά διαθέτουν τις τεχνικές δυνατότητες να μετακινούνται. Διαθέτουν τροχούς και πέδιλα στάθμευ σης ή είναι τοποθετημένα σε πλαίσιο με τροχούς. Είναι εξοπλισμένα με σταθερά έπιπλα, διαθέτουν κοιτώνες, καθιστικό, πλήρες λουτρό και προαιρετικά κουζίνα. Είναι δυνατό να ανήκουν στην επιχείρηση ή στον πελάτη. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση των τροχών ή η απόσπασή τους από το πλαίσιο με τους τροχούς. Δεν επιτρέπεται επί σης η κατασκευή άρρηκτα συνδεδεμένης με το έδαφος κλίμακας ή βεράντας. Η σύνδεση με την παροχή νερού και την αποχέτευση δεν πρέπει να είναι άρρηκτη. 1. ΓΗΠΕΔΟ Ελάχιστο εμβαδό 1.1 γηπέδου (τ.μ.) Ελάχιστη διάσταση πλευράς γηπέδου (μ.) 1.2 Περίφραξη ύψους 1,80 μ. σε όλο το μήκος των ορίων του γηπέδου Ζώνη πρασίνου στην περίμετρο του γηπέδου (δένδρα, θάμνοι, αναρριχώμενα φυτά) πλάτους 0,5 μ. Χειροκίνητη, μηχανοκίνητη ή ηλεκτρική θύρα ή μπάρα ή άλλο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εισόδου και εξόδου των οχημάτων 1.5 Πλάτος κύριων οδών εσωτερικού δικτύου (μ.) 1.6 Πλάτος δευτερευουσών οδών εσωτερικού δικτύου και οδών πρόσβασης στις (μ.) ,50 5,50 5,50 5,50 5,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3, Πλάτος πεζοδρόμων 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Η είσοδος και η έξοδος θα επιτρέπεται μόνο από τα ελεγχόμενα σημεία εισόδου εξόδου Πρέπει να διασφαλίζει οπτική απομόνωση από όμορα γήπεδα και οδούς.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σήμανση των οδών εσωτερικού δικτύου με πινακίδες για την εξεύρεση των θέσεων και των κοινόχρηστων χώρων 1.9 Φυλάκιο εισόδου ελάχιστου εμβαδού 6 τ.μ. Χώρος υποδοχής 1.10 (reception) ελάχιστων διαστάσεων 4x4 μ. με πάγκο ή γραφείο 1.11 Ελάχιστος αριθμός θέσεων στάθμευσης προ ή μετά το χώρο υποδοχής 1.12 Γραφείο Διοίκησης Επιχείρησης Κοινόχρηστη καμπίνα τηλεφωνικού θαλάμου ή κοινόχρηστο τηλέφωνο κατάλληλο και για την εξυπηρέτηση Α.Μ.Κ., ή μία (1) τουλάχιστον θέση για την εξυπηρέτηση Α.Μ.Κ. Αποθήκη συντήρησης εξοπλισμένη με εργαλεία για κάθε είδους επισκευή καθώς και εργαλεία για την περιποίηση των φυτών Χώρος παροχής Α Βοηθειών εξοπλισμένος με πλήρες Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών, αποτελούμενος από πρόχειρο ιατρείο ελάχιστου εμβαδού 10 τ.μ. και ιδιαίτερη τουαλέτα με νιπτήρα και ντους ελάχιστου εμβαδού 2 τ.μ. 100 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Υ 100 Υ Υ Υ Υ ΠΡ ΠΡ 50 Υ Υ Υ Υ ΠΡ Μπορεί να χρησιμοποιείται και ως δωμάτιο του υπαλλήλου ελέγχου εισόδου Μία (1) εκ των θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Κ. Σε μονάδες με δυναμικότητα μέχρι 300 ατόμων δύναται να ενσωματωθεί στο χώρο υποδοχής, με προσαύξηση αυτού κατά τα αναγκαία τ.μ. Το ιατρείο κατασκευάζεται κοντά στην είσοδο για να χρησιμεύει και ως πρόχειρη απομόνωση σε περίπτωση εκδήλωσης μεταδοτικής νόσου μέχρι και την απομάκρυνση του ασθενούς από το κατάλυμα. Εξοπλίζεται με κρεβάτι, κομοδίνο, ερμάριο, φιάλη οξυγόνου, αμαξίδιο Α.Μ.Κ.

6 15860 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1.16 Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής: 1 τουαλέτα (W.C.) ανδρών και 1 τουαλέτα (W.C.) γυναικών με χωριστούς προθαλάμους και νιπτήρες στους προθαλάμους, ελάχιστου συνολικού εμβαδού 10 τ.μ Γραμματοκιβώτιο Δωμάτιο διευθυντή με ιδιαίτερο W.C. Δωμάτια προσωπικού ως 2 Κατοικία επιχειρηματία ή διευθυντή εμβαδού έως 150 τ.μ. Το προσωπικό της μονάδας διανυκτερεύει σε σκηνές ή τροχόσπιτα Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 1.22 Καταιωνιστήρες (ντους) κατά μήκος της ακτής 1.23 Φωτισμός 1.24 Σήμανση οδικού δικτύου με ενδεικτικές πινακίδες μέγιστης ταχύτητας 5 km/h 1.25 Σήμανση εγκαταστάσεων και θέσεων με πινακίδες 1.26 Παροχή πόσιμου νερού 1.27 Πυκνότητα βρυσών Αυτόματο πότισμα σε όλη τη μονάδα Χώρος συλλογής απορριμμάτων Καθημερινή συλλογή απορριμμάτων Καθημερινή καθαριότητα θέσεων εγκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου 1/10 1/10 1/15 1/20 1/20 Κοντά στο χώρο υποδοχής (reception), με ξεχωριστή εξωτερική προσπέλαση και σχετική απομόνωση από τους λοιπούς χώρους και τις στάθμευσης με οπτικό χώρισμα από πράσινο (αναρριχώμενα ή άλλα φυτά). Για μονάδες με μέτωπο στην ακτή Να εξασφαλίζεται η επάρκεια γενικού φωτισμού Εντός κάδων με σκέπασμα σε σημείο που να μην ενοχλεί κατά την αποκομιδή.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προστατευτικά κιγκλιδώματα όπου απαιτείται 1.33 Αντιολισθητικοί τάπητες καθαριότητας στις εισόδους των κτηρίων 1.34 Νυκτερινή φύλαξη Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Μεγαφωνική εγκατάσταση 2. ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Λειτουργία υποδοχής την υψηλή περίοδο επί 8 ώρες με τηλεφωνική ή άλλου είδους πρόσβαση επί 24 ώρες Λειτουργία υποδοχής την υψηλή περίοδο επί 16 ώρες με τηλεφωνική ή άλλη πρόσβαση επί 24 ώρες Λειτουργία υποδοχής την υψηλή περίοδο 24 ώρες Πλήρες τοπογραφικό με τις εγκαταστάσεις, τη διάταξη των θέσεων, το οδικό δίκτυο κ.λπ. Ωράριο λειτουργίας της υποδοχής τις ώρες κοινής ησυχίας. Τον κανονισμό λειτουργίας. Υ Υ Υ 200 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 300 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 2.5 Καλή γνώση της αγγλικής Υ Υ Υ Υ 2.6 Δίγλωσσο προσωπικό 100 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 2.7 Πολύγλωσσο προσωπικό Κεντρικό χρηματοκιβώτιο Ατομικές θυρίδες φύλαξης για το 10% των θέσεων Ατομικές θυρίδες φύλαξης για το 20% των θέσεων Διάθεση εισιτηρίων ΜΜΜ, εκδρομών, εκδηλώσεων κ.λπ. Διάθεση πληροφοριακού υλικού και παροχή τουριστικών πληροφοριών Κατάλογος υπηρεσιών της μονάδας 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 2.14 Δυνατότητα κρατήσεων, ηλεκτρονική πληρωμή 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 2.15 Αφύπνιση 2.16 Φύλαξη αποσκευών Αναρτημένα εντός ή πλησίον της υποδοχής ή σε φυλλάδια. Αγγλικά και 1 ακόμα γλώσσα Αν υπάρχουν θυρίδες φύλαξης καθίσταται προαιρετικό και βαθμολογείται με μόρια. Δεν συνυπολογίζονται οι θυρίδες των οικίσκων Δεν συνυπολογίζονται οι θυρίδες των οικίσκων

8 15862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2.17 Ανταλλακτήριο συναλλάγματος Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με ελάχιστο εμβαδόν 40 τ.μ. Αποθηκευτικοί χώροι για χρήση των πελατών 1 3. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Κοινόχρηστοι νιπτήρες, καταιωνιστήρες (ντους), τουαλέτες (W.C.) Νιπτήρες με 24ωρη παροχή ζεστού νερού Καταιωνιστήρες (ντους) με ελάχιστη διάσταση 1x1,50 μ. και 24ωρη παροχή ζεστού νερού Τουαλέτες (W.C.) με ελάχιστη διάσταση 1x1,50 μ. 1 νιπτήρας παιδιών ανά συγκρότημα υγιεινής 1 τουαλέτα παιδιών ανά συγκρότημα υγιεινής Πλήρες λουτρό (νιπτήρας, τουαλέτα, ντους) με κλειδί Δάπεδα αντιολισθητικά ή με αντιολισθητική προστασία Σήμανση με ενδεικτικές πινακίδες του φύλου και της χρήσης του χώρου Εξωτερικός φωτισμός των κτιρίων τη νύκτα 1/4 1/4 1/4 1/5 1/5 1/5 1/5 1/6 1/6 1/5 1/6 1/6 1/6 1/7 1/6 100 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 100 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 3.8 Πάγκος περιποίησης βρεφών 100 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΛΟΥΤΡΩΝ Επενδεδυμένοι με πλακίδια, μάρμαρο και άλλο κατάλληλο υλικό 1 κατ ελάχιστον νιπτήρας με καθρέπτη, εταζέρα ή πάγκο και φωτιστικό Καλάθι απορριμμάτων με σκέπασμα, επιτοίχιες κρεμάστρες Εσωτερικός νυκτερινός φωτισμός Κατανέμονται σε ανδρών και γυναικών Απαιτούνται κατ ελάχιστο 2 τουαλέτες ανδρών μπορούν να αντικατασταθούν με 2 ουρητήρια Παρέχεται στους πελάτες για ιδιωτική χρήση Μπορεί να δημιουργηθεί και ιδιαίτερος χώρος περιποίησης βρεφών που βαθμολογείται με μόρια 3.13 Ηλεκτρικός στεγνωτήρας μαλλιών 25 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Ανά συσκευή 3.14 Μεγεθυντικός καθρέπτης 10 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ρευματολήπτης (πρίζα) 10 Υ Υ Υ ΠΡ ΠΡ 3.16 ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΛΟΥΤΡΩΝ Εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι επενδεδυμένοι με πλακίδια, μάρμαρο ή άλλο κατάλληλο υλικό 3.17 Σαπουνοθήκη ή εταζέρα και κρεμάστρες 3.18 Σκαμπό και καμπίνα ντους 15 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΙ W.C. Εσωτερικοί τοίχοι επενδεδυμένοι με πλακίδια, μάρμαρο ή άλλο κατάλληλο υλικό 1 κατ ελάχιστο νιπτήρας με καθρέπτη, εταζέρα ή πάγκο και φωτιστικό Σαπούνι, χειροπετσέτα, καλάθι απορριμμάτων με σκέπασμα, επιτοίχιες κρεμάστρες Εσωτερικός νυκτερινός φωτισμός 3.23 Ηλεκτρικός στεγνωτήρας χεριών 25 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Ανά συσκευή 3.24 Ρευματολήπτης (πρίζα) 10 Υ Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΚΑΜΠΙΝΕΣ W.C. Εσωτερικοί τοίχοι επενδεδυμένοι με πλακίδια, μάρμαρο ή άλλο κατάλληλο υλικό Πόρτα με δυνατότητα κλειδώματος Χαρτί υγείας, κάλυμμα W.C., καλάθι απορριμμάτων με σκέπασμα, πιγκάλ, κρεμάστρες ΝΙΠΤΗΡΕΣ Όλα τα υγρά μέρη είναι επενδεδυμένα με πλακίδια, μάρμαρο ή άλλο κατάλληλο υλικό Υ Υ Υ Υ Υ 3.29 Καθρέπτης, εταζέρα ή πάγκος 3.30 Νυκτερινός φωτισμός ρευματολήπτης (πρίζα) ανά νιπτήρα 25 Υ Υ ΠΡ ΠΡ Για το 10% των νιπτή ρων ρευματολήπτης ανά δύο νιπτήρες 15 Υ Υ ΠΡ 3.33 Μεγεθυντικός καθρέπτης 10 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 3.34 Φωτισμός ανά νιπτήρα 50 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ

10 15864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 3.35 Ελάχιστος αριθμός σκαφών Υ 1/20 Υ 1/20 Υ 1/20 Υ 1/20 Υ 1/ μηχανικό πλυντήριο 80 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Βαθμολογούνται ανά 3.37 Μηχανικό στεγνωτήριο συσκευή και μπορούν να 3.38 Σιδερωτήριο εγκατασταθούν και σε ξεχωριστό κτίριο ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΚΕΥΩΝ 3.39 Ελάχιστος αριθμός λαντζών με 24ωρη παροχή ζεστού νερού Κάδος απορριμμάτων ανά 3.40 λάντζα με ποδοκίνητο σκέπασμα 3.41 Χώρος εκκένωσης χημικών τουαλετών (W.C.) 3.42 Χώρος εκκένωσης αποβλήτων (γκρίζα και μαύρα νερά) αυτοκινούμενων και συρόμενων τροχόσπιτων Χώρος ανεφοδιασμού 3.43 αυτοκινούμενων και συρόμενων τροχόσπιτων με πόσιμο νερό Υ 1/15 Υ 1/15 Υ 1/20 Υ 1/25 Υ 1/25 4. ΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΚΟΙ 4.1 Μέγιστη πυκνότητα ατόμων/στρέμμα 4.2 Ελάχιστο εμβαδόν θέσης σε τ.μ. 4.2.α Για αυτοκινούμενο, συρόμενο τροχόσπιτο ή σκηνή με αυτοκίνητο 4.2.β Για μικρή σκηνή χωρίς ή με αυτοκίνητο 4.2.γ Για ρυμουλκούμενα ημιρυμουλκούμενα τροχόσπιτα 4.2.δ Για Hotel bus και Rotel hotel ΠΡ 100 ΠΡ 300 ΠΡ 100 ΠΡ 300 ΠΡ 100 ΠΡ 200 ΠΡ 100 ΠΡ 150 ΠΡ 100 ΠΡ 150 Όλες οι υπολογίζονται για (4) τέσσερα άτομα Ελάχιστο ποσοστό για κάθε κατηγορία 4.2.α και 4.2.β 10% Περιλαμβάνουν παροχή πόσιμου νερού, ηλεκτρικού και αποχέτευσης Μπορεί να προβλεφθεί και σε άλλη θέση του γηπέδου

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παροχή ρεύματος με πυκνότητα 1 ρευματολήπτης 220 V για κάθε θέση αυτοκινούμενου ή συρόμενου τροχόσπιτου, σκηνής με ή χωρίς αυτοκίνητο Με ρευματολήπτη 16 Amb βιομηχανικού ή άλλου τύπου για το σύνολο των θέσεων Με ρευματολήπτη 10 Amb βιομηχανικού ή άλλου τύπου για το σύνολο των θέσεων Παροχή πόσιμου νερού ανά θέση για το 20% κατ ελάχιστο των θέσεων αυτοκινούμενων και συρόμενων τροχοσπίτων Αποχέτευση ανά θέση για το 20% κατ ελάχιστο των θέσεων αυτοκινούμενων και συρόμενων τροχοσπίτων Πρόσβαση στο διαδίκτυο (WLAN) στις Κάδος απορριμμάτων με σκέπασμα 80 lt/15 ΟΙΚΙΣΚΟΙ: Υπολογίζονται για 4 άτομα Κατασκευάζονται χωρίς να γίνει υπέρβαση της μέγιστης πυκνότητας ατόμων/στρέμμα 4.10.α Ελάχιστο εμβαδόν σε τ.μ β Ελάχιστο εμβαδόν οικίσκου με κουζίνα/πολυκουζινάκι 4.11 Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού σε τ.μ. από 10% και πλέον Υ Υ Υ Υ 10% των θέσε ων 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 100 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 200 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 200 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 80 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ , , ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 3 Μέγιστη πυκνότητα 1 οικίσκος ανά στρέμμα και μέγιστος αριθμός οικίσκων οικίσκος για Α.Μ.Κ. Μπορούν να είναι και δίχωροι. Στα τ.μ. συνυπολογίζεται και το λουτρό για το 30% των οικίσκων για το 60% των οικίσκων για το 100% των οικίσκων

12 15866 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ντουλάπα με ικανό αριθμό κρεμαστρών Ζεστό νερό όλο το εικοσιτετράωρο Κουρτίνες αδιαφανείς ένα δεν υπάρχουν παραθυρόφυλλα Κλιματιστικό ψύξης/θέρμανσης 100 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 4.16 Πρόσβαση στο διαδίκτυο 80 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 4.17 Θυρίδες φύλαξης 4.18 Ραδιόφωνο ή τηλεόραση 100 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 4.19 Οδηγός υπηρεσιών της μονάδας 20 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 4.20 Εντομοαπωθητικά Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης Καθημερινή αλλαγή ιματισμού Αλλαγή ιματισμού κάθε δεύτερη ημέρα Αλλαγή ιματισμού κάθε τρίτη ημέρα Καθημερινή αλλαγή πετσετών λουτρού Αλλαγή πετσετών λουτρού κάθε δεύτερη ημέρα 80 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 150 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 100 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 50 Υ Υ ΠΡ 50 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 25 Υ Υ ΠΡ 4.27 Καθημερινή καθαριότητα 4.28 Υπηρεσία αφύπνισης Τηλεφωνική σύνδεση με την υποδοχή Οπτικοί συναγερμοί για κωφούς Πόρτες οικίσκων με μάτι Πόρτες παράθυρα ασφαλείας Άκαυτες χειρολαβές και κλειδαριές θυρών ΛΟΥΤΡΟ ΟΙΚΙΣΚΟΥ Μπανιέρα ντουσιέρα με αντιολισθητική προστασία 80 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 4.35 Τάπητας λουτρού Κουρτίνα μπανιέρας ή ντουσιέρας Σαπούνι χεριών, χαρτί υγείας, πιγκάλ W.C. εφαπτόμενος ή πλησίον του οικίσκου σεντόνια μαξιλαροθήκες

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Καθρέπτης μεγεθυντικός 10 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 4.39 Δοχείο απορριμμάτων με σακούλα και κάλυμμα 4.40 Ποτήρι ανά κλίνη 10 Υ Υ Υ Υ ΠΡ 4.41 Πετσέτα προσώπου και πετσέτα σώματος 30 Υ Υ Υ ΠΡ ΠΡ ανά κλίνη 4.42 Στεγνωτήρας μαλλιών 25 Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 4.43 Σκαμνάκι λουτρού 25 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Κουδούνι κινδύνου στην μπανιέρα ή ντουσιέρα ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ερμάριο 2 εστίες ή πολυκουζινάκι 2 εστιών Πολυκουζινάκι 2 εστιών με φούρνο ή 2 εστίες και φούρνος ή πολυφουρνάκι 70 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 4.48 Νεροχύτης 4.49 Ηλεκτρικό ψυγείο 150 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Ηλεκτρικός απορροφητήρας Πλήρης σειρά ανοξείδωτων μαγειρικών σκευών Πλήρη σερβίτσια για πρωινό και γεύμα επαρκή για 4 άτομα Φούρνος μικροκυμάτων 70 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 4.54 Ηλεκτρική φρυγανιέρα/τοστιέρα 30 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 4.55 Ηλεκτρική καφετιέρα 30 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 4.56 Τραπεζαρία σταθερή ή πτυσσόμενη και έπιπλα βεράντας για τέσσερα άτομα Δεν απαιτείται όταν υπάρχει πολυκουζινάκι με ερμάριο 24ωρη παροχή ζεστού νερού 5. ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 5.1 Κτίριο διημέρευσης με κυλικείο Μπορεί να συνδυαστεί με άλλες εγκαταστάσεις όπως εστιατόριο, μπαρ κ.λπ.

14 15868 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εστιατόριο 5.2 κλασικού τύπου ή εστιατόριο self service Χώρους υγιεινής 1 τουαλέτα ανδρών 1 τουαλέτα γυναικών Διάρκεια παροχής πρωινού άνω των τριών (3) ωρών Διάρκεια παροχής γευμάτων και δείπνου άνω των τριών (3) ωρών Πλήρης εξοπλισμός σε σερβίτσια Εξοπλισμός εστίασης νηπίων και βρεφών Ειδικά τραπέζια εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ Υφασμάτινα τραπεζομάντιλα Κατάστημα ειδών διατροφής και λοιπών προϊόντων Κοινόχρηστα μαγειρεία αυτοεξυπηρέτησης πελατών Ελάχιστος αριθμός εστιών Μεγάλος κάδος απορριμμάτων με ποδοκίνητο σκέπασμα 300 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 80 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 80 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 80 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 150 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 80 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 1/30 1/25 1/25 1/25 1/20 Υ Υ Υ Υ Υ 5.12 Φούρνος ή φούρνος μικροκυμάτων 5.13 Ψύκτης νερού 50 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Υ Περιλαμβάνει: κλειστό μαγειρείο (παρασκευαστήριο και αντίστοιχους αποθηκευτικούς χώρους) εμβαδού ανάλογου της δυναμικότητας σε καθίσματα. Χώρο εστίασης (κλειστό ή στεγασμένο ημιυπαίθριο ή σκιαζόμενο) εμβαδού ανάλογου της δυναμικότητας σε καθίσματα Απαιτείται όταν σε ακτίνα 20 μ. δεν υπάρχει συγκρότημα χώρων υγιεινής

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Καταψύκτης για το πάγωμα χημικού πάγου 5.15 Επιτοίχιο ηλεκτρικό ανοικτήρι για κονσέρβες 10 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 5.16 Ειδική συσκευή για ζέσταμα μπιμπερό 10 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 5.17 Ψυγεία (συντήρηση κατάψυξη) με κλειδαριά για ιδιωτική χρήση Για το 20% των θέσεων σκηνών Για το 30% των θέσεων σκηνών Ψησταριά (Barbeque), κάδος απορριμμάτων με καπάκι Σε απόσταση από τις 6. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΑΘΛΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Κολυμβητική δεξαμενή Κολυμβητική δεξαμενή παιδιών Αθλοπαιδιές: Εγκαταστάσεις διάφορων αθλημάτων (γήπεδα τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, μίνι γκολφ, 5x5, τοξοβολία κ.λπ.) Παιδική χαρά, κούνιες, τραμπάλες, κ.λπ. Οργανωμένος παιδότοπος Γυμναστήριο που περιλαμβάνει κατ ελάχιστο 4 όργανα νέας τεχνολογίας, π.χ. step machine, διάδρομος, ποδήλατο, κωπηλατοεργόμετρο, πάγκοι αλτήρες κ.λπ. 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 6.7 Κέντρο ομορφιάς και αναζωογόνησης 6.8 Σάουνα, υδρομασάζ 6.9 Επιτραπέζια παιχνίδια π.χ. πινγκ πονγκ, μπιλιάρδο κ.λπ. Τουλάχιστον 1 εγκατάσταση. Βαθμολογούνται έως 3. Απαιτείται πιστοποίηση Απαιτείται πιστοποίηση

16 15870 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Θέατρο κινηματογράφος Δραστηριότητες ψυχαγωγίας (animation) 6.12 Αναγνωστήριο βιβλιοθήκη 6.13 Θεματικά εστιατόρια 6.14 Καφέ μπαρ, κλαμπ (club) 7. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Συγκρότημα χώρων υγιεινής με πλήρη λουτρά (W.C., νιπτήρα, μπανιέρα ή ντουζιέρα, με κλειδί που παρέχεται στους πελάτες για ιδιωτική χρήση Συγκρότημα χώρων υγιεινής για παιδιά. Περιλαμβάνει παιδικές τουαλέτες, νιπτήρες και λουτρά Πλήρης χώρος περιποίησης βρεφών Self service laundry. Περιλαμβάνει μηχανικά πλυντήρια, μηχανικό στεγνωτήριο, σιδερωτήριο Σταθμός απασχόλησης και φύλαξης παιδιών, νηπίων και βρεφών Αυτόματοι πωλητές 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 200 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 300 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 80 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Εφαρμόζονται οι ισχύουσες προδιαγραφές και εγκρίσεις των αρμόδιων φορέων Για την εγκατάστασή τους ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Καταστήματα πώλησης διάφορων ειδών, π.χ. αναμνηστικών, τουριστικών, φωτογραφικών ειδών, εφημερίδων, περιοδικών, ειδών καπνοπωλείου, κοσμημάτων Τουριστικό γραφείο Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων Κομμωτήριο Κουρείο Κλιματισμός (ψύξη θέρμανση) στους κοινόχρηστους χώρους διημέρευσης, υποδοχής Δορυφορική τηλεόραση σε κοινόχρηστο χώρο Πρόσβαση στο διαδίκτυο στους κοινόχρηστους χώρους (WLAN) 1 80 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 80 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 80 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 70 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 7.14 Υπηρεσίες Internet 30 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΑΤΜ εντός της μονάδας ή σε απόσταση 300 μ. Δίγλωσση ιστοσελίδα με επικαιροποιημένη πληροφόρηση ή ρεαλιστικές φωτογραφίες Ιστοσελίδα με δυνατότητα απευθείας κρατήσεων Υπηρεσία security για τη φύλαξη της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης 80 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 50 Υ Υ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Είναι δυνατή η δημιουργία και άλλων καταστημάτων ή εγκαταστάσεων συναφών με τη λειτουργία του κάμπινγκ υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού. Για την κατασκευή και τη λειτουργία τους εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση ισχύουσες προδιαγραφές και οι τυχόν εγκρίσεις των αρμόδιων φορέων. Για τον σχεδιασμό, τους υπολογισμούς, τον εξοπλισμό και τα υλικά ακολουθούνται οι ελληνικοί κανονισμοί η και οι διεθνείς αναγνωρισμένοι.

18 15872 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Απόφοιτοι τουριστικών σχολών α. 30% του προσωπικού β. 20% του προσωπικού γ) 10% του προσωπικού Συμμετοχή τουλάχιστον του 10% του προσωπικού σε σχετικά με τον τουρισμό σεμινάρια 1 70 ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 1 9. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗ Καθημερινή καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και χώρων υγιεινής και περιβάλλοντος χώρου Καθημερινή συλλογή απορριμμάτων από τις, τους κοινόχρηστους χώρους και τα καταστήματα Αποκομιδή απορριμμάτων τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα Τήρηση διαδικασιών απεντόμωσης μυοκτονίας από πιστοποιημένα συνεργεία 10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 10.1 Πιστοποίηση ενεργειακής διαχείρισης από αρμόδιο φορέα π.χ. ΚΑΠΕ ή μέσω αναγνωρισμένου διεθνούς σήματος (π.χ. ISO)

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πιστοποίηση οικολογικής διαχείρισης (ομοίως με ενεργειακή διαχείριση) Πιστοποίηση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω αναγνωρισμένου διεθνούς συστήματος (π.χ. ISO) 11. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 11.1 Δυνατότητα διαχωρισμού των απορριμμάτων από τους επισκέπτες σε ειδικούς κάδους 11.2 Κομποστοποίηση Το 100% των ηλεκτρικών στεγνωτήρων χεριών και μαλλιών με αισθητήρα απόστασης Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον απορρυπαντικών, ειδών καθαρισμού και λιπασμάτων 12. ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σύμφωνα με τις εκάστοτε πυροσβεστικές διατάξεις ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τουριστικές εγκαταστάσεις ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για τον σχεδιασμό, τους υπολογισμούς, τον εξοπλισμό και τα υλικά ακολουθούνται οι ελληνικοί κανονισμοί ή διεθνείς αναγνωρισμένοι Προτείνεται τα δίκτυα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης να είναι υπόγεια

20 15874 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για τον σχεδιασμό, τους υπολογισμούς, τον εξοπλισμό και τα υλικά ακολουθούνται οι ελληνικοί ή οι διεθνείς αναγνωρισμένοι κανονισμοί ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ) Για τον σχεδιασμό, τους υπολογισμούς, τον εξοπλισμό και τα υλικά ακολουθούνται οι ελληνικοί κανονισμοί ή οι διεθνείς αναγνωρισμένοι ΗΠΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αφορά κάθε ήπια ή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που διαθέτει κρατική έγκριση 1 1 ΠΡ: Προαιρετικό βαθμολογούμενο κριτήριο Υ: Υποχρεωτική προδιαγραφή Άρθρο 8 Η έναρξη ισχύος της παρούσης άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργείται η με αριθμ /1987 απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ (Β 557). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

15858 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15858 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15858 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΧΟΣ ΔΕΤΕΡΟ) γραφές του Παραρτήματος της παρούσας, αλλά μόνον η συνδρομή των υποχρεωτικών λειτουργικών προδιαγρα φών και η συγκέντρωση του ελάχιστου αριθμού μορίων βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Άρθρο 1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Άρθρο 1 ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπ όψιν: Το Ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκπροσώπου. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Στοιχεία Εκπροσώπου. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 337/28-12-00 (ΦΕΚ 281 Α'/00):

Π.Δ. 337/28-12-00 (ΦΕΚ 281 Α'/00): Π.Δ. 337/28-12-00 (ΦΕΚ 281 Α'/00): Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου)

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου) 1 Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) Κανονισμοί του 1993-2005 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 1. Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ » ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ο.Τ.Δ. Αλιείας (ΑΝ.ΚΑ.Α.Ε.) και της Ε.Δ.Τ.

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ » ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ο.Τ.Δ. Αλιείας (ΑΝ.ΚΑ.Α.Ε.) και της Ε.Δ.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ.Δ/νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1.

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1. Αριθμ. 436/15.1.2010 Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ COSMOCERT A.E. COSMOCERT ο Νέος Φορέας Πιστοποίησης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Στον Αγροδιατροφικό Τομέα Στον Τουριστικό Τομέα ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ & ΚΛΕΙΔΙΑ Πιστοποιητικό Κατάταξης από

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ469ΗΙΖ-ΒΝ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ469ΗΙΖ-ΒΝ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Αθήνα 29.3.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρ. Πρωτ.: 500502 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: EPSILON ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΟΔΟΣ: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 85912, 85956,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 47459 ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κομμωτήριο Κουρείο Κατάστημα περιποίησης ποδιών χεριών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: KRESTEN ROYAL HOTEL ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΡΟΔΟΥ ΟΔΟΣ: 6ο χλμ ΛΕΩΦ.ΡΟΔΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 Το οικόπεδο 1 είναι 935,12m 2 και αποτελείται από μία πολυκατοικία με υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο. Το σύνολο των διαμερισμάτων της είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1. Γενικά Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα δημόσιο κτίριο ή δημόσιος χώρος προσβάσιμος, είναι η ύπαρξη τουαλέτας W.C, κατάλληλα διαμορφωμένης και με τον απαραίτητο εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Ξενοδοχείων και Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΠΙΧ/ΤΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή Δ/ΝΤΗ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ :...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΠΙΧ/ΤΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή Δ/ΝΤΗ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ :... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα / / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ) ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: SOCRATES ST APAART ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ:ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΠΗΓΑΔΙΑ ΟΔΟΣ: ΠΟΘΙΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 81152 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2245022590 ΦΑΞ: 2245022596

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: BAYSIDE KATSARAS ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΟΔΟΣ: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 7 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85104 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 95004-95177 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34819 20 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3387 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αρ. 216/08.01.2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: RODOS PRINCESS ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΓΕΝΝΑΔΙ ΟΔΟΣ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85109 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22440 47102 ΦΑΞ: 22440 47267 EMAIL: reservations@rodosprincess.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων Αυτοαξιολόγησης των Ξενοδοχείων και των Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης

Ο ΗΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων Αυτοαξιολόγησης των Ξενοδοχείων και των Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων Αυτοαξιολόγησης των Ξενοδοχείων και των Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης Προς τους Ιδιοκτήτες και τους ιευθυντές Ξενοδοχείων και Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Αναπτύξεις με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels).

Τουριστικές Αναπτύξεις με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels). Τουριστικές Αναπτύξεις με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels). ------------------------------------------- Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 21-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5348 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Όροι και Ορισμοί Β. Σκοπός Σήματος Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κρήτης Γ. Προδιαγραφές Γ.1. Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ 1/2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ 1/2015 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ 1/2015 Κοζάνη, 22/10/2015 Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ» για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: RHODOS PARK ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΡΟΔΟΥ ΟΔΟΣ: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 12 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 89700 ΦΑΞ: 22410 24613

Διαβάστε περισσότερα

Μικτές Τουριστικές Αναπτύξεις (ΜΤΑ) με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels).

Μικτές Τουριστικές Αναπτύξεις (ΜΤΑ) με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels). Μικτές Τουριστικές Αναπτύξεις (ΜΤΑ) με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels). ------------------------------------------- Το Διοικητικό Συμβούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Elounda Ilion απέχει 8 χιλιόμετρα από την ζωντανή πόλη του Αγίου Νικολάου και 2 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι της Ελούντας.

Το Elounda Ilion απέχει 8 χιλιόμετρα από την ζωντανή πόλη του Αγίου Νικολάου και 2 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι της Ελούντας. Περιγραφή 1 Το ξενοδοχείο Elounda Ilion, βρίσκεται στην Ελούντα της Κρήτης, την περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και ήσυχα θέρετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9769 7 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 230 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4442 Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Θυρίδα ασφαλείας, Δωμάτια για μη καπνίζοντες, Ανελκυστήρας, Θέρμανση, Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους

Γενικά Θυρίδα ασφαλείας, Δωμάτια για μη καπνίζοντες, Ανελκυστήρας, Θέρμανση, Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους PERUN LODGE Τιμές Ξενοδοχείου 11-15 Δεκεμβρίου... 18-22 Δεκεμβρίου... Διαθεσιμότητα Δωματίων 5 x 2κλινα 4 x 3κλινα 2 x 4κλινα Παροχές Το Perun Lodge είναι ένα καινούργιο ξενοδοχείο διαμερισμάτων, σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: MEDITERRANEAN ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΡΟΔΟΥ ΟΔΟΣ: ΚΩ 35-37 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 97000 ΦΑΞ: 22410 22828 EMAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΧΑ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΧΑ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΧΑ Α.Ε.» ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Σελ. 1 από 28 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Αρθρο 1 Μορφές ενοικιαζοµένων δωµατίων και ενοικιαζοµένων επιπλωµένων διαµερισµάτων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Αρθρο 1 Μορφές ενοικιαζοµένων δωµατίων και ενοικιαζοµένων επιπλωµένων διαµερισµάτων ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 337/281200 (ΦΕΚ 281/Α/2000) Για την «κατάταξη των ενοικιαζοµένων δωµατίων και ενοικιαζοµένων επιπλωµένων διαµερισµάτων σε κατηγορίες µε το σύστηµα των κλειδιών O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΧΟΣ ΔΕΤΕΡΟ) 33 εφ όσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαι τείται για την κατάταξη στην κατηγορία αυτή βάσει επιλεγόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία κτιρίων.

Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία κτιρίων. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β _ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις με την ονομασία ξενοδοχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΧΟΣ ΔΕΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 10 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 216 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322, 30.4.99 Αριθμός 86 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 19 του περί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2160/1993 ΦΕΚ: Α

ΝΟΜΟΣ 2160/1993 ΦΕΚ: Α ΝΟΜΟΣ 2160/1993 ΦΕΚ: Α 118 19930719 Άρθρο 2: Τουριστικές επιχειρήσεις - Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 27 Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ Α' 198). - Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-12 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Καθαρισμός γραφείων, κυλικείου, εστιατορίου, αποθηκών, αυλής και υαλοπινάκων των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 9.10. 2001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Π1β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: A) Παρασκευαστές και συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, Παραγωγής νωπών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όπως τις λάβετε υπόψη και τις συμπεριλάβετε στο τελικό κείμενο το οποίο θα έρθει προσεχώς προς ψήφιση στη Βουλή.

Παρακαλούμε όπως τις λάβετε υπόψη και τις συμπεριλάβετε στο τελικό κείμενο το οποίο θα έρθει προσεχώς προς ψήφιση στη Βουλή. ΑΘΗΝΑ 24-07-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2218 Προς: Υπουργό Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη Όλγα. Θέμα: Οι θέσεις της Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. επί του Νομοσχεδίου «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Κωδικός Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗ 49.39.2 5 Μεταφορές επιβατών με τελεφερίκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ_ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ 2/6

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ_ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ 2/6 Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚ50.10.19.04 8 Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με πλοία που ενεργούν πλόες εσωτερικού 6. Τουρισμός Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚ50.10.19.05 8 Υπηρεσίες μεταφορών επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περιγραφή Τομέας Προτεραιότητας : Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 49.39.2 5 Μεταφορές επιβατών με τελεφερίκ και ανελκυστήρες χιονοδρομικών κέντρων 6. Τουρισμός Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 49.39.20 6 Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 10 ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΥΛΑΚΙΑ 31 Α' ΟΡ. 31/32/33 ΙΣΟΓΕΙΟ 31 34 WC 35 41 42 43 44 51 61 72 73 74 81 91 92 95 101 102

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σελίδα 1 από 8 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σελίδα 1 από 8 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Βασικές Παράμετροι του σχεδιαστικού πλαισίου η ικανοποίηση / εξυπηρέτηση των σημερινών χρηστών του χώρου η διαφύλαξη /ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του χώρου η αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α' 98).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α' 98). Αριθµ. 436/10 (ΦΕΚ 44 Β/21-1-2010) : Καθορισµός ελαχίστων τιµών των ενοικιαζοµένων δωµατίων, ενοικιαζοµένων επιπλωµένων διαµερισµάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών και επαύλεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οικοδομική άδεια Ναι (α) Όχι (β) Υπέρβαση δόμησης έως 100 τ.μ. Όχι (γ) Υπέρβαση δόμησης από 100 έως 200 τ.μ Όχι (δ) Υπέρβαση δόμησης από 200 έως 500

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557): Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Το δωμάτιο (υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα) που φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ.

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2011 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ.πρωτ. 1843 Ταχ.Δ/νση: Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Πληροφορίες: Ι.Ζερβοπούλου Τηλέφωνο: 210.3247324 FAX: 210.3247554

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.3.8. Διοργάνωση 2 γαστρονομικών δρώμενων, εγκαινίων και ημερίδας παρουσίασης έργου. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.3.8. Διοργάνωση 2 γαστρονομικών δρώμενων, εγκαινίων και ημερίδας παρουσίασης έργου. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.3.8. Διοργάνωση γαστρονομικών δρώμενων, εγκαινίων και ημερίδας παρουσίασης έργου. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ : «ΚΡΗΤΗ ΚΥΠΡΟΣ: ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα