ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-"

Transcript

1 ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ: ΚΟΤΕΟΤΠΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ (Α.Μ.: 6701) Έναπξη : Νοέμβπιορ 2005 Παπάδοση : Αππίλιορ 2006 ΚΑΒΑΛΑ 2006

2

3 ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ Σειίδα Πρόλογος Δισαγωγή 5 6 Κευάλαιο Πρώτο 1.1 Εηζαγωγηθά 1.2 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ BSH παγθνζκίωο 1.3 Η BSH Οηθηαθέο ζπζθεπέο ζηελ Ειιάδα 1.4 Ιζηνξηθό ηεο επηρείξεζεο 1.5 Πξνϊόληα θαη εκπνξεύκαηα ηεο BSH Α.Β.Ε. ζηελ Ειιάδα Καηαζθεπαζηηθή Εκπνξηθή 1.6 Πειαηεηαθό θνηλό 1.7 Πνηόηεηα θαη πεξηβάιινλ 1.8 Αλζξώπηλν δπλακηθό 1.9 Ο θιάδνο ηεο BSH Α.Β.Ε Κευάλαιο Γεύτερο 2.1 Έλλνηα θαη ζθνπόο ηεο αλάιπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ Ιζνινγηζκόο 17 18

4 2.1.2 Καηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάηωλ ρξήζεο Πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάηωλ Καηάζηαζε ινγαξηαζκνύ γεληθήο εθκεηάιιεπζεο Πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ηωλ απνηειεζκάηωλ ρξήζεο 2.2 Είδε αλάιπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 2.3 Μέζνδνη αλάιπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 2.4 Οη θπξηόηεξεο κέζνδνη αλάιπζεο Κάζεηε ή δηαζηξωκαηηθή κέζνδνο Οξηδόληηα ή ζπγθξηηηθή κέζνδνο Μέζνδνο αλάιπζεο ηωλ ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ κε δείθηεο ηάζεο Εμεηδηθεπκέλεο κέζνδνη 2.5 Αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ κε αξηζκνδείθηεο Κευάλαιο Σρίτο 3.1 Καηεγνξίεο αξηζκνδεηθηώλ 3.2 Αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο Αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηόηεηαο Αξηζκνδείθηεο άκεζεο ή εηδηθήο ξεπζηόηεηαο Αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηόηεηαο 3.3 Αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηόηεηαο Αξηζκνδείθηεο ηαρύηεηαο είζπξαμεο απαηηήζεωλ Αξηζκνδείθηεο ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάηωλ Αξηζκνδείθηεο ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνύ Αξηζκνδείθηεο ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο ηδίωλ θεθαιαίωλ

5 3.4 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο Αξηζκνδείθηεο πεξηζωξίνπ κηθηνύ θέξδνπο Αξηζκνδείθηεο πεξηζωξίνπ θαζαξνύ θέξδνπο Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο απαζρνινύκελωλ θεθαιαίωλ Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο ελεξγεηηθνύ Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο ηδίωλ θεθαιαίωλ Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο κνριεύζεωο 3.5 Αξηζκνδείθηεο δηάξζξωζεο θεθαιαίωλ θαη βηωζηκόηεηαο Αξηζκνδείθηεο ηδίωλ θεθαιαίωλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα Αξηζκνδείθηεο ηδίωλ θεθαιαίωλ πξνο δαλεηαθά θεθάιαηα Αξηζκνδείθηεο θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ πξνο ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο 3.6 Σπγθεληξωηηθόο πίλαθαο κε ηα απνηειέζκαηα ηωλ αξηζκνδεηθηώλ Σρνιηαζκόο Αξηζκνδεηθηώλ σμπεράσματα Παράρτημα Κατάλογος σσντμήσεων Βιβλιογραυία

6 ΠΡΟΛΟΓΟ Σηο πλαίζιο ηος κύκλος ζποςδών ηος Τεσνολογικού Ιδπύμαηορ, ανήκει και η ζύνηαξη ηηρ πηςσιακήρ επγαζίαρ, η οποία αθοπά πεπαιηέπω έπεςνα ζε ζςγκεκπιμένο ηομέα με βάζη ηιρ γνώζειρ πος αποκομίζαμε καηά ηη διάπκεια ηων ζποςδών μαρ. Το θέμα ηηρ επγαζίαρ μος είναι Οικονομική Ανάλσση Πολσεθνικής Εταιρίας. Η ζςγκεκπιμένη επγαζία έσει ωρ ανηικείμενο ηην ανάλςζη ηων οικονομικών καηαζηάζεων ηηρ πολςεθνικήρ εηαιπίαρ B.S.H. Οικιακές σσκεσές Α.Β.Ε. καηά ηιρ σπήζειρ με ηην καηάπηιζη ηων πιο ζημανηικών απιθμοδεικηών. Σσεηικά με ηο θέμα ανάλςζηρ σπημαηοοικονομικών καηαζηάζεων ςπάπσοςν πολλέρ μελέηερ, αναλύζειρ, βιβλιογπαθία. Σηο ππώηο κεθάλαιο, ςπάπσοςν απκεηά ζηοισεία για ηην εηαιπία, γιαηί η ανάλςζη μιαρ οικονομικήρ μονάδαρ δεν είναι μόνο η καηάπηιζη οπιζμένων πινάκων, αλλά και ο πποζδιοπιζμόρ ηηρ οικονομικήρ καηάζηαζηρ με βάζη ηη δομή ηηρ, ηην οπγάνωζη ηηρ και γενικά ηο πλαίζιο μέζα ζηο οποίο λειηοςπγεί. Σηο δεύηεπο και ηπίηο κεθάλαιο, γίνεηαι η ανάλςζη ηων σπημαηοοικονομικών καηαζηάζεων με ηην ποπεία ζημανηικών απιθμοδεικηών καηά ηιρ πένηε (5) σπήζειρ. Μέζα ζηα πλαίζια ηων δςναηοηήηων μος, πιζηεύω όηι ανηαποκπίθηκα ζηιρ απαιηήζειρ ηηρ αναηεθείζαρ επγαζίαρ

7 Εςσαπιζηώ ιδιαίηεπα ηην κ. Δπιηζάκη Χάιδυ για ηην βοήθεια και ηιρ σπήζιμερ ζςμβοςλέρ ηηρ, ηην B.S.H. και ζςγκεκπιμένα ηον κ. Μποηζίνη Απόζηολο για ηην άτογη ζςνεπγαζία και ηιρ αξιόπιζηερ πληποθοπίερ πος μος παπείσε, καθώρ επίζηρ ηοςρ θίλοςρ και ηην οικογένεια μος για ηην αμέπιζηη ζςμπαπάζηαζη και ςποζηήπιξη ηα σπόνια ηυν ζποςδών μος.

8

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειεύζεξε δηαθίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ζπληειείηαη παγθόζκηα έρεη ωο απνηέιεζκα νη εγρώξηεο εηαηξίεο λα εμαπιώλνληαη ζε όιν ηνλ θόζκν, πέξαλ δειαδή ηωλ γεωγξαθηθώλ νξίωλ ηνπο θαη λα δεκηνπξγνύληαη έηζη νη ιεγόκελεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο. Οη θαλόλεο δηαρείξηζεο, ιεηηνπξγίαο ηωλ επηρεηξήζεωλ απηώλ είλαη θνηλέο ζε όινπο ηνπο ηόπνπο, ρώξεο, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη νξίδνληαη από ηελ κεηξηθή εηαηξία. Επίζεο, ε ινγηζηηθή δηαρείξηζε ηωλ εηαηξηώλ απηώλ ζε ιίγν ρξνληθό δηάζηεκα ζα είλαη εμ νινθιήξνπ θνηλή ζηελ παγθόζκηα δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο (βιέπε δηεζλή ινγηζηηθά πξόηππα). Όια ηα παξαπάλω, κνπ έδωζαλ ην έλαπζκα λα αλαιύζω ζηελ εξγαζία πνπ παξαζέηω κηα από ηηο εηαηξίεο απηέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ρώξα καο. Η εηαηξία απηή είλαη ε BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Με ηελ απμαλόκελε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ζπλνιηθά, ε θνηλσληθή επζύλε πνπ πεγάδεη από ηηο θνξπθαίεο επηρεηξήζεηο έρεη πάξεη κηα λέα δηάζηαζε. Ζ αλάγθε απνδνηηθόηεηαο ησλ λέσλ κνξθώλ παξαγσγήο θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλαδήηεζε νινθιεξσκέλσλ ιύζεσλ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο. 1.2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ BSH ΠΑΓΚΟΜΗΧ Ζ BSH Οηθηαθέο πζθεπέο Α.Β.Δ. είλαη κέινο ηνπ νκίινπ BSH Bosch and Siemens Hausgerate GmbH, ν νπνίνο έρεη παγθόζκηα εκβέιεηα κε εηήζηεο πσιήζεηο άλσ ησλ έμη δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ. Ζ εηαηξία ηδξύζεθε ην 1967 κεηά από ηε ζύκπξαμε ηεο Robert-Bosch GmbH θαη ηεο Siemens AG. H BSH πξνζθέξεη κεγάιεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, θαηαλαισηηθά πξντόληα θαη νηθηαθή ηερλνινγία. Ζ έδξα ηεο εηαηξίαο βξίζθεηαη ζην Μόλαρν. Σα ηειεπηαία δέθα ρξόληα ε εηαηξία έρεη αλαπηπρζεί ξαγδαία αθνύ ζπλνιηθά: Απαζρνιεί πάλσ από ππαιιήινπο Γηαζέηεη 42 εξγνζηάζηα ζε 15 ρώξεο ζηελ Δπξώπε, ηηο ΖΠΑ, ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ Αζία Απνηειείηαη από 70 εηαηξίεο ζε 40 ρώξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ παγθνζκίνπ δηθηύνπ πσιήζεσλ θαη εμππεξέηεζεο πειαηώλ όπνπ εγγπώληαη ηε ζπλερή επαθή κε ηελ αγνξά, ηελ παγθόζκηα δηαζεζηκόηεηα πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο πειαηείαο. 1.3 Ζ BSH ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΚΔΤΔ Α.Β.Δ. ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ηε ζύγρξνλε Διιάδα, νη ζπλερώο απμαλόκελεο απαηηήζεηο ππνδνκήο δεκηνπξγνύλ ηελ αλάγθε δηαξθνύο εμέιημεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ ιύζεσλ. Ζ BSH Οηθηαθέο ζπζθεπέο ΑΒ.Δ. είλαη ηθαλή λα παξέρεη νινθιεξσκέλεο, απνηειεζκαηηθέο θαη αληαγσληζηηθέο ιύζεηο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο θάζε εθαξκνγήο θαη ηδηαίηεξα ζε εθείλεο, όπνπ ε αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία θαη ε αζθάιεηα είλαη απόιπηε πξνηεξαηόηεηα. ήκεξα έρεη κηα δπλακηθή ππόζηαζε κε: Έδξα ηεο ηελ Κεθηζηά όπνπ ζηεγάδνληαη ν εκπνξηθόο ηνκέαο θαη ν ηνκέαο κάξθεηηλγθ Δξγνζηάζην παξαγσγήο νηθηαθώλ ζπζθεπώλ ζηνλ Άγην Ησάλλε Ρέληε - 7 -

11 1200 άηνκα εξγαηηθό δπλακηθό, όπνπ ηα 800 απαζρνινύληαη ζην εξγνζηάζην θαη παξάγνπλ ζπζθεπέο ην ρξόλν Απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο ζηνλ Αζπξόππξγν Αηηηθήο Τπνθαηάζηεκα πσιήζεσλ ζηελ Θεζζαινλίθε Οινθιεξσκέλν δίθηπν service ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα θαη Ζξάθιεην Κξήηεο Καη ζπκβεβιεκέλα ζπλεξγεία ζε όιε ηελ Διιάδα 1.4 ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Σν 1977, ε BSH θαη ε Siemens εμαγόξαζαλ ην 60% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο ΠΗΣΟ AE, κίαο ειιεληθήο εηαηξείαο νηθηαθώλ ζπζθεπώλ ε νπνία είρε ηδξπζεί ην 1865 θαη έρεη καθξά παξάδνζε ζηελ εγρώξηα αγνξά. Ζ ζπλεξγαζία απηή εμαζθάιηζε ζηελ Διιεληθή εηαηξεία ηελ ηερλνγλσζία, ηελ ηερλνινγία θαη ζύγρξνλεο κεζόδνπο παξαγσγήο, πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ην όλνκά ηεο ηελ θαηέζηεζαλ, ζηαζεξά, θπξίαξρε δύλακε ηνπ θιάδνπ. Από ην 1996, ε Bosch, ε Siemens θαη ε Pitsos δξαζηεξηνπνηνύληαλ από θνηλνύ κε ηελ επσλπκία BSP. Σν 1998 ε κάξθα Gaggenau θαη ην 2002 ε κάξθα Neff, ελζσκαηώζεθαλ ζηελ BSP. Πξόζθαηα, ε εηαηξεία κεηνλνκάζηεθε ζε BSH Οηθηαθέο πζθεπέο ABE. Καηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ ειιεληθή αγνξά κε κεξίδην πάλσ από 40% όζνλ αθνξά ηηο ιεπθέο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ελώ ε εμαγσγηθή ηεο δξαζηεξηόηεηα απμάλεηαη ζπλερώο θαη εθηείλεηαη ζηηο επξσπατθέο ρώξεο θαη ζηελ Κύπξν. Ο ηδίξνο ηεο αλέξρεηαη ζηα 270 εθαηνκκύξηα επξώ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 90 εθαηνκκύξηα αληηζηνηρνύλ ζηηο εμαγσγέο

12 1.5 ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ ΣΖ B.S.H. A.B.E. ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Ζ θύζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο δηαθξίλεηαη ζε α) κατασκευαστική θαη β) εμπορική όπνπ ζ απηόλ ην ηνκέα ηα πξντόληα εηζέξρνληαη από ηα εξγνζηάζηα ηνπ νκίινπ πξνο άκεζε πώιεζε ζηελ Διιεληθή αγνξά Καηαζθεπαζηηθή H B.S.H. εηδηθεύεηαη, ζηα πιαίζηα ηνπ θαηακεξηζκνύ πνπ έρεη απνθαζίζεη γηα ηηο αλά ηελ Δπξώπε βηνκεραλίεο ηεο ε κεηξηθή εηαηξεία, ζηελ παξαγσγή ππεξζύγρξνλσλ θνπδηλώλ, ςπγείσλ θαη θαηαςπθηώλ κε ηηο κάξθεο «Bosch», «Siemens» θαη «Pitsos». Δπνκέλσο ηα πξντόληα πνπ θαηαζθεπάδεη είλαη: I. ΚΟΤΕΗΝΔ Δκαγηέ εζηίεο Κεξακηθέο εζηίεο Ππξνιπηηθέο II. ΦΤΓΔΗΑ Μνλόπνξηα Γίπνξηα no frost Γίπνξηα III. ΦΤΓΔΗΟΚΑΣΑΦΤΚΣΔ Γπλακηθήο ςύμεο No frost 60 εθαηνζηώλ No frost 70 εθαηνζηώλ Δκπνξηθή Σα εκπνξηθά πξντόληα πνπ πσινύληαη ζηελ Διιεληθή αγνξά κε ηηο πξναλαθεξζείζεο εκπνξηθέο επσλπκίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηηο «Neff» θαη «Gaggenau» είλαη νη εμήο: I. ΚΑΣΑΦΤΚΣΔ Οξηδόληηνη Καηαθόξπθνη - 9 -

13 II. ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ ΠΗΑΣΧΝ Γηαζηάζεσο 60 εθαηνζηώλ Γηαζηάζεσο 45 εθαηνζηώλ Δπηηξαπέδηα III. ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ ΡΟΤΥΧΝ Φνξηώζεσο εκπξόο Φνξηώζεσο από πάλσ Γηαζηάζεσο 60 εθαηνζηώλ Γηαζηάζεσο 45 εθαηνζηώλ IV. ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΖΡΔ Τπνηνηρηδόκελνη V. ΔΝΣΟΗΥΗΕΟΜΔΝΔ ΤΚΔΤΔ Κνπδίλεο-Φνύξλνη Απνξξνθεηήξεο Πιπληήξηα πηάησλ Φπγεία VI. ΛΟΗΠΔ ΤΚΔΤΔ Φνύξλνη κηθξνθπκάησλ Πιπληήξηα-ηεγλσηήξηα Ζιεθηξηθέο ζθνύπεο Μηθξνζπζθεπέο Ζ ζρέζε ηεο B.S.H κε ηελ κεηξηθή ηεο εηαηξεία εκθαλίδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ Διιεληθή ζπγαηξηθή. Απηά ζπλνςίδνληαη σο εμήο: Πξόζβαζε ζηε ζύγρξνλε ηερλνινγία, ε νπνία έηζη ελζσκαηώλεηαη ζηελ Διιεληθή παξαγσγή άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά σο πξνο ηελ αληαγσληζηηθόηεηα, ηελ πνηόηεηα θαη ηελ εκπνξεπζηκόηεηα ησλ πξντόλησλ. Γλώζε ησλ εμειίμεσλ ηεο αγνξάο, σο πξνο ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηάζεηο ησλ θαηαλαισηώλ παγθνζκίσο, καδί θαη από αλεμάξηεηεο δηεζλείο εηαηξείεο εξεπλώλ, γεγνλόο πνπ επηηξέπεη ζηελ B.S.H λα βξίζθεηαη «κπξνζηά» από ηηο εμειίμεηο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηεί γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Δμεηδίθεπζε ζηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ πξντόλησλ, βαζηδόκελε ζην ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα πνπ θαηέρεη ε νηθνλνκηθή κνλάδα ζηελ Διιάδα. Γεγνλόο πνπ δίδεη ζηελ εηαηξεία ηελ δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε μέλεο αγνξέο, ζε ζπλδπαζκό κε νηθνλνκίεο

14 θιίκαθαο πνπ νδεγνύλ ζε ρακειό θόζηνο παξαγσγήο θαη εληζρύνπλ έηζη απηή ηε δπλαηόηεηα. Συμπέρασμα ησλ παξαπάλσ πιενλεθηεκάησλ είλαη ε Διιεληθή παξαγσγηθή κνλάδα λα θαηέρεη κηα ζπνπδαία ζέζε ζην δηεζλέο δίθηπν ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, κε θαζνξηζκέλε εμεηδίθεπζε, εγγπεκέλε απνζηνιή θαη ζαθή πξννπηηθή. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ε Διιάδα παξάγεη ςπγεία γηα ηελ Γεξκαλία θαη ηελ θαλδηλαβία θαη από ην 1996 θνπδίλεο κε θνύξλνπο ππξνιπηηθνύ απηνθαζαξηζκνύ γηα ηελ Γπηηθή Δπξώπε θαη ηηο θαλδηλαβηθέο ρώξεο. Σα ςπγεία κεγάινπ κεγέζνπο No Frost, εδώ θαη κεξηθά ρξόληα, δελ παξάγνληαη ζε θαλέλα άιιν εξγνζηάζην ηεο B.S.H ζηελ Δπξώπε. Σν γεγνλόο απηό απνδεηθλύεη ηελ εμεηδίθεπζε ηεο κνλάδαο, ππνγξακκίδεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηεο θαη εγγπάηαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κειινληηθώλ επελδύζεσλ ΠΔΛΑΣΔΗΑΚΟ ΚΟΗΝΟ Ζ B.S.H Α.B.Δ έρεη αλαπηύμεη έλα δίθηπν πειαηείαο κε ζηόρν ηελ πιήξε δηαζεζηκόηεηα ησλ πξντόλησλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο, ζηελ Διιεληθή αγνξά, κε ζθνπό ηελ θάιπςε αλαγθώλ ζε επξύ θάζκα νηθηαθώλ ζπζθεπώλ. Δηδηθόηεξα ε B.S.H έρεη απνθηήζεη ζεκαληηθνύο πειάηεο όπσο: ΚΧΣΟΒΟΛΟ ΔΖΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ ΤΚΑΡΖ CARREFOUR Καη άιιεο επώλπκεο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ. Δλώ αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ην εξγνζηάζην ηεο BSH πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα, έρεη απνθιεηζηηθή θαηαζθεπή ησλ ςπγείσλ No Frost, όπνπ εμάγνληαη ζηηο ππόινηπεο ζπγαηξηθέο ηνπ νκίινπ πξνο άκεζε πώιεζε ζην αγνξαζηηθό θνηλό ησλ ρσξώλ ηνπο. 2 ΚΟΡΦΗΑΣΖ Υ., Ζ Διιεληθή Βηνκεραλία ηνλ 21 ν αηώλα, Δθδόζεηο INDUSTRIAL NEWS & RESEARCH, 2000, ζει

15 1.7 ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Ο ζπλδπαζκόο πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο θαη πνηόηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί όια απηά ηα ρξόληα ε επηρείξεζε έρνπλ σο ζθνπό ηελ εμέιημε ηεο. Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο αξρέο πνπ αγθαιηάδνληαη από ηελ BSH είλαη λα πξνζθεξζεί ζηνπο θαηαλαισηέο ε γλήζηα πξνζηηζέκελε αμία από ηελ άπνςε ηεο απόδνζεο, άλεζε θαη επθνιία ηεο ρξήζεο κε ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ θαη βειηησκέλσλ πξντόλησλ ηεο. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη βαζηζκέλε ζηε ζηαζεξή πεπνίζεζε πνπ σζείηαη πξνο ηα εκπξόο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ, ώζηε λα δεκηνπξγεί ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, ηελ πξνζηηζέκελε επθνιία γηα ηνλ πειάηε θαη ζπλάκα λα εμαζθαιίδεη ζπλερώο ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο κέζα ζηελ νκάδα ηεο BSH Α.Β.Δ. εμαζθαιίδεη ηα πξόηππα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πηνζεηνύληαη παγθνζκίσο. Ζ BSH είλαη νιόςπρα δεζκεπκέλε ζηελ αξρή ηθαλόηεηαο ππνζηήξημεο θαη ζηελ ζσζηή ρξήζε ησλ πόξσλ ηεο. Μαδί κε ηελ πνηόηεηα ε BSH Οηθηαθέο πζθεπέο Α.Β.Δ. δίλεη ζεκαληηθό βάξνο ζηελ πξνζηαζία θαη ζην ζεβαζκό ηνπ πεξηβάιινληνο κε θαζεκεξηλέο πξάμεηο. Ζ νξζνινγηζηηθή ρξήζε ησλ πξώησλ πιώλ, ε αλάπηπμε πξντόλησλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ε πηνζέηεζε ιηγόηεξν ελεξγνβόξσλ κεζόδσλ παξαγσγήο επηβεβαηώλνληαη από ηελ εθαξκνγή πηζηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001, την Ολική Ποιότητα και το EFQM. (Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο Πνηόηεηαο) Ζ επηρείξεζε έρεη βάιεη παξαδνζηαθά ηελ πνηόηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ζε πςειά επίπεδα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, πνπ είλαη νη παξάγνληεο ζηελ επηηπρία ηεο ζην δηεζλέο αληαγσληζηηθό ζηάδην. Ζ νηθνλνκηθή κνλάδα δεκηνπξγεί πξντόληα πνπ θαζηζηνύλ ηε δσή επθνιόηεξε θαη πην επράξηζηε γηα ηνπο θαηαλαισηέο, ράξε ζηελ επθπή ηερλνινγία ηνπο, ηελ πςειόηεξε απόδνζε, ηηο κεγαιύηεξεο επθνιίεο θαη ηελ θηιηθόηεηα πξνο ην ρξήζηε. Δπνκέλσο γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζηε BSH Α.Β.Δ. ε πνηόηεηα είλαη ζπλώλπκε κε: Σν ζεβαζκό ησλ δεζκεύζεσλ απέλαληη ζηνπο πειάηεο Σε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο Σελ πςειή απόδνζε ησλ πόξσλ ηεο εηαηξίαο Έηζη απνδεηθλύεηαη όηη ζηηο κέξεο καο ε βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ην πεξηβάιινλ κπνξνύλ λα ζπκβηώλνπλ θαλνληθά

16 Οδεγίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Ζ BSH Οηθηαθέο πζθεπέο Α.Β.Δ. ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη δεκηνπξγήζεη έλαλ θαηάινγν νδεγηώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ αλαθέξεη ηα πεξαηηέξσ: 1.Σν αλζξώπηλν δπλακηθό εθηόο από ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαλνληζκώλ, εξγάδνληαη ζπλερώο γηα λα βξνπλ ηνπο απαηηνύκελνπο ηξόπνπο γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ πόξσλ, απνηξέπνληαο δπζκελή απνηειέζκαηα ζην πεξηβάιινλ. 2.Λακβάλνληαη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα απνηξαπεί ε «δεκία» ζην πεξηβάιινλ. 3.Σα απνηειέζκαηα ζην πεξηβάιινλ αμηνινγνύληαη θαη ιακβάλνληαη ππόςε, ην λσξίηεξν δπλαηόλ, πξνγξακκαηίδνληαο έηζη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο. 4.Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θαηάιιειεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ζηγνπξεύεηαη όηη ε πνιηηηθή γηα ην πεξηβάιινλ εθαξκόδεηαη απνηειεζκαηηθά. Οη ηερληθέο θαη νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνύληαη γη απηό, ειέγρνληαη ηαθηηθά θαη ππνβάιινληαη ζπλερώο ζε πεξαηηέξσ αλάπηπμε. 5.Δίλαη θαζήθνλ όισλ ησλ ππαιιήισλ λα έρνπλ επίγλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζε όια ηα επίπεδα. Ζ αλάπηπμε θαη ε πξνώζεζε ηεο επζύλεο γηα ην πεξηβάιινλ είλαη έλαο «κόληκνο δηνηθεηηθόο ζηόρνο». 6.Δλζαξξύλνπλ ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε ζθνπό λα αθνινπζήζνπλ ηηο ίδηεο πεξηβαιινληηθέο νδεγίεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκόδησλ δεκνζίσλ αξρώλ. 7.Κξαηνύλ ελήκεξν ην πειαηεηαθό θνηλό γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ ε επηρείξεζή έρεη ζην πεξηβάιινλ θαη γηα ηηο ζρεηηθέο κε ην πεξηβάιινλ ππεξεζίεο πνπ παξέρεη. Δλώ επηπιένλ ηνπο ζπκβνπιεύνπλ γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πξντόληα ηνπο έηζη ώζηε λα κελ έρνπλ επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ

17 1.8 ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ Σν αλζξώπηλν δπλακηθό είλαη ζεκειηώδεο θεθάιαην γηα ηε BSH A.B.E. Ζ νηθνλνκηθή κνλάδα επελδύεη ζην πξνζσπηθό πνπ απαζρνιεί θαη γηα ην ιόγν απηό, πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαιύηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνύο ηεο. Oη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ κόλν λα είλαη άξηζηεο εάλ νη ππάιιεινη θαηαδεηθλύνπλ ηε ζπλνιηθή δέζκεπζε γηα ην ζηόρν ηνπο. Ζ εγεζία θαζνξίδεη εάλ νη ππάιιεινη είλαη πξαγκαηηθά πξόζπκνη λα πινπνηήζνπλ απηό. Δθείλνη πνπ μέξνπλ θαιά ηελ ζπληαγή ηεο επηηπρίαο ζα πξέπεη λα ζπκνύληαη όηη : Ζ εγεζία σο παξάγνληαο παξαθίλεζεο γηα ηελ επηηπρία πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη θάζε εκέξα, ζε όιεο ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο ππαιιήινπο. ην δηάινγν κε ηνπο ππαιιήινπο ην πην ζεκαληηθό είλαη ε αιιειεπίδξαζε, βαζηζκέλε ζηελ εηιηθξίλεηα θαη ηε ζπλεξγαζία. Με ζπλέπεηα λα βειηηώζεη ην δηάινγν κεηαμύ ησλ δηεπζπληώλ θαη ησλ ππαιιήισλ, ώζηε λα γίλεηαη απνδνηηθόηεξνο θαη επηηπρήο. Δξγαιεία όπσο νη ζηόρνη, ε αλαηξνθνδόηεζε θαη ν δηάινγνο πξνζσπηθνύ βνεζνύλ ηελ επηρείξεζε ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα. αλ ζπλεξγάηεο θαη εζσηεξηθόο θνξέαο παξνρήο ππεξεζηώλ, ην ηκήκα πξνζσπηθνύ παξέρεη ηε ζηαζεξή ππνζηήξημε ζηα ιόγηα θαη ζηελ πξάμε ηεο πνξείαο ηεο πξνο ηελ ηειεηόηεηα. ήκεξα ε επηρείξεζε απαζρνιεί 1200 εξγαδνκέλνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο βηνκεραλίαο, έρεη αλώηαηε ή αλώηεξε εθπαίδεπζε, ελώ ν κέζνο όξνο ειηθίαο δελ μεπεξλά ηα 35 ρξόληα, γεγνλόο πνπ πηζηνπνηεί ην δπλακηθό ραξαθηήξα ηεο εηαηξίαο θαη ηε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ηεο ζ έλα ηόζν αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ. ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο επηρείξεζεο, δηαθξίλεηαη ζηα αθόινπζα γξαθήκαηα: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 21% 50% 29% ΣΕΥΝΘΚΟΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟ ΠΡΟΩΠΘΚΟ- ΜΗΥΑΝΘΚΟΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΘ ΤΠΑΛΛΗΛΟΘ

18 ΜΟΡΦΩΣΘΚΟ ΕΠΘΠΕΔΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 21% 5% 42% 32% ΠΣΤΥΘΟΤΥΟΘ ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΘΔΡΤΜΑΣΩΝ (ΑΕΘ) ΠΣΤΥΘΟΤΥΟΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΩΝ ΘΔΡΤΜΑΣΩΝ (ΣΕΘ) ΑΠΟΦΟΘΣΟΘ ΛΤΚΕΘΟΤ ΚΑΣΟΥΟΘ MASTER ΗΛΘΚΘΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 17% 31% 23% 29% ΕΣΩΝ ΕΣΩΝ ΕΣΩΝ ΕΣΩΝ

19 1.9 O ΚΛΑΓΟ ΣΖ BSH Α.Β.Δ. Μεηά από έξεπλα ζην δηαδίθηπν θαη ζην Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην αλαθέξσ όηη κέρξη ζήκεξα ππάξρνπλ ειάρηζηα θιαδηθά ζηνηρεία ζηε ρώξα καο. Κάζε δύν ρξόληα ε ΗNR ( Industrial News & Research) εθπνλεί θιαδηθέο κειέηεο, νη νπνίεο αλαιύνπλ ζε βάζνο ηε δνκή, ηηο εμειίμεηο θαη ηηο πξννπηηθέο ζε δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. Ο βηνκεραληθόο θιάδνο είλαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο, ζπκκεηέρνληαο ζηε δηακόξθσζε ηνπ ΑΔΠ κε πνζνζηό πνπ θπκάλζεθε κεηαμύ 11,9%- 14,7% ηε ρξνληθή πεξίνδν Σα ηειεπηαία ρξόληα ην ζπγθεθξηκέλν πνζνζηό ζπκκεηνρήο βξίζθεηαη ζε αλνδηθή πνξεία, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθνύο ξπζκνύο αλάπηπμεο. ύκθσλα ηώξα, κε ηελ κειέηε ηεο INR θαηά ην 2004 κε 2005, ε BSH Α.Β.Δ. εκθαλίδεηαη ζηελ ηεζζαρακοζηή όγδοη θέζη ηνπ Βηνκεραληθνύ θιάδνπ κε βάζε ην Δλεξγεηηθό ηεο, ελώ ζηνλ θιάδν ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ όπνπ θαη εληάζζεηαη, θαηέρεη ηελ δεύηερη θέζη. Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα, ζηελ Διιεληθή αγνξά δξαζηεξηνπνηείηαη αξθεηά κεγάινο αξηζκόο επηρεηξήζεσλ είηε πνπ παξάγνπλ, είηε πνπ εηζάγνπλ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Πεξηνξηζκέλεο ζε αξηζκό είλαη νη εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ όια ηα είδε ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ κνλάδσλ αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή νξηζκέλσλ κόλν πξντόλησλ. Αξθεηέο είλαη νη εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηνλ ελ ιόγσ θιάδν θαη κεηαμύ απηώλ, δεζπόδνπζα ζέζε θαηέρνπλ νη ζπγαηξηθέο κεγάινπ κεγέζνπο νηθνλνκηθώλ κνλάδσλ ηνπ εμσηεξηθνύ. Ζ εγρώξηα δήηεζε θαιύθζεθε θαηά θύξην ιόγν από εηζαγόκελα πξντόληα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη ε εηζαγσγηθή δηείζδπζε παξνπζίαζε ζπλερή αύμεζε. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εηζαγσγώλ πξνήιζε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθόηεξα από ηελ Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Γαιιία

20 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΥΤΔΡΟ 2.1 ΔΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΟ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Ο φξνο αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε ζχγθξηζε θαηά αμία ησλ δηαθφξσλ νκαδνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνπλ πξνο ην ζχλνιν ηνπο ή πξνο ηελ αμία νξηζκέλεο νκάδαο ζηνηρείσλ θαη αθφκε πξνο ηα ζηνηρεία άιινπ ή άιισλ ηζνινγηζκψλ ηεο ίδηαο ή νκνεηδνχο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηε κειέηε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο θαηαζηάζεσο. Η αλάιπζε απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα απνδεηρζεί ζπνπδαία θαη λα δηαπηζησζεί φηη ην πιήζνο ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηα πνιππνίθηια ζηνηρεία ηεο ινγηζηηθήο, κεηαηξέπνληαη απφ απινί αξηζκνί ζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, απνβιέπνπλ ζε κηα αμηνιφγεζε ηεο παξνχζαο αιιά θαη πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο, κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ εθηηκήζεσλ θαη πξνβιέςεσλ γηα ηε κειινληηθή θαηάζηαζε θαη απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. Με ιίγα ιφγηα κπνξεί λα θαζνξηζζεί εάλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη εμέιημε ηεο επηρείξεζεο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο ή φρη. Απηνί πνπ ελδηαθέξνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή ηεο αλάιπζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ζθνπφ ηε ιήςε απνθάζεσλ κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο φπσο: Η Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζε, γηα λα εθηηκήζεη ηε ιεηηνπξγηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηά ηεο. Γαλεηζηέο γηα ηε ξχζκηζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα. Δπελδπηέο-Μέηνρνη, γηα λα πάξνπλ απνθάζεηο γηα ην ραξηνθπιάθηφ ηνπο. Αληαγσληζηέο, γηα λα επσθειεζνχλ απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε επηρείξεζε. Οηθνλνκηθνί αλαιπηέο-ρξεκαηηζηέο. Αλαιπηέο ζε πεξηπηψζεηο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ. Δξγαηηθά ζπλδηθάηα, γηα θαζηέξσζε κηαο νηθνλνκηθήο βάζεο γηα ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. ηειέρε Σξαπεδψλ, γηα θαζνξηζκφ ηεο πηζηνιεπηηθήο θεξεγγπφηεηαο ησλ αηηνχλησλ δαλείσλ. Με ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δηαπηζηψλεηαη ε δπλαηφηεηα: Α) Αληαπφθξηζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ. Β) Δθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ. Γ) Απνδνηηθφηεηαο θαη ηάζεο βειηίσζεο

21 Η αλάιπζε αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη πνπ απνηεινχλ ηελ ζεκαληηθφηεξε ιήςε πιεξνθνξηψλ. Με ζπληνκία ζα αλαθέξνπκε ηα είδε θαη ην πεξηερφκελν απηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Δ.Γ.Λ.. Αληηθείκελν κειέηεο ζα απνηειέζνπλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξέπεη σποτρεωτικά λα θαηαξηηζζνχλ θαη λα δεκνζηνπνηεζνχλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ έμσ επηρεηξεζηαθνχο ζθνπνχο φζν θαη εθείλεο πνπ θαηαξηίδνληαη προαιρετικά ή σσμπληρωματικά απφ ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. 3 Οη ςποσπεωτικά καταπτιζόμενερ σπηματοοικονομικέρ καταστάσειρ απφ ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο είλαη νη εμήο: 1. Ιζνινγηζκφο, 2. Καηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, 3. Πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ, 4. Καηάζηαζε ινγαξηαζκνχ γεληθήο εθκεηάιιεπζεο, 5. Πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Σψξα φζνλ αθνξά ηηο πποαιπετικά καταπτιζόμενερ σπηματοοικονομικέρ καταστάσειρ απηέο έρνπλ σο εμήο: 1. Καηάζηαζε ηακεηαθήο ξνήο, 2. Καηάζηαζε αιιαγψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο, 3. Καηάζηαζε αιιαγψλ νηθνλνκηθήο ζέζεο, 4. Καηάζηαζε πεγψλ θαη ρξήζεσλ θεθαιαίσλ, 5. εκεηψζεηο. Η ζεηξά παξνπζίαζεο θαη κειέηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζεηξά θαηάξηηζεο ηνπο ζηελ πξάμε θαη κε ηελ ινγηθή φηη ην απνηέιεζκα κίαο νηθνλνκηθήο θαηαζηάζεσο ρξεηάδεηαη γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο άιιεο Ιζνινγηζκφο Ιζνινγηζκφο είλαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ εκθαλίδεη ζπλνπηηθά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαηά είδνο θαη αμία ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή. Υξεζηκνπνηείηαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο θαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο λέαο ρξήζεο πνπ αθνινπζεί γηα ηηο εγγξαθέο θιεηζίκαηνο ή αλνίγκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ινγαξηαζκφ 89 ηζνινγηζκφο ηνπ Δ.Γ.Λ., πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζην ηέινο θάζε ρξήζεο φπνπ θαηαξηίδεηαη ππνρξεσηηθά. Ο ηζνινγηζκφο απνηειείηαη απφ ην ελεξγεηηθφ θαη ην παζεηηθφ. ην ενεργητικό ηνπ ηζνινγηζκνχ εκθαλίδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζχκθσλα κε ηνλ βαζκφ ξεπζηφηεηαο θαη θηλεηηθφηεηάο ηνπο, φπνπ ηα βξαδέα ξεπζηνπνηήζηκα ηνπνζεηνχληαη πξψηα θαη αθνινπζνχλ ηα επθνιφηεξα ξεπζηνπνηήζηκα κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: 3 NIKHTA A. NΙΑΡΥΟΤ, Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, Πέκπηε έθδνζε, Δθδφζεηο Α. ΣΑΜΟΤΛΗ, Αζήλα Πεηξαηάο 1997,ζει

22 1) Οθεηιφκελν θεθάιαην 2) Έμνδα εγθαηάζηαζεο 3) Πάγην ελεξγεηηθφ 4) Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 5) Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ 6) Λνγαξηαζκνί ηάμεσο Σψξα, φζνλ αθνξά ην παθητικό, εθεί εκθαλίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζχκθσλα κε ηνλ βαζκφ ιεθηφηεηαο ηνπο. Οη πάγηεο ππνρξεψζεηο, απηέο πξνο ηνπο θνξείο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (ίδηα θεθάιαηα), ηνπνζεηνχληαη θαη αθνινπζνχλ ηελ παξαθάησ ζεηξά: 1) Κεθάιαην 2) Πξνβιέςεηο 3) Τπνρξεψζεηο 4) Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ 5) Λνγαξηαζκνί ηάμεσο πηζησηηθνί Καηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο Δίλαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ εκθαλίδεη ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα θαζαξά θαη κηθηά, ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζηε ρξήζε πνπ θιείλεη απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ινγ/ζκφ 86 απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ Δ.Γ.Λ., πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, φπνπ θαηαξηίδεηαη ππνρξεσηηθά. Δπηπιένλ ε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο πεξηιακβάλεη: Α) Έθηαθηα θαη αλφξγαλα απνηειέζκαηα. Β) Απνζβέζεηο κε ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Γ) Σα ζπλνιηθά θαζαξά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πξηλ απφ ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα θέξδε. Οη πην ελεκεξσκέλνη ζηα ζέκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη κε θάπνηεο γλψζεηο ινγηζηηθήο, κπνξνχλ λα αληιήζνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ ζπζρέηηζε ησλ θεξδψλ ή ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θαηάιιεινπο δείθηεο ή απφ ηελ ζπζρέηηζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ θαη ησλ ίδησλ, κπνξεί θάιιηζηα λα κεηξεζεί ν βαζκφο θεξεγγπφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο. Απφ ηνπο ζπζρεηηζκνχο απηνχο, νη αλαιπηέο δεκηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθνχο πίλαθεο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο κειεηνχλ ηηο κεηαβνιέο ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ ηεο επηρείξεζεο, ζπγθεληξψλνληαο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ ηχπν, ρξεκαηηζηήξηα, πηζησηέο, επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θιπ έηζη ψζηε λα έρνπλ φζν ην δπλαηφ ηελ κέγηζηε αθξηβή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο

23 2.1.3 Πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ Δίλαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ εκθαλίδεη ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ θαζαξψλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο, πνπ θιείλεη, απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. ην Δ.Γ.Λ., ν ινγ/ζκφο απεηθνλίδεηαη κε 88 απνηειέζκαηα πξνο δηάζεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεο φηαλ γίλεηαη δηάζεζε θεξδψλ. Ο πίλαθαο δηάζεζεο εθηφο απφ ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, εκθαλίδεη θαη ηα ππφινηπα ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, ηηο δηαθνξέο θνξνινγηθψλ ειέγρσλ πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη ζηελ πεξίπησζε θεξδψλ πξνο δηάζεζε ηνλ ηξφπν δηακνλήο ησλ Καηάζηαζε ινγαξηαζκνχ γεληθήο εθκεηάιιεπζεο Δίλαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πνπ εκθαλίδεη ηα θαζαξά ηαθηηθά θαη νξγαληθά απνηειέζκαηα ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζηελ ρξήζε πνπ θιείλεη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ινγαξηαζκφ 80 γεληθή εθκεηάιιεπζε ηνπ Δ.Γ.Λ., πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, φπνπ θαηαξηίδεηαη ππνρξεσηηθά. Απνηειεί αλαπφζπαζην ζπκπιήξσκα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη θαηαρσξείηαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ κεηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ Πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο Πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, είλαη ην απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ησλ νηθνλνκηθψλ απηψλ θαηαζηάζεσλ, κε ην νπνίν δίλνληαη πξφζζεηεο ή επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο έρνπλ ζθνπφ λα δηεπθνιχλνπλ, φινπο ηνπο παξάγνληεο πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζην λα θαηαλννχλ ην πεξηερφκελφ ηνπο, λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ αιεζηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα αθξηβή απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκηέο) ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Σν πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, νπφηε θαηαξηίδεηαη θαη δεκνζηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά κε ηελ θαηαρψξεζή ηνπ ζην Μεηξψν Δηαηξηψλ θαη Δ.Π.Δ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ. Γελ δεκνζηεχεηαη ζηηο εθεκεξίδεο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ηζνινγηζκνχ, απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ. 5 4 ΜΠΑΛΣΗ Δ. ΚΩΣΑ, Αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, Καβάια 2003, ζει ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ,Έθδνζε ΔΛΚΔΠΑ, Τπνπξγείν πληνληζκνχ, Οηθνλνκίαο θαη Δκπνξίνπ, Αζήλα 1981, ζει

24 2.2 ΔΙΓΗ ΑΝΑΛΤΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Τπάξρνπλ δπν είδε αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: 1) Αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ αλαιπηή I. Δζσηεξηθή νηθνλνκηθή αλάιπζε: Ο αλαιπηήο ζηελ εζσηεξηθή αλάιπζε είλαη ζπλήζσο θάπνηνο ζχκβνπινο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο είηε έρεη άκεζε ζρέζε κε απηήλ είηε ζαλ ζπλεξγάηεο είηε ζαλ ππάιιεινο ν νπνίνο κπνξεί θαη λα έρεη πξφζβαζε ζηα ινγηζηηθά βηβιία. Ο έιεγρνο απηφο γίλεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο δηνηθήζεσο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο θαη ελδηαθέξεηαη λα επηηχρεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν εζσηεξηθφο έιεγρνο εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην βαζκφ απνδνηηθφηεηαο, ζηελ κεηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ηελ πξφνδν πνπ επηηεχρζεθε, ηηο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ηέινο ηηο ζπγθξίλεη κε ηνλ θιάδν θαζψο θαη κε ηε γεληθφηεξε πνξεία ησλ πξφηππσλ. II. Δμσηεξηθή νηθνλνκηθή αλάιπζε: Ο αλαιπηήο ζηελ εμσηεξηθή αλάιπζε δελ έρεη θακία εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα θαη δελ έρεη πξφζβαζε ζηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία θαη ζηνηρεία θαη ζηεξίδεη ηελ αλάιπζε ηνπ ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο πην κεγάινο αξηζκφο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ επηρείξεζε αλεβάδεη ζεκαληηθά ηνλ πήρε ηεο ζεκαζίαο ηεο εμσηεξηθήο αλαιχζεσο θαη ηδίσο αλ ιεθζεί ππφςε φηη ζηε ζεκεξηλή θνηλσληθννηθνλνκηθή δσή ε επηρείξεζε δελ είλαη ηειείσο αλεμάξηεηε αθνχ επεξεάδεηαη θαη ειέγρεηαη απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν κε ην νπνίν είλαη άξξεθηα δεκέλε. Γηα ην ιφγν απηφ ε πνιηηεία κε λφκνπο ππνρξέσζε ηηο επηρεηξήζεηο λα δεκνζηεχνπλ θαη άιια ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε. Έηζη κπνξεί επθνιφηεξα λα πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο απνδνηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ε νηθνλνκηθή ηεο ζέζε, ε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ηέινο ε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηπρφλ κειινληηθέο επθαηξίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ. 2) Αλάινγα κε ηα ζηάδηα δηελέξγεηαο ηεο αλάιπζεο I. Σππηθή αλάιπζε: Απηή αλαθέξεηαη ζην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη έρεη ζθνπφ λα ειέγμεη ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε ζχληαμε ηνπ εθάζηνηε ηζνινγηζκνχ, δειαδή νη αξρέο ζαθήλεηαο, εηιηθξίλεηαο θαη νκνηνκνξθίαο. Δηδηθφηεξα ειέγρεηαη θαη ν ραξαθηεξηζκφο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ε κέζνδνο απνηίκεζεο θαζψο επίζεο ηηο απνζβέζεηο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (έηζη βειηηψλνληαη νη δηνξζψζεηο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ππάξρεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηα κεγέζε). II. Οπζηαζηηθή αλάιπζε: Απηή ζηεξίδεηαη ζηελ θαιή πξνεηνηκαζία πνπ έγηλε ζην ζηάδην ηεο ηππηθήο αλάιπζεο θαη επεθηείλεηαη ζηε ζχγθξηζε, επεμεξγαζία, εξκελεία θαη αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο κε ηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ αλάιπζεο

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο»

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Σμήμα Λογιστικής) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος Διπλωματική Εργασία Κόλλια Ηλιάνα Κωσταράς Γεώργιος ΘΕΜΑ: ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz Επιβλζπων Καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Παυλίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Οηθνλνκνηερληθή κειέηε κεηαηξνπήο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα