ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ιούνιος 2002 Θέµα : Εκπόνηση οικονοµοτεχνικής µελέτης για εγκατάσταση και λειτουργία βιοµηχανικής µονάδας παραγωγής ολοκληρωµένων κουφωµάτων αλουµινίου. Φοιτητές : ηµητρίου Ευάγγελος Μπεκρής Ευάγγελος Σαρήµπεη Βασιλική Σταµατούλης Ελευθέριος Εισηγητής : Καστανάρας Μιχάλης Copyright

2 Αφιιεερώννεετταιι,, από ττουςς φοιττηττέέςς--συγγγγραφεεί ίςς,, σττο ττµήµα ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΙΑΣΜΟΥ,, σττι ιςς οικογγέέννεει ιέέςς µαςς καιι σεε όλλα ττα αγγαπηµέέννα µαςς πρόσωπα..

3 Γνήσιο υπογραφής των συγγραφέων Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο ανατύπωση, αναδηµοσίευση, µετάφραση και γενικά η αναπαραγωγή της παρούσας µελέτης ολόκληρης ή µέρους αυτής, µε οποιοδήποτε µέσο (φωτοτυπία, εκτύπωση, µικροφίλµ ή άλλη µηχανική ή ηλεκτρονική µέθοδο), χωρίς την έγγραφη άδεια των συγγραφέων.

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Τον Ιανουάριο του 2002 παρουσιάστηκε η επιθυµία από τους επενδυτές Μητσοµπέκο Ευάγγελο και Καλιαµήτσος Θεόδωρος, να ιδρύσουν µία µονάδα παραγωγής κουφωµάτων αλουµινίου. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα Η βιοµηχανία πρόκειται να εγκατασταθεί στη βιοµηχανική περιοχή των Οινοφύτων, µε αποτέλεσµα να µπορεί να προωθεί στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή τα προϊόντα της. Θεωρήθηκε καλή συγκυρία για την ίδρυση της βιοµηχανίας, οι εγκαταστάσεις που πρόκειται από το κράτος να κατασκευαστούν για την εξυπηρέτηση των αναγκών και τη φιλοξενία του κόσµου που θα έρθει για τους Ολυµπιακούς αγώνες του Σε αυτόν τον προσανατολισµό κινήθηκε η µελέτη σκοπιµότητας. Κρίθηκε ότι σύµφωνα µε τη συνολική βιοµηχανική πολιτική που εφαρµόζεται στην Ελλάδα σε συνάρτηση µε το εµπορικό ισοζύγιο, να δηµιουργηθεί βιοµηχανία τέτοια, που θα κάλυπτε µερίδιο της αγοράς των κουφωµάτων αλουµινίου. Η βιοµηχανία φτάνει να µπορεί να καλύψει στο maximum της παραγωγής της το 0,3%, της πανελλαδικής ζήτησης των κουφωµάτων. Οι νόµοι 2601/98 (αναπτυξιακός), 2190 / 20 (περί ιδρύσεως ανώνυµης εταιρείας), λοιπές υπουργικές αποφάσεις και τροποποιήσεις νόµων (βλέπε ΦΕΚ), αποτελούν τη συνολική βιοµηχανική και οικονοµική πολιτική πάνω στην οποία θα στηριχθεί το πρόγραµµα. Οι συγκεκριµένοι επενδυτές δεν έχουν στο παρελθόν άλλη επενδυτική δραστηριότητα, αλλά και η ίδια η επιχείρηση είναι επίσης νέα. Σηµαντικός παράγοντας για την πορεία της επιχείρησης είναι ο προσδιορισµός των προβλέψεων ζητήσεως και παραγωγής µε βάση ήδη υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία, ώστε να µπορεί να γίνει µε επιτυχία ο προσδιορισµός της ποσότητας της παραγωγής για να µην υπάρχουν τεράστια αποθέµατα µέσα στις αποθήκες ή σε διαφορετική περίπτωση να µην υπάρχουν περιπτώσεις υπερφαλάγγισης της προσφοράς από τη ζήτηση. Υπολογίζεται µελλοντικά ότι θα ζητούνται γύρω στα κουφώµατα αλουµινίου (έτος 2017). Στο maximum της παραγωγής της η επιχείρηση θα παράγει κουφώµατα αλουµινίου ανά έτος. Αυτό γίνεται στην περίπτωση που η µονάδα θα δουλεύει 8 ώρες. Λοιπά κριτήρια για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης είναι εκτός από την ανεπτυγµένη βιοµηχανική περιοχή, οι χιλιοµετρική προσέγγιση κοντά στην πρωτεύουσα, το ανεπτυγµένο οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο του νοµού Βοιωτίας και οι συνολικές φορο - ελαφρύνσεις που δίνει η περιοχή για την ανάπτυξη νέων επενδυτικών σχεδίων. Οι ετήσιες ανάγκες σε πρώτες ύλες αναλύονται εκτενώς στα κεφάλαια των εισροών και του µηχανολογικού εξοπλισµού. Το κόστος φαίνεται ανά υλικό αλλά και συγκεντρωτικά. Το κόστος των πρώτων υλών κυµαίνεται από 890 περίπου χιλιάδες ευρώ, στην αρχική περίοδο λειτουργίας της επιχείρησης

6 και φτάνει µέχρι ανά έτος στις περιόδους πλήρους λειτουργίας της επιχείρησης. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που απαιτείται για την παραγωγή είναι τεχνολογικά εξελιγµένος. Το κόστος τους φτάνει τα Για το χειρισµό των µηχανηµάτων αυτών συµπεριλαµβανοµένων και των διοικητικών στελεχών, πωλητών, επιστηµονικών και διευθυντικών στελεχών, απασχολούνται 11 άτοµα από τα οποία δύο (2) είναι τεχνίτες, οι άλλοι δυο (2) είναι εργάτες, οι τέσσερις (4) είναι βοηθοί, ένας (1) οδηγός και οι υπόλοιποι δύο είναι τα διοικητικά στελέχη (λογιστής και γραµµατέας). Στo διάγραµµα Gantt, που φαίνεται στο κεφάλαιο, που περιγράφεται το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, παρουσιάζει το συνολικό χρόνο διεξαγωγής των εργασιών που στην περίπτωσή µας είναι 13 µήνες. Ο χρόνος πειραµατικής λειτουργίας του εργοστασίου είναι συνολικά ένας µήνας. Η αµοιβή των µελετητών της παρούσας οικονοµοτεχνικής µελέτης είναι ,1. Συνολικά η χρηµατοδοτική και οικονοµική αξιολόγηση γίνεται στο κεφάλαιο της αξιολόγησης της µελέτης από το οποίο εξάγεται το συµπέρασµα ότι η παρούσα πρόκειται για µία επιχείρηση βιώσιµη, µε κέρδη που πολλαπλασιάζουν το αρχικό κεφάλαιο του επενδυτή ιδιαίτερα µετά από 1 χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης. Το πλεονέκτηµα του προγράµµατος είναι ότι παρουσιάζει θετική οικονοµική πορεία. Σε γενικές γραµµές πάντως, αν και ουραγός πολιτικός και οικονοµικός, η Ελλάδα καταφέρνει µέσα από αναπτυξιακούς νόµους και ενισχυτικές ρυθµίσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναπτύσσει το συνολικό βιοµηχανικό της πλάνο και να δίνει ευκαιρίες τόσο σε νέες θέσεις εργασίας όσο και σε βιοµηχανικές µονάδες. Το ποσοστό ανάπτυξης της επιχείρησης κυµαίνεται στο 42 % ετησίως.

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι µελέτες σκοπιµότητας ή όπως το αποκαλούν οι ξένοι feasibility studies - αποτελούν τα ερείσµατα διαφόρων οικονοµικών δραστηριοτήτων, κάτω από οποιοδήποτε οικονοµικό ή θεσµικό σύστηµα. Γενικώς ποικίλουν ευρύτατα ως προς τον χαρακτήρα, την πολυπλοκότητα και το µέγεθος και αποσκοπούν είτε στη δηµιουργία νέων παραγωγικών µονάδων είτε στην επέκταση της παραγωγικής δυναµικότητας ήδη υπαρχόντων µονάδων. Ένας βιοµηχανικός σχεδιαστής, ιδίως σε µια αναπτυσσόµενη χώρα όπως η Ελλάδα, θα µπορούσε να µελετήσει πληθώρα εναλλακτικών σχεδίων βιοµηχανικής ανάπτυξης. Όµως ελάχιστα από αυτά είναι εφικτά. Ο καθορισµός του τελικού σχεδίου είναι απαραίτητο να γίνει αντικειµενικά λαµβάνοντας υπόψη µας τις ιδιαίτερες συνθήκες που παρουσιάζει η χώρα. Το συγκεκριµένο σχέδιο δεν πρέπει να είναι µόνο εφικτό αλλά και να συντρέχει µε τα εκάστοτε αναπτυξιακά προγράµµατα της χώρας. Για αυτό το λόγο κανένα σχέδιο δεν πρέπει να εξετάζεται µεµονωµένα αλλά αντίθετα να µελετάται και να συγκρίνεται µε ολόκληρη την Οικονοµία. Επίσης, κατά την εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας τις διάφορες εναλλακτικές προτάσεις σε πολλούς τοµείς και να επιλέγουµε κάθε φορά την καλύτερη ώστε να οδηγηθούµε στην άριστη λύση. Αυτές εντοπίζονται σε συγκεκριµένα σηµεία της µελέτης. Αρχικά, στη µέθοδο παραγωγής, έπειτα στην κλίµακα του επενδυτικού σχεδίου, ακολούθως στις διαφορετικές τοποθεσίες για την µονάδα και τέλος στις διαφορετικές ηµεροµηνίες περατώσεως του προγράµµατος.

9 Ιστορία του αλουµινίου Κατά τα 100 χρόνια χρήσης του αλουµινίου, η εξάπλωση και η χρησιµοποίηση του, υπήρξε ραγδαία. Το αλουµίνιο ή αργίλιο (Al) είναι από τα πλέον διαδεδοµένα στοιχεία στο φλοιό της γης και σε αναλογία περίπου 8%, σε σχέση µε τα άλλα στοιχεία όπως Πυρίτιο (Si) περίπου 26.5%, Σίδηρος (Fe) 5%, Μαγνήσιο (Mg) 2%, Χαλκός (Cu) 0.001%, Ψευδάργυρος (Zn) και Λευκόχρυσος (Pt) 0.004% το καθένα. Όπως τα περισσότερα µέταλλα, έτσι και αυτό δεν βρίσκεται ελεύθερο στη φύση αλλά σε ενώσεις υπό την µορφή ορυκτών. Βρίσκεται σε πάνω από 250 διαφορετικά ορυκτά. Από βιοµηχανικής πλευράς, το πλέον σηµαντικό ορυκτό είναι ο βωξίτης όπου το αργίλιο περιέχεται υπό την µορφή οξειδίων ή ένυδρων οξειδίων (αλουµίνα). Ο βωξίτης για να θεωρείται οικονοµικά εκµεταλλεύσιµος πρέπει να έχει µια περιεκτικότητα µεγαλύτερη του 55% σε αλουµίνα (Al 2 O 3 ). Με τη µέθοδο Bayer, από το βωξίτη διαχωρίζουµε και παίρνουµε την αλουµίνα από τα άλλα συστατικά. Σε ένα επόµενο στάδιο επεξεργασίας, η αλουµίνα µε ηλεκτρόλυση (µέθοδος Heroult-Hall) µετατρέπεται σε αλουµίνιο. Σχηµατικά η παραγωγική διαδικασία µετατροπής του βωξίτη σε αλουµίνιο φαίνεται στο σχήµα 1. Σχήµα 1: Παραγωγή Αλουµινίου

10 Με βεβαιωµένα αποθέµατα 120 εκατοµµυρίων τόνων και µε πολλαπλάσια πιθανά, η Ελλάδα κατέχει παγκοσµίως την όγδοη (8η) θέση των περιοχών µε τα µεγαλύτερα αποθέµατα βωξίτη, όντας στην πράξη η µόνη βωξιτοπαραγωγός χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Ωστόσο, µεταξύ των χαρακτηριστικών του ελληνικού βωξίτη είναι το γεγονός της δύσκολης εκµετάλλευσης του και το ότι το κόστος εξόρυξής του κατά πολύ υψηλότερο των µεγάλων βωξιτοπαραγωγών χωρών (Αυστραλία, Τζαµάικα και τελευταίως Ινδίες) όπου θα µπορούσε να λεχθεί ότι φθάνει να σκάψεις ένα (1) µέτρο γης για να το βρεις (επιφανειακά σχεδόν κοιτάσµατα). Έλαση -Θερµή έλαση- Συνοπτικά η έλαση γίνεται ως εξής: η πρώτη ύληπλάκες- τορνίρονται στην εξωτερική τους επιφάνεια, ώστε να αποµακρυνθούν τα επιφανειακά ελαττώµατα. Στο επόµενο στάδιο, οι πλάκες προθερµαίνονται σε θερµοκρασία 455 ως 525 o C εξαρτώµενη από τη φύση του κράµατος. Αυτή η διαδικασία θέρµανσης καλείται οµογενοποίηση και έχει σαν σκοπό να εξαλείψει τις εσωτερικές τάσεις που δηµιουργήθηκαν κατά τη διαδικασία της χύτευσης και να κάνει την ατοµική δοµή περισσότερο οµοιόµορφη και έτοιµη για την θερµή επεξεργασία. Η θερµή έλαση πραγµατοποιείται σε θερµοκρασία πάνω τη θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης και συνήθως στην περιοχή 400 και 540 o C εξαρτώµενοι από τη φύση του κράµατος. Μια τυπική εγκατάσταση θερµής έλασης, έχει τέσσερα (4) έλαστρα, το ένα πάνω στο άλλο. Τα δύο µεσαία έλαστρα είναι οι οδηγοί που έρχονται σε επαφή µε την επιφάνεια της πλάκας. Είναι µικρότερα σε διάµετρο από τα δύο άλλα έλαστρα που δηµιουργούν την απαιτούµενη δύναµη για την έλαση. Όταν η πλάκα, που ξεκινά από περίπου 300mm πάχους έχει µειωθεί σε περίπου 75mm πάχος, κόβονται οι άκρες της. Κατόπιν αναθερµαίνονται και οδηγούνται σε ένα ενδιάµεσο στάδιο όπου πάλι µε έλαστρα, µειώνεται το πάχος σε 20mm. Τώρα το ελασµένο φύλλο τυλίγεται σε ρολλούς. Σε ένα επόµενο στάδιο, ο ρολλός οδηγείται σε µία διάταξη θερµής έλασης, τεσσάρων (4) ελάστρων όπου το καθένα µειώνει ακόµη περισσότερο το πάχος του. Μετά την τελευταία διαδικασία το ευρισκόµενο σε ρολλό, φύλλο αλουµίνιο ανοπτήσεται πριν συνεχιστεί η περαιτέρω επεξεργασία. -Ψυχρή έλαση- Συνήθως πραγµατοποιείται σε µία συστοιχία τεσσάρων (4) ελάστρων. Μετά κάθε µείωση του πάχους από 45 έως 85 %, ο ρολλός αναπτύσσεται. Στην ψυχρή έλαση, το σε ρολλό τυλιγµένο φύλλο αλουµινίου περνά µέσω των τεσσάρων (4) ελάστρων και ξανατυλίγεται στην άλλη πλευρά. Την ψυχρή έλαση ακολουθεί η κοπή του ρολλού σε επίπεδα

11 φύλλα και µορφοποίησή του σε διάφορες µηχανές ανάλογα µε τις απαιτήσεις της αγοράς. Οι πωλήσεις προϊόντων έλασης στη εγχώρια αγορά, για τα αµέσως επόµενα χρόνια, δεν φαίνεται να έχουν µεγάλα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξη. Ο κλάδος, και σωστά, στηρίζεται και προβλέπει στις διεθνείς αγορές όπου ήδη έχει µία σηµαντική παρουσία. Πρώτος στόχος του κλάδου είναι η διατήρηση και η αύξηση των εξαγωγών στις διεθνείς αγορές όπου παρουσιάζονται µεγάλες ευκαιρίες αλλά παράλληλα και µεγάλος ανταγωνισµός. Σχήµα 2. Παραγωγή αλουµηνίου

12 ιέλαση Μία τυπική γραµµή διέλασης παρουσιάζεται στο σχήµα που ακολουθεί. Σχήµα 3 Γραµµή παραγωγής διέλασης Η διαδικασία της παραγωγής προφίλ είναι η ακόλουθη: Οι µπιγέτες αφού θερµανθούν σε µία θερµοκρασία o C εξαρτάται από το σχήµα του προφίλ-οδηγούνται στην πρέσα. Έτσι το θερµό µέταλλο συµπιέζεται µέσα σε ένα χώρο που από τη µια µεριά είναι κλεισµένο µε την µήτρα, η οποία έχει τα αναγκαία ανοίγµατα όµοια µε το τελικό προφίλ που θέλουµε να παράγουµε, και από την άλλη µε ένα δίσκο συµπαγή στερεωµένο στην άκρη του εµβόλου. Αµέσως µετά την έξοδο του προφίλ από την µήτρα ψύχεται µε τη βοήθεια ανεµιστήρων και αφού ευθυγραµµιστεί κόβεται στα επιθυµητά µήκη. Το τελευταίο στάδιο της όλης διαδικασίας είναι η γήρανση. Με άλλα λόγια το προφίλ οδηγείται σε φούρνο και παραµένει σε µία ορισµένη θερµοκρασία για µια χρονική περίοδο. Με την γήρανση επιτυγχάνουµε καλυτέρευση των µηχανικών χαρακτηριστικών του κράµατος.

13 Σχήµα 4: ιαδικασία ιέλασης Σχήµα 5: Προϊόντα ιέλασης Τα προϊόντα διέλασης (προφίλ) στην εγχώρια αγορά, αφορούν τις αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές εφαρµογές, όπου χαρακτηριστικά προϊόντα στον τοµέα αυτό αποτελούν τα εξωτερικά κουφώµατα αλουµινίου. Τα κουφώµατα αλουµινίου για εξωτερικά ανοίγµατα οικοδοµών κατέχουν ποσοστό πάνω από το 75% σε σχέση µε τα αντίστοιχα προϊόντα άλλων υλικών (ξύλο 15%, PVC 7% και σίδηρος 3%). Η προτίµηση του ελληνικού καταναλωτικού κοινού για τα κουφώµατα αλουµινίου δεν είναι τυχαία. Έχει αποδειχθεί ότι το αλουµίνιο είναι το πλέον κατάλληλο υλικό για εξωτερικά κουφώµατα στις κλιµατολογικές συνθήκες της Ελλάδας. Τα συστήµατα κουφωµάτων αλουµινίου που κυκλοφορούν σήµερα στην ελληνική αγορά, ικανοποιούν σήµερα στο ακέραιο τις απαιτήσεις σε σχεδιασµό, λειτουργικότητα,

14 αεροστεγάνωση, υδατοστεγάνωση, θερµοµόνωση, ηχοµόνωση και αντοχή στο χρόνο µε ελάχιστο κόστος συντήρησης. Οι επιχειρήσεις του κλάδου έχοντας εµπειρίες από το παρελθόν, καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να εκµεταλλευτούν τα καλά οικονοµικά αποτελέσµατα των τελευταίων χρόνων. Έτσι, προκειµένου να ανταποκριθούν στον έντονο διεθνή ανταγωνισµό, εκσυγχρονίζουν τον εξοπλισµό τους µε σηµαντικές επενδύσεις για αντικατάσταση των παλαιών πρεσσών µε νέες σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους προώθησης των πωλήσεων. Εκτιµάται ότι στην εγχώρια αγορά, ο κλάδος της διέλασης θα επωφεληθεί από την παρατηρούµενη αύξηση της οικοδοµικής δραστηριότητας, αλλά και από τα νέα µέτρα που βρίσκονται υπό επεξεργασία από την κυβέρνηση και που θα έχουν στόχο τη βελτίωση της καταναλισκόµενης ενέργειας. Όµως, ο σχεδόν µονοµερής προσανατολισµός των εταιριών του κλάδου προς την οικοδοµή δηµιουργεί έντονα προβλήµατα ανταγωνισµού. Οι εταιρίες του κλάδου θα πρέπει να αναζητήσουν και άλλες λύσεις προς άλλους τοµείς δραστηριότητας. Η δηµιουργία νέων ή η ενίσχυση ήδη υπαρχουσών µονάδων παραγωγής τελικών προϊόντων από αλουµίνιο, εκτός κουφωµάτων, αποτελεί µία λύση. Οι εξαγωγές είναι και πρέπει να αποτελούν µόνιµο στόχο των εταιριών του κλάδου. Καλές προοπτικές για εξαγωγές εµφανίζονται στις αγορές των βαλκανικών και των παρευξείνιων χωρών. Η ζήτηση από τις χώρες αυτές αφορά κυρίως συστήµατα τελικών προϊόντων αλουµινίου για αρχιτεκτονικές εφαρµογές, που σηµαίνει εξαγωγές προϊόντων µε µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία για µεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Οι εταιρίες του κλάδου, έχοντας ήδη µία σηµαντική παρουσία, βλέπουν τις αγορές αυτές σαν προέκταση της εγχώριας αγοράς παρά σαν µεµονωµένες ξένες αγορές. Το αλουµίνιο µπορούµε να πούµε χωρίς υπερβολή, πως πρόκειται για ένα κλάδο εθνικής σηµασίας µε σηµαντικότερη συµβολή στην εξέλιξη των βασικών οικονοµικών µεγεθών της χώρας µας. Και πώς θα µπορούσε άραγε να είναι διαφορετικά αν ο κύκλος εργασιών του τοµέα ξεπερνά ετησίως τα 2 δις. ολάρια, προσφέροντας περίπου το 1,7% του Α.Ε.Π. Οι εξαγωγές αλουµινίου ανέρχονται ετησίως στα 550 εκ.δολλάρια και αποτελούν το 5,5% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, σηµειώνοντας έτσι κατά τα τελευταία πέντε (5) περίπου χρόνια µία σηµαντικότατη αύξηση που φθάνει περίπου το 45%. Εξάλλου, στον τοµέα του αλουµινίου απασχολούνται συνολικά περίπου άτοµα, αριθµός που σε επίπεδο εργατικού δυναµικού µεταφράζεται σε ποσοστό άνω του 1%. Στη χώρα µας η µεταποίηση του αλουµινίου άρχισε να αναπτύσσεται µε έντονους ρυθµούς κατά την δεκαετία του `70. Κατά την

15 διάρκεια των τριών (3) αυτών δεκαετιών τη σηµαντικότερη ανάπτυξη παρουσίασαν οι κλάδοι έλασης και διέλασης αλουµινίου. Σύµφωνα µάλιστα µε στοιχεία της Alunet, οι πωλήσεις των δύο αυτών κλάδων αλουµινίου έφθασαν από τους τόνους το 1976 στους το Εξάλλου, κατά το διάστηµα παρουσιάστηκε µία πραγµατική «εκτίναξη» όλων των βασικών µεγεθών που αφορούν κυρίως τους δύο αυτούς κλάδους αλουµινίου. Οι πωλήσεις των οποίων, εµφάνισαν κατά το ίδιο διάστηµα µία µέση ετήσια αύξηση της τάξης του 13%. Βασικοί λόγοι της µεγάλης αυτής κερδοφορίας των κλάδων έλασης και διέλασης αλουµινίου είναι τόσο η µεγάλη τους ζήτηση από την αγορά όσο και οι σηµαντικές επενδύσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στην εφαρµογή νέων, περισσότερο καινοτόµων τεχνολογιών. Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της ελληνικής ένωσης αλουµινίου, το σύνολο της εγχώριας παραγωγής αλουµινίου ανερχόταν κατά το 1998 σε τόνους, εκ των οποίων το µεγαλύτερο µέρος (53%) ήταν αλουµίνιο έλασης, το οποίο κατέχει το µεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων ( τόνοι). Κλείνοντας την αναφορά µας στο χώρο του αλουµινίου, αξίζει να αναφέρουµε ότι προς τα τέλη του Αυγούστου του 2000, έγινε η διαπίστευση του εργαστηρίου ποιότητας της ελληνικής ένωσης αλουµινίου µε το διεθνές πιστοποιητικό ΕΝ 45001, ενώ έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται από την πολιτεία, η πρόταση δέκα (10) εταιριών-µελών της ένωσης για δηµιουργία Ελληνικού Κέντρου Ανάπτυξης Αλουµινίου, το οποίο επιχορηγείται κατά 60% από το υπουργείο Ανάπτυξης (Υπ.Αν)

16 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για την εκπόνηση της παρούσας οικονοµοτεχνικής µελέτης ακολουθούνται ορισµένα βήµατα. Η διαδικασία που θα ακολουθήσουµε είναι συγκεκριµένη για λόγους ευανάγνωσης και αισθητικής. Η µελέτη αναφέρει µεταξύ άλλων, εξειδικευµένους όρους και υποµελέτες. Αυτό ίσως να µην ενδιαφέρει ουσιαστικά τον επενδυτή, ο οποίος θέλει σε τελική ανάλυση µια βιώσιµη επικερδή επιχείρηση. Για αυτό το λόγο, το πρώτο κεφάλαιο της έκθεσης θα παρουσιάζει τα συµπεράσµατά της, τα οποία βγαίνουν µετά από µια πορεία έρευνας και µελέτης των προϋποθέσεων του επενδυτικού σχεδίου. Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει το ιστορικό του προγράµµατος. Σε αυτό θα αναφερθούν τα στοιχεία των προσώπων ή του οργανισµού που προωθεί το επενδυτικό πρόγραµµα. Ορίζεται ο προσανατολισµός του προγράµµατος και της αγοράς δηλαδή το είδος της ζήτησης και το αν θα απευθυνθούµε σε ξένη ή εγχώρια αγορά (στην περίπτωσή µας έχουµε καταναλωτική ζήτηση και εγχώρια αγορά). Τέλος, θα αναπτυχθούν οι οικονοµικές και βιοµηχανικές πολιτικές της χώρας, που θα υποστηρίξουν το επενδυτικό πρόγραµµα. Στο επόµενο κεφάλαιο, από τα σηµαντικότερα της µελέτης, περιγράφουµε τη δυνατότητα της αγοράς και τη δυναµικότητα της παραγωγικής µονάδας. Συγκεκριµένα, γίνεται έρευνα και ανάλυση της ζητήσεως και των αναµενόµενων πωλήσεων της επιχείρησης. Έχοντας υπόψη µας τα παραπάνω στοιχεία, οδηγούµαστε στη µελέτη διαφόρων εναλλακτικών προγραµµάτων παραγωγής και στον υπολογισµό της δυναµικότητας της υπό µελέτη µονάδας. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στις πρώτες ύλες και στις άλλες εισροές. ηλαδή περιγράφεται η διαθεσιµότητα των πρώτων υλών, των βοηθητικών υλικών, των εφοδίων του εργοστασίου καθώς και των πηγών ηλεκτρικής ενέργειας, νερού κ.ά. Επίσης αναφέρονται οι ετήσιες ανάγκες των παραπάνω εισροών. Γίνεται λόγος για εναλλακτικά προγράµµατα προµήθειας και επιλογή του άριστου. Το επόµενο κεφάλαιο ασχολείται µε τον τόπο εγκατάστασης της µονάδας. Γίνεται περιγραφή των εναλλακτικών προτάσεων και τελικά επιλογή της καλύτερης. Προσδιορίζεται η ακριβής τοποθεσία (γεωγραφικά) και οι λόγοι εκλογής της όσον αφορά το θεσµικό πλαίσιο, την κυβερνητική πολιτική, τις τοπικές συνθήκες και τον προσανατολισµό προς την αγορά ή προς τις πρώτες ύλες. Στο έκτο κεφάλαιο αναλύουµε τον µηχανολογικό εξοπλισµό και τα κτιριακά της επένδυσης. Προσδιορίζουµε τα διαγράµµατα ροής και περιγράφουµε τα χαρακτηριστικά του προγράµµατος. Αναφέρονται οι

17 εναλλακτικές προτάσεις για εξοπλισµό και τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν και τελικά επιλογή της άριστης. Γίνεται αναφορά των µηχανηµάτων και των διαφόρων συσκευών καθώς και τα έργα του πολιτικού µηχανικού που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των κτιριακών. Το επόµενο κεφάλαιο ασχολείται µε την οργάνωση του εργοστασίου και µε άλλα γενικά έξοδα. Όταν καθοριστούν η παραγωγική δυναµικότητα της µονάδας και οι τεχνολογικές µέθοδοι παραγωγής είναι αναγκαίο να καθοριστεί το απαιτούµενο ανθρώπινο δυναµικό. Αυτό χωρίζεται σε εργατικό και σε επιτελικό δυναµικό. Καθορίζεται και στις δύο περιπτώσεις, ο τύπος και το µέγεθος αυτών. Στο ένατο κεφάλαιο αναπτύσσεται ένα λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα και πρόγραµµα εκτελέσεως των εναλλακτικών λύσεων. Από αυτές κάνουµε επιλογή της άριστης και αναφέρουµε τη διάρκεια ανεγέρσεως του εργοστασίου και το χρόνο εγκαταστάσεως των µηχανηµάτων αλλά και τη διάρκεια πειραµατικής λειτουργίας και του χρόνου κανονικής εκκινήσεως του εργοστασίου. Ολοκληρώνοντας, ασχολούµαστε µε τη χρηµατοδοτική και οικονοµική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου, το τελευταίο και σηµαντικότερο βήµα της παρούσας µελέτης. Υπολογίζουµε το συνολικό κόστος της επένδυσης και αναφέρουµε τα κυριότερα στοιχεία αυτής σε εγχώριο νόµισµα και ξένο συνάλλαγµα που απαιτείται για γήπεδα και διαµόρφωση χώρου, έργα πολιτικού µηχανικού, τεχνολογία και µηχανήµατα, προεπενδυτικά έξοδα κεφαλαίων και κεφαλαίου κινήσεως. Όλα τα παραπάνω, αθροιστικά µας δίνουν το συνολικό κόστος επενδύσεως. Επίσης αναφέρονται διάφορες πηγές χρηµατοδότησης, η επίδραση αυτών στο προτεινόµενο πρόγραµµα, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, απαιτούµενες εκθέσεις για τη χρηµατοδότηση αλλά και η σχέση ξένων προς τα ίδια κεφάλαια. Ακόµη, υπολογίζουµε το συνολικό κόστος παραγωγής ή βιοµηχανικό κόστος, που περιλαµβάνει το κόστος λειτουργίας (έξοδα εργοστασίου + γενικά διοικητικά έξοδα + κόστος πωλήσεων και διανοµής), έξοδα χρηµατοδοτήσεως και αποσβέσεις. Κάνουµε µια χρηµατοδοτική ανάλυση, που περιλαµβάνει την καθαρά παρούσα θέση, το ρυθµό αποδόσεως κεφαλαίων, το χρόνο επιστροφής κεφαλαίων, ανάλυση των «νεκρών σηµείων» ( Break-even points) και ανάλυση ευαισθησίας (Sensitivity analysis). Τέλος, εκτιµούµε τις επιδράσεις της µονάδας στην εθνική οικονοµία και την κοινωνική προσφορά αυτής.

18 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

19 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Βασικά στοιχεία του προγράµµατος Υπάρχει µία έξαρση οικοδοµών τόσο στη χώρα όσο και στις γειτονικές της και παρατηρείται πολλές φορές αν όχι έλλειψη, τουλάχιστον καθυστέρηση παράδοσης κουφωµάτων αλουµινίου. Από αυτό προέκυψε η ιδέα εκτιµήσεως της δυνατότητας ιδρύσεως µονάδας παραγωγής κουφωµάτων αλουµινίου στη χώρα. Με την εκπόνηση αυτής της οικονοµοτεχνικής µελέτης, έχουµε ως κύριο στόχο την ίδρυση µιας βιοµηχανικής µονάδας που θα παράγει αποκλειστικά κουφώµατα αλουµινίου οικιακής αλλά και επαγγελµατικής χρήσης. Η επιχείρηση δεν θα ασχοληθεί µε τη δηµιουργία προφίλ αλουµινίου, λόγω του πολύ υψηλού κόστους των µηχανών και γενικότερα της παραγωγής του αλλά και της υψηλής ανταγωνιστικότητας στο χώρο της διέλασης εξαιτίας των κολοσσών που κυριαρχούν. Αντίθετα, θα προµηθεύεται αυτό, από άλλες µονάδες παραγωγής που εδρεύουν στο εσωτερικό ή εξωτερικό της χώρας. Επίσης, θα εισάγει εξαρτήµατα όπως λάστιχα, κοχλίες, και µηχανισµούς ανάκλισης και ανοίγµατος. Η συναρµολόγηση των παραπάνω εξαρτηµάτων θα πραγµατοποιείται εξολοκλήρου στις εγκαταστάσεις της εταιρίας. Το εργοστάσιο πρόκειται να λειτουργήσει δύο ανεξάρτητες γραµµές παραγωγής, από τις οποίες η µία θα κατασκευάζει το σκελετό του κουφώµατος και η άλλη τους υαλοπίνακες. Έπειτα, στο τέλος των γραµµών παραγωγής θα γίνεται η συναρµολόγηση αυτών. Αµέσως µετά την συναρµολόγηση συσκευάζεται, ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές κατά τη µεταφορά στον τόπο διάθεσης. Κυριαρχεί η ιδέα να προωθούµε τα τελικά προϊόντα σε εκθέσεις ιδιόκτητες που θα δηµιουργηθούν αρχικά σε µεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και µετά θα επεκταθούν. Η γνωστοποίηση της επωνυµίας µέσω των εκθέσεων κρίνεται αποτελεσµατική και θα αποφέρει περισσότερα κέρδη στην επιχείρηση.

20 Το πρόγραµµα βασίζεται στην ανάγκη παραγωγής κουφωµάτων αλουµινίου, λόγω της αύξησης της ζήτησης στον κλάδο αυτό, τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της αυξηµένης οικοδοµικής δραστηριότητας στην χώρα αλλά και της ανάγκης αλλαγής παλαιού τύπου κουφωµάτων (ξύλινα, µεταλλικά κτλ.). Εξέλιξη οικοδοµικής δραστηριότητας Οικοδοµική ραστηριότητα (.000 m3) Γράφηµα 2.1 Εξέλιξη οικοδοµικής δραστηριότητας Τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των χρήσεων αλουµινίου στην ελληνική αγορά είναι ακόµη µεγάλα, παρόλο που η κατά κεφαλή κατανάλωση έχει αυξηθεί σηµαντικά. Σήµερα οι µισές και πλέον ποσότητες που καταναλώνονται, προορίζονται για χρήσεις στην οικοδοµή µέσω κυρίως της κατασκευής των κουφωµάτων. Υπάρχει δηλαδή µία µεγάλη εξάρτηση της εγχώριας κατανάλωσης προϊόντων αλουµινίου από την οικοδοµή και την κατασκευή πορτοπαραθύρων, Γράφηµα 2.2 Χρήσεις προϊόντων αλουµινίου στην ελληνική αγορά.

21 όπου στις δραστηριότητες αυτές πηγαίνει σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του 2000, το 60% περίπου των ποσοτήτων που απορροφούνται, όπως παρατηρούµε και στο παρατιθέµενο γράφηµα. Επίσης, όπως συµπεραίνεται από µία έρευνα που διεξήγαγε η ICAP, η συνολική εγχώρια αγορά εξωτερικών κουφωµάτων παρουσίασε ανοδική πορεία κατά το διάστηµα , σηµειώνοντας µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 4% περίπου. Το µερίδιο συµµετοχής των κουφωµάτων αλουµινίου εκτιµάται σε 73% περίπου, στη συνολική αγορά εξωτερικών κουφωµάτων κατά το Τα ξύλινα κουφώµατα κατέλαβαν το 19% περίπου και τα συνθετικά κουφώµατα το υπόλοιπο 8% το ίδιο έτος. Η ελληνική αγορά των κουφωµάτων αλουµινίου αποτελείται από παραγωγικές επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων είναι µικρού και µεσαίου µεγέθους. Μόνο τέσσερις (4) επιχειρήσεις κατέχουν αξιόλογη και δυναµική παρουσία, πραγµατοποιώντας συνολικό κύκλο εργασιών άνω των ,861 το 1999 έκαστη. Η εν λόγω αγορά καλύπτεται κατά κύριο λόγο από εγχώριως παραγόµενα προϊόντα, ενώ σε περιορισµένη κλίµακα από εισαγόµενα. Η Ελλάδα, παρόλο που ήταν πριν µία 5ετία, µετά την Τουρκία ουραγός χώρα στην Ευρώπη στη κατά κεφαλή κατανάλωση αλουµινίου µε 6 kg, έχει καταφέρει να ξεπεράσει την Ισπανία και έχει φθάσει στα 13 kg όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο κατωτέρω γράφηµα.

22 Χαρακτηριστικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια, έχει σχεδόν διπλασιαστεί η εγχώρια απορρόφηση αλουµινίου, ενώ µε την αναµενόµενη ανάπτυξη και άλλων βιοµηχανικών κλάδων όπως της ναυπηγικής, των µηχανολογικών και ηλεκτρικών εφαρµογών, των µεταφορών και της συσκευασίας που ήδη αναπτύσσονται διεθνώς, πιστεύεται ότι θα επιτευχθεί περαιτέρω δυναµική ανάπτυξη του κλάδου. Όσον αφορά τη δυναµικότητα της µονάδας, αυτή ορίζεται στα 40 κουφώµατα ανά 8ωρο, αποτέλεσµα να φτάνει τα 833 κουφώµατα το µήνα. Ως τόπος εγκαταστάσεως της βιοµηχανικής µονάδος ορίζεται ο νοµός Βοιωτίας και πιο συγκεκριµένα η βιοµηχανική ζώνη Οινοφύτων, στο 80 ο χιλιόµετρο της Εθνικής Οδού. Ο προσανατολισµός της µονάδος στρέφεται κυρίως προς την καταναλωτική ζήτηση, δηλαδή στο ευρύ κοινό για οικοδοµική χρήση και όχι σε βιοµηχανίες για περαιτέρω µεταποίηση. Το χρονοδιάγραµµα εκτελέσεως του προγράµµατος είναι απαραίτητο να αναφερθεί ώστε να γνωρίζει ο επενδυτής την ιστορική εξέλιξη του προγράµµατος, από την αρχή εκκίνησης της µελέτης µέχρι και το σηµείο εκκίνησης της βιοµηχανικής παραγωγής. Τον Απρίλιο του 2002 ξεκινά η εκπόνηση της µελέτης σκοπιµότητας, των νοµικών µελετών και µελετών πολιτικού µηχανικού, ηλεκτρολόγου και µηχανολόγου µηχανικού ώστε να συντονίσουν τις επιµέρους εργασίες. Αµέσως µετά την εκπόνηση των µελετών, δηλαδή µετά από διάστηµα ενός (1) µηνός, ξεκινούν οι εργασίες για την αποπεράτωση του έργου. Η ολοκλήρωση του έργου, θεωρούµε ότι θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε διάστηµα ενός (1) χρόνου, δηλαδή από το Μάιο του 2002 έως το Μάιο του Αυτό το χρονικό σηµείο θεωρείται και αρχή της λειτουργίας της µονάδος. Επίσης είναι αναγκαίο να µελετήσουµε την πορεία της βιοµηχανικής µονάδος (και εννοείται τη βιωσιµότητα της) µέχρι το 2017 (15 χρόνια πλήρης λειτουργία). Η δηµιουργία του παρόντος προγράµµατος που εκπονείται, ευνοείται από διάφορους τοµείς της βιοµηχανικής πολιτικής, όπως οι επιδοτήσεις, οι φοροαπαλλαγές, η δανειοδοτική τραπεζική πολιτική, η µείωση της ανεργίας και η αποκέντρωση µε τη δηµιουργία κινήτρων.

23 Υποστηρικτές του προγράµµατος Οι επενδυτές Μητσοµπέκος Ευάγγελος και Καλιαµήτσος Θεόδωρος αποφασίζουν τον Ιανουάριο του 2002 να ιδρύσουν βιοµηχανική επιχείρηση µε σκοπό την παραγωγή και εµπορία κουφωµάτων αλουµινίου. Η επωνυµία της επιχείρησης είναι: «ΣΟΥΡ ΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.» και δόθηκε λόγω της καταγωγής των επενδυτών. Η κατηγορία της επιχείρησης (Ανώνυµη Εταιρία) προκύπτει από τις διατάξεις του νόµου περί σύστασης επιχειρήσεων (Ν. 2190/20), εφόσον διαθέτει κεφάλαιο άνω των Euro ( Ν.2842/2000). Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυµης εταιρείας είναι τα ακόλουθα: 1. Το µεγάλο σχετικά κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυσή της 2. Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα µερίδια, που ενσωµατώνονται σε έγγραφα, τις µετοχές 3. Οι αυστηροί όροι δηµοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ όλη τη διάρκεια της ζωής της 4. Η µακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών) 5. Η περιορισµένη ευθύνη των µετόχων 6. Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία 7. Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και του ιοικητικού Συµβουλίου. Η µόνιµη κατοικία των επενδυτών τα τελευταία 12 έτη είναι στην περιοχή της Αθήνας, στο δήµο Κηφισιάς για τον κ.μητσοµπέκο και στο δήµο Λιοσίων για τον κ.καλιαµήτσο, όπως φαίνεται αναλυτικά παρακάτω. Ονόµατα ιευθύνσεις Πόλη Επάγγελµα Τηλέφωνα Μητσοµπέκος Ευάγγελος Καλιαµήτσος Θεόδωρος Ι. Μεταξά 52 Αθήνα (Κηφισιά) Αγ. Αθανασίου 5 Αθήνα (Λιόσια) Μηχανολόγος Μηχανικός Αυτοκινητιστής Πίνακας 2.1 Στοιχεία επενδυτών

24 Μερικοί από τους σηµαντικότερους φορείς που µπορούν να αποτελούν την αρχική ιδέα για την χρηµατοδότηση της βιοµηχανικής µονάδας, είναι: - Το ευρωπαϊκό ταµείο περιφερειακής αναπτύξεως ( Ε.Τα.Π.Α.) - Η ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων (Ευρω.Τ.Ε.) - Η εθνική τράπεζα - Η αγροτική τράπεζα της Ελλάδας - Το ταχυδροµικό ταµιευτήριο - Η Ελληνική τράπεζα βιοµηχανικής ανάπτυξης - Η εθνική τράπεζα επενδύσεων βιοµηχανικής ανάπτυξης - Το επενδυτικό πρόγραµµα εµπορικής τράπεζας. Συγκεκριµένες τραπεζικές εργασίες και συµβάσεις ανάµεσα από τις οποίες θα επιλέξουµε την βέλτιστη ή τις βέλτιστες για την βιοµηχανία είναι οι παρακάτω: - καταθέσεις και δάνεια - βραχυπρόθεσµα δάνεια για κεφάλαια κίνησης - µακροπρόθεσµα δάνεια για εγκαταστάσεις και εξοπλισµό - οµολογιακά δάνεια - δάνεια σε συνάλλαγµα - πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων - χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) α) direct leasing b) Service leasing c) Vendor leasing program d) Master leasing line e) Leveraged leasing Ιστορικό του προγράµµατος Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η εκκίνηση του προγράµµατος γίνεται τον Απρίλιο του Βασικός σταθµό στην ιστορική εξέλιξη του προγράµµατος αποτελεί η παράδοση της οικονοµοτεχνικής µελέτης, η οποία προσδιορίζει αναλυτικά τα βήµατα και τις εργασίες που πρόκειται να ακολουθήσουν. Η διάρκεια υλοποίησης της µελέτης θα είναι ένας (1) µήνας. Από το Μάιο του 2002 µε την ολοκλήρωση της µελέτης θα αρχίσουν αµέσως οι εργασίες. Επόµενος βασικός σταθµός είναι η υλοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων που πραγµατοποιείται σε διάστηµα δέκα (10) µηνών. Επόµενος σταθµός, είναι η τοποθέτηση του µηχανολογικού εξοπλισµού, δηλαδή ολοκληρώνεται στο τέλος του Φεβρουαρίου Μέσα στον επόµενο µήνα (Απρίλιος 2003) θα πραγµατοποιηθεί η δοκιµαστική λειτουργία της µονάδος και θα γίνεται παράλληλη εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού. Τέλος, µετά από αυτό,

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιεχόμενα Πρόλογος...9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου... 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρηματικές ραστηριότητες... 29 1.1 Γενικά...29 1.2 Η υναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1 Επώνυµη ονοµασία Η επώνυµη ονοµασία είναι αυτή η ονοµασία που ξεχωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας από αυτές των ανταγωνιστών. Οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εξής ερωτήσεις: 1. Χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων: Μπακογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Μια εταιρεία αλουμινίου έχει αποθέματα βωξίτη στην περιοχή G, στην S και στην A. Επίσης, υπάρχουν εργοστάσια μετάλλου, όπου ο βωξίτης

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουμε αναφέρει ότι η κοστολόγηση προϊόντος είναι η διαδικασία υπολογισμού και διανομής του κόστους παραγωγής στα παραγόμενα αγαθά Η κατανόηση της διαδικασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Η ΑΓΟΡΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Η ΑΓΟΡΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Εφικτότητα Τεχνική Τεχνολογική Νομοθετική Χρηματοδοτική Στελεχειακή Περιβαλλοντολογική Κοινωνική Δυνητικοί Καταναλωτές. Άμεσοι ανταγωνιστές Έμμεσοι Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πέµπτο Εξάµηνο, Ακαδηµαϊκό Ετος 2005-2006 Υπεύθυνος Καθηγητής: Γιάννης Α. Πολλάλης Ειδικός Επιστήµονας: Ανδρέας Μήλιος Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΣTΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΜΕ ΘΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το µάθηµα αυτό έχει σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ Η εκτίµηση και η ανάλυση του κόστους µιας γεώτρησης είναι το τελικό στάδιο στο σχεδιασµό. Σε πολλές περιπτώσεις η εκτίµηση κόστους είναι το διαχειριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κ4.1 Μέθοδος ανάλυσης νεκρού σημείου για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής ή σημείου παραγωγής Επιλογή διαδικασίας παραγωγής Η μέθοδος ανάλυσης νεκρού για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ SCOR ΕΝΝΟΙΑ SCOR Ορισμός των μοντέλων SCOR Το μοντέλο SCOR είναι ένα μοντέλο αναφοράς διαδικασιών για την εφοδιαστική αλυσίδα (η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Η απόφαση για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας Η πρώτη βασική ενέργεια (βήµα) είναι η δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

(Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ:

(Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ: (Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Στοιχεία Επιχείρησης ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. ΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε ΡΑΣ Ο ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗ ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (1) ΤΗΛΕΦΩΝΟ (2) FAX e-mail Web-site address ΑΕ ΕΠΕ ΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Προώθηση πωλήσεων Τμηματοποίηση της αγοράς Διαφήμιση ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασκήσεις Αθήνα, Ιανουάριος 2010 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Σημασία μοντέλου Το μοντέλο δημιουργεί μια λογική δομή μέσω της οποίας αποκτούμε μια χρήσιμη άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Αιμ. Κονδύλη, Ι. Κ. Καλδέλλης, Χρ. Παπαποστόλου ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολογίας Απρίλιος 2007 Στόχοι της εργασίας Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κ4.1 Μέθοδος ανάλυσης νεκρού σημείου για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής ή σημείου παραγωγής Επιλογή διαδικασίας παραγωγής Η μέθοδος ανάλυσης νεκρού για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game)

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Γιώργος Μαυρωτάς Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΞΙΑ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΞΙΑ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΞΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΥΛΕΙΕΣ 1. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡ ΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΞΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 15,6% της Ακαθάριστης Προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Περίγραµµα Ανάλυση µερικής ισορροπίας των δασµών: προσφορά, ζήτηση και εµπόριο σ ένα µεµονωµένο κλάδο Κόστος και όφελος των δασµών Επιδοτήσεις εξαγωγών Ποσοστώσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ Τα τελευταία 25 χρόνια, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας αντιµετωπίζονται σε παγκόσµιο αλλά και εθνικό επίπεδο µε την βοήθεια των Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται και οι συνθήκες μεταφοράς και διανομής. Το διεθνές εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015 31/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Λη#νιοί Εν ράσει 2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Κατάρτιση Ενός Ε-ιτυχη0ένου Ε-ιχειρη0ατικού Σχεδίου (Business Plan)9 Μ"α$"άσης Ελευθέριος, 2 Σύ$βουλος Υ"οστήριξης Ε"ιχειρη$ατικών Σχεδίων, Ε"ιστη$ονικός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής 2015-16 Α.Τσίπουρας Εισαγωγή Στόχος του μαθήματος Σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις, απελευθέρωση αγορών, ηλεκτρονικό εμπόριο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον, Taxύτατες αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ένας οργανισµός χωρίς στρατηγικό σχέδιο Είναι σαν µια γάτα που κυνηγάει την ουρά της... Είναι σαν τον άστεγο που δεν έχει πού να πάει... Τα κέρδη από ενσυνείδητη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΡΓΥΡΏ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ 1. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.0 Γενικά Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής είναι ο καθορισµός (υπολογισµός) των συνολικών µεγεθών της οικονοµίας, πχ. της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 9 Ιουνίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) ('Αποτελέσματα της έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας στη Βιομηχανία) Του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή Η ανάλυση ευαισθησίας μιάς οικονομικής πρότασης είναι η μελέτη της επιρροής των μεταβολών των τιμών των παραμέτρων της πρότασης στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης. Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις

Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις Τεχνοδιάγνωση Τρέχουσα μελέτη: Σύντομη μελέτη :161 26/10/2013 5:24:50 μμ Copyright υλικού 2013 Μονάδα Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών ΙΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 Βελτιστοποίηση Στην προσπάθεια αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν στην πράξη, αναπτύσσουμε μαθηματικά μοντέλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. Ι. Προσδιοριστικά Μοντέλα αποθεµάτων

ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. Ι. Προσδιοριστικά Μοντέλα αποθεµάτων ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Οι αποφάσεις σχετικά µε την διαχείριση ή «πολιτική» των αποθεµάτων που πρέπει να πάρει κάποιος, ασχολείται µε το «πόσο» πρέπει να παραγγείλει (ή να παράγει) και «πότε» να παραγγείλει

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ISO 9001 : 2008 Certificate No: 3496/14 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 Προκηρύχθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 4 Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 και ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα