ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ιούνιος 2002 Θέµα : Εκπόνηση οικονοµοτεχνικής µελέτης για εγκατάσταση και λειτουργία βιοµηχανικής µονάδας παραγωγής ολοκληρωµένων κουφωµάτων αλουµινίου. Φοιτητές : ηµητρίου Ευάγγελος Μπεκρής Ευάγγελος Σαρήµπεη Βασιλική Σταµατούλης Ελευθέριος Εισηγητής : Καστανάρας Μιχάλης Copyright

2 Αφιιεερώννεετταιι,, από ττουςς φοιττηττέέςς--συγγγγραφεεί ίςς,, σττο ττµήµα ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΙΑΣΜΟΥ,, σττι ιςς οικογγέέννεει ιέέςς µαςς καιι σεε όλλα ττα αγγαπηµέέννα µαςς πρόσωπα..

3 Γνήσιο υπογραφής των συγγραφέων Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο ανατύπωση, αναδηµοσίευση, µετάφραση και γενικά η αναπαραγωγή της παρούσας µελέτης ολόκληρης ή µέρους αυτής, µε οποιοδήποτε µέσο (φωτοτυπία, εκτύπωση, µικροφίλµ ή άλλη µηχανική ή ηλεκτρονική µέθοδο), χωρίς την έγγραφη άδεια των συγγραφέων.

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Τον Ιανουάριο του 2002 παρουσιάστηκε η επιθυµία από τους επενδυτές Μητσοµπέκο Ευάγγελο και Καλιαµήτσος Θεόδωρος, να ιδρύσουν µία µονάδα παραγωγής κουφωµάτων αλουµινίου. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα Η βιοµηχανία πρόκειται να εγκατασταθεί στη βιοµηχανική περιοχή των Οινοφύτων, µε αποτέλεσµα να µπορεί να προωθεί στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή τα προϊόντα της. Θεωρήθηκε καλή συγκυρία για την ίδρυση της βιοµηχανίας, οι εγκαταστάσεις που πρόκειται από το κράτος να κατασκευαστούν για την εξυπηρέτηση των αναγκών και τη φιλοξενία του κόσµου που θα έρθει για τους Ολυµπιακούς αγώνες του Σε αυτόν τον προσανατολισµό κινήθηκε η µελέτη σκοπιµότητας. Κρίθηκε ότι σύµφωνα µε τη συνολική βιοµηχανική πολιτική που εφαρµόζεται στην Ελλάδα σε συνάρτηση µε το εµπορικό ισοζύγιο, να δηµιουργηθεί βιοµηχανία τέτοια, που θα κάλυπτε µερίδιο της αγοράς των κουφωµάτων αλουµινίου. Η βιοµηχανία φτάνει να µπορεί να καλύψει στο maximum της παραγωγής της το 0,3%, της πανελλαδικής ζήτησης των κουφωµάτων. Οι νόµοι 2601/98 (αναπτυξιακός), 2190 / 20 (περί ιδρύσεως ανώνυµης εταιρείας), λοιπές υπουργικές αποφάσεις και τροποποιήσεις νόµων (βλέπε ΦΕΚ), αποτελούν τη συνολική βιοµηχανική και οικονοµική πολιτική πάνω στην οποία θα στηριχθεί το πρόγραµµα. Οι συγκεκριµένοι επενδυτές δεν έχουν στο παρελθόν άλλη επενδυτική δραστηριότητα, αλλά και η ίδια η επιχείρηση είναι επίσης νέα. Σηµαντικός παράγοντας για την πορεία της επιχείρησης είναι ο προσδιορισµός των προβλέψεων ζητήσεως και παραγωγής µε βάση ήδη υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία, ώστε να µπορεί να γίνει µε επιτυχία ο προσδιορισµός της ποσότητας της παραγωγής για να µην υπάρχουν τεράστια αποθέµατα µέσα στις αποθήκες ή σε διαφορετική περίπτωση να µην υπάρχουν περιπτώσεις υπερφαλάγγισης της προσφοράς από τη ζήτηση. Υπολογίζεται µελλοντικά ότι θα ζητούνται γύρω στα κουφώµατα αλουµινίου (έτος 2017). Στο maximum της παραγωγής της η επιχείρηση θα παράγει κουφώµατα αλουµινίου ανά έτος. Αυτό γίνεται στην περίπτωση που η µονάδα θα δουλεύει 8 ώρες. Λοιπά κριτήρια για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης είναι εκτός από την ανεπτυγµένη βιοµηχανική περιοχή, οι χιλιοµετρική προσέγγιση κοντά στην πρωτεύουσα, το ανεπτυγµένο οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο του νοµού Βοιωτίας και οι συνολικές φορο - ελαφρύνσεις που δίνει η περιοχή για την ανάπτυξη νέων επενδυτικών σχεδίων. Οι ετήσιες ανάγκες σε πρώτες ύλες αναλύονται εκτενώς στα κεφάλαια των εισροών και του µηχανολογικού εξοπλισµού. Το κόστος φαίνεται ανά υλικό αλλά και συγκεντρωτικά. Το κόστος των πρώτων υλών κυµαίνεται από 890 περίπου χιλιάδες ευρώ, στην αρχική περίοδο λειτουργίας της επιχείρησης

6 και φτάνει µέχρι ανά έτος στις περιόδους πλήρους λειτουργίας της επιχείρησης. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που απαιτείται για την παραγωγή είναι τεχνολογικά εξελιγµένος. Το κόστος τους φτάνει τα Για το χειρισµό των µηχανηµάτων αυτών συµπεριλαµβανοµένων και των διοικητικών στελεχών, πωλητών, επιστηµονικών και διευθυντικών στελεχών, απασχολούνται 11 άτοµα από τα οποία δύο (2) είναι τεχνίτες, οι άλλοι δυο (2) είναι εργάτες, οι τέσσερις (4) είναι βοηθοί, ένας (1) οδηγός και οι υπόλοιποι δύο είναι τα διοικητικά στελέχη (λογιστής και γραµµατέας). Στo διάγραµµα Gantt, που φαίνεται στο κεφάλαιο, που περιγράφεται το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, παρουσιάζει το συνολικό χρόνο διεξαγωγής των εργασιών που στην περίπτωσή µας είναι 13 µήνες. Ο χρόνος πειραµατικής λειτουργίας του εργοστασίου είναι συνολικά ένας µήνας. Η αµοιβή των µελετητών της παρούσας οικονοµοτεχνικής µελέτης είναι ,1. Συνολικά η χρηµατοδοτική και οικονοµική αξιολόγηση γίνεται στο κεφάλαιο της αξιολόγησης της µελέτης από το οποίο εξάγεται το συµπέρασµα ότι η παρούσα πρόκειται για µία επιχείρηση βιώσιµη, µε κέρδη που πολλαπλασιάζουν το αρχικό κεφάλαιο του επενδυτή ιδιαίτερα µετά από 1 χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης. Το πλεονέκτηµα του προγράµµατος είναι ότι παρουσιάζει θετική οικονοµική πορεία. Σε γενικές γραµµές πάντως, αν και ουραγός πολιτικός και οικονοµικός, η Ελλάδα καταφέρνει µέσα από αναπτυξιακούς νόµους και ενισχυτικές ρυθµίσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναπτύσσει το συνολικό βιοµηχανικό της πλάνο και να δίνει ευκαιρίες τόσο σε νέες θέσεις εργασίας όσο και σε βιοµηχανικές µονάδες. Το ποσοστό ανάπτυξης της επιχείρησης κυµαίνεται στο 42 % ετησίως.

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι µελέτες σκοπιµότητας ή όπως το αποκαλούν οι ξένοι feasibility studies - αποτελούν τα ερείσµατα διαφόρων οικονοµικών δραστηριοτήτων, κάτω από οποιοδήποτε οικονοµικό ή θεσµικό σύστηµα. Γενικώς ποικίλουν ευρύτατα ως προς τον χαρακτήρα, την πολυπλοκότητα και το µέγεθος και αποσκοπούν είτε στη δηµιουργία νέων παραγωγικών µονάδων είτε στην επέκταση της παραγωγικής δυναµικότητας ήδη υπαρχόντων µονάδων. Ένας βιοµηχανικός σχεδιαστής, ιδίως σε µια αναπτυσσόµενη χώρα όπως η Ελλάδα, θα µπορούσε να µελετήσει πληθώρα εναλλακτικών σχεδίων βιοµηχανικής ανάπτυξης. Όµως ελάχιστα από αυτά είναι εφικτά. Ο καθορισµός του τελικού σχεδίου είναι απαραίτητο να γίνει αντικειµενικά λαµβάνοντας υπόψη µας τις ιδιαίτερες συνθήκες που παρουσιάζει η χώρα. Το συγκεκριµένο σχέδιο δεν πρέπει να είναι µόνο εφικτό αλλά και να συντρέχει µε τα εκάστοτε αναπτυξιακά προγράµµατα της χώρας. Για αυτό το λόγο κανένα σχέδιο δεν πρέπει να εξετάζεται µεµονωµένα αλλά αντίθετα να µελετάται και να συγκρίνεται µε ολόκληρη την Οικονοµία. Επίσης, κατά την εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας τις διάφορες εναλλακτικές προτάσεις σε πολλούς τοµείς και να επιλέγουµε κάθε φορά την καλύτερη ώστε να οδηγηθούµε στην άριστη λύση. Αυτές εντοπίζονται σε συγκεκριµένα σηµεία της µελέτης. Αρχικά, στη µέθοδο παραγωγής, έπειτα στην κλίµακα του επενδυτικού σχεδίου, ακολούθως στις διαφορετικές τοποθεσίες για την µονάδα και τέλος στις διαφορετικές ηµεροµηνίες περατώσεως του προγράµµατος.

9 Ιστορία του αλουµινίου Κατά τα 100 χρόνια χρήσης του αλουµινίου, η εξάπλωση και η χρησιµοποίηση του, υπήρξε ραγδαία. Το αλουµίνιο ή αργίλιο (Al) είναι από τα πλέον διαδεδοµένα στοιχεία στο φλοιό της γης και σε αναλογία περίπου 8%, σε σχέση µε τα άλλα στοιχεία όπως Πυρίτιο (Si) περίπου 26.5%, Σίδηρος (Fe) 5%, Μαγνήσιο (Mg) 2%, Χαλκός (Cu) 0.001%, Ψευδάργυρος (Zn) και Λευκόχρυσος (Pt) 0.004% το καθένα. Όπως τα περισσότερα µέταλλα, έτσι και αυτό δεν βρίσκεται ελεύθερο στη φύση αλλά σε ενώσεις υπό την µορφή ορυκτών. Βρίσκεται σε πάνω από 250 διαφορετικά ορυκτά. Από βιοµηχανικής πλευράς, το πλέον σηµαντικό ορυκτό είναι ο βωξίτης όπου το αργίλιο περιέχεται υπό την µορφή οξειδίων ή ένυδρων οξειδίων (αλουµίνα). Ο βωξίτης για να θεωρείται οικονοµικά εκµεταλλεύσιµος πρέπει να έχει µια περιεκτικότητα µεγαλύτερη του 55% σε αλουµίνα (Al 2 O 3 ). Με τη µέθοδο Bayer, από το βωξίτη διαχωρίζουµε και παίρνουµε την αλουµίνα από τα άλλα συστατικά. Σε ένα επόµενο στάδιο επεξεργασίας, η αλουµίνα µε ηλεκτρόλυση (µέθοδος Heroult-Hall) µετατρέπεται σε αλουµίνιο. Σχηµατικά η παραγωγική διαδικασία µετατροπής του βωξίτη σε αλουµίνιο φαίνεται στο σχήµα 1. Σχήµα 1: Παραγωγή Αλουµινίου

10 Με βεβαιωµένα αποθέµατα 120 εκατοµµυρίων τόνων και µε πολλαπλάσια πιθανά, η Ελλάδα κατέχει παγκοσµίως την όγδοη (8η) θέση των περιοχών µε τα µεγαλύτερα αποθέµατα βωξίτη, όντας στην πράξη η µόνη βωξιτοπαραγωγός χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Ωστόσο, µεταξύ των χαρακτηριστικών του ελληνικού βωξίτη είναι το γεγονός της δύσκολης εκµετάλλευσης του και το ότι το κόστος εξόρυξής του κατά πολύ υψηλότερο των µεγάλων βωξιτοπαραγωγών χωρών (Αυστραλία, Τζαµάικα και τελευταίως Ινδίες) όπου θα µπορούσε να λεχθεί ότι φθάνει να σκάψεις ένα (1) µέτρο γης για να το βρεις (επιφανειακά σχεδόν κοιτάσµατα). Έλαση -Θερµή έλαση- Συνοπτικά η έλαση γίνεται ως εξής: η πρώτη ύληπλάκες- τορνίρονται στην εξωτερική τους επιφάνεια, ώστε να αποµακρυνθούν τα επιφανειακά ελαττώµατα. Στο επόµενο στάδιο, οι πλάκες προθερµαίνονται σε θερµοκρασία 455 ως 525 o C εξαρτώµενη από τη φύση του κράµατος. Αυτή η διαδικασία θέρµανσης καλείται οµογενοποίηση και έχει σαν σκοπό να εξαλείψει τις εσωτερικές τάσεις που δηµιουργήθηκαν κατά τη διαδικασία της χύτευσης και να κάνει την ατοµική δοµή περισσότερο οµοιόµορφη και έτοιµη για την θερµή επεξεργασία. Η θερµή έλαση πραγµατοποιείται σε θερµοκρασία πάνω τη θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης και συνήθως στην περιοχή 400 και 540 o C εξαρτώµενοι από τη φύση του κράµατος. Μια τυπική εγκατάσταση θερµής έλασης, έχει τέσσερα (4) έλαστρα, το ένα πάνω στο άλλο. Τα δύο µεσαία έλαστρα είναι οι οδηγοί που έρχονται σε επαφή µε την επιφάνεια της πλάκας. Είναι µικρότερα σε διάµετρο από τα δύο άλλα έλαστρα που δηµιουργούν την απαιτούµενη δύναµη για την έλαση. Όταν η πλάκα, που ξεκινά από περίπου 300mm πάχους έχει µειωθεί σε περίπου 75mm πάχος, κόβονται οι άκρες της. Κατόπιν αναθερµαίνονται και οδηγούνται σε ένα ενδιάµεσο στάδιο όπου πάλι µε έλαστρα, µειώνεται το πάχος σε 20mm. Τώρα το ελασµένο φύλλο τυλίγεται σε ρολλούς. Σε ένα επόµενο στάδιο, ο ρολλός οδηγείται σε µία διάταξη θερµής έλασης, τεσσάρων (4) ελάστρων όπου το καθένα µειώνει ακόµη περισσότερο το πάχος του. Μετά την τελευταία διαδικασία το ευρισκόµενο σε ρολλό, φύλλο αλουµίνιο ανοπτήσεται πριν συνεχιστεί η περαιτέρω επεξεργασία. -Ψυχρή έλαση- Συνήθως πραγµατοποιείται σε µία συστοιχία τεσσάρων (4) ελάστρων. Μετά κάθε µείωση του πάχους από 45 έως 85 %, ο ρολλός αναπτύσσεται. Στην ψυχρή έλαση, το σε ρολλό τυλιγµένο φύλλο αλουµινίου περνά µέσω των τεσσάρων (4) ελάστρων και ξανατυλίγεται στην άλλη πλευρά. Την ψυχρή έλαση ακολουθεί η κοπή του ρολλού σε επίπεδα

11 φύλλα και µορφοποίησή του σε διάφορες µηχανές ανάλογα µε τις απαιτήσεις της αγοράς. Οι πωλήσεις προϊόντων έλασης στη εγχώρια αγορά, για τα αµέσως επόµενα χρόνια, δεν φαίνεται να έχουν µεγάλα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξη. Ο κλάδος, και σωστά, στηρίζεται και προβλέπει στις διεθνείς αγορές όπου ήδη έχει µία σηµαντική παρουσία. Πρώτος στόχος του κλάδου είναι η διατήρηση και η αύξηση των εξαγωγών στις διεθνείς αγορές όπου παρουσιάζονται µεγάλες ευκαιρίες αλλά παράλληλα και µεγάλος ανταγωνισµός. Σχήµα 2. Παραγωγή αλουµηνίου

12 ιέλαση Μία τυπική γραµµή διέλασης παρουσιάζεται στο σχήµα που ακολουθεί. Σχήµα 3 Γραµµή παραγωγής διέλασης Η διαδικασία της παραγωγής προφίλ είναι η ακόλουθη: Οι µπιγέτες αφού θερµανθούν σε µία θερµοκρασία o C εξαρτάται από το σχήµα του προφίλ-οδηγούνται στην πρέσα. Έτσι το θερµό µέταλλο συµπιέζεται µέσα σε ένα χώρο που από τη µια µεριά είναι κλεισµένο µε την µήτρα, η οποία έχει τα αναγκαία ανοίγµατα όµοια µε το τελικό προφίλ που θέλουµε να παράγουµε, και από την άλλη µε ένα δίσκο συµπαγή στερεωµένο στην άκρη του εµβόλου. Αµέσως µετά την έξοδο του προφίλ από την µήτρα ψύχεται µε τη βοήθεια ανεµιστήρων και αφού ευθυγραµµιστεί κόβεται στα επιθυµητά µήκη. Το τελευταίο στάδιο της όλης διαδικασίας είναι η γήρανση. Με άλλα λόγια το προφίλ οδηγείται σε φούρνο και παραµένει σε µία ορισµένη θερµοκρασία για µια χρονική περίοδο. Με την γήρανση επιτυγχάνουµε καλυτέρευση των µηχανικών χαρακτηριστικών του κράµατος.

13 Σχήµα 4: ιαδικασία ιέλασης Σχήµα 5: Προϊόντα ιέλασης Τα προϊόντα διέλασης (προφίλ) στην εγχώρια αγορά, αφορούν τις αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές εφαρµογές, όπου χαρακτηριστικά προϊόντα στον τοµέα αυτό αποτελούν τα εξωτερικά κουφώµατα αλουµινίου. Τα κουφώµατα αλουµινίου για εξωτερικά ανοίγµατα οικοδοµών κατέχουν ποσοστό πάνω από το 75% σε σχέση µε τα αντίστοιχα προϊόντα άλλων υλικών (ξύλο 15%, PVC 7% και σίδηρος 3%). Η προτίµηση του ελληνικού καταναλωτικού κοινού για τα κουφώµατα αλουµινίου δεν είναι τυχαία. Έχει αποδειχθεί ότι το αλουµίνιο είναι το πλέον κατάλληλο υλικό για εξωτερικά κουφώµατα στις κλιµατολογικές συνθήκες της Ελλάδας. Τα συστήµατα κουφωµάτων αλουµινίου που κυκλοφορούν σήµερα στην ελληνική αγορά, ικανοποιούν σήµερα στο ακέραιο τις απαιτήσεις σε σχεδιασµό, λειτουργικότητα,

14 αεροστεγάνωση, υδατοστεγάνωση, θερµοµόνωση, ηχοµόνωση και αντοχή στο χρόνο µε ελάχιστο κόστος συντήρησης. Οι επιχειρήσεις του κλάδου έχοντας εµπειρίες από το παρελθόν, καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να εκµεταλλευτούν τα καλά οικονοµικά αποτελέσµατα των τελευταίων χρόνων. Έτσι, προκειµένου να ανταποκριθούν στον έντονο διεθνή ανταγωνισµό, εκσυγχρονίζουν τον εξοπλισµό τους µε σηµαντικές επενδύσεις για αντικατάσταση των παλαιών πρεσσών µε νέες σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους προώθησης των πωλήσεων. Εκτιµάται ότι στην εγχώρια αγορά, ο κλάδος της διέλασης θα επωφεληθεί από την παρατηρούµενη αύξηση της οικοδοµικής δραστηριότητας, αλλά και από τα νέα µέτρα που βρίσκονται υπό επεξεργασία από την κυβέρνηση και που θα έχουν στόχο τη βελτίωση της καταναλισκόµενης ενέργειας. Όµως, ο σχεδόν µονοµερής προσανατολισµός των εταιριών του κλάδου προς την οικοδοµή δηµιουργεί έντονα προβλήµατα ανταγωνισµού. Οι εταιρίες του κλάδου θα πρέπει να αναζητήσουν και άλλες λύσεις προς άλλους τοµείς δραστηριότητας. Η δηµιουργία νέων ή η ενίσχυση ήδη υπαρχουσών µονάδων παραγωγής τελικών προϊόντων από αλουµίνιο, εκτός κουφωµάτων, αποτελεί µία λύση. Οι εξαγωγές είναι και πρέπει να αποτελούν µόνιµο στόχο των εταιριών του κλάδου. Καλές προοπτικές για εξαγωγές εµφανίζονται στις αγορές των βαλκανικών και των παρευξείνιων χωρών. Η ζήτηση από τις χώρες αυτές αφορά κυρίως συστήµατα τελικών προϊόντων αλουµινίου για αρχιτεκτονικές εφαρµογές, που σηµαίνει εξαγωγές προϊόντων µε µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία για µεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Οι εταιρίες του κλάδου, έχοντας ήδη µία σηµαντική παρουσία, βλέπουν τις αγορές αυτές σαν προέκταση της εγχώριας αγοράς παρά σαν µεµονωµένες ξένες αγορές. Το αλουµίνιο µπορούµε να πούµε χωρίς υπερβολή, πως πρόκειται για ένα κλάδο εθνικής σηµασίας µε σηµαντικότερη συµβολή στην εξέλιξη των βασικών οικονοµικών µεγεθών της χώρας µας. Και πώς θα µπορούσε άραγε να είναι διαφορετικά αν ο κύκλος εργασιών του τοµέα ξεπερνά ετησίως τα 2 δις. ολάρια, προσφέροντας περίπου το 1,7% του Α.Ε.Π. Οι εξαγωγές αλουµινίου ανέρχονται ετησίως στα 550 εκ.δολλάρια και αποτελούν το 5,5% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, σηµειώνοντας έτσι κατά τα τελευταία πέντε (5) περίπου χρόνια µία σηµαντικότατη αύξηση που φθάνει περίπου το 45%. Εξάλλου, στον τοµέα του αλουµινίου απασχολούνται συνολικά περίπου άτοµα, αριθµός που σε επίπεδο εργατικού δυναµικού µεταφράζεται σε ποσοστό άνω του 1%. Στη χώρα µας η µεταποίηση του αλουµινίου άρχισε να αναπτύσσεται µε έντονους ρυθµούς κατά την δεκαετία του `70. Κατά την

15 διάρκεια των τριών (3) αυτών δεκαετιών τη σηµαντικότερη ανάπτυξη παρουσίασαν οι κλάδοι έλασης και διέλασης αλουµινίου. Σύµφωνα µάλιστα µε στοιχεία της Alunet, οι πωλήσεις των δύο αυτών κλάδων αλουµινίου έφθασαν από τους τόνους το 1976 στους το Εξάλλου, κατά το διάστηµα παρουσιάστηκε µία πραγµατική «εκτίναξη» όλων των βασικών µεγεθών που αφορούν κυρίως τους δύο αυτούς κλάδους αλουµινίου. Οι πωλήσεις των οποίων, εµφάνισαν κατά το ίδιο διάστηµα µία µέση ετήσια αύξηση της τάξης του 13%. Βασικοί λόγοι της µεγάλης αυτής κερδοφορίας των κλάδων έλασης και διέλασης αλουµινίου είναι τόσο η µεγάλη τους ζήτηση από την αγορά όσο και οι σηµαντικές επενδύσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στην εφαρµογή νέων, περισσότερο καινοτόµων τεχνολογιών. Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της ελληνικής ένωσης αλουµινίου, το σύνολο της εγχώριας παραγωγής αλουµινίου ανερχόταν κατά το 1998 σε τόνους, εκ των οποίων το µεγαλύτερο µέρος (53%) ήταν αλουµίνιο έλασης, το οποίο κατέχει το µεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων ( τόνοι). Κλείνοντας την αναφορά µας στο χώρο του αλουµινίου, αξίζει να αναφέρουµε ότι προς τα τέλη του Αυγούστου του 2000, έγινε η διαπίστευση του εργαστηρίου ποιότητας της ελληνικής ένωσης αλουµινίου µε το διεθνές πιστοποιητικό ΕΝ 45001, ενώ έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται από την πολιτεία, η πρόταση δέκα (10) εταιριών-µελών της ένωσης για δηµιουργία Ελληνικού Κέντρου Ανάπτυξης Αλουµινίου, το οποίο επιχορηγείται κατά 60% από το υπουργείο Ανάπτυξης (Υπ.Αν)

16 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για την εκπόνηση της παρούσας οικονοµοτεχνικής µελέτης ακολουθούνται ορισµένα βήµατα. Η διαδικασία που θα ακολουθήσουµε είναι συγκεκριµένη για λόγους ευανάγνωσης και αισθητικής. Η µελέτη αναφέρει µεταξύ άλλων, εξειδικευµένους όρους και υποµελέτες. Αυτό ίσως να µην ενδιαφέρει ουσιαστικά τον επενδυτή, ο οποίος θέλει σε τελική ανάλυση µια βιώσιµη επικερδή επιχείρηση. Για αυτό το λόγο, το πρώτο κεφάλαιο της έκθεσης θα παρουσιάζει τα συµπεράσµατά της, τα οποία βγαίνουν µετά από µια πορεία έρευνας και µελέτης των προϋποθέσεων του επενδυτικού σχεδίου. Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει το ιστορικό του προγράµµατος. Σε αυτό θα αναφερθούν τα στοιχεία των προσώπων ή του οργανισµού που προωθεί το επενδυτικό πρόγραµµα. Ορίζεται ο προσανατολισµός του προγράµµατος και της αγοράς δηλαδή το είδος της ζήτησης και το αν θα απευθυνθούµε σε ξένη ή εγχώρια αγορά (στην περίπτωσή µας έχουµε καταναλωτική ζήτηση και εγχώρια αγορά). Τέλος, θα αναπτυχθούν οι οικονοµικές και βιοµηχανικές πολιτικές της χώρας, που θα υποστηρίξουν το επενδυτικό πρόγραµµα. Στο επόµενο κεφάλαιο, από τα σηµαντικότερα της µελέτης, περιγράφουµε τη δυνατότητα της αγοράς και τη δυναµικότητα της παραγωγικής µονάδας. Συγκεκριµένα, γίνεται έρευνα και ανάλυση της ζητήσεως και των αναµενόµενων πωλήσεων της επιχείρησης. Έχοντας υπόψη µας τα παραπάνω στοιχεία, οδηγούµαστε στη µελέτη διαφόρων εναλλακτικών προγραµµάτων παραγωγής και στον υπολογισµό της δυναµικότητας της υπό µελέτη µονάδας. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στις πρώτες ύλες και στις άλλες εισροές. ηλαδή περιγράφεται η διαθεσιµότητα των πρώτων υλών, των βοηθητικών υλικών, των εφοδίων του εργοστασίου καθώς και των πηγών ηλεκτρικής ενέργειας, νερού κ.ά. Επίσης αναφέρονται οι ετήσιες ανάγκες των παραπάνω εισροών. Γίνεται λόγος για εναλλακτικά προγράµµατα προµήθειας και επιλογή του άριστου. Το επόµενο κεφάλαιο ασχολείται µε τον τόπο εγκατάστασης της µονάδας. Γίνεται περιγραφή των εναλλακτικών προτάσεων και τελικά επιλογή της καλύτερης. Προσδιορίζεται η ακριβής τοποθεσία (γεωγραφικά) και οι λόγοι εκλογής της όσον αφορά το θεσµικό πλαίσιο, την κυβερνητική πολιτική, τις τοπικές συνθήκες και τον προσανατολισµό προς την αγορά ή προς τις πρώτες ύλες. Στο έκτο κεφάλαιο αναλύουµε τον µηχανολογικό εξοπλισµό και τα κτιριακά της επένδυσης. Προσδιορίζουµε τα διαγράµµατα ροής και περιγράφουµε τα χαρακτηριστικά του προγράµµατος. Αναφέρονται οι

17 εναλλακτικές προτάσεις για εξοπλισµό και τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν και τελικά επιλογή της άριστης. Γίνεται αναφορά των µηχανηµάτων και των διαφόρων συσκευών καθώς και τα έργα του πολιτικού µηχανικού που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των κτιριακών. Το επόµενο κεφάλαιο ασχολείται µε την οργάνωση του εργοστασίου και µε άλλα γενικά έξοδα. Όταν καθοριστούν η παραγωγική δυναµικότητα της µονάδας και οι τεχνολογικές µέθοδοι παραγωγής είναι αναγκαίο να καθοριστεί το απαιτούµενο ανθρώπινο δυναµικό. Αυτό χωρίζεται σε εργατικό και σε επιτελικό δυναµικό. Καθορίζεται και στις δύο περιπτώσεις, ο τύπος και το µέγεθος αυτών. Στο ένατο κεφάλαιο αναπτύσσεται ένα λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα και πρόγραµµα εκτελέσεως των εναλλακτικών λύσεων. Από αυτές κάνουµε επιλογή της άριστης και αναφέρουµε τη διάρκεια ανεγέρσεως του εργοστασίου και το χρόνο εγκαταστάσεως των µηχανηµάτων αλλά και τη διάρκεια πειραµατικής λειτουργίας και του χρόνου κανονικής εκκινήσεως του εργοστασίου. Ολοκληρώνοντας, ασχολούµαστε µε τη χρηµατοδοτική και οικονοµική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου, το τελευταίο και σηµαντικότερο βήµα της παρούσας µελέτης. Υπολογίζουµε το συνολικό κόστος της επένδυσης και αναφέρουµε τα κυριότερα στοιχεία αυτής σε εγχώριο νόµισµα και ξένο συνάλλαγµα που απαιτείται για γήπεδα και διαµόρφωση χώρου, έργα πολιτικού µηχανικού, τεχνολογία και µηχανήµατα, προεπενδυτικά έξοδα κεφαλαίων και κεφαλαίου κινήσεως. Όλα τα παραπάνω, αθροιστικά µας δίνουν το συνολικό κόστος επενδύσεως. Επίσης αναφέρονται διάφορες πηγές χρηµατοδότησης, η επίδραση αυτών στο προτεινόµενο πρόγραµµα, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, απαιτούµενες εκθέσεις για τη χρηµατοδότηση αλλά και η σχέση ξένων προς τα ίδια κεφάλαια. Ακόµη, υπολογίζουµε το συνολικό κόστος παραγωγής ή βιοµηχανικό κόστος, που περιλαµβάνει το κόστος λειτουργίας (έξοδα εργοστασίου + γενικά διοικητικά έξοδα + κόστος πωλήσεων και διανοµής), έξοδα χρηµατοδοτήσεως και αποσβέσεις. Κάνουµε µια χρηµατοδοτική ανάλυση, που περιλαµβάνει την καθαρά παρούσα θέση, το ρυθµό αποδόσεως κεφαλαίων, το χρόνο επιστροφής κεφαλαίων, ανάλυση των «νεκρών σηµείων» ( Break-even points) και ανάλυση ευαισθησίας (Sensitivity analysis). Τέλος, εκτιµούµε τις επιδράσεις της µονάδας στην εθνική οικονοµία και την κοινωνική προσφορά αυτής.

18 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

19 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Βασικά στοιχεία του προγράµµατος Υπάρχει µία έξαρση οικοδοµών τόσο στη χώρα όσο και στις γειτονικές της και παρατηρείται πολλές φορές αν όχι έλλειψη, τουλάχιστον καθυστέρηση παράδοσης κουφωµάτων αλουµινίου. Από αυτό προέκυψε η ιδέα εκτιµήσεως της δυνατότητας ιδρύσεως µονάδας παραγωγής κουφωµάτων αλουµινίου στη χώρα. Με την εκπόνηση αυτής της οικονοµοτεχνικής µελέτης, έχουµε ως κύριο στόχο την ίδρυση µιας βιοµηχανικής µονάδας που θα παράγει αποκλειστικά κουφώµατα αλουµινίου οικιακής αλλά και επαγγελµατικής χρήσης. Η επιχείρηση δεν θα ασχοληθεί µε τη δηµιουργία προφίλ αλουµινίου, λόγω του πολύ υψηλού κόστους των µηχανών και γενικότερα της παραγωγής του αλλά και της υψηλής ανταγωνιστικότητας στο χώρο της διέλασης εξαιτίας των κολοσσών που κυριαρχούν. Αντίθετα, θα προµηθεύεται αυτό, από άλλες µονάδες παραγωγής που εδρεύουν στο εσωτερικό ή εξωτερικό της χώρας. Επίσης, θα εισάγει εξαρτήµατα όπως λάστιχα, κοχλίες, και µηχανισµούς ανάκλισης και ανοίγµατος. Η συναρµολόγηση των παραπάνω εξαρτηµάτων θα πραγµατοποιείται εξολοκλήρου στις εγκαταστάσεις της εταιρίας. Το εργοστάσιο πρόκειται να λειτουργήσει δύο ανεξάρτητες γραµµές παραγωγής, από τις οποίες η µία θα κατασκευάζει το σκελετό του κουφώµατος και η άλλη τους υαλοπίνακες. Έπειτα, στο τέλος των γραµµών παραγωγής θα γίνεται η συναρµολόγηση αυτών. Αµέσως µετά την συναρµολόγηση συσκευάζεται, ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές κατά τη µεταφορά στον τόπο διάθεσης. Κυριαρχεί η ιδέα να προωθούµε τα τελικά προϊόντα σε εκθέσεις ιδιόκτητες που θα δηµιουργηθούν αρχικά σε µεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και µετά θα επεκταθούν. Η γνωστοποίηση της επωνυµίας µέσω των εκθέσεων κρίνεται αποτελεσµατική και θα αποφέρει περισσότερα κέρδη στην επιχείρηση.

20 Το πρόγραµµα βασίζεται στην ανάγκη παραγωγής κουφωµάτων αλουµινίου, λόγω της αύξησης της ζήτησης στον κλάδο αυτό, τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της αυξηµένης οικοδοµικής δραστηριότητας στην χώρα αλλά και της ανάγκης αλλαγής παλαιού τύπου κουφωµάτων (ξύλινα, µεταλλικά κτλ.). Εξέλιξη οικοδοµικής δραστηριότητας Οικοδοµική ραστηριότητα (.000 m3) Γράφηµα 2.1 Εξέλιξη οικοδοµικής δραστηριότητας Τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των χρήσεων αλουµινίου στην ελληνική αγορά είναι ακόµη µεγάλα, παρόλο που η κατά κεφαλή κατανάλωση έχει αυξηθεί σηµαντικά. Σήµερα οι µισές και πλέον ποσότητες που καταναλώνονται, προορίζονται για χρήσεις στην οικοδοµή µέσω κυρίως της κατασκευής των κουφωµάτων. Υπάρχει δηλαδή µία µεγάλη εξάρτηση της εγχώριας κατανάλωσης προϊόντων αλουµινίου από την οικοδοµή και την κατασκευή πορτοπαραθύρων, Γράφηµα 2.2 Χρήσεις προϊόντων αλουµινίου στην ελληνική αγορά.

21 όπου στις δραστηριότητες αυτές πηγαίνει σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του 2000, το 60% περίπου των ποσοτήτων που απορροφούνται, όπως παρατηρούµε και στο παρατιθέµενο γράφηµα. Επίσης, όπως συµπεραίνεται από µία έρευνα που διεξήγαγε η ICAP, η συνολική εγχώρια αγορά εξωτερικών κουφωµάτων παρουσίασε ανοδική πορεία κατά το διάστηµα , σηµειώνοντας µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 4% περίπου. Το µερίδιο συµµετοχής των κουφωµάτων αλουµινίου εκτιµάται σε 73% περίπου, στη συνολική αγορά εξωτερικών κουφωµάτων κατά το Τα ξύλινα κουφώµατα κατέλαβαν το 19% περίπου και τα συνθετικά κουφώµατα το υπόλοιπο 8% το ίδιο έτος. Η ελληνική αγορά των κουφωµάτων αλουµινίου αποτελείται από παραγωγικές επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων είναι µικρού και µεσαίου µεγέθους. Μόνο τέσσερις (4) επιχειρήσεις κατέχουν αξιόλογη και δυναµική παρουσία, πραγµατοποιώντας συνολικό κύκλο εργασιών άνω των ,861 το 1999 έκαστη. Η εν λόγω αγορά καλύπτεται κατά κύριο λόγο από εγχώριως παραγόµενα προϊόντα, ενώ σε περιορισµένη κλίµακα από εισαγόµενα. Η Ελλάδα, παρόλο που ήταν πριν µία 5ετία, µετά την Τουρκία ουραγός χώρα στην Ευρώπη στη κατά κεφαλή κατανάλωση αλουµινίου µε 6 kg, έχει καταφέρει να ξεπεράσει την Ισπανία και έχει φθάσει στα 13 kg όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο κατωτέρω γράφηµα.

22 Χαρακτηριστικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια, έχει σχεδόν διπλασιαστεί η εγχώρια απορρόφηση αλουµινίου, ενώ µε την αναµενόµενη ανάπτυξη και άλλων βιοµηχανικών κλάδων όπως της ναυπηγικής, των µηχανολογικών και ηλεκτρικών εφαρµογών, των µεταφορών και της συσκευασίας που ήδη αναπτύσσονται διεθνώς, πιστεύεται ότι θα επιτευχθεί περαιτέρω δυναµική ανάπτυξη του κλάδου. Όσον αφορά τη δυναµικότητα της µονάδας, αυτή ορίζεται στα 40 κουφώµατα ανά 8ωρο, αποτέλεσµα να φτάνει τα 833 κουφώµατα το µήνα. Ως τόπος εγκαταστάσεως της βιοµηχανικής µονάδος ορίζεται ο νοµός Βοιωτίας και πιο συγκεκριµένα η βιοµηχανική ζώνη Οινοφύτων, στο 80 ο χιλιόµετρο της Εθνικής Οδού. Ο προσανατολισµός της µονάδος στρέφεται κυρίως προς την καταναλωτική ζήτηση, δηλαδή στο ευρύ κοινό για οικοδοµική χρήση και όχι σε βιοµηχανίες για περαιτέρω µεταποίηση. Το χρονοδιάγραµµα εκτελέσεως του προγράµµατος είναι απαραίτητο να αναφερθεί ώστε να γνωρίζει ο επενδυτής την ιστορική εξέλιξη του προγράµµατος, από την αρχή εκκίνησης της µελέτης µέχρι και το σηµείο εκκίνησης της βιοµηχανικής παραγωγής. Τον Απρίλιο του 2002 ξεκινά η εκπόνηση της µελέτης σκοπιµότητας, των νοµικών µελετών και µελετών πολιτικού µηχανικού, ηλεκτρολόγου και µηχανολόγου µηχανικού ώστε να συντονίσουν τις επιµέρους εργασίες. Αµέσως µετά την εκπόνηση των µελετών, δηλαδή µετά από διάστηµα ενός (1) µηνός, ξεκινούν οι εργασίες για την αποπεράτωση του έργου. Η ολοκλήρωση του έργου, θεωρούµε ότι θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε διάστηµα ενός (1) χρόνου, δηλαδή από το Μάιο του 2002 έως το Μάιο του Αυτό το χρονικό σηµείο θεωρείται και αρχή της λειτουργίας της µονάδος. Επίσης είναι αναγκαίο να µελετήσουµε την πορεία της βιοµηχανικής µονάδος (και εννοείται τη βιωσιµότητα της) µέχρι το 2017 (15 χρόνια πλήρης λειτουργία). Η δηµιουργία του παρόντος προγράµµατος που εκπονείται, ευνοείται από διάφορους τοµείς της βιοµηχανικής πολιτικής, όπως οι επιδοτήσεις, οι φοροαπαλλαγές, η δανειοδοτική τραπεζική πολιτική, η µείωση της ανεργίας και η αποκέντρωση µε τη δηµιουργία κινήτρων.

23 Υποστηρικτές του προγράµµατος Οι επενδυτές Μητσοµπέκος Ευάγγελος και Καλιαµήτσος Θεόδωρος αποφασίζουν τον Ιανουάριο του 2002 να ιδρύσουν βιοµηχανική επιχείρηση µε σκοπό την παραγωγή και εµπορία κουφωµάτων αλουµινίου. Η επωνυµία της επιχείρησης είναι: «ΣΟΥΡ ΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.» και δόθηκε λόγω της καταγωγής των επενδυτών. Η κατηγορία της επιχείρησης (Ανώνυµη Εταιρία) προκύπτει από τις διατάξεις του νόµου περί σύστασης επιχειρήσεων (Ν. 2190/20), εφόσον διαθέτει κεφάλαιο άνω των Euro ( Ν.2842/2000). Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυµης εταιρείας είναι τα ακόλουθα: 1. Το µεγάλο σχετικά κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυσή της 2. Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα µερίδια, που ενσωµατώνονται σε έγγραφα, τις µετοχές 3. Οι αυστηροί όροι δηµοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ όλη τη διάρκεια της ζωής της 4. Η µακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών) 5. Η περιορισµένη ευθύνη των µετόχων 6. Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία 7. Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και του ιοικητικού Συµβουλίου. Η µόνιµη κατοικία των επενδυτών τα τελευταία 12 έτη είναι στην περιοχή της Αθήνας, στο δήµο Κηφισιάς για τον κ.μητσοµπέκο και στο δήµο Λιοσίων για τον κ.καλιαµήτσο, όπως φαίνεται αναλυτικά παρακάτω. Ονόµατα ιευθύνσεις Πόλη Επάγγελµα Τηλέφωνα Μητσοµπέκος Ευάγγελος Καλιαµήτσος Θεόδωρος Ι. Μεταξά 52 Αθήνα (Κηφισιά) Αγ. Αθανασίου 5 Αθήνα (Λιόσια) Μηχανολόγος Μηχανικός Αυτοκινητιστής Πίνακας 2.1 Στοιχεία επενδυτών

24 Μερικοί από τους σηµαντικότερους φορείς που µπορούν να αποτελούν την αρχική ιδέα για την χρηµατοδότηση της βιοµηχανικής µονάδας, είναι: - Το ευρωπαϊκό ταµείο περιφερειακής αναπτύξεως ( Ε.Τα.Π.Α.) - Η ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων (Ευρω.Τ.Ε.) - Η εθνική τράπεζα - Η αγροτική τράπεζα της Ελλάδας - Το ταχυδροµικό ταµιευτήριο - Η Ελληνική τράπεζα βιοµηχανικής ανάπτυξης - Η εθνική τράπεζα επενδύσεων βιοµηχανικής ανάπτυξης - Το επενδυτικό πρόγραµµα εµπορικής τράπεζας. Συγκεκριµένες τραπεζικές εργασίες και συµβάσεις ανάµεσα από τις οποίες θα επιλέξουµε την βέλτιστη ή τις βέλτιστες για την βιοµηχανία είναι οι παρακάτω: - καταθέσεις και δάνεια - βραχυπρόθεσµα δάνεια για κεφάλαια κίνησης - µακροπρόθεσµα δάνεια για εγκαταστάσεις και εξοπλισµό - οµολογιακά δάνεια - δάνεια σε συνάλλαγµα - πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων - χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) α) direct leasing b) Service leasing c) Vendor leasing program d) Master leasing line e) Leveraged leasing Ιστορικό του προγράµµατος Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η εκκίνηση του προγράµµατος γίνεται τον Απρίλιο του Βασικός σταθµό στην ιστορική εξέλιξη του προγράµµατος αποτελεί η παράδοση της οικονοµοτεχνικής µελέτης, η οποία προσδιορίζει αναλυτικά τα βήµατα και τις εργασίες που πρόκειται να ακολουθήσουν. Η διάρκεια υλοποίησης της µελέτης θα είναι ένας (1) µήνας. Από το Μάιο του 2002 µε την ολοκλήρωση της µελέτης θα αρχίσουν αµέσως οι εργασίες. Επόµενος βασικός σταθµός είναι η υλοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων που πραγµατοποιείται σε διάστηµα δέκα (10) µηνών. Επόµενος σταθµός, είναι η τοποθέτηση του µηχανολογικού εξοπλισµού, δηλαδή ολοκληρώνεται στο τέλος του Φεβρουαρίου Μέσα στον επόµενο µήνα (Απρίλιος 2003) θα πραγµατοποιηθεί η δοκιµαστική λειτουργία της µονάδος και θα γίνεται παράλληλη εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού. Τέλος, µετά από αυτό,

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Μια εταιρεία αλουμινίου έχει αποθέματα βωξίτη στην περιοχή G, στην S και στην A. Επίσης, υπάρχουν εργοστάσια μετάλλου, όπου ο βωξίτης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το µάθηµα αυτό έχει σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Αιμ. Κονδύλη, Ι. Κ. Καλδέλλης, Χρ. Παπαποστόλου ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολογίας Απρίλιος 2007 Στόχοι της εργασίας Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

(Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ:

(Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ: (Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Στοιχεία Επιχείρησης ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. ΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε ΡΑΣ Ο ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗ ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (1) ΤΗΛΕΦΩΝΟ (2) FAX e-mail Web-site address ΑΕ ΕΠΕ ΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Περίγραµµα Ανάλυση µερικής ισορροπίας των δασµών: προσφορά, ζήτηση και εµπόριο σ ένα µεµονωµένο κλάδο Κόστος και όφελος των δασµών Επιδοτήσεις εξαγωγών Ποσοστώσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game)

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Γιώργος Μαυρωτάς Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας «Προμελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου που αφορά τον εκσυγχρονισμό μονάδας του δευτερογενή/τριτογενή

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Λη#νιοί Εν ράσει 2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Κατάρτιση Ενός Ε-ιτυχη0ένου Ε-ιχειρη0ατικού Σχεδίου (Business Plan)9 Μ"α$"άσης Ελευθέριος, 2 Σύ$βουλος Υ"οστήριξης Ε"ιχειρη$ατικών Σχεδίων, Ε"ιστη$ονικός

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΡΓΥΡΏ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ 1. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.0 Γενικά Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής είναι ο καθορισµός (υπολογισµός) των συνολικών µεγεθών της οικονοµίας, πχ. της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Προώθηση πωλήσεων Τμηματοποίηση της αγοράς Διαφήμιση ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ Η εκτίµηση και η ανάλυση του κόστους µιας γεώτρησης είναι το τελικό στάδιο στο σχεδιασµό. Σε πολλές περιπτώσεις η εκτίµηση κόστους είναι το διαχειριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κεφάλαιο 2o (συνέχεια) b) Υπολογισμός των βασικών Μακροοικονομικών μεγεθών Συνολικό εισόδημα και συνολική δαπάνη! Για μια οικονομία συνολικά, το εισόδημα πρέπει να είναι ίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 2 ο : Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - 2.1.: ΤΟ ΑΕΠ & Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η οικονομική ανάλυση διακρίνεται σε μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας υλικών στην Ελλάδα

Προοπτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας υλικών στην Ελλάδα 0. Εισαγωγή Προοπτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας υλικών στην Ελλάδα Το θέμα που προτείνεται για μελέτη εδώ, είναι τεράστιο και δε μπορεί να αναπτυχθεί ικανοποιητικά σε μια και μόνη εργασία. Αποτελεί δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΑΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9.1 Ο Ρόλος των Εθνικών Λογαριασµών 9.2 Τα Μεγέθη των Εθνικών Λογαριασµών 9.2.1 Εθνικό Προϊόν 9.2.2 Εθνικό Εισόδηµα 9.2.3 Εθνική απάνη

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004 ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΕ ΤΗΝ 31/12/2004 Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των Εισηγµένων εταιριών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρο 10 του Ν. 2733/99 σας υποβάλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ )

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) (Ι) Η οικονοµοτεχνική µελέτη περιλαµβάνει: Εισαγωγή: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ» Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή....σελ. 2 2.Παρουσίαση του προϊόντος......σελ. 2 3.Μείγµα µάρκετινγκ...σελ. 3 4.Τµηµατοποίηση-Στόχευση-Τοποθέτησης...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone Hµέθοδος Stepping Stoneείναι µία επαναληπτική διαδικασία για τον προσδιορισµό της βέλτιστης λύσης σε ένα πρόβληµα µεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 9 Ιουνίου 2008

Διαβάστε περισσότερα