«ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» θα αυξηθεί έως το ποσό των ,00 με την καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση νέων κοινών ενσώματων δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,00 ανά μετοχή, με τιμή διάθεσης 3,50 ανά μετοχή, με διατήρηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 0,412 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά ,00 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο» Διευκρινίζεται ότι για την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, επομένως εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13 α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 Δεν προβλέπεται η εισαγωγή των μετοχών για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3401/2005 και του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 19 η Δεκεμβρίου 2008

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Σύντομο Ιστορικό Επενδυτικό Πρόγραμμα Πληροφορίες για τις Τάσεις Διοίκηση Μετοχικό Κεφάλαιο Μέτοχοι Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρίας Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Συνοπτικά Στοιχεία για τους Παράγοντες Κινδύνου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κίνδυνοι που σχετίζονται με την Εταιρία και τον τομέα δραστηριότητάς της Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις κινητές αξίες που προσφέρονται ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπεύθυνα Πρόσωπα Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές Διοικητικές, Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες Φορολογικοί Έλεγχοι Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων χρήσεων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Πληροφορίες για την Εταιρία Σύντομο Ιστορικό Επισκόπηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Αντικείμενο Δραστηριότητας Ανάλυση Εσόδων ανά Τομέα Δραστηριότητας Επενδύσεις περιόδου Επενδύσεις περιόδου Επενδυτικό Πρόγραμμα Εξάρτηση της Εταιρίας από Εμπορικές ή Χρηματοοικονομικές Συμβάσεις, Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Διοικητικές Άδειες Σημαντικές Συμβάσεις Διοικητικές Άδειες - Σήματα Ακίνητα Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός Ενσώματα Πάγια Εγγυήσεις Εμπράγματες Ασφάλειες Ασφαλιστική Πολιτική Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Οργανωτική Διάρθρωση Εταιρίες που συμμετέχουν στην ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πληροφορίες για τις τάσεις Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη Διοικητικό Συμβούλιο Τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου Δηλώσεις μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων Αμοιβές και οφέλη Υπάλληλοι Μέτοχοι

3 3.15 Συναλλαγές με Συνδεόμενα Μέρη Ενδοομιλικές συμβάσεις Διεταιρικές Συναλλαγές της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κατά τις χρήσεις και το εννεάμηνο των χρήσεων Συναλλαγές με Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τα Περιουσιακά Στοιχεία, τις Υποχρεώσεις, τη Χρηματοοικονομική Θέση και τα Αποτελέσματα της Εταιρίας Χρηματοοικονομικές πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων χρήσεων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες αποτελεσμάτων χρήσεων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ισολογισμού χρήσεων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ταμειακών ροών χρήσεων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις μεταβολές της Καθαρής Θέσης των χρήσεων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες κατάστασης αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ισολογισμού Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ταμειακών ροών Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις μεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων Σημαντικές αλλαγές στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση της Εταιρίας Ρευστότητα και Πηγές Κεφαλαίων Πληροφορίες για τις Πηγές Προέλευσης Κεφαλαίων για Επενδύσεις Μερισματική Πολιτική Πρόσθετες Πληροφορίες Μετοχικό Κεφάλαιο Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρίας Έγγραφα στη διάθεση του κοινού ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Βασικές Πληροφορίες Δήλωση για την Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης Ίδια Κεφάλαια και Χρέος Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και χρήση κεφαλαίων Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρίας Δικαιώματα Μετόχων Γενικά Δικαιώματα μερίσματος Δικαιώματα μειοψηφίας Προτάσεις Εξαγοράς Φορολογία Μερισμάτων Εταιρικά κέρδη Λοιπές φορολογικές κρατήσεις Φόροι Μεταβίβασης και Άλλα Συναφή Έξοδα Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Διασπορά Μετοχών Δαπάνες Έκδοσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου και χρήσεων

4 1.ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά στη δημόσια προσφορά νέων μετοχών οι οποίες προέρχονται από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» (εφεξής η «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ή η «Εταιρία») με καταβολή μετρητών και διατήρηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 0,412 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα αποτελεί εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για επένδυση στις κινητές αξίες που προσφέρονται στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου στο σύνολό του. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα μετάφρασης μέρους ή του συνόλου του Ενημερωτικού Δελτίου, πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα που υπέβαλλαν το περιληπτικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, μόνον εφόσον το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν περιληπτικό σημείωμα περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, τη μετοχική σύνθεση, τη διοίκηση, το μετοχικό κεφάλαιο, τις μετοχές, τους παράγοντες κινδύνου, τα έγγραφα μέσω παραπομπής, τα έγγραφα στη διάθεση του κοινού και τις τάσεις, της «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία των όρων της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 1.1 Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Σύντομο Ιστορικό Η Eταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», αποτελεί θυγατρική εταιρία του ομίλου εταιριών ΙΑΣΩ. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2002 έχοντας ως κύριο σκοπό την παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών δευτεροβάθμιας περίθαλψης, ως γενική και μαιευτική κλινική. Σημειώνεται ότι η Εταιρία από τη σύστασή της μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει τη λειτουργική της δραστηριότητα στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, εν αναμονή της ανέγερσης και λειτουργίας της ιδιόκτητης γενικής και μαιευτικής κλινικής της, δυναμικότητας 169 κλινών, στην περιοχή της Λάρισας. Οι εργασίες ανέγερσης της κλινικής ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2006, μετά την αγορά ακινήτου και τη λήψη των νόμιμων αδειών, και σήμερα βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης της κατασκευής των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στη συνέχεια, η Εταιρία θα προβεί στην ανάθεση παραγγελιών, κατόπιν αξιολόγησης των σχετικών προσφορών, καθώς και στη στελέχωση της κλινικής με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό. Οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της κλινικής εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του Α εξαμήνου 2009, οπότε η Εταιρία θα αιτηθεί προς την αρμόδια Νομαρχία τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, η έκδοση της οποίας αναμένεται εντός του Β εξαμήνου Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διεύθυνσης Νομαρχίας Λάρισας με αριθμό 53400/31/Β/02/44. Έδρα της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού της ορίσθηκε ο Δήμος Λάρισας και ειδικότερα τα γραφεία της βρίσκονται επί των οδών Κούμα & 28 ης Οκτωβρίου 14, Τ.Κ , Λάρισα, Ν. Λάρισας, τηλ Η διάρκεια της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού ορίστηκε σε εκατόν πενήντα (150) έτη και άρχισε από την

5 1.1.1Επενδυτικό Πρόγραμμα Η «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.», εντάσσεται στην στρατηγική της γεωγραφικής επέκτασης του Ομίλου ΙΑΣΩ εκτός του νομού Αττικής, με έμφαση στη βασική δραστηριότητα του μαιευτηρίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρία δεν έχει ξεκινήσει τη λειτουργική της δραστηριότητα στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, εν αναμονή της ανέγερσης και λειτουργίας της ιδιόκτητης γενικής και μαιευτικής κλινικής της, δυναμικότητας 169 κλινών, στην περιοχή της Λάρισας. Η κλινική θα παρέχει ένα εκτεταμένο φάσμα ιδιωτικών υπηρεσιών δευτεροβάθμιας περίθαλψης όχι μόνο στην περιοχή της Λάρισας και του Βόλου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρίας, το οποίο αφορά στις εργασίες ανέγερσης, διαμόρφωσης και στον εξοπλισμό της κλινικής, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 74,00 εκατ. και αναλύεται ανά κατηγορία ως εξής: Κατηγορία επένδυσης (ποσά σε εκατ. ) Επενδύσεις έως Επενδύσεις από έως Προβλεπόμενε ς επενδύσεις Σύνολο επένδυσης Οικόπεδα 0,60 0,32 0,00 0,92 Εκσκαφές /Κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 0,00 24,95 14,64 39,59 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 0,00 0,00 4,90 4,90 Βιοϊατρικός & ξενοδοχειακός εξοπλισμός 1 0,00 0,00 28,59 28,59 Σύνολο επένδυσης 0,60 25,27 48,13 74,00 Πηγή: Εταιρία 1 Ο Βιοϊατρικός εξοπλισμός αφορά σε όλο τον εξοπλισμό που είναι αμιγώς α) διαγνωστικός (π.χ. ακτινολογικά μηχανήματα, τομογράφοι, υπέρηχοι κ.α.), β) θεραπευτικός (π.χ. χειρουργικά τραπέζια & λάμπες, αναισθησιολογικός εξοπλισμός κ.α.), γ) νοσηλευτικός (π.χ. κρεβάτια νοσηλείας κομοδίνα κ.α.), και δ) βιοϊατρικός εξοπλισμός γενικής υποστήριξης (π.χ. κλίβανοι και πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων και σκευών) Ξενοδοχειακός εξοπλισμός είναι ο βοηθητικός εξοπλισμός ενός νοσοκομείου και αφορά σε α) τροχήλατα γενικής χρήσης (π.χ. κουζίνα πλυντήρια αποθήκες), β) κουζίνες-πλυντήρια μαγειρείων, γ) πλυντήρια ιματισμού (π.χ. σεντόνια στολές), δ) γραφεία καρέκλες διοικητικού προσωπικού, είδη διακόσμησης, καναπέδες, τραπεζάκια αιθουσών αναμονής Από το συνολικό κόστος της εν λόγω επένδυσης έχει ολοκληρωθεί μέχρι την , επένδυση ύψους 25,27 εκατ. και υπολείπεται επένδυση ύψους 48,13 εκατ., που θα χρηματοδοτηθεί ως ακολούθως: κατά ποσό χιλ. από την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της Εταιρίας, κατά ποσό χιλ. από κοινό ομολογιακό δάνειο συνολικού ύψους χιλ. πλέον 3.000χιλ.. κεφαλαιοποιηθέντων τόκων. Μέχρι την η Εταιρία είχε εκταμιεύσει ποσό ύψους χιλ. κατά ποσό χιλ. από τραπεζικό δανεισμό και ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Η υπολειπόμενη επένδυση ύψους 48,13 εκατ. αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του διαστήματος από έως , ημερομηνία κατά την οποία εκτιμάται ότι θα έχει αρχίσει η λειτουργία της κλινικής μετά τη λήψη των απαιτούμενων κατά νόμο αδειών. Οι εργασίες ανέγερσης της κλινικής σήμερα βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης της κατασκευής των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στη συνέχεια, η Εταιρία θα προβεί στην ανάθεση παραγγελιών για βιοϊατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, κατόπιν αξιολόγησης των σχετικών προσφορών, καθώς και στη στελέχωση της κλινικής με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό. Οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της κλινικής εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του Α εξαμήνου 2009, οπότε η Εταιρία θα αιτηθεί προς την αρμόδια Νομαρχία τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, η έκδοση της οποίας αναμένεται εντός του Β εξαμήνου 2009, απ όπου η Εταιρία αναμένεται να εμφανίσει και έσοδα. 5

6 Το ανωτέρω επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρίας εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης αναπτυξιακής πολιτικής του Ομίλου ΙΑΣΩ και της δημιουργίας αυξημένης αξίας για τους μετόχους της. Για τη λειτουργία της, η κλινική θα στελεχωθεί με το κατάλληλα κατηρτισμένο και εξειδικευμένο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες για τη λειτουργία της κλινικής ειδικότητες ιατρών, καθώς και παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, υποστηρικτικό και τεχνικό προσωπικό. Επιπρόσθετα, για την εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού, η Εταιρία θα αξιοποιήσει τη δυνατότητα που παρέχει η μητρική ΙΑΣΩ, για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στις σύγχρονες μονάδες λειτουργίας του νοσοκομείου. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ΙΑΣΩ, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην πρόσληψη και την ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού υψηλής απόδοσης, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας υψηλού επιπέδου. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους των προαναφερθέντων ειδικοτήτων και έχουν υποβληθεί αιτήσεις πρόσληψης, σε αριθμό ο οποίος είναι υπερδιπλάσιος των αναγκών για τη λειτουργία της κλινικής. Η κλινική με τη λειτουργία της θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών δευτεροβάθμιας περίθαλψης ως γενική και μαιευτική κλινική. Οι βασικοί τομείς στους οποίους θα δραστηριοποιηθεί η κλινική περιλαμβάνουν : μονάδες εντατικής θεραπείας-νοσηλείας (ενηλίκων και νεογνών) χειρουργικές αίθουσες, αίθουσες τοκετών, παθολογικό τμήμα, μονάδα τεχνητού νεφρού, διαγνωστικά εργαστήρια (πλήρης περιγραφή γίνεται στην ενότητα «Αντικείμενο Δραστηριότητας». Οι πωλήσεις της Εταιρίας θα προέρχονται από τους υφιστάμενους ιατρούς-μετόχους αλλά και νέους συνεργαζόμενους ιατρούς, οι οποίοι θα επανδρώσουν το στελεχιακό-ιατρικό δυναμικό της κλινικής, μεταφέροντας και την πελατεία τους, από ιδιώτες πελάτες και από τα ασφαλιστικά ταμεία. Για την προσέλκυση των ιδιωτών πελατών, η Εταιρία θα αξιοποιήσει την εμπειρία, τεχνογνωσία και εξειδίκευση των εταιριών του ομίλου ΙΑΣΩ, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών, θεραπευτικών, μαιευτικών, γυναικολογικών και χειρουργικών υπηρεσιών. Η Εταιρία βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της ΙΑΣΩ ΑΕ και του Ομίλου εταιριών της, κατέχει συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς η εικόνα της επωφελείται της ισχυρής εταιρικής ονομασίας (brand name) με καλή σχέση αξίας / τιμής των προσφερόμενων υπηρεσιών («value for money»). Για την προσέλκυση των ασφαλιστικών ταμείων η Εταιρία θα εξετάσει τη δυνατότητα σύναψης σχετικών συμβάσεων. Σημειώνεται ότι, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας (Νομοί Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας) δραστηριοποιούνται 5 δημόσια νοσοκομεία με σύνολο κλινών εκ των οποίων σε λειτουργία είναι οι και 10 ιδιωτικές κλινικές με σύνολο κλινών σε λειτουργία 430 (πηγή: επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία), από τις οποίες όμως διαφοροποιείται η Εταιρία ως προς την ποιότητα των παρεχομένων, ιατρικών νοσηλευτικών υπηρεσιών και την υλικοτεχνική υποδομή (βιοϊατρικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός). 6

7 1.2 Πληροφορίες για τις Τάσεις Ο Όμιλος ΙΑΣΩ ανταποκρινόμενος στις τάσεις επέκτασης των εταιριών του κλάδου για την δημιουργία πολυδύναμων επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι πρσφέρουν πλήρες εύρος ιατρικών υπηρεσιών, συνεχίζει, με συνέπεια την πολιτική ανάπτυξης, βελτίωσης των αποτελεσμάτων αλλά και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του. Η «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.», εντάσσεται στην στρατηγική της γεωγραφικής επέκτασης του Ομίλου ΙΑΣΩ εκτός του νομού Αττικής, με έμφαση στη βασική δραστηριότητα του μαιευτηρίου. Στα πλαίσια της ως άνω στρατηγικής επελέγη η περιοχή της Θεσσαλίας η οποία αποτελεί την τρίτη σε πληθυσμό γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, με υψηλό ετήσιο εισόδημα ανά νοικοκυριό και επειδή η εν λόγω περιοχή υστερεί στην παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου. Η επικείμενη λειτουργία της κλινικής της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ αναμένεται να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό. Αναμένεται δηλαδή να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, της Καρδίτσας, των Τρικάλων και του Βόλου. Η Εταιρία θα αξιοποιήσει την εμπειρία, τεχνογνωσία και εξειδίκευση των εν λειτουργία εταιριών του Ομίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Παίδων), οι οποίες άμεσα και έμμεσα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών, θεραπευτικών και επιστημονικών υπηρεσιών. Η Εταιρία βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της ΙΑΣΩ ΑΕ και του Ομίλου εταιριών της και ως εκ τούτου, κατέχει συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς η εικόνα της ενισχύεται λόγω της παροχής υψηλής ποιότητας «επώνυμων» υπηρεσιών υγείας. Το μετοχικό σχήμα που θα ακολουθηθεί στην ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ είναι αντίστοιχο με αυτό της ΙΑΣΩ Α.Ε. η οποία ξεκίνησε ως «Κλινική Ιατρών» («Doctors Hospital») και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να κατακτήσει την πρώτη θέση σε πωλήσεις, για τις χρήσεις , στις ιδιωτικές μαιευτικές γυναικολογικές κλινικές της χώρας. Αποτέλεσμα αυτού του μετοχικού σχήματος είναι επίσης η επίτευξη, α) καλύτερης εξυπηρέτησης και ως εκ τούτου, υψηλότερης ικανοποίησης των πελατών του, β) μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς και γ) μεγαλύτερης κερδοφορίας. Η βελτίωση των ρυθμών εξέλιξης των ανωτέρω μεταβλητών καθώς και άλλων ουσιωδών οικονομικών μεταβλητών (κόστος πωλήσεων, απομείωση υποχρεώσεων) αποτελεί σταθερή επιδίωξη όλων των εταιριών του Ομίλου ΙΑΣΩ. Στα πλαίσια αυτά ο Όμιλος ΙΑΣΩ και οι εταιρίες του, ισχυροποιούν τη θέση τους α) επενδύοντας σε εξειδικευμένο προσωπικό, β) επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας, και συνέργιες με τις οποίες αυξάνουν τη διαπραγματευτική τους ικανότητα με τους προμηθευτές και γ) αναπροσαρμόζοντας τις τιμές πώλησης ετησίως, εναρμονιζόμενοι με την τάση του κλάδου των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, παρά το γεγονός ότι οι τιμές πώλησης του κρατικού τιμοκαταλόγου στον τομέα της υγείας δεν έχουν αναθεωρηθεί από το Επιπρόσθετα, οι ελλείψεις που παρατηρούνται στο δημόσιο τομέα γενικότερα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, όπως ελλείψεις σε κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές, σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, σε διάθεση κλινών καθώς και οι μακροσκελείς λίστες αναμονής παρέχουν κίνητρα για ανάπτυξη του ιδιωτικού κλάδου υγείας. Όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου δημιουργούν ευκαιρίες για περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής μας βάσης. Με τη δημιουργία της νέας κλινικής στη Θεσσαλία, ο Όμιλος ΙΑΣΩ υλοποιεί τη στρατηγική ανάπτυξης μέσω νέων και υπερσύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, ο συνδυασμός των οποίων στοχεύει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου υπηρεσιών λειτουργικής αρτιότητας και ύψιστου βαθμού ικανοποίησης των πελατών του. Ειδικότερα, η κλινική με τη λειτουργία της θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών δευτεροβάθμιας περίθαλψης ως γενική και μαιευτική κλινική. Οι βασικοί τομείς στους οποίους θα δραστηριοποιηθεί η κλινική περιλαμβάνουν : μονάδες εντατικής θεραπείας-νοσηλείας (ενηλίκων και νεογνών) χειρουργικές αίθουσες, αίθουσες τοκετών, παθολογικό τμήμα, μονάδα τεχνητού νεφρού, διαγνωστικά εργαστήρια. Για τα επόμενα δύο χρόνια, στρατηγικός στόχος της Εταιρίας αποτελεί η ανάπτυξη των πωλήσεων μέσω : α) των υφιστάμενων ιατρών-μετόχων αλλά και νέων συνεργαζόμενων ιατρών, οι οποίοι θα επανδρώσουν το στελεχιακό-ιατρικό δυναμικό της κλινικής, μεταφέροντας και την πελατεία τους, β) ιδιωτών πελατών, για την προσέλκυση των οποίων, η Εταιρία θα αξιοποιήσει την εμπειρία, τεχνογνωσία και εξειδίκευση των εταιριών του ομίλου ΙΑΣΩ, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών, θεραπευτικών, μαιευτικών, γυναικολογικών και χειρουργικών υπηρεσιών. Η Εταιρία βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της ΙΑΣΩ ΑΕ και 1 Οι πληροφορίες προέρχονται από την Κλαδική Μελέτη της ICAP, «Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας», Ιούλιος 2008, σελ Οι εν λόγω πληροφορίες έχουν αναπαραχθεί πιστά και εξ όσων η Εταιρία γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί από την ICAP, δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. 7

8 του Ομίλου εταιριών της, κατέχει συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς η εικόνα της επωφελείται της ισχυρής εταιρικής ονομασίας (brand name) με καλή σχέση αξίας / τιμής των προσφερόμενων υπηρεσιών («value for money») και γ) ασφαλιστικών ταμείων, μέσω σύναψης σχετικών συμβάσεων. 1.3 Διοίκηση Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 16ης Ιουλίου 2006, ομόφωνα όρισε τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσουν την Εταιρία για μία τριετία, σε εννέα (9) και εξέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στη συνεδρίασή του της 16ης Ιουλίου 2006 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9515/ ). Μετά την αντικατάσταση από το Διοικητικό Συμβούλιο του αποθανόντος μέλους του Αθανάσιου Χανδακά στη συνεδρίασή του της από τον Ιωάννη Ζολώτα (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 11464/ ) και του παραιτηθέντος εν συνεχεία μέλους του Ιωάννη Ζολώτα από τον Φίλιππο Στόκκο, στη συνεδρίασή του στις , το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα (με το υπ αριθμ. 67/ πρακτικό του Δ.Σ., ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1611/ ) και η σύνθεσή του σήμερα έχει ως ακολούθως: Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. Ιδιότητα Φαίδων Σκαρίμπας του Ευθυμίου Πρόεδρος Ιατρός Αθανάσιος Καργιώτης του Βασιλείου Α Αντιπρόεδρος & Δ/νων Ιατρός Σύμβουλος Ιωάννης Νοταράς του Εμμανουήλ Δ/νων Σύμβουλος Ιατρός Παρασκευάς Πετρόπουλος του Παναγιώτη Β Αντιπρόεδρος Ιατρός Φίλιππος Στόκκος του Κων/νου Αν. Δ/νων Σύμβουλος Ιατρός Ηλίας Αλεξανδρής του Γεωργίου Μέλος Ιατρός Σαράντος Ζουρντός του Σταματίου Μέλος Ιατρός Αντώνιος Βλαχούσης του Παναγιώτη Μέλος Ιατρός Γεώργιος Χριστοδούλου του Στυλιανού Μέλος Ιατρός Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την Η διεύθυνση των μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας είναι στην έδρα της επί των οδών Κούμα & 28ης Οκτωβρίου 14 Λάρισα, Ν. Λάρισας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι, δεδομένου ότι δεν έχει ξεκινήσει η λειτουργική δραστηριότητα της Εταιρίας, δεν απασχολούνται ανώτερα διοικητικά στελέχη. Δεν υφίστανται άλλα διοικητικά - διαχειριστικά και εποπτικά όργανα. 1.4 Μετοχικό Κεφάλαιο Το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, την , ανερχόταν σε ,00 διαιρούμενο σε κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00 εκάστη. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν οι κατωτέρω αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας: I. κατά το ποσό των ,00 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρίας με την έκδοση και δωρεάν διανομή νέων κοινών ενσώματων δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,00 ανά μετοχή, υπέρ παλαιών μετόχων κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται προέρχονται από το λογαριασμό «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Με την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου την 01/11/2008, χρεώθηκε ο λογαριασμός «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο» με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού «Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο». Οι νέες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της Εταιρίας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε πέντε (5) παλαιές μετοχές. 8

9 Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι τα πρόσωπα που ήταν μέτοχοι την ημερομηνία διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι όσοι ήταν μέτοχοι της Εταιρίας την 1 η Νοεμβρίου Σημειώνεται δε ότι οι νέοι τίτλοι μετοχών θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης αμέσως κατωτέρω αύξησης με καταβολή μετρητών. II. κατά το ποσό των ,00 με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, με αναλογία 0,412 νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή. Συνολικά θα εκδοθούν νέες κοινές ενσώματες δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00, με τιμή διάθεσης 3,50 ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, ύψους ,00 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Σημειώνεται δε, ότι στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών, οι μέτοχοι της Εταιρίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα συμμετέχουν με το ποσοστό συμμετοχής τους όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την ως άνω αύξηση με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της Εταιρίας. Μετά την ολοκλήρωση και της παρούσας αύξησης με καταβολή μετρητών, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναλάβει την έκδοση νέων οριστικών τίτλων, οι οποίοι θα ενσωματώνουν τα μετοχικά δικαιώματα όπως αυτά πλέον θα έχουν διαμορφωθεί μετά τις ως άνω αυξήσεις, και τη διανομή τους στους μετόχους της Εταιρίας. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης με καταβολή μετρητών θα ανέρχεται σε ,00 διαιρούμενο σε κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00 εκάστη. Επισημαίνεται ότι οι ως άνω αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και η παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών) και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας έχουν εγκριθεί με την υπ αριθμ. 5486/ απόφαση της Νομαρχίας Λάρισας και καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Α.Ε. στις Μέτοχοι Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήρχετο σε ,00 και διαιρείτο σε κοινές ενσώματες δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00 εκάστη. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, η οποία έχει λογιστικοποιηθεί, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ,00 και διαιρείται σε κοινές ενσώματες δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00 εκάστη. Ο κύριος μέτοχος της Εταιρίας την είναι η ΙΑΣΩ Α.Ε., η οποία κατέχει ποσοστό 67,93% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, το οποίο αντιστοιχεί σε κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, η οποία έχει λογιστικοποιηθεί, ο κύριος μέτοχος της Εταιρίας ΙΑΣΩ Α.Ε., διατηρεί το ποσοστό συμμετοχής 67,93% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, το οποίο αντιστοιχεί σε κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Πλην της ΙΑΣΩ Α.Ε., ουδείς μέτοχος της Εταιρίας κατέχει ποσοστό πλέον του 1% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, αφού σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρίας, μέτοχοι, πλην της ΙΑΣΩ Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιριών, μπορούν να είναι μόνον ιατροί, συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών των Ιατρικών Σχολών Ελληνικών και Αλλοδαπών Πανεπιστημίων, για τους οποίους επιβάλλεται ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό συμμετοχής, και δη για τους κλινικούς ιατρούς 1% και για τους εργαστηριακούς, αγροτικούς και ειδικευόμενους ιατρούς 0,5% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Σημειώνεται δε, ότι λόγω του γεγονότος ότι η Εταιρία δεν έχει εισάγει τις μετοχές της προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, οι μέτοχοι αυτής αλλά και η ίδια η Εταιρία δεν υπέχει υποχρέωση γνωστοποίησης στην περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης σημαντικού ποσοστού επί του κεφαλαίου της Εταιρίας ή επί των δικαιωμάτων ψήφου. 9

10 Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας την , ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία αποφασίσθηκαν οι αυξήσεις με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και η παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών, και η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών, είναι η ακόλουθη: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Επώνυμο / Επωνυμία Αριθμός Μετοχών Ποσοστό Συμμετοχής Δικαιώματα Ψήφου* Αριθμός Μετοχών*** Ποσοστό Συμμετοχής Δικαιώματα Ψήφου** ΙΑΣΩ Α.Ε ,93% ,93% Λοιποί μέτοχοι ,07% ,07% Σύνολο ,00% ,00% Πηγή: Εταιρία * Τα δικαιώματα ψήφου ενεχυριασμένων μετοχών που έχουν εκχωρηθεί από μετόχους της Εταιρίας σε πιστωτικά ιδρύματα, δυνάμει συμβάσεων σύστασης ενεχύρου έχουν αφαιρεθεί και δεν περιλαμβάνονται στα επιμέρους σύνολα. Σύμφωνα με τις συμβάσεις σύστασης ενεχύρου που έχουν κοινοποιηθεί στην Εταιρία έχουν εκχωρηθεί από μετόχους, πλην της ΙΑΣΩ Α.Ε., στις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ και CITIBANK τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Εταιρίας, όπως ο αριθμός αυτός προέκυψε μετά την από απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων για μείωση της ονομαστικής αξίας από 10,00 σε 2,00 και ταυτόχρονη έκδοση λόγω της ως άνω μείωσης νέων κοινών δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών και δωρεάν διανομή αυτών στους μετόχους με αναλογία 5 νέες κοινές δεσμευμένες μετοχές για κάθε 1 παλαιά. ** Τα δικαιώματα ψήφου ενεχυριασμένων μετοχών που έχουν εκχωρηθεί από μετόχους της Εταιρίας σε πιστωτικά ιδρύματα, δυνάμει των ως άνω συμβάσεων σύστασης ενεχύρου, έχουν διαμορφωθεί σε μετά την από απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό ,00, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία 1 νέα για κάθε 5 παλαιές. Τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου δεν περιλαμβάνονται στα επιμέρους σύνολα. *** Όπως έχει διαμορφωθεί μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που αποφάσισε η από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και την έκδοση και δωρεάν διανομή νέων κοινών δεσμευμένων μετοχών η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 5486/ απόφαση της Νομαρχίας Λάρισας και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. 1.6 Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρίας Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές υποχρεωτικώς ονομαστικές για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής της Εταιρίας και δεσμευμένες. Μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ενσώματες. Το μετοχολόγιο της Εταιρίας τηρείται στην έδρα της επί των οδών Κούμα & 28ης Οκτωβρίου 14 Λάρισα, τηλ (αρμόδια κα Θανοπούλου Ασπασία). Το νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι μετοχές είναι το ευρώ. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών. Επιπλέον η Εταιρία υπάγεται, ως ιδιωτική κλινική, στις διατάξεις του Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 93/91) που αφορά στους όρους, προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Ιδιωτικών Κλινικών καθώς και στις διατάξεις του Π.Δ. 517/91 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 202/91) που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, τον απαραίτητο εξοπλισμό, τη διάκριση και τη σύνθεση του προσωπικού και στη συμπλήρωση του ως άνω υπ αριθμ. 247/91 Π.Δ. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, το σύνολο των μετοχών της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ είναι δεσμευμένες καθότι οποιαδήποτε συμβατική μεταβίβαση αυτών υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας. 10

11 Οι μετοχές της Εταιρίας δεν είναι εισηγμένες και δεν αποτελούν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής ή διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά. 1.7 Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση της , αποφάσισε ομόφωνα, μεταξύ άλλων, τις κατωτέρω αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας: I. κατά το ποσό των ,00 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρίας με την έκδοση και δωρεάν διανομή νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,00 ανά μετοχή, υπέρ παλαιών μετόχων κατά την αναλόγια της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται προέρχονται από το λογαριασμό «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο». Με την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου την 01/11/2008, χρεώθηκε ο λογαριασμός «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο» με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού «Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο». Οι νέες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της Εταιρίας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε πέντε (5) παλαιές μετοχές. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι τα πρόσωπα που ήταν μέτοχοι την ημερομηνία διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι όσοι ήταν μέτοχοι της Εταιρίας την 1 η Νοεμβρίου Oι νέοι τίτλοι μετοχών θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης αμέσως κατωτέρω αύξησης με καταβολή μετρητών. II. κατά το ποσό των ,00 με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, με αναλογία 0,412 νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή. Συνολικά θα εκδοθούν νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00, με τιμή διάθεσης 3,50 ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους ύψους ,00 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών, οι μέτοχοι της Εταιρίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα συμμετέχουν με το ποσοστό συμμετοχής τους όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την προαναφερθείσα αύξηση με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της Εταιρίας. Μετά την ολοκλήρωση και της παρούσας αύξησης με καταβολή μετρητών, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναλάβει την έκδοση νέων οριστικών τίτλων, οι οποίοι θα ενσωματώνουν τα μετοχικά δικαιώματα όπως αυτά πλέον θα έχουν διαμορφωθεί μετά τις ως άνω αυξήσεις, και τη διανομή τους στους μετόχους της Εταιρίας. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης με καταβολή μετρητών θα ανέρχεται σε ,00 διαιρούμενο σε κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00 εκάστη. Επίσης, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση με καταβολή μετρητών θα ανέλθει έως το ποσό των ,00. Επισημαίνεται ότι οι ως άνω αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και η παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών) και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας έχουν εγκριθεί με την υπ αριθμ. 5486/ απόφαση της Νομαρχίας Λάρισας και καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Α.Ε. στις Αναφορικά με το υπό ΙΙ ανωτέρω επισημαίνονται τα εξής: η συνολική καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών, με δικαίωμα παρατάσεως κατά έναν (1) ακόμη μήνα μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων πρέπει να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους, με ταυτόχρονη καταβολή ολόκληρης της αξίας των νέων μετοχών που αναλαμβάνει κάθε μέτοχος 11

12 η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει ελεύθερα και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, τις μετοχές που ενδεχομένως δε θα αναληφθούν από τους παλαιούς μετόχους με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, πάντα στην ίδια τιμή διάθεσης των 3,50 σε περίπτωση που μετά και τη διάθεση αδιάθετων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13 α του Κ.Ν. 2190/1920 στην παρούσα αύξηση κανένας παλαιός ή νέος μέτοχος δεν μπορεί να υπερβεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρίας ανώτατα όρια συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις, καθορίζοντας και τις αναγκαίες προϋποθέσεις και λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης αυτής, γενικώς δε να ρυθμίσει ελευθέρως στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων του Νόμου και του Καταστατικού θέματα διαδικαστικής ή μη μορφής σχετιζόμενα με την παρούσα απόφαση περί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, μεταξύ αυτών και τη ρύθμιση των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν Σημειώνεται δε, ότι στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών, οι μέτοχοι της Εταιρίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα συμμετέχουν με το ποσοστό συμμετοχής τους όπως αυτό πλέον έχει διαμορφωθεί μετά την ως άνω αύξηση με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι η ΙΑΣΩ Α.Ε., η οποία αποτελεί το βασικό μέτοχο με ποσοστό συμμετοχής 67,93% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, με δήλωσή της προς την Εταιρία, γνωστοποίησε την πρόθεσή της να ασκήσει μερικώς το δικαίωμα προτίμησης που της αντιστοιχεί, ενώ προτίθεται να αναλάβει όλες τις αδιάθετες μετοχές της Εταιρίας σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον ανάληψής τους είτε από παλαιούς είτε από νέους μετόχους. Επίσης, η εταιρία με την επωνυμία MEDSTEM SERVICES AE, η οποία είναι θυγατρική της εταιρίας ΙΑΣΩ Α.Ε., με δήλωσή της προς την Εταιρία ανακοίνωσε την πρόθεσή της, στην περίπτωση που παραμείνουν αδιάθετες μετοχές μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους μετόχους της Εταιρίας, να συμμετάσχει στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών και την ανάληψη μετοχών της Εταιρίας. Υπενθυμίζεται ότι η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει, ελευθέρα και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, τις μετοχές που ενδεχομένως δεν θα έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε παλαιούς ή νέους μετόχους, πάντα στην ίδια τιμή διάθεσης, των 3,50. Η Εταιρία θα προβεί σε δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους, με ταυτόχρονη καταβολή ολόκληρης της αξίας των νέων μετοχών που αναλαμβάνει κάθε μέτοχος. Τα δικαιώματα προτίμησης μπορούν να μεταβιβαστούν από τους μετόχους της Εταιρίας με την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού της για τη μεταβίβαση των μετοχών (βλ. ενότητα «Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό» υποστοιχείο (Ε) του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου). Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θέλουν να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ως άνω πρόσκλησης, θα μπορούν να προσέρχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε μία από τις εξής τράπεζες, ΕΘΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ή CITIBANK, με το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, να δηλώνουν τον αριθμό των μετοχών για τον οποίο επιθυμούν να εγγραφούν και να καταθέτουν το αντίστοιχο ποσό στους ειδικούς λογαριασμούς προοριζόμενους για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη. Η εγγραφή θα μπορεί να γίνει από τον ίδιο το μέτοχο είτε το νόμιμο εκπρόσωπό του, διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από την Αρμόδια Αρχή. Από την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας και μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας για την καταβολή του ποσού της αύξησης η οποία ορίστηκε σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από της Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, και δη έως και την 1 η Φεβρουαρίου 2009, ή την 1 η Μαρτίου

13 στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίσει την παράταση της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης κατά ακόμη ένα (1) μήνα, οι ενδιαφερόμενοι νέοι επενδυτές, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση, καθώς επίσης και οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση για την ανάληψη μετοχών επιπλέον αυτών που θα έχουν αποκτήσει μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, θα μπορούν να προσέρχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε μία από τις εξής τράπεζες, ΕΘΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ή CITIBANK, με το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, να δηλώνουν τον αριθμό των μετοχών για τον οποίο επιθυμούν να εγγραφούν και να καταθέτουν το αντίστοιχο ποσό στους ειδικούς λογαριασμούς προοριζόμενους για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους και εφόσον αυτοί, δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει, ελεύθερα και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, τις μετοχές που ενδεχομένως δε θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πάντα στην ίδια τιμή διάθεσης, των 3,50, σε παλαιούς ή νέους μετόχους που θα έχουν καταβάλλει το αντίτιμο της αξίας των μετοχών που επιθυμούν να αναλάβουν στους ειδικούς λογαριασμούς της Εταιρίας. Προς διευκόλυνση των μετόχων της Εταιρίας και των ενδιαφερόμενων επενδυτών που θέλουν να συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση, θα λειτουργεί ειδικό τμήμα στα γραφεία της Εταιρίας και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης (υπεύθυνος κ.στάϊκος τηλ ), όπου θα μπορούν να ενημερώνονται για τον ακριβή αριθμό μετοχών που κατέχουν ή για το ακριβές ποσό για το οποίο μπορούν να συμμετάσχουν στην αύξηση βάσει του ανώτατου επιτρεπόμενου ποσοστού συμμετοχής, ανά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρίας. Σε περίπτωση υπερκάλυψης του ποσού της παρούσας αύξησης, τα επιπλέον ποσά, που θα έχουν καταβάλλει οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας, θα επιστραφούν ατόκως όπως θα ορίζεται σε νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας. Στην παρούσα αύξηση, σύμφωνα και με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, πλην της ΙΑΣΩ Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιριών, μπορούν να συμμετάσχουν μόνον ιατροί, συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών των Ιατρικών Σχολών Ελληνικών και Αλλοδαπών Πανεπιστημίων. Επίσης, στην παρούσα αύξηση κανένας παλαιός ή νέος μέτοχος δεν μπορεί να υπερβεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρίας ανώτατα όρια συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ήτοι για τους κλινικούς ιατρούς το 1% και για τους εργαστηριακούς, αγροτικούς ή ειδικευόμενους ιατρούς το 0,5%. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης και την έκδοση των τίτλων των νέων μετοχών. Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τους τίτλους των μετοχών τους από τα γραφεία της Εταιρίας, με την προσκόμιση του δελτίου της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της σχετικής απόδειξης της Τράπεζας. Η παραλαβή των τίτλων θα μπορεί να γίνει από τον ίδιο το μέτοχο είτε τον νόμιμο εκπρόσωπό του, διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από την Αρμόδια Αρχή. Συνοπτικά οι όροι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά, μετά και την πραγματοποίηση της αύξησης κατά το ποσό των ,00, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρίας με την έκδοση και δωρεάν διανομή νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,00 ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρίας, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΈΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 0,412 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή έως ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ έως ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 2,00 ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 3,50 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ έως

14 Όλες οι νέες μετοχές θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε ενδεχόμενη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, εθνικής κυκλοφορίας και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δημοσίευση πρόσκλησης για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων Έναρξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης Λήξη προθεσμίας άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης Έως * Διάθεση αδιάθετων μετοχών * Δημοσίευση ανακοίνωσης για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών στην ιστοσελίδα της εταιρίας * Με την επιφύλαξη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δε θα παρατείνει την προθεσμία για την ολοκλήρωση της αύξησης κατά 1 μήνα, ως έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, όπως προβλέπεται. Τα έσοδα της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά αναμένεται να ανέλθουν μέχρι το ποσό των χιλ. Τα κεφάλαια αυτά, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης θα διατεθούν ως ακολούθως: Σύνολο Αντληθέντω ν Κεφαλαίων Χρονοδιάγραμμα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Κατηγορία Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (ποσά σε χιλ. ) Β εξάμηνο 2008 Α εξάμηνο 2009 Β εξάμηνο 2009 Κεφάλαιο Κίνησης Κτιριακές Εγκαταστάσεις Έξοδα Έκδοσης ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Εταιρία Αναφορικά με τον προορισμό των κεφαλαίων από την παρούσα αύξηση σημειώνονται τα εξής: - συνολικό ποσό ύψους χιλ. θα διατεθεί ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά είναι οι δαπάνες για τη μισθοδοσία, την ενοικίαση γραφείων, τις αμοιβές ορκωτών ελεγκτών και λοιπών συμβούλων, καθώς και τις παροχές τρίτων (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΛ, κλπ). - συνολικό ποσό ύψους χιλ. θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση των εργασιών αποπεράτωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της κλινικής. - Οι δαπάνες αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέλθουν σε 62 χιλ. Η Εταιρία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των αντλούμενων κεφαλαίων εντός 18 μηνών από την τελική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 14

15 Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης, η Εταιρία, θα χρηματοδοτήσει βάσει των ανωτέρω χρονικών περιθωρίων, τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και το εναπομείναν ποσό θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση των εργασιών αποπεράτωσης της κλινικής. Επιπλέον, το προϊόν της παρούσας αύξησης έως την πλήρη διάθεσή του θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου όπως προθεσμιακές καταθέσεις και repos. Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης (τέλος εξέτασης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου και φόρος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς και λοιπές δαπάνες) εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν σε 62 χιλ. 15

16 1.8 Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσεων Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005, της χρήσης 2006 και της χρήσης 2007, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και έχουν ελεγχθεί από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές, κ. Κωνσταντίνο Πετρογιάννη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) (χρήσεις 2005 και 2006) και κ. Μάρκο Φραντζέσκο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) (χρήση 2007), της ελεγκτικής εταιρίας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε., Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. και την από απόφαση της μετ αναβολήν Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. και την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. και την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία αποτελεσμάτων της Εταιρίας για τις χρήσεις : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ποσά σε χιλ Κύκλος εργασιών 0,00 0,00 0,00 Κόστος πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 Μικτό κέρδος 0,00 0,00 0,00 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (163,17) (187,89) (285,41) Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (155,73) (177,48) (277,43) Χρηματοοικονομικά έσοδα 32,56 73,70 40,19 Χρηματοοικονομικά έξοδα (0,05) (0,12) (26,54) Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (130,66) (114,30) (273,49) Κέρδη/(ζημίες) μετά φόρων (88,85) (81,16) (205,12) Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Ο κύκλος εργασιών της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κατά τη διάρκεια της τριετίας ήταν μηδενικός καθότι η Εταιρία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει τη λειτουργική της δραστηριότητα κατά την εν λόγω τριετία, εν αναμονή της ανέγερσης και λειτουργίας της γενικής και μαιευτικής κλινικής της, δυναμικότητας 169 κλινών, στην περιοχή της Λάρισας. Η Εταιρία ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων της κλινικής ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ το 2006 και βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας ανήλθαν σε 285,41 χιλ. το 2007 από 187,89 χιλ. το 2006 και 163,17 χιλ. το 2005 και αφορούσαν κυρίως έξοδα διοικητικής λειτουργίας. Σημειώνεται ότι λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρίας, οι λειτουργικές της δαπάνες έχουν βαρύνει αποκλειστικά τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 40,19 χιλ. στις από 73,70 χιλ στις και 32,56χιλ. στις , και αφορούν σε πιστωτικούς τόκους από επενδύσεις χαμηλού κινδύνου όπως προθεσμιακές καταθέσεις και repos. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσιάζουν αύξηση στη χρήση 2007 και ανήλθαν σε 26,54χιλ. από 0,12χιλ τη χρήση του 2006 και 0,05χιλ τη χρήση 2005 λόγω της ανάληψης κεφαλαίου κίνησης από τον αλληλόχρεο λογαριασμό βάσει της σύμβασης που σύναψε η Εταιρία με την ΕΤΕ στις Συνεπεία των ανωτέρω, τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρίας ήταν αρνητικά ενώ η μείωση στις ζημιές μετά φόρων της Εταιρίας σε σχέση με τις ζημιές προ φόρων αυτής κατά την εξεταζόμενη περίοδο οφείλεται στην απαίτηση της Εταιρίας από αναβαλλόμενη φορολογία. 16

17 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία του ισολογισμού της Εταιρίας για τις χρήσεις : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ποσά σε χιλ Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.824, , ,14 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 904, ,54 255,81 Σύνολο ενεργητικού 3.729, , ,95 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.684, , ,98 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 3,92 3,92 3,92 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 40, , ,05 Σύνολο παθητικού 3.729, , ,95 Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Οι κυριότερες μεταβολές στα στοιχεία του ισολογισμού της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κατά την περίοδο επήλθαν στο σύνολο του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού. Συγκεκριμένα το υπόλοιπο του λογαριασμού «Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού» ανήλθε σε ,14 χιλ. την από 8.379,02 χιλ. την και 2.824,65 χιλ. την , κυρίως λόγω της αύξησης του λογαριασμού των ενσώματων παγίων ως αποτέλεσμα της σταδιακής προόδου των εργασιών ανέγερσης της κλινικής της Εταιρίας. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανήλθε σε 3.001,05 χιλ. την από 1.541,73 χιλ. την και 40,87 χιλ. την Η αύξηση κατά 1.500,86 χιλ. την περίοδο , οφείλεται στην αύξηση του υπολοίπου του λογαριασμού προμηθευτές λόγω της έναρξης κατασκευής της κλινικής από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρία ΙNTRAKAT AE, ενώ η αύξηση κατά 1.459,32 χιλ. για την περίοδο οφείλεται κυρίως στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης. Τα ίδια κεφάλαιά της κατά την περίοδο παρουσίασαν σταδιακή αύξηση ως αποτέλεσμα των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου στις οποίες προέβησαν οι μέτοχοι της Εταιρίας κατά την εν λόγω περίοδο. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία ανά μετοχή της Εταιρίας για τις χρήσεις : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ποσά σε Αριθμός Μετοχών (1) Σταθμισμένος αριθμός μετοχών Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , ,00 Στοιχεία ανά Μετοχή Ονομαστική Αξία ανά Μετοχή 2,00 2,00 2,00 Λογιστική Αξία ανά Μετοχή (2) 2,25 2,50 2,56 Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (3) (0,0543) (0,0259) (0,0418) Μέρισμα ανά Μετοχή (4) Πηγή: Στοιχεία από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, που συντάχθηκαν από την ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή καθώς και από την Εταιρία. (1): Αριθμός μετοχών τέλους χρήσης. (2) Η λογιστική αξία ανά μετοχή έχει υπολογιστεί με βάση το σταθμισμένο αριθμό μετοχών. (3): Με βάση τον σταθμισμένο μέσο όρο του αριθμού μετοχών σε κυκλοφορία σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 33. (4): Η Εταιρία από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα λόγω αρνητικών αποτελεσμάτων δεν έχει δώσει μερίσματα στους μετόχους της. 17

18 Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία ταμειακών ροών της Εταιρίας για τις χρήσεις : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ποσά σε χιλ Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (127,50) 1.317,41 (1.370,03) Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές (4.683,48) (6.837,15) δραστηριότητες (1.976,35) Καθαρές ταμειακές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 0, , ,69 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως 126, ,31 248,82 Πηγή: Στοιχεία από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή καθώς και από την Εταιρία. Oι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. για τις εξεταζόμενες περιόδους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα 22,14 0,67 0,09 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια 0,01 0,20 0,24 Δανειακές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια Δ/Υ* Δ/Υ* 0,20 * Δ/Υ Δεν υπολογίζεται καθώς η Εταιρία δεν είχε προβεί σε τραπεζικό δανεισμό κατά την περίοδο Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, μη ελεγμένων από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή Ο δείκτης γενικής ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 0,09 στη χρήση 2007 από 0,67 στη χρήση 2006 και 22,14 στη χρήση Η μεταβολή του δείκτη γενικής ρευστότητας για τη χρήση 2006 έναντι της χρήσης 2005 οφείλεται κυρίως αύξηση των υποχρεώσεων της Εταιρίας προς προμηθευτές λόγω της έναρξης του έργου ανέγερσης της κλινικής από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρία ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. Ο δείκτης ξένα/ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,24 στη χρήση 2007 από 0,20 στη χρήση 2006 και 0,01 στη χρήση 2005, ενώ ο δείκτης δανειακές υποχρεώσεις /ίδια κεφάλαια ανήλθε σε 0,20 στη χρήση Η μεταβολή του δείκτη Δανειακές Υποχρεώσεις/Ιδια Κεφάλαια για την περίοδο οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού που προήλθε από τη σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης. Οι ανωτέρω δείκτες έχουν υπολογιστεί ως εξής: ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια Δανειακές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων/Ίδια Κεφάλαια Δανειακές Υποχρεώσεις/Ίδια Κεφάλαια 18

19 Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Κωνσταντίνο Πετρογιάννη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ11991) της ελεγκτικής εταιρίας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε., Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ποσά σε χιλ Κύκλος εργασιών 0,00 0,00 Κόστος πωληθέντων 0,00 0,00 Μικτό κέρδος 0,00 0,00 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας (185,95) (180,68) Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (180,05) (175,61) Χρηματοοικονομικά έσοδα 34,95 3,38 Χρηματοοικονομικά έξοδα (0,04) (378,44) Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (152,40) (556,65) Κέρδη/(ζημίες) μετά φόρων (114,30) ( 419,88) Πηγή: Δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που συντάχθηκαν από την ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Εταιρία δεν έχει μέχρι την αναπτύξει λειτουργική δραστηριότητα εν αναμονή της ανέγερσης και λειτουργίας της γενικής και μαιευτικής κλινικής της, δυναμικότητας 169 κλινών, στην περιοχή της Λάρισας. Οι εργασίες ανέγερσης της εν λόγω κλινικής ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2006 και σήμερα βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης της κατασκευής των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της κλινικής. Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας ανήλθαν σε 180,68 χιλ. την περίοδο έναντι 185,95 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2007 και αφορούσαν κυρίως έξοδα διοικητικής λειτουργίας. Σημειώνεται ότι λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρίας, οι λειτουργικές της δαπάνες έχουν βαρύνει αποκλειστικά τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 3,38 χιλ. την περίοδο έναντι 34,95 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο Η μείωση που παρουσιάζεται στους πιστωτικούς τόκους κατά το εννεάμηνο του 2008 οφείλεται στη μη ύπαρξη προθεσμιακών καταθέσεων και repos την εν λόγω περίοδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης Τα χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 378,44 χιλ. την περίοδο έναντι 0,04 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο Η σημαντική αύξηση των χρεωστικών τόκων της Εταιρίας κατά το εννεάμηνο του 2008 οφείλεται στην αύξηση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας κατά την εν λόγω περίοδο. Ειδικότερα την (συνεπεία της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας) η ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προχώρησε στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους χιλ. κατά ανώτατο όριο και διάρκειας 8 ετών, με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως διοργανωτή και εκπρόσωπο των δικαιούχων. Το δάνειο αυτό έχει ως σκοπό να καλύψει μερικώς την χρηματοδότηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και την αγορά μηχανολογικού, βιοϊατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για την λειτουργία της ανεγειρόμενης γενικής και μαιευτικής κλινικής της Εταιρίας στην περιοχή της Λάρισας. Μέχρι την η Εταιρία εκταμίευσε ποσό ύψους χιλ. από το εν λόγω δάνειο το οποίο διέθεσε αποκλειστικά για τους ανωτέρω επενδυτικούς σκοπούς. Tα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρίας κατά την περίοδο ήταν αρνητικά ύψους 556,65 χιλ. από ζημίες ύψους 152,40 χιλ. κατά την περίοδο λόγω της αύξησης των χρεωστικών τόκων της Εταιρίας κατά το εννεάμηνο του Κατ αντιστοιχία, τα αποτελέσματα μετά φόρων 19

20 διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 419,88 χιλ. κατά την περίοδο από ζημίες ύψους 114,30 χιλ. την περίοδο Η μείωση που παρατηρείται στις ζημιές μετά φόρων της Εταιρίας σε σχέση με τις ζημιές προ φόρων αυτής κατά την περίοδο των χρήσεων 2007 και 2008 οφείλεται στην απαίτηση της Εταιρίας από αναβαλλόμενη φορολογία. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία του ισολογισμού της Εταιρίας για την περίοδο : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ποσά σε χιλ Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού , ,56 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 255,81 229,31 Σύνολο ενεργητικού , ,87 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,09 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 3, ,32 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 3.001, ,45 Σύνολο παθητικού , ,87 Πηγή: Δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που συντάχθηκαν από την ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Το σύνολο του μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού της Εταιρίας διαμορφώθηκε σε ,56 χιλ. την , έναντι ,14 χιλ. την , κυρίως λόγω της αύξησης του λογαριασμού των ενσώματων παγίων (ήτοι ,59 χιλ. την και ,00 χιλ. την ) συνεπεία της σταδιακής προόδου των εργασιών ανέγερσης της κλινικής της Εταιρίας. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας παρουσίασαν σημαντική αύξηση και ανήλθαν σε 5.511,45 χιλ. την έναντι 3.001,50 χιλ. την αφενός λόγω αύξησης των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων καθώς και των υποχρεώσεων προς προμηθευτές. Ειδικότερα, οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 2.800,00 χιλ. την έναντι 2.526,49 χιλ. την Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρίας προς προμηθευτές ανήλθαν σε 2.545,46 χιλ. την έναντι 326,15 χιλ. την Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας παρουσίασε σημαντική αύξηση και διαμορφώθηκε σε ,32 χιλ. την έναντι 3,92 χιλ. την λόγω της σύναψης μακροπρόθεσμου ομολογιακού δανείου. Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία ταμειακών ροών της Εταιρίας για την περίοδο : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ποσά σε χιλ Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.175,79) 1.330,47 Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (3.541,06) (11.629,19) Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 4.912, ,51 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 212,66 223,62 Πηγή: Στοιχεία από τις δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που συντάχθηκαν από την ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή και από την Εταιρία. 20

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ KAI ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALAPIS A.B.E.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ALAPIS A.B.E.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ALAPIS A.B.E.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 05/08/2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7.500.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 1.600.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 20.667.000 ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των 1.902.786 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. (η

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα