«ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» θα αυξηθεί έως το ποσό των ,00 με την καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση νέων κοινών ενσώματων δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,00 ανά μετοχή, με τιμή διάθεσης 3,50 ανά μετοχή, με διατήρηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 0,412 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά ,00 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο» Διευκρινίζεται ότι για την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, επομένως εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13 α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 Δεν προβλέπεται η εισαγωγή των μετοχών για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3401/2005 και του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 19 η Δεκεμβρίου 2008

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Σύντομο Ιστορικό Επενδυτικό Πρόγραμμα Πληροφορίες για τις Τάσεις Διοίκηση Μετοχικό Κεφάλαιο Μέτοχοι Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρίας Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Συνοπτικά Στοιχεία για τους Παράγοντες Κινδύνου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κίνδυνοι που σχετίζονται με την Εταιρία και τον τομέα δραστηριότητάς της Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις κινητές αξίες που προσφέρονται ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπεύθυνα Πρόσωπα Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές Διοικητικές, Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες Φορολογικοί Έλεγχοι Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων χρήσεων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Πληροφορίες για την Εταιρία Σύντομο Ιστορικό Επισκόπηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Αντικείμενο Δραστηριότητας Ανάλυση Εσόδων ανά Τομέα Δραστηριότητας Επενδύσεις περιόδου Επενδύσεις περιόδου Επενδυτικό Πρόγραμμα Εξάρτηση της Εταιρίας από Εμπορικές ή Χρηματοοικονομικές Συμβάσεις, Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Διοικητικές Άδειες Σημαντικές Συμβάσεις Διοικητικές Άδειες - Σήματα Ακίνητα Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός Ενσώματα Πάγια Εγγυήσεις Εμπράγματες Ασφάλειες Ασφαλιστική Πολιτική Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Οργανωτική Διάρθρωση Εταιρίες που συμμετέχουν στην ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πληροφορίες για τις τάσεις Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη Διοικητικό Συμβούλιο Τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου Δηλώσεις μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων Αμοιβές και οφέλη Υπάλληλοι Μέτοχοι

3 3.15 Συναλλαγές με Συνδεόμενα Μέρη Ενδοομιλικές συμβάσεις Διεταιρικές Συναλλαγές της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κατά τις χρήσεις και το εννεάμηνο των χρήσεων Συναλλαγές με Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τα Περιουσιακά Στοιχεία, τις Υποχρεώσεις, τη Χρηματοοικονομική Θέση και τα Αποτελέσματα της Εταιρίας Χρηματοοικονομικές πληροφορίες οικονομικών καταστάσεων χρήσεων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες αποτελεσμάτων χρήσεων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ισολογισμού χρήσεων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ταμειακών ροών χρήσεων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις μεταβολές της Καθαρής Θέσης των χρήσεων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες κατάστασης αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ισολογισμού Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ταμειακών ροών Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις μεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων Σημαντικές αλλαγές στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση της Εταιρίας Ρευστότητα και Πηγές Κεφαλαίων Πληροφορίες για τις Πηγές Προέλευσης Κεφαλαίων για Επενδύσεις Μερισματική Πολιτική Πρόσθετες Πληροφορίες Μετοχικό Κεφάλαιο Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρίας Έγγραφα στη διάθεση του κοινού ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Βασικές Πληροφορίες Δήλωση για την Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης Ίδια Κεφάλαια και Χρέος Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και χρήση κεφαλαίων Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρίας Δικαιώματα Μετόχων Γενικά Δικαιώματα μερίσματος Δικαιώματα μειοψηφίας Προτάσεις Εξαγοράς Φορολογία Μερισμάτων Εταιρικά κέρδη Λοιπές φορολογικές κρατήσεις Φόροι Μεταβίβασης και Άλλα Συναφή Έξοδα Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Διασπορά Μετοχών Δαπάνες Έκδοσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου και χρήσεων

4 1.ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά στη δημόσια προσφορά νέων μετοχών οι οποίες προέρχονται από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» (εφεξής η «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ή η «Εταιρία») με καταβολή μετρητών και διατήρηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 0,412 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα αποτελεί εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για επένδυση στις κινητές αξίες που προσφέρονται στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου στο σύνολό του. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα μετάφρασης μέρους ή του συνόλου του Ενημερωτικού Δελτίου, πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα που υπέβαλλαν το περιληπτικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, μόνον εφόσον το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν περιληπτικό σημείωμα περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, τη μετοχική σύνθεση, τη διοίκηση, το μετοχικό κεφάλαιο, τις μετοχές, τους παράγοντες κινδύνου, τα έγγραφα μέσω παραπομπής, τα έγγραφα στη διάθεση του κοινού και τις τάσεις, της «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία των όρων της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 1.1 Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Σύντομο Ιστορικό Η Eταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», αποτελεί θυγατρική εταιρία του ομίλου εταιριών ΙΑΣΩ. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2002 έχοντας ως κύριο σκοπό την παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών δευτεροβάθμιας περίθαλψης, ως γενική και μαιευτική κλινική. Σημειώνεται ότι η Εταιρία από τη σύστασή της μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει τη λειτουργική της δραστηριότητα στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, εν αναμονή της ανέγερσης και λειτουργίας της ιδιόκτητης γενικής και μαιευτικής κλινικής της, δυναμικότητας 169 κλινών, στην περιοχή της Λάρισας. Οι εργασίες ανέγερσης της κλινικής ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2006, μετά την αγορά ακινήτου και τη λήψη των νόμιμων αδειών, και σήμερα βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης της κατασκευής των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στη συνέχεια, η Εταιρία θα προβεί στην ανάθεση παραγγελιών, κατόπιν αξιολόγησης των σχετικών προσφορών, καθώς και στη στελέχωση της κλινικής με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό. Οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της κλινικής εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του Α εξαμήνου 2009, οπότε η Εταιρία θα αιτηθεί προς την αρμόδια Νομαρχία τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, η έκδοση της οποίας αναμένεται εντός του Β εξαμήνου Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διεύθυνσης Νομαρχίας Λάρισας με αριθμό 53400/31/Β/02/44. Έδρα της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού της ορίσθηκε ο Δήμος Λάρισας και ειδικότερα τα γραφεία της βρίσκονται επί των οδών Κούμα & 28 ης Οκτωβρίου 14, Τ.Κ , Λάρισα, Ν. Λάρισας, τηλ Η διάρκεια της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού ορίστηκε σε εκατόν πενήντα (150) έτη και άρχισε από την

5 1.1.1Επενδυτικό Πρόγραμμα Η «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.», εντάσσεται στην στρατηγική της γεωγραφικής επέκτασης του Ομίλου ΙΑΣΩ εκτός του νομού Αττικής, με έμφαση στη βασική δραστηριότητα του μαιευτηρίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρία δεν έχει ξεκινήσει τη λειτουργική της δραστηριότητα στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, εν αναμονή της ανέγερσης και λειτουργίας της ιδιόκτητης γενικής και μαιευτικής κλινικής της, δυναμικότητας 169 κλινών, στην περιοχή της Λάρισας. Η κλινική θα παρέχει ένα εκτεταμένο φάσμα ιδιωτικών υπηρεσιών δευτεροβάθμιας περίθαλψης όχι μόνο στην περιοχή της Λάρισας και του Βόλου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρίας, το οποίο αφορά στις εργασίες ανέγερσης, διαμόρφωσης και στον εξοπλισμό της κλινικής, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 74,00 εκατ. και αναλύεται ανά κατηγορία ως εξής: Κατηγορία επένδυσης (ποσά σε εκατ. ) Επενδύσεις έως Επενδύσεις από έως Προβλεπόμενε ς επενδύσεις Σύνολο επένδυσης Οικόπεδα 0,60 0,32 0,00 0,92 Εκσκαφές /Κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 0,00 24,95 14,64 39,59 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 0,00 0,00 4,90 4,90 Βιοϊατρικός & ξενοδοχειακός εξοπλισμός 1 0,00 0,00 28,59 28,59 Σύνολο επένδυσης 0,60 25,27 48,13 74,00 Πηγή: Εταιρία 1 Ο Βιοϊατρικός εξοπλισμός αφορά σε όλο τον εξοπλισμό που είναι αμιγώς α) διαγνωστικός (π.χ. ακτινολογικά μηχανήματα, τομογράφοι, υπέρηχοι κ.α.), β) θεραπευτικός (π.χ. χειρουργικά τραπέζια & λάμπες, αναισθησιολογικός εξοπλισμός κ.α.), γ) νοσηλευτικός (π.χ. κρεβάτια νοσηλείας κομοδίνα κ.α.), και δ) βιοϊατρικός εξοπλισμός γενικής υποστήριξης (π.χ. κλίβανοι και πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων και σκευών) Ξενοδοχειακός εξοπλισμός είναι ο βοηθητικός εξοπλισμός ενός νοσοκομείου και αφορά σε α) τροχήλατα γενικής χρήσης (π.χ. κουζίνα πλυντήρια αποθήκες), β) κουζίνες-πλυντήρια μαγειρείων, γ) πλυντήρια ιματισμού (π.χ. σεντόνια στολές), δ) γραφεία καρέκλες διοικητικού προσωπικού, είδη διακόσμησης, καναπέδες, τραπεζάκια αιθουσών αναμονής Από το συνολικό κόστος της εν λόγω επένδυσης έχει ολοκληρωθεί μέχρι την , επένδυση ύψους 25,27 εκατ. και υπολείπεται επένδυση ύψους 48,13 εκατ., που θα χρηματοδοτηθεί ως ακολούθως: κατά ποσό χιλ. από την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της Εταιρίας, κατά ποσό χιλ. από κοινό ομολογιακό δάνειο συνολικού ύψους χιλ. πλέον 3.000χιλ.. κεφαλαιοποιηθέντων τόκων. Μέχρι την η Εταιρία είχε εκταμιεύσει ποσό ύψους χιλ. κατά ποσό χιλ. από τραπεζικό δανεισμό και ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Η υπολειπόμενη επένδυση ύψους 48,13 εκατ. αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του διαστήματος από έως , ημερομηνία κατά την οποία εκτιμάται ότι θα έχει αρχίσει η λειτουργία της κλινικής μετά τη λήψη των απαιτούμενων κατά νόμο αδειών. Οι εργασίες ανέγερσης της κλινικής σήμερα βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης της κατασκευής των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στη συνέχεια, η Εταιρία θα προβεί στην ανάθεση παραγγελιών για βιοϊατρικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, κατόπιν αξιολόγησης των σχετικών προσφορών, καθώς και στη στελέχωση της κλινικής με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό. Οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της κλινικής εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του Α εξαμήνου 2009, οπότε η Εταιρία θα αιτηθεί προς την αρμόδια Νομαρχία τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, η έκδοση της οποίας αναμένεται εντός του Β εξαμήνου 2009, απ όπου η Εταιρία αναμένεται να εμφανίσει και έσοδα. 5

6 Το ανωτέρω επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρίας εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης αναπτυξιακής πολιτικής του Ομίλου ΙΑΣΩ και της δημιουργίας αυξημένης αξίας για τους μετόχους της. Για τη λειτουργία της, η κλινική θα στελεχωθεί με το κατάλληλα κατηρτισμένο και εξειδικευμένο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες για τη λειτουργία της κλινικής ειδικότητες ιατρών, καθώς και παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, υποστηρικτικό και τεχνικό προσωπικό. Επιπρόσθετα, για την εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού, η Εταιρία θα αξιοποιήσει τη δυνατότητα που παρέχει η μητρική ΙΑΣΩ, για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στις σύγχρονες μονάδες λειτουργίας του νοσοκομείου. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ΙΑΣΩ, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην πρόσληψη και την ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού υψηλής απόδοσης, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας υψηλού επιπέδου. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους των προαναφερθέντων ειδικοτήτων και έχουν υποβληθεί αιτήσεις πρόσληψης, σε αριθμό ο οποίος είναι υπερδιπλάσιος των αναγκών για τη λειτουργία της κλινικής. Η κλινική με τη λειτουργία της θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών δευτεροβάθμιας περίθαλψης ως γενική και μαιευτική κλινική. Οι βασικοί τομείς στους οποίους θα δραστηριοποιηθεί η κλινική περιλαμβάνουν : μονάδες εντατικής θεραπείας-νοσηλείας (ενηλίκων και νεογνών) χειρουργικές αίθουσες, αίθουσες τοκετών, παθολογικό τμήμα, μονάδα τεχνητού νεφρού, διαγνωστικά εργαστήρια (πλήρης περιγραφή γίνεται στην ενότητα «Αντικείμενο Δραστηριότητας». Οι πωλήσεις της Εταιρίας θα προέρχονται από τους υφιστάμενους ιατρούς-μετόχους αλλά και νέους συνεργαζόμενους ιατρούς, οι οποίοι θα επανδρώσουν το στελεχιακό-ιατρικό δυναμικό της κλινικής, μεταφέροντας και την πελατεία τους, από ιδιώτες πελάτες και από τα ασφαλιστικά ταμεία. Για την προσέλκυση των ιδιωτών πελατών, η Εταιρία θα αξιοποιήσει την εμπειρία, τεχνογνωσία και εξειδίκευση των εταιριών του ομίλου ΙΑΣΩ, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών, θεραπευτικών, μαιευτικών, γυναικολογικών και χειρουργικών υπηρεσιών. Η Εταιρία βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της ΙΑΣΩ ΑΕ και του Ομίλου εταιριών της, κατέχει συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς η εικόνα της επωφελείται της ισχυρής εταιρικής ονομασίας (brand name) με καλή σχέση αξίας / τιμής των προσφερόμενων υπηρεσιών («value for money»). Για την προσέλκυση των ασφαλιστικών ταμείων η Εταιρία θα εξετάσει τη δυνατότητα σύναψης σχετικών συμβάσεων. Σημειώνεται ότι, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας (Νομοί Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας) δραστηριοποιούνται 5 δημόσια νοσοκομεία με σύνολο κλινών εκ των οποίων σε λειτουργία είναι οι και 10 ιδιωτικές κλινικές με σύνολο κλινών σε λειτουργία 430 (πηγή: επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία), από τις οποίες όμως διαφοροποιείται η Εταιρία ως προς την ποιότητα των παρεχομένων, ιατρικών νοσηλευτικών υπηρεσιών και την υλικοτεχνική υποδομή (βιοϊατρικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός). 6

7 1.2 Πληροφορίες για τις Τάσεις Ο Όμιλος ΙΑΣΩ ανταποκρινόμενος στις τάσεις επέκτασης των εταιριών του κλάδου για την δημιουργία πολυδύναμων επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι πρσφέρουν πλήρες εύρος ιατρικών υπηρεσιών, συνεχίζει, με συνέπεια την πολιτική ανάπτυξης, βελτίωσης των αποτελεσμάτων αλλά και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του. Η «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.», εντάσσεται στην στρατηγική της γεωγραφικής επέκτασης του Ομίλου ΙΑΣΩ εκτός του νομού Αττικής, με έμφαση στη βασική δραστηριότητα του μαιευτηρίου. Στα πλαίσια της ως άνω στρατηγικής επελέγη η περιοχή της Θεσσαλίας η οποία αποτελεί την τρίτη σε πληθυσμό γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, με υψηλό ετήσιο εισόδημα ανά νοικοκυριό και επειδή η εν λόγω περιοχή υστερεί στην παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου. Η επικείμενη λειτουργία της κλινικής της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ αναμένεται να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό. Αναμένεται δηλαδή να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, της Καρδίτσας, των Τρικάλων και του Βόλου. Η Εταιρία θα αξιοποιήσει την εμπειρία, τεχνογνωσία και εξειδίκευση των εν λειτουργία εταιριών του Ομίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Παίδων), οι οποίες άμεσα και έμμεσα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών, θεραπευτικών και επιστημονικών υπηρεσιών. Η Εταιρία βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της ΙΑΣΩ ΑΕ και του Ομίλου εταιριών της και ως εκ τούτου, κατέχει συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς η εικόνα της ενισχύεται λόγω της παροχής υψηλής ποιότητας «επώνυμων» υπηρεσιών υγείας. Το μετοχικό σχήμα που θα ακολουθηθεί στην ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ είναι αντίστοιχο με αυτό της ΙΑΣΩ Α.Ε. η οποία ξεκίνησε ως «Κλινική Ιατρών» («Doctors Hospital») και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να κατακτήσει την πρώτη θέση σε πωλήσεις, για τις χρήσεις , στις ιδιωτικές μαιευτικές γυναικολογικές κλινικές της χώρας. Αποτέλεσμα αυτού του μετοχικού σχήματος είναι επίσης η επίτευξη, α) καλύτερης εξυπηρέτησης και ως εκ τούτου, υψηλότερης ικανοποίησης των πελατών του, β) μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς και γ) μεγαλύτερης κερδοφορίας. Η βελτίωση των ρυθμών εξέλιξης των ανωτέρω μεταβλητών καθώς και άλλων ουσιωδών οικονομικών μεταβλητών (κόστος πωλήσεων, απομείωση υποχρεώσεων) αποτελεί σταθερή επιδίωξη όλων των εταιριών του Ομίλου ΙΑΣΩ. Στα πλαίσια αυτά ο Όμιλος ΙΑΣΩ και οι εταιρίες του, ισχυροποιούν τη θέση τους α) επενδύοντας σε εξειδικευμένο προσωπικό, β) επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας, και συνέργιες με τις οποίες αυξάνουν τη διαπραγματευτική τους ικανότητα με τους προμηθευτές και γ) αναπροσαρμόζοντας τις τιμές πώλησης ετησίως, εναρμονιζόμενοι με την τάση του κλάδου των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, παρά το γεγονός ότι οι τιμές πώλησης του κρατικού τιμοκαταλόγου στον τομέα της υγείας δεν έχουν αναθεωρηθεί από το Επιπρόσθετα, οι ελλείψεις που παρατηρούνται στο δημόσιο τομέα γενικότερα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, όπως ελλείψεις σε κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές, σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, σε διάθεση κλινών καθώς και οι μακροσκελείς λίστες αναμονής παρέχουν κίνητρα για ανάπτυξη του ιδιωτικού κλάδου υγείας. Όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου δημιουργούν ευκαιρίες για περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής μας βάσης. Με τη δημιουργία της νέας κλινικής στη Θεσσαλία, ο Όμιλος ΙΑΣΩ υλοποιεί τη στρατηγική ανάπτυξης μέσω νέων και υπερσύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, ο συνδυασμός των οποίων στοχεύει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου υπηρεσιών λειτουργικής αρτιότητας και ύψιστου βαθμού ικανοποίησης των πελατών του. Ειδικότερα, η κλινική με τη λειτουργία της θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών δευτεροβάθμιας περίθαλψης ως γενική και μαιευτική κλινική. Οι βασικοί τομείς στους οποίους θα δραστηριοποιηθεί η κλινική περιλαμβάνουν : μονάδες εντατικής θεραπείας-νοσηλείας (ενηλίκων και νεογνών) χειρουργικές αίθουσες, αίθουσες τοκετών, παθολογικό τμήμα, μονάδα τεχνητού νεφρού, διαγνωστικά εργαστήρια. Για τα επόμενα δύο χρόνια, στρατηγικός στόχος της Εταιρίας αποτελεί η ανάπτυξη των πωλήσεων μέσω : α) των υφιστάμενων ιατρών-μετόχων αλλά και νέων συνεργαζόμενων ιατρών, οι οποίοι θα επανδρώσουν το στελεχιακό-ιατρικό δυναμικό της κλινικής, μεταφέροντας και την πελατεία τους, β) ιδιωτών πελατών, για την προσέλκυση των οποίων, η Εταιρία θα αξιοποιήσει την εμπειρία, τεχνογνωσία και εξειδίκευση των εταιριών του ομίλου ΙΑΣΩ, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών, θεραπευτικών, μαιευτικών, γυναικολογικών και χειρουργικών υπηρεσιών. Η Εταιρία βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της ΙΑΣΩ ΑΕ και 1 Οι πληροφορίες προέρχονται από την Κλαδική Μελέτη της ICAP, «Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας», Ιούλιος 2008, σελ Οι εν λόγω πληροφορίες έχουν αναπαραχθεί πιστά και εξ όσων η Εταιρία γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί από την ICAP, δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. 7

8 του Ομίλου εταιριών της, κατέχει συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς η εικόνα της επωφελείται της ισχυρής εταιρικής ονομασίας (brand name) με καλή σχέση αξίας / τιμής των προσφερόμενων υπηρεσιών («value for money») και γ) ασφαλιστικών ταμείων, μέσω σύναψης σχετικών συμβάσεων. 1.3 Διοίκηση Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 16ης Ιουλίου 2006, ομόφωνα όρισε τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσουν την Εταιρία για μία τριετία, σε εννέα (9) και εξέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στη συνεδρίασή του της 16ης Ιουλίου 2006 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9515/ ). Μετά την αντικατάσταση από το Διοικητικό Συμβούλιο του αποθανόντος μέλους του Αθανάσιου Χανδακά στη συνεδρίασή του της από τον Ιωάννη Ζολώτα (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 11464/ ) και του παραιτηθέντος εν συνεχεία μέλους του Ιωάννη Ζολώτα από τον Φίλιππο Στόκκο, στη συνεδρίασή του στις , το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα (με το υπ αριθμ. 67/ πρακτικό του Δ.Σ., ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1611/ ) και η σύνθεσή του σήμερα έχει ως ακολούθως: Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. Ιδιότητα Φαίδων Σκαρίμπας του Ευθυμίου Πρόεδρος Ιατρός Αθανάσιος Καργιώτης του Βασιλείου Α Αντιπρόεδρος & Δ/νων Ιατρός Σύμβουλος Ιωάννης Νοταράς του Εμμανουήλ Δ/νων Σύμβουλος Ιατρός Παρασκευάς Πετρόπουλος του Παναγιώτη Β Αντιπρόεδρος Ιατρός Φίλιππος Στόκκος του Κων/νου Αν. Δ/νων Σύμβουλος Ιατρός Ηλίας Αλεξανδρής του Γεωργίου Μέλος Ιατρός Σαράντος Ζουρντός του Σταματίου Μέλος Ιατρός Αντώνιος Βλαχούσης του Παναγιώτη Μέλος Ιατρός Γεώργιος Χριστοδούλου του Στυλιανού Μέλος Ιατρός Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την Η διεύθυνση των μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας είναι στην έδρα της επί των οδών Κούμα & 28ης Οκτωβρίου 14 Λάρισα, Ν. Λάρισας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι, δεδομένου ότι δεν έχει ξεκινήσει η λειτουργική δραστηριότητα της Εταιρίας, δεν απασχολούνται ανώτερα διοικητικά στελέχη. Δεν υφίστανται άλλα διοικητικά - διαχειριστικά και εποπτικά όργανα. 1.4 Μετοχικό Κεφάλαιο Το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, την , ανερχόταν σε ,00 διαιρούμενο σε κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00 εκάστη. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν οι κατωτέρω αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας: I. κατά το ποσό των ,00 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρίας με την έκδοση και δωρεάν διανομή νέων κοινών ενσώματων δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,00 ανά μετοχή, υπέρ παλαιών μετόχων κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται προέρχονται από το λογαριασμό «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Με την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου την 01/11/2008, χρεώθηκε ο λογαριασμός «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο» με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού «Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο». Οι νέες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της Εταιρίας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε πέντε (5) παλαιές μετοχές. 8

9 Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι τα πρόσωπα που ήταν μέτοχοι την ημερομηνία διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι όσοι ήταν μέτοχοι της Εταιρίας την 1 η Νοεμβρίου Σημειώνεται δε ότι οι νέοι τίτλοι μετοχών θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης αμέσως κατωτέρω αύξησης με καταβολή μετρητών. II. κατά το ποσό των ,00 με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, με αναλογία 0,412 νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή. Συνολικά θα εκδοθούν νέες κοινές ενσώματες δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00, με τιμή διάθεσης 3,50 ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, ύψους ,00 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Σημειώνεται δε, ότι στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών, οι μέτοχοι της Εταιρίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα συμμετέχουν με το ποσοστό συμμετοχής τους όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την ως άνω αύξηση με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της Εταιρίας. Μετά την ολοκλήρωση και της παρούσας αύξησης με καταβολή μετρητών, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναλάβει την έκδοση νέων οριστικών τίτλων, οι οποίοι θα ενσωματώνουν τα μετοχικά δικαιώματα όπως αυτά πλέον θα έχουν διαμορφωθεί μετά τις ως άνω αυξήσεις, και τη διανομή τους στους μετόχους της Εταιρίας. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης με καταβολή μετρητών θα ανέρχεται σε ,00 διαιρούμενο σε κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00 εκάστη. Επισημαίνεται ότι οι ως άνω αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και η παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών) και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας έχουν εγκριθεί με την υπ αριθμ. 5486/ απόφαση της Νομαρχίας Λάρισας και καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Α.Ε. στις Μέτοχοι Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήρχετο σε ,00 και διαιρείτο σε κοινές ενσώματες δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00 εκάστη. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, η οποία έχει λογιστικοποιηθεί, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ,00 και διαιρείται σε κοινές ενσώματες δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00 εκάστη. Ο κύριος μέτοχος της Εταιρίας την είναι η ΙΑΣΩ Α.Ε., η οποία κατέχει ποσοστό 67,93% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, το οποίο αντιστοιχεί σε κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, η οποία έχει λογιστικοποιηθεί, ο κύριος μέτοχος της Εταιρίας ΙΑΣΩ Α.Ε., διατηρεί το ποσοστό συμμετοχής 67,93% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, το οποίο αντιστοιχεί σε κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Πλην της ΙΑΣΩ Α.Ε., ουδείς μέτοχος της Εταιρίας κατέχει ποσοστό πλέον του 1% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, αφού σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρίας, μέτοχοι, πλην της ΙΑΣΩ Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιριών, μπορούν να είναι μόνον ιατροί, συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών των Ιατρικών Σχολών Ελληνικών και Αλλοδαπών Πανεπιστημίων, για τους οποίους επιβάλλεται ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό συμμετοχής, και δη για τους κλινικούς ιατρούς 1% και για τους εργαστηριακούς, αγροτικούς και ειδικευόμενους ιατρούς 0,5% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Σημειώνεται δε, ότι λόγω του γεγονότος ότι η Εταιρία δεν έχει εισάγει τις μετοχές της προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, οι μέτοχοι αυτής αλλά και η ίδια η Εταιρία δεν υπέχει υποχρέωση γνωστοποίησης στην περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης σημαντικού ποσοστού επί του κεφαλαίου της Εταιρίας ή επί των δικαιωμάτων ψήφου. 9

10 Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας την , ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία αποφασίσθηκαν οι αυξήσεις με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και η παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών, και η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών, είναι η ακόλουθη: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Επώνυμο / Επωνυμία Αριθμός Μετοχών Ποσοστό Συμμετοχής Δικαιώματα Ψήφου* Αριθμός Μετοχών*** Ποσοστό Συμμετοχής Δικαιώματα Ψήφου** ΙΑΣΩ Α.Ε ,93% ,93% Λοιποί μέτοχοι ,07% ,07% Σύνολο ,00% ,00% Πηγή: Εταιρία * Τα δικαιώματα ψήφου ενεχυριασμένων μετοχών που έχουν εκχωρηθεί από μετόχους της Εταιρίας σε πιστωτικά ιδρύματα, δυνάμει συμβάσεων σύστασης ενεχύρου έχουν αφαιρεθεί και δεν περιλαμβάνονται στα επιμέρους σύνολα. Σύμφωνα με τις συμβάσεις σύστασης ενεχύρου που έχουν κοινοποιηθεί στην Εταιρία έχουν εκχωρηθεί από μετόχους, πλην της ΙΑΣΩ Α.Ε., στις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ και CITIBANK τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Εταιρίας, όπως ο αριθμός αυτός προέκυψε μετά την από απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων για μείωση της ονομαστικής αξίας από 10,00 σε 2,00 και ταυτόχρονη έκδοση λόγω της ως άνω μείωσης νέων κοινών δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών και δωρεάν διανομή αυτών στους μετόχους με αναλογία 5 νέες κοινές δεσμευμένες μετοχές για κάθε 1 παλαιά. ** Τα δικαιώματα ψήφου ενεχυριασμένων μετοχών που έχουν εκχωρηθεί από μετόχους της Εταιρίας σε πιστωτικά ιδρύματα, δυνάμει των ως άνω συμβάσεων σύστασης ενεχύρου, έχουν διαμορφωθεί σε μετά την από απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό ,00, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία 1 νέα για κάθε 5 παλαιές. Τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου δεν περιλαμβάνονται στα επιμέρους σύνολα. *** Όπως έχει διαμορφωθεί μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που αποφάσισε η από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και την έκδοση και δωρεάν διανομή νέων κοινών δεσμευμένων μετοχών η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 5486/ απόφαση της Νομαρχίας Λάρισας και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. 1.6 Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρίας Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές υποχρεωτικώς ονομαστικές για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής της Εταιρίας και δεσμευμένες. Μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μία μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ενσώματες. Το μετοχολόγιο της Εταιρίας τηρείται στην έδρα της επί των οδών Κούμα & 28ης Οκτωβρίου 14 Λάρισα, τηλ (αρμόδια κα Θανοπούλου Ασπασία). Το νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι μετοχές είναι το ευρώ. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών. Επιπλέον η Εταιρία υπάγεται, ως ιδιωτική κλινική, στις διατάξεις του Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 93/91) που αφορά στους όρους, προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Ιδιωτικών Κλινικών καθώς και στις διατάξεις του Π.Δ. 517/91 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 202/91) που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, τον απαραίτητο εξοπλισμό, τη διάκριση και τη σύνθεση του προσωπικού και στη συμπλήρωση του ως άνω υπ αριθμ. 247/91 Π.Δ. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, το σύνολο των μετοχών της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ είναι δεσμευμένες καθότι οποιαδήποτε συμβατική μεταβίβαση αυτών υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας. 10

11 Οι μετοχές της Εταιρίας δεν είναι εισηγμένες και δεν αποτελούν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής ή διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά. 1.7 Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση της , αποφάσισε ομόφωνα, μεταξύ άλλων, τις κατωτέρω αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας: I. κατά το ποσό των ,00 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρίας με την έκδοση και δωρεάν διανομή νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,00 ανά μετοχή, υπέρ παλαιών μετόχων κατά την αναλόγια της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται προέρχονται από το λογαριασμό «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο». Με την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου την 01/11/2008, χρεώθηκε ο λογαριασμός «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο» με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού «Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο». Οι νέες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της Εταιρίας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε πέντε (5) παλαιές μετοχές. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι τα πρόσωπα που ήταν μέτοχοι την ημερομηνία διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι όσοι ήταν μέτοχοι της Εταιρίας την 1 η Νοεμβρίου Oι νέοι τίτλοι μετοχών θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης αμέσως κατωτέρω αύξησης με καταβολή μετρητών. II. κατά το ποσό των ,00 με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, με αναλογία 0,412 νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή. Συνολικά θα εκδοθούν νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00, με τιμή διάθεσης 3,50 ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους ύψους ,00 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών, οι μέτοχοι της Εταιρίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα συμμετέχουν με το ποσοστό συμμετοχής τους όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την προαναφερθείσα αύξηση με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της Εταιρίας. Μετά την ολοκλήρωση και της παρούσας αύξησης με καταβολή μετρητών, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναλάβει την έκδοση νέων οριστικών τίτλων, οι οποίοι θα ενσωματώνουν τα μετοχικά δικαιώματα όπως αυτά πλέον θα έχουν διαμορφωθεί μετά τις ως άνω αυξήσεις, και τη διανομή τους στους μετόχους της Εταιρίας. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης με καταβολή μετρητών θα ανέρχεται σε ,00 διαιρούμενο σε κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00 εκάστη. Επίσης, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση με καταβολή μετρητών θα ανέλθει έως το ποσό των ,00. Επισημαίνεται ότι οι ως άνω αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και η παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών) και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας έχουν εγκριθεί με την υπ αριθμ. 5486/ απόφαση της Νομαρχίας Λάρισας και καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Α.Ε. στις Αναφορικά με το υπό ΙΙ ανωτέρω επισημαίνονται τα εξής: η συνολική καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών, με δικαίωμα παρατάσεως κατά έναν (1) ακόμη μήνα μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων πρέπει να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους, με ταυτόχρονη καταβολή ολόκληρης της αξίας των νέων μετοχών που αναλαμβάνει κάθε μέτοχος 11

12 η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει ελεύθερα και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, τις μετοχές που ενδεχομένως δε θα αναληφθούν από τους παλαιούς μετόχους με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, πάντα στην ίδια τιμή διάθεσης των 3,50 σε περίπτωση που μετά και τη διάθεση αδιάθετων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13 α του Κ.Ν. 2190/1920 στην παρούσα αύξηση κανένας παλαιός ή νέος μέτοχος δεν μπορεί να υπερβεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρίας ανώτατα όρια συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις, καθορίζοντας και τις αναγκαίες προϋποθέσεις και λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης αυτής, γενικώς δε να ρυθμίσει ελευθέρως στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων του Νόμου και του Καταστατικού θέματα διαδικαστικής ή μη μορφής σχετιζόμενα με την παρούσα απόφαση περί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, μεταξύ αυτών και τη ρύθμιση των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν Σημειώνεται δε, ότι στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών, οι μέτοχοι της Εταιρίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα συμμετέχουν με το ποσοστό συμμετοχής τους όπως αυτό πλέον έχει διαμορφωθεί μετά την ως άνω αύξηση με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι η ΙΑΣΩ Α.Ε., η οποία αποτελεί το βασικό μέτοχο με ποσοστό συμμετοχής 67,93% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, με δήλωσή της προς την Εταιρία, γνωστοποίησε την πρόθεσή της να ασκήσει μερικώς το δικαίωμα προτίμησης που της αντιστοιχεί, ενώ προτίθεται να αναλάβει όλες τις αδιάθετες μετοχές της Εταιρίας σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον ανάληψής τους είτε από παλαιούς είτε από νέους μετόχους. Επίσης, η εταιρία με την επωνυμία MEDSTEM SERVICES AE, η οποία είναι θυγατρική της εταιρίας ΙΑΣΩ Α.Ε., με δήλωσή της προς την Εταιρία ανακοίνωσε την πρόθεσή της, στην περίπτωση που παραμείνουν αδιάθετες μετοχές μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους μετόχους της Εταιρίας, να συμμετάσχει στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών και την ανάληψη μετοχών της Εταιρίας. Υπενθυμίζεται ότι η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει, ελευθέρα και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, τις μετοχές που ενδεχομένως δεν θα έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε παλαιούς ή νέους μετόχους, πάντα στην ίδια τιμή διάθεσης, των 3,50. Η Εταιρία θα προβεί σε δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους, με ταυτόχρονη καταβολή ολόκληρης της αξίας των νέων μετοχών που αναλαμβάνει κάθε μέτοχος. Τα δικαιώματα προτίμησης μπορούν να μεταβιβαστούν από τους μετόχους της Εταιρίας με την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού της για τη μεταβίβαση των μετοχών (βλ. ενότητα «Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό» υποστοιχείο (Ε) του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου). Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θέλουν να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ως άνω πρόσκλησης, θα μπορούν να προσέρχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε μία από τις εξής τράπεζες, ΕΘΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ή CITIBANK, με το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, να δηλώνουν τον αριθμό των μετοχών για τον οποίο επιθυμούν να εγγραφούν και να καταθέτουν το αντίστοιχο ποσό στους ειδικούς λογαριασμούς προοριζόμενους για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη. Η εγγραφή θα μπορεί να γίνει από τον ίδιο το μέτοχο είτε το νόμιμο εκπρόσωπό του, διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από την Αρμόδια Αρχή. Από την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας και μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας για την καταβολή του ποσού της αύξησης η οποία ορίστηκε σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από της Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, και δη έως και την 1 η Φεβρουαρίου 2009, ή την 1 η Μαρτίου

13 στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίσει την παράταση της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης κατά ακόμη ένα (1) μήνα, οι ενδιαφερόμενοι νέοι επενδυτές, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση, καθώς επίσης και οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση για την ανάληψη μετοχών επιπλέον αυτών που θα έχουν αποκτήσει μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, θα μπορούν να προσέρχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε μία από τις εξής τράπεζες, ΕΘΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ή CITIBANK, με το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, να δηλώνουν τον αριθμό των μετοχών για τον οποίο επιθυμούν να εγγραφούν και να καταθέτουν το αντίστοιχο ποσό στους ειδικούς λογαριασμούς προοριζόμενους για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους και εφόσον αυτοί, δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει, ελεύθερα και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, τις μετοχές που ενδεχομένως δε θα έχουν αναληφθεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πάντα στην ίδια τιμή διάθεσης, των 3,50, σε παλαιούς ή νέους μετόχους που θα έχουν καταβάλλει το αντίτιμο της αξίας των μετοχών που επιθυμούν να αναλάβουν στους ειδικούς λογαριασμούς της Εταιρίας. Προς διευκόλυνση των μετόχων της Εταιρίας και των ενδιαφερόμενων επενδυτών που θέλουν να συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση, θα λειτουργεί ειδικό τμήμα στα γραφεία της Εταιρίας και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης (υπεύθυνος κ.στάϊκος τηλ ), όπου θα μπορούν να ενημερώνονται για τον ακριβή αριθμό μετοχών που κατέχουν ή για το ακριβές ποσό για το οποίο μπορούν να συμμετάσχουν στην αύξηση βάσει του ανώτατου επιτρεπόμενου ποσοστού συμμετοχής, ανά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρίας. Σε περίπτωση υπερκάλυψης του ποσού της παρούσας αύξησης, τα επιπλέον ποσά, που θα έχουν καταβάλλει οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας, θα επιστραφούν ατόκως όπως θα ορίζεται σε νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας. Στην παρούσα αύξηση, σύμφωνα και με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, πλην της ΙΑΣΩ Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιριών, μπορούν να συμμετάσχουν μόνον ιατροί, συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών των Ιατρικών Σχολών Ελληνικών και Αλλοδαπών Πανεπιστημίων. Επίσης, στην παρούσα αύξηση κανένας παλαιός ή νέος μέτοχος δεν μπορεί να υπερβεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρίας ανώτατα όρια συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ήτοι για τους κλινικούς ιατρούς το 1% και για τους εργαστηριακούς, αγροτικούς ή ειδικευόμενους ιατρούς το 0,5%. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης και την έκδοση των τίτλων των νέων μετοχών. Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τους τίτλους των μετοχών τους από τα γραφεία της Εταιρίας, με την προσκόμιση του δελτίου της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της σχετικής απόδειξης της Τράπεζας. Η παραλαβή των τίτλων θα μπορεί να γίνει από τον ίδιο το μέτοχο είτε τον νόμιμο εκπρόσωπό του, διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από την Αρμόδια Αρχή. Συνοπτικά οι όροι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά, μετά και την πραγματοποίηση της αύξησης κατά το ποσό των ,00, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρίας με την έκδοση και δωρεάν διανομή νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,00 ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρίας, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΈΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 0,412 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή έως ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ έως ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 2,00 ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 3,50 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ έως

14 Όλες οι νέες μετοχές θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε ενδεχόμενη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, εθνικής κυκλοφορίας και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δημοσίευση πρόσκλησης για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων Έναρξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης Λήξη προθεσμίας άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης Έως * Διάθεση αδιάθετων μετοχών * Δημοσίευση ανακοίνωσης για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών στην ιστοσελίδα της εταιρίας * Με την επιφύλαξη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δε θα παρατείνει την προθεσμία για την ολοκλήρωση της αύξησης κατά 1 μήνα, ως έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, όπως προβλέπεται. Τα έσοδα της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά αναμένεται να ανέλθουν μέχρι το ποσό των χιλ. Τα κεφάλαια αυτά, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης θα διατεθούν ως ακολούθως: Σύνολο Αντληθέντω ν Κεφαλαίων Χρονοδιάγραμμα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Κατηγορία Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (ποσά σε χιλ. ) Β εξάμηνο 2008 Α εξάμηνο 2009 Β εξάμηνο 2009 Κεφάλαιο Κίνησης Κτιριακές Εγκαταστάσεις Έξοδα Έκδοσης ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Εταιρία Αναφορικά με τον προορισμό των κεφαλαίων από την παρούσα αύξηση σημειώνονται τα εξής: - συνολικό ποσό ύψους χιλ. θα διατεθεί ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά είναι οι δαπάνες για τη μισθοδοσία, την ενοικίαση γραφείων, τις αμοιβές ορκωτών ελεγκτών και λοιπών συμβούλων, καθώς και τις παροχές τρίτων (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΛ, κλπ). - συνολικό ποσό ύψους χιλ. θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση των εργασιών αποπεράτωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της κλινικής. - Οι δαπάνες αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέλθουν σε 62 χιλ. Η Εταιρία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των αντλούμενων κεφαλαίων εντός 18 μηνών από την τελική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 14

15 Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης, η Εταιρία, θα χρηματοδοτήσει βάσει των ανωτέρω χρονικών περιθωρίων, τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και το εναπομείναν ποσό θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση των εργασιών αποπεράτωσης της κλινικής. Επιπλέον, το προϊόν της παρούσας αύξησης έως την πλήρη διάθεσή του θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου όπως προθεσμιακές καταθέσεις και repos. Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης (τέλος εξέτασης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου και φόρος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς και λοιπές δαπάνες) εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν σε 62 χιλ. 15

16 1.8 Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσεων Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005, της χρήσης 2006 και της χρήσης 2007, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και έχουν ελεγχθεί από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές, κ. Κωνσταντίνο Πετρογιάννη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) (χρήσεις 2005 και 2006) και κ. Μάρκο Φραντζέσκο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) (χρήση 2007), της ελεγκτικής εταιρίας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε., Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. και την από απόφαση της μετ αναβολήν Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. και την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. και την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία αποτελεσμάτων της Εταιρίας για τις χρήσεις : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ποσά σε χιλ Κύκλος εργασιών 0,00 0,00 0,00 Κόστος πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 Μικτό κέρδος 0,00 0,00 0,00 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (163,17) (187,89) (285,41) Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (155,73) (177,48) (277,43) Χρηματοοικονομικά έσοδα 32,56 73,70 40,19 Χρηματοοικονομικά έξοδα (0,05) (0,12) (26,54) Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (130,66) (114,30) (273,49) Κέρδη/(ζημίες) μετά φόρων (88,85) (81,16) (205,12) Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Ο κύκλος εργασιών της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κατά τη διάρκεια της τριετίας ήταν μηδενικός καθότι η Εταιρία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει τη λειτουργική της δραστηριότητα κατά την εν λόγω τριετία, εν αναμονή της ανέγερσης και λειτουργίας της γενικής και μαιευτικής κλινικής της, δυναμικότητας 169 κλινών, στην περιοχή της Λάρισας. Η Εταιρία ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων της κλινικής ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ το 2006 και βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας ανήλθαν σε 285,41 χιλ. το 2007 από 187,89 χιλ. το 2006 και 163,17 χιλ. το 2005 και αφορούσαν κυρίως έξοδα διοικητικής λειτουργίας. Σημειώνεται ότι λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρίας, οι λειτουργικές της δαπάνες έχουν βαρύνει αποκλειστικά τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 40,19 χιλ. στις από 73,70 χιλ στις και 32,56χιλ. στις , και αφορούν σε πιστωτικούς τόκους από επενδύσεις χαμηλού κινδύνου όπως προθεσμιακές καταθέσεις και repos. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσιάζουν αύξηση στη χρήση 2007 και ανήλθαν σε 26,54χιλ. από 0,12χιλ τη χρήση του 2006 και 0,05χιλ τη χρήση 2005 λόγω της ανάληψης κεφαλαίου κίνησης από τον αλληλόχρεο λογαριασμό βάσει της σύμβασης που σύναψε η Εταιρία με την ΕΤΕ στις Συνεπεία των ανωτέρω, τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρίας ήταν αρνητικά ενώ η μείωση στις ζημιές μετά φόρων της Εταιρίας σε σχέση με τις ζημιές προ φόρων αυτής κατά την εξεταζόμενη περίοδο οφείλεται στην απαίτηση της Εταιρίας από αναβαλλόμενη φορολογία. 16

17 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία του ισολογισμού της Εταιρίας για τις χρήσεις : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ποσά σε χιλ Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.824, , ,14 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 904, ,54 255,81 Σύνολο ενεργητικού 3.729, , ,95 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.684, , ,98 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 3,92 3,92 3,92 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 40, , ,05 Σύνολο παθητικού 3.729, , ,95 Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Οι κυριότερες μεταβολές στα στοιχεία του ισολογισμού της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κατά την περίοδο επήλθαν στο σύνολο του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού. Συγκεκριμένα το υπόλοιπο του λογαριασμού «Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού» ανήλθε σε ,14 χιλ. την από 8.379,02 χιλ. την και 2.824,65 χιλ. την , κυρίως λόγω της αύξησης του λογαριασμού των ενσώματων παγίων ως αποτέλεσμα της σταδιακής προόδου των εργασιών ανέγερσης της κλινικής της Εταιρίας. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανήλθε σε 3.001,05 χιλ. την από 1.541,73 χιλ. την και 40,87 χιλ. την Η αύξηση κατά 1.500,86 χιλ. την περίοδο , οφείλεται στην αύξηση του υπολοίπου του λογαριασμού προμηθευτές λόγω της έναρξης κατασκευής της κλινικής από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρία ΙNTRAKAT AE, ενώ η αύξηση κατά 1.459,32 χιλ. για την περίοδο οφείλεται κυρίως στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης. Τα ίδια κεφάλαιά της κατά την περίοδο παρουσίασαν σταδιακή αύξηση ως αποτέλεσμα των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου στις οποίες προέβησαν οι μέτοχοι της Εταιρίας κατά την εν λόγω περίοδο. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία ανά μετοχή της Εταιρίας για τις χρήσεις : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ποσά σε Αριθμός Μετοχών (1) Σταθμισμένος αριθμός μετοχών Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , ,00 Στοιχεία ανά Μετοχή Ονομαστική Αξία ανά Μετοχή 2,00 2,00 2,00 Λογιστική Αξία ανά Μετοχή (2) 2,25 2,50 2,56 Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (3) (0,0543) (0,0259) (0,0418) Μέρισμα ανά Μετοχή (4) Πηγή: Στοιχεία από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, που συντάχθηκαν από την ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή καθώς και από την Εταιρία. (1): Αριθμός μετοχών τέλους χρήσης. (2) Η λογιστική αξία ανά μετοχή έχει υπολογιστεί με βάση το σταθμισμένο αριθμό μετοχών. (3): Με βάση τον σταθμισμένο μέσο όρο του αριθμού μετοχών σε κυκλοφορία σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 33. (4): Η Εταιρία από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα λόγω αρνητικών αποτελεσμάτων δεν έχει δώσει μερίσματα στους μετόχους της. 17

18 Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία ταμειακών ροών της Εταιρίας για τις χρήσεις : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ποσά σε χιλ Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (127,50) 1.317,41 (1.370,03) Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές (4.683,48) (6.837,15) δραστηριότητες (1.976,35) Καθαρές ταμειακές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 0, , ,69 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως 126, ,31 248,82 Πηγή: Στοιχεία από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή καθώς και από την Εταιρία. Oι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. για τις εξεταζόμενες περιόδους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα 22,14 0,67 0,09 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια 0,01 0,20 0,24 Δανειακές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια Δ/Υ* Δ/Υ* 0,20 * Δ/Υ Δεν υπολογίζεται καθώς η Εταιρία δεν είχε προβεί σε τραπεζικό δανεισμό κατά την περίοδο Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, μη ελεγμένων από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή Ο δείκτης γενικής ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 0,09 στη χρήση 2007 από 0,67 στη χρήση 2006 και 22,14 στη χρήση Η μεταβολή του δείκτη γενικής ρευστότητας για τη χρήση 2006 έναντι της χρήσης 2005 οφείλεται κυρίως αύξηση των υποχρεώσεων της Εταιρίας προς προμηθευτές λόγω της έναρξης του έργου ανέγερσης της κλινικής από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρία ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. Ο δείκτης ξένα/ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,24 στη χρήση 2007 από 0,20 στη χρήση 2006 και 0,01 στη χρήση 2005, ενώ ο δείκτης δανειακές υποχρεώσεις /ίδια κεφάλαια ανήλθε σε 0,20 στη χρήση Η μεταβολή του δείκτη Δανειακές Υποχρεώσεις/Ιδια Κεφάλαια για την περίοδο οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού που προήλθε από τη σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης. Οι ανωτέρω δείκτες έχουν υπολογιστεί ως εξής: ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια Δανειακές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων/Ίδια Κεφάλαια Δανειακές Υποχρεώσεις/Ίδια Κεφάλαια 18

19 Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Κωνσταντίνο Πετρογιάννη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ11991) της ελεγκτικής εταιρίας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε., Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ποσά σε χιλ Κύκλος εργασιών 0,00 0,00 Κόστος πωληθέντων 0,00 0,00 Μικτό κέρδος 0,00 0,00 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας (185,95) (180,68) Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (180,05) (175,61) Χρηματοοικονομικά έσοδα 34,95 3,38 Χρηματοοικονομικά έξοδα (0,04) (378,44) Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (152,40) (556,65) Κέρδη/(ζημίες) μετά φόρων (114,30) ( 419,88) Πηγή: Δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που συντάχθηκαν από την ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Εταιρία δεν έχει μέχρι την αναπτύξει λειτουργική δραστηριότητα εν αναμονή της ανέγερσης και λειτουργίας της γενικής και μαιευτικής κλινικής της, δυναμικότητας 169 κλινών, στην περιοχή της Λάρισας. Οι εργασίες ανέγερσης της εν λόγω κλινικής ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2006 και σήμερα βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης της κατασκευής των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της κλινικής. Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας ανήλθαν σε 180,68 χιλ. την περίοδο έναντι 185,95 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2007 και αφορούσαν κυρίως έξοδα διοικητικής λειτουργίας. Σημειώνεται ότι λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρίας, οι λειτουργικές της δαπάνες έχουν βαρύνει αποκλειστικά τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 3,38 χιλ. την περίοδο έναντι 34,95 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο Η μείωση που παρουσιάζεται στους πιστωτικούς τόκους κατά το εννεάμηνο του 2008 οφείλεται στη μη ύπαρξη προθεσμιακών καταθέσεων και repos την εν λόγω περίοδο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης Τα χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 378,44 χιλ. την περίοδο έναντι 0,04 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο Η σημαντική αύξηση των χρεωστικών τόκων της Εταιρίας κατά το εννεάμηνο του 2008 οφείλεται στην αύξηση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας κατά την εν λόγω περίοδο. Ειδικότερα την (συνεπεία της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας) η ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προχώρησε στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους χιλ. κατά ανώτατο όριο και διάρκειας 8 ετών, με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως διοργανωτή και εκπρόσωπο των δικαιούχων. Το δάνειο αυτό έχει ως σκοπό να καλύψει μερικώς την χρηματοδότηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και την αγορά μηχανολογικού, βιοϊατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για την λειτουργία της ανεγειρόμενης γενικής και μαιευτικής κλινικής της Εταιρίας στην περιοχή της Λάρισας. Μέχρι την η Εταιρία εκταμίευσε ποσό ύψους χιλ. από το εν λόγω δάνειο το οποίο διέθεσε αποκλειστικά για τους ανωτέρω επενδυτικούς σκοπούς. Tα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρίας κατά την περίοδο ήταν αρνητικά ύψους 556,65 χιλ. από ζημίες ύψους 152,40 χιλ. κατά την περίοδο λόγω της αύξησης των χρεωστικών τόκων της Εταιρίας κατά το εννεάμηνο του Κατ αντιστοιχία, τα αποτελέσματα μετά φόρων 19

20 διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 419,88 χιλ. κατά την περίοδο από ζημίες ύψους 114,30 χιλ. την περίοδο Η μείωση που παρατηρείται στις ζημιές μετά φόρων της Εταιρίας σε σχέση με τις ζημιές προ φόρων αυτής κατά την περίοδο των χρήσεων 2007 και 2008 οφείλεται στην απαίτηση της Εταιρίας από αναβαλλόμενη φορολογία. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία του ισολογισμού της Εταιρίας για την περίοδο : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ποσά σε χιλ Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού , ,56 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 255,81 229,31 Σύνολο ενεργητικού , ,87 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,09 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 3, ,32 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 3.001, ,45 Σύνολο παθητικού , ,87 Πηγή: Δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που συντάχθηκαν από την ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Το σύνολο του μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού της Εταιρίας διαμορφώθηκε σε ,56 χιλ. την , έναντι ,14 χιλ. την , κυρίως λόγω της αύξησης του λογαριασμού των ενσώματων παγίων (ήτοι ,59 χιλ. την και ,00 χιλ. την ) συνεπεία της σταδιακής προόδου των εργασιών ανέγερσης της κλινικής της Εταιρίας. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας παρουσίασαν σημαντική αύξηση και ανήλθαν σε 5.511,45 χιλ. την έναντι 3.001,50 χιλ. την αφενός λόγω αύξησης των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων καθώς και των υποχρεώσεων προς προμηθευτές. Ειδικότερα, οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 2.800,00 χιλ. την έναντι 2.526,49 χιλ. την Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρίας προς προμηθευτές ανήλθαν σε 2.545,46 χιλ. την έναντι 326,15 χιλ. την Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας παρουσίασε σημαντική αύξηση και διαμορφώθηκε σε ,32 χιλ. την έναντι 3,92 χιλ. την λόγω της σύναψης μακροπρόθεσμου ομολογιακού δανείου. Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία ταμειακών ροών της Εταιρίας για την περίοδο : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ποσά σε χιλ Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.175,79) 1.330,47 Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (3.541,06) (11.629,19) Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 4.912, ,51 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 212,66 223,62 Πηγή: Στοιχεία από τις δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που συντάχθηκαν από την ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή και από την Εταιρία. 20

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

«ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

«ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

(α) Απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

(α) Απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 και των παραγράφων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

«ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Για την περίοδο 10.01.2008 έως 30.06.

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Για την περίοδο 10.01.2008 έως 30.06. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13165/06/Β/86/14 δ.τ. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Έδρα: Λ. Κηφισίας και Ερυθρού Σταυρού 4 ΤΚ 15123 Μαρούσι Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε για το σκοπό της ενημέρωσης των Μετόχων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας που

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σύμφωνα με την Ενότητα 4 του νέου Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά με αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Προς τους κ.κ. Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 Έδρα: Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13564/06/Β/86/123 Tηλ: +30 210 81.84.800 Fax: +30 210 81.84.801 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 15 ης Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ " ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ" Επισκόπηση

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ Επισκόπηση ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2006 " ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,19/12/2016 Αριθ.Πρωτ.:443176

Αθήνα,19/12/2016 Αριθ.Πρωτ.:443176 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2103382121 Fax: 2103616464 E-mail: athanasopoulou@acci.gr Αθήνα,19/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»

«ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» «ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» Α) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 4.1.4.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 11.05.2016 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα