ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών : «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης», το οποίο λειτουργεί παράλληλα με το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Νομικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, διαρθρωμένο σε δύο επίπεδα σπουδών, αποσκοπεί στην ανάπτυξη της μεταπτυχιακής έρευνας και διδασκαλίας, σε επίπεδο διατμηματικής και διεπιστημονικής εργασίας και την απόκτηση αντίστοιχης εμπειρίας, δοκιμαζόμενης και σε διαϊδρυματικό επίπεδο, στις σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε αναβαθμισμένες, υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές, στην προώθηση της επιστήμης και της έρευνας, στη υποστήριξη νέων εξειδικευμένων επιστημόνων και στην πρόσληψη φοιτητών και από χώρες της Ν.Α. Ευρώπης. 2. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει: α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης. β) Διδακτορικό Δίπλωμα στο ίδιο αντικείμενο. Άρθρο 2 Επίπεδα Μεταπτυχιακών σπουδών 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ. περιλαμβάνει δύο επίπεδα σπουδών, στα οποία αντιστοιχούν: α. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. β. Το Διδακτορικό Δίπλωμα. 2. Το πρώτο επίπεδο, που οδηγεί στη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης περιλαμβάνει έναν κύκλο υποχρεωτικής φοίτησης διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων, ο οποίος ειδικότερα αναλύεται :α) στον κύκλο θεωρητικών μαθημάτων, β) στον κύκλο εφαρμογών και γ) στον κύκλο εξειδικευμένων θεμάτων και δ)στην παράλληλη συγγραφή και υποστήριξη μεταπτυχιακής μελέτης στο τελευταίο εξάμηνο. 3. Το δεύτερο επίπεδο, που οδηγεί στη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος, μπορεί να περιλαμβάνει, ως συνέχεια του πρώτου, έναν ακόμη κύκλο σπουδών διαρκείας δύο εξαμήνων σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα, με παράλληλη ερευνητική εργασία για τη συγγραφή πρωτότυπης μονογραφίας ή τουλάχιστον δύο εξάμηνα ερευνητική εργασία για τη συγγραφή πρωτότυπης μονογραφίας. Περιλαμβάνει επίσης τη δημόσια υποστήριξη της διατριβής αυτής ενώπιον εξεταστικής επιτροπής κατά τους ειδικότερους όρους του εκάστοτε νόμου. 4. Για να επιτυγχάνεται ο σκοπός της πληρέστερης εξειδίκευσης, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ. υποδιαιρείται στις ακόλουθες πέντε κατευθύνσεις :α) Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και προοπτικής Ν. Α. Ευρώπης, β) Η Ν. Α. Ευρώπη ως γεωπολιτικός και γεωστρατηγικός παράγων στις διεθνείς σχέσεις, γ) Δίκαιο και επίλυση διεθνών διαφορών (δημόσιων και ιδιωτικών) στην Ν.Α. Ευρώπη, δ) Ιστορία και πολιτισμός της Ν.Α. Ευρώπης και ε) Πολιτική

2 οικονομία και ανάπτυξη. Διδάσκονται δε τα μαθήματα τα οποία ανταποκρίνονται στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα και αποφασίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Διδάσκονται επίσης ως ξένες γλώσσες και όσες βαλκανικές γλώσσες αποφασίζει εκάστοτε η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Άρθρο 3 Προϋποθέσεις εγγραφής στα επίπεδα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1. Και στα δύο επίπεδα Μεταπτυχιακών Σπουδών εγγράφονται πτυχιούχοι Νομικών, Οικονομικών και Ιστορικών Επιστημών, ημεδαπών ή αναγνωρισμένων ισότιμων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, καθώς και πτυχιούχοι των ΤΕΙ, Επιστήμης Διοίκησης των Επιχειρήσεων, ημεδαπών ή αναγνωρισμένων ισότιμων αλλοδαπών Πανεπιστημίων. Επίσης, γίνονται δεκτοί, κατ' εξαίρεσιν, και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, ημεδαπών ή αναγνωρισμένων ισότιμων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, εφόσον από το φάκελο προκύπτει επίδοση και συνάφεια με τα αντικείμενα του προγράμματος, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. 2. Η εγγραφή κάποιου στο πρώτο επίπεδο Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) γίνεται κατόπιν επιλογής του, βάσει φακέλου υποψηφιότητας. 3. Οι σχετικοί φάκελοι των ενδιαφερομένων υποβάλλονται σε χρονικό διάστημα το οποίο ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, και περιλαμβάνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία ορίζονται με την ίδια απόφαση. 4. Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών ανέρχεται σε είκοσι για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Πέραν τούτων μπορούν να εγγράφονται και δώδεκα ακόμη σπουδαστές προερχόμενοι από τις Βαλκανικές χώρες και την Κύπρο, έχοντες τα αυτά ουσιαστικά προσόντα ως και οι προηγούμενοι, υποδεικνυόμενοι δια της διπλωματικής οδού. 5. Κριτήρια επιλογής για την εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρώτου επιπέδου είναι τα ακόλουθα: ι) ο μεγαλύτερος βαθμός πτυχίου και ιι) το αποδεδειγμένο ενδιαφέρον στα αντικείμενα του Προγράμματος. 6. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από ειδική επιτροπή που συγκροτεί η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Ο πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται σε κάθε περίπτωση από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. 7. Από τους επιλεγέντες φοιτητές οι δώδεκα, στους οποίους περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα οι αλλοδαποί και οι έχοντες το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα θα στεγάζονται και θα σιτίζονται δωρεάν, δαπάναις του ΔΠΘ, ενώ έξι φοιτητές θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα Για να εγγραφεί κανείς στο δεύτερο επίπεδο (λήψη Διδακτορικού Διπλώματος) απαιτείται κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ημεδαπού ή αλλοδαπού Νομικού Τμήματος. Ο τρόπος επιλογής και τα ειδικότερα κριτήρια θα καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Η αίτηση για την παραπάνω εγγραφή υποβάλλεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός των προθεσμιών που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. 9. Για την παρακολούθηση των μαθημάτων του ετήσιου κύκλου, τη συγκρότηση της συμβουλευτικής επιτροπής, τη συγγραφή και υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής εφαρμόζονται τα όσα προβλέπουν κάθε φορά οι οικείες διατάξεις του νόμου.

3 Άρθρο 4 Πρόγραμμα σπουδών πρώτου επιπέδου (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) 1. Η διάρκεια της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης είναι διετής (τέσσερα εξάμηνα). Με απόφαση όμως της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης είναι δυνατό να αναγνωρίζεται με βάση υποβαλλόμενα σ' αυτήν αντικειμενικά στοιχεία χρόνος μεταπτυχιακών σπουδών σε ισότιμη πανεπιστημιακή μονάδα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο και να συντέμνεται ανάλογα ο χρόνος του προηγούμενου εδαφίου του παρόντος άρθρου. 2. Οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πρώτου επιπέδου πρέπει να παρακολουθήσουν και τις πέντε κατευθύνσεις του Προγράμματος και στους τρεις κύκλους που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον κύκλο των θεωρητικών μαθημάτων, τα θέματα είναι τα ακόλουθα: α) Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και προοπτικής Ν. Α. Ευρώπης. Περιλαμβάνει την εξέταση των σημερινών σχέσεων της Ν.Α. Ευρώπης, με αναλυτική παρουσίαση της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της θέσης και των προοπτικών κάθε κράτους με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όπως αυτή επιδιώκεται δια της ΕΚ/ΕΕ με έμφαση στις σχέσεις με την Ρωσία, την Τουρκία και τις λοιπές χώρες της Μεσογείου, καθώς και ιδιαίτερη αναφορά στην καθαυτή μορφή της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης από την ενσωμάτωση της Ν.Α. Ευρώπης. β) Η Ν. Α. Ευρώπη ως γεωπολιτικός και γεωστρατηγικός παράγων στις διεθνείς σχέσεις. Περιλαμβάνει την εξέταση της νέας γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής θέσης της περιοχής υπό το πρίσμα των ανακατατάξεων στην Εγγύς και Μέση Ανατολή και της αναγωγής της ευρύτερης περιοχής της Καυκασίας-Μέσης Ανατολής σε παγκόσμιο ενεργειακό κέντρο υπό συνθήκες πολιτικής αστάθειας και πολιτικο-θρησκευτικών συγκρούσεων. γ) Δίκαιο και επίλυση διεθνών διαφορών (δημόσιων και ιδιωτικών) στην Ν.Α. Ευρώπη. Περιλαμβάνει την παρουσίαση της σύγχρονης κατάστασης στο δίκαιο και τους μηχανισμούς απονομής διεθνούς και εσωτερικής δικαιοσύνης σε διαφορές δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και τις αναγκαίες προσαρμογές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης για την δημιουργία κοινότητας δικαίου με ελεύθερη κυκλοφορία των δικαστικών αποφάσεων. δ) Ιστορία και πολιτισμός της Ν.Α. Ευρώπης. Περιλαμβάνει την εξέταση της συνολικής πολιτικής ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής με τις εξής επί μέρους θεματικές ενότητες: -Η Ν.Α. Ευρώπη κατά την Ελληνική και Ρωμαϊκή αρχαιότητα. -Δημογραφικές ανακατατάξεις στην Ν.Α. Ευρώπη κατά τη μεσαιωνική εποχή. -Η Ν.Α. κατά την Οθωμανική εποχή. -Γράμματα και τέχνες της Ν.Α. Ευρώπης. ε) Πολιτική οικονομία και ανάπτυξη. Περιλαμβάνει τις εξής επί μέρους ενότητες: -Διεθνείς επιχειρηματικές σχέσεις και επιχειρησιακή στρατηγική. -Η Διεθνής πολιτική οικονομία στη Ν.Α. Ευρώπη : η συμβολή της Ε.Ε. -Διεθνείς οικονομικές σχέσεις στη Ν.Α. Ευρώπη. 5. Η διδασκαλία των μαθημάτων που συνίσταται στη σε βάθος αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων, διεξάγεται είτε με εισηγήσεις

4 από τους διδάσκοντες είτε με τη μορφή επιστημονικών συζητήσεων, είτε με την εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές, είτε με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο που κατά την κρίση των διδασκόντων συμβάλλει στην αρτιότερη επιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου και κατάρτιση του φοιτητή. 6. Τα μαθήματα που πρώτου επιπέδου διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νομικής, και άλλων Τμημάτων του ΔΠΘ, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Καβάλας, από ομότιμους καθηγητές ή από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, η δε ανάθεση της διδασκαλίας ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, μετά από εισήγηση του Τομέα Διεθνών Σπουδών. Άρθρο 5 Έλεγχος σπουδών του πρώτου επιπέδου 1. Η όλη εποπτεία του προγράμματος ανήκει στην Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Ανώτατο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Για την εκτέλεση του προγράμματος ορίζεται Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 6 ν. 2454/1997, ο οποίος εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ. Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων της Γ.Σ.Ε.Σ. όλα τα ζητήματα αρμοδιότητας της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορούν να αποφασίζονται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 2. Οι φοιτητές του πρώτου επιπέδου του Νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών πρέπει να παρακολουθούν τακτικά όλα τα μαθήματα του προγράμματος και να μετέχουν ενεργά στις συζητήσεις, παρουσιάσεις και λοιπές ερευνητικές δραστηριότητες του Προγράμματος. Η παρουσία τους ελέγχεται από τους διδάσκοντες και η επίδοσή τους αξιολογείται διαρκώς από αυτούς. 3. Η τελική αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με προφορικές ή γραπτές εξετάσεις τον Ιούνιο και σε δεύτερη περίοδο τον Σεπτέμβριο κάθε χρόνου. Εάν ο φοιτητής αποτύχει ή δεν προσέλθει για οποιονδήποτε λόγο στις εξετάσεις του Ιουνίου εξετάζεται τον Σεπτέμβριο. Εάν αποτύχει ή δεν προσέλθει και στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου σε κάποιο μάθημα, επαναλαμβάνει το έτος, διατηρώντας την βαθμολογία του σε όσα μαθήματα εξετάστηκε επιτυχώς. Εάν, σε περίπτωση επανάληψης του έτους, δεν ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις κατά τις περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου σε όλα τα μαθήματα του έτους ή δεν προσέλθει σε κάποιο από αυτά, διαγράφεται από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. 4. Η τελική αξιολόγηση στο γνωστικό αντικείμενο της επιλογής τους γίνεται, με την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής του Εργασίας. 5. Η παρουσίαση γίνεται σε δημόσια διαδικασία ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, στην οποία μετέχουν ο διδάσκων το μάθημα και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ. Στην τελική αξιολόγηση στο κύριο γνωστικό αντικείμενο μπορεί να προσέλθει ο φοιτητής, μόνον εφόσον έχει περατώσει επιτυχώς όλες τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα. 6. Ο φοιτητής μπορεί να παρουσιάσει τη μεταπτυχιακή του εργασία άπαξ: τον Σεπτέμβριο, του ιδίου έτους, ή τον Φεβρουάριο, του επομένου έτους. Εάν αποτύχει ή δεν προσέλθει, στην παρουσίαση της μεταπτυχιακής του εργασίας, αποκλείεται από τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και του χορηγείται απλή βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Τμήματος. Άρθρο 6 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

5 1. Στον φοιτητή που πέτυχε σε όλες τις εξετάσεις και στην τελική αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας στο γνωστικό αντικείμενο, απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, στο αντικείμενο αυτό. 2. Βαθμός του Διπλώματος είναι ο μέσος όρος του βαθμού της Μεταπτυχιακής Εργασίας και του μέσου όρου των εξετάσεων στο κύριο επιστημονικό αντικείμενο και στα λοιπά μαθήματα. Για την εξαγωγή του μέσου όρου αυτού ο βαθμός της μεταπτυχιακής εργασίας έχει συντελεστή 60% και ο μέσος όρος των βαθμών των εξετάσεων έχει συντελεστή 40%.Η βαθμολογική κλίμακα είναι από το μηδέν έως το δέκα: άριστα (9 ή 10), λίαν καλώς (7 ή 8), καλώς (6 ή 5), μέτρια (4 ή 3) και κακώς (2,1 ή 0). Προβιβάσιμος βαθμός είναι τουλάχιστον το «καλώς». Άρθρο 7 Πρόγραμμα σπουδών δευτέρου επιπέδου (Διδακτορικό Δίπλωμα) 1. Οι επιλεγέντες φοιτητές του δευτέρου επιπέδου δηλώνουν το γνωστικό αντικείμενο όπου επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή. 2. Κατά τα λοιπά η διαδικασία ανάθεσης θέματος διδακτορικής διατριβής, παρακολούθησής της και εντέλει υποστήριξής της διέπονται από τον ισχύοντα σχετικά νόμο. Άρθρο 8 Λοιπά ζητήματα Οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία έχουν σχέση με την οργάνωση και λειτουργία του παρόντος Π.Μ.Σ (όπως λ.χ. τα ειδικότερα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ που θα διδάσκουν, τα σχετικά με την αναγόρευση των διδακτόρων και τον τύπο των τίτλων που θα απονέμονται, τα της ενάρξεως και λήξεως των μαθημάτων, τα του τρόπου κατοχυρώσεως των διδακτορικών θεμάτων) και δεν ρυθμίζονται από την Πανεπιστημιακή νομοθεσία, το Πρόγραμμα ή τον παρόντα κανονισμό αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Α ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (24 ώρες) 1. Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο & τις Διεθνείς Σχέσεις (6 ώρες) Διδάσκων: Καθηγητής Τμήματος Νομικής Γρ.-Ε. Καλαβρός. 2. Εισαγωγή στις Ιστορικές Επιστήμες (6 ώρες) Διδάσκοντες: Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Κ. Χατζόπουλος, Λέκτορας Ελπίδα Βόγλη. 3. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη (6 ώρες) Διδάσκων: Λέκτορας Γκόγκας Περικλής. 4. Εισαγωγή στις Εφαρμογές της Οικονομικής Επιστήμης: Εισαγωγή στην Επιστημονική Μεθοδολογία (6 ώρες) Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σ. Μάμαλης.

6 Α * & Β ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Προοπτικές της Ν.Α. Ευρώπης (40 ώρες) Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Μιχαήλ Χρυσομάλλης Ι. Η Εξωτερική Δράση της Ε.Ε. 1. Οι Εξωτερικές Σχέσεις των Κοινοτήτων (10 ώρες) 2. Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική / Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) (5 ώρες) 3. Η Συνοχή των Μορφών Δράσης της Ε.Ε. (10 ώρες) ΙΙ. Βαλκάνια 1. Ιδιαίτερη Έμφαση στις Σχέσεις Ε.Ε. με την Τουρκία και τα Δυτικά Βαλκάνια (15 ώρες) Επίλυση των Διεθνών Διαφορών στο Χώρο της Ν.Α. Ευρώπης (40 ώρες) Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Κ. Αντωνόπουλος. Ι. Ειρηνική Επίλυση των Διακρατικών Διαφορών 1. Διπλωματικές Μέθοδοι Επίλυσης (3 ώρες) 2. Διεθνής Διαιτησία (4 ώρες) 3. Επίλυση των διαφορών από το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών (20 ώρες) ΙΙ. Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια 1. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (6 ώρες) 2. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (7 ώρες) Συγκριτική Επισκόπηση Δικαίων της Ν.Α. Ευρώπης (8 ώρες) Διδάσκων: Ειδικός Επιστήμονας Φυλακτός Κων/νος. Ο Γεωπολιτικός και Γεωστρατηγικός Παράγοντας της Ν.Α. Ευρώπης: Άμυνα και Πολιτική στα Βαλκάνια κατά την Περίοδο του Διπολισμού (12 ώρες) Διδάσκουσα : Λέκτορας Νομικής Ρουμπίνη Γρώπα. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η Ν.Α. Ευρώπη από την Αρχαιότητα ως τον 15ο αιώνα (24 ώρες) Διδάσκοντες: Λέκτορας Ιωάννης Ξυδόπουλος, Διδάκτωρ Ιστορίας Δέσποινα Ιωσήφ, Διδάκτωρ Ιστορίας Δαπέργολας Νεκτάριος, Λέκτορας Μπάκας Ιωάννης, Καθηγητής Χατζόπουλος Κων/νος. Ι. Η ΝΑ Ευρώπη κατά την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα (12 Ώρες) 1. Ανθρωπογεωγραφία της ΝΑ Ευρώπης κατά τους αρχαίους χρόνους (6 ώρες) 2. Ο ρόλος των Ελλήνων και των Ρωμαίων στον εκπολιτισμό των αρχαίων φύλων της ΝΑ Ευρώπης (3 ώρες) 3. Η επικράτηση του χριστιανισμού και οι επιπτώσεις της στον πολιτικό και πολιτισμικό βίο των λαών της ΝΑ Ευρώπης (3 ώρες) ΙΙ. Δημογραφικές ανακατατάξεις στη ΝΑ Ευρώπη κατά τη μεσαιωνική εποχή (12 Ώρες)

7 1. Η μετάβαση από την αρχαιότητα στο μεσαίωνα 2. Η εγκατάσταση των Σλάβων και των Βουλγάρων (6ος - 7ος αι.) στη ΝΑ Ευρώπη 3. Ο ρόλος του Βυζαντίου στη διαδικασία του εκχριστιανισμού, της κοινωνικής και πολιτισμικής ένταξης, καθώς και στην πολιτική οργάνωσή των Σλάβων και των Βουλγάρων 4. Η εγκατάσταση των Τούρκων στη ΝΑ Ευρώπη (11ος - 15ος αι.). Εποικισμοί και εξισλαμισμοί - Μετακινήσεις πληθυσμών Η ΝΑ Ευρώπη στην οθωμανική εποχή (24 Ώρες) Διδάσκοντες: Καθηγητής Κ. Χατζόπουλος, Λέκτορας Μπακιρτζής Ιωάννης, Λέκτορας Μαλκίδης Θεοφάνης, Λέκτορας Μπάκας Ιωάννης. Οι συνέπειες της οθωμανικής κατάκτησης στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό βίο των βαλκανικών λαών 1. Οθωμανική Αυτοκρατορία και Ευρώπη. Οι επιπτώσεις των σχέσεών τους στην ιστορική εξέλιξη των βαλκανικών λαών 2. Οι μεγάλες μεταβολές στη δομή της οικονομίας και της κοινωνίας των λαών της ΝΑ Ευρώπης κατά τον 18ο και 19ο αι. 3. Η πνευματική αναγέννηση των λαών της ΝΑ Ευρώπης (μέσα 18ου - αρχές 20ου αι.) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Διεθνή Οικονομικά (24 ώρες) Διδάσκων: Λέκτορας Γκόγκας Περικλής 1. Εισαγωγή. Υποδείγματα Διεθνούς Εμπορίου (6 ώρες) 2. Περιορισμοί Διεθνούς Εμπορίου (4 ώρες) 3. Οικονομική Ενοποίηση (6 ώρες) 4. Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις(4 ώρες) 5. Ισοζύγιο Πληρωμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες (3 ώρες) 6. Καθαρισμός των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (3 ώρες) Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις και Επιχειρησιακή Στρατηγική (36 ώρες) Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Ε. Δρυμπέτας. 1. Το Σύγχρονο Σκηνικό των Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων και η Πρόκληση Διεθνοποίησης (4 ώρες) 2. Στρατηγικές Διεθνοποίησης (4 ώρες) 3. Βασικοί Τύποι Εταιρικών Στρατηγικών Διεθνοποίησης (4 ώρες) 4. Μορφές Διεθνοποίησης Εξαγωγικού Τύπου (4 ώρες) 5. Μη εξαγωγικού τύπου μορφές Διεθνοποίησης (8 ώρες) 6. Το χρηματοπιστωτικό υπόβαθρο (4 ώρες) 7. Διαχείριση Πολιτικού κινδύνου και στρατηγικές διαπραγματεύσεις (4 ώρες) 8. Διεθνείς Οικονομικές αλληλεξαρτήσεις και στρατηγική των επιχειρήσεων (4 ώρες) Το Νομικό Πλαίσιο των Εξωτερικών Εμπορικών και Οικονομικών Σχέσεων της Ε.Ε. / Ε.Κ. (30 ώρες) Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Χρυσομάλλης Μιχαήλ.

8 1. Θεμελιώδεις αρχές του Κοινοτικού Δικαίου, δικαιοδοτικό σύστημα και δικαστική προστασία (4 ώρες) 2. Η ικανότητα της Ε.Ε./Ε.Κ. για σύναψη συνθηκών, η τυπολογία και οι νομικές συνέπειες των σχετικών συμφωνιών (3 ώρες) 3. ανάλυση των τρεχουσών σχέσεων και συμφωνιών με τις χώρες ΧΝΑΕ - Κατηγοριοποίηση και συνέπειες (3 ώρες) 4. Η τελωνειακή ένωση και το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο ( Κ.Ε.Δ.) (2 ώρες) 5. Η Κ.Ε.Π. και το κοινό καθεστώς εισαγωγών (2 ώρες) 6. Η κοινοτική νομοθεσία κατά των εισαγωγών που δεν έχουν υποστεί Dumping (2ώρες) 7. Η κοινοτική νομοθεσία κατά των εισαγωγών που έχουν γίνει αντικείμενα κρατικών επιδοτήσεων ( 2 ώρες) 8. Τα κριτήρια της Κοπεγχαγης για μελλοντική ένταξη και εναρμονισμός προς το κοινοτικό κεκτημένο (2 ώρες) 9. Η ενιαία αγορά και οι θεμελιώδεις κοινοτικές ελευθερίες ( 3ώρες) 10. Η καθιέρωση των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού (3 ώρες) 11. Η κοινοτική αντιμετώπιση των κρατικών ενισχύσεων ( 2 ώρες) 12. Προβλήματα και προοπτικές στις σχέσεις των δύο πλευρών (2 ώρες) Παγκοσμιοποίηση - Πολυεθνικές Επιχειρήσεις (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) (20 ώρες) Διδάσκουσα : Αν. Καθηγήτρια Α. Πυραλεμίδου Α. Ενότητα: Οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Η διεθνοποίηση του κεφαλαίου και των επιχειρήσεων Η συγκέντρωση του κεφαλαίου και η ανάδυση των πολυεθνικών επιχειρήσεων Στρατηγικές των πολυεθνικών και αποτελέσματα της δράσης τους Αναπτυξιακή στρατηγική και εξέλιξη των διοικητικών και οργανωτικών δομών των πολυεθνικών Επιλογή του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων με πολυτομεακή και πολυεθνική δραστηριότητα Β. Ενότητα: Το Πέρασμα στον Σύγχρονο Κόσμο: Από τη Διεθνοποίηση στην Παγκοσμιοποίηση Η μεταπολεμική διεθνοποίηση και η δημιουργία των προϋποθέσεων για την παγκοσμιοποίηση - Ο καπιταλιστικός κόσμος - Ο κόσμος του υπαρκτού σοσιαλισμού - Η δημιουργία των προϋποθέσεων για την παγκοσμιοποίηση Το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της ευέλικτης εξειδίκευσης - Η διάδοση των νέων τεχνολογιών και η ανάδειξη του νέου ηγετικού τομέα της οικονομίας - Το νέο καθεστώς συσσώρευσης του κεφαλαίου - Η φιλελεύθερη ρύθμιση της παγκόσμιας οικονομίας και η υποβάθμιση του εθνικού κράτους Τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης - Στις ανεπτυγμένες χώρες - Στις χώρες της περιφέρειας - Στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες - Στις χώρες του τέως υπαρκτού σοσιαλισμού

9 - Στις βαλκανικές χώρες Η παγκόσμια επιχείρηση - Το νέο βιομηχανικό - μεταβιομηχανικό πρότυπο - Η δημιουργία δικτύων - Νέες μεταβιομηχανικές μορφές οργάνωσης και διοίκησης Γ. Ενότητα: Ροπές και Εναλλακτικές Δυνατότητες στην Παγκοσμιοποίηση Εναλλακτική παγκοσμιοποίηση μέσα από αυτόνομα περιφερειακά δίκτυα Η πρόκληση της κοινωνίας των πληροφοριών Στρατηγικές επιδιώξεις - αναπτυξιακές δυνατότητες Η Βαλκανική περίπτωση και ο ρόλος της Ελλάδας Πιθανές μελλοντικές προοπτικές Θα διδαχθούν επίσης η Ρωσική, η Βουλγαρική και η Τουρκική γλώσσα. Τέλος, θα διδαχθεί το μάθημα «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», για τους αλλοδαπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποτρόφους του Υπουργείου Εξωτερικών. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Γ & Δ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Προοπτικές της Ν.Α. Ευρώπης (30 ώρες) Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Χρυσομάλλης Μιχαήλ. 1. Μεσόγειος (κυρίως οι Συμφωνίες Μαγκρέμπ και Μασρέχ) (15 ώρες) 2. Ανατολική Ευρώπη (κυρίως οι σχέσεις με Ρωσία και Ουκρανία) (15 ώρες) Επίλυση των Διεθνών Διαφορών στο Χώρο της Ν.Α. Ευρώπης: Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (40 ώρες). Διδάσκων : Λέκτορας Ιωάννης Κτιστάκης. 1. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (25 ώρες) 2. Σύστημα του Ο.Η.Ε. για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (5 ώρες) 3. Προστασία των Δικαιωμάτων των Μειονοτήτων (10 ώρες) Συγκριτική Επισκόπηση Δικαίων Ν.Α. Ευρώπης (8 ώρες) Διδάσκων: Ειδικός Επιστήμονας Φυλακτός Κων/νος. Ο Γεωπολιτικός και Γεωστρατηγικός Παράγοντας της Ν.Α. Ευρώπης: Προς την Ενοποίηση των Βαλκανίων με την Ε.Ε. Ο Ρόλος της Ελλάδας και η Διεθνής Συγκυρία (22 ώρες) Διδάσκουσα : Λέκτορας Νομικής Ρουμπίνη Γρώπα.

10 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η ΝΑ Ευρώπη κατά το 19ο και 20ο αιώνα (36 Ώρες) Διδάσκοντες: Λέκτορας Βόγλη Ελπίδα, Λέκτορας Ιάκωβος Ακτσόγλου, Λέκτορας Μαλκίδης Θεοφάνης, Λέκτορας Μπάκας Ιωάννης, Λέκτορας Ρουμπίνη Γρώπα. 1. Η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (τέλη 18ου - αρχές 20ου αι.): Η γένεση του εθνικισμού και των εθνικών κρατών στη ΝΑ Ευρώπη. Ο αλυτρωτισμός και οι «πανιδεολογίες». Οι εθνικοί ανταγωνισμοί (6 Ώρες) 2. Οι συνέπειες των Βαλκανικών Πολέμων και του Α Παγκοσμίου Πολέμου στους λαούς της ΝΑ Ευρώπης (6 Ώρες) 3. Οι συνέπειες του Β Παγκοσμίου Πολέμου και του «Ψυχρού Πολέμου» στους λαούς της ΝΑ Ευρώπης (6 Ώρες) 4. Τα «άλυτα προβλήματα» της ΝΑ Ευρώπης: α) Το «Μακεδονικό», β) το πρόβλημα της Δοβρουτσάς, γ) το πρόβλημα της Ανατολικής Μολδαβίας, δ) το πρόβλημα της Τρανσυλβανίας, ε) το πρόβλημα του Κοσσυφοπεδίου και στ) το Κυπριακό (9 Ώρες) 5. Εθνικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές μειονότητες στη ΝΑ Ευρώπη (6 Ώρες) Γράμματα και τέχνες (24 Ώρες) Διδάσκοντες: Αν. Καθηγητής Κων/νος Τσούρης, Αν Καθηγήτρια Τζιάτζη- Παπαγιάννη Μαρία, Επίκ. Καθηγητής Πρέπης Αλκιβιάδης, Λέκτορας Μπάκας Ιωάννης. 1. Γράμματα και πολιτισμός στους σλαβικούς λαούς της ΝΑ Ευρώπης μετά τον εκχριστιανισμό τους (6 Ώρες) 2. Η Παλαιολόγεια αναγέννηση στα γράμματα και τις τέχνες (13ος - 15ος αι.). Μνημεία πολιτισμού (6 Ώρες) 3. Η θρησκευτική και κοσμική τέχνη στη ΝΑ Ευρώπη κατά την οθωμανική εποχή (9 Ώρες) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ο Ρόλος των Βαλκανίων στη Νέα Αρχιτεκτονική της Ευρώπης - Διαμόρφωση Βαλκανικού Πόλου (20 ώρες) Διδάσκουσα : Αν Καθηγήτρια Άννα Πυραλεμίδου Α. Ενότητα: Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση Η θεωρία της οικονομικής ενοποίησης - Έννοια και μορφές οικονομικής ενοποίησης - Τα αποτελέσματα της οικονομικής ενοποίησης Η Νομισματική ενοποίηση - Έννοια και στάδια νομισματικής ενοποίησης - Τα αποτελέσματα της νομισματικής ενοποίησης - Διαδικασία μετάβασης προς την νομισματική ενοποίηση Η Ευρωπαϊκή εμπειρία - Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση - Εμβάθυνση και διεύρυνση - Πολιτικά - κοινωνικά και πολιτισμικά προβλήματα - Τα Βαλκάνια προς την Ευρωπαϊκή οικογένεια

11 Β. Ενότητα: Τα Βαλκάνια στο Δρόμο προς την Ευρώπη Τα προβλήματα της μετάβασης στην οικονομία της αγοράς - Οικονομικά προβλήματα - Διαρθρωτικά προβλήματα - Θεσμικά προβλήματα - Κοινωνικά προβλήματα Η σημερινή κατάσταση των Βαλκανίων - Η γενική κατάσταση - Το παράδειγμα της Βουλγαρίας Ο ρόλος της Ελλάδας στα Βαλκάνια - Η Ελληνική επιχειρηματική παρουσία - Συνεργασίες φορέων - Θεσμοί Βαλκανικής Συνεργασίας Η οικοδόμηση Ευρωπαϊκών θεσμών Γ. Ενότητα: Η Δυνατότητα Συγκρότησης Βαλκανικού Πόλου της Ενωμένης Ευρώπης Η θεωρία των πόλων ανάπτυξης των F. Pezzoux Περιφερειακή ανάπτυξη μέσω πόλων Η στρατηγική των ισότιμων οικονομικών και πολιτικών πόλων Η δυνατότητα συγκρότησης ενός Βαλκανικού πόλου της Ευρωπαϊκής Ευρώπης - Το αναπτυξιακό δίπολο - Η χωροταξία της ανάπτυξης - Ο ρόλος της Θεσ/νίκης, της Μακεδονίας και της Θράκης - Δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων - Κοινωνική και πολιτική διάσταση Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Οικονομική Ανάπτυξη των Βαλκανίων (20 ώρες). Διδάσκων : Ειδ. Επιστήμονας Ρουκάνας Σπύρος. 1. Ο ρόλος της Διεθνούς Κοινότητας στην οικονομική ανάπτυξη των Βαλκανίων - Η οπτική γωνία της Διεθνούς Πολιτικής οικονομίας. 2. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες των Βαλκανίων - Πλαίσιο και Προοπτικές. 3. Οι φορείς υλοποίησης της πολιτικής της Ε.Ε. στα Βαλκάνια. 4. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ανασυγκρότησης στην οικονομική ανάπτυξη των Βαλκανίων. 5. Ο ρόλος των Μη κυβερνητικών Οργανισμών στη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των Βαλκανίων. 6. Η οικονομική ανάπτυξη των Βαλκανίων και η διαμόρφωση του κράτους δικαίου : Η Ευρωπαϊκή συμβολή. 7. Διαμόρφωση ( σχεδιασμός ) και υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. - Η περίπτωση των πρωτοβουλιών για την επιστροφή εκτοπισμένων πληθυσμών στο Κοσσυφοπέδιο και στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. 8. Η θεσμική ενδυνάμωση ως παράγοντας ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης στα Βαλκάνια - Η συνεισφορά της Ε.Ε. 9. Η συνεισφορά της Ε.Ε. στη διαμόρφωση της διαβαλκανικής συνεργασίας. 10. Η συνεισφορά της Ελλάδας στην οικονομική ανάπτυξη των Βαλκανίων. Επενδύσεις Υποδομών και Ανάπτυξη στην Ν.Α. Ευρώπη (20ώρες). Διδάσκων : Καθηγήτρια Α. Πυραλεμίδου

12 1. Περιεχόμενο - Αντικείμενο - Εξειδίκευση εννοιών. Ορισμός και περιγραφή των έργων υποδομών.( Μεταφορών - Ενέργειας - Τηλεπικοινωνιών ) - Ανάλυση υποδομών με όρους δικτύων εθνικών και διεθνών - Δομή εργασιών. 2. Μελέτες Σκοπιμότητας - βιωσιμότητας επενδύσεων στα έργα υποδομών. 3. Υποδομές μεταφορών Ι : Οδικές μεταφορές - Δίκτυα - Τεχνολογία - Χρηματοδότηση Εταιρείες οδικών μεταφορών - Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4. Υποδομές μεταφορών ΙΙ : Σιδηροδρομικές Μεταφορές - Δίκτυα - Τεχνολογία - Χρηματοδότηση - Εταιρείες σιδηροδρομικών μεταφορών - Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. Υποδομές μεταφορών ΙΙΙ : θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές. Δίκτυα - Τεχνολογία - Χρηματοδότηση - Λιμάνια - Εταιρείες ναυτιλιακών μεταφορών - Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6. Υποδομές μεταφορών IV : Αεροπορικές Μεταφορές - Δίκτυα - Τεχνολογία - Χρηματοδότηση - Εταιρείες αεροπορικών μεταφορών - Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7. Υποδομές Ενέργειας : Δίκτυα - Τεχνολογία - Χρηματοδότηση - Εταιρείες Ενέργειας - Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 8. Υποδομές Τηλεπικοινωνιών : Δίκτυα - Τεχνολογία - Χρηματοδότηση - Εταιρείες Ενέργειας - Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9. Επιπτώσεις επενδύσεων στην ανάπτυξη Ι - Μεταφορές και τηλεπικοινωνίες - θεωρητικές και εμπειρικές αναλύσεις - Συμπεράσματα και προοπτικές. 10. Επιπτώσεις επενδύσεων στην ανάπτυξη ΙΙ - Ενέργεια - Θεωρητικές και εμπειρικές αναλύσεις - Συμπεράσματα και προοπτικές. Μετακινήσεις Ανθρώπινου Δυναμικού (20 ώρες) Διδάσκων : Καθηγητής Καρασαβόγλου Αναστάσιος Α. Ενότητα: Θεωρητική Προσέγγιση των Μετακινήσεων Ανθρώπινου Δυναμικού Η κλασσική οικονομική σκέψη και η μετανάστευση Προς μία γενική θεωρία των μετακινήσεων του ανθρώπινου δυναμικού - Η Μαρξιστική προσέγγιση - Η νεοκλασική προσέγγιση - Η Κεϋνσιανή προσέγγιση - Η προσέγγιση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της «διαρροής εγκεφάλων» - Η προσέγγιση των παραγόντων «έλξης» και «απώθησης» Β. Ενότητα: Προσέγγιση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων των Μετακινήσεων Εργατικού Δυναμικού Οι επιπτώσεις της μετανάστευσης στην απασχόληση και τους μισθούς Επιπτώσεις της μετανάστευσης στην αύξηση του Α.Ε.Π. και του εισοδήματος Επιπτώσεις της μετανάστευσης στις τιμές και την διανομή του εισοδήματος Τα μακροχρόνια αποτελέσματα της μετανάστευσης - Το ζήτημα του ανθρώπινου κεφαλαίου - Το επιχείρημα της απόκτησης εξειδίκευσης και προσόντων - Το επιχείρημα της ισόρροπης ανάπτυξης Γ. Ενότητα: Οι Μετακινήσεις Ανθρώπινου Δυναμικού Από και Προς την Ευρώπη Οι μετακινήσεις μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80 Σύγχρονες μετακινήσεις - Η μετανάστευση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης - Τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων μεταναστευτικών ρευμάτων

13 - Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Μετακινήσεις Εργατικού Δυναμικού από την Ανατολική προς την Δυτική Ευρώπη - Η μετανάστευση στην Ν.Α. Ευρώπη - Τα προβλήματα και το περιεχόμενο της Μεταναστευτικής Πολιτικής Διαδίκτυο και Ηλεκτρονική Επικοινωνία (20 ώρες) Διδάσκων : Επίκ. Καθηγητής Χατζής Βασίλειος 1. Βασικά τεχνικά δικτύων: Δίκτυα LAN/WAN, πρωτόκολλα επικοινωνίας, υλικό μέσο, δρομολογητές και άλλα τεχνικά στοιχεία, ταχύτητες, τεχνολογίες ενσύρματης (ISDN, xdsl) και ασύρματης επικοινωνίας GPRS, 3G κ.α). 2. Ειδικότερα στο διαδίκτυο (internet): Html, Websites, Portals, Mail Servers, Application Servers, EDI, E-commerce κλπ 3. Ο ρόλος του διαδικτύου στην διεθνοποίηση -παγκοσμιοποίηση, κατάργηση του συμβατικού χωροχρόνου, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική προβολή, ηλεκτρονικές αλυσίδες επιχειρήσεων. 4. Στρατηγική Επιχειρήσεων και Διαδίκτυο, Στρατηγική πληροφοριακών συστημάτων, ολοκληρωμένα συστήματα επιχειρήσεων (MRPI,II, ERP) 5. Βάσεις δεδομένων και Διαδίκτυο, πηγές άντλησης πληροφοριών για σπουδές στη Ν.Α Ευρώπη, Άντληση οικονομικών δεδομένων, Διαδικτυακοί τόποι, και οργανισμοί σπουδών ΝΑ Ευρώπης. Προετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Επέκτασης στην Ν.Α. Ευρώπη (20 ώρες) Διδάσκοντες : Καθηγητής Τερζίδης Κων/νος, Επίκ. Καθηγητής Μαδυτινός Δημήτριος. Ενότητα 1: Εισαγωγή στον στρατηγικό προγραμματισμό και την στρατηγική διοίκηση. Εξειδίκευση εννοιών. Διαδικασία στρατηγικών αποφάσεων. Θεωρία ανταγωνιστικής στρατηγικής θέσης. Θεωρία των πόρων και ικανοτήτων (Resource- Based View of the Firm) Ενότητες 2-3: Σκοποί και στόχοι. Μέτρηση συνολικής απόδοσης-επίδοσης των επιχειρήσεων. Χρηματοοικονομικοί δείκτες. Προστιθέμενη Αξία των μετόχων (Shareholders Value Added-SVA). Οικονομική Προστιθέμενη Αξία (Economic Value Added-EVA). Πίνακας Ισορροπημένης Μέτρησης Απόδοσης (Balanced Scorecard). Ενότητες 3-4: Αξιολόγηση επενδύσεων - στρατηγικών. Κατασκευή Σεναρίων στο Excel. Πραγματικά Προθεσμιακά Συμβόλαια (Real Options). Ενότητα 5: Επέκταση του Φάσματος δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Οικονομίες κλίμακας. Οικονομίες Φάσματος.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ WWW.ODE.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οδηγός Σπουδών 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Β.Α. Master of Business Administration. Pofjkfjbnmc,w. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ.

Μ.Β.Α. Master of Business Administration. Pofjkfjbnmc,w. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. Μ.Β.Α. Master of Business Administration Pofjkfjbnmc,w 0 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Β.Α. Master of Business Administration ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Β.Α. Master of Business Administration

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2007-08 έως 2010-11 Σύνταξη τετραετούς έκθεσης εκ μέρους της Ο.Μ.Ε.Α. του Τ.Β.Σ.: Κυριάκος Κεντρωτής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική»

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Οκτώβριος 2012 Περιεχόμενα Μέρος Ι... 4 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» Αθήνα 2008 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα