ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM) έτους 2014, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστι κών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους για το έτος Προϋποθέσεις και όροι παραχώρησης χώρων του Μου σείου Ακρόπολης για τη φιλοξενία εκδηλώσεων Έγκριση λειτουργίας Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) του Τ.Ε.Ι. Δυ τικής Μακεδονίας με το Πανεπιστήμιο Τεχνολογί ας Τροφίμων του Plovdiv, Βουλγαρίας (University of Food Technology at Plovdiv, Bulgaria) με θέμα «Ανάλυση και Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων» (M.Sc. Master of Science in Analysis and Control of Food Products) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2997/Γ3 93 (1) Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της Ετή σιας Στατιστικής Έρευνας Παραγωγής και Πωλήσε ων Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM) έτους 2014, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους για το έτος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α / ) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής», το άρθρο 10 του Νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α / ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήρι ξης της Ελληνικής οικονομίας» το άρθρο 323 του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α / ) «Βελτίωση επιχειρηματι κού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», των άρθρων 2 και 8 του Νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/ ) «Δημοσιονομικοί Κανόνες και άλλες διατάξεις». β. του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α/ ) «Οργανισμός της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ), δ. του Ν.2685/1999 και ιδίως τα άρθρα 2 και 8(ΦΕΚ 35/ Α / ) με θέμα: «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες δια τάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α / ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμε τώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με την προσθήκη του άρθρου 49 παρ.1 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α / ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη» και Τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 13 του άρθρου 45 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α ), ε. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δι ατάκτες» (Α 194) στ. της ΓΠ 400/ απόφασης, με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β / ), 2. Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991, περί κοινοτικής έρευνας για τη Βιομηχανική Παραγωγή. 3. Την υπ αριθ. 495/Α2 202/ (ΚΑΕ 0429) η οποία καταχωρήθηκε με Α/Α 36.1, απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης σε βά ρος της πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ενός ευρώ (34.531,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το οικονομικό έτος 2015, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολο γισμού των εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ (ΚΑΕ 0429) του έτους 2015, αποφασίζουμε: 1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM), εντός του έτους 2015, με έτος αναφοράς των στοιχείων το έτος β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Στατιστικών Παραγωγής της Διεύθυνσης Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα της ΕΛΣΤΑΤ τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.

2 4712 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η συλλογή στατι στικών στοιχείων, σχετικά με τη βιομηχανική παραγωγή, για την κατάρτιση Κοινοτικών Στατιστικών ανά βιομη χανικό προϊόν, σύμφωνα με την Κοινοτική στατιστική ταξινόμηση προϊόντων PRODCOM. Ειδικότερα τα στοιχεία που συλλέγονται αφορούν στην: παραχθείσα ποσότητα πωληθείσα ποσότητα (ανεξάρτητα από το χρόνο παραγωγής) αξία πωλήσεων Η εν λόγω έρευνα διενεργείται ταυτόχρονα σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Κοινοτικού Στατιστικού Προγράμματος, με κοινές μεθόδους και πρότυπα, όπως προβλέπεται στον Κανο νισμό της Ε.Ε, που αναφέρεται στην παράγραφο 2, του σκεπτικού της Απόφασης αυτής. 3. Η έρευνα είναι απογραφική και θα διενεργηθεί στο σύνολο της Χώρας. Ερευνώμενη μονάδα είναι η επιχεί ρηση, που ανήκει στον κλάδο οικονομικής δραστηριό τητας B (Ορυχεία και λατομεία) και Γ (Μεταποίηση) της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης NACE Rev.2, με μέση ετήσια απασχόληση 10 άτομα και άνω. Σε ορισμένες περιπτώ σεις ανάλογα με την αντιπροσωπευτικότητα του προ ϊόντος και του κύκλου εργασιών θα ερευνηθούν και επιχειρήσεις με απασχόληση μικρότερη των 10 ατόμων. Εκτιμάται, ότι θα ερευνηθούν περίπου επιχειρή σεις, έτσι ώστε να παρέχονται στην Κοινότητα πλήρεις, πρόσφατες και αξιόπιστες στατιστικές πληροφορίες για την παραγωγή των προϊόντων των ανωτέρω κλά δων. Οι επιχειρήσεις που θα ερευνηθούν θα επιλεγούν από το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, το οποίο καταρτίζεται από διοικητικές πηγές (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομι κών, ΙΚΑ κ.ά.) και ενημερώνεται από τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες. 4. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα πινακοποιη θούν σε επίπεδο συνόλου Χώρας και θα διαβιβαστούν στο Στατιστικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROSTAT) με τη μορφή και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τον Κανονισμό του σκεπτικού της εν λόγω απόφασης. 5. Αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ γασίες: Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας. Ενημέρωση του μητρώου των επιχειρήσεων των κλά δων Οικονομικής Δραστηριότητας με κωδικούς ΝΑCE Rev. 2, B και Γ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη συλλογή των στοιχείων της Έρευνας Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM). Εκπαίδευση ιδιωτών συνεργατών για την ορθή συ μπλήρωση του ερωτηματολογίου της έρευνας. Ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών για την αυ τόματη επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας. Αποστολή συλλογή ερωτηματολογίων. Έλεγχος και κωδικογράφηση των ερωτηματολογίων. Εισαγωγή των δεδομένων σε Η/Υ και μηχανογρα φικοί έλεγχοι. Πινακοποίηση των αποτελεσμάτων. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε στατιστικούς πίνακες και αποστολή τους στην Eurostat. Κατάρτιση έκθεσης ποιότητας των αποτελεσμάτων της έρευνας, που θα διαβιβαστεί στη Στατιστική Υπη ρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat). Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. 6. Κατά τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας θα απα σχοληθούν για τη συλλογή των ερωτηματολογίων: υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ. οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας ιδιώτες συνεργάτες, οι οποίοι θα χρησιμο ποιηθούν στην ΕΛΣΤΑΤ κατά το στάδιο συλλογής των ερωτηματολογίων. Ο ορισμός των ιδιωτών συνεργατών θα γίνει με από φαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ. 7. Η αμοιβή των ιδιωτών συνεργατών (συμπεριλαμ βανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ) καθορίζεται σε 9,25 ευρώ, ανά πλήρως και σωστά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, ερωτηματολόγια x 9,25 ευρώ = ,00 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που θα βρεθούν κλειστές (εκτός λειτουργίας), κατά την επίσκεψη του ιδιώτη συνεργά τη, η αμοιβή καθορίζεται σε 3,08 ευρώ για κάθε τέτοια επιχείρηση και αντιστοιχεί στην εργασία ενημέρωσης του Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, 700 ερωτη ματολόγια x 3,08 ευρώ = 2.156,00 ευρώ. Συνολική δαπάνη ,00 ευρώ. Συνολική δαπάνη στον ΚΑΕ 0429 = ,00, ήτοι: ΚΑΕ 0429= ερωτηματολόγια x 9,25 ευρώ = ,00 ευρώ 700 ερωτηματολόγια x 3,08 ευρώ = 2.156,00 ευρώ Σύνολο = ,00 ευρώ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 21 Φεβρουαρίου 2015 Ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ F Αριθμ. 926 (2) Προϋποθέσεις και όροι παραχώρησης χώρων του Μου σείου Ακρόπολης για τη φιλοξενία εκδηλώσεων. ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Έχοντας υπ όψει: 1. τις διατάξεις των άρθρων 4 περ. β και στ, 8 παρ. 3 του ν. 3711/2008 «Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» και άλλες διατάξεις» (Α 224/ ) 2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ γάνων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 111/ ), όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ. 64/2013 «Οργανισμός του Μουσείου Ακρό πολης» (ΦΕΚ Α 113/ ). 4. την ανάγκη θέσπισης προϋποθέσεων και όρων για την φιλοξενία δραστηριοτήτων (κάθε είδους εκδηλώσε ων, όπως εκθέσεων, συνεδρίων κ.λπ.) εντός των χώρων, που ανήκουν κατά χρήση στο Μουσείο Ακρόπολης, ώστε η διεξαγωγή τους να μην προσβάλλει τον δημόσιο χαρα κτήρα του και την πολιτιστική αποστολή του Μουσείου. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης της 2ης/2015 Συνεδρίας της του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης δεν προκαλείται δαπάνη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4713 σε βάρος του προϋπολογισμού του Μουσείου Ακρόπο λης ή του Δημοσίου αποφασίζει, Άρθρο 1 Γενικές αρχές Ορισμοί 1. Η αδειοδότηση της χρήσης χώρων του Μουσείου Ακρόπολης από τρίτους υπόκειται πάντοτε στην δια κριτική ευχέρεια του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης. Κριτήριο άσκησης της διακριτικής ευχέρειας για την αδειοδότηση χρήσης χώρου του Μουσείου είναι η προα γωγή του δημόσιου συμφέροντος, ο σεβασμός του κρα τικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Μουσείου, η διατήρηση υψηλού επιπέδου φύλαξης, μελέτης και ανά δειξης των εκθεμάτων του Μουσείου, η θεραπεία της πολιτιστικής και μορφωτικής αποστολής του Μουσείου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και γενικώς η εναρμόνι ση ή τουλάχιστον μη προσβολή της αδειοδοτούμενης χρήσης σε σχέση με τους καταστατικούς σκοπούς του Μουσείου Ακρόπολης, όπως αυτοί περιγράφονται στον ιδρυτικό του Νόμο 3711/2008 (Α 224). 2. Οι άδειες χρήσης χώρου υπόκεινται στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, η οποία εξειδικεύει τη διαδι κασία και τις αρμοδιότητες χορήγησης και ανάκλησης της άδειας του Μουσείου, εποπτείας των εκδηλώσεων, καθ όσον πρόκειται για παραχώρηση χρήσης χώρων, οι οποίοι ανήκουν σύμφωνα με τον Ν. 3711/2008 (άρ θρο 3) κατά κυριότητα στο Δημόσιο και κατά χρήση στο Μουσείο Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) και έχουν αφιε ρωθεί στην εξυπηρέτηση των περιγραφόμενων στον Ν. 3711/2008 δημόσιων σκοπών (άρθρο 2). Οι άδειες χρή σης, ακόμα και εάν αποβλέπουν στην δημιουργία εσό δων, στοιχίζονται στην άμεση εξυπηρέτηση των κατά τον Ν. 3711/2008 δημόσιων σκοπών του Μουσείου Ακρόπο λης ως Ν.Π.Δ.Δ., υπό την έννοια της δημιουργίας πόρων (άρθρο 4 Ν. 3711/2008) για την οικονομική αρωγή της κρατικής αποστολής του Μουσείου, και υπό τον όρο ότι δεν παραβλάπτεται η λειτουργία του Μουσείου από την χορήγηση της άδειας στον χρήστη. 3. Ως «διοργανωτής» της εκδήλωσης ορίζεται το φυ σικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο υποβάλλει το αίτημα έκδοσης της άδειας χρήσης για τη διεξαγωγή της εκ δήλωσης από το Μουσείο. Ως «φορέας» της εκδήλωσης νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώ πων, υπέρ του οποίου διοργανώνεται η εκδήλωση. Ο διοργανωτής της εκδήλωσης μπορεί να είναι ίδιος ή διαφορετικός από τον φορέα της. Στις υποχρεώσεις του «διοργανωτή» και του «φορέα» της εκδήλωσης, που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση υπάγονται και τα όργανα διοίκησής τους, οι υπάλληλοι τους, οι συ νεργάτες τους και γενικά οι προστηθέντες τους. Το «κοινό της εκδήλωσης» είναι τα φυσικά πρόσωπα, που παρίστανται και συμμετέχουν στην εκδήλωση. Άρθρο 2 Άδεια χρήσης 1. Η άδεια αποτελεί απόφαση του Δ.Σ. του Μουσείου και αναφέρει: α) τον διοργανωτή και τον φορέα της εκδήλωσης (εάν δεν ταυτίζονται), β) το αντικείμενο τίτλο της εκδήλωσης, γ) την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής της εκδήλωσης, δ) τους χώρους που θα χρησιμοποιηθούν για την εκδήλωση, ε) τον επιτρεπόμε νο αριθμό προσώπων του κοινού της εκδήλωσης, στ) το καταβλητέο τέλος χρήσης και τις δόσεις της προκατα βολής του. Για συγκεκριμένες εκδηλώσεις, ιδίως φορέων του Δημοσίου Τομέα, δύναται κατ εξαίρεση, κατά την κρίση του Δ.Σ., να μην επιβληθεί τέλος. 2. Ο ενδιαφερόμενος διοργανωτής ή φορέας, που επιθυμεί να πραγματοποιήσει εκδήλωση στο Μουσείο υποβάλλει το αίτημά του σε ειδικό έγγραφο (έντυπο υπόδειγμα αίτησης) του Μουσείου. Το αίτημα αποστέλ λεται με τηλεομοιότυπο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μουσείου ή κατατίθεται στα γραφεία του Μουσείου Ακρόπολης. Οι αιτήσεις εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου και εγκρίνονται ή απορρίπτο νται κατόπιν αξιολόγησής τους και ανάλογα με τη δι αθεσιμότητα ημερομηνιών και χώρων. 3. Η άδεια δεν είναι μεταβιβαστή σε τρίτο διοργανωτή ή φορέα της εκδήλωσης και ισχύει για την αναφερόμενη ημερομηνία. Σε περίπτωση δήλωσης αλλαγής ημερο μηνίας από τον διοργανωτή θεωρείται ανακληθείσα η αίτησή του και η τυχόν εκδοθείσα άδεια και πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτηση για τον ορισμό νέας ημε ρομηνίας. 4. Ο αριθμός των αναφερόμενων στην άδεια ατόμων, που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση, αποτελεί δεσμευ τικό ανώτατο όριο για τον διοργανωτή και τον φορέα. 5. Οι προσκλήσεις του διοργανωτή / φορέα προς το κοινό της εκδήλωσης δεν χορηγούν δικαίωμα εισόδου στον κάτοχο της πρόσκλησης, εφόσον το όνομά του δεν περιλαμβάνεται σε λίστα, που έχει αποσταλεί από τον διοργανωτή/φορέα στο Μουσείο. Ο προηγούμενος όρος ισχύει και για την είσοδο των κάθε είδους υπαλλήλων ή συνεργατών του διοργανωτή/φορέα. 6. Η έκδοση άδειας για την φιλοξενία εκδήλωσης επι τρέπεται υπέρ φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή ενώσεων προσώπων ή φυσικών προσώπων. Πέραν των περιορισμών του άρθρου 1, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εγκρίνει την παραχώρηση σε διοργανωτές ή φορείς, των οποίων οι εκδηλώσεις δεν συνάδουν με το περιβάλλον ή τους σκοπούς του Μουσείου και δύνανται να άγουν σε φθορά, ευτελισμό ή υποβάθμιση των χώρων του Μουσείου. 7. Οι χώροι του Μουσείου, στους οποίους αφορά η άδεια χρήσης, παραδίδονται κατά παράλληλη και ου δέποτε κατά αποκλειστική χρήση στον διοργανωτή, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα χρήσης τους κατ' αποκλεισμό του Μουσείου, συνεπώς η αποδοχή της αίτησης και η έκδοση άδειας χρήσης από το Δ.Σ. δεν αποτελεί σύναψη σύμβασης μίσθωσης και δεν χορηγεί δικαιώματα χρήσης στον αδειούχο ανάλογα με εκείνα του μισθωτή. Άρθρο 3 Χώροι Η χορήγηση άδειας χρήσης σε διοργανωτή για τη διεξαγωγή εκδήλωσης επιτρέπεται για τους χώρους του εστιατορίου, αναψυκτηρίου, της αίθουσας εκθέσεων και του αμφιθεάτρου του Μουσείου Ακρόπολης. α. Το εστιατόριο: το εστιατόριο του Μουσείου βρί σκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου του και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 350 καθήμενα άτομα στον εσωτερικό χώρο. Για εκδηλώσεις, κατά τις οποίες οι καλεσμένοι είναι όρθιοι, ο αριθμός αυξάνεται στα 500 άτομα για τον εσωτερικό ή τον εξωτερικό χώρο του εστιατορί ου. Το Μουσείο αναλαμβάνει να προετοιμάσει και να φροντίσει τη διάταξη των τραπεζιών ανάλογα με την προτίμηση των ενδιαφερομένων μετά την έγκριση της πρότασής τους.

4 4714 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Αναψυκτήριο Ισογείου: το αναψυκτήριο του ισογείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικός χώρος για τα διαλείμματα των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο αμφιθέατρο. γ. Χώρος περιοδικών εκθέσεων: αίθουσα του Μου σείου, η οποία βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του Μουσείου και περιλαμβάνει αίθουσα εκθέσεων και εκ δηλώσεων και όργανα εκπομπής εικόνας και ήχου. δ. Το αμφιθέατρο: το αμφιθέατρο είναι χωρητικότητας 204 ατόμων. Έχει φυσικό φωτισμό, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα συσκότισης σε περίπτωση προβολής. Πα ρέχεται, επίσης, τεχνική υποδομή για οπτικοαουστικές παρουσιάσεις, καθώς και ταυτόχρονη μετάφραση. Το αμφιθέατρο διαθέτει βιντεοπροβολέα με φορητό υπο λογιστή, μηχανήματα αναπαραγωγής dvd και cd, αναλό γιο, προεδρείο με 5 μικρόφωνα καθώς και 2 ασύρματα μικρόφωνα. Διαθέτει, επίσης, μεταφραστικό σύστημα με 180 ακουστικά και 3 καμπίνες μετάφρασης. Άρθρο 4 Υποχρεώσεις αδειούχου 1. Ο διοργανωτής, ο φορέας και το κοινό της εκδήλω σης δεν έχουν δικαίωμα άλλης χρήσης των παραχω ρούμενων χώρων ή χρήσης άλλων χώρων ή παροχής οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών προς το κοινό της εκδήλωσης, πέραν εκείνων, που προβλέπονται στην άδεια χρήσης, χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δ.Σ. του Μουσείου. 2. Ο διοργανωτής, ο φορέας και το κοινό της εκδή λωσης υποχρεούνται να μεταχειρίζονται τους παραχω ρούμενους χώρους με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας αυτών, καθώς και τους εν γένει κα νόνες πρόσβασης, που διέπουν την γενικότερη λειτουρ γία του Μουσείου και προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Μουσείου. Η ανάγκη λυσιτελούς εξυπηρέτησης της εκδήλωσης δεν αποτελεί για τον διοργανωτή, τον φορέα ή το κοινό της εκδήλωσης λόγο (ολικής ή μερικής) απαλλαγής τους από την υποχρέωση συμμόρφωσης στις εντολές και οδηγίες του προσωπικού του Μουσείου και στους κανό νες πρόσβασης και ασφάλειας του Μουσείου, ούτε τους απαλλάσσει από τις ευθύνες τους έναντι του Μουσείου σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στο Μουσείο ή σε τρί τους. Ο διοργανωτής και ο φορέας λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα για την αυστηρή τήρηση των όρων της παρα χώρησης, καθώς και της καθαριότητας, ασφάλειας και της ευταξίας κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της χρήσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις, του εντεταλμένου προσωπικού του Μουσείου. Ο διοργανωτής / φορέας υποχρεούται να επιβλέπει την χρήση των χώρων από το κοινό της εκδήλωσης προς αποφυγή οιονδήποτε επιβλαβών συνεπειών, ευθύνεται δε για κάθε φθορά στο κτίριο, τον εξοπλισμό και τα αντικείμενα του Μουσείου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για τις φθορές που μπορεί να προκληθούν από τον υπαίτιο της πράξης και σε κάθε περίπτωση, εις ολόκληρον, και από τον φορέα και τον διοργανωτή. 3. Ο διοργανωτής και ο φορέας της εκδήλωσης είναι υπεύθυνοι έναντι του Μουσείου ότι το πραγματοποι ούμενο περιεχόμενο και ο τρόπος διοργάνωσης της εκδήλωσης θα εκτελεσθούν κατά τρόπο, που δεν προ σβάλλει την πολιτιστική αξία των εκθεμάτων του Μου σείου και δεν θα άγει σε ευτελισμό και υποβάθμιση του ονόματος και του κύρους του Μουσείου. 4. Απαγορεύεται στον διοργανωτή, στον φορέα και στο κοινό της εκδήλωσης οποιαδήποτε μεταβολή, τρο ποποίηση, σταθερή ή κινητή προσθήκη της μορφής και της εικόνας και γενικά οποιαδήποτε υλική και άυλη παρεμβολή, στην υπάρχουσα κατάσταση όλων των εσω τερικών και εξωτερικών χώρων του Μουσείου, χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δ.Σ. του Μουσείου. Απαγορεύε ται η εκτέλεση εργασιών, καθώς και η χρήση εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών, χωρίς την προηγούμενη άδεια του εποπτεύοντος προσωπικού του Μουσείου, που επο πτεύει την εκδήλωση. Τυχόν γενόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες επί των χώρων του Μουσείου δεν πα ρέχουν δικαίωμα αποζημίωσης του διοργανωτή ή του φορέα του εκδήλωσης. Το Μουσείο έχει πάντοτε το δικαίωμα να αξιώσει από τον διοργανωτή ή τον φορέα της εκδήλωσης την άμεση επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση χωρίς αποζημίωσή τους και να καταλογίσει την αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας του Μουσείου ή τρίτων. 5. Η αναπαραγωγή, προβολή και εν γένει παρουσίαση εικόνας και ήχου, είτε πρόκειται για έργα τέχνης είτε όχι, εντός των παραχωρούμενων χώρων του Μουσείου Ακρόπολης με οποιοδήποτε υλικό φορέα ή τεχνικό μέσο, ακόμα και εάν δεν συνιστά ή δεν επιφέρει μεταβολή επί των χώρων του Μουσείου, υπόκειται σε προηγούμενη άδεια του Δ.Σ. του Μουσείου, το οποίο έχει την αρμο διότητα υποδείξεων, καθώς και απαγορεύσεων προς τον διοργανωτή, τον φορέα ή το κοινό της εκδήλωσης. 6. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε κανένα χώρο του κτιρίου του Μουσείου, εκτός του εξώστη του δευτέρου ορόφου του Μουσείου. Άρθρο 5 Τέλος χρήσης Ακύρωση ή αναβολή εκδήλωσης 1. Η εξόφληση του τέλους χρήσης των χώρων για την εκδήλωση γίνεται από τον διοργανωτή εφ' άπαξ ή σε δόσεις (ποσοστού 30% καταβλητέου εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση της εγκριτικής απόφασης του Δ.Σ. στον διοργανωτή/φορέα και ποσοστού 70% καταβλη τέου 20 ημέρες προ της εκδήλωσης), που ορίζει το Δ.Σ. του Μουσείου. Η εξόφληση του τέλους πρέπει να ολοκληρωθεί, 20 ημέρες πριν την προγραμματισμένη εκδήλωση. Εις ολόκληρον υπόχρεως για την εξόφληση του τέλους είναι μαζί με τον διοργανωτή πάντοτε και ο φορέας της εκδήλωσης, εάν δεν ταυτίζονται. 2. Ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων στους χώ ρους του Μουσείου γίνεται πριν από ικανό χρονικό δι άστημα, που συνήθως κυμαίνεται από ένα έτος έως έξι μήνες. Σε περίπτωση δήλωσης μεταβολής γνώμης του διοργανωτή ως προς την εγκριθείσα ημερομηνία εκδήλωσης, το Μουσείο δεν υποχρεούται οπωσδήποτε σε αναπλήρωση της εκδήλωσης μέσα στο διάστημα, που απομένει μετά τη δήλωση του διοργανωτή ή σε διάστημα μικρότερο από το ανωτέρω σύνηθες και ικανό διάστημα προγραμματισμού. 3. Σε περίπτωση που η εκδήλωση ακυρωθεί, για λό γους που αφορούν τον διοργανωτή ή τον φορέα της εκδήλωσης, ο διοργανωτής έχει υποχρέωση να ενημε ρώσει έγκαιρα το Μουσείο τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία της. Σε περί πτωση που η εκδήλωση αναβληθεί και εφ' όσον έχει

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4715 προηγηθεί η κατά τα ως άνω έγκαιρη ενημέρωση, η προκαταβολή συμψηφίζεται με την οφειλή του διοργα νωτή σε περίπτωση της μετ αναβολή πραγματοποίησης της εκδήλωσης. Αν η γνωστοποίηση της αναβολής γίνει εντός τριών μηνών προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της εκδήλωσης, ο διοργανωτής χάνει την δοθείσα προ καταβολή, η οποία καταπίπτει υπέρ του Μουσείου Ακρό πολης, ως ελάχιστο όριο αποζημίωσης του Μουσείου εξ αιτίας της αναβολής. 4. Σε περίπτωση αιτήματος ματαίωσης ή αναβολής της εκδήλωσης εκ μέρους του διοργανωτή, η οποία θα γνωστοποιηθεί στο Μουσείο Ακρόπολης σε χρονικό ση μείο μικρότερο του ενός μήνα από την πραγματοποίησή της, ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στο Μουσείο Ακρόπολης συνολικά το 80% του εγκε κριμένου από το Δ.Σ. τέλους, όπως προκύπτει από τον ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων και το εγκριθέν κατ άτομο ποσό τέλους χρήσης. 5. Σε περίπτωση δήλωσης ακύρωσης ή αναβολής της εκδήλωσης εκ μέρους του διοργανωτή και εφ' όσον τε λικά καταστεί εφικτή η διεξαγωγή εκδήλωσης κατά την ίδια ημερομηνία από άλλο ενδιαφερόμενο, το σύνολο των προκαταβολών, που έχουν καταβληθεί στο Μουσείο Ακρόπολης επιστρέφεται στον αρχικό διοργανωτή. 6. Σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της εκδήλω σης λόγω ανωτέρας βίας, ορίζεται κοινά αποδεκτή με ταγενέστερη ημερομηνία για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης στον ίδιο χώρο, ενώ τυχόν ποσά, που έχουν καταβληθεί, συμψηφίζονται έναντι του εισπρακτέου τέ λους του Μουσείου για την διεξαγωγή της εκδήλωσης σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 7. Σε περίπτωση που το Μουσείο δεν μπορέσει να παραχωρήσει τον συμφωνηθέντα χώρο, το Μουσείο Ακρόπολης επιστρέφει την προκαταβολή ή άλλα ποσά, που τυχόν έχουν καταβληθεί προς αυτό και η επιστροφή αυτή θεωρείται ως πλήρης εκτέλεση των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από την ματαίωση της εκδήλωσης. Άρθρο 6 Όροι διεξαγωγής εκδηλώσεων 1. Το Μουσείο έχει την αρμοδιότητα να εποπτεύει δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του την παρουσία και συμπεριφορά του διοργανωτή, του φορέα και του κοινού της εκδήλωσης εντός όλων των χώρων του Μουσείου για την τήρηση των επιπέδων ασφάλειας, υγιεινής και ποιότητας υπηρεσιών του, τόσο σε σχέση με το Μουσείο, όσο και σε σχέση με τους τρίτους, οι οποίοι έρχονται σε οποιαδήποτε επαφή με το κοινό, το διοργα νωτή ή τον φορέα κατά τη διάρκεια της παραχώρησης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρίσταται πάντοτε υπάλληλος του Μουσείου, ο οποίος έχει τη γενικότερη εποπτεία όσον αφορά την τήρηση των οδηγιών και όρων χρήσης από τον διοργανωτή, τον φορέα και το κοινό. Η παρουσία του προσωπικού ασφαλείας είναι απαραί τητη στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Μουσείου, κατά τη διάρκεια μίας εκδήλωσης. 2. Το Μουσείο καθορίζει τον αριθμό των υπαλλήλων, που απαιτούνται για την ασφάλεια του Μουσείου και την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Ο αριθμός αυ τός έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης του Μουσείου. 3. Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η πρόσβαση στους εκθεσιακούς ή άλλους χώρους του Μουσείου χωρίς ειδική άδεια, που δίδεται από το Μου σείο. Απαγορεύονται το άγγιγμα ή οποιαδήποτε επαφή με τα εκθέματα στους εκθεσιακούς χώρους και γενικά, σε περίπτωση πρόσβασης στους εκθεσιακούς χώρους, το κοινό της εκδήλωσης υπέχει τις ίδιες υποχρεώσεις συμπεριφοράς με τους υπόλοιπους επισκέπτες του Μουσείου. 4. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε κανένα χώρο, εκτός του εξώστη του δευτέρου ορόφου του Μουσείου. 5. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, και εφ' όσον γί νεται χρήση του αμφιθεάτρου, παρίσταται τεχνικός του Μουσείου, ο οποίος δεν είναι υπεύθυνος για την ροή της εκδήλωσης. 6. Το βεστιάριο λειτουργεί καθ όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων. 7. Επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η κα τανάλωση μόνο των τροφίμων ή ποτών, που παρέχονται από το Μουσείο και μόνο στους χώρους, που ορίζει το Μουσείο. Οι υπηρεσίες τροφοδοσίας πραγματοποιού νται αποκλειστικά από τον παραχωρησιούχο, που λει τουργεί το εστιατόριο και αναψυκτήριο του Μουσείου. Ο διοργανωτής ή ο φορέας της εκδήλωσης δεν μπο ρούν να εισαγάγουν στους χώρους του Μουσείου και να προσφέρουν στους προσκεκλημένους τους επιπλέον εδέσματα ή ποτά χωρίς έγκριση του Δ.Σ. του Μουσείου και υπό τους όρους, που αυτό τάσσει. 8. Η μεταφορά των αναγκαίων για την εκδήλωση υλι κών, πραγματοποιείται με χρήση ελαφρών μεταφορικών μέσων σε ώρα και από είσοδο, που υποδεικνύεται από το εποπτεύον προσωπικό του Μουσείου. 9. Ο διοργανωτής φορέας θα πρέπει τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης να δηλώ σει τα άτομα, τα οποία θα χρειαστούν άδεια εισόδου στο Μουσείο. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει εκπροσώπους, υπαλλήλους και συνεργάτες, ξεναγούς, προμηθευτές και καλεσμένους. 10. Η πρόσβαση την ημέρα της εκδήλωσης γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο εποπτείας της εκδήλωσης υπάλληλο και τον υπεύθυνο ασφαλείας. 11. Όλες οι παραδόσεις γίνονται από την είσοδο τρο φοδοσίας, επί της οδού Μακρυγιάννη (Πύλη 3) κατόπιν σχετικής άδειας στάθμευσης, που παραχωρείται μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο εποπτείας της εκδή λωσης υπάλληλο. 12. Ο διοργανωτής, που ενδιαφέρεται για την ξενάγηση των καλεσμένων της εκδήλωσης, μεριμνά για την ξε νάγηση με δικό του ξεναγό και δαπάνες. Οι ξεναγήσεις γίνονται μόνον από ξεναγούς με δελτίο ταυτότητας ξεναγού και βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋ ποθέσεων άσκησης επαγγέλματος ξεναγού, σύμφωνα τον Νόμο 710/1977, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περί πτωση αυτή ο διοργανωτής οφείλει να καταθέσει στο Μουσείο αντίγραφο της ταυτότητας και της βεβαίω σης συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος ξεναγού, ώστε να δοθεί από το Μουσείο άδεια ξενάγησης. 13. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απαγορεύεται η φωτογράφηση ή/και βιντεοσκόπηση οποιουδήπο τε εκθέματος. Οι επαγγελματίες φωτογράφοι και τα συνεργεία λήψης επιτρέπονται αποκλειστικά για την φωτογράφηση ή/και βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων και κατόπιν έγγραφης άδειας από το Μουσείο, αφού συμπληρωθεί το σχετικό υπόδειγμα αίτησης. Στην περί

6 4716 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πτωση αυτή, ο διοργανωτής θα πρέπει να αναφέρει στο Μουσείο την εταιρεία και τα ονόματα των φωτογράφων ή/και του συνεργείου, που θα καλύψουν την εκδήλωση, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας, και να υποβάλει αί τηση, ώστε να χορηγηθεί η άδεια στους φωτογράφους/ εικονολήπτες για να εισέλθουν στο Μουσείο. Κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων επιτρέπεται ζωντανή μουσική χωρίς ηχητική εγκατάσταση, που συνάδει με τον χώρο και τελεί υπό την έγκριση του Δ.Σ. του Μουσείου. 14. Το Μουσείο δεν διαθέτει χώρο στάθμευσης για το κοινό και επομένως ο διοργανωτής / φορέας οφείλουν να ενημερώσουν σχετικώς όλους τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. 15. Απαγορεύεται εντός των χώρων του Μουσείου η διαφήμιση, αμέσως ή εμμέσως, υπηρεσιών ή αγαθών, που δεν αποτελούν αντικείμενο της εκδήλωσης, από τον διοργανωτή, τον φορέα ή το κοινό της εκδήλωσης. Επιτρέπεται στον διοργανωτή ή/και φορέα να προβάλει την εκδήλωση, χρησιμοποιώντας διαφημιστικό υλικό σε είδος, διαστάσεις και σε χώρους του Μουσείου, που τελούν υπό την έγκριση του Δ.Σ. του Μουσείου. Δεν επιτρέπεται η παρουσία και κυκλοφορία διαφημιστι κού υλικού χορηγών εντός οποιουδήποτε εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου του Μουσείου, ούτε και η διανομή προωθητικού υλικού. Απαγορεύεται η διενέργεια εντός των χώρων του Μουσείου οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα εκ μέρους των παραπάνω προσώπων προς όφελος δικό τους ή τρίτων (π.χ. διενέργεια εράνου, συγκέντρωση εισφορών), εκτός από την πώληση βιβλίων, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την παρουσίασή τους στους χώρους του Μουσείου. Άρθρο 7 Ανάκληση άδειας Διακοπή εκδήλωσης 1. Απαγορεύεται η χρήση της άδειας, εν μέρει ή εν όλω, από τρίτο, που δεν αναγράφεται στην άδεια, χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. του Μουσείου. Παράβαση αυτής της απαγόρευσης συνεπάγεται ανάκληση της άδειας αζημίως για το Μουσείο και παρακράτηση του τυχόν προκατα βληθέντος τέλους, χωρίς να αποκλείεται ο καταλογισμός άλλων αξιώσεων του Μουσείου κατά του αδειούχου διορ γανωτή, του φορέα ή του τρίτου, που έκανε την χρήση. 2. Το Μουσείο έχει την εξουσία ανάκλησης της άδειας, αλλά και άμεσης και αζήμιας για το Μουσείο διακοπής της χρήσης των χώρων από τον διοργανωτή, εάν το περιεχόμενο ή ο τρόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης ή η συμπεριφορά του κοινού προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη, προκαλεί οχλήσεις στους λοιπούς επισκέπτες του Μουσείου, δημιουργεί κίνδυνο για την ασφάλεια των επισκεπτών, των εκθεμάτων, των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και του κτιρίου του Μουσείου, πλήττει το κύρος και τον χαρακτήρα του ως Μουσείου διεθνούς εμβέλειας ή ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου πολιτιστικού χαρακτήρα ή διακινδυνεύει τον τρόπο ομαλής λειτουργίας του Μουσείου και την τήρη ση του επιπέδου και των προδιαγραφών παροχής των υπηρεσιών του προς το κοινό. 3. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης δικαιολογεί επιπλέον την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του διοργανωτή ή του φορέα της εκδήλωσης, όπως ιδί ως την παρακράτηση της δοθείσας προκαταβολής ή του τέλους χρήσης και την έκδοση απόφασης καταλογισμού της ζημίας από το Δ.Σ., κατά την κρίση του, εις βάρος του διοργανωτή /και του φορέα, η οποία προκλήθηκε αιτιωδώς από την μη προσήκουσα συμπεριφορά του διοργανωτή ή/και του φορέα ή/και του κοινού της εκδή λωσης σε βάρος του Μουσείου ή την οποία το Μουσείο θα αναγκασθεί να αποκαταστήσει ιδίαις δαπάναις σε τρίτο ζημιωθέντα. Παραβάσεις της παρούσας απόφασης εκ μέρους του κοινού της εκδήλωσης καθιστούν εις ολόκληρον αστικώς υπεύθυνους έναντι του Μουσείου τον διοργανωτή και τον φορέα της εκδήλωσης. Άρθρο 8 Ισχύς Η παρούσα κανονιστική απόφαση ρυθμίζει το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης και του καθεστώτος της άδειας χρήσης, των υποχρεώσεων του αδειούχου διοργανωτή και αποτελεί κριτήριο ερμηνείας του περι εχομένου της άδειας. Τυχόν σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του Μουσείου και του αδειούχου και εξειδικεύει περαιτέρω τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα χρήσης του διοργανωτή και του φορέα ερμηνεύεται με βάση το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης, η οποία λει τουργεί συμπληρωματικά προς αυτήν. Παράλληλα η πα ρούσα απόφαση διέπει τις υποχρεώσεις συμπεριφοράς και του προσκεκλημένου στην εκδήλωση κοινού εντός των χώρων του Μουσείου Ακρόπολης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ F Αριθμ. Φ.ΔΔ.1/13.2/555 (3) Έγκριση λειτουργίας Διιδρυματικού Προγράμματος Με ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τρο φίμων του Plovdiv, Βουλγαρίας (University of Food Technology at Plovdiv, Bulgaria) με θέμα «Ανάλυση και Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων» (M.Sc. Master of Science in Analysis and Control of Food Products). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έ χοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α 228), του άρ θρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α 24). β) Του Ν. 3685/2008 (Α 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α 177), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (Α 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (Α 71). γ) Του Ν. 3374/2005 (Α 189) «Διασφάλιση της ποιό τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4717 δ) του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (Α 223) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» ε) Του άρθρου 98 του Ν.4310/2014 (Α 258) «Έρευνα, Τε χνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις». 2. Το εδάφιο ζ του άρθρου 4 του Π.Δ. 90/2013 (ΦΕΚ 130/ τ.α ) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας». 3. Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β 1466) Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Με ταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων». 4. Το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων για την συνδιοργάνωση του Π.Μ.Σ. 5. Το με αρ. πρωτ. 137/ έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας για την κατάθεση της Ιδρυματικής Έκθεσης αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στην Α.ΔΙ.Π. 6. Το με αρ. πρωτ. 73/ έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. κατάθεσης της Ιδρυματικής Έκθεσης αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. 7. Το απόσπασμα με αριθμ. 1/ , θέμα 1ο, πρα κτικού της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. 8. Το απόσπασμα με αριθμ. 3/ , θέμα 1ο, πρα κτικού της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. 9. Την με αριθμ. πρωτ. 30/ απόφαση του Ακα δημαϊκού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας Τροφίμων του Plovdiv της Βουλγαρίας. 10. Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τρο φίμων του Plovdiv, Βουλγαρίας έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (Δ.Σ 128 Α/ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμ ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Analysis and Control of Food Products» (M.Sc. Master of Science in Analysis and Control of Food Products) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και του University of Food Technology at Plovdiv, Bulgaria, στην αγγλική γλώσσα, από το ακαδη μαϊκό έτος , σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνο λογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Δια τροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και το University of Food Technology at Plovdiv, Bulgaria συνδιοργανώνουν και λειτουργούν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Μ.Π.Σ.) από το ακαδημαϊκό έτος , σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 8 του ν. 3685/08. Τη Διοικητική υποστήριξη του ανωτέρω προγράμμα τος αναλαμβάνει το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Άρθρο 2 Αντικείμενο σκοπός 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτι κής Μακεδονίας και το University of Food Technology at Plovdiv έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημό νων πτυχιούχων γεωτεχνικών και άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα της ανάλυσης και του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων (με έμφαση στις αρχές ποιοτικού ελέγχου και της ασφάλειας των τροφίμων που φτάνουν στο πιάτο του καταναλωτή). 2. Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής: Εφοδιασμός αποφοίτων (κυρίως γεωτεχνικών, βιολο γικών επιστημών και τεχνολογίας τροφίμων) με τις απα ραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της ανάλυσης και του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων. Κατανόηση των βασικών αρχών ασφάλειας των τρο φίμων και διαχείριση της ποιότητας τους. Κατανόηση της ευρύτερης φιλοσοφίας των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή για κατανάλωση πιστοποι ημένων κι ασφαλών τροφίμων. Κατανόηση των αρχών και κανόνων της εφαρμογής του ποιοτικού ελέγχου των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Κατανόηση των μεθόδων ασφαλούς παραγωγής, επεξεργασίας, συντήρησης και τυποποίησης τροφίμων (από την παραγωγή στην κατανάλωση) Κατανόηση συστημάτων διαχείρισης και διασφά λισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτο ρικού επιπέδου. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ανάλυση και τον Ποιοτικό έλεγχο των Τροφίμων» (M.Sc. Master of Science in Analysis and Control of Food Products). Οι τίτλοι σπουδών του Π.Μ.Σ. απονέμονται από το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011 και τις ακόλουθες συμπληρώσεις και τροπο ποιήσεις του που ισχύουν σήμερα. Άρθρο 4 Κατηγορία Πτυχιούχων Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανε πιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) της ημεδαπής των Τμημάτων: Γεωπονίας, Κτηνιατρικής, Βιο λογίας, Βιολογικών Εφαρμογών, Τεχνολόγων Γεωπόνων, Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων, Ζωικής Παραγωγής, Χημείας, Περιβάλλοντος, Φυτικής Παραγωγής, Τεχνολογίας Τροφίμων και άλλων Τμη μάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 98 του Ν.4310/2014 (Α 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α 24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος

8 4718 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) , οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. Η χρονική διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε μετα πτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) θα είναι 4 εξά μηνα εκ των οποίων το 4ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωμα τικής εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριά ντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται μετά την συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων 1ο εξάμηνο Σπουδών a/a Course Theory, hours/week Practice, hours/week ECTS 1.1 Analytical Chemistry 2 3 7,5 Food Chemistry and 1.2 Biochemistry 4 7,5 Advanced Food 1.3 Microbiology and 2 3 7,5 Biotechnology Food Physical 1.4 Chemistry 3 3 7,5 TOTAL 30 2ο εξάμηνο Σπουδών a/a Course Theory, Practice, hours/week hours/week ECTS 2.1 Food Analysis 2 3 7,5 Food Processing and 2.2 Preservation 3 7,5 Molecular biological 2.3 Methods in Food 2 3 7,5 Analysis Food Safety and 2.4 Quality 3 7,5 TOTAL 30 3ο εξάμηνο Σπουδών a/a Course Theory, Practice, hours/week hours/week ECTS Instrumental Chemical Analysis 2 4 7,5 Advanced Food Toxicology 3 7,5 Food Safety and Risk Management 3 7,5 Food Quality Management and 3 7,5 Control TOTAL 30 4ο Εξάμηνο Σπουδών: Διπλωματική Εργασία a/a Course ECTS 4.1 Master thesis 30 * * Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ ανώτερο όριο σε εικοσιπέντε (25) φοιτητές. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. Άρθρο 8 Προσωπικό Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. και Δ.Ε.Π. των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων και μέλη Ε.Π. άλλων Τμη μάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Στο πρόγραμμα μπορούν να διδάξουν και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πα νεπιστημιακών Τμημάτων ή Ε.Π. άλλων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή επιστήμονες με αναγνω ρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο και κύρους, της ημεδαπής και αλλοδαπής, με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 και τα οριζόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Ο υπάρχων εργαστηριακός εξοπλισμός των δύο Ιδρυ μάτων καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετί ζονται με την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. Άρθρο 10 Κόστος λειτουργίας Το λειτουργικό κόστος του κάθε προγράμματος θα ανέλ θει σε (3.500,00 ανά φοιτητή x 20 φοιτητές = ,00 ). Ο προϋπολογισμός αυτός αναλύεται ως εξής: ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ % συμμετοχή Αμοιβές εκπαιδευτικού προσωπικού Δαπάνες μετακίνησης και αποζημίωσης Αμοιβές επίβλεψης πτυχιακών εργασιών Διοικητική Υποστήριξη Αναλώσιμα Λοιπά έξοδα 500 Λειτουργικά έξοδα Τ.Ε.Ι. Δ.Μ % Ε.Λ.Κ.Ε % Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυ φθεί από τα δίδακτρα (υπολογιζόμενα για 20 φοιτητές x 3.500,00 για κάθε πρόγραμμα = ,00 ) καθώς επίσης και από χορηγίες δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, εφόσον αυτές υπάρξουν. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμ φωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (νόμος 3685/2008). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Koζάνη, 25 Φεβρουαρίου 2015 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ University of Food Technologies at Plovdiv (UFT-Plovdiv

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 149 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 132 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τμήματος Μηχανολό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2776 16 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω περιβάλλοντος του Εθνικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 212 2 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1359 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1137 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3576 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 8 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 513 20 Μαΐου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1764 βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 6954 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1955 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 14218/Β/20.2.2006 (ΦΕΚ 262/τ.) Υ.Α που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 414 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3600 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1449 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2066 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανε πιστημίου Angers της Γαλλίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003137846 2015-10-08

15PROC003137846 2015-10-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 8.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5665 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1931 17 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. στα πλαίσια του Ν. 3685/2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. στα πλαίσια του Ν. 3685/2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στα πλαίσια του Ν. 3685/2008 Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Ιδρύματος στη συνεδρίαση 1/2009 της 23/12/09, θέμα 4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058 "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα