ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας: Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Ν. Κυματής Τηλέφωνο: Φαξ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ Θεσ/νίκη, Αρ. Πρωτ. : 1600 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) για την υλοποίηση του Έργου «Plan of smart regional specialization for the promotion of competitiveness, research and innovation (Smart Specialization Έξυπνη Εξειδίκευση)» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Ελλάδα Βουλγαρία ». Συνολικός Προϋπολογισμός: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 23%: ,32 ). Κριτήριο Αξιολόγησης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: 1.1 Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005). 1.2 Του Π.Δ 85/2012 (ΦΕΚ 14/Α / ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 98/2012 (ΦΕΚ160/Α/ ). 1.3 Του Π.Δ 108/2014 ( ΦΕΚ 175/Α /2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης» Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α / ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Του Π.Δ.25/2015 (ΦΕΚ 21 Α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». Σελίδα 1 από 75

2 1.6. Της με αρ. πρωτ. 1020/ ΚΥΑ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά» (ΦΕΚ 391 Β / ). 2. Τις διατάξεις: 2.1 Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων". 2.2 Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) 2.3 Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου". 2.4 Του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των δια δικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προ-μηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 2.5 Του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την "Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις". 2.6 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 2.7 Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ204/Α/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως συμπληρώθηκε με την Π1/2380 ΚΥΑ (ΦΕΚ3400/Β/ ) 2.8 Της αριθμ /739/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/Β/2010), που αναφέρεται στην «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 2.9 Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» Του Π.Δ. 113/2010 ( Φ.Ε.Κ. 194/Α/2010 ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α / ) και ισχύει σήμερα Του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ ) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις Της Κ.Υ.Α /2014 (ΦΕΚ 2573/Β /2014) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α /2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 3. Το από 03/04/2015 πρωτογενές αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό 15REQ Την με αριθμ. πρωτ. 1325/ (ΑΔΑ: 6ΛΙΟ465ΦΘΕ-ΥΦ1) Έγκριση δαπάνης και διενέργειας διαγωνισμού διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό 15REQ Τις διατάξεις της ΥΑ 14023/ΦΕΚ 415/12 Απριλίου 2010 σχετικά με τη Διαχείριση συστήματος και ελέγχου των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία». 6. Το με αριθμ. πρωτ. 1263/ διαβιβαστικό με τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τον πρόχειρο διαγωνισμό, του Τμήματος Προγραμματισμού Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σελίδα 2 από 75

3 Διεύθυνσης Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής προς το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης). 7. Τη ΣΑΕ 039/8, Έργο 2014ΣΕ Την ανάγκη παροχής τεχνικής υποστήριξης στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) για την υλοποίηση του Έργου «Plan of smart regional specialization for the promotion of competitiveness, research and innovation (Smart Specialization Έξυπνη Εξειδίκευση)» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Ελλάδα Βουλγαρία » και την ανάγκη προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού παροχής των εν λόγω υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. 9. Την με αρ. πρωτ. 8143/ (ΑΔΑ: ΩΛ12Ο4-Ζ3Χ) απόφαση συγκρότησης επιτροπών διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών, παραλαβής εργασιών και προμηθειών και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) για την υλοποίηση του Έργου «Plan of smart regional specialization for the promotion of competitiveness, research and innovation (Smart Specialization Έξυπνη Εξειδίκευση)» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Ελλάδα Βουλγαρία ». Ο εκτιµώµενος συνολικός Προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα μία χιλιάδων επτακόσιων επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (31.707,32 ) πλέον του νομίμου Φ.Π.Α., ύψους 23% επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά ( 7.292,68), ήτοι συνολικά τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 2. Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Βουλγαρία » (Άξονας Προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος µε τίτλο: «Ανταγωνιστικότητα και ανθρώπινοι πόροι», και Στόχος 3.2: «Στήριξη της επιχειρηµατικότητας και δράσεις για την αναδιάρθρωση της Οικονοµίας».) κατά 85% από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς πόρους (ΣΑΕ 039/8, ΕΡΓΟ 2014ΣΕ ). 3. Περιβάλλον του Ευρύτερου Στρατηγικού Έργου Smart Specialization Α. Η Έξυπνη Εξειδίκευση RIS3 Η συνεχόμενη οικονομική κρίση που βιώνει τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη απαιτεί τη λήψη μέτρων που προωθούν την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Ως μέτρο αντιμετώπισης της οικονομικής συγκυρίας και στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έχει θέσει ως προτεραιότητα την συγκρότηση μιας περιεκτικής ευρωπαϊκής στρατηγικής καινοτομίας, με έμφαση στην επένδυση στην έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα σε κάθε κράτος μέλος και περιφέρεια της Ε.Ε. Σελίδα 3 από 75

4 Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, η Έξυπνη Εξειδίκευση βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ε.Ε. και αποτελεί βασικό στοιχείο των τοπικών πολιτικών, καθώς συνιστά μια ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού βασισμένη στις επιλογές, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, την κρίσιμη μάζα, τη συλλογική ηγεσία, τη συνδεσιμότητα και την κοινή λογική, που προωθεί την ανάπτυξη των περιφερειών επικεντρώνοντας τις προσπάθειες στην αξιοποίηση των πιο εξειδικευμένων προτερημάτων τους 1. Ειδικότερα, η Έξυπνη Εξειδίκευση: Εστιάζει την υποστηρικτική πολιτική και τις επενδύσεις σε κομβικές εθνικές /περιφερειακές προτεραιότητες, προκλήσεις και ανάγκες για ανάπτυξη. Αξιοποιεί τα δυνατά σημεία κάθε χώρας/ περιφέρειας, τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και στις δυνατότητες για αριστεία. Υποστηρίζει την τεχνολογική όσο και την πρακτικά εφαρμοσμένη καινοτομία και στοχεύει στην τόνωση των επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα. Εμπλέκει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και ενθαρρύνοντας την καινοτομία και τον πειραματισμό. Προϋποθέτει την τεκμηρίωση και παρακολούθηση των πολιτικών, με την υιοθέτηση συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει στις εθνικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την Ευρώπη να καταρτίσουν στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα της αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων και να διευρυνθούν οι συνέργειες μεταξύ διαφορετικών εθνικών και περιφερειακών πολιτικών, καθώς και μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Β. Το Πλαίσιο Υλοποίησης του Στρατηγικού Έργου Το Στρατηγικό Έργο Smart Specialization υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία ». Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Ελλάδα - Βουλγαρία» είναι η προώθηση της διασυνοριακής περιοχής με την εξασφάλιση της περιφερειακής συνοχής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα, η ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ισότητα των ευκαιριών όσον αφορά τη δίκαιη κατανομή αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπινων πόρων σε όλα τα τμήματα της διασυνοριακής περιοχής. Αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση της χωρικής ολοκλήρωσης και την ενίσχυση της συνεργασίας, προκειμένου να αυξηθούν η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα και, εν τέλει, να αξιοποιηθούν οι πλούσιοι πόροι της περιοχής για την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και του Ευρωπαϊκού χώρου. Η ανταγωνιστικότητα, από την άλλη πλευρά, εξετάζεται υπό ένα ευρύτερο φάσμα, που δεν περιλαμβάνει μονομερώς τους αμιγώς οικονομικούς παράγοντες. Η στρατηγική του παρόντος προγράμματος θεωρεί την ανταγωνιστικότητα ως συντελεστή στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής, όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και την αναβάθμιση 1 Mikel Landabaso, DG Regio, 2011 Σελίδα 4 από 75

5 της ποιότητας ζωής και την ολοκλήρωση οριζόντιων θεμάτων όπως το περιβάλλον, την ισότητα των φύλων, κ.λπ.. Ωστόσο, δεδομένου ότι η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από έναν αριθμό αμιγώς οικονομικών παραγόντων, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάληψη δράσεων για την προσέλκυση επενδύσεων, και την αναβάθμιση της περιοχής σε κέντρο τεχνολογικής και επιστημονικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, το Στρατηγικό Έργο αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός κοινού Σχεδίου Έξυπνης Περιφερειακής Εξειδίκευσης για τη διασυνοριακή περιοχή επιδιώκοντας την επίτευξη του Ειδικού Στόχου 3.2: Στήριξη της επιχειρηματικότητας και δράσεις για την αναδιάρθρωση της Οικονομίας. Γ. Το Στρατηγικό Έργο για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Smart Specialization RIS3) Το Στρατηγικό Έργο Smart Specialization (RIS 3) αφορά την ανάπτυξη μιας ενιαίας Έξυπνης Περιφερειακής Εξειδίκευσης για τη διασυνοριακή περιοχή, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τις προτάσεις κανονισμών της Πολιτικής Συνοχής Στόχος του Έργου είναι να προσδιοριστούν οι στοχευμένες επενδυτικές προτεραιότητες για τη διασυνοριακή περιοχή και σχετικές δράσεις που απορρέουν από αυτές για τη στήριξη της αριστείας στην επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την καινοτομία. Στην υλοποίηση του Έργου συμμετέχει το εξής εταιρικό σχήμα: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (επικεφαλής), Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης), ΑΠΘ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας URENIO, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δράμας, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Maritza (Βουλγαρία), Επιχειρηματική Θερμοκοιτίδα Gotse Delchev (Βουλγαρία), Εμπορικό και Βιομηχανικό Eπιμελητήριο Blagoevgrad Βουλγαρίας, Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Sandanski (Βουλγαρία). Κατά την υλοποίηση του Έργου θα αποτιμηθούν τα πλεονεκτήματα τη περιοχής, όπως οι τεχνολογικές υποδομές, οι συνδέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο και η θέση της περιοχής στην Ευρώπη και την παγκόσμια οικονομία. Οι εταίροι θα αξιοποιήσουν διαφορετικά εργαλεία όπως, συγκριτική αξιολόγηση, αυτό-αξιολόγηση, ανάλυση λειτουργική και δικτύων και εξωτερικές αξιολογήσεις. Επιπρόσθετα, θα διερευνηθούν οι δομές διακυβέρνησης που εξασφαλίζουν ενισχυμένη δέσμευση και συμμετοχή στην εφαρμογή της στρατηγικής. Οι ζώνες επικέντρωσης της στρατηγικής θα αποτελέσουν τις περιοχές επιχειρηματικής εγκατάστασης. Για τον σκοπό αυτό, οι ζώνες θα αποτιμηθούν ως προς την εξειδίκευση, τον τύπο, τον ρόλο και το δυναμικό τους. Παράλληλα θα προσδιοριστούν οι απαραίτητες δομές στήριξης που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των παραπάνω περιοχών. Συγκεκριμένα κάθε περιοχή θα Σελίδα 5 από 75

6 ενσωματώσει μηχανισμούς σύνδεσης με την Ε&Α, την εκπαίδευση, τους φορείς καινοτομίας και τις διεθνείς αγορές, αλλά και επιχειρηματικά clusters μεταξύ των περιοχών. Το Στρατηγικό Έργο περιλαμβάνει πέντε διακριτά, αλλά αλληλένδετα, πακέτα εργασιών, κάθε ένα εκ των οποίων ενσωματώνει σαφείς και συγκεκριμένες δράσεις. Ειδικότερα, τα Πακέτα Εργασιών του Στρατηγικού Έργου συνοψίζονται ως εξής: Γ.1 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Έχει ως στόχο την παρακολούθηση, τον συντονισμό, τον έλεγχο ποιότητας και τη διασφάλιση της συνοχής όλων των δράσεων του Στρατηγικού Έργου. Περιλαμβάνει την εγκαθίδρυση οργανωτικών δομών και ρόλων για τη διοίκηση και διαχείριση του Στρατηγικού Έργου, βάσει ενός συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η διενέργεια τακτικών συναντήσεων της οργανωτικής επιτροπής του Στρατηγικού Έργου, δραστηριότητες διοικητικής, τεχνικής και οικονομικής παρακολούθησης, αξιολόγησης, καθώς και προετοιμασία αναφορών προόδου γα την υποβολή και έγκριση των αιτημάτων πληρωμής. Γ.2 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Για τη διασφάλιση της προβολής όλων των δραστηριοτήτων και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του Έργου, έχει σχεδιαστεί μια δέσμη οριζόντιων δράσεων, η οποία προβλέπεται να εξειδικευτεί στο Επικοινωνιακό Πλάνο του Έργου και περιλαμβάνει: 1. τον σχεδιασμό και την παραγωγή έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλικού (μπροσούρες/ προσκλήσεις, παρουσιάσεις, κ.λπ.), 2. τη δημιουργία δικτυακής πύλης (portal) που θα αποτελέσει κομβικό σημείο πληροφόρησης και ενημέρωσης για θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση του Στρατηγικού Έργου, καθώς και διασύνδεση με ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και πολυμεσικού περιεχομένου, 3. δελτία τύπου σχετικά με την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων, 4. εκπροσώπηση σε συνέδρια που σχετίζονται με το αντικείμενο του Στρατηγικού Έργου, 5. διοργάνωση εκδηλώσεων για την προώθηση των δράσεων του Έργου και τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους, 6. διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και για την κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, 7. διοργάνωση των δύο Συνεδρίων στην Ελλάδα και την Βουλγαρία για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, 8. καθιέρωση βραβείου διαπεριφερειακής / διασυνοριακής επιχειρηματικότητας, 9. οργάνωση ενός φόρουμ για την διαπεριφερειακή ανάπτυξη. Γ.3 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3) Στόχος του Πακέτου Εργασιών είναι η διαμόρφωση της στρατηγικής και των κανόνων για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών Έξυπνης Εξειδίκευσης στη διασυνοριακή περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο, τα κοινά διασυνοριακά ζητήματα και τα αποτελέσματα πολιτικών και καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν. Σελίδα 6 από 75

7 Περιλαμβάνει την εκπόνηση του Σχεδίου Ποιότητας του Έργου, τη σύνταξη και τον έλεγχο των αναλυτικών προδιαγραφών των Παραδοτέων του Έργου, την εκπόνηση μελετών για την αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας και την ανάλυση των κλάδων με προοπτικές ανάπτυξης για την εφαρμογή της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Επίσης, την υποστήριξη στη διαμόρφωση των πολιτικών RIS3 και ενός κοινού διασυνοριακού σχεδίου δράσης, βάσει των προτεραιοτήτων των διασυνοριακών προγραμμάτων «Ελλάδα- Βουλγαρία » και «Μαύρη Θάλασσα », του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Horizon 2020) και των ευρημάτων των επιμέρους μελετών σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Γ.4 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το παρόν Πακέτο Εργασιών φιλοξενεί δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην ωρίμανση και εφαρμογή της έξυπνης εξειδίκευσης στην περιοχή της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας. Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν και θα υλοποιηθούν εξειδικευμένες δράσεις όπως: Εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων που είτε δραστηριοποιούνται στον τομέα του διασυνοριακής εμπορίου και της διασυνοριακής συνεργασίας, είτε έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς αυτούς μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης. Για την επιλογή των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθούν ενέργειες προσέλκυσης και αξιολόγησης, βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών και κριτηρίων. Η εκπαίδευση θα αφορά θέματα ανταγωνιστικότητας, εξωστρέφειας και παραγωγής από έμπειρους συμβούλους. Σχεδιασμός θεσμού βραβείου διασυνοριακής επιχειρηματικότητας, για νέους επιχειρηματίες που αξιοποιούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των δύο χωρών για να δημιουργήσουν προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξία και να αναπτύξουν νέες θέσεις εργασίας. Δράσεις κινητικότητας εργαζομένων-επιχειρηματιών-ερευνητών για την μεταφορά τεχνογνωσίας αναφορικά με δράσεις προώθησης της διακρατικής και διασυνοριακής συνεργασίας, που περιλαμβάνουν τη διοργάνωση επισκέψεων σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες αναδοχής από μέντορες αναγνωρισμένου κύρους. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας διασυνοριακής επιχειρηματικής ζώνης. Γ.5 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3) Στόχος του Πακέτου Εργασίας είναι η διάχυση της γνώσης αναφορικά με τη στρατηγική και τις πολιτικές της Έξυπνης Εξειδίκευσης μέσα από μια ανοικτή διασυνοριακή πλατφόρμα S3, η οποία θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Η πλατφόρμα θα αποτελέσει το σύστημα παρακολούθησης όσον αφορά τη διαμόρφωση και εφαρμογής των πολιτικών RIS3 από τις περιφέρειες της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Επίσης, στοχεύει στη δημιουργία ενός Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στους εταίρους και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς που θα εξασφαλίζει τη δέσμευσή τους για την υποστήριξη της υλοποίησης της στρατηγικής RIS3, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μέσα από τον δημόσιο διάλογο ανάμεσα σε όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς εταίρους της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Σελίδα 7 από 75

8 4. Αντικείµενο της Σύµβασης Τεχνικές προδιαγραφές. A. Σκοπός και Στόχοι του Έργου του Τεχνικού Συµβούλου Το έργο που πρόκειται να ανατεθεί µε την παρούσα διακήρυξη σε εξειδικευµένο και έµπειρο Τεχνικό Σύµβουλο στοχεύει στην υποστήριξη του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης)κατά την υλοποίηση και διαχείριση των δράσεων του Στρατηγικού Έργου της Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialization) που έχει αναλάβει. Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός του έργου του Τεχνικού Συµβούλου είναι η παροχή των απαιτούµενων υπηρεσιών, προκειµένου να σχεδιασθούν, να προετοιµασθούν, να οργανωθούν και υλοποιηθούν έγκαιρα και επιτυχώς οι βασικές δράσεις αρµοδιότητάς του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης). Β. Αντικείµενο του Έργου του Τεχνικού Συµβούλου Στη συνέχεια δίνεται η περιγραφή των δραστηριοτήτων του Τεχνικού Συµβούλου (ΤΣ) ανά Πακέτο Εργασίας του Έργου: Πακέτα εργασίας (WP) / Δράσεις Προϋπολογισµός ( ) WP 1 Διαχείριση & Συντονισµός Δράση 1.2. Συναντήσεις του Προγράµµατος 4.000,00 Δράση 1.3. Διαχείριση Έργου 8.000,00 WP 2 Πληροφόρηση και δηµοσιότητα Δράση 2.3. Εκδηλώσεις 7.000,00 WP 5 Διακυβέρνηση Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Δράση 5.2. Μνηµόνιο Συνεργασίας για την υποστήριξη της εφαρµογής της στρατηγικής RIS3 Φόρουµ θεµάτων κοινωνικής καινοτοµίας, περιφερειακής ανάπτυξης & κοινωνικού αποκλεισµού ,00 Σύνολο ,00 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούµενων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για τµήµα του προκηρυσσόµενου Έργου. WP1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Δράση 1.2. Συναντήσεις του Προγράµµατος Ο «Ανάδοχος» θα πρέπει να αναλάβει την υποστήριξη και τα πρακτικά για τις συναντήσεις του έργου. Θα συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις που αφορούν το έργο και θα παρέχει το απαραίτητο υλικό, που θα δοθεί στη συνέχεια για τη διαχείριση του έργου. Με την εργασία του, θα υποστηρίξει τα στελέχη και τη διοίκηση του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Σελίδα 8 από 75

9 Ανασυγκρότησης (Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) για την σωστή και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου, καθώς και για την σωστή και αποτελεσματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. Επιπλέον θα οργανώσει μία (1) τεχνική συνάντηση. Αναλυτική Περιγραφή Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Συμμετοχή και οργάνωση μίας (1) τεχνικής συνάντησης του έργου στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Α. Ενημέρωση / πρόσκληση των ενδιαφερόμενων για την τεχνική συνάντηση - Δημιουργία και αποστολή προσκλήσεων - Δημιουργία ημερήσιας διάταξης - Προωθητικό υλικό (δημοσιεύσεις, υλικό για ιστοσελίδα) Β. Οργάνωση Τεχνικής Συνάντησης - Διασφάλιση απαραίτητων χώρων υψηλών προδιαγραφών (χώροι ξενοδοχείου 4 ων αστέρων ή ισοδύναμοι). - Οπτικοακουστική Υποστήριξη. - Διασφάλιση catering (καφές με απαραίτητα συνοδευτικά και μεσημεριανός μπουφές). - Διασφάλιση διερμηνέων εφόσον είναι απαραίτητοι και ζητηθούν. - Διευκόλυνση, προετοιμασία και υποστήριξη των υπαλλήλων της αναθέτουσας αρχής για την τεχνική συνάντηση. Γ. Υποστήριξη Τεχνικών Συναντήσεων - Στελέχωση υποδοχής των χώρων. - Παρουσιολόγια συμμετεχόντων. - Παροχή απαραίτητου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. - Πρακτικά συνάντησης. - Φωτογραφίες. - Αναφορές για τα αποτελέσματα των συναντήσεων. 2 Συμμετοχή στις επόμενες τεχνικές συναντήσεις από τους άλλους εταίρους. - Αναφορές αποτελεσμάτων των συναντήσεων. - Διευκόλυνση, προετοιμασία και υποστήριξη των υπαλλήλων της αναθέτουσας αρχής για την τεχνική συνάντηση. 3 Υποστήριξη Επικεφαλής Εταίρου για τον συντονισμό των δράσεων και του χρονοδιαγράμματος. - Επικοινωνία και διαβίβαση των αναφορών σε όλους τους εταίρους. Παραδοτέο: Συμμετοχή και οργάνωση της τρίτης (3ης) τεχνικής συνάντησης του έργου στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σελίδα 9 από 75

10 Συμμετοχή στις επόμενες τεχνικές συναντήσεις από τους άλλους εταίρους. Δράση 1.3. Διαχείριση Έργων Ενέργειες Τεχνική και Επιστημονική διαχείριση του έργου: Ευθύνη του «Αναδόχου» είναι να παρακολουθεί τη συνολική διαχείριση του έργου και την υλοποίηση των επιμέρων έργων, θα πρέπει να παρακολουθεί τα χρονοδιαγράμματα, καθώς και τα παραδοτέα τόσο από το προσωπικό όσο και τους εξωτερικούς συνεργάτες. Όταν χρειάζεται και κρίνεται πως κάποια από τα έργα έχουν ξεφύγει από τον προγραμματισμό ή ποιοτικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του προγράμματος ο «Ανάδοχος» θα μπορεί να επεμβαίνει και να κατευθύνει τις εργασίες με το σωστό τρόπο. Θα έχει συχνή επαφή με την αρμόδια Διεύθυνση υλοποίησης του έργου και άλλες επιτροπές ή Ομάδες διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) και θα ενημερώνει για τις εργασίες, ενώ θα συνεργάζεται επίσης στενά με τις οικονομικές υπηρεσίες του φορέα. Διοικητική Διαχείριση : Ο «Ανάδοχος» θα συντάσσει και θα παρέχει στον επικεφαλή Εταίρο όλες τις απαραίτητες αναφορές «φυσικού και οικονομικού αντικειμένου» σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος και θα υποστηρίζει το έργο των οικονομικών υπηρεσιών, για τη σύνταξη των οικονομικών αναφορών. Επιπροσθέτως, θα έχει την ευθύνη της επικοινωνίας για την παρακολούθηση των πιστοποιήσεων των δαπανών. Πριν από κάθε δράση-παραδοτέο αναφοράς ο «ανάδοχος» υποχρεούται να παρουσιάζει το περιεχόμενο της αναφοράς στην αρμόδια Διεύθυνση υλοποίησης του έργου και άλλες επιτροπές ή Ομάδες διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) και να προσαρμόζει την δράση σε περίπτωση παραλήψεων διορθώσεων. Θα μεριμνά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του φορέα ως προς τους άλλους φορείς ή υποχρεώσεις διοικητικών διαδικασιών που απορρέουν από την νομοθεσία ή τους οδηγούς διαχείρισης του προγράμματος. Αναλυτική Περιγραφή Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Ο ανάδοχος καλείται να καταγράφει την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου στη σχετική φόρμα που διατίθεται από τη Διαχειριστική Αρχή για τις αναφορές προόδου (Progress Reports). Οι αναφορές αυτές θα γίνονται όποτε απαιτούνται και θα λαμβάνουν υπόψη τις ημερομηνίες που έχουν τεθεί από την Διαχειριστική Αρχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη της Ενδιάμεσης και Τελικής Αναφοράς του έργου, σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία. Πριν από κάθε δράση-παραδοτέο αναφοράς ο «ανάδοχος» υποχρεούται να παρουσιάζει το περιεχόμενο της αναφοράς στην αρμόδια Διεύθυνση υλοποίησης του έργου και άλλες επιτροπές ή Ομάδες διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) και να προσαρμόζει την αναφορά σε περίπτωση παραλήψεων διορθώσεων. 2 Ο ανάδοχος καλείται να σχεδιάζει ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών και δράσεων από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) και την κατάλληλη προετοιμασία των στελεχών του ώστε να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις υποχρεώσεις της. 3 Καθοδήγηση και υποστήριξη της αρμόδιας Διεύθυνσης υλοποίησης του προγράμματος, των αρμόδιων Επιτροπών και Ομάδων στην τήρηση των διαδικασιών του φορέα, στη συνεργασία Σελίδα 10 από 75

11 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ με τους εταίρους, στην υλοποίηση των δράσεων του έργου καθώς επίσης και κατάρτιση των μελών της σε θέματα που αφορούν στο θεσμικό που διέπει τις Ευρωπαϊκές Εδαφικές Συνεργασίες και ειδικά στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ». 4 Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρακολουθεί, να ελέγχει και να εισηγείται εγγράφως σχετικά με την πορεία των οικονομικών του προγράμματος, της επιλεξιμότητας των δαπανών αυτού και της διαδικασίας απόδοσης των χρημάτων τόσο από Κοινοτικούς όσο και από Εθνικούς πόρους. Τα αιτήματα θα γίνονται σε συνεργασία με τον διαχειριστή του έργου από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής ούτως ώστε να γίνονται έγκαιρα και σε χρόνο που θα επιτρέπει την πιστοποίηση των δαπανών με τρόπο που θα εγγυάται την ομαλή υλοποίηση του έργου. 5 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την παρακολούθηση του αιτήματος πιστοποίησης με συχνές επαφές με την Αρχή Πληρωμής και την διάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών ώστε η κάθε πιστοποίηση να γίνεται έγκαιρα. Αντίγραφα των αιτημάτων θα τηρούνται στο αρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης). 6 Συλλογή στοιχείων από τους εταίρους, προετοιμασία και αποστολή Εκθέσεων Προόδου στη Διαχειριστική Αρχή του έργου. 7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε εβδομαδιαία βάση να προσέρχεται σε ενημερωτική συνάντηση με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης), όταν αυτό του ζητείται Παραδοτέο: 5 Αναφορές Προόδου WP 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Δράση 2.3 Εκδηλώσεις Ο «Ανάδοχος» θα πρέπει να αναλάβει την οργάνωση, υποστήριξη και τα πρακτικά για δύο Σεμινάρια:Τα δύο (2) σεμινάρια θα διεξαχθούν στην Αλεξανδρούπολη και σαν θέμα θα έχουν τα οφέλη της έξυπνης εξειδίκευσης σε μια τοπική επιχείρηση. Τα σεμινάρια θα είναι διάρκειας 1 ημέρας, με 4-6 ομιλητές / εισηγητές, συμμετέχοντες και με δυνατότητα ως 100 προσκεκλημένων για κάθε σεμινάριο. Θα προσκληθεί επιχειρηματικός κόσμος από όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθώς επίσης αξιωματούχοι της Περιφέρειας αλλά και στελέχη των εταίρων του προγράμματος. Ο ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις ενέργειες της διοργάνωσης των σεμιναρίων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να καταγράψει τα αποτελέσματα των εκδηλώσεων και να προετοιμάσει σχετικό υλικό για την ιστοσελίδα του έργου. Επιπλέον ο «ανάδοχος» θα φροντίσει την εκπροσώπηση του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) με την εξασφάλιση 2 εισηγητών στην Τελική Εκδήλωση. Ο «ανάδοχος» επίσης θα κάνει παρουσίαση εκ μέρους του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) στην Τελική Εκδήλωση παρουσιάζοντας τις εργασίες και τα αποτελέσματα του έργου στην Ελληνική πλευρά. Σελίδα 11 από 75

12 Αναλυτική Περιγραφή Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Οργάνωση 2 (δύο) σεμιναρίων στην Αλεξανδρούπολη. Α. Ενημέρωση / πρόσκληση των ενδιαφερόμενων για τα δύο σεμινάρια - Δημιουργία και αποστολή προσκλήσεων - Δημιουργία ημερήσιας διάταξης για το καθένα σεμινάριο - Προωθητικό υλικό (δημοσιεύσεις, υλικό για ιστοσελίδα) Β. Οργάνωση Σεμιναρίων - Διασφάλιση απαραίτητων χώρων υψηλών προδιαγραφών (χώροι ξενοδοχείου 4 ων αστέρων ή ισοδύναμοι). - Εξασφάλιση εισηγητών ανάλογων προσόντων. - Οπτικοακουστική Υποστήριξη. - Διασφάλιση catering (καφές με απαραίτητα συνοδευτικά και μεσημεριανός μπουφές). - Διασφάλιση διερμηνέων εφόσον είναι απαραίτητοι και ζητηθούν. - Διευκόλυνση, προετοιμασία και υποστήριξη των υπαλλήλων της αναθέτουσας αρχής για τα δύο σεμινάρια. Γ. Υποστήριξη Σεμιναρίων - Στελέχωση υποδοχής των χώρων. - Παρουσιολόγια συμμετεχόντων. - Παροχή απαραίτητου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. - Πρακτικά σεμιναρίων. - Φωτογραφίες. - Αναφορές για τα αποτελέσματα των σεμιναρίων. 2 Συμμετοχή στην ενδιάμεση και τελική εκδήλωση των σχετικών φορέων (stakeholders) από την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή / και του εξωτερικού. Α. Ενημέρωση / πρόσκληση των ενδιαφερόμενων από την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή / και του εξωτερικού για την ενδιάμεση και τελική εκδήλωση - Δημιουργία και αποστολή προσκλήσεων. - Αποστολή ημερήσιας διάταξης. - Προωθητικό υλικό (δημοσιεύσεις, υλικό για ιστοσελίδα). Β. Υποστήριξη Τελικής Εκδήλωσης - Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής των καλεσμένων των σχετικών φορέων από την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή / και του εξωτερικού (stakeholders / ως 8 άτομα συνολικά). - Παρουσιολόγια συμμετεχόντων. - Παροχή απαραίτητου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. - Φωτογραφίες. Σελίδα 12 από 75

13 Παραδοτέο: Συμμετοχή και οργάνωση του 1ου (πρώτου) σεμιναρίου στην Αλεξανδρούπολη Συμμετοχή και οργάνωση του 2ου (δεύτερου) σεμιναρίου στην Αλεξανδρούπολη Συμμετοχή στην ενδιάμεση εκδήλωση του έργου Συμμετοχή στην τελική εκδήλωση του έργου WP 5 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3) Δράση 5.2. Μνηµόνιο Συνεργασίας για την υποστήριξη της εφαρµογής της στρατηγικής RIS3 Φόρουµ θεµάτων κοινωνικής καινοτοµίας, περιφερειακής ανάπτυξης & κοινωνικού αποκλεισµού Η δράση αυτή, θα προσπαθήσει να συνδέσει την έξυπνη εξειδίκευση με την Τοπική Διακυβέρνηση, μέσω μιας μελέτης που θα συνδέει τους στόχους της έξυπνης εξειδίκευσης με τα σχετικά καθήκοντα που θα πρέπει να αναληφθούν από την Τοπική Διοίκηση. Επίσης θα συνδέει τις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους τρόπους με τους οποίους η τοπική αυτοδιοίκηση και οι τοπικοί παράγοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρακτικές έξυπνης εξειδίκευσης για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο σύστημα διαχείρισης. Τα σεμινάρια θα διεξάγονται από τους ενδιαφερόμενους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης σε άλλες τοπικές αρχές και στις δύο περιοχές για την ευρεία εφαρμογή της έξυπνης εξειδίκευσης των προτεραιοτήτων καθώς και των στόχων. Στόχος επίσης είναι η διασφάλιση της συνεργασίας των τοπικών φορέων στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής RIS3, μέσω της υπογραφής σχετικού Μνημονίου. Τα αποτελέσματα της δράσης θα αποτυπωθούν σε δύο (2) αναφορές για τις οποίες ο «ανάδοχος» υποχρεούται να παρουσιάζει το περιεχόμενο της αναφοράς στην αρμόδια Διεύθυνση υλοποίησης του έργου και άλλες επιτροπές ή Ομάδες διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) και να προσαρμόζει την αναφορά σε περίπτωση παραλήψεων διορθώσεων. Αναλυτική Περιγραφή Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Ένα (1) Σεμινάριο Διαβούλευση με τους τοπικούς δικαιούχους για την ενημέρωση και παρουσίαση της μελέτης RIS3 Α. Ενημέρωση / πρόσκληση των ενδιαφερόμενων για το σεμινάριο - Δημιουργία και αποστολή προσκλήσεων - Δημιουργία ημερήσιας διάταξης - Προωθητικό υλικό (δημοσιεύσεις, υλικό για ιστοσελίδα) Β. Οργάνωση Σεμιναρίων - Διασφάλιση απαραίτητων χώρων υψηλών προδιαγραφών (χώροι ξενοδοχείου 4 ων αστέρων ή ισοδύναμοι). - Εξασφάλιση εισηγητών ανάλογων προσόντων. - Οπτικοακουστική Υποστήριξη. - Διασφάλιση catering (καφές με απαραίτητα συνοδευτικά και μεσημεριανός μπουφές). - Διασφάλιση διερμηνέων εφόσον είναι απαραίτητοι και ζητηθούν. - Διευκόλυνση, προετοιμασία και υποστήριξη των υπαλλήλων της αναθέτουσας αρχής για Σελίδα 13 από 75

14 Α/Α το σεμινάριο. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ. Υποστήριξη Σεμιναρίων - Στελέχωση υποδοχής των χώρων. - Παρουσιολόγια συμμετεχόντων. - Παροχή απαραίτητου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. - Πρακτικά σεμιναρίων. - Φωτογραφίες. - Αναφορά για το αποτελέσματα του σεμιναρίου-διαβούλευσης τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην τελική εκδήλωση «Μνημονίου Συνεργασίας». 2 Συμμετοχή σε μία (1) τοπική εκδήλωση για την υπογραφή του «Μνημονίου Συνεργασίας» (Memorandum of Cooperation). - Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του σεμιναρίου-διαβούλευσης στην τοπική εκδήλωση για την υπογραφή του «Μνημονίου Συνεργασίας». - Διευκόλυνση, προετοιμασία και υποστήριξη των υπαλλήλων της αναθέτουσας αρχής για την τοπική εκδήλωση. - Τελική αναφορά. Παραδοτέο: Ένα (1) Σεμινάριο με τους τοπικούς δικαιούχους για την ενημέρωση και παρουσίαση της μελέτης RIS3 Συμμετοχή σε μία (1) τοπική εκδήλωση για την υπογραφή του «Μνημονίου Συνεργασίας» (Memorandum of Cooperation). Γ. Παραδοτέα του Έργου του Τεχνικού Συµβούλου Το έργο του Τεχνικού Συµβούλου περιλαµβάνει την εκπόνηση και την υποβολή των ακόλουθων παραδοτέων: Πακέτο Εργασίας Τίτλος Παραδοτέου Ανάλυση Παραδοτέου ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Π.1.2: Συναντήσεις του Προγράµµατος Π Συμμετοχή και οργάνωση της τρίτης (3ης) τεχνικής συνάντησης του έργου στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Π Συμμετοχή στις επόμενες τεχνικές συναντήσεις από τους άλλους εταίρους. Σελίδα 14 από 75

15 ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Π.1.3: Αναφορές Προόδου Π.1.3.1: 3 Τακτικές Αναφορές Προόδου ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3) Π.2.3: Εκδηλώσεις Π.5.2: Μνηµόνιο Συνεργασίας για την υποστήριξη της εφαρµογής της στρατηγικής RIS3 Φόρουµ θεµάτων κοινωνικής καινοτοµίας, περιφερειακής ανάπτυξης & κοινωνικού αποκλεισµού Π.1.3.2: Ενδιάµεση Αναφορά Προόδου Π.1.3.3: Τελική Αναφορά Προόδου Π.2.3.1: Οργάνωση δύο σεµιναρίων Π.2.3.2: Συµµετοχή στην ενδιάμεση εκδήλωση Π.2.3.3: Συµµετοχή στην τελική εκδήλωση Π5.2.1: Ένα (1) Σεµινάριο µε τους τοπικούς δικαιούχους για την ενηµέρωση και παρουσίαση της µελέτης RIS3 Π5.2.2: Συμμετοχή σε μία (1) τοπική εκδήλωση για την υπογραφή του «Μνηµονίου Συνεργασίας» (Memorandum of Cooperation). 5. Χρονοδιάγραµµα του Έργου του Τεχνικού Συµβούλου Η περίοδος υλοποίησης του έργου ξεκινά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ολοκληρώνεται στις Η διάρκεια του συνολικού έργου ή επιμέρους φάσεών του, μπορεί να παραταθεί κατόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος του Αναδόχου, μόνο όμως μετά από έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, ή δυνάμει σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. σε περίπτωση παράτασης του έργου Smart Specialization), τηρουμένης και της σχετικής απαιτούμενης διοικητικής διαδικασίας. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν με την τεχνική προσφορά τους χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών του Τεχνικού Συµβούλου, το οποίο και θα αποτελέσει ένα από τα κριτήρια αξιολόγησής τους. Σηµειώνεται ότι, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης που θα ακολουθήσει ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός θα οριστικοποιείται από τη Αναθέτουσα Αρχή, η οποία υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο το αργότερο δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν για την τελική ημερομηνία διεξαγωγής των σχετικών εκδηλώσεων, τον ακριβή τόπο διεξαγωγής και την ημερομηνία υποβολής των παραδοτέων. Σελίδα 15 από 75

16 6.1 Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφ όσον της ζητηθεί η λήψη ορισμένης νομικής μορφής από την Αναθέτουσα Αρχή ή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, ως προς τις κοινοπραξίες, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/ Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει επαρκώς προσκοµίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συµµετοχής στο Διαγωνισµό την ικανοποίηση των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής που αφορούν στην τεχνική και επαγγελµατική του ικανότητα να εκτελέσει επιτυχώς το έργο σύµφωνα µε τα κριτήρια της παραγράφου κατωτέρω Ελάχιστες προϋποθέσεις απαιτούμενης τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας Εξαιτίας των απαιτήσεων του έργου, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν ειδική ικανότητα στο αντικείµενο του έργου, την οποία οφείλουν να αποδείξουν µε την προσφορά τους (εντός του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»), επί ποινή αποκλεισµού, διαθέτοντας οµάδα έργου, η οποία πρέπει να απαρτίζεται από κατ ελάχιστον από πέντε (5) άτοµα, µε τα κάτωθι προσόντα και εµπειρία. Υπεύθυνος έργου: Εκπαίδευση: Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ΑΕΙ, και διδακτορικό τίτλο σπουδών σε θέματα οικονομικά ή/και αναπτυξιακά ή/και διαχείρισης έργων Εμπειρία: 20ετής επαγγελματική εμπειρία στον αναπτυξιακό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, την αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων, στην υποστήριξη καινοτοµίας και οργάνωσης - ανάπτυξης επιχειρήσεων. Ειδική εμπειρία σε έργα προετοιμασίας δημόσιων φορέων για την προγραμματική περίοδο Αναπληρωτής υπεύθυνος έργου: Εκπαίδευση: Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ΑΕΙ, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα οικονομικά ή/και αναπτυξιακά ή/και διαχείρισης έργων. Εμπειρία: 7ετή επαγγελματική εμπειρία στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, την διαχείριση και παρακολούθηση προγραμμάτων και έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. Ειδική εμπειρία σε έργα προετοιμασίας δημόσιων φορέων για την προγραμματική περίοδο Σύμβουλος δημοσιότητας: Εκπαίδευση: Πανεπιστημιακό δίπλωμα ΑΕΙ και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα των ΜΜΕ/Δημοσιογραφίας. Εμπειρία: 5ετή επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση - συντονισμό συγχρηματοδοτούμενων έργων προβολής και δημοσιότητας. Ειδική εμπειρία σε Σελίδα 16 από 75

17 δράσεις προβολής και δημοσιότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στην Βουλγαρία. Σύμβουλος προγραμμάτων συνεργασίας και ανάπτυξης: Εκπαίδευση: Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ΑΕΙ, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα οικονομικά ή/και αναπτυξιακά ή/και διαχείρισης έργων. Εμπειρία: 10ετή επαγγελματική εμπειρία στον αναπτυξιακό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, την αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων και την επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα. Ειδική εμπειρία στην προετοιμασία ή/και αξιολόγηση προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας και σε έργα στην περιοχή της Μακεδονίας Θράκης. Σύμβουλος Εξωστρέφειας: Εκπαίδευση: Πανεπιστημιακό δίπλωμα ΑΕΙ, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Εμπειρία: Εμπειρία σε θέματα εξωστρέφειας και καινοτομίας και σχεδιασμού έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) σε περιφερειακό επίπεδο. Τουλάχιστον 2 μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δηλωθούν από οποιοδήποτε υποψήφιο ανάδοχο επιπλέον άτομα στην ομάδα έργου, αυτά πρέπει να διαθέτουν τίτλο σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής. Προς απόδειξη των παραπάνω οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν με την προσφορά τους (εντός του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») επακριβή αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. Έλλειψη πλήρωσης οιασδήποτε εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων, επιφέρει απόρριψη της προσφοράς. Επιπλέον απαιτούνται : 1. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της θέσης του ως Υπευθύνου έργου, ότι θα συνεργαστεί µε τον ανάδοχο στο πλαίσιο του παρόντος έργου για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια της σύµβασης και ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος διαγωνισµού. 2. Εφόσον τα µέλη της οµάδας έργου δεν είναι µόνιµα στελέχη του αναδόχου τότε θα απαιτηθεί Υπεύθυνη δήλωση ότι θα συνεργαστεί µε τον ανάδοχο στο πλαίσιο του παρόντος έργου για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια της σύµβασης και ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος διαγωνισµού. 3. Τα βιογραφικά σηµειώµατα όλων των στελεχών της Οµάδας Έργου, επί ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνονται. Σελίδα 17 από 75

18 7. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς των ενδιαφερόμενων προμηθευτών πρέπει να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: α) τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα β) τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, ήτοι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, Θεσσαλονίκη γ) τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης δ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα Οι προσφορές πρέπει: Ι. να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, ΙΙ. να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ., θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής, ΙΙΙ. να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη μορφή που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και η οικονομική προσφορά πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή έκαστη σε ξεχωριστό οπτικό δίσκο (CD), ΙV. να υποβληθούν προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης), Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, Γραφείο 210 (Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γραμματείας) και υπόψη της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών έως την 15/05/2015 και ώρα 15:00 μμ. V. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για τμήμα του προκηρυσσόμενου Έργου. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Α. Φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν στον Φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν β. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 1β. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Σελίδα 18 από 75

19 Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ε) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. ΣΤ) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 2β. δεν τελούν σε πτώχευση, και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3β. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 4β. δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι και δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δεν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ του Δημοσίου τομέα επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 5β. δεν έχουν κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από τις Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους. 6β. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 7β. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 8β. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). γ. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του 10.Γ. της παρούσας. δ. Να δηλώνεται ότι συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. ε. Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου και ισχύει για εκατόν είκοσι (120) μέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους., στ. Να δηλώνεται ότι συμμετέχει σε μία μόνο Προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, Σελίδα 19 από 75

20 ζ. Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού, η. Να δηλώνεται ότι δεν απώλεσε το δικαίωμα να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/95, Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του εδ. α παρ 2 περίπτωση (1) του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, υποβάλλουν: α) Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. β) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του εδ. α παρ. 2 περίπτωση (1) του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. δ) Οι νόμιμοι εκπρόσωποί του σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου. ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών - κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του εδ. α παρ. 2 περίπτωση (1) του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 αφορά κάθε μέλος που, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 2. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου υποβάλλεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και οι μεταβολές του. 3. Πρακτικό Διοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου του κάθε προσφέροντος, για: α) την έγκριση της συµµετοχής του προσφέροντος στον Διαγωνισµό, β) τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου του (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις) και του τυχόν αντικλήτου, και γ) την εκτέλεση της Σύµβασης, σε περίπτωση κατακύρωσης. 4. Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας Οι προσφέροντες υποβάλλουν στην Προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Κατάλογο στελεχών του προσωπικού του προσφέροντα και των εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι προτείνονται για την στελέχωση της Οµάδας Έργου του προσφέροντος για την εκτέλεση του έργου του παρόντος διαγωνισµού. 2. Ο κατάλογος θα πρέπει να έχει τη µορφή του ακόλουθου Πίνακα 2: Σελίδα 20 από 75

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002885170 2015-07-01

15PROC002885170 2015-07-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003492009 2015-12-14

15PROC003492009 2015-12-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.14 13:01:03 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΔΘ34691Ο3-ΦΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Τηλ. : 210-3442850 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θεσ/νίκη, 17.09.2015 Αρ. Πρωτ. : 3604 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ Διεύθυνση: Σκουφά 75, 10680, Αθήνα Τηλ: +30 210 36 37 547 Fax: +30 210 36 39 758 Email: kmop@kmop.gr Ημερομηνία: 04/06/2016 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ No: 04.06.2016/2Β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/12/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 27433 ΘΕΜΑ : «Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εταιρία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/3/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 10678, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax:

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, 453 33 Ιωάννινα 26510-64013

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ.

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40 Ταχ. Κώδικας: 66100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 233771 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ Διεύθυνση: Σκουφά 75, 10680, Αθήνα Τηλ: +30 210 36 37 547 Fax: +30 210 36 39 758 Email: kmop@kmop.gr Ημερομηνία: 04/06/2016 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ No: 04.06.2016/1Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εσταυρωμένος - 71004 Ταχ. Θυρίδα :1939 Πληροφορίες : Δαμιανάκη Μαρία Τηλ. : 2810379307 Φαξ : 2810379395 ΠΡΟΣ: Δήμο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε Έχοντας υπόψη: Την υπ αρ. 19/3/09 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Τρίπολη, 09 /09/2013 ΟΡΓ/ΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 54211 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Θεσσαλονίκη 10-05 -2016 Αρ. πρωτ.: οικ863 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παροχή υπηρεσιών για την απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Κερκίνη 620 55, ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Τηλ: 2327028004 fax: 2327028005 e_mail: info@kerkini.gr URL: www.kerkini.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 06/11/2014 Αρ. πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/2014

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 06/11/2014 Αρ. πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 06/11/2014 Αρ. πρωτ. 1544 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.100,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/2014 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 12/11/2014 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 13590

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προκηρύσσει Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Α. Γεωργούλη Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail : fedolymp@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404513 Fax

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 28 / 12/ 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 5828 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΟΣ ΕΛΓ.Ο-«ΔΗΜΗΤΡΑ» Ιωάννινα 21/01/2015 ΕΠΑ.Σ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 41 Δ/νση : Εθν. Αντιστάσεως 3 45221 Κατσικάς Ιωαννίνων Τηλ: 2651092219 Fax: 2651093362 Ε-mail: galateei@otenet.gr Πληροφορ.

Διαβάστε περισσότερα

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν».

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Αρ. Πρωτ. 5346 Τρίκαλα, 12/05/2011 ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» "Κωδικός MIS 464674" Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος υλοποίησης Έως και την ολοκλήρωση του παραδοτέου Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 11 Σεπτεμβρίου 2015 ώρα 15:00

Χρόνος υλοποίησης Έως και την ολοκλήρωση του παραδοτέου Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 11 Σεπτεμβρίου 2015 ώρα 15:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, 04 Σεπτεμβρίου 2015 Μητροπόλεως 60, 52100 Αρ.Πρωτ. 2170 Καστοριά Τηλ:2467028981 URL:www.kastoriachamber.gr Email:kastcham@otenet.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη 26/04/2016 Αριθ. πρωτ. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13/1/2017 Αρ. Πρωτ.32. Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση της ενέργειας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kέρκυρα, 09/09/2014 Αρ. πρωτ.:οικ. 89036/34334

Kέρκυρα, 09/09/2014 Αρ. πρωτ.:οικ. 89036/34334 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σπ. Στραβοράβδη Τηλ: 26613-62256 Φαξ. 26610-33632 e-mail: stravoravdi@pin.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 6, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 15/09/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μαρία Κουνελάκη Αθήνα, 6/8/2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ N. Κηφισιά Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Αριθμ. πρωτ.: 8518/22-5-2015 ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ 14564 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα