ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας: Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Ν. Κυματής Τηλέφωνο: Φαξ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ Θεσ/νίκη, Αρ. Πρωτ. : 1600 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) για την υλοποίηση του Έργου «Plan of smart regional specialization for the promotion of competitiveness, research and innovation (Smart Specialization Έξυπνη Εξειδίκευση)» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Ελλάδα Βουλγαρία ». Συνολικός Προϋπολογισμός: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 23%: ,32 ). Κριτήριο Αξιολόγησης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: 1.1 Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005). 1.2 Του Π.Δ 85/2012 (ΦΕΚ 14/Α / ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 98/2012 (ΦΕΚ160/Α/ ). 1.3 Του Π.Δ 108/2014 ( ΦΕΚ 175/Α /2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης» Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α / ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Του Π.Δ.25/2015 (ΦΕΚ 21 Α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». Σελίδα 1 από 75

2 1.6. Της με αρ. πρωτ. 1020/ ΚΥΑ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά» (ΦΕΚ 391 Β / ). 2. Τις διατάξεις: 2.1 Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων". 2.2 Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) 2.3 Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου". 2.4 Του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των δια δικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προ-μηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 2.5 Του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την "Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις". 2.6 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 2.7 Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ204/Α/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως συμπληρώθηκε με την Π1/2380 ΚΥΑ (ΦΕΚ3400/Β/ ) 2.8 Της αριθμ /739/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/Β/2010), που αναφέρεται στην «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 2.9 Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» Του Π.Δ. 113/2010 ( Φ.Ε.Κ. 194/Α/2010 ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α / ) και ισχύει σήμερα Του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ ) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις Της Κ.Υ.Α /2014 (ΦΕΚ 2573/Β /2014) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α /2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 3. Το από 03/04/2015 πρωτογενές αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό 15REQ Την με αριθμ. πρωτ. 1325/ (ΑΔΑ: 6ΛΙΟ465ΦΘΕ-ΥΦ1) Έγκριση δαπάνης και διενέργειας διαγωνισμού διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό 15REQ Τις διατάξεις της ΥΑ 14023/ΦΕΚ 415/12 Απριλίου 2010 σχετικά με τη Διαχείριση συστήματος και ελέγχου των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία». 6. Το με αριθμ. πρωτ. 1263/ διαβιβαστικό με τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τον πρόχειρο διαγωνισμό, του Τμήματος Προγραμματισμού Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σελίδα 2 από 75

3 Διεύθυνσης Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής προς το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης). 7. Τη ΣΑΕ 039/8, Έργο 2014ΣΕ Την ανάγκη παροχής τεχνικής υποστήριξης στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) για την υλοποίηση του Έργου «Plan of smart regional specialization for the promotion of competitiveness, research and innovation (Smart Specialization Έξυπνη Εξειδίκευση)» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Ελλάδα Βουλγαρία » και την ανάγκη προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού παροχής των εν λόγω υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. 9. Την με αρ. πρωτ. 8143/ (ΑΔΑ: ΩΛ12Ο4-Ζ3Χ) απόφαση συγκρότησης επιτροπών διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών, παραλαβής εργασιών και προμηθειών και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) για την υλοποίηση του Έργου «Plan of smart regional specialization for the promotion of competitiveness, research and innovation (Smart Specialization Έξυπνη Εξειδίκευση)» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Ελλάδα Βουλγαρία ». Ο εκτιµώµενος συνολικός Προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα μία χιλιάδων επτακόσιων επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (31.707,32 ) πλέον του νομίμου Φ.Π.Α., ύψους 23% επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά ( 7.292,68), ήτοι συνολικά τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 2. Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Βουλγαρία » (Άξονας Προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος µε τίτλο: «Ανταγωνιστικότητα και ανθρώπινοι πόροι», και Στόχος 3.2: «Στήριξη της επιχειρηµατικότητας και δράσεις για την αναδιάρθρωση της Οικονοµίας».) κατά 85% από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς πόρους (ΣΑΕ 039/8, ΕΡΓΟ 2014ΣΕ ). 3. Περιβάλλον του Ευρύτερου Στρατηγικού Έργου Smart Specialization Α. Η Έξυπνη Εξειδίκευση RIS3 Η συνεχόμενη οικονομική κρίση που βιώνει τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη απαιτεί τη λήψη μέτρων που προωθούν την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Ως μέτρο αντιμετώπισης της οικονομικής συγκυρίας και στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έχει θέσει ως προτεραιότητα την συγκρότηση μιας περιεκτικής ευρωπαϊκής στρατηγικής καινοτομίας, με έμφαση στην επένδυση στην έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα σε κάθε κράτος μέλος και περιφέρεια της Ε.Ε. Σελίδα 3 από 75

4 Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, η Έξυπνη Εξειδίκευση βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ε.Ε. και αποτελεί βασικό στοιχείο των τοπικών πολιτικών, καθώς συνιστά μια ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού βασισμένη στις επιλογές, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, την κρίσιμη μάζα, τη συλλογική ηγεσία, τη συνδεσιμότητα και την κοινή λογική, που προωθεί την ανάπτυξη των περιφερειών επικεντρώνοντας τις προσπάθειες στην αξιοποίηση των πιο εξειδικευμένων προτερημάτων τους 1. Ειδικότερα, η Έξυπνη Εξειδίκευση: Εστιάζει την υποστηρικτική πολιτική και τις επενδύσεις σε κομβικές εθνικές /περιφερειακές προτεραιότητες, προκλήσεις και ανάγκες για ανάπτυξη. Αξιοποιεί τα δυνατά σημεία κάθε χώρας/ περιφέρειας, τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και στις δυνατότητες για αριστεία. Υποστηρίζει την τεχνολογική όσο και την πρακτικά εφαρμοσμένη καινοτομία και στοχεύει στην τόνωση των επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα. Εμπλέκει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και ενθαρρύνοντας την καινοτομία και τον πειραματισμό. Προϋποθέτει την τεκμηρίωση και παρακολούθηση των πολιτικών, με την υιοθέτηση συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει στις εθνικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την Ευρώπη να καταρτίσουν στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα της αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων και να διευρυνθούν οι συνέργειες μεταξύ διαφορετικών εθνικών και περιφερειακών πολιτικών, καθώς και μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Β. Το Πλαίσιο Υλοποίησης του Στρατηγικού Έργου Το Στρατηγικό Έργο Smart Specialization υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία ». Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Ελλάδα - Βουλγαρία» είναι η προώθηση της διασυνοριακής περιοχής με την εξασφάλιση της περιφερειακής συνοχής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα, η ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ισότητα των ευκαιριών όσον αφορά τη δίκαιη κατανομή αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπινων πόρων σε όλα τα τμήματα της διασυνοριακής περιοχής. Αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση της χωρικής ολοκλήρωσης και την ενίσχυση της συνεργασίας, προκειμένου να αυξηθούν η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα και, εν τέλει, να αξιοποιηθούν οι πλούσιοι πόροι της περιοχής για την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και του Ευρωπαϊκού χώρου. Η ανταγωνιστικότητα, από την άλλη πλευρά, εξετάζεται υπό ένα ευρύτερο φάσμα, που δεν περιλαμβάνει μονομερώς τους αμιγώς οικονομικούς παράγοντες. Η στρατηγική του παρόντος προγράμματος θεωρεί την ανταγωνιστικότητα ως συντελεστή στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής, όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και την αναβάθμιση 1 Mikel Landabaso, DG Regio, 2011 Σελίδα 4 από 75

5 της ποιότητας ζωής και την ολοκλήρωση οριζόντιων θεμάτων όπως το περιβάλλον, την ισότητα των φύλων, κ.λπ.. Ωστόσο, δεδομένου ότι η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από έναν αριθμό αμιγώς οικονομικών παραγόντων, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάληψη δράσεων για την προσέλκυση επενδύσεων, και την αναβάθμιση της περιοχής σε κέντρο τεχνολογικής και επιστημονικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, το Στρατηγικό Έργο αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός κοινού Σχεδίου Έξυπνης Περιφερειακής Εξειδίκευσης για τη διασυνοριακή περιοχή επιδιώκοντας την επίτευξη του Ειδικού Στόχου 3.2: Στήριξη της επιχειρηματικότητας και δράσεις για την αναδιάρθρωση της Οικονομίας. Γ. Το Στρατηγικό Έργο για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Smart Specialization RIS3) Το Στρατηγικό Έργο Smart Specialization (RIS 3) αφορά την ανάπτυξη μιας ενιαίας Έξυπνης Περιφερειακής Εξειδίκευσης για τη διασυνοριακή περιοχή, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τις προτάσεις κανονισμών της Πολιτικής Συνοχής Στόχος του Έργου είναι να προσδιοριστούν οι στοχευμένες επενδυτικές προτεραιότητες για τη διασυνοριακή περιοχή και σχετικές δράσεις που απορρέουν από αυτές για τη στήριξη της αριστείας στην επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την καινοτομία. Στην υλοποίηση του Έργου συμμετέχει το εξής εταιρικό σχήμα: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (επικεφαλής), Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης), ΑΠΘ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας URENIO, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δράμας, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Maritza (Βουλγαρία), Επιχειρηματική Θερμοκοιτίδα Gotse Delchev (Βουλγαρία), Εμπορικό και Βιομηχανικό Eπιμελητήριο Blagoevgrad Βουλγαρίας, Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Sandanski (Βουλγαρία). Κατά την υλοποίηση του Έργου θα αποτιμηθούν τα πλεονεκτήματα τη περιοχής, όπως οι τεχνολογικές υποδομές, οι συνδέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο και η θέση της περιοχής στην Ευρώπη και την παγκόσμια οικονομία. Οι εταίροι θα αξιοποιήσουν διαφορετικά εργαλεία όπως, συγκριτική αξιολόγηση, αυτό-αξιολόγηση, ανάλυση λειτουργική και δικτύων και εξωτερικές αξιολογήσεις. Επιπρόσθετα, θα διερευνηθούν οι δομές διακυβέρνησης που εξασφαλίζουν ενισχυμένη δέσμευση και συμμετοχή στην εφαρμογή της στρατηγικής. Οι ζώνες επικέντρωσης της στρατηγικής θα αποτελέσουν τις περιοχές επιχειρηματικής εγκατάστασης. Για τον σκοπό αυτό, οι ζώνες θα αποτιμηθούν ως προς την εξειδίκευση, τον τύπο, τον ρόλο και το δυναμικό τους. Παράλληλα θα προσδιοριστούν οι απαραίτητες δομές στήριξης που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των παραπάνω περιοχών. Συγκεκριμένα κάθε περιοχή θα Σελίδα 5 από 75

6 ενσωματώσει μηχανισμούς σύνδεσης με την Ε&Α, την εκπαίδευση, τους φορείς καινοτομίας και τις διεθνείς αγορές, αλλά και επιχειρηματικά clusters μεταξύ των περιοχών. Το Στρατηγικό Έργο περιλαμβάνει πέντε διακριτά, αλλά αλληλένδετα, πακέτα εργασιών, κάθε ένα εκ των οποίων ενσωματώνει σαφείς και συγκεκριμένες δράσεις. Ειδικότερα, τα Πακέτα Εργασιών του Στρατηγικού Έργου συνοψίζονται ως εξής: Γ.1 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Έχει ως στόχο την παρακολούθηση, τον συντονισμό, τον έλεγχο ποιότητας και τη διασφάλιση της συνοχής όλων των δράσεων του Στρατηγικού Έργου. Περιλαμβάνει την εγκαθίδρυση οργανωτικών δομών και ρόλων για τη διοίκηση και διαχείριση του Στρατηγικού Έργου, βάσει ενός συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η διενέργεια τακτικών συναντήσεων της οργανωτικής επιτροπής του Στρατηγικού Έργου, δραστηριότητες διοικητικής, τεχνικής και οικονομικής παρακολούθησης, αξιολόγησης, καθώς και προετοιμασία αναφορών προόδου γα την υποβολή και έγκριση των αιτημάτων πληρωμής. Γ.2 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Για τη διασφάλιση της προβολής όλων των δραστηριοτήτων και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του Έργου, έχει σχεδιαστεί μια δέσμη οριζόντιων δράσεων, η οποία προβλέπεται να εξειδικευτεί στο Επικοινωνιακό Πλάνο του Έργου και περιλαμβάνει: 1. τον σχεδιασμό και την παραγωγή έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλικού (μπροσούρες/ προσκλήσεις, παρουσιάσεις, κ.λπ.), 2. τη δημιουργία δικτυακής πύλης (portal) που θα αποτελέσει κομβικό σημείο πληροφόρησης και ενημέρωσης για θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση του Στρατηγικού Έργου, καθώς και διασύνδεση με ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και πολυμεσικού περιεχομένου, 3. δελτία τύπου σχετικά με την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων, 4. εκπροσώπηση σε συνέδρια που σχετίζονται με το αντικείμενο του Στρατηγικού Έργου, 5. διοργάνωση εκδηλώσεων για την προώθηση των δράσεων του Έργου και τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους, 6. διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και για την κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, 7. διοργάνωση των δύο Συνεδρίων στην Ελλάδα και την Βουλγαρία για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, 8. καθιέρωση βραβείου διαπεριφερειακής / διασυνοριακής επιχειρηματικότητας, 9. οργάνωση ενός φόρουμ για την διαπεριφερειακή ανάπτυξη. Γ.3 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3) Στόχος του Πακέτου Εργασιών είναι η διαμόρφωση της στρατηγικής και των κανόνων για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών Έξυπνης Εξειδίκευσης στη διασυνοριακή περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο, τα κοινά διασυνοριακά ζητήματα και τα αποτελέσματα πολιτικών και καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν. Σελίδα 6 από 75

7 Περιλαμβάνει την εκπόνηση του Σχεδίου Ποιότητας του Έργου, τη σύνταξη και τον έλεγχο των αναλυτικών προδιαγραφών των Παραδοτέων του Έργου, την εκπόνηση μελετών για την αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας και την ανάλυση των κλάδων με προοπτικές ανάπτυξης για την εφαρμογή της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Επίσης, την υποστήριξη στη διαμόρφωση των πολιτικών RIS3 και ενός κοινού διασυνοριακού σχεδίου δράσης, βάσει των προτεραιοτήτων των διασυνοριακών προγραμμάτων «Ελλάδα- Βουλγαρία » και «Μαύρη Θάλασσα », του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Horizon 2020) και των ευρημάτων των επιμέρους μελετών σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Γ.4 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το παρόν Πακέτο Εργασιών φιλοξενεί δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην ωρίμανση και εφαρμογή της έξυπνης εξειδίκευσης στην περιοχή της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας. Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν και θα υλοποιηθούν εξειδικευμένες δράσεις όπως: Εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων που είτε δραστηριοποιούνται στον τομέα του διασυνοριακής εμπορίου και της διασυνοριακής συνεργασίας, είτε έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς αυτούς μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης. Για την επιλογή των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθούν ενέργειες προσέλκυσης και αξιολόγησης, βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών και κριτηρίων. Η εκπαίδευση θα αφορά θέματα ανταγωνιστικότητας, εξωστρέφειας και παραγωγής από έμπειρους συμβούλους. Σχεδιασμός θεσμού βραβείου διασυνοριακής επιχειρηματικότητας, για νέους επιχειρηματίες που αξιοποιούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των δύο χωρών για να δημιουργήσουν προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξία και να αναπτύξουν νέες θέσεις εργασίας. Δράσεις κινητικότητας εργαζομένων-επιχειρηματιών-ερευνητών για την μεταφορά τεχνογνωσίας αναφορικά με δράσεις προώθησης της διακρατικής και διασυνοριακής συνεργασίας, που περιλαμβάνουν τη διοργάνωση επισκέψεων σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες αναδοχής από μέντορες αναγνωρισμένου κύρους. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας διασυνοριακής επιχειρηματικής ζώνης. Γ.5 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3) Στόχος του Πακέτου Εργασίας είναι η διάχυση της γνώσης αναφορικά με τη στρατηγική και τις πολιτικές της Έξυπνης Εξειδίκευσης μέσα από μια ανοικτή διασυνοριακή πλατφόρμα S3, η οποία θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Η πλατφόρμα θα αποτελέσει το σύστημα παρακολούθησης όσον αφορά τη διαμόρφωση και εφαρμογής των πολιτικών RIS3 από τις περιφέρειες της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Επίσης, στοχεύει στη δημιουργία ενός Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στους εταίρους και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς που θα εξασφαλίζει τη δέσμευσή τους για την υποστήριξη της υλοποίησης της στρατηγικής RIS3, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μέσα από τον δημόσιο διάλογο ανάμεσα σε όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς εταίρους της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Σελίδα 7 από 75

8 4. Αντικείµενο της Σύµβασης Τεχνικές προδιαγραφές. A. Σκοπός και Στόχοι του Έργου του Τεχνικού Συµβούλου Το έργο που πρόκειται να ανατεθεί µε την παρούσα διακήρυξη σε εξειδικευµένο και έµπειρο Τεχνικό Σύµβουλο στοχεύει στην υποστήριξη του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης)κατά την υλοποίηση και διαχείριση των δράσεων του Στρατηγικού Έργου της Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialization) που έχει αναλάβει. Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός του έργου του Τεχνικού Συµβούλου είναι η παροχή των απαιτούµενων υπηρεσιών, προκειµένου να σχεδιασθούν, να προετοιµασθούν, να οργανωθούν και υλοποιηθούν έγκαιρα και επιτυχώς οι βασικές δράσεις αρµοδιότητάς του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης). Β. Αντικείµενο του Έργου του Τεχνικού Συµβούλου Στη συνέχεια δίνεται η περιγραφή των δραστηριοτήτων του Τεχνικού Συµβούλου (ΤΣ) ανά Πακέτο Εργασίας του Έργου: Πακέτα εργασίας (WP) / Δράσεις Προϋπολογισµός ( ) WP 1 Διαχείριση & Συντονισµός Δράση 1.2. Συναντήσεις του Προγράµµατος 4.000,00 Δράση 1.3. Διαχείριση Έργου 8.000,00 WP 2 Πληροφόρηση και δηµοσιότητα Δράση 2.3. Εκδηλώσεις 7.000,00 WP 5 Διακυβέρνηση Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Δράση 5.2. Μνηµόνιο Συνεργασίας για την υποστήριξη της εφαρµογής της στρατηγικής RIS3 Φόρουµ θεµάτων κοινωνικής καινοτοµίας, περιφερειακής ανάπτυξης & κοινωνικού αποκλεισµού ,00 Σύνολο ,00 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούµενων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για τµήµα του προκηρυσσόµενου Έργου. WP1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Δράση 1.2. Συναντήσεις του Προγράµµατος Ο «Ανάδοχος» θα πρέπει να αναλάβει την υποστήριξη και τα πρακτικά για τις συναντήσεις του έργου. Θα συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις που αφορούν το έργο και θα παρέχει το απαραίτητο υλικό, που θα δοθεί στη συνέχεια για τη διαχείριση του έργου. Με την εργασία του, θα υποστηρίξει τα στελέχη και τη διοίκηση του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Σελίδα 8 από 75

9 Ανασυγκρότησης (Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) για την σωστή και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου, καθώς και για την σωστή και αποτελεσματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. Επιπλέον θα οργανώσει μία (1) τεχνική συνάντηση. Αναλυτική Περιγραφή Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Συμμετοχή και οργάνωση μίας (1) τεχνικής συνάντησης του έργου στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Α. Ενημέρωση / πρόσκληση των ενδιαφερόμενων για την τεχνική συνάντηση - Δημιουργία και αποστολή προσκλήσεων - Δημιουργία ημερήσιας διάταξης - Προωθητικό υλικό (δημοσιεύσεις, υλικό για ιστοσελίδα) Β. Οργάνωση Τεχνικής Συνάντησης - Διασφάλιση απαραίτητων χώρων υψηλών προδιαγραφών (χώροι ξενοδοχείου 4 ων αστέρων ή ισοδύναμοι). - Οπτικοακουστική Υποστήριξη. - Διασφάλιση catering (καφές με απαραίτητα συνοδευτικά και μεσημεριανός μπουφές). - Διασφάλιση διερμηνέων εφόσον είναι απαραίτητοι και ζητηθούν. - Διευκόλυνση, προετοιμασία και υποστήριξη των υπαλλήλων της αναθέτουσας αρχής για την τεχνική συνάντηση. Γ. Υποστήριξη Τεχνικών Συναντήσεων - Στελέχωση υποδοχής των χώρων. - Παρουσιολόγια συμμετεχόντων. - Παροχή απαραίτητου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. - Πρακτικά συνάντησης. - Φωτογραφίες. - Αναφορές για τα αποτελέσματα των συναντήσεων. 2 Συμμετοχή στις επόμενες τεχνικές συναντήσεις από τους άλλους εταίρους. - Αναφορές αποτελεσμάτων των συναντήσεων. - Διευκόλυνση, προετοιμασία και υποστήριξη των υπαλλήλων της αναθέτουσας αρχής για την τεχνική συνάντηση. 3 Υποστήριξη Επικεφαλής Εταίρου για τον συντονισμό των δράσεων και του χρονοδιαγράμματος. - Επικοινωνία και διαβίβαση των αναφορών σε όλους τους εταίρους. Παραδοτέο: Συμμετοχή και οργάνωση της τρίτης (3ης) τεχνικής συνάντησης του έργου στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σελίδα 9 από 75

10 Συμμετοχή στις επόμενες τεχνικές συναντήσεις από τους άλλους εταίρους. Δράση 1.3. Διαχείριση Έργων Ενέργειες Τεχνική και Επιστημονική διαχείριση του έργου: Ευθύνη του «Αναδόχου» είναι να παρακολουθεί τη συνολική διαχείριση του έργου και την υλοποίηση των επιμέρων έργων, θα πρέπει να παρακολουθεί τα χρονοδιαγράμματα, καθώς και τα παραδοτέα τόσο από το προσωπικό όσο και τους εξωτερικούς συνεργάτες. Όταν χρειάζεται και κρίνεται πως κάποια από τα έργα έχουν ξεφύγει από τον προγραμματισμό ή ποιοτικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του προγράμματος ο «Ανάδοχος» θα μπορεί να επεμβαίνει και να κατευθύνει τις εργασίες με το σωστό τρόπο. Θα έχει συχνή επαφή με την αρμόδια Διεύθυνση υλοποίησης του έργου και άλλες επιτροπές ή Ομάδες διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) και θα ενημερώνει για τις εργασίες, ενώ θα συνεργάζεται επίσης στενά με τις οικονομικές υπηρεσίες του φορέα. Διοικητική Διαχείριση : Ο «Ανάδοχος» θα συντάσσει και θα παρέχει στον επικεφαλή Εταίρο όλες τις απαραίτητες αναφορές «φυσικού και οικονομικού αντικειμένου» σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος και θα υποστηρίζει το έργο των οικονομικών υπηρεσιών, για τη σύνταξη των οικονομικών αναφορών. Επιπροσθέτως, θα έχει την ευθύνη της επικοινωνίας για την παρακολούθηση των πιστοποιήσεων των δαπανών. Πριν από κάθε δράση-παραδοτέο αναφοράς ο «ανάδοχος» υποχρεούται να παρουσιάζει το περιεχόμενο της αναφοράς στην αρμόδια Διεύθυνση υλοποίησης του έργου και άλλες επιτροπές ή Ομάδες διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) και να προσαρμόζει την δράση σε περίπτωση παραλήψεων διορθώσεων. Θα μεριμνά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του φορέα ως προς τους άλλους φορείς ή υποχρεώσεις διοικητικών διαδικασιών που απορρέουν από την νομοθεσία ή τους οδηγούς διαχείρισης του προγράμματος. Αναλυτική Περιγραφή Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Ο ανάδοχος καλείται να καταγράφει την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου στη σχετική φόρμα που διατίθεται από τη Διαχειριστική Αρχή για τις αναφορές προόδου (Progress Reports). Οι αναφορές αυτές θα γίνονται όποτε απαιτούνται και θα λαμβάνουν υπόψη τις ημερομηνίες που έχουν τεθεί από την Διαχειριστική Αρχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη της Ενδιάμεσης και Τελικής Αναφοράς του έργου, σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία. Πριν από κάθε δράση-παραδοτέο αναφοράς ο «ανάδοχος» υποχρεούται να παρουσιάζει το περιεχόμενο της αναφοράς στην αρμόδια Διεύθυνση υλοποίησης του έργου και άλλες επιτροπές ή Ομάδες διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) και να προσαρμόζει την αναφορά σε περίπτωση παραλήψεων διορθώσεων. 2 Ο ανάδοχος καλείται να σχεδιάζει ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών και δράσεων από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) και την κατάλληλη προετοιμασία των στελεχών του ώστε να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις υποχρεώσεις της. 3 Καθοδήγηση και υποστήριξη της αρμόδιας Διεύθυνσης υλοποίησης του προγράμματος, των αρμόδιων Επιτροπών και Ομάδων στην τήρηση των διαδικασιών του φορέα, στη συνεργασία Σελίδα 10 από 75

11 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ με τους εταίρους, στην υλοποίηση των δράσεων του έργου καθώς επίσης και κατάρτιση των μελών της σε θέματα που αφορούν στο θεσμικό που διέπει τις Ευρωπαϊκές Εδαφικές Συνεργασίες και ειδικά στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ». 4 Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρακολουθεί, να ελέγχει και να εισηγείται εγγράφως σχετικά με την πορεία των οικονομικών του προγράμματος, της επιλεξιμότητας των δαπανών αυτού και της διαδικασίας απόδοσης των χρημάτων τόσο από Κοινοτικούς όσο και από Εθνικούς πόρους. Τα αιτήματα θα γίνονται σε συνεργασία με τον διαχειριστή του έργου από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής ούτως ώστε να γίνονται έγκαιρα και σε χρόνο που θα επιτρέπει την πιστοποίηση των δαπανών με τρόπο που θα εγγυάται την ομαλή υλοποίηση του έργου. 5 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την παρακολούθηση του αιτήματος πιστοποίησης με συχνές επαφές με την Αρχή Πληρωμής και την διάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών ώστε η κάθε πιστοποίηση να γίνεται έγκαιρα. Αντίγραφα των αιτημάτων θα τηρούνται στο αρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης). 6 Συλλογή στοιχείων από τους εταίρους, προετοιμασία και αποστολή Εκθέσεων Προόδου στη Διαχειριστική Αρχή του έργου. 7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε εβδομαδιαία βάση να προσέρχεται σε ενημερωτική συνάντηση με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης), όταν αυτό του ζητείται Παραδοτέο: 5 Αναφορές Προόδου WP 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Δράση 2.3 Εκδηλώσεις Ο «Ανάδοχος» θα πρέπει να αναλάβει την οργάνωση, υποστήριξη και τα πρακτικά για δύο Σεμινάρια:Τα δύο (2) σεμινάρια θα διεξαχθούν στην Αλεξανδρούπολη και σαν θέμα θα έχουν τα οφέλη της έξυπνης εξειδίκευσης σε μια τοπική επιχείρηση. Τα σεμινάρια θα είναι διάρκειας 1 ημέρας, με 4-6 ομιλητές / εισηγητές, συμμετέχοντες και με δυνατότητα ως 100 προσκεκλημένων για κάθε σεμινάριο. Θα προσκληθεί επιχειρηματικός κόσμος από όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθώς επίσης αξιωματούχοι της Περιφέρειας αλλά και στελέχη των εταίρων του προγράμματος. Ο ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις ενέργειες της διοργάνωσης των σεμιναρίων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να καταγράψει τα αποτελέσματα των εκδηλώσεων και να προετοιμάσει σχετικό υλικό για την ιστοσελίδα του έργου. Επιπλέον ο «ανάδοχος» θα φροντίσει την εκπροσώπηση του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) με την εξασφάλιση 2 εισηγητών στην Τελική Εκδήλωση. Ο «ανάδοχος» επίσης θα κάνει παρουσίαση εκ μέρους του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) στην Τελική Εκδήλωση παρουσιάζοντας τις εργασίες και τα αποτελέσματα του έργου στην Ελληνική πλευρά. Σελίδα 11 από 75

12 Αναλυτική Περιγραφή Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Οργάνωση 2 (δύο) σεμιναρίων στην Αλεξανδρούπολη. Α. Ενημέρωση / πρόσκληση των ενδιαφερόμενων για τα δύο σεμινάρια - Δημιουργία και αποστολή προσκλήσεων - Δημιουργία ημερήσιας διάταξης για το καθένα σεμινάριο - Προωθητικό υλικό (δημοσιεύσεις, υλικό για ιστοσελίδα) Β. Οργάνωση Σεμιναρίων - Διασφάλιση απαραίτητων χώρων υψηλών προδιαγραφών (χώροι ξενοδοχείου 4 ων αστέρων ή ισοδύναμοι). - Εξασφάλιση εισηγητών ανάλογων προσόντων. - Οπτικοακουστική Υποστήριξη. - Διασφάλιση catering (καφές με απαραίτητα συνοδευτικά και μεσημεριανός μπουφές). - Διασφάλιση διερμηνέων εφόσον είναι απαραίτητοι και ζητηθούν. - Διευκόλυνση, προετοιμασία και υποστήριξη των υπαλλήλων της αναθέτουσας αρχής για τα δύο σεμινάρια. Γ. Υποστήριξη Σεμιναρίων - Στελέχωση υποδοχής των χώρων. - Παρουσιολόγια συμμετεχόντων. - Παροχή απαραίτητου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. - Πρακτικά σεμιναρίων. - Φωτογραφίες. - Αναφορές για τα αποτελέσματα των σεμιναρίων. 2 Συμμετοχή στην ενδιάμεση και τελική εκδήλωση των σχετικών φορέων (stakeholders) από την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή / και του εξωτερικού. Α. Ενημέρωση / πρόσκληση των ενδιαφερόμενων από την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή / και του εξωτερικού για την ενδιάμεση και τελική εκδήλωση - Δημιουργία και αποστολή προσκλήσεων. - Αποστολή ημερήσιας διάταξης. - Προωθητικό υλικό (δημοσιεύσεις, υλικό για ιστοσελίδα). Β. Υποστήριξη Τελικής Εκδήλωσης - Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής των καλεσμένων των σχετικών φορέων από την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή / και του εξωτερικού (stakeholders / ως 8 άτομα συνολικά). - Παρουσιολόγια συμμετεχόντων. - Παροχή απαραίτητου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. - Φωτογραφίες. Σελίδα 12 από 75

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002213204 2014-07-31

14PROC002213204 2014-07-31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τ. 2106988571, e-mail:th.papadopoulos@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983184 2015-08-21

15PROC002983184 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002983184 2015-08-21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535133 2015-01-21

15PROC002535133 2015-01-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΓΩΝ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Α Γενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

21/10/2013 21/10/2013

21/10/2013 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Τ.Κ. 81400, Τηλέφωνο : 22540 20055. 20093 FAX: 22540 20055 E-mail : dtylimnou@gmail.com Μύρινα 21-10-2013 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα