ADEX Monthly. Χρηµατιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ADEX Monthly. Χρηµατιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market"

Transcript

1 Χρηµατιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Eταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Athens Derivatives Exchange Clearing House ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 24 - DECEMBER 24 Χρηµατιστήριο Αθηνών, ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών - Aγορά Παραγώγων Athens Exchange, Business Development Division - Derivatives Market

2 Για σχόλια-πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το ή στείλατε στο For more information please contact us at or via at Το παρόν ελτίο συντάσσεται µε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγουν και επεξεργάζονται η ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών της Αγοράς Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνων και η ιεύθυνση Εκκαθάρισης της Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ). Σε περίπτωση χρήσης εξωτερικών στοιχείων γίνεται πάντα αναφορά στην πηγή. The present report is produced using data and information collected and processed by the Business Development Division of the Athens Exchange and the Clearing Division of the Athens Derivatives Exchange Clearing House (ΑDECH). Ιn the case of external data use there is always a source reference. Disclaimer: Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο έχουν αποκλειστικά στατιστικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών ή άλλου είδους συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε παράγωγα προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α. και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α. δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από τρίτους. Disclaimer: The data included in the present report are intended solely for statistical purposes and under no circumstances do they constitute investment proposals, or other kinds of investment advice for derivative products traded in the Derivatives Market of the Athens Exchange. The above data are a property of the Athens Exchange and are copyright protected. Users are forbidden to reproduce, modify, copy, sale, transmit or redistribute, by all reproduction means and methods, part or the whole of the above data, without reference to their source. The commercial exploitation of these data is, also, forbidden by third parties. Athens Exchange does not carry any responsibility, direct or indirect, derived from usage or accidental alteration of the above data when used by third parties.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives Market Figures Overview 2.2 Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume 2.3 Μέσος Αριθµός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 2.4 Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθµό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ASE-2 - FTSE/ASE-2 Stock Index Futures 3.2. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ASE Mid-4 - FTSE/ASE Mid-4 Stock Index Futures 3.3. ικαιώµατα Προαίρεσης στον FTSE/ASE-2 - FTSE/ASE-2 Stock Index Options 3.4. ικαιώµατα Προαίρεσης στον FTSE/ASE Mid-4 - FTSE/ASE Mid-4 Stock Index Options 3.5. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε µετοχές - Stock Futures 3.6. ικαιώµατα Προαίρεσης σε µετοχές - Stock Options 3.7. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στην Iσοτιµία EUR/USD - EUR/USD Currency Futures 3.8. Συµβάσεις Πώλησης µε Σύµφωνο Eπαναγοράς - Stock Repos 3.9. Ανοικτές Πωλήσεις Αγοράς Μετοχών - Stock Market Short Selling 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Tζίρου εικτών και Mετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per product 4.4. Σχέση Aξίας Συναλλαγών Μετοχών FTSE/ASE 2 και FTSE/ASE Mid 4 µε Σύνολο Μετοχών - FTSE/ASE 2 and FTSE/ASE Mid 4 Spot Τraded Value against Total Number of Shares 4.5. Χρηµατιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων : Ετήσια Ονοµαστική Αξία Συναλλαγών επί Παραγώγων (σε ) - Athens Exchange Derivatives Market : Yearly Nominal Value of Derivatives (in ) 4.6. Συγκριτικός Πίνακας µε Ευρωπαϊκά Χρηµατιστήρια - Comparison Table of European Exchanges 4.7. Σύγκριση Τζίρων Αγορών Μετρητοίς - Cash Market Traded Volume Comparison 4.8 Σύγκριση Τζίρων Αγορών Παραγώγων επί εικτών - Index Derivatives Traded Volume Comparison 4.9. Σύγκριση Λόγου Τζίρων Αγορών Παραγώγων προς Αγορών Μετοχών - Derivatives το Cash Traded Value Ratio Comparison 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year Total) 5.2. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά µήνα) - Investor Accounts (Total and Active per Month) 5.3. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category 5.4. Μερίδια Αγοράς ανά Τύπο Επενδυτή - Market Share per Investor Type 5.5. Αριθµός Συµβολαίων ανά Ενεργό Επενδυτή - Contracts per Active Investor Account 6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - COMPARISON TO OTHER EUROPEAN EXCHANGES 6.1. ΣΜΕ σε είκτες - Stock Index Futures 6.2. ικαιώµατα σε είκτες - Stock Index Options 6.3. Σύγκριση Αξίας Συναλλαγών ΣΜΕ σε είκτες - Traded Value Comparison Stock Index Futures 6.4. Σύγκριση Αξίας Συναλλαγών ικαιωµάτων σε είκτες - Traded Value Comparison Stock Index Options 7. ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Χ.Α. - ADEX TRADING MEMBERS MARKET SHARE 8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH KEY EVENTS 9. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ TREXONTOΣ ΜΗΝΑ - CURRENT MONTH KEY EVENTS 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ADEX TRAINING UNIT SCHEDULE 11. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - ADEX SERVICES AND INFORMATION

4 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY Ο µέσος ηµερήσιος αριθµός αγοραπωλησιών συµβολαίων, που διαπραγµατεύθηκε στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κατά το εκέµβριο του 24, διαµορφώθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα µε το µέσο ηµερήσιο αριθµό συµβολαίων του περασµένου τριµήνου (Σεπτέµβριος-Νοέµβριος 24). Συγκεκριµένα, το εκέµβριο διαπραγµατεύτηκαν συµβόλαια, έναντι συµβολαίων το προηγούµενο τρίµηνο (οριακή µείωση κατά 1%). Αντίθετα, άνοδος σηµειώθηκε στα ΣΜΕ και ικαιώµατα επί του δείκτη FTSE/ASE Mid 4. Ειδικότερα, το εκέµβριο 24 η ποσοστιαία αύξηση στο µέσο ηµερήσιο αριθµό συµβολαίων των ΣΜΕ και δικαιωµάτων επί του FTSE/ASE Mid 4 διαµορφώθηκε στο +86% και +116%, αντίστοιχα, σε σχέση µε το αµέσως προηγούµενο τρίµηνο. Aυτό καταδεικνύει, για δεύτερο συνεχή µήνα, τη θετική ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού στα µέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας που έλαβε το Χ.Α. για τα παράγωγα προϊόντα στο συγκεκριµένο δείκτη. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζεται η παροχή κινήτρων για επενδυτές που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά παραγώγων µε τη µείωση των προµηθειών στα ΣΜΕ και δικαιώµατα επί του FTSE/ASE- 2 κατά 33% και 17% αντίστοιχα, που ξεκίνησε να εφαρµόζεται από την πρώτη συνεδρίαση του 25. Σηµαντική, ήταν, επίσης, και η άνοδος στα ΣΜΕ επί µετοχών (+44%) και στα ΣΜΕ επί της ισοτιµίας EUR/USD (+17%) κατά το εκέµβριο 24, σε σχέση µε το τρίµηνο Σεπτεµβρίου-Νοεµβρίου 24. Το εκέµβριο του 24 σηµειώθηκε, επίσης, περαιτέρω αύξηση του λόγου της αξίας των συναλλαγών της Αγοράς Παραγώγων έναντι της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. για τα ΣΜΕ και δικαιώµατα στο δείκτη FTSE/ASE Mid 4. Έτσι, η αξία των ΣΜΕ και δικαιωµάτων στο δείκτη FTSE/ASE Mid 4 ανήλθε στο 78% της αντίστοιχης αξίας των 4 µετοχών του δείκτη κατά το εκέµβριο 24, έναντι 68% κατά το Νοέµβριο 24. Από τη σύγκριση του µέσου όρου των ετών 23 και 24 για το συγκεκριµένο λόγο σηµειώνεται αύξηση από το 7%, κατά µέσο όρο, το 23, στο 41%, κατά µέσο όρο, το 24. Αλλά και στο σύνολό του, το 24 ο τζίρος των παραγώγων ανήλθε, κατά µέσο όρο, στο 76% του τζίρου των µετοχών, έναντι 6% που ήταν ο αντίστοιχος µέσος όρος του Χ.Α. για το 23. Σε σύγκριση µε τα Ευρωπαϊκά Χρηµατιστήρια, η συνολική αυτή αναλογία τζίρου παραγώγων προς τζίρο µετοχών που διαµορφώθηκε για το ελληνικό χρηµατιστήριο (76%), αποτελεί την τέταρτη υψηλότερη αναλογία µεταξύ των χρηµατιστηρίων παραγώγων στην Ευρώπη (ΕUREX, Euronext.Liffe, IDEM, WSE), σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Οµοσπονδίας Ευρωπαϊκών Χρηµατιστηρίων (FESE). Αναφορικά µε τους τελικούς πελάτες-επενδυτές, οι κωδικοί συναλλαγών έφθασαν τους στα τέλη εκεµβρίου 24. Από τους κωδικούς αυτούς, συναλλαγές πραγµατοποίησαν οι ή το 9,55% (το αντίστοιχο ποσοστό ενεργών κωδικών για το Νοέµβριο ήταν 1,15%). Συνολικά, το 24 η ενεργότητα κωδικών στα ΣΜΕ και δικαιώµατα στο δείκτη FTSE/ASE Mid 4 παρουσίασε άνοδο κατά 37% και 143%, αντίστοιχα, σε σχέση µε το 23, ενώ ιδιαίτερα αξιόλογη υπήρξε και η αύξηση της ενεργότητας των κωδικών πελατών για τα ΣΜΕ σε µετοχές (+131%), µετά και την είσοδο εννέα ακόµα ΣΜΕ σε µετοχές κατά τη διάρκεια του 24. The daily average number of contracts, traded at the Derivatives Market of the Athens Exchange during December 24, remained close to the last quarter (September-November 24) level. Specifically, 16,266 contracts were traded in December, compared to 16,437 contracts in the previous quarter (marginal decrease by 1%). On the contrary, there has been significant increase in the FTSE/ASE Mid-4 Index Futures and Options traded volumes. As a result, in December 24 the percentage increase of the daily average number of Futures and Options contracts amounted to +86% and +116%, respectively, compared to the last quarter. This increase depicts investors positive reaction to the liquidity enhancement measures which were introduced by the Athens Exchange for the derivative products on the specific index since October 24. In this framework, the Athens Exchange provides further incentives to investors wishing to participate in the derivatives market by reducing trading fees on FTSE/ASE-2 futures and options by 33% and 17%, respectively, as of the first trading session of 25. Also, traded volume of stock futures increased by +44% and EUR/USD futures increased by +17% in December 24, compared to the September-November 24 quarter average. During December 24, there has, also, been further increase to the FTSE/ASE Mid-4 Index Futures and Options to Spot traded value ratio. The traded value of FTSE/ASE Mid 4 Futures and Options amounted to 78% against the 4 stocks traded value in December 24, compared to 68% in November 24. Comparing the averages of years 23 and 24 an increase from 7%, on average, in 23, to 41%, on average, in 24 has been observed. In total, the derivatives turnover over stocks turnover amounted to 76%, in 24, compared to 6% in 23. In comparison to other European Exchanges, the derivatives to spot traded value ratio of ATHEX (75%) is the fourth highest ratio among European Exchanges (EUREX, Euronext.Liffe, IDEM, WSE), according to the official data of the Federation of European Securities Exchanges (FESE). End-clients accounts increased to 24,373 at the end of December 24. Out of those trading accounts, 2,328 concluded derivative trades or the 9.55% of the total (the respective percentage of active accounts for November was 1.15%). In total, during 24 the account activity for futures and options on FTSE/ASE Mid 4 index displayed increase by 37% and 143% respectively, compared to 23. The account activity for stock futures was also high (+131%), after the launch of nine more stock futures in 24. Copyright 25 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγοράς Παραγώγων XA - ΑDEX Business Development Division

5 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives market figures overview Συναλλαγές στην Αγορά Παραγώγων - Derivatives Market Volumes Aπό - From : 2/1/24 Έως - Το : 31/12/24 Παράγωγα Προϊόντα - Derivative Products - ΣΜΕ επί δεικτών - Ιndex Futures Αθροιστικός Όγκος Συναλλαγών - Cumulative Traded Volume Aπό την αρχή του έτους - From year start Μέσος Ηµερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Τraded Volume Tελευταίου 3-µηνου - Last 3 months εκέµβριος 24 - December 24 FTSE/ASE-2 2,792,168 11,36 9,561 7,897-17% FTSE/ASE Mid-4 13, % EPSI 5 1, Ποσοστό Αύξησης (Μείωσης) - Percentage increase (Decrease) - ικαιώµατα επί δεικτών - Ιndex Options FTSE/ASE-2 99,114 3,593 2,36 1, % FTSE/ASE Mid-4 32, % - ΣΜΕ επί µετοχών - Stock Futures Alpha Τράπεζα - Αlpha Bank 124, ΚΟΣΜΟΤΕ - COSMOTE Mobile Telecommunications 4, ΕΕΕΚ - ΕΕΕΚ 23, Eθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 145, Eurobank - Eurobank 3, ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 2, Γερµανός - Germanos OTE - Ηellenic Telecommunication Organization 33,418 1,36 1,47 1,8 Iντρακόµ - Intracom 141, ΟΠΑΠ - OPAP 34, ΕΗ - Public Power Corporation 42, Εµπορική Τράπεζα - Emporiki Bank ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 2, Σύνολο - Total 919,669 3,888 3,453 4, % - ικαιώµατα επί µετοχών - Stock Options Alpha Τράπεζα - Αlpha Bank 1, Eθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 2, OTE - Ηellenic Telecommunication Organization 22, Iντρακόµ - Intracom 1, Σύνολο - Total 27, % - ΣΜΕ επί ισοτιµιών - Currency Futures EUR/USD 82, % ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 4,894,778 16,437 16,266-1.% - TOTAL FUTURES & OPTIONS - Προϊόντα ανεισµού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos Stock Repo 93, % Stock Reverse Repo 88, , % ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 5,76,748 18,14 17,22-6.% Copyright 25 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγοράς Παραγώγων XA - ΑDEX Business Development Division

6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Μοnthly Traded Volume 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1999/8 1999/1 1999/12 2/2 2/4 2/6 2/8 2/1 2/12 21/2 21/4 21/6 21/8 21/1 21/12 22/2 22/4 22/6 22/8 22/1 22/12 23/2 23/4 23/6 23/8 23/1 23/12 24/2 24/4 24/6 24/8 24/1 24/ Μέσος Αριθµός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average Μέσες Μηνιαίες Ανοικτές Θέσεις - Open interest Monthly Average 125, 1, 75, 5, 25, 1999/8 1999/1 1999/12 2/2 2/4 2/6 2/8 2/1 2/12 21/2 21/4 21/6 21/8 21/1 21/12 22/2 22/4 22/6 22/8 22/1 22/12 23/2 23/4 23/6 23/8 23/1 23/12 24/2 24/4 24/6 24/8 24/1 24/ Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθµό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθµό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio /1 2/3 2/5 2/7 2/9 2/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 22/1 22/3 22/5 22/7 22/9 22/11 23/1 23/3 23/5 23/7 23/9 23/11 24/1 24/3 24/5 24/7 24/9 24/11 Copyright 25 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγοράς Παραγώγων XA - ΑDEX Business Development Division

7 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ASE-2 - FTSE/ASE-2 Stock Index Futures Μέσος Ηµερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average daily volume & open interest Ανοικτές Θέσεις - Open interest Όγκος Συναλλαγών - Trading volume 1999/8 1999/12 2/4 2/8 2/12 21/4 21/8 21/12 22/4 22/8 22/12 23/4 23/8 23/12 24/4 24/8 24/12 Εργάσιµες Ηµέρες - Trading days Μέσος Ηµερήσιος Όγκος συν/γών - Daily Average Traded Volume Αξία συν/γών (εκατ. ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος αξίας συν/γών Παραγώγου / Υποκείµενη - Derivative / Spot traded value ratio Συν/γές Ειδικών ιαπραγµατευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL % ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL ,922 6, % 37% 63% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL ,283 1, % 37% 63% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL ,442 11, % 51% 49% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL ,373 13, % 53% 47% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY ,29 2, % 54% 46% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY ,98 1, % 56% 44% ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH ,143 2, % 61% 39% ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL ,727 1, % 61% 39% ΜΑΪΟΣ - MAY ,235 1, % 57% 43% ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE ,239 1, % 56% 44% ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY , % 54% 46% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST , % 52% 48% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER ,962 1,1.82 7% 59% 41% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER ,671 1, % 57% 43% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER ,968 1, % 62% 38% ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER ,897 1, % 57% 43% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL ,36 18, % 57% 43% Συν/γές πελατείας - CLIENT Account trades Συναλλαγές πελατείας (αριστερός άξονας) - Client Trades (left axis) Συναλλαγές για Ειδική ιαπραγµάτευση (αριστερός άξονας) - Market Maker Trades (left axis) Αξία συν/γών (δεξιός άξονας)- Traded Value (right axis) Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 2/1 2/4 2/7 2/1 21/1 21/4 21/7 21/1 22/1 22/4 22/7 22/1 23/1 23/4 23/7 23/1 24/1 24/4 24/7 24/1 2,5 2, 1,5 1, 5 Αξία Συναλλαγών (εκ. ) - Traded Value (in million ) Copyright 25 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγοράς Παραγώγων XA - ΑDEX Business Development Division

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ASE Mid-4 - FTSE/ASE Mid-4 Stock Index Futures Μέσος Ηµερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average daily volume & open interest * Ανοικτές Θέσεις - Open interest Όγκος Συναλλαγών - Trading volume 2/1 2/5 2/9 21/1 21/5 21/9 22/1 22/5 22/9 23/1 23/5 23/9 24/1 24/5 24/9 * Το µέγεθος συµβολαίου αυξήθηκε 2,5 φορές - The conract size increased by 2,5 Εργάσιµες Ηµέρες - Trading days Μέσος Ηµερήσιος Όγκος συν/γών - Daily Average Traded Volume Αξία συν/γών (εκατ. ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος αξίας συν/γών Παραγώγου / Υποκείµενη - Derivative / Spot traded value ratio Συν/γές Ειδικών ιαπραγµατευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 1999 ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL ,833 2, % 34% 66% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL ,99 1, % 42% 58% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL , % 67% 33% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL % 56% 44% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY % 46% 54% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY % 51% 49% ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH % 5% 5% ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL % 45% 55% ΜΑΪΟΣ - MAY % 49% 51% ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE % 46% 54% ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY % 42% 58% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST % 42% 58% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER % 49% 51% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER % 54% 46% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER % 55% 45% ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER % 51% 49% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL , % 49% 51% Συν/γές πελατείας - CLIENT Account trades Συναλλαγές πελατείας (αριστερός άξονας) - Client Trades (left axis) Συναλλαγές για Ειδική ιαπραγµάτευση (αριστερός άξονας) - Market Maker Trades (left axis) Αξία συν/γών (δεξιός άξονας)- Traded Value (right axis) 1% 45 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 2/1 2/4 2/7 2/1 21/1 21/4 21/7 21/1 22/1 22/4 22/7 22/1 23/1 23/4 23/7 23/1 24/1 24/4 24/7 Μερίδιο Αγοράς - Market Share 24/ Αξία Συναλλαγών (εκ. ) - Traded Value (in million ) Copyright 25 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγοράς Παραγώγων XA - ΑDEX Business Development Division

9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER ικαιώµατα Προαίρεσης στον FTSE/ASE-2 - FTSE/ASE-2 Stock Index Options Μέσος Ηµερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average daily volume & open interest Ανοικτές Θέσεις - Open interest Όγκος Συναλλαγών - Trading volume Εργάσιµες Ηµέρες - Trading days Μέσος Ηµερήσιος Όγκος συν/γών - Daily Average Traded Volume Αξία συν/γών (εκατ. ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος αξίας συν/γών Παραγώγου / Υποκείµενη - Derivative / Spot traded value ratio Συν/γές Ειδικών ιαπραγµατευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 1999 ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL % 59% 41% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL ,148 2, % 47% 53% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL ,117 5, % 53% 47% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL ,548 6, % 56% 44% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY , % 58% 42% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY , % 59% 41% ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH , % 61% 39% ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL , % 61% 39% ΜΑΪΟΣ - MAY , % 61% 39% ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE , % 57% 43% ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY , % 59% 41% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST , % 55% 45% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER , % 54% 46% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER , % 56% 44% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER , % 55% 45% ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER , % 57% 43% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL ,593 5, % 58% 42% Συν/γές πελατείας - CLIENT Account trades Συναλλαγές πελατείας (αριστερός άξονας) - Client Trades (left axis) Συναλλαγές Ειδικής ιαπραγµάτευσης (αριστερός άξονας) - Market Maker Trades (left axis) Αξία συν/γών (δεξιός άξονας)- Traded Value (right axis) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 2/9 2/12 21/3 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 2/9 2/12 21/3 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1, Αξία συναλλαγών (σε εκατ. ) - Traded Value (in million ) Copyright 25 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγοράς Παραγώγων XA - ΑDEX Business Development Division

10 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER ικαιώµατα Προαίρεσης στον FTSE/ASE Mid-4 - FTSE/ASE Mid-4 Stock Index Options Μέσος Ηµερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average daily volume & open interest Ανοικτές Θέσεις - Open interest Όγκος Συναλλαγών - Trading volume * 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 * Το µέγεθος συµβολαίου αυξήθηκε 2,5 φορές - The conract size increased by 2,5 Εργάσιµες Ηµέρες - Trading days Μέσος Ηµερήσιος Όγκος συν/γών - Daily Average Traded Volume Αξία συν/γών (εκατ. ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος αξίας συν/γών Παραγώγου / Υποκείµενη - Derivative / Spot traded value ratio Συν/γές Ειδικών ιαπραγµατευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 1999 ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 2 ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL % 72% 28% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL % 72% 28% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL % 7% 3% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY % 6% 4% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY % 72% 28% ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH % 86% 14% ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL % 72% 28% ΜΑΪΟΣ - MAY % 69% 31% ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE % 59% 41% ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY % 57% 43% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST % 71% 29% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER % 6% 4% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER % 71% 29% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER % 61% 39% ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER % 6% 4% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL % 65% 35% Συν/γές πελατείας - CLIENT Account trades Συναλλαγές πελατείας (αριστερός άξονας) - Client Trades (left axis) Συναλλαγές Ειδικής ιαπραγµάτευσης (αριστερός άξονας) - Market Maker Trades (left axis) Αξία συν/γών (δεξιός άξονας)- Traded Value (right axis) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 24/6 Μερίδιο Αγοράς - Market Share 24/9 24/ Αξία συναλλαγών (σε εκατ. ) - Traded Value (in million ) Copyright 25 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγοράς Παραγώγων XA - ΑDEX Business Development Division

11 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε µετοχές - Stock Futures Μέσος Ηµερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average daily volume & open interest Ανοικτές Θέσεις - Open interest Όγκος Συναλλαγών - Trading volume 21/11 22/2 22/5 22/8 22/11 23/2 23/5 23/8 23/11 24/2 24/5 24/8 24/11 Εργάσιµες Ηµέρες - Trading days Μέσος Ηµερήσιος Όγκος συν/γών - Daily Average Traded Volume Αξία συν/γών (εκατ. ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος αξίας συν/γών Παραγώγου / Υποκείµενη - Derivative / Spot traded value ratio Συν/γές Ειδικών ιαπραγµατευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 1999 ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 2 ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL % 7% 3% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL % 61% 39% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL , % 54% 46% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY , % 42% 58% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY , % 55% 45% ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH , % 54% 46% ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL , % 55% 45% ΜΑΪΟΣ - MAY , % 56% 44% ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE , % 56% 44% ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY , % 53% 47% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST , % 58% 42% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER , % 63% 37% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER , % 57% 43% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER , % 5% 5% ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER , % 55% 45% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL ,635 1, % 54% 46% Συν/γές πελατείας - CLIENT Account trades Συναλλαγές πελατείας (αριστερός άξονας) - Client Trades (left axis) Συναλλαγές Ειδικής ιαπραγµάτευσης (αριστερός άξονας) - Market Maker Trades (left axis) Αξία συν/γών (δεξιός άξονας)- Traded Value (right axis) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 21/11 22/2 22/5 22/8 22/11 23/2 23/5 23/8 23/11 24/2 24/5 24/8 Μερίδιο Αγοράς - Market Share 24/ Αξία συναλλαγών (σε εκατ. ) - Traded Value (in million ) Copyright 25 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγοράς Παραγώγων XA - ΑDEX Business Development Division

12 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER ικαιώµατα Προαίρεσης σε µετοχές - Stock Options Μέσος Ηµερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average daily volume & open interest Ανοικτές Θέσεις - Open interest Όγκος Συναλλαγών - Trading volume 23/1 23/2 23/3 23/4 23/5 23/6 23/7 23/8 23/9 23/1 23/11 23/12 24/1 24/2 24/3 24/4 24/5 24/6 24/7 24/8 24/9 24/1 24/11 24/12 Εργάσιµες Ηµέρες - Trading days Μέσος Ηµερήσιος Όγκος συν/γών - Daily Average Traded Volume Αξία συν/γών (εκατ. ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος αξίας συν/γών Παραγώγου / Υποκείµενη - Derivative / Spot traded value ratio Συν/γές Ειδικών ιαπραγµατευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 1999 ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 2 ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 21 ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 22 ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL % % 1% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY % % 1% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY % % 1% ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH % % 1% ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL % % 1% ΜΑΪΟΣ - MAY % % 1% ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE % % 1% ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY % % 1% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST % % 1% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER % % 1% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER % % 1% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER % % 1% ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER % % 1% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL % % 1% Συν/γές πελατείας - CLIENT Account trades Συναλλαγές πελατείας (αριστερός άξονας) - Client Trades (left axis) Συναλλαγές Ειδικής ιαπραγµάτευσης (αριστερός άξονας) - Market Maker Trades (left axis) Αξία συν/γών (δεξιός άξονας)- Traded Value (right axis) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 23/1 23/2 23/3 23/4 23/5 23/6 23/7 23/8 23/9 23/1 23/11 23/12 24/1 24/2 24/3 24/4 24/5 24/6 24/7 24/8 24/9 24/1 24/11 Μερίδιο Αγοράς - Market Share 24/ Αξία συναλλαγών (σε εκατ. ) - Traded Value (in million ) Copyright 25 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγοράς Παραγώγων XA - ΑDEX Business Development Division

13 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στην ισοτιµία EUR/USD - EUR/USD Currency Futures Μέσος Ηµερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average daily volume & open interest Ανοικτές Θέσεις - Open interest Όγκος Συναλλαγών - Trading volume 23/5 23/6 23/7 23/8 23/9 23/1 23/11 23/12 24/1 24/2 24/3 24/4 24/5 24/6 24/7 24/8 24/9 24/1 24/11 24/12 Εργάσιµες Ηµέρες - Trading days Μέσος Ηµερήσιος Όγκος συν/γών - Daily Average Traded Volume Αξία συν/γών (εκατ. ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος αξίας συν/γών Παραγώγου / Υποκείµενη - Derivative / Spot traded value ratio Συν/γές Ειδικών ιαπραγµατευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 1999 ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 2 ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 21 ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 22 ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL , n/a 84% 16% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY , n/a 87% 13% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY n/a 81% 19% ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH n/a 82% 18% ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL n/a 82% 18% ΜΑΪΟΣ - MAY n/a 81% 19% ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE n/a 8% 2% ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY n/a 85% 15% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST n/a 89% 11% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER n/a 85% 15% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER n/a 86% 14% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER n/a 92% 8% ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER n/a 92% 8% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL , n/a 85% 15% Συν/γές πελατείας - CLIENT Account trades Συναλλαγές πελατείας (αριστερός άξονας) - Client Trades (left axis) Συναλλαγές Ειδικής ιαπραγµάτευσης (αριστερός άξονας) - Market Maker Trades (left axis) Αξία συν/γών (δεξιός άξονας)- Traded Value (right axis) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 23/5 23/6 23/7 23/8 23/9 23/1 23/11 23/12 24/1 24/2 24/3 24/4 24/5 24/6 24/7 24/8 24/9 24/1 24/11 Μερίδιο Αγοράς - Market Share 24/12 1,2 1, Αξία συναλλαγών (σε εκατ. ) - Traded Value (in million ) Copyright 25 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγοράς Παραγώγων XA - ΑDEX Business Development Division

14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER Συµβάσεις Πώλησης µε Σύµφωνο επαναγοράς - Stock Repos Stock Repos - Οι 2 καλύτερες αποδόσεις για το µήνα Stock Repos - Top 2 annualized returns for εκέµβριο 24 December 24 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) - NAOUSSA SPINNING MILLS S.A. (CR) ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) - KLONATEX GROUP OF COMPANIES S.A. (CR) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) - EMPORIKI BANK OF GREECE S.A. (CR) COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΕΣ Α.Ε (ΚΟ) - COSMOTE - MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A. (CR) ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) - EFG EUROBANK ERGASIAS BANK S.A. (CR) ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΑ) - SANYO HELLAS HOLDING S.A. (CB) COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. (ΚΑ) - COCA-COLA Ε.Ε.Ε. S.A. (CB) ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (CR) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (CR) ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. (ΚΑ) - HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A. (CB) ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) - IASO S.A. (CR) Ανοικτά Συµβόλαια (µηνιαίος µέσος όρος) - Οpen Interest (monthly average) Mηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Μοnthly Traded Volume % % 4,24 1, % 5, % 15,41 2, % % 3, % 13, % 18, % % % Eτησιοποιηµένη Απόδοση ανά µετοχή - Αnnualised Return per share FOLLI - FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. (KΟ) - FOLLI - FOLLIE S.A. (CR) % ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) - AKTOR S.A. (CR) ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) - PPC S.A. (CR) ALTEC ΑΒΕΕ (ΚΟ) - ALTEC S.A. (CR) 1, % 3, % % ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) - ALPHA BANK S.A. (CR) 9,694 1,444.55% ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) - OPAP S.A. (CR) 3, % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) - PIRAEUS BANK S.A. (CR) ΗΜ/ΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) - LAMBRAKIS PRESS S.A. (CR) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) - TITAN CEMENT COMPANY S.A. (CR) 4, % % 1, % * Μέγεθος συµβολαίου = 1 µετοχές Για περισσότερες πληροφορίες συµβουλευτείτε το Μηνιαίο Στατιστικό ελτίο για τα προϊόντα δανεισµού τίτλων: Στατιστικό ελτίο For more information look for the Monthly Statistic Report For Stock Repos product on Contract Statistics Copyright 25 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγοράς Παραγώγων XA - ΑDEX Business Development Division

15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER Ανοικτές Πωλήσεις Αγοράς Μετοχών - Stock Market Short Selling Ανοικτές Πωλήσεις - Οι 1 µετοχές µε τη µεγαλύτερη κίνηση τον Short Selling - Top 1 stocks for ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) - EMPORIKI BANK OF GREECE S.A. (CR) Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Μοnthly Total Traded Volume εκέµβριο 24 December 24 Συνολικά Τεµάχια Ανοικτής Πώλησης - Μοnthly Total Short Selling Volume % στο συνολικό όγκο - % in the total volume Κλείσιµο Θέσης Ανοικτής Πώλησης - Buy to Close Volume 1,74,29 127,2 7.46% 1.1% % στο συνολικό όγκο - % in the total volume ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (CR) COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. (ΚΑ) - COCA-COLA Ε.Ε.Ε. S.A. (CB) CHIPITA INTERNATIONAL S.A. (ΚΟ) - CHIPITA INTERNATIONAL S.A. (CR) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ (KO) - HELLENIC EXCHANGES HOLDINGS S.A.(CR) ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) - EFG EUROBANK ERGASIAS BANK S.A. (CR) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) - ALUMINIUM OF GREECE S.A. (CR) ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) - AKTOR S.A. (CR) ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (CR) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) - ALPHA BANK S.A. (CR) 6,71, , % 42,.69% 957,293 31, % 1,.1% 85,665 2,5 2.92%.% 78,496 2, 2.55%.% 4,287,673 79,7 1.86% 2,1.5% 94,114 17, 1.81% 5,.53% 136,946 2, 1.46%.% 8,716, ,35 1.4% 2,.2% 8,56,161 1, % 52,3.65% Για περισσότερες πληροφορίες συµβουλευτείτε το Μηνιαίο Στατιστικό ελτίο για τις Ανοικτές Πωλήσεις: Στατιστικό ελτίο For more information look for the Monthly Statistic Report For Short Selling on Contract Statistics Copyright 25 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγοράς Παραγώγων XA - ΑDEX Business Development Division

16 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Τζίρου εικτών και Μετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios ΜΗΝΑΣ - ΜΟΝΤΗ Λόγοι Αξίας Μετοχών και Αξίας Παραγώγων - Stock and Derivatives Traded Value Ratios ΛΟΓΟΣ Τζίρου µετοχών FTSE/ASE-2 & FTSE/ASE Mid 4 προς Τζίρο συνόλου Μετοχών - FTSE/ASE-2 & FTSE/ASE Mid 4 Stocks to All Stocks Traded Value RATIO ΛΟΓΟΣ Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives to Spot Traded Value RATIO FTSE/ASE-2 & FTSE/ASE Mid 4 : Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωµάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ASE-2 & FTSE/ASE Mid 4 : Futures & Options to Spot Traded Value RATIO FTSE/ASE 2: ΑξίαΣΜΕ & ικαιωµάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ASE 2: Futures & Options to Spot Traded Value RΑΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2 - JUNE 2 42% 7% 18% 22% 14% ΙΟΥΛΙΟΣ 2 - JULY 2 45% 12% 26% 18% 47% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2 - AUGUST 2 41% 15% 37% 28% 51% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2 - SEPTEMBER 2 58% 17% 29% 32% 24% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2 - OCTOBER 2 47% 23% 49% 55% 34% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2 - NOVEMBER 2 54% 36% 67% 75% 44% ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2 - DECEMBER 2 51% 2% 4% 49% 2% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2 - AVERAGE 2 42% 9% 23% 25% 19% FTSE/ASE Mid 4: Αξία ΣΜΕ & ικαιωµάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ASE Mid 4: Futures & Options to Spot Traded Value RΑΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 21 - JANUARY 21 59% 4% 69% 79% 37% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 21 - FEBRUARY 21 59% 34% 57% 65% 42% ΜΑΡΤΙΟΣ 21 - MARCH 21 36% 21% 57% 59% 54% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 21 - APRIL 21 52% 34% 67% 7% 54% ΜΑΪΟΣ 21 - MAY 21 69% 31% 45% 46% 39% ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE 21 73% 44% 6% 66% 32% ΙΟΥΛΙΟΣ 21 - JULY 21 72% 4% 56% 58% 34% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 21 - AUGUST 21 39% 38% 97% 127% 21% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 21 - SEPTEMBER 21 56% 39% 7% 83% 16% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 21 - OCTOBER 21 47% 42% 89% 111% 21% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 21 - NOVEMBER 21 42% 33% 78% 96% 26% 3% ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 21 - DECEMBER 21 43% 27% 61% 77% 18% 3% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 21 - YEARLY 21 54% 34% 64% 72% 35% 3% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 22 - JANUARY 22 41% 38% 91% 119% 22% 5% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 22 - FEBRUARY 22 48% 58% 118% 15% 28% 2% ΜΑΡΤΙΟΣ 22 - MARCH 22 53% 66% 123% 158% 29% 6% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 22 - APRIL 22 56% 81% 144% 18% 33% 3% ΜΑΪΟΣ 22 - MAY 22 53% 71% 132% 179% 36% 4% ΙΟΥΝΙΟΣ 22 - JUNE 22 72% 6% 83% 93% 34% 2% ΙΟΥΛΙΟΣ 22 - JULY 22 42% 76% 177% 248% 24% 3% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 22 - AUGUST 22 5% 97% 191% 261% 22% 3% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 22 - SEPTEMBER 22 56% 119% 211% 284% 23% 7% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 22 - OCTOBER 22 5% 118% 235% 32% 35% 5% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 22 - NOVEMBER 22 59% 69% 116% 134% 32% 2% ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 22 - DECEMBER 22 64% 59% 91% 1% 23% 6% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 22 - AVERAGE 22 54% 73% 135% 169% 29% 4% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 23 - JANUARY 23 7% 15% 15% 175% 16% 2% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 23 - FEBRUARY 23 68% 94% 137% 159% 18% 3% ΜΑΡΤΙΟΣ 23 - MARCH 23 67% 8% 117% 136% 16% 5% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 23 - APRIL 23 61% 63% 12% 117% 2% 3% ΜΑΪΟΣ 23 - MAY 23 54% 66% 119% 147% 15% 5% ΙΟΥΝΙΟΣ 23 - JUNE 23 62% 51% 8% 114% 7% 6% ΙΟΥΛΙΟΣ 23 - JULY 23 62% 48% 74% 99% 5% 7% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 23 - AUGUST 23 55% 54% 95% 145% 5% 9% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 23 - SEPTEMBER 23 67% 93% 135% 181% 6% 8% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 23 - OCTOBER 23 81% 45% 55% 74% 3% 3% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 23 - NOVEMBER 23 8% 49% 59% 69% 7% 5% ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 23 - DECEMBER 23 7% 44% 59% 73% 5% 1% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 23 - AVERAGE 23 67% 6% 87% 113% 7% 6% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 24 - JANUARY 24 76% 75% 95% 121% 15% 9% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 24 - FEBRUARY 24 76% 7% 87% 99% 26% 9% ΜΑΡΤΙΟΣ 24 - MARCH 24 76% 14% 13% 151% 39% 11% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 24 - APRIL 24 81% 97% 115% 127% 47% 7% ΜΑΪΟΣ 24 - MAY 24 82% 92% 15% 114% 46% 9% ΙΟΥΝΙΟΣ 24 - JUNE 24 78% 84% 12% 115% 44% 9% ΙΟΥΛΙΟΣ 24 - JULY 24 8% 67% 8% 87% 38% 5% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 24 - AUGUST 24 83% 78% 89% 96% 35% 6% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 24 - SEPTEMBER 24 83% 7% 78% 84% 3% 8% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 24 - OCTOBER 24 89% 67% 72% 77% 43% 4% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 24 - NOVEMBER 24 88% 61% 67% 67% 68% 4% ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 24 - DECEMBER 24 82% 61% 67% 65% 78% 8% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 24 - AVERAGE 24 81% 76% 9% 98% 41% 7% Τζίρος ΣΜΕ & ικαιωµάτων ΜΕΤΟΧΩΝ προς Συνολικό Τζίρο Μετοχών - Stock Futures & Options to Stock Traded Value RATIO Copyright 25 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγοράς Παραγώγων ΧΑ - ΑDEX Business Development Division

17 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio 14% 12% ΛΟΓΟΣ Συνολικού Τζίρου ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ / ΜΕΤΟΧΩΝ - DERIVATIVES to SPOT Traded Value RATIO Mέσος Όρος Έτους - Year Average 1% 8% 6% 4% 2% % Σχέση Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per Product Παράγωγα επί FTSE/ASE 2 - Derivatives on FTSE/ASE 2 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % FTSE/ASE-2 : ΤΖΙΡΟΣ ΣΜΕ και ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ προς ΤΖΙΡΟ ΜΕΤΟΧΩΝ - FTSE/ASE-2 : FUTURES and OPTIONS to SPOT Traded Value RATIO Mέσος 'Oρος Έτους - Year Average Παράγωγα επί FTSE/ASE Mid 4 - Derivatives on FTSE/ASE Mid 4 8% 7% FTSE/ASE Mid 4 : Τζίρος ΣΜΕ και ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ προς ΤΖΙΡΟ ΜΕΤΟΧΩΝ - FTSE/ASE Mid 4 : FUTURES and OPTIONS to SPOT Traded Value RATIO Μέσος Όρος Έτους - Year Average 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Copyright 25 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγοράς Παραγώγων ΧΑ - ΑDEX Business Development Division

18 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 24 Παράγωγα επί ( FTSE/ASE 2 + FTSE/ASE Mid 4 ) - Derivatives on ( FTSE/ASE 2 + FTSE/ASE Mid 4 ) 25% 2% FTSE/ASE 2 και FTSE/ASE Mid 4 : Τζίρος ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ προς ΤΖΙΡΟ ΜΕΤΟΧΩΝ - FTSE/ASE 2 and FTSE/ASE Mid 4 : DERIVATIVES to SPOT Traded Value RATIO Μέσος Όρος Έτους - Year Average 15% 1% 5% % Παράγωγα επί µετοχών - Derivatives on stocks 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Τζίρος ΣΜΕ και ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ επί ΜΕΤΟΧΩΝ προς Τζίρο ΜΕΤΟΧΩΝ - STOCK FUTURES and STOCK OPTIONS to SPOT Traded Value RATIO 3-22 Μέσος Όρος Έτους - Year Average Σχέση Aξίας Συναλλαγών Μετοχών FTSE/ASE 2 και FTSE/ASE Mid 4 µε Σύνολο Μετοχών - FTSE/ASE 2 and FTSE/ASE Mid 4 Spot Τraded Value against Total Number of Shares Traded Value 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % ΛΟΓΟΣ Τζίρου Μετοχών FTSE/ASE 2 και Mid 4 προς Τζίρο Συνόλου Μετοχών - FTSE/ASE 2 and Mid 4 to Total Number of Stock Traded Value RATIO Μέσος Όρος Έτους - Year Average Copyright 25 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγοράς Παραγώγων ΧΑ - ΑDEX Business Development Division

19 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER Χρηµατιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων : Ετήσια Ονοµαστική Αξία Συναλλαγών επί Παραγώγων (σε ) - Athens Exchange Derivatives Market : Yearly Nominal Value of Derivatives (in ) 2,,, Aξία Συναλλαγών ( ) - Traded Value ( ) 16,,, 12,,, 8,,, 4,,, FT2 futures FT2 options FT4 futures Stock futures FT4 options Stock options 4.6. Συγκριτικός Πίνακας Ευρωπαϊκών Χρηµατιστηρίων - Comparison Table of European Exchanges Χρηµατιστήριο Παραγώγων - Derivatives Exchange 1. EUREX 2. Euronext.Liffe Χώρα - Country Germany, Switzerland Holland, Belgium, France, Portugal, Un. Kingdom Ευρωπαϊκά Χρηµατιστήρια - European Exchanges Λόγος Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές RATIO Derivatives to Spot Traded Value Τζίρος Αγοράς Μετοχών(εκ. ) - Stock Traded Value (m ) 11/24 Λόγος Τζίρου Παραγώγων / Μετοχές - Τζίρος Παραγώγων σε δείκτες (εκ. ) - Index Derivatives Traded Value (m ) , , , , IDEM Italy ,45 55,997.8 Derivatives / Spot Traded Value RATIO 4. BME Spain ,39 37, OMX Sweden, Finland ,373 15, ATHEX Greece ,492 2, WSE Poland ,132 1, OTOB Austria , FUTOP Denmark.8.3 7, Budapest Hungary n/a n/a 1,338 n/a n/a 11. OSLO Norway n/a n/a 9,72 n/a n/a 12. HELSINKI EXCHANGE Finland Πηγή - Source : Federation of European Securities Exchanges Για περισσότερες πληροφορίες συµβουλευτείτε τη Μελέτη για τα Ευρωπαϊκά Χρηµατιστήρια: For more information look for the European Exchanges Study on Τα στοιχεία της FESE αφορούν τον προηγούµενο µήνα από το µήνα αναφοράς του δελτίου The data of the FESE concerns the month that preceeds the reference month of this report Copyright 25 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγοράς Παραγώγων ΧΑ - ΑDEX Business Development Division

20 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER Σύγκριση Τζίρων Αγορών Μετρητοίς - Cash Market Traded Value Comparison στοιχεία µέχρι - data until Στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζεται, σε λογαριθµική κλίµακα, η κανονικοποιηµένη αξία συναλλαγών της υποκείµενης αγοράς των µεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Χρηµατιστηρίων, µε βάση την αξία συναλλαγών στην Αγορά Μετοχών του ΧΑ. The diagram below represents, in logarithmic scale, the spot market traded value of major European Stock Exchanges, normalized to the Athens Exchange spot market traded value Σύγκριση Τζίρων Αγορών Μετρητοίς, Τρέχοντος έτους - Cash Market Traded Value Comparison, Year to Date Source: FESE Συγκριτική Κλίµακα (Λογαριθµική Κλίµακα) - Comparative Scale (Log Scale) ATHEX = EUREX Euronext.Liffe IDEM BME OMX ATHEX WSE OTOB FUTOP Budapest OSLO HELSINKI EXCHANGE 4.8. Σύγκριση Τζίρων Αγορών Παραγώγων επί εικτών - Index Derivatives Traded Value Comparison Στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζεται, σε λογαριθµική κλίµακα, η κανονικοποιηµένη αξία συναλλαγών της Aγοράς Παραγώγων των µεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Χρηµατιστηρίων, µε βάση την αξία συναλλαγών στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ. The diagram below represents, in logarithmic scale, the Index Derivatives market traded value of major European Derivatives Exchanges, normalized to the Athens Exchange Index Derivatives market traded value. Συγκριτική Κλίµακα (Λογαριθµική Κλίµακα) - Comparative Scale (Log Scale) ATHEX = Σύγκριση Τζίρων Παραγώγων επί εικτών, Τρέχοντος έτους - Index Derivatives Traded Value Comparison, Year to Date Source: FESE.1 EUREX Euronext.Liffe IDEM BME OMX ATHEX WSE OTOB FUTOP Budapest OSLO HELSINKI EXCHANGE 4.9. Σύγκριση Λόγου Τζίρων Αγορών Παραγώγων προς Αγορών Μετοχών - Derivatives το Cash Traded Value Ratio Comparison Λόγος Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές (Λογαριθµική Κλίµακα) - Derivatives to Cash Traded Value (Log scale) Σύγκριση Λόγου Τζίρου Παραγώγων επί εικτών προς Τζίρο Συνόλου Μετοχών - Index Derivatives to Total Cash Market Traded Value Ratio Comparison Source: FESE EUREX Euronext.Liffe IDEM BME OMX ATHEX WSE OTOB FUTOP Budapest OSLO HELSINKI EXCHANGE Copyright 25 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγοράς Παραγώγων ΧΑ - ΑDEX Business Development Division

ADEX Monthly. Χρηµατιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market

ADEX Monthly. Χρηµατιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Χρηµατιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Eταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Athens Derivatives Exchange Clearing House ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25 - APRIL 25 Χρηµατιστήριο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 364,646 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 50.45% Own : 49.55%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 364,646 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 50.45% Own : 49.55% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε FTSE/ASE-20 - FUTURES FTSE/ASE-20 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 73,200 20.07 2 EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - EFG EUROBANK SECURITIES

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 5,974,916 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 57.66% Own : 42.34%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 5,974,916 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 57.66% Own : 42.34% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. 20'' - FUTURES ''FTSE/Athex 20'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,571,426 26.30 2 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

ADEX Monthly. Χρηµατιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market

ADEX Monthly. Χρηµατιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Χρηµατιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Eταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Athens Derivatives Exchange Clearing House ΜΑΡΤΙΟΣ 25 - MARCH 25 Χρηµατιστήριο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 132,214 20.95 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 1,811,334 25.35 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,475,444

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02. (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0.02.205-27.02.205) ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 6- ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 972,9,058.22 6.50 0.00 2 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. 856,37,235. 4.53 0.00

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΙΟΥΝΙΟΣ 21 - JUNE

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΜΑΙΟΣ 212 - MAY

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΙΟΥΝΙΟΣ 29 - JUNE

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΙΟΥΛΙΟΣ 213 - JULY

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΙΟΥΝΙΟΣ 213 - JUNE

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΜΑΙΟΣ 213 - MAY

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002. ευτέρα,, 17 Φεβρουαρίου 2003

ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002. ευτέρα,, 17 Φεβρουαρίου 2003 ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002 ευτέρα,, 17 Φεβρουαρίου 2003 Ενότητες Παρουσίασης Μέλη της Αγοράς Παραγώγων Παράγωγα προϊόντα: Στατιστικά στοιχεία Κωδικοί συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΙΟΥΛΙΟΣ 21 - JULY

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 212 -

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Νοέµβριος 2016 Reference Period: January - November 2016 Τελευταία Ενηµέρωση: 19/12/2016 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΌΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/Χ.Α. 20 (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης / Information Services Department

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης / Information Services Department Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 114,677 19.62 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 103,121

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 481,524 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 56.67% Own : 43.33%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 481,524 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 56.67% Own : 43.33% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 122,691 25.48 2 EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROBANK EQUITIES S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 20,000 20.10 402,000.00 12:37:33 20 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 15,000 20.10 301,500.00

Διαβάστε περισσότερα

Για πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το For more information please contact us at

Για πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το For more information please contact us at 2 1 5 Για πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το + 3 21 3366259 For more information please contact us at + 3 21 3366259 Το Μηνιαίο Στατιστικό ελτίο συντάσσεται µε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Για πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το For more information please contact us at

Για πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το For more information please contact us at 2 1 5 Για πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το + 3 21 3366259 For more information please contact us at + 3 21 3366259 Το Μηνιαίο Στατιστικό ελτίο συντάσσεται µε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜ ΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ Λ ΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑ

ΧΡΗΜ ΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ Λ ΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜ ΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ Λ ΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/95/23

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/95/23 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» Αρ. Μ.Α.Ε. 33940/06/Β/95/23 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 9 ης

Διαβάστε περισσότερα

montlhly statistical bulletin derivatives-lending

montlhly statistical bulletin derivatives-lending montlhly statistical bulletin derivatives-lending Το Μηνιαίο Στατιστικό ελτίο συντάσσεται µε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο Τμήμα Ανάλυσης Αγορών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, 212 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Νοε.19 Νοε.2 Νοε.21 Νοε.22 Νοε.23 Νοε.26 Νοε.2

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 75.000 12,93 969.375,00 12:21:56 20 COCA

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί;

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Οι δείκτες περιοδικά επανεξετάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες διαχείρισής τους ώστε να περιλαµβάνουν τις αξίες εκείνες που πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 5 Απριλίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.8 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 15. 1. 5. Ιαν.2 Ιαν.3 Ιαν.4 Ιαν.7 Ιαν.8 Ιαν.9 Ιαν.1 Ιαν.11 Ιαν.14

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών & Νέες εταιρείες στο Χ.Α ο. 2 Εξάμηνο 2012

Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών & Νέες εταιρείες στο Χ.Α ο. 2 Εξάμηνο 2012 Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών & Νέες εταιρείες στο Χ.Α ο 2 Εξάμηνο 22 New issues of shares from already listed companies & New company listings nd 2 Half of 22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΜΕΛΩΝ ΕΤ.ΕΚ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 170 ΠΕΜΠΤΗ, 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΜΕΛΩΝ ΕΤ.ΕΚ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 170 ΠΕΜΠΤΗ, 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΜΕΛΩΝ ΕΤ.ΕΚ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡAΓΩΓΩΝ ΜΕΛΗ ΕΤ. ΕΚ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Σ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ REMOTE MEMBER ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ ΓΕΝΙΚΟ AΜΕΣΟ ΜΗ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

montlhly statistical bulletin derivatives-lending

montlhly statistical bulletin derivatives-lending montlhly statistical bulletin derivatives-lending Το Μηνιαίο Στατιστικό ελτίο συντάσσεται µε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο Τμήμα Ανάλυσης Αγορών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

γνωριμία με την εναλλακτική αγορά τη νέα, ευέλικτη αγορά του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

γνωριμία με την εναλλακτική αγορά τη νέα, ευέλικτη αγορά του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ γνωριμία με την εναλλακτική αγορά τη νέα, ευέλικτη αγορά του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ προώθηση και αναγνώριση ΕΥΕΛΙΚΤΗ λιγότεροι κανόνες μικρότερο κόστος εναλλακτική αγορά ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντληθέντα κεφάλαια 2ο εξάμηνο Capital Raised 2nd semester 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντληθέντα κεφάλαια 2ο εξάμηνο Capital Raised 2nd semester 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. 2 Νέες εκδόσεις μετοχών των εισηγμένων εταιρειών κατά το 2ο εξάμηνο του 2014 - ' Issues from listed companies during the 2nd half of 2014 Νέες εταιρείες στο Χρηματιστήριο κατά το

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2010 February 2010

Φεβρουάριος 2010 February 2010 Φεβρουάριος 2010 February 2010 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2010 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρόεδρος CAPRALOS SPYROS President

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS A. METHODOLOGY... 2 B. INTRODUCTION... 4 C. EXECUTIVE SUMMARY... 6 D. ANALYSIS OF FINDINGS... 8

TABLE OF CONTENTS A. METHODOLOGY... 2 B. INTRODUCTION... 4 C. EXECUTIVE SUMMARY... 6 D. ANALYSIS OF FINDINGS... 8 COLLECTION OF STATISTICAL DATA FOR S AND INCENTIVES conducted for the CYPRUS TOURISM ORGANIZATION (January - December 2009) April, 2010 TABLE OF CONTENTS A. METHODOLOGY... 2 B. INTRODUCTION... 4 C. EXECUTIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ. Προς τον Μεσολαβητή Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών (M.T.E.Y.)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ. Προς τον Μεσολαβητή Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών (M.T.E.Y.) β) σκοπός της επεξεργασίας είναι η εξέταση και η μεσολάβηση προκειμένου να διευκολυνθεί η εξωδικαστική επίλυση διαφορών που υποβάλλονται από τους ανωτέρω συναλλασσομένους στο Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 132 ΔΗΛΩΣΗ H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Πως µπορώ να επενδύσω σε µερίδια ETF. Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Πως µπορώ να επενδύσω σε µερίδια ETF. Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά Πως µπορώ να επενδύσω σε µερίδια ETF Η αγορά και η πώληση µεριδίων ETF δεν διαφέρει σε τίποτα από την αγορά και πώληση µετοχών. Αρκεί κάποιος να απευθυνθεί σε κάποια χρηµατιστηριακή εταιρία της επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 30/09/2014 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Sharelink Securities & Financial Services Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Σάββας Παστελής Executive Director Head Sales Marketing 4 Οκτωβρίου 2006 ΗΑΝΟΔΟΣ, Η ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ Χ.Α.Α (ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ. στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ

ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ. στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 08/07/2007 Ποιος είναι οσκοπός της χρήσης του ΑΜΕΜ; Ηχρήση του ΑΜΕΜ στοχεύει στον περιορισμό της απότομης μεταβλητότητας των τιμών (market volatility), προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Του ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2011 April 2011

Απρίλιος 2011 April 2011 Απρίλιος 2011 April 2011 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 APRIL APRIL ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman ΜΑΝΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ,

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11 COLLECTION OF STATISTICAL DATA FOR CONFERENCES AND INCENTIVES Conducted for the CYPRUS TOURISM ORGANIZATION (January - December 2010) December, 2011 1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 A. METHODOLOGY...3

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση 0115/00007220/el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange CSE Attachment: 1. CSE Announcement Non Regulated Publication Date:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες 224 Πέτρου Πατιά Πηγή: Eurostat Pocketbooks, Science, Technology and Innovation in Europe, 2007 edition, ISSN

Διαβάστε περισσότερα

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 1 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 2 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 3 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 4 ΤΡΑΠΕΖΕΣ / ΚΙΝΗΤΡΑ 5 ΤΡΑΠΕΖΕΣ / ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ 6 ΞΕΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 28/03/2013 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 28/03/2013 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 5 Απριλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 63

Τρίτη, 5 Απριλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 63 Τρίτη, 5 Απριλίου, 216 Τρίτη, 5 Απριλίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ / Futures. Μεταβολή. Συνολική Μεταβολή για Περιθώριο Ασφάλισης. Συντελεστής για Κίνδυνο Ημέρα Adjustment Factor Margin Factor Day Risk Factor

ΣΜΕ / Futures. Μεταβολή. Συνολική Μεταβολή για Περιθώριο Ασφάλισης. Συντελεστής για Κίνδυνο Ημέρα Adjustment Factor Margin Factor Day Risk Factor ΣΜΕ / Futures ATHEX Products Underlying Asset Μεταβολή Υποκειμένου Valuation Interval Συνολική Μεταβολή για Περιθώριο Ασφάλισης Συντελεστής για Κίνδυνο Ημέρα Άνοιγμα Τιμής Adjustment Factor Margin Factor

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 132

Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 132 Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 216 Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων 1. Εισαγωγή Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων Η διαπραγµάτευση των ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου 2003. Τα ικαιώµατα επί

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2013 February 2013

Φεβρουάριος 2013 February 2013 Φεβρουάριος 2013 February 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2013 2013 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004) ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.», i όπως τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις 35/24-9-2004, 40/11-11-2004, 41/18-11-2004, 43/2-12- 2004,61/12-5-2005 του Δ.Σ. του Χ.Α. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στο OASIS v4.2 λόγω Τροποποιήσεων Κανονισμού & Αποφάσεων XA

Αλλαγές στο OASIS v4.2 λόγω Τροποποιήσεων Κανονισμού & Αποφάσεων XA Αλλαγές στο OASIS v4.2 λόγω Τροποποιήσεων Κανονισμού & Αποφάσεων XA Δεκέμβριος 2016 Σκοπός Παρουσίασης Περιγραφή των αλλαγών που περιλαμβάνει η νέα έκδοση OASIS v4.2 οι οποίες οφείλονται στο νέο Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 230

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 230 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 216 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 23 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 23 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. ΑΣΚΟ A.S. COMPANY (ΚΟ) 60.0 36.0 ΠΡΟΦ PROFILE (ΚΟ) 61.0 50.0 ΡΕΒΟΙΛ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) 62.5 28.0 Λόγος Διαγραφής ΕΛΙΝ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) Χαμηλή Ρευστότητα ΚΑΜΠ REDS (ΚO) 64.0 Χαμηλή ΦΛΕΞΟ

Διαβάστε περισσότερα

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES YEAR END RESULTS FOR 2003 Hatzioannou, the leading European group in the second skin manufacturing and retailing, announced its year-end 2003

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 03. 2007 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 30/03/2007 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/03/2007 ( ) Διαφορά Αξίας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο CYPRUS STOCK EXCHANGE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Kampou Street 2 nd Floor Strovolos 2 Ος Όροφος Οδός Κάµπου, Στρόβολος P.O Box 25427, Τ.Κ 25427, 1309 Nicosia 1309 Λευκωσία Phone 357-22-712300 Τηλ. 357-22-712300

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Ιανουάριος 2009 January ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών ΕΝ.Α. Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 2014 Έτος: 7 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 4

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών ΕΝ.Α. Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 2014 Έτος: 7 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 4 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών ΕΝ.Α. Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. 789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31.12.2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/07/2009-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009

EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/2009-30/06/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283 /2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017

Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017 Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΜΗΜΑ Ταχ. Δ/νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : e-mail : Κ.Α. ΕΟΔΟΤ Περιγραφή εσόδου: ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] Α.ΣυναλλαγέςστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών 1. ΠρομήθειεςΣυναλλαγώνστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών. ΑξίαΣυναλλαγής Ποσοστό Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα