Ολνκαηεπψλπκν: Δπάγγεικα: Σκήκα / Ίδξπκα: Πιεξνθνξίεο Δπηθνηλσλίαο:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ολνκαηεπψλπκν: Δπάγγεικα: Σκήκα / Ίδξπκα: Πιεξνθνξίεο Δπηθνηλσλίαο:"

Transcript

1 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ολνκαηεπψλπκν: Δπάγγεικα: Σκήκα / Ίδξπκα: Πιεξνθνξίεο Δπηθνηλσλίαο: Γηεχζπλζε Καηνηθίαο: Απγεξφπνπινο Απφζηνινο Καζεγεηήο, Πνιπκεξή Τιηθά Σκήκα Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, Διιάδα (Σ.Μ.Δ.Τ.-Π.Η.) Σει.: (γξαθείν) Σει.: (εξγαζηήξην) (Μνλάδα Ζιεθηξ. Μηθξνζθνπίαο) Κηλεηφ: Σειεκνηνηππία: Ζιεθηξ. ηαρπδξνκείν: Avgeropoulos Group website: Γ. Παπαλδξένπ 68, Ησάλληλα, Διιάδα Πξνζσπηθέο Πιεξνθνξίεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 10 Απγνχζηνπ 1969 Σόπνο γέλλεζεο: Θεζζαινλίθε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Γηαδεπγκέλνο ηξαηησηηθή ζεηεία: Ννέκβξηνο Μάτνο 1999 (Έθεδξνο Λνρίαο ψκαηνο Τιηθνχ Πνιέκνπ, Δηδηθφηεηα: Γξαθέαο) Γιψζζεο Αγγιηθά (θάηνρνο ηνπ Certificate of Proficiency in English of the University of Michigan) Γαιιηθά (ζε κέηξην επίπεδν) πνπδέο 1987: Απφθνηηνο ηνπ 3 νπ Λπθείνπ Εσγξάθνπ κε βαζκφ Λίαλ Καιψο, δεθανθηψ θαη ηέζζεξα δέθαηα (18,4/20). 9/1987-9/1988: Πξσηνεηήο θνηηεηήο ζην Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 10/ /1992: Σεηξαεηήο θνίηεζε θαη Πηπρίν Υεκείαο απφ ην Σκήκα Υεκείαο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε βαζκφ Λίαλ Καιψο (6,95/10). 5/1993-3/1997: Γηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε βαζκφ Άξηζηα. Σίηινο Γηαηξηβήο: Μαθξνκνξηαθή 1

2 Αξρηηεθηνληθή: Πξφηππα πκπνιπκεξή ηπξελίνπ (Α)/ Ηζνπξελίνπ (Β) ηνπ Σχπνπ (ΑΒ) n=1,2,3 Α θαη (ΑΒ) 3 Α(ΒΑ) 3. χλζεζε - Υαξαθηεξηζκφο - Μνξθνινγία. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Καζεγεηήο Ν. Υαηδερξεζηίδεο. Δπαγγεικαηηθή Δμέιημε Αύγνπζηνο 2013-ζήκεξα: Καζεγεηήο πξώηεο βαζκίδαο ζην γλσζηηθό αληηθείκελν: Πνιπκεξή Τιηθά, ζην Σκήκα Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (Γηνξηζκφο: ΦΔΚ, Σεύρνο Γ : 889/ ). Μάτνο 2009-Αύγνπζηνο 2013: Μέινο ΓΔΠ ζε βαζκίδα Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ζην γλσζηηθό αληηθείκελν: Πνιπκεξή Τιηθά, ζην Σκήκα Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (Γηνξηζκφο: ΦΔΚ, Σεύρνο Γ : 358/ ). Φεβξνπάξηνο Μάτνο 2009: Μέινο ΓΔΠ ζε βαζκίδα Μόληκνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζην γλσζηηθό αληηθείκελν: Πνιπκεξή Τιηθά, ζην Σκήκα Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ (κεηνλνκαζία Σκήκαηνο Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο Τιηθψλ), Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (Μνληκνπνίεζε: ΦΔΚ, Σεύρνο Γ : 77/ ). Απξίιηνο 2003-Φεβξνπάξηνο 2007: Μέινο ΓΔΠ ζε βαζκίδα Δπίθνπξνπ Καζεγεηή επί Θεηεία ζην γλσζηηθό αληηθείκελν: Πνιπκεξή Τιηθά, ζην Σκήκα Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο Τιηθψλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (Γηνξηζκφο: ΦΔΚ, Σεύρνο Ν.Π.Γ.Γ.: 84/ ). Γεθέκβξηνο 2002-Απξίιηνο 2003: Γηδάζθσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 407/1980, ζε βαζκίδα Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, ζην Σκήκα Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο Τιηθψλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ 4 νπ έηνπο ηνπ Σκήκαηνο: Πνιπκεξηθά Τιηθά (7 ν εμάκελν, ππνρξεσηηθφ), Σερλνινγία Πνιπκεξψλ (8 ν εμάκελν, ππνρξεσηηθφ) θαη πλζεηηθή Υεκεία θαη Μέζνδνη Σξνπνπνίεζεο Πνιπκεξψλ (8 ν εμάκελν, ππνρξεσηηθφ). επηέκβξηνο 2002-Ννέκβξηνο 2002: Τπάιιεινο κε ηνλ Γ βαζκό ηνπ θιάδνπ ησλ ΠΔ Υεκηθώλ, ζηελ Ννκαξρία Πεηξαηά, Γ Υεκηθή Τπεξεζία, Έιεγρνο Καπζίκσλ θαη Πεηξειαηνεηδψλ (Γηνξηζκφο: ΦΔΚ, Σεύρνο Γ : 209/ , Λχζε ππαιιειηθήο ζρέζεο θαηφπηλ παξαίηεζεο: ΦΔΚ, Σεύρνο Γ : 266/27/11/2002). επηέκβξηνο 2001 θαη Ννέκβξηνο 2001-Γεθέκβξηνο 2001: Δξεπλεηήο [Researcher, Repsol YPF, Petroleum Company (Madrid, Spain) θαη Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC, Madrid, Spain)]. Σελ πξψηε πεξίνδν (9/2001) πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκηλάξηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ζχλζεζε θαη ηνλ κηθξνθαζηθφ δηαρσξηζκφ πξφηππσλ πνιπκεξψλ θαη ηελ δεχηεξε πεξίνδν ήκνπλ ππεχζπλνο γηα ηελ δηακφξθσζε-εγθαηάζηαζειεηηνπξγία εξγαζηεξίνπ αληνληηθνχ πνιπκεξηζκνχ. Μάξηηνο 2001 Ηνύληνο 2001: Μεηαδηδαθηνξηθόο πλεξγάηεο (Postdoctoral Associate), Department of Materials Science & Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Boston, Massachusetts, USA (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. E. L. Thomas). χκβαζε εξγαζίαο γηα ηέζζεξεηο (4) κήλεο. Ηαλνπάξηνο 2000 Ηνύληνο 2001: Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο (Δ.ΚΔ.Φ.Δ. ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ): χλζεζε ζπκπνιπκεξψλ γηα θαηαζθεπή λαλνδνκψλ κε ιηζνγξαθία 2

3 ππεξηψδνπο θαη απηννξγάλσζε. Υξήζε κνλνκεξψλ κε ππξίηην φπσο ην πεληακεζπινδηζηιπινζηπξέλην θαη δηέληα (ηζνπξέλην θπξίσο θαη βνπηαδηέλην). Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Π. Αξγείηεο (Δξεπλεηήο Β, Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκφθξηηνο ). χκβαζε εξγαζίαο γηα δεθανθηψ (18) κήλεο. επηέκβξηνο 1999 Αύγνπζηνο 2002: Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο, Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο Υεκείαο, Σκήκα Υεκείαο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. Ν. Υαηδερξεζηίδε). Απξίιηνο Οθηώβξηνο 1997: Μεηαδηδαθηνξηθόο πλεξγάηεο (Postdoctoral Associate, Department of Material Science and Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Boston, Massachusetts, USA, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. E. L. Thomas). χκβαζε εξγαζίαο γηα έμη (6) κήλεο. Απξίιηνο 1997 θαη Αύγνπζηνο 1997: Δπηζθέπηεο Υεκηθόο (Visiting Chemist, Brookhaven National Laboratory, National Synchrotron Light Source, Brookhaven, Rhode Island, USA, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. E. L. Thomas). Ηαλνπάξηνο Ηνύιηνο 1996: Μεηαδηδαθηνξηθόο πλεξγάηεο (Postdoctoral Associate, Department of Material Science and Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Boston, Massachusetts, USΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. E. L. Thomas). χκβαζε εξγαζίαο γηα έμη (6) κήλεο. Μάτνο 1993 Μάξηηνο 1997: Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνκεραληθήο Υεκείαο, Σκήκα Υεκείαο, ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζηελ Δξεπλεηηθή Οκάδα ηνπ Καζεγεηή Ν. Υαηδερξεζηίδε. Δπηζθέςεηο ζε Ηδξχκαηα ηνπ Δμσηεξηθνχ σο Μέινο ΓΔΠ Αύγνπζηνο 2003, Ηνύιηνο 2004 Αύγνπζηνο 2004, Ηνύιηνο 2005, Ηνύιηνο Αύγνπζηνο 2006, Αύγνπζηνο 2007, Αύγνπζηνο 2008, Απξίιηνο 2009, Ηνύιηνο 2010 Αύγνπζηνο 2010, Ηνύιηνο 2011 Αύγνπζηνο 2011: Δπηζθέπηεο Δξεπλεηήο (Visiting Scientist, Massachusetts Institute of Technology, Institute of Soldier Nanotechnologies, Boston, Massachusetts, USA, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. E. L. Thomas). Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα ήηαλ απφ ηξεηο (3) έσο θαη έμη (6) εβδνκάδεο. Γηεμαγσγή πεηξακάησλ ζε δείγκαηα κε ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία δηέιεπζεο (ΣΔΜ) θαη ζθέδαζεο αθηίλσλ Υ ππφ κηθξέο γσλίεο (SAXS). Ηνύιηνο 2005, Ηνύιηνο 2007, Φεβξνπάξηνο 2008, Ηνύιηνο Αύγνπζηνο 2008, Φεβξνπάξηνο 2014: Δπηζθέπηεο Δξεπλεηήο (Visiting Scientist, University of Tennessee at Knoxville and Center for Nanophase Materials Sciences at ORNL, Knoxville, Tennessee, USA, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. J. W. Mays, Καζ. Μ. Dadmun, Senior Researcher P. Britt). Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα ήηαλ απφ κία (1) έσο θαη ηξεηο (3) εβδνκάδεο. Πξνζθεθιεκέλεο Οκηιίεο. Ηνύιηνο 2006: Πξνζθεθιεκέλνο Καζεγεηήο (Invited Professor, Dow Corning Corporation, Midland, Michigan, USA). Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ γηα πέληε (5) εκέξεο. Πξνζθεθιεκέλε Οκηιία. 3

4 Γεθέκβξηνο 2006, Μάξηηνο 2008, Απξίιηνο 2009, Φεβξνπάξηνο 2014: Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο (Visiting Professor, Department of Materials Science & Engineering, Carnegie- Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, USA ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. Μ. Bockstaller). Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα ήηαλ απφ κία (1) εβδνκάδα έσο θαη δχν (2) εβδνκάδεο ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο κέζσ ρξεκαηνδφηνπκελνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Γ.Γ.Δ.Σ. δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο Ζ.Π.Α. θαζψο θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ζπλεξγαζίαο (θαηά ηα έηε 2009 θαη 2014). Φεβξνπάξηνο 2008: Πξνζθεθιεκέλνο Καζεγεηήο (Invited Professor, Leibniz-Institut fur Polumerforschung, Dresden, Germany ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. Μ. Stamm θαη Γξ. Ν. Εαθεηξφπνπιν). Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ γηα ηέζζεξεηο (4) εκέξεο. Πξνζθεθιεκέλε Οκηιία. Φεβξνπάξηνο 2008, Αύγνπζηνο 2011: Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο (Visiting Professor, Department of Materials Science & Engineering, Cornell University, Ithaca, New York, USA ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. C. Ober). Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα ήηαλ κία (1) εβδνκάδα θαη ηξεηο (3) εκέξεο αληίζηνηρα. Απξίιηνο 2009: Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο (Visiting Professor, Department of Chemical Engineering, Yale University, New Haven, Connecticut, USA ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. C. Osuji). Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ δχν (2) εκέξεο. Πξνζθιεθιεκέλε Οκηιία. Μάξηηνο 2010: Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο (Visiting Professor at the University of California at Santa Barbara, Department of Chemical Engineering, Santa Barbara, California, USA ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. G. H. Fredrickson). Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ ηέζζεξεηο (4) εκέξεο. Πξνζθεθιεκέλε Οκηιία. Αύγνπζηνο 2010, Αύγνπζηνο 2011: Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο (Visiting Professor at the University of Akron, School of Polymer Science & Engineering, Akron, Ohio, USA ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Καζ. S.-Z. Cheng θαη S.-Q. Wang). Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα ήηαλ ηέζζεξεηο (4) εκέξεο θαη ηξεηο (3) εκέξεο αληίζηνηρα. Πξνζθεθιεκέλεο Οκηιίεο θαη έλαξμε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Καζεγεηή S.-Q. Wang. Mάτνο 2011: Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο (Visiting Professor at the Department of Chemical Engineering, National Tsing Hua University, Taiwan-Republic of China ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. Rong-Ming Ho). Σα ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ γηα κία (1) εβδνκάδα. Πξνζθεθιεκέλε Οκηιία θαη επέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο. Φεβξνπάξηνο 2014: Πξνζθεθιεκέλνο Καζεγεηήο (Invited Professor, Rice University, Engineering School, Houston, Texas, USA, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. E. L. Thomas, Dean of Engineering - Rice University). Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ γηα ηξεηο (3) εκέξεο. Πξνζθεθιεκέλε Οκηιία. Φεβξνπάξηνο 2015: Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο (Visiting Professor, King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Physical Sciences and Engineering, Thuwal, Saudi Arabia, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. Ν. Υαηδερξεζηίδε). Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ γηα δχν (2) εβδνκάδεο. Έλαξμε ζπλεξγαζίαο θαη ρξήζε νξγαλνινγίαο πνπ δελ ππήξρε ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. 4

5 Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Α). χλζεζε Πνιπκεξψλ Τιηθψλ χλζεζε πξφηππσλ πνιπκεξψλ κε αληνληηθφ πνιπκεξηζκφ (καθξνκνξηαθή αξρηηεθηνληθή) κε ηελ βνήζεηα ηεο ηερληθήο πςεινχ θελνχ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα κνλνκεξή: ζηπξέλην, ηζνπξέλην, βνπηαδηέλην, βηλπινππξηδίλε θαη εζηέξεο ηνπ κεζαθξπιηθνχ νμέσο, ελψ παξαζθεπάζζεθαλ γξακκηθά ζπκπνιπκεξή κε δχν θαη ηξεηο ζπζηάδεο, αζηεξνεηδή ζπκπνιπκεξή κε 3, 4, 16 θιάδνπο θαη γεθπξνπνηεκέλα ζπκπνιπκεξή ηεο κνξθήο Ζ θαη super-h. χλζεζε ζπκπνιπκεξψλ πνπ πεξηέρνπλ ππξίηην, ζπκπνιπκεξψλ πνπ πεξηέρνπλ λέα δηέληα φπσο ην 1,3-θπθινεμαδηέλην θαη ην 2-κεζπιν-1,3-πεληαδηέλην. χλζεζε ζπκπνιπκεξψλ ζηπξελίνπ-ηζνπξελίνπ, ηζνπξελίνπ-βνπηαδηελίνπ, ζηπξελίνπδηκεζπινζηινμάλεο, ζηπξελίνπ-κεζαθξπιηθνχ κεζπιεζηέξα, ζηπξελίνπαηζπιελνμεηδίνπ θαη άιισλ ζπλδπαζκψλ κνλνκεξψλ πςειψλ κνξηαθψλ βαξψλ γηα ηελ ρξήζε ηνπο σο θσηνληθψλ πιηθψλ. χλζεζε δελδξηηηθψλ νκν- θαη ζπκπνιπκεξψλ κε δηεληθνχο θιάδνπο γηα ρξήζε σο ηξνπνπνηεηέο ημψδνπο θαη κειέηε κηθξνθαζηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηα ζπκπνιπκεξή. χλζεζε βηνπνιπκεξψλ θαη βηναπνηθνδνκήζηκσλ πνιπκεξψλ γηα βην-εθαξκνγέο. χλζεζε γξακκηθψλ, κε γξακκηθψλ θαη θπθιηθψλ νιηγνπεπηηδίσλ θαη πνιππεπηηδίσλ γηα ρξήζε σο μεληζηψλ αληηθαξθηληθψλ θαξκάθσλ. χλζεζε αγψγηκσλ θαη εκηαγσγψλ ζπκπνιπκεξψλ, ηξηπνιπκεξψλ θαη πνιχπινθσλ αξρηηεθηνληθψλ κε κία ηνπιάρηζηνλ ζπζηάδα λα είλαη πνιπζεηνθαίλην ή πνιπαληιίλε. Θεσξεηηθή κειέηε ζπκπεξηθνξάο θαη ηδηνηήησλ πνηθίισλ πνιπκεξψλ κε πξνζνκνηψζεηο Monte-Carlo. χλζεζε ζπλζέησλ πνιπκεξηθήο κήηξαο κε δηάθνξεο κνξθέο άλζξαθα φπσο: λαλνζσιήλεο κνλνχ ηνηρψκαηνο (SWCNTs), λαλνζσιήλεο πνιιαπινχ ηνηρψκαηνο (MWCNTs), νμείδην ηνπ γξαθελίνπ, γξαθέλην. χλζεζε ζπκπνιπκεξψλ ζηπξελίνπ-ηζνπξελίνπ, ηζνπξελίνπ-βνπηαδηελίνπ, ζηπξελίνπδηκεζπινζηινμάλεο, ζηπξελίνπ-κεζαθξπιηθνχ κεζπιεζηέξα, ζηπξελίνπαηζπιελνμεηδίνπ γηα λαλνιηζνγξαθηθέο εθαξκνγέο (nanopatterning applications). Β). Υαξαθηεξηζκφο ε Γηάιπκα Υαξαθηεξηζκφο θαη ηδηφηεηεο πνιπκεξψλ ζε αξαηά δηαιχκαηα κε: Υξσκαηνγξαθία Απνθιεηζκνχ Μεγεζψλ (SEC ή GPC) Ωζκσκεηξία Μεκβξάλεο (MO) Ωζκσκεηξία Σάζεο Αηκψλ (VPO) θέδαζε Φσηφο ζε Μηθξέο Γσλίεο (LALLS) Γηαθνξηθή Γηαζιαζηκεηξία (DR) Ημσδνκεηξία (V) Φαζκαηνζθνπία Ππξεληθνχ Μαγλεηηθνχ πληνληζκνχ Πξσηνλίνπ ( 1 H-NMR), Άλζξαθα ( 13 C-NMR) θαη Ππξηηίνπ ( 29 Si-NMR) Φαζκαηνζθνπία UV-Vis Πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηή κνξηαθήο δηάρπζεο πνιπκεξψλ θαη κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ κε Γπλακηθή θέδαζε Φσηφο (DLS) Πξνζδηνξηζκφο θαζαξφηεηαο κνλνκεξψλ θαη απφδνζεο νξγαληθψλ αληηδξάζεσλ κε Τγξή Υξσκαηνγξαθία-Φαζκαηνζθνπία Μάδαο (GC-MS). 5

6 Γ). Υαξαθηεξηζκφο ζε ηεξεά Καηάζηαζε Μνξθνινγηθφο Υαξαθηεξηζκφο ζπκπνιπκεξψλ κε: Ζιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία Γηαπεξαηφηεηαο (TEM), άξσζεο (SEM) θαη Αηνκηθψλ Γπλάκεσλ (AFM) Πεξίζιαζε Αθηίλσλ Υ ππφ Μηθξέο Γσλίεο (SAXS) Πεξίζιαζε Αθηίλσλ Υ ππφ Μεγάιεο Γσλίεο (WAXS) Οπηηθή Γηαζιαζηκεηξία (OR) Γηαθνξηθή Θεξκηδνκεηξία άξσζεο (DSC) Θεξκνζηαζκηθή Αλάιπζε (TGA) Μέζνδνο ηεο Γηπινδηαζιαζηηθφηεηαο γηα ηηο θπβηθέο δνκέο Γηακφξθσζε Δξγαζηεξηαθνχ Υψξνπ γηα Πξνπηπρηαθά θαη Δξεπλεηηθά Δξγαζηήξηα Απφ ηνλ Μάτν 2004, παξαρσξήζεθε εξγαζηεξηαθφο ρψξνο ~130 m 2, φπνπ ζηα 80 m 2 εθηεινχληαη πξνπηπρηαθά εξγαζηήξηα (Τπνρξεσηηθφ κάζεκα: Δξγαζηήξην Τιηθψλ V ) θαη κεηαπηπρηαθά εξγαζηήξηα. ηνλ ππφινηπν ρψξν εθηεινχληαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνπο Μεηαπηπρηαθνχο Φνηηεηέο. Σν εξγαζηήξην ιεηηνχξγεζε ηφζν εξεπλεηηθά φζν θαη εθπαηδεπηηθά απφ ηνλ Ηνχλην Γφζεθε νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ηελ Πξπηαλεία ηνπ Π.Η. χςνπο (Απξίιηνο 2004) γηα ηελ αγνξά νξγάλσλ θαη αλαισζίκσλ, γηα ηελ δεκηνπξγία θαη εθηέιεζε ησλ πξνπηπρηαθψλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ. Απφ ηνλ Φεβξνπάξην 2010, ην Δξγαζηήξην Πνιπκεξψλ ππνρξεσηηθά κεηαθέξζεθε ζε λέν ρψξν ζην λεφδκεην Πνιπδχλακν Κηίξην ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ ζε εξγαζηεξηαθφ ρψξν ~140 m 2, δηαθνξεηηθήο δηακφξθσζεο, πνπ είρε σο απνηέιεζκα λα παξακείλεη αλελεξγφ γηα πεξίπνπ δχν (2) κήλεο ιφγσ ηεο επαλεγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη επαλαιεηηνπξγεί απφ ηνλ Απξίιην Δμνπιηζκφο Δξγαζηεξίνπ Πνιπκεξψλ Σ.Μ.Δ.Τ. Π.Η. Ο εμνπιηζκφο ηνπ Δξγαζηεξίνπ είλαη πιένλ ν εμήο: Έμη (6) γξακκέο πςεινχ θελνχ (~10-6 Σorr) γηα ζχλζεζε πνιπκεξψλ κε αληνληηθφ θαη δσληαλφ ξηδηθφ πνιπκεξηζκφ Μία (1) γξακκή απινχ θελνχ θαη αδξαλνχο αηκφζθαηξαο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αληηδξάζεηο ππφ αδξαλή αέξηα ή ππφ απιφ θελφ (~10-2 Σorr) Υξσκαηνγξαθία Απνθιεηζκνχ Μεγεζψλ (SEC) κε Αληρλεπηέο RI θαη UV (έσο 50 o C) πξνο πξνζδηνξηζκφ θαηαλνκήο κνξηαθψλ βαξψλ θαη θαηά πξνζέγγηζε κέζσλ κνξηαθψλ βαξψλ θαηά βάξνο θαη θαη αξηζκφ πνιπκεξψλ Υξσκαηνγξαθία Απνθιεηζκνχ Μεγεζψλ (SEC) κε Αληρλεπηέο ΣΑLS θαη RI (έσο 50 o C) πξνο πξνζδηνξηζκφ θαηαλνκήο κνξηαθψλ βαξψλ θαη κε αθξίβεηα κέζσλ κνξηαθψλ βαξψλ θαηά βάξνο θαη ηεο γπξνζθνπηθήο αθηίλαο Υξσκαηνγξαθία Απνθιεηζκνχ Μεγεζψλ (SEC) Μέηξησλ Θεξκνθξαζηψλ (έσο 120 o C) κε Αληρλεπηή RI πξνο πξνζδηνξηζκφ κνξηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνιπκεξψλ θαη δεηγκάησλ αδηάιπησλ ζε ζπλήζεηο ζεξκνθξαζίεο (ρώξνο εγθαηάζηαζεο: Δξγαζηήξην Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο Τιηθώλ, Σερλνινγηθό Πάξθν Ηπείξνπ) Υξσκαηνγξαθία Απνθιεηζκνχ Μεγεζψλ (SEC) Τςειψλ Θεξκνθξαζηψλ (έσο 220 o C) κε Αληρλεπηή RI γηα ηελ επίηεπμε πεηξακάησλ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο αλάιπζεο βηνκεραληθψλ πνιπκεξψλ θαη πιαζηηθψλ 6

7 Οζκνκεηξία Μεκβξάλεο (MO) γηα πξνζδηνξηζκφ κέζσλ κνξηαθψλ βαξψλ θαη αξηζκφ κεγαιχηεξσλ απφ 15,000 g/mol ζε πνιπκεξή Οζκνκεηξία Σάζεο Αηκψλ (VPO) γηα πξνζδηνξηζκφ κέζσλ κνξηαθψλ βαξψλ θαη αξηζκφ κηθξφηεξσλ απφ 15,000 g/mol ζε πνιπκεξή Απηφκαηε Ημσδνκεηξία Ημσδνκεηξία Αξαηψλ Γηαιπκάησλ Γπλακηθή θέδαζε Φσηφο (DLS DLS Zetasizer Malvern) Γπλακηθή Μεραληθή Αλάιπζε (DMA - Q800 TA Instruments) Θεξκηθή Μεραληθή Αλάιπζε (TMA - Mettler TMA 40) [δσξεά απφ Liebniz-Institut fur Polumerforschung, Dresden, Germany (Prof. M. Stamm)] Γηαθνξηθή Θεξκηδνκεηξία άξσζεο (DSC Q20 TA Instruments) απφ -180 o C έσο 750 o C Instron 5966 (Dual Column Tabletop Model) Universal Testing Machine (εθειθπζκφο θάκςε 3 ζεκείσλ) Γχν (2) AFM Auto probe CP 100 Science Park [δσξεά απφ Liebniz-Institut fur Polymerforschung, Dresden, Germany (Prof. M. Stamm)] Γχν (2) Τπεξ-θξπνκηθξνηφκνη γηα ηελ ιήςε ιεπηψλ πκελίσλ γηα παξαηήξεζε δεηγκάησλ κε Ζιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία Γηέιεπζεο (ΣΔΜ) [ν έλαο πξνέθπςε απφ δσξέα απφ ην Σκήκα Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ ηνπ Σερλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηεο Μαζζαρνπζέηεο (DMSE/MIT, Prof. E. L. Thomas) θαη έλαο θαηλνχξγηνο απφ ηνλ Μάτν 2012 κέζσ αληαγσληζηηθψλ πξνγξακκάησλ (ηέζζεξα αδακάληηλα καραίξηα, δχν γηα θξπν-κηθξνηφκεζε θαη δχν γηα κηθξνηφκεζε ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο)] εη πξνεηνηκαζίαο δεηγκάησλ γηα ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο θαη δηέιεπζεο πνπ απνηειείηαη απφ: χζηεκα θνπήο κε ππεξήρνπο θαη νπηηθφ ζηεξενζθφπην γηα ηελ παξαηήξεζε θαηά ηελ θνπή Κηη θνπήο εγθάξζηαο ηνκήο Πιάθα ζέξκαλζεο γηα ηελ κνληκνπνίεζε ησλ δνθηκίσλ Γίζθνο ιείαλζεο δνθηκίσλ χζηεκα ζπκπίεζεο καιαθψλ δνθηκίσλ, κε δίζθνπο Μεραληθφ ζχζηεκα πξν-ιείαλζεο δνθηκίσλ, κε νπηηθφ ζηεξενζθφπην, ειεθηξνληθφ κηθξφκεηξν, απηφκαην ζχζηεκα απνπεξάησζεο ηεο ιείαλζεο θαη ζεη ιεηαληηθψλ πιηθψλ χζηεκα ζηίιβσζεο δνθηκίσλ κε δέζκεο ηφλησλ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ 2 ζπζηήκαηα βνκβαξδηζκνχ ηφλησλ ηχπνπ PENNING ζε κηθξέο γσλίεο, γηα κεγαιίηεξε νκνηνκνξθία, κε αλεμάξηεηε ξχζκηζε απφ 0 έσο ±10. Αθνινπζείηαη απφ έγρξσκε CCD θάκεξα θαη κφληηνξ 20 γηα κεγεζχλζεο ηεο εηθφλαο ιείαλζεο έσο θαη 2600 θνξέο. Δκθαλίδεη 4 ππνδνρείο δνθηκίνπ θαηάιιεινπο γηα ιείαλζε θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, κε δηαθνξεηηθφ ηχπν ζχγθξάηεζεο ηνπ δνθηκίνπ. Σν ζχζηεκα εκπεξηέρεη ζχζηεκα εθθέλσζεο κε αληιία ζηξνβηινκνξηαθή θαη δηβάζκηα κεκβξάλεο Έλαο (1) Φνχξλνο ζέξκαλζεο-αλφπηπζεο-ππξηαληήξην έσο θαη C πξνο αλφπηπζε γπάιηλσλ ζπζθεπψλ ηχπνπ Pyrex-Kimax (T max = C) Γχν (2) Φνχξλνη θελνχ θαη ζέξκαλζεο πξνο μήξαλζε πνιπκεξψλ θαη πξαγκαηνπνίεζε αληηδξάζεσλ ππφ θελφ θαη αδξαλή αηκφζθαηξα ζε ζεξκνθξαζίεο κεγαιχηεξεο απφ Σ δσκαηίνπ Έμη (6) απαγσγνί (φινη θαηλνχξγηνη απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2005 θαη κεηά) Γχν (2) Φνχξλνη ζέξκαλζεο έσο θαη C πξνο μήξαλζε ζπζθεπψλ Σέζζεξεηο (4) μεξαληήξεο πξνο απνζήθεπζε αληηδξψλησλ επαίζζεησλ ζε πγξαζία 7

8 Σέζζεξεηο (4) θαηαςχθηεο (έσο C) πξνο ζπληήξεζε πξντφλησλ αιιά θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αληηδξάζεσλ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο Γχν (2) ςπγεηνθαηαςχθηεο πξνο ζπληήξεζε αληηδξψλησλ θαη πξντφλησλ Έλα (1) Dewar πγξνχ αδψηνπ ρσξεηηθφηεηαο 90 ιίηξσλ Σξία (3) Dewar πγξνχ αδψηνπ ρσξεηηθφηεηαο 25 ιίηξσλ Ιζηνζειίδα Δξγαζηεξίνπ: πλνιηθφ Κφζηνο Δμνπιηζκνχ (θαηά πξνζέγγηζε): 450,000 Μνλάδα Ζιεθηξνληθήο Μηθξνζθνπίαο Γηέιεπζεο Οξηδφληηαο Γξάζεο (ζα ζπκπιεξψζεη ηηο ππνδνκέο ηνπ Γηθηχνπ Γηαηκεκαηηθψλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ) Ζ κνλάδα απηή απνηειείηαη απφ: Έλα πιήξεο ζύγρξνλν Ηιεθηξνληθό Μηθξνζθόπην Γηέιεπζεο κε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ζε αηνκηθό επίπεδν (HRΣΔΜ: High Resolution Transmission Electron Microscope) ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα παξέρεη: Πνιχ πςειή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ψζηε λα επηηπγράλεηαη πςειή αλάιπζε, αθξηβήο πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο θαη πςειήο αθξίβεηαο απηφκαηε αλαγλψξηζε ζηνηρείσλ. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ θάζκαηνο κέζσ δηαθξάγκαηνο αθηίλσλ Υ θαη λα κελ εκθαλίδεηαη πεξηζηξνθή ηεο εηθφλαο ή ηεο πεξίζιαζεο φηαλ αιιάδεη ε κεγέζπλζε ή ην νπηηθφ κήθνο. Με θαηάιιειν αληηθεηκεληθφ θαθφ εκθαλίδεη δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα γηα παξαηήξεζε ζε αηνκηθή θιίκαθα απφ ζεκείν ζε ζεκείν θαιχηεξε ησλ 0.25 nm θαη δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο θαιχηεξε ή ίζε ησλ 0.15 nm. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηπγράλεηαη ε παξαηήξεζε δηεπηθαλεηψλ, επηθαλεηψλ θαη ζα επηζθνπνχληαη ηα θξπζηαιινγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά απαξαίηεηα γηα ζχλζεηα αιιά θαη πνιπκεξηθά πιηθά θαηά ηελ παξαηήξεζε πξνβνιψλ πςειήο ζπκκεηξίαο. Γηαζέηεη εθηφο απφ ηνλ απιφ ππνδνρέα θαη ππνδνρείο δηπιήο θιίζεο, θιίζεο-πεξηζηξνθήο, ζέξκαλζεο-θιίζεο θαη θξπν-κεηαθνξάο. Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο εηθφλαο κέζσ CCD θάκεξαο κε αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 2048 x 2048 pixels κε κέγεζνο pixel 24κm x 24κm θαη πςειή επαηζζεζία. Ζ κεηαθνξά ηεο εηθφλαο γίλεηαη κε ζχξα FireWire ζε Ζ/Τ γηα παξαηήξεζε θαη ςεθηαθή θαηεξγαζία θαη απνζήθεπζε. Γηαζέηεη θαη ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο σο STEM (Scanning-Transmission Electron Microscope) ψζηε λα έρεη απφιπηε εθαξκνγή ζηελ κέηξεζε ηεο κάδαο αλά κνλάδα κήθνπο (mass per unit length) γηα βηνινγηθά δείγκαηα κε δηαζηάζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 1 κm αιιά πνιχ κηθξφ πάρνο (~ <100nm). Με ρξήζε πζηήκαηνο ηνηρεηαθήο Μηθξν-αλάιπζεο Γηαρεφκελεο Δλέξγεηαο (Energy Dispersive Spectrometry - EDS) θαη αθηίλσλ-υ λα εκθαλίδεη δπλαηφηεηα αλάιπζεο ειαθξψλ ζηνηρείσλ (κέρξη θαη βφξην) θαζψο θαη δπλαηφηεηα ηαρχηαηεο δεκηνπξγίαο ραξηψλ εηθφλαο αθηίλσλ-υ, πνζνηηθήο ραξηνγξάθεζεο δεηγκάησλ θαη ηαρχηαηεο ζηνηρεηαθήο αλάιπζεο. Με ρξήζε πζηήκαηνο Φαζκαηνζθνπίαο Απσιεηψλ Δλέξγεηαο Ζιεθηξνλίσλ (Electron Energy Loss Spectroscopy EELS) είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο αηνκηθήο ζχζηαζεο, ρεκηθψλ δεζκψλ, ειεθηξνληθψλ ηδηνηήησλ δσλψλ ζζέλνπο θαη αγσγηκφηεηαο, επηθαλεηαθψλ ηδηνηήησλ θιπ. 8

9 Έλα πιήξεο ζύγρξνλν Ηιεθηξνληθό Μηθξνζθόπην άξσζεο (Scanning Electron Microscope) ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα παξέρεη: Γπλαηφηεηα ππνδνρήο δεηγκάησλ ζε ρακειφ θελφ θαη ζχζηεκα κηθξναλάιπζεο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ δείγκαηνο πξν ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζην ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην δηέιεπζεο. Μέγηζηε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 3nm ζηα 30KV, 8nm ζηα 3KV θαη 15nm ζην 1KV. Γηαζέηεη αληρλεπηέο δεπηεξνγελνχο αθηηλνβνιίαο θαη νπηζζνζθεδάδνπζαο αθηηλνβνιίαο κε δπλαηφηεηα εηθφλαο ηνπνγξαθίαο, ζχλζεζεο αιιά θαη πςειήο αληίζεζεο, ςεπδνηξηζδηάζηαηεο κε ηαπηφρξνλε έλδεημε ζηελ νζφλε ησλ εηθφλσλ live θαη απφ ηνπο 2 αληρλεπηέο. Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο ηάζεο επηηάρπλζεο απφ 500V έσο 30KV ηνπιάρηζηνλ θαη ηνπ ξεχκαηνο δέζκεο απφ 1pΑ έσο 1κΑ ηνπιάρηζηνλ κε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηνπ ρσξίο ηαπηφρξνλε κεηαηφπηζε ηνπ δείγκαηνο. Γπλαηφηεηα θιίζεο ηεο δέζκεο. Έρεη πιήξσο απηφκαην, ειεθηξνκαγλεηηθφ ζχζηεκα επζπγξάκκηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππξνβφινπ. Έρεη απηφκαηνπο ειέγρνπο ηεο ζέξκαλζεο λήκαηνο, BIAS VOLTAGE, απηφκαηε θαη δπλακηθή εζηίαζε, απηφκαηε δηφξζσζε αζηηγκαηηζκνχ, θσηεηλφηεηαο θαη Contrast. Αθνινπζείηαη απφ θάκεξα ππεξχζξνπ γηα ηελ γηα παξαηήξεζε ηνπ δείγκαηνο ζηνλ ζάιακν. Δκθαλίδεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο πινήγεζεο ζηελ ηξάπεδα δείγκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηθφλα ηνπ δείγκαηνο απφ ην κηθξνζθφπην. Έρεη πιήξεο ζχζηεκα ζηνηρεηαθήο κηθξναλάιπζεο αθηίλσλ Υ (EDXRFS) κε αληρλεπηή αθηίλσλ Υ δηαζηάζεσλ παξαζχξνπ ηνπιάρηζηνλ 10mm 2, θαηάιιειν γηα αλάιπζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ απφ Β έσο U κε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα θαιχηεξε απφ 130eV ζηελ γξακκή MnKa θαη ζε ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ cps. πλνιηθφ Κφζηνο Δμνπιηζκνχ Μνλάδαο (θαηά πξνζέγγηζε): 1,700,000 9

10 πκκεηνρή - Δπίβιεςε ζε Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Α). Χο Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο 1). Brite program TPRO-CT (1/5/ /8/1995) κε ηίηιν:"cleaning technologies for stripping of high chemical resistant paint, University of Athens, Greece - Aerospatiale, France - CTTM, France International Celomer, France - TNO, The Netherlands - RTM, Italy (πλεξγαδφκελα Ηδξχκαηα), σο Δξεπλεηήο. 2). Exxon Chemical Company, Linden, N.J., USA (1/9/ /5/1996) κε ηίηιν: "Polymerization and characterization of anionic polymers, σο Δξεπλεηήο. 3). Μεηαπηπρηαθφο Τπφηξνθνο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ζιεθηξνληθήο Γνκήο θαη Λέεδεξ, ΗΣΔ, Ζξάθιεην, Κξήηε (1/6/ /12/1996). Γηάξθεηα Τπνηξνθίαο: Έμη (6) κήλεο. Β). Χο Έκπεηξνο Δξεπλεηήο 1). ExxonMobil Research and Engineering Co, Annandale, N.J., USA (1/11/ /12/1999, 1/7/ /9/2001) κε ηίηιν: "Development of synthetic strategies for preparing well-defined model long-chain-branched polydienes and polyolefins, σο Μεηαδηδαθηνξηθόο πλεξγάηεο. 2). Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο: ΠΔΝΔΓ (1/1/ /6/2001) κε ηίηιν: Υξήζε πνιπκεξώλ γηα ηελ αλάπηπμε λαλνδνκώλ κε ιηζνγξαθία UV θαη απηό-νξγάλσζε, Παλεπηζηήκην Αζελψλ Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ, Ηλζηηηνχην Μηθξνειεθηξνληθήο (πλεξγαδφκελα Ηδξχκαηα), σο Μεηαδηδαθηνξηθόο πλεξγάηεο. 3). IST (Information Society Technologies Programme), IST (1/10/ /9/2002) κε ηίηιν: Critical Resist and Processing Issues at 157 nm Lithography addressing the 70 nm mode, University of Athens, Chemistry Department, Industrial Chemistry Lab, Greece-Institute of Microelectronics, NCSR Democritos, Greece-National Helenic Research Foundation, Institute of Theoretical and Physical Chemistry, Greece-Inter University Microelectronics Center, Belgium-ARCH Chemicals, Belgium-Centre National de la Research Scientifique, Institute de Materiaux de Nantes, France (πλεξγαδφκελα Ηδξχκαηα), σο Μεηαδηδαθηνξηθόο πλεξγάηεο. Γ). Χο πλεξγαδφκελν Μέινο ΓΔΠ 1). Υξεκαηνδνηνχκελν απφ ΔΠΔΑΔΚ πξφγξακκα ΠΤΘΑΓΟΡΑ Η (Πξφγξακκα «ΠΤΘΑΓΟΡΑ: Δλίζρπζε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζηα Παλεπηζηήκηα») (1/5/ /12/2006) κε ηίηιν: Πεηξακαηηθή θαη Θεσξεηηθή Μειέηε Γελδξηηηθώλ Πνιπκεξώλ, σο ζπλεξγαδόκελν κέινο ΓΔΠ θαη Τπεύζπλνο ηεο Πεηξακαηηθήο Μειέηεο ησλ Γελδξηηηθώλ Πνιπκεξώλ ηεο Πξόηαζεο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ: (Δ.Τ.: Καζεγεηήο Μ. Κνζκάο, Σκήκα Υεκείαο/Π.Η.). 2). εµηλάξην Καηάξηηζεο µε ηίηιν: «Νέα Τιηθά γηα Βηψζηµε Αλάπηπμε» ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάµµαηνο- ηθηχνπ «Δλεξγεηαθέο Σερλνινγίεο γηα Βηψζηµε Αλάπηπμε» (Μέηξν 8.3, ξάζε «Αλζξψπηλα ίθηπα Δξεπλεηηθήο & Σερλνινγηθήο Δπηµφξθσζεο» ηνπ Πξνγξάµµαηνο «Αληαγσληζηηθόηεηα» ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξαµµαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο, σο Έκπεηξνο Γηδάζθσλ (12/2004). 10

11 3). Γηαηκεκαηηθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (18/10/ /10/2013) κε ηίηιν: Υεκεία θαη Σερλνινγία Τιηθώλ, σο δηδάζθσλ θαη Τπεύζπλνο ζπληνληζκνύ ηεο δηδαζθαιίαο θαη εμεηάζεσλ 2 καζεκάησλ, εγθξίζεθε κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ( /έηνο γηα 10 έηε). 4). εµηλάξην Καηάξηηζεο µε ηίηιν: «ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Καηλνηφκσλ Τιηθψλ γηα Δλεξγεηαθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Υξήζεηο» ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάµµαηνο- ηθηχνπ «Δλεξγεηαθέο Σερλνινγίεο γηα Βηψζηµε Αλάπηπμε» (Μέηξν 8.3, ξάζε «Αλζξψπηλα ίθηπα Δξεπλεηηθήο & Σερλνινγηθήο Δπηµφξθσζεο» ηνπ Πξνγξάµµαηνο «Αληαγσληζηηθόηεηα» ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξαµµαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο, σο Έκπεηξνο Γηδάζθσλ (10/2007). 5). Υξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα απφ ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) , Γξάζε «ΘΑΛΖ: Δλίζρπζε ηεο Γηεπηζηεκνληθήο ή θαη Γηηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο αξηζηείαο», (48 κήλεο, 1/1/ /12/2015) κε ηίηιν: Απηφ-νξγάλσζε θαη Γπλακηθή ζε Μεηαζηαζείο Καηαζηάζεηο. Απφ Μνξηαθά ζε Τπεξκνξηαθά θαη Μεζνζθνπηθά πζηήκαηα σο Έκπεηξνο Δξεπλεηήο, πξνυπνινγηζκνχ γηα ην Π.Η θαη Δ.Τ.: Καζεγεηήο Γ. Φινχδαο, Σκήκα Φπζηθήο/Π.Η. θαη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ: 600,000. 6). Υξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα απφ ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) , Γξάζε Δζληθήο Δκβέιεηαο «ΤΝΔΡΓΑΗΑ 2010», πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο θαη Σερλνινγηθνχο Σνκείο, (36 κήλεο, 18/04/ /04/2014) κε ηίηιν: Δθαξκνγή Καηλνηφκσλ Αλφξγαλσλ Ναλνδνκψλ γηα ηελ Αλάπηπμε Ναλν-ζχλζεησλ Τιηθψλ Πνιπκεξηθήο Μήηξαο κε Βειηησκέλεο Ηδηφηεηεο σο Έκπεηξνο Δξεπλεηήο, πξνυπνινγηζκνχ γηα ην Π.Η (Δ.Τ. Π.Η.: Αλαπι. Καζεγεηήο Γ. Γνπξλήο, Σ.Μ.Δ.Τ./Π.Η.) θαη Δ.Τ.:. Μεζζαξηηάθεο, Πξντζηάκελνο Έξεπλαο & Αλάπηπμεο-Σνκέαο Masterbatch, ΠΛΑΣΗΚΑ ΚΡΖΣΖ ΑΒΔΔ θαη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (δεκφζηα δαπάλε): ). Υξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα απφ ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) , Γξάζε Δζληθήο Δκβέιεηαο «ΤΝΔΡΓΑΗΑ 2011», πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο θαη Σερλνινγηθνχο Σνκείο, (36 κήλεο, 1/11/ /10/2015) κε ηίηιν: Πνιπιεηηνπξγηθέο Ναλνεπηζηξψζεηο κε Τβξηδηθέο, Οξγαληθέο-Αλφξγαλεο Γηεπηθάλεηεο, σο Έκπεηξνο Δξεπλεηήο, πξνυπνινγηζκνχ γηα ην Π.Η θαη Δ.Τ.: Αλαπι. Καζεγεηήο Π. Παηζαιάο, Σ.Μ.Δ.Τ./Π.Η. θαη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (δεκφζηα δαπάλε): 809, Γ). Χο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο (Μέινο ΓΔΠ) 1). Υξεκαηνδνηνχκελν απφ μέλε εηαηξεία: Dow Corning Corporation, πνπ δηαρεηξίδεηαη νηθνλνκηθά ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (30 κήλεο, 1/4/ /9/2006) κε ηίηιν: High Molecular Weight Diblock and Triblock Copolymers, σο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ $ US (ή ). 2). Υξεκαηνδνηνχκελν απφ ΔΠΔΑΔΚ πξφγξακκα ΠΤΘΑΓΟΡΑ ΗΗ (Πξφγξακκα «ΠΤΘΑΓΟΡΑ: Δλίζρπζε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζηα Παλεπηζηήκηα») (1/4/ /12/2007) κε ηίηιν: χλζεζε θαη Θεσξεηηθή Μειέηε Γξακκηθψλ θαη Πνιχπινθεο Αξρηηεθηνληθήο Πνιππεπηηδίσλ, σο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ

12 3). Υξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο, Γηκεξήο Πξφηαζε Διιάδαο-Ζ.Π.Α. (24 κήλεο, 1/4/ /3/2008) κε ηίηιν: Structure Formation and Structure-Property Relations in Self-Organized Block Copolymer/Nanoparticle Composite Materials, σο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Carnegie-Mellon, Σκήκα Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ, DMSE/CMU). 4). Υξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηα πιαίζηα ηεο αλαθνίλσζεο: FP7- NMP-2007-LARGE-1 κε Proposal No: CP-IP POCO (48 κήλεο, 1/11/ /10/2012) κε ηίηιν: Carbon Nanotube Confinement Strategies to Develop Novel Polymer Matrix Composites θαη αθξσλχκην POCO, σο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηεο Διιεληθήο πκκεηνρήο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (αηηνχκελε δαπάλε απφ Δ.Δ. γηα ηελ Διιεληθή πκκεηνρή): ,50 (17 ζπκκεηέρνπζεο νκάδεο ζπλνιηθά, ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αηηνχκελνο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε: , Δ.Τ.: B. Coto - PhD, TEKNIKER, Eibar, Spain) 5). Υξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηα πιαίζηα ηεο αλαθνίλσζεο: FP7- NMP-2009-SMALL-3 κε Proposal No: CP-FP LAMAND (36 κήλεο, 1/7/ /6/2013), κε ηίηιν: Large Area Molecularly Assembled Nanopatterns for Devices θαη αθξσλχκην: LAMAND, σο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηεο Διιεληθήο πκκεηνρήο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (αηηνχκελε δαπάλε απφ Δ.Δ. γηα ηελ Διιεληθή πκκεηνρή): ,00 (9 ζπκκεηέρνπζεο νκάδεο ζπλνιηθά, ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αηηνχκελνο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε: , Δ.Τ.: Professor M. Morris - PhD, University College Cork, National University of Ireland, Cork, Ireland) 6). Υξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο-Ζπείξνπ , Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 9 (Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Ζπείξνπ), Κσδηθφο Πξνηεξαηφηεηαο 01 (Γξαζηεξηφηεηεο Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο ζε Κέληξα Δξεπλψλ), Καηεγνξία Πξάμεο: «Πξνγξάκκαηα Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο», Πξφγξακκα: «ΝΔΑ ΓΝΧΖ» κε ηίηιν: Αλάπηπμε Νέσλ Τιηθψλ γηα ηελ Άκεζε Υξήζε ζε Βηνινγηθφ Καζαξηζκφ θαη ΥΤΣΑ, (36 κήλεο, 1/3/ /2/2015), σο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ: ). Υξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο-Ζπείξνπ , Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 9 (Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Ζπείξνπ), Κσδηθφο Πξνηεξαηφηεηαο 02 (Τπνδνκή Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Κέληξα Αλαγλσξηζκέλνπ Κχξνπο ζε Δμεηδηθεπκέλε Σερλνινγία) κε ηίηιν: Μνλάδα Ζιεθηξνληθήο Μηθξνζθνπίαο Γηειεχζεσο Οξηδφληηαο Γξάζεο θαη Βνεζεηηθέο Σερληθέο Υαξαθηεξηζκνχ Γνκήο θαη Μνξηαθψλ Αιιειεπηδξάζεσλ, σο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ: ). Υξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηα πιαίζηα ηεο αλαθνίλσζεο: FP7- PEOPLE-2012-IEF (IEF: Intra-European Fellowships) κε ηίηιν: Development of Low Band Gap Conjugated Polymers by EcoFriendly Synthetic Methodologies for High Performance Organic Photovoltaics θαη αθξσλχκην ECOCHEM (24 κήλεο, 1/4/ Ζ παξαπάλσ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ Μνλάδα Ζιεθηξνληθήο Μηθξνζθνπίαο Γηειεχζεσο Οξηδφληηαο Γξάζεο θαη Βνεζεηηθέο Σερληθέο Υαξαθηεξηζκνχ Γνκήο θαη Μνξηαθψλ Αιιειεπηδξάζεσλ απνηειεί ηελ πςειφηεξε ρξεκαηνδφηεζε γηα νξγαλνινγηθή ππνδνκή πνπ έρεη δνζεί πνηέ ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη ζα είλαη απφιπηα ιεηηνπξγηθή απφ 1/2/

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Θεόδσξνο Α. Αλησλαθόπνπινο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο Ηιεθηξνηερλίαο θαη Παξαγσγήο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Επάγγελμα: Τμήμα / Ίδρυμα: Πληροφορίες Επικοινωνίας:

Ονοματεπώνυμο: Επάγγελμα: Τμήμα / Ίδρυμα: Πληροφορίες Επικοινωνίας: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Επάγγελμα: Τμήμα / Ίδρυμα: Πληροφορίες Επικοινωνίας: Διεύθυνση Κατοικίας: Αυγερόπουλος Απόστολος Καθηγητής, Πολυμερή Υλικά Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Αιζθηηική αποκαηάζηαζη δερμαηικών - ενδοκρινικών προβλημάηων αληηθείκελν «Αηζζεηηθή - Απνηξίρωζε»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο. Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ

ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο. Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α επηέκβξηνο 2014 σελ.1 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Τευμξλξγική και Πξιξςική Υπεοξυή ρςη Διαυείοιρη Επικίμδσμωμ Ιαςοικώμ Απξβλήςωμ: «Κ.Ε.Μ.Α. Βξοείξσ Ελλάδξπ»

Τευμξλξγική και Πξιξςική Υπεοξυή ρςη Διαυείοιρη Επικίμδσμωμ Ιαςοικώμ Απξβλήςωμ: «Κ.Ε.Μ.Α. Βξοείξσ Ελλάδξπ» Τευμξλξγική και Πξιξςική Υπεοξυή ρςη Διαυείοιρη Επικίμδσμωμ Ιαςοικώμ Απξβλήςωμ: «Κ.Ε.Μ.Α. Βξοείξσ Ελλάδξπ» Αικαηεπίνη Μανοςζίδος, Γιπλ. Φημικόρ Μησανικόρ Υπεύθςνη Παπαγωγήρ & Ποιοηικού Δλέγσος Sterimed

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Παρασκευή 4/6/2010 Μεηά ηελ έιεπζε ζην ιηκάλη ηεο νύδαο θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, ε νκάδα αλαρώξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Υπιζηίνα Κοηηαπίδη Βηνιόγνο, Δξγαζηήξην Γηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο Ιαηξηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Κςηηαπομεηπία

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία

1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία 1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Όλνκα, επψλπκν : Γεσξγία, Δ., Πεηξάθε Σφπνο γέλλεζεο : Άγηνο Βαζίιεηνο, Βηάλλνπ, Ηξαθιείνπ Κξήηεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο : 21-05-1956. Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: petgeo@hol.gr geopetr@panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. 3 ΕΛΕΝΗ ΡΕΚΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ ΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ 1089/16-12-11, τ. Γ (Σ)

Α. 3 ΕΛΕΝΗ ΡΕΚΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ ΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ 1089/16-12-11, τ. Γ (Σ) Ιδιο - Συναφές - Συγγενές Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΠΌ ΤΟ ΑΠΘ Α. 1 ΑΘΗΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ. Α. 2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα