Ολνκαηεπψλπκν: Δπάγγεικα: Σκήκα / Ίδξπκα: Πιεξνθνξίεο Δπηθνηλσλίαο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ολνκαηεπψλπκν: Δπάγγεικα: Σκήκα / Ίδξπκα: Πιεξνθνξίεο Δπηθνηλσλίαο:"

Transcript

1 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ολνκαηεπψλπκν: Δπάγγεικα: Σκήκα / Ίδξπκα: Πιεξνθνξίεο Δπηθνηλσλίαο: Γηεχζπλζε Καηνηθίαο: Απγεξφπνπινο Απφζηνινο Καζεγεηήο, Πνιπκεξή Τιηθά Σκήκα Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, Διιάδα (Σ.Μ.Δ.Τ.-Π.Η.) Σει.: (γξαθείν) Σει.: (εξγαζηήξην) (Μνλάδα Ζιεθηξ. Μηθξνζθνπίαο) Κηλεηφ: Σειεκνηνηππία: Ζιεθηξ. ηαρπδξνκείν: Avgeropoulos Group website: Γ. Παπαλδξένπ 68, Ησάλληλα, Διιάδα Πξνζσπηθέο Πιεξνθνξίεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 10 Απγνχζηνπ 1969 Σόπνο γέλλεζεο: Θεζζαινλίθε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Γηαδεπγκέλνο ηξαηησηηθή ζεηεία: Ννέκβξηνο Μάτνο 1999 (Έθεδξνο Λνρίαο ψκαηνο Τιηθνχ Πνιέκνπ, Δηδηθφηεηα: Γξαθέαο) Γιψζζεο Αγγιηθά (θάηνρνο ηνπ Certificate of Proficiency in English of the University of Michigan) Γαιιηθά (ζε κέηξην επίπεδν) πνπδέο 1987: Απφθνηηνο ηνπ 3 νπ Λπθείνπ Εσγξάθνπ κε βαζκφ Λίαλ Καιψο, δεθανθηψ θαη ηέζζεξα δέθαηα (18,4/20). 9/1987-9/1988: Πξσηνεηήο θνηηεηήο ζην Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 10/ /1992: Σεηξαεηήο θνίηεζε θαη Πηπρίν Υεκείαο απφ ην Σκήκα Υεκείαο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε βαζκφ Λίαλ Καιψο (6,95/10). 5/1993-3/1997: Γηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε βαζκφ Άξηζηα. Σίηινο Γηαηξηβήο: Μαθξνκνξηαθή 1

2 Αξρηηεθηνληθή: Πξφηππα πκπνιπκεξή ηπξελίνπ (Α)/ Ηζνπξελίνπ (Β) ηνπ Σχπνπ (ΑΒ) n=1,2,3 Α θαη (ΑΒ) 3 Α(ΒΑ) 3. χλζεζε - Υαξαθηεξηζκφο - Μνξθνινγία. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Καζεγεηήο Ν. Υαηδερξεζηίδεο. Δπαγγεικαηηθή Δμέιημε Αύγνπζηνο 2013-ζήκεξα: Καζεγεηήο πξώηεο βαζκίδαο ζην γλσζηηθό αληηθείκελν: Πνιπκεξή Τιηθά, ζην Σκήκα Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (Γηνξηζκφο: ΦΔΚ, Σεύρνο Γ : 889/ ). Μάτνο 2009-Αύγνπζηνο 2013: Μέινο ΓΔΠ ζε βαζκίδα Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ζην γλσζηηθό αληηθείκελν: Πνιπκεξή Τιηθά, ζην Σκήκα Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (Γηνξηζκφο: ΦΔΚ, Σεύρνο Γ : 358/ ). Φεβξνπάξηνο Μάτνο 2009: Μέινο ΓΔΠ ζε βαζκίδα Μόληκνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζην γλσζηηθό αληηθείκελν: Πνιπκεξή Τιηθά, ζην Σκήκα Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ (κεηνλνκαζία Σκήκαηνο Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο Τιηθψλ), Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (Μνληκνπνίεζε: ΦΔΚ, Σεύρνο Γ : 77/ ). Απξίιηνο 2003-Φεβξνπάξηνο 2007: Μέινο ΓΔΠ ζε βαζκίδα Δπίθνπξνπ Καζεγεηή επί Θεηεία ζην γλσζηηθό αληηθείκελν: Πνιπκεξή Τιηθά, ζην Σκήκα Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο Τιηθψλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (Γηνξηζκφο: ΦΔΚ, Σεύρνο Ν.Π.Γ.Γ.: 84/ ). Γεθέκβξηνο 2002-Απξίιηνο 2003: Γηδάζθσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 407/1980, ζε βαζκίδα Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, ζην Σκήκα Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο Τιηθψλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ 4 νπ έηνπο ηνπ Σκήκαηνο: Πνιπκεξηθά Τιηθά (7 ν εμάκελν, ππνρξεσηηθφ), Σερλνινγία Πνιπκεξψλ (8 ν εμάκελν, ππνρξεσηηθφ) θαη πλζεηηθή Υεκεία θαη Μέζνδνη Σξνπνπνίεζεο Πνιπκεξψλ (8 ν εμάκελν, ππνρξεσηηθφ). επηέκβξηνο 2002-Ννέκβξηνο 2002: Τπάιιεινο κε ηνλ Γ βαζκό ηνπ θιάδνπ ησλ ΠΔ Υεκηθώλ, ζηελ Ννκαξρία Πεηξαηά, Γ Υεκηθή Τπεξεζία, Έιεγρνο Καπζίκσλ θαη Πεηξειαηνεηδψλ (Γηνξηζκφο: ΦΔΚ, Σεύρνο Γ : 209/ , Λχζε ππαιιειηθήο ζρέζεο θαηφπηλ παξαίηεζεο: ΦΔΚ, Σεύρνο Γ : 266/27/11/2002). επηέκβξηνο 2001 θαη Ννέκβξηνο 2001-Γεθέκβξηνο 2001: Δξεπλεηήο [Researcher, Repsol YPF, Petroleum Company (Madrid, Spain) θαη Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC, Madrid, Spain)]. Σελ πξψηε πεξίνδν (9/2001) πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκηλάξηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ζχλζεζε θαη ηνλ κηθξνθαζηθφ δηαρσξηζκφ πξφηππσλ πνιπκεξψλ θαη ηελ δεχηεξε πεξίνδν ήκνπλ ππεχζπλνο γηα ηελ δηακφξθσζε-εγθαηάζηαζειεηηνπξγία εξγαζηεξίνπ αληνληηθνχ πνιπκεξηζκνχ. Μάξηηνο 2001 Ηνύληνο 2001: Μεηαδηδαθηνξηθόο πλεξγάηεο (Postdoctoral Associate), Department of Materials Science & Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Boston, Massachusetts, USA (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. E. L. Thomas). χκβαζε εξγαζίαο γηα ηέζζεξεηο (4) κήλεο. Ηαλνπάξηνο 2000 Ηνύληνο 2001: Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο (Δ.ΚΔ.Φ.Δ. ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ): χλζεζε ζπκπνιπκεξψλ γηα θαηαζθεπή λαλνδνκψλ κε ιηζνγξαθία 2

3 ππεξηψδνπο θαη απηννξγάλσζε. Υξήζε κνλνκεξψλ κε ππξίηην φπσο ην πεληακεζπινδηζηιπινζηπξέλην θαη δηέληα (ηζνπξέλην θπξίσο θαη βνπηαδηέλην). Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Π. Αξγείηεο (Δξεπλεηήο Β, Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. Γεκφθξηηνο ). χκβαζε εξγαζίαο γηα δεθανθηψ (18) κήλεο. επηέκβξηνο 1999 Αύγνπζηνο 2002: Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο, Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο Υεκείαο, Σκήκα Υεκείαο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. Ν. Υαηδερξεζηίδε). Απξίιηνο Οθηώβξηνο 1997: Μεηαδηδαθηνξηθόο πλεξγάηεο (Postdoctoral Associate, Department of Material Science and Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Boston, Massachusetts, USA, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. E. L. Thomas). χκβαζε εξγαζίαο γηα έμη (6) κήλεο. Απξίιηνο 1997 θαη Αύγνπζηνο 1997: Δπηζθέπηεο Υεκηθόο (Visiting Chemist, Brookhaven National Laboratory, National Synchrotron Light Source, Brookhaven, Rhode Island, USA, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. E. L. Thomas). Ηαλνπάξηνο Ηνύιηνο 1996: Μεηαδηδαθηνξηθόο πλεξγάηεο (Postdoctoral Associate, Department of Material Science and Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Boston, Massachusetts, USΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. E. L. Thomas). χκβαζε εξγαζίαο γηα έμη (6) κήλεο. Μάτνο 1993 Μάξηηνο 1997: Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνκεραληθήο Υεκείαο, Σκήκα Υεκείαο, ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζηελ Δξεπλεηηθή Οκάδα ηνπ Καζεγεηή Ν. Υαηδερξεζηίδε. Δπηζθέςεηο ζε Ηδξχκαηα ηνπ Δμσηεξηθνχ σο Μέινο ΓΔΠ Αύγνπζηνο 2003, Ηνύιηνο 2004 Αύγνπζηνο 2004, Ηνύιηνο 2005, Ηνύιηνο Αύγνπζηνο 2006, Αύγνπζηνο 2007, Αύγνπζηνο 2008, Απξίιηνο 2009, Ηνύιηνο 2010 Αύγνπζηνο 2010, Ηνύιηνο 2011 Αύγνπζηνο 2011: Δπηζθέπηεο Δξεπλεηήο (Visiting Scientist, Massachusetts Institute of Technology, Institute of Soldier Nanotechnologies, Boston, Massachusetts, USA, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. E. L. Thomas). Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα ήηαλ απφ ηξεηο (3) έσο θαη έμη (6) εβδνκάδεο. Γηεμαγσγή πεηξακάησλ ζε δείγκαηα κε ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία δηέιεπζεο (ΣΔΜ) θαη ζθέδαζεο αθηίλσλ Υ ππφ κηθξέο γσλίεο (SAXS). Ηνύιηνο 2005, Ηνύιηνο 2007, Φεβξνπάξηνο 2008, Ηνύιηνο Αύγνπζηνο 2008, Φεβξνπάξηνο 2014: Δπηζθέπηεο Δξεπλεηήο (Visiting Scientist, University of Tennessee at Knoxville and Center for Nanophase Materials Sciences at ORNL, Knoxville, Tennessee, USA, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. J. W. Mays, Καζ. Μ. Dadmun, Senior Researcher P. Britt). Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα ήηαλ απφ κία (1) έσο θαη ηξεηο (3) εβδνκάδεο. Πξνζθεθιεκέλεο Οκηιίεο. Ηνύιηνο 2006: Πξνζθεθιεκέλνο Καζεγεηήο (Invited Professor, Dow Corning Corporation, Midland, Michigan, USA). Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ γηα πέληε (5) εκέξεο. Πξνζθεθιεκέλε Οκηιία. 3

4 Γεθέκβξηνο 2006, Μάξηηνο 2008, Απξίιηνο 2009, Φεβξνπάξηνο 2014: Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο (Visiting Professor, Department of Materials Science & Engineering, Carnegie- Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, USA ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. Μ. Bockstaller). Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα ήηαλ απφ κία (1) εβδνκάδα έσο θαη δχν (2) εβδνκάδεο ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο κέζσ ρξεκαηνδφηνπκελνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Γ.Γ.Δ.Σ. δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο Ζ.Π.Α. θαζψο θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ζπλεξγαζίαο (θαηά ηα έηε 2009 θαη 2014). Φεβξνπάξηνο 2008: Πξνζθεθιεκέλνο Καζεγεηήο (Invited Professor, Leibniz-Institut fur Polumerforschung, Dresden, Germany ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. Μ. Stamm θαη Γξ. Ν. Εαθεηξφπνπιν). Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ γηα ηέζζεξεηο (4) εκέξεο. Πξνζθεθιεκέλε Οκηιία. Φεβξνπάξηνο 2008, Αύγνπζηνο 2011: Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο (Visiting Professor, Department of Materials Science & Engineering, Cornell University, Ithaca, New York, USA ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. C. Ober). Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα ήηαλ κία (1) εβδνκάδα θαη ηξεηο (3) εκέξεο αληίζηνηρα. Απξίιηνο 2009: Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο (Visiting Professor, Department of Chemical Engineering, Yale University, New Haven, Connecticut, USA ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. C. Osuji). Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ δχν (2) εκέξεο. Πξνζθιεθιεκέλε Οκηιία. Μάξηηνο 2010: Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο (Visiting Professor at the University of California at Santa Barbara, Department of Chemical Engineering, Santa Barbara, California, USA ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. G. H. Fredrickson). Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ ηέζζεξεηο (4) εκέξεο. Πξνζθεθιεκέλε Οκηιία. Αύγνπζηνο 2010, Αύγνπζηνο 2011: Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο (Visiting Professor at the University of Akron, School of Polymer Science & Engineering, Akron, Ohio, USA ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Καζ. S.-Z. Cheng θαη S.-Q. Wang). Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα ήηαλ ηέζζεξεηο (4) εκέξεο θαη ηξεηο (3) εκέξεο αληίζηνηρα. Πξνζθεθιεκέλεο Οκηιίεο θαη έλαξμε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Καζεγεηή S.-Q. Wang. Mάτνο 2011: Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο (Visiting Professor at the Department of Chemical Engineering, National Tsing Hua University, Taiwan-Republic of China ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. Rong-Ming Ho). Σα ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ γηα κία (1) εβδνκάδα. Πξνζθεθιεκέλε Οκηιία θαη επέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο. Φεβξνπάξηνο 2014: Πξνζθεθιεκέλνο Καζεγεηήο (Invited Professor, Rice University, Engineering School, Houston, Texas, USA, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. E. L. Thomas, Dean of Engineering - Rice University). Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ γηα ηξεηο (3) εκέξεο. Πξνζθεθιεκέλε Οκηιία. Φεβξνπάξηνο 2015: Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο (Visiting Professor, King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Physical Sciences and Engineering, Thuwal, Saudi Arabia, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Καζ. Ν. Υαηδερξεζηίδε). Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ γηα δχν (2) εβδνκάδεο. Έλαξμε ζπλεξγαζίαο θαη ρξήζε νξγαλνινγίαο πνπ δελ ππήξρε ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. 4

5 Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Α). χλζεζε Πνιπκεξψλ Τιηθψλ χλζεζε πξφηππσλ πνιπκεξψλ κε αληνληηθφ πνιπκεξηζκφ (καθξνκνξηαθή αξρηηεθηνληθή) κε ηελ βνήζεηα ηεο ηερληθήο πςεινχ θελνχ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα κνλνκεξή: ζηπξέλην, ηζνπξέλην, βνπηαδηέλην, βηλπινππξηδίλε θαη εζηέξεο ηνπ κεζαθξπιηθνχ νμέσο, ελψ παξαζθεπάζζεθαλ γξακκηθά ζπκπνιπκεξή κε δχν θαη ηξεηο ζπζηάδεο, αζηεξνεηδή ζπκπνιπκεξή κε 3, 4, 16 θιάδνπο θαη γεθπξνπνηεκέλα ζπκπνιπκεξή ηεο κνξθήο Ζ θαη super-h. χλζεζε ζπκπνιπκεξψλ πνπ πεξηέρνπλ ππξίηην, ζπκπνιπκεξψλ πνπ πεξηέρνπλ λέα δηέληα φπσο ην 1,3-θπθινεμαδηέλην θαη ην 2-κεζπιν-1,3-πεληαδηέλην. χλζεζε ζπκπνιπκεξψλ ζηπξελίνπ-ηζνπξελίνπ, ηζνπξελίνπ-βνπηαδηελίνπ, ζηπξελίνπδηκεζπινζηινμάλεο, ζηπξελίνπ-κεζαθξπιηθνχ κεζπιεζηέξα, ζηπξελίνπαηζπιελνμεηδίνπ θαη άιισλ ζπλδπαζκψλ κνλνκεξψλ πςειψλ κνξηαθψλ βαξψλ γηα ηελ ρξήζε ηνπο σο θσηνληθψλ πιηθψλ. χλζεζε δελδξηηηθψλ νκν- θαη ζπκπνιπκεξψλ κε δηεληθνχο θιάδνπο γηα ρξήζε σο ηξνπνπνηεηέο ημψδνπο θαη κειέηε κηθξνθαζηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηα ζπκπνιπκεξή. χλζεζε βηνπνιπκεξψλ θαη βηναπνηθνδνκήζηκσλ πνιπκεξψλ γηα βην-εθαξκνγέο. χλζεζε γξακκηθψλ, κε γξακκηθψλ θαη θπθιηθψλ νιηγνπεπηηδίσλ θαη πνιππεπηηδίσλ γηα ρξήζε σο μεληζηψλ αληηθαξθηληθψλ θαξκάθσλ. χλζεζε αγψγηκσλ θαη εκηαγσγψλ ζπκπνιπκεξψλ, ηξηπνιπκεξψλ θαη πνιχπινθσλ αξρηηεθηνληθψλ κε κία ηνπιάρηζηνλ ζπζηάδα λα είλαη πνιπζεηνθαίλην ή πνιπαληιίλε. Θεσξεηηθή κειέηε ζπκπεξηθνξάο θαη ηδηνηήησλ πνηθίισλ πνιπκεξψλ κε πξνζνκνηψζεηο Monte-Carlo. χλζεζε ζπλζέησλ πνιπκεξηθήο κήηξαο κε δηάθνξεο κνξθέο άλζξαθα φπσο: λαλνζσιήλεο κνλνχ ηνηρψκαηνο (SWCNTs), λαλνζσιήλεο πνιιαπινχ ηνηρψκαηνο (MWCNTs), νμείδην ηνπ γξαθελίνπ, γξαθέλην. χλζεζε ζπκπνιπκεξψλ ζηπξελίνπ-ηζνπξελίνπ, ηζνπξελίνπ-βνπηαδηελίνπ, ζηπξελίνπδηκεζπινζηινμάλεο, ζηπξελίνπ-κεζαθξπιηθνχ κεζπιεζηέξα, ζηπξελίνπαηζπιελνμεηδίνπ γηα λαλνιηζνγξαθηθέο εθαξκνγέο (nanopatterning applications). Β). Υαξαθηεξηζκφο ε Γηάιπκα Υαξαθηεξηζκφο θαη ηδηφηεηεο πνιπκεξψλ ζε αξαηά δηαιχκαηα κε: Υξσκαηνγξαθία Απνθιεηζκνχ Μεγεζψλ (SEC ή GPC) Ωζκσκεηξία Μεκβξάλεο (MO) Ωζκσκεηξία Σάζεο Αηκψλ (VPO) θέδαζε Φσηφο ζε Μηθξέο Γσλίεο (LALLS) Γηαθνξηθή Γηαζιαζηκεηξία (DR) Ημσδνκεηξία (V) Φαζκαηνζθνπία Ππξεληθνχ Μαγλεηηθνχ πληνληζκνχ Πξσηνλίνπ ( 1 H-NMR), Άλζξαθα ( 13 C-NMR) θαη Ππξηηίνπ ( 29 Si-NMR) Φαζκαηνζθνπία UV-Vis Πξνζδηνξηζκφο ζπληειεζηή κνξηαθήο δηάρπζεο πνιπκεξψλ θαη κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ κε Γπλακηθή θέδαζε Φσηφο (DLS) Πξνζδηνξηζκφο θαζαξφηεηαο κνλνκεξψλ θαη απφδνζεο νξγαληθψλ αληηδξάζεσλ κε Τγξή Υξσκαηνγξαθία-Φαζκαηνζθνπία Μάδαο (GC-MS). 5

6 Γ). Υαξαθηεξηζκφο ζε ηεξεά Καηάζηαζε Μνξθνινγηθφο Υαξαθηεξηζκφο ζπκπνιπκεξψλ κε: Ζιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία Γηαπεξαηφηεηαο (TEM), άξσζεο (SEM) θαη Αηνκηθψλ Γπλάκεσλ (AFM) Πεξίζιαζε Αθηίλσλ Υ ππφ Μηθξέο Γσλίεο (SAXS) Πεξίζιαζε Αθηίλσλ Υ ππφ Μεγάιεο Γσλίεο (WAXS) Οπηηθή Γηαζιαζηκεηξία (OR) Γηαθνξηθή Θεξκηδνκεηξία άξσζεο (DSC) Θεξκνζηαζκηθή Αλάιπζε (TGA) Μέζνδνο ηεο Γηπινδηαζιαζηηθφηεηαο γηα ηηο θπβηθέο δνκέο Γηακφξθσζε Δξγαζηεξηαθνχ Υψξνπ γηα Πξνπηπρηαθά θαη Δξεπλεηηθά Δξγαζηήξηα Απφ ηνλ Μάτν 2004, παξαρσξήζεθε εξγαζηεξηαθφο ρψξνο ~130 m 2, φπνπ ζηα 80 m 2 εθηεινχληαη πξνπηπρηαθά εξγαζηήξηα (Τπνρξεσηηθφ κάζεκα: Δξγαζηήξην Τιηθψλ V ) θαη κεηαπηπρηαθά εξγαζηήξηα. ηνλ ππφινηπν ρψξν εθηεινχληαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνπο Μεηαπηπρηαθνχο Φνηηεηέο. Σν εξγαζηήξην ιεηηνχξγεζε ηφζν εξεπλεηηθά φζν θαη εθπαηδεπηηθά απφ ηνλ Ηνχλην Γφζεθε νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ηελ Πξπηαλεία ηνπ Π.Η. χςνπο (Απξίιηνο 2004) γηα ηελ αγνξά νξγάλσλ θαη αλαισζίκσλ, γηα ηελ δεκηνπξγία θαη εθηέιεζε ησλ πξνπηπρηαθψλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ. Απφ ηνλ Φεβξνπάξην 2010, ην Δξγαζηήξην Πνιπκεξψλ ππνρξεσηηθά κεηαθέξζεθε ζε λέν ρψξν ζην λεφδκεην Πνιπδχλακν Κηίξην ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ ζε εξγαζηεξηαθφ ρψξν ~140 m 2, δηαθνξεηηθήο δηακφξθσζεο, πνπ είρε σο απνηέιεζκα λα παξακείλεη αλελεξγφ γηα πεξίπνπ δχν (2) κήλεο ιφγσ ηεο επαλεγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη επαλαιεηηνπξγεί απφ ηνλ Απξίιην Δμνπιηζκφο Δξγαζηεξίνπ Πνιπκεξψλ Σ.Μ.Δ.Τ. Π.Η. Ο εμνπιηζκφο ηνπ Δξγαζηεξίνπ είλαη πιένλ ν εμήο: Έμη (6) γξακκέο πςεινχ θελνχ (~10-6 Σorr) γηα ζχλζεζε πνιπκεξψλ κε αληνληηθφ θαη δσληαλφ ξηδηθφ πνιπκεξηζκφ Μία (1) γξακκή απινχ θελνχ θαη αδξαλνχο αηκφζθαηξαο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αληηδξάζεηο ππφ αδξαλή αέξηα ή ππφ απιφ θελφ (~10-2 Σorr) Υξσκαηνγξαθία Απνθιεηζκνχ Μεγεζψλ (SEC) κε Αληρλεπηέο RI θαη UV (έσο 50 o C) πξνο πξνζδηνξηζκφ θαηαλνκήο κνξηαθψλ βαξψλ θαη θαηά πξνζέγγηζε κέζσλ κνξηαθψλ βαξψλ θαηά βάξνο θαη θαη αξηζκφ πνιπκεξψλ Υξσκαηνγξαθία Απνθιεηζκνχ Μεγεζψλ (SEC) κε Αληρλεπηέο ΣΑLS θαη RI (έσο 50 o C) πξνο πξνζδηνξηζκφ θαηαλνκήο κνξηαθψλ βαξψλ θαη κε αθξίβεηα κέζσλ κνξηαθψλ βαξψλ θαηά βάξνο θαη ηεο γπξνζθνπηθήο αθηίλαο Υξσκαηνγξαθία Απνθιεηζκνχ Μεγεζψλ (SEC) Μέηξησλ Θεξκνθξαζηψλ (έσο 120 o C) κε Αληρλεπηή RI πξνο πξνζδηνξηζκφ κνξηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνιπκεξψλ θαη δεηγκάησλ αδηάιπησλ ζε ζπλήζεηο ζεξκνθξαζίεο (ρώξνο εγθαηάζηαζεο: Δξγαζηήξην Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο Τιηθώλ, Σερλνινγηθό Πάξθν Ηπείξνπ) Υξσκαηνγξαθία Απνθιεηζκνχ Μεγεζψλ (SEC) Τςειψλ Θεξκνθξαζηψλ (έσο 220 o C) κε Αληρλεπηή RI γηα ηελ επίηεπμε πεηξακάησλ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο αλάιπζεο βηνκεραληθψλ πνιπκεξψλ θαη πιαζηηθψλ 6

7 Οζκνκεηξία Μεκβξάλεο (MO) γηα πξνζδηνξηζκφ κέζσλ κνξηαθψλ βαξψλ θαη αξηζκφ κεγαιχηεξσλ απφ 15,000 g/mol ζε πνιπκεξή Οζκνκεηξία Σάζεο Αηκψλ (VPO) γηα πξνζδηνξηζκφ κέζσλ κνξηαθψλ βαξψλ θαη αξηζκφ κηθξφηεξσλ απφ 15,000 g/mol ζε πνιπκεξή Απηφκαηε Ημσδνκεηξία Ημσδνκεηξία Αξαηψλ Γηαιπκάησλ Γπλακηθή θέδαζε Φσηφο (DLS DLS Zetasizer Malvern) Γπλακηθή Μεραληθή Αλάιπζε (DMA - Q800 TA Instruments) Θεξκηθή Μεραληθή Αλάιπζε (TMA - Mettler TMA 40) [δσξεά απφ Liebniz-Institut fur Polumerforschung, Dresden, Germany (Prof. M. Stamm)] Γηαθνξηθή Θεξκηδνκεηξία άξσζεο (DSC Q20 TA Instruments) απφ -180 o C έσο 750 o C Instron 5966 (Dual Column Tabletop Model) Universal Testing Machine (εθειθπζκφο θάκςε 3 ζεκείσλ) Γχν (2) AFM Auto probe CP 100 Science Park [δσξεά απφ Liebniz-Institut fur Polymerforschung, Dresden, Germany (Prof. M. Stamm)] Γχν (2) Τπεξ-θξπνκηθξνηφκνη γηα ηελ ιήςε ιεπηψλ πκελίσλ γηα παξαηήξεζε δεηγκάησλ κε Ζιεθηξνληθή Μηθξνζθνπία Γηέιεπζεο (ΣΔΜ) [ν έλαο πξνέθπςε απφ δσξέα απφ ην Σκήκα Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ ηνπ Σερλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηεο Μαζζαρνπζέηεο (DMSE/MIT, Prof. E. L. Thomas) θαη έλαο θαηλνχξγηνο απφ ηνλ Μάτν 2012 κέζσ αληαγσληζηηθψλ πξνγξακκάησλ (ηέζζεξα αδακάληηλα καραίξηα, δχν γηα θξπν-κηθξνηφκεζε θαη δχν γηα κηθξνηφκεζε ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο)] εη πξνεηνηκαζίαο δεηγκάησλ γηα ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο θαη δηέιεπζεο πνπ απνηειείηαη απφ: χζηεκα θνπήο κε ππεξήρνπο θαη νπηηθφ ζηεξενζθφπην γηα ηελ παξαηήξεζε θαηά ηελ θνπή Κηη θνπήο εγθάξζηαο ηνκήο Πιάθα ζέξκαλζεο γηα ηελ κνληκνπνίεζε ησλ δνθηκίσλ Γίζθνο ιείαλζεο δνθηκίσλ χζηεκα ζπκπίεζεο καιαθψλ δνθηκίσλ, κε δίζθνπο Μεραληθφ ζχζηεκα πξν-ιείαλζεο δνθηκίσλ, κε νπηηθφ ζηεξενζθφπην, ειεθηξνληθφ κηθξφκεηξν, απηφκαην ζχζηεκα απνπεξάησζεο ηεο ιείαλζεο θαη ζεη ιεηαληηθψλ πιηθψλ χζηεκα ζηίιβσζεο δνθηκίσλ κε δέζκεο ηφλησλ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ 2 ζπζηήκαηα βνκβαξδηζκνχ ηφλησλ ηχπνπ PENNING ζε κηθξέο γσλίεο, γηα κεγαιίηεξε νκνηνκνξθία, κε αλεμάξηεηε ξχζκηζε απφ 0 έσο ±10. Αθνινπζείηαη απφ έγρξσκε CCD θάκεξα θαη κφληηνξ 20 γηα κεγεζχλζεο ηεο εηθφλαο ιείαλζεο έσο θαη 2600 θνξέο. Δκθαλίδεη 4 ππνδνρείο δνθηκίνπ θαηάιιεινπο γηα ιείαλζε θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, κε δηαθνξεηηθφ ηχπν ζχγθξάηεζεο ηνπ δνθηκίνπ. Σν ζχζηεκα εκπεξηέρεη ζχζηεκα εθθέλσζεο κε αληιία ζηξνβηινκνξηαθή θαη δηβάζκηα κεκβξάλεο Έλαο (1) Φνχξλνο ζέξκαλζεο-αλφπηπζεο-ππξηαληήξην έσο θαη C πξνο αλφπηπζε γπάιηλσλ ζπζθεπψλ ηχπνπ Pyrex-Kimax (T max = C) Γχν (2) Φνχξλνη θελνχ θαη ζέξκαλζεο πξνο μήξαλζε πνιπκεξψλ θαη πξαγκαηνπνίεζε αληηδξάζεσλ ππφ θελφ θαη αδξαλή αηκφζθαηξα ζε ζεξκνθξαζίεο κεγαιχηεξεο απφ Σ δσκαηίνπ Έμη (6) απαγσγνί (φινη θαηλνχξγηνη απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2005 θαη κεηά) Γχν (2) Φνχξλνη ζέξκαλζεο έσο θαη C πξνο μήξαλζε ζπζθεπψλ Σέζζεξεηο (4) μεξαληήξεο πξνο απνζήθεπζε αληηδξψλησλ επαίζζεησλ ζε πγξαζία 7

8 Σέζζεξεηο (4) θαηαςχθηεο (έσο C) πξνο ζπληήξεζε πξντφλησλ αιιά θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αληηδξάζεσλ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο Γχν (2) ςπγεηνθαηαςχθηεο πξνο ζπληήξεζε αληηδξψλησλ θαη πξντφλησλ Έλα (1) Dewar πγξνχ αδψηνπ ρσξεηηθφηεηαο 90 ιίηξσλ Σξία (3) Dewar πγξνχ αδψηνπ ρσξεηηθφηεηαο 25 ιίηξσλ Ιζηνζειίδα Δξγαζηεξίνπ: πλνιηθφ Κφζηνο Δμνπιηζκνχ (θαηά πξνζέγγηζε): 450,000 Μνλάδα Ζιεθηξνληθήο Μηθξνζθνπίαο Γηέιεπζεο Οξηδφληηαο Γξάζεο (ζα ζπκπιεξψζεη ηηο ππνδνκέο ηνπ Γηθηχνπ Γηαηκεκαηηθψλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ) Ζ κνλάδα απηή απνηειείηαη απφ: Έλα πιήξεο ζύγρξνλν Ηιεθηξνληθό Μηθξνζθόπην Γηέιεπζεο κε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ζε αηνκηθό επίπεδν (HRΣΔΜ: High Resolution Transmission Electron Microscope) ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα παξέρεη: Πνιχ πςειή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ψζηε λα επηηπγράλεηαη πςειή αλάιπζε, αθξηβήο πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο θαη πςειήο αθξίβεηαο απηφκαηε αλαγλψξηζε ζηνηρείσλ. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ θάζκαηνο κέζσ δηαθξάγκαηνο αθηίλσλ Υ θαη λα κελ εκθαλίδεηαη πεξηζηξνθή ηεο εηθφλαο ή ηεο πεξίζιαζεο φηαλ αιιάδεη ε κεγέζπλζε ή ην νπηηθφ κήθνο. Με θαηάιιειν αληηθεηκεληθφ θαθφ εκθαλίδεη δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα γηα παξαηήξεζε ζε αηνκηθή θιίκαθα απφ ζεκείν ζε ζεκείν θαιχηεξε ησλ 0.25 nm θαη δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο θαιχηεξε ή ίζε ησλ 0.15 nm. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηπγράλεηαη ε παξαηήξεζε δηεπηθαλεηψλ, επηθαλεηψλ θαη ζα επηζθνπνχληαη ηα θξπζηαιινγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά απαξαίηεηα γηα ζχλζεηα αιιά θαη πνιπκεξηθά πιηθά θαηά ηελ παξαηήξεζε πξνβνιψλ πςειήο ζπκκεηξίαο. Γηαζέηεη εθηφο απφ ηνλ απιφ ππνδνρέα θαη ππνδνρείο δηπιήο θιίζεο, θιίζεο-πεξηζηξνθήο, ζέξκαλζεο-θιίζεο θαη θξπν-κεηαθνξάο. Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο εηθφλαο κέζσ CCD θάκεξαο κε αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 2048 x 2048 pixels κε κέγεζνο pixel 24κm x 24κm θαη πςειή επαηζζεζία. Ζ κεηαθνξά ηεο εηθφλαο γίλεηαη κε ζχξα FireWire ζε Ζ/Τ γηα παξαηήξεζε θαη ςεθηαθή θαηεξγαζία θαη απνζήθεπζε. Γηαζέηεη θαη ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο σο STEM (Scanning-Transmission Electron Microscope) ψζηε λα έρεη απφιπηε εθαξκνγή ζηελ κέηξεζε ηεο κάδαο αλά κνλάδα κήθνπο (mass per unit length) γηα βηνινγηθά δείγκαηα κε δηαζηάζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 1 κm αιιά πνιχ κηθξφ πάρνο (~ <100nm). Με ρξήζε πζηήκαηνο ηνηρεηαθήο Μηθξν-αλάιπζεο Γηαρεφκελεο Δλέξγεηαο (Energy Dispersive Spectrometry - EDS) θαη αθηίλσλ-υ λα εκθαλίδεη δπλαηφηεηα αλάιπζεο ειαθξψλ ζηνηρείσλ (κέρξη θαη βφξην) θαζψο θαη δπλαηφηεηα ηαρχηαηεο δεκηνπξγίαο ραξηψλ εηθφλαο αθηίλσλ-υ, πνζνηηθήο ραξηνγξάθεζεο δεηγκάησλ θαη ηαρχηαηεο ζηνηρεηαθήο αλάιπζεο. Με ρξήζε πζηήκαηνο Φαζκαηνζθνπίαο Απσιεηψλ Δλέξγεηαο Ζιεθηξνλίσλ (Electron Energy Loss Spectroscopy EELS) είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο αηνκηθήο ζχζηαζεο, ρεκηθψλ δεζκψλ, ειεθηξνληθψλ ηδηνηήησλ δσλψλ ζζέλνπο θαη αγσγηκφηεηαο, επηθαλεηαθψλ ηδηνηήησλ θιπ. 8

9 Έλα πιήξεο ζύγρξνλν Ηιεθηξνληθό Μηθξνζθόπην άξσζεο (Scanning Electron Microscope) ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα παξέρεη: Γπλαηφηεηα ππνδνρήο δεηγκάησλ ζε ρακειφ θελφ θαη ζχζηεκα κηθξναλάιπζεο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ δείγκαηνο πξν ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζην ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην δηέιεπζεο. Μέγηζηε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 3nm ζηα 30KV, 8nm ζηα 3KV θαη 15nm ζην 1KV. Γηαζέηεη αληρλεπηέο δεπηεξνγελνχο αθηηλνβνιίαο θαη νπηζζνζθεδάδνπζαο αθηηλνβνιίαο κε δπλαηφηεηα εηθφλαο ηνπνγξαθίαο, ζχλζεζεο αιιά θαη πςειήο αληίζεζεο, ςεπδνηξηζδηάζηαηεο κε ηαπηφρξνλε έλδεημε ζηελ νζφλε ησλ εηθφλσλ live θαη απφ ηνπο 2 αληρλεπηέο. Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο ηάζεο επηηάρπλζεο απφ 500V έσο 30KV ηνπιάρηζηνλ θαη ηνπ ξεχκαηνο δέζκεο απφ 1pΑ έσο 1κΑ ηνπιάρηζηνλ κε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηνπ ρσξίο ηαπηφρξνλε κεηαηφπηζε ηνπ δείγκαηνο. Γπλαηφηεηα θιίζεο ηεο δέζκεο. Έρεη πιήξσο απηφκαην, ειεθηξνκαγλεηηθφ ζχζηεκα επζπγξάκκηζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππξνβφινπ. Έρεη απηφκαηνπο ειέγρνπο ηεο ζέξκαλζεο λήκαηνο, BIAS VOLTAGE, απηφκαηε θαη δπλακηθή εζηίαζε, απηφκαηε δηφξζσζε αζηηγκαηηζκνχ, θσηεηλφηεηαο θαη Contrast. Αθνινπζείηαη απφ θάκεξα ππεξχζξνπ γηα ηελ γηα παξαηήξεζε ηνπ δείγκαηνο ζηνλ ζάιακν. Δκθαλίδεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο πινήγεζεο ζηελ ηξάπεδα δείγκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηθφλα ηνπ δείγκαηνο απφ ην κηθξνζθφπην. Έρεη πιήξεο ζχζηεκα ζηνηρεηαθήο κηθξναλάιπζεο αθηίλσλ Υ (EDXRFS) κε αληρλεπηή αθηίλσλ Υ δηαζηάζεσλ παξαζχξνπ ηνπιάρηζηνλ 10mm 2, θαηάιιειν γηα αλάιπζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ απφ Β έσο U κε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα θαιχηεξε απφ 130eV ζηελ γξακκή MnKa θαη ζε ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ cps. πλνιηθφ Κφζηνο Δμνπιηζκνχ Μνλάδαο (θαηά πξνζέγγηζε): 1,700,000 9

10 πκκεηνρή - Δπίβιεςε ζε Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Α). Χο Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο 1). Brite program TPRO-CT (1/5/ /8/1995) κε ηίηιν:"cleaning technologies for stripping of high chemical resistant paint, University of Athens, Greece - Aerospatiale, France - CTTM, France International Celomer, France - TNO, The Netherlands - RTM, Italy (πλεξγαδφκελα Ηδξχκαηα), σο Δξεπλεηήο. 2). Exxon Chemical Company, Linden, N.J., USA (1/9/ /5/1996) κε ηίηιν: "Polymerization and characterization of anionic polymers, σο Δξεπλεηήο. 3). Μεηαπηπρηαθφο Τπφηξνθνο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ζιεθηξνληθήο Γνκήο θαη Λέεδεξ, ΗΣΔ, Ζξάθιεην, Κξήηε (1/6/ /12/1996). Γηάξθεηα Τπνηξνθίαο: Έμη (6) κήλεο. Β). Χο Έκπεηξνο Δξεπλεηήο 1). ExxonMobil Research and Engineering Co, Annandale, N.J., USA (1/11/ /12/1999, 1/7/ /9/2001) κε ηίηιν: "Development of synthetic strategies for preparing well-defined model long-chain-branched polydienes and polyolefins, σο Μεηαδηδαθηνξηθόο πλεξγάηεο. 2). Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο: ΠΔΝΔΓ (1/1/ /6/2001) κε ηίηιν: Υξήζε πνιπκεξώλ γηα ηελ αλάπηπμε λαλνδνκώλ κε ιηζνγξαθία UV θαη απηό-νξγάλσζε, Παλεπηζηήκην Αζελψλ Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ, Ηλζηηηνχην Μηθξνειεθηξνληθήο (πλεξγαδφκελα Ηδξχκαηα), σο Μεηαδηδαθηνξηθόο πλεξγάηεο. 3). IST (Information Society Technologies Programme), IST (1/10/ /9/2002) κε ηίηιν: Critical Resist and Processing Issues at 157 nm Lithography addressing the 70 nm mode, University of Athens, Chemistry Department, Industrial Chemistry Lab, Greece-Institute of Microelectronics, NCSR Democritos, Greece-National Helenic Research Foundation, Institute of Theoretical and Physical Chemistry, Greece-Inter University Microelectronics Center, Belgium-ARCH Chemicals, Belgium-Centre National de la Research Scientifique, Institute de Materiaux de Nantes, France (πλεξγαδφκελα Ηδξχκαηα), σο Μεηαδηδαθηνξηθόο πλεξγάηεο. Γ). Χο πλεξγαδφκελν Μέινο ΓΔΠ 1). Υξεκαηνδνηνχκελν απφ ΔΠΔΑΔΚ πξφγξακκα ΠΤΘΑΓΟΡΑ Η (Πξφγξακκα «ΠΤΘΑΓΟΡΑ: Δλίζρπζε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζηα Παλεπηζηήκηα») (1/5/ /12/2006) κε ηίηιν: Πεηξακαηηθή θαη Θεσξεηηθή Μειέηε Γελδξηηηθώλ Πνιπκεξώλ, σο ζπλεξγαδόκελν κέινο ΓΔΠ θαη Τπεύζπλνο ηεο Πεηξακαηηθήο Μειέηεο ησλ Γελδξηηηθώλ Πνιπκεξώλ ηεο Πξόηαζεο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ: (Δ.Τ.: Καζεγεηήο Μ. Κνζκάο, Σκήκα Υεκείαο/Π.Η.). 2). εµηλάξην Καηάξηηζεο µε ηίηιν: «Νέα Τιηθά γηα Βηψζηµε Αλάπηπμε» ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάµµαηνο- ηθηχνπ «Δλεξγεηαθέο Σερλνινγίεο γηα Βηψζηµε Αλάπηπμε» (Μέηξν 8.3, ξάζε «Αλζξψπηλα ίθηπα Δξεπλεηηθήο & Σερλνινγηθήο Δπηµφξθσζεο» ηνπ Πξνγξάµµαηνο «Αληαγσληζηηθόηεηα» ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξαµµαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο, σο Έκπεηξνο Γηδάζθσλ (12/2004). 10

11 3). Γηαηκεκαηηθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (18/10/ /10/2013) κε ηίηιν: Υεκεία θαη Σερλνινγία Τιηθώλ, σο δηδάζθσλ θαη Τπεύζπλνο ζπληνληζκνύ ηεο δηδαζθαιίαο θαη εμεηάζεσλ 2 καζεκάησλ, εγθξίζεθε κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ( /έηνο γηα 10 έηε). 4). εµηλάξην Καηάξηηζεο µε ηίηιν: «ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Καηλνηφκσλ Τιηθψλ γηα Δλεξγεηαθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Υξήζεηο» ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάµµαηνο- ηθηχνπ «Δλεξγεηαθέο Σερλνινγίεο γηα Βηψζηµε Αλάπηπμε» (Μέηξν 8.3, ξάζε «Αλζξψπηλα ίθηπα Δξεπλεηηθήο & Σερλνινγηθήο Δπηµφξθσζεο» ηνπ Πξνγξάµµαηνο «Αληαγσληζηηθόηεηα» ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξαµµαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο, σο Έκπεηξνο Γηδάζθσλ (10/2007). 5). Υξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα απφ ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) , Γξάζε «ΘΑΛΖ: Δλίζρπζε ηεο Γηεπηζηεκνληθήο ή θαη Γηηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο αξηζηείαο», (48 κήλεο, 1/1/ /12/2015) κε ηίηιν: Απηφ-νξγάλσζε θαη Γπλακηθή ζε Μεηαζηαζείο Καηαζηάζεηο. Απφ Μνξηαθά ζε Τπεξκνξηαθά θαη Μεζνζθνπηθά πζηήκαηα σο Έκπεηξνο Δξεπλεηήο, πξνυπνινγηζκνχ γηα ην Π.Η θαη Δ.Τ.: Καζεγεηήο Γ. Φινχδαο, Σκήκα Φπζηθήο/Π.Η. θαη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ: 600,000. 6). Υξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα απφ ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) , Γξάζε Δζληθήο Δκβέιεηαο «ΤΝΔΡΓΑΗΑ 2010», πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο θαη Σερλνινγηθνχο Σνκείο, (36 κήλεο, 18/04/ /04/2014) κε ηίηιν: Δθαξκνγή Καηλνηφκσλ Αλφξγαλσλ Ναλνδνκψλ γηα ηελ Αλάπηπμε Ναλν-ζχλζεησλ Τιηθψλ Πνιπκεξηθήο Μήηξαο κε Βειηησκέλεο Ηδηφηεηεο σο Έκπεηξνο Δξεπλεηήο, πξνυπνινγηζκνχ γηα ην Π.Η (Δ.Τ. Π.Η.: Αλαπι. Καζεγεηήο Γ. Γνπξλήο, Σ.Μ.Δ.Τ./Π.Η.) θαη Δ.Τ.:. Μεζζαξηηάθεο, Πξντζηάκελνο Έξεπλαο & Αλάπηπμεο-Σνκέαο Masterbatch, ΠΛΑΣΗΚΑ ΚΡΖΣΖ ΑΒΔΔ θαη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (δεκφζηα δαπάλε): ). Υξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα απφ ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ) , Γξάζε Δζληθήο Δκβέιεηαο «ΤΝΔΡΓΑΗΑ 2011», πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο θαη Σερλνινγηθνχο Σνκείο, (36 κήλεο, 1/11/ /10/2015) κε ηίηιν: Πνιπιεηηνπξγηθέο Ναλνεπηζηξψζεηο κε Τβξηδηθέο, Οξγαληθέο-Αλφξγαλεο Γηεπηθάλεηεο, σο Έκπεηξνο Δξεπλεηήο, πξνυπνινγηζκνχ γηα ην Π.Η θαη Δ.Τ.: Αλαπι. Καζεγεηήο Π. Παηζαιάο, Σ.Μ.Δ.Τ./Π.Η. θαη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (δεκφζηα δαπάλε): 809, Γ). Χο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο (Μέινο ΓΔΠ) 1). Υξεκαηνδνηνχκελν απφ μέλε εηαηξεία: Dow Corning Corporation, πνπ δηαρεηξίδεηαη νηθνλνκηθά ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (30 κήλεο, 1/4/ /9/2006) κε ηίηιν: High Molecular Weight Diblock and Triblock Copolymers, σο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ $ US (ή ). 2). Υξεκαηνδνηνχκελν απφ ΔΠΔΑΔΚ πξφγξακκα ΠΤΘΑΓΟΡΑ ΗΗ (Πξφγξακκα «ΠΤΘΑΓΟΡΑ: Δλίζρπζε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζηα Παλεπηζηήκηα») (1/4/ /12/2007) κε ηίηιν: χλζεζε θαη Θεσξεηηθή Μειέηε Γξακκηθψλ θαη Πνιχπινθεο Αξρηηεθηνληθήο Πνιππεπηηδίσλ, σο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ

12 3). Υξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο, Γηκεξήο Πξφηαζε Διιάδαο-Ζ.Π.Α. (24 κήλεο, 1/4/ /3/2008) κε ηίηιν: Structure Formation and Structure-Property Relations in Self-Organized Block Copolymer/Nanoparticle Composite Materials, σο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Carnegie-Mellon, Σκήκα Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ, DMSE/CMU). 4). Υξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηα πιαίζηα ηεο αλαθνίλσζεο: FP7- NMP-2007-LARGE-1 κε Proposal No: CP-IP POCO (48 κήλεο, 1/11/ /10/2012) κε ηίηιν: Carbon Nanotube Confinement Strategies to Develop Novel Polymer Matrix Composites θαη αθξσλχκην POCO, σο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηεο Διιεληθήο πκκεηνρήο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (αηηνχκελε δαπάλε απφ Δ.Δ. γηα ηελ Διιεληθή πκκεηνρή): ,50 (17 ζπκκεηέρνπζεο νκάδεο ζπλνιηθά, ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αηηνχκελνο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε: , Δ.Τ.: B. Coto - PhD, TEKNIKER, Eibar, Spain) 5). Υξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηα πιαίζηα ηεο αλαθνίλσζεο: FP7- NMP-2009-SMALL-3 κε Proposal No: CP-FP LAMAND (36 κήλεο, 1/7/ /6/2013), κε ηίηιν: Large Area Molecularly Assembled Nanopatterns for Devices θαη αθξσλχκην: LAMAND, σο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηεο Διιεληθήο πκκεηνρήο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (αηηνχκελε δαπάλε απφ Δ.Δ. γηα ηελ Διιεληθή πκκεηνρή): ,00 (9 ζπκκεηέρνπζεο νκάδεο ζπλνιηθά, ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αηηνχκελνο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε: , Δ.Τ.: Professor M. Morris - PhD, University College Cork, National University of Ireland, Cork, Ireland) 6). Υξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο-Ζπείξνπ , Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 9 (Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Ζπείξνπ), Κσδηθφο Πξνηεξαηφηεηαο 01 (Γξαζηεξηφηεηεο Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο ζε Κέληξα Δξεπλψλ), Καηεγνξία Πξάμεο: «Πξνγξάκκαηα Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο», Πξφγξακκα: «ΝΔΑ ΓΝΧΖ» κε ηίηιν: Αλάπηπμε Νέσλ Τιηθψλ γηα ηελ Άκεζε Υξήζε ζε Βηνινγηθφ Καζαξηζκφ θαη ΥΤΣΑ, (36 κήλεο, 1/3/ /2/2015), σο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ: ). Υξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο-Ζπείξνπ , Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 9 (Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Ζπείξνπ), Κσδηθφο Πξνηεξαηφηεηαο 02 (Τπνδνκή Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Κέληξα Αλαγλσξηζκέλνπ Κχξνπο ζε Δμεηδηθεπκέλε Σερλνινγία) κε ηίηιν: Μνλάδα Ζιεθηξνληθήο Μηθξνζθνπίαο Γηειεχζεσο Οξηδφληηαο Γξάζεο θαη Βνεζεηηθέο Σερληθέο Υαξαθηεξηζκνχ Γνκήο θαη Μνξηαθψλ Αιιειεπηδξάζεσλ, σο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ: ). Υξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηα πιαίζηα ηεο αλαθνίλσζεο: FP7- PEOPLE-2012-IEF (IEF: Intra-European Fellowships) κε ηίηιν: Development of Low Band Gap Conjugated Polymers by EcoFriendly Synthetic Methodologies for High Performance Organic Photovoltaics θαη αθξσλχκην ECOCHEM (24 κήλεο, 1/4/ Ζ παξαπάλσ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ Μνλάδα Ζιεθηξνληθήο Μηθξνζθνπίαο Γηειεχζεσο Οξηδφληηαο Γξάζεο θαη Βνεζεηηθέο Σερληθέο Υαξαθηεξηζκνχ Γνκήο θαη Μνξηαθψλ Αιιειεπηδξάζεσλ απνηειεί ηελ πςειφηεξε ρξεκαηνδφηεζε γηα νξγαλνινγηθή ππνδνκή πνπ έρεη δνζεί πνηέ ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη ζα είλαη απφιπηα ιεηηνπξγηθή απφ 1/2/

ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΙΝΣΗΣΟΤΣΟΤ ΓΗΑΣΖΜΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ -1-

ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΙΝΣΗΣΟΤΣΟΤ ΓΗΑΣΖΜΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ -1- ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΙΝΣΗΣΟΤΣΟΤ ΓΗΑΣΖΜΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ 2010-1- ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 2009 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΑΣΗΜΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΣΗΛΔΠΙΚΟΠΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ Γ. Υ. ΦΑΡΡΑ ΙΟΤΛΙΟ 2011 2 Α. ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ λνκα : Ταξξάο Γεψξγηνο ηνπ Σξήζηνπ Έηνο γελλήζεσο : 1962 Ρφπνο γελλήζεσο : Αζήλα Νηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009

ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009 0 1 2 3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 ΔΛΙΓΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 3 1. ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1.1. Δπξσπατθά Αληαγσληζηηθά 7 1.2. Δζληθά Αληαγσληζηηθά 16 1.3. Μειέηεο θαη αλάζεζε 23 2. ΝΔΔ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 2.1. Πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010)

Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010) Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010) Αξηζηείδεο Μπαιηάο Καζεγεηήο ΔΜΠ, Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ Σνκέαο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηθαίνπ (ΑΚΔΓ) ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αηθαηεξίλε Βαιαιάθε Δπηβιέπσλ :Νηθφιανο

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ*

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* 1 Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* Τπφ ΠΑΤΛΟΤ Ν. ΔΤΘΤΜΙΟΤ Καζεγεηνχ Γαζνινγίαο θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 1. Δηζαγσγή Σνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο Σα δάζε,

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΟΜΗΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ. Γιδάζκων: κ. ιγάλας. «Κβανηικές Σελείες» Μσζηηρίδοσ Δμμανοσέλα (ΑΜ 861)

3 η ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΟΜΗΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ. Γιδάζκων: κ. ιγάλας. «Κβανηικές Σελείες» Μσζηηρίδοσ Δμμανοσέλα (ΑΜ 861) 3 η ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΟΜΗΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ Γιδάζκων: κ. ιγάλας «Κβανηικές Σελείες» Μσζηηρίδοσ Δμμανοσέλα (ΑΜ 861) Σεηάρηη 10 Νοεμβρίοσ 2010 Κβαντικές Τελείες Οη θβαληηθέο ηειείεο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα