Σχεδιασµός ηλεκτρονικής τάξης για την εκµάθησης ελληνικής γλώσσας, αξιοποιώντας το Μoodle

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµός ηλεκτρονικής τάξης για την εκµάθησης ελληνικής γλώσσας, αξιοποιώντας το Μoodle"

Transcript

1 Σχεδιασµός ηλεκτρονικής τάξης για την εκµάθησης ελληνικής γλώσσας, αξιοποιώντας το Μoodle Μ.Καϊάφα-Φωτίου 1, Γ. Καραγιώργου 2, Δ. Μακροζωνάρη 3, Μ. Σπανού 4,6, Χ. Σούλιου 5 1,2,3,4,5 Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, 6 Εκπαιδευτικός, Μουσικό Σχολείο Πειραιά, Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σχεδίαση µιας ολοκληρωµένης και λειτουργικής ψηφιακής τάξης που απευθύνεται σε Έλληνες Οµογενείς ηλικίας ετών µε σκοπό τη βελτίωση χρήσης της νεοελληνικής γλώσσας. Οι µαθητές πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον Α2 επίπεδο γνώσης της νεοελληνικής γλώσσας, για την παρακολούθηση των µαθηµάτων και ο µέγιστος αριθµός αυτών εκτιµάται στους 30. Για την σχεδίαση αυτής χρησιµοποιείται το διδακτικό µοντέλο της Τask-Based Learning (TBL), ενώ για τις οµαδικές δραστηριότητες η συνεργατική τεχνική Jigsaw.H µεταφορά των µαθηµάτων διεξάγεται αξιοποιώντας το Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τάξεων (ΣΔΗΤ) ΜOODLE, το οποίο παραµετροποείται έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι στόχοι του διδακτικού µοντέλου που επιλέχθηκε για την εκµάθηση της νεοελληνικής γλώσσας. Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονική τάξη, MOODLE, Task-Based Learning 1. Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία προτείνονται πέντε πρότυπα εκπαιδευτικά σενάρια που σχεδιάστηκαν µε σκοπό τη δηµιουργία των ψηφιακών µαθηµάτων της ηλεκτρονικής τάξης στο MOODLE. Όλα τα µαθήµατα ακολουθούν το ίδιο διδακτικό µοντέλο, καθώς και κοινή συνεργατική τεχνική, για τις οµαδικές εργασίες. Καθώς, η µάθηση παρέχεται µόνο εξ αποστάσεως λαµβάνονται υπόψη σηµαντικές παράµετροι αυτής της µορφής εκπαίδευσης κατά τη σχεδίαση των ψηφιακών µαθηµάτων στο MOODLE, αλλά και στη συνολική λειτουργία της εν λόγο η-τάξης. Τα κριτήρια της επιτυχούς ολοκλήρωσης των µαθηµάτων δεν είναι αυστηρά καθώς η συγκεκριµένη ηλεκτρονική τάξη προτείνεται µονάχα για τη βελτίωση του επίπεδου γνώσης της νεοελληνικής γλώσσας των παιδιών των οµογενών και όχι για την απόκτηση κάποιου πτυχίου ή επικύρωσης του επιπέδου γνώσης. Στόχος είναι η βελτίωση από επίπεδο Α2-σύµφωνα µε τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσοµάθειας (CECR)-σε επίπεδο Β1. Για τον σχεδιασµό των δραστηριοτήτων κάθε µαθήµατος και την αποτίµηση επίτευξης των στόχων αυτών, υιοθετείται η αρχή Constructive Alignment Principle του John B.Biggs. Καθ όλη τη διάρκεια των

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 ψηφιακών µαθηµάτων παρέχεται αξιολόγηση και ανατροφοδότηση στους µαθητές για τξ πορεία τους σε αυτά. 2. Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προβλήµατος Σκοπός της ηλεκτρονικής τάξης είναι να δώσει τη δυνατότητα σε παιδιά οµογενών οικογενειών, να γνωρίσουν και να βελτιώσουν τη χρήση της νεοελληνικής γλώσσας και να ξεπεραστούν εµπόδια που προκύπτουν από τη δοµή και λειτουργία µιας παραδοσιακής τάξης. Καθώς τα ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό βρίσκονται κατά κύριο λόγο σε µεγάλα αστικά κέντρα, η δυνατότητα παρακολούθησης µαθηµάτων καθίσταται αδύνατη για ένα µεγάλο πλήθος Ελλήνων οµογενών. 3. Εκπαιδευτικοί Στόχοι Οι εκπαιδευτικοί στόχοι δηµιουργούνται από τη µελέτη του εκπαιδευτικού προβλήµατος. Ο καθορισµός των στόχων ακολουθεί την αναθεωρηµένη ταξινοµία του Bloom (Anderson, Krathwohl, et al., 2001). 3.1 Γνωστική περιοχή (cognitive domain) Οι µαθητές θα πρέπει: να ανακαλέσουν λέξεις και γλωσσικές δοµές (Remember), να κατανοήσουν διάφορα γραµµατικά φαινόµενα ή λέξεις µέσα από παραδείγµατα και εικόνες (Understand), να χρησιµοποιούν τον γραπτό και τον προφορικό λόγο (Apply), να αναλύουν γραµµατικά φαινόµενα, να αποδοµούν το υλικό τους και να το ανασυνθέτουν αποφασίζοντας ποια µέρη είναι σχετικά µεταξύ τους και µε την αποστολή τους (Analyze), να συγκρίνουν και να αξιολογούν τα ευρήµατά τους, ώστε να παράγουν το τελικό προϊόν και να ελέγχουν τα λάθη τους (Evaluate), να συνθέτουν τις γνώσεις τους, γραµµατικές και λεξιλογικές, για να παράγουν έργο, προφορικό ή γραπτό (Create). 3.2 Ψυχοκινητική περιοχή (psychomotor domain) Οι µαθητές θα πρέπει: να συνεργάζονται και να αναλαµβάνουν ευθύνη στα πλαίσια της οµάδας, ώστε να συµβάλλουν δηµιουργικά στις Οµαδικές Εργασίες και στις συζητήσεις, να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες, προσληπτικές και παραγωγικές ώστε να κατανοούν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο. 3.3 Συναισθηµατική περιοχή (affective domain) Οι µαθητές θα πρέπει: να αποκτήσουν επίγνωση των γλωσσικών δοµών, να καταστούν υπεύθυνοι διαχειριστές της µάθησής τους, να κατανοήσουν την αξία της επικοινωνίας για την επίτευξη του γλωσσικού τους στόχου.

3 Πρακτικά 5 th CIE Εκπαιδευτική προσέγγιση: Task-Based Learning (TBL) Για το σχεδιασµό των πρότυπων Εκπαιδευτικών Σεναρίων υιοθετήθηκαν οι αρχές της εκπαιδευτικής προσέγγισης Task-Based Learning (TBL), η οποία αποτελεί ένα αποτελεσµατικό εργαλείο στη διδασκαλία της γλώσσας, καθώς είναι προσανατολισµένη στη µαθησιακή διαδικασία και παρέχει στους µαθητές τα επιθυµητά κίνητρα µάθησης. Το διδακτικό µοντέλο TBL ανήκει στο ευρύτερο πεδίο της Communicative Language Teaching. Αποτελεί µία από τις νεότερες µεθόδους µάθησης, σύµφωνα µε την οποία η γλώσσα µαθαίνεται ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας διαφόρων ειδών αλληλεπιδραστικών διαδικασιών στη µαθησιακή διαδικασία, εµπλέκοντας τους µαθητές σε διαδραστικές εργασίες και δραστηριότητες. Το διδακτικό µοντέλο TBL εστιάζει στη δηµιουργία επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης µε στόχο να επιτευχθεί αρχικά η ανάπτυξη της ευχέρειας (fluency) στη χρήση της γλώσσας και έπειτα η καλλιέργεια της ακρίβειας (accuracy). Η TBL αποτελείται από τρείς διαδοχικές φάσεις, προδραστηριότητα (pre-task), κύκλος δραστηριοτήτων (task cycle), εστίαση σε γλωσσικά στοιχεία (language focus). 4.1 Προδραστηριότητα (pre-task) Στη φάση αυτή, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους µαθητές το θέµα (Task) που πρόκειται να διεκπεραιώσουν, το στόχο των δραστηριοτήτων και ενεργοποιεί λέξεις και φράσεις σχετικές µε το θέµα. Επίσης, στη φάση αυτή δίνονται οδηγίες για το κυρίως θέµα της εργασίας και γίνονται οι απαραίτητες οµαδοποιήσεις των µαθητών. 4.2 Κύκλος δραστηριοτήτων (task cycle) Στην κύρια φάση, οι µαθητές, χωρισµένοι σε οµάδες, έχουν την ευκαιρία να ενεργοποιήσουν και να χρησιµοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους. Η κύρια φάση αποτελείται από τρία επιµέρους στάδια: Διεκπεραιωτική δραστηριότητα (task) : Η επεξεργασία του θέµατος εργασίας είναι η δραστηριότητα αυτή καθ αυτή και οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν όποιους γλωσσικούς πόρους έχουν στη διάθεσή τους δουλεύοντας οµαδο-συνεργατικά, µε τον εκπαιδευτικό να έχει ρόλο καθοδηγητή προωθώντας έτσι την αυτενέργεια των µαθητών του. Σχεδιασµός (planning): Στο στάδιο του σχεδιασµού, οι µαθητές συνεργάζονται για να προετοιµάσουν µια προφορική ή γραπτή αναφορά που θα παρουσιάζει στις υπόλοιπες οµάδες τον τρόπο που αντιµετώπισαν το θέµα εργασίας και τα ευρήµατά τους, µε τον εκπαιδευτικό να έχει ρόλο σύµβουλος γλώσσας, βοηθώντας τους µαθητές να βελτιώσουν την έκφρασή τους και να διορθώσουν τα λάθη τους. Αναφορά (report):

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 Το στάδιο αυτό αποτελεί τη φυσική κατάληξη του κύκλου δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια του οποίου το αποτέλεσµα της συνεργασίας, γραπτό ή προφορικό, κοινοποιείται στα υπόλοιπα µέλη της τάξης. 4.3 Εστίαση σε γλωσσικά στοιχεία (language focus)-ανάλυση και Πρακτική Στην τρίτη και τελευταία φάση, η έµφαση δίνεται στη γλωσσική µορφή και χρήση γραµµατικών φαινοµένων και αποτελείται από δύο στάδια, την Ανάλυση και την Πρακτική. Στην ανάλυση, ο εκπαιδευτικός διορθώνει λάθη που έχουν γίνει σχετικά µε τη γραµµατική, τα λεξικολογικά στοιχεία και τις σηµασιολογικές έννοιες κατά τη διάρκεια της φάσης του Σχεδιασµού και της Αναφοράς, ενώ το στάδιο της Πρακτικής διεκπεραιώνονται δραστηριότητες επίγνωσης (consciousness-raising), ώστε οι µαθητές να συνειδητοποιήσουν τις διάφορες µορφές της γλώσσας που έχουν ήδη συναντήσει στα προηγούµενα στάδια. 5. Συνεργατική τεχνική Jigsaw Η ενορχήστρωση των οµαδικών δραστηριοτήτων στα µαθήµατα της ηλεκτρονικής τάξης που σχεδιάστηκε, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, ακολουθεί τη συνεργατική στρατηγική Jigsaw. Η jigsaw είναι ένα είδος συνεργατικής εµπειρίας και µάθησης που αναπτύσσει τόσο κοινωνικούς όσο και ακαδηµαϊκούς στόχους (Dell & Donk, 2007). Επιπλέον, φαίνεται να ενσωµατώνει τα βασικά συστατικά της συνεργατικής µάθησης σύµφωνα µε τους David & Roger Johnson (1997), δηλαδή τη θετική αλληλεξάρτηση, την αλληλεπίδραση µεταξύ των ατόµων, την ατοµική υπευθυνότητα, την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και τις ευκαιρίες ανάπτυξης της οµάδας. Σύµφωνα µε αυτήν, αρχικά το µαθησιακό περιεχόµενο χωρίζεται σε υποκατηγορίες και αντίστοιχα οι µαθητές διακρίνονται σε οµάδες ισάριθµες µε τον αριθµό των υποκατηγοριών που έχουν οριστεί. Σε αυτές τις οµάδες αναλαµβάνουν ρόλο «ειδικού/expert» σε κάθε υποκατηγορία, σχηµατίζοντας µε τον τρόπο αυτό τις οµάδες ειδικών/expert groups. Παράλληλα, οι εκπαιδευόµενοι συγκροτούν µικρές ευρύτερες οµάδες jigsaw ή home groups, σε κάθε µία από τις οποίες συµµετέχει ένας ειδικός από κάθε προηγούµενη οµάδα ειδικών.σκοπός είναι, αφού µελετηθεί κάθε υποκατηγορία του µαθησιακού περιεχοµένου στις οµάδες ειδικών, να συγκροτηθούν οι οµάδες jigsaw στις οποίες οι «ειδικοί» καλούνται να «διδάξουν» τους συµµαθητές τους, ο καθένας το ζήτηµα που µελέτησε. Στο τέλος, σε επίπεδο ολοµέλειας, οι εκπαιδευόµενοι συζητούν, λύνουν απορίες, αποτιµούν την εµπειρία της συνεργατικής διαδικασίας και αξιολογούνται πλέον και σε ατοµικό επίπεδο. 6. Παραµετροποιήσεις του Moodle για την λειτουργία της ηλεκτρονικής τάξης

5 Πρακτικά 5 th CIE Με σκοπό την αξιολόγηση των µαθητών στη συγκεκριµένη ηλεκτρονική τάξη παραµετροποιείται το σύστηµα βαθµολόγησης µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι στόχοι του Διδακτικού Μοντέλου Task-Based learning (TBL), για την εκµάθηση και βελτίωση της νεοελληνικής γλώσσας. Αρχικά, ορίστηκαν οι οµάδες συναρµολόγησης και εµπειρογνωµόνων για κάθε µάθηµα: Jigsaw1, Jigsaw2, Jigsaw3, Experts1, Experts2, Experts3. Δηµιουργήθηκαν αντίστοιχα και έξι groupings µε κάθε group να αντιστοιχίζεται στην αντίστοιχη grouping κατηγορία, καθιστώντας έτσι δυνατή την αποµόνωση και την ακολουθία µαθησιακών δραστηριοτήτων, για κάθε οµάδα χωριστά. Στη συνέχεια, αφού επιλέχθηκε το γραµµατικό φαινόµενο που επιδιώκει κάθε ηλεκτρονικό µάθηµα να διδάξει, σχεδιάστηκε καθένα από αυτά βάση των φάσεων του διδακτικού µοντέλου της TBL. Τα MOODLE activities και resources επιλέχθηκαν ώστε να εξυπηρετούν τους στόχους του κάθε µαθήµατος (γνωστικούς, ψυχοκινητικούς, συναισθηµατικούς) και τον τύπο του task που καλούνται οι µαθητές να φέρουν εις πέρας. Έπειτα, ορίστηκε ο τρόπος αξιολόγησης και βαθµολόγησης των µαθητών για κάθε µάθηµα, χρησιµοποιώντας την αρχή ευθυγράµµισης επιδιωκόµενων αποτελεσµάτωνδραστηριοτήτων, Constructive Alignment Principle. Τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο MOODLE µε τη µορφή outcomes, τα οποία αντιστοιχίζονται µετέπειτα στις αντίστοιχες δραστηριότητες των µαθηµάτων της ηλεκτρονικής τάξης. Δίνεται ενδεικτικά το gradeook ενός µαθητή του µαθήµατος µε τίτλο «Ταξιδεύοντας σε άλλη Γη σε άλλα µέρη» (Εικόνα 1). Εικόνα 1. Κείµενο λεζάντας εικόνας σχήµατος 7. Παραµετροποιήσεις του Moodle για την λειτουργία της ηλεκτρονικής τάξης Κατά τον σχεδιασµό της ψηφιακής τάξης υιοθετήθηκε η αρχή της κονστρουκτιβιστικής ευθυγράµµισης (Constructive Alignment), το ευθυγραµµισµένο τρίπτυχο: «Αποτελέσµατα Μάθησης - Μαθησιακές και Διδακτικές Δραστηριότητες Αξιολόγηση». Γίνεται µια ευθυγράµµιση των στόχων του µαθήµατος µε τα

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 επιδιωκόµενα αποτελέσµατα (outcomes) που έχουν τεθεί για όλα τα µαθήµατα. Τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα χωρίζονται σε Γνωστικά και Δεξιότητες. Τα γνωστικά χωρίζονται στις 4 βασικές κατηγορίες εξέτασης του επιπέδου γλωσσοµάθειας. (Πίνακας 1). Γνωστικά Επιδιωκόµενα Αποτελέσµατα Πίνακας 1. Επιδιωκόµενα αποτελέσµατα, Γνωστικά & Δεξιοτήτων Writing Speaking Listening Reading Ο.1Χρήση Λεξιλογίου στην παραγωγή Ο.2Υπαρξη Δοµής στην παραγωγή Ο.3Χρήση Γραµµατικών Φαινοµένων στην παραγωγή Ο.4Χρήση Συντακτικών Φαινοµένων στην παραγωγή Ο.5Ευχέρεια στην παραγωγή προφορικού Λόγου Ο.6Ακρίβεια στην παραγωγή προφορικού Λόγου 0.7Χρήση εύρους λεξιλογίου στην παραγωγή προφορικού Λόγου Ο.8Κατανόηση Προφορικού Λόγου Ο.9Κατανόηση Λεξιλογίου στην πρόσληψη Ο.1ΟΚατανόηση Δοµής στην πρόσληψη Ο.11Κατανόηση Γραµµατικών Φαινοµένων στην πρόσληψη Ο.12 Κατανόηση Συντακτικών Φαινοµένων στην πρόσληψη Επιδιωκόµενα Αποτελέσµατα Δεξιοτήτων Ο.13Συµβολή στις Οµαδικές Εργασίεςà Στόχος: Συνεργατικότητα Ο.14Συµµετοχή σε Συζητήσειςà Στόχος: Επικοινωνία Ο.15Πρόταση Ιδεών και Απόψεων à Στόχος: Δηµιουργικότητα και Κριτική Σκέψη 8. Παραµετροποιήσεις του Moodle για την λειτουργία της ηλεκτρονικής τάξης Για την δηµιουργία των ηλεκτρονικών µαθηµάτων, επιλέχθηκαν οι εξής θεµατικές ενότητες: «Παρουσιάζω τον εαυτό µου και την οικογένεια µου στους άλλους», «Ταξιδεύοντας σε άλλη Γη σε άλλα µέρη», «Για φαγητό και για ψώνια στην πόλη», «Κριτικές κινηµατογραφικών ταινιών», «Υγεία και διατροφή». Για τις ανάγκες της παρούσας η-τάξης, η ολοκλήρωση κάθε προηγούµενου µαθήµατος τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχεια στα επόµενα µαθήµατα. Παρακάτω

7 Πρακτικά 5 th CIE παρουσιάζονται ενδεικτικά οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συντελούν το µάθηµα µε τίτλο: «Ταξιδεύοντας σε άλλη Γη σε άλλα µέρη» (Πίνακας 2). Τελικό Παραδοτέο Πίνακας 2. Δραστηριότητες µαθήµατος «Ταξιδεύοντας σε άλλη Γη σε άλλα µέρη» Εισαγωγή (Pre-Task Phase) Δραστηριότητες και Πόροι Του Moodle που χρησιµοποιήθηκαν Η Βασική Αποστολή (Task-Cycle) Δραστηριότητες και Πόροι Του Moodle που χρησιµοποιήθηκαν Task Η δηµιουργία ενός ταξιδιωτικού οδηγού σε µορφή εννοιολογικού χάρτη, για Έλληνες τουρίστες που επιθυµούν να επισκεφτούν κάποια πόλη της Ευρώπης. Moodle Activities -Βασικό λεξιλόγιο µαθήµατος: Οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε ταξιδιωτικούς όρους, στους οποίους µπορούν να ανατρέχουν καθ όλη τη διάρκεια του µαθήµατος à Ο.1 -Διάλογος για κρατήσεις: Οι µαθητές παρακολουθούν ένα βίντεο, όπου παρουσίαζεται ένας διάλογος µεταξύ δύο ατόµων που προγραµµατίζουν ένα ταξίδι.έπειτα απαντούν σε ερωτήσεις κατανόησης à Ο.8 -Εισαγωγή Τηλεδιάσκεψη Μαθήµατος: Οι µαθητές γνωρίζουν τη δασκάλα/δάσκαλο του µαθήµατος και γίνεται εισαγωγή στος στόχους του συγκεκριµένου µαθήµατος à Ο.5,Ο.8 -Ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τη 1 η διάλεξη: Οι µαθητές καλούνται να δώσουν ανατροφοδότηση σε σχέση µε τη 1 η εισαγωγική διάλεξη µε τη µορφή ερωτηµατολογίου à Ο.10 Moodle Activities -Τηλεδιάσκεψη για κάθε οµάδα ειδικών: Κάθε οµάδα ειδικών συγκεντρώνονται σε µια προγραµµατισµένη ηµεροµηνία καλούνται να συγκεντρωθούν ώστε να ανταλλάξουν απόψεις σε σχέση µε το αντικείµενο τους. Η παρουσία του εκπαιδευτικού δεν είναι απαραίτητηà Ο.5,Ο.8,Ο.14,Ο.15 -Chat για κάθε οµάδα ειδικών: Συζητούν σχετικα µε την ειδικότητά Moodle Resources -Περιγραφή και Δοµή Μαθήµατος: Παρουσίαζεται η δοµή του του µαθήµατος, ο τρόπος χωρισµού των οµάδων σε µορφή ρέοντος κειµένου à Ο.9 Moodle Resources -Περιγραφή Αποστολής: à Ο.8,Ο.10 -Ένα Παράδειγµα Τουριστικού Οδηγού: à Ο.9,Ο.10,Ο.11,Ο.12 -Ανακοινώνονται οι Οµάδες Ειδικών και Jigsaw: à Ο.10

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 και Planning Report τους à Ο.1,Ο.2,Ο.3,Ο.4,Ο.10,Ο.14 -Forum για κάθε οµάδα ειδικών: Συζητούν σχετικα µε την ειδικότητά τουςà Ο.1,Ο.2,Ο.3,Ο.4,Ο.10,Ο.14 -Wiki για κάθε οµάδα ειδικών: Συλλογή πληροφοριών για την ειδικότητά τουςà Ο.1,Ο.2,Ο.3,Ο.4,Ο.10,Ο.13,Ο.15 -Τελικό παραδοτέο οµάδα ειδικών σε µορφή παρουσίασης: à Ο.1,Ο.2,Ο.3,Ο.4,Ο.10,Ο.13,Ο.15 Moodle Activities -Chat για κάθε οµάδα Jigsawà Ο.1,Ο.2,Ο.3,Ο.4,Ο.10,Ο.14 -Forum για κάθε οµάδα Jigsawà Ο.1,Ο.2,Ο.3,Ο.4,Ο.10,Ο.14 -Τηλεδιάσκεψη για κάθε οµάδα Jigsawà Ο.5,Ο.8,Ο.14,Ο.15 -Δηµιουργία εννοιολογικού χάρτη από κάθε οµάδα Jigsaw à Ο.1,Ο.2, Ο.8,Ο.15 -Περιγραφή Καθηκόντων για κάθε οµάδα ειδικών: à Ο.10 Moodle Resources -Δίνεται ένα παράδειγµα εννοιολογικού χάρτη κοινό για όλες τις οµάδεςà Ο.9,Ο.10,Ο.11,Ο.12 Γλωσσικά Φαινόµενα (Language Focus) Δραστηριότητες και Πόροι Του Moodle που χρησιµοποιήθηκαν - Τελικό παραδοτέο οµάδα jigsaw σε µορφή παρουσίασηςà Ο.1,Ο.2, Ο.8,Ο.15,Ο.13 - Κάθε οµάδα Jigsaw παρουσιάζει το τελικό της παραδοτέο, δηλαδή την ιστορία που δηµιούργησε στην Τηλε-διάσκεψη όπου συµµετέχουν όλοι οι εκπαιδευόµενοι και ο εκπαιδευτικός: O.5-O.7 Analysis -Οι µαθητές µπορούν να θέτουν ερωτήσεις και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά µε την τελευταία τηλεδιάσκεψη, τη παρουσίαση των εργασιώνà Ο.1.,Ο.2,Ο.9,Ο.10,Ο.14 -Οι µαθητές απαντούν σε ανώνυµο ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τις αποστολές ώστε να συλλέξει πληροφορίες ο εκπαιδευτικός µε σκοπό την βελτίωσή τουςà Ο.9,Ο.10,Ο.11,Ο.12 -Γίνεται µία τελευταία τηλεδιάσκεψη µε σκοπό την επανάληψη του µαθήµατος και την εισαγωγή τους στην επόµενη φάση, Γλωσσικά Φαινόµενα.Ο.5,Ο.6,Ο.7,Ο.8,Ο.14 Practice: Moodle Resources Moodle Activities - Κανόνες χρήσης

9 Πρακτικά 5 th CIE Κοίζ εξοικείωσης µε έννοιες που χρησιµοποιήθηκαν στη διάρκεια του µαθήµατος à Ο.9, Ο.11,Ο.12 -Εξετάζονται παρανοήσεις σε σχέση µε γραµµατικά φαινόµενα, λεξιλόγιο καθώς επίσης συντάσσουν τη δική τους έκθεση στο τέλοςà Ο.9,Ο.11,Ο.12,Ο.3,Ο.4 -Οι µαθητές ηχογραφούν τη φωνή τους διαβάζοντας ένα κείµενο δοσµένο από τον εκπαιδευτικόà Ο.5,Ο.6,Ο.7 -Οι µαθητές ανεβάζουν το ηχογραφηµένο µήνυµα à Ο.5,Ο.6,Ο.7 τροπικών επιρρηµάτων, προθέσεων και του χρόνου του Μέλλοντα à Ο.11,Ο.12 Τρόπος Αξιολόγησης Οι δραστηριότητες (moodle activities) που βαθµολογούνται είναι: -Κουίζ εξοικείωσης µε έννοιες που χρησιµοποιήθηκαν στη διάρκεια του µαθήµατος - γραµµατικά φαινόµενα, λεξιλόγιο καθώς επίσης σύνταξη της δική τους έκθεση στο τέλος - ηχογραφηµένο µήνυµα 9. Συµπεράσµατα *Κάθε δραστηριότητα αντιστοιχείται σε συγκεκριµένα outcomes, τα οποία ΔΕΝ λαµβάνονται υπόψη στον τρόπο συνάθροισης της τελικής βαθµολογίας του µαθήµατος. Στην παρούσα εργασία, προτείνεται ο σχεδιασµός µια ψηφιακής τάξης µε την αξιοποίηση του MOODLE, για εφήβους Έλληνες Οµογενείς, µε σκοπό τη βελτίωση χρήσης της νεοελληνικής γλώσσας. Το MOODLE παραµετροποείται ακολουθώντας αρχές του Διδακτικού Μοντέλου TBL και της συνεργατικής τεχνικής Jigsaw. Η ψηφιακή τάξη που σχεδιάστηκε ξεπερνά εµπόδια που προκύπτουν στη δοµή και λειτουργία µιας παραδοσιακής τάξης δίνοντας την ευκαιρία της συµµετοχής µαθητών σε αυτήν, ανεξαρτήτου τόπου και χρόνου. Αναφορές Bruce Joyce, Marsha Weil, Emily Calkoun.(2009). «Διδακτική Μεθοδολογία», Εκδ. Ίων

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 Dave Willis & Jane Willis: Doing Task - Based Teaching Oxford University Press Dell'Olio,J. & Donk, T., (2007). Models of teaching: Connecting students with standards, USA: Sage Puplication Forehand Μary. Bloom's Taxonomy, From Emerging Perspectives on Learning, Teaching and Technology. Ανακτήθηκε από την ηλεκτρονική διεύθυνση Jack C. Richards «Communicative Language Teaching Today» (Cambridge University Press 2006 ) Johnson, D. W., Johnson R.T., & Johnson, H. E. (1997). New circles of learning: cooperation in the classroom and school. USA: ASCD Ματθαιουδάκη Μαρίνα. Ο σχεδιασµός του ξενόγλωσσου µαθήµατος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων. Ανακτήθηκε από την ηλεκτρονική διεύθυνση Nunan David.(2001). Tasks for the Communicative Classroom. Ανακτήθηκε από την ηλεκτρονική διεύθυνση Abstract The purpose of this paper is to design an integrated and functional digital class which is addressed to Greek expatriates aged to improve use of Modern Greek language. Students should hold at least A2 level knowledge of Modern Greek language for the given courses. The instructional design enhanced by using the model of Task-Based Learning (TBL) and the collaborative technique Jigsaw. The courses are developed on Moodle which is parameterized in order to serving the learning objects. Keywords: e-class, MOODLE, Task-Based Learning

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean. Διδακτική των ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστή: Mια πρόταση υλοποίησης δραστηριότητας με την αξιοποίηση εργαλείων του διαδικτύου για την ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining»

«Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining» «Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining» Μαρίνα Γούλα 1, Φεσάκης Γεώργιος 2 1 ΠΕ 06 - Med, 3 ο ΕΠΑΛ Ταύρου Αττικής marina_goula@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Α. Γκίκας Διευθυντής ΓΕΛ Προαστίου, Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. alexgkikas@gmail.com Περίληψη Σήµερα, σε παγκόσµιο επίπεδο, υπάρχει η

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά η δική μου η γλώσσα η άλλη

Ελληνικά η δική μου η γλώσσα η άλλη Ελληνικά η δική μου η γλώσσα η άλλη Διεθνές Συνέδριο για τη διδασκαλία και την πιστοποίηση της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 10-11/10 2014 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑ 25/10 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής»

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» Ελευθερία Αλεξανδρή 1, Ιωάννης Στάγιας 2

Διαβάστε περισσότερα

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις»

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» «Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» Δρ Φ. Κουλοχέρη Εκπαιδευτικός Αγγλικής vanikuloheri@yahoo.co.uk Περίληψη Στο πλαίσιο της δράσης Teachers

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ευρώπη του Μέλλοντος»: Χρήση εκπαιδευτικού wiki για την ανάπτυξη έργου etwinning στο Λύκειο

«Η Ευρώπη του Μέλλοντος»: Χρήση εκπαιδευτικού wiki για την ανάπτυξη έργου etwinning στο Λύκειο «Η Ευρώπη του Μέλλοντος»: Χρήση εκπαιδευτικού wiki για την ανάπτυξη έργου etwinning στο Λύκειο Λ. Πολέμη Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, 1ο ΓΕΛ Καισαριανής imelopa@gmail.com Περίληψη Το έργο «Η Ευρώπη του

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Εισάγοντας την έννοια των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης

Εισάγοντας την έννοια των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης Εισάγοντας την έννοια των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης Introducing Learning Outcomes in Knowledge Management Systems for e-learning Αικατερίνη Καλού,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 1, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 1, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διαθεματική προσέγγιση της ηγεσίας σε μαθητές δημοτικού μέσω της λογοτεχνίας και της φυσικής αγωγής Interdisciplinary approach to leadership at elementary students through literature and physical education

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 4 sofiadeg@hotmail.gr, eleni_moudatsaki@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING)

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Ντάσιου Ευγενία, Universite Victor Segaden Bordeaux Μουλάς Ανάργυρος, ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS *

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS * ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS * WAYNE M. BUTLER Τα δύο κύρια προϊόντα λογισµικού της ερευνητικής οµάδας The Daedalus Group Inc. -δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL...

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL... ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ CLIL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ CLIL Ορολογία:...4 Δομή του Εγχειριδίου...5 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL...7

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδάκης Σπύρος ρ. Φραγκούλης Ιωσήφ * Υπ. ιδάκτορας ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό. Πανεπιστήµιο papadakis@eap.gr fragoulis@acn.gr

Παπαδάκης Σπύρος ρ. Φραγκούλης Ιωσήφ * Υπ. ιδάκτορας ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό. Πανεπιστήµιο papadakis@eap.gr fragoulis@acn.gr Η ανάπτυξη Κοινωνικών Ικανοτήτων και η απόκτηση Κοινωνικών εξιοτήτων στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης, στην Κοινωνία της Πληροφορίας: ιαµόρφωση εικτών Ποιότητας για την αξιολόγησή τους Παπαδάκης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα